You are on page 1of 3

UCHWAA NR LXXI/988/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie

zmian w podziale miasta Poznania na obwody gosowania.

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 27 wrzenia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2009 r. Nr 213, poz.1651, Nr 213, poz. 1652), oraz art. 30 ust.2 i 2a i art. 31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652), na wniosek Prezydenta Miasta Poznania. uchwala si, co nastpuje: 1 1. Granice staych obwodw gosowania, utworzonych uchwa Nr 446/98 Zarzdu Miasta Poznania z dnia 7 wrzenia 1998 r. w sprawie utworzenia w Poznaniu obwodw gosowania, ustalenia numerw i granic obwodw oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionych uchwaami: Nr XL/481/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2000 r .w sprawie zmian w podziale Miasta Poznania na obwody gosowania, Nr LXVII/767/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie zmian w podziale Miasta Poznania na obwody gosowania, Nr XCIV/1057/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia odrbnych obwodw gosowania w szpitalach, zakadach pomocy spoecznej i Areszcie ledczym oraz zmian w podziale Miasta Poznania na obwody gosowania, Nr XVI/115/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodw gosowania w szpitalach, zakadach pomocy spoecznej, Areszcie ledczym, domach studenckich i zespoach

domw studenckich oraz zmian w podziale Miasta na obwody gosowania, Nr XVII/117/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchway Nr XVI/115/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodw gosowania w szpitalach, zakadach pomocy spoecznej, Areszcie ledczym, domach studenckich i zespoach domw studenckich oraz zmian w podziale Miasta na obwody gosowania, Nr XLII/441/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w podziale Miasta na obwody gosowania, Nr LXXV/796/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie zmian w podziale Miasta na obwody gosowania, Nr XXI/189/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 13 wrzenia 2007 r. w sprawie zmian w podziale Miasta na obwody gosowania, Nr LII/695/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w podziale miasta Poznania na obwody gosowania, zmienia si w ten sposb, e: 1) W obwodzie nr 239 skrela si budynki przy ul. Polskiej numery nieparzyste. 2) W obwodzie nr 240 dodaje si budynki przy ul. Polskiej numery nieparzyste 57 - 77a. 3) W obwodzie nr 242 dodaje si budynki przy ul. Polskiej numery nieparzyste 11 - 13a. 4) czy si dotychczasowe obwody nr 235 i 236 w ten sposb, e nowo utworzony obwd obejmuje wszystkie budynki przy ulicach: BEDNARSKA, W. ENGESTROMA oraz ulice BUKOWSKA numery nieparzyste 57 - 69c, J.H. DBROWSKIEGO numery parzyste 126 138, GRODZISKA numery nieparzyste 47 133, S. PRZYBYSZEWSKIEGO numery parzyste 2 - 28, 30a , A. SZAMARZEWSKIEGO 68 87, SZAMOTULSKA numery nieparzyste 49 - 67a, numery parzyste 50 - 96, 100. 5) czy si dotychczasowe obwody nr 237 i 238 w ten sposb, e nowo utworzony obwd obejmuje wszystkie budynki przy ulicach: BOTANICZNA, M. KAJKI, J. KOCIELSKIEGO, S. LINDEGO, MIA, Z. NAKOWSKIEJ, J.U. NIEMCEWICZA, NOWY WIAT, J. PASZTY, PLAC L. WARYSKIEGO, WILKOSKICH oraz ulice: J.H. DBROWSKIEGO numery nieparzyste 133 - 163, numery parzyste 144 150, A. SZAMARZEWSKIEGO numery nieparzyste 91 103, SZAMOTULSKA numery nieparzyste 71 87, SZPITALNA numery nieparzyste 3 17, S. EROMSKIEGO numery nieparzyste 9, 21 33. 2. W granice obwodw gosowania wpisuje si dodatkowe punkty adresowe i budynki dotd niezamieszkae, dostosowujc podzia na obwody do podziau miasta na okrgi wyborcze do Rady Miasta Poznania - jak w zaczniku stanowicym integraln cz uchway.

2 Obwody gosowania otrzymuj nastpujc numeracj: 1.Obwody o dotychczasowych numerach od 1 do 87 zachowuj swoje numery. 2.Poczone obwody o dotychczasowych numerach 235 i 236 otrzymuj numer 88. 3.Poczone obwody o dotychczasowych numerach 237 i 238 otrzymuj numer 89. 4.Obwd o dotychczasowym numerze 239 otrzymuje numer 90. 5.Obwody o dotychczasowych numerach 88 do 158 otrzymuj numery 91 do 161. 6.Obwody o dotychczasowych numerach 270 i 271 otrzymuj odpowiednio numery 162 i 163. 7.Obwody o dotychczasowych numerach 159 do 269 otrzymuj odpowiednio numery 164 do 269. 8.Obwd o dotychczasowym numerze 272 otrzymuje numer 270. 3 Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Poznania. 4 Uchwa przekazuje si Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu. 5 Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wyoenie w Punkcie Informacyjnym Urzdu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 hol. Przewodniczcy Rady Miasta Poznania (-) Grzegorz Ganowicz