ELEKTROGRAVIMETRIJA I KULOMETRIJA

Kod obe metode elektroliza teče do potpune redukcije ili oksidacije analizirane vrste u
proizvod poznatog sastava.
Pri elektrogravimetrijskim određivanjima nastali proizvod (metal ili oksid metala), koji je
izdvojen na radnoj elektrodi, nakon ispiranja i sušenja se meri. Na osnovu njegovog
(poznatog) hemijskog sastava, iz razlike u masama se izračunava sadržaj određivane
vrste u uzorku.
Kod kulometrijskih određivanja meri se količina proteklog naelektrisanja koje je potrebno
za potpunu elektrolizu.
Elektrogravimetrija i kulometrija su umereno osetljive i reletivno brze metode, a ubrajaju se
među najtačnije i najpreciznije u hemijskoj analizi.
Relativne greške pri gravimetrijskim i kulometrijskim određivanjima su uglavnom oko
nekoliko promila.
Elektrogravimetrija kao i kulometrija ne zahtevaju upotrebu standardnih rastvora.
ELEKTROGRAVIMETRIJA
Kod elektrogravimetrijskih određivanja se kao taložni reagens upotrebljava elektron.
U većini slučajeva izvode se katodna određivanja, mada su moguća i anodna.
Prilikom elektrogravimetrijskih određivanja na radnu elektrodu se postavlja potencijal koji
omogućava izdvajanje jonske vrste do najmanje
6
3
10
mol
dm

.
Pored kvantitativnog izdvajanja, talog mora biti u takvom obliku da se bez gubitka može
isprati, sušiti i meriti.
NAPON RAZLAGANJA
Da bi se jedna elektroliza odigravala potrebno je da se odgovarajuće reakcije odvijaju na
obema elektrodama.
Ako se gasoviti proizvodi izdvajaju na obema elektrodama, odgovarajuće potencijale treba
povisiti za katodne i anodne nadnapone.
VIŠAK NAPONA
(NADNAPON, PRENAPETOST, SUPERTENZIJA)
Do redukcije ili oksidacije neke jonske vrste na elektrodi, doći će uvek kada se toj elektrodi
spolja nametne makar i najmanje negativniji odnosno pozitivniji potencijal od ravnotežnog
potencijala elektrode za tu koncentraciju jona u rastvoru.
Pri katodnom izdvajanju metala praktično je svejedno da li do ovoga dolazi na
korespodentnoj ili nekorespodentnoj elektrodi posmatrane jonske vrste.
Bakar će se pri praktično istom potencijalu izdvajati na bakarnoj, platinskoj ili nekoj drugoj
metalnoj elektrodi.
Ponekad do katodnog izdvajanja metala na korespodentnoj elektrodi na nešto pozitivnijem
potencijalu zbog potencijala legiranja.
I-V kriva
Deo struje od početka polarizacije elektroda pa do momenta kad se postigao napon
razlaganja, odnosno do početka depolarizacije, naziva se rezidualnom strujom i označava
jednu vrstu mikroelektrolize.
U ovoj oblasti, takođe dolazi do dešaržiranja jona i do porasta njihovog hemijskog
potencijala na površinama elektroda, ali su iznosi ovih potencijala nedovoljni da bi se
sprečilo vraćanje elektroaktivnih vrsta sa površine elektrode u rastvor.
Deo struje pošto se postigne nepon razlaganja (depolarizacija), označava pojavu
intenzivne difuzije jona ka elektrodama jer na njima dolazi do stvarnog dešaržiranja i
smanjenja koncentracije jonske vrste uz elektrodu.
U ovoj oblasti javlja se difuziona struja, koja ima svoju graničnu vrednost i ona zavisi od
koncentracije depolarizatora u rastvoru.
Količina izdvojenog taloga se određuje tako što se pre elektrolize izmeri čista i suva
elektroda.
Elektoliza se može izvoditi u uslovima ograničenog napona elektrolize ili pri ograničenom
katodnom ili anodnom potencijalu.
Mešanje i zagrevanje rastvora pored toga što ubrzava određivanje eliminiše i mogućnost
pojave koncentracione polarizacije.
Do ove pojave dolazi u odsustvu mešanja rastvora, zato što njegov deo u neposrednoj
blizini elektrode mnogo brže siromaši u koncentraciji jona koji se izdvajaju, nego što to
može biti nadoknađeno mnogo sporijim procesom difuzije.
Zbog naglog opadanja koncentracije jona u blizini elektrode, ona će sama zauzimati sve
više iznose potencijala koji su potrebni da bi se elektrodna reakcija obavljala iz rastvora
smanjene koncentracije.
Ovo može dovesti do početka izdvajanja manje plemenite elektroaktivne vrste (npr.
vodonika).
Elektroliza počinje kada se spoljašnjim izvorom struje postigne odgovarajući napon
razlaganja, elektrode su depolarizovane što znači da se zašlo u oblast difuzionih struja
(vrlo često u oblast graničnih vrednosti).
Očigledno je da će opadanjem koncentracije jona, pri nepromenjenom polarizacionom
potencijalu, zbog njihovog elektrodeponovanja opadati i vrednost granične difuzione struje
dok se ne svede na rezidualnu struju samog elektrolita.
Pošto struja prestane da se menja elektrolizu treba produžiti još neko vreme, jer ako bi se
struja u ovom trenutku prekinula došlo bi do pojave galvanske polarizacije.
Svaka elektroliza znači i promenu karaktera elektroda bez obzira da li se radi o metalnoj ili
oksidnoj prevlaci ili o adsorpciji gasova.
U ovom slučaju ispoljava se elektromotorna sila sprega:
metalna prevlaka na katodi|rastvor|platinska anoda prevučene kiseonikom
Zbog toga dolazi do anodnog rastvaranja metalne prevlake na katodi.
Struja se NE SME prekidati sve dok se elektrode ne isperu sa destilovanom vodom iznad
druge čaše i skinu sa stalka.
Ukoliko se dva metala odvajaju elektrolizom ( Cu i Ni ) ispiranje se izvodi iznad čaše za
analizu.
Blok shema uređaja za kulometriju pri konstantoj struji
Kod kulometrijskih određivanja pri konstantnoj struji od presudne je važnosti da jačina
struje od prvog do zadnjeg trenutka elektrolize zadrži nepromenjenu vrednost.
Greške merenja vremena od 2s pri struji od 500mA daje grešku određivanja od
0, 5%
.
Ove greške, koje mogu da budu učinjene prilikom kulometrijskih određivanja ovu metodu
mogu učiniti potpuno bezvrednom.
Skupe aparature se mogu zameniti aparaturama sastavljenim u laboratoriji.
Shema aparature za anodno dobijanje kobalta(III) i za kulometrijske titracije
potenciometrijskom detekcijom završne tačke
ACIDO-BAZNA ODREĐIVANJA
Natrijum-hidroksid kao najčešće primenjivano sredstvo u acidobaznim titracijama se
veoma teško čuva od ugljendioksida iz vazduha.
Ovo za posledicu ima pomerenja ZTT i njeno teže određivanje zbog “karbonatne greške”.
Ukoliko bi se OH

joni proizvodili na licu mesta i samo u dovoljnoj količini za neutralizaciju
ova greška bi praktično bila izbegnuta.
Ako se kao generatorski elektrolit koristi natrijum-sulfat na elektrodama odvojenim
membranom, dešavaće se razlaganje vode, odnosno elektrohemijsko generisanje
H
+
i
OH

jona.
katoda:
2
2 2 2 HOH e OH H
− −
+ → +
anoda:
2
1
2 2 2
2
HOH e H O HOH
− +
− → + +
Ukoliko se određuje kiselina treba je staviti u aktolit, a ukoliko se određuje baza treba je
staviti u anolit.
Koncentracija generatorskog elektrolita (natrijum-sulfata) je
3
1
mol
dm
koja obezbeđuje
konstanan otpor odnono konstantnu struju generatorske elektrode.
Pri određivanju kiselina potpuno je svejedno da li će se na katodi redukovati proton koji
potiče od nje (primarno određivanje) ili će redukovani proton oslobađati OH

jon koji će
(tirovati) drugi proton (sekundarno određivanje).
Određivanje spolja generisanim titracionim sredstvom
Pri acido-baznim određivanjima očigledno je da je potrebno obezbediti odsustvo svih onih
elektroaktivnih vrsta koje bi mogle da reaguju sa elektrodama pri nižim vrednostima
odgovarajućih potencijala.
Azotna kiselina ne bi mogla da se određuje katodno generisanimOH

jonima pošto je ona
izrazit katodni depolarizator.
Ovo se može izbeći ako se titraciono sredstvo generiše spolja i odmah dodaje u rastvor u
kome se nalazi titrovana supstanca.
U ovom slučaju ne merimo njegovu zapreminu nego količinu naelektrisanja potrebnu da se
postigne završna tačka.
ANODNA ODREĐIVANJA
Neki metali koji pokazuju izrazitu tendenciju lakog stvaranja viših oksida, određuju se na
anodi kao odgovarajući oksidi.
Da bi se sprečilo istovremeno izdvajanje i kiseonika, koji bi štetio kvalitetu taloga, kao
anodni depolarizator često se upotrebljava etanol.
Iz mutnih sulfatnih rastvora može se olovo taložiti u obliku
2
PbO
.
Da bi se sprečila eventualna katodna redukcija
2
Pb
+
jona u manjem obimu, kao katodni
depolarizator upotrebljava se bakar(II)-sulfat ili azotna kiselina.
Mangan se takođe određuje u obliku
2
MnO
. Da bi se sprečilo ljuspanje taloga sa elektrode
dodaje se mravlja kiselina .
Talozi oksida imaju veliku površinu i lako okluduju elektrolit i otpadaju sa podloge, teško
gube vodu pa je nekad potrebno i žarenja a ne sušenje.
Zbog toga postoje empirijski faktori za preračunavanje težine oksida koji zavise od uslova
rada.
APARATURA
Veoma bitan faktor za sprovođenje elektrolize pri konstantnoj struji je konstantan izvor
jednosmerne struje dovoljnog kapaciteta.
Obično je za većinu određivanja dovoljno imati izvor od 10Ah i napon od oko 15V .
Generatorske elektode su obično od platine i mogu imati površinu od nekoliko
2
cm

pa do
nekoliko desetina
2
cm . Ponekad se koriste elektrode površine preko
2
100cm .
Kao generatorske elektrode većih površina mogu da posluže i Fisher-ove i Winkler-ove
mrežaste elektrode.
Nasuprot ovim elektrodama negeneretorske elektrode su znatno manje površine i mogu
biti napravkjene od platinske žice.
Ćelija sa membranom se koristi da bi se odvojio katodni prostor od anodnog prostora i na
taj način sprečila reakcija elektrohemijski generisanog reagensa na negeneratorskoj
elektrodi.
Membrane koje se danas upotrebljvaju najčešće su od sinterovanog stakla, postavljene
između dva kraka H ćelije.
Generatorska i negeneratorska elektroda se postavljaju u dva kraka ćelije, a generatorska
se postavlja u deo koji se meša.
Milliampermetar je merni instrument generatorskog kola koji ima opseg do 500mA pošto
se retko primenjuju veći intenziteti struje.
Ako se određuju niske koncentracije ispitivane supstance onda se zbog preciznosti
određivanja koriste osetljiviji instrumenti i duža vremena generisanja reagensa.
GALVANO-ELEKTRIČNA ODREĐIVANJA
Kod ovih metoda iskorišćen je princip galvanskih spregova, pri čemu se koristi unutrašnja
EMS-sistema, i nema potrebe za spoljašnjim izvorom struje, pri čemu je potrebna samo
jedna platinska elektroda.
Ulgren je prvi određivao bakar u uređaju gde je cink direkno povezan sa platinom.
Cink kao elektroaktivnija vrsta, Pt elektrodi predaje svoje elektrone pri čemu se bakar
elektrodeponuje.
Da bi se sprečilo izdvajanje bakra na cinku postavljena je membrana, a gustina struje se
reguliše dubinom uranjanja šipke.
Tutundžićev uređaj je sličan Danijel-ovom elementu. Elektromotorno aktivna elektroda je
cink, uronjena u rastvor cink-sulfata.
Bakar se iz katolita koji se nalazi unutar membrane taloži na mrežastoj elektrodi po
Winkler-u ili Fisher-u. Da bi se sprečila osmoza katolita u anolit, on se uvek ostavlja sa
nešto nižem nivou u odnosu na anolit.
GALVANOKULOMETRIJSKA ODREĐIVANJA
Kulometrijska određivanja pri konstantnoj struji ili pri konstantnom potencijalu zahtevala su
spoljašnji izvor jednosmernog napona za generatorsko kolo.
Obrazovanjem galvanskog sprega između cinka koji se nalazi u kolodijumovoj membrani i
platine, koja se katodno polarizuje, jer je cink elektromotorno aktivna elektroda.
Potenciometrijsko indikatorsko kolo ima svoje posebno napajanje ( ) pH mV −
Metoda je uspešno primenjena za katodnu redukciju viševalentnih jona kao što su hromat i
permanganat.
Shema aparature za elektrohemijsko dobijanje kobalta(III) i za kulometrijske titracije
biamperometrijskom detekcijom završne tačke
anoda:
3
3 2 I I e
− − −
→ +
katoda:
3
2 3 I e I
− − −
+ →
anoda:
2 2
2 4 4 H O H O e
+ −
→ + +
katoda:
2
2 2 H e H
+ −
+ →
KONCEPT

Oksido-redukciona sposobnost konkretne sredine karakteriše se veličinom

.
Ova karakteristika supstance omogućava donošenje zaključka o tome, da li se ona u datoj
sredini nalazi u oksidovanom ili redukovanom obliku.
Posmatrajmo jednostavnu reakciju:
3 2
Fe e Fe
+ − +
+ €
0
0, 771 E V ·

3
0
2
0, 059
log
Fe
E E
n Fe
+
+
]
]
· +
]
]
n
je broj elektrona
Iako se u rastvoru ne nalaze slobodni elektroni možemo napsati:
[ ]
[ ]
[ ] e
Fe
Fe
K ⋅ ·
+
+
2
3
[ ]
[ ]
[ ]
+
+
⋅ ·
2
3
1
Fe
Fe
K
e logaritmovanjem se dobija,
[ ]
[ ]
+
+
+ ·
2
3
log
Fe
Fe
p p
o
ε ε [ ] e p log − · ε K p
o
log · ε
K
nF
RT
E
o
ln ·
, unošenjem brojnih vrednosti dobijamo
o
E K 92 , 16 log ·
o
o
E p 92 , 16 · ε
3
2
16, 92 0, 771 log
Fe
p
Fe
ε
+
+
]
]
· ⋅ +
]
]
[ ]
[ ]
+
+
+ ·
2
3
log 00 , 13
Fe
Fe

11 2 00 , 13
10
10
log 0 , 13
3
5
· − · + ·


ε p
Poređenje veličina

i
pH
Oblasti stabilnosti vode i
p
pH
ε
karakteristike prirodnih voda
Uprošćeni dijagram Fe pri koncentraciji
5
1, 0 10vrednosti na kojima se dešavaju određene redoks reakcije
KULOMETRIJA PRI KONSTANTNOJ STRUJI
Uslovi koji bezuslovno moraju biti sprovedeni prilikom elektrohemijskog generisanja pri
konstantnoj struji:
1.Elektroda na kojoj se izvodi elektrohemijsko generisanje (generatorska elektroda) treba
da ima veliku površinu da bi se skratilo vreme određivanja. Velika površina elektrode
omogućava primenu manjih gustina struje za isto vreme određivanja.
2.Prinos elektrohemijski generisanog reagensa treba da iznosi najmanje
99, 9%
u odnosu
na količinu propuštenog naelektrisanja, pri čemu deo struje koji se troši na eventualnu
razgradnju vode ne sme da bude viši od
1
1000
delova ukupne struje.
3.Kada se određivanje završne tačke izvodi elektrohemijski, generatorska elektroda ne
može istovremeno da bude i indikatorska.
4.Izbor osnovnog elektrolita kao i njegova koncentracija moraju da zadovoljavaju uslove o
kvantitativnom iskorišćenju struje u odnosu na elektrohemijsko generisanje reagensa.
5.Izbor pogodnog vizuelnog ili instrumentalnog indikatora.
Pridržavanje ovih uslova omogućava efikasno kulometrijsko određivanje.
KULOMETRIJA
Kulometrijska određivanja predstavljaju primenu elektrolize pod posebnim uslovima pri
čemu se na jednoj elektrodi elektrogeneriše supstanca, koja se odmah u rastvoru
primenjuje kao titraciono sredstvo.
Količina elektrohemijski generisanog titracionog sredstva nalazi se primenom Farday-evih
zakona elektrolize.
Količina koja reaguje na elektrodama upravo je proporcionalana količini propuštenog
naelektrisanja.
Da bi na elektrodi izreagovao 1 elektrohemijski ekvivalent supstance (količina supstance
koja primi ili otpusti 1mol elektrona), potrebno je da kroz elektrodu bude propuštena
količina naelektrisanja od 96500C (1 faradej F ).
Kulon predstavlja onu količinu naelektrisanja koja prođe kroz provodnik pri jačini struje od
1A u trajanju od 1s .
Jedna od najvećih prednosti kulometrijskih titracija je mogućnost njene primene veoma
nestabilnih titracionih sredstava koja se u klasičnoj volumetrijskoj analizi ne mogu primeniti
ili su potrebne stalne standardizacije pre upotrebe.
Tako napr. natrijum-hipohlorit se kao volumetrijsko titraciono sredstvo priprema uvek
sveže, dok kulometrijska metoda određivanja omogućuje veoma jednostavne titracije
elektrohemijski generisanim hlorom.
Zbog svoje nestabilnosti rastvori
3
Co
+
se uvek moraju pripremati sveži, uz stalnu
standardizaciju, dok se kulometrijskom metodom veoma efikasno elektrohemijski generiše
kobalt(III) koji se koristi za titraciju redukcionih supstanci.
Zbog naglog razvoja kulometrijskih tehnika i “titrovanja strujom” predloženo je da se pored
miligrama, kao merni etalon uvede i kulon.
Kulometrija se danas deli u dva pravca:
Kulometrija pri konstantnoj struji (Primenjuje se pri sekundarnim određivanjima, a zbog
generisanja reagensa potreban je odgovarajući generatorski elektrolit)
Kulometrija pri konstantnom potencijalu (Primenjuje se pri primarnim određivanjima, a
zbog reakcije na elektrodi nije po pravilu obavezno.
Osetljivost ovih metoda je do
5
3
10
mol
dm

.
KULOMETRIJSKA METALOMETRIJA
Izbor supstanci koje se mogu elektrohemijski generisati ne ograničava se na
halogenometriju i acido-bazna određivanja.
Razvijeni su postupci za kulometrijsku permanganometriju, cerimetriju, argentometriju,
ferocijanidometriju, kuprometiju, ferometriju, uranometriju, titanometriju itd.
U svim ovim slučajevima primenjuje se odgovarajući generatorski elektrolit iz koga se na
anodi odnosno na katodi dobija odgovarajuće titraciono sredstvo.
Naročito je pogodna kulometrijska metalometrija od kojih su najrazvijenije argentometrija i
merkurometrija.
Odgovarajuća metalna elektroda odvojena odgovarajućom membranom od
negeneratorske elektrode anodno se polarizuje pri čemu u rastvor prelaze Ag
+
i
2
2
Hg
+
joni
koji se kao titraciono sredstvo mogu upotrebiti za taložne reakcije ili reakcije
kompleksiranja.
Lingane-ov tip ćelije za argentometrijske titracije uz potenciometrijsku detekciju završne
tačke titracije.
Primenjuje se za argentometrijsku titraciju halogena pojedinačno ili u smeši.
Pri ovim titracijama javljaju se greške vezane za koprecipitaciju, ali pošto su količine koje
se određuju kulometrijskim titracijama male, mala je i koprecipitacija i ne utiče bitno na
tačnost određivanja.
2
2
2 2 Hg e Hg
− +
− →
0
0, 79 E V · +
halogenidi
2
2 Hg e Hg
− +
− →
0
0, 79 E V · +

2
S

; CN

Napon razlaganja nekog sistema može se odrediti tako što se elektrodama saopštavaju
sve veći iznosi potencijala sve dok se na njima ne primete proizvodi reakcije.
Shema aparature za određivanje napona razlaganja i potencijala
radnih elektroda.
U početku se elektrodama saopštava sve veći i veći potencijal i kaže se da su one
polarizovane (ne važi Ohm-ov zakon).
U momentu kad se postigne napon razlaganja, vrlo mala promena potencijala na
elektrodama izaziva čitave struje skokova. Za sistem počinje da važi Ohm-ov zakon i kaže
se da su elektode u depolarizovanom stanju.
Minimalna elektromotorna sila koju treba nametnuti sistemu da bi došlo do trajne
elektrolize naziva se napon razlaganja i dat je izrazom:
) (
k k a a s
E E E η η − − + ·
Napon razlaganja vode za sistem sa glatkim platinskim elektrodama:
2
0
0, 00
H
E V ·
;
2
0
0, 40
O
E V · +
;
2
0, 03
H
Pt
V η ·
;
2
0, 40
O
Pt
V η ·
katoda:
2
2 2 H e H
+ −
+ →
( ) ( )
2
7
0, 059
0, 00 log 10 0, 00 0, 059 7
2
k
E

· + · + − V E
k
42 , 0 − ·
anoda:
2 2
4 4 2 OH e O H O
− −
− → +
( ) ( )
4
7
0, 059
0, 40 log 10 0, 40 0, 059 7
4
a
E

· + − · + − − 82 , 0 + ·
a
E
Da bi se kiseonik pojavio na katodi ovu vrednost treba uvećati za vrednost nadnapona
kiseonika na glatkoj platini.
( ) 0, 82 0, 40 0, 42 0, 03 1, 67
s
E V · + + − − − ·
Od katodnih depolarizatora treba još napomenuti i jon
3
Fe
+
.
Zbog visokog redoks-potencijala sistema
3
2
Fe
Fe
+
+
( ) 0, 77V +
jon
3
Fe
+
depolarizuje katodu kod
jako pozitivnih potencijala:
3 2
Fe e Fe
+ − +
+ →
Na katodi nastali jon
2
Fe
+
, ponovo se oksiduje na anodi:
2 3
Fe Fe e
+ + −
→ +
Na taj način već male količine trovalentnog gvožđa jako depolarizuju katodu.
Zbog toga je nemoguće kvantitativno elektrohemijski istaložiti bakar i ostale metale sa
negativnijim potencijalom ukoliko su u rastvoru prisutni tragovi trovalentnog gvožđa.
Ovaj problem se može lako rešiti dodatkom hidroksilamina koji redukuje trovalentno
gvožđe i sprečava anodnu oksidaciju dvovalentnog gvožđa.
Hidroksilamin i hidrazin su anodni depolarizatori i veoma su važni kod elektrolize hloridnih
rastvora i sprečavaju anodnu oksidaciju Cu
+
,
2
2
Hg
+
i
2
Sn
+
. Pored toga sprečavaju
nagrizanje anode izdvojenim hlorom kao i rastvaranje katodnih taloga.
Pojedini metali se ne smeju taložiti direktno na platinu zbog njihovog legiranja (cink i živa
se izdvajaju na elektrodama koje su prethodno prevučene besprekornim slojevima bakra).
Neki metali kao što su srebro i kadmijum imaju tendenciju da se izdvajaju na katodi kao
igličati kristali i da bi se ovo sprečilo potrebno je voditi računa o gustini struje na radnoj
elektrodi
2
A
cm
| `

. ,
.
Ukoliko je završni potencijal plemenitijeg metala udaljen najmanje 150 do 200mV od
početnog potncijala izdvajanja manje plemenitog metala, odvajanje se može izvršitti
ograničenim naponom elektrolize.
Ako je razlika ovih potencijala manja, treba primeniti elektrolizu pri ograničenom katodnom
potencijalu.
KULOMETRIJA PRI KONSTANTNOM POTENCIJALU
Ovaj tip kulometrijskih određivanja izvodi se pri konstantnom potencijalu generatorske
elektrode, pa je razumljivo da struja ne može biti konstantna i da opada sa vremenom.
Titracije se izvode na onom potencijalu koji obezbeđuje dostizanje završne tačke titracije.
Na početku titracije, struja je u oblasti difuzionih struja, a vremenom se smanjuje.
Kad je izreagovala sva supstanca koja se određuje, struja ne pada na nulu, već ima
određeni iznos.
U slučaju katodnih reakcija ova struja potiče od redukcije
3
H O
+
jona iz samog rastvora.
Kod kulometrijskih određivanja pri konstantnom potencijalu nemoguće je količinu
naelektrisanja odrediti merenjem jačine struje.
Pored toga završna tačka titracije može biti prolongirana zbog problema određivanja
minimuma struje.
Uređaji za eksperimentalno određivanje količina naelektrisanja nazivaju se kulometri.
Kulometri se vežu uvek redno sa generatorskom elektrodom da bi sva struja koja prođe
kroz generatorsku elektrodu prošla i kroz kulometar.
U praksi se uglavnom primenjuju bakarni, srebrni, vodonični, gasni i jodni kulometar.
Srebrni kulometar predstavlja ćeliju za elektrolizu, pri čemu se na katodi iz rastvora srebro-
nitrata izdvaja srebro, koje se posle ispiranja meri.
Na osnovu prirasta mase i elektrohemijskog ekvivalenta određuje se količina
naelektrisanja.
Potpuno drugi slučaj je kod izdvajanja gasova na elektrodama.
Ako se potencijal platinisane platinske elektrode sistema, standardne vodonične elektrode,
učini samo malo negativnijim od
0, 00V
doći će do elektrodne reakcije,
2
2 2 H e H
+ −
+ →
Međutim, ako se platinisana platina zameni glatkom platinom, potrebno je elektrodi
saopštiti znatno negativniji potencijal da bi došlo do pojave gasovitog vodonika na njoj.
Ukoliko se platina zameni kadmijumom, cinkom ili živom, biće potrebniji sve negativniji i
negativniji potencijal da bi došlo do izdvajanja vodonika.
Ovaj dodatni potencijal, koji je potreban da bi došlo do reakcije ne elektrodi, naziva se
viškom napona (prenapetošću) i označava se sa
η
.
Nadnapon ne zavisi samo od karaktera elektrode već je i direktno proporcionalan
intenzitetu struje i data je izrazom,
log a b I η · +
U Tafel-ovoj jednačini su
a
i b empirijske konstante a I jačina struje.
Prema Tafel-u od dolaska vodonikovog jona na površinu elektrode pa do pojave gasovitog
vodonika postoji niz međufaza:
Dehidratacija protona.
Dešaržiranje vodonikovog jona – protona.
Adsorpcija atomskog vodonika u metalu.
Rekombinacija atomskog vodonika u molekulski vodonik.
Desorpcija molekulskog vodonika iz metala.
Pojava gasnog mehura koji napušta katodu.
Pojava gasovitog vodonika uslovljena je prethodnim hidriranjem metala.
Ako neki metal ( Pt i Pd ) lako grade hidride nije potreban veliki višak elektrohemijskog
rada da bi se takav hidrid nagradio.
Kod metala čiji su hidridi nepostojani, potreban je mnogo veći utrošak elektrohemijskog
rada da bi se ovaj hidrid uopšte nagradio.
Višak napona vodonika na antimonu, kadmijumu i naročito živi je veliki zbog nestabilnosti
njihovih hidrida.
Pojava nadnapona se može posmatrati i sa stanovišta hemijskog potencijala jer postoji
ravnotežna reakcija između protona na površini elektrode i adsorbovanog nascentnog
vodonika.
2 2 2 H e H
+ −
+ →
Kada je adsorpciona moć metala velika ( Pt , Pd ), na površini elektrode postojaće samo
mali broj protona.
H
+
će se nalaziti na niskom nivou hemijskog potencijala i biće potreban samo mali iznos
napona da spreči njihovo vraćanje u rastvor i hidrataciju.
Ako je adsorpciona moć metala mala ( ) Hg
, na površini elektrode postojaće mnoštvo
protona.
H
+
će se nalaziti na visokom nivou hemijskog potencijala i biće potreban osetan iznos
napona da bi se sprečila njihova solvatacija.
Pored toga treba napomenuti da metali velike adsorpcione moći ( Pt , Pd ) imaju veliku
katalitičku sklonost ka rekombinaciji atomskog vodonika u molekulski.
Bez obzira o kakvim se proizvodima elektrolize radi (elektrodepozicija, izdvajanje gasova
ili promena valentnog stanja) jonska vrsta difunduje kroz električno polje između
posmatrane i one druge elektrode. I za ovaj proces potrebna je dodatna energija.
Kad je reč o elektrodepoziciji, atom metala od mesta na kome je nastao redukcijom
odgovarajućeg jona putuje do mesta ugradnje u kristalnoj rešetci.
U slučaju redoks reakcija, vrsta koja je prethodno morala da bude adsorbovana na
površinu elektrode, nakon razmene elektrona sa elektrodom treba da bude desorbovana
kako bi se mogla vratiti u rastvor.
Potrebno je nakon uključivanja kola savladati dvostruki električni sloj, a kod
elektrodepozicije i porast omskog otpora rastvora.
Kod svih ovih procesa potrebno je uložiti dodatni elektrohemijski rad.
Zbog toga se danas pod pojmom viška napona (prenapetosti) podrazumeva svako ono
odstupanje potencijala elektrode pri kome se stvarno odigrava neka reakcija u zatvorenom
strujnom kolu, od njenog ravnotežnog potencijala.
Ova pojava je veoma važna za metode elektrogravimetrije, kulometrije i polarografije kao i
u akumulatorskoj tehnici (ćelija Pb akumulatora ima
2,1 U V ·
a punjenje je završeno na
2, 7V
).
Potrebne su različite energije da bi se na katalitičkim elektrodama joni
3
H O
+
odnosno
3
D O
+
prešli u stanje adsorbovanog H odnosno D atoma.
Kulometrijska hlorometrija
Određivanje hidrazina volumetrijskom tehnikom sa aktivnim hlorom iz natrijum-hipohlorita
je veoma otežano zbog nestabilnosti reagensa.
Elektrohemijski generisanim hlorom može se veoma efikasno određivati hidrazin-sulfat na
0 pH ·
u sumpornoj kiselini.
Potencijal anode ne treba u slučaju hlora da bude pozitivniji od
1, 5V
Minimalna koncentracija natrijum-hlorida u
3
100cm treba da bude oko
0, 2g
da bi se
ispunio uslov o 100% iskorišćenju struje.
Pogodnim izborom osnovnog elektrolita, moguća su elektrohemijska generisanja halogena
u nevodenim sredinama, sa visokim procentom iskorišćenja struje i njihova primena za
određivanje redukcionih suptanci.
Primer jednog generatorskog elektrolita: rastvor KBr u glacijalnoj sirćetnoj kiselini gde kao
provodna so služi anhidrovani natrijum-acetat.
U ovoj sredini je stabilnost elektrohemijski generisanih halogena neuporedivo veća negu u
vodi što omogućava primenu retitracionih postupaka.
REDOKS ODREĐIVANJA
Generatorski elektrolit
Generatorski elektrolit mora biti takvog sastava i koncentracije da omogući elektrohemijsko
generisanje reagensa sa 100% iskorišćenjem struje.
Kulometrijska jodometrija
Određivanje hidrazina titracijom rastvorom joda u prisustvu natrijum-bikarbonata ( ) 9 pH ·

je bazirano na oksidaciji hidrazina u azot i vodu pri čemu se jod redukuje do jodida.
Sredina ne sme da bude alkalnija da ne bi došlo do oksidacije samog joda.
3
3 2 I e I
− − −
+ →
0
0, 54 E V · +
2 4 2 2
4 4 4 NH H OH e N H O
− −
+ − → +
0
0, 22 E V · +
Očigledno je da će jod lako da oksiduje hidrazin, naročito u prisustvu OH

jona.
Potrebno je izračunati minimalnu koncentraciju jodida da ne bi došlo do istovremenog
izdvajanja kiseonika na anodi, što je olakšano u rastvorima veće
pH
vrednosti.
Na osnovu standardnog redoks-potencijal reakcije
2 2
4 4 2 OH e O H O
− −
− → +
0
0, 40 E V · +
za
9 pH ·
može se izračunati vrednost anodnog potencijala pri kome može da dođe do
oksidacije OH

jona iz rastvora pomenutog alkaliteta.
4 5
0, 059
0, 40 log 0, 40 0, 059log10
4
ah
OH
E C


· + − · + − V E
ah
70 , 0 + ·
Potrebno je napomenuti da će ovaj potencijal biti pozitivniji za iznos viška napona
kiseonika na glatkoj platini u alkalnom rastvoru.
Ako se računa sa vrednošću od
0, 72V
za nadnapon (tablična veličina) dobija se vrednost
1, 42
ah
E V · +
koja ne sme da se prekorači.
Da bi se bilo sigurno da je potencijal generatorske elektrode dovoljno od ove kritične
vrednosti, anoda se sme polarizovati najviše do
1, 3V +
.
Na osnovu ovog potencijala može se izračunati minimalna koncentracija
I

(odnosno
kalijum-jodida) koja u rastvoru mora da postoji da se oksidacija jodida do joda ne bi vršila
na pozitivnijim potencijalima.
Prema Nernst-ovoj jednačini dobijamo:

− + ·
I
C log 059 , 0 54 , 0 3 , 1 12, 6 log
I
C

· −
13
10 6 , 1

⋅ ·

I
C
Ovo je izrazito mala koncentracija koja ne može da se izmeri. Pored toga jod se ponovo
potpuno prevodi u jodid reakcijom sa hidrazinom pa je dovoljno dodati oko
0,1g
kalijum-
jodida za zapreminu od
3
100cm rastvora za 100% iskorišćenje struje.
Kulometrijska bromometrija
Hidrazin se može uspešno odrediti elektrohemijski generisanim bromom. Određivanje se
obično izvodi iz rastvora niske
pH
vrednosti ( ) 0 pH ·
Izračunavanjem na sličan način kao i kod jodida dobija se koncentracija kalijum-bromida
od
100mg
na
3
100cm rastvora za 100% iskorišćenje struje.
Katolit može biti razblaženi rastvor KBr u sumponoj kiselini.
rH –VREDNOST
rH je veličina koju je 1926. godine uveo Clark kao meru oksido-redukcionih osobina
sistema.
Predstavlja negativan logaritam pritiska molekulskog vodonika.
Clark je pošao od pretpostavke da u bilo kome sistemu u koji uronimo Pt -elektrodu,
imamo
H
+
kao oksidovani i
2
H
kao redukovani oblik.
Ravnoteža na platinskoj elektrodi:
2
2 2 2 H e H H
+ −
+ € €
OX RED
[ ]
2
2
log
2
059 , 0
ln
H red
ox
o H Pt
P
H
a
a
nF
RT
E E E
+
· + · ·
pH
E
P
H
H
2
029 , 0
log
2
+ · −
2
log
H
P rH − · pH
EMS
rH 2
29
244
+
+
·
Skala obuhvata vrednosti, od potencijala normalne vodonične elektrode ( ) 0 rH ·
do
potencijala kiseonične elektrode ( ) 41, 7 rH ·
rH neutralno ( ) 28 rH ·
kad je pritisak
2
O
i
2
H
isti.
Dobra vina imaju ~15 rH ( ) 13, 5 18, 0 −
SEMIMIKRO KULOMETRIJSKA ODREĐIVANJA
Scerieber i Cooke su opisali kulometrijske titracije u praktično jednoj kapi ispitivanog
rastvora.
Pri titraciji
3
As
+
jona elektrogenerisanim jodom, postupa se tako što se
30 l µ
rastvora
kalijum-jodid-skroba stavi na silikoniziranu staklenu ploču i ovome se doda
18 l µ

ispitivanog rastvora arsena.
Elektrode generatorskog kola su veoma tanke platinske žice, a mešanje rastvora se
postiže takođe platinskom žicom koja vibrira.
Ako se određivanje završne tačke vrši potenciometrijski, zbog nemogućnosti postavljanja
četiri elektrode, kao genertorska elektroda se koristi platinska pločica na kojoj se nalazi
kap rastvora.
Shema aparature za anodno dobijanje kobalta(III) i za kulometrijske titracije
bipotenciometrijskom detekcijom završne tačke
Menjanjem polova na generatorskoj elektrodi moguće je elektrohemijsko generisanje
H
+
i
OH

jona.
Kod drugog tipa proizvode se u isto vreme i OH

i
H
+
joni tako da nije potrebna promena
polova na generatorskim elektrodama.
ODREĐIVANJE ZAVRŠNE TAČKE
Vizuelno
Potenciometrijski
Bipotenciometrijski
Amperometrijski
Biamperometrijski
Konduktometrijski
Srebrni kulometar
Bakarni kulometar
katoda:
2
2 Cu e Cu
+ −
+ →
anoda:
2
2 Cu Cu e
+ −
→ +
TIPOVI ELEKTRODA
Elektrogravimetrijska određivanja izvode najviše na platinskim elektrodama predviđenim
za brzu ili sporu elektrolizu, prema tome da li se rastvor meša ili ne meša.
Brza elektroliza smanjuje vreme određivanja na desetak minuta a najviše do jedan sat i
omogućena je mešanjem i zagrevanjem rastvora.
Oba ova faktora potpomažu spor proces difuzije jona iz rastvora na površinu elektrode.
Mešanje rastvora se izvodi magnetnom mešalicom kod Fischer-ovog ili rotirajućom
elektrodom kod Sand-ovog tipa elektoda.

Bakar će se pri praktično istom potencijalu izdvajati na bakarnoj, platinskoj ili nekoj drugoj metalnoj elektrodi. Ponekad do katodnog izdvajanja metala na korespodentnoj elektrodi na nešto pozitivnijem potencijalu zbog potencijala legiranja.

I-V kriva Deo struje od početka polarizacije elektroda pa do momenta kad se postigao napon razlaganja, odnosno do početka depolarizacije, naziva se rezidualnom strujom i označava jednu vrstu mikroelektrolize. U ovoj oblasti, takođe dolazi do dešaržiranja jona i do porasta njihovog hemijskog potencijala na površinama elektroda, ali su iznosi ovih potencijala nedovoljni da bi se sprečilo vraćanje elektroaktivnih vrsta sa površine elektrode u rastvor. Deo struje pošto se postigne nepon razlaganja (depolarizacija), označava pojavu intenzivne difuzije jona ka elektrodama jer na njima dolazi do stvarnog dešaržiranja i smanjenja koncentracije jonske vrste uz elektrodu. U ovoj oblasti javlja se difuziona struja, koja ima svoju graničnu vrednost i ona zavisi od koncentracije depolarizatora u rastvoru.

Količina izdvojenog taloga se određuje tako što se pre elektrolize izmeri čista i suva elektroda. Elektoliza se može izvoditi u uslovima ograničenog napona elektrolize ili pri ograničenom katodnom ili anodnom potencijalu.

zato što njegov deo u neposrednoj blizini elektrode mnogo brže siromaši u koncentraciji jona koji se izdvajaju. Do ove pojave dolazi u odsustvu mešanja rastvora. Očigledno je da će opadanjem koncentracije jona. nego što to može biti nadoknađeno mnogo sporijim procesom difuzije. Ovo može dovesti do početka izdvajanja manje plemenite elektroaktivne vrste (npr. zbog njihovog elektrodeponovanja opadati i vrednost granične difuzione struje dok se ne svede na rezidualnu struju samog elektrolita. Pošto struja prestane da se menja elektrolizu treba produžiti još neko vreme. Zbog naglog opadanja koncentracije jona u blizini elektrode. elektrode su depolarizovane što znači da se zašlo u oblast difuzionih struja (vrlo često u oblast graničnih vrednosti). Ukoliko se dva metala odvajaju elektrolizom ( Cu i Ni ) ispiranje se izvodi iznad čaše za analizu.Mešanje i zagrevanje rastvora pored toga što ubrzava određivanje eliminiše i mogućnost pojave koncentracione polarizacije. Struja se NE SME prekidati sve dok se elektrode ne isperu sa destilovanom vodom iznad druge čaše i skinu sa stalka. U ovom slučaju ispoljava se elektromotorna sila sprega: metalna prevlaka na katodi rastvor platinska anoda prevučene kiseonikom Zbog toga dolazi do anodnog rastvaranja metalne prevlake na katodi. pri nepromenjenom polarizacionom potencijalu. . ona će sama zauzimati sve više iznose potencijala koji su potrebni da bi se elektrodna reakcija obavljala iz rastvora smanjene koncentracije. vodonika). jer ako bi se struja u ovom trenutku prekinula došlo bi do pojave galvanske polarizacije. Svaka elektroliza znači i promenu karaktera elektroda bez obzira da li se radi o metalnoj ili oksidnoj prevlaci ili o adsorpciji gasova. Elektroliza počinje kada se spoljašnjim izvorom struje postigne odgovarajući napon razlaganja.

Greške merenja vremena od 2s pri struji od 500mA daje grešku određivanja od 0.Blok shema uređaja za kulometriju pri konstantoj struji Kod kulometrijskih određivanja pri konstantnoj struji od presudne je važnosti da jačina struje od prvog do zadnjeg trenutka elektrolize zadrži nepromenjenu vrednost. Ove greške.5% . koje mogu da budu učinjene prilikom kulometrijskih određivanja ovu metodu mogu učiniti potpuno bezvrednom. . Skupe aparature se mogu zameniti aparaturama sastavljenim u laboratoriji.

Ukoliko bi se OH − joni proizvodili na licu mesta i samo u dovoljnoj količini za neutralizaciju ova greška bi praktično bila izbegnuta. 2 HOH + 2e − → 2OH − + H 2 katoda: 1 2 HOH − 2e − → 2 H + + O2 + HOH anoda: 2 Ukoliko se određuje kiselina treba je staviti u aktolit. Određivanje spolja generisanim titracionim sredstvom .Shema aparature za anodno dobijanje kobalta(III) i za kulometrijske titracije potenciometrijskom detekcijom završne tačke ACIDO-BAZNA ODREĐIVANJA Natrijum-hidroksid kao najčešće primenjivano sredstvo u acidobaznim titracijama se veoma teško čuva od ugljendioksida iz vazduha. a ukoliko se određuje baza treba je staviti u anolit. dešavaće se razlaganje vode. odnosno elektrohemijsko generisanje H + i OH − jona. Ovo za posledicu ima pomerenja ZTT i njeno teže određivanje zbog “karbonatne greške”. Ako se kao generatorski elektrolit koristi natrijum-sulfat na elektrodama odvojenim membranom. Pri određivanju kiselina potpuno je svejedno da li će se na katodi redukovati proton koji potiče od nje (primarno određivanje) ili će redukovani proton oslobađati OH − jon koji će (tirovati) drugi proton (sekundarno određivanje). mol Koncentracija generatorskog elektrolita (natrijum-sulfata) je 1 3 koja obezbeđuje dm konstanan otpor odnono konstantnu struju generatorske elektrode.

Ovo se može izbeći ako se titraciono sredstvo generiše spolja i odmah dodaje u rastvor u kome se nalazi titrovana supstanca. a generatorska se postavlja u deo koji se meša. Milliampermetar je merni instrument generatorskog kola koji ima opseg do 500mA pošto se retko primenjuju veći intenziteti struje. Zbog toga postoje empirijski faktori za preračunavanje težine oksida koji zavise od uslova rada. Da bi se sprečila eventualna katodna redukcija Pb 2+ jona u manjem obimu. Obično je za većinu određivanja dovoljno imati izvor od 10Ah i napon od oko 15V . određuju se na anodi kao odgovarajući oksidi. postavljene između dva kraka H ćelije. Ako se određuju niske koncentracije ispitivane supstance onda se zbog preciznosti određivanja koriste osetljiviji instrumenti i duža vremena generisanja reagensa. Talozi oksida imaju veliku površinu i lako okluduju elektrolit i otpadaju sa podloge. Membrane koje se danas upotrebljvaju najčešće su od sinterovanog stakla.Pri acido-baznim određivanjima očigledno je da je potrebno obezbediti odsustvo svih onih elektroaktivnih vrsta koje bi mogle da reaguju sa elektrodama pri nižim vrednostima odgovarajućih potencijala. Mangan se takođe određuje u obliku MnO2 . . Da bi se sprečilo ljuspanje taloga sa elektrode dodaje se mravlja kiselina . Nasuprot ovim elektrodama negeneretorske elektrode su znatno manje površine i mogu biti napravkjene od platinske žice. teško gube vodu pa je nekad potrebno i žarenja a ne sušenje. APARATURA Veoma bitan faktor za sprovođenje elektrolize pri konstantnoj struji je konstantan izvor jednosmerne struje dovoljnog kapaciteta. Kao generatorske elektrode većih površina mogu da posluže i Fisher-ove i Winkler-ove mrežaste elektrode. Generatorske elektode su obično od platine i mogu imati površinu od nekoliko cm 2 pa do nekoliko desetina cm 2 . Ponekad se koriste elektrode površine preko 100cm 2 . Iz mutnih sulfatnih rastvora može se olovo taložiti u obliku PbO2 . Da bi se sprečilo istovremeno izdvajanje i kiseonika. Azotna kiselina ne bi mogla da se određuje katodno generisanim OH − jonima pošto je ona izrazit katodni depolarizator. Ćelija sa membranom se koristi da bi se odvojio katodni prostor od anodnog prostora i na taj način sprečila reakcija elektrohemijski generisanog reagensa na negeneratorskoj elektrodi. kao anodni depolarizator često se upotrebljava etanol. Generatorska i negeneratorska elektroda se postavljaju u dva kraka ćelije. ANODNA ODREĐIVANJA Neki metali koji pokazuju izrazitu tendenciju lakog stvaranja viših oksida. koji bi štetio kvalitetu taloga. kao katodni depolarizator upotrebljava se bakar(II)-sulfat ili azotna kiselina. U ovom slučaju ne merimo njegovu zapreminu nego količinu naelektrisanja potrebnu da se postigne završna tačka.

Da bi se sprečila osmoza katolita u anolit. GALVANOKULOMETRIJSKA ODREĐIVANJA Kulometrijska određivanja pri konstantnoj struji ili pri konstantnom potencijalu zahtevala su spoljašnji izvor jednosmernog napona za generatorsko kolo. uronjena u rastvor cink-sulfata. pri čemu je potrebna samo jedna platinska elektroda.GALVANO-ELEKTRIČNA ODREĐIVANJA Kod ovih metoda iskorišćen je princip galvanskih spregova. . Da bi se sprečilo izdvajanje bakra na cinku postavljena je membrana. Bakar se iz katolita koji se nalazi unutar membrane taloži na mrežastoj elektrodi po Winkler-u ili Fisher-u. Pt elektrodi predaje svoje elektrone pri čemu se bakar elektrodeponuje. Cink kao elektroaktivnija vrsta. Elektromotorno aktivna elektroda je cink. on se uvek ostavlja sa nešto nižem nivou u odnosu na anolit. i nema potrebe za spoljašnjim izvorom struje. Tutundžićev uređaj je sličan Danijel-ovom elementu. a gustina struje se reguliše dubinom uranjanja šipke. Ulgren je prvi određivao bakar u uređaju gde je cink direkno povezan sa platinom. pri čemu se koristi unutrašnja EMS-sistema.

jer je cink elektromotorno aktivna elektroda. Shema aparature za elektrohemijsko dobijanje kobalta(III) i za kulometrijske titracije biamperometrijskom detekcijom završne tačke .Obrazovanjem galvanskog sprega između cinka koji se nalazi u kolodijumovoj membrani i platine. Potenciometrijsko indikatorsko kolo ima svoje posebno napajanje ( pH − mV ) Metoda je uspešno primenjena za katodnu redukciju viševalentnih jona kao što su hromat i permanganat. koja se katodno polarizuje.

771V Fe3+ + e− € Fe2+ E = E0 +  Fe3+  0. Posmatrajmo jednostavnu reakciju: E0 = 0. da li se ona u datoj sredini nalazi u oksidovanom ili redukovanom obliku. 059 log  2+  n  Fe    n je broj elektrona Iako se u rastvoru ne nalaze slobodni elektroni možemo napsati: .anoda: katoda: 3I − → I 3− + 2e− I 3− + 2e− → 3I − anoda: 2 H 2O → 4 H + + O2 + 4e− 2 H + + 2e− → H 2 katoda: KONCEPT pε Oksido-redukciona sposobnost konkretne sredine karakteriše se veličinom pε . Ova karakteristika supstance omogućava donošenje zaključka o tome.

K= [ Fe ] ⋅ [ e] [ Fe ] 3+ 2+ [ e] = pε = pε o + log Eo = o RT ln K .92 ⋅ 0. unošenjem brojnih vrednosti dobijamo log K =16 . K Fe 2 + pε = −log [e] pε o = log K [ [ ] ] pε = 16 .00 + log [ Fe ] [ Fe ] 3+ 2+ pε = 13.92 Eo  Fe3+  pε = 16.00 − 2 = 11 10 −3 pε = 13.92 Eo nF [ Fe ] [ Fe ] 3+ 2+ 1 Fe 3 + ⋅ logaritmovanjem se dobija. 771 + log  2+   Fe    10 −5 = 13.0 + log Poređenje veličina pε i pH Oblasti stabilnosti vode i pε karakteristike prirodnih voda pH .

0 ⋅10−5 pε vrednosti na kojima se dešavaju određene redoks reakcije .Uprošćeni dijagram Fe pri koncentraciji 1.

KULOMETRIJA Kulometrijska određivanja predstavljaju primenu elektrolize pod posebnim uslovima pri čemu se na jednoj elektrodi elektrogeneriše supstanca. 5. pri čemu deo struje koji se troši na eventualnu 1 razgradnju vode ne sme da bude viši od delova ukupne struje.Prinos elektrohemijski generisanog reagensa treba da iznosi najmanje 99. Pridržavanje ovih uslova omogućava efikasno kulometrijsko određivanje.Kada se određivanje završne tačke izvodi elektrohemijski.Izbor pogodnog vizuelnog ili instrumentalnog indikatora. koja se odmah u rastvoru primenjuje kao titraciono sredstvo. 2. .9% u odnosu na količinu propuštenog naelektrisanja.Izbor osnovnog elektrolita kao i njegova koncentracija moraju da zadovoljavaju uslove o kvantitativnom iskorišćenju struje u odnosu na elektrohemijsko generisanje reagensa. generatorska elektroda ne može istovremeno da bude i indikatorska.KULOMETRIJA PRI KONSTANTNOJ STRUJI Uslovi koji bezuslovno moraju biti sprovedeni prilikom elektrohemijskog generisanja pri konstantnoj struji: 1. Količina elektrohemijski generisanog titracionog sredstva nalazi se primenom Farday-evih zakona elektrolize. 4.Elektroda na kojoj se izvodi elektrohemijsko generisanje (generatorska elektroda) treba da ima veliku površinu da bi se skratilo vreme određivanja. 1000 3. Količina koja reaguje na elektrodama upravo je proporcionalana količini propuštenog naelektrisanja. Velika površina elektrode omogućava primenu manjih gustina struje za isto vreme određivanja.

potrebno je da kroz elektrodu bude propuštena količina naelektrisanja od 96500C (1 faradej F ). dok kulometrijska metoda određivanja omogućuje veoma jednostavne titracije elektrohemijski generisanim hlorom. uz stalnu standardizaciju. Kulon predstavlja onu količinu naelektrisanja koja prođe kroz provodnik pri jačini struje od 1A u trajanju od 1s . Jedna od najvećih prednosti kulometrijskih titracija je mogućnost njene primene veoma nestabilnih titracionih sredstava koja se u klasičnoj volumetrijskoj analizi ne mogu primeniti ili su potrebne stalne standardizacije pre upotrebe. Kulometrija se danas deli u dva pravca: Kulometrija pri konstantnoj struji (Primenjuje se pri sekundarnim određivanjima. ferocijanidometriju.Da bi na elektrodi izreagovao 1 elektrohemijski ekvivalent supstance (količina supstance koja primi ili otpusti 1mol elektrona). Zbog svoje nestabilnosti rastvori Co3+ se uvek moraju pripremati sveži. dok se kulometrijskom metodom veoma efikasno elektrohemijski generiše kobalt(III) koji se koristi za titraciju redukcionih supstanci. uranometriju. ferometriju. a zbog reakcije na elektrodi nije po pravilu obavezno. Razvijeni su postupci za kulometrijsku permanganometriju. Odgovarajuća metalna elektroda odvojena odgovarajućom membranom od 2+ negeneratorske elektrode anodno se polarizuje pri čemu u rastvor prelaze Ag + i Hg 2 joni koji se kao titraciono sredstvo mogu upotrebiti za taložne reakcije ili reakcije kompleksiranja. kuprometiju. Lingane-ov tip ćelije za argentometrijske titracije uz potenciometrijsku detekciju završne tačke titracije. U svim ovim slučajevima primenjuje se odgovarajući generatorski elektrolit iz koga se na anodi odnosno na katodi dobija odgovarajuće titraciono sredstvo. argentometriju. kao merni etalon uvede i kulon. natrijum-hipohlorit se kao volumetrijsko titraciono sredstvo priprema uvek sveže. cerimetriju. Naročito je pogodna kulometrijska metalometrija od kojih su najrazvijenije argentometrija i merkurometrija. Zbog naglog razvoja kulometrijskih tehnika i “titrovanja strujom” predloženo je da se pored miligrama. a zbog generisanja reagensa potreban je odgovarajući generatorski elektrolit) Kulometrija pri konstantnom potencijalu (Primenjuje se pri primarnim određivanjima. −5 mol Osetljivost ovih metoda je do 10 . titanometriju itd. dm3 KULOMETRIJSKA METALOMETRIJA Izbor supstanci koje se mogu elektrohemijski generisati ne ograničava se na halogenometriju i acido-bazna određivanja. . Tako napr.

EO2 = +0. U početku se elektrodama saopštava sve veći i veći potencijal i kaže se da su one polarizovane (ne važi Ohm-ov zakon). 40 − 0.42 V 0 Ek = 0. 059 Ea = +0. mala je i koprecipitacija i ne utiče bitno na tačnost određivanja. 40 − ( −0. 40V . 00 + 0.Primenjuje se za argentometrijsku titraciju halogena pojedinačno ili u smeši. 79V S 2− . Minimalna elektromotorna sila koju treba nametnuti sistemu da bi došlo do trajne elektrolize naziva se napon razlaganja i dat je izrazom: Es = Ea +ηa − ( Ek −ηk ) Napon razlaganja vode za sistem sa glatkim platinskim elektrodama: 0 0 EH 2 = 0. 059 Ek = − . 2 E0 = +0. Shema aparature za određivanje napona razlaganja i potencijala radnih elektroda. η H 2 = 0.82 + 0.82 Ea = +0. Es = +0. η O2 = 0. Za sistem počinje da važi Ohm-ov zakon i kaže se da su elektode u depolarizovanom stanju. CN − Hg − 2e − → Hg 2+ Napon razlaganja nekog sistema može se odrediti tako što se elektrodama saopštavaju sve veći iznosi potencijala sve dok se na njima ne primete proizvodi reakcije. U momentu kad se postigne napon razlaganja. 79V halogenidi 2 Hg − 2e − → Hg 2 + E0 = +0. 00V . ali pošto su količine koje se određuju kulometrijskim titracijama male. 03V . 059 ( −7 ) 4 Da bi se kiseonik pojavio na katodi ovu vrednost treba uvećati za vrednost nadnapona kiseonika na glatkoj platini. vrlo mala promena potencijala na elektrodama izaziva čitave struje skokova. Pri ovim titracijama javljaju se greške vezane za koprecipitaciju. 67V katoda: Od katodnih depolarizatora treba još napomenuti i jon Fe3+ . 77V ) jon Fe3+ depolarizuje katodu kod Zbog visokog redoks-potencijala sistema Fe 2+ jako pozitivnih potencijala: Fe3+ + e− → Fe2+ Na katodi nastali jon Fe2+ . 42 − 0. 03) = 1. ponovo se oksiduje na anodi: Fe 2+ → Fe3+ + e− + − . 00 + log ( 10−7 ) = 0. 40 − log ( 10−7 ) = +0. 40V Pt Pt 2 H + 2e → H 2 2 0. Fe3+ ( +0. 059 ( −7 ) 2 4OH − − 4e− → O2 + 2 H 2O anoda: 4 0.

Zbog toga je nemoguće kvantitativno elektrohemijski istaložiti bakar i ostale metale sa negativnijim potencijalom ukoliko su u rastvoru prisutni tragovi trovalentnog gvožđa. već ima određeni iznos. Pored toga sprečavaju nagrizanje anode izdvojenim hlorom kao i rastvaranje katodnih taloga. Hidroksilamin i hidrazin su anodni depolarizatori i veoma su važni kod elektrolize hloridnih 2+ rastvora i sprečavaju anodnu oksidaciju Cu + . Neki metali kao što su srebro i kadmijum imaju tendenciju da se izdvajaju na katodi kao igličati kristali i da bi se ovo sprečilo potrebno je voditi računa o gustini struje na radnoj  A  elektrodi  2  . Hg 2 i Sn 2+ . Ako je razlika ovih potencijala manja. Pojedini metali se ne smeju taložiti direktno na platinu zbog njihovog legiranja (cink i živa se izdvajaju na elektrodama koje su prethodno prevučene besprekornim slojevima bakra).Na taj način već male količine trovalentnog gvožđa jako depolarizuju katodu. a vremenom se smanjuje. struja je u oblasti difuzionih struja. Na početku titracije. Ovaj problem se može lako rešiti dodatkom hidroksilamina koji redukuje trovalentno gvožđe i sprečava anodnu oksidaciju dvovalentnog gvožđa. Titracije se izvode na onom potencijalu koji obezbeđuje dostizanje završne tačke titracije. Kad je izreagovala sva supstanca koja se određuje. KULOMETRIJA PRI KONSTANTNOM POTENCIJALU Ovaj tip kulometrijskih određivanja izvodi se pri konstantnom potencijalu generatorske elektrode. . odvajanje se može izvršitti ograničenim naponom elektrolize. + U slučaju katodnih reakcija ova struja potiče od redukcije H 3O jona iz samog rastvora. struja ne pada na nulu.  cm  Ukoliko je završni potencijal plemenitijeg metala udaljen najmanje 150 do 200mV od početnog potncijala izdvajanja manje plemenitog metala. pa je razumljivo da struja ne može biti konstantna i da opada sa vremenom. treba primeniti elektrolizu pri ograničenom katodnom potencijalu.

Ako se potencijal platinisane platinske elektrode sistema. Uređaji za eksperimentalno određivanje količina naelektrisanja nazivaju se kulometri. Srebrni kulometar predstavlja ćeliju za elektrolizu. 2 H + + 2e− → H 2 Međutim. srebrni. Nadnapon ne zavisi samo od karaktera elektrode već je i direktno proporcionalan intenzitetu struje i data je izrazom. Rekombinacija atomskog vodonika u molekulski vodonik. Adsorpcija atomskog vodonika u metalu. biće potrebniji sve negativniji i negativniji potencijal da bi došlo do izdvajanja vodonika. ako se platinisana platina zameni glatkom platinom. 00V doći će do elektrodne reakcije. Pored toga završna tačka titracije može biti prolongirana zbog problema određivanja minimuma struje. potrebno je elektrodi saopštiti znatno negativniji potencijal da bi došlo do pojave gasovitog vodonika na njoj. potreban je mnogo veći utrošak elektrohemijskog rada da bi se ovaj hidrid uopšte nagradio. Dešaržiranje vodonikovog jona – protona. η = a + b log I U Tafel-ovoj jednačini su a i b empirijske konstante a I jačina struje. naziva se viškom napona (prenapetošću) i označava se sa η . koji je potreban da bi došlo do reakcije ne elektrodi. gasni i jodni kulometar. pri čemu se na katodi iz rastvora srebronitrata izdvaja srebro. Prema Tafel-u od dolaska vodonikovog jona na površinu elektrode pa do pojave gasovitog vodonika postoji niz međufaza: Dehidratacija protona. Kulometri se vežu uvek redno sa generatorskom elektrodom da bi sva struja koja prođe kroz generatorsku elektrodu prošla i kroz kulometar. koje se posle ispiranja meri. U praksi se uglavnom primenjuju bakarni. vodonični. standardne vodonične elektrode. cinkom ili živom. . Desorpcija molekulskog vodonika iz metala. Na osnovu prirasta mase i elektrohemijskog ekvivalenta određuje se količina naelektrisanja. Pojava gasovitog vodonika uslovljena je prethodnim hidriranjem metala. Ovaj dodatni potencijal. Ako neki metal ( Pt i Pd ) lako grade hidride nije potreban veliki višak elektrohemijskog rada da bi se takav hidrid nagradio. Ukoliko se platina zameni kadmijumom.Kod kulometrijskih određivanja pri konstantnom potencijalu nemoguće je količinu naelektrisanja odrediti merenjem jačine struje. Potpuno drugi slučaj je kod izdvajanja gasova na elektrodama. učini samo malo negativnijim od 0. Pojava gasnog mehura koji napušta katodu. Kod metala čiji su hidridi nepostojani.

H + će se nalaziti na visokom nivou hemijskog potencijala i biće potreban osetan iznos napona da bi se sprečila njihova solvatacija.1V a punjenje je završeno na 2. Pored toga treba napomenuti da metali velike adsorpcione moći ( Pt . Elektrohemijski generisanim hlorom može se veoma efikasno određivati hidrazin-sulfat na pH = 0 u sumpornoj kiselini.Višak napona vodonika na antimonu. Pd ). kadmijumu i naročito živi je veliki zbog nestabilnosti njihovih hidrida. Ako je adsorpciona moć metala mala ( Hg ) .5V Minimalna koncentracija natrijum-hlorida u 100cm3 treba da bude oko 0. Ova pojava je veoma važna za metode elektrogravimetrije. Pd ) imaju veliku katalitičku sklonost ka rekombinaciji atomskog vodonika u molekulski. H + će se nalaziti na niskom nivou hemijskog potencijala i biće potreban samo mali iznos napona da spreči njihovo vraćanje u rastvor i hidrataciju. 2g da bi se ispunio uslov o 100% iskorišćenju struje. nakon razmene elektrona sa elektrodom treba da bude desorbovana kako bi se mogla vratiti u rastvor. Kulometrijska hlorometrija Određivanje hidrazina volumetrijskom tehnikom sa aktivnim hlorom iz natrijum-hipohlorita je veoma otežano zbog nestabilnosti reagensa. izdvajanje gasova ili promena valentnog stanja) jonska vrsta difunduje kroz električno polje između posmatrane i one druge elektrode. moguća su elektrohemijska generisanja halogena u nevodenim sredinama. 2 H + + 2e− → 2 H Kada je adsorpciona moć metala velika ( Pt . na površini elektrode postojaće mnoštvo protona. a kod elektrodepozicije i porast omskog otpora rastvora. Potrebno je nakon uključivanja kola savladati dvostruki električni sloj. I za ovaj proces potrebna je dodatna energija. atom metala od mesta na kome je nastao redukcijom odgovarajućeg jona putuje do mesta ugradnje u kristalnoj rešetci. Zbog toga se danas pod pojmom viška napona (prenapetosti) podrazumeva svako ono odstupanje potencijala elektrode pri kome se stvarno odigrava neka reakcija u zatvorenom strujnom kolu. Potencijal anode ne treba u slučaju hlora da bude pozitivniji od 1. U ovoj sredini je stabilnost elektrohemijski generisanih halogena neuporedivo veća negu u vodi što omogućava primenu retitracionih postupaka. Bez obzira o kakvim se proizvodima elektrolize radi (elektrodepozicija. U slučaju redoks reakcija. na površini elektrode postojaće samo mali broj protona. Pojava nadnapona se može posmatrati i sa stanovišta hemijskog potencijala jer postoji ravnotežna reakcija između protona na površini elektrode i adsorbovanog nascentnog vodonika. + Potrebne su različite energije da bi se na katalitičkim elektrodama joni H 3O odnosno D3O + prešli u stanje adsorbovanog H odnosno D atoma. Kad je reč o elektrodepoziciji. vrsta koja je prethodno morala da bude adsorbovana na površinu elektrode. Kod svih ovih procesa potrebno je uložiti dodatni elektrohemijski rad. kulometrije i polarografije kao i u akumulatorskoj tehnici (ćelija Pb akumulatora ima U = 2. od njenog ravnotežnog potencijala. REDOKS ODREĐIVANJA . 7V ). Primer jednog generatorskog elektrolita: rastvor KBr u glacijalnoj sirćetnoj kiselini gde kao provodna so služi anhidrovani natrijum-acetat. Pogodnim izborom osnovnog elektrolita. sa visokim procentom iskorišćenja struje i njihova primena za određivanje redukcionih suptanci.

059 log10−5 4 Potrebno je napomenuti da će ovaj potencijal biti pozitivniji za iznos viška napona kiseonika na glatkoj platini u alkalnom rastvoru. godine uveo Clark kao meru oksido-redukcionih osobina sistema. rH –VREDNOST rH je veličina koju je 1926. 42V koja ne sme da se prekorači.3 = +0. Ako se računa sa vrednošću od 0. anoda se sme polarizovati najviše do +1. Sredina ne sme da bude alkalnija da ne bi došlo do oksidacije samog joda. .54V 3I − + 2e− → I 3 NH 2 H 4 + 4OH − − 4e− → N2 + 4 H2 O E0 = +0.54 − 0. Prema Nernst-ovoj jednačini dobijamo: 1. Katolit može biti razblaženi rastvor KBr u sumponoj kiselini. Na osnovu standardnog redoks-potencijal reakcije 4OH − − 4e− → O2 + 2 H 2O E0 = +0.Generatorski elektrolit Generatorski elektrolit mora biti takvog sastava i koncentracije da omogući elektrohemijsko generisanje reagensa sa 100% iskorišćenjem struje. Kulometrijska jodometrija Određivanje hidrazina titracijom rastvorom joda u prisustvu natrijum-bikarbonata ( pH = 9 ) je bazirano na oksidaciji hidrazina u azot i vodu pri čemu se jod redukuje do jodida.6 ⋅ 10 −13 − Ovo je izrazito mala koncentracija koja ne može da se izmeri. Pored toga jod se ponovo potpuno prevodi u jodid reakcijom sa hidrazinom pa je dovoljno dodati oko 0. 0. 6 = − log CI − CI − = 1.70 V Eah = +0.3V . Na osnovu ovog potencijala može se izračunati minimalna koncentracija I − (odnosno kalijum-jodida) koja u rastvoru mora da postoji da se oksidacija jodida do joda ne bi vršila na pozitivnijim potencijalima.1g kalijumjodida za zapreminu od 100cm3 rastvora za 100% iskorišćenje struje. 22V Očigledno je da će jod lako da oksiduje hidrazin. Kulometrijska bromometrija Hidrazin se može uspešno odrediti elektrohemijski generisanim bromom. 059 4 Eah = +0. 40 − 0. Da bi se bilo sigurno da je potencijal generatorske elektrode dovoljno od ove kritične vrednosti. naročito u prisustvu OH − jona. 40 − log COH − = +0. − E0 = +0. Određivanje se obično izvodi iz rastvora niske pH vrednosti ( pH = 0 ) Izračunavanjem na sličan način kao i kod jodida dobija se koncentracija kalijum-bromida od 100mg na 100cm3 rastvora za 100% iskorišćenje struje. Predstavlja negativan logaritam pritiska molekulskog vodonika. 72V za nadnapon (tablična veličina) dobija se vrednost Eah = +1. Potrebno je izračunati minimalnu koncentraciju jodida da ne bi došlo do istovremenog izdvajanja kiseonika na anodi.059 log C I 12. što je olakšano u rastvorima veće pH vrednosti. 40V za pH = 9 može se izračunati vrednost anodnog potencijala pri kome može da dođe do oksidacije OH − jona iz rastvora pomenutog alkaliteta.

Pri titraciji As 3+ jona elektrogenerisanim jodom. 0 ) SEMIMIKRO KULOMETRIJSKA ODREĐIVANJA Scerieber i Cooke su opisali kulometrijske titracije u praktično jednoj kapi ispitivanog rastvora. postupa se tako što se 30 µ l rastvora kalijum-jodid-skroba stavi na silikoniziranu staklenu ploču i ovome se doda 18µ l ispitivanog rastvora arsena.029 Skala obuhvata vrednosti. od potencijala normalne vodonične elektrode ( rH = 0 ) do EMS + 244 + 2 pH 29 potencijala kiseonične elektrode ( rH = 41. .5 − 18.Clark je pošao od pretpostavke da u bilo kome sistemu u koji uronimo Pt -elektrodu. Elektrode generatorskog kola su veoma tanke platinske žice.059 H+ EPt = EH = Eo + ln = log nF ared 2 PH 2 rH = − log PH 2 rH = [ ] 2 − log PH 2 = EH + 2 pH 0. a mešanje rastvora se postiže takođe platinskom žicom koja vibrira. 7 ) rH neutralno ( rH = 28 ) kad je pritisak O2 i H 2 isti. Dobra vina imaju rH ~ 15 ( 13. imamo H + kao oksidovani i H 2 kao redukovani oblik. Ravnoteža na platinskoj elektrodi: 2 H + + 2e− € 2 H € H 2 OX RED RT aox 0.

kao genertorska elektroda se koristi platinska pločica na kojoj se nalazi kap rastvora.Ako se određivanje završne tačke vrši potenciometrijski. Kod drugog tipa proizvode se u isto vreme i OH − i H + joni tako da nije potrebna promena polova na generatorskim elektrodama. zbog nemogućnosti postavljanja četiri elektrode. ODREĐIVANJE ZAVRŠNE TAČKE Vizuelno . Shema aparature za anodno dobijanje kobalta(III) i za kulometrijske titracije bipotenciometrijskom detekcijom završne tačke Menjanjem polova na generatorskoj elektrodi moguće je elektrohemijsko generisanje H + i OH − jona.

Potenciometrijski Bipotenciometrijski Amperometrijski Biamperometrijski Konduktometrijski Srebrni kulometar Bakarni kulometar katoda: Cu 2+ + 2e− → Cu anoda: Cu → Cu 2+ + 2e− .

.

prema tome da li se rastvor meša ili ne meša. Mešanje rastvora se izvodi magnetnom mešalicom kod Fischer-ovog ili rotirajućom elektrodom kod Sand-ovog tipa elektoda. Brza elektroliza smanjuje vreme određivanja na desetak minuta a najviše do jedan sat i omogućena je mešanjem i zagrevanjem rastvora. .TIPOVI ELEKTRODA Elektrogravimetrijska određivanja izvode najviše na platinskim elektrodama predviđenim za brzu ili sporu elektrolizu. Oba ova faktora potpomažu spor proces difuzije jona iz rastvora na površinu elektrode.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful