You are on page 1of 3

UCHWAA NR XXXI/222/10 RADY GMINY MIECISKO z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Miecisko na okrgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerw oraz liczby radnych wybieranych w kadym okrgu Dziaajc na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Rada Gminy Miecisko uchwala, co nastpuje: 1. W staych okrgach wyborczych utworzonych Uchwa Nr XXX/226/2002 Rady Gminy Miecisko z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie: dokonania podziau Gminy na okrgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerw, liczby radnych wybieranych w kadym okrgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Miecisko, wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w okrgu nr 1 w miejsce: Wie: Miecisko (bez ulicy Ruda), wprowadza si: Wie: Miecisko: os. Michaowskie, ulica Pocztowa, ulica Janowiecka, ulica Gnienieska, 2) w okrgu nr 2 w miejsce: Wie: Miecisko-ulica Ruda, Wsie: Budziejewko, Zbietka, wprowadza si: Wie: Miecisko: Plac Powstacw Wlkp., ulice: Kocielna, Zacisze, Ruda, Kociuszki, Parkowa, Pokoju, Polna, kowa, 22 lipca, 3) w okrgu nr 3 w miejsce: Wsie: Podlesie Kocielne, Sarbia, wprowadza si: Wie: Miecisko: ulice: Baczyskiego, Buczka, Krasickiego, Kusociskiego, Sawickiej, Szarych Szeregw, Walki Modych, Zawadzkiego, witego Wojciecha, Daliowa, Malwowa, Kalinowa, Rana, Wgrowiecka, Dworcowa, Kolejowa, Nowa, Strzelecka. Wsie: Budziejewko, Budziejewo, 4) w okrgu nr 4 w miejsce: Wsie: Budziejewo, Plskowo, Podlesie Wysokie, wprowadza si: Wsie: Podlesie Kocielne, Podlesie Wysokie, Sarbia, Zbietka, 5) w okrgu nr 6 dodaje si wie Plskowo, 2. Ustala si nowe brzmienie zacznika okrelajcego podzia Gminy Miecisko na okrgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerw oraz liczby radnych wybieranych w kadym okrgu, ktry stanowi integraln cz uchway 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Miecisko 4. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 sierpnia 2010r. i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci poprzez rozplakatowanie obwieszcze.

Przewodniczca Rady in. Elbieta Kapczyska

Id: OLSIP-QPRBT-TWERA-UPHUX-ABHAM. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr XXXI/222/10 Rady Gminy Miecisko z dnia 23 czerwca 2010 r. Podzia Gminy Miecisko na okrgi wyborcze

Numer Okrgu Wyborczego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Granice Okrgu Wyborczego Wie: Miecisko: os. Michaowskie, ulica Pocztowa, ulica Janowiecka, ulica Gnienieska Wie: Miecisko: Plac Powstacw Wlkp., ulice: Kocielna, Zacisze, Ruda, Kociuszki, Parkowa, Pokoju, Polna, kowa, 22 lipca Wie: Miecisko: ulice: Baczyskiego, Buczka, Krasickiego, Kusociskiego, Sawickiej, Szarych Szeregw, Walki Modych, Zawadzkiego, witego Wojciecha, Daliowa, Malwowa, Kalinowa, Rana, Wgrowiecka, Dworcowa, Kolejowa, Nowa, Strzelecka, Wsie: Budziejewko, Budziejewo Wsie: Podlesie Kocielne, Podlesie Wysokie, Sarbia, Zbietka Wsie: Popowo-Huby, Popowo-Kolonia, Popowo Kocielne, Wymysowo Wsie: Jaroszewo Pierwsze, Jaroszewo Drugie, Kodzin, Plskowo Wsie: Jaworwko, Miecisko-Ulica, Miosawice, Niewiastowice, Strzeszkowo Wsie: Goaszewo, Gorzewo, Gka, Piastowice Wsie: Mirkowice, Mirkowiczki, Tumidaj, Wiela, Wybranwko, Zakrzewo Wie: abiczyn

Liczba radnych wybieranych w okrgu 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Id: OLSIP-QPRBT-TWERA-UPHUX-ABHAM. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Przedoony projekt uchway dotyczy podziau Gminy na okrgi wyborcze. Ich granice i numery oraz liczb radnych wybieranych w kadym okrgu ustala, na wniosek Wjta, Rada Gminy wedug jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkacw Gminy przez liczb radnych wybieranych do rady, z uwzgldnieniem art. 89 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i Semikw wojewdztw (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami. Wjt Gminy Miecisko po analizie wylicze i przesanek uzasadniajcych wprowadzenie zmian w podziale Gminy na okrgi wyborcze, zawartych w pimie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 26 stycznia 2010r. Nr DPL 7320-1/10, proponuje zmian dotychczasowego podziau na okrgi wyborcze w Gminie Miecisko, w nastpstwie ktrej spenione zostan wymogi ustawowe. Zaproponowany podzia w najmniejszym stopniu ingeruje w stay podzia Gminy na okrgi wyborcze w myl zasady okrelonej w art. 92 ust. 1 Ordynacji. Dlatego wobec faktu, e zachodz przesanki ustawowe do dokonania zmian w podziale Gminy Miecisko na okrgi wyborcze proponuje si Radzie Gminy Miecisko podjcie uchway, ktra porzdkuje wyej opisany problem. Uchwalenie niniejszej uchway nie pociga za sob skutkw finansowych dla budetu Gminy.

Id: OLSIP-QPRBT-TWERA-UPHUX-ABHAM. Podpisany

Strona 1