You are on page 1of 3

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAY RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie

opat za wiadczenia udzielane przez przedszkola, dla ktrych organem prowadzcym jest Miasto Pozna.

Zgodnie z ustaw o systemie owiaty przedszkola prowadz bezpatne nauczanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Podstawy programowe realizowane s w czasie nie krtszym ni 5 godzin dziennie. Natomiast opaty za wiadczenia przekraczajce podstawy programowe prowadzonych przez gmin przedszkoli publicznych ustala rada gminy zgodnie z art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 ze zm.). Opaty za wiadczenia przekraczajce podstaw programow w przedszkolach

samorzdowych Miasta Poznania uregulowane byy Uchwa Nr XX/223/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 5 padziernika 1999 r.

XVII/178/III/99 Rady

Miasta Poznania z dnia 20 lipca 1999 r., w ktrej wprowadzono zmiany Uchwa Nr Konieczno zmiany dotychczasowych rozwiza wynika z wydanych w ostatnim okresie wyrokw sdw administracyjnych oraz rozstrzygni nadzorczych wojewodw, w ktrych ustalono midzy innymi, e opaty za dodatkowe wiadczenia przedszkoli maj charakter cywilnoprawny, a zatem zastosowanie do nich ma zasada ekwiwalentnoci, zgodnie z ktr opat wnosi si za konkretne wiadczenia, ktre wykraczaj poza podstaw programow. Ponadto opata taka powinna pozostawa w relacji do kosztw wiadczenia tych usug. Std te w projekcie uchway sprecyzowano zakres usug przekraczajcych podstawy programowe. W ramach prowadzonych zaj realizowane bd szczegowo okrelone zadania opiekuczo-wychowawcze, organizowane zajcia sportowe i imprezy okolicznociowe, zajcia relaksacyjno-wyciszajce, jak rwnie zostanie zapewnione

bezpieczestwo i opieka podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie zaj terapeutycznych, profilaktycznych, zaj z religii oraz innych organizowanych na wniosek rodzicw.

Jednoczenie proponuje si wprowadzenie opaty za kad godzin korzystania przez dziecko z usug przekraczajcych podstawy programowe (powyej 5 godzin dziennie). Opata miesiczna obliczana bdzie na podstawie deklarowanej przez rodzicw liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. Za czas nieobecnoci dziecka opata bdzie proporcjonalnie zmniejszona. Proponowane odliczenia opaty za czas nieobecnoci dziecka w przedszkolu (wg dotychczasowych zasad nie pobierano opaty tylko za nieobecno spowodowan pobytem w szpitalu lub sanatorium) praktycznie powoduj, e przecitna opata miesiczna za tzw. pobyt caodzienny nie ulegnie zwikszeniu. Zakres wiadczenia usug przedszkola przekraczajcych podstaw programow oraz ilo godzin pobytu dziecka w przedszkolu, terminy wnoszenia opat oraz form patnoci okreli umowa cywilnoprawna zawarta midzy dyrektorem przedszkola a rodzicem/opiekunem dziecka. W zwizku z wprowadzeniem nowych zasad odpatnoci za przedszkola przewiduje si, e dochody tych jednostek organizacyjnych zmniejsz si, co bdzie wymagao zwikszenia rodkw finansowych z budetu Miasta na ich funkcjonowanie w kolejnych latach: - w 2010 roku o kwot 1.011.841 z - w 2011 roku o kwot 2.711.733 z - w 2012 roku o kwot 2.946.840 z - w 2013 roku o kwot 3.202.332 z - w 2014 roku o kwot 3.479.974 z - w 2015 roku o kwot 3.781.688 z Z uwagi na istotne zmiany w sposobie naliczania opat za wiadczenia przedszkoli byoby wskazane, aby proponowana uchwaa wesza w ycie z pocztkiem nowego roku szkolnego, tj. z dniem 1 wrzenia 2010 r.

Zastpca Prezydenta Miasta Poznania (-) Sawomir Hinc