You are on page 1of 2

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAY RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie

nadania nazw drogom wewntrznym.

Zabudowany obszar, na ktrym pooone s drogi wewntrzne bdce przedmiotem uchway, powsta w latach ubiegych jako kompleks dziaek rekreacyjnych, niemajcych peni funkcji terenu zabudowy mieszkaniowej. Jednake po wybudowaniu na znacznej czci tych dziaek budynkw o charakterze mieszkalnym, zabudowa ta uzyskaa w 1994 r. status terenu mieszkalnego. To spowodowao konieczno ustalania dla pooonych tam nieruchomoci numerw porzdkowych, ktre okazay si mao czytelne i utrudniajce orientacj, jako e przypisane musiay by wszystkie do jedynej na tym terenie ul. Darniowej. Uchwalenie dla tych obszarw w dniu 9 grudnia 2008 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Darniowa w Poznaniu, w ktrym ustalono, e istniejca tam sie wskich i niefunkcjonalnych drg otrzymaa status drg wewntrznych, pozwala obecnie na nadanie im nazw, a dalej na przypisanie do nazwanych ju drg, numerw porzdkowych pooonych przy nich nieruchomoci. Unormuje to t kwesti w sposb zgodny z obowizujcym porzdkiem prawnym, co jest wane z uwagi na trwajce prace nad wymian dowodw osobistych mieszkajcych tam osb. Zaproponowane nazwy ulic pochodz od nazw yjcych w Polsce ptakw wodnych i yjcych w pobliu wody, co nawizuje do ssiedztwa z Jez. Swarzdzkim i uzasadnione jest lenym charakterem okolicznych obszarw wschodniego klina zieleni miasta Poznania oraz nazwami czci ulic pooonych w pobliskim Zielicu. Komisja Opiniodawcza ds. Nazewnictwa Ulic w Poznaniu pozytywnie zaopiniowaa przedstawiane propozycje nazw dla drg wewntrznych objtych planem miejscowym Darniowa w Poznaniu. Zgodnie z zarzdzeniem Nr 40/2009/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 wrzenia 2009 r. w sprawie zasad przygotowywania projektw uchwa Rady Miasta Poznania oraz obiegu projektw uchwa i uchwa podjtych przez Rad Miasta Poznania, podaje si, e przyjcie prezentowanej uchway bdce w istocie elementem realizacji ustale planu miejscowego

nie wywoa negatywnych skutkw, a take nastpuje m.in. jako realizacja wniosku dziaajcego tam Stowarzyszenia na rzecz budowy wodocigu i kanalizacji oraz drg na osiedlu Zieliniec II przy ul. Darniowej. Rada Osiedla Antoninek Zieliniec - Kobylepole, zgodnie z art. 42 Statutu Miasta Poznania (uchwaa Nr X/50/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 18 lutego 2003 r.) otrzymaa projekt uchway do zaopiniowania i nie wniosa do niego uwag. Podjcie uchway jest uzasadnione ze wzgldu na potrzeb ustalenia numeracji porzdkowej dla pooonych na przedmiotowym terenie nieruchomoci, a nadane nazwy stan si elementami ewidencji numeracji porzdkowej i nazw ulic miasta Poznania. Zastpca Prezydenta Miasta Poznania (-) Jerzy Stpie

Related Interests