You are on page 1of 9

UCHWAA Nr XLIII/408/10 Rady Miejskiej w Zbszyniu z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbszynia oraz czci wsi Perzyny i Nowy Dwr w obszarze dziaki nr ewidencyjny 1943/1 w Zbszyniu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), w zwizku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124) uchwala, co nastpuje: Rozdzia 1 Przepisy wstpne 1. 1. Uchwala si zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbszynia oraz czci wsi Perzyny i Nowy Dwr, uchwalonego uchwa Nr XXXIV/275/06 z dnia 7 kwietnia 2006 r., w obszarze dziaki nr ewidencyjny 1943/1 w Zbszyniu, zwan dalej miejscowym planem, po stwierdzeniu jej zgodnoci z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbszy, uchwalonym uchwa Nr XXI/137/2001 Rady Gminy i Miasta w Zbszyniu z dnia 27 lutego 2001 r. ze zmianami. 2. Granice obszaru objtego miejscowym planem okrela cz graficzna. 3. Rozstrzyga si o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zgodnie z zacznikiem nr 2. 4. Rozstrzyga si o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych jak w zaczniku nr 3. 2. Integralnymi czciami uchway s: 1) zacznik nr 1 cz graficzna, opracowana na mapie w skali 1:500, zwana dalej rysunkiem miejscowego planu; 2) zacznik nr 2 Rozstrzygnicie Rady Miejskiej w Zbszyniu o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu; 3) zacznik nr 3 Rozstrzygnicie Rady Miejskiej w Zbszyniu o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

ktre nale do zada wasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 3. Ilekro w uchwale jest mowa o: 1) dziace budowlanej naley przez to rozumie dziak gruntu, ktrej wielko, cechy geometryczne, dostp do drogi publicznej oraz wyposaenie w urzdzenia infrastruktury technicznej speniaj wymogi realizacji obiektw budowlanych, wynikajce z odrbnych przepisw i niniejszej uchway; 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy naley przez to rozumie najmniejsz dopuszczaln odlego sytuowania budynku od linii rozgraniczajcej tereny drogi wewntrznej KDW lub zewntrznej krawdzi jezdni drogi publicznej; 3) nieuciliwej dziaalnoci usugowej naley przez to rozumie dziaalno, ktra nie powoduje przekroczenia standardw jakoci rodowiska okrelonych w przepisach odrbnych poza teren, do ktrego inwestor posiada tytu prawny; 4) sieciach i urzdzeniach infrastruktury technicznej naley przez to rozumie wybudowane pod ziemi, na ziemi albo nad ziemi przewody lub urzdzenia wodocigowe, kanalizacyjne, ciepownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, z wyczeniem stacji bazowych i anten telefonii komrkowej, w zakresie niezbdnym dla obsugi budynkw i innych obiektw budowlanych sytuowanych na danym terenie. Rozdzia 2 Przeznaczenie terenw oraz linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania 4. 1. Okrela si nastpujce przeznaczenie terenw: 1) tereny usug handlu, oznaczone symbolem UH; 2) tereny stacji paliw, oznaczone symbolem KS; 3) tereny drogi wewntrznej, oznaczone symbolem KDW. 2. Symbole graficzne przeznaczenia terenw oraz przebieg linii rozgraniczajcych tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania okrela rysunek miejscowego planu. Rozdzia 3 Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 5. Zakazuje si lokalizacji budynkw blaszanych oraz obiektw tymczasowych, z wyjtkiem obiektw niezbdnych przy budowie i wznoszonych na czas budowy, jako jej zaplecze oraz na czas nie duszy ni czas trwania budowy. 6. 1. Zakazuje si stosowania od strony drg publicznych ogrodze: 1) penych; 2) z prefabrykowanych przse betonowych i elbetowych; 3) wyszych ni 1,5 m. 2. Dopuszcza si wycznie sytuowanie ogrodze aurowych o powierzchni penej nie wikszej ni 50% caej powierzchni ogrodzenia zlokalizowanego od strony drogi publicznej.

7. Dopuszcza si umieszczanie reklam w formie szyldw i tablic o powierzchni nie wikszej ni 3 m2 oraz masztw o wysokoci do 8 m. Rozdzia 4 Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 8. Wydzielanie w budynkach pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi wymaga zastosowania rozwiza technicznych zapewniajcych waciwe standardy akustyczne. 9. Nakazuje si podczenie budynkw do sieci wodocigowej na warunkach okrelonych w przepisach odrbnych. 10. Wody opadowe i roztopowe w obszarze dziaek budowlanych naley odprowadza do wd lub do ziemi, w sposb nie naruszajcy naturalnego kierunku spywu wd i nie zakcajcy warunkw gruntowo-wodnych na dziace i na dziakach w jej otoczeniu. 11. 1. cieki w postaci wd opadowych i roztopowych z nawierzchni szczelnych w obszarze dziaek budowlanych naley zagospodarowywa w sposb nie pogarszajcy standardw jakoci rodowiska. 2. Dopuszcza si odprowadzanie ciekw, o ktrych mowa w ust. 1, do sieci kanalizacji deszczowej, pod warunkiem ich oczyszczenia w urzdzeniach zlokalizowanych na dziace budowlanej na ktrej powstaj. 12. 1. Nakazuje si odprowadzanie ciekw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej; cieki nie odpowiadajce skadem ciekom bytowym, musz by przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji miejskiej wstpnie podczyszczone do skadu ciekw bytowych. 2. Zakazuje si: 1) odprowadzania ciekw do zbiornikw na cieki; 2) lokalizowania indywidualnych oczyszczalni ciekw; 3) stosowania indywidualnych systemw oczyszczania ciekw polegajcych na ich odprowadzaniu do wd lub do ziemi. 13. Dopuszcza si stosowanie do ogrzewania budynkw energii elektrycznej, innych paliw niskoemisyjnych oraz energii uzyskiwanej ze rde odnawialnych. 14. 1. Ustala si gromadzenie segregowanych odpadw w przystosowanych do tego celu pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrbnymi. 2. Nadmiar mas ziemnych powstajcych w wyniku prac budowlanych naley zagospodarowywa na miejscu pod warunkiem, e ich zastosowanie nie spowoduje przekrocze wymaganych standardw jakoci gleby i ziemi, o ktrych mowa

w przepisach odrbnych, lub wywozi w miejsca wskazane przez waciw sub gminn. Rozdzia 5 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej 15. Inwestor jest zobowizany do prowadzenia bada archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji zwizanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu; przed otrzymaniem pozwolenia na budow inwestor winien uzyska pozwolenie waciwego wojewdzkiego konserwatora zabytkw na prowadzenie bada archeologicznych. Rozdzia 6 Wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych 16. Nie okrela si terenw wymagajcych wprowadzenia ustale wynikajcych z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych, w rozumieniu przepisw ustawy. Rozdzia 7 Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy 17. 1. Okrela si nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odlegoci: 1) 15 m od zewntrznej krawdzi jezdni przylegej, pooonej poza obszarem objtym miejscowym planem, drogi publicznej; 2) 5 m od linii rozgraniczajcej tereny drogi wewntrznej KDW; 3) 5 m od granic dziaki przylegajcych do drogi pooonej poza obszarem objtym miejscowym planem. 2. Usytuowanie linii zabudowy, o ktrych mowa w ust. 1, okrelono na rysunku miejscowego planu. 18. Na terenach usug handlu UH: 1) zakazuje si: a) lokalizowania budynkw handlowych o powierzchni sprzeday wikszej ni 2000 m2, b) przeznaczania na cele lokalizowania budynkw powierzchni wikszej ni 40% powierzchni dziaki budowlanej, c) sytuowania budynkw o wysokoci wikszej ni: - w przypadku zastosowania dachw o nachyleniu poaci dachowych pod ktem do 15 6,5 m i wikszej ni 2 kondygnacje nadziemne, - w przypadku zastosowania dachw o nachyleniu gwnych poaci dachowych pod ktem od 35 do 45 do okapu 6,5 m, a do kalenicy 9 m i wikszej ni 3 kondygnacje nadziemne; 2) nakazuje si: a) przeznaczenie na cele terenu biologicznie czynnego nie mniej ni 20% powierzchni dziaki budowlanej,

b) stosowanie w budynkach dachw dwu- lub wielospadowych o nachyleniu gwnych poaci dachowych pod ktem od 35 do 45 i gwnej kalenicy rwnolegej w stosunku do ulicy Na Kpie lub dachw o nachyleniu poaci dachowych pod ktem do 15, c) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodw osobowych w liczbie nie mniejszej ni 4 miejsca na kade 100 m2 powierzchni sprzeday i 2 miejsca na kade 50 m2 powierzchni uytkowej lokali usugowych; 3) dopuszcza si: a) wydzielanie w budynku handlowym lokali uytkowych na cele nieuciliwej dziaalnoci usugowej, b) budow kondygnacji podziemnych, c) lokalizowanie obiektw budowlanych w sposb nie powodujcy kolizji z planowan zabudow sieci i urzdze infrastruktury technicznej, w tym remonty sieci i urzdze istniejcych, d) lokalizowanie reklam i obiektw maej architektury. 4) wydzielane dziaki budowlane nie mog mie powierzchni mniejszej ni 2500 m2. 19. Na terenach stacji paliw KS: 1) zakazuje si: a) lokalizowania obiektw, ktrych uciliwo przenika poza linie rozgraniczajce tereny oraz innych ni: stacje paliw wraz z obiektami ich obsugi, myjnie samochodowe, wiaty i zadaszenia oraz reklamy, b) przeznaczania na cele lokalizowania budynkw powierzchni wikszej ni 40% powierzchni dziaki budowlanej, c) sytuowania budynkw o wysokoci wikszej ni: - w przypadku zastosowania dachw o nachyleniu poaci dachowych pod ktem do 15 4,5 m, - w przypadku zastosowania dachw dwu- lub wielospadowych o nachyleniu gwnych poaci dachowych pod ktem od 35 do 45 do okapu 4,5 m, a do kalenicy 7,5 m; 2) nakazuje si: a) przeznaczenie na cele terenu biologicznie czynnego nie mniej ni 20% powierzchni dziaki budowlanej, b) stosowanie w budynkach dachw dwu- lub wielospadowych o nachyleniu gwnych poaci dachowych pod ktem zawartym pomidzy 35 i 45 i gwnej kalenicy rwnolegej w stosunku do przylegej drogi publicznej lub dachw o nachyleniu poaci dachowych pod katem do 15, c) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodw osobowych w liczbie nie mniejszej ni 2 miejsca na kady dystrybutor paliw; 3) dopuszcza si lokalizowanie w sposb nie powodujcy kolizji z planowan zabudow sieci i urzdze infrastruktury technicznej, w tym remonty sieci i urzdze istniejcych, 4) wydzielane dziaki budowlane nie mog by mniejsze ni 2500 m2. 20. Na terenach drogi wewntrznej KDW: 1) zakazuje si lokalizowania obiektw nie zwizanych z obsug komunikacyjn dziaek budowlanych; 2) ustala si szeroko drogi w liniach rozgraniczajcych 8 m;

3) dopuszcza si przeznaczenie 100% powierzchni dziaki budowlanej na cele budowy nawierzchni szczelnych. Rozdzia 8 Granice i sposoby zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie odrbnych przepisw, w tym terenw grniczych, a take naraonych na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroonych osuwaniem si mas ziemnych 21. 1. Ochronie na zasadach okrelonych w przepisach odrbnych podlegaj: 1) Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sawskie, Pradolina Obry i Rynna Zbszyska; 2) obszar specjalnej ochrony ptakw Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005; 3) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLH080002. 2. Obszar objty miejscowym planem jest pooony w caoci na obszarach wymienionych w ust. 1. 3. Lokalizowane przedsiwzicia spenia musz wymogi ochrony okrelone w przepisach odrbnych dla terenw pooonych w granicach obszarw, o ktrych mowa w ust. 1. Rozdzia 9 Szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci objtych planem miejscowym 22. Nie okrela si terenw wymagajcych ustalenia szczegowych zasad i warunkw scalania i podziau nieruchomoci w rozumieniu przepisw odrbnych. Rozdzia 10 Szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 23. Nie okrela si terenw wymagajcych ustalenia szczeglnych warunkw zagospodarowania oraz wprowadzenia ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym wprowadzenia zakazu zabudowy. Rozdzia 11 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej 24. 1. Podczenia sieci wewntrznych na dziace budowlanej do zewntrznych sieci infrastruktury technicznej wykonywa naley jako podczenia podziemne. 2. Dla kablowych przyczy do sieci infrastruktury technicznej naley zachowa odlegoci poziome od innych urzdze podziemnych zgodnie z przepisami odrbnymi.

3. Podczenie budynkw do sieci infrastruktury technicznej nastpowa bdzie na warunkach okrelonych przez dysponenta sieci, na wniosek zainteresowanego podmiotu i umowy o przyczenie do sieci. Rozdzia 12 Sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw 25. Nie okrela si terenw wymagajcych ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania. Rozdzia 13 Stawki procentowe, na podstawie ktrych ustala si opat, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 26. Okrela si stawki procentowe w wysokoci 30 %. Rozdzia 14 Przepisy kocowe 27. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Zbszynia. 28. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego.

Zacznik nr 2 do uchway Nr XLIII/408/10 Rady Miejskiej w Zbszyniu z dnia 24 czerwca 2010 r. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Rada Miejska w Zbszyniu, w oparciu o owiadczenie Burmistrza Zbszynia w sprawie braku uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbszynia oraz czci wsi Perzyny i Nowy Dwr w obszarze dziaki nr ewidencyjny 1943/1 w Zbszyniu, wyoonego do publicznego wgldu wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko, nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Zacznik nr 3 do uchway Nr XLIII/408/10 Rady Miejskiej w Zbszyniu z dnia 24 czerwca 2010 r. Rozstrzygnicie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 216 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Zbszyniu rozstrzyga, co nastpuje: 1. Sposb realizacji, zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalecych do zada wasnych gminy. Do zada wasnych Gminy naley, zgodnie z ustaw o samorzdzie gminnym, budowa drg, sieci kanalizacyjnej, sieci wodocigowej i owietlenia ulic. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile wyznaczaby nowe tereny do zainwestowania, a take okrela przebieg nowych drg i infrastruktury technicznej, mogoby spowodowa powstanie tego obowizku na terenie objtym planem. Jednoczenie Gmina, z uwagi na ograniczone rodki budetowe, obowizki te mogaby rozoy w czasie. Uchwalenie i realizacja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbszynia oraz czci wsi Perzyny i Nowy Dwr w obszarze dziaki nr ewidencyjny 1943/1 w Zbszyniu nie spowoduje kosztw po stronie gminy z uwagi na brak nowych drg publicznych i dostpno infrastruktury technicznej w drogach publicznych pooonych w ssiedztwie. 2. Finansowanie zapisanych w miejscowym planie wyej wymienionych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, podlega przepisom zawartym w art. 216 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), przy czym limity wydatkw budetowych na wieloletnie programy inwestycyjne s ujte kadorazowo w budecie gminy na dany rok.