You are on page 1of 5

UCHWAA NR LV/455/2010 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYLU z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie okrelenia warunkw i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Nowy Tomyl.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami; zmiany ustawy zostay opublikowane w Dz. U. : z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40 poz. 230; Nr 106, poz. 675) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298 z pniejszymi zmianami; zmiany ustawy zostay opublikowane w Dz. U. : z 2006r. Nr 64, poz. 448; z 2007r. Nr 34, poz. 206; Nr 171, poz. 1208) Rada Miejska w Nowym Tomylu uchwala, co nastpuje: 1. Gmina Nowy Tomyl wspiera rozwj sportu kwalifikowanego. 2. Wsparcie o ktrym mowa w 1 polega w szczeglnoci na : 1) udostpnianiu klubom sportowym dziaajcym na terenie Gminy Nowy Tomyl, obiektwi urzdze sportowo rekreacyjnych uytecznoci publicznej na zajciach, rozgrywki oraz inne imprezy sportowo rekreacyjne, dofinansowaniu dziaalnoci statutowej klubw sportowych oraz udziau w przedsiwziciach z zakresu sportu kwalifikowanego.

2)

3. Wsparcie finansowe mog otrzyma kluby sportowe, speniajce cznie nastpujce warunki: 1) 2) 3) co najmniej jednym z celw statutowych klubu jest upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu, siedziba klubu mieci si na terenie Gminy Nowy Tomyl, klub posiada aktualn licencj przyznan przez waciwy polski zwizek sportowy, a zawodnicy w nim zrzeszeni posiadaj kart zgoszenia lub inny dokument uprawniajcy ich do uczestnictwa w zorganizowanym wspzawodnictwie sportowym, klub uczestniczy ponadgminnym. w zorganizowanym wspzawodnictwie sportowym na szczeblu

4)

4. Podmioty, aby uzyska dofinansowanie zobowizane s do zoenia pisemnego wniosku o udzielenie dofinansowania.

5. 1. Wniosek o przyznanie dofinansowania powinien zawiera: 1) 2) 3) 4) 5) nazw podmiotu ubiegajcego si o dofinansowanie, miejsce i czas realizacji zadania (harmonogram), zakres rzeczowy proponowanego zadania, skalkulowane koszty zadania, oraz kwot wnioskowanego dofinansowania, dat i podpisy osb upowanionych do owiadczenia woli w imieniu wnioskodawcy. 2. Do wniosku naley doczy: 1) orygina lub kopie potwierdzone za zgodno przez osoby upowanione do skadania owiadcze woli w imieniu wnioskodawcy aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sdowego (wany do 3 miesicy od daty wystawienia) lub odpowiednio wycig z rejestru stowarzysze zwykych prowadzonego przez starost, kopi potwierdzon za zgodno przez osoby upowanione do skadania owiadcze woli w imieniu wnioskodawcy aktualnego statutu klubu lub stowarzyszenia sportowego. 6. 1. W ramach dofinansowania mog by uwzgldnione wydatki poniesione w szczeglnoci organizacj i udzia w zawodach w okrelonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, w tym koszty: a) udziau druyny lub zawodnika we wspzawodnictwie sportowym (opaty zwizkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia), b) wynajmu obiektw sportowych, c) delegacji sdziowskich d) transportu na zawody, e) zabezpieczenia medycznego, f) ubezpieczenia zawodnikw, g) ochrony zawodw, h) wyywienia zawodnikw biorcych udzia w organizowanych zawodach, w trakcie ich trwania i bezporednio po; 2) szkolenia sportowe w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego, w tym koszty: a) wynagrodzenia trenerw i instruktorw, b) utrzymania lub wynajmu obiektw sportowych, c) zakupu sprztu sportowego,

2)

na : 1)

d) zakupu strojw sportowych, e) bada okresowych zawodnikw; 3) organizacj i udzia w zgrupowaniach przygotowujcych si do rozgrywek w ramach sportu kwalifikowanego, w tym koszty: a) transportu na zgrupowanie, b) wyywienia i noclegw, c) wynajmu obiektw sportowych do treningu, d) opieki medycznej i ubezpieczenia zawodnikw. 2. W ramach dofinansowania nie mog by uwzgldnione wydatki poniesione na: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) wypaty wynagrodze dla zawodnikw oraz dziaaczy klubu sportowego; wypaty stypendiw przyznanych przez klub sportowy zawodnikom; transfer zawodnikw z innego klubu sportowego; kary i mandaty naoone na klub sportowy lub zawodnika tego klubu; spat poyczek, kredytw i obsug kosztw zaduenia; odszkodowania; na zadania inne ni zlecone w umowie.

7. Wnioski, o ktrych mowa w 4 skada si do Burmistrza Nowego Tomyla, ktry rozpatruje i dokonuje oceny wnioskw o udziale dofinansowania. 8. 1. Okrela si termin skadania wnioskw o udzielenie dofinansowania na rok 2010 na okres do 14 dni od dnia wejcia w ycie niniejszej uchway. 2. Rozpatrzenie wnioskw, o ktrych mowa w ust. 1 nastpi nie pniej, ni do 14 padziernika 2010 r. 9. Wysoko rodkw finansowych na wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Nowy Tomyl, okrela uchwaa budetowa na rok 2010. 10. Skadane wnioski powinny by zgodne z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantujc wykonanie zadania w sposb efektywny, rzetelny, oszczdny i terminowy. 11. Burmistrz Nowego Tomyla po uchwaleniu budetu zawiera z podmiotem dotowanym pisemn umow o dofinansowanie, w ktrej uwzgldnia si w szczeglnoci: 1) oznaczenie stron umowy,

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

szczegowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja zostaa przyznana oraz termin i miejsce realizacji zadania, kwot dofinansowania, termin i sposb przekazywania dofinansowania, termin wykorzystania dotacji, nie duszy jednak ni do 31 grudnia danego roku budetowego, sposb kontroli wykonywanego zadania, termin zoenia pisemnego sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dofinansowania, termin i sposb rozliczenia dotacji, termin zwrotu niewykorzystanej czci dotacji, nie duszy jednak ni terminy okrelone w przepisach ustawy o finansach publicznych.

12. Burmistrz Nowego Tomyla podaje do publicznej wiadomoci wykaz podmiotw, ktrym udzielone zostao dofinansowanie. 13. Przyznane dofinansowanie przekazywane jest w terminach ustalonych w umowie. 14. 1. Burmistrz Nowego Tomyla lub osoby dziaajce z jego upowanienia mog dokonywa kontroli i oceny z wykonania zleconego zadania, a w szczeglnoci: 1) 2) 3) 4) stanu realizacji zadania, efektywnoci, rzetelnoci i jakoci wykonywania zadania, prawidowoci wykorzystania rodkw publicznych na realizacj zadania, kontroli ksig rachunkowych, kontroli dokumentw finansowych oraz innej dokumentacji okrelonej przepisami prawa. 2. Z czynnoci kontrolnych sporzdzanych jest protok. 15. Rozliczenie otrzymanego dofinansowania nastpuje w terminie 15 dni od dnia zakoczenia realizacji lecz nie pniej ni do dnia 30 grudnia roku budetowego. 16. 1. W terminie, o ktrym mowa w 15 podmioty otrzymujce dofinansowanie zobowizane s do zoenia pisemnego sprawozdania zawierajcego: 1) 2) opis wykonanego zadnia i terminowo realizacji zadnia, zestawienie wydatkw wg danych okrelonych w umowie.

2. Podmioty, wraz ze sprawozdaniem, przekadaj do wgldu oryginay dokumentw finansowych potwierdzajcych, e zrealizowano je ze rodkw pochodzcych z dotacji otrzymanej z budetu gminy. Dokumenty finansowe musz spenia wymogi okrelone w przepisach o rachunkowoci. Kady z dokumentw powinien by opatrzony na odwrocie pieczci podmiotu oraz

zawiera sporzdzony w sposb trway opis zawierajcy informacje: z jakich rodkw wydatkowana kwota zostaa pokryta oraz jakie byo przeznaczenie zakupionych towarw, usug lub innego rodzaju opaconej nalenoci. Informacja ta powinna by podpisana przez osob odpowiedzialn za sprawy dotyczce rozlicze finansowych organizacji. 17. Burmistrz Nowego Tomyla ma prawo wstrzyma przekazanie rat dofinansowania w przypadku, gdy podmiot dotowany wykorzysta chociaby cz dofinansowania na inne cele ni wskazane w umowie. 18. Kwoty dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokoci podlega zwrotowi do budetu Gminy Nowy Tomyl w terminach i na zasadach okrelonych w przepisach ustawy o finansach publicznych. 19. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Nowego Tomyla. 20. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego.