You are on page 1of 2

Pozna, ...................................................

KN.Pi. - 3.0911-251/10 Pozna, dnia 6 padziernika 2010 r. ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) orzekam niewano 4 ust. 3 pkt 1, 2 i 5 uchway Nr XLIV/311/10 Rady Gminy Szydowo z dnia 3 wrzenia 2010 r. w sprawie ustanowienia zespou przyrodniczo krajobrazowego pod nazw Gra Dbrowa- ze wzgldu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE Uchwa Nr XLIV/311/10 Rady Gminy Szydowo z dnia 3 wrzenia 2010 r. w sprawie ustanowienia zespou przyrodniczo krajobrazowego pod nazw Gra Dbrowa dorczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 9 wrzenia 2010 r. Jako podstaw prawn uchway powoano art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 43, art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust.1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Dokonujc oceny zgodnoci z prawem przedmiotowej uchway organ nadzoru stwierdzi, co nastpuje: W dniu 3 wrzenia 2010 r. Rada Gminy Szydowo podja uchwa Nr XLIV/311/2010 w sprawie ustanowienia zespou przyrodniczo krajobrazowego pod nazw Gra Dbrowa. 4 ust. 3 omawianej uchway wprowadza zakazy w stosunku do zespou przyrodniczo krajobrazowego o nastpujcej treci: w 4 ust. 3 pkt 1 zakaz - wykonywania prac ziemnych trwale znieksztacajcych rzeb terenu, z wyjtkiem prac zwizanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budow, odbudow, utrzymaniem, remontem lub napraw urzdze wodnych, w 4 ust. 3 pkt 2 zakaz likwidowania i zasypywania naturalnych zbiornikw wodnych, oraz obszarw wodno botnych, w 4 ust. 3 pkt 5 zakaz umylnego zabijania dziko wystpujcych zwierzt, niszczenia nor, legowisk zwierzcych, oprcz wykonywania czynnoci zwizanych z racjonaln gospodark roln, len i owieck. Organ nadzoru badajc legalno przedmiotowej uchway stwierdzi, e regulacja odnoszca si do ustanawiania zakazw w stosunku do zespou przyrodniczo
al. Niepodlegoci 16/ 18, 61-713 Pozna, tel. (061) 851-55-66, fax (061) 854-11-50 www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl

krajobrazowego pod nazw Gra Dbrowa zawarta w 4 ust. 3 w pkt 1, 2 i 5 pozostaje w sprzecznoci z art. 44 ust. 2 w zwizku z art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z treci art. 44 ustawy o ochronie przyrody ustanowienie zespou przyrodniczo krajobrazowego, nastpuje w drodze uchway rady gminy, uchwaa ta musi okrela m. innymi zakazy waciwe dla tego obiektu, obszaru lub jego czci, wybrane spord zakazw wymienionych enumeratywnie w art. 45 ust. 1 ww. ustawy. Zakazy te nie maj charakteru bezwzgldnego, co oznacza, e w pewnych sytuacjach ich obowizywanie jest wyczone. Niemniej jednak organ ustanawiajc konkretn form ochrony przyrody i decydujc si na wprowadzenie okrelonych w art. 45 ust. 1 zakazw, nie moe ich w aden sposb modyfikowa. Rada Gminy Szydowo wprowadzajc zakazy okrelone w 4 ust. 3 pkt 1, 2 i 5 badanej uchway zmodyfikowaa zakazy okrelone w art. 45 ust. 1 ustawy, poprzez usunicie z treci przepisw ustawowych wycze, dotyczcych wykonywania prac przeciwsztormowych (jak w 4 ust. 3 pkt 1) oraz przeksztacania naturalnych zbiornikw wodnych, starorzeczy (jak w 4 ust. 3 pkt 2) czy te dokonywania modyfikacji zakazw poprzez wyczenie zapisu oraz tarlisk zoonej ikry z wyjtkiem amatorskiego poowu ryb oraz wykonywania czynnoci zwizanych z racjonaln gospodark roln, len, ryback i owieck W ocenie organu nadzoru rada gminy, jako organ konstytuujcy ustanowienie zespou przyrodniczo krajobrazowego, nie ma moliwoci modyfikowania katalogu zakazw przewidzianych przez ustawodawc, bo te stanowi zamknity katalog, ani poprzez wprowadzenie nowych zakazw, ani poprzez usunicie z treci przepisw ustawowych wskazanych przez ustawodawc wycze. Ograniczenia z art. 45 ust. 1 ustawy zostay sformuowane przez ustawodawc na tyle precyzyjnie, e ich zastosowanie nie powinno budzi wtpliwoci. Z dyspozycji art. 44 ust. 2 wynika wycznie uprawnienie dla rady do wyboru tylko tych zakazw. Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Stosownie do art. 163 Konstytucji RP organy samorzdu terytorialnego zalicza si do organw wadzy publicznej, zatem zobowizane s one do dziaania na podstawie i w granicach prawa. Biorc powysze pod uwag orzeczono jak w sentencji. Niniejsze rozstrzygnicie nadzorcze moe by zaskarone z powodu naruszenia prawa do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Poznaniu za porednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 30 dni od jego dorczenia. Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek