Ŵ Memorla fronLulul secreLţ de 8resLolu Porlaţ edŦ Clobusţ 1991ţ 8ucuresLlŦ

Ŵ Splona[ŴConLrasplona[ţ de Cornel 1abacuţ 1991ţ 8ucuresLlŦ

Ŵ uln cullsele servlclllor secreLe romÄI4'Ä1ât`ÄIâtsÄŪ¢nesLlţ de Slmon 1lLuţ edŦ Cderuţ 1992ţ
8ucuresLlŦ

Ŵ lsLorla servlclllor secreLe romÄI4'Ä1ât`ÄIâtsÄŪ¢nesLlţ de SLefánescu Þaulţ edŦ ulvers Þressţ
1994ţ 8ucuresLlŦ

Ŵ 8omÄI4'Ä1ât`ÄIâtsÄŪ¢nla sl marlle báLálll ale fronLulul secreLţ de 8resLolu Porlaţ edŦ vllLorul
8omÄI4'Ä1ât`ÄIâtsÄŪ¢nescţ 1994ţ 8ucuresLlŦ

Ŵ Marl maesLrll al splona[ulul lnLernaLlonalţ de 1lLu Slmlonţ LdlLura Cdeonţ 1994ţ 8ucuresLlŦ

Ŵ Luaen CrlsLescu Ŵ asul servlclllor secreLe romÄI4'Ä1ât`ÄIâtsÄŪ¢nesLlţ de 1roncoLá CrlsLlanţ edŦ
8oza vÄI4'Ä1ât`ÄIâtsÄŪ¢nLurllorţ 1994ţ 8ucuresLlŦ

Ŵ Mlhall Moruzov sl Servlclul SecreL de lnformaLll al ArmaLel 8omÄI4'Ä1ât`ÄIâtsÄŪ¢neţ de
1roncoLá CrlsLlanţ edŦ LvenlmenLul 8omÄI4'Ä1ât`ÄIâtsÄŪ¢nescţ 1997ţ 8ucuresLlŦ

Ŵ ulL 1933 Ŵ 1980 Ŵ Cullsele splona[ulul romÄI4'Ä1ât`ÄIâtsÄŪ¢nescţ de Þelln Mlhalţ edŦ
LvenlmenLul romÄI4'Ä1ât`ÄIâtsÄŪ¢nescţ 1997ţ 8ucuresLlŦ

Ŵ 1ransformarea plonululţ de Carpen Þaulţ LdŦ MlllLaráţ 1997ţ 8ucuresLlŦ

Ŵ lsLorla servlclllor secreLe romÄI4'Ä1ât`ÄIâtsÄŪ¢nesLl de la Cuza la Ceausescuţ de 1roncoLá
CrlsLlanţ edŦ lon CrlsLoluţ 1999ţ 8ucuresLlŦ

Ŵ Servlcll secreLe sLrálneţ volŦ l Ŵ llţ de ureche Marlan sl 8oao[an Aurelţ edŦ Þacoţ 2000ţ 8ucuresLlŦ

Ŵ Chldul splonulul romÄI4'Ä1ât`ÄIâtsÄŪ¢nţ de CÄI4'Ä1ât`ÄIâtsÄŪ¢rz llorlanţ edŦ CblecLlvţ
2000ţ CralovaŦ

Ŵ ue la lscoadá la aaenLul modern ÄI4'Ä1ât`ÄIâtsÄŪºn splona[ul sl conLrasplona[ul
romÄI4'Ä1ât`ÄIâtsÄŪ¢nescţ de neaau Cosma sl SLánescu lonţ edŦ Þacoţ 2001ţ 8ucuresLlŦ

Ŵ lranclscanulţ de Þaul Carpenţ LdlLura MlllLaráţ 2002ţ 8ucuresLlŦ

Ŵ Clorle sl Lraaedllţ de CrlsLlan 1roncoLáţ LdlLura nemlraţ 2003ţ 8ucuresLlŦ


***

Ŵ Lnclclopedv of Lsplonaaeţ de 8onald SeLhţ edŦ uoubledav Ǝ Companv lncŦţ Carden ClLvţ 1972ţ new
orkŦ

Ŵ 8ázbol ÄI4'Ä1ât`ÄIâtsÄŪºn Colf ÄI4'ÄŪ¢ÄI¢ĢâŪǁÅÄŪÂǁÄI¢ĢâtsÂǁÄŧâto uosarul
secreLţ de Þlerre Sallnaer sl Lrlc LaurenLţ LdlLura 1lneramaţ 1991ţ 8ucuresLlŦ

Ŵ lsLorla 8ázbolulul 8eceţ de Andre lonLalneţ LdlLura MlllLaráţ 1992ţ 8ucuresLlŦ

Ŵ SplonŴconLrasplonţ de uusko ÞopovŤ LdlLura
ÄI4'ÄŪ¢ÄI¢ĢâŪǁÅÄŪÂǁÄIât¦ÄŪÂư8lnÄI4'ÄŪ¢ÄI¢ĢâŪǁÅÄŪÂǁÄIâts?ţ 1993ţ 8ucuresLlŦ

Ŵ 1he llrsL ulrecLoraLeţ de Clea kalualnţ 1994ţnew orkţ SLŦ MarLlnŦ

Ŵ SplonllŴ aaenLl secreLl care au schlmbaL cursul lsLorlelţ de LrnesL volkmanţ LdlLura AlbaLrosţ 1996ţ
8ucuresLlŦ

Ŵ Lnclclopedle du renselanemenL eL des servlces secreLsţ de !acques 8audţ edŦ Lavanzellaţ 1997Ŧ

Ŵ ClA sl Casa Albá Ŵ Servlclul SecreL sl presedlnLla amerlcaná de la Ceorae WashlnaLon la Ceorae 8ushţ
de ChrlsLopher Andrewţ edŦ Allţ 1998ţ 8ucuresLlŦ

Ŵ lsLorla mondlalá a servlclllor secreLeţ de 8oaer lallaoL sl 8eml kaufferţ edŦ nemlraţ 2000ţ 8ucuresLlŦ

Ŵ 8eshaplna naLlonal lnLelllaence for an Aae of lnformaLlonţ de Creaorv lŦ 1reverLonţ Cambrldae
unlverslLv Þressţ 2000ţ CambrldaeŦ

Ŵ Cn lnLelllaenceţ de 8oberL uavld SLeeleţ CSS Academvţ 2000ţ CakLonŦ

Ŵ 8esL 1ruLhť lnLelllaence ln Lhe lnformaLlon Aaeţ de 8ruce uŦ 8erkowlLz sl Allen LŦ Coodmanţ ale
unlverslLv Þressţ 2000ţ new PavenŦ

Ŵ un secol de splona[ţ de !effrev 1Ŧ 8lchelsonţ LdlLura PumanlLasţ 2000ţ 8ucuresLlŦ
_________________________________


Mossad Ŵ 1op SeccreL Ŵ vlcLor CsLrovschl
Ŵ 1C1uL uLSÞ8L SÞlCnA! Ŵ CL8A8u uLSMA8L1Z Ŵ LuŦ ÞCLl8CMţ 2002

Ŵ CL8CuL SÞlCnlLC8 Ŵ !LllL8SCn MACk Ŵ CA8LLL Þu8LlSPlnC PCuSLţ 1996
CulnLa SparLa sl lulaerul AlbasLru de ÞAvLL CC8u1
Ŵ Alexe vŦ Ŵ Abwehr conLra l8lţ LdŦ 8omanulţ 8ucŦ 1992

Ŵ 8orovleka vŦ ÞŦ Ŵ Splonll de la 1el Avlvţ LdŦ nlculescu S8Lţ 8ucŦ 1996

Ŵ 8urdan uŦ Ŵ uS1 Ŵ noua anl ln ulvlzla anLlLerorlsLaţ LdŦ ArLemlsţ 8ucŦ 1993

Ŵ Celan LŦ Ŵ Þarapslholoala sl servlcllle secreLeţ LdŦ Mlracolţ 8ucŦ 1997

Ŵ CoruL ÞŦ Ŵ CulnLa SparLaţ LdŦ Cemenll Srlţ 8ucŦ 1992

Ŵ CoruL ÞŦ Ŵ lulaerul albasLruţ LdŦ Cemenll Srlţ 8ucŦ 1992

Ŵ uezmareLz CŦ Ŵ 1oLul despre splona[ţ LdŦ Þollromţ laslţ 2002

Ŵ LberL CŦ Ŵ Caruselul splona[ulul LsLŴvesL Ŵ LdŦ 8arlcadaţ 8ucŦ 1997

Ŵ llceaa 8Ŧ Ŵ 1ehnlcl de manlpulare Ŵ LdŦ nemlraţ 8uc 1996

Ŵ llllp 1Ŧ Ŵ SecreLele uSLAţ LdŦ CblecLlvţ Cralova 1999

Ŵ Carz lŦ Ŵ Chldul splonulul romanţ LdŦ CblecLlvţ Cralova 2001

Ŵ Carz lŦ Ŵ ClA conLra kC8Ŧ SecreLele servlclllor secreLeţ LdŦ CblecLlvţ Cralova 1999

Ŵ CsLrovskl vţ Pov CŦ Ŵ MossadŦ 1op SecreLţ LdlLura Clobusţ 8uc 1998

Ŵ Þavne 8Ŧ Ŵ Mossad Ŵ lsLorle secreLaţ LdŦ Colosseumţ 8ucŦ 1996

Ŵ Þopov uŦ Ŵ Memorllle unul aaenL dublu Ŵ LdŦ PumanlLasţ 8ucŦ 1990

Ŵ 8anelaahl !Ŧ Ŵ AaenLla ClAţ ascenslunea sl decllnulţ LdŦ ALLţ 8ucŦ 1998

Ŵ Slmlon 1Ŧ Ŵ Marl maesLrl al splona[ulul lnLernaLlonalţ Casa LdlLorlala CuLCnţ 8ucŦ 1994

Ŵ Solomovlcl 1Ŧ Ŵ Luna e braLul Mossadululţ LdŦ 1ess Lxpresţ 8ucŦ 1997

Ŵ SLefanescu ÞŦ Ŵ lsLorla servlclllor secreLe romanesLlţ LdŦ ulvL8SŴÞ8LSSţ 8ucŦ 1994

Ŵ Suvorov vŦ Ŵ AcvarlumŦ Cenusa fara epoleLlţ LdŦ LllLţ 8ucŦ 1997

Ŵ volkman LŦ Ŵ Splona[ţ LdŦ 8aoţ 8ucŦ 1998

Ŵ WolLon 1Ŧ Ŵ kC8Ŵul ln lranLaţ LdŦ PumanlLasţ 8ucŦ 1992
Þrlnclplle de nlccolo Machlavelll
ƍCercul splonllor personallƍţ de !efferson MackŦ
AlexeŦ vladlmlr Ŵ Abwehr conLra l8l (secreLe blne pazlLe)

8orovlckaţ vŦÞŦ Ŵ lnLre ClA sl kC8 (cazul real al unul aaenL dublu)

8orovlckaţ vŦÞŦ Ŵ Splonll kC8ŴoperaLlunl ulLrasecreLe

8ucklevţ Wllllam Ŵ Splona[ ln alb sl nearu

CaLanlaţ Lnzo Ŵ Mana lunaa a splona[ulul amerlcan Ŵ 1991

Cerneakţ Lmll Ŵ Clncl secole de razbol secreL

CrlsLescuţ Luaen Ŵ SecreLe dezvalulLe

lallaoLţ 8oaer ŴServlcul secreL chlnez

Plaalnsţ !ack Ŵ ÞacLul cu dlavolul

lonescuţ Mlhal Ŵ lnLellaence Servlce (enalez) conLra kC8ŴŴkC8 conLra lnLellaence Servlce (cazul real al
unul aaenL dublu)

lonescuţ Craclun Ŵ MlsLerele servlclllor secreLe

Murphv Ǝ 8allev Ŵ 8aLalla penLru 8erlln ( ClA conLra kC8 )

Ll Þlhul Ŵ ÞrlnLesa sploana

CsLrowskvţvlcLor Ŵ Leul dln ludeea

Þopov uusko Ŵ Memorllle unul aaenL dublu

Salaarlţ LŦ Ŵ Leul dln uamasc

Soussanţ Andre Ŵ Meslada

SLefanescuţ Þaul Ŵ Lnlame ale razbolulul secreL

Solomovlclţ 1esu Ŵ Luna e braLul Mossadulul

Solomovlclţ 1esu Ŵ 8azboalele Mossadulul

Þavneţ 8onald Ŵ Mossad lsLorla sevlclllor secreLe

vASlLl Ml18CkPlnţ CP8lS1CÞPL8 Anu8LW Ŵ A8PlvA Ml18CkPln Ŵ kC8 ln Lu8CÞA Sl ln vLS1 Ŵ
LdlLura C8lZCn1u8l

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful