You are on page 1of 138

Sprawozdanie Burmistrza Jarocina z wykonania budetu Gminy Jarocin za 2009 rok Budet Gminy na rok 2009 zosta uchwalony

przez Rad Miejsk w dniu 22 grudnia 2008r. uchwa Nr XXXIX/345/2008. Uchwalony budet po stronie dochodw wynosi z tego: - dochody biece w kwocie 90.223.000,00 z - dochody majtkowe w kwocie 5.327.000,00 z Dochody obejmoway w szczeglnoci: 1) dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami w wysokoci 14.380.107,00 z 2) dotacje celowe na realizacj zada wsplnych realizowanych na podstawie porozumie innymi jednostkami samorzdu terytorialnego w wysokoci 987.820,00 z Uchwalony budet po stronie wydatkw wynosi Wydatki obejmoway: 1) wydatki biece w wysokoci 75.407.820,00 z, w tym na: a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze 28.708.275,00 z, b) dotacje 10.301.000,00 z, w tym: - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu owiaty 5.628.000,00 z, - podmiotowe dla instytucji kultury 1.658.000,00 z, w tym: dotacja celowa dla gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 105.000,00 z, - dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych 2.720.000,00 z, - celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych 295.000,00 z c) wydatki na obsug dugu 2.250.000,00 z, d) wydatki z tytuu udzielonych porcze i gwarancji 84.000,00 z, e) pozostae wydatki 34.064.545,00 z. 2) wydatki majtkowe w 2008r. w wysokoci 30.042.180,00 z. 105.450.000,00 z 95.550.000,00 z

W toku realizacji budetu zachodziy zmiany polegajce na: I. Zwikszeniu budetu o kwot 9.784.955,00 z w tym: 1) dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 1.481.750,00 z

- na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych oraz pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 511.529,00 z - na wybory do Parlamentu Europejskiego 55.634,00 z 6.225,00 z

- na utrzymanie jednego miejsca dziennego pobytu

- na wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 892.998,00 z

- na skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 5.664,00 z 9.700,00 z 940.653,00 z

- na usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

2) dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy

- na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rzdowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych Radosna szkoa 72.167,00 z

- na sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty wypat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie czci ustnej egzaminu maturalnego 200,00 z

- na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci owiaty prac komisji kwalifikacyjnych egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego 2.904,00 z

- na skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 23.992,00 z 381.326,00 z 36.528,00 z

- na zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- na wypat dodatkw na pracownika socjalnego realizujcego prac socjaln w rodowisku -na program Pomoc pastwa w zakresie doywiania -na pomoc materialn dla uczniw o charakterze socjalnym 143.000,00 z 171.966,00 z

- na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw wyprawka szkolna 108.570,00 z 3) dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 207.009,00 z 4) dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin 1.357.800,00 z

5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy jst 148.963,00 z

6) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 55.025,00 z

7) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 473.000,00 z 8) rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde 1.394.467,00 z 9) rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin pozyskane z innych rde 10) rodki na uzupenienie dochodw gmin 208.633,00 z 9.900,00 z

11) wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 12) subwencja owiatowa 72.512,00 z 1.679.700,00 z

13) dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zlecanych jednostkom samorzdu terytorialnego 58.782,00 z 14) dochody wasne - podatek leny 1.696.761,00 z 1.400,00 z

- podatek od spadkw i darowizn - wpywy z opaty eksploatacyjnej

100.000,00 z 10.000,00 z 106.000,00 z

- wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci

- wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 173.404,00 z 1.570,00 z 60.500,00 z

- wpywy z opat za koncesje i licencje

- grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci

- grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpywy z rnych opat 89.954,00 z 116.220,00 z 253.510,00 z

- dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych

- wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 22.900,00 z 493.960,00 z 4.659,00 z 12.350,00 z

- wpywy z usug

- wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej - wpywy z rnych dochodw 137.978,00 z - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

100,00 z

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 8.000,00 z - rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych 35.056,00 z - dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majtkowych - wpywy z opaty produktowej 6.630,00 z - pozostae odsetki 60.680,00 z 1.890,00 z

II. Zmniejszeniu planu dochodw o kwot w tym:

10.090.854,00 z

1) dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 1.723.635,00 z - na wybory do Parlamentu Europejskiego 1.082,00 z

- na wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 1.431.408,00 z

- na skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 28.167,00 z 223.278,00 z 39.700,00 z 164.597,00 z

- na zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spo. - na usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

2) dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy

- na dofinansowanie kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw 141.418,00 z - na skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 4.056,00 z

- na orodki pomocy spoecznej

19.123,00 z

3) dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin 361.195,00 z

4) wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 963.700,00 z

5) rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde 2.000.000,00 z 6) rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin pozyskane z innych rde 872,00 z

7) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 400.000,00 z 8) dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zlecanych jednostkom samorzdu terytorialnego 58.782,00 z 9) cz owiatowa subwencji oglnej 10) dochody wasne: 4.165.671,00 z 1.032.556,00 z 200.000,00 z 252.402,00 z

- podatek dochodowy od osb fizycznych - podatek dochodowy od osb prawnych - podatek od nieruchomoci - podatek rolny 400.000,00 z

30.000,00 z 10.000,00 z

- podatek od rodkw transportowych - wpywy z opaty skarbowej

350.000,00 z 308.145,00 z

- podatek od czynnoci cywilnoprawnych

- wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 42.000,00 z 113.900,00 z 14.200,00 z

- wpywy z rnych opat

- dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych

- wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 1.275.000,00 z - wpywy z usug 36.520,00 z 15.350,00 z

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 25.000,00 z - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat - pozostae odsetki 308.000,00 z 5.000,00 z

W okresie sprawozdawczym budet gminy po stronie dochodw zosta zmniejszony netto o kwot 305.899,00 z, natomiast po stronie wydatkw zosta zwikszony netto o kwot 4.922.722,00 z. Zmiany w budecie zostay wprowadzone: 1) uchwaami Rady Miejskiej: - uchwa Nr XL/366/2009 z dnia 5 lutego 2009 r., - uchwa Nr XLI/380/2009 z dnia 20 marca 2009 r., - uchwa Nr XLII/387/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r., - uchwa Nr XLIII/405/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r., - uchwa Nr XLV/432/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.,

- uchwa Nr XLVI/442/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r., - uchwa Nr XLVII/459/2009 z dnia 25 wrzenia 2009 r., - uchwa Nr XLVIII/472/2009 z dnia 30 padziernika 2009 r., - uchwa Nr LI/482/2009 z dnia 23 listopada 2009 r., - uchwa Nr LII/484/2009 z dnia 27 listopada 2009 r., - uchwa Nr LIII/494/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r., - uchwa Nr LIV/495/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r., - uchwa Nr LV/499/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r., 2) zarzdzeniami Burmistrza: - zarzdzeniem Nr 402/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r., - zarzdzeniem Nr 417/V/2009 z dnia 16 lutego 2009 r., - zarzdzeniem Nr 422/V/2009 z dnia 24 lutego 2009 r., - zarzdzeniem Nr 441/V/2009 z dnia 23 marca 2009 r., - zarzdzeniem Nr 463/V/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r., - zarzdzeniem Nr 471/V/2009 z dnia 18 maja 2009 r. - zarzdzeniem Nr 478/V/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. - zarzdzeniem Nr 498/V/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r., - zarzdzeniem Nr 503/V/2009 z dnia 9 lipca 2009 r., - zarzdzeniem Nr 515/V/2009 z dnia 21 lipca 2009 r., - zarzdzeniem Nr 534/V/2009 z dnia 11 wrzenia 2009 r., - zarzdzeniem Nr 553/V/2009 z dnia 134 padziernika 2009 r., - zarzdzeniem Nr 563/V/2009 z dnia 30 padziernika 2009 r., - zarzdzeniem Nr 567/V/2009 z dnia 10 listopada 2009 r., - zarzdzeniem Nr 589/V/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r., - zarzdzeniem Nr 599/V/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. W wyniku dokonanych zmian budet gminy wg stanu na dzie 31 grudnia 2009r. wynosi: Dochody ogem z tego: - dochody biece w kwocie 89.835.507,00 z - dochody majtkowe w kwocie 5.408.594,00 z Dochody obejmuj w szczeglnoci: - dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami w wysokoci 14.138.222,00 z, - dotacje celowe na realizacj zada wsplnych realizowanych na podstawie porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego w wysokoci 1.191.808,00 z. Wydatki ogem Wydatki obejmuj: 1) wydatki biece w wysokoci 82.430.508,00 z, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 28.334.639,00 z, b) dotacje 12.364.454,00 z, w tym: - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu owiaty 5.643.697,00 z, 110.372.722,00 z 95.244.101,00 z

- podmiotowe dla instytucji kultury 2.531.726,00 z, w tym: dotacja celowa dla gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 105.000,00 z, - dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych 3.236.379,00 z, - celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektw zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych 305.000,00 z, - celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada 560.866,00 z, - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 78.786,00 z, - wpaty jednostek na fundusz celowy 8.000,00 z c) wydatki na obsug dugu 1.565.142,00 z, d) wydatki z tytuu udzielonych porcze i gwarancji 84.000,00 z, e) pozostae wydatki 40.082.273,00 z. 2) wydatki majtkowe w 2009r. w wysokoci 27.942.214,00 z.

Wydatki obejmuj w szczeglnoci: - wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami w wysokoci 14.138.222 z, - wydatki zwizane z realizacj zada wsplnych zrealizowanych na podstawie umw lub porozumie zawartych z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego w wysokoci 1.191.808 z.

Po stronie przychodw zaplanowano rodki z emisji obligacji na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu zacignitych poyczek i kredytw w wysokoci 6.150.000,00 z i na pokrycie deficytu budetu w wysokoci 9.850.000,00 z oraz wolne rodki z roku ubiegego w kwocie 5.278.621,00 z, a po stronie rozchodw - spat poyczek i kredytw w wysokoci 6.150.000,00 z.

Budet gminy za 2009 rok zosta wykonany: Dochody w tym: dochody biece na plan 89.835.507,00 z dochody majtkowe na plan 5.408.594,00 z wykonano 5.179.727,50 z tj.95,8 % wykonano 88.317.301,93 z tj.98,3 % na plan 95.244.101,00 z wykonano 93.497.029,43 z tj. 98,2 %

dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami na plan 14.138.222,00 z wykonano 14.088.846,74 z tj. 99,7 %

dotacje celowe na realizacj zada wsplnych realizowanych na podstawie porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego na plan 1.191.808,00 z Wydatki na plan 110.372.722,00 z wykonano 1.133.629,43 z wykonano 106.815.723,71 z tj. 95,1 % tj. 96,8 %

1) wydatki biece na plan 82.430.508,00 z wykonano 79.339.562,83 z tj. 96,3 %

w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze na plan 28.334.639,00 z b) dotacje na plan 12.364.454,00 z w tym: - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu owiaty na plan 5.643.697,00 z - podmiotowe dla instytucji kultury na plan 2.531.726,00 z wykonano 2.531.726,00 z tj.100,0 % wykonano 5.327.656,34 z tj. 94,4 % wykonano 11.746.358,11 z tj. 95,0 % wykonano 27.690.964,97 z tj. 97,7 %

- dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych na plan 3.236.379,00 z wykonano 3.175.078,00 z tj. 98,1 %

- celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektw zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych na plan 305.000,00 z wykonano 66.960,30 z tj.22,0 %

- celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych na plan 560.866,00 z wykonano 560.866,00 z tj.100,0 %

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci na plan 78.786,00 z - wpaty jednostek na fundusz celowy na plan 8.000,00 z c) wydatki na obsug dugu na plan 1.565.142,00 z wykonano 1.539.074,55 z tj.98,3 % wykonano 8.000,00 z tj.100,0 % wykonano 76.071,47 z tj.96,6 %

d) wydatki z tytuu udzielonych porcze i gwarancji na plan 84.000,00 z e) pozostae wydatki na plan 40.082.273,00 z 2) wydatki majtkowe na plan 27.942.214,00 z wykonano 27.476.160,88 z tj. 98,3 % wykonano 38.363.165,20 z tj.95,7 % wykonano 0,00 z tj.0,0 %

DOCHODY Wykonanie planu dochodw w ukadzie dziaw, rozdziaw i paragrafw klasyfikacji budetowej przedstawia zacznik Nr 1. Realizacja w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco:

DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO PLAN 511.529,00 z 511.510,98 z 100,0 %

WYKONANIE co stanowi

Dochody tego dziau to:

- dotacja celowa na realizacj ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych z wojewdztwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy DZIA 020 - LENICTWO PLAN 1.880,00 z 1.829,65 z 97,3 % 511.510,98 z

WYKONANIE co stanowi

Dochody tego dziau to: - opaty czynszw przez koa owieckie za tereny polne i lene 1.829,65 z

DZIA 600 - TRANSPORT I CZNO PLAN 1.526.268,00 z 1.526.275,14 z 100,0 %

WYKONANIE co stanowi

Dochody tego dziau to: - dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycj Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 443 z kanalizacj deszczow oraz budow sieci kanalizacji sanitarnej w ul. w. Ducha w Jarocinie 704.680,00 z

- dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych na budow nawierzchni drogi Bachorzew Wilkowyja 100.000,00 z

- rodki na dofinansowanie inwestycji Przebudowa drogi Bachorzew Wilkowyja etap II otrzymane od Przedsibiorstwa Usugowo Handlowego KANBUD Sp. z o.o. z Cielczy 10.000,00 z

- wpywy z tytuu pomocy finansowej otrzymane od Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji Przebudowa drogi Bachorzew Wilkowyja etap II 160.000,00 z - dotacja celowa otrzymane z Wielkopolskiego Urzdu Wojewdzkiego w Poznaniu na realizacj inwestycji Przebudowa drogi Bachorzew Wilkowyja etap II w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych na lata 2008-2011 390.604,24 z - dotacja celowa otrzymana od Starostwa Powiatowego na Rozbudow miejsc postojowych i parkingw w Jarocinie 85.562,11 z - kara pienina za szkody 500,00 z 65.379,99 z

- kara umowna w zwizku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy - kara pienina za przekroczenie adownoci samochodu 9.540,00 z - koszty upomnienia DZIA 630 - TURYSTYKA PLAN WYKONANIE co stanowi Dochody tego dziau to: - odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji Uniwersytet Trzeciego Wieku DZIA 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 2.040.820,00 z 2,00 z 8,80 z

2,00 z

WYKONANIE co stanowi

1.907.371,79 z 93,5 %

Dochody tego dziau to: - wpywy z opat rocznych za uytkowanie wieczyste oraz opaty za zarzd 359.760,95 z - zwrot kosztw przygotowania nieruchomoci do zbycia 1.427,87 z - zwrot kosztw sdowych 60,00 z 469.397,46 z 63.832,86 z

- czynsz z dzierawy gruntw przeznaczonych na cele handlowe, rolne i najem - opaty za przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci

- sprzeda nieruchomoci pooonych m. in. w Golinie, Wilkowyi, uszczanowie, Roszkowie i Jarocinie ul. Wrocawska 774.181,80 z

- sprzeda lokalu mieszkalnego (ul. Sienkiewicza w Jarocinie) i nieruchomoci budynkowej we Wilczycu 8.441,02 z - sprzeda dziaek na poszerzenie nieruchomoci pooonych w Bachorzewie, Cielczy, Jarocinie ul. Jaowcowa i ul. Piastowska 6.703,00 z

- zwrot zwaloryzowanego odszkodowania z tytuu zwrotu wywaszczonych nieruchomoci Jarocin Os. ugi 43.033,84 z - wykup uytkowania wieczystego na wasno nieruchomoci pooonej w Jarocinie 93.000,00 z - zamiany nieruchomoci pooonych w Bachorzewie, Jarocinie Os. ugi, ul. Poziomkowa - spat rat za zbycie dziaek budowlanych i lokali mieszkalnych - wpywy z rnych dochodw (zwrot za energi i wod) - odsetki 10.016,54 z 4.907,70 z 61.741,20 z

10.867,55 z

W dziale 700 jest nisze wykonanie planu dochodw, poniewa nieruchomoci pooone w Mieszkowie, uszczanowie i Roszkowie zostay wystawione do przetargw, ktre zakoczyy si wynikami negatywnymi. DZIA 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 546.208,00 z 547.864,17 z 00,3 %

WYKONANIE co stanowi

Dochody tego dziau to: - dotacja celowa na zadania zlecone gminie 273.100,00 z 3.521,60 z

- dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu na modernizacj budynku Urzdu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie 53.500,00 z

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu na monta szlabanu wjazdowego na parking wraz z systemem sterowania za pomoc pilotw i kart zblieniowych oraz vide domofonu 6.649,41 z 9.028,90 z

- rodki z Fundacji Wsppracy z Warszawy na wydanie Kroniki PrzyjaniPolsko Niemieckiej - czynsze za najem lokali 12.135,20 z - wpywy ze sprzeday zomu 32,00 z

- otrzymany spadek po zmarej podopiecznej Domu Pomocy Spoecznej w Zakrzewie 12.135,65 z - wpywy z rnych dochodw (zwrot za energi, wod, wywz nieczystoci) 64.999,79 z

- refundacja z Powiatowego Urzdu Pracy w Jarocinie z tytuu wypaconych wiadcze za wykonane prace spoecznie uyteczne 87.833,58 z

- refundacja ze Starostwa Powiatowego za wykonanie zagospodarowania terenw zielonych przed budynkiem Urzdu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie 23.940,91 z - nadpata za specyfikacj - pozostae odsetki - 4,63 z

136,37 z 805,39 z 50,00 z

- wpywy z rnych dochodw - kara pienina za szkody

DZIA 751 - URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA PLAN 61.959,00 z 61.954,87 z 100,0 %

WYKONANIE co stanowi

Dochody tego dziau to: - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacj staych rejestrw wyborcw 7.403,48 z - dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego 54.551,39 z

DZIA 754 - BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA PLAN 817.124,00 z 709.813,89 z 86,9 %

WYKONANIE co stanowi

Dochody tego dziau to: - wpywy ze sprzeday samochodu poarniczego marki NYSA z OSP Radlin - wpywy ze sprzeday samochodu poarniczego marki UK z OSP Kadziak - wpywy ze sprzeday zomu 6,00 z 3,00 2.131,15 z 1.331,97 z

- zwrot skadki NW w zwizku ze zomowaniem samochodu poarniczego marki NYSA z OSP Radlin z - grzywny z tytuu mandatw naoonych przez Stra Miejsk - wpywy z rnych opat (koszty upomnie) 34,80 z 700.119,71 z

- refundacja z Powiatowego Urzdu Pracy w Jarocinie z tytuu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych 5.737,62 z - wpywy z rnych dochodw 449,64 z

W dziale tym wykonanie planu dochodw na poziomie 86,9 % spowodowane jest nisk realizacj grzywien z tytuu mandatw.

DZIA 756 - DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ PLAN 43.868.970,00 z 42.628.725,05 z 97,2 %

WYKONANIE co stanowi

Wykonane dochody z podatkw i opat stanowi 24,5 % wykonania planu dochodw ogem. Realizacja poszczeglnych podatkw i opat przedstawia si nastpujco:

Nazwa

Plan

Wykonanie

Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych - wpywy z karty podatkowej - odsetki

80.300,00

89.636,22

111,6%

80.000,00 300,00

88.894,32 741,90

111,1% 247,3%

Wpywy z podatku od nieruchomoci, rolnego, 13.830.056,00

13.772.417,35

99,6%

lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych,podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomoci - podatek rolny - podatek leny - podatek od rodkw transportowych - podatek od czynnoci cywilnoprawnych - wpywy z rnych opat (upomnienia) - odsetki - rekompensata utraconych dochodw 12.700.000,00 380.000,00 102,000,00 270.000,00 100.000,00 2.000,00 91.000,00 185.056,00 12.672.605,57 389.126,44 102.444,00 282.438,21 85.196,80 906,40 54.643,93 185.056,00 99,8% 102,4% 100,4% 104,6% 85,2% 45,3% 60,0% 100,0%

Wpywy z podatku od nieruchomoci, rolnego,

7.478.000,00

7.424.025,45

99,3%

lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych,podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych - podatek od nieruchomoci - podatek rolny - podatek leny - podatek od rodkw transportowych - podatek od spadkw i darowizn - opata od posiadania psw - wpywy z opaty targowej - podatek od czynnoci cywilnoprawnych - wpywy z rnych opat (upomnienia) - odsetki 4.300.000,00 1.215.000,00 3.000,00 450.000,00 200.000,00 0,00 350.000,00 900.000,00 25.000,00 35.000,00 4.209.364,99 1.225.395,73 3.048,60 448.208,50 167.153,69 109,96 399.507,00 922.080,69 21.055,20 28.101,09 97,9% 100,9% 101,6% 99,6% 83,6% 114,1% 102,5% 84,2% 80,3%

Wpywy z innych opat - wpywy z opaty skarbowej - wpywy z opaty eksploatacyjnej - wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu -wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez JST na podstawie odrbnych ustaw - koncesje i licencje - wpywy z rnych opat - odsetki

1.726.819,00 650.000,00 80.000,00

1.663.752,76 604.071,46 81.149,59

96,3% 92,9% 101,4%

720.000,00

712.142,31

98,9%

273.404,00 3.070,00 45,00 300,00

262.949,65 3.093,00 45,00 301,75

96,2% 100,7% 100,0% 100,6%

Udziay gmin w podatkach stanowicych

20.751.905,00

19.677.003,47

94,8%

dochd budetu pastwa - podatek dochodowy od osb fizycznych - podatek dochodowy od osb prawnych 19.851.905,00 900.000,00 18.983.400,00 693.603,47 95,6% 77,1%

Dywidendy - wpywy z dywidend i Drogowe Sp. z o.o.) (Owietlenie Uliczne

1.890,00

1.889,80 100,0%

1.890,00

1.889,80

100,0%

Na dzie 31 grudnia 2009r. zalegoci podatkowe w poszczeglnych podatkach przedstawiaj si nastpujco: Nazwa Kwota zalegoci na dzie 31.12.2008r. Kwota Ilo zalegajcych Ilo Kwota zalegoci na dzie 31.12.2009r. Kwota Ilo zalegajcych Ilo Rnica

Kwota

Ilo

Osoby prawne Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Razem osoby prawne 1.581.522,53 428,89 1.943,00 15.125,00 1.599.019,42 43 4 14* 1 48/ 14* Osoby fizyczne Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od pos. psw Opata skarbowa Podatek od spadkw i darowizn Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z karty podatkowej Wpywy z innych lokat pobieranych przez JST Grzywny, mandaty i inne kary pienine Opata restrukturyzacja. Opata eksploatacyjna Odsetki od nieterminowych wpat 287.877,21 135.086,65 111,40 78.669,63 3.071,80 281,10 780,20 7.358,80 119.161,03 664,50 881,50 2.822,00 819,68 62,37 791 331 10 87* 71 1 4 22 79 1 1 3 1 334.874,13 134.336,37 375,80 122.828,23 660,74 0,00 17.020,20 1.508,10 127.304,00 1.628,25 881,50 2.822,00 85,52 129,96 955 397 35 149* 18 0 15 10 85 2 1 3 1 + 46.996,92 - 750,28 + 264,40 + 44.158,60 - 2.411,06 -281,10 +16.240,00 -5.850,70 +8.142,97 +963,75 -734,16 +67,59 +164 +66 + 25 +62* - 53 -1 +11 -12 +6 +1 1.711.890,85 964,10 1.733,79 15.125,00 1.729.713,74 40 5 13* 1 46/ 13* + 130.368,32 + 535,21 - 209,21 0,00 +130.694,32 -3 +1 -1* 0 -2/ -1*

Razem osoby fizyczne OGEM * pojazdy

637.647,87 2.236.667,29

1.315/87* 1.363/101*

744.454,80 2.474.168,54

1.522/ +106.806,93 149* 1.568/ 162*

+207/+62*

+237.501,25 +205/+61*

Na zalegoci podatkowe w 2009 roku wystawiono 4.086 upomnie. Nazwa Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek od rodkw transportowych OGEM Osoby prawne 139 7 1 147 Osoby fizyczne 2.208 1.678 53 3.939 Razem 2.347 1.685 54 4.086

Na zalegoci podatkowe w 2009 roku wystawiono 1.382 tytuy wykonawcze. Nazwa Osoby prawne ilo Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek od rodkw transportowych OGEM 101 4 105 kwota 623.392,00 880,00 624.272,00 Osoby fizyczne ilo 649 610 18 1.277 kwota 137.927,84 153.129,38 23.251,80 314.309,02 ilo 750 614 18 1.382 Razem Kwota 761.319,84 154.009,38 23.251,80 938.581,02

Dochody podatkowe Gminy Jarocin od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej dzia 756 w roku 2009, zostay wykonane w 97,2 % i byy one nisze od dochodw roku 2008 o ponad 3.410 tys. z. Badajc poszczeglne wartoci dochodw podatkowych, stwierdzamy, e nisze dochody byy efektem osabienia gospodarczego, ktre miao decydujcy wpyw na budet dochodw w roku 2009. Przesunicie czasowe zaamania koniunktury gospodarczej z roku 2008 odbio si na dochodach budetu Gminy wanie w roku 2009. Nisze wykonania dochodw podatkowych zanotowano przede wszystkim z tytuu podatkw i opat uzalenionych od obrotu gospodarczego, a przekazywanych poprzez budet pastwowy (podatek od czynnoci cywilnoprawnych, podatek opacany w formie kart podatkowej, udziay gminy w PIT i CIT) oraz opaty skarbowej.

Wykonanie dochodw w poszczeglnych grupach podatkowych w porwnanie do wynikw roku 2008 pokazuje ponisza tabela. Wyszczeglnienie Dochody podatkowe od osb prawnych (dzia 756/75615) Dochody podatkowe od osb fizycznych ( dzia 756/75616) Wpywy z innych opat stanowicych dochd JST ( dzia 756/75618) Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa (756/75621) 2008 rok 14.299.325,01 8.048.059,41 1.851.546,24 21.740.175,13 2009 rok 13.772.417,35 7.424.025,45 1.663.752,76 19.677.003,47 Rnica -526.907,66 -624.033,96 -187.793,48 -2.063.171,66

Dochody podatkowe podatku od nieruchomoci od osb prawnych i fizycznych w roku 2009 zostay wykonane nieco poniej dochodw zaoonych w planie. Dochody podatkowe od osb prawnych zostay zrealizowane w 99,8% w stosunku do planu, natomiast dochody podatkowe od osb fizycznych w 97,9 % w porwnaniu do planu na 2009r. Porwnujc te dochody z dochodami podatkowymi roku 2008 (osoby prawne i fizyczne), stwierdzamy, e byy one nisze w sumie o ponad 296 tys. z. Szczegowo porwnanie roku 2008 i 2009 w omawianym wyej zakresie przedstawia ponisza tabela. Wyszczeglnienie Podatek od nieruchomoci osoby prawne Podatek od nieruchomoci osoby fizyczne 2008 rok 13.018.222,59 z 4.160.080,13 z 2009 rok 12.672.605,57 4.209.364,99 Rnica -345.617,02 z +49.284,86 z

Bardzo dobre wykonanie dochodw podatkowych zanotowano w przypadku podatku rolnego. Wykonanie dochodw podatkowych zarwno w przypadku osb prawnych, jak i fizycznych przekroczyo wielkoci planowane i odpowiednio wynioso 102,4% i 100,9 % przyjtego planu. Dochody te jednak byy nisze ni dochody roku 2008 o ponad 85 tys. z. w zwizku z ni cen yta, bdc podstaw do obliczania stawki podatkowej podatku rolnego. Mniej istotne wartociowo wpywy z podatku lenego w roku 2009 w zakresie osb prawnych osigny poziom 100,4% planu, natomiast u osb fizycznych 101,6% uchwalonego planu na 2009r. Do dobrze natomiast na dzie 31.12.2009r., wyglday dochody uzyskane z tytuu podatku od rodkw transportowych od osb prawnych, jak i fizycznych. Odpowiednio wykonania te osigny 104,6 % i 99,6 % przyjtego planu w tym zakresie. W porwnaniu do dochodw uzyskanych z tego tytuu w roku 2008, dochody te byy nisze o ponad 9 tys. z. Dochody podatkowe podatku od czynnoci cywilnoprawnych w 2009r. przedstawiay si rnie w zalenoci od rda osobowoci prawnej podmiotu objtego tym podatkiem. W przypadku osb prawnych wykonanie dochodw stanowio 85,2% planu i wynioso ponad 85 tys. z., natomiast jeli chodzi o osoby fizyczne wykonanie to, stanowio 102,5% przyjtego planu, co wiadczyo o wikszej aktywnoci w obrocie cywilno - prawnym osb fizycznych ni osb prawnych (zakupy ruchomoci i nieruchomoci). Korzystnie wygldao rwnie w 2009r. wykonanie dochodw z tytuu podatku od spadkw i darowizn. Dochody z tego tytuu mimo, e nie przekroczyy przyjtego plan na 2009r. (wykonanie 83,6% planu), byy wysze od dochodw podatkowych 2008r. o ponad 30 tys. z. Wykonanie opaty od posiadania psw (dawniej podatku od posiadania psw) w wysokoci 109,96 z., byo wycznie wynikiem egzekucji administracyjnej zalegoci podatkowych z okresw wczeniejszych. W roku 2009 na terenie Gminy Jarocin nie obowizywaa fakultatywna opata od posiadania psa. Nader pozytywnie w roku 2009 prezentoway si dochody z tytuu opaty targowej, ktre zostay wykonane a w 114,1% w stosunku do planu roku 2009. Powodem wzrostu wpyww z tego tytuu, byo uruchomienie targowiska prywatnego zlokalizowanego w Jarocinie przy ul. Kasztanowej. Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego za 2009r. zostay wykonane w 96,2 %. Dochody tego paragrafu to opaty dotyczce wpisw i zmian wpisw w ewidencji gospodarczej oraz opaty za zajcia pasa drogowego. W zwizku z wejciem w dniu 31 marca 2009r. ustawy o zmianie ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektrych innych ustaw i wprowadzenia szerokiego zwolnienia z opat za wpisy do ewidencji gospodarczej, opaty te nie s ju realizowane.

Nieco gorzej na koniec 2009r. wyglday wpywy z rnych opat. Wpywy od osb prawnych stanowiy 45,3 % planu, natomiast wpywy od osb fizycznych osigny poziom 84,2 % planu. Dochody z tego paragrafu to wpywy z tytuu kosztw upomnie naliczane kadorazowo w chwili wystawienia przez organ podatkowy upomnie. Podobnie na dzie 31.12.2009r. prezentoway si wpywy z tytuu wpacanych przez podatnikw odsetek od zalegoci podatkowych. W przypadku osb prawnych wpywy z tytuu odsetek stanowiy 60,0 % wykonania planu, natomiast u osb fizycznych odsetki te stanowiy 80,3 % wykonania planu. Wpywy z karty podatkowej w roku 2009, byy nisze ni w 2008r. o ponad 8 tys. z. (wykonanie w 2008r. wynioso 98.545,89 z, w roku 2009 89.636,22 z) i osigny 111,6 % planu. Wpywy z tytuu opaty skarbowej osigny poziom 604.071,46 z., co stanowio 92,9 % wykonania planu. Wynik ten jest znacznie gorszy ni miao to miejsce w roku 2008 (wykonanie 984.280,65 z). Powodem niszego wykonania tej pozycji bya mniejsza szczeglnie w I proczu 2009r., ilo wydanych przez Urzd Skarbowy zawiadcze dotyczcych rodkw transportowych (opata skarbowa za sprowadzane samochody z zagranicy) oraz mniejsza ilo rejestrujcych si podatnikw podatku VAT. Dochody z tytuu opaty eksploatacyjnej za 2009r. byy wysze ni zakadano i wyniosy 101,4 % planu. Powodem przekroczenia planu dochodw by wikszy od spodziewanego w II poowie roku 2009 popyt na kruszywa i materiay budowlane. Wpywy z opaty za zezwolenia na sprzeda wyrobw alkoholowych wyniosy 712.142,31 z i stanowiy 98,9 % planu. W porwnaniu do roku poprzedniego wykonanie to byo jednak wysze o ponad 25 tys. z. Wysokie wykonanie wpyww z tego tytuu jest rezultatem wzrostu sprzeday i spoycia alkoholu w roku poprzednim, na podstawie ktrego oblicza si wysoko wpat w roku bazowym. Zalegoci podatkowe Gminy Jarocin na dzie 31.12.2009r. zwikszyy si w porwnaniu do analogicznego okresu roku 2008 o 237.501,25 z i wyniosy 2.474.168,54 z. Najwikszy wzrost zalegoci zanotowano w podatku od nieruchomoci, zarwno w osobach prawnych (+ 130.368,32 z., jak i fizycznych (+ 46.996,92) oraz w podatku od rodkw transportowych od osb fizycznych (+ 44.158,60 z). Struktura zalegoci z tytuu podatku od nieruchomoci od osb prawnych na koniec 2008r. kwota 1.711.890,85 z wynosia.: - zalegoci objte postpowaniem upadociowym 868.942,18 z (50,8%), - zalegoci zabezpieczone hipotekami 307.913,35 z (18,0%), - zalegoci objte administracyjnym postpowaniem egzekucyjnym 535.035,32 z (31,2%) Skutki finansowe udzielonych przez Gmin ulg i skutki finansowe z tytuu staych stawek podatkowych: - obniek stawek podatkw maksymalnych za okres sprawozdawczy wyniosy 5.598.915,05 z (wzrost w porwnaniu z rokiem 2008 o 1.279.978,34 z., gwnie z powodu zamroenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomoci), - udzielonych ulg, odrocze, umorze, zwolnie - wyniosy 145.990,72 z. ( spadek w porwnaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 2.706.760,03 z. z powodu braku tak znacznej kwoty umorze podatkowych z urzdu jak miao to miejsce rok temu w roku 2009 umorzono z urzdu wycznie kwot 115.858,65 z z powodu umorzonego postpowania egzekucyjnego przez komornika, stanowi to 97% caoci umorze).

Wyszczeglnienie skutkw finansowych przedstawia ponisze zestawienie:

Lp

Wyszczeglnienie

Skutki finansowe udzielonych przez gmin ulg podatkowych i obnie stawek maksymalnych Obniek stawki Umorze 5.066.560,16 532.354,89 5.598.915,05 1.539,00 117.929,65 86,00 119.554,65 Odrocze 1.893,00 7.779,88 1.032,00 10.704,88 Zwolnie 15.731,19 15.731,19

Razem kwota skutkw finansowych 3.432,00 5.208.000,88 532.354,89 1.118,00 5.744.905,77

1 2 3 4

Podatek rolny Podatek od nieruchomoci Podatek od rodkw transportowych Odsetki OGEM

DZIA 758 - RNE ROZLICZENIA PLAN 25.478.302,00 z 25.449.531,45 z 99,9 %

WYKONANIE co stanowi

Dochody tego dziau to: - cz owiatowa subwencji oglnej - rodki na uzupenienie dochodw gmin 23.539.328,00 z 208.633,00 z

- cz wyrwnawcza subwencji oglnej 492.713,00 z - cz rwnowaca subwencji oglnej 637.628,00 z - odsetki od lokat i rodkw na rachunku 571.229,45 z

DZIA 801 - OWIATA I WYCHOWANIE PLAN 3.040.845,00 z 3.026.051,33 z 99,5 %

WYKONANIE co stanowi

Dochody tego dziau to: - grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15.034,14 z - wpywy z rnych opat (duplikaty legitymacji i wiadectw szkolnych) - czynsz z najmu lokali 154.223,33 z 17.668,42 z 1.476,60 z

- wpywy z rnych dochodw

- wpywy z usug (za wyywienie, opaty za centralne ogrzewanie, wod, telefon i energi oraz prowadzenie kasy zapomogowo poyczkowej, za korzystanie ze wietlicy przez uczniw) - wpywy ze sprzeday zomu, szaf - wpywy od sponsorw 600,00 z - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rzdowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych Radosna szkoa 72.122,54 z 2.234,18 z 1.359.279,30 z

- dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty wypat wynagrodze dla nauczycieli za prowadzenie czci ustnej egzaminu maturalnego 200,00 z

- dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego 2.904,00 z

- dotacja celowa otrzymana z gminy na refundacj czci kosztw poniesionych przez Publiczne Przedszkole Nr 5 w Jarocinie na utworzenie dodatkowego oddziau integracyjnego dla niepenosprawnych dzieci z Gminy Jaraczewo, Kotlin i erkw 15.033,32 z - rodki na dofinansowanie poprawy oddziaywania na rodowisko poprzez realizacj dziaa termomodernizacyjnych w budynkach uytecznoci publicznej na terenie Gminy Jarocin - grzywna w celu przymuszenia do wykonania obowizku szkolnego - pozostae odsetki 607,81 z 200,00 z 1.384.467,69 z

DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA PLAN 0,50 z -

WYKONANIE co stanowi

Dochody tego dziau to: - wpywy z rnych dochodw - zwrot dotacji na prowadzenie Orodka Interwencji Kryzysowej 0,21 z 0,29

- pozostae odsetki Stowarzyszenie Rodzicw i Terapeutw na rzecz osb niepenosprawnych OPUS z DZIA 852 POMOC SPOECZNA PLAN WYKONANIE co stanowi 15.125.041,00 z 15.158.815,87 z 100,2 %

Dochody tego dziau to: - refundacja za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Spoecznej - odpatno za posiki w Dziennym Domu Pomocy Spoecznej - dotacja celowa na rodowiskowy Dom Samopomocy 3.500,00 z 166.635,92 z

285.790,71 z

- dotacja celowa na wiadczenia rodzinne, zaliczk alimentacyjn oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 12.193.813,59 z 51.246,20 z 776.123,94 z

- dotacja celowa na skadki na ubezpieczenia zdrowotne

- dotacja celowa na zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa na utrzymanie Orodka Pomocy Spoecznej - czynsz za mieszkania chronione 21.791,39 z 427.899,00 z 334.167,00 z

- dotacja celowa na usugi opiekucze specjalistyczne - wpywy za usugi opiekucze 207.436,91 z

- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniegoPomoc pastwa w zakresie doywiania 358.059,54 z - wpywy za obiady szkolne 194.403,80 z

- dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 1.920,05 z - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 4.694,05 z

- wpywy z rnych dochodw

131.333,77 z

DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ PLAN 207.009,00 z 169.673,00 z 82,0 %

WYKONANIE co stanowi

Dochody tego dziau to: - dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 169.673,00 z W dziale tym wykonanie planu dochodw na poziomie 82,0 % spowodowane jest nisk realizacj dotacji rozwojowych.

DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 347.736,00 z 274.396,51 z 78,9 %

WYKONANIE co stanowi

Dochody tego dziau to: - dotacja celowa na pomoc materialn dla uczniw 222.861,90 z

- wpywy z usug (wpywy za obozy dla dzieci, za noclegi) 50.784,61 z - wpywy z rnych dochodw 750,00 z

W dziale tym wykonanie planu dochodw na poziomie 78,9 % spowodowane jest nisk realizacj dotacji celowej na pomoc materialn dla uczniw. DZIA 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA PLAN 229.410,00 z 182.336,59 z 79,5 %

WYKONANIE co stanowi

Dochody tego dziau to: - wpaty mieszkacw Os. Nr 5 w Jarocinie i Witaszyc na budow sieci kanalizacyjno sanitarnej - kara umowna za przekroczenie terminu wykonania przedmiotowej umowy 2.987,75 z 4.650,00 z

- dotacja celowa na zadania biece realizowane na podstawie Porozumienia Midzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. Zorganizowanie i nadzr nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ciekowymi dla gmin objtych porozumieniem wraz z budow Zakadu Zagospodarowania Odpadw Jarocin z siedzib w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeadunkowymi 133.204,59 z

- dotacja celowa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie pomidzy Gmin Jarocin, a gminami Ppowo i Pogorzela z tytuu korzystania z usug gminnego schroniska dla zwierzt 30.000,00 z - wpywy z rnych dochodw (zwrot rnicy wkadu gotwkowego Owietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu) 167,13 z - wpywy z opaty produktowej 11.327,12 z

W dziale tym wykonanie planu dochodw na poziomie 79,5 % spowodowane jest nisk realizacj dotacji celowej z tytuu Porozumienia Midzygminnego.

DZIA 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN

119.000,00 z 119.689,31 z 100,6 %

WYKONANIE co stanowi

Zrealizowane dochody tego dziau to: - dotacja celowa na wykonywanie zada powiatowej biblioteki publicznej 105.000,00 z - dotacja celowa otrzymana z powiatu na Tablic pamitkow ku czci polegych Siedleminian - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych - otrzymana darowizna dla soectwa Kadziak - pozostae odsetki 389,31 z 12.600,00 z 1.500,00 z

200,00 z

DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT PLAN 1.322.000,00 z 1.221.187,33 z 92,4 %

WYKONANIE co stanowi

Zrealizowane dochody tego dziau to: - wpywy z tytuu pomocy finansowej z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Wielkopolskiego na Budow boisk ze sztuczn nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Witaszycach w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 333.000,00 z

- wpywy z tytuu pomocy finansowej z Urzdu Marszakowskiego WojewdztwaWielkopolskiego na Budow boisk ze sztuczn nawierzchni przy ZS Nr 5 w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 282.187,33 z

- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Budow boisk ze sztuczn nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Witaszycach w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 333.000,00 z

- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Budow boisk ze sztuczn nawierzchni przy ZS Nr 5 w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 273.000,00 z

W dziale tym wykonanie planu dochodw na poziomie 92,4 % spowodowane jest nie wykorzystaniem wpyww z tytuu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne Naprawa nawierzchni boisk sportowych w Golinie. Po przeprowadzonych procedurach przetargowych nie zosta wyoniony wykonawca, gdy rodki zaplanowane na to zadanie w budecie gminy byy zbyt niskie w stosunku do zoonych ofert zostay zwrcone. Struktura dochodw wykazuje, e gwnymi rdami finansw s: - cz owiatowa subwencji oglnej - dochody z podatkw i opat 23.539.328,00 z, tj. 25,2 %

22.951.721,58 z, tj. 24,5 % 19.677.003,47 z, tj. 21,0 %

- udzia gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa - dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone gminie

14.088.846,74 z, tj. 15,1 %

WYDATKI Wydatki za okres sprawozdawczy uksztatoway si w wysokoci 106.815.723,71 z na plan 110.372.722,00 z, tj. 96,8 %. Wykonanie wydatkw w poszczeglnych dziaach, rozdziaach i paragrafach klasyfikacji budetowej przedstawia zacznik Nr 4. Realizacj zada inwestycyjnych przedstawia zacznik Nr 5. Wykonanie wydatkw w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco:

DZIA 010 - ROLNICTWO I OWIECTWO PLAN 622.030,00 z 552.620,24 z 88,8 %

WYKONANIE co stanowi

Rozdzia 01010 - Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Plan 65.000,00 z -

Wykonanie co stanowi

Realizacja budowy zbiornika retencyjnego na rzece Lutynia jest wstrzymana do momentu uzyskania zgody na zmian przeznaczenia gruntw lenych na cele nielene. Brak zgody uniemoliwia zakoczenie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego. Powysze wydatki zostay przeznaczone na opracowanie dotyczce celowoci budowy zbiornika wodnego na rzece Lutyni w miejscowoci Bachorzew, ktre zostao doczone do wniosku o wyraenie zgody na zmian przeznaczenia gruntw lenych na potrzeby zbiornika.

Rozdzia 01030 - Izby rolnicze Plan 31.500,00 z 31.301,02 z 99,4 %

Wykonanie co stanowi

Wydatki tego rozdziau to: - wpata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego 31.301,02 z

Rozdzia 01095 - Pozostaa dziaalno Plan 525.530,00 z 521.319,22 z 99,2 %

Wykonanie co stanowi

Wydatki tego rozdziau to: - nagrody rzeczowe dla hodowcw koni - rolnikw utrzymujcych rebita rocznej dwuletnie oraz prezentujcych konie w Regionalnej Wystawie Koni Hodowlanych w Marszewie 2.796,58 z 3.192,15 z

- zakup materiaw na organizacj doynek gminnych w Bachorzewie - zakup materiaw biurowych - zakup energii 194,00 z - zakup usug pozostaych 3.332,05 z 4.999,87 z

- wniesienie opaty rocznej za wyczenie z produkcji rolnej gruntw pod przepompownie dla potrzeb kanalizacji gminy w miejscowociach Cielcza, Mieszkw, Ciwica 3.819,51 z

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego zuytego do produkcji rolnej przez rolnikw w 2008r. 501.497,12 z

- zakup papieru 1.487,94 z

DZIA 020 - LENICTWO PLAN 6.000,00 z 5.155,51 z

WYKONANIE

co stanowi

85,9 %

Rozdzia 02095 Pozostaa dziaalno Plan 6.000,00 z 5.155,51 z 85,9 %

Wykonanie co stanowi

Wydatki tego rozdziau to: - opata roczna za wyczenie gruntu z produkcji lenej na cele nielene dotyczca nieruchomoci pooonej w Jarocinie ul. Powstacw Wlkp. (droga) 5.155,51 z W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania. DZIA 600 - TRANSPORT I CZNO PLAN 14.529.203,00 z 14.459.576,10 z 99,5 %

WYKONANIE co stanowi

Rozdzia 60004 - Lokalny transport zbiorowy Plan 2.886.000,00 z 2.886.000,00 z 100,0 %

Wykonanie co stanowi

Wydatki tego rozdziau to: - dopata do przewozw ulgowych i bezpatnych rodkami komunikacji miejskiej - wniesienie wkadw do spki Jarociskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Jarocinie 1.325.000,00 z 1.561.000,00 z

Rozdzia 60013 - Drogi publiczne wojewdzkie Plan 1.376.680,00 z 1.357.439,15 z 98,6 %

Wykonanie co stanowi

Wydatki tego rozdziau to: - projekt kanalizacji deszczowej wraz z przyczami przebudowy drogi wojewdzkiej nr 443 z kanalizacj deszczow oraz budow sieci kanalizacji sanitarnej w ul. w. Ducha w Jarocinie 7.675,20 z

- przeprowadzenie postpowania przetargowego przebudowy drogi wojewdzkiej nr 443 z kanalizacj deszczow oraz budow sieci kanalizacji sanitarnej w ul. w. Ducha w Jarocinie 1.220,00 z

- realizacja zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji deszczowej zwizanej z modernizacj ul. w. Ducha (od rozjazdu na erkw i Konin do ul. Okrnej 426.399,40 z - realizacja zadania inwestycyjnego przebudowa drogi wojewdzkiej nr 443 z kanalizacj deszczow oraz budow sieci kanalizacji sanitarnej w ul. w. Ducha w Jarocinie 922.144,55 z

Rozdzia 60014 - Drogi publiczne powiatowe Plan 185.866,00 z 185.866,00 z

Wykonanie

co stanowi

100,0 %

W ramach wydatkw tego rozdziau sfinansowano: - dotacj celow na pomoc finansow na dofinansowanie modernizacji ulicy Dworcowej w Golinie 185.866,00 z

Rozdzia 60016 - Drogi publiczne gminne Plan 10.080.657,00 z 10.030.270,95 z 99,5 %

Wykonanie co stanowi

W ramach wydatkw tego rozdziau sfinansowano: - zakup mieszanki piasku ze sol w iloci 750 ton dla potrzeb zimowego utrzymaniadrg gminnych 64.050,00 z - zakup kruszywa gruzu kruszonego) dla potrzeb remontu drg gminnych o nawierzchni gruntowej w iloci 1.700 ton 48.739,00 z 18,00 z

- zakup farby w spray dla potrzeb zaznaczania wyrw w jezdniach asfaltowych

- biece utrzymanie drg gruntowych (profilowanie drg, uzupenienie profilu ulem paleniskowym, utwardzanie gruzem i tuczniem kamiennym) - remonty czstkowe drg i ulic asfaltowych 1.235.701,57 z 485.422,19 z 160.562,78 z

- utrzymanie i napraw urzdze kanalizacji deszczowej (czyszczenie kratek ciekowych) - remont chodnika przy ul. Kasztanowej w Jarocinie 66.108,14 z

- napraw przepustu pod drog gminn ul. Glinki ul. Batorego w Jarocinie - napraw przepustu pod droga gminn w Stefanowie 7.025,13 z

29.466,79 z

- remont drogi gminnej w Witaszycach wraz z budow zjazdu na drog powiatow tj. ul. Kolejow - uoenie cienkiego dywanika asfaltowego na zimno na ulicy Karwowskiego, Glinki, Jarmarcznej, Brandowskiego, Wodnej, Leszczyce w Jarocinie 393.481,62 z 5.714,82 z 57.479,82 z 2.380,82 z 62.320,80 z

26.220,31 z

- napraw przepustu pod drog gminn tj. ul. Glinki w Jarocinie - napraw przepustu pod drog gminn tj. Jarocin Supia

- napraw przepustu pod drog gminn tj. ul. kowa w uszczanowie - napraw przepustw pod drog gminn tj. ul. Podlesie w Witaszycach - remont chodnika w Siedleminie 58.880,60 z

- uoenie dywanika asfaltowego gr. 5 cm na ul. Sadowej w Jarocinie

382.585,00 z

- uoenie dywanika asfaltowego gr. 5 cm na ul. kowej w uszczanowie 298.050,00 z - sfrezowanie asfaltu i uoenie dywanika asfaltowego gr. 4 cm na ul. Jarociskiej w Cielczy 22.862,00 z - kopanie i odmulanie roww przydronych - zimowe utrzymanie drg i ulic 150.337,54 z - przechowywanie materiaw budowlanych w magazynie 29.000,00 z - opat za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej Nr 15 - wykonanie nieaktualizowanych map sytuacyjno wysokociowych - odnow oznakowania poziomego w gminie 20.658,77 z 9,44 z 2.475,34 z 48.000,00 z

- utrzymanie oznakowania pionowego w gminie 112.445,20 z - ogowienie koron drzew w pasach drogowych drg gminnych - wykonanie tablic z nazwami ulic dla miasta Jarocina 65.698,18 z

28.558,98 z

- wynagrodzenie za penienie funkcji inspektora nadzoru przy biecym utrzymaniu drg gminnych 11.000,00 z

- podzia nieruchomoci (ul. Pinki w Siedleminie) - koszenie traw w rowach przydronych oraz poboczach

23.180,00 z 79.920,00 z 22.800,00 z

- zrbkowanie krzeww z wycinki przy drogach gminnych (ul. Zagajkowa w Golinie)

- cink poboczy na drogach gminnych tj. ul. witokrzyska, ul. Pszenna, ul. Opotki,ul. Nyska, ul. Dnieprowa, ul. Lutyska, ul. Odrzaska, ul. Wiejska w Jarocinie, droga w Radlinie, Tarcach, Potarzycy, Wilczycu, Zakrzewie 118.228,00 z - wykonanie kserokopii map 92,86 z

- wykonanie ewidencji drg gminnych w miecie 38.114,85 z - mechaniczne zamiatanie drg gminnych po okresie zimowym 98.584,38 z

- wykonanie aktualizacji kosztorysw inwestorskich i ofertowych tj. ul. eromskiego w Witaszycach, ul. Chopina w Witaszycach, ul. Nowa w Mieszkowie, ul. ulowa w Witaszycach, ul. Jarmarczna i ul. Siewna w Jarocinie 5.710,00 z - wykonanie map aktualizowanych do celw projektowych (cieka Jarocin Mieszkw, ul. Siewna, ul. Nyska, ul. Dunajecka, ul. Lutyska w Jarocinie, ul. ulowa w Witaszycach, droga ugi Roszkw, droga Golina Stefanw,ul. Wrocawska w Jarocinie, Mieszkw parking, ul. Folwarczna w Jarocinie, os. 700-lecia w Jarocinie, cznik ul. Maratoska droga krajowa nr 11) 49.059,60 z

- opracowanie studium techniczno ekonomicznego dla drg nawizujcych do budowy obwodnicy w cigu drogi krajowej nr 11 65.900,00 z 8.500,00 z

- wykonanie aktualizacji projektu ul. 700-lecia i ul. Jordana w Jarocinie

- wykonanie inwentaryzacji parkingu przy Al. Niepodlegoci w Jarocinie oraz garay rozebranych przy budowie parkingu 220,00 z

- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej Jarocin Supia 1.000,00 z - odnow przej pod wiaduktami (malowanie) 2.600,00 z 38.735,00 z

- przygotowanie i przeprowadzenie postpowa przetargowych

- podzia dziaki gminnej w celu uregulowania skarpy przy drodze gminnej tj. ul. Duga w Jarocinie 1.830,00 z - projekt kanalizacji deszczowej drg gminnych na osiedlu ugi - projekt drogi gminnej dojazdowej na wysypisko w Witaszyczkach - projekt kanalizacji deszczowej drg gminnych w miejscowoci Cielcza - frezowanie pni w pasie drg gminnych 1.300,00 z - naprawa odwodnienia wiaduktw (ul. Poznaska, ul. Al. Niepodlegoci w Jarocinie) - projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas festiwalu 976,00 z 7.500,00 z 41.480,00 z 10.000,00 z 46.360,00 z

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas uoenia cienkich dywanikw na zimno na drogach gminnych w Jarocinie 1.500,00 z 20.740,00 z 2.562,00 z

- projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Kociuszki i ul. Moniuszki w Jarocinie - pomiary sytuacyjno wysokociowe dla drogi tj. ul. Dworcowej w Golinie

- wypisy z rejestru gruntw dla drg gminnych tj. ul. ulowa, ul. Podlesiew Witaszycach, ul. Folwarczna w Jarocinie, droga Jarocin - Roszkw dlaopracowania studium techniczno ekonomicznego dla drg nawizujcych do budowy obwodnicy w cigu drogi krajowej nr 11 - opracowanie aktualizacji kosztorysu os. 700-lecia w Jarocinie 604,80 z

2.000,01 z 3.000,00 z

- wykonanie podziau dokumentacji projektu parkingu przy Urzdzie Miejskim na cz A i B - opracowanie projektu parkingu przy Urzdzie Miejskim (cz C) 6.100,00 z - opracowanie projektu chodnika w Siedleminie 9.000,00 z

- opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego Os. 1000-lecia w Jarocinie - opracowanie projektu drogi dojazdowej na parking ul. Sportowa w Jarocinie - opracowanie projektu drogi tj. ul. Szkolna w Cielczy 5.000,00 z

610,00 z 3.660,00 z

- opracowanie projektu usunicia kolizji telekomunikacyjnych ul. w. Ducha w J-nie

1.830,00 z

- najem gruntw (nieruchomoci stanowicej wasno Lasw Pastwowych) pod odwodnienie drg na Os. ugi w Jarocinie 310,19 z

- opracowanie projektu przebudowy ul. Wrocawskiej w Jarocinie 61.000,00 z - wznowienie znakw granicznych ul. Jarociska w Mieszkowie 1.464,00 z

- opracowanie projektu budowy drogi Jarocin Roszkw 39.235,20 z - ustalenie granic drogi gminnej ul. Podlesie w Witaszycach 7.320,00 z

- aktualizacja studium techniczno ekonomicznego dla drg nawizujcych do budowy obwodnicy w cigu drogi krajowej nr 11 44.999,99 z

- wykonanie tablic informacyjnych zmiana organizacji ruchu w centrum Jarocina 963,80 z - kopia projektu przebudowy drg na Os. 1000-lecia w Jarocinie - opracowanie projektu budowy parkingu w Mieszkowie 165,21 z

9.760,00 z

- opracowanie projektu budowy drg na Os. ugi w Jarocinie (ul. Dunajecka, ul. Lutyska, ul. Nyska) 8.000,00 z - opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego ul. Sienkiewicza w Cielczy - opracowanie operatu wodno prawnego dla parkingu w Mieszkowie 2.440,00 z

2.500,00 z

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w zwizku z wprowadzon zmian organizacji ruchu na ul. Kociuszki i ul. Moniuszki w Jarocinie 27.563,46 z 10.370,00 z 60,00 z

- opracowanie projektu budowy drogi tj. ul. Folwarcznej w Jarocinie

- odpis ksigi wieczystej dla drg tj. ul. ulowej, ul. Folwarcznej w Jarocinie

- sporzdzenie wniosku o udzielenie poyczki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budow kanalizacji deszczowej ul Nowa w Cielczy, ul. Dnieprowa na Os ugi, ul. Bema ul. Wglowa w Jarocinie 915,00 z

- sporzdzenie wniosku o przyznanie poyczki (Program Rozwoju Obszarw Wielskich 2007/2013) na budow owietlenia solarnego u. Stefanowska w Golinie, na kanalizacj deszczow w Cielczy 20.585,90 z

- opracowanie studium wykonalnoci do wniosku (Wielkopolski Program Rozwoju Regionalnego) na przebudow drogi gminnej Bachorzew Wilkowyja, na budow cieki rowerowej Jarocin - Mieszkw 8.000,00 z

Na realizacj zada inwestycyjnych przeznaczono 5.223.168,00 z, a wydatkowano 5.189.667,86 z, z tego na: - partycypacj Gminy w budowie cieek rowerowych i cigw pieszo rowerowych (Jarocin Cielcza Mieszkw w cigu drogi krajowej nr 11) wraz z owietleniem ulicznym 249.336,15 z

- rozbudow miejsc postojowych i parkingw w Jarocinie 600.210,25 z - przebudow drogi Bachorzew Wilkowyja 1.151.330,85 z

- budow i modernizacj ulic na osiedlu 700-lecia w Jarocinie wraz z rozdziaem kanalizacji sanitarnej od deszczowej 398.229,52 z 205.778,99 z

- przebudow i modernizacj ulic na osiedlu ugi w Jarocinie - przebudow ulic na osiedlu nr 10 w Jarocinie 44.807,76 z

- budow drg gminnych osiedle pooone przy ul. Cmentarnej i Podlesie w Witaszycach 615.424,52 z - budow drg gminnych w Cielczy wraz z kanalizacj deszczow 411.091,16 z - budow drg gminnych w Mieszkowie 800.273,25 z

- budow drg gminnych w miejscowoci Wilkowyja - przebudow chodnika przy ul. Kociuszki w Jarocinie

3.660,00 z 68.061,16 z 208.449,19 z

- budow cigu pieszo rowerowego wraz z owietleniem na ul. Potarzyckiej w Siedleminie - przebudow drg na osiedlu przy ul. Polnej w Jarocinie 234.347,00 z - budow drg gminnych pooonych na osiedlu przy ul. Mickiewicza w Witaszycach 198.668,06 z

DZIA 630 - TURYSTYKA PLAN 11.000,00 z 10.470,00 z 95,2 %

WYKONANIE co stanowi

rodki wydatkowano na dotacj celow na realizacj zada w zakresie turystyki i krajoznawstwa dla: - PTTK w Jarocinie na organizacj rajdw turystycznych 5.470,00 z - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Siedlemin Szkoa Dzieciom Bawmy si, miejmy - Stowarzyszenia Rodzina Szkoa Gmina w Roszkowie Polska to pikny kraj 1.500,00 z

1.000,00 z 1.500,00 z 1.000,00 z

- Stowarzyszenia Edukacyjnego Nasza Szkoa w Bachorzewie Przyroda, zabytki i my - Jarociskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Rajd edukacyjno integracyjnych

Dotacja celowa przyznana bya na realizacj zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami). W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

DZIA 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 3.600.050,00 z 3.534.214,41 z 98,2 %

WYKONANIE co stanowi

Rozdzia 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami Plan 2.995.300,00 z 2.931.869,50 z 97,9 %

Wykonanie co stanowi

Kwot wydatkowano na: - szacowanie nieruchomoci - zawarcie aktw notarialnych - wycen nakadw 60.308,08 z 4.452,00 z

1.854,40 z

- wycen yki do adowarki teleskopowej i noyc do kruszenia gruzu na skadowisku odpadw we Witaszyczkach 300,00 z - koszty administrowania i utrzymania budynkw zarzdzanych przez Jarociskie Towarzystwo Budownictwa Spoecznego Sp. z o.o. 418.994,92 z 15.478,80 z 14,00 z

- wykazy zmian gruntowych oraz opisy i mapy - powiadczenie dokumentacji geodezyjnej - ogoszenia w prasie 11.678,43 z

- opinie w sprawie ustalenia wysokoci czynszu

488,00 z

- zaoenie ksig wieczystych i opat sdow - wypisy z rejestru gruntw - koszenie trawy - zabiegi polowe 180,00 z

10.594,00 z

2.590,00 z

- zaliczki na fundusz remontowy 21.211,64 z - czynsze za wynajem lokali socjalnych 50.848,37 z 1.025,59 z 3.050,00 z

- czynsz za wynajem lokalu na Os. Rzeczypospolitej

- przygotowanie i przeprowadzenie postpowania przetargowego na wynajem lokali socjalnych - kontrole kominw 478,24 z 6.100,00 z 427,00 z

- okresow kontrol budynkw

- wykonanie baneru reklamowego - wykonanie rogatek 4.498,14 z

- wykonanie ekspertyz prawnych

1.419,99 z 4.345,61 z 501,00 z

- opat za najem budynku i gruntu przy parowozowni

- opaty zwizane z ubezpieczeniem budynkw bdcych wasnoci Gminy - opat za uytkowanie wieczyste - podatek od towarw i usug 3.617,93 z

34.716,00 z

- odsetki od podatku od towarw i usug 1.592,00 z - wypat odszkodowa za przejte na wasno Gminy Jarocin na podstawie decyzji podziaowych nieruchomoci pooonych w Jarocinie Os. Konstytucji 3 Maja, ul. Glinki, w Cielczy, Witaszycach ul. Zapocie o cznej powierzchni 0,6926 ha 70.673,00 z

- wypat odszkodowania za przejte nakady na nieruchomoci pooonej w Jarocinie ul. Wrocawska28.000,00 z - zakupy energii (ul. Przemysowa 3 w Jarocinie) 2.959,57 z - wydatki na wykupy gruntw pod inwestycje 2.169.472,79 z

Rozdzia 70021 Towarzystwa Budownictwa Spoecznego Plan 500.000,00 z 500.000,00 z 100,0 %

Wykonanie co stanowi

Wydatki tego rozdziau to: - wniesienie udziaw do spki Jarociskie Towarzystwo Budownictwa Spoecznego Sp. z o.o. w Jarocinie 500.000,00 z

Rozdzia 70095 Pozostaa dziaalno Plan 104.750,00 z 102.344,91 z 97,7 %

Wykonanie co stanowi

Kwot wydatkowano na: - wypat odszkodowania na rzecz osb fizycznych z tytuu niedostarczenia przez Gmin Jarocin lokalu socjalnego 14.832,19 z

- wypat odszkodowania na rzecz Spdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Wasnociowej w Jarocinie z tytuu niedostarczenia lokali socjalnych - odsetki od zasdzonego odszkodowania 58.420,10 z 15.406,62 z

- koszty zastpstwa procesowego w I i II instancji 6.634,00 z - koszty postpowania sdowego w I i II instancji 7.052,00 z

DZIA 710 - DZIAALNO USUGOWA PLAN 282.000,00 z 223.598,76 z 79,3 %

WYKONANIE co stanowi

Rozdzia 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego Plan 185.000,00 z 146.319,45 z 79,1 %

Wykonanie co stanowi

rodki tego rozdziau wydatkowano na: - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - prognozy do zmiany Studium miasta i gminy - warunki zabudowy 27.523,20 z 3.799,80 z 14.443,58 z 90.002,00 z

7.930,00 z

- fragment zdjcia lotniczego gminy

- materiay geodezyjne do planw zagospodarowania przestrzennego - ogoszenia prasowe 2.069,12 z

- kserokopie map do planw zagospodarowania przestrzennego

551,75 z

W tym rozdziale nastpia niska realizacja wydatkw, poniewa patnoci z tytuu miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego realizowane byy wedug biecych potrzeb.

Rozdzia 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan 80.000,00 z 63.093,12 z 78,9 %

Wykonanie co stanowi

rodki tego rozdziau wydatkowano na: - podzia nieruchomoci pooonych w Jarocinie ul. Poziomkowa, ul. Paderewskiego, ul. Hallera rdmiejska, ul Kociuszki, Os. Konstytucji 3 Maja, ul. Waryskiego, ul. rdmiejska, w Cielczy, Witaszycach ul. Padziernikowa i ul. Zapocie, w Mieszkowie i Radlinie 35.548,40 z

- ustalenie znakw granicznych we wsi Wilkowyja 3.050,00 z - rozgraniczenie nieruchomoci pooonej we wsi Wilkowyja 3.050,00 z 8.418,00 z

- wznowienie znakw granicznych we wsi Witaszyce, Golina i ul. Wrocawska w Jarocinie

- pomiar sytuacyjno wysokociowy oraz aktualizacja dla terenw pooonych w Witaszyczkach, uszczanowie i na ul. Niedbay w Jarocinie 11.386,43 z

- koszty wykonania map geodezyjnych, kserokopii i wiatokopii duych formatw 1.327,29 z - koszty wykonania map katastralnych oraz matryku 313,00 z

W rozdziale tym nastpia niska realizacja wydatkw, poniewa patnoci z tytuu wykonania map geodezyjnych, kserokopii i wiatokopii duych formatw realizowane byy wedug biecych potrzeb. Rozdzia 71035 - Cmentarze

Plan

17.000,00 z 14.186,19 z 83,4 %

Wykonanie co stanowi

rodki tego rozdziau wydatkowano na: - zakup masztw do flag 3.228,12 z - zakup flag 958,07 z

- biece utrzymanie miejsc pamici narodowych 9.000,00 z - monta masztw do flag przy pomniku w Mieszkowie 1.000,00 z

W rozdziale tym nastpia niska realizacja wydatkw, poniewa patnoci z tytuu utrzymania miejsc pamici narodowych realizowane byy wedug biecych potrzeb.

DZIA 720 - INFORMATYKA PLAN 60.000,00 z 59.939,00 z 99,9 %

WYKONANIE co stanowi

Rozdzia 72095 Pozostaa dziaalno Plan 60.000,00 z 59.939,00 z 99,9 %

Wykonanie co stanowi

Wydatki tego rozdziau to: - budowa regionalnej sieci szerokopasmowej e Jarocin oferujcej usugi publiczne usprawniajce funkcjonowanie urzdw, instytucji publicznych i lokalnej spoecznoci 59.939,00 z

DZIA 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 9.255.487,00 z 8.836.466,90 z 95,5 %

WYKONANIE co stanowi

Rozdzia 75011 - Urzdy wojewdzkie Plan 635.501,00 z 603.044,16 z 94,9 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - wykonanie zada zleconych Gminie przez Wojewod Wielkopolskiego 603.044,16 z

Na pace i pochodne przeznaczono kwot 605.000,00 z, a wydatkowano 576.488,21 z, tj. 95,3 %.

Rozdzia 75020 Starostwa powiatowe Plan 61.900,00 z 60.149,41 z 97,2 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na:

- modernizacj budynku Urzdu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie 53.500,00 z - monta szlabanu wjazdowego na parking wraz z systemem sterowania za pomoc pilotw i kart zblieniowych oraz vide domofonu 6.649,41 z

Rozdzia 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan 312.000,00 z 281.457,18 z 90,2 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - wypat diet dla radnych za udzia w sesjach i komisjach 207.669,00 z - wypat diety dla przewodniczcego rady miejskiej - podre subowe krajowe 1.687,95 z 24.002,24 z

- podre subowe zagraniczne 1.645,26 z - wynagrodzenia bezosobowe 600,00 z 11.271,90 z

- artykuy biurowe, spoywcze, kwiaty, prenumerata czasopism

- usugi pozostae (eksploatacja sprztu kserograficznego, przejazdy radnych na posiedzenia wyjazdowe komisji, usugi dotyczce wsppracy z radami miast partnerskich) 18.630,77 z - opaty za usugi internetowe 6.684,74 z

- zakup usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.379,00 z - zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 2.993,09 z - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 1.169,07 z 2.724,16 z

W rozdziale tym nastpia niska realizacja wydatkw, poniewa wydatki zwizane z Rad Miejsk byy realizowane wedug biecych potrzeb.

Rozdzia 75023 - Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan 6.825.558,00 z 6.508.661,47 z 95,4 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - wynagrodzenia osobowe pracownikw 3.337.797,43 z - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 222.700,79 z 498.492,89 z

81.575,71 z 44.980,00 z

Na pace i pochodne przeznaczono kwot 4.339.050,00 z, a wydatkowano 4.185.546,82 z, tj.96,5 %. - wpaty na PFRON 60.229,00 z

- ekwiwalent za pranie odziey i napraw obuwia dla pracownikw Obsugi oraz pracownikw interwencyjnych 5.605,13 z - zakup wyposaenia - artykuy biurowe 22.382,73 z 18.670,07 z 31.150,87 z

- prenumerat czasopism, wydawnictw

- zakup drukw, ksiek, kalendarzy

2.742,32 z 13.012,04 z

- zakup myda, herbaty, napoi chodzcych, artykuw spoywczych - zakup rodkw czystoci, odziey ochronnej, rcznikw 12.350,35 z

- materiay do naprawy ksero, aparatw telefonicznych, drukarek 2.398,37 z - zakup mebli 2.097,44 z 3.241,54 z

- zakup lampek biurowych - zakup klimatyzatora

3.416,00 z 4.051,19 z

- zakup karty ISDN PRA wraz z oprogramowaniem systemowym - energi, wod, gaz 197.967,48 z

- napraw instalacji elektrycznej 46.640,60 z - konserwacj serwera i sieci komputerowej - konserwacj, napraw laminatora - konserwacj klimatyzacji - roboty malarskie 9.564,80 z

195,20 z

4.148,00 z

2.200,00 z 1.037,00 z 12.663,60 z

- konserwacj systemu ppo. budynku Ratusza - wykonanie uziemienia instalacji odgromowej - konserwacj niszczarek 1.461,56 z

- konserwacj czyszczenie przewodw kominowych

122,00 z 1.586,00 z

- konserwacj systemu sygnalizacji poaru Al. Niepodlegoci 10 - zakup usug zdrowotnych 9.080,00 z 140.713,03 z

- opaty pocztowe i przesyki listowe - eksploatacj kserokopiarek - najem kserokopiarek

13.322,33 z

14.083,68 z

- usugi doradcze, prawne, orzeczenia, certyfikaty 136.331,45 z - badania lekarskie pracownikw 650,00 z - pozostae usugi (dorobienie kluczy, wywz odpadw bytowych, usugi kominiarskie, pieczcie, przegld ganic, przegld budynkw, abonament RTV, czynsz za dystrybutory wody, naprawa klimatyzacji, naprawa aparatw telefonicznych, mikrofonw, ksero, drukarki, dachu, oprawa Dziennikw Urzdowych) - odprowadzanie ciekw sanitarnych i deszczowych - ogoszenia prasowe - obsug BHP 6.589,19 z 24.888,00 z 543,00 z 65.550,00 z 9.803,04 z 32.017,56 z

- depozyty, penomocnictwa, opaty notarialne, sdowe

- utrzymanie porzdku i czystoci w obiektach i przed obiektami UM

- spotkania wadz samorzdowych z parlamentarzystami, wadzami gmin ociennych, z organizacjami spoecznymi oraz spotkania okolicznociowe - udzia w kongresach i forum - usugi transportowe 3.112,76 z 18.470,96 z

2.294,36 z 4.636,00 z

- wykonanie projektu na zagospodarowanie terenw zielonych

- zagospodarowanie terenw zielonych przed budynkiem Urzdu Miejskiegoi Starostwa Powiatowego Al. Niepodlegoci 10/12 57.002,16 z

- wykonanie uziomw instalacji odgromowej przed budynkiem Urzdu Miejskiego 19.968,96 z

- wykonanie projektu przebudowy budynku mieszkalnego na administracyjny przy Al. Niepodlegoci 10 A 8.662,00 z - opracowanie lokalnej strategii i rozwoju terenu lokalnej grupy dziaania Lider Zielonej Wielkopolski 7.050,98 z - wykonanie pomiarw natenia owietlenia w budynku Urzdu Miejskiego - napraw kalenicy (szczytu dachu) - monta wykadziny PCV 954,04 z 8.855,98 z

2.390,95 z

- dokumentacj przetargow na usugi telekomunikacyjne 1.830,00 z - prace awaryjne systemu p. po. 1.154,83 z - opat za przyczenie instalacji sieci elektrycznych do budynku Al. Niepodlegoci 10 A - wykonanie instalacji do cza cyfrowego PRA 31 B+D 1.299,91 z 2.147,13 z

- usug Infor Lex Administracja online ST 3 4.843,40 z - pielgnacj terenu zielonego przed budynkiem Al. Niepodlegoci 10 - sporzdzenie analizy finansowej Internet w domu szans na rozwj 3.582,72 z 3.000,00 z

- wymian licznika antyskaeniowego w piwnicy budynku Ratusza 3.100,00 z - zestaw usug reklamowych Polski Klub Infrastruktury Sportowej 2.196,00 z

- sporzdzenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. Kadry Urzdu Jarocina tu wszystko gra 1.500,00 z - uruchomienie centrali telefonicznej 5.856,00 z 7.760,85 z

- tynkowanie muru przylegego do budynku Urzdu - instalacj, konfiguracj karty ISDN 1.634,01 z

- opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku administracyjnego Al. Niepodlegoci 10A

1.342,00 z

- konfiguracj kart GSM wykonanie instalacji logicznej i telefonicznej w bud. Al. Niepodlegoci 10 i 10A 2.210,03 z - napraw mechanizmu zegara znajdujcego si na budynku Ratusza 1.000,00 z

- wykonanie pomiaru rezystancji izolacji przewodw roboczych i instalacji siy, wiata i urzdze elektrycznych, skutecznoci zerowania oraz rezystancji instalacji odgromowych - wykonanie obejm do zawieszania flag - opat za apelacj 2.922,00 z 16.000,00 z 1.559,99 z 11.952,93 z

- wykonanie przycza wodocigowego do bud. przy Al. Niepodlegoci 10A - wykonanie mebli stylowych (sala sesyjna) 62.198,04 z

- malowanie sali sesyjnej oraz biura w budynku Al. Niepodlegoci 10 - wykonanie flag 5.965,80 z - monta klimatyzatora 1.744,60 z

11.306,33 z

- napraw uszkodze po zalaniu 1.912,59 z - opaty za usugi internetowe8.075,59 z - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 39.782,09 z 52.238,31 z

100.890,00 z

- podre subowe krajowe oraz ryczaty dla pracownikw wykorzystujcych wasne samochody do celw subowych 80.679,91 z

- podre subowe zagraniczne 7.369,13 z - skadki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatw Wielkopolski 5.842,00 z

- skadki na Stowarzyszenie WOKISS - skadki na Zwizek Miast Polskich

10.320,00 z 5.439,00 z

- skadki na Wielkopolski Bank ywnoci 4.200,00 z - skadk na Stowarzyszenie Gmin, Powiatw i Wojewdztw Droga S11 2.276,30 z - skadk na Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski - skadk na ubezpieczenie mienia 8.913,00 z 1.338,00 z 9.560,00 z

- skadk na Wielkopolsk Organizacj Turystyczn - ubezpieczenie osb skazanych 236,00 z - odpis na ZFS 83.323,21 z - podatek od towarw i usug(VAT) 55.649,57 z

- kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych - kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych - szkolenia pracownikw 25.825,00 z

100,00 z 1.000,00 z

- zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 144.878,46 z

8.834,91 z

Na realizacj zada inwestycyjnych przeznaczono 499.350,00 z, a wydatkowano 460.421,29 z, z tego na: - modernizacj budynku Urzdu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie 371.078,66 z - rozbudow i modernizacj sieci komputerowej Urzdu Miejskiego oraz budowa GIS sporzdzenie wektorowej mapy numerycznej dla Gminy Jarocin wraz z baz danych zawierajc dane dotyczce drg i budynkw (w tym zakup sprztu komputerowego i oprogramowania) 80.160,10 z

- monta szlabanu wjazdowego na parking wraz z systemem sterowania za pomoc pilotw i kart zblieniowych oraz vide domofonu 9.182,53 z

W rozdziale tym nastpia nisza realizacja wydatkw, poniewa wydatki zwizane z urzdem byy realizowane wedug biecych potrzeb.

Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Plan 305.028,00 z 268.654,74 z 88,1 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - nagrody za najlepsz prac magistersk zwizan z Ziemi Jarocisk 3.200,00 z 8.000,00 z

- nagrody Burmistrza Jarocina im. Stanisawa Taczaka za zasugi dla Ziemi Jarociskiej - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 36,75 z 18.372,00 z 264,30 z

- zakup materiaw do celw promocyjnych (artykuw spoywczych, papierniczych, kwiatw, nagrd i upominkw) 37.280,75 z

- zakup usug pozostaych (wykonanie materiaw promocyjnych, promocja w mediach, udzia w konkursach i akcjach promujcych gmin, obsug spotka) - zakup usug dostpu do sieci Internet 181.041,96 z

913,78 z

- zakup usug obejmujcych tumaczenia 620,56 z - podre subowe zagraniczne 14.794,04 z

- ubezpieczenie wyjazdw zagranicznych 449,00 z - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 3.000,00 z 681,60 z

W rozdziale tym nastpia niska realizacja wydatkw, poniewa wydatki zwizane z promocj Gminy byy realizowane wedug biecych potrzeb. Dotacja celowa dla stowarzysze w w/w rozdziale przyznana bya na realizacj zada publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

Rozdzia 75095 - Pozostaa dziaalno Plan 1.115.500,00 z 1.114.499,94 z 99,9 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - diety dla sotysw i przewodniczcych zarzdw osiedli 102.120,00 z - zakup materiaw kancelaryjnych dla zarzdw osiedli i sotysw 3.860,61 z - zakup lekw dla miasta partnerskiego Aleksandria na Ukrainie 19.995,53 z

- wykonanie dla jednostek pomocniczych gablot ogoszeniowych, piecztek i domofonu 3.110,00 z - udzia przedstawicieli gminy Jarocin w spotkaniu burmistrzw, wjtw z prezesami k gminnych Stowarzyszenia Sotysw 180,00 z 233,80 z 985.000,00 z

- zakup papieru na potrzeby soectw i osiedli

- wniesienie wkadw do spki Jarociski Fundusz Porcze Kredytowych Sp. z o.o. w Jarocinie

DZIA 751 - URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA PLAN 61.959,00 z 61.954,87 z 100,0 %

WYKONANIE co stanowi

Rozdzia 75101 - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 407,00 z 7.403,48 z 100,0 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na prowadzenie i aktualizacj staych rejestrw wyborcw. Na pace i pochodne przeznaczono kwot 6.193,00 z, a wydatkowano 6.189,48 z, tj. 99,9 %.

Rozdzia 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan 54.552,00 z 54.551,39 z 100,0 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - zryczatowane diety dla czonkw obwodowych komisji wyborczych 31.050,00 z

- skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe

1.928,88 z

307,73 z 17.049,12 z 2.219,71 z

- zakup materiaw i wyposaenia - zakup usug pozostaych - rne opaty i skadki

1.895,95 z

100,00 z

DZIA 754 - BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA PLAN 1.922.864,00 z 1.892.797,31 z 98,4 %

WYKONANIE co stanowi

Rozdzia 75406 Stra graniczna Plan 8.000,00 z 8.000,00 z 100,0 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - wpaty jednostek na fundusz celowy dla Pastwowej Stray Granicznej w Kaliszu na zakup paliwa samochodowego 8.000,00 z

Rozdzia 75412 - Ochotnicze strae poarne Plan 716.264,00 z 712.436,21 z 99,5 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - dotacj dla 14 jednostek OSP na zapewnienie realizacji zada zwizanych z wyposaeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowoci bojowej 599.764,00 z 60.778,41 z

- ekwiwalent za udzia w akcjach ratowniczych i szkoleniach - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy 41,65 z 1.552,65 z

- wynagrodzenia bezosobowe prace zlecone Komendanta Gminnego OSP

10.200,00 z 8.524,95 z

- zakup nagrd na Turniej Wiedzy Poarniczej i Gminne Zawody Sportowo Poarnicze - zakup wody 1.243,92 z

- koszty obozu sportowo wypoczynkowego dla dwch zwyciskich modzieowych druyn poarniczych w Gminnych Zawodach Sportowo Poarniczych, szkolenia medyczne straakw, zabezpieczenia medycznego Gminnych Zawodw Sportowo Poarniczych, badania techniczne budynkw remiz, wypat pierwszej czci wynagrodzenia za opracowanie studium wykonalnoci zadania zakup 2 wozw straackich lekkich samochodw ratownictwa technicznego z wyposaeniem dla Gminy Jarocin w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013, dziaanie 3.6 Poprawa bezpieczestwa rodowiskowego i ekologicznego 21.081,63 z - ubezpieczenie samochodw poarniczych, straakw i remiz Rozdzia 75414 - Obrona cywilna Plan 3.600,00 z 9.249,00 z

Wykonanie co stanowi

3.600,00 z 100,0 %

rodki wydatkowano na: - konserwacj scentralizowanego systemu alarmowania miasta, tj. 13 syren, 2 central alarmowych oraz radiotelefonw 3.600,00 z

Rozdzia 75416 - Stra Miejska Plan 1.190.000,00 z 1.165.320,70 z 97,9 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - wynagrodzenia osobowe pracownikw 707.637,79 z - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy 51.131,35 z 113.451,85 z

17.678,75 z 889.899,74 z, tj. 98,7 %.

Na pace i pochodne przeznaczono kwot 902.000,00 z, a wydatkowano

- ekwiwalent za pranie sortw mundurowych, pranie odziey roboczej 13.316,03 z - zakup materiaw i wyposaenia - zakup energii 13.413,42 z - zakup usug pozostaych (usugi pocztowe, sprztanie pomieszcze biurowych,obsuga prawna, wynajem sali gimnastycznej, legalizacja fotoradaru, uytkowanie PESELNET, zajcia z samoobrony) - zakup usug dostpu do sieci Internet 2.766,96 z 2.008,38 z 115.749,81 z 53.670,41 z

- opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

- opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 16.334,09 z - opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - podre subowe krajowe 2.879,63 z 6.383,60 z 13.902,40 z

- ubezpieczenie OC, NW, AC pojazdw subowych, ubezpieczenie fotoradaru - opaty komornicze, egzekucyjne 345,35 z 408,00 z

- koszty zwizane z obsug i prowadzeniem PKZP - odpis na ZFS 19.580,78 z - kary i odszkodowania - pozostae odsetki - szkolenia pracownikw 142,50 z 2,20 z 3.805,00 z

- zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 8.931,32 z

1.781,08 z

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 75421 Zarzdzanie kryzysowe Plan 5.000,00 z 3.440,40 z 68,8 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - modernizacja sieci monitoringu 3.440,40 z

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania. DZIA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM PLAN 234.715,00 z 226.586,96 z 96,5 %

WYKONANIE co stanowi

Rozdzia 75647 Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych Plan 234.715,00 z 226.586,96 z 96,5 %

Wykonanie co stanowi

Powysz kwot wydatkowano na: - prowizj za pobr opaty targowej dla Zakadu Usug Komunalnych Sp. z o.o.i OSP Witaszyce oraz prowizj za pobr opaty skarbowej dla BS w Jarocinie,BZ WBK S.A. Oddzia w Jarocinie, Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz Politbiuro KC Andrzej Siejak - wynagrodzenie prowizyjne sotysw 148.420,68 z

64.898,24 z

- opaty komornicze i koszty egzekucyjne 13.268,04 z

DZIA 757 - OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO PLAN 1.565.142,00 z 1.539.074,55 z 98,3 %

WYKONANIE co stanowi

Wydatki tego dziau to odsetki od zacignitych poyczek dugoterminowych i kredytu: - budowa kanalizacji deszczowej w Roszkowie 2.225,00 z

- budowa drg gminnych osiedle pooone przy ul. Cmentarnej i Podlesie w Witaszycach 6.676,52 z - kredyt z BGK 379.363,41 z 301.176,04 z

- kredyt z PKO BP

- prowizja BGK 2.578,96 z - odsetki od salda ujemnego 595,12 z 846.459,50 z

- odsetki od samorzdowych papierw wartociowych

W dziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

DZIA 758 - RNE ROZLICZENIA PLAN 89.000,00 z -

WYKONANIE co stanowi

Rozdzia 75818 Rezerwy oglne i celowe Plan 89.000,00 z

Na dzie 31 grudnia 2009r. Gmina posiadaa rezerw budetow celow w kwocie 89.000,00 z, w tym: na udzielone porczenie 84.000,00 z na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego 5.000,00 z

DZIA 801 - OWIATA I WYCHOWANIE PLAN 33.342.123,00 z 32.348.138,33 z 97,0 %

WYKONANIE co stanowi

Rozdzia 80101 - Szkoy podstawowe Plan 14.976.620,00 z 14.635.838,91 z 97,7 %

Wykonanie co stanowi

Na wydatki biece przeznaczono kwot 13.809.370,00 z, a wydatkowano 13.536.265,15 z, tj. 98,0 %. rodki wydatkowano na: - dotacj dla Szkoy Podstawowej w Bachorzewie - dotacj dla Zespou Szk w Siedleminie 338.278,22 z 320.043,04 z 423.235,39 z 221.351,34 z 463.308,76 z 378.259,67 z

- dotacj dla Zespou Szkolno - Przedszkolnego w Roszkowie - dotacj dla Centrum Owiatowo Kulturalnego w Potarzycy - dotacj dla Niepublicznej Szkoy Podstawowej w Prusach - dotacj dla Zespou Szk Niepublicznych w uszczanowie - wynagrodzenia osobowe pracownikw 6.942.114,47 z - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 520.958,63 z 1.126.359,28 z

178.440,69 z 84.940,20 z

Na pace i pochodne przeznaczono kwot 9.023.554,00 z, a wydatkowano 8.852.813,27 z, tj. 98,1 %. - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci1.916,44 z - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - ekwiwalent za pranie 147,00 z 19.034,16 z 166.174,74 z

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - odzie BHP 5.687,62 z 40.168,39 z 45.163,15 z

- opa (wgiel, olej) - rodki czystoci, bhp

- prenumerat czasopism - materiay biurowe

19.098,39 z

22.943,32 z 5.838,23 z

- druki (dzienniki, wiadectwa, arkusze ocen, kwitariusze), znaczki - materiay do remontu pomieszcze - nagrody na konkursy 1.944,54 z 40.233,63 z

- zakup wyposaenia

117.046,13 z 24.177,91 z 1.811,60 z

- zakup artykuw gospodarczych

- zakup znaczkw pocztowych, skarbowych - zakup ganic, apteczek 2.297,07 z - zakup artykuw na konkursy 459,96 z

- zakup sprztu do sprztania, soli

714,78 z 98.279,71 z

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek - energi, wod, gaz - usugi remontowe 520.922,64 z 202.320,35 z 8.280,61 z 2.752,41 z

- remont instalacji elektrycznej - napraw sieci teletechnicznej - wymian drzwi

35.498,99 z 3.050,00 z

- wykonanie dokumentacji technicznej

- przegldy techniczne, nadzory 20.714,23 z - malowanie pomieszcze - wykonanie potu betonowego 40.514,93 z 1.679,94 z

- naprawy i konserwacje 18.979,87 z - zakup usug zdrowotnych - usugi BHP, obsuga kas, czynsz - przejazdy dzieci na konkursy - przewz dzieci na basen 5.035,00 z 23.087,60 z 3.174,01 z 22.308,86 z

- wywz mieci, szamba 27.393,80 z - patrolowanie obiektw szkolnych, monitorowanie systemu alarmowego 10.611,56 z - wynajem pywalni 163.280,68 z 34.513,96 z

- drobne naprawy i usugi - opaty pocztowe - abonamenty RTV

2.619,38 z 1.335,45 z 113.746,32 z

- czynsz za wynajem sali gimnastycznej (Cielcza i Wilkowyja) - odprowadzanie ciekw - opiek serwisow 16.042,63 z

3.500,32 z 4.084,56 z 1.599,35 z

- przegldy i konserwacje

- odnieanie dachu, czyszczenie boiska sportowego - nadzory inwestorskie - instalacj serwera 600,00 z 1.403,00 z

- udronienie kominw 1.352,70 z - przyczenie do sieci elektrycznej 1.486,47 z

- wykonanie awek uczniowskich 1.200,00 z - opracowanie dokumentacji technicznej 30.866,00 z - renowacj tablic, instalacj tablicy interaktywnej 1.191,78 z - awy kominiarskie 3.499,33 z 115,28 z 4.880,00 z

- serwis mat wejciowych - przeprowadzenie przetargu

- pozostae usugi

1.913,19 z 8.905,66 z 5.996,68 z 19.586,13 z

- zakup usug dostpu do sieci Internet

- opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - zakup usug obejmujcych tumaczenia 194,70 z - opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - podre subowe krajowe 9.347,47 z 7.124,00 z 3.492,80 z

- ubezpieczenie budynkw szkolnych - odpis na ZFS 449.631,15 z - pozostae odsetki 3.928,20 z

- koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego - szkolenia pracownikw 4.771,00 z

9.939,60 z

- zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 53.457,60 z

13.908,50 z

Na realizacj zada inwestycyjnych przeznaczono kwot 1.167.250,00 z,a wydatkowano 1.099.573,76 z, tj. 94,2 %, z tego na: - termomodernizacj Szk i Przedszkoli 281.917,32 z

- budow miasteczka ruchu drogowego przy ZS nr 3 w Jarocinie 171.205,33 z - przebudow budynku szkoy przebudow pomieszcze po mieszkaniu na sal lekcyjn i gabinet dyrektora z sekretariatem 63.667,70 z

- modernizacj obiektw owiatowych adaptacj pomieszcze na poddaszu budynku Szkoy Podstawowej w Prusach na potrzeby dydaktyczne 241.912,20 z 239.350,25 z

- budow boiska ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szk w uszczanowie

- modernizacj obiektw owiatowych adaptacj pomieszcze szkolnych na potrzeby przedszkoli w ZS Nr 3 w Jarocinie 62.000,00 z 10.497,95 z

- utwardzenie wjazdu do Szkoy Podstawowej w Mieszkowie oraz wykonanie chodnika - zakup komputera 4.023,01 z 5.000,00 z

- zakup tablicy interaktywnej dla szkoy Podstawowej w Roszkowie - zakup pieca c. o. 20.000,00 z

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Plan 535,00 z 71.386,52 z 97,1 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowana na: - wynagrodzenia osobowe pracownikw 52.925,96 z - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy 4.728,40 z 8.352,70 z

1.344,57 z

Na pace i pochodne przeznaczono kwot 69.455,00 z,

a wydatkowano 67.351,63 z, tj. 97,0 %. - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - odpis na ZFS 3.904,89 z W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania. 130,00 z

Rozdzia 80104 - Przedszkola Plan 6.777.416,00 z 6.586.523,69 z 97,2 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - dotacj dla Niepublicznego Przedszkola Promyczek w Jarocinie 362.930,75 z 323.213,80 z

- dotacj dla Niepublicznego Przedszkola Tcza im. Macieja Kostki w Radlinie - dotacj dla Zespou Szk w Siedleminie 164.346,00 z 130.381,16 z

- dotacj dla Zespou Szk Niepublicznych w uszczanowie - dotacj dla Niepublicznego Przedszkola w Prusach

150.102,68 z 238.575,61 z 201.049,94 z 108.194,45 z

- dotacj dla Niepublicznego Przedszkola Puchatek w Golinie - dotacj dla Zespou Szkolno - Przedszkolnego w Roszkowie - dotacj dla Centrum Owiatowo Kulturalnego w Potarzycy

- dotacj dla Niepublicznego Przedszkola w Bachorzewie 91.759,85 z - dotacj dla Niepublicznego Przedszkola Poziomka w Jarocinie 48.755,98 z - wynagrodzenia osobowe pracownikw 2.901.699,52 z - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 207.213,00 z 462.559,33 z

73.154,87 z 4.970,00 z

Na pace i pochodne przeznaczono kwot 3.716.291,00 z, a wydatkowano 3.649.596,72 z, tj. 98,2 %. - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - odzie BHP - opa 689,06 z 36.998,79 z 6.041,22 z

4.290,00 z 25.339,08 z 6.573,83 z

- rodki czystoci, BHP

- prenumerat czasopism - nagrody na konkursy

1.300,11 z 37.723,63 z 1.383,12 z

- materiay biurowe, artykuy gospodarcze

- druki (dzienniki, wiadectwa, arkusze ocen, kwitariusze), znaczki - materiay do remontu pomieszcze - zakup wyposaenia - zakup ywnoci 36.490,56 z 319.219,24 z 34.642,90 z 12.219,59 z

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek - energi, wod, gaz 235.960,11 z

- zakup usug remontowych - zakup usug zdrowotnych - usugi BHP, obsuga kas, czynsz - opaty pocztowe - wywz mieci i szamba - drobne naprawy i usugi - usugi transportowe - opat za kanalizacj - abonamenty RTV - monitoring

38.622,87 z 2.897,00 z 8.119,34 z

519,46 z 14.171,54 z 14.297,71 z

619,68 z 13.664,12 z 559,98 z

2.196,00 z 889,50 z 4.022,79 z 9.619,92 z

- czynsz za butle do gazu

- zakup usug dostpu do sieci Internet

- opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - opaty czynszowe za pomieszczenia biurowy - podre subowe krajowe 1.063,27 z 1.180,00 z 480,00 z

- ubezpieczenie budynkw szkolnych - odpis na ZFS - szkolenia pracownikw 189.418,79 z

710,00 z 7.592,09 z

- zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Na realizacj zada inwestycyjnych przeznaczono kwot %, z tego na: - zakup zmywarki z funkcj wyparzania - zakup patelni elektrycznej 6.000,00 z 18.947,87 z

29.200,00 z,a wydatkowano

29.153,58 z, tj. 99,8

4.200,00 z 12.999,98 z

- zakup dwch zmywarek z funkcj wyparzania - zakup patelni elektrycznej 5.953,60 z

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 80110 - Gimnazja Plan 9.431.800,00 z 9.127.308,48 z 96,8 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowana na: - dotacj dla Niepublicznego Gimnazjum im. Ks. P. Wawrzyniaka w Golinie 853.339,78 z - dotacj dla Spoecznego Gimnazjum w Jarocinie 268.575,08 z 41.766,08 z

- dotacj dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosych w Jarocinie - dotacj dla Centrum Owiatowo Kulturalnego w Potarzycy - wynagrodzenia osobowe pracownikw 4.975.900,84 z - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy 360.116,28 z 801.576,34 z

191.771,76 z

127.829,25 z

- wynagrodzenia bezosobowe

14.176,00 z

Na pace i pochodne przeznaczono kwot 6.351.806,00 z, a wydatkowano 6.279.598,71 z, tj. 98,9 %. - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - ekwiwalent za pranie - zakup odziey BHP - rodki czystoci, bhp - artykuy gospodarcze - artykuy biurowe 3.139,69 z 3.940,71 z 24.526,13 z 7.915,22 z 7.935,78 z 5.883,34 z 26.198,68 z 125.538,35 z 4.400,00 z

- prenumerat czasopism

- materiay do remontu pomieszcze - druki, znaczki 4.952,72 z - wyposaenie 39.310,25 z 425,82 z

- nagrody na konkursy

- materiay do ocieplenia strychu 5.530,54 z - zakup kosy spalinowej 1.693,10 z - zakup strojw sportowych - zakup ksiek 467,00 z - pozostae materiay 4.776,09 z 12.131,09 z 835,01 z

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek - energi, wod, gaz - usugi remontowe 345.588,61 z 141.598,78 z 3.068,10 z

- zakup usug zdrowotnych - opaty pocztowe

1.396,29 z

- wywz mieci, szamba 13.406,17 z - przejazdy dzieci na konkursy - usugi BHP, obsuga kas, czynsz - usugi transportowe - abonamenty RTV 635,27 z 466,75 z 41.874,12 z .537,60 z 251,80 z 12.772,38 z

- wynajem sali gimnastycznej - monitorowanie obiektw - opat za kanalizacj

15.593,38 z 5.000,00 z 3.050,00 z

- korzystanie ze wietlicy w szkole podstawowej - przygotowanie dokumentacji przetargowej - wykonanie sieci elektrycznej - drobne naprawy i usugi - przegldy techniczne 3.656,00 z 23.764,72 z

4.753,10 z

- monta aluzji 3.925,00 z - zakup usug dostpu do sieci Internet 4.094,58 z 1.356,73 z 8.484,47 z

- opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

- podre subowe krajowe

9.400,36 z

- podre subowe zagraniczne 1.453,69 z - ubezpieczenie budynkw szkolnych - odpis na ZFS 308.710,46 z - pozostae odsetki 3.382,63 z 2.409,00 z

- szkolenia pracownikw 4.264,10 z - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Na realizacj zada inwestycyjnych przeznaczono kwot %, z tego na: - dostosowanie do potrzeb WF boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie - renowacj elewacji zewntrznej budynku gwnego szkoy 212.005,94 z 14.769,92 z 224.935,94 z, tj. 100,0 6.057,60 z

225.000,00 z,a wydatkowano

7.930,00 z 5.000,00 z

- zakup tablicy interaktywnej dla Spoecznego Gimnazjum w Jarocinie

Rozdzia 80113 - Dowoenie uczniw do szk Plan 617.600,00 z 505.288,17 z 81,8 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - dowoenie uczniw do szk podstawowych i gimnazjw wraz z opiek - zwrot za zakupione bilety miesiczne 16.361,10 z 483.315,15 z

- zwrot kosztw dojazdu uczniw niepenosprawnych z terenu Gminy Jarocindo specjalistycznych orodkw szkolno wychowawczych 5.611,92 z

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 80120 Licea oglnoksztacce Plan 350.000,00 z 350.000,00 z 100,0 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - dotacj celow na partycypacj kosztw w zadaniu inwestycyjnym Starostwa Powiatowego pn. Przebudowa obiektw sportowych przyZespole Szk Oglnoksztaccych w Jarocinie 350.000,00 z

Rozdzia 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Plan 76.114,00 z 65.886,03 z 86,6 %

Wykonanie co stanowi

W ramach tego rozdziau rodki wydatkowano na: - sfinansowanie kursw dla nauczycieli oraz dopaty do czesnego dla nauczycieli studiujcych 19.964,55 z 1.162,50 z

Szkoa Podstawowa Nr 2 w Jarocinie

Szkoa Podstawowa Nr 4 w Jarocinie

2.995,00 z

Zesp Szk Nr 5 w Jarocinie 3.700,00 z Zesp Szk w Cielczy 3.680,00 z 1.980,00 z

Szkoa Podstawowa w Witaszycach Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie

1.550,00 z

Publiczne Przedszkole Nr w Jarocinie 500,00 z Publiczne Przedszkole Nr 5 w Jarocinie 3.797,05 z Publiczne Przedszkole Nr 6 w Jarocinie - wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 z 1.664,54 z 600,00 z

- zakup materiaw i wyposaenia - podre subowe krajowe - szkolenia pracownikw

10.135,32 z 32.921,62 z

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 80148 Stowki szkolne Plan 759.949,00 z 732.672,81 z 96,4 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowana na: - wynagrodzenia osobowe pracownikw 304.480,58 z - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy 23.715,80 z 48.762,04 z

7.872,00 z

Na pace i pochodne przeznaczono kwot 389.399,00 z, a wydatkowano 384.830,42 z, tj. 98,8 %. - ekwiwalent za pranie - zakup odziey BHP - rodki czystoci, bhp - artykuy gospodarcze - artykuy biurowe - opa 5.320,22 z 5.174,51 z 889,20 z 154,00 z 1.592,50 z 4.024,96 z 3.630,53 z 1.031,59 z

- wyposaenie

- materiay do remontu pomieszcze - zakup rodkw ywnoci - woda, gaz 4.489,05 z

293.227,29 z

- zakup usug remontowych - zakup usug zdrowotnych

6.354,24 z 458,10 z

- wywz mieci, szamba 1.957,45 z - drobne naprawy i usugi - usug pocztow 14,64 z 199,94 z 47,89 z

- podre subowe krajowe - odpis na ZFS 15.867,19 z

- szkolenia pracownikw

520,00 z

- zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 1.599,32 z - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 1.289,77 z

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 80195 - Pozostaa dziaalno Plan 279.089,00 z 273.233,72 z 97,9 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - wynagrodzenia osobowe pracownikw 169,68 z - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 4,16 z 1.550,00 z 271.484,00 z 25,88 z

- odpis na ZFS dla nauczycieli emerytw i rencistw

W rozdziale tym nisze wykonanie planu wydatkw spowodowane jest wydatkowaniem rodkw wg biecego zapotrzebowania.

DZIA 851 - OCHRONA ZDROWIA PLAN 720.094,00 z 680.046,50 z 94,4 %

WYKONANIE co stanowi

Rozdzia 85153 Zwalczanie narkomanii Plan 20.000,00 z 11.879,90 z 59,4 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - realizacj programw profilaktycznych 5.980,00 z - prowadzenie konsultacji i zaj terapeutycznych dla osb uzalenionych od narkotykw - zakup materiaw 5.760,00 z 139,90 z

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 85154 - Przeciwdziaanie alkoholizmowi Plan 700.094,00 z 668.166,60 z 95,4 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - wynagrodzenia osobowe koordynatora 43.598,37 z

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy

3.060,00 z 8.811,47 z

1.046,40 z 56.516,24 z, tj. 97,1 %.

Na pace i pochodne przeznaczono kwot 58.200,00 z, a wydatkowano

- dotacj celow z budetu dla Starostwa Powiatowego na prowadzenie Orodka Interwencji Kryzysowej25.000,00 z - dotacj dla stowarzysze na prowadzenie wietlic, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, dofinansowanie dziaa terapeutycznych dla osb uzalenionych i wspuzalenionych oraz promocj zdrowego stylu ycia: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Modziey Tcza w Radlinie 15.000,00 z Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin Szkoa Dzieciom w Siedleminie Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjaciele Czwrki Jarocin Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoa w Bachorzewie Potarzyckie Stowarzyszenie Owiatowe w Potarzycy 7.000,00 z 10.000,00 z 16.800,00 z

14.800,00 z 12.800,00 z

Stowarzyszenie Rodzina Szkoa Gmina w Roszkowie Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Cielczy Stowarzyszenie Opus w Jarocinie 11.900,00 z

8.200,00 z .000,00 z

Stowarzyszenie Abstynenckie Zamek w Jarocinie Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc 3.800,00 z

Uczniowski Klub Sportowy Dwjka Jarocin Uczniowski Klub Sportowy Trjka Jarocin

5.400,00 z 2.400,00 z 8.200,00 z 2.000,00 z

Stowarzyszenie Pomocy Szkole ak w Prusach Polski Zwizek Emerytw, Rencistw i Inwalidw Jarociski Uniwersytet Trzeciego Wieku TKKF Trucht Wsplny Dom 7.500,00 z Midzyszkolny Klub Sportowy w Jarocinie Ludowy Zesp Sportowy Ippon Jarociski Klub Sportowy Jarota

5.000,00 z

10.800,00 z

3.600,00 z 12.600,00 z

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Jarocin 6.600,00 z MLUKS Victoria Jarocin 2.300,00 z 1.500,00 z

Stowarzyszenie Przyjaci Zespou szk Specjalnych Tacy Sami Jarocin Uczniowski Klub Sportowy Wilki Wilkowyja 2.100,00 z Uczniowski Klub Sportowy Skra w Mieszkowie 3.800,00 z

Stowarzyszenie Edukacyjne Gimnazjum 2000 Golina 16.000,00 z TKS Siatkarz Jarocin 5.100,00 z 4.800,00 z 1.500,00 z 9.600,00 z

MUKS Biae Tygrysy Jarocin Stowarzyszenie Integracja z Pitk

Stowarzyszenie Wsplna Praca Rwne Prawa Jarocin Klub Przyjaci Kobiet po Mastektomii w Jarocinie Uczniowski Klub Sportowy Grom Golina Stowarzyszenie Budzik 1.500,00 z

1.000,00 z

7.500,00 z

PUKS Witaszacy Witaszyce 9.000,00 z Oddzia Jarociskiego Stowarzyszenia Sclerosis Multipleks 1.000,00 z

Stowarzyszenie Edukacyjne Trjka

1.200,00 z 1.200,00 z

Stowarzyszenie Edukacyjne Rozpiewane drzewa Jarocin Jarociski Klub Bilardowy 1.600,00 z 17.000,00 z 5.300,00 z

Stowarzyszenie Edukacyjne w uszczanowie Zwizek Harcerstwa Polskiego Hufiec Jarocin

Stowarzyszenie Mionikw Kultury Ludowej Potarzyca 3.400,00 z Uczniowski Klub Sportowy WTF Jedynka Jarocin Rugby Klub Sparta Jarocin 1.700,00 z 1.300,00 z

- wynagrodzenie czonkw Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych za udzia w posiedzeniach 3.726,00 z - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy - prowadzenie zaj terapeutycznych dla osb uzalenionych i wspuzalenionych przez Orodek Terapii Uzalenie 54.720,00 z - koszty realizacji programw profilaktycznych dla dzieci i modziey - prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych - szkolenia dla rnych grup zawodowych 70.488,00 z 7.070,00 z 26.597,62 z 31.620,00 z 6.720,00 z

- dofinansowanie zlotw, festynw i koncertw dla dzieci i dorosych

- dofinansowanie obozw i pkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i modziey 33.835,63 z - przeprowadzenie bada z osobami kierowanymi na leczenie oraz opaty za wszczcie postpowania6.470,00 z - zakup materiaw do realizacji programw profilaktycznych i zaj z dziemi - zakup sprztu do prowadzenia pozalekcyjnych zaj z dziemi - czynsz za obiekt Centrum i Klub Abstynenta 14.880,00 z 5.993,07 z 4.100,52 z

- koszty eksploatacji obiektu Centrum i Klubu Abstynenta 9.840,00 z - organizacj obozu terapeutycznego 10.500,00 z 18.540,00 z

- prowadzenie zaj dla dzieci i modziey promujcych zdrowy styl ycia - abonament za telefon zaufania 504,00 z - podre subowe krajowe - odpis na ZFS 1.000,04 z 1.245,48 z

Dotacja celowa dla stowarzysze w w/w rozdziale przyznana bya na realizacj zada publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami). W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

DZIA 852 POMOC SPOECZNA PLAN 19.618.605,00 z 19.480.237,79 z 99,3 %

WYKONANIE co stanowi

Rozdzia 85203 - Orodki wsparcia Plan 812.225,00 z 805.181,08 z

Wykonanie

co stanowi

99,1 %

Na utrzymanie rodowiskowego Domu Samopomocy przeznaczono 287.225,00 z, a wydatkowano 285.790,71 z, tj. 99,5 %, w tym na: - wynagrodzenia osobowe pracownikw 144.737,38 z - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy 10.538,23 z 24.227,84 z

3.486,39 z

Na pace i pochodne przeznaczono kwot 183.559,00 z, a wydatkowano 182.989,84 z, tj. 99,7 %. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 670,00 z - materiay i wyposaenie - energi, wod, gaz 24.506,00 z

15.528,22 z 6.762,88 z 10.492,50 z

- zakup usug remontowych - zakup usug zdrowotnych - usugi pozostae

26.282,81 z 1.572,73 z 1.050,00 z 2.030,62 z

- zakup usug dostpu do sieci Internet

- opaty z tytuu zakupu usug telefonii komrkowej - opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej - podre subowe krajowe - rne opaty i skadki 3.243,81 z

1.979,53 z

- odpis na ZFS 6.306,92 z - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 2.074,89 z 519.390,37 z, 299,96 z

Na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Spoecznej przeznaczono525.000,00 z, a wydatkowano tj. 98,9 %, w tym na: - wynagrodzenia osobowe pracownikw 179.749,03 z - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy 13.637,45 z 29.740,40 z

4.579,92 z

Na pace i pochodne przeznaczono kwot 228.120,00 z, a wydatkowano 227.706,80 z, tj. 99,8 %. - ekwiwalent za odzie 1.500,00 z 13.661,95 z

- materiay i wyposaenie - rodki ywnoci - energi, wod, gaz

161.558,27 z 69.403,18 z 3.362,10 z 29.193,23 z 336,00 z 1.476,78 z

- zakup usug remontowych - zakup usug pozostaych - zakup usug zdrowotnych

- opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podre subowe krajowe - rne opaty i skadki 11,50 z

1.460,45 z 699,76 z

- zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji - odpis na ZFS 9.020,35 z W 2009 roku z usug DDPS skorzystay 253 osoby.

Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Plan 12.255.159,00 z 12.245.017,85 z 99,9 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - wiadczenia spoeczne 11.776.224,16 z - skadki na ubezpieczenia spoeczne od wiadcze spoecznych - wynagrodzenia osobowe pracownikw 200.081,68 z - dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.557,94 z 33.253,00 z 71.882,16 z

- skadki na ubezpieczenie spoeczne od wynagrodze - skadki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 5.208,58 z 6.620,00 z

Na pace i pochodne przeznaczono kwot 263.482,00 z, Wydatkowano 262.721,20 z, tj. 99,7 %.

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 34.369,53 z - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci4.585,55 z - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 450,00 z - materiay i wyposaenie - zakup energii 3.796,71 z - zakup usug remontowych - zakup usug zdrowotnych - zakup usug pozostaych 4.267,70 z 275,00 z 40.266,28 z 1.373,55 z 2.480,00 z 7.467,39 z 10.107,42 z

- zakup usug dostpu do sieci Internet

- opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podre subowe krajowe - rne opaty i skadki 732,60 z

1.796,05 z

- odpis na ZFS 8.900,36 z - szkolenia pracownikw 1.925,50 z 3.360,96 z

- zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 8.035,73 z

W 2009 roku zrealizowano 111.254 wiadczenia na kwot 11.776.224,16 z, z tego na: kwota zasiki rodzinne dodatki do zasikw rodzinnych zasiki pielgnacyjne wiadczenia pielgnacyjne jednorazowa zapomoga z tytuu 3.889.832,00 3.356.037,90 2.718.198,00 437.362,00 liczba wiadcze 60.621 28.169 17.766 1.005

urodzenia si dziecka

551.000,00 3.142

551

wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 823.794,26

Za osoby pobierajce wiadczenia pielgnacyjne, a nie majce wymaganego okresu do uzyskania wiadcze emerytalnych (20 lat kobiety, 25 lat mczyni) opacane byy skadki na ubezpieczenie emerytalno rentowe. W 2009 roku opacono skadki na kwot 71.882,16 z.

Rozdzia 85213 - Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Plan 52.433,00 z 51.246,20 z 97,7 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane od wiadcze spoecznych 43.352,90 z - skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane od wiadcze rodzinnych - refundacj 1.028,10 z 6.865,20 z

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane s za osoby pobierajce zasiki stae, wiadczenie pielgnacyjne oraz dodatek z tytuu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiku dla bezrobotnych na skutek upywu ustawowego okresu jego pobierania, w przypadkach gdy nie maj uprawnie do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytuu (np. jako czonek rodziny osoby uprawnionej do ubezpieczenia) oraz za dzieci, ktrych rodzice s nieubezpieczeni do czasu rozpoczcia realizacji obowizku szkolnego i jeeli dochd rodziny nie przekracza odpowiedniego kryterium dochodowego. W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 1.978.263,00 z 1.963.770,12 z 99,3 %

Wykonanie co stanowi

Z budetu gminy na wiadczenia spoeczne na plan 1.675.841,00 z wydatkowano 1.661.348,72 z, tj. 99,1 % finansujc: - zasiki celowe na ywno opa odzie leczenie remont mieszkania - inne - zdarzenia losowe - schronienie - posiki w DDPS - zasiki okresowe - zasiki stae 507rodzin 419 rodzin 61 rodzin 290 rodzin 22 rodziny 318 rodzin 4 rodziny 16 osb 93 osb 202 osb 152 osb 376.428,25 z 226.654,00 z 12.549,84 z 113.886,04 z 8.581,00 z 166.697,72 z 6.750,00 z 38.533,00 z 49.088,88 z 256.197,31 z 223.618,31 z

- zakup usug w DDPS - skadki emerytalno rentowe

10 osb 1 osoba

181.468,58 z 895,79 z

Z budetu centralnego na zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne przeznaczono 302.422,00 z, a wydatkowano 302.421,40 z, tj. 100,0 %, finansujc wypat zasikw staych dla 152 osb. W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania. Rozdzia 85215 - Dodatki mieszkaniowe Plan 890.000,00 z 889.658,06 z 100,0 %

Wykonanie co stanowi

Wydatki tego rozdziau to: - dodatki mieszkaniowe 889.658,06 z Z oglnej kwoty wypaconych dodatkw mieszkaniowych wypacono uytkownikom mieszka: - stanowicych mieszkaniowy zasb gminy - spdzielczych 285.564,08 z - innych 547.661,91 z 56.432,07 z

Rozdzia 85219 - Orodki pomocy spoecznej Plan 1.380.305,00 z 1.371.220,04 z 99,3 %

Wykonanie co stanowi

Wydatki tego rozdziau to: - wynagrodzenia osobowe pracownikw 894.173,31 z - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 62.965,50 z 146.038,60 z

22.432,58 z 2.982,50 z

Na pace i pochodne przeznaczono kwot 1.132.811,00 z, a wydatkowano 1.128.592,49 z, tj. 99,6 %. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 5.942,00 z - wpaty na PFRON 19.757,00 z 24.372,38 z

- materiay i wyposaenie - energia, woda, gaz

28.915,79 z 5.049,72 z 551,00 z 61.495,19 z 1.572,85 z 3.222,11 z 7.485,27 z

- zakup usug remontowych - zakup usug zdrowotnych - zakup usug pozostaych

- zakup usug dostpu do sieci Internet

- opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podre subowe krajowe - rne opaty i skadki 16.320,82 z

3.695,45 z

- odpis na ZFS 30.159,52 z - opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego 8.757,02 z

- szkolenia pracownikw

4.648,00 z 3.286,74 z

- zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 17.396,69 z

Rozdzia 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Plan 129.020,00 z 119.872,22 z 92,9 %

Wykonanie co stanowi

Mieszkania chronione przeznaczone s dla osb i rodzin, ktre ze wzgldu na trudn sytuacj yciow, wiek i niepenosprawno lub chorob potrzebuj wsparcia w funkcjonowaniu w yciu codziennym, ale nie wymagaj caodobowych usug opiekuczych. Mieszkanie chronione zapewnia odpowiednie wsparcie w rodowisku, warunki samodzielnego funkcjonowania, integracj ze spoecznoci lokaln. W 2008 roku zostao oddanych do uytku 10 mieszka z 10 miejscami w budynku przy ul. Zacisznej 6. Dnia 1 grudnia 2008r. 9 osb zamieszkao w mieszkaniach chronionych. W 2009r. oddano do uytku cztery mieszkania, a w 2010 planowane jest oddanie kolejnych czterech mieszka. Ogem z tej formy pomocy w 2009r. skorzystao 15 osb stan na 31.12.2009r. 14 osb. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje si na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej rodzinnym wywiadem rodowiskowym. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpatny. Opat nie ponosz jedynie osoby, rodziny, ktrych dochd nie przekracza odpowiedniego kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej. Wydatki tego rozdziau to: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup energii 54.715,71 z - zakup usug pozostaych czynsz 58.355,46 z 6.801,05 z

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 85228 - Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Plan 1.230.000,00 z 1.171.229,00 z 95,2 %

Wykonanie co stanowi

Wydatki tego rozdziau to dotacja celowa na realizacj przez PCK usug opiekuczych specjalistycznych usug opiekuczych. Dotacja celowa na realizacj usug opiekuczych i specjalistycznych usug opiekuczych przyznana bya zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami). Na usugi te z budetu pastwa przeznaczono kwot 470.000,00 z, a wydatkowano 427.899,00 z Natomiast z budetu gminy na usugi opiekucze przeznaczono 760.000,00 z, a wydatkowano 743.330,00 z W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 85295 - Pozostaa dziaalno Plan 891.200,00 z 863.043,22 z 96,8 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - doywianie uczniw w szkoach realizowane w ramach programu rzdowego Pomoc pastwa w zakresie doywiania 169.898,78 z

Z doywiania skorzystao 692 uczniw w 22 szkoach, liczba wiadcze 91.794 godzin. - doywianie w przedszkolach 43.997,16 z

Z doywiania skorzystay 202 dzieci w 13 przedszkolach. - doywianie modziey 13.419,48 z Z doywiania skorzystao 11 osb w 7 szkoach. - zasiki celowe 382.600,00 z - zakup rodkw ywnoci do przygotowania posikw dla szk - zakup naczy jednorazowych - dowz obiadw 13.999,90 z 198.927,90 z

40.200,00 z

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ PLAN 231.294,00 z 193.350,68 z 83,6 %

WYKONANIE co stanowi

Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno Plan 231.294,00 z 193.350,68 z 83,6 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - wiadczenia spoeczne 23.677,68 z - wynagrodzenia osobowe pracownikw 35.322,91 z - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 8.742,39 z

1.275,92 z 56.405,40 z 7.300,00 z

- zakup materiaw i wyposaenia - zakup energii 2.639,41 z - zakup usug pozostaych

57.567,60 z 419,37 z

- zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania. DZIA 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN

1.090.716,00 z 883.457,77 z 81,0 %

WYKONANIE co stanowi

Rozdzia 85401 - wietlice szkolne Plan 601.060,00 z 530.623,07 z 88,3 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - wynagrodzenia osobowe pracownikw 377.609,55 z - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy 27.561,88 z 60.149,43 z

9.782,06 z

Na pace i pochodne przeznaczono kwot 543.740,00 z, a wydatkowano 475.102,92 z, tj. 87,4 %. - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - odzie BHP 36,60 z 130,00 z 3.459,61 z 14.134,02 z

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - materiay biurowe, wyposaenie - rodki czystoci, BHP 1.467,97 z

- prenumerat czasopism - rolety 410,00 z - opa 2.490,00 z

105,84 z

- materiay do remontu 236,21 z - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek - zakup usug zdrowotnych - podre subowe krajowe - odpis na ZFS 27.479,80 z - pozostae odsetki 42,62 z 1.088,06 z 230,00 z 173,85 z 3.540,45 z

- zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 495,12 z

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Plan 11.100,00 z 10.796,45 z 97,3 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 41,65 z 1.700,00 z 258,74 z

- zakup rodkw ywnoci

8.796,06 z

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 85415 - Pomoc materialna dla uczniw Plan 327.256,00 z 267.169,90 z 81,6 %

Wykonanie co stanowi

W ramach tego rozdziau wypacono dotacj w wysokoci 8.417,00 z dla niepublicznych jednostek systemu owiaty na dofinansowanie do zakupu podrcznikw: - Niepubliczna Szkoa Podstawowa w Bachorzewie - Zesp Szk w Siedleminie - Zesp Szkolno Przedszkolny w Roszkowie - Centrum Owiatowo Kulturalne w Potarzycy - Niepubliczna Szkoa Podstawowa w Prusach - Zesp Szk Niepublicznych w uszczanowie - Niepubliczne Gimnazjum im. Ks. P. Wawrzyniaka w Golinie 2.240,00 z 750,00 z 1.007,00 z 960,00 z 1.300,00 z 1.050,00 z 1.110,00 z

W ramach tego rozdziau wypacono stypendia uczniom ze szk podstawowych i gimnazjw pochodzcych z rodzin najuboszych oraz stypendia za dobre wyniki w nauce i osignicia sportowe w wysokoci 215.427,50 z: - Szkoa Podstawowa Nr 2 w Jarocinie - Zesp Szk Nr 3 w Jarocinie 3.150,00 z

3.750,00 z 4.920,00 z

- Szkoa Podstawowa Nr 4 w Jarocinie - Zesp Szk Nr 5 w Jarocinie

6.860,00 z

- Zesp Szk w Cielczy 4.692,00 z - Szkoa Podstawowa w Golinie 1.400,00 z - Szkoa Podstawowa w Mieszkowie - Zesp Szk w Wilkowyi 4.850,00 z 2.280,00 z 1.280,00 z

- Szkoa Podstawowa w Witaszycach - Gimnazjum w Witaszycach - Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie - Urzd Miejski w Jarocinie

2.776,00 z 8.350,00 z 171.119,50 z

Kwot 43.325,40 z wydatkowano na dofinansowanie do zakupu podrcznikw: - Szkoa Podstawowa Nr 2 w Jarocinie - Zesp Szk Nr 3 w Jarocinie - Szkoa Podstawowa Nr 4 w Jarocinie - Zesp Szk Nr 5 w Jarocinie - Zesp Szk w Cielczy - Szkoa Podstawowa w Golinie - Szkoa Podstawowa w Mieszkowie - Zesp Szk w Wilkowyi - Szkoa Podstawowa w Witaszycach - Gimnazjum w Witaszycach 2.160,00 z 3.840,00 z 2.850,00 z 3.590,00 z 7.393,00 z 3.352,45 z 1.260,00 z 2.650,00 z 7.410,00 z 3.380,00 z

- Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie

5.439,95 z

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 85417 Szkolne schroniska modzieowe Plan 133.000,00 z 72.690,48 z 54,7 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - rodki czystoci 1.037,72 z

167,92 z 6.854,00 z

391,77 z 133,15 z

- materiay do remontu pomieszcze - zakup pocieli 7.573,34 z - zakup drukw 77,91 z - zakup energii 13.749,86 z - remont schroniska 30.022,00 z

- zakup usug pozostaych

12.682,81 z

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100 %, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 85446 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Plan 500,00 z 130,00 z 26,0 %

Wykonanie co stanowi

W ramach tego rozdziau rodki wydatkowano na: - szkolenie pracownikw 130,00 z W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100%, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 85495 - Pozostaa dziaalno Plan 17.800,00 z 2.047,87 z 11,5 %

Wykonanie co stanowi

S to wydatki zwizane z: - zakupem materiaw i wyposaenia 547,87 z 1.500,00 z

- wspprac modziey polskiej i wgierskiej

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100%, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

DZIA 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

PLAN

6.912.130,00 z 6.488.569,02 z 93,9 %

WYKONANIE co stanowi

Rozdzia 90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wd Plan 840.000,00 z 835.842,76 z 99,5 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - opaty za zrzut ciekw deszczowych do kanalizacji deszczowej z drg utwardzonych i parkingw - wprowadzenie ciekw deszczowych do kanalizacji sanitarnej 304.003,96 z 4.767,00 z

- wynagrodzenie w wysokoci 5 % zainkasowanych wpat z tytuu dobrowolnego udziau wasnego mieszkacw w budowie sieci kanalizacji sanitarnej 231,80 z

- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczcej przyczy do kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodocigowej na osiedlu 1000-lecia w Jarocinie 26.840,00 z - wniesienie wkadw do spki Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie 500.000,00 z

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100%, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania. Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami Plan 1.835.716,00 z 1.763.892,99 z 96,1 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - zwrot niewykorzystanej dotacji gminom wchodzcym w skad porozumienia midzygminnego w sprawie gospodarki odpadami 39.785,50 z

- koszty zwizane z organizacj spotka oraz wynajciem sali w zwizku z funkcjonowaniem zawartego Porozumienia Midzygminnego dla 17 gmin 28.631,90 z 4.636,00 z

- drug rat za opracowanie Midzygminnego Planu Gospodarki Odpadami

- opracowanie dokumentw dotyczcych wsplnej gospodarki odpadami dla 17 gmin nalecych do Porozumienia 9.760,00 z 23.499,99 z 12.444,00 z

- opracowanie koncepcji Zakadu Zagospodarowania Odpadw w Witaszyczkach

- opracowanie analizy punktw zbirki odpadw problemowych dla 17 gmin Porozumienia

- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej pod budow Zakadu Zagospodarowania Odpadw w Witaszyczkach 59.755,60 z 4.880,00 z

- opracowanie analizy istniejcych punktw odpadw problemowych

- opracowanie dokumentw pozwalajcych na uzyskanie warunkw przyczado sieci elektroenergetycznej projektowanej elektrowni biogazowej dla Zakadu Zagospodarowania Odpadw w Witaszyczkach 18.300,00 z

- opracowanie analizy dostpnych na polskim rynku technologii odnawialnej energiize szczeglnym uwzgldnieniem suchej fermentacji 12.200,00 z 1.550.000,00 z

- wniesienie wkadw do Zakadu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100%, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 90003 - Oczyszczanie miast i wsi Plan 264.414,00 z 253.067,03 z 95,7 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - zakup rkawic, zakup workw 2.415,28 z 2.630,22 z

- energi elektryczn, wod i cieki do szalet na Rynku - utrzymanie szalet miejskich 34.320,00 z

- doczyszczanie terenw administrowanych przez Urzd, oprnianie koszy,ulicznych oraz skadowanie odpadw pochodzcych ze sprztania na wysypisko - odprowadzanie ciekw 718,42 z 2.440,00 z 193.655,53 z

- publikacj regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie Jarocina - odmalowanie szaletw miejskich na Rynku w Jarocinie 5.246,00 z - wykonanie dokumentacji projektowej 488,00 z 10.980,00 z

- rozbirk szaletw przy ul. Zamkowej w Jarocinie - utylizacj padliny 14,98 z

- koszty ankiety dotyczcej gospodarki odpadami 158,60 z W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100%, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan 662.000,00 z 645.105,28 z 97,4 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - zakup farby 73,98 z 4.941,00 z

- zakup awek parkowych

- zakup kosy spalinowej 3.442,50 z - zakup piasku na nowe place zabaw - remont placw zabaw 11.249,62 z - utrzymanie zieleni w miecie, tj. nasadzenia drzew, krzeww i kwiatw, utrzymanie i pielgnacj zielecw, cicie ywopotw, obcinka i wycinka drzew, koszenie i sprztanie trawnikw, pielenie w rabatach kwiatowych i krzewach 136.477,65 z 66.966,67 z 138.720,00 z 2.920,00 z

- utrzymanie zieleni na terenach wiejskich

- utrzymanie i pielgnacj zieleni w Parku Miejskim - ochron placu zabaw w Parku Miejskim 9.840,00 z - inwentaryzacj drzew w Parku Miejskim - wycink drzew w Parku Miejskim - koszty przygotowania przetargw

9.630,00 z 3.000,00 z 7.930,00 z 2.415,60 z

- wymian uszkodzonych elementw fontanny

- wykonanie map do celw projektowych 2.562,00 z

- wymian piasku w piaskownicach - zwalczanie komarw 14.640,00 z

4.857,50 z

- wykonanie zieleca w Wilkowyi 5.385,00 z - transport awek 488,00 z 67.053,00 z 3.000,00 z 149.512,76 z

- usunicie skutkw nawanicy - ustawienie choinki na Rynku

- tworzenie placw zabaw w gminie Jarocin

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100%, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 90013 - Schroniska dla zwierzt Plan 90.000,00 z 90.000,00 z 100,0 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - dotacj celow dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierztami w Radlinie 90.000,00 z

Dotacja celowa przyznana bya na realizacj zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

Rozdzia 90015 - Owietlenie ulic, placw i drg Plan 3.220.000,00 z 2.900.660,96 z 90,1 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - opaty za energi elektryczn 1.587.549,67 z 1.001.752,83 z 56.813,70 z 396,76 z

- konserwacj owietlenia ulicznego

- monta i demonta owietlenia witecznego

- koszty objcia nowych udziaw w spce Owietlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu - wykonanie dokumentacji projektowej 4.148,00 z

- wniesienie wkadw do Zakadu Usug Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie

250.000,00 z

W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100%, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

DZIA 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO PLAN WYKONANIE co stanowi 3.835.414,00 z 3.288.770,60 z 85,7 %

Rozdzia 92105 - Pozostae zadania w zakresie kultury Plan 482.240,00 z 466.568,75 z 96,8 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - dotacj celow dla stowarzysze realizujcych zadania w zakresie kultury Zwizek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Jarocin 8.000,00 z Stowarzyszenie Jarocin XXI 85.000,00 z 54.180,00 z 54.850,00 z 30.490,00 z 8.220,00 z 2.200,00 z 3.420,00 z

Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie

Stowarzyszenie Mionikw Kultury Ludowej Jarociskie Stowarzyszenie Edukacyjne Potarzyckie Stowarzyszenie Owiatowe Jarociski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Owiaty na Wsi Soneczko Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoa w Bachorzewie 6.800,00 z

Stowarzyszenie Edukacyjne Gimnazjum 2000 Golina 2.970,00 z Stowarzyszenie Edukacyjne w uszczanowie stowarzyszenie Polska Francja Europa Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej 4.870,00 z 2.500,00 z

7.000,00 z

Stowarzyszenie Rodzina Szkoa Gmina Roszkw 10.000,00 z Polski Zwizek Emerytw, Rencistw i Inwalidw 1.000,00 z 4.000,00 z 7.000,00 z 13.000,00 z

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Jarocin

Spoeczny Komitet Festiwalu Solistw i Zespow Akordeonowych

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Modziey Tcza im. M. Kostki w Radlinie Fundacja 750 lecia Jarocina 14.840,00 z Stowarzyszenie Modych Artystw Pro Arte 31.000,00 z Stowarzyszeni Edukacyjne Rozpiewane drzewa 6.000,00 z

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepenosprawnych i ich Rodzicw Stowarzyszenie Pomocy Szkole ak w Prusach 5.700,00 z

5.000,00 z

Stowarzyszenie Przyjaci ZSS Tacy Sami w Jarocini 2.000,00 z Stowarzyszenie Rodzicw i Terapeutw na rzecz Osb Niepenosprawnych Opus Stowarzyszenie Wychowawczo Opiekuczo Dydaktyczne Puchatek 2.000,00 z

5.000,00 z

- opraw muzyczn doynek gminnych i uroczystoci obchodw wita Niepodlegoci 4.400,00 z - wsporganizacj wydarze kulturalnych realizowanych przez soectwa i zarzdy osiedli 4.002,95 z

- wsporganizacj wydarze kulturalnych: Nocy w Muzeum, Doynek Gminnych,Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy, Polskiej Akademii Gitary 40.517,00 z

- zakup nagrd, upominkw na zorganizowane konkursy, przegldy, spotkania, festiwale i festyny organizowane pod patronatem Burmistrza Jarocina 6.787,36 z 829,93 z

- organizacj szkolenia dla wsppracujcych z Gmin organizacji pozarzdowych - remont kina Echo 22.000,00 z

- koszty zwizane z przeprowadzeniem postpowania przetargowego na organizacj imprezy kulturalnej Jarocin Festiwal 2010 2.440,00 z 3.279,21 z

- przewz czonkw zespow folklorystycznych

- koszt udziau przedstawicieli zespow folklorystycznych w corocznych warsztatach folklorystycznychorganizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 1.280,00 z

- koszty opaty Zaiks za doynki gminne oraz imprezy organizowane przez soectwa w wietlicach wiejskich 420,00 z - tablic pamitkow ku czci polegych Siedleminian 3.572,30 z

Dotacja celowa dla stowarzysze w w/w rozdziale przyznana bya na realizacj zada publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami). W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100%, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 92109 - Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Plan 1.506.000,00 z 1.324.915,55 z 88,0 %

Wykonanie co stanowi

Wydatki tego rozdziau to: - dotacja podmiotowa na biec dziaalno JOK-u - zakup materiaw i wyposaenia 34.072,42 z 1.500,00 z 1.797,00 z 1.158.500,00 z wg zapotrzebowania jednostki

- remont pieca kaflowego w wietlicy w Dbrowie - wymiana 4 okien w wietlicy w Czszczewie

- otynkowanie elewacji wschodniej ciany budynku wietlicy w Cielczy wraz z wymian drzwi wejciowych, okna i napraw schodw 5.499,76 z 4.000,00 z

- malowanie Sali oraz zaoenie pytek ciennych w sanitariatach w wietlicy w uszczanowie - remont instalacji elektrycznej w budynku wietlicy w Wilczycu - wymiana stolarki okiennej w wietlicy w Mieszkowie - remont podogi w wietlicy wiejskiej w Bachorzewie 1.139,48 z

12.061,08 z 6.498,94 z 1.026,43 z

- energia elektryczna w wietlicach Wilczyniec i Witaszyczki - zakup usug pozostaych 32.284,01 z

- ubezpieczenie budynkw wietlic wiejskich oraz budynku kina Echo - modernizacja wietlic i sal wiejskich 56.381,43 z

1.055,00 z

- wykonanie i zamontowanie pieca w wietlicy wiejskiej w Mieszkowie Rozdzia 92116 - Biblioteki Plan 1.040.226,00 z 1.040.226,00 z 100,0 %

9.100,00 z

Wykonanie co stanowi

Przekazano dotacj podmiotow na biec dziaalno biblioteki 1.040.226,00 z wg zapotrzebowania jednostki, w tym 105.000,00 z na realizacj zada biblioteki powiatowej.

Rozdzia 92118 - Muzea Plan 333.000,00 z 333.000,00 z 100,0 % 333.000,00 z

Wykonanie co stanowi

Przekazano dotacj podmiotow na biec dziaalno Muzeum wg zapotrzebowania jednostki

Rozdzia 92120 - Ochrona i konserwacja zabytkw Plan 473.948,00 z 124.060,30 z 26,2 %

Wykonanie co stanowi

rodki wydatkowano na: - opracowanie studium historyczno architektonicznego Zespou Paacowego w Jarocinie 2.200,00 z - wykonanie opracowania dokumentacji technicznej I etapu zadania inwestycyjnego pn. adaptacja paacu Radoliskich na cele kulturalno owiatowe oraz rewitalizacjaobiektw ssiadujcych 54.900,00z

- dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektw zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych 66.960,30 z

W rozdziale tym jest niskie wykonanie planu wydatkw, poniewa w 2009 r. Rada Miejska przyznaa dotacje w wysokoci 278.826,00 z. Dotacje zostay wypacone w wysokoci 66.960,30 z, w tym dwm osobom fizycznym o cznej wartoci 36.960,30 z oraz Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Wniebowzicia N.M.P. w Witaszycach na kwot 30.000,00 z. Dla Parafii rzymsko Katolickiej p.w. w. Andrzeja Apostoa w Golinie Rada Miejska Uchwa Nr LV/504/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. wyrazia zgod na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w okresie dwuletnim, a tym samym przyznana kwota w wysokoci 175.000,00 z zostanie wypacona w roku 2010. Nie zostay te wypacone dotacje z uwagi na rezygnacj przez wnioskodawc z powyszych rodkw i z tytuu nie przedoenia stosownej dokumentacji stanowicej zacznik do sprawozdania, bdcej podstaw rozliczenia wnioskodawcy z dotacji.

DZIA 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT PLAN 12.382.896,00 z 12.050.698,41 z 97,3 %

WYKONANIE co stanowi

Rozdzia 92601 Obiekty sportowe Plan 2.403.700,00 z 2.214.143,23 z 92,1 %

Wykonanie co stanowi

Wydatki tego rozdziau to: - zakup usug pozostaych 47.712,82 z 29.992,82 z

- budowa lub modernizacja boisk osiedlowych, wiejskich i obiektw towarzyszcych - budowa boiska w Roszkowie 263.680,09 z

- budowa boisk ze sztuczn nawierzchni przy szkole Podstawowej w Witaszycachw ramach programu Moje boisko Orlik 2012 1.034.735,50 z

- bodowa boisk ze sztuczn nawierzchni przy ZS Nr 5 w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 838.022,00 z W rozdziale tym jest nisze wykonanie planu wydatkw ni 100%, poniewa rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

Rozdzia 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan

9.979.196,00 z 9.836.555,18 z 98,6 %

Wykonanie co stanowi

Wydatki tego rozdziau to: - dotacja celowa dla stowarzysze realizujcych zadania w zakresie kultury fizycznej: Ludowy Klub Sportowy IPPON w Jarocinie Jarociski Klub Sportowy Jarota 11.700,00 z

361.000,00 z 11.000,00 z

Ludowy Zesp Sportowy GROM Golina

Towarzystwo Krzewienia Sportu SIATKARZ 36.000,00 z Uczniowski Klub Sportowy TRJKA 25.300,00 z Uczniowski Klub Sportowy Znicz Witaszyce 1.200,00 z Jarociski Klub Sportowy Pirania 59.200,00 z

Uczniowski Klub Sportowy TEAKWONDO WTF Jedynka Jarocin 8.000,00 z Midzyszkolny Klub Sportowy Jarocin 13.200,00 z Midzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Victoria Jarociskie Stowarzyszenie Edukacyjne 13.400,00 z 4.100,00 z 13.100,00 z 2.590,00 z 18.500,00 z

Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoa w Bachorzewie Stowarzyszenie Edukacyjne Gimnazjum 2000 w Golinie

Stowarzyszenie Wychowawczo Opiekuczo Dydaktyczne Promyczek Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin Szkoa Dzieciom Parafialno Uczniowski Klub Sportowy w. Marcin Parafialno Uczniowski Klub Sportowy Antonio 6.300,00 z

3.000,00 z 10.000,00 z 9.000,00 z

Midzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Biae Tygrysy Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Modziey Tcza im. Macieja Kostki w Radlinie 1.000,00 z

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury i Owiaty Na Wsi Soneczko Uczniowski Klub Sportowy Grom Golina Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jarocinie 2.700,00 z 1.000,00 z 5.000,00 z

4.800,00 z

Parafialno Uczniowski klub Sportowy WITASZACY Rugby Klub Sparta Jarocin 8.400,00 z

Jarociski Klub Ekologiczno Wdkarski EKO FISH Jarociski Klub Wdkarstwa Sportowego JAR FISH Jarociski Klub Karate Do Shotokan 2.000,00 z

2.000,00 z 2.000,00 z

Uczniowski Klub Sportowy Dwjka 9.600,00 z Stowarzyszenie Rodzicw i Terapeutw na Rzecz Osb Niepenosprawnych OPUS Jarociski Klub Szachowo Warcabowy 1.185,00 z 1.500,00 z

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 48.600,00 z - skadki na ubezpieczenia spoeczne - ekwiwalent sdziowski 19.655,00 z - nagrody rzeczowe na imprezy sportowe 31.259,10 z - koszt transportu uczniw szk podstawowych i gimnazjw na zawody sportowe 51.072,29 z 3.843,64 z

- zwrot kosztw przejazdu na zawody

301,53 z

- wynajem obiektw sportowych 202.450,92 z - wynajem nagonienia 3.220,00 z - wpisowe na zawody sportowe i organizacja warsztatw metodycznych - noclegi i wyywienie dzieci na zawodach sportowych 10.047,46 z 3.356,10 z 2.865,64 z

- dzierawa gruntu pod ogrdek jordanowski dla dzieci oraz boisko sportowe - wykonanie pikochwytw 10.421,90 z 1.081,12 z

- usugi poligraficzne, wykonanie dokumentacji

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 605,48 z - wniesienie wkadw do Jarocin Sport Spka z o.o. w Jarocinie 8.800.000,00 z

Dotacja celowa dla stowarzysze w w/w rozdziale przyznana bya na realizacj zada publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalno i poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

WIELKO I STRUKTURA WYDATKW BUDETOWYCH - Rolnictwo i owiectwo - Lenictwo - Transport i czno - Turystyka - Gospodarka mieszkaniowa - Dziaalno usugowa - Informatyka - Administracja publiczna 552.620,24 z 5.155,51 z 14.459.576,10 z 10.470,00 z 3.534.214,41 z 223.598,76 z 59.939,00 z 8.836.466,90 z 0,5 % 13,5 % 3,3 % 0,2 % 0,1 % 8,3 %

- Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 61.954,87 z - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 0,1 % 1.892.797,31 z 1,8 %

- Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem - Obsuga dugu publicznego - Owiata i wychowanie - Ochrona zdrowia - Pomoc spoeczna 1.539.074,55 z 32.348.138,33 z 680.046,50 z 19.480.237,79 z 30,3 % 0,6 % 18,2 % 193.350,68 z 883.457,77 z 6.488.569,02 z 3.288.770,60 z 11,3 % 100,0 % 0,8 % 6,1 % 3,1 % 0,2 % 226.586,96 z 1,4 % 0,2 %

- Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej - Edukacyjna opieka wychowawcza - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Kultura fizyczna i sport OGEM 12.050.698,41 z 106.815.723,71 z

Z powyszego zestawienia wynika, e zasadnicza kwota wydatkw budetowych wydatkowana zostaa na finansowanie owiaty 31,1 %, pomocy spoecznej 18,2 %,

stanowic tym samym 49,3 % wydatkw ogem.

REALIZACJA WYDATKW MAJTKOWYCH

TRANSPORT I CZNO 1. Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych - JLA Wkady do Jarociskich Linii Autobusowych Spki z o.o. w Jarocinie zostay wniesione w miesicu marcu i sierpniu 2009 r. Plan 1.325.000,00 z 2. Wykonanie 1.325.000,00 z 100,0 %

Budowa kanalizacji deszczowej zwizanej z modernizacj ul. w. Ducha (od rozjazdu na erkw i Konin do ul. Okrnej)

W miesicu marcu 2009 r. zostay zakoczone prace zwizane z projektem na budow kanalizacji deszczowej wraz z przyczami do budynkw jednorodzinnych na w/w odcinku drogi. W miesicu kwietniu uzyskano pozwolenie na budow, a nastpnie w maju 2009 r. ogoszono przetarg na realizacj zadania. W wyniku postpowania przetargowego wyoniono wykonawc robt Przedsibiorstwo Usugowo Handlowe KANBUD. Zadanie zakoczono miesicu w sierpniu 2009 r. Zostao wykonane 691,65 m kanalizacji deszczowej 315 wraz z przyczami do prywatnych posesji w iloci 21 sztuk. Plan 427.000,00 z 3. Wykonanie 426.399,40 z 99,9 %

Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 443 z kanalizacj deszczow oraz budow sieci kanalizacji sanitarnej w ul. w. Ducha w Jarocinie

Na koniec pierwszego procza zakoczono zadanie zwizane z przebudow ul. w. Ducha w Jarocinie. Zostaa wykonana kanalizacja deszczowa o dugoci ok. 400 m 315 wraz z przyczami do prywatnych posesji, kanalizacja sanitarna dugoci ok. 350 m 200, nowy chodnik po obu stronach przebudowanej drogi, wykonane zostay dwie zatoki autobusowe, parking na ok. 15 miejsc, przebudowane zostao skrzyowanie ul. w. Ducha z ul. erkowsk, wykonana nowa nawierzchnia jezdni o dugoci ok. 450 m. Wykonane rwnie zostao oznakowanie pionowe i poziome na caym odcinku. Realizacja zadania rozpocza si w miesicu listopadzie 2007r. Wykonawca zadania byo Przedsibiorstwo Robt Drogowych DroBud S.A. w Jarocinie. Zadanie realizowane byo w ramach porozumienia zawartego pomidzy Gmin Jarocin a Samorzdem Wojewdztwa Wielkopolskiego. Na realizacj Urzd Marszakowski przekaza 1.603.000,00 z. Plan 929.680,00 z 4. Wykonanie 922.144,55 z 99,2 %

Dofinansowanie modernizacji ul. Dworcowej w Golinie

Modernizacja ulicy Dworcowej w Golinie realizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych na lata 2008-2011. Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Jarocin zobowizaa si do dofinansowania zadania w kwocie 185.866,00 z. Plan 185.866,00 z 5. Wykonanie 185.866,00 z 100,0 %

Partycypacja Gminy w budowie cieek rowerowych i cigw pieszo rowerowych (Jarocin Cielcza Mieszkw w cigu drogi krajowej nr 11) wraz z owietleniem ulicznym

W wyniku postpowania przetargowego zostao zlecone opracowanie dokumentacji technicznej cieki rowerowej Jarocin Cielcza Mieszkw przez biuro projektw Komprojekt z Kalisza. Realizacja zadania

przewidziana bya w dwch etapach. I etap polega na realizacji chodnikw w miejscowoci Cielcza i by realizowany od miesica wrzenia. Na wskazany zakres zostao w miesicu lipcu podpisane porozumienie z Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad Oddzia w Poznaniu, w ktrym dyrekcja zobowizaa si dostarczy materia do realizacji w/w cieki. W 2009 r. zostaa wykonana poowa chodnika, tj. 1.564,4 mb. Realizacja II etapu przewidziana jest natomiast na rok 2010. Plan 250.000,00 z 6. Wykonanie 249.336,15 z 99,7 %

Rozbudowa miejsc postojowych i parkingw w Jarocinie

W drodze postpowania przetargowego pod koniec roku 2008 wybrano wykonawc robt Zwizek Spek Wodnych z Jarocina, ktry zrealizowa odwodnienia parkingu przy Urzdzie Miejskim w Jarocinie oraz budynku Kociuszki 15a i 17. Przedsiwzicie zrealizowane byo w miesicu styczniu i lutym 2009 r. W ramach tego zadania w miesicu lutym 2009 r. zosta ogoszony przetarg na realizacj nawierzchni parkingu przy Urzdzie Miejskim w Jarocinie oraz budynku Kociuszki 15a i 17. W wyniku postpowania przetargowego wyoniono wykonawc Przedsibiorstwo Usugowo Handlowe KANBUD. Zakoczenie realizacji zadania nastpio w miesicu listopadzie 2009 r. Wykonano cznie 79 sztuk miejsc postojowych wraz z drogami dojazdowymi. Zosta wykonany parking cz A i cz B. Parking A zosta sfinansowany w 42 % przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Plan 619.563,00 z 7. Wykonanie 600.210,25 z 96,9 %

Budowa drogi Bachorzew - Wilkowyja

W ramach tego zadania w roku 2009 zostaa dokoczona przebudowa drogi Bachorzew Wilkowyja etap I realizowaa Spka STRABAG z Poznania. W ramach tego zadania wykonano owietlenie uliczne 21 punktw, sie kanalizacji deszczowej ok. 600 m, chodniki oraz now nawierzchni mieszanek mineralno asfaltowych o dugoci 630 m. W miesicu maju przystpiono do realizacji II etapu przebudowy drogi Bachorzew Wilkowyja. W drodze przetargu wyoniono wykonawc robt Przedsibiorstwo Robt Drogowych DroBud S.A. z Jarocina. Zakoczenie inwestycji nastpio w miesicu wrzeniu 2009 r. Wykonane zostay przepusty rurowe pod zjazdami w iloci 5 szt., wykonano roboty ziemne, podbudow i nawierzchni z masy bitumicznej na odcinku 1600 m. II etap przebudowy drogi zrealizowany zosta w ramach Narodowego Programu Budowy Drg Lokalnych. Zadanie jest wspfinansowane przez Przedsibiorstwo Usugowo Handlowe Kanbud Sp. z o.o. z Jarocina w wysokoci 10.000,00 z, a Starostwo Powiatowe w Jarocinie w wysokoci 160.000,00 z. Wysoko dofinansowania zostaa przekazana w miesicu grudniu 2009 r. w kwocie 390.604,24 z. Plan 1.151.800,00 z 8. Wykonanie 1.151.330,85 z 100,0 %

Budowa i modernizacja ulic na osiedlu 700-lecia w Jarocinie wraz z rozdziaem kanalizacji sanitarnej od deszczowej

W ramach powyszego zadania budetowego zosta w miesicu kwietniu 2009 r. ogoszony przetarg na remont chodnikw na ul. Harcerskiej i Jordana w Jarocinie. W drodze przetargu zosta wyoniony wykonawca robt ANTBUD Antczak z Czszczewa. Zakoczenie powyszego zadania nastpio w miesicu sierpniu 2009 r. Wykonano chodnik po obu stronach ulicy z kostki brukowej wraz z krawnikiem na awie betonowej na ulicy Jordana oraz ulicy Harcerskiej w Jarocinie. W ramach powyszego zadania zosta ogoszony przetarg w miesicu lipcu 2009 r. na budow kanalizacji deszczowej w ul. 700-lecia w Jarocinie. W drodze przetargu zostaa wyoniona firma Eko-Dbaj Sp. z o.o. z Cielczy. W ramach zadania zostaa wybudowana kanalizacja deszczowa o dugoci 213,4 m wraz z wpustami ulicznymi. Inwestycje zakoczono w miesicu padzierniku 2009 r.

Plan 399.800,00 z 9.

Wykonanie 398.229,52 z

99,6 %

Przebudowa i modernizacja ulic na osiedlu ugi w Jarocinie

W miesicu czerwcu 2009 r. zosta ogoszony przetarg na realizacj budowy kanalizacji deszczowej na ulicy Lutyskiej, Dnieprowej i Nyskiej. W drodze postpowania przetargowego wyoniona zostaa firma

Przedsibiorstwo Budowlane ZIEMBUD Spka z o.o. z siedzib w Ostrowie Kocielnym. Realizacja przedsiwzicia rozpocza si w miesicu sierpniu 2009 r., a jej zakoczenie nastpio w miesicu grudniu 2009 r. W ramach powyszego zadania zostaa wykonana budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lutyskiej, witokrzyskiej, Nyskiej i Dunajeckiej w Jarocinie z PCV 315 o cznej dugoci 546 m wraz z przyczami do posesji. Plan 207.000,00 z Wykonanie 205.778,99 z 99,4 %

10. Przebudowa ulic na osiedlu nr 10 w Jarocinie W ramach powyszego zadania budetowego zosta ogoszony przetarg na przebudow chodnika na ul. Jarmarcznej w Jarocinie. W drodze przetargu zosta wyoniony wykonawca robt Przedsibiorstwo Handlowo Usugowe Zakad Ulic s.c. Marcinkowski, Modelski, Szczepankiewicz z Jarocina. Prace budowlane zostay zakoczone w miesicu czerwcu 2009 r. W ramach powyszej inwestycji zostao wykonane 700 m chodnika na ul. Jarmarcznej w Jarocinie. Plan 45.000,00 z Wykonanie 44.807,76 z 99,6 %

11. Budowa drg gminnych osiedle pooone przy ul. Cmentarnej i Podlesie w Witaszycach W ramach powyszego zadania budetowego w roku 2009 kontynuowane byo zadanie przebudowy ul. ulowej w miejscowoci Witaszyce etap I, ktre realizuje Przedsibiorstwo Usugowo Handlowe KANBUD. Zakoczenie realizacji inwestycji nastpio w miesicu sierpniu 2009 r. W ramach I etapu zadania zosta wykonany kolektor kanalizacji deszczowej 315 o dugoci 650 m wraz z separatorem oraz wykonano przebudow nawierzchni drogi o dugoci 300 m. W ramach tego zadania by realizowany take II etap przebudowy ul. ulowej w Witaszycach. W drodze przetargu ogoszonego w miesicu lutym 2009 r. wyoniono wykonawc robt drogowych Zwizek Spek Wodnych z Jarocina. Zakoczenie realizacji robt budowlanych nastpio na kocu lipca 2009 r. W ramach II etapu uoono 500 m nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonano 20 wjazdw do posesji. Plan 615.700,00 z Wykonanie 615.424,52 z 100,0 %

12. Budowa drg gminnych w Cielczy wraz z kanalizacj deszczow W miesicu kwietniu 2009 r. zostaa dostarczona dokumentacja projektowa przez Biuro Projektowe Primeko z Kalisza na budow kanalizacji deszczowej na ul. Sienkiewicza. Zosta zoony wniosek o wydanie pozwolenia na budow, nastpnie po jego otrzymaniu zosta ogoszony przetarg na realizacj budowy kanalizacji deszczowej. Prace wykonawcze zostay rozpoczte w miesicu sierpniu, natomiast zakoczone w miesicu listopadzie 2009 r. W ramach tego zadania wykonano sie kanalizacji deszczowej o 315 PCV 455,00 mb oraz przycza kanalizacji deszczowej 160 w iloci 21 sztuk. Oprcz tego prowadzone byy prace projektowe dotyczce wykonania nawierzchni na ulicy Szkolnej na odcinku midzy ul. Sienkiewicza, a Wsk. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnie z kostki brukowej o dugoci 127 m i szerokoci 5 m wraz z zatok autobusow, ktr w ramach ogoszonego przetargu zrealizowaa Firma Brukarstwo Nawierzchnie i kanalizacje Zenon Pawlicki z Witaszyc. W ramach tego zadania ogoszono take przetarg na wykonanie przebudowy ul. Sienkiewicza i ul. Wskiej. Najkorzystniejsz ofert zoya Firma COLAS. Realizacja powyszego zadania rozpocza si w miesicu grudniu 2009 r., a przewidziany termin jej zakoczenia przewidziano na miesic marzec br.

Plan 415.005,00 z

Wykonanie 411.091,16 z

99,1 %

13. Przebudowa drg gminnych w Mieszkowie W miesicu marcu 2009 r. zakoczono opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi dojazdowej do Szkoy w Mieszkowie. Nastpnie uzyskano wszystkie niezbdne uzgodnienia, wykonane zostao ustalenie granic, a nastpnie ogoszony zosta przetarg na realizacj zadania. Wybrano wykonawc Zwizek Spek Wodnych z Jarocina. Rozpoczcie robt nastpio w miesicu sierpniu, a jej zakoczenie w miesicu padzierniku 2009 r. W ramach tego zadania zostaa wykonana kanalizacja deszczowa 315 mm o dugoci 266 m oraz wykonano przycza z rur 315 w iloci 4 sztuk. W ramach tego zadania w miesicu maju 2009 r. zosta take ogoszony przetarg na przebudow ul. Nowej w Mieszkowie wraz z kanalizacj deszczow. Wybrano wykonawc firm zakad Ulic. W ramach powyszego zadania wybudowano kanalizacj deszczow 315 o dugoci 468 m wraz z przyczami 160 w iloci 36 m. Zadanie rozpoczto w miesicu lipcu, a jego zakoczenie nastpio w miesicu listopadzie 2009 r. Plan 800.300,00 z Wykonanie 800.273,25 z 100,0 %

14. Przebudowa drg gminnych w miejscowoci Wilkowyja W ramach tego zadania planowana bya realizacja nawierzchni na ul. Piaskowej w Wilkowyi. Do dnia dzisiejszego wykonano wznowienie znakw granicznych. Prowadzono take negocjacje z Lasami Pastwowymi w celu pozyskania gruntw na poszerzenie drogi, ktre zakoczyy si negatywnie. Obecnie ponownie rozpoczto procedur projektowania drogi wykorzystujc w tym celu ustaw o szczeglnych zasadach przygotowa i realizacji inwestycji w zakresie drg publicznych. Plan 5.000,00 z Wykonanie 3.660,00 z 73,2 %

15. Przebudowa chodnika przy ul. Kociuszki w Jarocinie W miesicu listopadzie 2008 r. zosta ogoszony przetarg na przebudow chodnika przy ul. Kociuszki w Jarocinie na odcinku od ul. Libercourt do ul. Dbrowskiego strona prawa. W drodze postpowania przetargowego wyoniona zostaa firma TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek z Jarocina. Realizacja przedsiwzicia rozpocza si w miesicu lutym, a jej zakoczenie nastpio w miesicu kwietniu 2009 r. W ramach powyszego zadania zostaa wykonana przebudowa chodnika przy ul. Kociuszki w Jarocinie na odcinku od ul. Libercourt do ul. Dbrowskiego strona prawa z kostki brukowej gr. 6 cm (szarej) o cznej powierzchni 434,00 m2, zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm (czerwonej) o cznej powierzchni 33,00 m2 oraz zosta wymieniony na caej dugoci tj. 165,00 m krawnik betonowy. Plan 70.000,00 z Wykonanie 68.061,16 z 97,2 %

16. Budowa cigu pieszo rowerowego wraz z owietleniem na ul. Potarzyckiej w Siedleminie W ramach powyszego zadania zostaa przygotowana dokumentacja techniczna, uzyskano pozwolenie na budow, a nastpnie w miesicu maju 2009 r. zosta ogoszony przetarg na realizacj budowy cigu pieszo rowerowego wraz z owietleniem na ul. Potarzyckiej w Siedleminie. W drodze postpowania przetargowego wyoniono wykonawc Przedsibiorstwo Robt Drogowych DroBud S.A. W ramach zadania zostaa wykonana kadka dla pieszych z konstrukcji stalowej o dugoci 17,5 m oraz wykonano nawierzchni z kostki brukowej o dugoci 171 m i szerokoci 2 m. Zadanie zostao zakoczone w miesicu padzierniku 2009 r. Plan 209.000,00 z Wykonanie 208.449,19 z 99,7 %

17. Przebudowa drg na osiedlu przy ul. Polnej w Jarocinie W miesicu kwietniu 2009 r. przeprowadzono postpowanie przetargowe na wykonanie nawierzchni na ul. Siewnej w Jarocinie. Wybrano do realizacji robt budowlanych przedsibiorc Pana Wodzimierza Kasprzaka z

Komina Wlkp. Wykonano nawierzchni z kostki brukowej betonowej o dugoci 230 m i szerokoci 6,0 m. Prace budowlane zakoczono w miesicu lipcu 2009 r. Plan 235.000,00 z Wykonanie 234.347,00 z 99,7 %

18. Budowa drg gminnych pooonych na osiedlu przy ul. Mickiewicza w Witaszycach W ramach tego zadania budetowego ogoszono dwa przetargi. Pierwszy na przebudow ul. Chopina w Witaszycach, W wyniku postpowania przetargowego wybrano wykonawc robt Zakad Ulic s.c.

Przedsibiorstwo Handlowo Usugowe. W ramach tego zadania zosta wykonany chodnik o szerokoci 1,5 m i dugoci 80 m oraz nawierzchni jezdni z kostki brukowej o szerokoci 5,5 m. Zakoczenie inwestycji nastpio w miesicu sierpniu 2009 r. Drugi przetarg zwizany by z przebudow ulicy eromskiego w Witaszycach. W wyniku postpowania przetargowego wybrano wykonawc robt Zakad Ulic s.c. Przedsibiorstwo Handlowo Usugowe. W ramach tego zadania zosta wykonany chodnik o szerokoci 1,5 m i dugoci 72,7 m oraz nawierzchnia jezdni z kostki brukowej o szerokoci 5,5 m i dugoci 72,5 m. Zakoczenie inwestycji nastpio w miesicu sierpniu 2009 r. Plan 200.000,00 z Wykonanie 198.668,06 z 99,3 %

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1. Wykup gruntw pod inwestycje

W 2009 r. Gmina nabya nieruchomoci pooone w Witaszycach, Golinie, Cielczy, Potarzycy, Bachorzewie, Siedleminie, Mieszkowie, Jarocinie ul. Zagonowa, ul. Hallera i ul. Duga o cznej powierzchni 8,4885 ha. Gmina staa si wacicielem (w drodze zamiany) nieruchomoci pooonych w Bachorzewie i Siedleminie o cznej powierzchni 0,5066 ha. Ponadto w drodze zamiany udziaw Gmina stala si wacicielem caej nieruchomoci pooonej w Jarocinie Al. Niepodlegoci oznaczonej ewidencyjnie jako dziaka nr 348/1 O pow. 0,0742 ha. Plan 2.180.000,00 z 2. Wykonanie 2.169.472,79 z 99,5 %

Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych - JTBS

Wkady do Jarociskiego Towarzystwa Budownictwa Spoecznego Spki z o.o. w Jarocinie zostay przekazane w miesicu marcu 2009 r. na cele mieszkaniowe midzy innymi na budow mieszka socjalnych. Plan 500.000,00 z Wykonanie 500.000,00 z 100,0 %

INFORMATYKA 1. Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej e-Jarocin oferujcej usugi publiczne usprawniajce funkcjonowanie urzdw, instytucji publicznych i lokalnej spoecznoci. W ramach zadania zrealizowano wydatki zwizane z wykonaniem studium wykonalnoci oraz opata za rezerwacj czstotliwoci. Plan 60.000,00 z Wykonanie 59.939,00 z 99,9 %

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1. Modernizacja budynku Urzdu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie

W ramach zadania wykonano zasilanie rezerwowe budynku Urzdu i Starostwa polegajce na podczeniu do istniejcej sieci elektrycznej agregatu prdotwrczego. Plan 53.500,00 z Wykonanie 53.500,00 z 100,0 %

2.

Monta szlabanu wjazdowego na parking wraz z systemem sterowania za pomoc pilotw i kart zblieniowych oraz vide domofonu

W ramach zadania wykonano roboty polegajce na dostawie i montau szlabanu oraz systemu sterowania za pomoc pilotw, kart zblieniowych oraz vide domofonu na parking przy Urzdzie Miejskim w Jarocinie przez firm DC PERFECT CARD Krzysztof Lewandowski z Poznania. Plan 23.400,00 z 3. Wykonanie 15.831,94 z 67,7 %

Modernizacja budynku Urzdu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie

W ramach zadania wykonano zasilanie rezerwowe budynku Urzdu i Starostwa polegajce na podczeniu do istniejcej sieci elektrycznej agregatu prdotwrczego. Wykonano take przebudow budynku mieszkalnego na administracyjny przy Al. Niepodlegoci 10 A. Plan 384.350,00 z 4. Wykonanie 371.078,66 z 96,5 %

Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej Urzdu Miejskiego oraz budowa GIS sporzdzenie wektorowej mapy numerycznej dla Gminy Jarocin wraz z baz danych zawierajc dane dotyczce drg i budynkw (w tym zakup sprztu komputerowego i oprogramowania)

W miesicu padzierniku ogoszono przetarg na zakup sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i uytkowym w tym: - 10 zestaww komputerowych stacjonarnych z monitorem LCD wraz z systemem Windows XP Prof. PL oraz pakietem biurowym MS Office 2007, - 1 komputer klasy Serwer z monitorem LCD wraz z systemem Windows Serwer 2008 PL oraz pakietem biurowym MS Office 2007, - 1 drukark laserow sieciow formatu A4, - 1 urzdzenie laserowe wielofunkcyjne, - 2 dyski zewntrzne o pojemnoci 1 TB do archiwizacji baz danych, - 1 skaner do dokumentw formatu A4, - 1 projektor multimedialny. Dostawa sprztu i oprogramowania nastpia w miesicu grudniu 2009 r. Plan 100.000,00 z Wykonanie 80.160,10 z 80,2 %

Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych - JFPK Wkady do Jarociskiego Fundusz Porcze Kredytowych Spki z o.o. w Jarocinie zostay przekazane w miesicu listopadzie 2009 r. Plan 985.000,00 z Wykonanie 985.000,00 z 100,0 %

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 1. Modernizacja sieci monitoringu

W ramach zadania dokonano zakupu rejestratora Aver DIGI EB DVD NET wraz z oprogramowaniem CM 3000 oraz dysk twardy 500 GB ATA /AV. Plan 5.000,00 z Wykonanie 3.440,40 z 68,8 %

OWIATA I WYCHOWANIE 1. Termomodernizacja Szk i Przedszkoli

W wyniku postpowania przetargowego wyonione zostao Pastwowe Przedsibiorstwo Przemysu Metalowego POMET z Wronek. Prace obejmoway termomodernizacj obiektu Szkoy Podstawowej w Siedleminie, a mianowicie: ocieplenie cian, wypraw elewacyjn, wymian okien i drzwi, wymian parapetw wewntrznych i zewntrznych, ocieplenie stropu, instalacj deszczow, wymian instalacji odgromowej, wykonanie opaski wok budynku, modernizacj instalacji c.o. Umow podpisano w miesicu lipcu, a odbir robt nastpi w miesicu wrzeniu 2009 r. Na w/w zadaniu inspektorem nadzoru by Pan Krzysztof Kowalski. Plan 282.000,00 z 2. Wykonanie 281.917,32 z 100,0 %

Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ZS Nr 3 w Jarocinie

W ramach tego zadania Gmina Jarocin przy wspudziale Wojewdzkiego Orodka Ruchu Drogowego w Kaliszu wybudowaa miasteczko ruchu drogowego przy Zespole Szk Nr 3 w Jarocinie. Na podstawie zawartego porozumienia WORD w Kaliszu zobowiza si przekaza na to zadanie materia, natomiast Gmina Jarocin zobowizaa si pokry koszty budowy miasteczka. Powierzchnia miasteczka ruchu drogowego wynosi 1.904,00 m2 (34,00 m x 56,00 m). Zadanie na podstawie podpisanej umowy realizowane byo przez Zwizek Spek Wodnych w Jarocinie. Plan 200.000,00 z 3. Wykonanie 171.205,33 z 85,6 %

Poprawa oddziaywania na rodowisko poprzez realizacj dziaa termomodernizacyjnych w budynkach uytecznoci publicznej na terenie Gminy Jarocin

Inwestycja zostaa zakoczona zgodnie z Planem Wdraania Projektu z kocem roku 2008. Trwaj prace rozliczeniowe. Zosta zoony ostateczny wniosek o patno, w zwizku z ktrym pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w miesicu kwietniu 2009 r. przeprowadzili kontrol przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych. NFOiGW pozytywnie oceni przeprowadzone prace przez Gmin Jarocin. W II poowie roku wpyna na konto urzdu dotacja w wysokoci 1.384.467,69 z. Plan 28.000,00 4. Wykonanie 0,00 z 0,0 %

Przebudowa budynku szkoy przebudowa pomieszcze po mieszkaniu na sal lekcyjn i gabinet dyrektora wraz z sekretariatem

W ramach zadania zostay wykonane: - roboty budowlane wykonaa firma MAR-INST-BUD Zbigniew Wojciech Martuzalski z Jarocina w terminie do 31.03.2009r. na kwot 52.454,85 z, - instalacj elektryczn wykona Zakad Usug Elektrycznych i Teletechnicznych Krzysztof Andrzejczak z Jarocina w terminie do 03.04.2009r. na kwot 10.582,48 z, - nadzr inwestorski nad zadaniem penio Biuro Projektw KORYS na kwot 630,37 z. Plan 63.700,00 z 5. Wykonanie 63.667,70 z 99,9 %

Modernizacja obiektw owiatowych adaptacja pomieszcze na poddaszu budynku Szkoy Podstawowej w Prusach na potrzeby dydaktyczne

W wyniku postpowania przetargowego wyoniono Zakad Remontowo Budowlany BRYLL BUD Krzysztof Bryll z Jarocina. Prace obejmoway adaptacj poddasza na sale lekcyjne: konstrukcja i pokrycie dachu, ciany z pyt karton gips, tynki i okadziny wewntrzne, podoga, stolarka okienna i drzwiowa, docieplenie poddasza wen mineraln, malowanie, instalacja c.o., instalacja sanitarna, instalacja elektryczna. Prace te rwnie dotyczyy remontu pomieszcze na parterze z adaptacj na oddzia przedszkolny: roboty murarskie, malarskie i

okadzinowe, posadzka, stolarka drzwiowa, instalacja c.o., instalacja sanitarna, instalacja elektryczna, otwarcie klatki schodowej, instalacja przeciwpoarowa, przycz wodno kanalizacyjne. Umowa podpisana zostaa w

miesicu lipcu, a odbir robt nastpi w miesicu padzierniku 2009 r. Na w/w zadania inspektorem nadzoru by Pan Krzysztof Kowalski. Plan 242.000,00 z 6. Wykonanie 241.912,20 z 100,0 %

Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szk w uszczanowie

W wyniku przeprowadzonego w miesicu czerwcu 2009 r. postpowania przetargowego wybrano Zakad Usugowy MARZYSKI Marek Marzyski. Umowa na wykonanie robt zostaa zawarta w miesicu lipcu, a prace zakoczone w miesicu wrzeniu 2009r. W ramach zadania zostao wykonane boisko ze sztuczn nawierzchni o wymiarach 17 m x 30 m o nawierzchni z poliuretanu. Ponadto w zwizku z tym, e przylegajcy do szkoy teren, na ktrym budowane byo boisko miao due pochylenie w kierunku budynku szkoy, niezbdne byo wcicie si boiskiem w skarp, tak aby unikn znacznego wywyszenia boiska od strony szkoy. Na w/w zadaniu nadzr inwestorski prowadzi Pan Piotr Chmura. Plan 250.000,00 z 7. Wykonanie 239.350,25 z 95,7 %

Modernizacja obiektw owiatowych adaptacja pomieszcze szkolnych na potrzeby przedszkoli w ZS Nr 3 w Jarocinie

W ramach zadania w miesicu sierpniu 2009 r. zostaa podpisana umowa z firm AMPER s.c. z Wilkowyi. Do koca sierpnia 2009 r. zostay wykonane roboty budowlane, wodno kanalizacyjne i elektryczne zwizane z adaptacj pomieszcze na potrzeby przedszkola przy ZS Nr 3 w Jarocinie. Na w/w zadaniu nadzr inwestorski prowadzi Pan Krzysztof Kowalski. Plan 62.000,00 z 8. Wykonanie 62.000,00 z 100,0 %

Utwardzenie wjazdu do szkoy Podstawowej w Mieszkowie oraz wykonanie chodnika

W ramach zadania utwardzony zosta wjazd do szkoy Podstawowej w Mieszkowie oraz wykonany chodnik z kostki brukowej. W miesicu grudniu 2009 r. zawarto umow ze Zwizkiem Spek Wodnych w Jarocinie i nastpi odbir robt. Plan 10.500,00 z 9. Wykonanie 10.497,95 z 100,0 %

Zakup komputera

W ramach zadania w miesicu czerwcu 2009 r. dokonano zakupu notebooka HP 550 wraz z oprogramowaniem na potrzeby ZS Nr 5 w Jarocinie. Plan 4.050,00 z Wykonanie 4.023,01 z 99,3 %

10. Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoy Podstawowej w Roszkowie W miesicu sierpniu 2009 r. dokonano zakupu tablicy interaktywnej Smart Board 680 77. Plan 5.000,00 z 11. Zakup pieca c.o. W miesicu grudniu 2009 r. dokonano zakupu pieca c.o. 200 KW z firmy lusarstwo Kotlarstwo Bogdan Witkowski z Tomic dla Szkoy Podstawowej w Mieszkowie. Plan 20.000,00 z Wykonanie 20.000,00 z 100,0 % Wykonanie 5.000,00 z 100,0 %

12. Zakup zmywarki z funkcj wyparzania W miesicu wrzeniu 2009 r. dokonano zakupu zmywarki Stalgast z funkcj wyparzania wraz z podstaw z firmy APK Piotr Wrbel z Siemianowic lskich na potrzeby Publicznego Przedszkola w Mieszkowie. Plan 6.000,00 z Wykonanie 6.000,00 z 100,0 %

13. Zakup patelni elektrycznej W miesicu padzierniku dokonano zakupu patelni uchylnej nierdzewnej na stelau z firmy E&M Monika Wasiela z Bralina na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 6 w Jarocinie.

Plan 4.200,00 z

Wykonanie 4.200,00 z

100,0 %

14. Zakup dwch zmywarek z funkcj wyparzania W miesicu grudniu 2009 r. dokonano zakupu 2 zmywarek z funkcj wyparzania z firmy Centrum Gastronomii i Przemysu Misnego EVA TEC z Poznania na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 w Jarocinie. Plan 13.000,00 z Wykonanie 12.999,98 z 100,0 %

15. Zakup patelni elektrycznej W miesicu grudniu dokonano zakupu patelni elektrycznej z firmy Centrum Gastronomii i Przemysu Misnego EVA TEC z Poznania na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 w Jarocinie. Plan 6.000,00 z Wykonanie 5.953,60 z 99,2 %

16. Dostosowanie do potrzeb WF boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie W wyniku zakoczonego postpowania przetargowego w miesicu lipcu 2009 r. wybrano wykonawc inwestycji Zwizek Spek Wodnych w Jarocinie. W ramach zadania do koca sierpnia 2009 r. wybudowano boisko do piki rcznej z kostki brukowej oraz boisko do piki siatkowej z poliuretanu. Plan 212.006,00 z Wykonanie 212.005,94 z 100,0 %

17. Renowacja elewacji zewntrznej budynku gwnego szkoy W ramach zadania w miesicu grudniu 2009 r. zostaa wykonana dokumentacja projektowo kosztorysowa renowacji elewacji Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie przez Pracowni Projektow Krzysztofa Kowalskiego z Jarocina. Plan 7.994,00 z Wykonanie 7.930,00 z 99,2 %

18. Zakup tablicy interaktywnej dla Spoecznego Gimnazjum w Jarocinie W ramach zadania w miesicu lipcu 2009 r. dokonano zakupu tablicy interaktywnej Smart Board 680 77 z firmy IMAGE RECORDING SOLUTION ZACHD Sp. z o.o. z Poznania. Plan 5.000,00 z Wykonanie 5.000,00 z 100,0 %

19. Partycypacja kosztw w zadaniu inwestycyjnym Starostwa Powiatowego pn. Przebudowa obiektw sportowych przy Zespole Szk Oglnoksztaccych w Jarocinie W miesicu wrzeniu 2009 r. zostaa przekazana dotacja celowa na pomoc finansow na zadanie inwestycyjne Przebudowa obiektw sportowych przy Zespole Szk Oglnoksztaccych w Jarocinie. Plan 350.000,00 z Wykonanie 350.000,00 z 100,0 %

GOSPODARKA KOMUNALNA 1. Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych - PWiK Wkady do Przedsibiorstwa Wodocigw i Kanalizacji Spki z o.o. w Jarocinie zostay przekazane w miesicu listopadzie 2009 r. Plan 500.000,00 z 2. Wykonanie 500.000,00 z 100,0 %

Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych - ZGO

Wkady do Zakadu Gospodarki Odpadami Spki z o.o. w Jarocinie zostay przekazane w miesicu grudniu 2009 r. Plan 1.550.000,00 z 3. Wykonanie 1.550.000,00 z 100,0 %

Tworzenie placw zabaw w gminie Jarocin

W miesicu czerwcu 2009 r. zosta ogoszony przetarg na urzdzenie 3 placw zabaw dla dzieci na terenie gminy Jarocin w miejscowoci Mieszkw, Prusy i przy ZS Nr 3 w Jarocinie. W wyniku zakoczonego postpowania

przetargowego wybrano wykonawc Spk Inter Flora z Wrocawia, ktra urzdzia wszystkie place zabaw do poowy lipca 2009 r. Plan 150.000,00 z 4. Wykonanie 149.512,76 z 99,7 %

Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych - ZUK

Wkady do Zakadu Usug Komunalnych Spki z o.o. w Jarocinie zostay przekazane w miesicu grudniu 2009 r. Plan 250.000,00 z Wykonanie 250.000,00 z 100,0 %

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1. Rekonstrukcja wiatraka w uszczanowie

Zadanie zostao utworzone w zwizku z moliwoci pozyskania rodkw zewntrznych z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 -2013. Wniosek o dofinansowanie zosta zoony w miesicu styczniu 2010 r. Lokalizacja wiatraka ustalona zostaa na terenie szkoy w uszczanowie i w zwizku z powyszym konieczne byo dokonanie zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania nowego pozwolenia na budow. Plan 10.000,00 z 2. Wykonanie 0,00 z 0,0 %

Tablica pamitkowa ku czci polegych Siedleminian

W ramach zadania wykonano tablice pamitkow ku czci polegych Siedleminian, ktr z inicjatywy soectwa posadowiono przy Zespole Szk w Siedleminie. Plan 3.600,00 z 3. Wykonanie 3.572,30 z 99,2 %

Modernizacja wietlic i sal wiejskich

W ramach zadania wymurowano chodni, pooono pytki i ocieplono styropianem oraz zamontowano 2 szt. drzwi w wietlicy wiejskiej w Cielczy, wykonano remont wietlicy wiejskiej w Wilkowyi i remont elewacji

budynku wietlicy wiejskiej w Bachorzewie. Plan 56.500,00 z 4. Wykonanie 56.381,43 z 99,8 %

Wykonanie i zamontowanie pieca w wietlicy wiejskiej w Mieszkowie

W ramach zadania w miesicu lutym 2009 r. wykonano i zamontowano kocio c.o. w wietlicy wiejskiej w Mieszkowie. Plan 11.000,00 z 5. Wykonanie 9.100,00 z 82,7 %

Adaptacja Paacu Radoliskich na cele kulturalno owiatowe oraz rewitalizacja obiektw ssiadujcych

Realizacja zadania zalena jest od decyzji Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw, ktra zostanie podjta w I proczu 2010 roku. Plan 4.000,00 z Wykonanie 0,00 z 0,0 %

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1. Budowa ldowiska sportowego w miejscowoci Ciwica

W ramach zadania w przygotowaniu s dokumenty niezbdne do rejestracji ldowiska na terenie gminy Jarocin w obrbie Ciwica, jednak moliwo zakoczenia prac nastpi po wyraeniu zgody waciciela nieruchomoci na udostpnienie terenu. W ramach tej inwestycji wykonywane jest zadanie wasne gminy realizujce cel publiczny teren ten wykorzystywany bdzie zgodnie z celem statutowym Aeroklubu Jarocin, ktrym jest organizowanie rekreacji zwizanej z lotnictwem i turystyk lotnicz, a take propagowanie i rozwijanie lotnictwa.

Plan 50.000,00 z 2.

Wykonanie 0,00 z

0,0 %

Budowa lub modernizacja boisk osiedlowych, wiejskich i obiektw towarzyszcych

W ramach zadania wykonany zosta remont generalny budynku szatki przy boisku pikarskim w Mieszkowie obejmujcy remont instalacji wodno kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, wymian drzwi i okien, roboty malarskie i tynkarskie oraz remont sanitariatw. Wykonawc zadania bya firma MAR INST BUD Zbigniew Martuzalski z Jarocina. Umowa na wykonania zadania zawarta zostaa w miesicu listopadzie, a odbir nastpi w miesicu grudniu 2009 r. Inspektorem nadzoru by Pan Piotr Chmura. Plan 30.000,00 z 3. Wykonanie 29.992,82 z 100,0 %

Budowa boiska w Roszkowie

W miesicu kwietniu 2009 r. zosta ogoszony przetarg na budow boiska w Roszkowie. W wyniku zakoczonego postpowania przetargowego wybrano wykonawc Zakad Usug MARZYSKI, a inspektorem nadzoru zosta pan Piotr Chmura. Umowa na wykonanie robt zostaa zawarta w miesicu czerwcu, a prace zostay zakoczone do koca lipca 2009 r. W ramach zadania wykonano boisko ze sztuczn nawierzchni o wymiarach 24 m x 13 m, bienia na 100 m oraz skocznia w dal. Wykonano take drena pomidzy skoczni i bieni oraz wyprofilowano teren w sposb umoliwiajcy spyw do istniejcego rowu. Plan 263.700,00 z 4. Wykonanie 263.680,09 z 100,0 %

Budowa boisk ze sztuczn nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Witaszycach w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012

W miesicu kwietniu zosta ogoszony przetarg na budow boiska ze sztuczn nawierzchni przy SP w Witaszycach. W wyniku zakoczonego postpowania przetargowego wybrano wykonawc Zakad Usug MARZYSKI, a inspektorem nadzoru zosta pan Piotr Chmura. W skad kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Witaszycach weszo: - boisko do piki nonej o powierzchni 1860 m 2 (o wymiarach 30m x 62m; pole gry 26 m x 56 m) ogrodzone siatka powlekan o wysokoci 4 m oraz wyposaone w pikochwyty o wysokoci 6 m, wykonane z siatki powlekanej i montowane w sposb trway z podoem. Nawierzchnia boiska trawa syntetyczna wykonana zostaa na dynamicznej podbudowie. Trwale do podoa zostay zamontowane dwie bramki aluminiowe do piki nonej. - boisko wielofunkcyjne o powierzchni 613,11 m
2

(o wymiarach 19,1 m x 32,1 m) do koszykwki i piki siatkowej

ogrodzone siatk powlekan o wysokoci 4 m wyposaone w piko chwyty o wysokoci 6 m i montowane w sposb trway z podoem. Nawierzchnia boiska poliuretanowa wykonana zostaa na podbudowie dynamicznej, - budynek sanitarno szatniowy w konstrukcji murowanej o powierzchni 105,10 m 2 ( 17,4 m x 6,04 m), w ktrym znajduje si magazyn sprztu gospodarczo sportowego, pomieszczenie trenera rodowiskowego, zesp higieniczno sanitarny, szatni oddzielne dla kadej pci lub druyny, pomieszczenie gospodarcze. Budynek zosta pokryty dachem jednospadowym w konstrukcji betonowej krytym pap, wzbogaconym od strony frontowej i tylnej attyk w konstrukcji stalowej kryt blachodachwk. W ramach zadania wykonano take owietlenie boisk i utwardzenie terenu wok boisk o powierzchni ok. 630 m
2

. Wykonanie 1.034.735,50 z 98,5 %

Plan 1.050.000,00 z 5.

Budowa boisk ze sztuczn nawierzchni przy ZS Nr 5 w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012

W miesicu czerwcu zosta ogoszony przetarg na budow boiska ze sztuczn nawierzchni przy ZS Nr 5 w Jarocinie. W wyniku zakoczonego postpowania przetargowego wybrano wykonawc Firm AXEL Sport Dariusz Siedlak, a inspektorem nadzoru zosta Pan Piotr Chmura. W ramach zadania powstao:

- boisko do piki nonej o powierzchni 1.860 m2 (o wymiarach 30 m x 62 m; pole gry 26 m x 56 m) ogrodzone siatk powlekana o wysokoci 4 m oraz wyposaone w piko chwyty o wysokoci 6 m, wykonane z siatki powlekanej i montowane w sposb trway z podoem. Nawierzchnia boiska trawa syntetyczna wykonana zostaa na dynamicznej podbudowie. Trwale do podoa zostay zamontowane dwie bramki aluminiowe do piki nonej, - boisko wielofunkcyjne o powierzchni 613,11 m
2

(o wymiarach 19,1 m x 32,1 m) do koszykwki i piki siatkowej

ogrodzone siatka powlekan o wysokoci 4 m oraz wyposaone w piko chwyty o wysokoci 6 m i montowane w sposb trway z podoem. Nawierzchnia boiska poliuretanowa wykonana zostaa na podbudowie dynamicznej. W ramach zadania wykonano take owietlenie boisk i utwardzenie terenu wok boisk o powierzchni ok. 630 m
2

. Wykonanie 838.022,00 z 87,3 %

Plan 960.000,00 z 6.

Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych Jarocin Sport

Wkady do Jarocin Sport Spki z o.o. w Jarocinie zosta przekazane w miesicu lipcu i listopadzie 2009 r. Plan 8.800.000,00 z 7. Wykonanie 8.800.000,00 z 100,0 %

Naprawa nawierzchni boisk sportowych w Golinie

Po przeprowadzonych procedurach przetargowych na realizacj przedmiotowego zadania nie zosta wyoniony wykonawca, gdy rodki zaplanowane na to zadanie w budecie gminy Jarocin byy zbyt niskie w porwnaniu do zoonych ofert. Plan 100.000,00 z Wykonanie 0,00 z 0,0 %

INSTYTUCJE KULTURY JAROCISKI ORODEK KULTURY Przychody na plan Wykonano co stanowi 2.157.000,00 z 2.124.120,78 z 98,5 %

Uzyskane przychody stanowi: Wyszczeglnienie Dotacja podmiotowa z budetu gminy Dotacja celowa z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Wlkp. Przychody ze sprzeday usug Plan 1.158.500,00 40.000,00 955.100,00 Wykonanie 1.158.500,00 40.000,00 923.177,07 % 100,0 100,0 96,7 Nalenoci wymagalne 0,00 0,00 5.145,00

- bilety wstpu (JOK) - wynajem pomieszcze i sprztu - wynajem powierzchni reklamowej - wsporganizacja imprez - akredytacje (uczestnictwo) - opata za ksero - sprzeda wydawnictw - plakaty o imprezach - opaty za udzia w sekcjach - wpywy z usug (klub) - usugi transportowe - opaty za poczenia telefoniczne, inne refaktury

5.400,00 68.500,00 1.200,00 26.500,00 8.000,00 100,00 3.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 3.100,00 5.000,00

2.172,85 52.191,51 1.187,70 24.072,40 7.995,00 38,86 1.610,60 10.000,00 4.134,38 4.493,79 2.048,14 4.611,38

40,2 76,2 99,0 90,8 99,9 38,9 53,7 100,0 68,9 74,9 66,1 92,2

0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.545,00

Razem dziaalno bieca: - bilety wstpu - pole namiotowe - akredytacja - patronat medialny - wsporganizacja imprezy (sponsorzy) - licencja logo - sprzeda plakatw, koszulek - wynajem powierzchni pod gastronomi - wynajem powierzchni pod stoiska handlowe Razem Festiwal Przychody finansowe - odsetki od lokat - inne odsetki Pozostae przychody Koszty postpowania sdowego Rozliczenie z tyt. vat OGEM

142.800,00 587.000,00 47.000,00 8.200,00 58.000,00 30.000,00 7.500,00 1.500,00 35.000,00 38.100,00 812.300,00 2.900,00 2.750,00 150,00 500,00 500,00 2.157.000,00

114.556,61 586.318,27 46.539,19 8.091,00 57.236,74 30.000,00 6.147,54 1.237,72 35.000,00 38.050,00 808.620,46 2.115,05 2.004,31 110,74 328,66 330,00 -1,34 2.124.120,78

80,2 99,9 99,0 98,7 98,7 100,0 82,0 82,5 100,0 99,9 99,5 72,9 72,9 73,8 65,7 66,0 98,5

5.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.145,00

Wymagalne nalenoci wystpiy z tytuu braku terminowych wpat za: - wynajem pomieszcze i sprztu 600,00 z, 4.545,00 z.

- opat za poczenia telefoniczne, inne refaktury Koszty na plan 2.157.000,00 z Wykonano co stanowi 2.155.740,44 z 99,9 %

rodki zostay wydatkowane na: Wyszczeglnienie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Plan 246.000,00 Wykonanie 245.329,72 % 99,7 Zobowizania wymagalne 0,00

Wynagrodzenia bezosobowe Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Materiay Zakup wyposaenia i oprogramowania Energia Zakup usug remontowych Usugi pocztowe i telekomunikacyjne Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Podatki, opaty i skadki Pozostae wiadczenia na rzecz pracownikw Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Nagrody pienine dla zwycizcw festiwali Odsetki Pozostae koszty operacyjne

164.000,00 49.100,00 7.000,00 52.200,00 25.800,00 83.200,00 10.500,00 11.200,00 1.386.300,00 3.200,00 99.600,00 600,00 11.300,00 7.000,00 -

163.806,00 49.070,77 6.977,33 52.109,53 25.722,11 83.129,28 10.401,45 11.111,76 1.386.278,94 3.144,60 99.594,54 595,90 11.233,76 7.000,00 235,29 -0,54 2.155.740,44

99,9 99,9 99,7 99,8 99,7 99,9 99,1 99,2 100,0 98,3 100,0 99,3 99,4 100,0 0,00 0,00 99,9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OGEM 2.157.000,00 rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA Przychody na plan Wykonano co stanowi 1.095.953,00 z 1.095.921,33 z 100,0 %

Uzyskane przychody stanowi: Wyszczeglnienie Dotacja podmiotowa z budetu gminy Dotacja na realizacj zada powiatowych Dotacja ze rodkw MKiDN Dotacja na projekt Mur berliski w fotografii Herberta Maschke rodki pozyskane: - z Instytutu Ksiki na zadanie Nie poykaj jzyka - nagroda za udzia w konkursie Dochody wasne - za udostpnianie sieci internetowej - usugi kserograficzne - koszty upomnie - za sprzeda wydawnictw regionalnych - za wypoyczenia midzybiblioteczne - za sprzeda makulatury, zom - odsetki - darowizny 7.570,00 6.000,00 30.500,00 1.730,00 400,00 7.200,00 7.300,00 50,00 320,00 2.680,00 10.820,00 7.570,00 6.000,00 30.468,33 1.729,25 397,40 7.186,20 7.291,50 49,00 320,00 2.678,12 10.816,86 100,0 100,0 99,9 100,0 99,4 99,8 99,9 98,0 100,0 99,9 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 935.226,00 105.000,00 4.857,00 6.800,00 Wykonanie 935.226,00 105.000,00 4.857,00 6.800,00 % 100,0 100,0 100,0 100,0 Nalenoci wymagalne 0,00 0,00 0,00 0,00

OGEM Koszty na plan Wykonano co stanowi

1.095.953,00 1.073.997,00 z 1.072.473,73 z 99,9 %

1.095.921,33

100,0

0,00

BPMiG wykonywaa zadania powiatowej biblioteki publicznej w ramach podpisanego porozumienia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego. W 2009 roku plan 105.000,00 z wydatkowano 105.000,00

z tj. 100,0 % finansujc midzy innymi koszty zatrudnienia pracownikw, prenumerat czasopism, Dziennikw Ustaw, Monitora Polskiego, zakup artykuw kancelaryjnych i dydaktycznych drukw bibliotecznych, pomocy naukowych,

i ksiek, opaty za energi elektryczn i ciepln, obsug systemw informatycznych,

usugi telekomunikacyjne, dostp do Internetu, organizacj spotka autorskich, prelekcji, odczytw oraz odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych.

rodki z budetu gminy i podpisanego porozumienia zostay wydatkowane na: Wyszczeglnienie Pace i pochodne - wynagrodzenia pracownikw - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia - zakup materiaw kancelaryjnych oraz zakup drukw bibliotecznych do dziaalnoci merytorycznej - zakup czytelniczych kart magnetycznych do automatycznej wypoyczalni w BPMiG oraz filii nr 1 - zakup nagrd na konkursy - prenumerata czasopism - prenumerata dziennikw urzdowych - zakup materiaw informatycznych, dydaktycznych, promocyjnych 4.860,00 520,00 15.361,00 2.150,00 2.762,00 4.860,00 516,35 15.315,29 2.150,00 2.761,04 100,0 99,3 99,7 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 687.050,00 590.150,00 84.600,00 12.300,00 54.476,00 7.923,00 Wykonanie 686.172,98 589.446,68 84.492,46 12.233.84 54.392,91 7.922,91 % 99,9 99,9 99,9 99,5 99,8 100,0 Zobowizania wymagalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- zakup poduszek w ramach projektu Nie poykaj jzyka - zakup stolikw, krzese, tablic korkowych, sztalug - zakup artykuw papierniczych do realizacji projektu Mur berliski w fotografii Herberta Maschke - zakup materiaw zwizanych z biecym utrzymaniem obiektw bibliotecznych

700,00 1.720,00 1.012,00

700,00 1.718,69 1.011,40

100,0 99,9 99,9

0,00 0,00 0,00

8.768,00 8.750,29 8.700,00 8.686,94

99,8

0,00

- zakup akcesoriw komputerowych

99,8

0,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksigozbioru, wyposaenia Zakup energii - woda i kanalizacja - energia cieplna - energia elektryczna Zakup usug pozostaych - usugi informatyczne, konserwacja centrali, monitorowanie obiektw bibliotecznych, nadzr BHP - usugi prawne - usugi telekomunikacyjne, dostp do Internetu, aktualizacja strony internetowej - czynsze lokalowe - zamwienie tumaczenia tekstu na jzyk Braillea do projektu Nie poykaj jzyka!

124.626,00

124.622,56 100,0

0,00

35.904,00 785,00 23.752,00 11.367,00 91.100,00 15.902,00

35.472,56 784,68 23.751,20 10.936,68 91.003,48 15.901,81

98,8 100,0 100,0 96,2 99,9 100,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.294,00 14.950,00 33.166,00

3.294,00 14.948,26 33.165,68

100,0 100,0 100,0

0,00 0,00 0,00

200,00 5.238,00 4.928,00 400,00 6.256,00 900,00 5.866,00 49.800,00 2.740,00 540,00 3.550,00 1.080,00 23.131,00

199,99 5.237,60 4.928,00 400,00 6.255,61 853,62 5.818,91 49.783,40 2.740,00 540,00 3.539,95 1.075,00 23.130,89 1.072.473,73

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,8 99,2 100,0 100,0 100,0 99,7 99,5 100,0 99,9

0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- zakup akcesoriw komputerowych, oprogramowania - uyczenie serwera do obsugi systemu SOWA, -wykonanie tablic informacyjnych dla Filii Nr 2, Filii w Golinie i BPMiG Jarocin - usugi zwizane z realizacj projektu Mur berliski w fotografii Herberta Maschke - wynajem autobusu na wyjazd szkoleniowy w ramach PRB - pozostae usugi Zakup usug remontowych Szkolenia pracownikw Badania okresowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki (ubezpieczenie sprztu komputerowego) Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

OGEM 1.073.997,00 rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

MUZEUM REGIONALNE Przychody na plan Wykonano co stanowi 362.630,00 z 359.797,51 z 99,2 %

Uzyskane przychody stanowi:

Wyszczeglnienie Dotacja podmiotowa z budetu gminy Dochody wasne - bilety wstpu - sprzeda wydawnictw - wpywy z tytuu prowadzenia Klubu Abstynenta - dary i przekazy ksigozbioru - odsetki od lokat OGEM Koszty na plan Wykonano co stanowi 332.370,00 z 332.211,18 z 100,0 %

Plan 333.000,00 29.630,00 3.000,00 5.830,00 18.000,00 1.000,00 1.800,00 362.630,00

Wykonanie 333.000,00 26.797,51 2.824,00 4.940,00 16.800,00 910,00 1.323,51 359.797,51

% 100,0 90,4 94,1 84,7 93,3 91,0 73,5 99,2

Nalenoci wymagalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rodki zostay wydatkowane na: Wyszczeglnienie Wynagrodzenia Ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia - ubezpieczenia spoeczne - Fundusz Pracy - odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych - szkolenia, badania okresowe pracownikw, rodki BHP Zuycie materiaw i energii - materiay biurowe i rodki czystoci - materiay do organizacji wystaw - materiay zwizane z biec dziaalnoci - czasopisma, wydawnictwa, katalogi - energia elektryczna - energia cieplna - woda i kanalizacja - materiay papiernicze do drukarki i ksero - akcesoria komputerowe, programy i licencje Zakupy ksiek i wyposaenia - ksiki - wyposaenie Usugi obce - usugi remontowe Plan 175.480,00 32.940,00 23.830,00 3.220,00 4.420,00 1.470,00 32.880,00 2.090,00 3.030,00 1.460,00 1.930,00 8.180,00 11.230,00 260,00 300,00 4.400,00 8.640,00 4.980,00 3.660,00 81.630,00 4.370,00 Wykonanie 175.470,63 32.932,65 23.828,98 3.217,63 4.416,84 1.469,20 32.831,69 2.089,22 3.029,31 1.452,97 1.920,60 8.176,10 11.224,07 257,67 291,37 4.390,38 8.624,59 4.970,39 3.654,20 81.562,27 4.360,50 % 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 99,5 99,5 100,0 99,9 99,1 97,1 98,8 99,8 99,8 99,8 99,9 99,8 Zobowizania wymagalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- usugi telekomunikacyjne - usugi bankowe, pocztowe , abonament RTV - promocja dziaalnoci wystawienniczej - usugi fotograficzne wystaw - usugi informatyczne, opieka autorska nad oprogramowaniem - konserwacja systemu alarmowego, ppo, kominowego, elektrycznego - konserwacja eksponatw - usugi komunalne, mieci, kanalizacja - usugi biecej dziaalnoci (drobne naprawy) - organizacja wystaw - dostp do Internetu - czynsz za pomieszczenia biurowe - badania archeologiczne - usugi szklarskie Pozostae koszty rodzajowe OGEM rodki wydatkowano wg biecego zapotrzebowania.

3.090,00 670,00 9.220,00 1.840,00 2.860,00 1.770,00 8.510,00 490,00 1.230,00 27.400,00 730,00 3.440,00 15.000,00 1.010,00 800,00 332.370,00

3.085,19 666,63 9.213,83 1.831,00 2.852,43 1.767,21 8.505,50 483,80 1.229,77 27.388,20 729,99 3.439,92 15.000,00 1.008,30 789,35 332.211,18

99,8 99,5 99,9 99,5 99,7 99,8 99,9 98,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 98,7 100,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Wykonanie planu przychodw i wydatkw GFOiGW przedstawia zacznik Nr 6. Przychody na plan Wykonano co stanowi 645.000,00 z 698.943,05 z 108,4 %

Przychody tego funduszu to: - grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 244,61 z 682.210,89 z

- wpywy za gospodarcze korzystanie ze rodowiska - inne zwikszenia Wydatki na plan Wykonano co stanowi 16.487,55 z 690.000,00 z 664.696,59 z 96,3 %

rodki zostay wydatkowane na: - zakup materiaw na akcj Sprztanie wiata 2.499,70 z - zakup sadzonek drzew i krzeww 14.985,00 z 36.741,25 z

- zakup kwiatw na urzdzanie i uzupenianie terenw zielonych miasta i wsi - zakup nagrd na konkursy Kwiaty i ziele wok nas - zakup materiaw na edukacj ekologiczn 1.999,98 z

4.208,77 z

- zakup workw do lici opadych z drzew rosncych przy chodnikach - zakup nagrd na konkursy Zbieram puszki, nakrtki chroni rodowisko - zakup materiaw budowlanych, lekw i karmy z przeznaczeniem dla schroniska dla bezdomnych zwierzt w Radlinie 9.999,15 z

2.899,17 z 9.847,61 z

- zakup arkuszy wzy w celu przeciwdziaania chorobom zakanym pszcz 10.488,96 z - zakup sorbentu do neutralizacji substancji ropopochodnych wraz z dozownikiem, rodka do neutralizacji ropopochodnych w glebie, workw foliowych do zbierania produktw ropopochodnych z drg oraz nawierzchni utwardzonych, tamy pywajcej umoliwiajcej zbieranie zanieczyszcze chemicznych i organicznych z powierzchni wody dla OSP z terenu gminy 5.975,28 z 9.769,76 z

- zakup koszy na odpady stae i pojemnikw na psie odchody - dofinansowanie Stowarzyszenia Na Rzecz

Dzieci i Modziey TCZA w Radliniew celu zakupu drzew i

krzeww oraz ich nasadzenia na terenie Centrum Rekreacji 10.000,00 z - edukacja ekologiczna, w tym midzy innymi: przedstawienia teatralne dla dzieci i modziey, spotkanie ekologiczno edukacyjne, wydawnictwa, filmy, akcje edukacyjne z zakresu segregacji odpadw, ochrony przyrody i przeciwdziaaniuzanieczyszczeniom rodowiska, ulotki promujce i zachcajce do selektywnej zbirki odpadw 5.695,86 z 10.000,00 z

- zaadunek i transport workw z limi i biomas na kompostowni - likwidacja zanieczyszcze oraz rekultywacja dzikich wysypisk

1.420,10 z

- ekspertyzy, opinie, opracowania biegych i specjalistw z zakresu gospodarki wodno ciekowej oraz nielegalnego usuwania drzew i krzeww 1.000,00 z - dofinansowanie przebudowy kotowni wglowych na przyjazne rodowisku oraz podczenia do sieci ciepowniczej 166,00 z

- dofinansowanie Zakadu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie w celu zakupu kompaktora, wykorzystywanego jako wyposaenie skadowiska odpadw komunalnych w Witaszyczkach 198.000,00 z

- dofinansowanie Zakadu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie w celu Budowy Centrum Gospodarki odpadami etap II (dotyczy budowy kolejnej kwatery skadowiska) 302.000,00 z

- dofinansowanie Zakadu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie w celu zakupu workw do selektywnej zbirki surowcw wtrnych 20.000,00 z

Na dzie 31 grudnia 2009r. stan rodkw pieninych tego funduszu wynosi 57.028,48 z

W sprawozdaniu z wykonania budetu Gminy Jarocin za 2009r. przedstawiono realizacj budetu po stronie dochodw i wydatkw, plan i wykonanie zada inwestycyjnych oraz realizacj planw finansowych Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane dochody wykonano w wysokoci 93.497.029,43 z przy planie 95.244.101,00 z, tj. 98,2 %. Poniesione wydatki budetowe w kwocie 106.815.723,71 z przeznaczone zostay na realizacj zada wasnych gminy, zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie. Wydatki biece na plan 82.430.508,00 z wykonane zostay w kwocie 79.339.562,83 z, tj. 96,3 %, a wydatki majtkowe na plan 27.942.214,00 z wykonane zostay w kwocie 27.476.160,88 z, tj. 98,3 % i stanowi 25,7 % wykonanych wydatkw ogem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS. W okresie sprawozdawczym z budetu gminy przekazano dotacj na biec dziaalno dla instytucji kultury w kwocie 2.531.726,00 z, na plan 2.531.726,00 z, tj. 100,0 %.

W 2009 roku wykonano dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych w wysokoci 712.142,31 z i wydatki na ochron zdrowia w wysokoci - zwalczanie narkomanii - przeciwdziaanie alkoholizmowi 11.879,90 z 668.166,60 z. 680.046,50 z, z tego na:

Wydatki dotyczce zakupw dostaw, usug i robt budowlanych udzielane byy na zasadach okrelonych w przepisach ustawy Prawo zamwie publicznych. Realizacja wydatkw bya dokonywana zgodnie z harmonogramem realizacji dochodw i wydatkw ustalonym Zarzdzeniem Burmistrza. Wydatki byy ponoszone na cele i w wysokociach ustalonych w uchwale budetowej i planach finansowych. Wydatki byy dokonywane w sposb celowy i oszczdny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych

efektw z danych nakadw w sposb umoliwiajcy terminow realizacj zada. Wolne rodki byy lokowane na lokatach terminowych. Gmina Jarocin na dzie 31 grudnia 2009r. nie posiadaa zobowiza wymagalnych. W budecie gminy w roku 2009 wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 16.000.000,00 z na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu zacignitych poyczek i kredytw oraz na pokrycie deficytu budetu. W 2009 roku zostay spacone zacignite poyczki i kredyty w kwocie z tego: - poyczki - kredyty 150.000,00 z 6.000.000,00 z 6.150.000,00 z,

Na dzie 31 grudnia 2009 r. zobowizanie gminy z tytuu zacignitych poyczek i kredytw dugoterminowych wynosi 37.558.335,75 z, z tego: - kredyt bankowy - poyczka z WFOiGW - obligacje 13.214.635,75 z 343.700,00 z 24.000.000,00 z

co stanowi 40,2 % wykonanych dochodw gminy. Dug publiczny gminy na koniec roku nie przekroczy zatem 60% wykonanych dochodw gminy i spenia wymg przepisu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami). Burmistrz Adam Pawlicki

Jarocin, dnia 18.03.2010 r. Zacznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budetu za 2009 rok PLAN I WYKONANIE DOCHODW BUDETU GMINY JAROCIN ZA 2009 ROK

Tre

Klasyfikacja

Budet wg uchway 4 5 -

Budet po zmianach

Wykonanie

Dochody biece

Dochody majtkowe

Dzia 1 Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Lenictwo Pozostaa dziaalno Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Transport i czno Drogi publiczne wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu 600 020 2 010

Rozdzia 3

6 511.529,00 511.529,00

9 511.510,98 511.510,98

10 -

511.510,98 100,0 511.510,98 100,0

01095

2010

511.529,00

511.510,98 100,0

511.510,98

1.880,00 02095 1.880,00

1.880,00 1.880,00

1.829,65 1.829,65

97,3 97,3

1.829,65 1.829,65

0750

1.880,00

1.880,00

1.829,65

97,3

1.829,65

891.680,00 60013 704.680,00

1.526.268,00 704.680,00

1.526.275,14 100,0 704.680,00 100,0

75.428,79 -

1.450.846,35 704.680,00

6630

704.680,00

704.680,00

704.680,00 100,0

704.680,00

60014

160.000,00

6300

160.000,00

terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpywy z rnych opat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) 60016 27.000,00 821.588,00 821.595,14 100,0 75.428,79 746.166,35

0570

500,00

500,00 100,0

500,00

0580

74.920,00

74.919,99 100,0

74.919,99

0690

8,80

8,80

6260

27.000,00

100.000,00

100.000,00 100,0

100.000,00

6290

10.000,00

10.000,00 100,0

10.000,00

6300

160.000,00

160.000,00 100,0

160.000,00

6330

390.605,00

390.604,24 100,0

390.604,24

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Turystyka Pozostaa dziaalno Pozostae odsetki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci Wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Pozostae odsetki Wpywy z rnych 700 630 63095

6620

85.563,00

85.562,11 100,0

85.562,11

0920 3.022.320,00

2.040.820,00

2,00 2,00 2,00 1.907.371,79

93,5

2,00 2,00 2,00 851.530,37

1.055.841,42

70005

3.022.320,00

2.040.820,00

1.907.371,79

93,5

851.530,37

1.055.841,42

0470

250.000,00

356.000,00

359.760,95 101,1

359.760,95

0690

1.100,00

1.487,87 135,3

1.487,87

0750

330.000,00

480.000,00

469.397,46

97,8

469.397,46

0760

30.000,00

52.900,00

63.832,86 120,7

63.832,86

0770

2.405.320,00

1.130.320,00

992.008,56

87,8

992.008,56

0920 0970

7.000,00 -

9.500,00 11.000,00

10.016,54 105,4 10.867,55 98,8

10.016,54 10.867,55

dochodw Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Starostwa powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Urzdy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday skadnikw 75023 75020 750 75011 462.600,00 279.600,00 546.208,00 279.600,00 547.864,17 100,3 276.621,60 98,9 487.682,76 276.621,60 60.181,41 -

2010

273.100,00

273.100,00

273.100,00 100,0

273.100,00

2360

6.500,00

6.500,00

3.521,60

54,2

3.521,60

61.900,00

60.149,41

97,2

60.149,41

6620

61.900,00

60.149,41

97,2

60.149,41

183.000,00

195.150,00

201.208,87 103,1

201.176,87

32,00

0750

13.000,00

13.000,00

12.135,20

93,3

12.135,20

0830 0870

-4,63 32,00

-4,63

32,00

majtkowych Pozostae odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Wpywy z rnych dochodw Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Pozostaa dziaalno Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj 75113 75095 0920 136,37 136,37 -

0960

12.150,00

12.135,65

99,9

12.135,65

0970

170.000,00

170.000,00

176.774,28 104,0

176.774,28

75075

9.558,00

9.834,29 102,9

9.834,29

0970

530,00

805,39 152,0

805,39

2700

9.028,00

9.028,90 100,0

9.028,90

50,00

50,00

0570

50,00

50,00

751

7.407,00

61.959,00

61.954,87 100,0

61.954,87

75101

7.407,00

7.407,00

7.403,48 100,0

7.403,48

2010

7.407,00

7.407,00

7.403,48 100,0

7.403,48

54.552,00

54.551,39 100,0

54.551,39

2010

54.552,00

54.551,39 100,0

54.551,39

zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Wpywy z rnych dochodw Stra Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Wpywy z rnych opat Wpywy z rnych dochodw Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku dochodowego do osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od 75416

754

750.000,00

817.124,00

709.813,89

86,9

706.344,77

3.469,12

75412

3.464,00

3.472,12 100,2

3,00

3.469,12

0870

3.464,00

3.469,12 100,2

3.469,12

0970

750.000,00

813.660,00

3,00 706.341,77

86,8

3,00 706.341,77

0570

750.000,00

810.000,00

700.119,71

86,4

700.119,71

0690 0970

25,00 3.635,00

34,80 139,2 6.187,26 170,2

34,80 6.187,26

756

45.923.206,00

43.868.970,00

42.628.725,05

97,2

42.628.725,05

75601

80.300,00

80.300,00

89.636,22 111,6

89.636,22

0350

80.000,00

80.000,00

88.894,32 111,1

88.894,32

0910

300,00

300,00

741,90 247,3

741,90

75615

14.225.000,00

13.830.056,00

13.772.417,35

99,6

13.772.417,35

0310

13.000.000,00

12.700.000,00

12.672.605,57

99,8

12.672.605,57

nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Opata od posiadania psw Wpywy z opaty targowej Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych 0320 0330 0340 410.000,00 102.000,00 270.000,00 380.000,00 102.000,00 270.000,00 389.126,44 102,4 102.444,00 100,4 282.438,21 104,6 389.126,44 102.444,00 282.438,21 -

0500

200.000,00

100.000,00

85.196,80

85,2

85.196,80

0690

2.000,00

2.000,00

906,40

45,3

906,40

0910

91.000,00

91.000,00

54.643,93

60,0

54.643,93

2680

150.000,00

185.056,00

185.056,00 100,0

185.056,00

75616

7.741.745,00

7.478.000,00

7.424.025,45

99,3

7.424.025,45

0310 0320 0330 0340

4.400.000,00 1.215.000,00 1.600,00 460.000,00

4.300.000,00 1.215.000,00 3.000,00 450.000,00

4.209.364,99

97,9

4.209.364,99 1.225.395,73 3.048,60 448.208,50

1.225.395,73 100,9 3.048,60 101,6 448.208,50 99,6

0360

100.000,00

200.000,00

167.153,69

83,6

167.153,69

0370 0430

350.000,00

350.000,00

109,96

109,96 399.507,00

399.507,00 114,1

0490

42.000,00

0500

1.108.145,00

900.000,00

922.080,69 102,5

922.080,69

0690 0910

25.000,00 40.000,00

25.000,00 35.000,00

21.055,20 28.101,09

84,2 80,3

21.055,20 28.101,09

wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty eksploatacyjnej Wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Wpywy z opat za koncesje i licencje Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Dywidendy Wpywy z dywidend Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego rodki na 758 75624 0740

75618

1.891.700,00

1.726.819,00

1.663.752,76

96,3

1.663.752,76

0410 0460

1.000.000,00 70.000,00

650.000,00 80.000,00

604.071,46

92,9

604.071,46 81.149,59

81.149,59 101,4

0480

720.000,00

720.000,00

712.142,31

98,9

712.142,31

0490

100.000,00

273.404,00

262.949,65

96,2

262.949,65

0590 0690

1.500,00 -

3.070,00 45,00

3.093,00 100,7 45,00 100,0

3.093,00 45,00

0910

200,00

300,00

301,75 100,6

301,75

75621

21.984.461,00

20.751.905,00

19.677.003,47

94,8

19.677.003,47

0010

20.884.461,00

19.851.905,00

18.983.400,00

95,6

18.983.400,00

0020

1.100.000,00 25.699.559,00

900.000,00 1.890,00 1.890,00 25.478.302,00

693.603,47

77,1

693.603,47 1.889,80 1.889,80 25.449.531,45

1.889,80 100,0 1.889,80 100,0 25.449.531,45 99,9

75801

23.719.218,00

23.539.328,00

23.539.328,00 100,0

23.539.328,00

2920

23.719.218,00

23.539.328,00

23.539.328,00 100,0

23.539.328,00

75802

208.633,00

208.633,00 100,0

208.633,00

2750

208.633,00

208.633,00 100,0

208.633,00

uzupenienie dochodw gmin Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 801 80101 75814 0920

75807

492.713,00

492.713,00

492.713,00 100,0

492.713,00

2920

492.713,00 850.000,00 850.000,00

492.713,00 600.000,00 600.000,00

492.713,00 100,0 571.229,45 571.229,45 95,2 95,2

492.713,00 571.229,45 571.229,45

75831

637.628,00

637.628,00

637.628,00 100,0

637.628,00

2920

637.628,00 3.351.918,00 2.137.000,00

637.628,00 3.040.845,00 1.729.861,00

637.628,00 100,0 3.026.051,33 1.723.109,65 99,5 99,6

637.628,00 1.639.349,46 336.685,96

1.386.701,87 1.386.423,69

0580

15.034,00

15.034,14 100,0

15.034,14

0690

500,00

638,00 127,6

638,00

0750

64.600,00

138.760,00

143.247,33 103,2

143.247,33

0830

54.400,00

92.920,00

90.731,68

97,6

90.731,68

0870

1.000,00

1.956,00 195,6

1.956,00

0920

40,91

40,91

0960

600,00

600,00

0970

18.000,00

25.013,00

14.271,36

54,9

14.271,36

2030

72.167,00

72.122,54

99,9

72.122,54

rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Przedszkola Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Gimnazja Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday 80110 80104

6290

2.000.000,00

6295

1.384.467,00

1.384.467,69 100,0

1.384.467,69

801.000,00 0830 801.000,00

964.880,00 949.500,00

952.017,19 935.907,45

98,7 98,6

951.762,69 935.907,45

254,50 -

0870

195,00

254,50 130,5

254,50

0920 0970

150,00

512,16 341,4 309,76 -

512,16 309,76

2310

15.035,00

15.033,32 100,0

15.033,32

6.500,00 0690 -

23.250,00 650,00

25.108,20 108,0 801,00 123,2

25.084,52 801,00 -

23,68

0750

6.500,00

9.350,00

10.976,00 117,4

10.976,00

0830 0870

10.200,00 -

10.220,22 100,2 23,68 -

10.220,22 -

23,68

skadnikw majtkowych Wpywy z rnych dochodw Stowki szkolne Wpywy z usug Pozostae odsetki Pozostaa dziaalno Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Wpywy z rnych opat Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej Wpywy z usug Orodki wsparcia Wpywy z usug Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 85212 85203 0830 852 85202 0830 851 85154 0920 0970 80195 80148 0830 0920 0970 266.000,00 266.000,00 141.418,00 3.050,00 319.750,00 319.720,00 30,00 3.104,00 3.087,30 101,2 322.474,69 100,9 322.419,95 100,8 54,74 182,5 3.341,60 107,7 3.087,30 322.474,69 322.419,95 54,74 3.341,60 -

0570

200,00

200,00

0690

37,60

37,60

2030

141.418,00

3.104,00

3.104,00 100,0

3.104,00

15.136.290,00 361.050,00 80.000,00

15.125.041,00 2.900,00 2.900,00 425.175,00 137.900,00

0,50 0,50 0,29 0,21

0,50 0,50 0,29 0,21 15.158.815,87 3.500,00 3.500,00 452.444,63 166.635,92

15.158.815,87 100,2 3.500,00 120,7 3.500,00 120,7 452.444,63 106,4 166.635,92 120,8

2010

281.000,00

287.225,00

285.790,71

99,5

285.790,71

2360

50,00

50,00

18,00

36,0

18,00

12.787.900,00

12.313.490,00

12.317.090,45 108,2

12.317.090,45

oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

0900

25.000,00

8.000,00

4.694,05

58,7

4.694,05

0970

25.000,00

106.000,00

118.582,81 111,9

118.582,81

2010

12.737.900,00

12.199.490,00

12.193.813,59 100,0

12.193.813,59

85213

55.000,00

52.433,00

51.246,20

97,7

51.246,20

2010

55.000,00

32.497,00

32.356,19

99,6

32.356,19

2030

19.936,00

18.890,01

94,8

18.890,01

85214

627.300,00

785.348,00

776.123,94

98,8

776.123,94

2010

525.700,00

302.422,00

302.421,40 100,0

302.421,40

na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Orodki pomocy spoecznej Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Wpywy z rnych dochodw Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada 85228 0830 0970 85219 0970

2030

101.600,00

482.926,00

473.702,54

98,1

473.702,54

319.000,00 -

336.405,00 -

334.273,00 106,00

99,4 -

334.273,00 106,00

2030

319.000,00

336.405,00

334.167,00

99,3

334.167,00

85220

18.000,00

21.791,39 121,1

21.791,39

0970

18.000,00

21.791,39 121,1

21.791,39

600.940,00 100.000,00 -

661.190,00 180.000,00 10.250,00

647.481,96

97,9

647.481,96 207.436,91 10.244,00

207.436,91 115,2 10.244,00 99,9

2010

500.000,00

470.000,00

427.899,00

91,0

427.899,00

2360

940,00

940,00

1.902,05 202,3

1.902,05

zleconych ustawami Pozostaa dziaalno Wpywy z usug Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolne, a take szkolenia modziey Wpywy z usug Pomoc materialna dla uczniw Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Szkolne schroniska modzieowe Wpywy z usug Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 85417 0830 85415 0970 854 85295 0830 0970 385.100,00 170.000,00 530.100,00 170.000,00 2.000,00 554.864,30 104,7 194.403,80 114,4 2.400,96 120,0 554.864,30 194.403,80 2.400,96 -

2030

215.100,00

358.100,00

358.059,54 100,0

358.059,54

853

207.009,00

169.673,00

82,0

169.673,00

85395

207.009,00

169.673,00

82,0

169.673,00

2008

196.597,00

161.142,15

82,0

161.142,15

2009

10.412,00

8.530,85

81,9

8.530,85

347.736,00

274.396,51

78,9

274.396,51

85412

36.000,00

29.836,00

82,9

29.836,00

0830

36.000,00 282.036,00 1.500,00

29.836,00 223.611,90 750,00

82,9 79,3 50,0

29.836,00 223.611,90 750,00

2030

280.536,00

222.861,90

79,4

222.861,90

29.700,00 29.700,00

20.948,61 20.948,61

70,5 70,5

20.948,61 20.948,61

900

198.140,00

229.410,00

182.336,59

79,5

182.336,59

Gospodarka ciekowa i ochrona wd Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Gospodarka odpadami Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Schroniska dla zwierzt Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Owietlenie ulic, placw i drg Wpywy z rnych dochodw Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych Wpywy z opaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 921

90001

20.000,00

4.650,00

4.650,00 100,0

4.650,00

0960

20.000,00

4.650,00

4.650,00 100,0

4.650,00

90002

148.140,00

188.130,00

136.192,34

72,4

136.192,34

0580

2.987,75

2.987,75

2310

148.140,00

188.130,00

133.204,59

70,8

133.204,59

90013

30.000,00

30.000,00

30.000,00 100,0

30.000,00

2310

30.000,00

30.000,00

30.000,00 100,0

30.000,00

90015 0970

167,13 167,13

167,13 167,13

90020

6.630,00

11.327,12 170,8

11.327,12

0400

6.630,00

11.327,12 170,8

11.327,12

105.000,00

119.000,00

119.689,31 100,6

118.189,31

1.500,00

92105

1.700,00

1.700,00 100,0

200,00

1.500,00

0960

200,00

200,00 100,0

200,00

6620

1.500,00

1.500,00 100,0

1.500,00

realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 926 92601 92116 92109 12.300,00 12.989,31 105,6 12.989,31 -

0750

12.300,00

12.600,00 102,4

12.600,00

0920

105.000,00

105.000,00

389,31

389,31 105.000,00

105.000,00 100,0

2320

105.000,00

105.000,00

105.000,00 100,0

105.000,00

1.322.000,00 1.272.000,00

1.221.187,33 1.221.187,33

92,4 96,0

1.221.187,33 1.221.187,33

6300

666.000,00

615.187,33

92,4

615.187,33

6330

606.000,00

606.000,00 100,0

606.000,00

50.000,00

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych OGEM DOCHODY

6300

50.000,00

95.550.000,00

95.244.101,00

93.497.029,43

98,2

88.317.301,93

5.179.727,50

Zacznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budetu za 2009 rok REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOCI ZA 2009 ROK Nazwa Saldo na 31.12.2008r. zalego Annapol Bachorzew Cielcza Ciwica Czszczew Dbrowa Golina + Stefanw Hilarw Kadziak Kty uszczanw Mieszkw Osiek Prusy + Roszkwko Potarzyca Radlin Roszkw Siedlemin Tarce Wilkowyja Wilczyniec Witaszyczki Witaszyce 124,05 2.466,96 5.122,57 886,40 473,00 19,20 8.636,74 0,80 560,00 34,00 4.116,52 7.473,83 32,00 1.038,26 550,15 4.157,60 5.450,50 1.817,23 837,33 9.308,65 210,50 4.888,80 17.668,35 Nadpata 6,20 144,20 119,74 51,70 230,40 28,70 84,60 3,00 19,90 15,00 27,90 452,21 50,80 4,68 313,81 0,24 244,59 14.711,00 25.847,00 127.647,90 5.485,00 19.953,00 5.906,00 188.822,20 7.339,00 6.467,80 3.272,00 61.354,72 104.581,00 14.348,00 22.126,20 41.652,60 30.414,60 38.135,60 27.089,60 15.776,00 88.033,20 3.030,80 23.781,20 453.109,40 14.548,45 23.798,92 127.194,24 5.187,00 7.973,04 5.907,60 185.075,44 7.339,00 6.965,00 3.247,00 62.586,43 105.142,58 14.380,00 22.549,80 41.410,40 29.821,50 38.890,49 25.075,46 15.710,88 86.020,70 3.074,00 24.172,70 451.511,31 Przypis netto Wpaty Saldo na 31.12.2009r. Zalego 286,60 4.416,24 5.574,83 1.184,40 12.452,96 17,60 12.811,62 0,80 62,80 59,00 2.876,11 6.997,28 607,76 789,15 4.779,70 4.374,00 3.803,97 898,45 11.745,15 179,30 4.549,30 19.412,29 nadpata 6,20 45,40 118,34 51,70 658,52 20,00 169,63 3,00 13,00 11,80 56,90 130,60 23,40 0,68 737,81 12,00 52,24 390,44 Ilo zalegajcych 4 12 47 4 9 1 58 1 3 3 30 34 10 23 17 17 18 10 36 4 9 78

Zakrzew Jarocin Poza terenem gminy RAZEM Osoby prawne OGEM

5.532,34 167.490,37 38.981,06 287.877,21

5,00 4.647,71 5.025,33 11.475,71

57.159,10 2.390.789,57 479.369,70 4.256.202,19

54.568,88 2.379.222,50 467.991,67 4.209.364,99

8.227,74 181.764,46 47.002,62 334.874,13

110,18 7.354,73 1.668,86 11.635,43 5.539,12 17.174,55

19 427 81 955 40 995

1.581.522,53 100.280,18 12.897.714,95 12.672.605,57 1.711.890,85 1.869.399,74 111.755,89 17.153.917,14 16.881.970,56 2.046.764,98

Zacznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu za 2009 rok

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO ZA 2009 ROK Nazwa Saldo na 31.12.2008r. Zalego Annapol Bachorzew Cielcza Ciwica Czszczew Dbrowa Golina + Stefanw Hilarw Kadziak Kty uszczanw Mieszkw Osiek Prusy + Roszkwko Potarzyca Radlin Roszkw Siedlemin Tarce Wilkowyja Wilczyniec Witaszyczki Witaszyce Zakrzew Jarocin Poza terenem gminy RAZEM 247,60 62,60 1.269,04 778,00 1.070,00 191,00 2.404,82 872,00 1.180,00 3.808,05 746,87 906,80 2.091,10 4.140,94 3.146,00 450,60 6.074,04 253,00 350,74 26.927,30 1.249,07 4.373,85 6.153,80 56.601,47 9.737,96 135.086,65 Nadpata 16,70 46,00 126,24 1,00 1,00 37,62 41,00 14,30 36,40 192,44 67,20 164,60 29,30 1,10 2,00 9,64 45,00 37,20 427,74 73,40 2.551,71 1.704,45 5.626,04 6.796,00 10.794,00 29.942,50 6.707,00 19.106,00 23.336,00 99.944,00 1.110,00 11.415,70 20.822,00 28.949,80 76.338,00 19.668,20 69.476,20 120.410,57 23.479,00 15.933,90 78.838,00 9.767,00 29.822,80 12.659,20 33.873,60 84.407,34 74.105,20 160.420,40 154.266,90 1.222.389,31 6.998,92 10.705,96 29.300,52 6.054,80 18.873,00 23.528,20 100.795,52 1.110,00 11.355,20 19.241,95 29.491,72 75.435,98 20.583,00 69.023,07 119.763,31 22.763,35 15.948,40 75.723,60 10.044,60 29.621,20 19.326,40 33.562,90 86.392,10 76.589,20 160.802,62 152.360,21 1.225.395,73 Przypis netto Wpaty Saldo na 31.12.2009r. Zalego 44,68 104,64 2.025,88 1.431,20 1.302,00 10,00 1.573,10 957,50 2.968,80 3.401,23 1.580,55 2.696,13 4.780,80 3.861,65 436,00 9.362,74 18,80 548,54 20.260,10 1.543,57 2.509,76 3.684,80 57.128,33 12.105,57 134.336,37 Nadpata 16,70 0,00 241,10 2,00 11,20 57,42 66,00 223,05 171,50 124,10 8,00 219,10 157,20 29,30 1,00 176,30 53,04 41,20 21,00 548,41 88,40 3.460,79 2.165,37 7.882,18 2 3 16 24 8 11 9 6 19 4 11 3 5 29 13 116 66 397 Ilo zalegajcych 1 4 7 3 8 1 28

Osoby prawne OGEM

428,89 135.515,54

3.151,43 8.777,47

390.791,00 1.613.180,31

389.126,44 1.614.522,17

964,10 135.300,47

2.022,08 9.904,26

5 402

Zacznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budetu za 2009 rok PLAN I WYKONANIE WYDATKW BUDETU GMINY JAROCIN ZA 2009 ROK Tre Dzia 1 Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycje jednostek budetowych Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Lenictwo Pozostaa dziaalno Rne opaty i skadki Transport i czno Lokalny transport zbiorowy Zakup usug pozostaych Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie 600 60004 4300 020 02095 4430 01095 4210 4260 4300 4430 4.000,00 4.000,00 01030 2 010 01010 4300 6050 Klasyfikacja Rozdzia 3 4 5 64.000,00 15.000,00 15.000,00 35.000,00 6 622.030,00 65.000,00 65.000,00 31.500,00 7 552.620,24 31.301,02 8 88,8 99,4 Budet wg uchway Budet po zmianach Wykonanie %

2850

35.000,00

31.500,00

31.301,02

99,4

14.000,00 6.000,00

525.530,00 11.002,00 194,00 7.335,00 505.498,00

521.319,22 10.988,60 194,00 3.332,05 505.316,63

99,2 99,9 100,0 45,4 100,0

4740

1.501,00

1.487,94

99,1

6.000,00 6.000,00 6.000,00 13.327.180,00 2.075.000,00 1.500.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 14.529.203,00 2.886.000,00 1.561.000,00

5.155,51 5.155,51 5.155,51 14.459.576,10 2.886.000,00 1.561.000,00

85,9 85,9 85,9 99,5 100,0 100,0

6010

575.000,00

1.325.000,00

1.325.000,00

100,0

funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych Drogi publiczne wojewdzkie Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Turystyka Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 700 70005 4260 4270 4300 630 63095 60016 4210 4270 4300 6050 60014 60013 4300 6050 2.004.680,00 2.004.680,00 270.000,00 1.376.680,00 20.000,00 1.356.680,00 185.866,00 1.357.439,15 8.895,20 1.348.543,95 185.866,00 98,6 44,5 99,4 100,0

6300

270.000,00

185.866,00

185.866,00

100,0

8.977.500,00 120.000,00 750.000,00 650.000,00 7.457.500,00 20.000,00 20.000,00

10.080.657,00 120.000,00 3.300.000,00 1.437.489,00 5.223.168,00 11.000,00 11.000,00

10.030.270,95 112.807,00 3.294.262,39 1.433.533,70 5.189.667,86 10.470,00 10.470,00

99,5 94,0 99,8 99,7 99,4 95,2 95,2

2820

20.000,00

11.000,00

10.470,00

95,2

2.773.300,00 2.473.300,00 4.000,00 15.000,00 510.000,00

3.600.050,00 2.995.300,00 4.000,00 9.000,00 638.000,00

3.534.214,41 2.931.869,50 2.959,57 614.571,61

98,2 97,9 74,0 96,3

4390

6.000,00

6.000,00

1.419,99

23,7

4400

2.800,00

8.800,00

4.345,61

49,4

Rne opaty i skadki Opaty na rzecz budetu pastwa Podatek od towarw i usug Pozostae odsetki Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Towarzystwa budownictwa spoecznego Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Pozostae odsetki Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Opracowania geodezyjne i 71014 710 71004 70095 70021

4430 4510 4530 4580 4590 -

1.000,00 4.500,00

1.000,00 4.500,00 35.000,00 2.000,00 79.000,00

501,00 3.617,93 34.716,00 1.592,00 70.673,00

50,1 80,4 99,2 79,6 89,5

30.000,00

4600

28.000,00

28.000,00

100,0

6050

200.000,00

6060

1.700.000,00

2.180.000,00

2.169.472,79

99,5

300.000,00

500.000,00

500.000,00

100,0

6010

300.000,00

500.000,00

500.000,00

100,0

4300 4580 4590 -

104.750,00 8.650,00 15.550,00 14.900,00

102.344,91 6.634,00 15.406,62 14.832,19

97,7 76,7 99,1 99,5

4600

58.500,00

58.420,10

99,9

4610

392.000,00 225.000,00

7.150,00 282.000,00 185.000,00

7.052,00 223.598,76 146.319,45

98,6 79,3 79,1

4170 4300

5.000,00 220.000,00 50.000,00

5.000,00 180.000,00 80.000,00

146.319,45 63.093,12

81,3 78,9

kartograficzne Zakup usug pozostaych Cmentarze Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych Informatyka Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Starostwa powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy 75020 6050 6060 750 75011 3020 720 72095 6050 71035 4210 4270 4300 4300 50.000,00 117.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00 80.000,00 17.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 63.093,12 14.186,19 4.186,19 10.000,00 78,9 83,4 83,7 100,0

6010

100.000,00

900.000,00 900.000,00 900.000,00 8.270.003,00 634.473,00 2.000,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 9.255.487,00 635.501,00 -

59.939,00 59.939,00 59.939,00 8.836.466,90 603.044,16 -

99,9 99,9 99,9 95,5 94,9 -

4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440

478.000,00 35.000,00 79.000,00 13.000,00 10.000,00 3.000,00 9.973,00

478.000,00 35.000,00 79.000,00 13.000,00 10.000,00 3.000,00 11.001,00

458.788,74 33.948,82 73.239,87 10.510,78 8.739,84 2.347,37 11.000,44

96,0 97,0 92,7 80,9 87,4 78,2 100,0

4740

1.500,00

1.500,00

1.468,30

97,9

4750

3.000,00 53.500,00 53.500,00 -

3.000,00 61.900,00 53.500,00 8.400,00

3.000,00 60.149,41 53.500,00 6.649,41

100,0 97,2 100,0 79,2

inwestycyjne jednostek budetowych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne 75023 75022 347.000,00 312.000,00 281.457,18 90,2

3030 4170 4210 4270 4300 4350

250.000,00 2.500,00 12.000,00 1.000,00 40.000,00 6.000,00

245.000,00 2.500,00 14.500,00 1.000,00 25.000,00 8.500,00

235.004,45 600,00 11.271,90 18.630,77 6.684,74

95,9 24,0 77,7 74,5 78,6

4360

3.000,00

3.000,00

2.993,09

99,8

4370

4.000,00

4.000,00

2.379,00

59,5

4390

1.000,00

4410 4420 4430

6.000,00 15.000,00 500,00

500,00

4740

5.000,00

5.000,00

2.724,16

54,5

4750

2.000,00

2.000,00

1.169,07

58,5

6.664.030,00

6.825.558,00

6.508.661,47

95,4

3020

9.000,00

9.000,00

5.605,13

62,3

4010 4040 4110

3.475.000,00 240.000,00 556.000,00

3.408.750,00 240.000,00 556.000,00

3.337.797,43 222.700,79 498.492,89

97,9 92,8 89,7

Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od towarw i usug Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

4120

88.000,00

88.000,00

81.575,71

92,7

4140

70.000,00

67.000,00

60.229,00

89,9

4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350

25.000,00 160.000,00 220.000,00 80.000,00 12.000,00 550.000,00 9.000,00

46.300,00 134.000,00 220.000,00 80.000,00 12.000,00 745.200,00 9.300,00

44.980,00 115.512,92 197.967,48 79.618,76 9.080,00 737.909,59 8.075,59

97,1 86,2 90,0 99,5 75,7 99,0 86,8

4360

27.000,00

43.000,00

39.782,09

92,5

4370

96.000,00

66.000,00

52.238,31

79,1

4390

55.930,00

100.930,00

100.890,00

100,0

4410 4420 4430 4440

80.000,00 6.000,00 63.000,00 75.600,00

80.700,00 11.000,00 48.500,00 83.324,00

80.679,91 7.369,13 48.124,30 83.323,21

100,0 67,0 99,2 100,0

4530

55.650,00

55.649,57

100,0

4590

100,00

100,00

100,0

4600

1.000,00

1.000,00

100,0

4700

30.000,00

40.454,00

25.825,00

63,8

4740

20.000,00

10.000,00

8.834,91

88,3

urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug obejmujcych tumaczenia Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 75095 3030 4210 75075 4750 170.000,00 170.000,00 144.878,46 85,2

6050

446.500,00

384.350,00

371.078,66

96,5

6060

100.000,00

115.000,00

89.342,63

77,7

458.500,00

305.028,00

268.654,74

88,1

3020

3.200,00

11.200,00

11.200,00

100,0

4110 4120 4170 4210 4300 4350

1.000,00 800,00 15.000,00 50.000,00 350.000,00 1.000,00

600,00 200,00 21.000,00 50.000,00 197.328,00 1.000,00

264,30 36,75 18.372,00 37.280,75 181.041,96 913,78

44,1 18,4 87,5 74,6 91,7 91,4

4360

1.000,00

4380

4.300,00

1.300,00

620,56

47,7

4420 4430

25.000,00 200,00

18.200,00 500,00

14.794,04 449,00

81,3 89,8

4740

4.000,00

700,00

681,60

97,4

4750

3.000,00 112.500,00 107.000,00 2.000,00

3.000,00 1.115.500,00 102.150,00 4.000,00

3.000,00 1.114.499,94 102.120,00 3.860,61

100,0 99,9 100,0 96,5

4230

20.000,00

19.995,53

100,0

Zakup usug pozostaych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia

4300

3.000,00

3.850,00

3.290,00

85,5

4740

500,00

500,00

233,80

46,8

6010

985.000,00

985.000,00

100,0

751

7.407,00

61.959,00

61.954,87

100,0

75101

7.407,00

7.407,00

7.403,48

100,0

4110 4120 4170 4210

820,00 130,00 5.280,00 1.177,00

805,00 108,00 5.280,00 277,00

802,10 107,38 5.280,00 277,00

99,6 99,4 100,0 100,0

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wybory do Parlamentu Europejskiego Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Stra graniczna Wpaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze strae poarne Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia 75412 75406 3000 571.900,00 8.000,00 8.000,00 716.264,00 8.000,00 8.000,00 712.436,21 100,0 100,0 99,5 754 1.855.500,00 1.922.864,00 1.892.797,31 98,4 4210 4300 4430 2.220,00 1.896,00 100,00 2.219,71 1.895,95 100,00 100,0 100,0 100,0 4170 17.049,12 17.049,12 100,0 4120 308,00 307,73 99,9 4110 1.928,88 1.928,88 100,0 3030 31.050,00 31.050,00 100,0 75113 54.552,00 54.551,39 100,0 4750 600,00 600,00 100,0 4740 337,00 337,00 100,0

2580

110.000,00

599.764,00

599.764,00

100,0

3030 4110 4120 4170 4210

50.000,00 1.700,00 1.000,00 10.200,00 9.000,00

62.800,00 1.700,00 50,00 10.200,00 9.000,00

60.778,41 1.552,65 41,65 10.200,00 8.524,95

96,8 91,3 83,3 100,0 94,7

Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Obrona cywilna Zakup usug remontowych Stra Miejska Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostae odsetki Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami 75416 75414

4260 4270 4300 4430 6060

3.500,00 10.000,00 14.500,00 12.000,00 350.000,00 3.600,00 -

1.600,00

1.243,92 21.081,63 9.249,00 -

77,7 97,2 97,9 100,0 100,0 97,9 99,4

21.700,00 9.450,00

3.600,00 3.600,00 1.190.000,00 13.400,00

3.600,00 3.600,00 1.165.320,70 13.316,03

4270

3.600,00 1.130.000,00

3020

14.000,00

4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4350

648.000,00 51.000,00 123.000,00 17.500,00 60.000,00 16.000,00 110.000,00 5.000,00

708.000,00 51.500,00 122.500,00 20.000,00 54.200,00 17.000,00 121.400,00 3.000,00

707.637,79 51.131,35 113.451,85 17.678,75 53.670,41 13.413,42 115.749,81 2.766,96

99,9 99,3 92,6 88,4 99,0 78,9 95,3 92,2

4360

4.000,00

2.500,00

2.008,38

80,3

4370

23.000,00

17.000,00

16.334,09

96,1

4400 4410 4430 4440 4580 4590

15.000,00 4.000,00 14.000,00 17.000,00 -

14.000,00 3.200,00 7.200,00 20.100,00 50,00 150,00

13.902,40 2.879,63 7.136,95 19.580,78 2,20 142,50

99,3 90,0 99,1 97,4 4,4 95,0

4700

1.000,00

4.000,00

3.805,00

95,1

korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zarzdzanie kryzysowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Rozliczenia z bankami zwizane z obsug dugu publicznego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw wartociowych oraz od krajowych poyczek i kredytw Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwy Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Dotacja podmiotowa z 801 80101 2540 758 75818 4810 757 75421 6050

4740

2.500,00

1.800,00

1.781,08

98,9

4750

5.000,00 150.000,00 150.000,00

9.000,00 5.000,00 5.000,00

8.931,32 3.440,40 3.440,40

99,2 68,8 68,8

756

371.215,00

234.715,00

226.586,96

96,5

75647

371.215,00

234.715,00

226.586,96

96,5

4100 4300 4430

63.000,00 276.215,00 32.000,00 2.250.000,00

65.000,00 152.715,00 17.000,00 1.565.142,00

64.898,24 148.420,68 13.268,04 1.539.074,55

99,8 97,2 78,0 98,3

75702

2.250.000,00

1.565.142,00

1.539.074,55

98,3

8010

2.700,00

2.578,96

95,5

8070

1.080.000,00

712.442,00

690.036,09

96,9

8110

1.170.000,00

850.000,00

846.459,50

99,6

89.000,00 89.000,00 89.000,00 33.675.017,00 15.415.450,00 2.089.600,00

89.000,00 89.000,00 89.000,00 33.342.123,00 14.976.620,00 2.158.580,00

32.348.138,33 14.635.838,91 2.144.476,42

97,0 97,7 99,3

budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych tumaczenia Opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

2910

2.000,00

1.916,44

95,8

3020

183.400,00

193.740,00

191.043,52

98,6

4010 4040 4110 4120 4170 4210

7.268.400,00 567.500,00 1.256.700,00 187.400,00 26.700,00 216.400,00

7.074.826,00 521.160,00 1.155.062,00 183.186,00 89.320,00 323.663,00

6.942.114,47 520.958,63 1.126.359,28 178.440,69 84.940,20 321.897,10

98,1 100,0 97,5 97,4 95,1 99,5

4240 4260 4270 4280 4300 4350

19.500,00 469.000,00 129.800,00 10.000,00 384.600,00 16.000,00

99.917,00 546.600,00 338.260,00 5.760,00 516.895,00 10.448,00

98.279,71 520.922,64 333.791,33 5.035,00 475.806,23 8.905,66

98,4 95,3 98,7 87,4 92,1 85,2

4360

7.000,00

6.600,00

5.996,68

90,9

4370

31.200,00

21.910,00

19.586,13

89,4

4380

1.000,00

194,70

19,5

4400 4410 4430 4440

1.200,00 19.000,00 14.500,00 485.950,00

3.500,00 11.300,00 7.491,00 450.440,00

3.492,80 9.347,47 7.124,00 449.631,15

99,8 82,7 95,1 99,8

socjalnych Pozostae odsetki Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug zdrowotnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Przedszkola Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia 80104 80103 4580 4610 4.060,00 10.062,00 3.928,20 9.939,60 96,8 98,8

4700

9.700,00

5.740,00

4.771,00

83,1

4740

22.000,00

14.100,00

13.908,50

98,6

4750

29.900,00

53.750,00

53.457,60

99,5

6050

1.970.000,00

1.138.200,00

1.070.550,75

94,1

6060

29.050,00

29.023,01

99,9

61.765,00

73.535,00

71.386,52

97,1

3020

130,00

130,00

130,00

100,0

4010 4040 4110 4120 4210

44.575,00 3.450,00 8.400,00 1.200,00 1.000,00

54.575,00 4.730,00 8.700,00 1.450,00 -

52.925,96 4.728,40 8.352,70 1.344,57 -

97,0 100,0 96,0 92,7 -

4240

500,00

4280

40,00

4440

2.510,00 7.014.650,00

3.910,00 6.777.416,00

3.904,89 6.586.523,69

99,9 97,2

2540

1.871.900,00

1.913.900,00

1.819.310,22

95,1

3020 4010

40.300,00 3.025.600,00

44.950,00 2.944.236,00

43.729,07 2.901.699,52

97,3 98,6

osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gimnazja Dotacja podmiotowa z budetu dla 80110 2540 4040 4110 4120 4170 4210 4220 213.200,00 503.400,00 77.500,00 8.700,00 70.500,00 221.300,00 207.850,00 484.100,00 74.605,00 5.500,00 125.635,00 334.300,00 207.213,00 462.559,33 73.154,87 4.970,00 125.319,92 319.219,24 99,7 95,6 98,1 90,4 99,7 95,5

4240 4260 4270 4280 4300 4350

23.100,00 293.800,00 28.700,00 6.000,00 54.000,00 8.500,00

34.870,00 242.125,00 39.200,00 3.410,00 55.950,00 4.570,00

34.642,90 235.960,11 38.622,87 2.897,00 55.037,33 4.022,79

99,3 97,5 98,5 85,0 98,4 88,0

4370

16.500,00

10.650,00

9.619,92

90,3

4400 4410 4430 4440

500,00 4.600,00 2.500,00 196.250,00

500,00 2.880,00 1.435,00 189.980,00

480,00 1.063,27 1.180,00 189.418,79

96,0 36,9 82,2 99,7

4700

3.200,00

710,00

710,00

100,0

4740

14.000,00

7.640,00

7.592,09

99,4

4750

10.600,00

19.220,00

18.947,87

98,6

6050

320.000,00 9.295.350,00 1.666.500,00

29.200,00 9.431.800,00 1.562.800,00

29.153,58 9.127.308,48 1.355.452,70

99,8 96,8 86,7

niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostae odsetki Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 3020 137.400,00 139.320,00 137.018,75 98,3

4010 4040 4110 4120 4170 4210

5.032.550,00 392.700,00 889.900,00 135.400,00 3.700,00 94.300,00

5.013.771,00 360.275,00 832.270,00 130.450,00 15.040,00 131.540,00

4.975.900,84 360.116,28 801.576,34 127.829,25 14.176,00 130.449,68

99,2 100,0 96,3 98,0 94,3 99,2

4240 4260 4270 4280 4300 4350

15.500,00 312.000,00 44.500,00 7.200,00 156.200,00 8.600,00

12.170,00 354.500,00 142.650,00 5.150,00 135.450,00 4.414,00

12.131,09 345.588,61 141.598,78 3.068,10 133.082,58 4.094,58

99,7 97,5 99,3 59,6 98,3 92,8

4360

1.000,00

1.500,00

1.356,73

90,4

4370

12.800,00

9.900,00

8.484,47

85,7

4410 4420 4430 4440 4580 4700

17.500,00 5.600,00 327.300,00 6.800,00

12.560,00 1.480,00 3.000,00 308.980,00 3.420,00 4.940,00

9.400,36 1.453,69 2.409,00 308.710,46 3.382,63 4.264,10

74,8 98,2 80,3 99,9 98,9 86,3

4740

12.100,00

6.120,00

6.057,60

99,0

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dowoenie uczniw do szk Zakup usug pozostaych Licea oglnoksztacce Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Stowki szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug 80148 80146 80120 80113

4750

15.800,00

15.100,00

14.769,92

97,8

6050

220.000,00

219.935,94

100,0

6060

5.000,00

5.000,00

100,0

650.000,00 4300 650.000,00 -

617.600,00 617.600,00 350.000,00

505.288,17 505.288,17 350.000,00

81,8 81,8 100,0

6300

350.000,00

350.000,00

100,0

119.804,00

76.114,00

65.886,03

86,6

4170 4210 4300 4410

2.000,00 1.700,00 57.300,00 16.900,00

1.200,00 1.670,00 20.910,00 13.280,00

1.200,00 1.664,54 19.964,55 10.135,32

100,0 99,7 95,5 76,3

4700

41.904,00 728.180,00

39.054,00 759.949,00 1.780,00

32.921,62 732.672,81 1.746,50

84,3 96,4 98,1

3020

170,00

4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270

318.800,00 24.760,00 55.300,00 8.250,00 12.000,00 270.000,00 4.600,00 6.000,00

305.392,00 23.900,00 51.575,00 8.532,00 20.115,00 313.000,00 5.600,00 6.750,00

304.480,58 23.715,80 48.762,04 7.872,00 20.071,01 293.227,29 4.489,05 6.354,24

99,7 99,2 94,5 92,3 99,8 93,7 80,2 94,1

remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub 85154 851 85153 4170 4210 4300 80195 4010 4110 4120 4170 4300 4440 4280 4300 4410 1.300,00 4.400,00 500,00 665,00 2.350,00 200,00 458,10 2.019,98 199,94 68,9 86,0 100,0

4440

17.900,00

16.260,00

15.867,19

97,6

4700

1.600,00

930,00

520,00

55,9

4740

1.800,00

1.600,00

1.599,32

100,0

4750

800,00 389.818,00 4.500,00 141.418,00 243.900,00 720.000,00 20.000,00 8.000,00 2.000,00 10.000,00 700.000,00 -

1.300,00 279.089,00 170,00 26,50 4,50 7.404,00

1.289,77 273.233,72 169,68 25,88 4,16 1.550,00 271.484,00 680.046,50 11.879,90 139,90 11.740,00 668.166,60

99,2 97,9 99,8 97,7 92,4 20,9 100,0 94,4 59,4 14,0 73,4 95,4

271.484,00 720.094,00 20.000,00 3.000,00 1.000,00 16.000,00 700.094,00

2710

25.000,00

25.000,00

25.000,00

100,0

2820

280.000,00

278.800,00

278.800,00

100,0

dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych 852 85203 3020 3030 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 8.000,00 45.000,00 3.100,00 9.000,00 1.100,00 100.000,00 20.000,00 10.000,00 195.389,00 8.000,00 45.000,00 3.100,00 9.000,00 1.100,00 90.000,00 8.000,00 10.000,00 217.789,00 3.726,00 43.598,37 3.060,00 8.811,47 1.046,40 80.890,00 5.093,59 9.840,00 204.111,25 46,6 96,9 98,7 97,9 95,1 89,9 63,7 98,4 93,7

4370

504,00

504,00

504,00

100,0

4410

1.000,00

1.300,00

1.245,48

95,8

4440

907,00

1.001,00

1.000,04

99,9

4700

1.000,00 19.758.700,00 806.000,00 2.260,00

1.500,00 19.618.605,00 812.225,00 2.170,00

1.440,00 19.480.237,79 805.181,08 2.170,00

96,0 99,3 99,1 100,0

4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270

323.930,00 28.150,00 57.250,00 8.620,00 26.780,00 170.000,00 80.310,00 5.800,00

324.530,00 24.179,00 54.350,00 8.620,00 38.902,00 166.000,00 84.949,00 10.288,00

324.486,41 24.175,68 53.968,24 8.066,31 38.167,95 161.558,27 84.931,40 10.124,98

100,0 100,0 99,3 93,6 98,1 97,3 100,0 98,4

Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wiadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz

4280 4300 4350

10.250,00 55.730,00 1.500,00

11.200,00 55.494,00 1.620,00

10.828,50 55.476,04 1.572,73

96,7 100,0 97,1

4360

1.200,00

1.050,00

1.050,00

100,0

4370

3.900,00

3.589,00

3.507,40

97,7

4410 4430 4440

3.900,00 6.000,00 16.120,00

3.412,00 3.441,00 15.331,00

3.255,31 3.439,98 15.327,27

95,4 100,0 100,0

4700

1.300,00

4740

1.200,00

300,00

299,96

100,0

4750

1.800,00

2.800,00

2.774,65

99,1

85212

12.767.900,00

12.255.159,00

12.245.017,85

99,9

2910

25.000,00

37.000,00

34.369,53

92,9

3020 3110 4010 4040 4110 4120

300,00 12.286.090,00 219.210,00 18.360,00 119.600,00 5.820,00

450,00 11.780.490,00 200.082,00 17.558,00 105.521,00 5.397,00

450,00 11.776.224,16 200.081,68 17.557,94 105.135,16 5.208,58

100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 96,5

Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Skadki na ubezpieczenie 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4.400,00 3.960,00 2.200,00 1.600,00 42.830,00 1.700,00 6.924,00 10.329,00 3.855,00 4.321,00 350,00 40.586,00 1.433,00 6.620,00 10.107,42 3.796,71 4.267,70 275,00 40.266,28 1.373,55 95,6 97,9 98,5 98,8 78,6 99,2 95,9

4360

2.800,00

2.480,00

2.480,00

100,0

4370

9.200,00

7.593,00

7.467,39

98,3

4410 4430 4440

2.000,00 1.900,00 7.260,00

744,00 1.797,00 8.902,00

732,60 1.796,05 8.900,36

98,5 99,9 100,0

4560

5.000,00

6.000,00

4.585,55

76,4

4700

3.170,00

1.926,00

1.925,50

100,0

4740

3.000,00

3.375,00

3.360,96

99,6

4750

2.500,00

8.046,00

8.035,73

99,9

85213

55.000,00

52.433,00

51.246,20

97,7

4130

55.000,00

52.433,00

51.246,20

97,7

zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 85219 85215 3110

85214

1.844.500,00

1.978.263,00

1.963.770,12

99,3

3110 4110

1.657.300,00 2.200,00

1.791.063,00 2.200,00

1.781.405,75 895,79

99,5 40,7

4330

185.000,00

185.000,00

181.468,58

98,1

800.000,00 800.000,00 1.330.000,00

890.000,00 890.000,00 1.380.305,00

889.658,06 889.658,06 1.371.220,04

100,0 100,0 99,3

3020

6.910,00

6.910,00

5.942,00

86,0

4010 4040 4110 4120

876.770,00 72.430,00 155.800,00 23.470,00

894.175,00 62.966,00 147.800,00 22.670,00

894.173,31 62.965,50 146.038,60 22.432,58

100,0 100,0 98,8 99,0

4140

15.000,00

19.757,00

19.757,00

100,0

4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350

9.000,00 15.730,00 26.000,00 4.000,00 1.000,00 49.460,00 2.000,00

5.200,00 25.030,00 29.700,00 5.065,00 600,00 63.557,00 1.573,00

2.982,50 24.372,38 28.915,79 5.049,72 551,00 61.495,19 1.572,85

57,4 97,4 97,4 99,7 91,8 96,8 100,0

4360

3.000,00

3.223,00

3.222,11

100,0

4370

5.100,00

7.627,00

7.485,27

98,1

Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup usug pozostaych Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw 853 85395 85295 85228

4410 4430 4440

10.000,00 4.200,00 27.670,00

16.484,00 3.700,00 30.160,00

16.320,82 3.695,45 30.159,52

99,0 99,9 100,0

4520

8.760,00

8.760,00

8.757,02

100,0

4700

2.700,00

4.648,00

4.648,00

100,0

4740

2.000,00

3.300,00

3.286,74

99,6

4750

9.000,00

17.400,00

17.396,69

100,0

85220

126.100,00

129.020,00

119.872,22

92,9

4210 4260 4300

75.600,00 50.500,00 1.260.000,00

9.000,00 60.700,00 59.320,00 1.230.000,00

6.801,05 54.715,71 58.355,46 1.171.229,00

75,6 90,1 98,4 95,2

2820

1.260.000,00

1.230.000,00

1.171.229,00

95,2

769.200,00 3110 4210 4220 4300 475.100,00 6.000,00 246.000,00 42.100,00 3119 4018 -

891.200,00 610.100,00 14.000,00 225.000,00 42.100,00 231.294,00 231.294,00 24.285,00 44.295,00

863.043,22 609.915,42 13.999,90 198.927,90 40.200,00 193.350,68 193.350,68 23.677,68 33.546,91

96,8 100,0 100,0 88,4 95,5 83,6 83,6 97,5 75,7

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, 854 85401

4019 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4268 4269 4308 4309

2.346,00 10.332,00 548,00 1.611,00 87,00 61.853,00 3.273,00 8.682,00 460,00 5.607,00 297,00 62.982,00 3.335,00

1.776,00 8.302,84 439,55 1.211,76 64,16 53.569,56 2.835,84 6.932,95 367,05 2.506,69 132,72 54.673,17 2.894,43

75,7 80,4 80,2 75,2 73,7 86,6 86,6 79,9 79,8 44,7 44,7 86,8 86,8

4748

1.235,00

398,27

32,2

4749

66,00

21,10

32,0

694.290,00 622.790,00 3020 17.150,00

1.090.716,00 601.060,00 15.280,00

883.457,77 530.623,07 14.300,62

81,0 88,3 93,6

4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240

433.800,00 34.600,00 69.650,00 10.700,00 200,00 13.700,00 6.400,00

442.320,00 27.660,00 62.910,00 10.650,00 200,00 8.220,00 3.550,00

377.609,55 27.561,88 60.149,43 9.782,06 8.169,63 3.540,45

85,4 99,6 95,6 91,9 99,4 99,7

dydaktycznych i ksiek Zakup usug zdrowotnych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostae odsetki Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup rodkw ywnoci Pomoc materialna dla uczniw Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Szkolne schroniska modzieowe Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych 85417 4110 4120 4170 4210 4260 4270 85415 4280 4410 1.600,00 900,00 300,00 600,00 230,00 173,85 76,7 29,0

4440 4580

31.990,00 -

27.670,00 100,00

27.479,80 42,62

99,3 42,6

4740

1.600,00

1.100,00

1.088,06

98,9

4750

500,00

500,00

495,12

99,0

85412

11.100,00

10.796,45

97,3

4110 4120 4170 4220

52.500,00

260,00 50,00 1.700,00 9.090,00 327.256,00

258,74 41,65 1.700,00 8.796,06 267.169,90

99,5 83,3 100,0 96,8 81,6

2540

8.417,00

8.417,00

100,0

3240 3260

52.500,00 -

218.686,00 100.153,00 133.000,00 1.100,00 200,00 6.900,00 9.000,00 16.500,00 80.000,00

215.427,50 43.325,40 72.690,48 1.037,72 167,92 6.854,00 8.176,17 13.749,86 30.022,00

98,5 43,3 54,7 94,3 84,0 99,3 90,8 83,3 37,5

Zakup usug pozostaych Doksztacenie i doskonalenie nauczycieli Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka odpadami Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych Oczyszczanie miast i wsi 90003 90002 900 90001 85495 85446

4300

2.700,00

19.300,00 500,00 500,00

12.682,81 130,00 130,00

65,7 26,0 26,0

4300 4410 4700

1.400,00 100,00 1.200,00

16.300,00 4210 4300 550,00 15.750,00 6.983.140,00 1.358.000,00 4300 4430 450.000,00 8.000,00

17.800,00 550,00 17.250,00 6.912.130,00 840.000,00 335.000,00 5.000,00

2.047,87 547,87 1.500,00 6.488.569,02 835.842,76 331.075,76 4.767,00

11,5 99,6 8,7 93,9 99,5 98,8 95,3

6010

500.000,00

500.000,00

500.000,00

100,0

6050

400.000,00 1.698.140,00

1.835.716,00

1.763.892,99

96,1

2910

39.786,00

39.785,50

100,0

4300

24.140,00

29.640,00

28.631,90

96,6

4390

124.000,00

216.290,00

145.475,59

67,3

6010

1.550.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

100,0

437.000,00

264.414,00

253.067,03

95,7

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Schroniska dla zwierzt Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug 921 90015 90013 90004

4210 4260 4300

4.000,00 3.000,00 430.000,00 740.000,00

4.000,00 3.500,00 256.914,00 662.000,00 20.000,00 12.000,00 480.000,00 150.000,00 90.000,00

2.415,28 2.630,22 248.021,53 645.105,28 11.377,48 11.249,62 472.965,42 149.512,76 90.000,00

60,4 75,1 96,5 97,4 56,9 93,7 98,5 99,7 100,0

4210 4270 4300 6050

40.000,00 450.000,00 250.000,00 100.000,00

2820

100.000,00

90.000,00

90.000,00

100,0

2.650.000,00 4260 4270 4300 1.400.000,00 800.000,00 -

3.220.000,00 1.837.400,00 1.070.000,00 62.600,00

2.900.660,96 1.587.549,67 1.001.752,83 61.358,46

90,1 86,4 93,6 98,0

6010

250.000,00

250.000,00

250.000,00

100,0

6050

200.000,00

3.366.248,00

3.835.414,00

3.288.770,60

85,7

92105

622.000,00

482.240,00

466.568,75

96,8

2820

450.000,00

377.040,00

377.040,00

100,0

4170 4210 4270

3.000,00 16.000,00 -

4.400,00 13.100,00 22.000,00

4.400,00 11.620,24 22.000,00

100,0 88,7 100,0

remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Muzea Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Ochrona zabytkw i opieka na zabytkami Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektw zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zakup usug pozostaych 926 92601 4300 92120 92118 92116 92109 4300 4430 6050 50.000,00 3.000,00 100.000,00 49.100,00 3.000,00 13.600,00 47.516,21 420,00 3.572,30 96,8 14,0 26,3

1.414.000,00

1.506.000,00

1.324.915,55

88,0

2480

500.000,00

1.158.500,00

1.158.500,00

100,0

4210 4260 4270 4300 4430 6050

10.000,00 2.000,00 90.000,00 160.000,00 2.000,00 650.000,00 825.000,00

44.703,00 2.000,00 50.297,00 181.000,00 2.000,00 67.500,00 1.040.226,00

34.072,42 1.026,43 32.496,26 32.284,01 1.055,00 65.481,43 1.040.226,00

76,2 51,3 64,6 17,8 52,8 97,0 100,0

2480

825.000,00

1.040.226,00

1.040.226,00

100,0

333.000,00

333.000,00

333.000,00

100,0

2480

333.000,00

333.000,00

333.000,00

100,0

172.248,00

473.948,00

124.060,30

26,2

2720

305.000,00

66.960,30

22,0

4170 4300 6050

72.248,00 100.000,00 9.927.000,00 333.000,00 3.000,00

2.200,00 162.748,00 4.000,00 12.382.896,00 2.403.700,00 50.000,00

2.200,00 54.900,00 12.050.698,41 2.214.143,23 47.712,82

100,0 33,7 97,3 92,1 95,4

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych OGEM WYDATKI 92605

6050

330.000,00 9.594.000,00

2.353.700,00 9.979.196,00

2.166.430,41 9.836.555,18

92,0 98,6

2820

500.000,00

649.775,00

647.775,00

99,7

3020

70.000,00

50.000,00

48.600,00

97,2

4110 4120 4170 4210 4270 4300

1.000,00 3.000,00 15.000,00 35.000,00 20.000,00 150.000,00

3.850,00 3.000,00 20.000,00 33.000,00 20.000,00 298.961,00

3.843,64 19.655,00 31.259,10 284.816,96

99,8 98,3 94,7 95,3

4560

610,00

605,48

99,3

6010

8.800.000,00

8.800.000,00

8.800.000,00

100,0

6050

105.450.000,00

100.000,00 110.372.722,00

106.815.723,71

96,8

Zacznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budetu za 2009 rok WYKONANIE ZADA MAJTKOWYCH ZA 2009 ROK Lp Nazwa zada Plan wydatkw Wykonanie % Nakady inwestycyjne (koszty) Zobowi zania

na 31.12.20 09r. Ogem 1 2 DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO Budowa i zagospodarowanie terenw wok zbiornika wodnego w Bachorzewie RAZEM DZIA 600 TRANSPORT I CZNO Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych JLA Budowa kanalizacji deszczowej zwizanej z modernizacj ul. w. Ducha (od rozjazdu na erkw i Konin do ul. Okrnej) Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 443 z kanalizacj deszczow oraz budow sieci kanalizacji sanitarnej w ul. w. Ducha w Jarocinie Dofinansowanie modernizacji ulicy Dworcowej w Golinie Partycypacja Gminy w budowie cieek rowerowych i cigw pieszo rowerowych (Jarocin Cielcza Mieszkw w cigu drogi krajowej nr 11) wraz z owietleniem ulicznym Rozbudowa miejsc postojowych i parkingw w Jarocinie Przebudowa drogi Bachorzew Wilkowyja Budowa i modernizacja ulic na osiedlu 700-lecia w Jarocinie wraz z rozdziaem kanalizacji sanitarnej od deszczowej 3 4 5 6 w tym 2009r. 7 8

1.

14.546,60

14.546,60

1.

1.325.000,00

1.325.000,00

100,0

2.

427.000,00

426.399,40

99,9

426.399,40

426.399,40

3.

929.680,00

922.144,55

99,2

2.628.555,35

599.255,94

4.

185.866,00

185.866,00

100,0

5.

250.000,00

249.336,15

99,7

249.336,15

249.336,15

6.

619.563,00

600.210,25

96,9

662.647,89

600.210,25

7.

1.151.800,00

1.151.330,85

100,0

2.308.937,82

1.151.330,85

8.

399.800,00

398.229,52

99,6

732.955,04

398.229,52

9.

Przebudowa i modernizacja ulic na osiedlu ugi w Jarocinie Przebudowa ulic na osiedlu nr 10 w Jarocinie

207.000,00

205.778,99

99,4

205.778,99

205.778,99

10.

45.000,00

44.807,76

99,6

76.039,76

44.807,76

Budowa drg gminnych osiedle pooone przy ul. 11. Cmentarnej i Podlesie w Witaszycach Budowa drg gminnych w 12. Cielczy wraz z kanalizacj deszczow 13. Budowa drg gminnych w Mieszkowie

615.700,00

615.424,52

100,0

1.212.046,84

622.101,04

415.005,00

411.091,16

99,1

411.091,16

411.091,16

800.300,00

800.273,25

100,0

818.013,65

800.273,25

Przebudowa drg 14. gminnych w miejscowoci Wilkowyja 15. Przebudowa chodnika przy ul. Kociuszki w Jarocinie

5.000,00

3.660,00

73,2

3.660,00

3.660,00

70.000,00

68.061,16

97,2

68.061,16

68.061,16

Budowa cigu pieszo rowerowego wraz z 16. owietleniem na ul. Potarzyckiej w Siedleminie Przebudowa drg na 17. osiedlu przy ul. Polnej w Jarocinie Budowa drg gminnych pooonych na osiedlu przy 18. ul. Mickiewicza w Witaszycach Modernizacja ulic na osiedlu 1000-lecia w 19. Jarocinie wraz z rozdziaem kanalizacji deszczowej od sanitarnej Nawizanie infrastruktury gminnej do budowy 20. obwodnicy w cigu drogi krajowej nr 11 Budowa pocze komunikacyjnych 21. pomidzy wzem jarociskim drogi S11 a Centrum Jarocina Budowa ulic na Bogusawiu (osiedle 22. pomidzy ul. Wrzosow i Do Zdroju) Przebudowa ulic na osiedlu nr 6 Tumidaj 23. (chodniki i nawierzchnie ulic) 24. Budowa drogi Siedlemin Bielawy

209.000,00

208.449,19

99,7

208.449,19

208.449,19

235.000,00

234.347,00

99,7

234.347,00

234.347,00

200.000,00

198.668,06

99,3

198.668,06

198.668,06

73.356,93

44.641,60

2.440,00

44.935,20

39.040,00

15.860,00 52.989,25

25. Budowa drg gminnych w

ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego 26. 27. 28. Budowa ulicy Lenej i Piaskowej w Cielczy Budowa drogi gminnej w Radlinie Rewitalizacja Centrum Jarocina 25.128,62 28.962,80 40.748,00 -

Budowa drg gminnych na 29. osiedlu Kopernika w Jarocinie 30. Przebudowa drg w centrum Jarocina RAZEM DZIA 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1. Wykup gruntw pod inwestycje Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych JTBS RAZEM DZIA 720 INFORMATYKA Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej eJarocin oferujcej usugi publiczne usprawniajce funkcjonowanie urzdw, instytucji publicznych i lokalnej spoecznoci RAZEM DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Modernizacja budynku Urzdu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie Monta szlabanu wjazdowego na parking wraz z systemem sterowania za pomoc pilotw i kart zblieniowych oraz vide domofonu Modernizacja budynku Urzdu Miejskiego i

70.811,77

8.090.714,00

8.049.077,81

99,5

61.000,00 10.944.901,6 3

6.221.999,72

2.180.000,00

2.169.472,79

99,5

2.181.086,19

2.152.840,79

2.

500.000,00

500.000,00

100,0

2.680.000,00

2.669.472,79

99,6

2.181.086,19

2.152.840,79

1.

60.000,00

59.939,00

99,9

69.942,75

59.939,00

60.000,00

59.939,00

99,9

69.942,75

59.939,00

1.

53.500,00

53.500,00

100,0

53.500,00

53.500,00

2.

8.400,00

6.649,41

79,2

6.649,41

6.649,41

3.

384.350,00

371.078,66

96,5

377.788,66

371.078,66

Starostwa Powiatowego w Jarocinie Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej Urzdu Miejskiego oraz budowa GIS sporzdzenie wektorowej mapy numerycznej dla Gminy Jarocin wraz z baz danych zawierajc dane dotyczce drg i budynkw (w tym zakup sprztu komputerowego i oprogramowania) Monta szlabanu wjazdowego na parking wraz z systemem sterowania za pomoc pilotw i kart zblieniowych oraz vide domofonu Termomodernizacja budynkw Urzdu Miejskiego w Jarocinie Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych JFPK RAZEM DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 1. 2. Modernizacja sieci monitoringu Rozbudowa monitoringu na terenie miasta RAZEM DZIA 801 - OWIATA I WYCHOWANIE 1. Termomodernizacja Szk i Przedszkoli Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ZS nr 3 w Jarocinie Poprawa oddziaywania na rodowisko poprzez realizacj dziaa termomodernizacyjnych w budynkach uytecznoci publicznej na terenie Gminy Jarocin 282.000,00 281.917,32 100,0 393.937,74 281.917,32 5.000,00 5.000,00 3.440,40 3.440,40 68,8 68,8 3.440,40 23.999,07 27.439,47 3.440,40 3.440,40 -

4.

100.000,00

80.160,10

80,2

80.160,10

80.160,10

5.

15.000,00

9.182,53

61,2

9.182,53

9.182,53

6.

14.529,00

7.

985.000,00

985.000,00

100,0

1.546.250,00

1.505.570,70

97,4

541.809,70

520.570,70

2.

200.000,00

171.205,33

85,6

171.205,33

171.205,33

3.

28.000,00

4.

Przebudowa budynku szkoy przebudowa pomieszcze po mieszkaniu na sal lekcyjn i gabinet dyrektora wraz z sekretariatem Modernizacja obiektw owiatowych adaptacja pomieszcze na poddaszu budynku Szkoy Podstawowej w Prusach na potrzeby dydaktyczne Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szk w uszczanowie Modernizacja obiektw owiatowych adaptacja pomieszcze szkolnych na potrzeby przedszkoli w ZS Nr 3 w Jarocinie Utwardzenie wjazdu do Szkoy Podstawowej w Mieszkowie oraz wykonanie chodnika Zakup komputera

63.700,00

63.667,70

99,9

63.667,70

63.667,70

5.

242.000,00

241.912,20

100,0

241.912,20

241.912,20

6.

250.000,00

239.350,25

95,7

239.350,25

239.350,25

7.

62.000,00

62.000,00

100,0

62.000,00

62.000,00

8.

10.500,00

10.497,95

100,0

10.497,95

10.497,95

9.

4.050,00 5.000,00 20.000,00 6.000,00 4.200,00 13.000,00 6.000,00 212.006,00

4.023,01 5.000,00 20.000,00 6.000,00 4.200,00 12.999,98 5.953,60 212.005,94

99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 100,0

4.023,01 5.000,00 20.000,00 6.000,00 4.200,00 12.999,98 5.953,60 212.005,94

4.023,01 5.000,00 20.000,00 6.000,00 4.200,00 12.999,98 5.953,60 212.005,94

Zakup tablicy 10. interaktywnej dla Szkoy Podstawowej w Roszkowie 11. Zakup pieca c. o. Zakup zmywarki z funkcj 12. wyparzania 13. Zakup patelni elektrycznej 14. Zakup dwch zmywarek z funkcj wyparzania

15. Zakup patelni elektrycznej Dostosowanie do potrzeb 16. WF boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie Renowacja elewacji 17. zewntrznej budynku gwnego szkoy Zakup tablicy interaktywnej dla 18. Spoecznego Gimnazjum w Jarocinie Partycypacja kosztw w zadaniu inwestycyjnym Starostwa Powiatowego 19. pn. Przebudowa obiektw sportowych przy Zespole Szk Oglnoksztaccych w Jarocinie RAZEM DZIA 853 POZOSTAE

7.994,00

7.930,00

99,2

7.930,00

7.930,00

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

350.000,00

350.000,00

100,0

1.771.450,00

1.703.663,28

96,2

1.465.683,70

1.353.663,28

ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 1. Adaptacja budynku na Dom Spokojnej Staroci RAZEM DZIA 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych PWiK Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych ZGO Tworzenie placw zabaw w gminie Jarocin Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych ZUK Kanalizacja Gminy Jarocin - przepompownie Rewitalizacja Parku Miejskiego w Jarocinie Modernizacja owietlenia ulicznego RAZEM DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1. 2. 3. Rekonstrukcja wiatraka w uszczanowie Tablica pamitkowa ku czci polegych Siedleminian Modernizacja wietlic i sal wiejskich Wykonanie i zamontowanie pieca w wietlicy wiejskiej w 10.000,00 3.600,00 56.500,00 3.572,30 56.381,43 99,2 99,8 8.296,00 3.572,30 56.381,43 3.572,30 56.381,43 24.766,00 24.766,00 -

1.

500.000,00

500.000,00

100,0

2.

1.550.000,00

1.550.000,00

100,0

3.

150.000,00

149.512,76

99,7

149.512,76

149.512,76

4.

250.000,00

250.000,00

100,0

5. 6. 7.

2.450.000,00

2.449.512,76

100,0

40.421,37 13.420,00 6.406,20 209.760,33

149.512,76

4.

11.000,00

9.100,00

82,7

9.100,00

9.100,00

Mieszkowie Adaptacja paacu Radoliskich na cele kulturalno owiatowe oraz rewitalizacja obiektw ssiadujcych Budowa Centrum Kultury RAZEM DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1. Budowa ldowiska sportowego w miejscowoci Ciwica Budowa lub modernizacja boisk osiedlowych, wiejskich i obiektw towarzyszcych Budowa boiska w Roszkowie Budowa boisk ze sztuczna nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Witaszycach w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 Budowa boisk ze sztuczn nawierzchni przy ZS Nr 5 w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych Jarocin Sport Naprawa nawierzchni boisk sportowych w Golinie Budowa boisk sportowych wraz z infrastruktur towarzyszc w gminie Jarocin RAZEM OGEM 50.000,00 54.850,00 -

5.

4.000,00

6.

85.100,00

69.053,73

81,1

15.774,30 93.124,03

69.053,73

2.

30.000,00

29.992,82

100,0

29.992,82

29.992,82

3.

263.700,00

263.680,09

100,0

263.680,09

263.680,09

4.

1.050.000,00

1.034.735,50

98,5

1.034.735,50

1.034.735,50

5.

960.000,00

838.022,00

87,3

838.022,00

838.022,00

6.

8.800.000,00

8.800.000,00

100,0

7.

100.000,00

8.

9.000,00

11.253.700,00 10.966.430,41 27.942.214,00 27.476.160,88

97,4 98,3

2.230.280,41 17.803.340,8 1

2.166.430,41 12.697.450,79

Zacznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budetu za 2009 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODW I WYDATKW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK Dzia Rozdzia Nazwa STAN FUNDUSZU NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY 900 90011 0580 0690 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpywy z rnych opat Inne zwikszenia STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU WYDATKI 900 90011 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada biecych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych Plan 45.000,00 645.000,00 645.000,00 690.000,00 10.000,00 Wykonanie 786.832,76 698.943,05 244,61 682.210,89 16.487,55 821.079,22 664.696,59 10.000,00 % 1.748,5 108,4 105,8 96,3 100,0

4210 4300 4390 6270

118.000,00 28.000,00 6.000,00 528.000,00

109.414,63 17.115,96 1.000,00 527.166,00

92,7 61,1 16,7 99,8