You are on page 1of 5

Pozna, 29 wrzenia 2010 r.

KN.I-8. 0911- 240 /10 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.)

orzekam niewano uchway Nr LVIII/562/10 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia

26 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i suchaczom kolegiw zamieszkaych na terenie Gminy Pobiedziska - ze wzgldu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE Dnia 26 sierpnia 2010 roku uchwa nr LVIII/562/10 Rada Miejska Gminy Pobiedziska okrelia regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i suchaczom kolegiw zamieszkaych na terenie Gminy Pobiedziska. Uchwaa zostaa dorczona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 02 wrzenia 2010 roku. Uchwa podjto na podstawie przepisu art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i przepisu art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (teks jedn. Dz. U. z 2001r.,Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Organ nadzoru dokonujc badania zgodnoci z prawem uchway, stwierdzi co nastpuje: Zgodnie z zasad wyraon w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Poprzez dziaanie na podstawie i w granicach prawa w zakresie podejmowania rozstrzygni przez organy jednostek samorzdu terytorialnego rozumie naley dziaanie zgodne z przepisami regulujcymi podstawy prawne podejmowania uchwa; przepisami prawa ustrojowego; przepisami prawa materialnego oraz zgodne z przepisami regulujcymi procedur podejmowania uchwa (por. wyrok WSA w odzi z dnia
al. Niepodlegoci 16/18, 61-713 Pozna, tel. 061 851-55-66, fax 061 854-11-50 www.poznan.uw.gov.pl; e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl

21.01.2009r., sygn. akt III SA/d 564/08, wyrok NSA O/Z we Wrocawiu z dnia 20 kwietnia 1999r., sygn. akt II SA/Wr 364/098). Stosownie do przepisu art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zwanej dalej O - rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniw zamieszkaych na terenie gminy, kierujc si celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w ktrym okrela w szczeglnoci sposb ustalania wysokoci stypendium szkolnego w zalenoci od sytuacji materialnej uczniw i ich rodzin oraz innych okolicznoci, o ktrych mowa w art. 90d ust. 1 O, formy, w jakich udziela si stypendium szkolnego w zalenoci od potrzeb uczniw zamieszkaych na terenie gminy, tryb i sposb udzielania stypendium szkolnego oraz tryb i sposb udzielania zasiku szkolnego w zalenoci od zdarzenia losowego. Uchwaa w przedmiocie okrelenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniw ma charakter normatywny. Odnosi si ona bowiem do wszystkich uczniw i suchaczy kolegiw zamieszkaych na terenie gminy. Jako normatywny akt wykonawczy nalecy do kategorii prawa miejscowego, uchwaa musi wic spenia wymogi prawne ustanowione dla tej kategorii aktw. W myl przepisu art. 87 ust. 2 Konstytucji RP, akty prawa miejscowego s rdami powszechnie obowizujcego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze dziaania organw, ktre je ustanowiy. Zaliczenie aktw prawa miejscowego do rde powszechnie obowizujcego prawa pociga wic za sob konsekwencje w postaci odnoszenia do nich (i spenienia przez nie ) wszystkich zasad charakteryzujcych tworzenie i obowizywanie systemu rde prawa powszechnie obowizujcego, przede wszystkim za zasady prymatu ustawy w hierarchii aktw prawnych i zasady, e wszystkie inne akty prawotwrcze mog by wycznie stosowane na podstawie upowanienia zawartego w ustawie. W konsekwencji to wanie szczegowe upowanienie ustawowe okrela materi, ktra moe by wycznie przedmiotem regulacji w drodze aktu prawa miejscowego oraz organy kompetencyjne do jego wydania. W przedmiotowej uchwale Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwalia, i wiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiek szkolny) przyznawane s na wniosek uprawnionego podmiotu. Tymczasem przepis art. 90n ust. 3 O przewiduje moliwo udzielenia ww. wiadcze rwnie z urzdu. Zdaniem organu nadzoru uzalenienie moliwoci przyznania przedmiotowych wiadcze tylko od zoenia stosownego wniosku wpywa negatywnie na sfer prawnomaterialn osb trzecich oraz stanowi istotne naruszenie ww. normy prawnej.

Analogicznie przedstawia si kwestia okrelenia uniewanion uchwa skutecznego terminu zoenia wnioskw o stypendium. W myl art. 90n ust. 6 O wniosek o przyznanie stypendium szkolnego skada si do dnia 15 wrzenia danego roku szkolnego, a w przypadku suchaczy kolegiw nauczycielskich, nauczycielskich kolegiw jzykw obcych i kolegiw pracownikw sub spoecznych - do dnia 15 padziernika danego roku szkolnego. Jednoczenie w uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego moe by zoony po upywie ww. terminw (art. 90n ust. 7 O). Tymczasem w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i suchaczom kolegiw zamieszkaych na terenie Gminy Pobiedziska okrelono wycznie moliwo skutecznego wniesienia przedmiotowego wniosku poprzez zakrelenie terminu materialnego do dnia 15 wrzenia danego roku szkolnego w przypadku ubiegania si o stypendium szkolne dla ucznia lub do dnia 15 padziernika danego roku szkolnego w przypadku ubiegania si o stypendium przez suchacza kolegium, czym w sposb istotny naruszono norm przepisu art. 90n ust. 7 O. Ponadto w art. 90 n ust. 4 O zawarte s wymagania jakie winien spenia wniosek o przyznanie wiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolnego i zasiku szkolnego). Ustawa o systemie owiaty nie wprowadza szczeglnych wymogw wobec tych wnioskw, w szczeglnoci co do jego formy, uzaleniajc skuteczno jego wniesienia od zoenia go na okrelonym wzorze. W konsekwencji nieuprawnione jest danie wniesienia przez podmiot uprawniony podania o przyznanie ww. pomocy na okrelonych w zacznikach nr 1 i 2 do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i suchaczom kolegiw zamieszkaych na terenie Gminy Pobiedziska wzorach wniosku o ustalenie prawa do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i wniosku o przyznanie zasiku szkolnego. Okrelone przez Rad Miejsk Gminy Pobiedziska wzory wnioskw nie mog by bowiem wice dla podmiotu je skadajcego. Niewtpliwie powysza regulacja stanowi istotne naruszenie normy art. 90n ust. 4 O, skutkujce jej niewanoci. Rwnoczenie skoro w ust. 4 art. 90 n O ustawodawca wymieni obligatoryjne elementy jakie powinien zawiera wniosek w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, za postpowanie w omawianym przedmiocie jest postpowaniem administracyjnym zatem naley stosowa wobec niego ustaw z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w zakresie, w jakim nie zostao ono objte regulacj ustawy o systemie owiaty. Zdaniem organu nadzoru organ stanowicy gminy, nie moe wic uzaleni przyznania stypendium

szkolnego od podania danych dotyczcych daty urodzenia osoby wsplnie zamieszkujcej i gospodarujcej z uczniem, numeru PESEL, miejsca pracy, nauki, informacji o statucie bezrobotnego, otrzymywaniu renty, emerytury przez te osoby. Nie znajduje rwnie podstaw prawnych wymaganie obowizkowego przedoenia we wniosku o stypendium szkolne zawiadczenia z Powiatowego Urzdu Pracy o prawie i wysokoci zasiku dla bezrobotnych, powiadczenia przez referat podatkowy wielkoci posiadanych gruntw, wyrokw sdowych o separacji lub rozwodzie, wyrokw dotyczcych wysokoci alimentw lub aktualnego zawiadczenia od komornika o ich niecigalnoci, odcinkw rent, emerytur, dochodw z pracy dorywczej, innych dochodw (staej pomocy rodzinie, darowizny, umowy o dzieo itp.), zawiadczenia z jednostki wojskowej, orodka opiekuczo wychowawczego, zakadu karnego itp zawiadcze o wysokoci dochodu z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, zawiadcze z US lub ZUS dotyczcych zawieszenia lub likwidacji dziaalnoci gospodarczej lub zawiadczenia o wyrejestrowaniu dziaalnoci z ewidencji. Zgodnie z art. 75 1 kpa jako dowd naley dopuci wszystko, co moe przyczyni si do wyjanienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczeglnoci dowodem mog by dokumenty, zeznania wiadkw, opinie biegych oraz ogldziny. System rodkw dowodowych jest otwarty, jako dowd naley dopuci wic wszystko, czego tylko prawo nie zabrania. Ograniczenie wykazania danych uzasadniajcych przyznanie wiadczenia pomocy materialnej jedynie do dokumentw wskazanych we wzorze wniosku, jak rwnie naoenie obowizku ich przedoenia przez wnioskodawc jest niedopuszczalne. Naley przede wszystkim zaznaczy i podkreli, i to organ prowadzi postpowanie i na nim spoczywa, stosownie do brzmienia art. 77 1 k.p.a., obowizek zebrania i rozpatrzenia w sposb wyczerpujcy caego materiau dowodowego. Zdaniem organu nadzoru na podstawie art. 90f rada nie jest upowaniona do regulowania instytucji postpowania administracyjnego. Do takich regulacji musi by norma kompetencyjna wprost wskazujca, w jakim zakresie mona wprowadzi dodatkowe elementy postpowania administracyjnego. Artyku 90f takiego wskazania nie zawiera. Podnie take trzeba, i art. 90 d ust. 5 O stanowi, i stypendium szkolne moe by take udzielone w formie wiadczenia pieninego, jeeli organ przyznajcy stypendium uzna, e udzielenie stypendium w formach, o ktrych mowa w art. 90 d ust. 2 O , a w przypadku uczniw szk ponadgimnazjalnych take w formie, o ktrej mowa w art. 90d ust. 4 O, nie jest moliwe, natomiast w przypadku suchaczy kolegiw, o ktrych mowa w art. 90 d ust. 3 O, udzielenie stypendium w formach, o ktrych mowa w art. 90 d ust. 2 i 4, nie jest celowe. Przepis ten daje wic organom przyznajcym stypendia prawo oceny czy wiadczenia niepienine mog by zamienione na pienine, ale okrela dokadnie jakie wiadczenia i dla jakich uczniw lub suchaczy mog by zamienione. Tymczasem Rada

Miejska Gminy Pobiedziska w 3 ust. 1 pkt c) zacznika do przedmiotowej uchway obja form pomocy w zakresie cakowitego lub czciowego pokrycia kosztw uczniw szk zwizanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (bilety za dojazdy, internat, stancja) nie tylko osoby wymienione w ust. 5 art. 90 d (tj. ponadgimnazjalnych i suchaczy kolegiw) - ale rwnie uczniw szk podstawowych czego ww. przepis nie przewiduje. Powoany art. 90 d ust. 5 O nie daje bowiem radzie gminy upowanienia do okrelania jaka forma pomocy materialnej moe by zamieniona poszczeglnym uczniom na wiadczenie pienine, ale wyranie o tym stanowi. Majc na uwadze powysze stwierdzenie niewanoci uchway Nr LVIII/562/10 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i suchaczom kolegiw zamieszkaych na terenie Gminy Pobiedziska jest w peni uzasadnione. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga za moim porednictwem

do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia dorczenia rozstrzygnicia.

Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek