UCHWAŁA NR LVI/455/2010 RADY MIEJSKIEJ W KROBI z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. W zakresie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mieszkańcy gminy Krobia bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę na terenie gminy Krobia, mogą złożyć do Gminy Krobia wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały, dołączając wymienione w nim dokumenty. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy składać w Urzędzie Miejskim w Krobi, w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. § 2. 1. Wniosek o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych opiniuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych, powołany przez Burmistrza Krobi. 2. Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych w ciągu trzech tygodni od daty otrzymania wniosku: 1)dokonuje analizy formalnej wniosku; 2)dokonuje oceny merytorycznej wniosku, biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe: a) rodzaj zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej, z uwzględnieniem jego celowości z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, b) zakres i rodzaj zobowiązania wnioskodawcy w przeprowadzenie inicjatywy lokalnej: - wkład pracy społecznej zadeklarowany przez Wnioskodawcę; - wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej; - wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w łącznych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej; c) zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku; d) koszty eksploatacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Gminę po jego zrealizowaniu, 3)sporządza opinię. 3. Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych może zwrócić się do wnioskodawcy o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów zakreślając mu odpowiedni termin. W takim przypadku bieg terminu, wskazanego w ust. 2, ulega przedłużeniu o czas konieczny do uzupełnienia wniosku. § 3. 1. Decyzję o przyjęciu wniosku do realizacji bądź o jego odrzuceniu podejmuje Burmistrz Krobi, w terminie tygodnia od dnia otrzymania opinii Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. 2. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, Burmistrz Krobi zawiera umowę z wnioskodawcą o realizację inicjatywy lokalnej, zabezpieczając jednocześnie na realizację inicjatywy stosowne środki w budżecie Gminy. 3. Gmina może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności, uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy społecznej. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Id: LFQHY-DBVTN-JEUQZ-LLIKE-QHLYC. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/455/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2010 r. Zalacznik1.pdf Załącznik do uchwały

Id: LFQHY-DBVTN-JEUQZ-LLIKE-QHLYC. Podpisany

Strona 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful