You are on page 1of 4

Zacznik do Uchway RM ory

Nr 81/VII/11 z dnia 28.04.2011r.

Zasady i tryb przyznawania wyrnie i nagrd za wysokie wyniki


we wspzawodnictwie sportowym.
1
1. Nagroda jest jednorazowym wiadczeniem pieninym wypacanym z budetu Miasta,
jako wyraz uznania dla zawodnika, zespou, trenera lub dziaacza sportowego
za osignicie wysokiego wyniku we wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym
lub krajowym.
2. Nagroda moe by przyznawana za osignicia indywidualne lub zespoowe.
2
Wyrnienie przyznawane jest zawodnikowi w postaci dyplomu lub listu gratulacyjnego
za osignicie wysokiego wyniku we wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym
lub krajowym.
3
1. Nagroda dla zawodnika za osignicie wysokiego wyniku we wspzawodnictwie
midzynarodowym lub krajowym nie moe by wysza ni 300% przecitnego
wynagrodzenia miesicznego w gospodarce narodowej, w okresie trzech kwartaw roku
poprzedzajcego rok przyznania nagrody ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu
Statystycznego w Dzienniku Urzdowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski.
2. Jednej i tej samej osobie w roku kalendarzowym mona przyzna tylko jedn nagrod
za to samo osignicie.
4
Nagrody i wyrnienia dla zawodnikw za osignicie wysokich wynikw sportowych mog
by przyznawane za:
1) udzia w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach wiata lub Europy,
2) udzia w igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich guchych,
mistrzostwach wiata, Europy lub Polski niepenosprawnych, akademickich
mistrzostwach wiata, akademickich mistrzostwach Europy, uniwersjadzie letniej lub
zimowej,
3) zajcie miejsc od pierwszego do smego w mistrzostwach kraju,
4) zajcie miejsca od pierwszego do trzeciego w mistrzostwach na poziomie
wojewdztwa,
5) osignicie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze,
6) ustanowienie rekordu kraju, Europy lub wiata.
5
1. Nagrody lub wyrnienia mog zosta przyznane trenerom i dziaaczom sportowym,
ktrzy przyczynili si do osignicia wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika.
2. Wyrnieniami dla trenerw i dziaaczy s dyplomy i listy gratulacyjne.
3. Nagrody dla trenerw i dziaaczy nie mog by wysze ni 300 % przecitnego
miesicznego wynagrodzenia opisanego w 3.

4. Przyznanie nagrody lub wyrnienia trenerowi lub dziaaczowi sportowemu nie jest
uzalenione od uprzedniego lub rwnoczesnego przyznania nagrody lub wyrnienia dla
zawodnika.
6
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyrnienia moe wystpi:
1. stowarzyszenie lub klub sportowy zawodnika, trenera lub dziaacza sportowego,
2. waciwy polski zwizek sportowy lub wojewdzki zwizek sportowy,
3. komisja branowa Rady Miasta,
4. Szkolny Zwizek Sportowy,
5. Miejski Orodek Sportu i Rekreacji.
2. Wzr wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, stanowi zacznik do niniejszego regulaminu.
7
1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyrnienia po sprawdzeniu pod wzgldem
formalnym przez wydzia merytoryczny Urzdu Miasta, stanowi przedmiot opinii
Komisji ds. opiniowania wnioskw, ktra przedstawia Prezydentowi Miasta propozycje
odnonie przyznania nagrody, jej wysokoci lub przyznania wyrnienia.
2. W celu oceny zoonych wnioskw o przyznanie z budetu miasta ory wyrnienia lub
nagrody dla zawodnika oraz okrelenia jej wysokoci Prezydent Miasta powouje,
w drodze zarzdzenia, Komisj.
3. W skad komisji wchodz:
1) Zastpca Prezydenta Miasta jako Przewodniczcy Komisji,
2) dwch radnych Rady Miasta desygnowanych przez komisj branow,
3) kierownik wydziau merytorycznego.
4. Weryfikacja poprawnoci zoonych wnioskw oraz wyraenie opinii dotyczcej
przyznania wyrnienia lub nagrody, a take okrelenia jej wysokoci odbywa
si w gosowaniu jawnym, bezwzgldn wikszoci gosw obecnych na posiedzeniu
czonkw Komisji. W przypadku rwnej iloci gosw o otrzymaniu nagrody lub
wyrnienia decyduje gos przewodniczcego.
5. Bez opinii Komisji nt. wniosku Prezydent Miasta nie moe przyzna, bd odmwi
przyznania nagrody lub wyrnienia.
6. Przy rozpoznawaniu wnioskw Prezydent Miasta nie jest zwizany opini wydan przez
Komisj. Ostateczn decyzj o przydzieleniu zawodnikowi wyrnienia lub nagrody
podejmuje Prezydent Miasta po zapoznaniu si z protokoem z posiedzenia Komisji.
Od decyzji Prezydenta nie przysuguje odwoanie.
7. Przyznawanie nagrd i wyrnie za wysokie wyniki we wspzawodnictwie sportowym
naley do waciwoci Prezydenta Miasta.
8. Dokumenty stanowice podstaw przyznania wyrnienia lub nagrody, przechowuje si
w wydziale merytorycznym Urzdu Miasta.

Zacznik do Zasad
i trybu przyznawania
wyrnie i nagrd za wysokie
wyniki we wspzawodnictwie
sportowym.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE WYRNIENIA/NAGRODY
ZA WYSOKIE WYNIKI WE WSPZAWODNICTWIE SPORTOWYM
Imi i nazwisko sportowca/ trenera/ dziaacza sportowego
...................................................................................................................................................
Miejsce i data urodzenia............................................................................................................
Adres zamieszkania ...................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Wnioskodawca.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Osignicia sportowe..................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Uzasadnienie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zaczniki dokumentujce osignicia.........................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Wniosek sporzdzi:....................................................................................................................
ory,..................................

Opinia Komisji:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Podpisy czonkw Komisji:
.................................................
.................................................
................................................
.................................................