You are on page 1of 11

UCHWAA NR VII/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZABUDOWIE z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dziaek Nr ew. 678, 679, 684/1 i czci dziaek Nr ew. 662, 680/1, 680/2, 681 i 683, poo-onych na gruntach wsi Bobrowa w Gminie Zabudw w woj. podlaskim, przeznaczonych pod powierzchniow eksploatacj kruszywa mineralnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr1180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), art.7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntw rolnych i lenych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, 2005r. Nr 175 poz. 1462, z 2006r. Nr 12 poz. 63, z 2007r. Nr 75 poz. 493, Nr 80 poz. 541, Nr 191 poz. 1374, z 2008r. Nr 237 poz. 1657, z 2009r. Nr 1 poz. 3), oraz art. 15, art. 20 ust.1 i art. 29 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz.880, z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; z 209r. Nr 220 poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz 871) uchwala si co nastpuje: DZIA I. POSTANOWIENIA OGLNE 1. 1. Stwierdza si zgodno ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci wsi Bobrowa w gminie Zabudw, o ktrym mowa w ust. 2 ze studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Zabudw, przyjtym uchwa Nr XXIX/179/05 Rady Miejskiej w Zabudowie z dnia 26 listopada 2005r., wraz ze zmian wprowadzon uchwa V/35/2011 Rady Miejskiej w Zabudowie z dnia 21 lutego 2011r. 2. Uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czsci wsi Bobrowa w gminie Zabudw, obejmujcy tereny dziaek Nr ew. Nr ew. 678, 679, 684/1 i czci dziaek Nr ew. 662, 680/1, 680/2, 681, 683, o cznej powierzchni 10,60 ha, przeznaczonej pod powierzchniow eksploatacj surowcw mineralnych, w skad ktrego wchodz: 1) Cze tekstowa planu stanowica tre niniejszej uchway; 2) zaczniki do niniejszej uchway, tj: a) cz graficzna w postaci rysunku planu w skali 1:1000 za. 1, b) rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych za. 2, c) Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dziaek Nr ew. 678, 679, 684/1 i czci dziaek Nr ew. 662, 680/1, 680/2, 681, 683, pooonych na gruntach wsi Bobrowa w gminie Zabudw, woj. podlaskie za. 3. 2. 1. Podstaw opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi: 1) uchwaa Nr XXXV/264/10 Rady Miejskiej w Zabudowie z dnia 23 kwietnia 2010r.w sprawie przystpienia do sprzdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego Bobrowa IV i V obejmujcego dziaki Nr ew. 678, 679, 684/1 i czci dziaek Nr ew. 662, 683, na gruntach wsi Bobrowa w gminie Zabudw, woj. podlaskie; ze zmian wprowadzon uchwa Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Zabudowie z dnia 21 lutego 2011 r. dotyczc dziaek Nr ew. 680/1, 680/2 i 681.

Id: QEBHJ-DHRAP-NWDYF-LMSKT-XMVBQ. Podpisany

Strona 1

2) studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Zabudw, przyjte uchwa Nr Nr XXIX/179/05 Rady Miejskiej w Zabudowie z dnia 26 listopada 2005r., wraz ze zmian wprowadzon uchwa NrV/35/2011 Rady Miejskiej w Zabudowie z dnia 21 lutego 2011r; 3) zlecenie inwestora realizujcego inwestycj celu publicznego, nalecego do zada wasnych gminy. 3. Ustalenia oglne: 1. Celem opracowania planu jest ustalenie zasad wykorzystana terenu; pod powierzchniow eksploatacj udokumentowanego zoa kruszywa mineralnego w kategorii C1 na ktry, po uzgodnieniu z Burmistrzem Zabudowa, na podstawie niniejszego planu, zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i grnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 ze zm. z 2006r. Dz. U. Nr 133, poz. 934 i Nr 190, poz. 1399) moe by udzielona koncesja na wydobywanie kopaliny, std elementy obowizujce i nieobligatoryjne w planie oraz pniejsz jego rekultywacj po wyeksploatowaniu zoa w sposb niekolizyjny z otoczeniem i rodowiskiem przyrodniczym. 2. Przedmiotem ustale planu s: 1) przeznaczenie terenu, szczeglne warunki zagospodarowania i ograniczenia w jego uytkowaniu; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) granice i sposoby zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie na podstawie przepisw odrbnych; 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy ukadu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej; 6) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzdzenia i uytkowania terenu; 7) ustelenia dotyczce obszarw wymagajcech przeksztace lub rekultywacji; 8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej; 9) stawki procentowe, na podstawie ktrych ustala si opat od wzrostu wartoci nieruchomoci z tytuu uchwalenia planu. 3. Nie ustala si z powodu braku ich wystpowania: 1) wymaga wynikajcych z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych; 2) ustale dotyczcych parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy; 3) szczegowych zasad i warunkw scalania i podziau nieruchomoci; 4) ustale dotyczcych obszarw rehabilitacji istniejcej zabudowy i infrastruktury technicznej; 5) ustale dotyczcych terenw rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenw sucych organizacji mimprez masowych; 6) zasad obrony cywilnej i ochrony przeciwpoarowej; 4. Ilekro w przepisach niniejszej uchway jest mowa bez bliszego okrelenia o: 1) planie naley przez to rozumie plan, o ktrym mowa w 1 uchway, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej; 2) uchwale naley przez to rozumie niniejsz uchwa; 3) przepisach szczeglnych i odrbnych naley przez to rozumie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikajce z planw ochrony terenw prawnie chronionych i prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 kodeksu postpowania administracyjnego); 4) rysunku planu naley przez to rozumie rysunek planu na mapie w skali 1:1000 wraz z wyrysem studium w skali 1:10.000 stanowicy zacznik Nr 1 do niniejszej uchway; 5) linii rozgraniczajcej naley przez to rozumie lini oddzielajc tereny o rnych rodzajach przeznaczenia podstawowego lub rnych zasadach zagospodarowania;

Id: QEBHJ-DHRAP-NWDYF-LMSKT-XMVBQ. Podpisany

Strona 2

6) terenie naley przez to rozumie teren o okrelonym rodzaju przeznaczenia podstawowego wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi; 7) przeznaczeniu podstawowym - naley przez to rozumie, takie przeznaczenie, ktre powinno dominowa na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajcymi stanowic jego funkcj podstawow; 8) obszarze opracowania i uchwalenia naley przez to rozumie obszar ograniczony terenami lenymi i zewntrznymi drogami lenymi, wchodzcymi w zakres opracowania okrelony w rysunku planu w skali 1:1.000, stanowicym zacznik Nr 1 do uchway; 9) urzdzeniach infrastruktury technicznej - naley przez to rozumie istniejce i projektowane urzdzenia: obsugi komunikacyjnej oraz projektowane; kontenerowe urzdzenia socjalno administracyjne zwizane z eksploatacj kruszywa; 10) tymczasowym uytkowaniu i zagospodarowaniu terenu - naley przez to rozumie dopuszczenie moliwoci okrelonego sposobu uytkowania i zagospodarowania terenu, do czasu jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie; 11) obszarze grniczym naley przez to rozumie przestrze okrelon w pkt 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i grnicze; 12) terenie grniczym naley przez to rozumie przestrze o ktrej mowa w pkt 9 ustawy jw.; 13) pas ochronny naley przez to rozumie pas terenu pooony grnym bezpiecznym obrzeem wyrobiska a lini rozgraniczajc obiekt lub teren chroniony od strony wyrobiska, ktry moe stanowi cz filara ochronnego; 14) filar ochronny terenu grniczego, stanowi obszar w granicach ktrego nie moe by prowadzone wydobycie kopaliny ze wzgdu na konieczno ochrony obiektw lub obszarw pooonych na terenie grniczym lub jego pobliu. 5. Nastpujce oznaczenia graficzne na rysunku planu s ustaleniami obowizujcymi: 1) granice terenu objtego planem; 2) linie rozgraniczajce tereny i symbole terenw o rnym przeznaczeniu bd rznych zasadach zagospodarowania; 3) klasyfikacja i podstawowe parametry drg dojazdowych; 4) linie pasw ochronnych. 6. Pozostae oznaczenia graficzne maj charakter informacyjny i postulatywny. W przypadku niecisoci pomidzy okrelonymi na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi terenu a jego przeznaczeniu opisowym w tekcie planu, decyduj ustalenia tekstu planu. DZIA II. USTALENIA DLA TERENW OBJTYCH PLANW ROZDZIA I. PRZEZNACZENIE TERENW I ZASAD ICH ZAGOSPODAROWANIA. 4. Ustala si symbole przeznaczenia terenw i warunkw ich wykorzystania: 1. Teren oznaczony w rysunku planu symbolem PG / przeznacza si pod powierzchniow eksploatacj kruszywa mineralnego o cznej powierzchni 8,0 ha, o udokumentowanym w czci dziaki Nr ew. 678 i caej dziaki Nr ew. 684/1 zou kruszywa mineralnego w kategorii C1. Projektowana inwestycja jest zaliczana do przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko, dla ktrych moe by wymagane sporzdzenia raportu jej oddziaywania na rodowisko; 2. Dla terenu o ktrym mowa w ust. 1 ustala si: 1) istniejce, odogowane tereny lene, w przewaajcej czci pozbawione drzewostanu i warstwy humusowej przeznacza si pod powierzchniow eksploatacj kruszywa mineralnego, stanowice poszerzenie istniejcych zakadw grniczych, w tch bezporednim ssiedztwie; 2) zagospodarowanie zoa i prowadzenie jego eksploatacji na podstawie projektu zagospodarowania zoa sporzdzonego zgodnie z przepisami szczeglnymi, po jego zaopiniowanego przez organ grniczy, na podstawie ustanowionego uytkowana grniczego;
Id: QEBHJ-DHRAP-NWDYF-LMSKT-XMVBQ. Podpisany Strona 3

3) dla ochrony gruntw ssiednich naley zachowa pasy ochronne wynikajce z polskiej normy. Szczegowe granice terenu grniczego i obszaru grniczego zostan okrelone w koncesji na eksploatecj zoa; 4) obowizek dostosowania przez przedsibiorcw eksploatujcych kopalin ze zoa, drogi wewntrznej - lenej, do zwikszonego ruchu pojazdw zwizanego z eksploatacj zoa, wraz z jej wczeniem do drogi krajowej. 5) ochron powierzchni ziemi poprzez ograniczenie przeksztace istniejcego uksztatowania terenu, do niezbdnego minimum, wynikajcego z projektu branowego eksploatacji zoa; zmiany uksztatowania terenu nie mog powodowa zmiany kierunku odpywu wody opadowej ze szkod dla gruntw ssiednich, 6) ochron istniejcych lokalnych powiza przyrodniczych, 7) ochron wd powierzchniowych i podziemnych poprzez zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ciekw do gruntu i ciekw wodnych, 8) obowizek gromadzenia odpadw komunalnych w miejscach do tego przeznaczonych i ich zagospodarowanie zgodnie z zasadami gospodarki odpadami komunalnymi w gminie, 9) ochron powietrza atmosferycznego poprzez stosowanie obowizujcych norm dotyczcych emisji spalin, 10) ochron klimatu akustycznego poprzez obowizek przestrzegania dopuszczalnych poziomw haasu, zgodnie z obowizujcymi przepisami odrbnymi, 11) ochron istniejcych zadrzewie, poprzez ograniczenie wycinki drzew do niezbdnego mini-mum wynikajcego z potrzeb inwestycyjnych lub koniecznoci zapewnienia warunkw bezpieczestwa ruchu drogowego, 12) ochron przed szkodliwym elektromagnetycznym promieniowaniem elektroenergetycznych, zgodnie z obowizujcymi przepisami odrbnymi, niejonizujcym od urzdze

13) ograniczanie do niezbdnego minimum wydobywania kruszywa w okresie lgowym ptakw, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia, 14) po zakoczeniu eksploatacji, wykonanie rekultywacji w zakresie ustalonym w dokumentacji (lenym i wodnym). 3. Na terenie okrelonym w ust. 1 dopuszcza si: 1) drogi zakadowe niezbdne do transportu kopaliny, wg projektu zagospodarowania zoa; 2) skadowanie i przemieszczanie nadkadu do czasu jego wykorzystania pod rekultywacj; 3) zabudow kontenerow socjalno biurow, zwizan z eksploatacj zoa; 4) budow studni gbinowej i zbionika bezodpywowego ciekw sanitarnych, zwizanych z obsug zabudowy kontenerowej; 4. Na terenach okrelonych w ust. 1 nakazuje si: 1) ograniczenie prac ziemnych wycznie do terenw udokumentowanych z kopaliny z zachowaniem wymaganego pasa ochronnego na terenie grniczym od terenw ssiednich, zgodnie z przepisami szczeglnymi; 2) ograniczenie do niezbdnego minimum prac przygotowawczych do eksploatacji zoa a take wydobywania kruszywa w okresie lgowym ptakw od 01 marca do 31 sierpnia; 3) sukcesywn rekultywacj terenu, po wyeksploatowaniu kopaliny w kierunku lenym; 5. Dopuszcza si pozostawienie naturalnych zbiornikw wodnych, moliwych do samodzielnego egzystowania, dla obszarw zalegania zoa poniej poziomu wd gruntowych; 6. Teren oznaczony w planie symbolem ZL / stanowi naturane rodowisko lene w obrzarze Natura 2000, adaptowane bez zmian. 7. Na terenie okrelonym w ust. 6 ustala si zakaz jego wykorzystywania na inne cele. ROZDZIA II. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO. 5. Ustala si nastpujce zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego:
Id: QEBHJ-DHRAP-NWDYF-LMSKT-XMVBQ. Podpisany Strona 4

1) przestrzega naley zasad zagospodarowania terenu okrelonych w rysunku planu; 2) przestrzega naley zasad dla obszaru i terenu grniczego okrelonych w przepisach szczeglnych, z ich ograniczeniem do terenu do ktrego inwestor ma tytu prawny; 3) obowizuje zasada rwnolegej rekultywacj terenu z eksploatacj zoa, z wykorzystaniem na cele lene na gruntach lenych podlegajcych ochronie, z zachowaniem skarp terenowych o naturalnym kcie stoku; 4) zjazd z drogi krajowej na teren eksploatacji zoa wymaga uzgodnie z zarzdc drogi i pozwole na realizacj. ROZDZIA III. ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 6. W zakresie ochrony rodowiska i przyrody ustala si: 1. Potrzeby ochrony rodowiska: 1) prowadzenie eksploatacji zoa zgodnie z zasadami okrelonymi w przepisach szczeglnych; 2) przestrzeganie zasad ochrony wynikajcych z planw ochrony terenw prawnie chronionych sukcesywn, poprzez coroczn rekultywacj terenu zmierzajc do przywrcenie gruntw do uytkowania lenego, w miar postpu robt eksploatacyjnych z pozostawieniem naturalnych zbiornikw wodnych powstaych w wyniku eksploatacji zoa; 3) zakaz wprowadzania do wd lub do ziemi ciekw nie speniajnych obowizujcych norm; 4) zakaz lokalizacji obiektw i urzdze emitujcych zanieczyszczenia do atmosfery w ilociach mogcych stwarza przekroczenia dopuszczalnych poziomw niektrych substancji w powietrzu, alarmowych poziomw niektrych substancji w powietrzu oraz marginesw tolerancji dla dopuszczalnych poziomw niektrych substancji, okrelonych w odrbnych przepisach szczeglnych; 5) obowizek zapewnienia moliwie najlepszego stanu akustycznego rodowiska, poprzez przestrzeganie wartoci progowych poziomu haasu w rodowisku, okrelonych w odrbnych przepisach szczeglnych, aktualnie: 45dB pora nocna (rwny 1 najmniej korzystnej godziny nocy); 55dB pora dnia (rwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia); 6) obowizek ograniczenia innych uciliwoci wycznie do terenu, dla ktrego inwestor posiada tytu prawny. 2. Przestrzeganie obowizujcych ustale planw ochrony ustanowionych dla parkw krajobrazowych, a take innych form ochrony przyrody; 1) w zakresie ochrony rodowiska przyrodniczego naley respektowa ustalenia zawarte w planie ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyskiej im. Prof. Witolda Sawiskiego ustanowionego Rozporzdzeniami Wojewody Podlaskiego: Nr 22/01, z dnia 9 sierpnia 2001 roku i Nr 1/06, z dnia14 marca 2006 roku (Dz.Urz. Wojewdztwa Podlaskiego z 2006r. Nr 90, poz.888), w obszarze specjalnej ochrony ptakw Natura 2000 Puszcza Knyszyska (PLB 200003) ustanowionym Rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 21 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) oraz w Specjalnym obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Knyszyska (PLH200006) zaakceptowanym przez Komisj Europejsk. 2) Dla terenw objtych planem, sporzdzono inwentaryzacj gatunkw ptakw i ich siedlisk, oraz inwentaryzacj siedlisk przyrodniczych, a take gatunkw rolin i zwierzt zgodnie z dyrektyw Rady EWG 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono potrzeby zastosowania w obszarze objtym planem ewentualnych rodkw agodzcych, minimalizujcych lub kompensujcych. 3) Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiwzicia naley podj nastpujce dziaania: a) eksploatacja zoa moe odbywa si wycznie w granicach udokumentowanego zoa i projektowanego obszaru grniczego; b) prace eksploatacyjne naley wykonywa w porze dziennej w godz. 6 - 20; c) prace zwizane z zebraniem nadkadu, na etapie przygotowania zoa do eksploatacji na caej jego powierzchni, naley wykona poza okresem lgowym ptakw, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia;

Id: QEBHJ-DHRAP-NWDYF-LMSKT-XMVBQ. Podpisany

Strona 5

d) ograniczanie do niezbdnego minimum wydobywania kruszywa w okresie lgowym ptakw od 1 marca do 31 sierpnia, a take czasu pracy w cigu jednego dnia oraz unikanie kilkudniowych z rzdu okresw wydobywania kruszywa w okresie lgowym ptakw; e) sukcesywnie prowadzi rekultywacj terenw przeksztaceniem naturalnego uksztatowania terenu; poeksploatacyjnych, w zwizku z niekorzystnym

f) obszar eksploatacji naley zabezpieczy w sposb uniemoliwiajcy skadowanie na terenie nieczystoci staych, aby uniemoliwi powstanie dzikiego wysypiska mieci a take przed nielegalnym skadowaniem odpadw i wylewaniem ciekw; g) zapewni stateczno skarp i zboczy wyrobiska; h) zminimalizowa emisj spalin, pyw i haasu do powietrza oraz ograniczy uciliwoci powodowanych przez ten rodzaj emisji wycznie do granic terenu do ktrego przedsibiorca ma tytu prawny; i) dba o jak najlepszy stan sprztu technicznego do eksploatacji zoa, obj go kontrol techniczn i serwisow dla wyeliminowania niekontrolowanych wyciekw oleju napdo-wego oraz pynw eksploatacyjnych. Napenianie zbiornikw paliwem i prace serwisowe powinny odbywa si poza obszarem grniczym, na terenie specjalnie wyznaczonego stanowiska posiadajcego utwardzone i szczelne podoe, zabezpieczajce przed przenikaniem substancji ropopochodnych do rodowiska. ROZDZIA IV. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKW ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ. 7. 1. Obszar objty planem nie jest objty ochron konserwatorsk, na obszarze objtym planem nie wystpuj zabytki nieruchome, ujte w wojewdzkiej ewidencji zabytkw na obszarze objtym planem. 2. W przypadku odkrycia, podczas prac eksploatacyjnych, przedmiotw co do ktrych istnieje przypuszczenie, i s one zabytkami, inwestor i wykonawca robt jest obowizany powiadomi o tym Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw lub Burmistrza Zabudowa oraz wstrzyma wszelkie prace i przeprowadzi w niezbdnym zakresie badania archeologiczne terenu a take sporzdzi dokumentacj na koszt jednostki finansujcej te roboty. ROZDZIA V. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISW SZCZEGLNYCH. 8. Z terenu grniczego wydziela si pasy ochronne w celu zabezpieczenia terenw bezporednio ssiadujcych przed negatywnym oddziaywaniem robt eksploatacyjnych tego obszaru. 1. ustala si szerokoi pasw ochronnych na terenach grniczych: 1) od lasw nie nalecych do inwestora nie mniejsze ni 10,0m; 2) od drg gruntowych i nieruchomoci ktre nie nale do uytkownika obszaru grniczego, nie mniejsze ni 6,0m; 3) szczegowe odlegoci jw. okreli koncesja na eksploatacj zoa. ROZDZIA VI. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 9. Ustala si nastpujce zasady obsugi komunikacyjnej: 1) obsuga zewntrzna obszaru grniczego istniejc drog wewntrzn - oznaczon w planie symbolem KDW, z poszerzeniem pasa drogowego do 15m.powikszonego przy wczeniu do drogi krajowej do 20m ze ciciem naroy 5 x 5m jak w rysunku planu, kosztem terenu oznaczonego symbolem PG-i w kierunku wschodnim od tej drogi, z wczeniem do drogi krajowej Nr 65 poprzez wykonanie przebudowy zjazdu w km. 177+382 wraz z ewentualn przebudow odcinka drogi krajowej Nr 65 przez przedsibiorcw (wacicieli gruntw) za zgod i na warunkach zarzdcy drogi krajowej - GDDKiA, z rwnoczesn rozbirk zjazdu istniejcego, stanowicego wlot drogi KDW/4 do drogi krajowej Nr 65; 2) obsuga terenw zewntrznych przylegajcych do zoa kruszywa, adaptowan drogwewntrzna gminn w cigu drogi istniejcej na dziace Nr ew. 662 oznaczon w planie symbolem KDW/1 i projektowanego objazdu zewntrznego oznaczonego symbolem KDW/2;
Id: QEBHJ-DHRAP-NWDYF-LMSKT-XMVBQ. Podpisany Strona 6

3) odcinek drogi w obszarze grniczym, w cigu istniejcej drogi gminnej, dziaka Nr ew 679 oznaczony w rysunku planu symbolem KDW/3 oraz istniejcy zjazd z drogi krajowej Nr 65 oznaczony w rysunku planu symbolem KDW/4, ktry przeznacza si do likwidacji, zgodnie z art. 31 i 32 ustawy prawo budowlane(Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity); 4) wykonanie zjazdw z drogi krajowei i z drogi wewntrznej do terenw eksploatacji kruszywa powinny by zaprojektowane i wykonane na warunkach uzgodnionych z zarzdcami drg w oparciu o obowizujce przepisy okrelone w ustawie o drogach publicznych oraz zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie, a dla drogi wewntrznej w oparciu o wyej wymienion ustaw i warunki techniczne z zachowaniem wymaga zawartych w przepisach odrbnych; 5) obsuga wewntrzna w obszarze grniczym projektowanymi drogami wewntrznymi okrelonymi projektem zagospodarowania zoa; 6) drogi dojazdowe do terenw lenych, powstaych po wyeksloatowaniu zoa winien okreli projekt urzdzenia lasw. 10. Zasady budowy infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wod do celw komunalnych systemem kontenerowym lub ze studni wierconej, dla celw technologicznych do przerbki kruszywa ze zbiornikw otwartych powstaych po wyeksploatowaniu zoa w obiegu zamknitym; 2) odprowadzenie ciekw sanitarnych w okresie eksploatacji zoa do zbiornikw bezodpywowych, oprnianych w punkcie zlewnym oczyszczalni gminnej; 3) odprowadzenie wd opadowych do gruntu , na zasadzie wsikania do gruntu, bez wczenia do urzdze i elementw odwodnienia drogi krajowej Nr 65; 4) eksploatacja zoa w terenach zawodnionych wymaga bdzie zaopatrzenia w energi elektryczn na warunkach okrelonych przez Zakad Sieci Biaystok Teren. Istnieje moliwo zasilenia odbiorcw z istniejcej przy drodze krajowej Nr 65 (na odcinku Biaystok do skrzyowania Bobrowniki Michaowo) stacji transformatorowej supowej projektowanym odcinkiem linii NN do miejsca odbioru, lub odcinkiem jako odgazienie od najbliszej istniejcej linii NN. 5) Istnieje moliwo zasilenia odbiorcw z istniejcej przy drodze krajowej Nr 65 (na od-cinku Biaystok do skrzyowania Bobrowniki Michaowo) staci transformatorowej su-powej projektowanym odcinkiem linii NN do miejsca odbioru, lub odcinkiem jako od-gazienie od najbliszej istniejcej linii NN. ROZDZIA VII. SPOSB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZDZENIA I UYTKOWANIA TERENW. 11. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i uytkowania terenw ustala si: 1) dotychczasowy sposb uytkowania gruntw lenych do czasu ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem okrelonym w planie; 2) zakaz wykorzystywania na inne cele terenw grniczych, w okresie eksploatacji zoa. ROZDZIA VIII. GRANICE OBSZARW WYMAGAJCE PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI. 12. Cay obszar objty planem ulegnie przeksztaceniom wysokociowym i rekultywacji: 1) ustala si kierunek rekultywacji leny, uwzgldniajcy wymogi obszarw chronionych Natura 2000; 2) dopuszcza si pozostawienie naturalnie uksztatowanych zbiornikw wodnych dla terenw eksploatacji zoa poniej poziomu wd gruntowych; 3) zaleca si sukcesywn rekultywacj terenu grniczego i obszaru grniczego w miar postpu robt eksploatacyjnych, co najmniej raz do roku.

Id: QEBHJ-DHRAP-NWDYF-LMSKT-XMVBQ. Podpisany

Strona 7

ROZDZIA IX. STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTRYCH USTALA SI OPAT Z TYTUU WZROSTU WARTOCI NIERUCHOMOCI W ZWIZKU Z UCHWALENIEM PLANU. 13. Ustala si stawk procentow w wysokoci 30% (sownie trzydzioeci procent) suc naliczaniu opat z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci w zwizku z uchwaleniem planu. ROZDZIA X. PRZEZNACZENIE GRUNTW NA CELE NIEROLNICZE I NIELENE. 14. 1. Przeznacza si na cele nielene grunty lene pozbawione drzewostenu w obszarze objtym planem o cznej powierzchni 8,40 ha, na okres do 10 ciu lat, stanowicych okres eksploatacji zoa. 2. zgod na przeznaczenie gruntw lesnych o pow. 8,0 ha, na cele nielene w okresie przejciowym, wyrazi Marszaek Wojewdeztwa Podlaskiego decyzj DMG.III.7230-34/10 z dnia 6 padziernika 2010 r.oraz na pozosta powierzchni Wojewoda Podlaski decyzj R.V.77111-14/05 r. z dnia 18 kwietnia 2005 r. DZIA III. POSTANOWIENIA KOCOWE 15. Traci moc uchwaa Nr III/13/10 Rady miejskiej w Zabudowie z dnia 29 grudnia 2010r. oraz w czci uregulowanej niniejsz uchwa uchwaa Nr XXXI/187/05 Rady Miej-skiej w Zabudowie z dnia 29 grudnia 2005r. 16. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Zabudowa. 17. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego.

Id: QEBHJ-DHRAP-NWDYF-LMSKT-XMVBQ. Podpisany

Strona 8

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Zabudowie z dnia 30 maja 2011 r. Zalacznik1.pdf Bobrowa IV - maj 2011

Id: QEBHJ-DHRAP-NWDYF-LMSKT-XMVBQ. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Zabudowie z dnia 30 maja 2011 r. Rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych .Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 zm. Z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492) Rada Miejska w Zabudowie rozstrzyga niniejszym sposb realizacji inwestycji nalecych do zada wasnych Gminy, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa mineralnego Bobrowa IV i V, obejmujcego dziaki Nr ew. 678, 679, 684/1 i czci dz. Nr ew. 662, 680/1, 680/2, 681 i 683, pooone na gruntach wsi Bobrowa w gminie Zabudw, pow. biaostocki, woj. podlaskie. 1. Zasady oglne realizacji inwestycji celu publicznego, w tym infrastruktury technicznej: - infrastruktura techniczna, niezbdna do funkcjonowania projektowanej eksploatacji kruszywa i porzdkowania kompleksowego zagospodarowania zrealizowana bdzie przez inwestorw realizujcych inwestycj podstawow.. 2. Wymagany zakres infrastruktury technicznej: - zaopatrzenie w wod, do celw socjalno bytowych kontenerowe, lub ze studni wierconej, do celw technologicznych ze zbiornikw powierzchniowych powstaych w wyniku eksplo-atacji czci zawodnionej zoa, - odprowadzenie ciekw sanitarnych kontenerowe lub do zbiornikw bezodpywo-wych, oprnianych w punkcie zlewnym oczyszczalni gminnej, - budowa niezbdnych urzdze podczyszczajcych do odprowadzenia wd opadowych z terenw utwardzonych na wasnym terenie, - niezbdna sie energetyczna, realizowana bdzie przez jej dystrybutora, zgodnie z prawem energetycznym. 3. Zasady finansowania zada inwestycyjnych: Zadania inwestycyjne okrelone w p.2, finansowane bd ze rodkw wasnych inwestorw eksploatujcych kruszywo. Zakada si moliwo i celowo pozyskania wsparcia finansowego na realizacj celw publicznych z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w zakresie uzbrojenia terenu oraz ze rodkw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007 2013 przeznaczonych na dziaania zwizane z ochron rodowiska, w szczeglnoci zwizane z rekultywacj terenw poeksploatacyjnych z ich przystosowaniem do wymogw obszarw chro-nionych Natura 2000.

Id: QEBHJ-DHRAP-NWDYF-LMSKT-XMVBQ. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Zabudowie z dnia 30 maja 2011 r. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dziaek Nr ew. 662, 678, 679, 684/1 i 683 w czci przylegajcej do dziaki Nr ew. 684/1, pooonych na gruntach wsi Bobrowa w gminie Zabudw, woj. podlaskie ROZSTRZYGNICIE .W sprawie nie uwzgldnionych uwag do projektu jednostkowej zmiany kierunkw za-gospodarowania przestrzennego w studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabudw dla terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa mine-ralnego Bobrowa IV i V, obejmujcego dziaki Nr ew. 678, 679, 681/4 i cz dziaek nr ew.662, 680/1, 680/2, 681, i 683 pooonych na gruntach wsi Bobrowa, w gminie Za-budw, pow. biaostocki, woj. podlaskie, po ich wyoeniu do wgldu publicznego w dniach od 28 marca 2011 r. do 18 kwietnia 2011r. i w terminie wyznaczonym do dnia 04 maja 2011 r. Nie przedoono adnych uwag do rozpatrzenia

Id: QEBHJ-DHRAP-NWDYF-LMSKT-XMVBQ. Podpisany

Strona 1