You are on page 1of 3

Katowice, dnia 15 czerwca 2011 r.

WOJEWODA LSKI NR NP/II/0911/238/11 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano uchway Nr VI/79/2011 Rady Miasta Wisy z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchway Nr IV/42/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia godzin bezpatnego nauczania oraz ustalenia opat za wiadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gmin Wisa, w caoci - jako niezgodnej z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.), zwanej dalej ustaw. Uzasadnienie Przedmiotow uchwa podjt na sesji w dniu 28 kwietnia 2011r. Rada Miasta Wisy dokonaa zmiany uchway Nr IV/42/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia godzin bezpatnego nauczania oraz ustalenia opat za wiadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gmin Wisa. Uchwaa dorczona zostaa Wojewodzie lskiemu w dniu 17 maja 2011r. W toku badania legalnoci przedmiotowej uchway organ nadzoru stwierdzi, i postanowienie 1 niniejszego aktu stanowi przekroczenie delegacji wynikajcej z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie owiaty. Przepisem tym Rada Miasta postanowia, e w uchwale Nr IV/42/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia godzin bezpatnego nauczania oraz ustalenia opat za wiadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gmin Wisa w 2 doda pkt 4 o nastpujcej treci: 30 z za kad rozpoczt godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza ustalonym w umowie czasem. Po dokonanej przepisem 1 uchway Nr VI/79/2011 nowelizacji, przepis 2 uchway Nr IV/42/2011 otrzyma brzmienie: ustali opat za kad rozpoczt godzin zaj z dziemi ponad czas realizacji podstawy programowej () w nastpujcej wysokoci: 1) 4 z za pierwsz godzin 2) 2 z za drug godzin 3) 0,50 z z kolejne godziny 4) 30 z za kad rozpoczt godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza ustalonym w umowie czasem. Zgodnie z powoanym wyej przepisem ustawy, organ prowadzcy ustala wysoko opat za wiadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczajcym wymiar zaj, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. Cytowany przepis upowania organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego wycznie do okrelenia wysokoci opat za wiadczenia udzielane w czasie przekraczajcym czas przeznaczony na bezpatne nauczanie, wychowanie i opiek. W uchwale Nr IV/42/2011, podjtej w dniu 24 lutego 2011r. Rada Miejska Wisa okrelia wysoko opat, ktre bd pobierane za kad rozpoczt godzin, przekraczajc wymiar 5 godzin dziennie bezpatnego nauczania, wychowania i opieki. Przyjta w miesicu lutym przez Rad Miejsk Wisa regulacja, w opinii organu nadzoru w sposb jasny i nie budzcy wtpliwoci realizowaa delegacj ustawow z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie owiaty. Sposb naliczania opat za kad rozpoczta godzin zaj, ponad przyjte przez Rad 5 godzin bezpatnego nauczania, wychowania i opieki, skonstruowany zosta w ten sposb, e opata za pierwsz rozpoczt godzin wynosia 4 z, za drug 2 z, za za kad nastpn 0,50 z..

W kwestionowanej przez organ nadzoru uchwale, Rada Miasta Wisa dodaa do omwionego wyej systemu pobierania opat kolejny przepis ( 2 pkt 4), zgodnie z ktrym za kad rozpoczt godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza ustalony w umowie czas opata wynosi 30 z. Regulacja powysza, w ocenie organu nadzoru nie mieci si w granicach kompetencji uchwaodawczej Rady Miasta, okrelonej w przepisie art. 14 ust. 5 ustawy, zgodnie z ktrym organ prowadzcy moe ustali wysoko opat za wiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczajcy wymiar zaj (). Analizujc brzmienie cytowanego przepisu nie ulega wtpliwoci, e baz dla organu prowadzcego, od ktrego naley konstruowa uchwa w oparciu o przepis art. 14 ust. 5 ustawy, jest przyjcie przez ten organ czasu, wyraonego w iloci godzin, w ktrych organ ten bdzie zapewnia bezpatne nauczanie wychowanie i opiek. W przypadku Miasta Wisa przyjto, e czas ten wynosi 5 godzin dziennie. Oznacza to, e codziennie przez 5 godzin, nauczanie, wychowanie i opieka we wszystkich przedszkolach, dla ktrych organem prowadzcym jest Miasto Wisa, dla wszystkich dzieci uczszczajcych do tych placwek jest bezpatne. Oznacza to rwnie, e opata za pierwsz rozpoczt nastpn godzin (ponad bezpatne 5 godzin) wynosi 4 z, opata za drug rozpoczt godzin wynosi 2 z, za opata za kad nastpn godzin 0,5 z.. Przyjty przez Rad Miasta Wisa w uchwale Nr VI/79/2011 przepis 1, zmieniajcy system naliczania opat, okrelony w 2 uchway Nr IV/42/11 powoduje przyjcie przez Rad Miasta Wisy innego systemu ustalania opat, ni system wskazany przez ustawodawc w przepisie art. 14 ust. 5 ustawy. Z dotychczasowych wywodw wynika, e jedynym kryterium, w oparciu o ktre dopuszczalne jest ustalanie dodatkowych opat przez organ prowadzcy, jest czas pozostawania dziecka w przedszkolu ponad norm godzin bezpatnych przyjtych przez ten organ. Tymczasem Rada Miasta Wisa w kwestionowanej przez organ nadzoru uchwale, wprowadzia opat za kad rozpoczt godzin pobytu dziecka w przedszkolu (w wysokoci 30 z), ktra miaaby by naliczana w przypadku przebywania dziecka w przedszkolu poza ustalonym w umowie czasem. W ocenie organu nadzoru taka regulacja pozostaje w sprzecznoci z dyspozycj zawart w art. 14 ust. 5 ustawy o systemie owiaty, gdy nakazuje inny, ni przyjty przez ustawodawc, sposb naliczania opat za pobyt dziecka w przedszkolu. Przyjty przez Rad Miasta Wisa przepis powodowaby, e w stosunku do dzieci, ktre zgodnie z zawart umow miayby przebywa w przedszkolu 5 godzin dziennie (w czasie bezpatnie zapewnionej nauki, wychowania i opieki), kada rozpoczta godzina ponad umowne 5 godzin kosztowaaby rodzicw 30 z, za rodzicw innych dzieci, ktre zgodnie z umow miayby przebywa w przedszkolu duej (np. 6 godzin ) jedynie 4 z. Opata ustalona przez Rad Miasta Wisa w kwestionowanej uchwale w rzeczywistoci nie okrela zapaty za wiadczenie oferowane przez przedszkole, ale stanowi swoist sankcj nakadan na rodzicw dziecka za przekroczenie zadeklarowanego w umowie czasu korzystania ze wiadcze przedszkola, co w opinii organu nadzoru stanowi przekroczenie delegacji ustawowej, umoliwiajcej Radzie podjcie uchway w sprawie opat za wiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne. Zawarcie w akcie organu stanowicego gminy przepisu, ktry wykracza poza przyznan temu organowi kompetencj uchwaodawcz, narusza zasad legalizmu wyraon w art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z ktr organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach upowanie zawartych w ustawie, a take art. 94 Konstytucji RP, w oparciu o ktry organy samorzdu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rzdowej, na podstawie i w granicach upowanie zawartych w ustawie, ustanawiaj akty prawa miejscowego obowizujce na obszarze dziaania tych organw. Stanowione przez organy jednostek samorzdu terytorialnego akty prawa miejscowego winny regulowa kwestie wynikajce z delegacji ustawowej w taki sposb, by przyjte w oparciu o ni normy uzupeniay wydane przez inne podmioty, przepisy powszechnie obowizujce, ksztatujce prawa i obowizki ich adresatw. Ustawodawca, formuujc okrelon delegacj do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upowanienie do uregulowania wycznie kwestii nie objtych dotd adn norm o charakterze powszechnie obowizujcym w celu uksztatowania stanu prawnego uwzgldniajcego m. in. specyfik, moliwoci i potrzeby rodowiska, do ktrego waciwy akt wykonawczy jest skierowany. Naley podkreli, i wszelkie uchway podejmowane przez organ stanowicy gminy musz nie tylko mie umocowanie w obowizujcych przepisach prawa, ale te zapisy zawarte w uchwaach nie mog przepisw tych narusza. Rada Miasta obowizana jest przestrzega zakresu upowanienia ustawowego udzielonego jej przez ustaw w zakresie tworzenia aktw prawa miejscowego, a w ramach udzielonej jej delegacji w tych dziaaniach nie moe wkracza w materi uregulowan ustaw. Uchwaa bowiem rady gminy, bdca aktem prawa miejscowego, jest rdem powszechnie obowizujcego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, a zatem musi respektowa unormowania zawarte w aktach wyszego rzdu (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP). Warto w tym miejscu przywoa orzeczenie WSA we Wrocawiu z dnia 3 padziernika 2007 r., sygn. akt IV SA/Wr 313/07, w ktrym sd zauway, i przepis udzielajcy kompetencji prawodawczej, podlega wykadni dosownej. Zgodnie z zasad pastwa prawa i wyprowadzonymi z niej zasadami przyzwoitej legislacji, tre przepisw upowaniajcych nie

moe by korygowana przez zabiegi wykadni rozszerzajcej czy zwajcej. Konsekwencj wydawania aktw wykonawczych wycznie na podstawie upowanienia zawartego w ustawie jest to, e kade wykroczenia poza zakres udzielonego upowanienia, nawet jeeli suyoby to wykonaniu ustawy, stanowi naruszenie normy upowaniajcej i zarazem, konstytucyjnych warunkw legalnoci aktu wykonawczego. Z uwagi na powysze, organ nadzoru stwierdza, e podjcie przez Rad Miasta Wisy uchway z dnia 28 kwietnia 2011 r. zostao dokonane z racym naruszeniem przepisw prawa i w niniejszej sytuacji stwierdzenie niewanoci kwestionowanej uchway, w caoci jest konieczne i w peni uzasadnione. Na niniejsze rozstrzygnicie nadzorcze suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od dnia dorczenia rozstrzygnicia. Otrzymuj: 1) Rada Miasta Wisy - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 2) aa.

Wojewoda lski Zygmunt ukaszczyk