”இன,  ச பாதிதா ெவசிவேக.

மிச
ைவகாம சா பட. !"தா?”

”ேபாமா, எ ப பா$தா அேத ச பாதிதானா. நா சா பட மாேட..?”

வ(
'
வ(
' ஒலி இ+த ‘,-… ,-’… இேதா( வைடெபற
ேபாகிற/

பேன..! தினா, ெவ+தயகீ ைர, க, ேசாள, கா4கறி, ைரஃ 6 எ7 30
வைகயான ச பாதிகைள ‘"ைவயரசி’ சா+தி வஜயகி,ண ப மா7ேபா/,
இன என கவைல!

”பைச ழ+ைதயல ஆரப", பா<க வைர ச பாதி சா படலா.
அ/= ஒபஸி, ச$கைர ேநா4, ெகாலரா?, ஹா$ பரா ளA
பாதிக படவ<கB வர பரசாத ச பாதிதா” எ7 ெசா? சா+தி
வஜயகி,ண,

”ேகா/ைமைய தவேடாட அைர", ச பாதி ெச4தா, ச/ வணாகாம
'
உடல
ேச$+/(. மாைவ தDண வ( பைச!ச/, ெம?லிசான /ணயால நா
மண ேநர/ E ெவ"டா, ச பாதி மி/வா இ. அவசரமா
ெச4யனா… மிதமான "(ந'$ இ?லனா, ெவ/ெவ/ பான பாைல வ( தள$வா
பைச!"கிடா ேபா/” எ7 ஸு ெகா(கிறா$.

பறெகன… ஜமாG<க! 

வ
' ச பாதி

ேதைவயானைவ: ேகா/ைம மா= – ஒ க , ச$கைர, ெந4 – தலா ஒ
ேடபHI, பா? – கா? க , உ – ஒ சிைக.

ெச4Jைற: ேகா/ைம மாவ? உ , பா?, தDண$' ேச$/, மாைவ ெகயாக
கல+/ ைவ/ ெகாHள=. ச$கைரைய மிஸிய? ேபா( ெபா/
ெகாHள=. ேகா/ைம மா= கலைவய? சிறி/ எ(/ சிறிய வடமாக
ேத4க=. அத ேம?ற ெந4 தடவ, ெபாத ச$கைரைய Kவ நாகாக
ம/, மா= ெதா( மL D( ேத4/, காG ேதாைசக?லி? ேபா(, ெந4
வ( "ெட(க=

மிஸ ெவM ச பாதி

ேதைவயானைவ: ேகா/ைம மா= – இரD( க , /வய ேகர, /வய ேகா –
தலா கா? க , /வய டமிளகா4, /வய ெவ<காய – தலா இரD( NI,
/வய இ!சி – ஒ NI, ெபாயாக ந7கிய பைச மிளகா4 – ஒ NI,
எDெண4, உ – ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: ேகா/ைம மாவ? உ , /வய கா4கறிகH, இ!சி, பைச மிளகா4
ேச$/, தDண$' ெதள/, ெகயாக பைச+/ ெகாHள=. இ+த மாவ? சிறி/
எ(/, ெம?லிய ச பாதியாக இ(, காG ேதாைசக?லி? ேபா(, எDெண4
தடவ "ெட(க=.

வாைழகா4 கார ச பாதி

ேதைவயானைவ: வாைழகா4 – 1, ேகா/ைம மா= – ஒ க , எ மிைச சா7 –
இரD( NI, தனயா – இரD( NI, கா4+த மிளகா4 – 4, ெபாயாக
ந7கிய கறிேவ பைல – சிறிதள=, எDெண4, உ – ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: வாைழகாைய ேதா ட ேவக ைவ/, பற ேதாைல உ /
மசி/ ெகாHள=. தனயா, கா4+த மிளகாைய சிறி/ எDெணய? வ7/,
ெபா/ ெகாHள=. ேகா/ைம மா=ட உ , மசித வாைழகா4, ெபாத
தனயா – மிளகா4, ந7கிய கறிேவ பைல, எ மிைச சா7 ேச$/, தDண$'
ெதள/ ெகயாக பைச+/ ெகாHள=. இதிலி+/ சிறி/ மாைவ எ(/

ெம?லிய ச பாதியாக இ(, காG ேதாைசக?லி? ேபா(, எDெண4 வ(
"ெட(க=

மிள ச பாதி

ேதைவயானைவ: ேகா/ைம மா= – ஒ க , மிள – ஒ NI, ெந4 – 2
NI, எDெண4, உ – ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: Jகா? NI ெந4ய? மிளைக வ7/ ெபா/ ெகாHள=.
அைத ேகா/ைம மாவ? ேச$/… உ , மL தJHள ெந4ையG ேச$/, தDண$'
ெதள/ ெகயாக பைச+/ ெகாHள=. மாைவ ச பாதிகளாக இ(, காG
ேதாைசக?லி? ேபா(, எDெண4 வ( "ெட(க=.

மசாலா ச பாதி

ேதைவயானைவ: ேகா/ைம மா= – ஒ க , பைட – ஒ /D(, கிரா,
ஏலகா4, வரலி ம!சH – தலா 1, கா4+த மிளகா4 – 2, /வய ெவ<காய –
Jகா? க , எDெண4, உ – ேதைவயான அள=,

ெச4Jைற: கடாய? Jகா? NI எDெண4 வ(, கா4+த/ பைட,
கிரா, ஏலகா4, கா4+த மிளகா4 ேபா( வ7/ ெகாHள=. இவP7ட
வரலி ம!சைள ேச$/ ெபா/, ேகா/ைம மா=ட கலக=. உ , /வய
ெவ<காய ேச$க=. இைத தDண$' ெதள/ ெகயாக பைச+/,
ச பாதிகளாக இ(, காG ேதாைசக?லி? ேபா(, எDெண4 வ(
"ெட(க=, 

ைர ஃ 6 ச பாதி

ேதைவயானைவ: ேகா/ைம மா= – ஒ க , J+தி , பாதா பதா ேச$+த கலைவ
– Jகா? க , ேபQைச /D(கH – 5, உல$+த திராைச – 10, ெந4 – ேதைவயான
அள=.

ெச4Jைற: பாதா, J+தி , பதா கலைவைய ைநஸாக ெபா/ ெகாHள=,
ேபQைச, திராைசைய "(ந' ? 10 நிமிட ஊற ைவ/, மிஸிய? ைநஸாக
அைரக=. ேகா/ைம மாவ?, ெபாத ெபா, அைரத வS/ ேச$/, சிறி/

ெந4 வ(, தDண$' ெதள/ ெகயாக பைசய=. ேதைவ படா? சிறி/
பா? ேச$/ கலகலா. பைச+த மாைவ ச பாதிகளாக இ(, காG
ேதாைசக?லி? ேபா(, ெந4 தடவ "ெட(க=. 

தினா ச பாதி

ேதைவயானைவ: ேகா/ைம மா= – ஒ க , ெபாயாக ந7கிய தினா – கா? க ,
/வய இ!சி – ஒ NI, ெந4 – ஒ NI, எDெண4, உ – ேதைவயான
அள=.

ெச4Jைற: ேகா/ைம மா=ட உ , இ!சி, தினா, ெந4 ேச$/, தDண$'
ெதள/ ெகயாக பைச+/, ச பாதிகளாக இட=. காG ேதாைசக?லி?
ஒTெவா ச பாதியாக ேபா(, எDெண4 வ( "ெட(க=.

கடைல மா= ச பாதி

ேதைவயானைவ: கடைல மா= – அைர க , ேகா/ைம மா= – ஒ க , ஓம, கர
மசாலாKH – தலா அைர NI, ெந4, ஆV$ ெபா – தலா ஒ NI,
எDெண4, உ – ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: கடைல மா=ட ேகா/ைம மா=, ஓம, கர மசாலாKH, ெந4,
ஆV$ ெபா, உ ேச$/, தDண$' ெதள/ ெகயாக பைசய=. இைத
ெம?லிய ச பாதிகளாக இ(, காG ேதாைசக?லி? ேபா(, எDெண4 வ(
"ெட(க=. 

Q ச பாதி

ேதைவயானைவ: ேகா/ைம மா=, ெபாயாக ந7கிய ெகாதம?லி – தலா ஒ க ,
பைச மிளகா4 – 2, எDெண4, உ – ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: ெகாதம?லிGட பைச மிளகா4, உ ேச$/ தDண$' ெதள/
மிஸிய? அைரக=. இ+த வSதி? ேகா/ைம மாைவ ேபா(, தDண$'
ெதள/ பைச+/ ெகாHள=. மாைவ ச பாதிகளாக இ(, காG
ேதாைசக?லி? ேபா(, எDெண4 வ( "ெட(க=

ெவ+தயகீ ைர ச பாதி

ேதைவயானைவ: ெபாயாக ந7கிய ெவ+தயகீ ைர, ேகா/ைம மா= – தலா ஒ
க , மிளகா4KH, ம!சHKH – தலா கா? NI, எDெண4, உ –
ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: கடாய? சிறி/ எDெண4 வ(… ெவ+தயகீ ைர, மிளகா4KH,
ம!சHKH, உ ேச$/ 2 நிமிட வதகி ஆற வட=. இதி? ேகா/ைம மாைவ
ேபா( தDண$' ெதள/, ெகயாக பைச+/, ச பாதிகளாக இ(, காG
ேதாைசக?லி? ேபா(, எDெண4 வ( "ெட(க=.

JHள<கி ச பாதி

ேதைவயானைவ: /வய JHள<கி – அைர க , ேகா/ைம மா= – ஒ க , ேசாள
மா= – கா? க , ெபாயாக ந7கிய ெகாதம?லி, ெவ<காய, பைச மிளகா4 –
சிறிதள=, எDெண4, உ – ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: /வய JHள<கிGட பைச மிளகா4, ெகாதம?லி, ெவ<காய,
உ ேச$/, ேகா/ைம மா=, ேசாள மாைவ ேபா( (ேதைவ படா? தDண$'
ெதளக=), ெகயாக பைசய=.

மாைவ ெம?லிய ச பாதிகளாக இ(, காG ேதாைசக?லி? ேபா(, எDெண4
வ( "ெட(க=

பய7 ச பாதி

ேதைவயானைவ: ஊற ைவத பய7 – கா? க , ேகா/ைம மா= – ஒ க , கா4+த
மிளகா4 – 2, சீ ரகKH – கா? NI, எDெண4, உ – ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: ஊற ைவத பய7ட கா4+த மிளகா4, உ ேச$/ அைரக=.
இதAட ேகா/ைம மா=, சீ ரகKH ேச$/, தDண$' ெதள/ ெகயாக
பைச+/, ெம?லிய ச பாதிகளாக இ(, காG ேதாைசக?லி? ேபா(,
எDெண4 வ( "ெட(க=.

J+தி

கார ச பாதி

ேதைவயானைவ: J+தி

– 15, கசகசா – 2 NI, கா4+த மிளகா4 – 2, ேகா/ைம

மா= – ஒ க , ெந4, உ – ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: J+தி Gட கசகசா, கா4+த மிளகா4 ேச$/ ெபாக=.
ேகா/ைம மா=ட, ெபாத J+தி

கலைவ, உ ேச$/, தDண$' ெதள/

ெகயாக பைசய=. இைத ச பாதிகளாக இ(, காG ேதாைசக?லி?
ேபா(, ெந4 வ( "ெட(க=.

எH ச பாதி

ேதைவயானைவ: ெவHைள எH, ைமதா மா= – தலா கா? க , ேகா/ைம மா= – ஒ
க , தனயா – 2 NI, மிள, சீ ரக, ெந4 – தலா ஒ NI, எDெண4, உ –
ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: எHைள ெவ7 கடாய? வ7க=. தனயா, மிள, சீ ரக
EைறG கா? NI எDெண4 வ( வ7/, இதAட வ7த எHைள
ேச$/ ெபாக=. ேகா/ைம மா=ட ைமதா மா=, வ7/ ெபாத ெபா,
உ , ெந4 ேச$/ கல+/, தDண$' ெதள/ ெகயாக பைசய=. இ+த
மாைவ ச பாதிகளாக இ(, காG ேதாைசக?லி? ேபா(, எDெண4 வ(
"ெட(க=.

ேத<கா4 ச பாதி

ேதைவயானைவ: ேகா/ைம மா= – ஒ க , ேத<கா4 /வ? – கா? க ,
ெபாயாக ந7கிய பைச மிளகா4, கறிேவ பைல – சிறிதள=, எDெண4, உ –
ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: ேகா/ைம மா=ட ேத<கா4 /வ?, பைச மிளகா4, கறிேவ பைல,
உ ேச$/, தDண$' ெதள/ பைச+/, தமனான ச பாதிகளாக இட=.
ேதாைசக? கா4+த/ ச பாதிகைள ேபா(, எDெண4 வ( "ெட(க=.

ேவ$கடைல ச பாதி

ேதைவயானைவ: ேவ$கடைல – கா? க , ேகா/ைம மா= – ஒ க , இ!சி – ஒ
சிறிய /D(, சின ெவ<காய, கா4+த மிளகா4 – தலா 4, சிறிய மா<கா4 /D(
– 1, உ , எDெண4 – ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: ேவ$கடைலGட ெவ<காய, கா4+த மிளகா4, மா<கா4 /D(,
இ!சி, உ ேச$/ ெகயாக அைரக=. இ+த வSைத ேகா/ைம மா=ட
கல+/, தDண$' ெதள/ பைச+/, ச பாதிகளாக இ(, காG ேதாைசக?லி?
ேபா(, எDெண4 வ( "ெட(க=.

உைளகிழ< ச பாதி

ேதைவயானைவ: ெப ய உைளகிழ< – 1, ேகா/ைம மா= – ஒ க ,
மிளகா4KH – கா? NI, ெபாயாக ந7கிய ெவ<காய – சிறிதள=,
/வய பன '$ – கா? க , எDெண4, உ – ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: உைளகிழ<ைக ேவக ைவ/, ேதா /, /வ ெகாHள=.
இதAட ேகா/ைம மா=, மிளகா4KH, ெவ<காய, பன '$, உ ேச$/,
தDண$' ெதள/ ெகயாக பைசய=. மாைவ ச பாதிகளாக இ(, காG
ேதாைசக?லி? ேபா(, எDெண4 வ( "ெட(க=.

ெர ச பாதி

ேதைவயானைவ: பSத தகாள – 2, ேகா/ைம மா= – ஒ க , கா4+த மிளகா4 –
3, எDெண4, உ – ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: கா4+த மிளகாைய ெகாதி ந' ? ேபா( 10 நிமிட E ைவக=.
பற மிளகாGட தகாள, உ ேச$/ அைர/, ேகா/ைம மாைவ ேச$/,
தDண$' ெதள/ ெகயாக பைச+/, ச பாதிகளாக இட=. காG
ேதாைசக?லி? ச பாதிைய ேபா(, எDெண4 வ( "ெட(க=

ேபபகா$ ச பாதி

ேதைவயானைவ: /வய ேபபகா$ – கா? க , ேகா/ைம மா= – ஒ க ,
ெபாயாக ந7கிய டமிளகா4, பைச மிளகா4 – சிறிதள=, எDெண4, உ –
ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: /வய ேபபகா$Aட, டமிளகா4, பைச மிளகா4, உ , ேகா/ைம
மா= ேச$/ ெகயாக கல+/, தDண$' ெதள/ பைச+/, ச பாதிகளாக

இட=. காG ேதாைசக?லி? ச பாதிகைள ேபா(, எDெண4 வ(
"ெட(க=.

தா? ச பாதி

ேதைவயானைவ: பயதப , கடைல ப – தலா ஒ ேடபHI,
ேகா/ைம மா= – ஒ க , மிளகா4KH, ேத<கா4 /வ?, தனயாKH – தலா
அைர NI, ெப<காயKH – கா? NI, எDெண4, உ – ேதைவயான
அள=.

ெச4Jைற: பயதப , கடைல ப இரDைடG ஒறாக ேச$/, EW
அள= தDண$' வ( க ? ைழய ேவக ைவக=. ஆறிய/ ப ைப
எ(/ மசி/… ெப<காயKH, மிளகா4KH, தனயாKH, ேத<கா4
/வ?, ேகா/ைம மா=, உ ேச$/, தDண$' ெதள/ ெகயாக பைச+/,
ச பாதிகளாக இட=. காG ேதாைசக?லி? ேபா(, எDெண4 வ(
"ெட(க=.

மகாேசாள ச பாதி

ேதைவயானைவ: மகாேசாள மா=, ேகா/ைம மா= – தலா அைர க , ெபாயாக
ந7கிய ெகாதம?லி – சிறிதள=, சீ ரகKH – கா? NI, சா மாசாலாKH –
அைர NI, எ மிைச சா7 – ஒ NI, எDெண4, உ – ேதைவயான
அள=.

ெச4Jைற: மகாேசாள மா=ட ேகா/ைம மா=, உ , ெகாதம?லி, சீ ரகKH,
சா மசாலாKH, எ மிைச சா7 ேச$/, தDண$' ெதள/ ெகயாக
பைசய=. இ+த மாைவ ெம?லிய ச பாதிகளாக இ(, காG ேதாைசக?லி?
ேபா(, எDெண4 வ( "ெட(க=.

அ சி ச பாதி

ேதைவயானைவ: அ சி மா= – ஒ க , ேகா/ைம மா= – கா? க , ெபாயாக
ந7கிய ெவ<காய, ெகாதம?லி, பைச மிளகா4 – சிறிதள=, ேத<கா4 /வ?
– ஒ ேடபHI, ேத<கா4 எDெண4 – 2 NI, எDெண4, உ –
ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: அ சி மா=ட, ேகா/ைம மா=, ெவ<காய, ெகாதம?லி, பைச
மிளகா4, ேத<கா4 /வ?, உ ேச$/ நறாக கல+/, ேத<கா4 எDெண4
வ(, தDண$' ெதள/ ெகயாக பைசய=. ஒ பளா ஷ'? சிறி/
பைச+த மாைவ ேபா(, ழவயா? ேத4/, ெம?லிய ச பாதிகளாக த,
காG ேதாைசக?லி? ேபா(, எDெண4 வ( "ெட(க=.

பெர ச பாதி

ேதைவயானைவ: பெர /D(கH – 2, ேகா/ைம மா= – ஒ க , /வய பன '$ –
கா? க , பா? – சிறிதள=, ெபாயாக ந7கிய பைச மிளகா4, ெகாதம?லி,
ெவ<காயதாH – சிறிதள=, எDெண4, உ – ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: பெர /D(கைள தDண ' ? நைன/ பழி+/… /வய பன '$,
ெவ<காயதாH, பைச மிளகா4, ெகாதம?லி, உ , ேகா/ைம மா= ேச$/
கல+/, பா? வ( ெகயாக பைசய=. இ+த மாைவ ச பாதிகளாக இ(,
காG ேதாைசக?லி? ேபா(, எDெண4 வ( "ெட(க=.

ஷTவ சி ச பாதி

ேதைவயானைவ: மா= ஜTவ சி – கா? க , ேகா/ைம மா= – ஒ க , கரகர பாக
ெபாத ேவ$கடைல – 2 NI, கா4+த மிளகா4 /கHகH – ஒ NI, ெந4
– ஒ NI, ெப<காயKH – கா? NI, எDெண4, உ – ேதைவயான
அள=.

ெச4Jைற: ஜTவ சிைய 8 மண ேநர ஊற ைவ/, ேகா/ைம மா=,
ேவ$கடைல ெபா, ெப<காயKH, கா4+த மிளகா4 /கHகH, உ , ெந4

ேச$/, தDண$' ெதள/, ெகயாக பைசய=. இ+த மாைவ ச பாதிகளாக
இ(, காG ேதாைசக?லி? ேபா(, எDெண4 வ( "ெட(க=.

ரைவ ச பாதி

ேதைவயானைவ: ரைவ – அைர க , ேகா/ைம மா= – அைர க , /வய இ!சி,
ந7கிய பைச மிளகா4, தினா – சிறிதள=, எDெண4, உ – ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: ரைவய? ெகாதி தDண$' வ(… இ!சி, பைச மிளகா4, தினா,
ேகா/ைம மா=, உ ேச$/ ெகயாக கல+/, தDண$' ெதள/ பைசய=.
இ+த மாைவ ச பாதிகளாக இ(, காG ேதாைசக?லி? ேபா(, எDெண4
வ( "ெட(க=.

சீ ரக ச பாதி

ேதைவயானைவ: ேகா/ைம மா=, ைமதா மா= – தலா அைர க , சீ ரக – 2 NI,
தய$ – கா? க , எ மிைச சா7 – ஒ NI, உ , எDெண4 – ேதைவயான
அள=.

ெச4Jைற: ைமதா மா=ட, ேகா/ைம மா=, சீ ரக, உ , தய$ ேச$/…
எ மிைச சாைற வ(, தDண$' ெதள/ ெகயாக பைசய=. இ+த மாைவ

ெம?லிய ச பாதிகளாக இ(, காG ேதாைசக?லி? ேபா(, எDெண4 வ(
"ெட(க=. கார ேதைவ படா? /வய இரD( பைச மிளகா4கைள
ேச$/ ெகாHளலா.

க ச பாதி

ேதைவயானைவ: க மா=, ேகா/ைம மா= – தலா அைர க , /வய ெசௗெசௗ –
ஒ ேடபHI, /வய ேத<கா4, ஓம – தலா ஒ NI, எDெண4, உ 
– ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: க மா=, ேகா/ைம மா=, /வய ெசௗெசௗ, ேத<கா4, ஓம, உ 
ேச$/ தDண$' ெதள/ ெகயாக பைசய=. இ+த மாைவ ச பாதிகளாக
இ(, காG ேதாைசக?லி? ேபா( எDெண4 வ( "ெட(க=.

ேசமியா ச பாதி

ேதைவயானைவ: ேசமியா – கா? க , ேகா/ைம மா= – ஒ க , ெபாயாக ந7கிய
இ!சி, ெகாதம?லி, கறிேவ பைல, பைச மிளகா4 – சிறிதள=, எDெண4, உ –
ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: ேசமியாவ? சிறி/ தDண$' வ( ேவக ைவ/ ெகாHள=.

இதAட ேகா/ைம மா=, இ!சி, ெகாதம?லி, கறிேவ பைல, பைச மிளகா4,
உ ேச$/ தDண$' ெதள/ ெகயாக பைசய=. இ+த மாைவ
ச பாதிகளாக இ(, காG ேதாைசக?லி? ேபா( எDெண4 வ(
"ெட(க=

சாேகா ச பாதி

ேதைவயானைவ: பா? ப=ட$ – கா? க , சாேகா ப=ட$, ெவDெண4 – தலா ஒ
NI, ேகா/ைம மா= – ஒ க , பா? – ஒ ேடபHI, ெந4 – ேதைவயான
அள=, J+தி , பாதா, பதா /D(கH – சிறிதள=.

ெச4Jைற: ேகா/ைம மா=ட சாேகா ப=ட$, பா? ப=ட$, ெவDெண4, பா?
ேச$/ ெகயாக கல+/… J+தி , பாதா, பதா /D(கைள ேச$/,
தDண$' ெதள/ பைசய=. இ+த மாைவ ச பாதிகளாக இ(, ேதாைசக?லி?
ேபா(, ெந4 வ( "ெட(க=.

ஃ 6 ச பாதி

ேதைவயானைவ: ஆ பH – 1, ேகா/ைம மா= – ஒ க , மிளKH – கா?
NI, ெந4 – ஒ NI, உ , எDெண4 – ேதைவயான அள=.

ெச4Jைற: ஆ பைள ேதா? சீ வ /வ… உ , ெந4, மிளKH, ேகா/ைம மா=
ேச$/, தDண$' ெதள/ ெகயாக பைசய=. இ+த மாைவ ெம?லிய
ச பாதிகளாக இ(, காG ேதாைசக?லி? ேபா(, எDெண4 வ(
"ெட(க=.

ெதா : ேரவதி, பட<கH: /.மா ய ப

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful