You are on page 1of 3

Pozna,8 czerwca 2011 r.

KN I-5.4131-1-173/11

ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U.z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) orzekam niewano uchway Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie okrelenia wykazu kpielisk na 2011 r. na terenie Gminy i Miasta Witkowo - ze wzgldu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie Uchwaa Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie okrelenia wykazu kpielisk na 2011 r. na terenie Gminy i Miasta Witkowo zostaa dorczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 9 maja 2011 roku. Powysz uchwa podjto na podstawie art. 34a, w zwizku z art. 9 ust. 1 pkt 10b z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pn. zm.). Dokonujc oceny zgodnoci z prawem przedmiotowej uchway organ nadzoru stwierdzi, co nastpuje. W 3 ww. uchway okrelono, e Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia. W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwaa jest aktem prawa miejscowego. Stosownie bowiem do art. 87 ust. 2 i 94 Konstytucji RP uchway organw jednostek samorzdu terytorialnego zawierajce normy generalne i abstrakcyjne, majce charakter powszechnie obowizujcy winny by traktowane jako akty prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego stanowione prze organy gminy, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw (Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 ze zmianami). W przepisie art. 34a prawo wodne ustawodawca upowani rad gminy do okrelenia, w drodze uchway, wykazu kpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przylegych do danej gminy. Rada zobowizana jest podejmowa ww. uchwa corocznie, najpniej do dnia 31 maja. Rwnoczenie w przedmiotowej uchwale rada zobowizana jest okreli okres sezonu kpielowego zawierajcy si midzy 15 czerwca a 30 wrzenia.

al. Niepodlegoci 16/ 18, 61-713 Pozna, tel. 061 851-55-66, fax 061 854-11-50 www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl

W wietle ww. przepisu art. 34a Prawa wodnego procedura przyjcia uchway okrelajcej wykaz kpielisk w gminie jest szczeglnie sformalizowana. Organizator kpieliska (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej, ktra podja si zorganizowania kpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kpieli oraz uzyskaa na to zgod waciciela wody i przylegego gruntu lub ktra prowadzi kpielisko lub miejsce wykorzystywane do kpieli) do 31 grudnia roku poprzedzajcego sezon kpielowy, w ktrym kpielisko ma by otwarte, musi przekaza wjtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o umieszczenie w wykazie kpielisk wydzielonego fragmentu wd powierzchniowych, na ktrych planuje utworzy kpielisko. Tre wniosku okrela precyzyjnie przepis prawa. W sytuacji, gdy przedoona dokumentacja bdzie niepena, organ wykonawczy gminy wzywa do jej uzupenienia w terminie 7 dni. Po rozpatrzeniu wnioskw organizatorw kpielisk, wjt (burmistrz, prezydent miasta) sporzdza projekt uchway obejmujcy wykaz planowanych kpielisk oraz wydzielonych fragmentw wd powierzchniowych, na ktrych planuje utworzy kpieliska, dla ktrych bdzie organizatorem. Kolejny etap procedury uchwaodawczej to umoliwienie udziau spoeczestwa w tworzeniu lokalnych przepisw oraz opiniowanie przez organy wyspecjalizowane. Wjt (burmistrz, prezydent miasta) zobowizany jest poda do publicznej wiadomoci, w sposb zwyczajowo przyjty, projekt uchway, okrelajc jednoczenie form, miejsce i termin skadania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchway, jednak nie krtszy ni 21 dni od dnia ogoszenia. Nastpnie organ wykonawczy gminy rozpatrzy wniesione uwagi oraz propozycje w terminie nie duszym, ni 14 dni od dnia upywu terminu ich skadania. Projekt uchway wraz z zaczonymi wnioskami organizatorw kpielisk wjt (burmistrz, prezydent miasta), w terminie najpniej do dnia 15 kwietnia, przekazuje do zaopiniowania waciwym organom: dyrektorowi regionalnego zarzdu gospodarki wodnej, wojewdzkiemu inspektorowi ochrony rodowiska i pastwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku kpielisk pooonych na polskich obszarach morskich, rwnie waciwemu terytorialnie dyrektorowi urzdu morskiego. Wyej wskazane organy, w terminie 14 dni, wydaj opinie do przekazanego projektu. Brak opinii w tym terminie uznaje si za akceptacj przesanego projektu. Biorc powysze pod uwag naley stwierdzi, i wyznaczenie miejsc o statusie kpieliska niesie za sob prawa i obowizki naoone zarwno na organy administracji publicznej, jak i na podmioty pozostajce poza struktur administracji, co niewtpliwie przemawia za uznaniem takiej uchway za akt prawa miejscowego. Wskazuje na to rwnie szczeglnie precyzyjnie okrelony przez ustawodawc tryb wyznaczania miejsc bdcych kpieliskami, ktrego niezachowanie stanowi bdzie istotne naruszenie prawa skutkujce stwierdzeniem niewanoci tak podjtej uchway. W tym stanie rzeczy w ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwaa jest aktem prawa miejscowego w wietle brzmienia art. 94 i art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi bowiem rdo powszechnie obowizujcego prawa na obszarze dziaania organu, ktry j ustanowi. Warunkiem wejcia w ycie aktw prawa miejscowego, do ktrych naley badana uchwaa, jest ich publikacja o charakterze promulgacyjnym, w sposb okrelony w art. 13 oraz art. 4 ust. 1 wyej wymienionej ustawy o ogaszaniu aktw normatywnych. Przepisy te wyranie stanowi, e akty normatywne, zawierajce przepisy powszechnie obowizujce, ogaszane w wojewdzkim dzienniku urzdowym, tj. akty prawa miejscowego wchodz w ycie po upywie czternastu dni od daty ich ogoszenia, chyba e dany akt okreli termin duszy.

W tej sytuacji postanowienie 3 omawianej uchway, i wchodzi ona w ycie z dniem podjcia stanowi, zwaywszy na szczeglne znaczenie dla spoecznoci lokalnej jakie temu aktowi nada ustawodawca, istotne naruszenie prawa skutkujce stwierdzeniem niewanoci. Majc powysze na uwadze niniejsze rozstrzygnicie jest w peni uzasadnione. Od niniejszego rozstrzygnicia nadzorczego przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego dorczenia za porednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wz. Wojewody Wielkopolskiego Przemysaw Pacia Wicewojewoda Wielkopolski