You are on page 1of 3

UCHWAA NR VII/41/2011 RADY POWIATU ROPCZYCKO-SDZISZOWSKIEGO z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Ropczycko-Sdziszowskiego. Na podstawie art.

12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pon. zm.) oraz 80 Statutu Powiatu Ropczycko-Sdziszowskiego. Rada Powiatu Ropczycko-Sdziszowskiego uchwala, co nastpuje: 1. W Statucie Powiatu Ropczycko-Sdziszowskiego, uchwalonym uchwa nr XII/80/2007 Rady Powiatu Ropczycko-Sdziszowskiego z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu RopczyckoSdziszowskiego, wprowadza si nastpujce zmiany: 1)W18 ust.5 otrzymuje brzmienie: 5.Po otwarciu sesji Przewodniczcy Rady: 1/stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocno obrad, 2/przedstawia porzdek obrad, 3/przyjmuje wnioski o uzupenienie lub zmian porzdku obrad, z ktrymi moe wystpi radny, komisja, zarzd powiatu albo klub radnych, 4/poddaje pod gosowanie wnioski w sprawie zmiany porzdku obrad. 2. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1.Przewodniczcy Rady Powiatu prowadzi obrady zgodnie z porzdkiem obrad, otwierajc i zamykajc dyskusj nad kadym z punktw, a w uzasadnionych wypadkach wnioskuje o dokonanie zmian w kolejnoci realizacji punktw porzdku obrad. 3. W 34 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4/porzdek obrad. 4. W 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4.Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt planu, o ktrym mowa w ust. 3 do dnia 15 grudnia roku poprzedzajcego rok, ktrego dotyczy ten plan. 5. W 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Powiatow Administracj Zespolon stanowi: 1)Starostwo Powiatowe, 2)Powiatowy Urzd Pracy, bdcy jednostk organizacyjn powiatu. 3)Jednostki organizacyjne stanowice aparat pomocniczy kierownikw powiatowych sub, inspekcji i stray. 6. W 67 skrela si ust. 3 w brzmieniu: 3.Szczegowy wykaz powiatowej administracji zespolonej stanowi zacznik nr 2 do niniejszego statutu. 7. Dopisuje si 67a w brzmieniu: 1.Powiatowe suby, inspekcje i strae tworz: 1)Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach, 2)Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Ropczycach, 3)Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 4)Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ropczycach, 5)Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Ropczycach.

Id: FZTMA-MAWBR-YPIQT-HJBLN-TFYXV. Podpisany

Strona 1

2.Uprawnienia Starosty i Rady Powiatu wobec powiatowych sub, inspekcji i stray okrelaj przepisy ustawowe. 8. W 71 ust. 2 i ust. 3 otrzymuje brzmienie: 2.W przypadku nie uchwalenia budetu w terminie wymienionym w ust. 1 do czasu uchwalenia budetu przez rad powiatu, nie pniej jednak ni do dnia 31 stycznia roku budetowego, podstaw gospodarki budetowej jest projekt budetu powiatu przedoony radzie powiatu. 3.W przypadku nie uchwalenia budetu w terminie, o ktrym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budet powiatu najpniej do koca lutego roku budetowego. Do dnia ustalenia budetu przez regionaln Izb obrachunkow podstaw gospodarki budetowej jest projekt budetu, o ktrym mowa w ust. 2. 9. Zmienia si tre zacznika Nr 1 do Statutu Powiatu Ropczycko-Sdziszowskiego, w brzmieniu stanowicym zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 10. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu. 11. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podkarpackiego.

Id: FZTMA-MAWBR-YPIQT-HJBLN-TFYXV. Podpisany

Strona 2

Zacznik do Uchway Nr VII/41/2011 Rady Powiatu Ropczycko-Sdziszowskiego z dnia 31 maja 2011 r. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 1.Zesp Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. 2.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach. 3.Dom Pomocy Spoecznej dla Dzieci i Modziey Niepenosprawnej Intelektualnie oraz dla Osb Dorosych Niepenosprawnych Intelektualnie w Lubzinie. 4.Dom Pomocy Spoecznej im. Jana Pawa II w Rudzie. 5.Zesp Szk im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach. 6.Zesp Szk AgroTechnicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach. 7.Liceum Oglnoksztacce im. Tadeusza Kociuszki w Ropczycach. 8.Liceum Oglnoksztacce im. ks. Piotra Skargi w Sdziszowie Mp. 9.Zesp Szk Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego w Sdziszowie Mp. 10.Centrum Ksztacenia Praktycznego w Ropczycach. 11.Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ropczycach. 12.Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy w Ropczycach. 13.Midzyszkolna Bursa w Ropczycach. 14.Powiatowy Urzd Pracy w Ropczycach.

Id: FZTMA-MAWBR-YPIQT-HJBLN-TFYXV. Podpisany

Strona 1