You are on page 1of 10

UCHWAA Nr XXV/147/2008 RADY GMINY DBRWKA z dnia 17 grudzie 2008 r. w sprawie zmiany budetu gminy Dbrwka na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1.1. Zwiksza si dochody budetu gminy o kwot 213.563,00z, ktre po zmianach wynosz 17.823.143,00z, zgodnie z zacznikiem nr 1. 2. Dokonuje si przeniesienia dochodw, zgodnie z zacznikiem nr 1a. 2.1. Zmniejsza si wydatki budetu gminy o kwot 67.887,00z, ktre po zmianach wynosz 20.979.021,00z, zgodnie z zacznikiem nr 2. 2. Dokonuje si przeniesienia wydatkw zgodnie z zacznikiem nr 2a. a) przeniesienia ustalone w ust. 1 obejmuj wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 2b. 3. Zmienia si wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne na rok 2008, zgodnie z zacznikiem nr 2c. 4. Zmienia si wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010, zgodnie z zacznikiem nr 2d. 3.1. Deficyt budetu gminy w wysokoci 3.155.878,00z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: zaciganych poyczek w kwocie - 1.455.878,00z, zacignitego kredytu w kwocie - 1.700.000,00z.

2. Przychody budetu w wysokoci 4.125.271,00z, rozchody w wysokoci 969.393,00z, zgodnie z zacznikiem nr 3. 4. Zmienia si: 1. Dochody zwizanie z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 4. 2. Wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 5. 5. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia, obowizuje w 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Gminy: Jacek Skodowski

Zacznik nr 1 do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Dochody budetu gminy na 2008 rok Zestawienie dziaw w zotych
Dzia 010 600 700 750 751 754 756 758 801 852 854 900 926 Nazwa Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Pomoc spoeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura fizyczna i sport RAZEM: Kwota 419.137,00 270.000,00 82.350,00 105.274,00 1 344,00 86.972,00 5 238.394,00 7 825.564,00 467.278,00 2 527.479,00 60.819,00 508.632,00 229.900,00 17.823.143,00

Dochody budetu gminy na 2008 rok Zestawienie szczegowe w zotych


Dzia 600 Rozdzia 60014 6620 Paragraf Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0470 0770 0920 750 75023 0970 756 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Pozostae odsetki Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpywy z rnych dochodw Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 0340 75616 Podatek od nieruchomoci Podatek od rodkw transportowych Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0460 75621 Wpywy z opaty eksploatacyjnej Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 138 000,00 Tre Zmniejszenie Zwikszenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00

700 70005

45 000,00 45 000,00

1 350,00 1 350,00 1 300,00

45 000,00 50,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 500 000,00

75615

138 000,00

100 000,00 38 000,00 455 000,00

0340 0500 75618

25 000,00 430 000,00 15 000,00 15 000,00 30 000,00

0020 758 75801 2920 75814 0920 801 80195 2030 852 85212 2010

Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Zakady gospodarki komunalnej Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Razem 358 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,000

30 000,00 35 470,00 25 470,00 25 470,00 10 000,00 10 000,00 24 243,00 24 243,00 24 243,00 2 400,00

85214 2010

2 400,00 2 400,00

900 90017 0920 0970

2 100,00 2 100,00 600,00 1 500,00 571 563,00

Zacznik nr 1a do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Przeniesienie dochodw Zestawienie szczegowe w zotych
Dzia 010 Rozdzia 01010 0970 758 75814 0970 900 90001 0970 Paragraf Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wpywy z rnych dochodw Rne rozliczenia Rne rozliczenia finansowe Wpywy z rnych dochodw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wpywy z rnych dochodw Razem 7 930,00 7 930,00 7 930,00 11 966,00 11 966,00 Tre Zmniejszenie Zwikszenie 4 036,00 4 036,00 4 036,00 11 966,00 11 966,00 11 966,00

Zacznik nr 2 do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Wydatki budetu gminy na 2008 rok Zestawienie dziaw w zotych
Dzia 010 600 700 710 720 750 751 754 756 757 758 801 851 852 854 900 921 926 Nazwa Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Informatyka Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport OGEM Kwota 1 694.037,00 1 140.000,00 58.496,00 100.000,00 60.000,00 2 095.961,00 1.344,00 313.611,00 60.000,00 144.589,00 88.150,00 7 680.197,00 113.700,00 2 921.604,00 74.259,00 3 438.073,00 440.000,00 555.000,00 20 979.021,00

Wydatki budetu na 2008 rok Zestawienie szczegowe w zotych


Dzia 010 01010 6050 801 80101 4210 4240 80195 4300 852 85212 3110 4210 4300 4700 4740 85214 3110 900 90017 4260 4300 Rozdzia Paragraf Tre ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Zakady gospodarki komunalnej Zakup energii Zakup usug pozostaych Razem: 155 000,00 155 000,00 155 000,00 150 243,00 2 030,00 2 062,00 230,00 435,00 2 400,00 2 400,00 15 000,00 15 000,00 6 500,00 8 500,00 87 113,00 Zmniejszenia Zwikszenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 49 713,00 25 470,00 22 570,00 2 900,00 24 243,00 24 243,00 2 400,00

Zacznik nr 2b do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Przeniesienie wydatkw w zotych
Dzia 010 01010 6050 700 70005 4210 751 75101 4110 4120 757 75702 8070 Rozdzia Paragraf Tre ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup materiaw i wyposaenia URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego. OWIATA I WYCHOWANIE 80101 4260 80104 2310 Szkoy podstawowe Zakup energii Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zakup usug pozostaych Gimnazja Zakup energii Zakup usug pozostaych POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90001 6050 921 92116 2480 92195 2480 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Pozostaa dziaalno Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Razem: 3 000,00 3 000,00 72 156,00 72 156,00 6 000,00 6 000,00 650,00 650,00 1 000,00 650,00 650,00 400,00 42,00 608,00 250,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 004,00 3 004,00 3 004,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 54 000,00 48 000,00 48 000,00 53 000,00 52 000,00 11 504,00 11 504,00 11 504,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 2,00 2,00 Zmniejszenie Zwikszenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00

801

54 000,00

4300 80110 4260 4300 852 85212 4010 4110 4300 4700 900

1 000,00 1 000,00

Zacznik nr 2b do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Przeniesienie wydatkw zada zleconych z zakresu administracji rzdowej w zotych
Dzia 751 75101 4110 4120 852 85212 4010 4110 4300 4700 Razem: Rozdzia Paragraf Tre URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zmniejszenie 2,00 2,00 2,00 650,00 650,00 2,00 650,00 650,00 400,00 42,00 608,00 250,00 652,00 652,00 Zwikszenie 2,00 2,00

Zacznik nr 2c do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Zadania inwestycyjne w 2008 roku w zotych
Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Planowane wydatki rok 2008 (8+9+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 1.

2 010

3 01010

4 6050

5 Budowa sieci wodocigowej z przyczami w miejscowoci Karpin

6 1 202 440

7 1 102 440

8 342 440

9 760 000 A. B. C.

10

11

12 Urzd Gminy

2.

010

01010

6050

III etap budowy sieci wodocigowej z przyczami w miejscowociach Teodorw i Sokowek Wykonanie dokumentacji projektowej nowych wodocigw

602 077

291 000

141 000

A. B.150 000 C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. 50 000 C. A. B.40 000 C. A. B.20 000 C. A. B.100 000 C. A. B.60 000 C. A. B. C.

Urzd Gminy

3.

010

01010

6050

172 460

172 460

172 460

Urzd Gminy

010

01010

6050

Zakup nowowybudowanych odcinkw sieci wodocigowych

20 000

20 000

20 000

Urzd Gminy

010

01010

6050

Wykonanie studni gbinowej w Koakowie

53 000

53 000

53 000

Urzd Gminy

600

60014

6050

Budowa chodnika w miejscowoci Kuligw

120 000

120 000

70 000

Urzd Gminy

600

60014

6050

Budowa chodnika w miejscowoci Ludwinw Jzefw

74 000

74 000

34 000

Urzd Gminy

600

60014

6050

Budowa chodnika w miejscowoci Koakw Guzowatka

127 000

127 000

107 000

Urzd Gminy

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Dbrwka Stanisaww

180 000

180 000

80 000

Urzd Gminy

10

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej we Wszeborach

182 000

182 000

122 000

Urzd Gminy

11

720

72095

6050

Informatyzacja Urzdu Gminy - elektroniczny obieg dokumentw

30 000

30 000

30 000

Urzd Gminy

12 754 75411 6300 Zakup sprztu specjalistycznego dla Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej 5 000 5 000 5 000 A. B. C. A. B. 30 000 C. A. 46 555 B. C. A. B.100 000 C. A. B. C. 994 790 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. Urzd Gminy

13

754

75412

6060

Zakup samochodu poarniczego dla OSP Koakw

50 000

50 000

20 000

Urzd Gminy

14

754

75478

6060

Zakup przenonych zapr przeciwpowodziowych

58 194

58 194

11 639

Urzd Gminy

15

801

80104

6050

Modernizacja budynku przedszkola samorzdowego w Drszewie

626 930

576 930

476 930

Przedszkole Samorzdowe w Drszewie Urzd Gminy

16

851

85195

6300

Zakup aparatury diagnostycznej i leczniczej dla szpitala Powiatowego w Woominie

7 000

7 000

7 000

17

900

90001

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyczami w miejscowoci Maopole- II etap

2 025 694

1 351 783

356 993

Urzd Gminy

18

900

90001

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyczami w miejscowoci Maopole- II etap - roboty dodatkowe Modernizacja przepompowni ciekw w Dbrwce przy ul. Kocielnej

92 930

92 930

92 930

Urzd Gminy

19

900

90001

6050

55 000

55 000

55 000

Urzd Gminy

20

900

90001

6050

I etap budowy oczyszczalni i kanalizacji w pnocno-zachodniej czci gminy - wykonanie projektu oczyszczalni i kanalizacji dla jednej z wybranych miejscowoci Wykonanie dokumentacji projektowej na kanalizacj nowych miejscowoci

6 060 000

560 000

560 000

Urzd Gminy

21

900

90001

6050

25 120

25 120

25 120

Urzd Gminy

22

900

90001

6050

III etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Laskw - roboty dodatkowe

1 168 788

55 000

55 000

Urzd Gminy

23

900

90001

6050

Zakup nowowybudowanych odcinkw sieci kanalizacyjnej

30 000

30 000

30 000

Urzd Gminy

24

900

90001

6050

Zakup agregatu prdotwrczego dla oczyszczalni w Dbrwce

67 000

67 000

67 000

Urzd Gminy

25 26

926 926

92695 92695

6050 6050

Budowa gminnej hali sportowej w Dbrwce - I etap Budowa oglnodostpnej bieni sportowej oraz zespou boisk

3 880 000 227 000

50 000 110 000

50 000 40 000 A. B.70 000 C. A. 159 900 B. C. 1 754 790 826 455

Urzd Gminy Urzd Gminy

27

926

92695

6050

Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowoci Wszebory

320 000

320 000

160 100

Urzd Gminy

Ogem

17 461 633

5 765 857

3 184 612

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda

Zacznik nr 2d do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 w zotych
Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe Planowane wydatki rok budetowy 2008 (8+9+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2009r. 2010r. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 1

2 010

3 01010

4 6050

5 III etap budowy sieci wodocigowej z przyczami w miejscowociach Sokowek i Teodorw 2007-2009 Budowa sieci wodocigowej z przyczami w miejscowoci Karpin - dodatkowe przycza 2008-2009 Modernizacja budynku przedszkola samorzdowego w Drszewie 2008-2009

6 602 077

7 291 000

8 141 000

10 A. B.150 000 C.

11

12

13

14 Urzd Gminy

010

01010

6050

1 202 440

1 102 440

342 440

760 000

A. B. C. A. B.100 000 C.

100 000

Urzd Gminy

801

80104

6050

626 930

576 930

476 930

50 000

Przedszkole Samorzdowe w Drszewie

900

90001

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyczami w miejscowoci Maopole - II etap 2007-2009 I etap budowy oczyszczalni i kanalizacji w pnocno zachodniej czci gminy wykonanie projektu oczyszczalni i kanalizacji dla jednej z wybranych miejscowoci III etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Laskw - roboty dodatkowe 20072009 Budowa gminnej hali sportowej w Dbrwce - I etap 2007-2010

2 025 694

1 351 783

356 993

994 790

A. B. C. A. B. C.

150 000

Urzd Gminy

900

90001

6050

6 060 000

560 000

560 000

300 000

2 600 000

Urzd Gminy

900

90001

6050

1 168 788

55 000

55 000

A. B. C. A. B. C. 1 754 790 250 000 1 200 000 2 550 000

Urzd Gminy

926

92695

6050

3 880 000

50 000

50 000

Urzd Gminy

15 565 929

3 987 153

1 982 363

1 800 000

5 150 000

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zacznik nr 3 do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Przychody i rozchody budetu w 2008 roku w zotych
Lp. 1 1. 2. Tre 2 Dochody Wydatki Klasyfikacja 3 Kwota 2008 r. 4 17 823 143 20 979 021 -3 155 878 4 125 271 952 952 903 951 944 957 931 955 992 992 963 991 994 982 995 969 393 493 000 476 393 1 700 000 2 425 271

3. Wynik budetu Przychody ogem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki)

Rozchody ogem: 1. Spaty kredytw 2. 3. 4. 5. 6. 7. Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze

Zacznik nr 4 do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Plan zada zleconych z zakresu administracji rzdowej Plan dochodw Zestawienie dziaw w zotych
Dz. 010 750 751 754 852 Rolnictwo i owiectwo Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Pomoc spoeczna Razem Nazwa Kwota 52.137,00 58.961,00 1.344,00 500,00 2 369.600,00 2 482.542,00

Plan dochodw Zestawienie szczegowe w zotych


Klasyfikacja Dz. 852 85212 Rozdz. POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Razem 155.000,00 155 000,00 155.000,00 155.000,00 2 400,00 Nazwa Zmniejszenie Zwikszenie

2.400,00 2.400,00

2.400,00

Zacznik nr 5 do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Plan zada zleconych z zakresu administracji rzdowej Plan wydatkw Zestawienie dziaw w zotych
Dz. 010 750 751 754 852 Rolnictwo i owiectwo Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Pomoc spoeczna Razem Nazwa Kwota 52.137,00 58.961,00 1.344,00 500,00 2369.600,00 2482.542,00

Plan wydatkw Zestawienie szczegowe w zotych


Dz. 852 85212 3110 4210 4300 4700 4740 85214 3110 Klasyfikacja Rozdz. POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne RAZEM 155.000,00 Nazwa Zmniejszenie 155.000,00 155.000,00 150.243,00 2.030,00 2.062,00 230,00 435,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Zwikszenie 2.400,00

Przewodniczcy Rady Gminy: Jacek Skodowski