You are on page 1of 10

Zacznik Nr 2 do uchway Nr XII/128/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 czerwca 2011r.

ROZSTRZYGNICIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) rozstrzyga si, co nastpuje: 1 Zgaszajcy uwagi: Westbau A.G., ul. Pikna 1b, 00-539 Warszawa reprezentowana przez osoby fizyczne 1. uwaga dotyczy: likwidacji w zapisach planu oraz w rysunku planu drogi oznaczonej symbolem 2KD-D, znajdujcej si na terenie dziaki nr 21/73, ark. 8, obrb Chartowo i zastpienie jej wynikowym ukadem drg wewntrznych obsugujcych kwarta planowanej zabudowy we fragmentach wchodzcy w skad terenw 5MW oraz 6MW poczonych ukadem komunikacyjnym poprzez rozbudow skrzyowania ulic Szwajcarskiej oraz Abpa W. Dymka. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Projektowana droga publiczna zakada obsug terenw na obszarze caego planu, co w znaczcy sposb usprawni dostp do osiedla. Projektowanie drogi wewntrznej w formie penego skrzyowania z drog klasy gwnej, pooonej poza planem jest niezgodne z przepisami odrbnymi.

2 Zgaszajcy uwagi: Wsplnota Mieszkaniowa, ul. Lwa 19 w Poznaniu, 61-244 Pozna Wsplnota Mieszkaniowa Wacicieli Nieruchomoci przy ul. Lwa17AB w Poznaniu, ul. Lwa 17AB, 61-244 Pozna 1. uwaga dotyczy: sprzeciwu wobec zakwalifikowania gruntu pooonego pomidzy drog dojazdow do budynkw ul. Lwa 18-30, Lwa 17-19, Lwa 24, 25, 26, jako teren przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Projekt planu przeznacza wnioskowany teren pod zabudow mieszkaniow wielorodzinn jako dokoczenie istniejcej linii zabudowy. Projekt planu wskazuje teren zamienny w bezporednim ssiedztwie wnioskowanego terenu teren zieleni urzdzonej oznaczony symbolem 2ZP, ktry suy ma rekreacji lokalnej. 3 Zgaszajcy uwagi: osoba fizyczna 1. uwaga dotyczy: wpisania w planie zagospodarowania nakazu wykonania zjazdu z ul. Barana bezporednio w ul. Kurlandzk. Projekt jezdni powinien uwzgldni rozwizania spowalniajce ruch do prdkoci waciwej w strefie zamieszkania oraz wykonanie chodnika od strony budynkw mieszkalnych. W zwizku z powyszym obecna jezdnia przy posesji ul. Barana nr 1 i ul. Panny nr 2 (od strony poudniowej, wzdu ul. Kurlandzkiej) winna by okrelona jako ziele izolacyjna. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Uwaga czciowo uwzgldniona w zakresie nakazu lokalizacji chodnika od strony zabudowy mieszkaniowej. Projekt planu dopuszcza lokalizacj zjazdu z ulicy Barana (6KDW) bezporednio w ulic Kurlandzk (2KD-Z). Jednoczenie linia rozgraniczajca ulic Barana zostaa w znaczcy sposb poszerzona umoliwiajc odsunicie krawdzi jezdni od istniejcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Projekt planu dopuszcza rwnie stosowanie rozwiza spowalniajcych ruch pojazdw na wszystkich drogach wewntrznych.

4 Zgaszajcy uwagi: Wielkopolski Pastwowy Wojewdzki Inspektor Sanitarny ul. Noskowskiego 23, 61-705 Pozna, skr. poczt. 97 1. uwaga dotyczy: wyznaczenia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Zodiak" w Poznaniu pasa technologicznego/oddziaywania linii elektroenergetycznej 110 kV, ktry zostanie wyczony z zabudowy oraz w obrbie ktrego zamkn si jego negatywne oddziaywania na ycie i zdrowie ludzi lub o wprowadzenie do zapisw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednoznacznych ustale wskazujcych na jej skablowanie, w szczeglnoci dla terenw przeznaczonych pod zamieszkanie ludzi, a wic: U/MW tereny zabudowy usugowej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 5MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz dla terenw w bliskim ssiedztwie linii elektromagnetycznej: 4MW terenw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 9MN terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 10MN terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: W projekcie planu nie wskazano stref oddziaywania od linii elektroenergetycznych 110 kV z uwagi na to, e docelowo projekt planu zakada skablowanie ww. linii. Tylko w tym przypadku nastpi pene zagospodarowanie terenw wskazanych w uwadze. Jednoczenie w projekcie planu znajduje si zapis mwicy o uwzglednieniu w zagospodarowaniu terenw wymaga i ogranicze wynikajcych z przebiegu infrastruktury technicznej. 5 Zgaszajcy uwagi: osoba fizyczna 1. uwaga dotyczy: odsunicia nieprzekraczalnej linii zabudowy od dziaek 21/53 i 21/46 w zwizku z przedstawionym planem zagospodarowania przestrzennego Osiedla Zodiak i planowan budow zespou budynkw wielorodzinnych. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: W projekcie planu odsunita zostaa linia zabudowy pomidzy terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (6MW) a istniejc zabudow mieszkaniow

jednorodzinn (10MN). Odlego ta wynosi od 21,0 do 26,0 metrw. Ponadto wprowadzono na tym odcinku pas zieleni chronicy zabudow mieszkaniow jednorodzinn. 6 Zgaszajcy uwagi: Wsplnota Mieszkaniowa, ul. Lwa 19 w Poznaniu, 61-244 Pozna 1. uwaga dotyczy: sprzeciwu wobec zakwalifikowania gruntu pooonego pomidzy drog dojazdow do budynkw ul. Lwa 18-30 i Lwa 17 19 oraz Lwa 25 A-C (poudniowa cz terenu 4MW obecnie niezabudowana), jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jako dziaanie niezgodne ze wytycznymi uchwalonymi w Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. 18 stycznia 2008 r. postulat o zakwalifikowanie go obok terenw 1,2,3ZP jako teren zieleni urzdzonej 4ZP z Parkingiem w zieleni (zgodnie z definicj zawart w par.2 pkt.4 projektu Uchway Rady Miasta) wzdu drogi 1KD-D. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Projekt planu przeznacza wnioskowany teren pod zabudow mieszkaniow wielorodzinn jako dokoczenie kwartau zabudowy. Projekt planu wskazuje teren zamienny w bezporednim ssiedztwie wnioskowanego terenu teren zieleni urzdzonej oznaczony symbolem 2ZP, ktry suy ma rekreacji lokalnej. Dopuszczenie miejsc postojowych jest sprzeczne z uwag nr 2 zoon przez Wsplnot wnioskujc o zachowanie tego terenu wycznie pod ziele. 7 Zgaszajcy uwagi: Westbau A.G., ul. Pikna 1b, 00-539 Warszawa reprezentowana przez osoby fizyczne 1. uwaga dotyczy: przesunicia nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony poudniowej na planie w kierunku poudniowym (objcie zakresem przewidzianym pod zabudow oznaczonym 6MN, terenu oznaczonego na ciemno zielony kolor pomidzy zabudow 4MN, 5MN, 6MN osiedla Zodiak a planowan zabudow wielorodzinn 6MN). rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona

uzasadnienie: Linia zabudowy zostaa odsunita z uwagi na ssiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poza liniami zabudowy mona lokalizowa jedynie garae podziemne. 2. uwaga dotyczy: wprowadzenia zapisu umoliwiajcego lokalizacj oraz zmian uksztatowania terenu od strony pnocno wschodniej przedmiotowego terenu w formie wau ziemnego akustycznego chronicego planowany kwarta zabudowy od ruchu samochodowego ze strony ul. Szwajcarskiej (teren oznaczony jako 11Zi).rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: 3. uwaga Uwaga bezzasadna umoliwienia poniewa projekt planu nie zabrania zmiany uksztatowania terenu oraz formowania waw akustycznych. dotyczy: lokalizacji miejsc parkingowych naziemnych zagospodarowanych w zieleni zorganizowanej penicej rol izolacyjn po stronie wschodniej terenu na dziace nr 21/73, ark. 8, obrb Chartowo (zakres oznaczony na zielono pomidzy terenem 10MN a 6MN oraz zakres terenu 11Zi). rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Uwaga czciowo uwzgldniona w zakresie terenu 11Zi. Pozostay obszar pomidzy terenami 10MN i 6MN ma stanowi bufor akustyczny i wizualny dla istniejcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 4. uwaga dotyczy: przeniesienia planowanej przepompowni (oznaczenie na rysunku planu K) przewidzianej w planie w rejonie wschodnim zakresu terenu przedmiotowej dziaki i przeniesienie jej na teren miejski. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: W wymaganej lokalizacji przepompowni brak jest moliwoci przeniesienia jej na teren ssiedni, z uwagi, e taka zmiana naruszaaby ochron akustyczn w postaci wau ziemnego dla istniejcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren wskazany w uwadze jest obecnie terenem miasta Poznania w postpowaniu zwrotowym. 8 Zgaszajcy uwagi: osoba fizyczna 1. uwaga dotyczy: ustalenia projektu planu s w czci sprzeczne z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy i wydanymi pozwoleniami na budow. Dotyczy to m.in. jednostki

5MW w zakresie na przykad linii zabudowy obowizujcej i nieprzekraczalnej. Dotyczy to rwnie innych ustale np. usug uciliwych dla mieszkacw (gastronomia). rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Projekt planu wskazuje linie zabudowy dla nowo projektowanych inwestycji, ktre nie obowizuj w przypadku wydanych decyzji o pozwoleniu na budow. Zamysem projektowym byo wytworzenie na odcinku wzdu terenu 2KD-D zawenia tych linii. W zakresie uciliwoci usug obowizuj przepisy odrbne, ktre wymagaj spenienia konkretnych warunkw dopuszczajcych funkcjonowanie danej usugi. 2. uwaga dotyczy: podstaw, na jakich dopuszcza si zabudow terenu (5 MW) pod liniami elektroenergetycznymi WN, co jest niezgodne z planem zagospodarowania terenu, na ktrym zlokalizowano budynki. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Linie zabudowy wskazane na terenie 5MW zakadaj docelowe zagospodarowanie terenu, po skablowaniu linii WN. Jednoczenie w projekcie planu znajduje si zapis mwicy o uwzgldnieniu w zagospodarowaniu terenw wymaga i ogranicze wynikajcych z przebiegu infrastruktury technicznej. 3. uwaga dotyczy: nie ustanowienia od linii elektroenergetycznej wysokiego napicia (110kV) obszarw ograniczonego uytkowania dla zabudowy mieszkaniowej ze wzgldu na oddziaywanie pola elektromagnetycznego. Naley zwrci uwag w planie na odpowiednie zabezpieczenie elementw metalowych budynkw i budowli (uziemienie) do stosownej odlegoci. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Stref oddziaywania od linii WN wskazuj przepisy odrbne. Docelowe jej skablowanie, zapisane w projekcie planu, nie bdzie wymagao takiej strefy. W przypadku gdy zainwestowanie wyprzedzi skablowanie linii WN, strefa ta zostanie wyznaczona przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budow. Jednoczenie w projekcie planu znajduje si zapis mwicy o uwzgldnieniu w zagospodarowaniu terenw wymaga i ogranicze wynikajcych z przebiegu infrastruktury technicznej. Szczegowe rozwizania techniczne w obiektach budowlanych wykraczaj poza zakres sporzdzania mpzp. 4. uwaga dotyczy: dopuszczenia pozostawienie linii wysokich napi (110kV) jeeli oddziauj one negatywnie na rodowisko, ludzi. Jeeli dopuszcza si skablowanie linii 110 kV to powinno si pokaza tras przebiegu kabla, poniewa jest to inwestycja wymagajca specjalnych uwarunkowa. W tym przypadku powinna by jednoznaczna decyzja planistyczna o skablowaniu linii.

rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Projekt planu dopuszcza lokalizacj infrastruktury technicznej na caym obszarze. Projekt planu nie wskazuje jednoznacznego przebiegu skablowania, gdy moe to nastpi rwnie poza jego granicami, np. wzdu ulicy znajdujcej si poza pnocn granic planu (W. Dymka). Jednoznaczna decyzja o skablowaniu linii WN powoduje cakowit blokad terenw wskazanych pod inwestycje. 5. uwaga dotyczy: ustalenia stawki 30% od wzrostu wartoci wszystkich nieruchomoci, skoro jest to teren, na ktrym realizowana jest ju inwestycja, a wic warto terenu nie wzrasta w wyniku ustale planu. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym okrela si obowizkowo stawki procentowe, na podstawie ktrych ustala si opat, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ww. ustawy. Podniesienie wartoci nieruchomoci moe ulec m.in. na skutek uchwalenia planu miejscowego, ktry jednoznacznie okrela sposb zagospodarowania poszczeglnych terenw i wprowadza ad przestrzenny dla caego obszaru. 6. uwaga dotyczy: braku podstawy prawnej wprowadzenia zapisu zakaz stosowania kotw, piecw i trzonw kuchennych na paliwo stae, za wyjtkiem paliw odnawialnych z biomasy oraz braku mozliwoci uzyskania biomasy w Poznaniu. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Uwaga uwzgldniona w zakresie zakazu stosowania kotw. W czci piecw i trzonw kuchennych na paliwo stae, z wyjtkiem paliw odnawialnych z biomasy zapis ten wymagany jest w zapisach planw miejscowych przez przepisy odrbne. Problematyka pozyskania biomasy nie naley do zakresu ustale projektu planu. 7. uwaga dotyczy: plan ten nie by opiniowany w zakresie oddziaywania elektroenergetycznego na ludzi. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Zgodnie z wymagan przez ustawodawc procedur, projekt planu zosta wysany do PWIS w celu uzgodnienia. Wielkopolski Pastwowy Wojewdzki Inspektor Sanitarny, postanowi przekaza wniosek Prezydenta Miasta Poznania Nr MPU-ORZ2/7322493/Rz/09 6329/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. zgodnie z waciwoci Pastwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu. 8. uwaga dotyczy: Projekt planu wymaga istotnych korekt i zmian tak w tekcie jak i na rysunku projektu planu, zgodnie ze sztuk prawodawcz i merytoryczn.

rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Projekt planu zosta sprawdzony pod wzgldem prawnym i podpisany przez Radc Prawnego. Projekt planu zosta sprawdzony pod wzgldem merytorycznym i zaopiniowany pozytywnie przez Miesk Komisj Urbanistyczno-Architektoniczn. 9 Zgaszajcy uwagi: osoba fizyczna 1. uwaga dotyczy: zapisania w planie zagospodarowania nakazu natychmiastowego i maksymalnego oddalenia jezdni w kierunku istniejcego nasypu ziemnego, przy jednoczesnym zastosowaniu rozwiza spowalniajcych prdko poruszania si oraz o wczenie ul. Barana w ul. Kurlandzk. Kluczow kwesti jest jednoczesne zachowanie lepego charakteru lej ulicy. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Uwaga czciowo uwzgldniona w zakresie nakazu lokalizacji chodnika od strony zabudowy mieszkaniowej, co spowoduje konieczno odsunicia jezdni w kierunku nasypu ziemnego. Jednoczenie linia rozgraniczajca ulic Barana zostaa w znaczcy sposb poszerzona umoliwiajc odsunicie krawdzi jezdni od istniejcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Projekt planu dopuszcza lokalizacj zjazdu z ulicy Barana (6KDW) bezporednio w ulic Kurlandzk (2KD-Z). Projekt planu dopuszcza lokalizacj elementw uspokojenia ruchu. 10 Zgaszajcy uwagi: Wsplnota Mieszkaniowa Wacicieli Nieruchomoci przy ul. Lwa 17AB w Poznaniu, ul. Lwa 17AB, 61-244 Pozna 1. uwaga dotyczy: przeznaczenia terenu 1U i U/MW pod ziele izolacyjn i ustalenia dodatkowych nasadze zieleni wysokiej. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Tereny U/MW i U s wasnoci prywatn, na fragmentach ktrej wydane zostay decyzje o warunkach zabudowy. Jednoczenie proponowana zabudowa w tej czci

planu stanowi bdzie form ekranu akustycznego dla zabudowy zlokalizowanej wewntrz obszaru planu. 2. uwaga dotyczy: przeznaczenia obszarw obecnie niezabudowanych na terenach 4, 5, 6 MW tylko pod ziele wysok i urzdzon speniajc funkcj izolacyjn (z dopuszczeniem zielonych terenw parkingowych). rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Tereny wskazane w planie pod zabudow wielorodzinn w wikszoci stanowi tereny z decyzjami o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budow, ktre wpisuj si w dotychczasowy kontekst i stanowi kontynuacj istniejcej zabudowy. 3. uwaga dotyczy: przeznaczenia terenu 2KD-D pod ziele wysok i urzdzon speniajc funkcj izolacyjn. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Teren 2KD-D stanowi teren drogi publicznej dla polepszenia dostpu do osiedla z drg przylegych. 4. uwaga dotyczy: przeznaczenia czci niezabudowanego terenu 4MW pod parking zielony (z zieleni wysok) wzdu ulicy 1KD-D. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Niezabudowany fragment terenu 4MW stanowi dokoczenie kwartau zabudowy. 5. uwaga dotyczy: przeznaczenia czci terenu 2ZP pod parking zielony (z zieleni wysok) wzdu ulicy 1KD-D. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Teren 2ZP stanowi jedyny oglnodostpny teren rekreacyjny w ramach osiedla. Wprowadzenie zapisu o dopuszczeniu lokalizacji miejsc postojowych sprawi, e funnkcj docelow stanie si parking. 6. uwaga dotyczy: przeznaczenia czci terenu 8MW pod parking wielopoziomowy (wzdu ulicy 5KDW). rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Na terenie 8MW projekt dopuszcza lokalizacj garay wielopoziomowych nadziemnych. 7. uwaga dotyczy: ustalenia, e ul. 1KD-D jest ulic lep i koczy si chowanymi supkami na przejedzie kolejowym, wobec czego nie jest poczona z ul. Dymka (bezporednio ani przez jezdni dodatkow). rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona

uzasadnienie:

Teren

1KD-D

stanowi

istotny

element

ukadu

komunikacyjnego

zapewniajcego dostp terenw obecnie zabudowanych i przewidzianych pod inwestycj do drg publicznych. 8. uwaga dotyczy: przeznaczenia czci 1KD-D pomidzy przejazdem kolejowym a ul. Dymka na trakt pieszo-jezdny, mogcy by wykorzystanym do przejazdu w kierunku terenw 3, 4, 5, 6, 7 MW tylko przez pojazdy uprzywilejowane w sytuacji awaryjnej. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Teren 1KD-D stanowi istotny element ukadu komunikacyjnego zapewniajcego dostp terenw obecnie zabudowanych i przewidzianych pod inwestycj do drg publicznych. Pojazdy uprzywilejowane mog wjecha wszdzie, jeeli zajdzie taka potrzeba, niezalenie od ustale planu. 9. uwaga dotyczy: ustalenia koniecznoci lokalizacji na wszystkich drogach wewntrznych i na drodze 1KD-D progw spowalniajcych w celu redukcji prdkoci ruchu a w konsekwencji redukcji haasu. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Projekt planu dopuszcza lokalizacj elementw uspokojenia ruchu. Szczegowe rozwizania techniczne nie nale do zakresu projektu planu. Progi spowalniajce s jednym z wielu rodzajw elementw wykorzystywanych do spowolnienia prdkoci. Przewodniczcy Rady Miasta Poznania (-) Grzegorz Ganowicz