You are on page 1of 29

UCHWAA NR VIII/93/2011 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobylnica Na podstawie art.

18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.1) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co nastpuje: 1. Uchwala si Statut Gminy Kobylnica w brzmieniu, jak w zaczniku do niniejszej uchway, ktry stanowi integraln jej cz. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Kobylnica. 3. Traci moc uchwaa: Nr XV/183/2007 Rady Gminy Kobylnica z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia Statutu Gminy Kobylnica, Nr XL /518/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Kobylnica, Nr IV/42/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Kobylnica. 4. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego i wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia.

Przewodniczcy Rady Gminy Kobylnica Jzef Gawrych

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.

Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr VIII/93/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 maja 2011 r. Statut Gminy Kobylnica 1. 1. Mieszkacy Gminy Kobylnica tworz z mocy prawa wsplnot samorzdow. 2. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu wasnym i na wasn odpowiedzialno. 3. Gmina Kobylnica jest samodzieln jednostk samorzdu terytorialnego posiadajc osobowo prawn powoan do organizacji ycia publicznego na swoim terenie 4. Samodzielno Gminy podlega ochronie sdowej. 2. Terytorium Gminy obejmuje obszar 245 km2. Jej granice terytorialne okrela mapka w skali 1: 200.000 stanowica zacznik numer 1 do niniejszego Statutu. 3. Siedzib organw gminy jest miejscowo Kobylnica. 4. 1. Herbem Gminy Kobylnica jest gowa konia, oso i kos zboa. Cao przedstawiona na trjdzielnej tarczy herbowej o polu trjbarwnym: zielonym, tym i czerwonym. Wzr herbu szczegowo okrela Uchwaa Rady Gminy Kobylnica Nr X/105/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku 2. Flag Gminy Kobylnica jest flaga, ktrej wzr okrela szczegowo Uchwaa Rady Gminy wymieniona w ust. 1 5. Gmina uywa pieczci urzdowych, ktrych wykaz stanowi zacznik Nr 2 do niniejszego Statutu. ZADANIA I ZAKRES DZIAANIA GMINY 6. 1. Zakres dziaania Gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeone ustawami na rzecz innych podmiotw. 2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsplnoty naley do zada wasnych Gminy 3. Ustawy okrelaj, ktre zadania wasne Gminy maj charakter obowizkowy. 4. Gmina wykonuje take zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej wynikajce z ustaw szczeglnych oraz zadania przejte od administracji rzdowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji. 7. 1. W celu wykonywania zada Gmina moe tworzy jednostki organizacyjne, a take zawiera umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarzdowymi. 2. Wykonywanie zada publicznych moe by realizowane w drodze wspdziaania midzy jednostkami samorzdu terytorialnego. 3. Gminy, zwizki midzygminne, stowarzyszenia jednostek samorzdu terytorialnego mog sobie wzajemnie udziela pomocy, w tym pomocy finansowej, w przypadku zaistnienia klski ywioowej, nadzwyczajnego zagroenia rodowiska, katastrof lub innych zdarze losowych. 4. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy okrela zacznik Nr 3 do niniejszego Statutu. WADZE GMINY 8. 1. Mieszkacy Gminy podejmuj rozstrzygnicia w gosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za porednictwem organw gminy. 2. W sprawach samoopodatkowania mieszkacw na cele publiczne oraz odwoania Rady Gminy przed upywem kadencji rozstrzyga si wycznie w drodze referendum gminnego. 3. Referendum moe by przeprowadzone w kadej innej sprawie wanej dla Gminy. 4. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego okrela odrbna ustawa. 9. 1. Organami gminy s:
Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany Strona 1

a) Rada Gminy, b) Wjt Gminy. 2. Dziaalno organw gminy jest jawna. Jawno dziaania organw gminy obejmuje w szczeglnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstpu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a take dostpu do dokumentw wynikajcych z wykonywania zada publicznych, w tym protokow posiedze organw gminy i komisji Rady Gminy. 3. Ograniczenia jawnoci mog wynika wycznie z ustaw. 4. Kady ma prawo wgldu do dokumentw organw gminy oraz komisji, a w szczeglnoci protokow posiedze oraz uchwa 5. Protokoy z posiedze Rady i Komisji podlegaj udostpnieniu po ich formalnym przyjciu zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa oraz Statutem. 6. Udostpnienie informacji publicznej odbywa si na zasadach okrelonych w ustawie o dostpie do informacji publicznej: 1)poprzez urzdowy publikator teleinformatyczny Biuletyn Informacji Publicznej (w skrcie BIP), 2)na wniosek zainteresowanej osoby, jeeli dana informacja nie jest dostpna w BIP. 7. Dokumenty mog by udostpnione wycznie w siedzibie Urzdu Gminy w obecnoci pracownika Urzdu: 1)z zakresu dziaania Rady i Komisji Rady na stanowisku ds. obsugi Rady i komisji, 2)z zakresu dziaania Wjta oraz Urzdu Gminy przez Sekretarza Gminy. 8. Odpatno za sporzdzenie kserokopii jest ustalona zarzdzeniem Wjta. 9. Do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej maj zastosowanie przepisy art. 73 Kodeksu postpowania administracyjnego, o ile ustawy nie stanowi inaczej. RADA GMINY - ORGAN UCHWAODAWCZY 10. 1. Rada Gminy jest organem stanowicym i kontrolnym w Gminie. 2. Ustawowy skad Rady wynosi 15 radnych. 3. Kadencja Rady trwa 4 lata, liczc od dnia wyborw. 11. Do waciwoci Rady Gminy nale wszystkie sprawy pozostajce w zakresie dziaania Gminy, o ile ustawy nie stanowi inaczej. 12. Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczcego i do dwch Wiceprzewodniczcych bezwzgldn wikszoci gosw w obecnoci co najmniej poowy ustawowego skadu Rady, w gosowaniu tajnym. SESJE 13. 1. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoywanych przez Przewodniczcego w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni raz na kwarta. Do zawiadomienia o zwoaniu sesji docza si porzdek obrad wraz z projektami uchwa. 2. Rada Gminy moe wprowadzi zmiany w porzdku obrad bezwzgldn wikszoci gosw ustawowego skadu Rady. 3. Pierwsz sesj nowo wybranej Rady Gminy zwouje Przewodniczcy Rady poprzedniej kadencji na dzie przypadajcy w cigu 7 dni po ogoszeniu zbiorczych wynikw wyborw do rad na obszarze caego kraju. 4. Po upywie terminu okrelonego w ust. 3 pierwsz sesj nowo wybranej Rady zwouje komisarz wyborczy w cigu 21 dni po ogoszeniu zbiorczych wynikw wyborw dla caego kraju lub w przypadku wyborw przedterminowych na dzie przypadajcy w cigu 21 dni po ogoszeniu wynikw wyborw do Rady Gminy. 5. W przypadku wyborw przedterminowych pierwsz sesje zwouje osoba, ktr Prezes Rady Ministrw wyznaczy do penienia funkcji organw jednostki samorzdu terytorialnego.

Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany

Strona 2

6. Pierwsz sesj nowo wybranej Rady Gminy, do czasu wyboru Przewodniczcego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. 7. Na wniosek Wjta lub co najmniej 1/4 ustawowego skadu Rady Gminy Przewodniczcy obowizany jest zwoa sesj na dzie przypadajcy w cigu 7 dni od dnia zoenia wniosku. Wniosek o zwoanie sesji powinien spenia wymogi okrelone w ust. 1 w zdaniu drugim. 8. Do zmiany porzdku obrad sesji zwoanej w trybie okrelonym w ust. 7 stosuje si ust. 2, z tym e dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. 14. Przewodniczcy Rady lub Wiceprzewodniczcy, o ktrym mowa w 12 w szczeglnoci: - -- zwouje sesj Rady, otwiera, prowadzi i zamyka sesj, - - przewodniczy obradom zapewniajc waciwy porzdek i powag obrad, - -kieruje obsug kancelaryjn posiedze Rady, - -zarzdza i przeprowadza gosowanie nad projektami uchwa, - - podpisuje uchway Rady, - -- reprezentuje Rad na zewntrz, jeli posiada stosowne upowanienie Rady - --czuwa nad zapewnieniem warunkw niezbdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu. 15. Obsug Rady zabezpiecza stanowisko do spraw obsugi Rady, wchodzce w skad struktury organizacyjnej Urzdu Gminy. 16. 1. Za wykonywanie swoich obowizkw Przewodniczcemu Rady przysuguje dieta zryczatowana wedug zasad okrelonych odrbn uchwa Rady Gminy. 2. Ustalenia zawarte w ust. 1 dotycz rwnie Wiceprzewodniczcych Rady. 17. 1. Organizacj wewntrzn oraz tryb pracy Rady okrela Regulamin Rady Gminy, stanowicy zacznik Nr 4 do niniejszego Statutu. 2. Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej stanowi zacznik Nr 5 do niniejszego Statutu. RADNI 18. Radny obowizany jest kierowa si dobrem wsplnoty samorzdowej Gminy. Radny utrzymuje sta wi z mieszkacami oraz ich organizacjami, a w szczeglnoci przyjmuje zgaszane przez mieszkacw Gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak zwizany instrukcjami wyborcw. 19. 1. Przed przystpieniem do wykonywania mandatu radni skadaj lubowanie:Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, lubuj uroczycie obowizkiradnego sprawowa godnie, rzetelnie i uczciwie, majc na wzgldzie dobro mojej gminy i jej mieszkacw. 2. lubowanie odbywa si w ten sposb, e po odczytaniu roty wywoani kolejno radni powstaj i wypowiadaj sowo lubuj. lubowanie moe by zoone z dodaniem zdania: Tak mi dopom Bg. 3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady Gminy oraz radni, ktrzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, skadaj lubowanie na pierwszej sesji, na ktrej s obecni. 4. Odmowa zoenia lubowania oznacza zrzeczenie si mandatu. 20. Radny jest obowizany bra udzia w pracach Rady Gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorzdowych, do ktrych zosta wybrany lub desygnowany. 21. 1. W zwizku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 2. Rozwizanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy. Rada Gminy odmwi zgody na rozwizanie stosunku pracy z radnym, jeeli podstaw rozwizania tego stosunku s zdarzenia zwizane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany

Strona 3

3. Pracodawca obowizany jest zwolni radnego od pracy zawodowej w celu umoliwienia mu brania udziau w pracach organw gminy. 4. Na zasadach ustalonych przez Rad Gminy radnemu przysuguj diety oraz zwrot kosztw podry subowych. 5. Rada Gminy przy ustalaniu wysokoci diet radnych bierze pod uwag funkcje penione przez radnego. 22. Radny nie moe bra udziau w gosowaniu w Radzie ani w komisji, jeeli dotyczy ono jego interesu prawnego. 23. Radni mog tworzy kluby radnych. KOMISJE RADY 24. 1. Rada Gminy kontroluje dziaalno Wjta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powouje Komisj Rewizyjn. 2. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania zlecone przez Rad w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnie kontrolnych innych komisji, powoywanych przez Rad Gminy. 25. 1. Rada Gminy ze swojego grona moe powoywa stae i dorane komisje do okrelonych zada, ustalajc przedmiot dziaania i skad osobowy. 2. Komisje podlegajce Radzie, przedkadaj jej plany pracy oraz sprawozdania z dziaalnoci. WJT GMINY - ORGAN WYKONAWCZY 26. Organem wykonawczym Gminy jest Wjt. 27. Wjt, w drodze zarzdzenia, powouje oraz odwouje swojego zastpc. 28. Wjt wykonuje uchway Rady Gminy i zadania Gminy okrelone przepisami prawa. 29. Wjt kieruje biecymi sprawami Gminy oraz reprezentuje j na zewntrz. 30. 1. Wjt wykonuje zadania przy pomocy urzdu gminy. 2. Organizacj i zasady funkcjonowania urzdu gminy okrela regulamin organizacyjny, nadany przez Wjta w drodze zarzdzenia. 3. Kierownikiem urzdu jest Wjt. 4. Wjt moe powierzy prowadzenie okrelonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastpcy Wjta lub Sekretarzowi Gminy. 5. Kierownik urzdu wykonuje uprawnienia zwierzchnika subowego w stosunku do pracownikw urzdu oraz kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych. 31. 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Wjt, o ile przepisy szczeglne nie stanowi inaczej. 2. Wjt moe upowani swojego zastpc lub innych pracownikw urzdu gminy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wjta. JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 32. 1. W Gminie mog by tworzone jednostki pomocnicze: soectwa. 2. Organizacj i zakres dziaania soectwa okrela Rada Gminy odrbnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkacami. 3. Statut moe przewidywa powoanie jednostki niszego rzdu w ramach soectwa. 4. Statut soectwa okrela w szczeglnoci:
Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany Strona 4

1)nazw i obszar soectwa, 2)zasady i tryb wyborw organw soectwa, 3)organizacj i zadania organw soectwa, 4)zakres zada przekazywanych soectwu przez Gmin oraz sposb ich realizacji, 5)zakres i formy kontroli oraz nadzoru organw gminy nad dziaalnoci organw soectwa. 33. 1. Utworzenie, poczenie, podzia lub zniesienie soectwa moe nastpi z zachowaniem nastpujcych zasad: 1)inicjatorem utworzenia, poczenia, podziau lub zniesienia soectwamog by mieszkacy obszaru, ktry soectwo obejmuje lub moe obejmowa, albo organy gminy, 2)utworzenie, poczenie, podzia lub zniesienie soectwa musi by poprzedzone konsultacjami z mieszkacami tego obszaru. 2. O utworzeniu, poczeniu, podziale lub zniesieniu soectwa rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchway z uwzgldnieniem zasad okrelonych w Statucie. 3. Wjt Gminy prowadzi rejestr soectw gminy. 4. Wykaz soectw gminy stanowi zacznik Nr 6 do niniejszego Statutu. 34. 1. Sotys moe uczestniczy w pracach Rady Gminy bez prawa udziau w gosowaniu, tj. uczestniczy w sesjach Rady, zgasza wnioski, wykonywa zadania okrelone przez Rad. 2. Przewodniczcy Rady Gminy jest kadorazowo zobowizany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, sotysa o sesji Rady Gminy. 35. Rada Gminy moe ustanowi zasady, na jakich sotysowi bdzie przysugiwaa dieta lub zwrot kosztw podry subowej. 36. 1. Soectwa mog prowadzi gospodark finansow w ramach budetu gminy. 2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej oraz korzystania z mienia komunalnego okrela statut soectwa. PRACOWNICY SAMORZDOWI 37. Pracownikiem samorzdowym zatrudnionym z wyboru jest Wjt. 38. 1. Pracownikiem samorzdowym, z ktrym nawizany jest stosunek pracy w formie powoania s Skarbnik Gminy, Zastpca Wjta. 2. Podstaw nawizania stosunku pracy na podstawie powoania jest uchwaa Rady Gminy podejmowana na wniosek Wjta Gminy. 39. Pracownikami samorzdowymi zatrudnionymi na podstawie umowy o prac s osoby zajmujce inne stanowiska ni okrelone w 37 i 38 PUBLIKOWANIE PRZEPISW GMINNYCH 40. 1. Uchway stanowice akty prawa miejscowego podlegaj opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego. 2. Urzd Gminy prowadzi zbir przepisw gminnych dostpny do powszechnego wgldu w jego siedzibie, jak rwnie udostpnia nieodpatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne w tym orzeczenia : 1)do wgldu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronie BIP Urzdu Gminy; 2)w formie elektronicznej, do powszechnego wgldu w godzinach pracy Urzdu Gminy, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostpnym. POSTANOWIENIA KOCOWE
Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany Strona 5

41. 1. Statut oraz kada jego zmiana podlegaj opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego. 2. Statut wchodzi w ycie po upywie 14 dni od jego ogoszenia. 42. W sprawach nieuregulowanych w Statucie maj zastosowanie przepisy ustaw: 1)z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.), 2)z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze wjta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z pn. zm.), 3)z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzdowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z pn. zm.), 4)z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.). 43. Wykaz zacznikw do Statutu Gminy Kobylnica: - -Zacznik nr 1 - Mapka Gminy, - Zacznik nr 2 - Wykaz pieczci urzdowych,` - -Zaczniknr 3 - Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Kobylnica, - -Zacznik nr 4 - Regulamin Rady Gminy, - -Zacznik nr 5 - Regulamin Komisji Rewizyjnej, - -Zacznik nr 6 - Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Kobylnica.

Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany

Strona 6

Zacznik nr 1 do Statutu Gminy Kobylnica

Zalacznik.JPG mapa kobylnica

Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany

Strona 1

Zacznik nr 2 do Statutu Gminy Kobylnica WYKAZ PIECZCI URZDOWYCH l ICH OPIS

1. Pieczci Rady Gminy Kobylnica jest okrga piecz o rednicy 35 mm z godem pastwowym porodku i napisem w otoku Rada Gminy Kobylnica". 2. Pieczci Wjta Gminy Kobylnica jest okrga piecz o rednicy 35 mm z godem pastwowym porodku i napisem w otoku Wjt Gminy Kobylnica". 3. Pieczci Urzdu Gminy Kobylnica jest okrga piecz o rednicy 35 mm z godem pastwowym porodku i napisem w otoku Urzd Gminy Kobylnica". 4. Pieczci Gminy Kobylnica jest okrga piecz o rednicy 35 mm z herbem Gminy i napisem w otoku : Gmina Kobylnica .

Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany

Strona 1

Zacznik nr 3 do Statutu Gminy Kobylnica WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KOBYLNICA 1.Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy 2.Gminny Orodek Kultury w Kobylnicy. 3.Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy 4.Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Kobylnicy 5.Stra Gminna w Kobylnicy 6.Gminny Zesp Ekonomiczno Administracyjno Gospodarczy Szk w Kobylnicy. 7.Zesp Szk Samorzdowych w Kobylnicy, obejmujcy Szko Podstawow im. Kornela Makuszyskiego w Kobylnicy i Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Kobylnicy. 8.Zesp Szk Samorzdowych im. Polskich Noblistw w Sycewicach, obejmujcy Szko Podstawow i Gimnazjum. 9.Szkoa Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Koczewie. 10. Szkoa Podstawowa im. Polskich Olimpijczykw w Kwakowie. 11. Szkoa Podstawowa im. Ksit Pomorskich w Sonowicach.

Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany

Strona 1

Zacznik nr 4 do Statutu Gminy Kobylnica Regulamin Rady Gminy Kobylnica POSTANOWIENIA OGLNE 1. Regulamin Rady, zwany dalej "Regulaminem" okrela organizacj wewntrzn oraz tryb pracy Rady i jej Komisji. 2. 1. Rada dziaa na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz przez Wjta Gminy wykonujcych jej uchway. 2. Wjt i Komisje Rady dziaaj pod jej kontrol, skadajc sprawozdania ze swojej dziaalnoci. 3. 1. Organem waciwym do rozpatrywania skarg dotyczcych zada lub dziaalnoci: 1)Rady Gminy - jest Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - Regionalna Izba Obrachunkowa, 2)Wjta oraz kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych w przypadku zada wasnych jest Rada Gminy, a zada zleconych w zakresie administracji rzdowej - Wojewoda. ORGANIZACJA WEWNTRZNA RADY 4. 1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczcego i do dwch Wiceprzewodniczcych Rady. 2. Wybr Przewodniczcego i Wiceprzewodniczcego nastpuje bezwzgldn wikszoci gosw w obecnoci, co najmniej poowy ustawowego skadu Rady, w gosowaniu tajnym. 3. Odwoanie Przewodniczcego i Wiceprzewodniczcego nastpuje na wniosek, co najmniej podstawowego skadu Rady w trybie okrelonym w ust. 2. 4. W przypadku rezygnacji Przewodniczcego lub Wiceprzewodniczcego Rada podejmuje uchwa w sprawie przyjcia tej rezygnacji nie pniej ni w cigu 1 m-ca od dnia zoenia rezygnacji. 5. Nie podjcie uchway, o ktrej mowa w ust. 4 w cigu 1 m-ca od dnia zoenia rezygnacji przez Przewodniczcego lub Wiceprzewodniczcego jest rwnoznaczne z przyjciem rezygnacji przez Rad Gminy z upywem ostatniego dnia m-ca, w ktrym powinna by podjta uchwaa. 5. 1. Zadaniem Przewodniczcego jest wycznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecnoci Przewodniczcego, jego zadania wykonuje wskazany przez Przewodniczcego Wiceprzewodniczcy. W przypadku nieobecnoci Przewodniczcego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczcego, zadania Przewodniczcego peni Wiceprzewodniczcy starszy wiekiem. 2. Przewodniczcy oraz jeden z Wiceprzewodniczcych wskazanych przez Przewodniczcego koordynuj z ramienia Rady prac Komisji Rady. 3. Podziau zada w zakresie, o ktrym mowa w ustpie 2 dokonuje Przewodniczcy Rady Gminy. SESJE RADY 6. 1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa wszystkie sprawy nalece do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorzdzie gminnym oraz w innych ustawach. 2. Oprcz uchwa Rada moe podejmowa:

Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany

Strona 1

a)postanowienia proceduralne, b)deklaracje - zawierajce samozobowizanie si do okrelonego postpowania, c)owiadczenia zawierajce stanowisko w okrelonej sprawie, d)apele zawierajce formalne niewice wezwania adresatw zewntrznych do okrelonego postpowania. 3. Do postanowie, deklaracji, owiadcze i apeli nie ma zastosowania przewidzianyw Regulaminie tryb zgaszania inicjatywy uchwaodawczej i podejmowania uchwa. 7. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czstotliwoci potrzebn do wykonania zada Rady, nie rzadziej jednak ni raz na kwarta. 2. Sesjami zwyczajnymi s sesje przewidziane w planie pracy Rady. 8. Na wniosek Wjta lub co najmniej 1/4 ustawowego skadu Rady, Przewodniczcy Rady obowizany jest zwoa sesj Rady natychmiast w sprawach nadzwyczajnych, dotyczcych sytuacji zagroenia interesu publicznego.

PRZYGOTOWANIE SESJI 9. 1. Sesj przygotowuje Przewodniczcy wsplnie z Wiceprzewodniczcymi. 2. Przygotowanie sesji obejmuje: a)ustalenie porzdku obrad, b)ustalenie czasu i miejsca obrad, c) zapewnienie dostarczenia radnym materiaw, w tym projektw uchwa dotyczcychposzczeglnych punktw projektowanego porzdku obrad. 3. Sesj zwouje Przewodniczcy Rady lub z jego upowanienia Wiceprzewodniczcy. 4. O terminie, miejscu i proponowanym porzdku obrad sesji powiadamia si radnych najpniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomoc przesyek pocztowych lub w inny skuteczny sposb. 5. W zawiadomieniu o sesji naley poda porzdek obrad oraz zaczy projekty uchwai inne niezbdne materiay zwizane z porzdkiem obrad. 6. Zawiadomienia wraz z materiaami dotyczcymi sesji powiconej uchwaleniu budetu i sprawozdania z wykonania budetu przesya si radnym najpniej na 14 dni przed sesj. 7. W razie niedotrzymania terminw, o jakich mowa w ust. 4 i 6 Rada moe podj

Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany

Strona 2

uchwa o odroczeniu sesji i wyznaczy nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji moe by zgoszony przez radnego tylko na pocztku obrad, przed przystpieniem do uchwalania porzdku obrad. 8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno by podanedopublicznej wiadomoci w sposb zwyczajowo przyjty na 7 dni przed sesj. 9. Przewodniczcy Rady Gminy jest kadorazowo zobowizany do zawiadomienia na takich samych zasadach jak radnych sotysw o sesji Rady Gminy. 10. Na wniosek Wjta Przewodniczcy Rady Gminy jest obowizany wprowadzi do porzdku obrad najbliszej sesji Rady projekt uchway, jeeli projekt wpyn do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczcia sesji Rady. 10. 1. Przed kad sesj Przewodniczcy Rady po zasigniciu opinii Wjta ustala listosb zaproszonych na sesj. 2. W sesjach Rady uczestnicz - z gosem doradczym Zastpca Wjta, Sekretarz i Skarbnik Gminy, a take radca prawny Urzdu Gminy 3. Do udziau w sesjach Rady mog zosta zobowizani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. 11. Wjt Gminy obowizany jest udzieli Radzie wszelkiej pomocy techniczneji organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji. OBRADY 12. 1. Sesje Rady s jawne. 2. Jawno sesji oznacza, e podczas obrad na sali moe by obecna publiczno, ktra zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca. 13. 1. Sesja odbywa si na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczcego obrad bd radnego, Rada moe postanowi o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 2. O przeprowadzeniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada moe postanowi w szczeglnoci ze wzgldu na niemono wyczerpania porzdku obrad lub konieczno jego rozszerzenia, potrzeb uzyskania dodatkowych materiaw lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemoliwiajce Radzie waciwe obradowanie lub podjcie uchwa. 3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, ktrzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed jej zakoczeniem odnotowuje si w protokole. 14. 1. Kolejne sesje Rady zwoywane s w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych przez Przewodniczcego Rady w porozumieniu z jednymz Wiceprzewodniczcych. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w 8 Regulaminu. 15. Rada moe rozpocz obrady tylko w obecnoci, co najmniej poowy swojego ustawowego skadu. 16. Sesj otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczcy Rady, a w razie jego nieobecnoci czynno t
Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany Strona 3

wykonuje Wiceprzewodniczcy. 17. 1. Otwarcie sesji nastpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczcego Rady formuy OTWIERAM .... SESJ RADY GMINY KOBYLNICA". 2. Po otwarciu sesji Przewodniczcy Rady stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocno obrad, w przypadku braku quorum stosuje si odpowiednio przepis 13 ust. 1 Regulaminu. 18. 1. Po otwarciu sesji Przewodniczcy Rady przedstawia Radzie pod dyskusjporzdekobrad. 2. Z wnioskiem o uzupenienie bd zmian porzdku obrad moe wystpi radny. 3. Przewodniczcy Rady poddaje pod gosowanie przedstawiony przez siebie porzdek obrad oraz wnioski, o jakich mowa w ust. 2. 4. Rada Gminy moe wprowadzi zmiany w porzdku obrad bezwzgldn wikszoci gosw ustawowego skadu Rady. 19. 1. Porzdek obrad obejmuje w szczeglnoci: 1)przyjcie protokou z obrad poprzedniej sesji, 2)informacj Przewodniczcego Rady o dziaaniach podejmowanych w okresie midzysesyjnym, 3)sprawozdanie Wjtaz prac w okresie midzysesyjnym zwaszcza z wykonania uchwa Rady, 4)rozpatrzenie projektw uchwa i podjcie uchwa lub zajcie stanowiska, 5)interpelacje i zapytania radnych, 6)odpowiedzi na interpelacje zgoszone na poprzednich sesjach, 7)wolne wnioski. 20. 1. Sprawozdanie, o jakim mowa w 19 pkt 3 skada Wjt. 2. Sprawozdania Komisji Rady skadaj Przewodniczcy Komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez Komisj. 21. 1. Interpelacje i zapytania s kierowane do Wjta. 2. Interpelacje dotycz spraw gminnej wsplnoty o zasadniczym charakterze. 3. Interpelacja powinna zawiera krtkie przedstawienie stanu faktycznego bdcego jej przedmiotem oraz wynikajce ze pytania. 4. Interpelacje skada si w formie pisemnej na rce Przewodniczcego Rady, ktry niezwocznie dorcza je adresatowi. Odpowiedzi na interpelacje mog by udzielane
Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany Strona 4

bezporednio na tej samej sesji przez Wjta lub upowanione przez niego osoby. 5. Odpowied na interpelacj udzielana jest w formie pisemnej w terminie 14 dni na rce Przewodniczcego Rady i radnego skadajcego interpelacj. Odpowiedzi udziela Wjt lubwaciwe rzeczowo osoby przez niegoupowanione. 6. Przewodniczcy Rady informuje radnych o zoonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliszej sesji Rady w ramach odrbnego punktu porzdkuobrad. 22. 1. Zapytania skada si w sprawach aktualnych problemw Gminy, take w celuuzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 2. Zapytania formuowane s pisemnie na rce Przewodniczcego Rady lub ustnie wtrakcie sesji Rady. Jeeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest moliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej. Paragraf 21 ust. 5 i 6 Regulaminu stosuje si odpowiednio. 23. 1. Przewodniczcy Rady prowadzi obrady wedug ustalonego porzdku otwierajci zamykajc dyskusj nad kadym z punktw. 2. Przewodniczcy udziela gosu wedug kolejnoci zgosze; w uzasadnionych przypadkach moe take udzieli gosu poza kolejnoci. 3. Radnemu nie wolno zabiera gosu bez zezwolenia Przewodniczcego Rady. 4. Przewodniczcy Rady moe zabiera gos w kadym momencie obrad. 5. Przewodniczcy Rady moe udzieli gosu osobie nie bdcej radnym. 24. 1. Przewodniczcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwaszcza nadzwizoci wystpie radnych oraz innych osb uczestniczcych w sesji. 2. Przewodniczcy Rady moe czyni radnym uwagi dotyczce tematu, formy i czasu trwania ich wystpie, a w szczeglnie uzasadnionych przypadkach przywouje mwc do rzeczy". 3. Jeeli temat lub sposb wystpienia albo zachowania radnego w sposb oczywisty zakcaj porzdek obrad lub uchybiaj powadze sesji, Przewodniczcy przywouje radnego do porzdku", a gdy przywoanie nie odnosi skutku moe odebra mu gos, nakazujc odnotowanie tego faktu w protokole. 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio do osb spoza Rady zaproszonych na sesj i do publicznoci. 5. Po uprzednim ostrzeeniu Przewodniczcy moe nakaza opuszczenie sali tym osobom spord publicznoci, ktre swoim zachowaniem lub wystpieniami zakcaj porzdek obrad bd naruszaj powag sesji. 25. Na wniosek radnego Przewodniczcy Rady przyjmuje do protokou sesji wystpienie radnego zgoszone na pimie, lecz nie wygoszone w toku obrad, informujc o tym Rad. 26. Przewodniczcy Rady udziela gosu poza kolejnoci w sprawie wnioskw natury formalnej, a w szczeglnoci dotyczcych: -stwierdzenia quorum,
Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany Strona 5

-zmiany porzdku obrad, -ograniczenia czasu wystpie dyskutantw, -zamknicia listy mwcw lub kandydatw, -zakoczenie dyskusji i podjcie uchway, -zarzdzenia przerwy, -odesania projektu uchway do komisji, -przeliczenia gosw, -przestrzegania regulaminu obrad. 27. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadkw nieusprawiedliwionej nieobecnocizainteresowanego na sesji. 28. 1. Po wyczerpaniu listy mwcw Przewodniczcy Rady zamyka dyskusj. W razie potrzeby zarzdza przerw w celu umoliwienia waciwej Komisji lub Wjtowi ustosunkowania si do zgoszonych w czasie debaty wnioskw, albo ewentualnego przygotowania poprawekw rozpatrywanym dokumencie. 2. Po zamkniciu dyskusji Przewodniczcy Rady rozpoczyna procedur gosowania. 29. 1. Po wyczerpaniu porzdku obrad Przewodniczcy Rady koczy sesj wypowiadajc formu ZAMYKAM ..... SESJ RADY GMINY KOBYLNICA. 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoczenia uwaa si za czas trwania sesji. 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy take sesji, ktra obja wicej ni jedno posiedzenie. 30. 1. Rada jest zwizana uchwa z chwil jej podjcia. 2. Uchwalenie lub zmiana podjtych uchwa moe nastpi tylko w drodze odrbnej uchway podjtej na nastpnej sesji. 3. Uchwaa Rady Gminy sprzeczna z prawem jest niewana. O jej niewanoci w czci lub w caoci orzeka organ nadzoru w terminie nie duszym ni 30 dni od dnia dorczenia uchway. 4. Stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway wstrzymuje jej wykonaniez mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci z dniem dorczenia rozstrzygnicia organu nadzorczego. 31. 1. Pracownik Urzdu Gminy wyznaczony przez Wjta w uzgodnieniu zPrzewodniczcym Rady sporzdza z kadej sesji Rady protok. 2. Przebieg sesji jest nagrywany. Nagranie jest przechowywane do czasu przyjcia przez Rad protokouz obrad sesji. 32. 1. Protok z sesji Rady musi wiernie odzwierciedla przebieg sesji. 2. Protok ten powinien w szczeglnoci zawiera: a)numer, dat i miejsce odbywania sesji, godzin jej rozpoczcia i zakoczenia oraz wskaza tytuy uchwa, imi i nazwisko Przewodniczcego obrad i protokolanta,
Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany Strona 6

b)stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia, c)odnotowanie przyjcia protokou z poprzedniej sesji, d)uchwalony porzdek obrad, e)przebieg obrad a w szczeglnoci tre wystpie albo ich streszczenie, tekst zgoszonych jak rwnie uchwalonych wnioskw a ponadto odnotowanie faktw zgoszenia pisemnych wystpie, f) przebieg gosowania z wyszczeglnieniem liczby gosw za", przeciw",

wstrzymuje si", g)wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrbnego do treci uchway, h)podpis Przewodniczcego i osoby sporzdzajcej protok. 3. Protok z ostatniej sesji ustpujcej Rady podpisuje jej Przewodniczcy w cigu 7 dni od daty posiedzenia ostatniej sesji. 33. 1. W trakcie obrad lub nie pniej ni na najbliszej sesji radni mog zgasza poprawki lub uzupenienia do protokou, przy czym o ich uwzgldnieniu rozstrzyga Przewodniczcy Rady po wysuchaniu protokolanta i nagrania z przebiegu sesji. 2. Rada moe przyj protok z poprzedniej sesji po uwzgldnieniu uwag, o ktrych mowa w ust.1. 34. 1. Protokoy numeruje si kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadajcymi numerowi sesji z danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego. 2. Do protokou docza si list obecnoci radnych oraz odrbn list zaproszonych goci, teksty przyjtych przez Rad uchwa, zoone na pimie wnioski nie wygoszone przez radnych, usprawiedliwienia osb nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty zoone na rce Przewodniczcego Rady. 3. Uchway Przewodniczcy Rady dorcza Wjtowi najpniej w cigu 4 dni od dnia zakoczenia sesji, a uchway stanowice przepisy porzdkowe nastpnego dnia po ich ustanowieniu. 4. Uchway Przewodniczcy Rady dorcza take kierownikom jednostek organizacyjnych, ktre s zobowizane do okrelonych dziaa wynikajcych z tychdokumentw. 35. 1. Zatwierdzony protok sesji jest udostpniany do wiadomoci publicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. 2. Ograniczenia w dostpie do protokou sesji Rady mog wynika wycznie z przepisw ustawowych chronicych prawa i wolno osb, ktrych dane dotycz, bd podlegajcych ograniczeniu jawnoci. UCHWAY 36. Uchway, a take deklaracje, owiadczenia i apele s sporzdzone w formie odrbnych dokumentw. 37. 1. Inicjatyw uchwaodawcz posiada kady z radnych, Komisje Rady, Kluby Radnych oraz Wjt chyba, e przepisy prawa stanowi inaczej. 2. Projekt uchway powinien okrela w szczeglnoci:
Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany Strona 7

a )dat i tytu uchway, b)podstaw prawn, c)postanowienia merytoryczne, d)w miar potrzeby okrelenie rda sfinansowania realizacji uchwa, e)okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchway i zoenie sprawozdania po jej wykonaniu, 3. Projekt uchway powinien by przedoony Radzie wraz z uzasadnieniem, w ktrym naley wskaza potrzeb podjcia uchway oraz informacj o skutkach finansowych jej realizacji. Wyjanienia do projektu uchway skada jej wnioskodawca. Prawo zgaszania poprawek do uchway przysuguje radnym, Komisjom Rady Gminy, Klubom Radnych, Wjtowi. Wnioskodawca projektu uchway moe wprowadzi autopoprawki lub wycofa zgoszony projekt przed gosowaniem. 4. Projekty uchwa s opiniowane, co do zgodnoci z prawem przez radc prawnego Urzdu Gminy. 38. 1. Uchway Rady Gminy podpisuje Przewodniczcy Rady. 2. Ustp 1 stosuje si odpowiednio do jednego z Wiceprzewodniczcych Rady prowadzcego obrady. 3. Uchway podaje si do wiadomoci publicznej w sposb zwyczajowo przyjty na tablicy ogosze Urzdu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchway stanowice akty prawa miejscowego podlegaj opublikowaniu w "Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego". 39. Uchway numeruje si uwzgldniajc numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchway (cyframi arabskimi) i rok podjcia uchway. 40. 1. Wjt ewidencjonuje oryginay uchwa w rejestrze i przechowuje wrazz protokoami sesji Rady. 2. Urzd Gminy prowadzi zbir przepisw gminnych dostpnych do powszechnego wgldu w jego siedzibie. 41. 1. Wjt obowizany jest do przedoenia uchwa Rady Gminy Wojewodzie w cigu 7 dni od dnia ich podpisania. 2. Uchway w sprawie przepisw porzdkowych Wjt przekazuje Wojewodzie w cigu 2 dni od ich podjcia. 3. Wjt przesya przepisy porzdkowe do wiadomoci wjtom ssiednich gmin i Starocie Powiatu, w ktrym pooona jest gmina, nastpnego dnia po ich ustanowieniu. 42. Wjt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w cigu 7 dni od dnia ich podjcia: 1) 2) 3) uchwa budetow, uchwa w sprawie absolutorium, inne uchway objte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.

TRYB GOSOWANIA 43. W gosowaniu mog bra udzia wycznie radni. 44. 1. Gosowanie jawne odbywa si przez podniesienie rki.
Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany Strona 8

2. Gosowanie jawne zarzdza i przeprowadza Przewodniczcy Rady, przelicza oddane gosy "za", "przeciw", "wstrzymujce si" sumuje je i porwnuje z list radnych obecnych na sesji, wzgldnie ze skadem lub ustawowym skadem Rady, nakazuje odnotowanie wynikw gosowania w protokle sesji. 3. Do przeliczania gosw Przewodniczcy moe wyznaczy jednego z Wiceprzewodniczcych. 4. Wyniki gosowania jawnego ogasza Przewodniczcy Rady. 45. 1. Gosowanie tajne stosuje si w przypadkach okrelonych ustawowo. 2. W gosowaniu tajnym radni gosuj za pomoc ponumerowanych kart ostemplowanych pieczci Rady, przy czym kadorazowo Rada ustala sposb gosowania, a samo gosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym spord siebie przewodniczcym. 3. Komisja skrutacyjna przed przystpieniem do gosowania, objania sposb gosowania. 4. Kart do gosowania nie moe by wicej ni radnych obecnych na sesji. 5. Po przeliczeniu gosw przewodniczcy komisji skrutacyjnej odczytuje protok podajc wynik gosowania. 6. Karty z oddanymi gosami i protok gosowania stanowi zacznik do protokou obrad sesji. 46. 1. Przewodniczcy Rady poddaje wniosek pod gosowanie formuujc go w sposb precyzyjny i przejrzysty, aby nie budzi on wtpliwoci, co do intencji wnioskodawcy. 2. W pierwszej kolejnoci Przewodniczcy Rady poddaje pod gosowanie wniosek najdalej idcy, jeli moe to wykluczy potrzeb gosowania nad pozostaymi wnioskami. 3. W przypadku gosowania w sprawie wyborw osb, Przewodniczcy Rady przed zamkniciem listy kandydatw zapytuje kadego z nich czy zgadza si kandydowa i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzcej poddaje pod gosowanie zamknicie listy kandydatwi zarzdza wybory. 47. 1. Jeeli oprcz wnioskw o podjcie uchway w danej sprawie zostanie zgoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wnioskw) Rada gosuje w pierwszej kolejnoci nad wnioskiem o odrzucenie wniosku ( wnioskw) o podjcie uchway. 2. Gosowanie nad poprawkami do poszczeglnych paragrafw lub ustpw projektu uchway nastpuje wedug ich kolejnoci z tym, e w pierwszej kolejnoci naley podda pod gosowanie te poprawki, ktrych przyjcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 3. Przewodniczcy Rady moe zarzdzi gosowanie za przyjciem uchway w caoci ze zmianami wynikajcymi z poprawek wniesionych do projektu uchway. 48. 1. Gosowanie zwyk wikszoci gosw oznacza, e przechodzi wniosek lub kandydatura, ktra uzyskaa wiksz ilo gosw za" ni przeciw" ,gosw wstrzymujcych si i niewanych nie dolicza si do adnej z grup gosujcych za czyprzeciw". 2. Jeeli celem gosowania jest wybr jednej z wielu moliwoci, przechodzi wniosek lub kandydatura, na ktr oddano liczb gosw wiksz od liczby gosw oddanych na pozostae. 49. 1. Gosowanie bezwzgldn wikszoci gosw ustawowego skadu Rady oznacza, e przechodzi wniosek lub kandydatura, ktra uzyskaa przynajmniej jeden gos wicej od sumy pozostaych wanie oddanych gosw to znaczy przeciwnych i wstrzymujcych si. 2. Gosowanie wikszoci, co najmniej 3/5 ustawowego skadu Rady" oznacza, e liczba gosw za wynosi, co najmniej 9.
Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany Strona 9

RADNI 50. 1. Radny jest obowizany bra udzia w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorzdowych, do ktrych zosta wybrany lub desygnowany. 2. Radni maj obowizek utrzymywania staej wizi z wyborcami: -informowanie wyborcw o stanie Gminy, -konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady, -propagowanie zamierze i dokona Rady, -informowanie mieszkacw o swojej dziaalnoci w Radzie, -przyjmowanie postulatw, wnioskw i skarg mieszkacw Gminy. 51. 1. Radni potwierdzaj swoj obecno na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci. 2. Radny, w cigu 7 dni od daty odbywania si sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwi swoj nieobecno skadajc stosowne pisemne wyjanienie na rce Przewodniczcego Rady lub Przewodniczcego Komisji. 52. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywa nie rzadziej ni raz w roku. 2. Radni mog stosownie do potrzeb przyjmowa mieszkacw Gminy po uzgodnieniu terminu w siedzibie Urzdu Gminy w sprawach dotyczcych wsplnoty samorzdowej. 53. Radni ponosz przed Rad i wyborcami odpowiedzialno za udzia i wyniki swej pracy w Radzie. 54. 1. W przypadku notorycznego uchylania si przez radnego od wykonywania jego obowizkw, Przewodniczcy Rady moe wnioskowa o udzielenie radnemu upomnienia. 2. Uchwa w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 podejmuje Rada po uprzednim umoliwieniu radnemu zoenia wyjanie. 55. 1. W przypadku wniosku zakadu pracy zatrudniajcego radnego o rozwizanie z nim stosunku pracy, Rada moe powoa doran komisj do szczegowego zbadania okolicznoci sprawy. 2. Komisja przedkada swoje ustalenia i propozycje na pimie Przewodniczcemu Rady. 3. Przed podjciem uchway w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umoliwi radnemu zoenie wyjanie. 56. Podstaw do udzielenia radnemu przez pracodawc czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust 3 ustawy o samorzdzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowanienie do wykonywania, danych prac, zawierajce okrelenie terminui charakteru zaj, podpisane przez Przewodniczcego Rady. 57. 1. Przewodniczcy Gminnej Komisji Wyborczej na I sesji nowo wybranej Rady wrcza radnym zawiadczenie potwierdzajce ich wybr do Rady. 2. Wjt udziela radnym pomocy w wykonywaniu ich mandatu. 3. Radni mog zwraca si bezporednio do Rady we wszystkich sprawach zwizanychz penieniem przez nich funkcji radnego.
Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany Strona 10

KOMISJE RADY 58. 1.Rada Gminy ze swojego grona moe powoywa stae i dorane komisje do okrelonych zada, ustalajc przedmiot dziaania oraz skad osobowy. W skad poszczeglnych komisji wchodzi od 3 do 5 radnych. Radny moe by czonkiem najwyej 2 komisji staych. 2. Komisje podlegaj Radzie, przedkadaj jej plan pracy oraz sprawozdania z dziaalnoci. 59. 1. Przedmiot dziaania poszczeglnych komisji staych i zakres zada komisji doranych okrela Rada. 2. Komisje stae dziaaj zgodnie z rocznym planem pracy przedoonym Radzie, ktra moe zleci komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian. 60. 1. Komisje Rady mog odbywa wsplne posiedzenia. 2. Komisje Rady mog podejmowa wspprac z odpowiednimi komisjami innych Rad Gmin, a nadto z innymi podmiotami, jeli to jest uzasadnione przedmiotem ich dziaalnoci. 3. Komisje uchwalaj opinie oraz wnioski i przedkadaj je Radzie. 4. Na podstawie upowanienia Rady, Przewodniczcy lub wskazany przez niego Wiceprzewodniczcy Rady stosownie do 5 Regulaminu mog zwoa posiedzenie komisji i nakaza zoenie Radzie sprawozdania z posiedzenia. 61. 1. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczcy lub Zastpca, wybrani przez Rad spord czonkw danej komisji. 2. Radny moe by przewodniczcym lub zastpc przewodniczcego tylko jednej komisji staej. 62. 1. Komisje pracuj na posiedzeniach, w ktrych dla ich prawomocnoci musi uczestniczy, co najmniej poowa skadu komisji. 2. Szczegowe zasady dziaania, odbywania posiedze, obradowania itp. komisje ustalajw przygotowanych przez siebie i zatwierdzonych przez Rad regulaminach. 3. Posiedzenia Komisji odbywaj si z zachowaniem zasady jawnoci. 63. Przewodniczcy komisji staych, co najmniej raz w roku przedstawiaj na sesji Rady sprawozdania z dziaalnoci komisji. 64. 1. Opinie i wnioski komisji uchwalane s w gosowaniu jawnym zwyk wikszoci gosw, w obecnoci, co najmniej poowy skadu komisji. 2. W przypadku rwnej iloci gosw za" i przeciw" decyduje gos przewodniczcego komisji.

KLUBY RADNYCH 65. Radni mog tworzy kluby radnych, wedug kryteriw przez siebie przyjtych. 66. l. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziau przez co najmniej5 radnych.

Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany

Strona 11

2. Przynaleno radnych do klubu jest dobrowolna. 3.Radny moe nalee tylko do jednego klubu. 4. Powstanie klubu musi zosta zgoszone niezwocznie, nie pniej jednak ni w terminie 7 dni od zebrania zaoycielskiego, zgoszone Przewodniczcemu Rady, ktry informuje na najbliszej sesji Rady o jego utworzeniu. 5. W zgoszeniu podaje si: 1) nazw klubu, 2) list czonkw, 3) imi i nazwisko przewodniczcego klubu. 6. W razie zmiany skadu klubu lub jego rozwizania przewodniczcy klubu jest obowizany do niezwocznego poinformowania o tym Przewodniczcego Rady. 67. l. Kluby radnych dziaaj zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. 2. Regulaminy klubw nie mog by sprzeczne ze Statutem Gminy . 3. Przewodniczcy klubw s obowizani do niezwocznego, nie pniej jednak ni w terminie 14 dni od uchwalenia regulaminu, przedoenia regulaminu Przewodniczcemu Rady. 4. Postanowienie ust. 3 dotyczy take zmian regulaminu. 68. l. Kluby dziaaj wycznie w ramach Rady. 2. Przewodniczcy Rady prowadzi rejestr klubw. 3. Kluby dziaaj zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, kierujc si dobrem gminy. 69. l. Kluby dziaaj w okresie kadencji Rady. Upyw kadencji Rady jest rwnoznacznyz rozwizaniem klubw. 2. Kluby mog ulega wczeniejszemu rozwizaniu na mocy uchwa ich czonkw, podejmowanych bezwzgldn wikszoci w obecnoci co najmniej poowy czonkw klubu. 3. Kluby podlegaj rozwizaniu uchwa Rady, gdy liczba ich czonkw spadnie poniej 5. 70. Prace klubw organizuj przewodniczcy klubw, wybierani przez czonkw klubu. 71. l. Klubom przysuguj uprawnienia wnioskowania i opiniowania w zakresie organizacjii trybu dziaania Rady. 2. Kluby mog przedstawia swoje stanowisko na sesji Rady wycznie przez swych przedstawicieli we wszystkich sprawach bdcych przedmiotem obrad Rady. 72. Dziaalno klubw radnych nie moe by finansowana z budetu Gminy. ABSOLUTORIUM 73. 1. Sprawozdanie z wykonania budetu Wjt przekazuje Radzie Gminy do dnia 31 marca roku nastpnego po roku budetowym, ktrego dotyczy sprawozdanie Wjta.
Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany Strona 12

2. Sprawozdanie finansowe Wjt przekazuje Radzie Gminy w terminie do dnia 31 maja roku nastpujcego po roku budetowym. 3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budetu i przedkada Radzie sprawozdanie Wjta z wykonania budetu oraz sprawozdanie finansowe wraz z opini regionalnej izby obrachunkowej, oraz wystpuje do Rady z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wjtowi, w terminie do dnia 15 czerwca roku nastpnego po upywie roku budetowego, ktrego dotyczy sprawozdanie Wjta. 4. Rada Gminy rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu w terminie do dnia 30 czerwca roku nastpujcego po roku budetowym. 5. Rada Gminy nie pniej ni do dnia 30 czerwca roku nastpnego po roku budetowym podejmuje uchwa w sprawie absolutorium dla Wjta 74. Przed wystpieniem z wnioskiem, o jakim mowa w 73 ust. 3 Komisja Rewizyjna wystpuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie tego wniosku. WSPLNE SESJE Z RADAMI INNYCH GMIN 75. 1. Rada moe odbywa wsplne sesje z innymi Radami Gmin w szczeglnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygnicia ich wsplnych spraw. 2. Wspln sesj organizuj Przewodniczcy Rad zainteresowanych gmin. 3. Koszty wsplnej sesji ponosz rwnomiernie zainteresowane gminy, chyba, e uczestniczcy we wsplnej sesji postanowi inaczej.

POSTANOWIENIA KOCOWE 76. Przewodniczcy Rady zapewnia przestrzeganie postanowie Regulaminu i udziela pomocy we waciwej jego interpretacji.

Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany

Strona 13

Zacznik nr 5 do Statutu Gminy Kobylnica REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ 1. 1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kobylnica jest sta komisj powoan przez Rad Gminy w celu opiniowania wykonania budetu gminy, wystpowania z wnioskiem do Rady Gminyw sprawie udzielenia bd nie udzielenia absolutorium Wjtowi Gminy. 2. Wykonuje inne zadania zlecone przez Rad w zakresie kontroli dziaalnoci Wjta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz soectw. 3. Celem dziaalnoci kontrolnej komisji jest dostarczenie Radzie informacji niezbdnych dla oceny dziaalnoci Wjta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dziaalnoci kontrolowanych jednostek oraz pomocw usuwaniu tych zjawisk. 2. Komisja podlega Radzie Gminy. 3. 1. W skad Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 radnych , w tym przedstawiciele wszystkich klubw, z wyjtkiem radnych penicych funkcj Przewodniczcego i Wiceprzewodniczcego Rady. 2. Komisja skada si z Przewodniczcego, Zastpcy Przewodniczcegooraz czonka komisji. 3. Odwoanie czonkw Komisji nastpuje na zasadach okrelonych w 1. 4. Przewodniczcy Komisji organizuje prac Komisji, prowadzi jej obrady.W przypadku nieobecnoci Przewodniczcego Komisji lub niemonoci dziaania, jego zadania wykonuje Zastpca Przewodniczcego. 5. 1. Czonkowie Komisji podlegaj wyczeniu od udziau w dziaaniach Komisjiw sprawach, w ktrych moe powsta podejrzenie o ich stronniczo. 2. W sprawie wyczenia czonkw Komisji decyduje pisemnie jej Przewodniczcy. 3. O wyczeniu Przewodniczcego Komisji decyduje Rada 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje si odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu postpowania administracyjnego. ZADANIA KONTROLNE 6. 1. Komisja kontroluje w zakresie zleconym przez Rad dziaalno Wjta i jednostek organizacyjnych Gminy pod wzgldem: -legalnoci, -gospodarnoci, -rzetelnoci, -celowoci oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym. 2. Komisja kontrolujc dziaalno Wjta i jednostek organizacyjnych Gminy, badaw szczeglnoci gospodark
Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany Strona 1

finansow w tym wykonanie budetu. 7. Komisja wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwaach Rady. 8. 1. Komisja przeprowadza nastpujce rodzaje kontroli: a) kompleksowe - obejmujce cao dziaalnoci kontrolowanego podmiotu lub

obszerny zesp dziaa tego podmiotu, b)problemowe - obejmujce wybrane zagadnienia, c)sprawdzajce - podejmowanie w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej Kontroli zostay uwzgldnione w toku postpowania jednostek. 2. Kontrole, o ktrych mowa w ust. 1 przeprowadzone s w oparciu o plan pracy Komisji przedkadany Radzie Gminy. 9. Komisja jest obowizana do przeprowadzenia kontroli w kadym przypadku podjcia takiej decyzji przez Rad oraz przerwania kontroli (nie rozpoczynania) na wniosek Rady. 10. 1. Postpowanie kontrolne przeprowadza si w sposb umoliwiajcy bezstronnei rzetelne ustalenie stanu faktycznego, w zakresie kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocen. 2. Jako dowd w postpowaniu kontrolnym moe by wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem a w szczeglnoci: dokumenty, wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych. TRYB KONTROLI 11. 1. Kontrole wykonuje w imieniu Komisji zesp kontrolny skadajcy si co najmniejz dwch czonkw Komisji. 2. Kontrole przeprowadzane s na podstawie pisemnego upowanienia wydanego przez Przewodniczcego Komisji, okrelajcego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. 3. Kontrolujcy s zobowizani okaza kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowanienie, o ktrym mowa w ust. 2 oraz dowody tosamoci. 12. W razie powzicia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popenienia przestpstwa, kontrolujcy niezwocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki, Wjta oraz Przewodniczcego Rady Gminy wskazujc dowody uzasadniajce zawiadomienie. 13. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu jest zobowizany zapewni warunki i rodki niezbdne do przeprowadzenia kontroli a w szczeglnoci przedkada na danie kontrolujcych dokumenty i materiay niezbdne do przeprowadzenia kontroli oraz umoliwienia kontrolujcym wstpu do obiektw i pomieszcze, udziela ustnych i pisemnych wyjanie dotyczcych przedmiotu kontroli. 2. Udostpnienie informacji niejawnych odbywa si w trybie okrelonym w odrbnych przepisach. Informacje niejawne reguluj odrbne przepisy.

14. Czynnoci kontrolne powinny by wykonywane w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany Strona 2

PROTOKOY KONTROLI 15. 1. Kontrolujcy sporzdzaj z przeprowadzonej kontroli w terminie 3 dni od daty jej zakoczenia protok pokontrolny obejmujcy: 1)nazw i adres kontrolowanego podmiotu, 2)imiona i nazwiska kontrolujcych, dat rozpoczcia i zakoczenia czynnoci kontrolnych, 3)okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objtego kontrol, 4)imi i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 5) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, wnioski kontroli wskazujce na stwierdzone nieprawidowoci oraz wskazanie dowodw potwierdzajcych ustalenia zawarte wprotokle, 6) dat, miejsce podpisania protoku i podpisy kontrolujcych oraz kierownika

kontrolowanego podmiotu, lub notatk o odmowie podpisania protokou z podaniemprzyczyn odmowy, 7) protok moe zawiera wnioski i propozycje co do sposobu usunicia stwierdzonychnieprawidowoci.

16. Kierownik kontrolowanego podmiotu moe w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu protoku pokontrolnego do podpisania, zoy na rce Przewodniczcego Rady uwagi dotyczce kontroli i jej wynikw. 17. Protok pokontrolny sporzdza si w trzech egzemplarzach, ktre w terminie 3 dni od daty podpisania protokou otrzymuj: Przewodniczcy Rady Gminy, Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej i Kierownik kontrolowanego podmiotu. ZADANIA OPINIODAWCZE 18. 1. Komisja opiniuje wykonanie budetu Gminy i wystpuje z wnioskiem do Radyw sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wjtowi. 2. Przewodniczcy Komisji przedkada opini i wniosek, o ktrych mowa w ust. 1 na rce Przewodniczcego Rady w terminie okrelonym w Regulaminie Rady. 3. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, Przewodniczcy Komisji przesya do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 19. 1. Komisja opiniuje na pimie wniosek o odwoanie Wjta. 2. Przewodniczcy Komisji przedkada opinie, o ktrych mowa w ust. 1 na rce Przewodniczcego Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie. 20. Komisja wydaje rwnie opinie w sprawach okrelonych w uchwaach Rady. POSIEDZENIA KOMISJI 21. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoywanych przez Przewodniczcego Komisji zgodnie z jej planem pracy oraz w miar potrzeb.

Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany

Strona 3

2. Posiedzenia zwoywane s z wasnej inicjatywy Przewodniczcego Komisji, a take na pisemny wniosek: -Przewodniczcego Rady, -5 radnych, -nie mniej ni 2 czonkw Komisji Rewizyjnej. We wniosku naley wskaza przyczyn jego zoenia. 3. Przewodniczcy Komisji moe zaprosi na posiedzenia Komisji: a)radnych nie bdcych czonkami Komisji, b)osoby zaangaowane na wniosek Komisji w charakterze biegych lub ekspertw, z ktrych porad i opinii Komisja moe korzysta. 4. Z posiedze Komisji sporzdza si protok, ktry winien by podpisany przez wszystkich czonkw Komisji uczestniczcych w posiedzeniu. 22. 1. Komisja podejmuje uchway w gosowaniu jawnym zwyk wikszoci gosw,w obecnoci co najmniej poowy skadu Komisji. 2. W przypadku rwnej liczby gosw rozstrzyga gos Przewodniczcego. POSTANOWIENIA KOCOWE 23. Obsug biurow Komisji zapewnia Wjt. 24. Komisja moe korzysta z porad, opinii i ekspertyz osb posiadajcych wiedz fachow w zakresie zwizanym z przedmiotem dziaania Komisji. 25. 1. Komisja moe wspdziaa w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi KomisjamiRady w zakresie ich waciwoci rzeczowej. 2. Przewodniczcy Komisji moe zwraca si do przewodniczcych innych Komisji Rady o oddelegowanie w skad zespou kontrolowanego radnych majcych kwalifikacje w zakresie tematyki objtej kontrol. 3. Do czonkw innych komisji uczestniczcych w kontroli przeprowadzonej przez Komisj stosuje si odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu. 26. Komisja moe wystpowa do Rady Gminy w sprawie wnioskw o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln Izb Obrachunkow, Najwysz Izb Kontroli lub przez inne organy kontroli.

Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany

Strona 4

Zacznik nr 6 do Statutu Gminy Kobylnica WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH( SOECTW ) GMINY KOBYLNICA Soectwa: 1.Bolesawice. 2.Bzowo. 3.Kobylnica. 4.Komiowo. 5.Komorczyn. 6.Koczewo. 7.Kruszyna. 8.Kuleszewo. 9.Kwakowo. 10.Lubu. 11.Lulemino. 12.osino. 13.Paszewo. 14.Reblino. 15.Runowo Sawieskie. 16.Sierakowo. 17.Sonowice. 18.Sonowiczki. 19.Sycewice. 20.cignica. 21.Widzino. 22.Wrzca. 23.Zagrki. 24.Zbowo.

Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany

Strona 1

25.elkwko.

Id: FPFBQ-VZBJU-YCCYG-CVTIT-GPVOF. Podpisany

Strona 2