Mecanică

20

Partea întâi - Statica

I. STATICA PUNCTULUI MATERIAL2. REDUCEREA SISTEMELOR DE FORłE
CONCURENTE


2.1 Metode de reducere a unui sistem de forŃe concurente

Se consideră un punct material de masă m acŃionat de forŃele
n 1
F ..... F
(fig. 2.1). ForŃele care acŃionează asupra unui punct material de masă m sunt
forŃe concurente. ForŃa este un vector legat.
Problema care se pune este de a reduce acest sistem de forŃe.

A (m)
1
F
2
F
i
F
n
F


Figura 2.1

A reduce un sistem de forŃe înseamnă înlocuirea acestuia cu un sistem
mai simplu care să fie echivalent cu sistemul dat.
Metode de rezolvare:
a) grafică:
paralelogramului
triunghiului
poligonului
b) analitică2. Reducerea sistemelor de forŃe concurente 21
a) Metoda grafică (fig. 2.2)
Pentru reducerea unui sistem de forŃe concurente se pot aplica: regula
paralelogramului, triunghiului şi regula poligonală, (fig. 2.2).
1
F
R
2 1
F F R + ++ + = == =
a. b.
2
F
2 1
F F R + ++ + = == =
1
F
2
F
R
R
1
F
2
F
i
F
n
F
∑ ∑∑ ∑
= == =
= == =
n
1 i
i
F R
c.


Figura 2.2
a - regula paralelogramului; b - regula triunghiului; c- regula poligonului.

b) Metoda analitică (fig. 2.3)
Se consideră un triedru de referinŃă triortogonal drept Oxyz şi punctul
material de masă m situat în centrul O acŃionat de forŃele concurente
i
F .
ForŃele
i
F fac cu axele x, y, z unghiurile α
i
, β
i
, γ
i
, (fig. 2.3).

O
x
y
z
k
i
j
γ
i
α
i
β
i
i
F


Figura 2.3

Tipuri de probleme posibile de reducere a unui sistem de forŃe concurente:

b
1
) Date:
i
F , α
i
, β
i
, γ
i
Mecanică

22
Se cer: X
i
, Y
i
, Z
i


Rezolvare:

i i i
α cos F X ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == = (2.1)


i i i
β cos F Y ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == =

1 γ cos β cos α cos
i
2
i
2
i
2
= == = + ++ + + ++ + (2.2)


i i i
γ cos F Z ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == = (2.3)


b
2
) Date: X
i
,Y
i
, Z
i

Se cer:
i
F , α
i
, β
i
, γ
i


Rezolvare:


i
i i i
i i i
2
i
2
i
2
i i
F
Z , Y , X
γ , β , α cos
Z Y X F
= == =
+ ++ + + ++ + = == =
(2.4)

b
3
) Caz particular: ForŃe în plan, (fig. 2.4)
Date:
i
F , α
i
, β
i

i
– π/2
Se cer: X
i
,Y
i

i
j
i
F


Figura 2.4

Rezolvare:


i i i
i i i
β cos F Y
α cos F X
= == =
= == =
(2.5)

2. Reducerea sistemelor de forŃe concurente 23
b
4
) Date: X
i
,Y
i
,
i
F , α
i
, β
i
, =α
i
– π/2
Se cer: 'Fi|, α
i
, β
i
, =α
i
– π/2

Rezolvare:


i
i
i
2
i
2
i i
X
Y
α tg
Y X F
= == =
+ ++ + = == =
(2.6)


2.2 Teorema proiecŃiilor

Se consideră un sistem de forŃe concurente
n 1
F ..... F care acŃionează
asupra unui punct material.
Descompunând forŃele pe cele trei direcŃii x, y, z se poate scrie:
¦ ¦¦ ¦
¦ ¦¦ ¦
¦ ¦¦ ¦
¹ ¹¹ ¹
¦ ¦¦ ¦
¦ ¦¦ ¦
¦ ¦¦ ¦
´ ´´ ´
¦ ¦¦ ¦
+ ++ + + ++ + = == =
+ ++ + + ++ + = == =
+ ++ + + ++ + = == =
+ ++ + + ++ + = == =
k Z j Y i X F
....
k Z j Y i X F
....
k Z j Y i X F
k Z j Y i X F
n n n n
i i i i
2 2 2 2
1 1 1 1
(2.7)


Făcând suma relaŃiilor (2.7) rezultă:

k Z j Y i X F
n
1 i
i
n
1 i
i
n
1 i
i
n
1 i
i
⋅ ⋅⋅ ⋅
| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |

\ \\ \
| || |
+ ++ + ⋅ ⋅⋅ ⋅
| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |

\ \\ \
| || |
+ ++ + ⋅ ⋅⋅ ⋅
| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |

\ \\ \
| || |
= == =
∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑
= == = = == = = == = = == =
(2.8)

Se notează cu:


∑ ∑∑ ∑
= == =
= == =
n
1 i
i
F R vector rezultant (rezultanta) (2.9)

având proiecŃiile pe axele de coordonate (componentele) date de:


| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |

\ \\ \
| || |
= == =
∑ ∑∑ ∑
= == =
n
1 i
i
X X (2.10)

Mecanică

24

| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |

\ \\ \
| || |
= == =
∑ ∑∑ ∑
= == =
n
1 i
i
Y Y (2.11)


| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |

\ \\ \
| || |
= == =
∑ ∑∑ ∑
= == =
n
1 i
i
Z Z (2.12)

Cunoscând aceste proiecŃii se poate determina mărimea rezultantei:

k Z j Y i X R ⋅ ⋅⋅ ⋅ + ++ + ⋅ ⋅⋅ ⋅ + ++ + ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == =
2 2 2
Z Y X R + ++ + + ++ + = == = (2.13)

Teorema proiecŃiilor: ProiecŃia vectorului rezultant pe o axă ∆ ∆∆ ∆ este egală cu
suma proiecŃiilor vectorilor componenŃi pe acea axă.


i
n
1 i
F pr R pr
∑ ∑∑ ∑
= == =
∆ ∆∆ ∆ ∆ ∆∆ ∆
= == = (2.14)

ObservaŃie
ProiecŃia unui vector pe o axă este un scalar, proiecŃia unui vector pe un
plan este un vector.

În concluzie un sistem de forŃe concurente care acŃionează asupra unui
punct material este echivalent cu o forŃă unică rezultanta R, care se calculează
cu relaŃiile:


2 2 2
Z Y X R + ++ + + ++ + = == = modul (2.15)

şi unghiurile pe care le formează cu fiecare dintre axele sistemului:


R
X
α cos = == = ;
R
Y
β cos = == = ;
R
Z
γ cos = == = direcŃie (2.16)

Caz particular: forŃe în plan, (coplanare):


2 2
Y X R + ++ + = == = (2.17)


X
Y
α tg = == = (2.18)2. Reducerea sistemelor de forŃe concurente 25
ObservaŃie
Dacă toate forŃele sunt coliniare, rezultanta va avea direcŃia comună a
forŃelor şi mărimea egală cu suma algebrică a mărimilor lor.


2.3 Cazuri de reducere a forŃelor concurente

Cazurile de reducere a forŃelor concurente sunt prezentate în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1

Metoda grafică Metoda analitică
Sistem
echivalent cu
ObservaŃii

0 R ≠ ≠≠ ≠
Poligonul
forŃelor nu se
închide
cel puŃin una din
proiecŃii ≠ 0
ΣX
i
, ΣY
i
, ΣZ
i
≠0
o forŃă unică
“Rezultanta”
A(m) capătă o
mişcare cu a
R = ma0 R = == =


Poligonul
forŃelor se
închide


ΣX
i
2
+ΣY
i
2
+ΣZ
i
2
=0

X = Y = Z = 0
sistem
echivalent cu
“zero”
A(m)
a) t = 0; v = 0
repaus

b) t = 0; v ≠ 0
v = v
o
mişcare rectilinie
uniformă


2.4 AplicaŃii

AplicaŃia 2.1 Să se determine rezultanta sistemului de forŃe reprezentate în
fig. 2.5. ForŃele
2
F

şi
3
F sunt conŃinute în planul xOy,
1
F este conŃinută în
planul yOz, iar forŃa
4
F în planul xOz. Modulele forŃelor sunt:
P 2 F
1
= == =
P 4 F F
3 2
= == = = == =
P 6 F
4
= == =

Se determină proiecŃiile forŃelor pe axele de coordonate:

0 X
1
= == =
P
2
1
P 2 60 cos F Y
0
1 1
= == = ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == = ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == =
3 P
2
3
P 2 60 sin F Z
0
1 1
= == = ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == = ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == =

Mecanică

26
Se procedează analog pentru celelate forŃe, rezultatele fiind prezentate în
tabelul 2.2.
O
x
y
z
45
0
60
0
1
F
45
0
45
0
3
F
2
F
4
F

Figura 2.5

Tabelul 2.2
ForŃele ProiecŃiile
forŃei
rezultante
F
1
F
2
F
3
F
4

X 0
P 2 2 P 2 2 P 2 3
Y P
P 2 2 − −− − P 2 2
0
Z
3 P
0 0
P 2 3


Se obŃin pentru proiecŃiile rezultantei R următoarele rezultate:

P 89 , 9 P 2 7 P 2 3 P 2 2 P 2 2 0 X = == = = == = + ++ + + ++ + + ++ + = == =

P 0 P 2 2 P 2 2 P Y = == = + ++ + + ++ + − −− − = == =

P 97 , 5 P 2 3 0 0 3 P Z = == = + ++ + + ++ + + ++ + = == =

Modulul rezultantei este:

2. Reducerea sistemelor de forŃe concurente 27
P 6 . 11 Z Y X R
2 2 2
= == = + ++ + + ++ + = == =

iar cosinusurile directoare sunt:


85 , 0
P 6 , 11
P 89 , 9
R
X
α cos = == = = == = = == =
0
38 , 31 α = == =

08 , 0
P 6 , 11
P
R
Y
β cos = == = = == = = == =
0
05 , 85 β = == =
51 , 0
P 6 , 11
P 97 , 5
R
Z
γ cos = == = = == = = == = 02 , 59 γ
0
= == =


AplicaŃia 2.2 Se consideră două forŃe concurente
1
F şi
2
F având
următoarele expresii analitice:

( (( ( ) )) ) k λ 1 j 2 i F
1
⋅ ⋅⋅ ⋅ − −− − + ++ + + ++ + = == = ;

( (( ( ) )) ) k 4 j 1 λ i λ F
2
⋅ ⋅⋅ ⋅ + ++ + ⋅ ⋅⋅ ⋅ − −− − + ++ + ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == = ;

Se cer:
a. valoarea parametrului λ considerând că forŃele exprimate în newtoni sunt
perpendiculare între ele;
b. mărimea rezultantei şi unghiurile pe care aceasta le face cu axele de
coordonate.

Rezolvare:

a. Deoarece forŃele sunt perpendiculare între ele rezultă că produsul lor
scalar este zero, adică:

( (( ( ) )) ) 0 λ 1 4 2 λ 2 λ F F
2 1
= == = − −− − + ++ + − −− − + ++ + = == = ⋅ ⋅⋅ ⋅

Rezultă: 2 λ = == =

Deci expresiile celor două forŃe devin:

k j 2 i F
1
− −− − + ++ + = == = ;
k 4 j i 2 F
2
⋅ ⋅⋅ ⋅ + ++ + + ++ + ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == =
Mecanică

28
b. Pentru determinarea rezultantei celor două forŃe se determină mai întâi
proiecŃiile acesteia pe cele trei axe:

3 2 1 X X X X
2 1
2
1 i
i
= == = + ++ + = == = + ++ + = == = = == =
∑ ∑∑ ∑
= == =
;

3 1 2 Y Y Y Y
2 1
2
1 i
i
= == = + ++ + = == = + ++ + = == = = == =
∑ ∑∑ ∑
= == =
;

3 4 1 Z Z Z Z
2 1
2
1 i
i
= == = + ++ + − −− − = == = + ++ + = == = = == =
∑ ∑∑ ∑
= == =
.

N 19 , 5 27 3 3 3 Z Y X R
2 2 2 2 2 2
≈ ≈≈ ≈ = == = + ++ + + ++ + = == = + ++ + + ++ + = == =

Unghiurile pe care rezultanta le face cu axele de coordonate sunt:

578 , 0
19 , 5
3
R
X
α cos = == = = == = = == =
0
68 , 54 α = == =


578 , 0
19 , 5
3
R
Y
β cos = == = = == = = == =
0
68 , 54 β = == =

578 , 0
19 , 5
3
R
Z
γ cos = == = = == = = == =
0
68 , 54 γ = == =

2. αi .2.3 Tipuri de probleme posibile de reducere a unui sistem de forŃe concurente: b1) Date: Fi . ForŃele Fi fac cu axele x. γi . b) Metoda analitică (fig. 2. 2.2) Pentru reducerea unui sistem de forŃe concurente se pot aplica: regula paralelogramului. R = F1 + F2 b. Figura 2. R F2 F1 R F2 R Fi F1 F2 F1 Fn R = ∑ Fi i =1 n R = F1 + F2 a.regula poligonului. β i.2). triunghiului şi regula poligonală. (fig. c. c. z unghiurile αi. z Fi γi βi j O y k x i αi Figura 2. Reducerea sistemelor de forŃe concurente 21 a) Metoda grafică (fig. (fig. b .3) Se consideră un triedru de referinŃă triortogonal drept Oxyz şi punctul material de masă m situat în centrul O acŃionat de forŃele concurente Fi . 2.3). βi. y. γi .regula paralelogramului.regula triunghiului.2 a .

2) (2. (fig. γ i = X i . Zi Se cer: Fi .Yi . γi Rezolvare: Fi = X i + Yi + Z i 2 2 2 cos α i + cos β i + cos γ i = 1 2 2 2 (2. β i. 2.4 Rezolvare: X i = Fi cos α i Yi = Fi cos β i (2. Yi.3) cos α i . β i=αi – π/2 Se cer: Xi . β i .5) . Z i Fi (2.4) b3) Caz particular: ForŃe în plan.4) Date: Fi . αi . Yi .1) (2.22 Mecanică Se cer: Xi. αi .Yi Fi j i Figura 2. Zi Rezolvare: X i = Fi ⋅ cos α i Yi = Fi ⋅ cos β i Z i = Fi ⋅ cos γ i b2) Date: Xi .

.Yi. αi .8) Se notează cu: R = ∑ Fi vector rezultant (rezultanta) i =1 n (2..Fn care acŃionează asupra unui punct material..7) rezultă: n n n Fi =  ∑ X i  ⋅ i +  ∑ Yi  ⋅ j +  ∑ Z i  ⋅ k       ∑ i =1  i =1   i =1   i =1  n (2.2 Teorema proiecŃiilor Se consideră un sistem de forŃe concurente F1 . Descompunând forŃele pe cele trei direcŃii x. αi ..   Fi = X i i + Yi j + Z i k .10) . =αi – π/2 Rezolvare: Fi = X i + Yi 2 2 tgα i = Yi Xi (2.9) având proiecŃiile pe axele de coordonate (componentele) date de: n X =  ∑ Xi     i =1  (2.2..6) 2.. =αi – π/2 Se cer: |Fi|.7) Făcând suma relaŃiilor (2. β i.  Fn = X n i + Yn j + Z n k (2... Fi . z se poate scrie:  F1 = X 1 i + Y1 j + Z 1 k   F2 = X 2 i + Y2 j + Z 2 k  ... Reducerea sistemelor de forŃe concurente 23 b4) Date: Xi . y. β i.

12) Cunoscând aceste proiecŃii se poate determina mărimea rezultantei: R = X⋅ i + Y⋅ j+ Z⋅k R = X2 + Y 2 + Z2 (2. cos γ = direcŃie R R R (2.11) n Z =  ∑ Zi     i =1  (2.18) tgα = Y X . cos β = . În concluzie un sistem de forŃe concurente care acŃionează asupra unui punct material este echivalent cu o forŃă unică rezultanta R. proiecŃia unui vector pe un plan este un vector. care se calculează cu relaŃiile: R = X2 + Y 2 + Z2 modul (2.16) Caz particular: forŃe în plan. (coplanare): R = X2 + Y 2 (2.15) şi unghiurile pe care le formează cu fiecare dintre axele sistemului: cos α = X Y Z . pr∆ R = ∑ pr∆ Fi i =1 n (2.24 n Y =  ∑ Yi     i=1  Mecanică (2.17) (2.14) ObservaŃie ProiecŃia unui vector pe o axă este un scalar.13) Teorema proiecŃiilor: ProiecŃia vectorului rezultant pe o axă ∆ este egală cu suma proiecŃiilor vectorilor componenŃi pe acea axă.

1 Metoda grafică Metoda analitică cel puŃin una din proiecŃii ≠ 0 ΣXi. 2.1. 2.5. Modulele forŃelor sunt: F1 = 2P F2 = F3 = 4P F4 = 6P Se determină proiecŃiile forŃelor pe axele de coordonate: X1 = 0 1 =P 2 3 Z 1 = F1 ⋅ sin 60 0 = 2P ⋅ =P 3 2 Y1 = F1 ⋅ cos 60 0 = 2P ⋅ . Reducerea sistemelor de forŃe concurente 25 ObservaŃie Dacă toate forŃele sunt coliniare. v ≠ 0 v = vo mişcare rectilinie uniformă Poligonul forŃelor nu se închide R≠0 R=0 Poligonul forŃelor se închide sistem echivalent cu “zero” 2.4 AplicaŃii AplicaŃia 2. rezultanta va avea direcŃia comună a forŃelor şi mărimea egală cu suma algebrică a mărimilor lor. iar forŃa F4 în planul xOz.3 Cazuri de reducere a forŃelor concurente Cazurile de reducere a forŃelor concurente sunt prezentate în tabelul 2. v = 0 repaus b) t = 0. F1 este conŃinută în planul yOz. ΣYi.2. Tabelul 2. ΣZi ≠0 ΣXi2+ΣYi2+ΣZi2=0 X=Y=Z=0 Sistem echivalent cu o forŃă unică “Rezultanta” ObservaŃii A(m) capătă o mişcare cu a R = ma A(m) a) t = 0.1 Să se determine rezultanta sistemului de forŃe reprezentate în fig. ForŃele F2 şi F3 sunt conŃinute în planul xOy.

97 P Modulul rezultantei este: .89P Y = P − 2 2P + 2 2P + 0 = P Z = P 3 + 0 + 0 + 3 2P = 5. rezultatele fiind prezentate în tabelul 2. z F4 F1 600 O 450 F2 x 450 450 y F3 Figura 2.2 ProiecŃiile forŃei rezultante X Y Z ForŃele F1 0 P P 3 F2 2 2P − 2 2P 0 F3 2 2P 2 2P 0 F4 3 2P 0 3 2P Se obŃin pentru proiecŃiile rezultantei R următoarele rezultate: X = 0 + 2 2P + 2 2P + 3 2P = 7 2P = 9.26 Mecanică Se procedează analog pentru celelate forŃe.5 Tabelul 2.2.

valoarea parametrului λ considerând că forŃele exprimate în newtoni sunt perpendiculare între ele.89P = = 0.02 0 AplicaŃia 2. Deoarece forŃele sunt perpendiculare între ele rezultă că produsul lor scalar este zero.6P iar cosinusurile directoare sunt: cos α = X 9.6P α = 31. Rezolvare: a.2. b. F2 = λ ⋅ i + (λ − 1) ⋅ j + 4 ⋅ k .6P Z 5.6P Y P = 0. Reducerea sistemelor de forŃe concurente 27 R = X 2 + Y 2 + Z 2 = 11. F2 = 2 ⋅ i + j + 4 ⋅ k .51 R 11. Se cer: a. adică: F1 ⋅ F2 = λ + 2λ − 2 + 4(1 − λ ) = 0 Rezultă: λ = 2 Deci expresiile celor două forŃe devin: F1 = i + 2 j − k .2 Se consideră două forŃe concurente F1 şi F2 având următoarele expresii analitice: F1 = i + 2 j + (1 − λ ) ⋅ k .85 R 11.05 0 γ = 59.97 P = = 0.08 = R 11.38 0 cos β = cos γ = β = 85. mărimea rezultantei şi unghiurile pe care aceasta le face cu axele de coordonate.

i =1 2 Y = ∑ Y i = Y1 + Y2 = 2 + 1 = 3 . i =1 2 Z = ∑ Z i = Z 1 + Z 2 = −1 + 4 = 3 .19 β = 54.68 0 cos γ = γ = 54.19 N Unghiurile pe care rezultanta le face cu axele de coordonate sunt: cos α = X 3 = = 0.578 R 5. i =1 2 R = X 2 + Y 2 + Z 2 = 3 2 + 3 2 + 3 2 = 27 ≈ 5.68 0 .19 α = 54.68 0 cos β = Y 3 = = 0. Pentru determinarea rezultantei celor două forŃe se determină mai întâi proiecŃiile acesteia pe cele trei axe: X = ∑ X i = X1 + X 2 = 1 + 2 = 3 .28 Mecanică b.19 Z 3 = = 0.578 R 5.578 R 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful