Univerzitet u Banjoj Luci Elektrotehnički fakultet

STUDIJSKI PROGRAMI

2007. godina

NASTAVNI PLAN I GODINE ZA SVE STUDIJSKE PROGRAME

Red. br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NAZIV PREDMETA Linearna algebra Osnovi elektrotehnike I Fizika Osnovi računarske tehnike I Sociologija Filozofija Vještine komuniciranja Ukupno I semestar Matematička analiza I Osnovi elektrotehnike II Osnovi programiranja Osnovi računarske tehnike II Ukupno II semestar

Sem. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Bodova 7 7 8 6 2 2 2 30 8 8 7 7 30

Časova 3+3 3+2+1 4+2+1 2+0+2 2+0 2+0 2+0 25 3+3 3+3+1 3+2+1 3+2+1 25

Tip A A A A B B B A A A A

2

NASTAVNI PLAN II, III i IV GODINE STUDIJSKI PROGRAM: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
Red. br. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 NAZIV PREDMETA Engleski jezik I Diskretna matematika Programski jezici I Strukture podataka i algoritmi Osnove elektronike i digitalne tehnike Ukupno III semestar Engleski jezik II Programski jezici II Operativni sistemi I Teoretske osnove računarstva Osnovi komunikacija Vjerovatnoća i statistika Numerička matematika Ukupno IV semestar Softversko inženjerstvo Operativni sistemi II Arhitektura računara Računarske mreže Projektovanje digitalnih sistema Teorija informacija Ukupno V semestar Baze podataka Internet tehnologije Performanse računarskih sistema Osnovi digitalne obrade signala Osnovi teorije sistema upravljanja Elektronsko poslovanje Metodi vještačke inteligencije Ukupno VI semestar Sem. 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 Bodova 3 6 7 7 7 30 3 6 5 5 6 5 5 30 6 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 6 6 30 Časova 2+0 3+2 3+1+2 3+2+1 3+2+1 25 2+0 3+1+2 3+0+1 3+0+1 2+2+1 2+2 2+2 25 3+0+2 3+0+2 3+0+2 3+0+2 3+1+1 3+1+1 25 3+0+2 3+0+1 3+0+1 3+1+2 3+2+1 3+1+2 3+2+1 25 Tip A A A A A A A A A A B B A A A A B** B* A A A B B** B* B*

3

izborni predmet za smjer informacionih tehnologija B** .obavezan predmet B . 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Bodova 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 30 Časova 3+0+2 3+0+2 2+2+1 3+0+2 3+0+2 3+1+1 2+2+1 3+0+2 3+1+1 25 3+0 3+1+1 3+1+1 3+1+1 3+1+1 3+1+1 3+1+1 3+1+1 3+0+2 2+2+1 4+0+3 25 Tip A A B B B* B* B** B** B** A B B B B B B B B B A NAPOMENE: Student jednog smjera može izabrati do 2 predmeta sa drugog smjera po izboru. LEGENDA Časova Tip U koloni je naveden sedmični fond časova: predavanja.izborni predmet B* .Red. respektivno.izborni predmet za smjer računarski inžinjering 4 . A . računskoih vježbi i laboratorijskih vježbi. br. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 NAZIV PREDMETA Interakcija čovjeka – računar Informacioni sistemi Mikroprocesorski sistemi I Multimedijalni sistemi Internet programiranje Računarska grafika Upravljanje u realnom vremenu i ugrađeni računarski sistemi Akvizicija podataka Robotika Ukupno VII semestar Menadžment Vještačka inteligencija i računarska simulacija Konstrukcije kompajlera i interpretera Objektno orijentisano projektovanje i programiranje Projektovanje informacionih sistema u internet okruženju Kriptografija i kompjuterska zaštita Projektovanje računarskih sistema Računarski integrisana proizvodnja Digitalna obrada slike Mikroprocesorski sistemi II Diplomski rad Ukupno VIII semestar Sem.

USLOVI ZA IZBOR PREDMETA 5 .

6 .

PROGRAM I GODINE STUDIJA STUDIJSKI PROGRAM: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA 7 .

Linearni operatori 11. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta 1. I.13. Cvetković i drugi: Matematika I (Algebra) Z. iliustracije MATLAB-funkcija za rješavanje zadataka linearne algebre u elektronskoj formi nastavi (video bim) Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Momir Ćelić. sedmica: Skup realnih brojeva 4.Herceg:Linearna algebra i analitička geometrija P.. Skalarni. Bošnjak: Zadaci iz linearne algebre 8 . sedmica: Algebarske strukture 3. sedmici Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja na tabli. Sistemi linearnih algebarskih jednačina. sedmica: Kombinatorika ciklusu. dr Momir Ćelić. Polinomi.14. teorije polinoma. a stečena znanja će mu koristiti da shvati matematičke modele koje će sretati u mnogim stručnim predmetima. 7.. kombinatorike i linearne algebre. sedmica: Relacije. Matrice. vanredni profesor D. te 120 časova samostalnog rada. sedmica: Vektorski prostori. Važno je da se student navikne na matematički način razmišljanja i da shvati da se primjenom odgovarajućih matematičkih metoda mogu rješavati konkretni zadaci u inženjerstvu. Kombinatorika. vanredni profesor dr Momir Ćelić. vektorski i mješoviti proizvod osnovni Znanje elementarne matematike Znanja stečena u ovom predmetu će se koristiti u svim matematičkim i mnogim stručnim predmetima. Kolokvijumi se održavaju u 8. vektorski i mješoviti proizvod Vježbe prate predavanja. Ovo je uvodni kurs u kome student treba da se navikne na apstraktne matematičke pojmove i da razvije sposobnosti za izvođenje dokaza. 6. Linearni operatori.. Relacije.12.D. Algebarske strukture. Stojaković. Sopstvene vrijednosti i sopstveni vektori matrice 15. sedmica: Polinomi U skladu sa pravilima studiranja na I 8.Stojaković. Linearni sistemi. sedmica: Skup kompleksnih brojeva 5. i 15. funkcije. 9. Determinante.Naziv predmeta Šifra predmeta Z101 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar I Linearna algebra Tip predmeta Obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+3 Obrazovni ciljevi i ishodi učenja U ovom kursu student treba da savlada osnovne pojmove algebre. operacije. 45 časova auditornih vježbi. sedmica: Matrice. funkcije 2. vanredni profesor dr Momir Ćelić. Vasić i drugi: Zbirka zadataka iz algebre (prvi i drugi dio) Z. operacije. Skalarni. Vektorski prostori. Poslije ovog kursa student će biti pripremljen da bolje razumije druge matematičke discipline...10. vanredni profesor Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. sedmica: Pozitivno definitne matrice.

Naučna knjiga Beograd Božilović. Električni fluks. sedmica: Električni potencijal V. Polarizacija. osnovni Osnovno poznavanje matematike i fizike Osnovi elektrotehnike II. Energija i sile u elektrostatičkom polju. fizike i elektrotehike za primjenu prilikom rješavanja problema i analize elektrostatičkih polja i DC kola. Savršeni provodnici. sedmica: Vektor gustine struje J. kao i mogućnosti identifikacije. Odnos između vektora V i E 5. studenti bi trebalo da posjeduju znanja i razumiju osnovnu teoriju i praktičan značaj elektrostatike i kola jednosmjernih struja. Potencijali čvorova 12. kao i da Obrazovni ciljevi i ishodi posjeduju mogućnost procjene važnosti i razumijevanja teorija u daljim kursevima. Intenzitet struje I 10. docent Jelenko Vlajić. Osnovi Elektrotehnike I. Električni štit. Električni fluks. Elektrostatička indukcija. Gausov zakon 4. Energija i sile u elektrostatičkom polju 8. sedmica: Električni fluks gustine vektora E. adekvatna laboratorijska oprema za izvođenje praktičnih vježbi. sedmica: Prvi kolokvijum 9. Elektrostatička kola. Zbirke zadataka iz Osnova elektrotehnike. Kirhofova pavila 11. Materija u elektrostatičkom polju. Omov zakon. Kulonov zakon. viši asistent mr Milenko Srdić.Naziv predmeta Šifra predmeta Z103 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar I Osnovi elektrotehnike I Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+2+1 Osnovni cilj ovog kursa je sticanje osnovnih znanja iz oblasti elektrotehnike. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Odnos između vektora V i E. Stiče se sposobnost primjene stečenih učenja znanja iz oblasti matematike. sedmica: Kulonov zakon 2. Naučna knjiga Beograd 9 . Elektrotehnički fakultet u Banjaluci Jovan Surutka. Nakon savladavanja gradiva kursa. docent mr Milorad Bajić. sedmica: Metodi za rješavanje DC kola. sedmica: Električna zaštita. formulacije i rješavanja problema od praktičnog značaja u ovim oblastima. Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Metode za rješavanje DC kola. sedmica: Teorema superpozicije. Kondenzatori. Analiza potencijala čvorova. Vektor gustine struje J. Spasojević. sedmica: Omov zakon. Materija u elektrostatičkom polju. Tevenenova i Nortonova teorema 13. Specijalna kola. Granični uslovi. Električno polje. Kirhofova pravila. docent dr Tatjana Pešić-Brđanin. Specijalna kola 14. Fluks gustine vektora E. Teorema prilagođenja po snazi. Dielektrici. Tevenenova i Nortonova teorema. Zaštita od elektrostatičkog polja 6. Intenzitet struje I. Teorema superpozicije. Granični uslovi. sedmica: Elektrostatička indukcija. Dielektrici 7. sedmica: Drugi kolokvijum Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. sedmica: Kondenzatori u DC kolima. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Gausov zakon. sedmica: Teorema prilagođenja po snazi. Savršeni provodnici. sedmica: Električno polje 3. svi stručni predmeti dr Tatjana Pešić-Brđanin. Kondenzatori u DC kolima. Zaštita od električnog polja. viši asistent Aleksej Avramović. Plan realizacije 1. te 120 časova samostalnog rada. Elektrostatička kola 15. Metodi i mediji korišćeni u Usmena predavanja i Power Point prezenacije. Osnovi Elektrotehnike. Kondenzatori. sedmica: Polarizacija. nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Tatjana Pešić-Brđanin. Električni potencijal V.

2. Oscilacije. Elektronika 1 . Fizička optika. 1993. DN Centar. Opsti kurs fizike. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. i 15. U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. vanredni professor Danijela Bradić. 1990. Tomljenović. 2001.Naziv predmeta Šifra predmeta Z105 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta svi Ciklus studija I Semestar I Fizika Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 8 Fond časova 4+2+1 Osnovni cilj ovog kursa je sticanje elementarnih znanja iz šire oblasti fizike. te 135 časova samostalnog rada. Beograd. Ljuboje. K. Naučna knjiga. vanredni profesor 10 . Zakon gravitacije. Rad. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ivan Tomljenović.2. N. I. Naučna knjiga. Laboratorijske vježbe iz fizike. Beograd. Stanojević. Plan realizacije Način ispitivanja 1 sedmica: Kinematika 2 sedmica: Njutnovi zakoni 3 sedmica: Inercijalne sile 4 sedmica: Rad. 2003. Kinematika. 2000. Geometrijska optika. Fizika (zbirka zadataka). 12. Osnovi telekomunikacija 1. P. J. snaga. Nikolić. ETF. Inercijalne sile. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Mehanika fluida. priručnik za eksperimentalne vježbe nastavi Z. energija 5 sedmica: Teorija relativnosti 6 sedmica: Zakon gravitacije 7 sedmica: Oscilacije 8 sedmica: Talasi 9 sedmica: Zvuk 10 sedmica: Mehanika fluida 11 sedmica: Termodinamika 12 sedmica: Geometrijska optika 13 sedmica: Fizička optika 14 sedmica: Principi kvantne mahanike 15 sedmica: Postulati kvantne mehanike Provjere znanja se održavaju u 6. Beograd. Nikolic I D. Cvetić. Njutnovi zakoni. Stiče se sposobnost primjene stečenog znanja fizike u mnogim stručnim predmetima. Termodinamika. video bim. Pavlović. Bikit I N. energija. Janjić. Banja Luka. Srpsko Sarajevo. vanredni professor dr Ivan Tomljenović. B. osnovni Srednjoškolska matematika i fizika. Talasi. Električna mjerenja. Fizika. pointer. Studenti treba da razviju mogućnost procjene važnosti i razumijevanja teorija na drugim kursevima. Mehanika I osnovi mašinstva dr Ivan Tomljenović. Marinković I J. Cindro. ETF. Nakon savladavanja gradiva kursa studenti treba da posjeduju znanja te razumiju osnovnu teoriju i praktičan značaj fizike. snaga. Elektroakustika I obrada audio signala. Principi i postulati kvantne mahanike. eksperimentalna laboratorija. Zvuk. sedmici. Fizika. I. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 60 časova predavanja. knjiga. Teorija relativnosti..

te 120 časova samostalnog rada. U/I sklopovi za paralelni prenos. Programi prevodioci. Organizacija računara sa magistralom. Z. Numerički sistemi i kodovi. Operativna memorija. 11 . Memorija RAM tipa. Memorija ROM tipa.9. Dibager. U/I sklopovi za paralelni prenos. Laboratorijske vježbe obuhvataju korištenje i rad na PC računarima. U/I prenos pod upravljanjem prekida.12 sedmica: Ulazni i izlazni sklopovi. Jedinice računara. viši asistent Dragan Đurđević. Osnovi računarske tehnike II. Editor. Načini U/I prenosa. Simulator. D. osnovni elementi i karakteristike informacionog sistema. Organizacija informacionog sistema. i 15. 11. U/I sklopovi za posebne namjene. Magistrala. Mikroprocesorski sistemi II. Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. Arhitektura računara. U/I sklopovi za serijski prenos. Mikroprocesorski sistemi I. Hardver. redovni profesor mr Zdravko Kordić. projektor nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zlatko Bundalo.14. Memorija ROM tipa. Lazić: Logičko projektovanje računara. Ulazni i izlazni sklopovi. Memorija računara. 8. Softver za razvoj programa. Arhitektura procesora.Naziv predmeta Šifra predmeta Z107 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar I Osnovi računarske tehnike I Tip predmeta Obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 2+0+2 Osnovni cilj je sticanje teorijskih znanja iz oblasti računarske tehnike i arhitekture računara. Projektovanje digitalnih sistema. Takođe. Arhitektura procesora. redovni profesor dr Zlatko Bundalo. Registarske veze. Operativni softver. Stručni kadrovi. Sekundarna memorija. power point prezentacije.4 sedmica: Numerički sistemi i kodovi. Keš memorija. U/I prenos pod upravljanjem programa. Binarni brojni sistem.6.7 sedmica: Pojam. Predstavljanje podataka. redovni profesor B. Projektovanje računarskih sistema dr Zlatko Bundalo. Razvoj računara i računarske tehnike. Teoretske osnove računarstva. Metodi i mediji korišćeni u predavanja. Operativni sistem. Kordić: Praktikum za laboratorijske vježbe (web) Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Načini U/I prenosa. Instrukcije procesora.2 sedmica: Pojam i značaj računarske tehnike. Obrazovni ciljevi i ishodi Nakon završenog predmeta student bi trebalo da posjeduje osnovna teorijska znanja iz oblasti računarske tehnike. Dijagnostički programi. teorijska učenja i praktična znanja iz oblasti predstavljanja podataka i organizacije memorije. Elementi i organizacija informacionog sistema. Softver računarskih sistema. Sekundarna memorija. 13. Testovi za provjeru znanja održavaju se u 8. student bi trebalo da razumije osnove primjene aplikacionog softvera i internet tehnologija. Jedinice procesora. Operativni sistem. U/I prenos direktnim pristupom memoriji. osnovni Osnovno poznavanje rada na personalnim računarima. sedmici. Model digitalnog računara. Memorija RAM tipa. Softver za dijagnostiku. Obradović: Osnove računarstva. Softver za razvoj programa. Razvoj računara i računarske tehnike.15 sedmica: Softver računarskih sistema. U/I sklopovi za posebne namjene. Osnovi organizacije digitalnog računara. asistent Dino Kosić. Operativni softver. Asembler. Pojam i značaj računarske tehnike. Organizacija računara sa magistralom.10 sedmica: Osnovi organizacije digitalnog računara. Generacije i tipovi računara. Bundalo: Osnovi računarske tehnike I (materijali sa predavanja). Binarno kodovani podaci. rad na računaru. Kompajler. Softver za dijagnostiku. Z. Hardver i softver informacionog sistema. Operativna memorija. Alfanumerički kodovi 5. osnovni elementi i karakteristike informacionog sistema. U/I sklopovi za serijski prenos. Načini predstavljanja podataka. Digitalna elektronika. Generacije i tipovi računara 3. Osnove elektronike i digitalne tehnike. Aplikativni programi. Memorija računara. Aplikativni programi. Pojam. Organizacija. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi. Softver. Interpreter. Plan realizacije Predavanja: 1.

Plan realizacije Način ispitivanja 1. karakteristike savremenih društvenih grupa 6. sedmica: rad. opšte karakteristike društva i društvene strukture. Savremeno društvo. Power Point preezentacije. sedmica: porodica. kultura. diskusije nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ivan Šijaković. društveni konflikt4. vanredni profesor Ciklus studija I Semestar I Sociologija Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 2 Fond časova 2+0+0 Metodološko uvođenje studenata u izradu seminarskih radova i pisanje referata. konflikt. Banja Luka. sedmica: uvod u sociologiju. poslovna kultura i etika. užem i širem okruženju. Sociologija. A. sedmica: potrebe. porodica. 8. moć. 14. karakteristike i problemi poslovnog morala 13. 12 . osnovne karakteristike socijalne ekologije 15. Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja i 30 časova samostalnog rada. karakteristike savemene kulture. sedmica: sociološke karakteristike sela i grada. odnosi među grupama. sedmica: država i oblici političke vlasti. sedmica: moral i društvo. stanje i perspektive savremene porodice. sedmica: društvene grupe. obrazovanje i komunikacije u savremenom društvu Metodi i mediji korišćeni u lekcije. predmet i metod. upoznavanje sa kretanjima u savremenom društvu. javno mnenje. Sociologija. sedmica: kultura. 12. način formiranja. 2005. posebno pitanje karakteristika i preduslova za razvoj pravne države. poslovna etika. U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu studija. vanredni profesor dr Ivan Šijaković. Ekonomski fakultet. 7. razlozi zašto se danas uči sociologija na univerzitetima 2. 3. I. etika. ekologija. karakteristike. država. 11. 2006. 9. Sijakovic. uočavanje i prepoznavanje društvenih pojava i odnosa u svojoj sredini. urbani i ruralni život. sedmica: klasna i socijalna struktura savremenog društva. sedmica: pojam društva. poslovna kultura. oblici. interesi i vrednosti 5. sedmica: karakteristike i oblici savremenih društva. društvene grupe.Naziv predmeta Šifra predmeta Z102 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Ivan Šijaković. karakteristike i način raspodele moći 10.. Ekonomski fakultet. sedmica: javno mnjenje. Beograd. sedmica: moć u društvu. osnovni Posjedovanje elementarnog znanja iz sociologije i demokratije. uticaj i vrste manipulacije javnim mnjenjem u savremenim uslovima. sedmica: ekologija. vanredni profesor Giddens.

Kraj tehničke neutralnosti. oblikovanja indiv. docent 13 .Razlikovanje između tradicionalnog i savremenog pojma tehnike Vrijeme začinjanja moderne tehnike. Kiber/informatičke tehnologije i globalna društvena ciklusu studija. Ljudsko postupanje unutar algoritmičkih logika. Karakter savremene tehnike i njena tumačenja. docent dr Miroslav Drinić. egzistencijalističko i određenje tehnike od strane filozofije života U skladu sa pravilima studiranja na I 6. sedmica: Savremene tehnologije i problem idetiteta.Procesi delokalizacije i dematerijalizacije. 7. interaktivno nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Miroslav Drinić. Plan realizacije Način ispitivanja dr Miroslav Drinić. 13. te posebno učenja analizira uticaj digitalno/informatičkih tehnologija na čovjeka i prirodu. sedmica: opšti pojam filozofije i filozofija tehnike kao posebna filozofska disciplina 2. sedmica: poklapanje mase i usamljenosti. Odnos kapitala kao subjekta građanske epohe sa tehnikom. Veza između tehnike riječi i jezika. sedmica: filozozofska određenja pojma tehnike. sedmica: Postindustrijsko društvo i informatičko doba. sedmica: tehnika i ljudska sloboda.Informatičke tehnologije i njihov uticaj na čovjeka i prirodu. Odnos moći i odgovornosti. Objedinjenje tehnike i umjetnosti. 14. obrtničke i strojne tehnike.Samovolja i supstitutivnost subjekta.Preobražaj obrazovnih paradigmi. interaktivnost. 11.. 5. 8. 10. Antropološko. 9. Metodi i mediji korišćeni u Predavanje. 4. sedmica: geneza i periodizacija tehnike Tradicionalno razlikovanje alatne. sedmica: Komunikacija i metaporuka.. Tehnoka rad i kapital. sedmica: komunikacija i interakcija. 15.Naziv predmeta Šifra predmeta Z104 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar I Filozofija Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 2 Fond časova 2+0+0 Obrazovni ciljevi i ishodi Cilj kolegija se sastoji u nastojanju da se propitaju porijeklo i priroda tradicionalnog i savremenog pojma tehnike. 1. docent Geneza i porijeklo fenomena tehnike. 12. osnovni Posjedovanje elementarnog srednjoškolskog znanja iz filozofije i sociologije te znanja iz sfere informatičkih tehnologija. 3. odstupanje od univerzal.. Nove tehnologije i jezik. sedmica: grčki pojam tehne. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja i 30 časova samostalnog rada. sedmica: tehnika i ljudska sloboda. sedmica: odnos tehnike i hrišćanstva Tehnika kao odbacivanje reda koji je stvorio Bog.

pravljenje vremenskog i "business" plana te upravljanja projektom. Richard (2003) Na drugi način. uče ih kako da vode projekte. docent 14 . bilješke. Vještine održavanja dinamičnih sastanaka: uspješno vođenje sastanaka. trezvenosti i brzog razmišljanja u različitim situacijama predstavljanja. docent Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja i 15 časova auditornih vježbi. sedmica: Vještine uspješne prodaje i ubjeđivanja klijenata. Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Željko Jungić. Nicky (2004) Mastering Communication. Watzlawick. Načela postavljanja i rješavanja problema. Johannes (2001) Kako međusobno razgovaramo: psihologija komunikacije za rukovodioce . Metodi i mediji korišćeni u predavanja. 3. nastavi Literatura slajdovi. sedmica: Vještine predstavljanja. Plan realizacije Način ispitivanja Ispit se polaže kroz 3 kontinualne provjere ili integralno: U skladu sa usvojenim preporukama za kontinualno praćenje i ocjenjivanje studenata. 7. Vještine upravljanja projektima: pripremaju studente za projekt-menadžere.H. dinamičnost sastanaka. sedmica: Vještine komuniciranja u cilju postizanja boljih rezultata. 3. sedmica: Vještine motivisanja i delegiranja saradnika. osnovni srednješkolsko znanje iz maternjeg jezika i društvenih predmeta Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Željko Jungić. Palgrave Macmillan.i 13. Vještine intervjuisanja: kako da se vodi intervju u cilju što boljeg izbora saradnika i kako da se ostavi najbolji utisak na onoga ko vodi intervju. 5. sedmica: Vještine pregovaranja. vježbe. C. "power point" prezentacije. Pula. Vještine komuniciranja: efektivnije komuniciranje u rješavanju problema u komunikaciji " jedan na jedan". sedmica: Vještine intervjuisanja i odnosa sa medijima. 11. Vještine pregovaranja: pripremaju studente kao buduće menadžere strategijama i taktikama za postizanje povjerenja kod klijenata i uspješno pregovaranje. Vještine upravljanja medijima: daju vještine za odgovore na bilo koju vrstu pitanja. organizovanje kratkih sastanaka i sastanaka orjentisanih na postizanje rezultata. od strane bilo koje vrste medija. Vještine prodaje: podučavaju studente da postanu uspješni prodajni menadžeri i poslovni partneri sa svojim kupcima i klijentima. Vještine predstavljanja: postizanje samopouzdanja. Kurs bi takođe trebao dati osnovne vještine tehnika "ubjeđivanja" sagovornika u cilju boljeg prezentovanja i prodaje proizvoda i usluga kao i obučiti studente za pisanje projektne dokumentacije. odlučnosti.S. na svim nivoima. sedmica: Pisanje profesionalnih radova za naučne konferencije. sedmica: Organizovanje i vođenje efikasnih i dinamičnih sastanaka. 2. vježbe. 12. uspostavljanje poslovne veze. Brajša. sedmica: Vještine pisanja. Vještine motivisanja i delegiranja: rukovođenje drugima. docent dr Željko Jungić. izbjegavanje nekontrolisanih i frustrirajućih sastanaka. a preporučuju se i sljedeće knjige: 1. i 15. sedmica: Vještine upravljanja projektom i pisanja projektne dokumentacije. ocjena se zaključuje na osnovu kontinualnih provjera ili se student upućuje na polaganje integralnog ispita. Vještine pisanja: brzo organizovanje misli.Naziv predmeta Šifra predmeta Z 106 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja svi Ciklus studija I Semestar I Vještine komuniciranja Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 2 Fond časova 2+0+0 U okviru ovog predmeta studenti bi trebali ovladati osnovnim vještinama komunikaciranja i rukovođenja u cilju što boljeg ličnog predstavljanja u svakodnevnim odnosima sa pojedincima ili grupama s kojima dolaze u kontakt. te 105 časova samostalnog rada. Stanton. Osnovne vještine upravljanja: pripremaju studente kako da postanu uspješni menadžeri na budućim poslovima. izgradnja radnog okruženja i inspiracija tima. Predavanja i vježbe: 1. 8. i 2. struktuiranje i prezentovanje profesionalnih radova za stručne i naučne konferencije. 10. i 9. te poslovni konsultanti koji pomažu kupcima i klijentima da riješe svoje poslovne probleme.A. 14. 6. Pavao (1996) Umijeće razgovora. kako da sačine projektnu dokumentaciju i vremenski plan implementacije projekta te kako da urade finansijski plan projekta i odrede njegovu ispaltivost. Fredemann i Ruppel. Schuly von Thun. Weakland John. New York 4. Paul. Pisanje. rješavanju konfliktnih sitacija i rješavanju zaključaka sa satanaka. Fisch. jezgrovito i jasno pisanje i izbjegavanje dvosmislenosti kod čitaoca. 4. sedmica: Osnovne menadžerske vještine.

sedmica: Integralni račun. 2. Broj e. Vjerovatnoća i statistika. Elementarne funkcije. sedmica: Neke klase diferncijalnih jednačina višeg reda. 3. Izvodi višeg reda.Zadaci. Beograd 1994. Numerička matematika. Primjene integrala. 5. kao i mogućnost matematičke formulacije i rješavanja problema od praktičnog značaja u oblasti elektrotehnike. 4. sedmica: Numerički redovi. Osnovne osobine neprkidnih funkcija. Podnizovi. Beograd 1996. sedmica: Stepeni redovi. Granična vrijednost funkcije. sedmica: Teoreme o srednjim vrijednostima i primjene. 8. Nakon savladavanja gradiva kursa. Košijevi nizovi.Naziv predmeta Šifra predmeta Z201 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar II Matematička analiza I Tip predmeta Obavezan Bodovi (ECTS) 8 Fond časova 3+3 Cilj ovog kursa je sticanje osnovnih znanja iz oblasti matematičke analize. sedmica: Primjene određenog integrala. Diferencijalni račun. Metodi i mediji korišćeni u Klasična predavanja nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Dr Zoran Mitrović. Osnovne osobine. Stiče se sposobnost primjene stečenih znanja prilikom rješavanja problema učenja iz matematičke analize. sedmica: Diferencijalne jednačine. Tejlorova formula. sedmica: Monotoni nizovi. 12. Boris Marjanović Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 45 časova auditornih vježbi. 13.Teorija. Teorema o srednjoj vrijednosti. vanredni profesor Milan Merkle. Matematička analiza . sedmica: Neprekidnost. Neprekidnost. Teoreme o srednjim vrijednostima. 9. sedmica: Neodređeni integral. Konvergenti nizovi. Metode integracije. vanredni profesor Miroslav Treml. 6. sedmica: Numerički nizovi. 11. 14. sedmica: Izvodi višeg reda. studenti bi trebalo da posjeduju znanja i razumiju osnovnu teoriju i praktičan značaj matematičke analize kao i da posjeduju mogućnost Obrazovni ciljevi i ishodi procjene važnosti i razumijevanja teorija u daljim kursevima kao što su: Vjerovatnoća i statistika. Numerička matematika Dr Zoran Mitrović. 15 . sedmica: Granična vrijednost funkcija. Numerički i stepeni redovi. sedmica: Podnizovi. Integralni račun. Određeni integral. sedmica: Diferencijalni račun. Milan Merkle. Geometrijski smisao prvog izvoda. Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Numerički nizovi. Matematička analiza 2 . Diskretna matematika. Matematička analiza . Osnovne osobine. vanredni profesor Dr Zoran Mitrović. 10. 15. srednji Znanje elementarne matematike Matematička analiza 2. Plan realizacije 1. Neke klase diferencijalnih jednačina prvog reda. 7. Neodređeni integral. te 150 časova samostalnog rada. Diferencijalne jednačine.

Lazić: Logičko projektovanje računara D. Instrukcija procesora. teorijska i praktična znanja iz analize i sinteze osnovnih kombinacionih i sekvencijalnih digitalnih kola. Mikroprocesorski sistemi I. Instrukcija procesora. Teoretske osnove računarstva. Načini adresiranja. Makroinstrukcije i makroasembler. Struktura procesora. Kordić: Praktikum za laboratorijske vježbe (web) U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Tipovi (klasifikacija) računara i računarskih sistema. Logičke operacije i logička kola. kao i znanja i vještina u oblasti projektovanja i primjene kombinacionih i sekvencijalnih digitalnih kola i asemblerskog programiranja. asistent mr Branko Blanuša. Osnovi organizacije računara. Načini i sredstva za programiranje. Standardne sekvencijalne prekidačke mreže 10. redovni profesor 16 . Prekidačke funkcije. Projektovanje digitalnih sistema.12 sedmica: Osnovi organizacije računara. power pointu prezentacije. Obradović: Osnove računarstva Z. Potprogrami. Programski model procesora. Logičke operacije i logička kola. Standardne sekvencijalne prekidačke mreže. Standardne kombinacione prekidačke mreže. Bundalo: Osnovi računarske tehnike II (materijali sa predavanja) M. rad na računaru. Tipovi (klasifikacija) računara i računarskih sistema 4. Prekidačke mreže. Organizacija računara sa magistralom. Potprogrami. Asemblerski jezik. te 120 časova samostalnog rada. Arhitektura računara. Organizacija računara sa magistralom. Viši programski jezici. Minimizacija prekidačkih funkcija 7. viši asistent mr Zdravko Kordić.6 sedmica: Prekidačka algebra i prekidačke mreže. projektor nastavi B. Knežić: Osnovi računarske tehnike II (materijali sa vježbi) Z. Arhitektura digitalnog računara i računarskog sistema. redovni profesor Mladen Knežić. Mikroprocesorski sistemi II.15 sedmica: Načini i sredstva za programiranje.Naziv predmeta Šifra predmeta Z207 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Svi odsjeci Semestar II Osnovi računarske tehnike II Tip predmeta Obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+2+1 Osnovni cilj je sticanje teorijskog znanja iz oblasti organizacije računara i asemblerskog programiranja. Metodi i mediji korišćeni u predavanja. Nakon završenog predmeta student bi trebalo da posjeduje osnovna znanja o organizaciji računara. Osnovni stavovi prekidačke algebre. Procesor sa jednom zajedničkom magistralom. Minimizacija prekidačkih funkcija. Prekidačke funkcije. Viši programski jezici Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja.9 sedmica: Standardne kombinacione prekidačke mreže. Programski model procesora. Asemblerski jezik. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja.8. Memorijska kolaflipflopovi. kao i korišćenja asemblerskog jezika za programiranje. Digitalna elektronika. Testovi za proveru znanja održavaju se u 8. sedmici.14. osnovni Preporučeni predmeti: Osnovi računarske tehnike I Osnove elektronike i digitalne tehnike.3 sedmica: Arhitektura digitalnog računara i računarskog sistema. Prekidačke mreže. Signali procesora 13. Memorijska kola-flipflopovi. Makroinstrukcije i makroasembler. Prekidačka algebra i prekidačke mreže. Laboratorijske vježbe obuhvataju korištenje i rad na PC računarima. Signali procesora. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zlatko Bundalo. Procesor sa jednom zajedničkom magistralom.5. i 15. Načini adresiranja. redovni profesor dr Zlatko Bundalo. Projektovanje računarskih sistema dr Zlatko Bundalo. Struktura procesora. Osnovni stavovi prekidačke algebre. 11.2. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi.

sedmica: Jednostavna rezonantna kola. Energija i sile u magnetnom polju. studenti bi trebalo da posjeduju znanja i razumiju osnovnu teoriju i praktičan značaj elektromagnetizma i kola naizmjeničnih struja. Popravka faktora snage 13. sedmica: Magnetno polje. Indukovano električno polje. sedmica: Analiza u kompleksnom domenu 12. sedmica: Efekti skina i blizine. sedmica: Balansirani trofazni sistemi 15 sedmica: Drugi kolokvijum Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. Naučna knjiga Beograd 17 . asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. sedmica: Kola vremenski promjenjivih struja 10. sedmica: Magnetni fluks gustine vektora B. Džulovi gubici. sedmica: Faradejev zakon. Magnetni fluks i teorema o konzervaciji fluksa 3. motori i transformatori. Balansirani trofazni sistemi. Kompleksna snaga. Magnetno polje. sedmica: Sinusoidalne struje. Magnetno uparena kola. osnovni Znanja koja se stiču kroz predmet Osnovi elektrotehnike I. Samoindukcija i međusobna indukcija. HB karakteristika 4. kao i mogućnost da se indentifikuju. Magnetni fluks vektora B. kao i Obrazovni ciljevi i ishodi da posjeduju mogućnost procjene važnosti i razumijevanja teorija u daljim kursevima. Feromagnetici. sedmica: Granični uslovi. Principi elektromagnetne indukcije. Samoindukcija i međusobna indukcija. sedmica: Prvi kolokvijum 9. Materija u magnetnom polju. Stiče se sposobnost primjene učenja stečenih znanja iz oblasti matematike. Popravka faktora snage. adekvatna laboratorijska oprema za izvođenje praktičnih vježbi. Principi magnetne indukcije 6. Gradjevinska knjiga Beograd Božilović. nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Tatjana Pešić-Brđanin. sedmica: Vremenski promjenjiva magnetna kola. efekti skina i blizine. Indukcioni generatori. docent Jovan Surutka: Osnovi elektrotehnike. Faradejev zakon. Nakon savladavanja gradiva kursa. Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Magnetna kola. Materijali u magnetskom polju. viši asistent mr Milenko Srdić. Metodi i mediji korišćeni u Usmena predavanja i Power Point prezenacije. sedmica: Kompleksna snaga. Feromagnetici. Impedansa 11. formulišu i rješe problemi od praktičnog značaja u ovim oblastima. Energija i sile u magnetskom polju. Stalni magneti 5. Bio-Savarov zakon 2. Kola promjenljivih struja. Vrtložne struje i Džulovi gubici 7. Vremenski promjenjivo magnetno polje. Bio-Savarov zakon. Amperov zakon. Vrtložne struje. docent dr Tatjana Pešić-Brđanin. viši asistent Aleksej Avramović. Prosta rezonantna kola. Naučna knjiga Beograd Branko Popović: Osnovi elektrotehnike. sedmica: Amperov zakon. Indukcioni generatori. Indukovano električno polje. osnovno poznavanje matematike i fizike Svi stručni predmeti dr Tatjana Pešić-Brđanin. Gubici histerezisa. Stalni magneti. Kompleksni domen. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. motori i transformatori. Magnetna kola. Spasojević: Zbirke zadataka iz Osnova elektrotehnike. Magnetni fluks. docent mr Milorad Bajić. Granični uslovi.Naziv predmeta Šifra predmeta Z203 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar II Osnovi elektrotehnike II Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 8 Fond časova 3+3+1 Osnovni cilj ovog kursa je sticanje osnovnih znanja iz oblasti elektrotehnike. Gubici histerezisa 8. fizike i elektrotehike prilikom rješavanja problema i analize elektromagnetskih polja i AC kola. Plan realizacije 1. te 135 časova samostalnog rada. Magnetno uparena kola 14.

Istorija razvoja programskih jezika. ‘C’ programski jezik.Scripta. povezioci. Ispit / kolokvijum na kraju nastave je planiran u 15’oj nedelji. Lab vježbe: razvoj i testiranje 'C' programa se realizuje u DEV C++ razvojnom okruženju. Dennis M. te 120 časova samostalnog rada. Rekurzije nedelja 12. nedelja 9. 1973 Brian W. nedelja 14: U/O system nedelja 15: Algoritamski sistemi i kompleksnost algoritama. nedelja 4: Operatori i izrazi. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Ispit / kolokvijum u toku nastave se planira u 7-oj nedelji. Svjetlost Sarajevo. Dinamička alokacija memorije. Strukture i unije podataka. Kompozicija programa. Pitman. vanredni profesor dr Slavko Marić. Deklaracija i inicijalizacija promjenljivih. Marić. Okruženje za razvoj programa: editori. Studenti se osposobljavaju za rješavanje jednostavnijih problema korištenjem ‘C’ programskog jezika. Projektovanje programskih petlji. Operatori i izrazi. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. viši asistent mr Zdravko Kordić. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja i auditorne vježbe . Pokazivači kao parametri u funkcijama. Strukture i unije. nedelja 11: Komponovanje programa. Funkcije. Kompleksni tipovi podataka: jedno-dimenzionalni i višedimenzionalni nizovi. kao i sticanje praktičnih znanja i vještina korištenjem i primjenom programskog jezika ‘C’.Naziv predmeta Šifra predmeta Z205 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja svi Ciklus studija I Semestar II Osnovi programiranja Tip predmeta Obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+2+1 Osnovni ciljevi predmeta su sticanje osnovnih znanja o fundamentalnim konceptima i principima programiranja.7: Petlje. Osnovna struktura ‘C’ programa i elementi ‘C’ jezika.Power Point slajdovi. Programski jezici I. 1991 S. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta nedelja 1: Uvod. Iskazi. Različiti tipovi i nivoi programskih jezika. Funkcijski parametri i povratne vrijednosti. nedelja 3: Promjenljive. definicije i prototipovi funkcija. Osnovi algoritamskih sistema. 1976 Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Slavko Marić. Systematic programming.13: Pokazivači. nedelja 5: Uslovni iskazi. Biblioteka U/I funkcija. nedelja 8: Funkcije. Rekurzije i rekurzivne funkcije. Deklaracija i inicijalizacija promjenljivih. vanredni profesor mr Dražen Brđanin. Projektovanje uslovnih iskaza U skladu sa pravilima studiranja na I nedelja 6. ‘C’ programski jezik. an introduction. continue i goto iskaz. nedelja 2: Programi I algoritmi. Izvršenje programa. Bočni efekti. osnovni Osnovno poznavanje rada na personalnim računarima. Osnovna struktura ‘C’ programa i elementi ‘C’ jezika. Pokazivači. Kernighan. viši asistent Dino Kosić. konstante i osnovni tipovi podataka. Muray Hill. Programski jezici II dr Slavko Marić. Ritchie. Pokazivači i dinamička alokacija memorije. U/I komunikacija. Promjenljive. Osnovni tipovi podataka i reprezentacija podataka u memoriji. Structured Programming into ANSI C. Reprezentacija podataka u memoriji. Slajdovi Literatura Niklaus Wirth. vanredni profesor 18 . Principi programiranja (Principles of programming). Prosti i složeni iskazi. prevodioci. konstante i osnovni tipovi podataka. Pokazivači na funkcije. Osnovi programiranja . Osnovni koncepti I principi. definicije i prototipovi funkcija. Prentice Hall. Alagić. Funkcijski parametri i povratne vrijednosti. Uvod. break. The C Programming Language. Rješavanje problema i algoritmi.10: Kompleksni tipovi podataka: Nizovi. Nastavni materijal je za studente raspoloživ u elektrosnkoj formi na nastavi srpskom jeziku. Programiranje: osnovni koncepti i principi. Iskazi. 1988 Chris Carter. Prosti i složeni iskazi. Uslovni iskazi. Bočni efekti. Kompleksnost algoritama. S. ciklusu. Koncept fajlova i tokova podataka. Petlje. Prioriteti operatora i sekvenca izvršavanja operacija u izrazima. Prioriteti operatora i sekvenca izvršavanja operacija u izrazima.

PROGRAM II. III i IV GODINE STUDIJSKI PROGRAM: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA 19 .

speaking. be familiar with the wide spectrum of language skills.Knjiga nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Milica Bogdanović U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu studija. Have to/had to. 7th week: Job-hunting. Prefixes and opposites of adjectives. Frequency prepositions and expressions. Comparison of adjecives. including future movements. Review of verb forms and questions. Vera Mirić. possess systematic understanding of the key aspects and concepts of the study programme. (2000) How English Works. Linking words. Ljubica Popović. (2000). osnovni elementarno znanje engleskog jezika Engleski jezik II Milica Bogdanović Milica Bogdanović Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja i 30 časova samostalnog rada. Oxford: OUP.Naziv predmeta Šifra predmeta Z351 Studijski program Ciklus studija I Semestar III Engleski jezik I Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 3 Fond časova 2+0+0 Odsjek za računarstvo i informatiku (III semestar). Noun endings. 5th week: The 1001 Nights. M. Chris Redston and Gillie Cunningham (2005) Face2Face: Pre-intermediate. Verb-noun collocations. and C. Present perfect. 9th week: Entertainment.Tabla. grammar. a graduate should: posses the knowledge and understand basic principles of the fields that are learnt under that study programme. Vocabulary. 12th week: Future tenses. writing. Swan. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. translation of general and prefessional works from and into the foreign language. 2nd week: Free time activities.Verbs and prepositions. Adjectives. 10th week: The rhythm of life. which are used in the study programmes. 6th week: The world of work. 11th week: Nouns and verbs. Beograd: Zavet. 15th week: Family business. Cambridge: CUP. 8th week: strange jobs. 4th week: Past Continuous Tense. reading. 20 . 13th week: Verb-noun collocations. Plan realizacije Način ispitivanja 1st week: Work and rest. 3rd week: Beginnings. be able to demonstrate knowledge and skills of relevance for the study programme.Kasetofon. As far as the basic knowledge of this study programme is concerned. Odsjek za elektroniku i telekomunikacije i Odsjek za elektroenergetske i industrijske sisteme (V semestar) Acquiring basic knowledge in English language. Gramatika engleskog jezika sa vježbanjima. 14th week: Family and friends. Future tenses. communication situations. pronunciation. auditory skills. Past Simple Tense. Present Perfect. Present Simple and Continous Tense. Walter.

Metode prebrojavanja. ciklusi. podgraf. Concrete Mathematics. studenti bi trebalo da posjeduju znanja i razumiju osnovnu teoriju i praktičan značaj nekih oblasti diskretne matematike kao i da Obrazovni ciljevi i ishodi posjeduju mogućnost primjene metoda diskretne matematike u rješavanju nekih praktičnih problema . R. Graham. Princip uključenja-isključenja 2: Teorija brojeva. Lovasz. Euklidov algoritam. Kineska teorema o ostacima. L.. 9: Teorija grafova. 7: Particije. te 95 časova samostalnog rada. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Kombinatorne metode. 10: Povezani grafovi.izborni) Cilj ovog kursa je sticanje osnovnih znanja iz oblasti diskretne matematike. komponente povezanosti. Sistemi rekurzija. Eksponencijalne funkcije generatrise. Djeljivost. Euklidov algoritam. Teorija brojeva. Kompozicijski inverz. 4:. Plan realizacije 1: Kombinatorne metode. Relacije kongruencije. Grafovi. 11: Ojlerovi i Hamiltonovi grafovi. O. Ojlerovi i Hamiltonovi grafovi. Uslovna vjerovatnoća. Stiče se sposobnost učenja primjene stečenih znanja prilikom rješavanja problema iz nekih oblasti matematike i fizike. D. Osnovni pojmovi. Slobodan Simić: Diskretna matematika. Teorija informacija dr Zoran Mitrović. ciklusi i povezani grafovi. Odsjek za elektroniku i telekomunikacije (V semestar. Metodi i mediji korišćeni u predavanja. Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu 21 . a foundation for computer science. Nakon savladavanja gradiva kursa. Fermaova teorema. Fibonačijevi brojevi. 12: Stabla i neke osobine. Putevi. Matematičko očekivanje i varijansa. Srednji Poznavanje osnovnih pojmova linearne algebre i matematičke analize I Teoretske osnove računarstva. Zakoni velikih brojeva kod binomne raspodjele. 30 časova auditornih vježbi. 13: Diskretna vjerovatnoća. Knuth. Diskretna vjerovatnoća. Zakoni velikih brojeva. 2003. kao i mogućnost matematičke formulacije i rješavanja problema od praktičnog značaja u nekim oblastima elektrotehnike.obavezan). šetnje. 5: Funkcije generatrise. Addison-Wesley.Naziv predmeta Šifra predmeta M350 Studijski program Ciklus studija I Semestar III Diskretna matematika Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+2+0 Odsjek za računarstvo i informatiku (III semestar. 6: Rekurzivne relacije. Discrete Mathematics. Specijalne funkcije generatrise. Power Point prezentacije nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Dr Zoran Mitrović. 3: Faktorizacija. Stabla. Multiplikativne funkcije. Vesztergombi. vanredni profesor dr Zoran Mitrović. Pelikan. 8: Konvolucije. Particije. Uslovna vjerovatnoća. K. 15: Bernulijeva šema. Teorema o ostacima. i 15. vanredni profesor Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Relacije kongruencija. Izomorfizam. vanredni profesor Dragoš Cvetković. Termini provjere znanja su u 7. Prosti brojevi. Djeljivost i prosti brojevi. vanredni profesor dr Zoran Mitrović. Osnovne operacije. Beograd 1990. 1994. Rekeurzivne relacije. Springer. Indukcija. Osnovna teorema aritmetike. J. putevi. 14: Diskretne slučajne promjenljive. Patashnik. Funkcije generatrise. sedmici. Primjene funkcija generatrisa. Kompozicijski inverz.

Naziv predmeta Šifra predmeta M331 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Ciklus studija I Semestar III

Programski jezici I Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+1+2

Odsjek za računarstvo i informatiku Postizanje teorijskog znanja iz objektno-orijentisanog programiranja, kao i znanja i vještina u projektovanju, razvoju i implementaciji objektno-orijentisanog softvera korištenjem programskog jezika C++. Uvod. Koncept objektno-orijentisanog programiranja. Pregled programskog jezika C++. Klase i objekti. Konstruktori i destruktori. Preklapanje operatora. Nasljeđivanje. Polimorfizam. Izuzeci. Generičke klase i funkcije. Tokovi. srednji Programski jezik C. Programski jezici II i svi drugi predmeti vezani za programiranje. dr Dušan Malbaški, redovni profesor dr Dušan Malbaški, redovni profesor mr Dražen Brđanin, viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja, 15 časova auditornih i 30 časova laboratorijskih vježbi, te 120 časova samostalnog rada. Plan realizacije Način ispitivanja

Predavanja i vježbe: Sedmice 1 i 2: Osnovi objektno-orjientisane metodologije. Sedmica 3: Enkapsulacija i modularnost. Sedmica 4: Klasifikacija operacija. Konstruktori i destruktori. Sedmica 5: Uvod u polimorfizam. Klasifikacija polimorfizma. Sedmica 6: Preklapanje funkcija i operatora. Sedmica 7: Konverzija. Sedmica 8: Veze između klasa: asocijacija, agregacija, kompozicija. Sedmice 9 i 10: Nasljeđivanje. Sedmica 11: Inkluzioni polimorfizam. Sedmica 12: Apstraktne klase. Sedmica 13: Višestruko nasljeđivanje. Sedmica 14: Generičke klase i funkcije. Sedmica 15: Prevencija otkaza. Rukovanje izuzecima.

U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu.

Metodi i mediji korišćeni u predavanja, prezentacije, projektor, praktično C++ programiranje korištenjem DEVCPP razvojnog okruženja nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Dušan Malbaški, redovni profesor Dušan Malbaški: Objekti i objektno programiranje Laslo Kraus: Programski jezik C++ sa rešenim primerima Bjarne Stroustrup: Programski jezik C++

22

Naziv predmeta Šifra predmeta A301 Studijski program Ciklus studija I Semestar III

Strukture podataka i algoritmi Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+2+1

Računarski inženjering, Informacione tehnologije

Osnovni ciljevi predmeta su sticanje osnovnih znanja o fundamentalnim konceptima struktura podataka i algoritama koji se Obrazovni ciljevi i ishodi koriste u projektovanju i programiranju aplikacija, kao i sticanje praktičnih znanja i vještina korištenjem i primjenom nekog učenja programskog jezika (C++, Java). Stiče se sposobnost primjene stečenih znanja iz oblasti programiranja pri rješavanju problema kao i mogućnost da se indentifikuju, formulišu i rješe problemi od praktičnog značaja u ovim oblastima. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Uvod. Osnovni tipovi podataka. Jednostavne i složene strukture. Statičke i dinamičke strukture. Liste, jednostruko i dvostruko povezane, cirkularne. Red. Stek. Skup. Stabla. Definicija algoritma. Predstavljanje algoritma. Analiza složenosti. Sortiranje. Pretraživanje. Grafovi. Kompresija. Dinamičko programiranje. srednji Minimalno programersko iskustvo. Preporučeni predmeti: Osnove programiranja, Programski jezici I Svi predmeti koji se odnose na programiranje. prof. dr Ratko Dejanović prof. dr Ratko Dejanović Igor Timarac, dipl. ing. el. Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja, 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vežbi, te 120 časova samostalnog rada. Plan realizacije Predavanja i auditorne vježbe: 1.sedmica: Uvod. 2.sedmica: Osnovni tipovi podataka. 3. sedmica:Jednostavne i složene strukture. 4.sedmica: Statičke i dinamičke strukture. 5.sedmica: Liste, jednostruko i dvostruko povezane, cirkularne. 6.sedmica: Redovi. 7. sedmica:Stekovi. 8.sedmica: Skupovi. 9.sedmica: Stabla. 10. sedmica:Definicija algoritma. 11.sedmica: Predstavljanje algoritma. 12.sedmica: Analiza složenosti. 13.sedmica: Sortiranje. 14.sedmica: Pretraživanje. 15.sedmica:Grafovi. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja i auditorne vježbe nastavi "Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia : Data Structures and Algorithms in Java, hard copy, izdavac John Wiley & Sons, Inc. second edition, 2001 Miodrag Zivkovic : Algoritmi, Matematicki fakultet, Beograd 2000, Standard Template Library (STL) in C++ Bruno Preiss : Data Structures and Algorithms in C++, Lecture notes in Data Structures and algotihms in C++ Marius Joldos : Data Structures And Algorithms in C C Programming : Data Structures And Algorithms, Data Structures and Algorithms in C++ Način ispitivanja

U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu.

Literatura

Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Igor Timarac, dipl. ing. el.

23

Naziv predmeta Šifra predmeta A303 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I

Osnovi elektronike i digitalne tehnike Semestar III Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+2+1

Odsjek za računarstvo i informatiku Glavni cilj je sticanje teoretskog znanja iz oblasti elektronike i digitalne tehnike, kao i znanja i vještina u rješavanju i analizi osnovnih elektronskih i digitalnih kola. Nakon završenog predmeta student bi trebalo da posjeduje osnovna teorijska znanja iz elektronike i digitalne tehnike, teorijska i praktična znanja iz analize analognih i digitalnih elektronskih kola. Poluprovodničke komponente. Diode. Bipolarni tranzistor. Unipolarni tranzistori. Primjena tranzistora kao pojačavača. Osnovni sklopovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorima. Osnovni sklopovi pojačavača sa unipolarnim tranzistorima. Operacioni pojačavač. Sklopovi sa operacionim pojačavačem. Prekidačke karakteristike tranzistora. Bipolarni tranzistor kao prekidački elemenat. Unipolarni tranzistor kao prekidački elemenat. Osnovne familije logičkih kola. TTL logička kola. Šotkijeva TTL logička kola. ECL logička kola. MOS logička kola. CMOS logička kola. Poluprovodničke memorije. Memorije ROM, PROM, EROM i EEPROM tipa. Memorija RAM tipa. Bipolarne memorije RAM tipa. Unipolarne memorije RAM tipa. Statičke i dinamičke unipolarne memorije RAM tipa. Memorije većeg kapaciteta. Programabilne logičke strukture. PROM, PAL, PLA, PLS. D/A konverzija. Tehnike D/A konverzije. A/D konverzija. Tehnike A/D konverzije. srednji Fizika materijala, analiza elektronskih kola, osnovni elementi računarskih sistema, osnovni digitalni sklopovi Preporučeni predmeti: Fizika, Osnovi elektrotehnike I, Osnovi elektrotehnike II, Osnovi računarske tehnike I, Osnovi računarske tehnike II Teoretske osnove računarstva, Arhitektura računara, Projektovanje digitalnih sistema, Mikroprocesorski sistemi I, Mikroprocesorski sistemi II, Energetska elektronika dr Zlatko Bundalo, redovni profesor dr Zlatko Bundalo, redovni profesor Mladen Knežić, asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja, 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi, te 120 časova samostalnog rada. Plan realizacije Način ispitivanja

Sadržaj predmeta

Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta

Predavanja: 1,2,3 sedmica: Poluprovodničke komponente. Diode. Bipolarni tranzistori. Unipolarni tranzistori. Primjena tranzistora kao pojačavača. Osnovni sklopovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorima. Osnovni sklopovi pojačavača sa unipolarnim tranzistorima. 4,5,6 sedmica: Operacioni pojačavač. Sklopovi sa operacionim pojačavačem. Prekidačke karakteristike tranzistora. Bipolarni tranzistor kao prekidački elemenat. Unipolarni tranzistor kao prekidački elemenat. 7,8,9 sedmica: Osnovne familije logičkih kola. TTL logička kola. Šotkijeva TTL logička kola. ECL logička kola. MOS logička kola. CMOS logička kola. U skladu sa pravilima studiranja na I 10, 11,12 sedmica: Poluprovodničke memorije. Memorije ROM, PROM, EROM i EEPROM tipa. Memorija ciklusu. RAM tipa. Bipolarne memorije RAM tipa. Unipolarne memorije RAM tipa. Statičke i dinamičke unipolarne memorije RAM tipa. Memorije većeg kapaciteta. 13,14,15 sedmica: Programabilne logičke strukture. PROM, PAL, PLA, PLS. D/A konverzija. Tehnike D/A konverzije. A/D konverzija. Tehnike A/D konverzije. Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. Laboratorijske vježbe se održavaju tokom semestra. Studenti vrše različite tipove simulacija i analize elektronskih kola na računaru korišćenjem odgovarajućih programskih paketa. Testovi za provjeru znanja se održavaju u 8. i 15. sedmici. Metodi i mediji korišćeni u predavanja, power point prezentacije, analize i simulacije na računaru nastavi V. Litovski: Elektronika D. Živković, M. Popović: Impulsna i digitalna elektronika S. Tešić: Integrisana digitalna elektronika Z. Bundalo: Osnovi elektronike i digitalne tehnike (materijali sa predavanja) M. Knežić: Osnovi elektronike i digitalne tehnike (materijali sa vježbi) M. Knežić: Praktikum za laboratorijske vježbe (web)

Literatura

Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zlatko Bundalo, redovni profesor

24

writing. i Brković I. Način ispitivanja Vocabulary. 4th week: Different cultures. (2000). Indirect Speech. grammar. 9th week: Passive. M. 7th week: Problems. speaking. (1991). be familiar with the wide učenja spectrum of language skills. IV razred elektrotehničke škole. Zagreb: Školska knjiga. Engleski jezik: Tekstovi za I. Vera Mirić. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. pronunciation. Nedeljković Lj. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja i 30 časova samostalnog rada. auditory skills. 14th week: Translation and writing of abstracts. 2nd week: Places. First Conditional. (2000) How English Works. Bartolić. Milinković Slobodan S. Walter. III. As far as the basic knowledge of this study programme is concerned. Cambridge: CUP. 6th week: Business communication. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Milica Bogdanović 25 . Plan realizacije 1st week: CV i autobiography. Technical English in Electronics and Electrical Engineering. possess systematic understanding of the key aspects and concepts of the study programme. reading. 5th week: Modal verbs. Relative clauses. Metodi i mediji korišteni u Predavanja. a graduate should: posses the knowledge and understand basic principles of the fields that are learnt under that study Obrazovni ciljevi i ishodi programme. Swan. Beograd: Zavet. including future movements. Changing trends. II. Ljubica Popović. Gramatika engleskog jezika sa vježbanjima.Tabla. Present Perfect. and C. be able to demonstrate knowledge and skills of relevance for the study programme. Present Tenses for Future. srednji osnovno znanje engleskog jezika Engleski jezik II Milica Bogdanović Milica Bogdanović U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu studija. Odsjek za elektroniku i telekomunikacije i Odsjek za elektroenergetske i industrijske sisteme (VI semestar) Acquiring basic knowledge in English language. 13th week: Second conditional. 12th week: Achieving goals. communication situations.Naziv predmeta Šifra predmeta Z461 Studijski program Ciklus studija I Semestar IV Engleski jezik II Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 3 Fond časova 2+0+0 Odsjek za računarstvo i informatiku (IV semestar). 3rd week: Possessive pronouns. Oxford: OUP. Phrases with go. 11th week: Media.Knjiga nastavi Chris Redston and Gillie Cunningham (2005) Face2Face: Pre-intermediate. 15th week: Translation of professional works. 8th week: Adjectives. translation of general and prefessional works from and into the foreign language. 10th week: Articles.Kasetofon. which are used in the study programmes. Phrasal verbs. Ljerka (1990).

15 časova auditornih i 30 časova laboratorijskih vježbi. Eckel: Thinking in Java U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. COM tehnologija. kao i znanja i vještina u projektovanju. 26 . redovni profesor dr Dušan Malbaški.Naziv predmeta Šifra predmeta A401 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Ciklus studija I Semestar IV Programski jezici II Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Postizanje teorijskog znanja iz objektno-orijentisane metodologije. Metodi i mediji korišćeni u predavanja. GUI. Apleti. Osnovne ideje i koncepti. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. CORBA tehnologija. prezentacije. Plan realizacije Način ispitivanja Predavanja i vježbe: Sedmica 1: Osnovni koncepti Sedmice 2 i 3: Proceduralni dio programskog jezika Java Sedmica 4: Elementarna manipulacija Java objektima Sedmica 5: Nasljeđivanje Sedmice 6 i 7: Modularnost (paketi) i enkapsulacija Sedmica 8: Polimorfizam Sedmica 9: Apstraktne klase i interfejsi Sedmice 10 i 11: Pregled standardnih Java klasa Sedmica 12: Rukovanje izuzecima Sedmica 13: UI podsistem Sedmica 14: Konkurentno programiranje Sedmica 15: Mrežno programiranje. praktično programiranje nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Dr Dušan Malbaški. Klase i objekti. Uvod u programski jezik Java. redovni profesor mr Zoran Đurić. srednji Objektno-orijentisano programiranje i programski jezik C Svi predmeti koji zahtijevaju poznavanje konkurentnog i mrežnog programiranja dr Dušan Malbaški. Manipulacija događajima. Sinhronizacija. razvoju i implementaciji konkurentnog i mrežnog softvera i tehnologija korištenjem programskog jezika Java. Udaljene procedure. Tredovi. Pregled programskog jezika Java. Monitori. te 90 časova samostalnog rada. projektor. redovni profesor Dušan Malbaški: Programski jezik java B.

sedmica: hardver sa aspekta OS 6. Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja na tabli. Laboratorijske vježbe prate predavanja.CD-ROM i DVD fajl sistemi) srednji Osnovi računarske tehnike Operativni sistemi II.15.. . iliustracije u elektronskoj formi (video beam). laboratorijska oprema nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ratko Dejanović. vanredni profesor Dr Ratko Dejanović. sinhronizacija.... totalni zastoj). prekidi. fajlovi) kao i učenja da izvrši izbor operativnog sistema. sedmica: upravljanje memorijom 12. sedmica: upravljanje procesorom 9. 10. algoritmi za zamjenu stranice). 11.. NTFS. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 15 časova laboratorijskih vježbi. sedmica unix priprema za vježbe 3. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Pregled hardvera sa aspekta operativnih sistema. 2. Performanse računarskih sistema Dr Ratko Dejanović. Upravljanje memorijom (tipovi upravljanja. vanredni profesor Dragan Đurđević.. 8. memorija. Plan realizacije Predavanja: 1. 5. 7. Upravljanje procesorom (procesi i njihova stanja. sedmica: upravljanje podacima 14. Upravljanje uređajima (načini izvođenja u/i operacija i softverska podrška). te 90 časova samostalnog rada.. vanredni profesor S.. njegovu instalaciju i da vrši njegovo dalje održavanje. sedmica: upravljanje u-i uređajima Provjere znanja se održavaju u 2 kolokvija u sredini i na kraju semestra. u/i uređaji.Naziv predmeta Šifra predmeta A403 Studijski program Ciklus studija I Semestar IV Operativni sistemi I Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 5 Fond časova 3+0+1 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni ciljevi predmeta su sticanje osnovnih znanja o fundamentalnim konceptima operativnih sistema. Tonenbaum Modern Operating Systems Ratko Dejanović Informacione tehnologije Internet 27 . Upravljanje podacima-fajl sistemi (FAT32.Nakon savlađivanja Obrazovni ciljevi i ishodi gradiva kursa student treba da bude sposoban da upravlja računarskim resursima (CPU. 4. 13.

8. and computation. Preporučeni predmeti: Osnovi programiranja. 10. srednji Elementarno znanje matematičke logike i neko programsko iskustvo. Konačni automati 5.. Teorija automata. Regularni izrazi 9. 7. Studenti uče da modeliraju i razumiju diskretne mašine. Regularni izrazi. 4.. Projektovanje digitalnih sistema dr Dragan Ivetić. vježbi i 90 časova individualnog rada.. 2. Plan realizacije Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Strukture podataka i algoritmi. kao i njihove relacije sa formalnom gramatiokom i jezicima (Chomski hijerarhija i teorija kompleksnosti). J. 15.. Teorija kompleksnosti. Bazna definicija i koncepti. 11. 3. sa naglaskom na: konačne automate. 28 . vanredni profesor dr Dragan Ivetić. PDA automati i gramatika slobodnog konteksta I njene karakteristike. Turing-ova mašina. Deterministički i nedeterministički automati I njihova ekvivalencija. asistent 45 časova predavanja.. Ullman: Introduction to automata theory. Ne deterministička Turing-ova mašina. Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Plan rada po sedmicama 1. Poslije odslušanog predmeta student bi trebao da razumije problem i sintetetizuje rješenja zavisna od konačnih automata.D. languages. push-down automate i Tjuringovu mašinu. E. Microprocesorski sistemi I. 15 časova lab. 12. Diskretna matematika.. 2001. 6. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Dragan Ivetić. da bude sposoban da upotrebi regularne izraze u širokom rangu aplikacija i da prikupi dovoljno znanja za razumjevanje računarskih mašina.. 14.. Addison-Wesley.. vanredni profesor Dragan Ivetić: Teoretske osnove računarstva. vanredni profesor Timarac Igor... Automati sa memorijom i gramatikom 13.Naziv predmeta Šifra predmeta A405 Studijski program Ciklus studija I Semestar IV Teoretske osnove računarstva Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 5 Fond časova 3+0+1 Odsjek za računarstvo i informatiku U ovom predmetu se uvode apstraktni modeli kompjuterskih mašina da prikažu mogućnosti i ograničenja digitalnih računara. Teorija kompleksnosti Metodi i mediji korišćeni u Interaktivne lekcije podržane sa video beam-om nastavi Laboratorijske vježbe na računaru. Hopcroft. skripta J. Arhitektura računara. Uvod u formalne jezike. Microprocesorski sistemi II.

nastavi osciloskopi. Računarske mreže i protokoli. 7. sedmica: Pregled osnovnih parametara prenosnog sistema i analiza pojedinih vrsta izobličenja signala. FM i PM signala (analizator spektra) II kontinualna provjera (2 časa) Laboratorijske vježbe prate predavanja. ilustracije u elektronskoj formi (video beam). 11. uvodni kurs Osnovi elektrotehnike I. CDMA). vanredni profesor Georgije Lukatela: Statisička teorija komunikacija Ilija Stojanović: Osnovi telekomunikacija Zorka Stojanović i dr. vanredni profesor Jovan Galić. simulacije na računaru Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Đemal Kolonić. sedmica: Model telekomunikacionog sistema 3. FM i PM signala (Matlab) 5. Paralelni i serijski prenos podataka. Osnovni postupci A/D i D/A konverzije.Naziv predmeta Šifra predmeta N 441 Studijski program Ciklus studija I Semestar IV Osnovi komunikacija Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 2+2+1 Odsjek za računarstvo i informatiku. analizator spektra. sedmica: Telematske usluge. laboratorijska oprema (generatori signala.Analiza periodičnih signala pomoću Furijeovog reda (Matlab) 2. vježba (2 časa) . Savladavanjem Obrazovni ciljevi i ishodi predmeta student je bliže upoznat sa širokim spektrom disciplina u komunikacijama i sposoban da korišćenjem teoretskih učenja znanja riješava praktične probleme. sedmica: Uvodna predavanja 2. sedmica: Veličine i jedinice koje se koriste kod prenosa signala. 8. 14. sedmica: Računarske mreže i protokoli. sedmica: Nyquistovi kriterijumi kod prenosa podataka. 4. vježba (2 časa) .. Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja na tabli. Osnovi elektrotehnike II. 5. sedmica: Zavisnost odnosa ’’signal šum kvantovanja’’ od parametara A/D konvertora.Diskretizacija signala u vremenskom i amplitudskom domenu I kontinualna provjera (2 časa) 4. sedmica: Osnovni postupci obrade signala kod A/D odnosno D/A konverzije. 12. Pregled osnovnih parametara prenosnog sistema. Matematika Teorija informacija dr Đemal Kolonić. vježba (2 časa) . 9. vanredni profesor dr Đemal Kolonić. Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na 1. ciklusu. 6. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Model telekomunikacionog sistema.Analiza u frekvenciji AM. Višestruki pristup komunikacionim resursima. analizator mreža). 13.Analiza u frekvenciji AM. sedmica: Pregled osnovnih modulacionih postupaka. 10. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Odsjek za elektroenergetske i industrijske sisteme Osnovni ciljevi su sticanje osnovnih znanja o komunikacijama i implementaciji komunikacionih sistema. sedmici. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja. 15. Laboratorijske vježbe se održavaju u blokovima: 1. sedmica: Paralelni i serijski prenos podataka. i 15.: Zbirka zadataka iz osnova telekomunikacija 29 .Analiza neperiodičnih signala pomoću Furijeove transformacije 3.. Provjere znanja se održavaju u 7. lokalne i globalne mreže.. vježba (3 časa) . te 105 časova samostalnog rada Plan realizacije Predavanja i auditorne vježbe: 1. sedmica: Višestruki pristup komunikacionim resursima (FDMA. vježba (2 časa) . TDMA.

Metod maksimalne vjerodostojnosti. 13.Naziv predmeta Šifra predmeta Z400 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja svi Ciklus studija I Semestar IV Vjerovatnoća i statistika Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 5 Fond časova 2+2+0 Cilj ovog kursa je sticanje osnovnih znanja iz oblasti vjerovatnoće i matematičke statistike. kao i mogućnost matematičke formulacije i rješavanja problema od praktičnog značaja u nekim oblastima elektrotehnike. 10. Aksiome vjerovatnoće. Milan Merkle. sedmica: Ocjene parametara. vanredni profesor U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Petar Vasic: Verovatnoća i statistika. Linearna regresija. sedmica: Slučajni vektori. Karakteristične funkcije. Metodi i mediji korišćeni u Klasična predavanja na tabli nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zoran Mitrović. sedmica: Granične teoreme. Intervali povjerenja. Plan realizacije Način ispitivanja 1. sedmica: Numeričke karateristike slučajnih promjenljivih. sedmica: Uvod u teoriju vjeovatnoće. Statistička definicija vjerovatnoće. sedmica: Osnovni pojmovi statistike. 4. studenti bi trebalo da posjeduju znanja i razumiju osnovnu teoriju i praktičan značaj vjerovatnoće kao i da posjeduju mogućnost primjene matematičke statistike u rješavanju nekih praktičnih problema . vanredni profesor dr Zoran Mitrović. sedmica: Formula potpune vjrovatnoće i Bajesova fomula 5. 30 časova auditornih vježbi. Uslovna vjerovatnoća. srednji Znanje osnovnih pojmova linearne algebra i matematičke analize Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Zoran Mitrović. sedmica: Slučajne promjenljive 7. sedmica: Linearna regresija. 8. sedmica: Kovarijansa i korelacija . Metod maksimalne vjerodostojnosti 14. 2006. Slučajne promjenljive i slučajni vektori. Banja Luka. sedmica: Uslovna vjerovatnoća i nezavisnost. Stiče se sposobnost primjene stečenih znanja prilikom rješavanja problema iz matematičke statistike. 9. Ocjene parametara. vanredni profesor dr Zoran Mitrović. Aksiome teorije vjerovatnoće. 12. Numeričke karakteristike slučajnih promjenljivih. 2. sedmica: Bernulijeva šema. Zoran Mitrović: Zbirka riješenih zadataka iz vjeovatnoće i statistike. 3. Beograd 1995. sedmica: Intervali povjerenja 15. Milan Jovanović. Nakon savladavanja gradiva kursa. 6. te 90 časova samostalnog rada. Granične teoreme. 30 . sedmica: Geometrijska vjerovatnoća. Milan Merkle. vanredni profesor Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja. 11. sedmica: Karakteristične funkcije.

savladati osnove MATLAB-a kroz primjenu ugrađenih funkcija. Poslije ovog kursa studenti će biti u stanju da učenja vrše numerička izračunavanja sa kojima se budu sretali u stručnim predmetima. vanredni profesor dr Momir Ćelić. te 90 časova samostalnog rada. pisanje programa u MATLAB –u.15. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. Numerička matematika. Ćelić. numerički metodi linearne algebre. sedmica: Interpolacija polinomima 11.Herceg. sedmici. i 15. numeričko diferenciranje i numerička integracija. metodi za približno rješavanje običnih diferencijalnih jednačina.... rad na računaru nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Momir Ćelić. Provjere znanja se održavaju u 9. prezentacija na video bimu. 7. sedmica: Metod najmanjih kvadrata 12. Momir V.. Osnove teorije vjerovatnoće i matematičke statistike) D. metodi za rješavanje nelinearnih jednačina i sistema nelinearnih jednačina.. 5. sedmica: Numeričko diferenciranje i numerička integracija 14. Plan realizacije Predavanja i auditorne vježbe: 1. analizirati osnovna teoretska svojstva numeričkih metoda i demonstrirati njihove mogućnosti na konkretnim primjerima.. vanredni profesor dr Momir Ćelić. vanredni profesorzbirka zadataka I i II Način ispitivanja Elementi teorije grešaka. kao i da pišu nove programe u ovom programskom jeziku. 30 časova auditornih vježbi. 13.Krejić: Numerička analiza: dr Momir Ćelić. Ćelić.. Jovanović:Matematika III (Uvod u numeričku matematiku. metod najmanjih kvadrata. moći će da koriste sistem MATLAB. N. sedmica: Metodi za približno rješavanje nelinearnih jednačina i sistema 6. 8.. 31 . 3.Naziv predmeta Šifra predmeta Z404 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar IV Numerička matematika Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 5 Fond časova 2+2+0 Obezbijediti matematičke osnove numeričkih metoda. srednji Znanje osnovnih pojmova linearne algebra i matematičke analize U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu.. interpolacija polinomima. 10. vanredni profesor Momir V. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Momir Ćelić. sedmica: Elementi teorije grešaka 2. sedmica: Metodi za rješavanje običnih diferencijalnih jednačina Vježbe prate predavanja. sedmica: Numerički metodi linearne algebre 9. vanredni profesor Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja. Obrazovni ciljevi i ishodi a ukazati i na mogućnost pravljenja novih. Milan V. 4.

4: Kvalitet i troškovi sedmica 5. vanredni profesor Pressman R. projektor nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ratko Dejanović. projektovanje. Performanse kompjuterskih sistema. 11. Informacioni sistemi dr Ratko Dejanović. vanredni profesor dr Ratko Dejanović. Web inženjering. Baze podataka. baza podataka i operativnih sistema indentifikuju. Dejanovic Softversko inženjerstvo U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. analiza. brzo razvijanje aplikacija. Alati i okruženja. programiranje i održavanje). Agile pristup. 14. programiranje i održavanje).ulazno izlazni dizajn. Nakon odslušanog kursa studenti stiče sposobnost da uz primjenu stečenih znanja iz oblasti programiranja. 7: Faze razvoja sedmica 8. 2: Softverski procesi i modeli sedmica 3. Operativni sistemi I Objektno-orijentisani programski jezici. Software Engineering R. XP programmiranje. softverske metrike (procesi. Operativni sistemi II. 9: AGILE i XP pristupi sedmica 10. 12: WebE inženjering sedmica 13.Naziv predmeta Šifra predmeta A501 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar V Softversko inženjerstvo Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni ciljevi predmeta su sticanje osnovnih znanja o fundamentalnim konceptima sistemskog inženjerstva u proizvodnji kvalitetnog softvera koja se koriste u svim fazama životnog ciklusa softvera (zahtjevi. 32 . te 105 časova samostalnog rada. 6. projektovanje. vanredni profesor mr. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Nastavne jedinice: sedmica 1. produkti). UID. 15: Softverske metrike Metodi i mediji korišćeni u učionice. Softverski procesi i njihovi modeli (klasični i iterativni) . programiranje u paru. Internet tehnologije. formulišu i rješavaju probleme od praktičnog značaja u ooj oblasti. Srednji Programski jezici.viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i i 30 časova laboratorijskih vježbi. Zdravko Kordić. analiza. resursi.Faze razvoja (zahtjevi. power point presentacije.

Nakon odslušanog kursa studenti stiče sposobnost da uz primjenu učenja stečenih znanja iz operativnih sistema I i računarskih mreža indentifikuju. 7. 10. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta OS za multiprocesore. sigurnost (napadi i pijetnje iznutra i izvana). algoritmi emitovanja filmova.koriste . 11: Računarska sigurnost – autentifikacija korisnika. 4: Multiprocesori. 14. 15: Multimedijalni OS Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. PowerPoint prezentacije. 6. administriraju i održavaju moderne operativne sisteme uključujući Obrazovni ciljevi i ishodi distribuirane i virtuelizovane operativne sisteme). te 105 časova samostalnog rada. VCR funkcije. 3. instaliraju. Niti (definicija ivrste nit)i. Multimedijalni sistemi dr Ratko Dejanović. projektor. vanredni profesor A: S: Tanenbaum Modern Operating Systems Internet Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na 1. ciklusu 33 . 13. vanredni profesor dr Ratko Dejanović. xDSL. Plan realizacije sedmica 1. 2. formulišu i rješavaju probleme od praktičnog značaja u ooj oblasti. multimedijalni OS (CATV.Naziv predmeta Šifra predmeta A503 Studijski program Ciklus studija I Semestar V Operativni sistemi II Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Osposobiti studente da izaberu. vanredni profesor Mihajlo Savić. e-Learning nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ratko Dejanović. 8: Niti – modeli i upotreba sedmica 9. multiračunare i distribuirane sisteme. virusi i antivirusni programi sedmica 12. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi. napadi unutar i van sistema. multiračunari i distribuirani hardver i operativni sistemi sedmica 5. raspored na filmova nadiskovima) srednji Operativni sistemi I Performanse računarskih sistema.

Trendovi razvoja. Višeprocesorske arhitekture. MIMD arhitekture. Cilj je da se polaznici upoznaju sa principima paralelne obrade kao i sa razvojnim tehnikama i principima računarskih sistema visokih performansi. Arhitektura procesora. Ispit / kolokvijum na kraju nastave je okvirno planiran u 15’oj nedelji.sedmica: Višeprocesorske arhitekture.. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Slavko Marić. Istorija razvoja računarskih arhitektura.. Sprežne mreže. Paralellizacija izvršenja. 4... 9. i za razumijevanje mogućnosti i pogodnosi primjene različitih arhitektura u različitim aplikativnim oblastima.L. Superskalarne i VLIW arhitekture. 12. sedmica: Sprežne mreže. Principi rada funkcionalnih jedinica. ciklusu. Ispit / kolokvijum u toku nastave se okvirno planira u 7-oj nedelji.Power point slajdovi. sedmica: Hijerarhijska organizacija memorije. memorijski i I/O podsistem. MISD. 11. Plan realizacije Način ispitivanja Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1.Hennessy. Laboratorijske vježbe prate predavanja. vanredni profesor dr Slavko Marić. Klasifikacije računarskih arhitektura. Informacioni sistemi. Hazardi. Baze podataka. skripta. Studenti treba da steknu mogućnost da primijene stečena znanja iz oblasti računarskih arhitektura u procesu specifikacije zahtjeva za globalnu arhitekturu sistema. 15. Mikroprocesorski sistemi I. Eksploatacija paralelizma i arhitekturni trendovi. Studenti treba da budu osposobljeni za izlaganje i prezentaciju znanja o savremenim računarskim arhitekturama i tehnologijama na kojima su one bazirane. Programiranje paralelnih sistema. Klasifikacija računarskih arhitektura. Eksploatacija paralelizma na instrukcijskokm nivou. sedmica: Napredne koncepti arhitekture računara. Osnove elektronike i digitalne tehnike. programiranja i verifikacije korektnosti programa ‘niskog’ nivoa. 7. Osnovi programiranja. Smanjenje negativnih efekata hazarda. Marić. Studenti treba da steknu osnovne vještine u oblasti projektovanja. sedmica: Programiranje paralelnih sistema. SIMD. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja i auditorne vježbe . Arhitektura protočnih sistema i protočna obrada. U skladu sa pravilima studiranja na I 8. Multiračunari. 13. Patterson. sedmica: Uvod. 6. Nastavni materijal je za studente raspoloživ u elektrosnkoj formi na nastavi srpskom jeziku. Mikroprocesorski sistemi II dr Slavko Marić. Arhitektura aktuelnih procesora. Computer architecture: A quantitative approach 34 . Hijerarija i tipovi organizacije memorijskog podsistema. Arhitektura i organizacija računara. sedmica: Klasična arhitektura računara. različitih projektnih opcija i koncepta. vanredni profesor S. te 105 časova samostalnog rada. D. Memorijski sistem. 14. Lab vježbe: Programiranje na asemblerskom nivou koristeći MASM 80x86 makroasembler.. Performanse Računarskih sistema. 3. Protočni sistemi i zastoji. Klasična organizacija računara: CPU. 10. srednji Osnovi računarske tehnike... I/O sistem. A. 5. vanredni profesor Igor Timarac. 2.Naziv predmeta Šifra predmeta M505 Studijski program Ciklus studija I Semestar V Arhitektura računara Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Upoznavanje i razumijevanje principa organizacije i rada osnovnih komponenti računarskog sistema. Multiprocesori. istorijski razvoj arhitekture računara. Superskalarni i EPIC procesori. slajdovi J.. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi..

.TCP/IP mrežni protokoli. Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. vanredni profesor S. Tonenbaum. Plan realizacije Predavanja: 1. hardver. 15. kao i mogućnost da se indentifikuju. Token Ring). prsten). OSI model. bežične mreže (IEEE 802.. MAN). iliustracije u elektronskoj formi (video beam).. 4. ISDN. pristup internetu (modem. WDSL) srednji Osnovi računarske tehnike. 2. 802. ADSL.. sedmica: bežične mreže Laboratorijske vježbe prate predavanja. metode prenosa i mrežni hardver 9.11... asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi. zvjezda. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta računarske mreže (LAN. 11. sedmica: mrežne tehnologije i multimrežne strukture 6. Operativni sistemi I. IP adrese. elemnti i topologije mreža 3. Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja na tabli. korištenju.15. laboratorijska oprema nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ratko Dejanović. 5. Osnovi komunikacija. Computer Networks Ratko Dejanović.. 8.16). sedmica: fizički putevi. vanredni profesor dr Ratko Dejanović.. 10. sedmica: OSI model i TCP/IP familije protokola 12. 7. metode pristupa (CSMA/CD. instalaciji. svi predmeti vezani za internet dr Ratko Dejanović. Informacione tehnologije Bigellow. 802. 13.. wan. topologija(magistrala. te 105 časova samostalnog rada. sedmica: uvod.Naziv predmeta Šifra predmeta A505 Studijski program Ciklus studija I Semestar V Računarske mreže Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni ciljevi predmeta su sticanje osnovnih znanja o fundamentalnim konceptima i principima računarskih mreža kao i Obrazovni ciljevi i ishodi sticanje praktičnih znanja i vještina u planiranju. sedmica: struktura IP adrese i modeli mreža za pristup Internetu 14. Računarske mreže 35 . formulišu i rješe problemi od praktičnog značaja u ovoj oblasti. održavanju mreža i primjeni raznih protokola. vanredni profesor Dragan Đurđević. Stiče učenja se sposobnost primjene stečenih znanja iz osnova komunikacija .

15. 11.. Odsjek za računarstvo i informatiku (smjer za računarski inženjering) Analiza i sticanje osnovnog znanja pri korištenju i projektovanju: familija kombinacionih i sekvencijalnih integrisanih kola. sedmica: mikrokontroleri. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. redovni profesor Branko Dokić: Analogna i digitalna integrisana kola Željko Ivanović: Skripte (web) Željko Ivanović: Praktikum za laboratorijske vježbe (web) U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu.. mikrokontroleri. Plan realizacije Način ispitivanja Predavanja: 1. simulacije na računaru.. 4. 8. 13. projektovanje mikrokontrolerskih sistema. napredni Poznavanje osnovnih principa sinteze kombinacionih i sekvencijalnih mreža. Laboratorijske vježbe se sastoje iz rada studenata z laboratoriji na razvojnim pločama i simulacijama na PC računarima uz upotrebu odgovarajućeg softvera. 3. 5. karakteristike familija kombinacionih sekvencijalnih i digitalnih integrisanih kola. Osnove računarske tehnike 2 Mikroprocesorski sistemi 2 dr Branko Dokić. sedmica:PLD komponente. 14. osnovnih elemenata asemblera i arhitekture računara. Uticaj realnih parametara na rad kombinacionih i sekvencijalnih kola-gličevi. PLD komponente.... te 105 časova samostalnog rada.. Metodi i mediji korišćeni u predavanja.12.. VHDL. redovni profesor dr Branko Dokić. redovni profesor Željko Ivanović. PLD komponenata i mikrokontrolerskih sistema. 9. sedmica: Projektovanje mikrokontrolerskih sistema. 6. projektor nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Branko Dokić. 10. power point prezentacije. sedmica: VHDL. Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja.. Preporučeni predmeti: Digitalna elektronika.Naziv predmeta Šifra predmeta M572 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Ciklus studija I Semestar V Projektovanje digitalnih sistema Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Odsjek za elektroniku i telekomunikacije (smjer za elektroniku). 2. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. 36 . sedmica: Uticaj realnih parametara na rad kombinacionih i sekvencijalnih kola-gličevi.

te 105 časova samostalnog rada. 15. 9. sedmica: Entropija.Generisanje linearnih blok kodova (Matlab.ilustracije u elektronskoj formi. Simulink) 5. 15 časova laboratorijskih. srednji Diskretna matematika. Provjere znanja u 7. Metodi i mediji korišćeni u predavanja. sedmica: Primjena teorije informacija u kriptografiji. Entropija..Određivanje vjerovatnoće greške u zavisnosti od odnosa signal šum (Matlab. i 15. Osnovni elementi kriptografije.Statističko kodovanje (Matlab) Kolokvijum (1 čas) 4.. 4. BCH.. 5. sedmica: Statističko kodovanje (Hafman.Generisanje konvolucionih kodova (Matlab. Osnovi komunikacija Kriptografija i kompjuterska zaštita dr Đemal Kolonić. vježba (2 časa) . vanredni profesor dr Đemal Kolonić. 12. 14. 8. vježba (2 časa) . Šenon-Fano. Laboratorijske vježbe se održavaju po blokovima od 2 časa u drugoj polovini semestra: 1.. 37 . 10. sedmica: Osnovni elementi zaštitnog kodovanja. 11. Simulink) 6. vanredni profesor Dejan Đukić. vježba (3 časa) . sedmica: Uvodna predavanja.. 13. sedmica: Količina informacije. sedmica: Analiza diskretnog i kontinualnog izvora. 3.Simulacija RSA algoritma (Matlab) Kolokvijum (1 čas) Laboratorijske vježbe prate predavanja. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Mjerenje količine informacije. sedmica: Konvolucioni kodovi. Savladavanjem predmeta student je bliže upoznat sa učenja mogućnostima primjene stečenih znanja i sposoban da teoretska znanja iskoristi za riješavanje praktičnih problema. 7. sedmici. 15 časova auditornih. LZ). Konvolucioni kodovi. Linearni blok kodovi. Teorija informacija sa kodovanjem Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Simulink) 2..Naziv predmeta Šifra predmeta F502 Studijski program Ciklus studija I Semestar V Teorija informacija Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Odsjek za računarstvo i informatiku (smjer informacionih tehnologija) Obrazovni ciljevi i ishodi Osnovni ciljevi su sticanje osnovnih znanja o teoriji informacija. Plan realizacije Predavanja i auditorne vježbe: 1. RS).simulacije na računaru nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Đemal Kolonić. sedmica: Linearni blok kodovi (Heming. vježba (2 časa) . vježba (2 časa) . 2. vanredni profesor Dušan Drajić. vježba (2 časa) . asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Simulink) 3.Generisanje slučajnih signala (Matlab. 6.

Razvoj IS. razlozi razvoja sistema za upravljanje bazama podataka.Power point slajdovi. Relacioni račun n-torki/domena 12. Konverzija u relacioni model U skladu sa pravilima studiranja na I 8. sedmica: Klasifikacija informacionih sistema (IS).. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1. Silberschac. 2. 12. vanredni profesor 1. 7. Modelovanje procesa. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja i auditorne vježbe . sedmica: Modelovanje procesa. sedmica: Uvod. i podataka korištenjem alata ERWIN. 10. te da steknu znanja o principima i teoretskim osnovama projektovanja baze podataka. vanredni profesor mr Dražen Brđanin. Laboratorijske vježbe prate predavanja. Baze podataka . S. Normalne forme. Ispit / kolokvijum na kraju nastave je okvirno planiran u 15’oj nedelji. tehnološki i arhitekturni trendovi. Upitni jezici. Operativni sistemi I. Marić. tehnološki i arhitekturni trendovi. Uvod. 11. 3. ciklusu. Komponente procesa izgradnje informacionih sistema. razlozi razvoja sistema za upravljanje bazama podataka (SUBP). Ispit / kolokvijum u toku nastave se okvirno planira u 7-oj nedelji. Arhitektura računara. Database system concepts.SQL. srednji Programski jezici I.. Optimizacija organizacije baza podataka. E-R modelovanje organizacije podataka. Projektovanje informacionih sistema u Internet okruženju dr Slavko Marić.Skripta. sedmica: Razvoj IS: strateški plan razvoja. Principi organizacije baza podataka. 13. E-R model podataka. Informacioni sistemi. sedmica: Modelovanje podataka.. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi.. osnovne komponente modelovanja. SQL. 9. Očekukuje se da bi studenti nakon uspješnog polaganja ispita stekli praktična znanja dovoljna za projektovanje i izgradnju manje kompleksnih baza podataka..Naziv predmeta Šifra predmeta A601 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VI Baze podataka Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Cilj predmeta je da studenti razumiju značaj i ulogu baza podataka u savremenim računarski baziranim informacionim sistemima. Mehanizmi za očuvanje integriteta baza podataka. Projektovanje relacionih baza podataka. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Slavko Marić. Sudarshan 38 . Strukturna sistem analiza 6. te 105 časova samostalnog rada. 15. 5. 14. Lab vježbe: Modelovanje procesa – korištenje alata BPWIN. Klasifikacija informacionih sistema (IS). Korth. Slajdovi 2..13 Komercijalni upitni jezici . 4. Nastavni materijal je za studente raspoloživ u elektrosnkoj formi na nastavi srpskom jeziku. Studenti treba takođe trebali da usvoje i osnovna znanja izgradnje funkcionalnog modela procesa. sedmica: Relaciona algebra. Funkcionalne zavisnosti i normalizaicja organizacije baza podataka. vanredni profesor dr Slavko Marić.

Operativni sistemi 1 i 2. 39 . redovni profesor dr Zoran Jovanović. projektor. LAN. e-Learning nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Mihajlo Savić. ARP. poređenje. TCP . Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Računarske mreže. Osnove računarske tehnike 1 i 2 Internet programiranje. redovni profesor Mihajlo Savić. prednosti i mane. IP mreže. Internetworking . OSI model. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 15 časova laboratorijskih vježbi. slojevi.TCP/IP protokoli – referentni model. Plan realizacije Predavanja i vježbe su organizovane po cjelinama: . te 120 časova samostalnog rada. te da razumiju arhitekturu i tehnologije vezane za Internet/Intranet servise i učenja relevantne mrežne protokole.IPv4 i IPv6 – rhitektura. UDP. prelaz Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. ICMP. WAN. Projektovanje informacionih sistema u Internet okruženju dr Zoran Jovanović.Naziv predmeta Šifra predmeta A603 Studijski program Ciklus studija I Semestar VI Internet tehnologije Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+1 Odsjek za računarstvo i informatiku Obrazovni ciljevi i ishodi Osposobiti studente da koriste i administriraju. Tanenbaum: Computer Networks Materijali sa predavanja i vježbi Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. asistent Douglas E Comer: Internetworking with TCP/IP Andrew S. distribuirani sistemi srednji Računarske mreže. IP. PowerPoint prezentacije. arhitektura i protokoli Interneta.Računarske mreže i WAN – arhitektura.

sedmica: Mjerne tehnike. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ratko Dejanović. Mjerenje performansi NT/2000/XP (Task manager.. pripremi plana. 9. Monitor performansi). Performanse računarskih mreža. 12. Multimedija Benchmark-ovi. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1. Dizajn mjernog instrumenta. Performanse računarskih mreža Laboratorijske vježbe prate predavanja. Operativni sistemi I. sedmica: Deterministički modeli. Indeksi performansi. sedmica: Uvod.. Formulacija. Faze vrednovanja. i prezentacije u elektronskoj formi .. Monitor performansi). vanredni profesor dr Ratko Dejanović. 13.. Dizajn simulacionog ekspirimenta. Ciljevi vrednovanja performansi. vanredni profesor Paul J. Digital Press 2003 40 . srednji Arhitektura računara.. Dizajn simulacionog ekspirimenta. Integer Benchmark-ovi. ciklusu. Karakteristike poslova (workload). Ciljevi vrednovanja performansi. selekcije i projektovanja. boljem izboru i boljem projektovanju računarskih sistema. Karakteristike poslova (workload). FPU Benchmark-ovi. Analitičke tehnike. Performanse i pouzdanost RAID diskova. Uvod. analizi i simulaciji računarskih sistema radi postizanja boljih performansi (tuning). Klasifikacija studija vrednovanja. Mjerne tehnike. Interpretacija rezultata.Naziv predmeta Šifra predmeta A605 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Performanse računarskih sistema Semestar VI Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+1 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni ciljevi predmeta su sticanje osnovnih znanja o fundamentalnim konceptima i principima vrednovanja performansi računarskih sistema kao i sticanje praktičnih znanja i vještina u identifikaciji problema. 13. Vrednovanje programskih performasi. Probabilistički modeli. 15. konstrukcija i verifikacija. te 120 časova samostalnog rada. Formulacija modela i njegova konstrukcija. Verifikacija. Integer Benchmark-ovi. Mjerenje performansi NT/2000/XP/Vista (Task manager. implementiranju i interpretaciji rezultata studije vrednovanja. vanredni profesor Dragan Đurđević. Stiče se sposobnost primjene stečenih znanja kao i mogućnost da se indentifikuju. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 15 časova laboratorijskih vježbi. rad u laboratoriji . sedmica: Simulacione tehnike. Interpretacija rezultata.mjerenje performansi računarskih nastavi sistema korištenjem odgovarajućih alata. 5. Deterministički modeli. Interpretacija rezultata. Formulacija. Metodi i mediji korišćeni u Klasična predavanja na tabli. Osnovi računarske tehnike -dr Ratko Dejanović. Fortier and Howard E. Verifikacija modela. Klasifikacija studija vrednovanja.. hardverski i softverski uređaji i firmver. Performanse i pouzdanost RAID diskova. Probabilistički modeli 10. 6. Verifikacija modela. 2. U skladu sa pravilima studiranja na I 7. Interpretacija rezultata. Simulacione tehnike. sedmica: Faze vrednovanja. 14. Multimedija Benchmark-ovi. 8. hardverski i softverski uređaji i firmver. Michel : Computer Systems Performance Evaluation and Prediction.4.. Indeksi performansi. formulaciji ciljeva. 3. sedmica: Analitičke tehnike. FPU Benchmark-ovi. formulišu i rješe problemi od praktičnog značaja u mjerenju. Formulacija modela i njegova konstrukcija. Dizajn mjernog instrumenta. Pregled tehnika za vrednovanje. konstrukcija i verifikacija. Problem poboljšanja. 11.

5 boda teorija – pismeni ispit. sedmica: Furijeov red i Furijeova transformacija kontinualnih signala. Akvizicija podataka. Popović: Digitalna obrada signala. teorija) veći od 50% od planiranog. Multimedijalni sistemi. vanredni profesor dr Zdenka Babić. 2. Uslov za pozitivnu ocjenu na završnom ispitu je više od 50% od svake aktivnosti (zadaci. funkcije prenosa. 2 provjere znanja sa po 20 bodova (10 bodova zadaci – pismeni ispit. 13. Robotika. Miodrag Popović. Aleksandra Mojsilović: Digitalna obrada signala . Digitalni filtri. 3. sedmica: Furijeova transformacija diskretnih signala. Digitalna obrada kontinualnih signala. 15. Furijeova transformacija diskretnih signala. konvolucija. Blok konvolucija. 12. 9. kao i znanja i vještina u projektovanju i implementaciji algoritama za digitalnu obradu signala sa odgovarajućim hardverom i softverom. 5. sedmica: Digitalna obrada kontinualnih signala. viši asistent 45 časova predavanja. odmjeravanje i kodovanje. 30 časova laboratorijskih vježbi i 90 časova samostalnog rada. Zoran Dobrosavljević: Uvod u digitalnu obradu signala 41 . Osobine. Uvod u MATLAB (web) Preporučena: Miodrag V. sedmica: Linearno filtriranje. Osobine. Metodi i mediji korišćeni u Interaktivna predavanja i laboratorijske vježbe uz korištenje projektora. konvolucija. sedmica: DSP procesori. Na laboratorijskim vježbama studenti se upoznaju sa sledećim konceptima: predstavljanje digitalnih signala. Osnovni metodi obrade digitalnih signala u vremenskom i frekvencijskom domenu. sedmica: Rekapitulacija. sedmica: Linearni. Diskretna Furijeova transformacija. Frekvencijske karakteristike diskretnih sistema. Konačna ocjena se formira na osnovu zbira broja bodova osvarenih kroz kontinualne provjere i na završnom ispitu. zadaci. 7. 10. sedmica: Odzivi LTI sistema. Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. te hardvera i softvera za digitalnu obradu signala. Na vježbama studenti pišu programe kojima se implementiraju algoritmi za obradu signala i testiraju ih na karakterističnim primjerima. pregled osnovnih metoda projektovanja i realizacije. vanredni profesor Osnovna: Skripta – elektronska i papirna verzija. Furijeova transformacija diskretnih signala. 14. 15 bodova teorija – usmeni ispit). sedmica: Z-transformacija.. Hardver i softver za digitalnu obradu signala. Metodi vještačke inteligencije dr Zdenka Babić. 15 časova auditornih vježbi. Diskretna Furijeova transformacija. 4. te softversku i hardversku implementaciju algoritama za digitalnu obradu signala. vremenski invarijantnih diskretnih sistema.Računarske vežbe i simulacije u MATLABu Ljiljana Milić. frekvencijski odziv. Furijeov red i Furijeova transformacija. Digitalna obrada slike. 11. 8. uputstvo za laboratorijske vježbe na webu. sedmica: Analiza LTI diskretnih sistema. Uslov za pristupanje završnom ispitu je više od 5 boda na laboratorijskim vježbama. sedmica: FFT algoritmi. sedmica: Uvod: Diskretni signali i sistemi. Spektralna analiza signala. Plan realizacije 1. teorijska i praktična znanja za učenja analizu sistema za digitalnu obradu signala u vremenskom i frekvencijskom domenu. vremenski invarijantni (LTI) diskretni sistemi. Obrazovni ciljevi i ishodi Kroz ovaj predmet studenti stiču osnovna teorijska znanja u oblasti digitalne obrade signala. Način ispitivanja Kontinualno praćenje: 10 bodova laboratorijske vježbe. sedmica: Diskretna Furijeova transformacija (DFT). sedmica: Rekapitulacija. Prva provjera znanja. Druga provjera znanja. sedmica: Digitalni filtri: osobine. vanredni profesor mr Vladimir Risojević. stabilnost. 6. Z-transformacija. 7. Nikvistov teorem. analiza linearnih vremenski nepromjenljivih sistema u vremenskom domenu.Naziv predmeta Šifra predmeta A602 Studijski program Ciklus studija I Semestar VI Osnovi digitalne obrade signala Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni cilj je sticanje teorijskih znanja iz digitalne obrade signala. teorija). Nikvistov teorem. Postignuti bodovi uvećani za 100% će se prihvatiti kao kumulativni ispit ako je postignuti broj bodova po svakoj aktivnosti (laboratorijske vježbe. Analiza linearnih. osnovni Osnovno znanje linearne algebre i matematičke analize koje se stiče kroz obavezne predmete na ovom studijskom programu. nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zdenka Babić. Završni ispit nosi 50 bodova (30 bodova zadaci – pismeni ispit. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Diskretni signali i sistemi. 2. 5 bodova teorija – pismeni ispit.5 bodova teorija – usmeni ispit).

Opservabilnost i sinteza opservera stanja. Sistemi automatskog upravljanja. 11.Božić. Primjeri primjene. Beograd. Upravljanje po poremećaju. Zagreb. iliustracije u elektronskoj formi (video beam). Spisak laboratorijskih vježbi sa rednim brojem. Implementacija digitalnog upravljanja. laboratorijska oprema (generatori nastavi signala. sedmica: Funkcija prenosa i blok dijagrami sistema automatskog upravljanja. 2005. 3 boda domaće zadaće. Konačna ocjena se formira na osnovu sume broja bodova ostvarenih kroz kontinualne provjere i na završnom ispitu. sedmica: Postupci sinteze kompenzatora. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi.net/automatika) Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) prof. sedmica: Impulsni i odskočni odzivi kontinualnih sistema. PLC M. Uslov za pozitivnu ocjenu na završnom ispitu je više od 50% od svake aktivnosti (zadaci. I. 15 bodova teorija – usmeni dio). te 90 časova samostalnog rada. sedmica: Digitalno upravljanje sistemima. sedmica: Konvencionalni PID zakoni upravljanja. 10. teorija). 5 bodova teorija – pismeni dio. redovni profesor dr Milorad Božić. Vukić. Oni će moći da primijene ovo znanje u rješavanju problema i u komunikaciji unutar multidisciplinarnih timova koji rješavaju kompleksne probleme automatskog upravljanja.). I. Studenti trebaju steći osnovna znanja i vještine. sedmici.Krčmar: Sistami automatskog upravljanja-Riješeni zadaci. Analiza sistema u vremenskom i frekvencijskom području.Naziv predmeta Šifra predmeta E602 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Osnovi teorije sistema upravljanja Semestar VI Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+2+1 Odsjek za računarstvo i informatiku Sticanje osnovnih znanja o teoretskim osnovama i praktičnim aspektima iz sistema automatskog upravljanja.. Kontrolabilnost i povratna sprega po stanju sistema. sedmica: Koncepcija stanja i rje[enje linearnog modela 5. sedmica: Modelovanje. Uslov za pristupanje završnom ispitu je više od 3. zadaci.R. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Kuljača: Automatsko upravljanje. Upravljanje otvorenoj i zatvorenoj sprezi. sedmica: Kontrolabilnost i povratna sprega po stanju sistema. 7. 1999. Završni ispit se polaže pismeno i usmeno Kontinualno praćenje: 7 bodova laboratorijske vježbe. 9. 8. 15. Banja Luka.. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta 1. 13. dr Milorad Božić 42 . redovni profesor mr Igor Krčmar. Postignuti bodovi uvećani za 100% će se prihvatiti kao kumulativni ispit ako je postignuti broj bodova po svakoj aktivnosti (laboratorijske vježbe. sedmica: Osnovni problemi implementacije sistema upravljanja sa radom u realnom vremenu. sedmica: Frekvencijski postupci analize stabilnosti.Božić. sedmica: Opservabilnost i sinteza opservera stanja. linearizacija i greške modelovanja. teorija) veći od 50% od planiranog. Završni ispit nosi 50 bodova (30 bodova zadaci – pismeni ispit. Konvencionalni PID zakoni upravljanja. P.Stojić: Kontinualni sistemi automatskog upravljanja. osciloskopi. Algebarski kriterijumi stabilnosti.. 2. Uvod u kompleksnu analizu. i 15. sistem dva rezervoara. sedmica: Upravljanje u otvorenoj i zatvorenoj sprezi. analiza linearnih sistema. (www. verifikacije i održavanja računarski upravljanih sistema. Kigen. simulacije na računaru.Radojičić. te razumijevanje principa koji se koriste u oblasti automatskog upravljanja. 1985 Z. sedmica: Stabilnost. 12. 2 provjere znanja sa po 20 bodova. Lj. razvoja i implementacije. Implementacija digitalnog upravljanja. Preporučeni predmeti: Teorija električnih kola I Upravljanje u realnom vremenu i ugrađeni računarski sistemi. 6. Postupci sinteze kompenzatora. M. Stabilnost i performanse sistema automatskog upravljanja. Robotika. 3. domaće zadaće. uvodni Linearna algebra. sedmica: Metoda geometriskog mjesta korijena. Računarski integrisana proizvodnja dr Milorad Božić.etfbl. nazivom vježbe i brojem časova: 1 Odskočni odziv sistema 2 2 Frekvencijske karakteristike 2 3 Geometrijsko mjesto korijena sistema 2 4 Uticaj rasporeda polova i nula na odziv sistema 2 5 Tačnost rada sistema 2 6 Kaskadna kompenzacija sistema metodom GMK 1 7 PID regulator 2 8 Povratna sprega po stanju sistema 2 Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja i auditorne vježbe.Marić. Naučna knjiga. M. Robusnost sistema.5 boda na laboratorijskim vježbama. 4. Plan realizacije Način ispitivanja Provjere znanja se održavaju pismeno u 8. Elektrotehnički fakultet. sedmica: Analiza osnovne strukture sistema u zatvorenoj sprezi. 14. .

te 90 časova samostalnog rada. Robinson. Plan realizacije 1. bezbjednost. sedmica: Osnove e-novca. 15 časova auditornih i 30 časova laboratorijskih vježbi. Addison Wesley. PowerPoint prezentacije. lojaliti sistemi. sedmica: Osnove e-Vlade 15. vanredni profesor dr Vojkan Vasković. osiguranje u elektronskom poslovanju srednji Internet tehnolgije. Prentice Hall Način ispitivanja Svaki student mora da izradi seminarski rad. Upoznavanje sa osnovama elektrosnkog poslovanja. Internet bankarstvo 4. mobilni sistemi i mobilno poslovanje. sedmica: Gross money transfers (inter-bank) sistemi. IKT i poslovanje. smart i RF kartice. osnove Internet marketinga. poslovnim učenja modelima. sedmica: Mobilno poslovanje 14. sedmica: Uvod u e-poslovanje. naprednim tehnologijama Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Moderni metodi poslovanja. E-poslovanje 2. B2C. sedmica: Sistemi lojalnosti 10. sedmica: Tehnolgije Internet plaćanja 8.net) 6. RF kartice 7. sedmica: Platne kartice i poslovanje. B2B. sedmica: Bezbjednost u e-poslovanju 9. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. vanredni profesor Mihajlo Savić. Sistemi plaćanja u elektronskom poslovanju. E-business and e-commerce management. Računarske mreže Internet Programiranje. 2007 Materijali sa predavanja Kalakota. po 20% za dva kolokvijuma. 50% na završnom testu. sedmica: Berza i Internet 13. FON. poslovni modeli i Internet. Dave Chaffey. sedmica: Osiguranje u e-poslovanju Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. sedmica: Tehnike Internet marketinga 12. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. Čip kartice (smart kartice). 10% za učešće i rad u laboratoriji. osnove e-Vlade. Osnove informacionog društva 2. osnove berze.Naziv predmeta Šifra predmeta F602 Studijski program Ciklus studija I Semestar VI Elektronsko poslovanje Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Obrazovni ciljevi i ishodi Osposobiti studente da rade u poslovnom okruženju.0. projektor. sedmica: Aukcijski sistemi 11. e-Learning nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Mihajlo Savić. E-čekovi. Projektovanje informacionih sistema u Internet okruženju dr Vojkan Vasković. asistent dr Vojkan Vasković. platne kartice. 5. sedmica: Modeli poslovanje. 43 . sistemi za elektronski transfer novca. sedmica: B2B model (Case study Bolero. sistemi plaćanja i mikroplaćanja. tehnologijama transfera novca. SWOT analiza i biznis planovi 3.

C. sedmica: Arhitektura i projektovanje ES zasnovanih na NM. 5. sedmica: Fazi skupovi. Krug. defazifikacija. 10. Fazi neuroni i fazi NM.Kasabov: Foundations of Neural Networks. Metodi fazi inferencije. Z. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja i auditorne vježbe: 1.Ognjanović. dr Milorad Božić. Ekspertni sistemi zasnovani na NM. sistemi zasnovani na fazi logici. Ekspertni sistemi. N. FIS editor. Postignuti bodovi uvećani za 100% će se prihvatiti kao kumulativni ispit ako je postignuti broj bodova po svakoj aktivnosti (laboratorijske vježbe.5 boda na laboratorijskim vježbama. sedmice predavanja i vježbi II provjera (u 15. 14.M. funkcije više promjenljivih. Arhitektura i projektovanje ekspertnih sistema. Algoritmi obučavanja. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. sedmica: Primjena fazi sistema u upravljanju Arhitektura i projektovanje ekspertnih sistema. Računarska inteligencija. Višeslojni perceptron. 5 bodova teorija – pismeni dio. srednji Diferencijalni račun. sedmica: NM sa linearnim aktivacionim funkcijama: delta pravilo. sedmica: NM sa različitim aktivacionim funkcijama. sedmica: Neuronske mreže. Uslov za pristupanje završnom ispitu je više od 3. fazi inferencija. programski jezici. Implikacija u fazi logici.M. Fuzzy Systems. sedmica: Genetički algoritmi. 12. 1997. Proceduralni. Algoritmi obučavanja. Oni će savladati i biti sposobni da primijene gradivo. Biološki neuroni. sedmica: Kohonenove samoorganizujuće mape. 7. simulacije na računaru nastavi M.Stankovski: Vještačka inteligencija: Inteligentne mašine i sistemi. Završni ispit nosi 50 bodova (30 bodova zadaci – pismeni ispit. 15. NJ.Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning . Alati fazi logike u MATLAB-u. teorija) veći od 50% od planiranog. Predavanja-prezentacije. Poboljšanja algoritma propagacije greške unazad. sedmica: Rekurzivne mreže. Fazi relacije. Defazifikacija. Auditorne i lab. u rješavanju praktičnih problema u svojoj struci. Algoritmi obučavanja sa nadgledanjem 11. sistemi zasnovani na neuronskim mrežama i ekspertni sistemi). Arhitekture neuronskih mreža. 2006 M. Sistemi vještačke inteligencije (VI). Beograd. zadaci. Predavanja na ETF Banja Luka (pdf). ETF Banja Luka. Rekurzivne neuronske mreže. Višeslojni perceptron. Propagacija potencijala. 2 provjere znanja sa po 20 bodova. 3 boda domaće zadaće. neuronske mreže i algoritme obučavanja. sedmici) Kontinualno praćenje: 7 bodova laboratorijske vježbe. Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja na tabli. domaće zadaće. te 90 časova samostalnog rada. sedmica: Uvod u vještačku inteligenciju (VI) i ekspertne sisteme (ES) 2. Fiziologija neurona. sedmica: Vještački neuroni. Hopfildova NM. 2006 Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Prof. Konačna ocjena se formira na osnovu sume broja bodova ostvarenih kroz kontinualne provjere i na završnom ispitu. Fazi logički alati u MATLAB-u. London 1998 S. produkcioni i sistemi zasnovani na podacima. Preporučeni predmeti:Numerička matematika Upravljanje u realnom vremenu i ugrađeni računarski sistemi. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. S. 1999.K. sedmica: Evaluacija fazi pravila. 6. Uslov za pozitivnu ocjenu na završnom ispitu je više od 50% od svake aktivnosti (zadaci.Jocković. Fazifikacija. teorija). Milosavljević. Algoritam propagacije greške unazad (Backpropagation). sedmica: Fazi sistemi kao univerzalni aproksimatori. 3. redovni profesor Dino Kosić. Vještačka inteligencija i računarska simulacija. Prentice-Hall. Hebov algoritam. 8. fazi sisteme. Genetički algoritmi. Arhitekture neuronskih mreža. redovni profesor dr Milorad Božić. Operacije nad fazi skupovima. koje se odnosi na osnovni genetički algoritam. vježbe prate predavanja. MIT Press.Naziv predmeta Šifra predmeta F604 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VI Metodi vještačke inteligencije Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+2+1 Odsijek za računarstvo i informatiku: Smjer: Informacione tehnologije Studenti će biti upoznati sa konceptima koji se koriste u projektovanju sistema vještačke inteligencije (produkcioni sistemi i sistemi vođeni podacima. 9. Algoritam propagacije greške unazad (Backpropagation). Neural Networks a Comprehensive Foundation (2ed). 4. sedmica: Fazifikacija. Serijska i paralelna aktivacija pravila. Plan realizacije Način ispitivanja Ispit se polaže kroz 2 kontinualne provjere ili integralno: I provjera se održava poslije 8. prezentacije i iliustracije u elektronskoj formi (video beam). Englewood Cliff. Pregledanje rezultata fazi sistema kroz primjere. 13.Božić. 2007 M. Haykin. sedmica: Proceduralni i produkcioni sistemi. Osnove funkcionisanja mozga. Springer. and Knowledge Engineering. 15 bodova teorija – usmeni dio). dr Milorad Božić 44 .

po 2 casa): 1: Upoznavanje sa C# programskim jezikom i Visual C# 2005 Express okruženjem 2: Razvoj Windows Forms aplikacija 3: Razvoj Windows Forms aplikacija (2) 4: ADO.. Zašto je teško razviti dobar interfejs? Psihopatologija. skripta Fabio Paterno. sedmica: Grafički dizajn i vizuelizacija 14. 3. NY.. 15. Plan realizacije Način ispitivanja Predavanja: 1. Programski jezici II Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Dragan Ivetić.. ConcurTastTree tehnika modelovanja HCI. Razvoj HCI zasnovan na modelima na primeru CTT. Alati za razvoj interfejsa. sedmica: Psihologija svakidašnjice 9. Grafički dizajn – CRAP okvir. vanredni profesor Igor Timarac. HCI razvoj i problemi. definisanje završnog projekta 5. 5. sedmica: Metodologije razvoja interaktivnih sistema 7. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vežbi. sedmica: Utilitarnost softvera Provere znanja se održavaju u 4. Laboratorijske vežbe (2. 9.Naziv predmeta Šifra predmeta A701 Studijski program Ciklus studija I Semestar VII Interakcija čovjek-računar Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Upoznavanje sa kognitivnim sposobnostima čoveka. vanredni profesor Dragan Ivetić: INTERAKCIJA ČOVEK-RAČUNAR. Reprezentacija i vizuelizacija. osnovama psihologije svakodnevnice.. 6. sedmica: Interaktivni uređaji 11. te 105 časova samostalnog rada. kako bi se garantovao interfejs maksimalne utilitarnosti. sedmica: Kognitivne sposobnosti čoveka 4. vanredni profesor dr Dragan Ivetić.. Forsiranje učenja disciplinovanog razvoja interfejsa računarskog sistema prema savremenoj HCI metodologiji. Springer. 8. za samostalan razvoj nastavi interaktivnih programa visoke utilitarnosti. sedmici.. Basic Books. 13. 2.. ciklusu Interaktivna predavanja podržana slajdovima na video bimu. na primer C# jezik... 2000. srednji Minimalno programersko iskustvo. polovina semestra. i 15. User-centered & participated design. 2002. vizuelizacije i grafičkog dizajna Obrazovni ciljevi i ishodi kao i karakteristikama interaktivnih uređaja. MODEL-BASED DESIGN AND EVALUATION OF INTERACTIVE APPLICATION.NET arhitektura. 12. Preporučeni predmeti: Programski jezici I. THE DESIGN OF EVERYDAY THINGS. Klase prototipova HCI i njihova evolucija u krajnje rešenje.6: Rad na završnom projektu 7: Evaluacija završnog projekta U skladu sa pravilima studiranja na 1. Smernice za razvoj HCI elemenata – forme i dijaloga. Direktna manipulacija i metafore – problemi.10. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Dragan Ivetić. Razvoj HCI zasnovan na zadatku. Elementi Design of Everyday things i njihova primena u HCI.. Metodi i mediji korišćeni u Laboratorijske vežbe na računarima i komercijalnom programskom jeziku. Don Norman. 45 .

Plan realizacije Način ispitivanja Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1. Nastavni materijal je za studente raspoloživ u elektrosnkoj formi na nastavi srpskom jeziku. Razlozi razvoja sistema za upravljanje bazama podataka. 11. Životni ciklus softvera.. 3. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi. 5.Power point slajdovi. sedmica: Komercijalni upitni jezici . sedmica: Relaciona algebra. tehnološki i arhitekturni trendovi. Korth. 13. 2. Upitni jezici. srednji Programski jezici I -dr Slavko Marić. vanredni profesor 1.. SQL. Cilj je takođe da se steknu znanja o izgradnji modela informacionog sistema (funkcionalni. te 105 časova samostalnog rada.. Lab vježbe: Modelovanje procesa – korištenje alata BPWIN. Klasifikacija informacionih sistema). Metodi i mediji korišćeni u Predavanja i auditorne vježbe .. Ispit / kolokvijum u toku nastave se okvirno planira u 7-oj nedelji. o životnom ciklusu softvera i upravljanju projektom izgradnje informacionog sistema. Ispit / kolokvijum na kraju nastave je okvirno planiran u 15’oj nedelji. 15. Elektroenergetika Cilj predmeta je da studenti razumiju značaj i ulogu informacionih sistema u dinamičnom tržišnom okruženju poslovnih sistema. vanredni profesor dr Slavko Marić. Klasifikacija informacionih sistema (IS). Uvod. Modelovanje procesa. sedmica: Relacioni račun n-torki/domena 12. 10. model podataka). Razlozi razvoja sistema za upravljanje bazama podataka (SUBP). 13. Razvoj IS. Principi organizacije baza podataka. Sudarshan 46 . Optimizacija organizacije baza podataka.. sedmica: Modelovanje podataka. Normalne forme. sedmica: Uvod. sedmica: Razvoj IS: strateški plan razvoja. Upravljanje projektima. E-R modelovanje organizacije podataka. Značaj i uloga Informacionih sistema (IS u poslovnim sistemima. 8. Laboratorijske vježbe prate predavanja. Karakteristike informacionih sistema. Uvod. Konverzija u relacioni model ciklusu 9. sedmica: Klijent-server obrada i arhitektura IS. Slajdovi 2. Silberschac. Marić. osnovne komponente modelovanja.SQL. i podataka korištenjem alata ERWIN. Očekukuje se steknu i praktična znanja za projektovanje i izgradnju manje kompleksnih baza podataka.Naziv predmeta Šifra predmeta A703 Studijski program Ciklus studija I Semestar VI Informacioni sistemi Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Elektronika. te da steknu detaljnija znanja bazama podataka kao komponenti informacionog sistema. 7. sedmica: Karakteristike informacionih sistema i procesa razvoja. 4. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Slavko Marić. Database system concepts.Skripta. Telekomunikacije. 14.. te da steknu znanja o principima i teoretskim osnovama projektovanja baze podataka. Studenti treba takođe da steknu i usvoje i osnovna znanja o karakteristikama softverske komponente informacionog sistema. tehnološki i arhitekturni trendovi. Značaj i uloga Informacionih sistema u poslovnim sistemima. E-R model podataka. 6. S. sedmica: Funkcionalne zavisnosti i normalizaicja organizacije baza podataka. Baze podataka . Projektovanje relacionih baza podataka. sedmica: Modelovanje procesa. Komponente procesa izgradnje informacionih sistema. Strukturna sistem analiza U skladu sa pravilima studiranja na 1. vanredni profesor mr Dražen Brđanin.

30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. sedmici. Signali mikroprocesora. sedmica: Povezivanje sa nekim ulaznim i izlaznim uređajima. Bundalo: Mikroprocesorski sistemi I (materijali sa predavanja) M. sedmica: Arhitektura i organizacija mikroprocesora. Specijalizovani mikroprocesorski sistem. BIOS i DOS prekidi. Knežić: Mikroprocesorski sistemi I (materijali sa vježbi) Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na 1. Skup instrukcija mikroprocesora. Pomoćni sklopovi. Preporučeni predmeti: Osnovi računarske tehnike I. Red za instrukcije. izborni na odsjeku za računarstvo i informatiku i odsjeku za elektroenergetske i industrijske sisteme Osnovni cilj je sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti projektovanja sistema baziranih na korištenju mikroprocesora. Arhitektura mikroprocesorskih sistema.. Načini adresiranja.. Laboratorijske vježbe se odvijaju tokom semestra i sastoje se od projektovanja. ciklusu 47 . Procedure. Sklopovi za U/I prenose 10. Registri mikroprocesora. učenja teorijska i praktična znanja iz oblasti projektovanja sistema baziranih na korištenju mikroprocesora. Metodi i mediji korišćeni u tabla. 4. Digitalna elektronika Mikroprocesorski sistemi II. Izlazni sklopovi. projektor. 7.. Testovi za provjeru znanja se održavaju u 8... Memorija RAM tipa. Povezivanje i upravljanje sa nekim ulaznim i izlaznim uređajima. Programabilni ulazno/izlazni sklopovi Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. sedmica: Načini rada mikroprocesora. programiranja i simulacija rada mikroprocesorskog sistema na PC računaru. karakteristike i oblasti primjene mikroprocesora. 15.Naziv predmeta Šifra predmeta Z707 Studijski program Ciklus studija I Semestar VII Mikroprocesorski sistemi I Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 2+2+1 Obavezan na Odsjeku za elektroniku i telekomunikacije. redovni profesor dr Zlatko Bundalo. Zaštićeni način rada. Memorija ROM tipa. Načini adresiranja. Vremenski oblici signala 6. karakteristike i oblasti primjene mikroprocesora i mikroprocesorskih sistema. Formati podataka. Kombinaciona i sekvencijalna digitalna kola. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Tipovi. Projektovanje i realizacija mikroprocesorskog sistema. 2. Izradom seminarskih radova studenti će biti uključeni u timski rad. Arhitektura procesora.. Principi programiranja. Memorijski i U/I sklopovi.. Obrazovni ciljevi i ishodi Nakon završenog predmeta student bi trebalo da posjeduje osnovna teorijska znanja o mikroprocesorskim sistemima. Procesni računari dr Zlatko Bundalo. Mikroprocesorski sistem opšte namjene. sedmica: Projektovanje i realizacija mikroprocesorskog sistema. Petrović: Arhitekture i programiranje mikroračunarskih sistema zasnovanih na familiji procesora 80x86 Z. Arhitektura mikroprocesorskog sistema. power point prezentacije. Jedinica sa povezivanje sa magistralom.. Stojčev: Savremeni 16-bitni i 32-bitni mikroprocesori M. 11. te 105 časova samostalnog rada. Ulazni sklopovi. programiranje i simulacije na računaru nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zlatko Bundalo. Arhitektura računara. Procedure i makroi. Osnovi računarske tehnike II. Plan realizacije Predavanja: 1. Sklopovi za U/I prenose. Načini U/I prenosa. Postupak projektovanja mikroprocesorskog sistema.. sedmica: Tipovi. Osnovi programiranja. 3. redovni profesor M. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja. Upravljačka logika 13. Arhitektura mikroprocesora. Sistem prekida. Stojčev. 14. 12. napredni Arhitektura računara. Asemblerski jezik. i 15.. Izvršna jedinica. Asemblerski jezik. 8. 9. Zajednička magistrala sistema. redovni profesor Mladen Knežić. B. 5.

projekat i na završnom ispitu. percepcija. vanredni profesor mr Vladimir Risojević. programskom kontrolom multimedijalnih elemenata i dodavanjem Internet funkcionalnosti multimedijalnim aplikacijama. Obrada i analiza slike. vanredni profesor dr Zdenka Babić. sedmica: Digitalna obrada slike. 8 bodova teorija – pismeni ispit. Bežične multimedijalne komunikacije. Postignuti bodovi kroz provjere uvećani za 100% i sabrani sa bodovima ostvarenim na izradi projekta će se prihvatiti kao kumulativni ispit ako je postignuti broj bodova po svakoj aktivnosti (projekat. standardni formati fajlova. viši asistent 45 časova teorijske nastave. Drew: Fundamentals of Multimedia Mrinal Kr. dodavanjem interakcije sa korisnikom. Metodi i mediji korišćeni u Interaktivna predavanja i laboratorijske vježbe uz korištenje projektora. sedmica: Kompresija video signala i standardi za kompresiju. sedmica: Rekapitulacija. Raspoloživi su nastavi materijali za eUčenje. Osnove audio signala. 30 časova laboratorijskih vježbi i 105 časova samostalnog rada Plan realizacije Način ispitivanja Kontinualno praćenje: 36 bodova projekat. 4 boda teorija – test. 6. sedmica: Osobine i percepcija audio signala. Uslov za pozitivnu ocjenu na završnom ispitu je više od 50% od svake aktivnosti (praktičnio dio. sedmica: Kompresija 2D slika. teorija). standardi. Mandal: Multimedia Signals and Systems 48 . 9. 11. praktični dio. sedmica: Projektovanje multimedije: sistemi i aplikacije. Multimedijalne baze podataka. 8. Projektovanje multimedijalnih aplikacija. Drugi kolokvij. 7. 13. 2. 14. sedmica: Multimedijalne baze podataka. Završni ispit nosi 32 boda (12 bodova praktični dio. Osnove multimedijalnih sistema. sedmica: Spektralne osobine i obrada audio signala. video sistemi. mirnih slika i video signala: osobine. tipovi. Po završetku ovog kursa studenti će posjedovati teoretsko i praktično znanje o projektovanju multimedijalnih sistema i poznavati njihova savremena rješenja i primjene. materijali za vježbe i uputstva za projekat na webu Preporučena: Ze-Nian Li and Mark S. 12. sedmica: Multirezoluciona analiza. sedmica: Čuvanje i prenos multimedije. Laboratorijske vježbe se sastoje iz dva segmenta. Digitalna televizija. Preteraživanje multimedijalnog sadržaja. Prvi kolokvij. Studenti se kroz primjere upoznaju sa dodavanjem multimedijalnih objekata u aplikaciju. sedmica: Rekapitulacija.Naziv predmeta Šifra predmeta A702 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VII Multimedijalni sistemi Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni cilj ovog predmeta je sticanje znanja o multimedijalnim sistemima kao i vještina u radu sa multimedijalnim hardverskim i softverskim alatima za dizajn i implementaciju multimedije. 3. sedmica: Prezentacije projekata. 6 bodova teorija – usmeni ispit). U prvom studenti se upoznaju sa procesom projektovanja i realizacije multimedijalne aplikacije i korištenjem specijalizovanih alata za razvoj multimedijalnih aplikacija. digitalna televizija. vanredni profesor Osnovna: elektronska i štampana skripta. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta 1. Kroz projektne zadatake studenti će sticati iskustvo u timskom radu u projektovanju i implementaciji multimedijalnih sistema. teorija) veći od 50% od planiranog. 5. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Dr Zdenka Babić. Konačna ocjena se formira na osnovu zbira broja bodova osvarenih kroz kontinualne provjere. Kompresija bez i sa gubicima. sedmica: Video signal: osobine. sedmica: Uvod. Metodi vještačke inteligencije. Uslov za pristupanje završnom ispitu je više od 18 bodova na projektu. Moduli II ciklusa: Analiza i obrada multimedijalnih signala. Digitalna televizija. 12 bodova teorija – usmeni ispit). Primjene multimedije. 10. Multimedijalni operativni sistemi. 2 provjere znanja sa po 16 bodova (6 bodova praktični dio. osnovne definicije. kolor modeli. obrada i kodovanje. Telemedicina i medicinska informatika. Standardi za kompresiju slike. sinhronizacijom multimedijalnih elemenata. Hardver i softver za projektovanje i implementaciju multimedije. srednji Potrebno je osnovno znanje iz obrade signala. akvizicija. Kreiranje multimedijalnog sadržaja. mirnim slikama i video signalima). Hipertekst i hipermedija. ulazno/izlaznim operacijama i programskom manipulacijom multimedijalnim signalima (audio signalima. sedmica: Digitalna slika – percepcija. Pronalaženje znanja u skupovima podataka (Data mining) dr Zdenka Babić. Prenos i čuvanje multimedije. 15. U drugom segmentu vježbi studenti se kroz pisanje programa i njihovo testiranje upoznaju sa reprezentacijom. 4. multimedija i hipermedija. multimedijalnog hardvera i softvera. Obrada i analiza audio signala.

rad sa XML dokumentima. te 105 časova samostalnog rada. Rad sa web formularima i korisnička interakcija. projektor. 3: Client server architecture.. DOM. Razvojne platforme za internet aplikacije. 12: STRUTS sedmice 13. Internet tehnologije. XML sedmice 6. laboratorijska prezentacija nastavi SUN.STRUTS framework). Web servisi. database sistemi. Arhitektura višeslojnih klijent-server sistema. HTML 4. Objasniti upotrebu pozadinskih baza na serverskoj strain na web sajtovima i aplikacijama. XHTML. autentifikacija i autorizacija. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi. Security Metodi i mediji korišćeni u Power point prezentacija. Jezici za opis strane. apleti.0 Reference. upotreba u web servisima. 7: Servlets sedmice 8.JSP.0 Grupa autora. HTTPS.. Mastering Enterprise JavaBeans David Geary. 4. Problem sigurnosti: sesije. 2nd Edition A Tutorial on Java Servlets and JavaServer Pages Milosavljević B. JavaScript. Uvesti studenta u izgradnju bogatih web klijenata za zahtjeve poslovnih Obrazovni ciljevi i ishodi aplikacija. 14: JSF sedmica 15: Web services.Naziv predmeta Šifra predmeta F702 Studijski program Ciklus studija I Semestar VII Internet programiranje Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Sticanje znanja iz oblasti Internet programiranja. JavaServer Pages API Documentation WDG. vanredniprofesor dr Boško Nikolić. 2nd Edition Ed Roman. structure of Internet application sedmice 4.JDBC sedmice 11. EJB. Java i Internet programiranje Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta U skladu sa pravilima studiranja na 1. vanredni profesor mr Zoran Đurić. srednji Znanje OOP. Vidaković M. ciklusu Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Boško Nikolić i mr Zoran Đurić 49 . CSS. rad sa bazama podataka. Core JavaServer Faces. basic concepts and methods semice 2. Server-side scripting. XML. 9: JSP sedmica 10: Database connetcion . Cay Horstmann. enkripcija. 5: HTML. Studenti razvijaju učenja internet aplikacije u Java tehnologiji (Java servlets. HTML. Karakteristike i struktura internet aplikacija. JSP. Javascript. DHTML. Special Edition Using HTML. Plan realizacije sedmica 1: Internet. Računarske mreže Svi predmeti koji zahtjevaju poznavanje programiranja u Internet okruženju dr Boško Nikolić. infrastruktura javnog ključa. Java aplikacija.

Transparentnost. projekcije. Kompozicija dvodimenzionalnih transformacija. Trodimenzionalno modeliranje i vizuelizacija. prave. docent Hearn. Patricio Bulić: Osnovni Postopki v Računalniški Grafiki. 10. OpenGL. sedmica: Određivanje vidljive površi. Algoritam praćenja zraka. Usmeni ispit 40%. sedmica: Matematička osnova geometrijskog dijela računarske grafike: homogene koordinate. Vektorska i rasterska grafika. 4. C/C++ programiranje u računarskoj grafici. CIE dijagram. Popunjavanje pravougaonika i poligona. sedmica: Crtanje osnovnih dvodimenzionalnih primitiva. Matrične reprezentacije dvodimenzionalnih transformacija. Određivanje vidljive površi. Grafički protočni sistem. Univerza v Ljubljani Ocjenjivanje se izvodi prema rezulatima koji se vrijednuju na slijedeći način: Laboratorijske vježbe 10%. Boja. usmena predavanja. sedmica: Detalji površi. 3ed. Interakcija prozivanjem i upravljanjem događajima. Standardizacija softverskih interfejsa za grafičke uređaje. Odsijecanje. Hardver za računarsku grafiku. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja na daljinu. Primjene računarske grafike. Sjene. Transformacija prozor-uređaj za prikazivanje. Matematička osnova geometrijskog dijela računarske grafike: homogene koordinate. CIE dijagram. Psihofizika percepcije boje. sedmica: Algoritam praćenja zraka. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta 1. Sintetička kamera. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Tehnike interakcije. 2. Boja. prave. 8. Modeli osvjetljenja i sjenčenja. docent dr Patricio Bulić. Transformacija prozor-uređaj za prikazivanje. Grafičko programiranje. Modeli osvjetljenja i sjenčenja. Projekcije. sedmica: C/C++ programiranje u računarskoj grafici. Crtanje osnovnih dvodimenzionalnih primitiva. Transparentnost. Power Point prezenacije. Planarne geometrijske projekcije (matematika i implementacija). ravni. sedmica: Efikasnost. sedmica: Matrične reprezentacije dvodimenzionalnih transformacija. 6. Matematička analiza. 50 . Kolor-modeli za rastersku grafiku. 5. 14. osnovni Linearna algebra. Softverski interfejsi za grafičke uređaje. Projekcije. sedmica: Modeli osvjetljenja i renderisanje površi. Tehnike za generisanjne krivih. sedmica: Odsijecanje. Baker: Computer Graphics with OpenGL. Svi rzultati moraju biti ocenjeni pozitivno. 7. sedmica: Psihofizika percepcije boje. Detalji površi. Kompozicija dvodimenzionalnih transformacija. Kolor-modeli za rastersku grafiku. transformacije. Planarne geometrijske projekcije (matematika i implementacija). Standardizacija softverskih interfejsa za grafičke uređaje. Sjene. projekcije. Sintetička kamera. P opunjavanje uzorcima. transformacije. Ljudski faktori. Popunjavanje pravougaonika i poligona. sedmica: Hardver za računarsku grafiku. Primjene računarske grafike. Tehnike za generisanjne krivih. Interakcija prozivanjem i upravljanjem događajima. Ulazni uređaji. Algoritam podjele prostora. nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Patricio Bulić.Naziv predmeta Šifra predmeta F704 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VII Računarska grafika Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni cilj ovog kursa jeste upoznavanje sa osnovnim komponentama grafičkih računarskih sitema i konfigurisanje takvih sistema za rad sa grafičkim aplikacijama. Ulazni uređaji. Uvod. 13. OpenGL. Dvodimenzionalne geometrijske transformacije i vizuelizacija. te 135 časova samostalnog rada. Ljudski faktori. Dvodimenzionalne geometrijske transformacije i vizuelizacija. Slikarev algoritam. 9. Z-bafer algoritam. Grafički korisnički interfejsi. Efikasnost. sedmica: Uvod. docent Aleksej Avramović. sedmica: Trodimenzionalno modeliranje i vizuelizacija. 3. Seminarski rad 50%. ravni. Algoritam linija skeniranja. Softverski interfejsi za grafičke uređaje. Popunjavanje uzorcima. 12. Tehnike interakcije. Vektorska i rasterska grafika. Osnovi programiranja dr Patricio Bulić. Z-bafer algoritam. Grafički protočni sistem. sedmica: Grafičko programiranje. Grafički korisnički interfejsi. tj cilj je sticanje vještina programiranja grafičkih aplikacija. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Algoritam podjele prostora. Algoritam linija skeniranja. 11. 15. Slikarev algoritam. Modeli osvjetljenja i renderisanje površi.

rešavanje problema zasićenja aktuatora. podele. objasni kjučne elemente mikrokontrolera ugrađenog u neki sistem. časovnik i brojač. operativni sistem za rad u realnom vremenu. smjer računarski inžinjering Po završetku kursa student će moći da: Objasni koncept upravljanja u realnom vremenu. sedmica: Mikrokontroler MCS 51. opserver. časovnik i brojač. sistem prekida. računari. osnovi leder Kolokvijum . učenja razume prednosti korišćenja ugrađenih računarskih sistema. mogućnosti automatskog programiranja. te 105 časova samostalnog rada. serijski U/I. 11. filtracija.Naziv predmeta Šifra predmeta E702 Studijski program Ciklus studija I Upravljanje u realnom vremenu i ugrađeni računarski sistemi Semestar VII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 2+2+1 Odsjek za računarstvo i informatiku. serijski U/I. sedmica: Primeri korišćenja ugrađenih mikrokontrolera – kombinatorna logika (sekvencijalno upravljanje). specifičnosti softvera za rad u realnom vremenu. Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja i auditorne vježbe. i 13. filtracija. Upravljanje pomoću programabilnih logičkih kontrolera – struktura PLCa. mogućnosti automatskog programiranja. centralna jedinica. PowerPoint prezentacije 51 . centralna jedinica. Primjeri korišćenja ugrađenih mikrokontrolera – kombinatorna logika (sekvencijalno upravljanje). kontrolna tabla u automobilu. implementacija. Diskretni algoritmi i problemi implentacije – formiranje algoritama. 5. projektuje DDC upravljanje. projektuje PLC koji upravlja sekvencijalnim procesom. Primjeri realizacije računarski upravljanih procesa – realizacija PID algoritma. repertoar naredbi. 14. prednosti. sedmica: Primeri realizacije računarski upravljanih procesa – realizacija PID algoritma Laboratorija . određivanje periode odabiranja. sedmica: Upravljanje pomoću programabilnih logičkih kontrolera – struktura PLCa. organizacija memorije. razume ključne aspekte primene Obrazovni ciljevi i ishodi računara u upravljanju procesima. repertoar naredbi. 12. operatorski interfejs. 7. sedmica: Diskretni algoritmi i problemi implementacije – formiranje algoritama. dr Srbijanka Turajlić skripta.pregled arhitekture. matrični davač signala. sedmica: Ugrađeni računarski sistemi – Razlozi za formiranje. osnovi leder programiranja. Mikrokontroler MCS 51. vanredni profesor Darko Milinčić. observer. kontrolna tabla u automobilu. powerpoint prezentacije.40% programiranja. i 8. operativni sistem za rad u realnom vremenu.. paralelni U/I.. Plan realizacije Način ispitivanja 1.20% 6. sistem prekida. podjele. i 4. određivanje periode odabiranja. Završni . i 2. promena režima rada.pregled arhitekture. specifičnosti softvera za rad u realnom vremenu. prednosti. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja. implementacija. srednji Preporučeni predmet: Uvod u teoriju sistema upravljanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Srbijanka Turajlić. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. organizacija memorije. rješavanje problema zasićenja aktuatora.40% 9. PLC Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) prof. razvojni sistem sa PIC877A. Ugrađeni računarski sistemi – Razlozi za formiranje. sedmica: Uvod u probleme računarskog upravljanja – povezivanje računara i procesa. parelniu U/I. 3. i 15. vanredni profesor dr Srbijanka Turajlić. operatorski interfejs. matrični davač signala. promjena režima rada. sistem dva nastavi rezervoara. projektuje upravljanje sistemom pomoću ugrađenog mikrokontrolera Uvod u probleme računarskog upravljanja – povezivanje računara i procesa. i 10.

(5. sile. (10.. pritiska. Testiranje se provodi korišćenjem LEARNING CUBES softvera. dr Petar Marić 1. Interfejsna kola. Virtuelna instrumentacija. temperature. ocjena se zaključuje na osnovu kontinualnih provjera ili se student upućuje na polaganje integralnog ispita. Srednji Osnovi elektronike i digitalne tehnike. Mjerenje nivoa tečnosti poluprovodničkim pretvaračem diferencijalnog pritiska (1 čas) 5. Akvizicija mernih podataka pomoću personalnog računara. Vujo Drndarević. Studijski program Računarstvo i informatika: Smijer računarski inžinjering (izborni) Studenti treba da nauče osnovne principime rada senzora i direktnog povezivanja na digitalne regulatore.4) Povezivanje senzora fizičkih veličina. Studijski program Elektronika i telekomunikacije: Smijer za elektroniku (izborni). nivoa. Mikroprocesorski sistemi. Laboratorijske vježbe se održavaju sinhrono sa predavanjima. Povezivanje senzora fizičkih veličina. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) prof. (13) Koncepcija i hardverska struktura virtuelne instrumentacije. Grafički korisnički interfejs. Povezivanje preko standardnih komunikacionih interfejsa. Koncepcija savremenog mjerno-akvizicionog sistema. Mjerenje protoka pomoću venturijeve cijevi i poluprovodničkog pretvarača diferencijalnog pritiska (1 čas) 6. 5% nosi aktivno praćenje nastave. Snimanje statičke karakteristike motora jednosmjerne struje sa tahogeneratorom kao davačam ugaone brzine (1 čas) 7.6. vlažnosti. Optoelektronski pretvarač ugaone brzine (1 čas) 4. Institut za nuklearne nauke Vinča. Termootporni pretvarač temperature (2 časa) 3. Automatski se prate sve osnovne aktivnosti studenata. Potenciometarski pretvarač ugaonog pomjeraja (1 čas) 2.2) Koncepcija savremenog mjerno-akvizicionog sistema. Princip rada senzora: pomjeraja.5 časa. 3 u toku semestra. 25% nose bodovi za sve urađene testove i laboratorijske vježbe Kontinualne provjere. vanredni profesor dr Petar Marić. (9) Povezivanje preko standardnih komunikacionih interfejsa. pritiska.11) Direktno povezivanje na zajedničku magistralu PC računara. (3. Direktno povezivanje na zajedničku magistralu PC računara. Predavanja i auditorne vježbe se realizuju u učionici uz korišćenje PPT prezentacija (video beam). te 105 časova samostalnog rada. Preporučeni predmeti: Mikroprocesorski sistemi Računarski integrisana proizvodnja.7) Princip rada senzora: pomjeraja. Poslije svake pređene oblasti provodi se testiranje svih studenata. Takođe. nivoa. Digitalna obrada signala dr Petar Marić. PC Interfacing and Data Acquisition. nose 70% bodova. Kevin J. Na serveru Fakulteta Metodi i mediji korišćeni u postoji osnovna literatura i drugi prateći sadržaji za predmet.Naziv predmeta Šifra predmeta Z770 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VII Akvizicija podataka Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Studijski program Elektroenergetski i industrijski sistemi (obavezan). Rukopis predmetnog nastavnika dostupan na serveru Fakulteta 52 . Za nastavi laboratorijski rad se koriste senzori različitih mjerenih veličina i akvizicioni sistem za direktno povezivanje sa računarom. 1. (15) Grafički korisnički interfejs. Softver virtuelne instrumentacije. osnovi arhitekture računara. (14) Softver virtuelne instrumentacije. vlažnosti. 2. sile. Oxford. Koncepcija i hardverska struktura virtuelne instrumentacije. Elsevier. 2003 3. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi. Beograd. Serijska komunikacija (1) Za svaku vježbu je predviđena priprema studenata sa asistentom od 0. (8) Interfejsna kola. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta (1. temperature. (12) Virtuelna instrumentacija. trebaju da ovladaju inžinjerskim znanjima potrebnih za povezivanje digitalnih mjerno akvizicionih sistema pomoću standardnih interfejsa. vanredni profesor Darko Milinčić. 1999. Uspješnost izvođenja laboratorijskih vježbi se ocjenjuje. U skladu sa usvojenim preporukama za kontinualno praćenje i ocjenjivanje studenata.

vanredni profesor dr Petar Marić. Pogonski sistemi. srednji Osnove računarske tehnike. 2. Naučna knjiga. Kinematika robota. dr Petar Marić 1. Određivanje Jakobijeve matrice manipulatora ALPHA II i ROBIX 8. Predavanja i auditorne vježbe se realizuju u učionici uz korišćenje PPT prezentacija (video beam). Geometrija manipulatora. Osnovni principi rada senzora koji se koriste u robotici.12) Vizuelni sistemi i prepoznavanje oblika.Sciacicco. te 105 časova samostalnog rada. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) prof. učenja Pregled sistema za pogon segmenata manipulatora. vanredni profesor Darko Milinčić.Naziv predmeta Šifra predmeta E704 Studijski program Ciklus studija I Semestar VII Robotika Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Studujski program Računarstvo i informatika: Smijer računarski inžinjering Uvod.7) Opis i rješavanje problema kinematike robota. (3) Osnove fleksibilne proizvodnje. (9. Radni prostor minimalne konfiguracije 3. Vizuelni sistemi. Određivanje orjentacije hvataljke 7. 53 .Co. 1996. Singapore. L. Za nastavi laboratorijski rad se koristi edukaconi robot ROBIX i simulacije pomoću softverskih alata. Opšti preglad upravljanja robotima. Osnovni pojmovi iz teorije mehanizama. Opis i rješavanje problema kinematike robota. Poslije svake pređene oblasti provodi se testiranje svih studenata.Programiranje robota. (15) Robotski programski jezici i programiranje robota. Upravljanje industrijskim robotima. Poređenje rješenja inverznog problema kinematike za kretanje od tačke do tačke i kontinualno kretanje Za svaku vježbu je predviđena priprema studenata sa asistentom od 0. Rješavanje inverznog problema kinematike za kretanje od tačke do tačke 9.Osnove fleksibilne proizvodnje. Digitalna obrada slike dr Petar Marić. . B. 1989. Uspješnost izvođenja laboratorijskih vježbi se ocjenjuje. Banjaluka. Tekstualno programiranje.14) Opšti preglad upravljanja robotima. 1. senzori i akvizicija podataka Preporučeni predmeti: Uvod u teoriju sistema upravljanja Računarski integrisana proizvodnja. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. osnove teorije upravljanja. Industrijski roboti.Siciliano.5 časa i rad u laboratoriji 1 čas Način ispitivanja 5% nosi aktivno praćenje nastave. Plan realizacije (1) Uvod. Rješavanje inverznog problema kinematike za zadato kontinualno kretanje 10. Obrazovni ciljevi i ishodi Opšte teoretske osnove analize i modelovanja geometrije manipulatora. Beograd. Laboratorijske vježbe se održavaju sinhrono sa predavanjima i auditornim vježbama. (13. (2) Pregled osovnih oblasti primjene robota. U skladu sa usvojenim preporukama za kontinualno praćenje i ocjenjivanje studenata. Mc Graw-Hill Book. Modeling and Control of Robot Manipulators. Pregled osovnih oblasti primjene robota. Određivanje položaja pokretnih tijela 2. matrični račun. kompleksni račun. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Uvod.5) Opšte teoretske osnove analize i modelovanja geometrije manipulatora. (6. Osnovni pojmovi iz teorije mehanizama. Miroslav Rogić. 2001 3. Direktna kinematika 6. Testiranje se provodi korišćenjem LEARNING CUBES softvera. Odrešivanje parametara geometrije manipulatora ROBIX 5. praćenje stanja i obučavanje vođenjem ROBIX mnipulatora 4. Robotika. (4. Na serveru Fakulteta Metodi i mediji korišćeni u postoji osnovna literatura i drugi prateći sadržaji za predmet. Osnovni pojmovi iz teorije mehanizama. Mašinski fakultet. 25% nose bodovi za sve urađene testove i laboratorijske vježbe Svaki student je obavezan da uradi seminarski rad koji nosi 70% bodova. Automatski se prate sve osnovne aktivnosti studenata. Robotski programski jezici i programiranje robota.10) Osnovni principi rada senzora koji se koriste u robotici. Osnove dinamike robota. Senzori. (8) Pregled sistema za pogon segmenata manipulatora. Veljko Potkonjak. ocjena se zaključuje na osnovu kontinualnih provjera ili se student upućuje na polaganje integralnog ispita. (11.

Upravljanje konfliktima. Planiranje procesa.. Plan realizacije Način ispitivanja 1. U skladu sa pravilima studiranja na 1. organizacionih nauka i ekonomije.Microsoft Project i ostala softverska podrška za upravljanje projektima). Naučne osnove (teorije) menadžmeta. nedelja: Upravljanje projektima (Teorija upravljanja projektima. nedelja: Statističke metode u menadžmentu kvalitetom (Značaj statistike u QMS.. Kontrolne karte. ilustracije... Metode kritičnog puta i PERT metode. 8.procesni modeli (QMS. Organizacija i upravljanje procesima. softverska podrška). Pojmovi u procesu odlučivanja. Uloga informacionog sistema. 15. Planiranje rasta i razvoja preduzeća. Kontrolne tačke i parametri.. Osjetljivost rješenja. Internet 54 .Naziv predmeta Šifra predmeta Z881 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VIII Menadžment Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 3 Fond časova 3+0+0 Odsjek za računarstvo i informatiku Student treba da usvoji znanja i vještine iz oblasti koje se izučavaju u okviru predmeta. nedelja: Strateški menadžment – BSC. Obilježja informacija od značaja za menadžment. nedelja: Sistem menadžmenta kvalitetom . Sposobnost procesa. Sistemski i situacioni pristupi.. softverska podrška za zahtjeve QMS). dizajn QMS. nedelja: Uvod u metode menadžment. tipove. 6. 11. 9. video bem nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) prof dr Miroslav Bobrek Skripta. marketinga. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Gray-Kiddov algoritam. Karakteristike razvojne politike. znanja i vještine menadžera. Optimalna i sub-optimalna rješenja.. Pouzdanost i vremenski aspekt odluka. Karakteristike procesa upravljanja. Teorija motivacije. Uloge. 10. Korelacija. nedelja: Integrisane poslovne aplikacije ERP Metodi i mediji korišćeni u predavanja. Upravljanje kvalitetom. vanredni profesor mr Platon Sovilj. IMS. materijalnih i ljudskih resursa. Izrada biznis plana. vanredni profesor dr Miroslav Bobrek. 4. srednji Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Miroslav Bobrek. 2. CPM. 13. Gantogram. Upravljanje projektima. 3. 14. te 120 časova samostalnog rada. Nivoi upravljanja. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Pojam i značaj menadžmenta. Koordinacija i timovi. ISO 9001. ciklusu BPWin. Pojam i modeli liderstva. Relevantni principi. Izdvajanje i prikazivanje podataka. 7. Karakteristike planiranja i upravljanja u IKT preduzećima. Metode i modeli odlučivanja. nedelja: Ostale metode menadžmenta. 12.. Pert. 5. Faktori i procesi korištenja znanja menadžera.

Plan realizacije Način ispitivanja 1. Poljska notacija. sedmica: Od regularnog izraza do FA. ciklusu 55 . Leksički analizator. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. 10. 12. sedmica: Dijagram prevođenja (FA). asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. simbolički i viši programski jezici. Internet U skladu sa pravilima studiranja na 1. Računarski inžinjering Obrazovni ciljevi i ishodi Upoznavanje sa strukturom i načinom funkcionisanja kompajlera i interpretera učenja Mašinski. 14. Potrebne tabele pri kompajliranju. 11. dr Ratko Dejanović Skripta. Dijagram prevođenja (FA). Prednji operator. Deterministički dijagram prevođenja (DFA). sedmica: Deterministički dijagram prevođenja (DFA). rad na računaru nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) prof. Minimizacija broja stanja. prezentacije. Rezervisane riječi. Pomoćne defnicije. Prednji operator. 3. Implementacija leksičkog analizatora i prednjeg operatora. 13. Nedetermnistički dijagram prevođenja (NFA). Leksički analizator. 2. 7. Modularna građa kompajlera. 8. Skener generator. srednji Programski jezici I. simbolički i viši programski jezici. Ulazno baferovanje. 6. sedmica: Algoritam za prevođenje NFA u DFA. sedmica: Faze prevođenja. Poljska notacija. sedmica: Konstrukcija interpretera. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. 5. sedmica: Skener generator. Teoretske osnove računarstva Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Ratko Dejanović. vanredni profesor Igor Timarac. Pomoćne defnicije. Mašinski. Od regularnog izraza do FA. Regularna gramatika i regularni izrazi. Rezervisane riječi. Ulazno baferovanje. Pravila prevođenja. Prolazi. 9. Modularna građa kompajlera. Prolazi. sedmica: Pravila prevođenja. Programski jezici II. 4. Konstrukcija interpretera. sedmica: Regularna gramatika i regularni izrazi. sedmica: Minimizacija broja stanja. sedmica: Potrebne tabele pri kompajliranju. sedmica: Nedetermnistički dijagram prevođenja (NFA). 15. vanredni profesor dr Ratko Dejanović. Postupak prevođenja. Faze prevođenja. Algoritam za prevođenje NFA u DFA. sedmica: Postupak prevođenja.Naziv predmeta Šifra predmeta A804 Studijski program Ciklus studija I Konstrukcije kompajlera i interpretera Semestar VIII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Informacione tehnologije. sedmica: Uvodna razmatranja. sedmica: Implementacija leksičkog analizatora i prednjeg operatora. te 105 časova samostalnog rada. Kompajleri. elektronska forma materijala. Kompajleri.

praktično implementacija u Rational Rose i Netbeans razvojnom okruženju nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Slavko Marić. Validacija. Specifikacija interfejsa.Naziv predmeta Šifra predmeta A806 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Objektno orijentisano projektovanje i programiranje Semestar VIII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni cilj predmeta je ovladavanje konceptima i metodologijama objektno-orijentisanog softverskog inženjerstva. prezentacije. sedmica 13: Modelom vodjeno softversko inženjerstvo. modeli. procesi. distribuirani. Paterni. Plan realizacije Način ispitivanja Predavanja i vježbe: sedmica 1: Uvod u objektno-orijentisano softversko inženjerstvo. student treba da posjeduje teorijska znanja i praktične vještine u objektno-orijentisanoj analizi. Arhitektura. sedmica 12: Projektovanje specijalizovanih softverskih sistema. Objektno-orijentisana analiza. sedmica 9: Sistemski dizajn. modelovanju i projektovanju. Dutoit A. Osnovi softverskog inženjerstva. sedmica 15: Projektni menadžment. sedmica 5: Objektno-orijentisano poslovno modelovanje. sedmica 11: Komponentno-orijentisano projektovanje. dijagrami. sedmica 4: Arhitektura. Specifikacija interfejsa. završni usmeni ispit (50%) Metodi i mediji korišćeni u predavanja. Projektni menadžment. alati. Implementacija. napredni Objektno-orijentisano programiranje. metodologije. modeli.. sedmica 7: Objektno-orijentisana analiza. Objektno-orijentisano poslovno modelovanje. Specifikacija zahtjeva. klijent-server. pristupi. Informacioni sistemi. sedmica 10: Paterni. Patterns and Java" Internet 56 . pristupi. Po završetku kursa. sedmica 3: Jedinstveni jezik modelovanja – UML. notacije. Mapiranje modela u kod. Programski jezik Java. Komponentno-orijentisano projektovanje. alati. Projekotvanje informacionih sistema u Internet okruženju Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Uvod u objektno-orijentisano softversko inženjerstvo. Sistemski dizajn. vanredni profesor Bruegge B. Modelom vodjeno softversko inženjerstvo. Objektno-orijentisano projektovanje. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. sedmica 8: Objektno-orijentisano projektovanje. koncepti. Osnov za evaluaciju predstavljaju: 1. te 105 časova samostalnog rada. Projektovanje specijalizovanih softverskih sistema (realtime. H. dijagrami. Mapiranje modela u kod. samostalni projekat (50%) 2. sedmica 6: Specifikacija zahtjeva. sedmica 2: Osnovni koncepti. projektor. notacije. metodologije. Osnovni koncepti. web bazirani). koncepti. Rad studenata se kontinualno prati i evaluira tokom semestra. Jedinstveni jezik modelovanja – UML. Validacija.: "Object-Oriented Software Engineering Using UML. sedmica 14: Implementacija. procesi.

fajl sistemi) Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Računarske mreže i Internet. 14. redovni profesor Mihajlo Savić.Ivkovic. Upotreba i administracija distribuiranih sistema učenja (distribuirane baze podataka. 7. 12: Dizajn i izrada. B. e-Learning nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Mihajlo Savić. Računarske mreže. arhitektura Internet IS. monografija. sistemska arhitekrura. WWW bazirane aplikacija i sistemi. ciklusu. 10. Eds. Paradigme razvoja softvera. Metodologija razvoja softvera u distribuiranom okruženju. ciklus) dr Božidar Radenković. 3. projektor. TF Mihajlo Pupin. 8: WWW. dizajn distribuiranih IIS. asistent Internet i savremeno poslovanje. poslovne strategije. redovni profesor dr Božidar Radenković. PowerPoint prezentacije. Internet programiranje Informacioni sistemi (2. bezbjednost.Naziv predmeta Šifra predmeta A808 Studijski program Ciklus studija I Projektovanje informacionih sistema u Internet okruženju Semestar VIII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Računarstvo i informatika Osposobiti studente da dizajniraju i implementiraju IS u distribuiranom i umreženom okruženju i da se upoznaju sa Obrazovni ciljevi i ishodi bezbjednosnim aspektima distribuiranog i umreženog okruženja. Dodatni materijal sa prevanja i vježbi Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na 1. te 105 časova samostalnog rada. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. klijent – server i SOA sedmica 9. 6. 4: Poslovni sistemi i isporuka informacija. web servisi i baze podataka sedmica 13. Internet kao infrastruktura sedmica 5. 11.Radenkovic. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. specifikacije i zahtjevi. Zrenjanin. srednji Internet tehnolgije (paralelno). Distribuirani računarski sistemi. 15: Reinženjering postojećih sistema. M. 57 . planiranje za budućnost Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. 2. Plan realizacije Predavanja i vježbe: sedmica 1.

Dr Milan Marković Literatura se sastoji iz velike kolekcije power point prezentacija i dokumenata tipa skripti. 6. Sva tri dela se ocenjuju do 100 poena a ocena se izračunava kao: 0. ispit se polaže kroz tri provere ili integralno: 1... U tom smislu.. Algoritmi šifrovanja podataka.. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Milan Marković. digitalni sertifikati. projektovanje mehanizama zaštite na aplikativnom. Elementi projektovanja sistemske zaštite. Funkcionalne šeme zaštite. Tri provere su: I i II kolokvijum i seminarski rad.15. i 15. Sigurnost i zaštita u računarskim mrežama.. Organizacija kriptološkog sistema. sedmici. sedmica: Kriptografija i kriptografski algoritmi (simetrični i asimetrični kriptografski algoritmi.Information Security Management System) 13. Politike bezbednosti. Kriptologija i kriptoanaliza. 14. sedmica: Višeslojna arhitektura zaštite. Osnovni izvori i simptomi inficiranja računarskim virusima. sistemi zaštite u e-government sistemima.. Informacione tehnologije Analiza računarskih mreža i informacionih sistema sa stanovišta bezbednosti. softverske tehnike i organizacione mjere. Kontrolna suma. softverska i hardverska rešenja zaštite 7. web content filtering. Osnovni pojmovi i tehnike kriptološke zaštite. firewall. ocjena se zaključuje na osnovu kontinualnih provjera ili se student upućuje na polaganje integralnog ispita. Fizička zaštita. Laboratorijske vežbe se održavaju u blokovima od po 5 časova u drugoj polovini semestra. transportnom i mrežnom nivou.35 x I kolokvijum + 0. transportnom i mrežnom nivou. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Neporicanje poruka. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. sedmica: Infrastruktura sistema sa javnim ključevima (PKI .12. Simetrični i asimetrični algoritmi i šifarski sistemi. Prostorna. svim studentima je prosleđen CD sa 12 elektronskih kriptografskih knjiga. Kriptosistem javnog ključa. sedmica: EMV migracija. projektovanje politika bezbednosti u organizaciji Osnovni pojmovi i struktura kompjuterske zaštite podataka.. Privatni i javni ključevi..Public Key Infrastructure). antivirusna zaštita. Provjere znanja se održavaju u 6. bezbjednost i zaštita podataka.35 x II kolokvijum + 0. Šifarski sistemi sa generatorima slučajnih i pseudoslučajnih nizova. Hardverska sredstva. zaštita na aplikativnom. U skladu sa usvojenim preporukama za kontinualno praćenje i ocjenjivanje studenata. Neutralizacija i prevencija. sedmica: Mehanizmi zaštite u računarskim mrežama. Plan realizacije Način ispitivanja Predavanja i auditorne vježbe: 1. Računarski virusi i zlonamjerni programi. kriptološka i logička separacija. uspostava PKI sistema. Organizacioni nivo zaštite. 5. Kontrola pristupa. DSA i RSA algoritmi. 4. Kriptofonija i kriptovizija. Faze infekcije i napada. Tajnost podataka. Heš funkcija. Zaštita koju obezbjeđuju operativni sistemi. sistem upravljanja informatičkom bezbednošću (ISMS . Sigurnosni servisi. Integritet. 12. Generisanje i distribucija ključeva. Kriptografija i kriptografska zaštita. Zaštita lokalnih mreža. 11. zaštita u sistemima elektronskog poslovanja i elektronske trgovine. Metodi i mediji korišćeni u predavanja power point prezentacije projektor nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Doc. Polialfabetsko šifrovanje. te 105 časova samostalnog rada. 9. 8. Povredivost i analiza rizika. 2. Srednji kurs Nema posebnih preduslova. 3. Tehničke i netehničke mjere prevencije. Takođe. Integralni ispit se sastoji od Seminarskog rada i Usmenog ispita. kvalifikovani sertifikati i kvalifikovani elektronski potpis 10. 58 . vremenska. Antivirusni programi.3 x Seminarski rad.. docent dr Milan Marković. Digitalni potpis.. patch management. Autentifikacija i integritet poruka. tehnologija digitalnog potpisa i digitalne envelope. docent Dragan Đurđević.Naziv predmeta Šifra predmeta R51B Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Kriptografija i kompjuterska zaštita Semestar VIII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Računarski inžinjering. hash funkcije). IDS/IPS sistemi. 2. Mehanizmi zaštite računarskih sistema. 3D Secure sistemi zaštite u sistemima plaćanja platnim karticama..

Organizacija i projektovanje procesora. Kovačević: Logičko projektovanje računarskih sistema. sedmica: Nivoi projektovanja. Projektovanje bloka registara. sedmica: Organizacija i projektovanje procesora. Projektovanje mikroprogramske upravljačke jedinice. Sredstva i načini za projektovanje. Osnovi. VLSI strukture i sistemi dr Zlatko Bundalo. Direktan pristup memoriji. U/I procesori. Paralelno procesiranje. Paralelno procesiranje. Projektovanje ALU.Naziv predmeta Šifra predmeta A812 Studijski program Ciklus studija I Projektovanje računarskih sistema Semestar VIII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Odsjek za računarstvo i informatiku (oba smjera) Upoznavanje studenata sa projektovanjem računarskih sistema. sedmica: Keš memorije. Projektovanje memorije ROM tipa. Organizacija i projektovanje memorije. Modeliranje sistema. U skladu sa pravilima studiranja na I 9. Univerzitet u Novom Sadu Z. Univerzitet u Novom Sadu V. sedmica: Projektovanje ulazno-izlaznog podsistema. 14. 5. Projektovanje prekidnog sistema. Sredstva i načini za projektovanje. Sistemi otporni na grešku. redovni profesor V. Struktura magistrale. Mreže računara. Računari koji tolerišu greške. Struktura magistrale. sedmica: Organizacija i projektovanje magistrale. Metodologije projektovanja. sedmica: Multiprocesorski sistemi. 11. Registarski nivo. Mikroprocesorski sistemi 1 II ciklus: Specijalizovani mikroračunarski sistemi. srednji Arhitektura računara. ciklusu. 12. Projektovanje prekidnog sistema. Projektovanje DMA sistema. sedmica: Projektovanje memorije ROM tipa. 10. Projektovanje ulazno-izlaznog podsistema. Projektovanje upravljačke jedinice. Načini U/I prenosa. Karakteristike memorijskih sklopova. Jezici za opis. 15. Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Nivoi projektovanja. Bundalo: Projektovanje računarskih sistema (materijali sa predavanja) 59 . Projektovanje jedinice za povezivanje sa magistralom i jedinice za upravljanje memorijom. Kovačević: Logičko projektovanje digitalnih sistema. 6. 2. Multiprocesorski sistemi. Organizacija i projektovanje magistrale. Projektovanje DMA sistema. sedmica: Metode i tehnike projektovanja. Direktan pristup memoriji. Simulacija. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Multiračunarski sistemi. Načini U/I prenosa. Prekidi. sedmica: Projektovanje mikroprogramske upravljačke jedinice. Računari koji tolerišu greške. Projektovanje jedinice za povezivanje sa magistralom i jedinice za upravljanje memorijom. 3. Keš memorije. Studenti će biti uključeni u timski rad kroz izradu projektnih zadataka. 7. Asocijativne memorije. sedmica: Mreže računara. sedmica: Projektovanje hardverske upravljačke jedinice. Projektovanje hardverske upravljačke jedinice. programiranja i simulacije računarskih sistema korištenjem odgovarajućih softverskih paketa. Registarski nivo. sedmica: Prekidi. te 105 časova samostalnog rada. Projektovanje ALU. Metode i tehnike projektovanja. Simulacija. Ciklusi i vremenski odnosi na magistrali. Modeliranje sistema. 8. Projektovanje memorije RAM tipa. sinteza i projektovanje korištenjem VHDL-a. sedmica: Metodologije projektovanja. Arbitriranje pristupa. klasične vježbe. 4. Obrazovni ciljevi i ishodi Nakon završenog predmeta student bi trebalo da posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o projektovanju računarskih učenja sistema. rad u laboratoriji Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zlatko Bundalo. Projektovanje sistema sa više procesora. Standardizacija računarskih magistrala. sedmica:Projektovanje bloka registara. Red i interpretacija instrukcija. U/I kola i sklopovi. Metodi i mediji korišćeni u nastavi klasična predavanja. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1. Multiračunarski sistemi. Laboratorijske vježbe se sastoje od projektovanja. U/I procesori. U/I kola i sklopovi. Načini komunikacije na malim i većim rastojanjima. Asocijativne memorije. Hardversko upravljanje i načini realizacije hardverske upravljačke jedinice. Jezici za opis. redovni profesor mr Branko Blanuša. Baferovanje magistrale. Tehnologije. 13. redovni profesor dr Zlatko Bundalo. Projektovanje memorije RAM tipa.

Nakon razumijevanja i osposobljavanja za programiranje numerički upravljanih mašina i industrijskih robota sposobn su da integrišu složene računarski upravljane sisteme. (14) Integracija računarski podržane proizvodnje u računarski integrisanu proizvodnju. Upravljanje u realnom vremenu i ugrađeni računrski sistemi.4) Računarski podržano projektovanje (Eng.5 časa. Hsu P. Automatski se prate sve osnovne aktivnosti studenata. 2.Wysk. U skladu sa usvojenim preporukama za kontinualno praćenje i ocjenjivanje studenata. Introduction to Robotics in CIM System. 2006. Inžinjerska specifikacija proizvoda. Uvod u AutoCAD (2 časa) 2. Alati i fiksatori za automatsku obradu. koji studenti dobiju u elektronskoj formi na početku nastave 60 . Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja i auditorne vježbe po radnim sedmicama: (1) Uvod u automatizaciju proizvodnje. Problemi sigurnosti u računarski integrisanoj proizvodnji. (3. kompleksni račun. te 120 časova samostalnog rada. srednji Osnove računarske tehnike. James A. Chang. Robotika. vanredni profesor dr Petar Marić. Industrijski roboti. Akvizicija i razmjena podataka u lokalnoj mreži. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Akviziciju podataka. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi.Wang. Programiranje numerički upravljanih mašina. Mikroprocesorski sistemi. (10) Kinematika robota. Programiranje robota. (11) Generisanje trajektorija. Diskretizacija signala. Computer Aided Manufacturing. 1. Testiranje se provodi korišćenjem LEARNING CUBES softvera. Preporučeni predmeti: Uvod u teoriju sistema upravljanja. Rehg. Uvod u automatizaciju proizvodnje.Naziv predmeta Šifra predmeta A814 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Računarski integrisana proizvodnja Semestar VIII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Studijski program Računarstvo i informatika: Smijer računarski inžinjering Studenti trebaju da se upoznaju sa osnovnim principima računarske integracije proizvodnih procesa. (13) Projektovanje i integracija automatizovanih proizvodnih ćelija. Povezivanje i programiranje PLC (1 čas) Za svaku vježbu je predviđena priprema studenata sa asistentom od 0. osnove teorije upravljanja. Crtanje elemenata proizvodne linije u AutoCAD-u (2 časa) 3. Computer aided design . 25% nose bodovi za sve urađene testove i laboratorijske vježbe Svaki student je obavezan da uradi seminarski rad koji nosi 70% bodova. Predmet se izvodi u poslednjem semestru studija I ciklusa. (6. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Petar Marić. Na serveru Fakulteta Metodi i mediji korišćeni u postoji osnovna literatura i drugi prateći sadržaji za predmet. Poslije svake pređene oblasti provodi se testiranje svih studenata.CAD). (9) Industrijski roboti. (15)Problemi sigurnosti u računarski integrisanoj proizvodnji. (8) Akvizicija i razmjena podataka u lokalnoj mreži. vanredni profesor 1. Uvod u OrCAD (2 časa) 4. Predavanja i auditorne vježbe se realizuju u učionici uz korišćenje PPT prezentacija (video beam). Richard A. Programiranje proizvodnih ćelija. Modelovanje geometrije. Numeričko upravljanje. Projektovanje i integracija automatizovanih proizvodnih ćelija. matrični račun. Postoji neautorizovan rukopis predmetnog nastavnika.. 5% nosi aktivno praćenje nastave. Laboratorijske vježbe se održavaju sinhrono sa predavanjima i auditornim vježbama. Stiču se inženjerska znanja iz analize i projektovanja kontinualnih i diskretnih procesa. Tien-C. Osnovni principi brzog dobijanja prototipa.7) Numeričko upravljanje. NJ: Prentice Hall. Funkcija diskretnog prenosa (1 čas) 6. vanredni profesor Darko Milinčić. Računarski podržano projektovanje Osnove procesnog upravljanja. Z-transformacija (1 čas) 5. pa predstavlja osnovu samo za predmeta na II i/ili III ciklusu studija. (5) Osnove procesnog upravljanja. (2) Računarsko modelovanje 3D prostora i objekata. 2003. Za nastavi laboratorijski rad se koriste PLC i edukaconi robot ROBIX i simulacije pomoću softverskih alata AutoCAD i OrCAD. NJ: Prentice Hall. dr Petar Marić. Uspješnost izvođenja laboratorijskih vježbi se ocjenjuje. ocjena se zaključuje na osnovu kontinualnih provjera ili se student upućuje na polaganje integralnog ispita. (12) Osnovni principi brzog dobijanja prototipa.

bodova teorija – usmeni ispit). Završni 12. Woods: Digital Image Processing. Prvi kolokvij. Odmjeravanje i kvantizacija. Uslov za pristupanje završnom ispitu je 11. kosinusna transformacija. sedmica: Geometrijske transformacije slike. Primjena neuronskih mreža u digitalnoj obradi slike. Osnovna: Zdenka Babić: Digitalna obrada slike (elektronska i štampana skripta. implementiraju algoritmi za obradu i analizu slike i testiraju ih na karakterističnim primjerima. Rafael C. teorija) veći od 50% od 9. ispit nosi 50 bodova (12 bodova praktični 13. filtriranje u prostornom domenu. sedmica: 2D sistemi. Geometrijske transformacije slike. sedmica: Prezentacije projekata. Kompresija 2D slika: kompresija bez i sa gubicima. Postignuti bodovi kroz provjere uvećani za 4. 10. praktični dio. 30 časova laboratorijskih vježbi i 105 časova samostalnog rada Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta 1. kumulativni ispit ako je postignuti broj 7. srednji Potrebno je osnovno poznavanje digitalne obrade signala i MATLAB-a. Imaging sistemi i softverska okruženja. Kenetth R. vanredni profesor mr Vladimir Risojević. vanredni profesor dr Zdenka Babić. viši asistent 45 časova teorijske nastave. Pretraživanje multimedijalnih podataka. sedmica: Analiza i interpretacija. Po završetku ovog kursa Obrazovni ciljevi i ishodi studenti će posjedovati teorijsko i praktično znanje iz digitalne obrade slike i biti upoznati sa savremenim rješenjima i učenja primjenama.Naziv predmeta Šifra predmeta M882 Studijski program Ciklus studija I Semestar VIII Digitalna obrada slike Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za elektroniku i telekomunikacije. na izradi projekta će se prihvatiti kao 6. kao i mogućnostima primjene digitalne obrade slike. Moduli II ciklusa: Obrada i analiza slike. 100% i sabrani sa bodovima ostvarenim 5. korekcija sjenčenja. sedmica: Transformacioni metodi i standardi za kompresiju slika. planiranog. 3. Materijali za eUčenje. vanredni profesor 61 . 8 bodova teorija – pismeni ispit. sedmica: Transformacije slike. sedmica: Matematička morfologija. Prepoznavanje uzoraka. 6 bodova teorija – usmeni ispit). od 50% od svake aktivnosti (praktičnio dio. sedmica: Filtriranje u prostornom domenu. dvodimenzionalna Furijeova transformacija i filtriranje u frekvencijskom teorija). Eddins: Digital Image Processing Using MATLAB. Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni cilj predmeta je sticanje teorijskog znanja i praktičnih vještina u digitalnoj obradi slike. Transformacije slike: 2D Furijeova transformacija. uklanjanje poremećaja pomoću inverznog i Wienerovog filtra. uputstva za vježbe na webu) Preporučena: Miodrag V. Histogram sive slike. domenu. Reprezentacija i deskripcija. sedmica: Uvod. Popović: Digitalna obrada slike. Richard Eugene Woods. Algoritmi za obradu slike u prostornom i frekvencijskom domenu. Uslov za 15. histogramom. sedmica: Rekapitulacija. algebarske operacije. pozitivnu ocjenu na završnom ispitu je više Na laboratorijskim vježbama studenti se upoznaju sa sledećim konceptima: transformacije intenziteta piksela. određivanje ivica Konačna ocjena se formira na osnovu objekata. Restauracija i poboljšanje slike. 4 boda teorija – test. Richard E. Osnovne operacije u prostornom domenu: algebarske operacije. strukture podataka za digitalne slike. thresholding. Operacije u tački. Elementi vizuelne percepcije. Rafael C. poboljšanje slike filtriranjem u frekvencijskom domenu. Steven L. Segmentacija slike: detekcija ivica. Gonzalez. multirezolucioni pristupi. Kroz rad na projektnim zadacima studenti će sticati iskustvo u timskom radu. Digitalna televizija. Houghova transformacija. dio. ostale separabilne transformacije slike. 2. više od 18 bodova na projektu. 2D sistemi. Matematička morfologija. Na vježbama studenti pišu programe kojima se zbira broja bodova osvarenih kroz kontinualne provjere i na završnom ispitu. sedmica: Rekapitulacija. Pronalaženje znanja u skupovima podataka (Data mining) dr Zdenka Babić. Castleman: Digital Image Processing Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Dr Zdenka Babić. Biomedicinski signali i sistemi. sedmica: Reprezentacija i deskripcija. Obrada i analiza multimedijalnih signala. Telemedicina i medicinska informatika. sedmica: Segmentacija slike. sedmica: Metodi kompresije bez i sa gubicima. bodova po svakoj aktivnosti (projekat. segmentacija slike. sedmica: Kompresija i obrada slika u boji. Kontinualno praćenje: 36 bodova projekat. Metodi vještačke inteligencije. matematička morfologija. waveleti. Gonzalez. histogram. filtriranje u prostornom i frekvencijskom domenu. Metodi i mediji korišćeni u Interaktivna predavanja uz korištenje projektora i laboratorijske vježbe zasnovane na hardveru i softveru za digitalnu obradu nastavi slike. Drugi kolokvij. 12 14. 8. operacije nad 2 provjere znanja sa po 16 bodova (6 bodova praktični dio. percepcija. eUčenje. analiza i interpretacija slika.

položaja i smjera kretanja. Upravljanje koračnim motorom. power point prezentacije. Osnovi računarske tehnike 2. aktuatorskim elementima i sklopovima. Serijski interfejs. Pojedinačni LED elementi. 7. teorijska i praktična znanja iz oblasti projektovanja sistema sa korištenjem mikrokontrolera. Senzori svjetlosti. 9. Arhitektura mikroprocesorskih sistema. Tajmeri/brojači.. položaja i smjera kretanja. tastatura. Arhitektura i organizacija mikrokontrolera. napredni Arhitektura računara. Rješenja sa EPROM-om. Stojčev: Savremeni 16-bitni i 32-bitni mikroprocesori Z. 8. 5. programiranju i razvoju na razvojnim pločama za realizaciju prototipa. Asemblerski jezik. te 90 časova samostalnog rada.. 3. Nakon završenog predmeta student bi trebalo da posjeduje osnovna teorijska znanja o mikrokontrolerskim sistemima. redovni profesor M.. 11. rad na razvojnom sistemu nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zlatko Bundalo. Upravljanje motorima. tasteri. Indikacioni elementi i displeji. LCD displeji. Smanjenje potrošnje. Struktura U/I portova. Odredjivanje brzine. Hardversko rješenje. redovni profesor dr Zlatko Bundalo. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja. Serijski interfejs. 4. Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja na tabli. 10. Senzori temperature i svjetlosti. 15. Optički enkoderi. Organizacija memorije.. Signali. Blanuša: Skripta za laboratorijske vježbe (web) 62 . programiranje i simulacije na računaru. Skup instrukcija mikrokontrolera. Registri i registarsko područje. Postupak projektovanja mikroprocesorskog sistema. senzorskim i aktuatorskim. Kroz izradu projektnih zadataka studenti će biti uključeni u timski rad. Arhitektura računara II ciklus: Specijalizovani mikroračunarski sistemi. Prekidi. sedam-segmentni i tačkasto-matrični LED displeji. LCD displeji.Naziv predmeta Šifra predmeta M884 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VIII Mikroprocesorski sistemi II Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 2+2+1 Odsjek za elektroniku i telekomunikacije (smjer za elektroniku). 2. Prekidači. Pojedinačni LED elementi. Načini U/I prenosa. Upravljanje motorima. Memorijski i U/I sklopovi.. 13. senzorskim elementima i sklopovima. sedmica: Načini povezivanja i upravljanja izlaznim. Formati podataka. sedmica: Projektovanje i realizacija mikroprocesorskog sistema zasnovanog na mikrokontroleru. tasteri. Asemblerski jezik. Postupak projektovanja mikroprocesorskog sistema.. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1. Detektori položaja. Prekidači. Laboratorijske vježbe se odvijaju tokom semestra i sastoje se od praktičnog rada studenata u laboratoriji na projektovanju. Principi programiranja. Temperaturski senzori. Upravljanje koračnim motorom. Povezivanje sa ulaznim i izlaznim. sedmica: Načini povezivanja i upravljanja ulaznim. Struktura U/I portova. Odredjivanje brzine. Osnovi elektronike i digitalne tehnike. elementima i sklopovima. Detektori položaja. tastatura. Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. Blanuša: Upustvo za rad sa razvojnim okruženjem Easy8051a B. Preporučeni predmeti: Osnovi računarske tehnike 1. U skladu sa pravilima studiranja na 1. odsjek za računarstvo i informatiku (oba smjera) Osnovni cilj je sticanje teoretskog i praktičnog znanja iz oblasti projektovanja sistema baziranih na korištenju mikrokontrolera.. Signali. Kombinaciona i sekvencijalna digitalna kola. sedmica: Arhitektura i organizacija mikrokontrolera. Skup instrukcija mikrokontrolera. Asemblerski jezik. Prekidi.. Programiranje u asemblerskom jeziku. sedam-segmentni i tačkasto-matrični LED displeji. Organizacija memorije. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Bundalo: Mikroprocesorski sistemi II (materijali sa predavanja) B.. sedmica: Arhitektura mikroprocesorskog sistema. Registri i registarsko područje. Osnovi programiranja. 12. Projektovanje digitalnih sistema (viši kurs) dr Zlatko Bundalo.. Tajmeri/brojači. ciklusu Indikacioni elementi i displeji. 6. 14. redovni profesor mr Branko Blanuša. Optički enkoderi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful