PKU 3102 : PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TOPIK 1 : KOMUNIKASI, BAHASA DAN PERTUTURAN 1.

1) ASAS KOMUNIKASI, BAHASA, DAN PERTUTURAN KOMUNIKASI

Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian,penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok iaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian,penerimaan dan pengolahan pesan.
BAHASA Sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satukelompok manusia (antara individu dengan individu yang lain). Sistem daripada lambang(tanda) yang berupa se barang bunyi (bunyi bahasa) yang dipakai orang untuk meluahkanfikiran dan perasaan. PERTUTURAN Pertuturan merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat, pendapat,perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur sertapenggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. HUBUNGKAIT DAN PERANAN KOMUNIKASI, BAHASA DAN PERTUTURAN * berkomunikasi * meluahkan perasaan * menyampaikan ilmu dan mengakumulasikannya * mengungkapkan keindahan dalam pelbagai wahana * mewariskan ilmu, budaya, peradaban dan agama

Melalui pengkajian bahasa, kita akan menemukan hakikat kemanusiaan dan dapat memberikansumbangan ke arah kebahagiaan .
1.2) PROSES KOMUNIKASI APA ITU KOMUNIKASI? Proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorang ke pada orang lain. Prosesmewujudkan kefahaman orang lain mengenai mesej yang disampaikan dan kedua-duanya mempunyai kefahaman yang dikongsi bersama. Asas kepada perhubungan interpersonal iaitu perhubungan antara seseorang dengan seseorang yang lain .

1

LINGUISTIK, BUKAN LINGUISTIK DAN PARA-LINGUISTIK.

a) Linguistik Satu pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik memenuhi syarat -syarat yang diperlukan seperti dalam pengkajian sains yang lain. Kaedah yang digunakan bersifat empirical berdasarkan sesuatu yang dilihat, dirasa, dan didengar, yang mengenepikan unsur-unsur sentiment dan prasangka. Linguistik perlu mempunyai sesuatu yang boleh dikaji. Bahan yang dikaji ialah bahasa yang hidup ataupun bahasa yang sudah mati. Sebagai suatu disiplin sains, ilmu linguistic menggunakan istilah-istilah teknikal yang khas untuknya. Penting untuk merujuk benda benda,peristiwa-peristiwa, objek-objek dan lain-lain. b) Bukan Linguistik c) Para Linguistik
CIRI -CIRI KOMUNIKASI BERKESAN

Ia berlaku dalam keadaan -keadaan berikut: y Mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima y Makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan pen erima y Perubahan yang berlaku (sekiranya dikehendaki) akibat dari mesej adalah seperti perubahan yang dikehendaki oleh penghantar.

KEMAHIRAN DALAM KOMUNKASI BERKESAN

Interaksi dan komunikasi yang hanya menggunakan akal atau hanya menggunakan perasaan akan menjadi tidak berkesan. Seseorang yang berkomunikasi dengan berkesan akan menggunakan kesemua deria manusia dengan bijaksana. Sekiranya ia tidak digunakan dengan sebaiknya, keadaan komunikasi berikut mungkin boleh berlaku : y menerima mesej seadanya, mendengar tetapi tidak dapatmenangkap mesej dengan jelas y melihat seadanya, tanpa peka kepada mesej tambahan yangdilahirkan melalui mimik muka, pergerakan badan, tangandan sebagainya y tidak mengambil endah dan tidak peka kepada emosi yangdilahirkan atau emosi yang disembunyikan y tidak cuba memahami perasaan tersebut

2

1.3) ELEMEN-ELEMEN PERTUTURAN Á y Aspek segmental y Aspek non-segmental

Aspek-aspek bahasa Bentuk bahasa dapat dibahagikan kepada dua bahagian yang lain, iaitu unsur segmental dan unsur suprasegmental. Unsur segmental dapat dibahagikan kepada segmen yang lebih kecil, dan unsur suprasegmental ialah bahagian bahasa yang kehadirannya ditentukan oleh unsur segmental Aspek segmental
y

Unsur segmental bahasa, secara kronologinya dapat diperinci kan daripada unit yang lebih besar hinggalah unit yang lebih kecil, iaitu wacana, ayat, klausa, frasa, kata, morfem, sukukata, fonem, dan fon.

Aspek suprasegmental.
y

Á

Unsur suprasegmental bahasa terdiri daripada intonasi dan unsur di bawahnya, yang kehadirannya ditentukan oleh unsur segmental bahasa. Unsur intonasi ialah tekanan (keras lembutnya ujaran), nada ( tinggi rendahnya ujaran),durasi (panjang pendeknya setiap segmen), dan perhentian (pembahagian arus ujaran).

Ciri-ciri Pertuturan yang Baik

a.Sebutan Huruf mestilah dibunyikan dengan tepat mengikut ejaan. Menyebut suku kata demi suku kata dengan tertib dan teratur. b.Tekanan Merupakan satu cara menyebut perkataan, frasa atau ayat dengan memberikantekanan pada tempat -tempat tertentu Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan bertujuan untuk menandakan kerasatau lembut sesuatu ucapan. c.Intonasi Intonasi ialah keadaan bunyi yang menaik dan menurun sewaktu sesuatu ayat itu dilafazkan. Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan. d.Nada

3

terdapat lapan nada. kalimat. Ti. Definisi bahasa adalah sebagai berikut: 1.) 6.Tatabahasa Tatabahasa adalah satu sistem pertuturan atau undang -undang yang menggabungkan perkataan untuk membentuk ayat -ayat. Mi. Nada ialah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu perkataanatau suku kata itu dilafazkan. Do. Di dalam muzik umpamanya. Fa. satu kod yang yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membedakan antara bentuk dan makna. 5. Dalam bahasa pertuturan (lisan). La.1) MODEL BAHASA: PENGGUNAAN (use).situasi dan suasana yang sesuai TOPIK 2 : KOMPONEN-KOMPONEN DALAM BAHASA 2. Bahasa erat kaitannya dengan kognisi pada manusia. gagasan dan keadaan. tindakan. satu kesatuan sistem makna 4. murid perlu dipastikan bercakap mengikut tatabahasa yang betul f. So. 4 . y KOMPONEN BENTUK (form). satu ucapan yang menepati tata bahasa yang telah ditetapkan (contoh : Perkataan. iaitu Do. Pertuturan atau undang -undang ini mempunyai kaedah dan formula tertentu. KANDUNGAN (content). Setiap nada ini mewakili satu suku kata e. Bahasa adalah penggunaan kod yang merupakan gabungan fonem sehingga membentuk kata dengan aturan sintaksis untuk membentuk kalimat yang memiliki erti. iaitu kajian mengenai bunyi -bunyi yang berfungsidalam sesuatu bahasa. atau pakar bahasa. 7. satu sistem tuturan yang akan dapat dipahami oleh masyarakat linguistik . satu sistem untuk mewakili benda. Re. 2. Laras Bahasa Laras bahasa bermaksud boleh menggunakan bahasa dalam berbagai -bagai konteks. satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep riil mereka ke dalam fikiran orang lain 3. dinyatakan bahawa bahasa adalah fungsi kognisi tertinggi dan tidak dimiliki oleh haiwan[1] Ilmu yang mengkaji bahasa ini disebut sebagai linguistik. Bahasa memiliki berbag ai definisi. FONOLOGI Definisi Fonologi Fonologi ialah kajian mengenai pola bunyi bahasa.dan lain lain.

terdapat tiga golongan bunyi iaitu vokal. 2. 2. 10. dengan cara disekat atau dihalang dan udara keluar melaluironga mulut atau rongga hidung 7.Alat-alat sebutan Bunyi bahasa dikeluarkan oleh alat -alat sebutan seperti beikut : y Bibir Gigi y Gusi Lelangit kerasLelangit lembutAnak tekakLidah Rongga tekak Rongga mulut y Rongga hidungParu -paruPeti suara dan pita suara Alat-alat sebutan dapat dibahagikan kepada dua jenis. Kumpulan pertama ialah bunyi yang dihasilkan tanpa gangguan dalam rongga mulut. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan tidak tersekat atau terhimpit. Contohnya. Penggolongan Bunyi Bahasa Melayu 1. Bunyi itu hanya dipengaruhi oleh keadaan lidah dan bentuk bibir. iaitu bunyi yang bermula daripada satu vokal dan beralih kepada bunyi vokal yag lain. MORFOLOGI 1. Contoh: hujung lidah. 5 . iaitu: (a) pengeluar (artikulator) . Umumnya. Golongan kedua ialah bunyi yang dihasilkan dengan gangguan oleh alat -alat sebutan sehingga jalanaliran udara dari paru -paru terganggu. konsonan dan diftong. (b) daerah pengeluar (artikulasi) . terdapat pula bunyi geluncuran.merupakan tempat-tempat yang dapat dicapai olah artikulator. Morfologi ialah bidang i lmu bahasa yang mengkaji struktur. bibir lelangit lembut dan sebagainya. Kumpulan bunyi yang terhasil dikenali sebagai konsonan 8. 3. Selain dua golongan utama itu. 5. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. 6. Kumpulan bunyi yang dihasilkan demikian dikenali sebagai vokal.alat yang dapat digerak-gerakkan dengan bebas dan dapat diletakkan dibeberapa kedud ukan. gusi dan lelangit keras. bunyi [ai] bermula daripada bunyi vokal depan luas (a) dan meluncur kepada bunyi vokal depan sempit [i]. Contoh: gigi atas. Geluncuran bunyi vokal ini dikenali sebagai diftong. 4. bentuk dan penggolongan kata. dalam bahasa Melayu. 9.

4. pemajmukan dan penggandaan. Perkataan ditakrifkan sebagai satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna.3. Ia terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. a) Kata Akar: ialah kata dasar yang terdiri daripada satu morfem bebas iaitu bentuk dasar belum diberi sebarang imbuhan. kata akar. pemajmukkan dan penggandaan. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan dikenali sebagai morfem. kata tunggal bolah mengandung hanya satu suku kata atau mengandung lebih daripada satu suku kata. perkataan ialah bentuk bebas yang boleh berdiri se ndiri. dapur dan meja. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota dala kumpulan atau golongan yang sama. Perbezaan antara perkataan dan morfem terletak pada sifat bebasnya. 7. Kata dasar ini boleh terdiri daripada akar kata. Contoh : µberpeluh¶ = 2 morfem: ber+peluh µberkakikan¶ = 3 morfem: ber+kaki+kan µsaya¶ = 1 morfem: saya y y y y y y Morfem boleh bersifat bebas (boleh wujud bersendirian) atau terikat (hanya wujud bersama-sama morfem lain). kata majmuk. kata akar dapat dianggap sebagai inti sesuatu kata. Tegasnya. Contoh : Morfem bebas ± µsaya¶ Morfem terikat ± µber¶ dan µkan¶. yakni dapat berdiri sendiri. Sesuatu perkataan itu dibentuk dari satu morfem atau lebih. 6. Jelas di sin i bahawa perkataan-perkataan terdiri daripada morfem tetapi tidak semua morfem itu perkataan. Ada morfem yang bersifat bebas dan ada yang bersifat terikat tetapi semua perkataan bersifat bebas. kata terbitan. Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi dalam gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. 5. hanya boleh wujud dengan kata dasar b agi membentuk perkataan seperti µberkakikan¶. Konsep Perkataan. Oleh itu. kata ganda dan frasa tertentu. Contoh. contohnya ialah kerusi. Dalam bahasa Melayu. Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Bentuk Kata a. Kata tunggal: ialah kata yang tidak mengalami peroses pengimbuhan. kata akar ialah Morfem bebas jujur pada kata kejujuran. b) Kata Dasar :ialah kata yang menjadi dasar untuk membentuk kata. 6 .

 Seperti yang diterangkan di atas. struktur. ada empat jenis frasa iaitu FN. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar. pe-. iaitu proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar. -kan e. Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. Penge-an d. lemah lembut. Contoh. Frasa Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang kurangnya duaperkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan. Apitan: PeN-an. ia berpotensi untuk diperluas menjadi duaperkataan atau lebih. Ia juga ialah kajian mengenai hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat d alam bahasa.b. c. FA dan FS. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakannya dieja terpisah. Kata majmuk: ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu. kaki bangku. Akhiran: -an c. Sisipan : -i. 7 . gambar rajah. a. Kata Ganda: Ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar. Kata Terbitan: Kata terbitan ialah kata yang terhasil daripada Proses Pengimbuhan. dan binaan atau konstruksi ayat. keb. d. sebahagian kata dasar atau digandakan secara berima. a. kata adjektif. Golongan Kata Kata dapat digolongkan kepada kata nama. kata kerja. Proses Pembentukan Kata proses merangkaikan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. akhiran. Imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis. iaitu imbuhan awalan. SINTAKSIS DEFINISI SINTAKSIS Sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. apitan dan sisipan. per-. Awalan : peN-. FK. dan kata tugas.

Kata µsemantik¶ ini. [ cahaya ]. / o /. Menurut binaannya. [ kertas ]. Misalnya gabungan fonem: / k /. 2. / g /. secara ringkas. / u / akan menerbitkan bunyi yang bermakna. baik pada peringkat morfem. / h /. [ bangku ]. [budak] kertas: bahan tipis yang diperbuat daripada kayu bangku: papan panjang yang berkaki (tempat duduk) wanita: perempuan dewasa cahaya: benda terang yang memancar daripada matahari. / m /. jenis-jenis makna. [ wanita ]. b. [ bangunan ]. 3. Ayat Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat. ayat. 4. merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. / c/. konsep. Rujukan 1. peribahasa (termasuk simpulan bahasa). Bahagian subjek dan pre dikat. / e /. / w /. / a /. / i /. Kata semantik itu kemudian disetujui oleh para ahli bahasa sebagai istilah untuk bidang kajian linguistik yang menganalisis makna. iaitu unit-unit yang membentuk ayat. frasa. Contohnya: Ahmad sedang membuat kerja rumah. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Ahmad sedang. bulan rumah: binaan untuk tempat tinggal budak: anak. Semantik pula. Semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek -aspek seerti dan rujukan. 2. / s /. / t /. 3. konsep atau perlakuan yang dirujuk. dan unsur semantik dalam nahu. Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i). / r /. sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang membawa makna µpenting¶ atau µbererti¶. iaitu sama ada frasa nama (F N). / d /. kata. perubahan makna. / y /. menara 8 . [ rumah ]. Rujukan ialah benda. frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. gedung. dan perasaan. Rujukan ditambah dengan kata atau istilah yang sesuai. ayat atau wacana dan hubungannya dengan idea. / b /. / n /. kanak-kanak bangunan: sesuatu yang didirikan seperti rumah. (ii). frasa kerja (FK). Subjek dan prediket pula mempunyai unsur unsur. perkataan. SEMANTIK 1. dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. membuat kerja rumah.

Pragmatik -cabang ilmu linguistik yan mengkaji ha l-hal yang merangkumi struktur bahasa sebagai alatperhubungan sama ada antara penutur dan pendengar atau penulis dan pembaca. -Hashim Musa & Ong Chin Guan: Teori berkaitan dengan interpretasi pengujaran -George Yule: Kajian makna. melahirkanpendapat. yg libatkan penyampai dan penerima (libatkan komunikasi 2 hala) 2. Semua orang mengakui akan kepentingan bahasa dalam kehidupan 9 .2) ASAS PEMEROLEHAN BAHASA PENGENALAN Bahasa adalah milik manusia yang paling penting dan bahasalah yang membezakan antara manusia dan makhluk-makhluk lain. manusia dapat berhubung. pandangan dan perasaan. Manusia juga menggunakan bahasa untuk men yampaikan ilmu dan mencipta keindahan melalui kesusasteraan. Dengan menggunakan bahasa.

tanpa dipelajari atau dipaksa. Mereka tidak boleh 10 . terdapat juga sesetengah kes yang melibatkan kecacatan fizikal danmenyebabkan individu itu tidak dapat memperolehi bahasa. Kanak -kanak perlu mendengar cara -cara bahasa dihasilkan dan apakah hubungan bahasa dengan objek. memang sudah ada satu kebolehan menggunakan bahasa. kanak-kanak tidak akan memperolehi sebarang bahasa dan sukar menerima bahasa yang akan diajar. kebolehan ini dinamakan jentera pemerolehanbahasa atau Language Acquisition Device (LAD ). Tanpa pendedahan bahasa. Walaupun pada mulanya bayi dilahirkan tanpa kebolehan berbahasa tetapi pemerolehannya akan berlaku sedikit demi sedikit dan berperingkat -peringkat mengikut perkembangan otaknya. keadaan fisiologi yang sempurna adalah amat penting. Seorang kanak-kanak yang normal akanmemperolehi bahasa pertamanya antara umur dua hingga enam tahun. Walau bagaimanapun. Kanak-kanak yang mempunyai kecacatan fizikal masih boleh memperoleh bahasa sekiranyamenjalani latihan (bahasa isyarat). Pemerolehan bahasa sering dikaitkan dengan cara -cara bahasa dikuasai oleh seseorangkanak-kanak.sehari-hari. Mengikut teori biologis. sumbing. Contohnya. Kanak-kanak normal yang memiliki alat artikulasi yang sempurna lebih mudah memperolehbahasa berbanding kanak-kanak bermasalah fizikal. bisu. Dari segi aspek pemerolehan bahasa. Contoh masalah fizikal: Pekak. manusia akan hidup terasing dari masyarakat dan tiada kemajuan. Setiap manusia yang baru dilahirkan. Ketika itu. FISIOLOGI y y y y y Fisiologi merujuk kepada pengkajian mengenai sifat fizikal benda hidup. sejak anak itu dilahirkan. kita akan melihat kepada tiga elemen yang membolehkan seseorang individu memperoleh bahasa iaitu fisiologi. Menurut Chomsky (1965). satu perkara yang pasti ialah setiap kanak -kanak memerlukan pendedahan terhadap bahasa. Pemerolehan bahasa : situasi yang mana kanak-kanak memperolehi bahasa yang digunakan oleh masyarakat persekitaran secara menyerap. psiko -sosial dan kognitif. Kanak-kanak memerlukan beberapa pendedahan bahasa sama ada melalui pertuturan. cara organisma berinteraktif antara satu sama lain dan juga dengan alam sekitar dengan kelebihan atau kekura ngan fizikal tersebut. secara semulajadinya mempunyai beberapa alat fizikal yang sesuai untuk memperolehi bahasa. Di dalamt opik asas pemerolehan bahasa. tulisan ataupun sentuhan sebelum pembelajaran bahasa berlaku. kes congenital rubella yang melibatkan kanakkanak yang dilahirkan dengan katarak mata dan pekak. mereka akan mengambil perkataan perkataan penting. Tanpa bahasa. Namun begitu. isyarat. mempelajarinya dan seterusnya menggunakannya.

Tidak pernah mendengar bahasa manusiaselama 11 atau 12 tahun. Helen telah pun mendapat melalui peringkat awal pemerolehan bahasa sebelum ditimpa nasib malang. kanak -kanaktidak akan memperolehi sebarang bahasa dan sukar menerima bahasa yang akan diajar. 11 . PSIKO-SOSIAL Merujuk kepada hubungan sosial seseorang dengan individu-individu di persekitaran. Helen dilahirkan normal. Usaha untuk membuatkan Helen bercakap berjaya. KAJIAN KES 1 : VICTOR Seorang budak yang ditemui di dalam hutan. tetapi dia telah diserang oleh penyakit yang teruk sehingga menyebabkan dia pekak dan buta ketika berusia 1 tahun 7 bulan. mereka masih tidak dapat belajar bahasaisyarat. Kanakkanak memerlukan pendedahan terhadap bahasa.Setelah umur Helen 7 tahun. Ini kerana dia telah terdedah kepada bahasa sebelum ditimpa malang. Walaupun kanak -kanak ini dapat menggunakant angannya seperti kanak-kanak yang boleh melihat. Umur ketika ditemui dianggarkan 11 atau 12 tahun tetapi bilakah dia dibuang di dalam hutan tidak dapat dipastikan. Tanpa pendedahan bahasa. kanak -kanak ini tidak boleh bercakap atau memahami bahasa. Pendedahan terhadap bahasa merupakan satu fak tor yang paling penting dalam mengajar kanakkanak berbahasa KAJIAN KES 2 : HELEN Seorang budak perempuan yang pekak dan buta. Kanak -kanak perlu mendengar cara-cara bahasa dihasilkan dan apakah hubungan bahasa dengan objek. Helen mendengar bahasa dan mendapat belaian ibunya. Ini kerana. Dia telah dimasukkan ke Institut Orang-orang Pekak dan Bisu di Paris dan diajar berbahasa oleh Sicard dengan menggunakan kaedah pengajaran orang -orang pekak tetapi gagal. Ibu bapa Helen telah mengupah Anne Sullivan Macy untuk mengajar Helen ber cakap. Selain itu.mendengar percakapan orang lain. Oleh itu. umur Helen ketika didedahkan semula kepada bahasa adalah 7 tahun. Walau bagaimanapun. Mengapa Victor tidak belajar lebih daripada yang telah dipelajarinya walaupun telah diajar oleh seorang yang pakar dalam teknik mengajar bahasa? Antara faktornya ialah Victo r tidak pernah didedahkan pada bahasa manusia kemungkinan sejak ia dilahirkan sehinggalah dia ditemui. Ber beza dengan Victor yang tidak terdedah kepada bahasa selama11 atau 12 tahun.

kanak-kanak terencat akal pada tahap yang teruk memerlukan latihan khas untuk mempelajari bahasa. Mengikut teori biologis. Chomsky (1965). mereka akan mengambil perkataan -perkataan penting. memang sudah ada satu Kebolehan menggunakan bahasa.1983). Menurut Noam Chomsky.kanak -kanak akan mengalami kesukaran menguasai bahasa sesudah ia meningkat umur 13 tahun. Kanak-kanak menguasai bahasa pertamanya bukan melalui proses pembelajaran tetapi dengan cara mempero lehi dan ini berlaku secara tidak formal. psiko-sosial dan tahap kognitif yang baik.KOGNITIF Kognitif merupakan elemen pemerolehan bahasa yang melibatkan proses mental. Kanak-kanak Terencat Akal. Proses ini sangat aktif berlaku s ebelum kanak-kanak berumur 12 tahun(Kreshan & Terrell. Ini kerana. kesemua elemen 12 . Dia telah dikurung oleh ayahnya di dalam sebuah bilik kecil sejak dia berumur lebih kurang 1 tahun 8 bulan. mereka juga mempunyai kebolehan untuk memperoleh bahasa. Pada peringkat ini. KESIMPULAN Elemen-elemen yang penting dalam pemerolehan bahasa adalah sifat fizikal yang lengkap. LAD dikatakan dimiliki kanak-kanak dan alat inilah yang menjadikan kanak -kanak dapat memperoleh bahasa daripada ibu bapa dengan mudah. Kanak-kanak terencat akal pada tahap sederhana boleh berkomunikasi dengan baik walaupun agak lambat berbanding kanak-kanak normal. babbling. Tidak mendapat pendedahan bahasadalam masa yang terlalu lama menyebabkan Genie tidak mampu menguasai bahasa dengansempurna walaupun telah diajar. Umur Genie ketika mula diajar bahasa telahpun menjangkau lebih13 tahun di mana ia telah melangkaui peringkat pemerolehan bahasa. Ketika itu. Kebolehan ini membolehkan mereka memperoleh dan menguasai bahasa dengan mudah dan cepat. KAJIAN KES 3 : GENIE Genie telah dibesarkan dalam pengasingan. Seorang kanak kanak yang normal akan memperolehi bahasa p ertamanya antara umur dua hinggaenam tahun. kebolehan ini dinamakan alat pemerolehan bahasa atau LanguageAcquisition Device (LAD). LAD juga dikaitkan dengan nature di mana alat ini merupakan suatu yang semula jadi. Kanak -kanak dilahirkan dengan LAD iaitu mekanisma bahasa yang membolehkan mereka mengesan penggunaan bahasa yang digunakan di persekitaran. Namun. cooing. Tidak pernah mendengar bah asa manusiaselama 12 tahun sehinggalah dia berjaya dilarikan oleh ibunya. ahli-ahli psikologi bersependapat. Dengan LAD maka berlakulah berkembangan bahasa kanak-kanak sepertimenangis. Mangantar Simanjuntak ( 1979 ). sejak seorang individu itu dilahirkan.kanak-kanak akan mengalami kesukaran menguasai bahasa walaupun diajar. setiap individu telah diprogramkan secara genetic untuk menguasai bahasa. mempelajarinya danseterusnya menggunakannya.Bagi kanak-kanak terencat akal.

Menurut kajian. Golongan bukan profesional kurang bercakap dan kurang menerangkan sesuatu perkara dengan lebih lanjut kepada anak -anak. Kanak-kanak secara semulajadi mempunyai kebolehan untuk mengesan tatabahasa dan cara penggunaan bahasa tersebut.tersebut saling melengkapi untuk membolehkan kanak-kanak memperolehi bahasa dengan baik secara semula jadi dan boleh menggunakan bahasa dalam kehidupan seharian. Beliau menyatakan kanak -kanak melahirkan dengan LAD (Language Acquisition Device)-mekanisme penguasaan penguasaan bahasa yang membolehkan mereka mengesanpenggunaan bahasa yang digunakan dipersekitaran.2007) mendapati ibu bapa dari golongan profesional menyediakan persekitaran untuk perkembangan bahasa yang lebih baik berbanding golongan bukan profesional. y Kanak-kanak mungkin mempelajari beberapa aspek dalam kemahiran bahasa apabila melihat dan mendengar percakapan orang lain. FAKTOR GENETIK Naom Chomsky (1997) menegaskan individu telah diprogramkan secara genetik untuk menguasai bahasa. Dalam kajian lain mendapati kanak -kanak yang mempunyai ibu yang banyak berkomunikasi dengan mereka mempunyai empat kali ganda lebih perbendaharaan kata dari kanak -kanakyang mempunyai ibu pendiam. Menurut kajian Betty Hart dan Todd Risly (santrock. Contoh : y Kanak-kanak meniru percakapan maklumbalas dan gaya bahasa orang dewasa. y Mereka seterusnya akan meniru dan mengulanginya apabila diteguhkan FAKTOR PERSEKITARAN Keluarga dan persekitaran mempunyai pengaruh kuat keatas kemahiran berbahasa. kecederaan pada kawasan broca dan kawasan wernicke (kedua -duanya terletak di 13 . Kajian mendapati jumlah masa interaksi antara ibubapa dan kanak kanak serta status sosioekonomi ibubapa mempengaruhi perbendaharaan kata kanak-kanak. Sokongan serta pengaruh ibu bapa dan guru penting dalam perkembangan bahasa kanak-kanak. Kajian terhadap PRA-sekolah di Amerika (1998-99) mendapati ibu bapa yang membaca kepada anak-anak mereka tiga hingga empat kali seminggu akan menyebabkan anak-anak ini mempunyai kemahiran berbahasa yang lebih baik berbanding dengan ibubapa yang kurangbebuat demikian.3) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN BAHASA FAKTOR KOGNITIFÁ Menekankan tentang peranan permodelan. 2.

kata pujian. ibu bapa dan penjaga kanak -kanak menggunakan pelbagai cara untuk meneguhkan gerak balas bahasa yang betul. Perkataan ataupun bentuk-bentuk bahasa yang sering diulang akan cepat dipelajari oleh kanak-kanak 14 . Ahli-ahli behavioris berpendapat bahawa terdapat perhubungan antara satu rangsangan dengan gerak balas. Gerak balas diikuti oleh peneguh an yang positif juga akan diulangi. Thordike berpendapat bahawa pembelajaran sebagai satu proses yang mekanis bagi membentuk satu kebiasaan. Pengaruh Persekitaran (ransangan) Ahli-ahli behavioris menekankan kepentingan pengaruh persekitaran dalam pembelajaran bahasa. Peneguhan (gerak balas) Dalam proses pemerolehan bahasa. Pengulangan Proses ulangan memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa. 3. dan Skiner Pavlov. Cth: memberikan senyuman. Greak balas yang sering diulangi akan menjadi kebiasaan y y Elemen-elemen penting dalam Teori Behaviouris 1. Sesuatu ujaran terbentuk kerana adanya rangsangan dalam bentuk-bentuk bahasa dan bukan bahasa. Cth: seorang kanak -kanak bertutur kerana ada orang yang bercakap dengannya ataupun kanak -kanak itu sendiri perlu bercakap untuk memenuhi keperluan-keperluan asasinya. Hull. menganggukkan kepala dll.1) TEORI BEHAVIOURIS y Ahli-ahli psikologi seperti. Sesuatu gerak balas yang betul akan diulangi jika diikuti dengan ganjaran.hemisfera otak) boleh menyebabkan seseorang individu hilang keupayaan dalam berbahasa. Teori ini menekankan bahawa bahasa diperolehi melalui pengalaman. TOPIK 3 : TEORI-TEORI PERKEMBANGAN BAHASA 3. 2.

Ia percaya bahwa dengan memberikan keadaan tertentu dalam proses pendidikan. maka akan dapat membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. Oleh itu kerisauan kimia telah digeneralisasikan dgn biologi. Penghapusan : sesuatu gerak balas pelaziman tidak disertai dengan ransangan. y Kekurangan y Kajian ahli-ahli psikologi yang mengkaji Teori Behaviouris hanya ditumpukan kepada lakuan binatang dan kesimpulan daripada kajian tersebut diterima untuk lakuan manusia memperoleh bahasa. Memberikan motivasi dan galakan kepada kanak-kanak untuk mempelajari bahasa melalui proses peneguhan yang disertakan ganjaran. Tindakan individu terhadap suatu rangsangan tertentu shj. cth: pada kebiasaannya. Diskriminasi . Memudahkan para guru merancang aktiviti yang dapat mengukuhkan penguasaan bahasa murid berdasarkan Teori Behaviouris 15 . selepas bunyi loceng (gerak balas) anjing akan diberikan daging (ransangan). Implikasi dalam bahasa Memudahkan dan mempercepatkan proses pemorelahan bahasa bagi golongan kanak-kanak.Kelebihan dan Kekurangan Teori Behaviouris Kelebihan y Menurut John Broades Watson. Generalisasi : Rangsangan yg sama hasilkan tindak balas yg sama. Ia juga risau dengan ujian biologi kerana dua matapelajaran tersebut ada kaitan dgn yg lain. seseorang itu mampu membentuk manusia yang berkelakuan positif sertame ninggalkan perkara yang negatif berdasarkan keadaan tertentu yang telah dipelajarinya. namun penghapusan berlaku apabila anjing tidak diberikan daging selepas bunyi loceng. y y y Teori Behaviouris tidak dapat menghuraikan proses perolehan aspek bahasa yang kompleks. Cth: Ali risau setiap kali diadakan ujian kimia. Maka. Cth Jika Ali ambil ujian Sejarah ia tak risau nak ambil ujian Bahasa Inggeris kerana ia tiada kaitan dengan yg lain.

menggunakan. teknik-teknik tak invasif untuk mengkaji pengerjaan neurologi otak semakin digunakan. d an teori maklumat untuk mengkaji bagaimana otak memperoses bahasa. Penglibatan-penglibatan singkat dalam bidang ini pada mula mulanya merupakan usaha-usaha falsafah. dan memahami bahasa. diakibatkan sebahagian besarnya oleh kekurangan data-data yang padu tentang bagaimana otak manusia berfungsi. dan linguistik.2) TEORI PSIKO-LINGUISTIK Definisi Psikolinguistik Psikolinguistik atau psikologi bahasa ialah kajian faktor -faktor psikologi dan neurobiologi yang membolehkan manusia memperoleh. Adanya banyak 16 .Kesimpulan Pembelajaran ialah satu proses mekanis yang terjadi daripada perhubungan antara rangsangan (stimulus) dan gerak balas (respon). Adadnya beberapa subdisiplin. sains kognitif. dan sebagainya. biasanya melalui kaedah-kaedah uji kaji atau sekurang-kurangnya kaedah kuantitatif (dan bukannya pencerapan naturalistik seperti yang dila kukan oleh Jean Piaget dalam penyelidikannya terhadap perkembangan kanak -kanak). serta proses-proses yang membolehkan pemahaman pernyataan. Bidang kajian Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang -orang daripada berbagai bagai bidang. Sesuatu gerak balas yang sering diulangi akan membent uk kebiasaan. perkataan. sains kognitif. Sesuatu gerak balas yang diikuti dengan peneguhan yang positif juga akan lebih sering diulangi. tek s. dengan neurolinguistik kini merupakan sebuah bidang baru pada dirinya. umpamanya. Psikolinguisti perkembangan mengkaji keupayaan bayi-bayi dan kanak-kanak untuk membelajari bahasa. neurosains. Psikolinguistik meliputi proses-proses kognitif yang membolehkan penjanaan ayat-ayat yang bertatabahasa dan bermakna dari segi perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa. Penyelidikan moden mempergunakan biologi. 3. seperti psikologi. Sesuatu gerak balas akan diulangi jika diikuti dengan ganjaran.

Sebaliknya. penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi itu. semantik mengolahkan maksud ayat-ayat yang sebenar. fonologi. Sintaksis ialah kajian pola -pola yang menetapkan bagaimana perkataan -perkataan digabungkan untuk membentuk ayat. Morfologi ialah kajian struktur -struktur kata. Teori-teori Teori-teori mengenai bagaimana bahasa bertindak dalam akal manusia mencuba menjelaskan. Dalam bidang psikolinguistik.sintaksis adalah penuh dengan perbalahan.subbahagian dalam bidang psikolinguistik yang mendasari komponen -komponen bahasa manusia. antara lain. dan merupakan tumpuan perbincangan yang berikut. khususnya hubungan antara perkataan perkataan yang berkait (seperti jalan dan berjalan). Fonetik dan fonologi adalah berkenaan dengan kajian bunyi pertuturan. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. bagaimana kita mengaitkan bunyi -bunyi (atau isyaratisyarat) bahasa.tidak menimbulkan begitu banyak perbalahan dan secara amnya dianggap sebagai bidang yang komunika si haiwan dan manusia mempunyai sekurang-kurangnya sesetengah persamaan (sila lihat Komunikasi haiwan). Kajian tentang pengecaman kata dan pembacaan memeriksa proses -proses yang terlibat dalam pemerolehan maklumat ortografi. dan bagaimana kita menggunakan sintaksis . 17 . Yang pertama antara perkara -perkara ini mengaitkan bunyi dengan maksud . dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturan-peraturan (umpamanya. Pragmatik adalah berkenaan dengan peranan konteks dalam pentafsiran makna. morfologi.iaitu. pembentukan kata berimbuhan). bagaimana kita dapat menyusun perkataan-perkataan untuk menghasilkan dan memahami urutan urutan kata yang kita panggil "ayat". Semantik adalah berkenaan dengan makna perkataan -perkataan dan ayat-ayat. dan semantik daripada pola-pola dalam teks tercetak.

) Keupayaan untuk menggunakan sintaksis seperti ini tidak akan wujud tanpa konsep semula jadi yang mengandungi sokong bawah untuk peraturan -peraturan tatabahasa yang menghasilkan rekursi.Pada dasarnya. Sudut pandangan kedua . Bahasa wujud kerana manusia mempunyai keupayaan semula jadi untuk memperoleh apa yang telah dipanggil "tatabahasa sejagat"."Gadis itu yang keretanya menghalang pemandangan pokok yang saya tanam pada tahun lalu ialah kawan saya".boleh dikatakan secara adil sebagai bermula dengan ulasan Noam Chomsky yang amat kritis terhadap buku Skinner pada tahun 1959 di dalam halaman-halaman jurnal Bahasa [1]. kanak -kanak yang membelajari sesebuah bahasa mempunyai ruang pencarian yang luas untuk memeriksa dengan teliti antara tatabahasa -tatabahasa manusia yang mungkin. sebagai contoh. Rudolf Carnap.F. Aliran fikiran psikologi yang dikenali sebagai faham ketingkahlakuan (sila lihat Tingkah laku li san (1957) oleh B. 18 . dan diwakili oleh teori -teori mentalisme Jean Piaget dan penyokong empirisisme. menurut sudut pandangan kedua. Pand angan pertama adalah amat popular sehingga kira -kira tahun 1960. Ulasan itu memulakan apa yang telah diistilahkan sebagai "revolusi kognitif" dalam bidang psikologi. berkata pandangan "semula jadi" Oleh itu. umpamanya. Sintaksis ini.iaitu "yang semula jadi" . termasuk penggunaan ganti nama relatif untuk merujuk kembali kepada bahagian bahagian ayat yang awal . ciri-ciri sintaksis yang rumit seperti rekursi tidak dapat difahami juga oleh makhluk makhluk bukan manusia yang paling cerdas dan sosial. terdapat dua buah aliran fikiran tentang bagaimana kita dapat mencipta ayat-ayatsintaksis: y Sintaksis ialah hasil evolusi kecerdasan manusia yang semakin meningkat dengan berlalunya masa. dan secara logic memilih bahasa (-bahasa) yang dituturkan di dalam komuniti penuturnya. y Pandangan kedua ini menganggap bahawa keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis adalah"terbina" di dalam otak. adalah yang mentakrifkan bahasa manusia dan menyebabkannya berbeza juga daripada bentuk bentuk komunikasi haiwan yang paling canggih. (Rekursi. Skinner) mengemukakan pandangan bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah tingkah laku yang dibentuk oleh gerak belas terlazim. dan mendakwa bahawa. dan faktor -faktor sosial yang menggalakan perkembangan bahasa pertuturan.

ialah artifak kebudayaan. Pandangan penyokong masih menganggap bahawa keupayaan manusia untukmenggunakan sintaksis adalah berbeza secara kualitatif daripada sebarang komunikasi haiwan. tekaan. ataupun bukti bahawa bentuk-bentuk itu tidak dapat wujud atau tidak dapat dibelajari.yang tidak mempunyai sebarang nilai hidup dan oleh itu. seseorang harus melihat pada kemahiran -kemahiran lain yang ciri-cirinya mungkin berguna untuk sintaksis. diukur dan di nilai secara konkrit. Keupayaan itu mungkin dihasilkan oleh mut asi yang menggalakkan (terlalu tidak mungkin).Bidang psikolinguistik sejak masa itu telah ditakrifkan oleh gerak-gerak balas terhadap Chomsky. Pandangan penentang masih menganggap (termasuk perkembangan kecerdasan selama beratus-ratus ribu tahun. ungkapan-ungkapan linguistik yang lebih baik mungkin menghasilkan kepaduan. Fakta bahawa sesuatu struktur sintaksis yang dapat difikirkan tidak wujud dalam mana-mana bahasa di dunia adalah suatu pencerapan yang memang menarik. Dalam istilah biologi evolusi moden. Dari sudut pandangan ini. Oleh itu. Perubahan terjadi melalui rangsangan 19 . dengan kata yang lain. atau (lebih mungkin) oleh penyesuaian kemahiran-kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan -tujuan yang lain. langsung t idak akan berkembang. Pandangan ini mencabar pandangan "semula jadi" kerana kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara saintifik. dan potensi untukhidup. Apakah kemahiran-kemahiran bahawa bahasa ini yang sebenarnya sintaksis) merupakan ialah hasil tumpuan daripada penyelidikan terkini. atau sekurang -kurangnya. sintaksis dalam bahasa beransur-ansur meningkatkan kepaduan kumpulan dan potensi untuk hidup. serta interaksi manusia selamaberpuluh-puluh ribu tahun. TEORI BELAJAR BEHAVIORISME Teori belajar Behavorisme ialah suatu (perubahan perilaku yang dapat diamati. Bahasa. ia tidak dapat diuji. kerjasama.atau tiada sintaksis . sintaksis tepat mungkin memenuhi keperluan -keperluan kelompok. kemahiran -kemahiran ini dikatakan "disesuaikan lebih dahulu" untuk sintaksis (sila lihat "Eksaptasis"). tetapi ia bukannya bukti tentang kekangan genetikterhadap bentuk -bentuk yang mungkin. TETAPI sintaksis tepat hanya dapat berkembang daripada sintaksis asas . termasuk sintaksis dan lain-lain. Dengan kata yang lain.

Á Kedengaran bunyi µping¶ yang nyaring setiap kali biji makanan dijatuhkan ke dalam tin itu.(stimulans) yang menimbulkan hubungan perilaku tindak balas (respon) juga dikenali sebagai teori pelaziman instrumental. Di mana seorang dapat mengawal tingkah laku organisma melalui pemberian peneguhan yang bijaksana dalam sesuatu lingkungan.Skinner . Á Skinner berpandangan bahawa proses pelaziman instrumental kurang dikawal atau kurang ditentukan oleh faktor-faktor luaran. Á Tingkah laku yang operon ini mempunyai pengaruh terhadap lingkungan dan lingkungan ini memberikan hadiah sebagai pengukuhan. perilaku dikawal melalui proses pelaziman operan. ia secara tidak sengaja memijak batang besi itu. Á Dalam sebuah kotak yang makanan yang diperbuat daripada dinamakan µkotak Skinner¶. maka makanan akan jatuh ke dalam tin. Setelah beberapa kali. Pada masa tikus itu lapar. tin. ada tempat untuk ada satu alat menjatuhkan biji-biji makanan ke dalam tin itu. Á Perilaku yang dilazimkan ( perilaku tikus ) yang bersifat µoperon¶ atau µinstrumental¶ dalam hal perilaku ini menyebabkan munculnya biji makanan. Di luar kotak itu. Eksperimen: tikus & biji makanan. adanya makanan dalam tin itu. maka biji makanan pun jatuh ke dalam tin. Biji-biji makanan akan jatuh ke dalam tin jika bebatang besi yg disisipkan ke dalam kotak itu dipijak oleh tikus. 20 . Á Hadiah yang menjadi pengukuh inilah yang menyebabkan tikus itu cenderung untuk menekan batang besi tersebut. Á Seekor tikus dimasukkan ke dalam tin itu dan di beri makanan dengan menjatuhkan biji-biji makanan ke dalam tin. iaitu biji makanan.F. Á Skinner ambil keputusan bahawa pengukuhan akan selalu menambah kemungkinan berulangnya sesuatu perilaku. Hal ini bermakna. tikus itu mempelajari bahawa apabila dia menekan batang besi. Menurut B.

komunikasi satu hala berlaku (Murid dipandang pasif ). proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. daya tahan dan sebagainya. guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. pelaziman instrumental telah melonggarkan kawalan dengan mengambil kira daya kreativiti yang ada dalam diri para pelajar.tetapi boleh juga merupakan sesuatu yang berbentuk kepuasan secara emosi atau perasaan. Á Jelasnya. contohnya:percakapan bahasa asing. Á Dalam proses pembelajaran yang berasaskan pelaziman instrumental. spontaneous. mengetik. ganjaran-ganjaran yang diberikan tidak semestinya berbentuk benda fizikal. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. menari. bukan dari sudut 21 . TEORI BELAJAR HUMANISTIK Menurut Teori humanistik.Á Di samping itu. bersukan. berenang. y Penerapan teori behaviorisme yang salah dalam suatu situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembel ajaran yang tidak kondusif bagi pelajar iaitu guru sebagai pusat utama. ÁTeori ini juga sesuai diterapkan untuk melatih kanak-kanak yang suka akan ganjaran apabila memberi respons yang betul. menggunakan komputer. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. kelenturan. Kelebihan Teori: sangat sesuai untuk perolehan kemampuan yang memerlukan praktikal dan pembia san yang mengandung unsur-unsur seperti : Kecepatan. para pelajar diberikebebasan yang tertentu. Á Para pelajar yang menentukan bentuk gerak balas yang harus mereka berikan berasaskan rangsangan yang di berikan oleh guru. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. reflek.

Combs berpendapat bahawa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahawa siswa hendak belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Arthur Combs (1912-1999) Bersama dengan Donald Snygg (1904 -1967) mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanyalah dati ketidakmampuan seseo rang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. Combs. Sehingga yang penting ialah bagaimana membawa si siswa untuk memperoleh erti bagi peribadinya dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupannya. Belajar terjadi bila mempunyai erti bagi individu. Tokoh penting dalam teori belajar humanistik secara teoritik antara lain adalah: Arthur W. Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri makin berkurang pengaruhnya terhadap 22 . Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Untuk itu guru harus memahami perlaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut sehingga apabila ingin merubah perilakunya. Meaning (makna atau arti) adalah konsep dasar yang sering digunakan. iaitu membantu masing -masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Combs memberikan lukisan persepsi diri dan dunia seseorang seperti dua lingkaran (besar dan kecil) yang bertitik pusat pada satu. Perilaku internal membezakan seseorang dari yang lain. Personalia informasi ini pada individu. Abraham Maslow dan Carl Rogers. Anak tidak bisa matematik atau sejarah bukan karena bodoh tetapi kerena mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya.Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya. Lingkaran kecil (1) adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar (2) adalah persepsi dunia. Para ahli humanistik melihat adanya dua bahagian pada proses belajar.pandang pengamatnya. ialah: Proses pemerolehan informasi baru. Padahal erti tidaklah menyatu pada materi pelajaran itu. guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada.

Jadi. Maslow membagi keperluan-keperluan (needs) manusia menjadi tujuh hirarki. sebagai anak keempat dari enam bersaudara. Ia mengatakan bahawa perhatian dan motivasi belajar ini mungkin berkembang kalau keperluan dasar si siswa belum terpenuhi. 23 . barulah ia dapat menginginkan keperluan yang terletak di atasnya. sebelumnya ia telah merintis kerja klinis di Rochester Society untuk mencegah kekerasan pada anak. tetapi di sisi lain seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keperluan. ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri (self). makin mudah hal itu terlupakan. takut untuk mengambil kesempatan. keunikan diri. Illinois Chicago.perilakunya. Ia mempelajari psikologi klinis di Universitas Columbia dan mendapat gelar Ph. Bila seseorang telah dapat memenuhi keperluan pertama. hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri. Maslow mengemukakan bahawa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi keperluan yang bersifat hirarki. seperti keperluan fisiologis. Maslow Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal :  suatu usaha yang positif untuk berkembang kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. ialah keperluan mendapatkan rakyat aman dan seterusnya. Carl Rogers Carl Rogers lahir 8 Januari 1902 di Oak Park. Hierarki keperluan manusia menurut Maslow ini mempunyai implikasi yang penting yang harus diperhatikan oleh guru pada waktu ia mengajar anak-anak. ke arah berfungsinya semua kemampuan.D pada tahun 1931. Semula Rogers menekuni bidang agama tetapi akhirnya pindah ke bidang psikologi. takut membahayakan apa yang sudah ia miliki dan sebagainya. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang.

berinisiatif. Dari bukunya Freedom To Learn. 2. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern bererti belajar tentang proses. Pengorganisasian bahan pelajaran bererti mengorganisasikan bahan dan idea baru sebagai bahagian yang siswa. ia menulis buku pertamanya. bermakna bagi siswa Pengorganisasian bahan pengajaran bererti mengorganisasikan bahan dan idea baru sebagai bahagian yang bermakna bagi Pengorganisasian bahan pelajaran bererti mengorganisasikan bahan dan idea baru sebagai bahagian yang bermakna bagi siswa 24 . Kualiti belajar experiential learning merangkumi : keterlibatan siswa secara personal. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Experiential Learning menunjuk pada pemenuhan keperluan dan keinginan siswa. Rogers membezakan dua jenis belajar. Menurut Rogers yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. evaluasi oleh siswa sendiri. Tahun 1942. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada ertinya. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada ertinya.Gelar profesor diterima di Ohio State tahun 1960. Menjadi manusia bererti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. dan adanya efek yang membekas pada siswa. ia menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip dasar humanistik yang penting diantaranya ialah : 1. iaitu: Kognitif (kebermaknaan) experiential (pengalaman atau signifikasi) Guru menghubungan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan terpakai seperti mempelajari mesin dengan tujuan untuk memperbaiki kenderaan. iaitu: Menjadi manusia bererti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Counseling and Psychotherapy dan secara bertahap mengembangkan konsep Client-CenterdTherapy.

Dia mencuba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. sebagai kekuatan pendorong. seorang anggota kelompok. masyarakat modern tentang proses. baik bagi individual ataupun bagi kelompok 7. seperti siswa yang lain. Belajar yang bermakna pengajaran bererti dalam mengorganisasikan bahan bererti belajar dan idea baru sebagai bahagian yang bermakna bagi siswa. 6. yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap -sikap perasaan dan mencuba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai. Bilamana cuaca penerima kelas telah mantap. Guru Sebagai Fasilitator Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator yang berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualiti fasilitator. dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu.3. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal. Implikasi Teori Belajar Humanistik a. 25 . fasilitator beransuransur dapat berperanan sebagai seorang siswa yang turut melibatkan diri. 3. Ini merupakan ikhtisar yang sangat singkat dari beberapa guidenes (petunjuk): 1. Di dalam menganggap ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas. situasi kelompok. 4. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan -tujuan kelompok yang bersifat umum. 5. atau pengalaman kelas 2. Pengorganisasian bahan 4.

Perbendaharaan Kata Memahami perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif. Peningkatan usia .3) TEORI SEMANTIK-KOGNITIDAN TEORI PRAGMATIK-INTERAKSIONALIST Pengenalan Semantik adalah satu bidang dalam kajian linguistik yang mengkaji makna. Di dalam berperanan sebagai seorang fasilitator. Mereka juga akan memahami makna perkataan yang mengandungi pelbagai makna. sinonim dan lainlain. Dia mengambil inisiatif untuk ikut serta dalam kelompok. Elemen-elemen Penting Memahami makna perkataan Kanak-kanak akan memahami makna mengikut kategori. Variasi bahasa 26 . 3. pimpinan harus mencuba untuk mengenali dan menerima keterbatasan -keterbatasannya sendiri. perasaannya dan juga fikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan. Menggunakan perkataan yang berhubung seperti antonim. maksud bagi semantik kognitif ialah apa yang mereka lihat mereka hanya berfikir dan takfsir hanya di dalaman sahaja.8.mempelajari perkataan baru secara tidak formal. tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa 9. Jadi ini bermakna. kuantiti dan masa. Menggunakan sesuatu konsep yang abstrak (peribahasa). Kognitif pula merupakan satu proses mentalis yang melibatkan pemikiran manusia. Dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaanyang dalam dan kuat selama belajar 10.

maksud Pragmatik ialah mengkaji hubungan diantara simbol atau perkataan dengan perlakuan yang ditunjukkan oleh seseorang . Kekurangan Teori Kanak-kanak tidak mudah memahami sesuatu makna tanpa Bahan Bantu Mengajar. kata kerja dan kata nama. Oleh itu Pragmatik -Interaksionalist ialah apa yang mereka lihat mereka 27 . Teori Pragmatik-Interaksionalist Pengenalan Manakala bagi Pragmarik-Interaksiolist pula.bersih. Masalah kekurangan perbendaharaan kata menyebabkan pelajar bermasalah untuk mempelajari perkataan baru. Contohnya. Penggunaan bahasa yang berstruktur. Belajar bersendirian. Pelajar boleh menyesuaikan sesuatu perkataan mengikut konteks ayat yang betul. Contohnya dari segi penglihatan seperti atas -bawah dan kotor . Berkonsepkan demokrasi: Belajar berkumpulan Belajar secara berinteraksi dengan rakan-rakan atau sesiapa sahaja. Kelebihan Teori BBM (Bahan Bantu Mengajar) membantu pelajar me mahami sesuatu makna. Maksud Interaksionalist pula ialah merupakan suatu interaksi bahasa yang melibatkan penerimaan dan penyampaian makna yang tediri da ripada struktur bahasa. Pelajar tidak berupaya mengeluarkan pendapat dan hanya memahami sesuatu. Konsep perkataan yang diperolehi daripada deria -deria. sinonim serta penggunaan sesuatu konsep yang abstrak seperti peribahasa. Kanak-kanak sukar memahami perkataan yang menggunakan perkataan berhubung seperti antonim.

 Mereka berupaya memindahkan situasi yang dipelajari kepada situasi yang lain.hanya berfikir dan takfsir hanya di dalaman dan kemudian mereka meluahkan dengan perbuatan ataupun perkataan. (perbualan) Mengupas sesuatu tajuk dari segi intelektual dan pengetahuan. Contohnya dari segi bentuk pasif dan perbandingan. semakin teruk keupayaan mereka untuk menguasai bahasa. Kemahiran Linguistik Keselarasan bahasa bersesuaian dengan keupayaan kognitif. Elemen Penting Pengurusan Tajuk Boleh untuk memperkatakan tentang sesuatu tajuk. 28 . Contohnya: menguasai kemahiran berkomunikasi. Semakin teruk kognitif mereka. (Berupaya memindahkan situasi yang dipelajari kepada situasi yang lain yang lebih umum) Pemahaman Memproses maklumat: Menganalisa apa yang disampaikan secara lisan. Kekurangan Teori Kanak-kanak memerlukan masa yang lama untuk menganalisa apa yang disampaikan secara lisan. Meningkatkan kebolehan berkomunikasi. Penggunaan Bahasa secara Umum Aplikasi daripada persekitaran pengajaran ke situasi lain. Harus memahami sesuatu makna dahulu sebelum mengaplikasikannya kepada situasi sebenar. Contohnya: memahami arahan dan memberi tindak balas. Kelebihan Teori Murid-murid akan menyuarakan apa yang mereka fahami.

sensori dan emosi.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN Perkembangan kanak-kanak adalah merangkumi beberapa aspek seperti kognitif. Peringkat Penerimaan visual (membaca) E.bahasa. Peringkat Pelahiran Visual (menulis) 29 .2) MASALAH BAHASA : Van Riper (1976). Ini adalah kerana penelitian keatas ciri -ciri perkembangan tersebut akan membawa kepada pembentukan kanak -kanak yangsempurna disamping pemerhatian dapat dibuat sejajar dengan tahap perkembangan yangagar permasalahan yang timbul dapat diatasi dengan rancangan yang sistematik. y Peringkat Perkembangan Kemahiran Bahasa. spesifik dan efektif. Peringkat Perlahiran Auditori (bertutur) D. spatial.Implikasi Dalam Intervensi Bahasa Struktur bahasa dapat dikuasai dengan cara yang lebih berkesan Dapat membantu perkembangan bahasa dan perbendaharaan bahasa. Peringkat Penerimaan Auditori (mendengar) C. MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH I.menjelaskan bahasa ialah penyimpangan drp pendengaran. Peringkat Bahasa Dalaman B. persepsi. Dapat menarik minat murid-murid untuk belajar menggunakan konteks ayat yang betul TOPIK 4 : BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 4. fizikal. y 4.pertuturan bahasa normal yg menganggu ko munikasi dan menyebabkan persepsi negatif terhadap individu yg mengalaminya dan individu tsbt menjadi malu dan berasa rendah diri. A. Kesemua perkara ini perlu diperhatikanagar penilaian yang dibuat dapat menggambarkan keadaan sebenar tentang kekuatan dankelemahan seseorang Pengetahuan tentang perkembangan seseorang kanak-kanak adalahmerupakan suatu perka ra yang amat penting untuk didalami. psikomotor.

membentuk konsep memahami jenaka @ µgestures¶ & sukar ikuti pelajaran lisan C. o Kesan :sukar utk mengikut arahan @ bertindak balas. B. memahami perkataan. o Contoh : tidak dapat kaitkan bunyi kucing dengan kucing / tidak dapat susun benda mengikut keluarganya.y Apakah yang dialami oleh kanak-kanak masalah bahasa ? a) Tidak dapat lalui peringkat perkembangan bahasa dengan baik b) Tumpuan penulisan hanya 3 peringkat sahaja (a. II. menyebut perkataan serta menyusun perkataan untuk membentuk ayat. Masalah Bahasa Dalaman Bahasa dalaman o Tahap pertama dalam proses pembentukan bahasa o Keupayaan menyerap pengalaman tanpa kata berlaku o Gangguan pada peringkat ini menyebabkan kanak-kanak tidak dapat mengasimilasikan pengalamannya. Masalah Bahasa Penerimaan Auditori o Masalah memahami lambang bahasa pertuturan dikena li µreceptive aphasis¶ o Punca masalah :masalah diskriminasi pendengaran / lemah daya ingatan / sukar mengaitkan makna perkataan. dan c) c) Sukar kuasai peringkat perkembangan lebih tinggi A. 30 MASALAH PERTUTURAN . Masalah Bahasa Pelahiran Auditori o Proses menghasilkan pertuturan (menyebut) @ µexpressive aphasia¶. b. µdysnomia @anomia : kesukaran mengingat /menyebut perkataan atau objek o Apraxia : kesukaran menghasilkan bunyi perkataan sebab gangguan saraf dan alat artikulasi. o Martin & Miller (1996) : individu yang mengalami masalah ini tidak dapat menggunakan perkataan di dalam pertuturan .

Masalah pengunaan bacaan bibir untuk memahami perkataan o Sukar dibezakan bunyi yang hampir sama o Bunyi vocal/ konsonan sukar dibezakan o Tahap penguasaan bahasa & pengetahuan tentang konteks bahasa y y tentukan kefahaman bacaan bibir o Penerimaan input audiotari & visual menyebabkan masalah kesukaran memahami dan mempelajari pertuturan. penyakit meningitis. sawan yang berpanjangan dan sebagainya. Mereka juga p erlu menyelidik sama ada kanak-kanak tersebut mempunyai adik-beradik lain yang terencat akal yang mungkin boleh dikaitkan dengan factor baka. yang menilai perlu kanak-kanak yang riwayat mengalami yang masalah dan pembelajaran mendapatkan terpe rinci mengambil perhatian terhadap kemungkinan berlakunya kerosakan otak seperti yang dialami oleh bayi yang dilahirkan dalam keadaan lemas (asphyxiated). arahan y Cara komunikasi MM menjadi berkesan dengan belajar untuk menambah & mempelbagai cara / teknik bertutur seiring dengan peningkatan umur.y Sukar menyebut / mengeluarkan perkataan menyebabkan mendiamkan diri / tidak mahu bertindak balas menjawab soalan (mencari maklumat. pendarahan dalam otak. 31 .3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA PENILAIAN o Pakar I. MM Bm pertuturan sensitif terhadap masalah pertuturan bila komunikasi dengan orang lain. penerangan. o Contoh: MM Bm pendengaran o Masalah tidak dapat guna intonasi dan ritma o Nada terlalu tinggi/ tidak sesuai dengan konteks ayat o Tidak dapat bezakan cirri-ciri prosodi o Contoh: KK Autisme 4.

Murid-murid yang lemah daya ingatan digalakkan menggariskan perkara -perkara utama key points dalam sesuatu perenggan dan membacanya berulang -ulang kali supaya mudah diingat. Kanak-kanak mungkin menjadi lebih hiperaktif. Ini penting terutamanya bahan yang dimakan. Penilaian seperti ini perlu dijalankan untuk mengenal pasti cirri-ciri kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada seseorang kanak-kanak itu. penilaian tidak lengkap jika riwayat pemakanan kanak -kanak tersebut tidak diambil dengan teliti. bilangan yang mahir dalam menjalankan penilaian terperinci ke atas kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran bagi mengenal pasti unsur-unsur disfungsi perkembangan (elements of disfunctions) masih kurang. gangguan pada urat saraf yang mungkin mengakibatkan dia tidak boleh bercakap dengan jelas dan lemah anggota tangan atau kakinya perlu juga dikenal pasti. o Kanak-kanak yang terlalu singkat tumpuan perhatiannya mungkin boleh dibantu dengan ubat -ubat stimulant tertentu dan kaedah pengubahsuaian tingkah laku. keadaan -keadaan seperti jika pakar mengesyaki kemungkinan tingkah laku yang abnormal itu disebabkan oleh sesuatu kurang daya penglihatan atau pendengaran. kekok tangan masalah sawan. Cara rawatan atau latihan seharusnya berbeza antara seorang kanak-kanak dengan yang lain. Penilaian psycho educational penting untuk mengetahui sesuatu penyakit. Oleh itu. Maklumat-maklumat ini akan membolehkan pihak yang berkenaan memilih dan menjalankan strategi-strategi pendidikan yang khas dengan berkesan ke atas kanak-kanak tersebut. ujian yang terperinci perlu dijalankan. lebih luas dan tidak boleh menumpukan perhatian. Jika disyaki pendengarannya kurang jelas.o Pakar kanak-kanak telah lama mengetahui bahawa ada bahan -bahan makanan tertentu yang boleh menyebabkan perubahan pada tingkah laku kanka-kanak. o Kini. o Sewaktu melakukan pemeriksaan fizikal. 32 . doctor akan menjalankan ujian-ujian yang sewajarnya.

bercakap atau menjaga diri. Kecacatan terbahagi kepada kecacatan -kecacatan fizikal/anggota.30% daripada kanak -kanak yang terencat akal teruk disebabkan oleh keabnormalan genetik sepertisindrom Downs.ciri kanak-kanak terencat akal -Aspek Kognitif -Aspek Afektif -Aspek Psikomotor Aspek kognitif 33 . Definisi Kerencatan Akal DEFINISI & FAKTOR PENYEBAB Kanak-kanak yang ditafsirkan sebagai terencat akal adalah kanak -kanak yang mempunyai daya pemikiran yang berkurangan dan bermasalah dalam pembelajaran. Pengusaha-pengusaha tadika memberikan program pengayaan kepada anak -anak murid mereka dengan menggunakan berbagai -bagai teknologi pembelajaran yang dikatakan sesuai dan boleh meningkatkan teknologi pembelajaran yang dikatakan sesuai dan boleh meningkatkan prestasi intelek kanak -kanak.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK TERENCAT AKAL Definisi Kognitif. TOPIK 5 : BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL 5. Kanak-kanak sebegini mempunyai ukuran IQ(intelligence quotie nt) kurang daripada 50. 30% disebabkan oleh meningitis dan masalahperinatal manakala 15% tidak ada sebab sebab tertentu. o Institusi-institusi ini juga mengaturkan aktiviti -aktiviti atau kurikulum yang menekankan aspek penyampaian maklumat dalam aktiviti -aktiviti harian kanak-kanak tersebut. Mereka yang kerencatan akalyang teruk (severe mental retardation) tidak boleh berjalan. Psikomotor = melibatkan perkembangan kemahiran dan kebolehan fizikal atau otot. Afektif = melibatkan perkembangan sikap dan nilai murid. Manakalamereka yang tidak begitu teruk hanya mempunyai masalah mempelajari cara-cara hidup sepertimenjaga diri. STRATEGI o Penekanan terhadap kecemerlangan telah menggalakkan penubuhan institusi-institusi yang menawarkan program-program pengayaan. KANAK-KANAK TERENCAT AKAL Ciri . penglihatan danpendengaran.II. Kecacatan anggota tidak bermakna anak yang terlibat kerencatan akal. Afektif dan Psikomotor Kognitif = melibatkan perkembangan kemahiran kebolehan intelek murid. 25% disebabkan palsi serebrum.

y y y y y

Kurang daya Tumpuan Pengamatan dan pemahaman yang lambat Kurang Kawalan Emosi Pentafsiran persekitaran yang lambat Pertuturan yang kurang efektif

Aspek Afektif y Tidak Mampu menjaga Diri y Kawalan emosi yang tidak efektif y Kurang bersosial y Kebergantungan Aspek Psikomotor y Pergerakan yang lembab y Hiperaktif y Pergerakan terbatas y Statik y Kawalan Otot yang tidak sempurna 5.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL PENGENALAN y Kanak-kanak yang mengalami terencat akal adalah kanak-kanak yang mengalami keadaan perkembangan minda dan daya pemikiran yang kurang ataupun tidak lengkap termasuk kecaca tan dalam fungsi intelek dan sosial. y Kanak-kanak terencat akal memerlukan masa yang lama untuk mempelajari sesuatu kemahiran jika dibandingkan dengan kanak -kanak normal (Deller, R. 1990). y Mengalami masalah dalam pembelajaran disebabkan tahap mental yang rendah dan kurang ataupun ataupun tiada keupayaan dalam menguruskan aktiviti seharian. y Ciri-ciri kanak-kanak terencat akal ialah : i. Proses kognitif terhad dan menjejaskan pencapaian dalam bidang akademik ii. Perolehan dan penggunaan bahasa kurang tepat daripada segi struktur dan kandungan iii. Keupayaan fizikal dan motor yang agak terhad iv. Ciri peribadi dan sosial yang mana kurang daya tumpuan dan menimbulkan masalahtingkah laku

Bentuk Bahasa y

Bentuk bahasa ialah bahagian bahasa yang dapat dikesan oleh pancaindera melalui pendengaranatau pembacaan. Antara aspek yang dapat dilihat dalam bentuk bahasa ialah sistem f onologi,morfologi, sintaksis.

34

y

Bentuk bahasa juga dapat diperhatikan melalui susunan ayat,intonasi, nada dan sebutan.Bentuk bahasa kanak -kanak terencat akal :Á - tidak tepatÁ - kurang sempurna

Kandungan Bahasa

Kandungan bahasa (sistem semantik) kanak-kanak terencat akal:Á - kosa kata yang kurangÁ - kualiti bahasa adalah rendah
Penggunaan Bahasa

Penggunaan bahasa (pragmatik) kanak -kanak terencat akal adalah tidak tepat, tidak lengkap atautidak sempurna:Á - situasi / keadaanÁ - masaÁ - Tujuan
KESIMPULAN

Dari segi bentuk, kandungan dan penggunaan, bahasa kanak -kanak terrencat akal adalah tidak sebaik kanak-kanak normal.
5.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA

Apabila dikenal pasti seseorang kanak -kanak itu menghadapi kerencatan mental, dia harusdidedahkan kepada suatu program intervensi awal yang teratur. Lazimnya, program-program intervensi ini menumpukan kepada penguasaan bahasa,peningkatan kemahiran kognitif dan sosial serta mengajar kanak -kanak itu menjaga dirisendiri. Latihan senaman ditekankan untuk memperkuatkan otot dan kelincahan pergerakan. Penyelidikan menunjukkan bahawa rangsangan yang diberikan pada awal perkembangan mempertingkatkan peluang kanak -kanak ini realisasi sepenuh potensinya. Seperti kanak-kanak normal, kebolehan intelek kanak -kanak ini berbeza. Tahap kecekapan mental kanak-kanak khasnya kanak-kanak sindrom Down boleh berbeza di antara ringan hing ga teruk ; tetapi majority berfungsi pada tahap ringan hingga sederhana. Oleh kerana perbezaan individu ini adalah sukar untuk meramal pencapaian masa depankanak-kanak ini. Pengajaran yang dicadangkan harus mengambil kira perbezaan intelek yang wujud dikalangan kanak-kanak ini.

35

Adalah dicadangkan untuk bermula dengan pendedahan kepada konsep -konsep konkrit, iaitukonsep-konsep yang boleh dilihat dan disentuh. Sesuatu perkara yang diajar hendaklah dibahagikan kepada tugas -tugas kecil sertapemberian peneguhan yang kerap dan serta merta apabila sesuatu tugas telah tercapai atautidak tercapai.
KAEDAH MENGAJAR PELAJAR KERENCATAN MENTAL

Setelah memastikan apa yang hendak diajar, tugas setersa ialah untuk menentukanbagaimana mengajar pelajar kerencatan mental. Analisis Aplikasi Tingkah Laku (Appliied Behavior Analysis) dicadangkan dan berdasarkanpendekatan ini pelbagai strategi pengajaran telah diperkenalkan. Prinsip-prinsip asaspendekatan ini ialah seperti berikut: 1. Analisis Tugas Sesuatu kemahiran yang hendak diajar dijelaskan dengan terperinci dan dibahagikankepada bahagian -bahagian kecil. Kemudian bahagian -bahagian kecil tersebutdisusun mengikut urutan yang dapat meningkatkan kefahaman. Juga, bagi setiapbahagian, tempoh masa untuk menguasainya dinyatakan. 2. Penilaian Untuk memastikan sama ada bahagian kecil itu dikuasai atau tidak. Sekiranya tidakdilakukan, kesilapan pelajar tidak dapat dikesan. 3. Gerak Balas Aktif Tentukan pelajar terlibat aktif dan setiap gerak balas pelajar dicatat. 4. Maklum Balas Pelajar memerlukan maklum balas serta -merta tentang usaha mereka. Maklum balasmerupakan pujian atau peneguhan positif lain bagi jawapan atau tingkah laku yangbetul. Bagi jawapan yang salah, pelajar diberi galakan dan peluang untukmembetulkannya. Maklum balas hendaklah tepat, serta merta, positif dan kerap. 5. Pemindahan Pembelajaran Berlaku apabila sesuatu kemahiran atau tingkah laku yang dipelajari digunakan dalamsituasi berlainan. Salah satu cara pemindahan ini berlaku adalah memberi peluangpelajar mengamal sesuatu kemahiran dalam situasi berlainan. Contohnya, bawa ke padang.

36

masalahbahasa ataupun kedua -duanya sekali. 2005) mendefinisikan Autisme sebagai ketidakmampuan untukberinteraksi dengan orang lain. Maksud tersekat laku ialah kanak-kanak autisma akan menunjukkan tingkah laku yang tidaksesuai dengan peringkat umur mereka malah melakukan pekara diluar jangkaan kita. Kata ini digunakan dalambidang psikiatri untuk menunjukkan gejala menarik diri (Wing 1974). y Corak kelakuan yang berulang. Contohnya kanak-kanak sebelas tahun akan menunjukkan tingkah laku mengamuk sepertikanak-kanak tiga tahun ataupun kanak-kanak tersebut akan memegang sesuatu permainandan menguis permainan tersebut sehingga hancur atau rosak. y Cohen dan Bolton (1999) mendefinisikan Autisme sebagai k eadaan yang mempengaruhi anakmembuat mereka tidak dapat membentuk hubungan sosial atau mengembangkan komunikasisecara normal. dilakukan diagnosis ke atasnya dan diberi tindakan.Dalam domain komunikasi itu sendiri terdapat pelbagai kecacatan lain seperti terencat akalataupun autism Komunikasi normal biasanya bergantung kepada pertuturan dan bahasa. y Kanner (dalam Safaria. Faktor-faktor penyebab autisme 37 . Apa itu autisma? y y y y Autistik atau autisma merupakan kecacatan seumur hidup yang berlaku terhadap kanak-kanak sejak kecil lagi. Simptom-simptom y Tidak suka bersosial.KEBERKESANAN KOMUNIKASI Masalah dalam komunikasi adalah masalah yang biasanya menyebabkan kanak kanak itudirujuk kepada pakar untuk disaring. y Mengelak daripada bertentang mata. Masalah komunikasi mungkin timbul daripada masalah pertuturan. y Gangguan pertuturan. y Tidak mengendahkan rasa sakit. Manakala bahasa merangkumi apa yang orang lain nyatakan dan kemampuan menggambarkan dalam pemikiran bentuk -bentuk simbolik seperti dalam perkataan ataupun pergerakan yang mewakiliperkataan. Autisma merupakan masalah komunikasi yang tersekat laku. Pertuturan ialah kemampuan mengeluarkan bunyi-bunyi yang difahami seperti perkataan dan ayat. y Pendengaran tidak normal.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK AUTISME Pengertian Autisme y Autisme berasal dari kata Yunani autos yang bererti sel (diri). TOPIK 6 : BAHASA KANAK-KANAK AUTISME 6.

dan dalam berkomunikasi pun masih bisadilakukan secara dua arah meskipun terjadinya hanya sesekali. Genetik y Menurut Proquest. mengigit kuku. struktur. dan gangguan motorik yang stereotipik cenderung agak sulit untuk dikendalikantetapi masih bisa dikendalikan. anak autisme masih menunjukkan sedikit kontak mata. dan Phenylketonuria. jika anak pertamamengalami autisme maka kemungkinan anak kedua juga mengalami autisme sekitar 10 -20 %. Persekitaran y Selama proses kehamilan dan kelahira n bayi. menunjukkan ekspresi -ekspresi muka. Pendarahanyang terjadi antara usia kehamilan empat sampai lapan bulan juga dapat menyebabkan bayiterlahir autisme (Bettelheim. danfungsi otak pada anak autisme.Namun ident itas dan jumlah gen yang tidak stabil dapat menganggu perkembangan otak yangakhirnya menghasilkan gangguan autisme. acuh. d). seperti memukulkan kepalanya sendiri. Ubat-ubatan y Menurut Autism-Society (2004) Autisme cenderung terjadi pada individu disebabkanpengambilan ubat oleh ibu semsa hamil seperti Fragile -X Syndrome. Tuberus Sclerosis. namun ia tidakmemberikan respon ketika namanya dipanggil. namun setelah pemeriksaanterhadap otak kanak -kanak autisme menunjukkan adanya perbezaan bentuk.a). b). 38 . Autisme ringan y Pada tahap ini. anak autisme masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidakberlangsung lama.Congenital Rubella Syndrome. gerakan tangan yangsterotipik dan sebagainya. Kelainan Otak y Walaupun gangguan autisme belum ditemukan secara pasti. faktor persekitaran seperti jangkitan virus danterkena bahan kimia dapat menjadi penyebab gangguan autisme pada bayi. b). 1963). Anak autisme ini dapat memberikan sedikit respon ketika dipanggilnamanya. masih boleh dikendalikan dan dikawal dengan mudah . Tindakan -tindakan yangdilakukan. c). Autisme sedang y Pada tahap ini. menyakiti dirisendiri. Tindakan agresif atau hiperaktif. (2004) faktor genetik sebagai penyebab utama dari gangguan autisme. Peringkat autisme a). Dalam satu keluarga.

jangan mengatakan "Ini biru" malah lebih baik menggunakan "Inipen biru". Kebanyakkan kanak . rawatan di rumah yang mempunyaisuasana yang terapeutik disyorkan. Seperti "Ok. Terapi kelakuan dan terapi pelukan (ibu bapa digalakkanmemeluk anak selama yang boleh untuk mengeratkan perhubungan fizikal dan emosi)didapati sangat menggalakkan.kita boleh mula sekarang?" Ini menyebabkan arahan yang ingin disampaikan boleh menjadi satupertanyaan dan kanak . Peranan ahli patologis pertuturan / bahasa y Mengenalpasti pengidap alami kecelaruan bahasa y Mendapat dan mendalami maklumat tentang kemahiran bahasa 39 . setiap jenis terapi perlu disyorkan serta dikendalikanol eh pakar dalam bidang tersebut. Oleh itu anda perlu bertutur dengan perlahan dan jelas bagi membolehkan merekamendapatkan kebanyakkan klu verbal anda.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK AUTISME Individu Autisma mungkin mengalami masalah untuk memproses setiap percakapan yangdidengarnya. 6. 6. Contohnya jangan menggunakan "Aidil pergi dud uk. Sebagai contoh. Jika ibu bapa mendapati sukar menjaga anak di rumah. Jangan menggunakan bahasa abstrak sehinggaanda pasti mereka memahaminya. Namun.Biasanya anak autisme memukul -mukulkan kepalanya ke tembok secara berulang-ulang danterus-menerus tanpa henti. Apakah yang boleh dilakukan? y y Kanak-kanak autistik perlu dihantar ke sekolah yang khas seelok-eloknya semasa anak masihkecil lagi. anak autisme tetap memukul-mukulkan kepalanya. anak autisme menunjukkan tindakan -tindakan yang sangat tidak terkendali. Ketika orang tua berusaha mencegah. pertuturan ini adalahditerima dan menyebabkan aktiviti tersebut terpaksa diberhentikan. bahkan dalam kondisi berada dipelukan orangtuanya. sindiran atauperibahasa.kanak boleh mengatakan "Tidak". Ia baru berhenti setelah merasakelelahan kemudian langsung tertidur. Dalam konteks ini.c). Sebaliknya mereka memahami makna yang terdapat dalam satu satu ujaran percakapansahaja (terlalu lurus/konkrit). Autisme berat y Pada tahap ini. namun anak tidakmemberikan respon dan tetap melakukannya. Pastikan kanak kanak itu melihat muka anda bagimemudahkan mereka mempelajari mimik muka. KAEDAH PENILAIAN BAHASA a." Sebaiknyaanda menggunakan perkataan "Aidil duduk atas kerusi". sekiranya anda mengajar konsep warna denganmenunjukkan warna2 pen berbeza.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA 1.kanak Autisme juga tidak memahami perkataan kiasan. Elakkan juga daripada menanyakan soalan semasa ingin memberikan ara han.

Secaraumumnya terapi bermain boleh: y y y y y Membolehkan kanak-kanak mengawal emosi dan kehidupan. Membantu kanak-kanak mengadaptasi dengan persekitaran baru de ngan cepat.STRATEGI INTERVENSI a.KEBERKESANAN KOMUNIKASI y Sukar untuk berkomuniksi. y Susah untuk mengulang semula perkataan yang disebut y Pengidap Autisme sangat susah untuk memahami sesuatu yang bersifat abstrak. Bahkan. Sifat Bahasa y Kompleks atau sukar untuk difahami. y Banyak perkataan yang diulang -ulang.y y y Menilai tingkah-laku bahasa / komunikasi pengidap Membuat keputusan tentang keperluan intervensi Menjalankan program intervensi b. Pendekatan Interaktif Antara cara-cara menggalakkan komunikasi awal kanak. Manfaat bermain ini dirasai semua orang. y Baca buku kepada anak setiap hari. y Penggunaan bahasa tidak memiliki kreativiti dan daya cipta. y Elakkan mengajuk cakap seperti keanak-anakkan y Gunakan gaya yang sesuai ekspresi muka y Menerima usaha kanak-kanak yang ingin berkomunikasi y Cuba mentafsir maksud komunikasi anak dan cuba galakkan anak terus berusahauntuk berkomunikasi.kanak. kesannya turut dirasai orang dewasa. Memberi kanak-kanak kepuasan dan keyakinan diri apabila misi bermain dapatdilaksanakan dengan baik. y Sentiasa menceritakan apa yang berlaku dan menamakan benda -benda. 3. y Gunakan ayat yang ringkas. Terapi Kajian membuktikan bermain dapat merangsang minda dan kebolehan berfikir kanak-kanak. 2. b. pendek dan jelas. berinteraksi dansaling mendapat serta memberi sokongan sesama mereka. y Gunakan peluang seharian untuk berkomunikasi. y Tidak suka bergaul dan suka bersendiri. y Dengar permintaan anak dengan bersungguh -sungguh. termasuk kanak-kanak yang tidakboleh bercakap dan melihat. y Jarang menggunakan bahasa. Bermain dapat menggalakkan kanak -kanak untuk berkawan. 40 . y Perkembangan bahasanya adalah lambat. Kanak-kanak yang pandai bermain juga sebenarnya ada daya kognitif (kebolehanberfikir) yang baik.

MASALAH PENDENGARAN STRUKTUR TELINGA 41 . kon itu seperti segitiga) CIRI-CIRI KANAK-KANAK CACAT PENGLIHATAN BEKERPELUAN KHAS DARI SEGI PSIKOMOTOR kanak-kanak ini amat takut kepada persekitaran.Tidak memahami benda-benda abstrak.Persekitaran CIRI-CIRI KANAK-KANAK CACAT PENGLIHATAN BEKEPERLUAN KHAS DARI SEGI KOGNITIF 1. haruslah menggunakan bahasa yangjelas. Gunakan Alat Bantu Menjagar untuk mengajar mereka.y y y y y Sukar untuk menggunakan bahasa Mengadakan pelbagai aktiviti kepada pelbagai yang dapat menarik budakautisme supaya dia dapat bergaul dan dapat berbahasa dengan kawan kawanyang lain. Cth : menyentuh sesuatu. Gunakan permainan bahasa supaya mereka lebih minat berbahasa TOPIK 7 : BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH SENSORI 7. pyramid itu seperti kon. Tahap keyakinan mereka amat kurang. Cth : berkenaan warna 2. Daya untuk membuat keputusan terhadap satu permasalahan amat lemah. Mereka amat memerlukan bimbingan orang dewasa.Baka 2.Tidak memahami konsep bentuk (cth .Pengamatan dan daya anggaran sesuatu jisim amat lemah kerana terbatas ( kecuali melalui pengalaman) 3. Apabila berkata-kata dengan mereka.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALH PENDENGARAN DAN BERMASALAH PENGLIHATAN APA ITU KANAK-KANAK BERMASALAH PENGLIHATAN? Merupakan kanak-kanak yang mempunyai masalah berkenaan dengan alat -alat artikulasi berkenaan jarak penglihatan yang disebabkan oleh : 1.

cuping telinga kecil atau tiadacuping telinga (mikrotia / anotia). tidak seperti masalah pendengaran konduktif yangboleh dirawat secara pengambilan ubat atau pembedahan. y Masalah ini tidak dapat dirawat.JENIS MASALAH PENDENGARAN y Masalah Pendengaran Konduktif. y Masalah Pendengaran Sensor ineural. MASALAH PENDENGARAN KONDUKTIF y Masalah pendengaran konduktif berlaku apabila terdapat masalah atau jangkitan pada telinga luar dan telinga tengah. seseorang yang mempunyai masalah pendengara sensorineural jugamempunyai n mampatan tahi telinga dikategorikan sebagai mempunyai masalahpendengaran campuran. y Masalah ini tidak dapat dilihat secara fizikal (tiada rem besan nanah atau kecacatanfizikal) tetapi hanya dapat dikenalpasti melalui pemeriksaan pendengaran secaramenyeluruh. y Apa jua masalah yang berlaku di telinga luar/tengah beserta masalah di telingadalam disebut sebagai masalah pendengaran campuran. MASALAH PENDENGARAN CAMPURAN y Masalah pendengaran campuran pula berlaku apabila terdapat kehadiran kedua -duamasalah pendengaran serentak iaitu masalah pendengaran konduktif dan sensorineural hadir bersama. jangkitankuman pada salur telinga atau telinga tengah dan gegendang telinga bocor/peca h MASALAH PENDENGARAN SENSORI NUERAL y Masalah pendengaran sensorineural pula berlaku apabila terdapat masalah ataujangkitan pada telinga dalam. sumbatan tahi telinga di salur telinga. TANDA-TANDA 42 . y Contoh masalah dan jangkitan yang boleh menyebabkan masalahpendengarankonduktif ialah ketiadaan lubang telinga (atresia). y Masalah Pendengaran Campuran. tempat di mana koklea dan saraf pendengaran berada. y Contohnya.

2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK DANBERMASALAH PENGLIHATAN BERMASALAH PENDENGARAN MASALAH PENDENGARAN DEFINISI Bm PENDENGARAN y MM bm pdgr terima maklumat melalui deria penglihatan. y Sukar belajar bahasa (lambat dlm perkembangan bahasa) / Sukar menerima ilmu akibat mlahpenguasaan bahasa 43 . tidak mempedulikan oran g lain/ sangat pasif. Sukar memahami perbualan di tempat bising Terpaksa memalingkan kepala ke arah sumber bunyidalam usaha untuk memahami apa yang didengari Sukar memahami perbualan telefon Toleransi terhadap bunyi bising berkurang Suka memencilkan diri dari bergaul dan berbual Terdedah kepada bunyi yang sangat kuat Terlibat dalam kemalangan yang melibatkan kecede raan di bahagian kepala dan leher Terdapat ahli keluarga yang juga mempunyai masalah pendengaran Pengambilan ubat ottoksik Menghidap penyakit sistematik (kencing manis. ekspresi muka dan gerak tangan daripada mendengar y Lewat bertutur y Lebih banyak menunjuk dengan jari daripada bercakap y Menonjolkan sikap yang ganjill ketika berinteraksi den rakan-rakan gan y Telinga sering berair atau bernanah KESAN-KESAN y Perkembangan bahasa y Pertuturan y Komunikasi 7. menyendiri y Lebih banyak emnunggu dan melihat apa yang dialkukan oleh o rang lain dahulu sebelum melakukan tugas y Akan melihat bibir.y y y y y y y y y y y y y Meminta percakapan diulang berkalikali Bercakap dengan nada suara yang lebih kuat daripada biasa Tidak memahami arahan yang diberikan atau silap memahami arahan. melihat isyarat visual. buah pinggang dll) PETANDA MURID y Tidak bertindak balas terhadap bunyi y Tidak bertindak balas terhadap panggilan nama sendiri y Tidak memahami/ silap memahami arahan y Kelihatan tidak memberikan tumpuan/ mengelamun y Kelihatan nakal.

Orlans (1984).persekitaran ketika dlm rahim dan beberapa faktor ygtdk diketahui. semasa & selepas beberapa tahun kelahiran. y y MENGENALPASTI & PENTAKSIRAN 1. Masalah ini dpt dikenalpasti sebelum. TUGAS TUGAS AUDIOLOGIS y 2 pakar terlibat : audiologis (diagnos) & otplogis (rawatan) y Audiologis & otplogist memberi khidmat runding cara mengenai konservasi pendengaran kpdsyarikat & ind. Masalah komunikasi Tertekan apabila berkomunikasi Guna bahasa isyarat / membaca gerak bibir (lipreading) Sebab : keracunan semasa ibu mengandung / jangkitan pra lahir / penyakit selepas lahir /menigitis / demam panas / beguk / difteria / rubela / campak / influenza. Meadow . JENIS KEHILANGAN PENDENGARAN 3 jenis kehilangan pdgr iaitu : 1.y y y y y y y y y y Tdk terima maklumat secara verbal Ilmu disampai dlm bahasa lisan & tulisan 30 40 dB (dicibels) tahap tdk serius 8 0 90 dB kepekakan teruk. Audiologis 44 . Pendengaran separuh / tdk dpt bertindak balas terhadap bunyi. 2. konginatal ialah masalah berkaitan dgn kesihatan semasa proseskelahiran. y y y y y 3. A.Mlah ini disbb ketidakstabilan genetik. y y KEHILANGAN PDGR SENSORI NEURAL kerosakan saraf yg berkekalan & tdk boleh dipulihkan Tahap kehilangan pdgr yg melebihi 60 dB KEHILANGAN PDGR KONDUKTI kerosakan bhg tengah telinga Sesetengah bunyi dpt dibezakan ttp pd kebiasanya tdk dpt dibezakan Dpt dengar dan bezakan bunyi vokal Tdk dpt bezakan bunyi konsonan jk disebut tidak jelas Tahap kehilangan pdgr yg melebihi 60 dB KEHILANGAN PDGR CAMPURAN Gabungan kehilangan pdgr konduktif & sensori neural Tahap kehilangan pdgr diantara kehilangan konduktif & sens ori neural. Bermasalah utk belajar & sebut huruf / perkataan.

45 .y y y y Beri perkhidmatan saringan kpd bayi / kk Mengdiagnosis mlah pendengaran kk / dewasa Menilai. memilih & mendispensi ABPdgr Beri khidmat nasihat ttg pemakaian dan penjagaan ABPdgr B. ujian ini hanya memberi gambaran kasar kehilangan pdgr UJIAN OBSERVATION AUDIOMETRY BEHAVIORAL (BOA) 3. UJIAN CRIBOGRAM y y y y y Tujuan Ujian :membuat saringan Di hospital utk uji kehilangan pdgr bayi baru lahir / dlm raw atan rapi Tdk beri ukuran yg tepat Praktikal utk bayi berumur beberapa minggu Safari Beri (2004). Audiologis dlm bilik mempunyai alat audiometric Pesakit :dlm bilik evaluation room Alat digunakan :earpone @ melalui tulang telinga (bone conduction vibrator). y y Pemerhatian tindak balas bayi pd bunyi yg didedahkan Safari Beri (2004). y y y y y Ujian bunyi tulen ke atas kk berumurlebih 30 bulan Guna rangsangan bunyi yg tulen dgn menggunakan alat audiometer Kanak-kanak terima bunyi melalui earphone @ ujian tulang telinga (airconduction / bone conduction) Hasil ujian di rekod dlm µaudiogram¶ / ujian dijalankan kedap bunyi (acoustic room) Cara Ujian : o o o o Dijlnkan dlm 2 bilik berasingan. Otologis y y y Beri khidmat nasihat dlmpemilihan sistem amplitikasi bd utk mm bm p dgr (alat pendengaran peribadi & sisten FM) Kerjasama dgn pekar lain pilih calon utk implan koklea / pemetaan koklea Beri latihan audiotori 2. jk bayi tdk bertindakbalas terhadap bunyi yg diberikan maka bayi tersebut boleh dikategorikan sbg kanak -kanak bermasalah pdgrn UJIAN PURE -TONE AUDIOMETRY 4.

lah sejenis ujian mengenaikepentingan terhadap bahan -bahan @ alat pertuturan & pentingnya memperoleh @memahami pertuturan yg dituturkan Sbg alat fundamental utk tafsir kehilangan pdgr Boleh diguna utk dignostik kebolehan bertutur melalui sistem audiotari Speech Audiometry : guna pertuturan dimana satu set bunyi yg kompleks & pertuturan caraberkomunikasi membolehkan kita meluahkan perasaan dgn suara. Alami masalah pertuturan 4. o B. y UJIAN SPEECH AUDIOMETRY Meadow-Orlans (1984). SANGAT TERUK (90 Db ke atas) y y y Sukar dengar walaupun bunyi yg kuat pd jarak yg dekat. Pertuturan : o Paduan bunyi dgn perkataan o Mencantumkan perkataan kpd unit & dlm btk bunyi yg mempunyai makna. o Jk penerima tdk btbalas terhadap bunyi maka penerima dianggap sbgkk bm pdgr.5m Dpt dengar bunyi vocal ttp tdk dptbezakan bunyi konsonan.5.mana penerima dpt terima maksud komunikasi yg tepat spt d isampai olehpenyampai. y y y y y y TAHAP KEHILANGAN PENDENGARAN 3. TERUK (71 y y y 90 dB) Bunyi yg kuat sj dpt didengar pd jarak 0 0. Btk ujian : mengenalpasti perkataan (word recognition testing) Tujuan ujian : o Mengukur sejauhmana jelasnya bunyi perkataan yg dituturkan oleh penyampai dptdifahami oleh penerima. ujian speech audiometry pula a. Alami masalah pertuturan 46 . Dpt dengar bunyi / pertuturan dgn gunakan ABPdgr.

mlah komunikasi a.tdk dpt tiru bunyi yg dilambangkan dlm komunikasi KOMPONEN BAHASA y 5 komponen bahasa : fonologi. 2 masalah komunikasi : masalah pertuturan & masalah b ahasa Kecacatan pdgr mbbkan kecacatan komunikasi KK pekak.lah kekurangankebolehan menerima. semantik & pragmatik y Kmunikasi berkesan KK perlu kuasai kesemuanya y Jacobson & Halle (1956). 47 .tdk mampu terima sebarang bunyi. nonverbal &sistem lambang grafik. MM tdk dpt diskriminasikan bunyi bila huruf /p/ diganti dgn /d/ makapelajar itu tdk dpt menyebut perkataan itu dgn jelas @ tepat. y y y y y y F ONOLOGI Bunyi bahasa yg membezakan erti / maksud perkataan Set pertuturan @ bunyi sesuatu bahasa mempengaruhi fonologi Dikenali jg sbg aspek segmental Eg : MM tdk dpt bezakan bunyi µpadu¶. morfologi.KESAN KEHILANGAN PENDENGARAN y y MM bm pdgr sukar dlm pertuturan. Jk kk tdk dpt kuasai salah satu antara lima komponen ini. kk bm pdgr kurang @ tdk diberi peluang utk bertutur danberkomunikasi dgn ind normal. pencapaian akademik & psikososial mereka terjejas. menyata. bahasa & komunikasi lisan Hallahan & Kaufman (1991). terdiri drp lambang/simbol mewakili idea. sintaksi s.kemungkinan mereka akan mengalami mlah komunikasi & akan mendtgkan pelbagai mlahkpd mereka kelak. memperoses & memahami konsep @ verbal. Faktor ini mbbkan proses pkbgan bahasa. Pertuturan : mempengaruhi penggunaan simbol tertentu Komunikasi berkesan : tdk semestinya guna bahasa ttp tanpa bahasa banyak perkara tdk dptdipenuhi American Speech Language Hearing Association (1993). MM menghadapi masalah : o menyebut perkataan dgn jelas / tepat dlm pertuturan @ bacaan o menjawab soalan lisan o Newcomer & Barenbaum (2003). tuli & bisu -deria pdgr tdk terima sitmulus . 1. kk cacat pdgr tdk dpt membunyikan perkataan dgnjelas & tepat krn mereka tdk dpt mendengar dgn baik. PENGUASAAN BAHASA DAN PENCAPAIAN AKADEMIK y y y y y y y Bahasa : kaedah komunikasi formal. 1. dgn µdadu¶ Jacobson & Halle (1956).

sintaksis ada dua matlamat iaitu pembentukan tatabahasa &memperkembangkan rangka kerja bg menentukan bahasa yg biasa di dlm situasi tertentu &b. btk & pengolongankata. kata ganti khas (Abdul Halim. kk tdk dpt menulis ayat dgn betul di mana mesej tdk dpt disampaikan dgn tepatakibatnya mereka memperolehi markah yg rendah dlm peperiksaan seterusnya pencapaianakademik mereka turut terjejas.lah pertuturan ilmu bahasa yg mengkaji struktur . SINTAKSIS o Bloom & Lahey (1978). kandungan teks bacaan. MORFOLOGI y Lahey (1988). y Malah dlm BI o tdk dpt guna past tense @ p resent tense dgn tepat o menambah µs¶ o tukar singular kpd plural o Pkbgan sosial mm terbatas.mana ia boleh digunakan. sang Buaya & UKM) dan kata nama am(bunga. Morfem pula adalah unit kecil dlm bahasa yg berfungsi tatabahasa & dpt bezakanmakna. o Noam Chomsky (1957).layang dimain oleh Halim o Owen (1991). o Eg : kesalahan sintaksis (susunan & maksud yg berebza) Saya menonton televisyen malam tadi Televisyen menonton saya malam tadi o Eg : susunan ayat berbeza ttp maksud yg sama Halim bermain layang -layang Layang . makanan & melihat . pelajar akan mempelajari ttg kata ganti nama (saya. kakak) y MM menghadapi mlah : o Tdk dpt guna imbuhan dgn betul o Penggunaan huruf besar / kecil dipangkal perkataan y Lahey (1988). bukit. kesan drp kesalahan kk melakukan kesilapan dlm susunan p-perkataan di dlmayat ini boleh mbbkan kk menghadapi kesukaran utk menyusun perkataan dgn baik ketikamembina ayat.di sana & sesiapa). 3. o bersukan. 2. sintaksis a.lah susunan p -perkataan dlm ayat. morfologi a. makanan & lihat -perkataan berbtk bebas. y Eg : o sukan .Kemungkinan mereka akanmembunyikan perkataan yg berlainan drp apa yg guru mereka sebut.perkataan terikat y Jk dilihat dlm kategori pengolongan kata . menulis jawapan pd kertas exam & jawapan tdk menjawabsoalan 48 . o MM hadapi mlah :Sukar menjawab soalan kefahaman & membuat karangan / Memahamiarahan.

lah berkaitan dgn mengetahui ttgapa yg hendak diperkatakan. efektif bahasa. Sesuatu bahasa mudah difahamiperlu mempunyai dua bhg iaitu ujaran (sistem bunyi) & isi (makna drp ujaran). y Wood (1982).Farrel (2000:139). terdpt dua aspek dlm pragmantik iaitu penyampaian mesej & pkbganbahasa dlm bidang arahan dan t. semantik a. morfologi.lah penggunaan sintaksis.mana ia diperkatakan y y MM menghadapi mlah : Menggunakan bahasa dlm konteks hubungan sosial 49 . SEMANTIK o Bloom & Lahey (1978). bila ia patut diperkatakan dan b. perenggan.laku y Elemen mempengaruhi pragmantik : Kelancaran. perkataan dlm pengajaran Mamahami simpulan bahasa @ bahasa kiasan Hilang minat @ tumpuan pd pelajaran sbb mereka tdk dpt memahami makna &konsep penyampaian maklumat bahasa. Objektif pengajaran sukar dicapai 5 5. pragmantik a. o MM hadapi mlah : Sukar memahami maksud petikan. dlm komponen bahasa pragmantik a. M. fonologi & semantikpd masa yg sama keperluan komunikasi timbul. PRAGMATIK y Owens (1991). penggunaan tatabahasa. semantik mempunyai kaitan dgn perhubungan bunyi.4. menunggu giliran utkberbincang dgn lakukan penamba han. Konsep @makna sesuatu tafsiran bahasa lebih mudah difahami sekiranya pendengar dpt menyelami @memahami perasaan penutur . Setiap bunyi adamakna tersendiri & ia mengkaji hakikat makna itu sendiri.lah satu penjelasan makn a @ makna bahasa utkpenyampaian & mempunyai perkaitan akal & psikologi antara pengguna bahasa & pendengar o 3 cara penjelasan makna : Dgn mengecam sifat makna Kandungan ayat dlm menerangkan sesuatu peristiwa Dgn cara mentafsir makna perkataan o Bloom & Lahey (1978).

STRATEGI 50 . PENILAIAN Perkembangan PersepsiPerkembangan persepsi merupakan suatu proses mengumpul dan mengintergrasikan asas -asas pengalaman sensori secara berperingkat. Pengalaman menginterpretasikansesuatu maklumat akan mempengaruhi pencapaian seseorang kanak-kanak bukan sahajadari aspek persepsi tetapi juga kognitif (Kail. Hasil ujian menunjukkan bahawa kanak -kanakbuta amat sukar untuk mengadaptasi sumber atau petunjuk (clue) yang ada. diantaranya ialah meta analysis dimanakanak -kanak buta dan rabun diletakkan di suatu kawasan dan diuji bagaimana merekamengamati ruang di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh ialah konsep warna yang amat sukar diterangkan kepada kanak-kanak cacatpenglihatan (Moore. Pelbagai ujian telah dijalankan untuk membuktikan bahawa kanak -kanak cacat penglihatanyang mengalami kecelaruan di dalam konsep ruang. Merekamemerlukan latihan sebelum didedahkan kepada sesuatu situasi baru (Linn & Petersen. y   Kesan mlah kpd MM / Guru : Tdk dpt mengajukan soalan kpd guru jk tdk faham sesuatu Tdk dpt ambil bhg dlm pbc. Eg : dlm perbincangan mm tdk menunjukkan minat terhadap apa yg dinyatakan olehrakan mbbkan perbualan tdk bersesuaian dan tdk menarik. ii. Menurut Nielsen (1991) bagi kanak-kanak buta. 1997).1985). konsep ruangboleh dikatakan sifar kerana hanya dengan berbekalkan pengalaman dan latihan sahajamereka akan dapat memahami konsep ruang ini. gabungan pengalamanperseptual yang lebih mantap melalui latihan -latihan yang spesifik dan berterusan akanmenghasilkan sesuatu yang lebih mantap dan matang. Menurut teori Gibson. Suka menyendiri Guru sukar selami perasaan mereka sbb tdk luahkannya Kurang maju dlm pelajaran 7. 2001).3) IMPLIKASI DALAM INTERVENSI BAHASA MASALAH PENGLIHATAN i.

Latihan mengenal gema adalah dengan melatih kanak-kanakmengenal balikan gelombang pantulan pada objek seperti dinding agar mereka mengetahuikedudukan mereka ad alah berhampiran dengan sesuatu objek. Menurut Vaughnet al.Latihan perlu diberikan untuk mereka mengenal sesuatu jarak seperti apakah yang dikatakandengan satu depa dan sepuluh meter. Pengenalan kepada saiz memerlukan pelbagai elemen yang dapat menyokong sesuatukeadaan. Kanak kanak ini perlu diberikan pengalaman untukmembuat ukuran sendiri menggunakan tali pengukur untuk mendapatkan perbandingan jarak. Ini adalah disebabkan merekatidak menguasai konsep ruang. Keupayaan persepsi adalah berkaitan dengan penggunaan deria. Bayi perlu diberikanpendedahan tentang individu-individu penting seperti ibu. abang memakai seluar saiz Xdan ayah memakai seluar saiz XL. adik memakai seluar saiz S. Seterusnya memantapkan lagi pemahaman perseptual mereka. Sebagai contoh. Perbezaan ini boleh diterangkan kepada kanak -kanakcacat penglihatan untuk membolehkan mereka memb uat perbandingan saiz. Kanak-kanak yang mengalami kebutaan memerlukan pelbagai pendedahan dan latihanin tensif. maklumat tentang jarak sering menjadi kekeliruan. orientasi danmobiliti (Jacobson. Aktiviti untuk mengenal saiz boleh dila kukan dengan membuat persamaan dengankehidupan harian.mereka sering menunjukkan tingkahlaku atau emosi takut. Hanya latihanyang berulang kali dapat membantu kanak 51 . Latihan yang diperlukan ialah mengenal gema. 1993). Diantaranya ialah peningkatan deria bau diperingkat bayi. bapa dan adik -beradik. KEBERKESANAN Murid perlu diberi peluang merasai sendiri sesuatu situasi agar kefahaman yang ada dapatdiperkukuhkan. Kepelbagaianmaterial yang digunakan akan dapat memantapkan lagi pemahaman tentang sesuatu saiz iii. Perasaan takut ini akan lebihmenonjol pada keadaan atau situasi yang baru dilaluinya. (2003) kesan psikologi yang baik kepada bayi yang berisiko tinggi seperti bayi buta akandibawa hingga mereka mampu memahami persekitarannya Jika diperhatikan kepada gaya dan perlakuan seseorang kanak -kanak cacat penglihatan. Mereka akan sukar untukmelakukan pergerakan jika tiada pemandu celik disampingnya. 2004). Bagi kanak-kanak cacat penglihatan. Tindakan iniakan memberikan kesan psikologi iaitu rasa selamat pada seseorang bayi. Oleh yang demikian adalahtepat jika dikatakan bahawa penggunaan deria bagi kanak kanak cacat penglihatan perludimaksimumkan untuk mendapatkan tahap perseptual yang terbaik (Kain.

90db) 4.PKBM 4. Kod Tangan Bahasa Melayu ( Kom. 1.30db 2.minimum (mild) . Semua jenisbahasa komunikasi yang tersebut di atas adalah terbaik dan terpulanglah k epada ibu bapa untuk memilihnya.( 60 . sederhana ( moderate ) .BIM 3. Malah sangkaansedemikian jugalah diyakini oleh penulis semenjak dahulu lagi terhadap mereka yangdikategorikan sebagai orang kurang upaya (OKU) atau insan istimewa ini.( 20 . 1 .( melebihi 90db ) 52 . Teruk ( severe ) .PBM berpandukan kepada ukuran ketidakupayaan pendengaran sepertimana di bawah. Namun satu tugasan berkaitan Persatuan Kebangsaan Pekak Malaysia (PKPM) baru-baruini menyedarkan bukan sahaja penulis malah para hadirin pada majlis itu bahawa insanistimewa ini juga berupaya untuk bercakap.PENILAIAN Umum beranggapan seseorang yang cacat pendengaran atau pekak akan turut kehilangankeupayaan untuk bercakap apalagi menguasai kemahiran menulis. Sangat Teruk ( Profound ) . Penulisan Bahasa Malaysia. menulis dan mengira lI. STRATEGI Terdapat 4 bahasa komunikasi untuk orang pekak yang boleh digunapakai dan yangmanakah satu yang boleh kita iiktirafkan sebagai Bahasa Komunikasi untuk mereka. sesuatukonsep itu selain MASALAH PENDENGARAN I. Bahasa Isyarat Malaysia .( 30 -60db ) 3.Seluroh Kod Tangan Bahasa Melayu)KTBM 2. Pertuturan Kiu Bahasa Malaysia . membaca.berpendapat bahawa intervensi awalan untuk anak -anak pekak mempelajari serta menguasaibahasa komunikasi hendaklah berpandukan kepada tahap pendengaran masing -masing dantiada paksaan untuk mereka untuk memilih bahasa yang akan digunakan.kanak cacat penglihatan ini memahami bersandarkan kepada umur mereka.

secara sedar atausepara sedar. Aspek Psikomotor Aspek pertama ialah aspek psikomotor. berikutmerupakan ciri kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. KEBERKESANAN KTBM ditekankan oleh Jabatan Pendidikan Khas agar Orang Pekak Malaysiamenggunakan KTBM untuk menguasai Bahasa Melayu.Manakala lisan itu memberi kesan yang pelbagai kepada Orang Pendengaran keranalisan menggunakan latar suara yang berlainan dapat memberi gambaran dan maksudkepada Orang Pendengaran. Tingkah laku bolehlah didefinisikan sebagai apa yang dilakukan ataudiperkatakan oleh seseorang individu. Menurut Lewis M. kognitif. diukur dan dinilai dan sebarangperbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak. BIMbertindak sebagai satu komunikasi untuk memudahkan pengajaran dan meningkatkanintelektual. T OPIK 8: CIRI K AN AK-K AN AK BE R MAS AL AH E MOS I D AN T INGK AH L AK U Kanak-kanak yang mempunyai masalah emosi dan tingkah laku akanmengganggu proses pembelajarannya. tingkah laku juga merupakansemua tindakan manusia yangg boleh diperhati. mana-mana bahasa isyarat tidakmenjamin kejayaa n menguasai Bahasa Melayu. Ciri bagi kanak-kanak bermasalahemosi dan tingkah laku bagi aspek ini dapat dilihat dengan lebih jelas melalui 3 jenismasalah tingkah laku bagi kanak-kanak yang disenaraikan dalam masalah psikologi iaitu:- 53 . Manakala. Ini kerana KTBM dan lisan memberi kesan tidak sama. Orang Pekak Malaysia sukar melihat maksud dan gambaransehingga tidak menarik lagi kerana KTBM digunakan tanpa bahasa badan dan mimik. marah.Beaker (2001). 1. Bukan sahaja KTBM tidakmemberi kesan yang baik tetapi juga merosakkan pemahaman Orang Pekak Malaysiadalam tatabahasa Bahasa Melayu. Tetapi. tingkah laku merupakan sebarangperbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak. Selain itu.Bagi penggunaan KTBM. Ciri bagi kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku ini dapat dilihat melalui tiga aspek iaitu aspek psikomotor. Oleh sedemikianlah. dan afektif. secara sedar atausepara sedar. dan lain -lain. Cara Orang Pekak membaca Bahasa Melayu secara tulisan tidak sama dengan caramembaca BIM secara visual. apabila Orang Pekak berkomunikasi di luar pelajaran Bahasa Melayu. Bagi pelajaran Bahasa Melayu. masalah emosi pula bermaksud masalah yang berkaitandengan perasaan atau jiwa seperti sedih.BIM bertindak sebagai bahasa ibunda bagi Orang Pekak Malaysia.III. Setelah meneliti definisi bagi tingkah laku dan masalah emosi. Impaknya ialah mereka akan mundur didalam pelajaran.

kanak-kanak yang mempunyai masalah hiperaktif ini mempunyai masalah kekurangan tumpuan atau mempunyai tumpuan yang singkat.mereka tidak ada hubungan mata denganibu bapa. Hiperaktif lazimnya dapat dilihat dengan ketara dalam kalangan kanak -kanak lelaki berbanding kanak-kanak perempuan. Selain itu. guru dan rakan sebaya apabila meminta sesuatu. Conduct Disorder (Kecelaruan Tingkah laku) Hiperaktif ialah istilah yang digunakan bagi kanak -kanak yang mempunyaitingkah. Kanak-kanak hiperaktif ini selalunya terlalu aktif sehinggakan mengganggu tugasan yang sepatutnya dilakukan oleh kanak ± kanak yang lain. Maka.Kebiasaannya. Mereka juga selalu meninggalkan tempat duduk ketikaberada di dalam kelas.vandalism Berbohong dan Mencuri Mudah panas baran Bercenderung bebas dan berbagai-bagai sifat negatif. ciri dari aspek psikomotor yang dapat dilihat pada kanak-kanak hiperaktif ialah mereka kerap menggerakkan tangan atau kaki atau menggeliang-geliut di tempat duduk. Secara umumnya mereka menunjukkan ciri-ciri seperti berikut:y y y y y y y y y Sikap menentang secara terbuka atau berselindung Keingkaran Agresif secara lisan atau fizikal Suka berkelahi Pendendam Suka merosak harta benda. Oppositional Defiant Disorder (Kecelaruan menentang dan beringkar) 3.1. Misalnya. 54 . ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) 2.Kanak -kanak yang berkecelaruan tingkahlaku menunjukkan defisit dalam tingkahlaku sosial. ciri bagi kanak-kanak yang mengalami ADHD pula ialah merekakerap bercakap dan sering bergerak cergas atau kerap bertindak seolah-olah³digerakkan oleh motor´. Seterusnya. mereka juga menghadapi masalah dalamtumpuan iaitu mempunyai tumpuan mata (eye contact) yang lemah. kanak-kanak yang menghadapi masalah Oppositional Defiant Disorder (ODD) Kecelaruan ini melibatkan tingkahlaku negative.laku yang terlampau aktif (overactive) dan mengganggu (disruptive). mereka juga selalu berlari ke sana ke mari atausuka memanjat. Manakala. melibatkan pencabulan peraturandan tidak mengendahkan hak orang lain secara berterusan dan berulangkali. Selain itu.

3.2. Namaun begitu. terdapat segelintir daripada kanak-kanak ADHD ini masih tidak dapat mengatasi masalah emosi dan tugasan lalu keluar dari kelas. Namun begitu. Mengikut Marilyn Friend (2005). dan mengikut arahan. Terlebih dahulu. mereka mempunyai rendah daya ingatan. pertuturan arah kendiri. afektif didefinisikan sebagai keadaan yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. Kanak-kanak autisme juga berkeupayaan menerima input daripada deria tetapi mereka tidakberupaya memilih maklumat yang penting. Aspek Kognitif Aspek yang kedua ialah dari aspek kognitif. Ciri yang terakhir ialah membentuk semula. Contohnya. Kanak-kanak inisebenarnya mempunyai keupayaan untuk mengasingkan kekecewaan dan masalahemosi bagi menyiapkan tugasan. Seterusnya . marilah kita lihat apakah yangdimaksudkan dengan afektif. Ciri pertama ialah ingatan kerja. Aktiviti mental yang melibatkan keupayaan perkara yang diperhatikan dan menyatukan bahagian -bahagian untukmelaksanakan tindakan baru. kebolehan dalam bidang pengamatan dan perkonsepan dan kebolehan berbentuk kreatif. Ciri kanak-kanak bermasalah emosidan tingkah laku dari aspek kognitif dapat dilihat melalui kanak -kanak dengan ADHD.menyelesaikan masalah. maklumat awal yang mereka adaakan dikekalkan dalam bentuk yang asal. Di samping itu. Pertuturan arah kendiri ini digunakanoleh pelajar untuk membuat refleksi tetntang perkembangan tugasan. terdapat empat ciri yang menunjukkankanak-kanak itu bermasalah emosi dan tingkah laku dari aspek kognitif iaitu ingatan kerja. mereka ini tidak dapat mengingati arahan daripada guru. Maka. mereka ini lemah dan tidak dapat menguasai kemahiran ini. Contohnya ialah mereka ini bermasalah dalam menyelesaikan tugasan yang kompleks. Aspek Afektif Terdapat beberapa ciri yang dimanifestasikan oleh kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku melalui tingkah laku mereka dari aspek yang ketiga iaitu aspek afektif. Bagi ciri ini. dan membentuk semula. kawalan emosi dan motivasi. namun begitu mereka boleh menumpukan perhatian terhadap sesuatu perkara yang mereka minati atau sukai. Berdasarkan istilah yang dikemukan dapatlah kita membezakan kanak-kanaknormal dengan kanak-kanak yang bermasalah emosi serta tingkah laku melalui reaksi dan perlakuan yang ditonjolkan oleh mereka seperti menunjukkan rasa malu ya melampau apabila berhadapan ng dengan orang lain di sekitar mereka terutamanya apabila dikelilingioleh orang-orang yang tidak 55 . kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku kebiasaannya akan menunjukkan ciri seperti terdapat kelewatan dalam perkembangan kematangan dan fungsi-fungsi intelek yang tertentu yang diperlukan dalam perkembangannya di sekolah. Ciri kedua bagi kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku dariaspek kognitif ialah pertuturan arah kendiri. kanak-kanak boleh mengingait tugasan dan beberapa banyak masa yang mereka ada untuk menyiapkan tugasan. kanak-kanak autisme tidak mampu menumpukan perhatian kepada perkaraperkara kecil yang boleh dikaitkan dengan ingatan masa lalu dan mengimbas kembali untuk melihat kepentingan yangada. Ciri ketiga pula ialah kawalan emosi dan motivasi.Namun begitu.Mengikut sumber yang lain pula. ciri kognitif bagi kanak-kanak autisme pula ialah mempunyai tumpuan yang singkat atau terhad. Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Baru.

dan sintaksis. Jika keadaan ini berlaku. misalnya ³idung´ untuk ³hidung´. yang kedua pula ialah kandungan bahasa iaitu sistem semantik. Di samping itu juga. sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. Penambahan bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti ³bawa´ disebut ³bawah atau bawuah´.konsonan ³s´ disebut dengan hembusan angin yang kuat atau keterlaluan boleh mengubah bunyi perkataan tersebut. Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran ataumenghilangkan sesuatu bunyi konsonan. Oleh sebab itu.tengah. ³besa´ untuk ³besar´. Kalau dilihat dari segi bentuk bahasa. kanak-kanak yang bermasalah emosidan tingkah laku meghadapi masalah dalam fonologi. Masalah Bahasa Bentuk bahasa Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut yang terdiri daripada bentuk bahasa iaitu merangkumi system fonologi. Masalah artikulasi terdiri daripada penggantian. Masalah ini ketara dalam penyebutan bahasa Inggerismisalnya perkataan ³sip´ disebut ³shlip´. dan yang ketiga ialah atau fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik). Mereka juga sering mempamerkan emosi yang negatif seperti moody dan juga tertekan. Sebenarnya. morfologi . mereka lebih suka menyendiri dan melakukan kerja sendiri tanpa menghiraukan orang di sekitar mereka. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak -kanak yang masihbelum matang. mereka takut untuk mencuba sesuatu yang baru kerana kurang yakin pada kebolehan yang ada pada mereka lantas lebih suka mendiamkan diri dan hanya akan memberi perhatian terhadap sesuatu yang menarik perhatian mereka. atau akhir perkataan. Pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya. Sekiranya untuk perkataan ³susah´. Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi. Pengguguran boleh berlaku di permulaan. misalnya ³sssyusyah´ . Penggantian bunyi terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain. ³animal´ disebut ³ ammanimal´ atau ³ammaminal´. dan sintaksis. mereka mempunyai nilai keyakinan yang rendah terhadap keupayaan diri mereka sendiri serta berasa rendah diri untuk melakukan sesuatu.dan lain-lain. 56 . emosi mereka lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan juga layanan yang diterima oleh orang sekeliling mereka terutamanya daripada orang terdekat mereka seperti ibubapa mereka.dikenali. morfologi. dan penambahan. pengguguran pengubahan. Ciri-ciri yang ditunjukkan oleh mereka ini sudah tentunya akan membawa kesan yang lain iaitu mewujudkan kesukaran untuk berinteraksi dengan guru ±guru didalam kelas serta rakan-rakan kerana pasif di kala menjalani aktiviti berpasangan atau berkumpulan. Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal. misalnya ³malan´ u ntuk ³makan´´wabbit´ untuk ³rabbit´.

ruang. Sintaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataanperkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. mereka gagal mempelajari perkataan baru secara tidak formal. sinonim. kanak-kanak bermasalah bahasa juga mengalami masalah kekurangan perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif. Hal ini berlaku kerana mereka terlalu bergantung kepada konteks dan penggunaan perkataan yang telah diketahui sahaja menyebabkan mereka menghadapi masalah untuk memahami bahasa yang digunakan di dalam buku teks atau buku ilmiah. Di samping itu. dan penggunaan ³tenses´ yang salah (bahasa Inggeris). pragmatik merupakan satu kajian berkenaan jalinan peraturan yang bertindak sebagai penentu penggunaan bahasa demi proses interaksi sosial dalam masyarakat. mereka juga sukar memahami perkataan yang mengandungi pelbagai makna. kanak-kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku akan menghadapi kesukakaran dalam mengaplikasikan bahasa dalam kehidupan mereka.Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan danpembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas (morfem). Hal ini bererti proses komunikasi mereka akan terganggu kerana ketidakupayaan meluahkan apa yang 57 . dan makna perkataan dan ayat. Semantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan. Selain itu juga. kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku ini juga mengalami masalah kurangnya variasa bahasa disebabkan oleh penggunaan bahasa yang berstruktur dan berbentuk streotaip. Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah. Impaknya. kuantiti. Peningkatan usia kanak-kanak akan menyebabkan masalah ini bertambah serius.menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai. dan tidak berupaya memahami makna perkataan. kita lihat dari segi penggunaan bahasa atau dalam bidang linguistik dikenali sebagai pragmatik dalam kalangan kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. Oleh hal yang demikian. menggunakan perkataan yang berhubung seperti antonim. struktur ayat yang salah. Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa. Penggunaan bahasa adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan kajian tentang makna dan kesan yang timbul daripada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu. Kandungan bahasa Masalah bahasa kanak-kanak dari segi kandungan bahasa dapat dilihat melalui aspek semantik. dan masa. Penggunaan bahasa Seterusnya. Jika dilihat dari aspek ini. Seterusnya. serta penggunaan sesuatu konsep yang abstrak seperti peribahasa. kehendak. pragmatik boleh juga didefinisikan sebagai penggunaan bahasa untuk meluahkan niat seseorang dan menjalankan perkara-perkara di dunia. Kanak-kanak yang bermasalah bahasa dari segi semantik ini mengalami kesukaran untuk memahami makna sesuatu perkataan mengikut kategori. Selain itu.

antara intervensi yang boleh dijalankan adalah melalui penilaian dan pelaksanaan khusus. aksi. tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. bertindakbalas. Selain itu juga. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilainilai tertentu. Oleh itu. Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. 58 . 1. Oleh hal yang demikian. kandungan bahasa. tindakan. maka berikut adalah huraian mengenai kaedah penilaian bahasa. dan reaksi dari segi teknik. pada darjat yang ketara dan keadaan ini seterusnya akan menjejaskan prestasi pembelajaran. tingkah laku juga merangkumi aktiviti. Tingkahlaku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. Manakala.terpendam dalam diri mereka akibat kesukaran dalam menggunakan bahasa sebagai penghubung kepada proses komunikasi. dan penggunaan bahasa diterangkan. masalah tingkahlaku atau gangguan emosi yang serius merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri yang berikut berlaku pada tempoh yang lama. D AN KE BER KES AN AN K OMU NIK ASI K AN AK. Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu. T EKNIK INT ERVE NSI YANG SPESIFIK. Penekanan kepada aspek tingkah laku . dan masalah bahasa kanak ±kanak tersebut dari segi bentuk bahasa. dan afektif dikenal pasti. kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ. aktiviti yang melibatkan otot-otot. Carl Rogers (1999).teknik intervensi yang spesifik dan keberkesanan komunikasi kanakkanak bermasalah emosi dan tingkah laku. Masalah tingkah aku dalam kalangan muridmurid ialah merujuk kepada sebarangtingkah laku sama ada positif ataupun negatif yang menjejaskan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Penilaian Bahasa Tingkah laku merujuk kepada semua tindakan manusia yang boleh diperhati. Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak dalam memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza. prestasi. Sebaliknya. Mereka juga mengambil masa yang agak lama untuk menganalisa sesuatu maklumat yang disampaikan kepada mereka secara lisan berbanding kanak-kanak yang normal. menurut Al-Ghazali pula dari perspektif Islam. menekankan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. kanak-kanak ini mempunyai masalah dalam mengaplikasikan apa yang dipelajari daripada persekitaran pengajaran ke situasi lain. K AE D AH PE NIL AI AN B AH AS A.K AN AK BER MAS AL AHE MOS I D AN T INGK AH L AK U Setelah ciri kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku dari aspekpsikomotor. Tingkah laku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi.menurut Garry Martin dan Joseph Pear (2003).psikolinguitik dan interaksi sosial adalah perlu apabila me laksanakan pemulihan bertujuan menggalakkan interaksi dan komunikasi dengan penggunaan konteks bahasa yang tepat dan betul. diukur dan dinilai dan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara langsung atau tidak langsung. secara sedar atau separa sedar. kognitif.

kecelaruan menentang dan beringkar (Oppositional Defiant Disorder) dan yang ketiga ialah kecelaruan tingkahlaku (Conduct disorder). melibatkan pencabulan peraturan dan tidak mengendahkan hak orang lain secara berterusan dan berulangkali. Pengujian. Masalah iniagak ketara dalam kalangan kanak-kanak lelaki. Misalnya.Misalnya. Manakala. mereka kerap menggerak tangan atau kaki atau menggeliang-geliut di tempat duduk. Kanak-kanak yang mengalami ADHD banyak bercakap dan juga sentiasa bergerak cergas atau kerap bertindak seolah -olah ³digerakkan oleh motor´Selain itu. Mereka ini kerap beringkar. Jika dinasihati mereka lebih cenderung untuk bertindak secar agresif sama ada secara lisan ataupun fizikal. Sebagai contohnya. mereka menunjukkan ciri-ciri seperti suka berkelahi dengan orang lain serta suka merosakkan harta benda atau juga disebut sebagai vandalism. Tingkahlaku menentang dan melawan orang dewasa (pihak yang berkuasa). Semantelahan. an Kecelaruan ini melibatkan tingkahlaku negative. Masalaah ini merupakan perkembangan urutan kepada masalah Conduct Disorder atau kecelaruan tingkahlaku. mereka selalu berlari ke sana ke mari atau suka memanjat dan pada kebanyakan masa mereka kelihatan kekok untuk bergal dengan rakan-rakan yang lain. Dimana. pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam aspek bahasa. Antara ciri-ciri kanak-kanak ini dari aspek psikomotor ialah. Conduct Disorder atau kecelaruan tingkah laku dikenal pasti melalui tingkah laku agresif dan anti sosial dan biasanya sebelum umur 9 tahun di kalang kanak -kanak.Terdapat 3 jenis masalah tingkah laku yang disenaraikan masalah psikologi iaitu kanak -kanak hiperaktif (ADHD). Pada tahun 1980 Diagnostic and StatisticalManual of Mental Disorder III (DSM-III) yang dikeluarkan oleh Persatuan Psikologi Amerika (APA) telah memperkenalkan istilah Attention Deficit Disorders (ADD). Malahan. Tiga hingga lima peratus kanak-kanak mengalami masalah ini. mereka sering meninggalkan tempat duduk ketika berada di dalam kelas. Turutan Sejarah atau Peristiwa Tahun PeristiwaPada awal kurun ke-20.Wujud kecelaruan sama ada istilah ini termasuk bersamasama hiperaktiviti . Kanak-kanak ini dikenali sebagai hyperkinetic dan dikatakan mengalami kecacatan otak yang minima. Secara umumnya.guru dan rakan sebaya apabila meminta sesuatu.laku yang terlampau aktif (overactive) dan mengganggu (disruptive). Selain itu juga. mereka tidak ada hubungan mata dengan ibu bapa. kanak-kanak yang menghadapi masalah Oppositional Defiant Disorder (ODD) iaitu Kecelaruan menentang dan beringkar selalunya berlaku dalam kanak-kanak sebelum umur 6 tahun. Hiperaktif ialah istilah yang digunakan bagi kanak-kanak yang mempunyaitingkah. Mereka selalunya terlalu aktif sehingga mengganggu tugasan yang sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak lain. mereka sukar dalam memberikan tumpuan iaitu mempunyai tumpuanmata (eye contact) yang lemah.Kanak-kanak yang berkecelaruan tingkahlaku menunjukkan deficit dalam tingkahlaku sosial.mereka mungkin mengatakan mereka 59 . ibu bapa dan guru. sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian.Beberapa tahun kemudian Istilah ini didefinisikan semula supaya meliputi kedua± dua jenis kategori tersebut dan dikenali sebagai Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). bersikap negatif dan bermusuhan. Kebiasaanya kanak-kanak mempunyai masalah hiperaktif mempunyai masalah kekurangan tumpuan atau tumpuan yang singkat. kanak-kanak yang tergolong dalam kelompok ini juga suka berbohong dan mencuri.

portfolio hasil terbaik dan portfolio dokumen. Di samping itu. Manakala. antara kegunaan portfolio bagi menilai kanak -kanak bermasalah emosi dan tingkah laku bagi membolehkan guru -guru menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot untuk menghasilkan penilaian holistik. cara menyusun idea dan peguasaan perbendaharaan kata.dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. latihan dan ujianbertulis.pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan bahan pembelajaran.rekod profil. jenis-jenis pemerhatian pula terdiri daripada pemerhatian 60 . penggunaan intonasi yang betul dan sebutan yang tepat. pelaksanaandan penilaian. penilaianmelalui soal jawab. Kualiti pemerhatian pula haruslah terdiri daripada guru mempunyai sifat-sifat pemerhati iaitu peka terhadap perubahan yang berkaitan dengan bahan dan persekitaran di samping mempunyai sifat Ikhlas dan jujur serta adil dalam membuat keputusan yang diambil dalam sesuatu situasi. Antara ciri-ciri yang perlu ada dalam portfolio adalah seperti berbentuk dokuentasi dan berstruktur yang memerlukan perancangan.Antara aspek-aspek yang dinilai ialah dalam penilaian lisan ialah kefahaman konsep. Justeru. Akhir sekali ialah penilaian kemahiran menulis. kerja kursus . penilaian melalui projek dan terakhir sekali ialah penilaian melalui kertas kerja. penilaian kemahiran lisan.penilaian melalui pemerhatian. huraian atau tafsiran data. Seterusnya. Penilaian melalui portfolio adalah satu kaedah yang digunakan untuk mengumpul dan merekodkan bukti pencapaian kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku.Sebenarnya. terdapat enam kaedah penilaian bahasa yang dapat dibuat ke atas kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku iaitu penilaian melalui portfolio. Secara ringkasnya penilaian ialah satu proses membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran yang bertujuan memberikan maklumat tentang pencapaian murid.objektif pelajaran.mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. rekod anekdot. Terdapat beberapa jenis portfolio yang boleh dibina seperti portfolio kerja harian. Kemahiran akan dinilai melalui karangan . penilaian kemahiran membaca dan yang akhir sekali penilaian kemahiran menulis. afektif dan psikomotor. kaedah mengajar dan kurikulum. Penilaian melalui pemerhatian dilakukan secara berterusan dan mengikutj angka waktu yang diperlukan atau ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas dalam pengajaran dan pembelajaran meliputi aspek kognitif. folio. penilaian melalui kontrak pembelajaran. graf atau carta. kelancaran berbahasa yang baik. Cara ini boleh dilaksanakan secara senarai semak. penilaian bahasa pula melibatkan penggunaan b ahasa yang tepat. jadual. Antara kemahiran yang diukur ialah adalah seperti kemahiran menulis. dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian. kecekapan mendengar dan penggunaan bahasa yang tepat. Penilaian kemahiran lisan adalah penilaian yang dibuat untuk mendapatkan maklumat hasil interaksi antara pelajar dengan pendidik. laporan projek . pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan olehguru di bilik darjah. pengetauan fakta. kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Kaedah penilaian bahasa ini boleh dibahagikan kepada tigakategori iaitu. Secara ringkasnya.

Seterusnya. Dalam kontrak pembelajaran. Kemudian. Ajar bahasa di dalam situasi Mengajar bahasa di dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak -kanak memahami isi pelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yangdiajar. Apabila mengajar bahasa kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak bermasalah pembelajaran. dan bagaimana penggredan dibuat perlu dilampirkan dan persetujui oleh pihak yang terlibat. Di antara intervensi pengajaran bahasa yang mungkin dapat membantu kanak-kanak mengatasi masalah penguasaan bahasa mereka adalah seperti berikut: i. Senarai semak bagi butiran yang hendak dinilai. Selain daripada tujuan tersebut. 2.sementara penggredan perlu dikawal oleh guru. guru hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut. penilaian selalunya berpusatkan pelajar. Bagi kanak-kanak yang telah dikenal pasti menghadapi masalah bahasa hendaklah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera. dalam usaha menggalakkan pembelajaran kendiri. Begitu juga halnya dengan kanak -kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku. Tindakan awal untuk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak -kanak ini dikenali sebagai intervensi.tetapi terancang dan jelas. Ia boleh juga dibuat secara tidak formal. kaedah menerusi kontrak pembelajaran ini juga diambil untuk mencapai matlamat jangka masa pelaksanaan dan penghasilannya. Teknik Intervensi Yang Spesifik Kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan pengesanan pada peringkat awal lagi bagi membolehkan mereka mengikuti suatu sistem persekolahan yang terancang bagi mengembangkan potensi diri mereka. Contoh: membantu ayah di kebun. Antara kaedah yang paling berkesan untuk tujuan ini ialah penggunaan kontrak pembelajaran Kontrak Pembelajaran atau dikenali sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan persetujuan atau kontrak yang dibuat antara guru dengan pelajarnya (secaraindividu/kumpulan) berhubung dengan tugasan yang dibuat secara bertulis.terhadap sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran dan tanggapan dengan melapor apa yang dilihat sahaja. Kontrak pembelajaran dibuat dalam pelbagai bentuk mengikut keperlua n tugasan dan pihakyang terli at. dimana prosedurnya dinyatakan dengan jelas dan rapi. bahkan juga corak penilaian tugasannya itu. tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian hendaklah dibuat selepas mengkaji kesan dan implikasinya ke atas pelajar. Kontrak boleh dibuat b secara formal. bagaimana pembelajaran itu akan dilaksanakan dan dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkannya sendiri. Ikut urutan perkembangan bahasa normal 61 . para pelajar juga patut diberi hak untuk menentukan apa yang hendak dipelajari. ii. Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran untuk membolehkan pelajar mengenalpasti dan merekod objektif dan matlamat pembelajaran kendiri. Terdapat beberapa strategi dalam pelaksanaan penilaian pemerhatian iaitu dilakukan secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti atau yang telah dirancang.

Guna strategi pengajaran yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru Pelbagai strategi pengajaran khusus boleh digunakan untuk mengajar kanak -kanak masalah pembelajaran seperti teknik REBUS. Gunakan contoh yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus Menunjukkan contoh yang betul atau modeling digunakan supaya kanak -kanak dapat meniru kemahiran bahasa yang betul. Seterusnya. v. Dalam merangka intervensi pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak masalah pembelajaran.Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat umur mereka. Di antaranya adalah seperti menggunakan bahasa isyarat.Terangkan apa yang orang lain lakukan Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan cara meminta merekamenceritakan perkara yang dilakukan oleh orang lain. dalam sesetengah kes. Bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan Kanak-kanak mesti dilatih bercakap dan menyampaikan buah fikiran mereka. Intervensi awal ini memberi kesan positif pada perkembangan kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku seperti memberi pendekatan penambahan komunikasi. kaedah fonik dan sebagainya. dan berperingkat. aktiviti hendaklah berfokuskan pelajar. iv. aktiviti harian pelajar juga boleh digunakan sebagaibahan atau tema pengajaran bahasa. vii. kaedah VAKT. Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih mudah dilakukan oleh kanakkanak masalah pembelajaran. penggunaan teknologi komputer dan sebagainya. berstruktur. Kemahiran bacaan mekanismisalnya boleh dajar dengan cara guru menunjukkan cara bacaan yang betul ataumenayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita. setiap kanak-kanak perlu diberi intervensi awal iaitu satu program yang tersusun. 62 . Di samping itu. Oleh itu. iii. vi. kaedah komunikasi yang tidak melibatkan pertuturan hendaklah direka dan dilaksanakan untuknya. alat ±alat latihan komunikasi yang dicipta khas. komunikasi bantuan atau komunikasi alternatif yang melibatkan berbagai-bagai pendekatan dan ada juga menggunakan perkembangan teknologi baru. individu tersebut tidak boleh bertutur disebabkan oleh masalah fizikal atau keupayaan kognitif. Gunakan aktiviti harian dalam menyediakan latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya Aktiviti harian kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boleh dimanfaatkan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari. Selain itu.Selain itu. Sesetengah individu memerlukan intervensi melalui kaedah komunikasi selain daripada bahasa lisan.Satu cara mudah merangsang mereka bercakap adalah dengan meminta mereka bercakap tentang apa yang mereka sedang fikirkan atau perkara yang mereka sedang lakukan.

Agama dan Moral. Dalam teknik ini. mereka juga boleh diberikan token ekonomi. Kanak-kanak berpeluang untuk belajar kemahiran asas dan memenuhi keperluan dalam bidang-bidang kemahiran sosial. terapi cara kerja dan terapi bahasa dan pertuturan. guru. Di Malaysia. atau ketika berada di restoran makanan segera untuk menggalakkan mereka bertutur dan menggunakan bahasa dengan betul. Di samping itu. perkhidmatan intervensi awal sangat penting bagi kanak ±kanak autistik untuk membantu mengurangkan masalah autistik yang mereka alami. Selain itu. dan lengkap supaya mereka dapat melakukan arahan tersebut. perkhidmatan intervensi awal sememangnya dibentuk bagi memenuhi keperluan individu kanak -kanak autistic termasuklah pendidikan terancang. komunikasi dan pengurusan tingkah laku.guru mestilah memecahkan tugasan yang kompleks kepada bahagian-bahagianyang lebih kecil. latar belakang dan persekitaran. Bagi teknik ini. intervensi juga dijalankan semasa murid sedang makan. ringkas. 63 . Individu yang terlibat dalam intervensi seperti ibubapa. guru juga mestilah banyak menggunakan tindak balas aktif sepanjang pengajaran. Di sini. guru perlu mempunyai pengetahuan yang luas supaya dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. atau ahli terapi menggunakan dorongan semula jadi ka nak-kanak untuk bercakap perkara yang mereka sedang lakukan. Selain itu. mereka harus diberikan strategi pencegahan iaitu menghentikan tingkahlaku yang tidak sesuai ketika baru bermula atau ketika masih ringan. kemahiran mengurus tingkah laku akan dapat membantu guru mengawal dan membentuk tingkah laku muridnya. Di Amerika syarikat. kemahiran urus diri. Di samping itu. program kebudayaan dan kesenian. perkhidmatan pemakanan nutrisi. iaitu boleh ditukar dengan barang yang disukai. dan Matematik. bermain. minta murid mengulang arahan tersebut. perkhidmatan jururawat sekolah. Selain intervensi awal. Seterusnya. Seterusnya ialah teknik intervensi pengajaran. intervensi awal ini dapat memberi perhatian kepada ibu bapa. Intervensi awal juga dapat memberi peluang kanak-kanak belajar kemahiran asas. kemahiran urus diri dan pengurusan tingkahlaku diutamakan selain pengenalan kepada asas mata pelajaran bahasa Melayu. arahan yang diberikan kepada kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku ini mestilah jelas. Seterusnya . merancang untuk lakukan atau permainan yang disukai. pengambilan vitamiun B6 bersama magnesium juga dapat membantu meningkatkan kesedaran dan tumpuan perhatian bagi kanak -kanak autistik.kanak-kanak akan diberi ganjaran dan pengukuhan bagi setiap tingkah laku yang diingini yang ditunjukkan. teknik intervensi tingkah laku juga dapat diberikan kepada kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku ini. Manakala. program intervensi dijalankan melalui kerjasama diantara agensi seperti perkhidmatan dan bantuan teknologi. program intervensi kanak-kanak autism dilaksanakan melalui program pra sekolah terlebih dahulu bagi memastikan mereka bersedia untuk ditempatkan dalam Tahun satu. Selain itu. Malahan.Manakala bagi kanak-kanak autistik. latihan dan kaunseling ibu bapa. Apabila memberi arahan. iaitu memberi ganjaran dalam bentuk token ( sticker. Di samping itu. Selain itu. rawatan perubatan perlu digunakan untuk merawat masalah kurang tumpuan dan hiperaktif. syiling plastik) yang mempunyai nilaiekonomi. Selain rawatan perubatan dan pengurusan tingkah laku.

Pentaksiran itu adalah konstruktif apabila ianya mampu menilai dan menghargai apa yang pelajar sudah boleh buat dan pada masa yang sama.Pentaksiran itu adalah konstruktif apabila fokus diberi kepada proses pemerolehan bahasa dikalangan pelajar di mana penaksi ran itu sendiri menjadi salah satu pemangkin ke arahpemerolehan bahasa. Dala sesi perbincangan yang berlaku. membuat inferens. mereka dapat bertukar-tukar pendapat dan panangan tentang topic yang dipelajari. 3. Aspek ini sangat penting bagi membolehkan sesuatu proses komunikasi itu diterima dengan baik antara pengantar dan penerima. y 64 . TOPIK 9 : PENTAKSIRAN DAN PENINGKATAN TAHAP PENCAPAIAN BAHASA 9. (penilaian). Ini bermakna maklumat yang dihantar jelasdan difahami oleh penerima dalam proses komunikasi.guru juga haruslah memperbanyakkanpenggunaan kaedah pelbagai sensori dalam pembelajaran. membuat kesimpulan. Salah satu aktiviti yang boleh dijalankan ialah guru sentiasa memikirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan bahan bantu mengajar bagi membolehkan maklumat yang ingin ditransformasikan dapat dihantar denganberkesan kepada murid-murid. Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. kaedah perbincangan secara berkumpulan turut membantu pemahaman murid-murid di dalam kelas. Matlamat Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang y dalam pembelajaran. Selain itu juga. Salah satu aspk yang penting ialah kejelasan. Keberkesanan TingkahLaku Komunikasi Kanak-kanak Bermasalah emosi dan Sesuatu komunikasi itu dikatakan berkesan apabila merangkumi beberapa ciri komunikasi yang berkesan. dan bertindak berdasarkan kesimpulan yang dibuat. Terdapat beberapa kaedah yang boleh dilaksanakan bagi membolehkan komuikasi berkesan itu diwujudkan. Ini kerana alat bantu mengajar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sesuatu yang ingindisampaikan oleh guru. Akhir sekali. membantu mereka mengenali bahagian pelajaran yan g masih perlu diberi perhatian. gurumestilah libatkan murid dalam aktiviit pembelajaran.1) PENTAKSIRAN BAHASA Definisi Pentaksiran Pentaksiran merupakan satu proses di man a seseorang itu mengumpul bukti.

(refleksi) 4. 5. Pentaksiran hendaklah mempunyai nilai arahan. Pentaksiran hendaklah mampu memberi f irasat atau ramalan (anticipation) tentang tindakan yang wajar diambil perhatian terhadap keberkesanan pembelajaran pelajar dan pengajaran pendidik. 2. 3. Pentaksiran hendaklah mampu melahirkan ekspresi atau luahan yang optimum tentang pembelajaran pelajar yang sudah dialami oleh pelajar. Di antaranya adalah PenilaianMelalui Pemerhatian dan Penilaian Melalui Interviu (a) Penilaian Melalui Pemerhatian Penilaian melalui pemerhatian adalah satu proses untuk menentukan apa yang pelajar tahu serta bagaimana hendak melakukan sesuatu tugasan atau operasi dalam masa sebenar. Tujuan utamanya adalah untuk membekalkan data yang bersifat objektif tentang kualiti 65 . (inferens) Kaedah Pentaksiran Terdapat pelbagai 2 kaedah pentaksiran yang boleh digunakan.y Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran y Prinsip Pentaksiran Konstruktif Pentaksiran konstruktif dibina atas lima prinsip utama: 1. Pentaksiran hendaklah menjadi satu wahana perkongsian atau pertukaran maklumat di antara guru dengan pelajar. Ianyamerupakan satu alat pentaksiran yang sesuai untuk mentaksir aspek psikomotor pelajar. Pentaksiran hendaklah mampu membuat perwakilan kepada matlamat arahan (instructionalgoals) dan nilai arahan (instructional values). pelajar denga n pelajar dan seumpamanya.

membuat keputusan tentang jenis tingkahlaku. 4.Buat ringkasan atau rumusan kepada hasil pemerhatian dengan jelas dan bergunasebagai satu "feedback" kepada setiap pelajar dan kumpulan. Bersedia untuk membuat pemerhatian dengan . Memerhati dan merekod bagaimana pelajar melakukan tingkahlaku tersebut.membuat keputusan tentang siapa yang akan menjadi pemerhati . 66 tahap efisien pembelajaran mereka . Fahami asas kepada pemerhatian menyedari keadaan sekeliling membezakan di antara tingkahlaku yang subjektif dan objektif membezakan di antara deskripsi dan membuat inferens frasa soalan yang menghadkan pemerhati me merhati tingkahlaku yang maujud dan zahir 2. dan kemahiran yang ingin diperhatikan .tindakan. Sebagai satu panduan dalam menggunakan kaedah pentaksiran ini.pencapaian pelajar. dan bantu pelajar dalammenganalisa dan pemerhatian dan membuat refleksi tentang bagaimana. dan kemahiran itu timbul -melatih pemerhati 3. Prosedur pemerhatian ini boleh dalam bentuk formal ataupun tidak formal. berikut adalah perkara-perkara yang perlu dilakukan: 1.membuat pelan sampel -menyediakan borang pemerhatian untuk merekod kekerapan sesuatu tingkahlaku. tindakan. Maklumat ini boleh digunakan oleh pendidik dalam merencanakan proses dan prosedur pengajarannya.termasuklah proses dan prosedur dalam men yiapkan tugasan dan cabaran yang dihadapi sepanjang proses tersebut.

mengapa dilakukan. Pelajar tersebut dibiarkan bekerja dengan sendiri untuk mencapai penyelesaian kepada sesuatu masalah. Penilaian sebegini lazimn ya melibatkan satu set soalan yang disusun dalam turutan yang paling sesuai bagi menjana pemerolehan maklumat tersebut. pendidik hendaklah mengetahui apa yang dilakukan. dan perasaan pelajar terhadap bahasa. y y Prosedur interviu melibatkan pendidik bersemuka dengan pelajar semasa pelajar menyelesaikan masalah. 67 . timbul pemikiran bahawa pembelajaran bahasa harusmengutamakan penguasaan kaedah -kaedah bahasa atau tatabahasa.3) STRATEGI-STRATEGI PENINGKATAN BAHASA PENDEKATAN STRUKTURAL y Pendekatan struktural : Salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa. bagaimana melakukan.2) PEMILIHAN SASARAN INTERVENS 9. iaitu pendidik dengan seorangatau lebih orang yang ditemuramah (pelajar) di mana soalan dan jawapan diolah dalam bentuk verbal. dengan y Atas dasar anggapan tersebut. dan soalan soalan jurnalis yang lain.- mereka boleh membantu rakan mereka belajar mereka boleh mencapai tahap yang lebih efisien Penilaian Melalui Interviu Interviu adalah satu proses interaksi di antara penemuramah. Ianya merupakan satu sumber yang kaya dengan maklumat tentang pemikiran. Ada pendapat yang menganggap pedekatan ini berkait rapat bahasa yang merangkumi sekumpulan kaedah. bila melakukan. pemahaman. 9. Pada masa yang sama.

y Dalam hal ini pengetahuan tentang pola -pola ayat. kerana mereka telah memahami kaedah -kaedah tersebut apabila gurumenggunakan pendekatan ini. y TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknik-teknik Pengajaran Bahasa DEFINISI Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga). Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meminta atau menyatakan keinginan. karang-mengarang dan sebagainya. Á 68 Teknik Latih Tubi Teknik Permainan Bahasa Teknik Soal Jawab Teknik Bercerita Teknik Kuiz . Pembelajaran bermasyarakat. y PENDEKATAN NATURALISTIK y y Satu pendekatan bukan formal Pendekatan bahasa yang bersifat semula jadi. seperti: Tidak memerlukan bantuan guru. pola kata. Dengan Pendekatan Nat uralistik: Dapat mengembangkan bahasa kanak-kanak. berlangsung di dalam lingkungan kehidupan y Bahasa pertuturan harian yang digunakan oleh kebanyakan penduduk dalam suatu komuniti bahasa. Dengan pendekatan struktural murid -murid akan sentiasa berhati-hati atau teliti dalammenyusun ayat. dan suku kata menjadi sanga terpenting. teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik.

Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa. memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataan -perkataan itu. melihat. Mengikut Kamaruddin Hj. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. b) Tatabahasa (grammar) y y y y 69 . Ia sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Melayu Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan.Á Mengikut teknik ini. TUJUAN TEKNIK Menarik minat murid Mengekalkan perhatian Membangkitkan rasa ingin tahu TEKNIK LATIH-TUBI y Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta -fakta atau kecekapan yang dipelajari. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar -pelajarnya.Menurut Edward M. Husin & Siti Hajar Hj. perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu: a) Sebutan (accent) menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi.ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar.

TEKNIK PERMAINAN BAHASAÁ y Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. d) Kefasihan (fluency) menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya. 70 .penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek. c) Perbendaharaan kata (vocabulary) meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu.Á y y Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar. Hala tuju inidiinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu : merangsang interaksi verbal pelajar menambah kefasihan dan keyakinan menyediakan konteks pembelajaran bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan bertindak sebagai alat pemulihan. Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistempendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. bertutur. pembela jaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. e) Kefahaman (comprehension) latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar. pengukuhan dan pengayaan y TEKNIK SOAL JAWAB Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan.Á Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihanintensif. membaca dan menulis.

Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan.sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. inovatif. y y Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. logik dan kritis. suara. Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita Pilih cerita yang sesuai dengan umur. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan.- Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. bertutur. 71 . Tujuan utama teknik soal jawab ialah : y y Untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. kecerdasan dan minat murid -murid. y TEKNIK BERCERITAÁ Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapanberbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. gerak lakudan kawalan mata. - Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. membaca dan menulis dikalangan pelaj ar. kemuncakdan kesudahan cerita. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. - Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan -soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran d an pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. Latihan pemahaman. Kemudian. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar.

murid lebih selesa untuk meneruskan pembelajaran mereka semasa di kelas. Penyediaan dan penyusunan persekitaran pembelajaran dapat : 72 .Á Sediakan kad-kad perkataan. Pelajar dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalansecara teka-teki.B. Pelajar dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. y y y y PENYEDIAAN DAN PENYUSUNAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN BAHASA Persekitaran kelas mestilah dalam keadaan yang selesa . Membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk.y y Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Latih bercerita seolah -olah guru berada dihadapan murid -murid sekurangkurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. objek-objek sebenar atau lain -lain BBM.tidak hanya tertakluk kepada satu sumber sahaja seperti buku teks. y y y TEKNIK KUIZ Diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbad anan Penyiaran British (B. Tujuannya ialah : y Guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memant apkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu.C). makna danpenggunaan bahasa yang tepat.Á Guru boleh menggunakan gambar. Guru perlu menyediakan bahan untuk mengajar ± ABM Menyediakan bahan ataupun sumber pengajaran yang berlainan . Pelajar dapat mengulangkaji sambil bergembira. Menyusun kelas supaya murid dapat meningkatkan bahasa mereka menampal huruf-huruf di kelas dan sebagainya. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan. Aktiviti kuiz bermula di negara ini setelah dimasukkan dalam masa pembelajaran BahasaInggeris di sekolah -sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu.

y y y y y Menggalakkan pembelajaran Menguruskan ruang dan persekitaran Mewujudkan iklim pembelajaran yang sihatÁ Komunikasi sebagai alat pengajaran yang pentingÁ Menguruskan konflik dan masalah disiplin dalam proses pengajaran dan pembelajaranÁ Segala objektif dalam pengajaran dapat di capai y 73 .

74 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful