H. P.

Lovecraft Cthulhu hívása

Nagyon is elképzelhető, hogy valamely roppant Hatalmak vagy Lények életben maradtak, még azokból a távoli időkből, amikor az értelem talán más formákban öltött testet, olyan formákban, amelyek eltűntek a világból az emberiség hajnala előtt, s amelyekről csupán a költészet és a mondák őriztek meg futó emlékképeket, isteneknek, szörnyeknek, mitikus lényeknek nevezve őket. Algernon Blackwood

I.

A dombormű

A legirgalmasabb dolog a világon, azt hiszem, az, hogy az emberi elme képtelen kapcsolatot teremteni a különálló események között. A tudatlanság nyugalmas szigetén élünk a végtelenség fekete óceánjának közepén, s nem úgy rendeltetett, hogy messzire utazzunk innen. A tudományok - melyek közül mindegyik a maga irányában tör előre mindeddig nem sokat ártottak nekünk; ám egy napon sor kerül majd a szerteágazó tudás mozaikköveinek összeillesztésére, s ez a valóságnak oly rémületes távlatait fogja megnyitni, hagy vagy eszünket vesztjük e kinyilatkoztatástól, vagy a halálos világosság elől egy új sötét kor békéjébe és biztonságába menekülünk.

A teozófusok megsejtették a kozmikus ciklus borzalmas kiterjedését, amelynek világunk és az emberi nem csupán futó véletlenjei. Utaltak különös, emberfölötti hatalmak létezésére, olyan szavakkal, melyeknek hallatán megfagyna a vér az ereinkben, ha nem rejtőznének a csalóka, hamis derűlátás leple mögé. Ámde nemcsak ők vetettek egy futó pillantást a tiltott korszakokba, amelyek megborzongatnak, ha rájuk gondolok, és megőrjítenek, ha álmodok róluk. Az ilyen hirtelen felvillanásokat (mint ahogy így van ez a valóság mind rettentő megnyilatkozásával) két teljesen különböző dolog egymás mellé helyezése hozza: az én esetemben egy régi újságcikk összevetése egy halott professzor feljegyzéseivel. Remélem, soha senki nem teszi meg utánam ezt lépést; én a magam részéről ennek a szörnyűséges láncolatnak egyetlen szemét sem fogom kiadni a birtokomból, ha rajtam múlik. Azt hiszem, a professzor is hallgatni akart arról, amit tudott, és valamennyi feljegyzését megsemmisítette volna, ha nem lepi meg a hirtelen halál.

A DOLOG-gal 1926/27 telén kerültem kapcsolatba, amikor is nagybátyám, George Gammell Angell professzor, a szemita nyelvek kiérdemesült oktatója a Rhode Island-i Providence város Brown Egyetemén, élemedett korában elhalálozott. Angell professzor nagy szaktekintélynek számított az ősi feliratok terén, s gyakran volt utolsó szalmaszála

neves múzeumok igazgatóinak; sokak számára emlékezetes 92 éves korában bekövetkezett elhunyta. A haláleset sajátos jelentőségét csak fokozták különös körülményei. A szomorú vég newporti hajóútjáról hazafelé jövet érte az idős professzort; hirtelen összeroskadt, miután több szemtanú vallomása szerint nekiment egy tengerész külsejű négernek, aki a meredek domboldal egy homályos hátsó udvarából került elő, ahol le lehetett rövidíteni a kikötőből az elhunyt William Street-i házához vezető utat. Az orvosok nem találtak semmiféle külsérelmi nyomot; hosszas ötölés-hatolás után oda lyukadtak ki, hogy a halál oka valami rejtett szívkárosodás lehetett, ami a meredek kapaszkodó hatására vált kritikussá az előrehaladott korú professzorra nézve. Akkoriban nem láttam különösebb okát, miért ne elégedjek meg ezzel a magyarázattal; az utóbbi időben azonban hajlok a kételkedésre - és nemcsak arra… Mint nagybátyám örököse és végrendeletének kijelölt végrehajtója - lévén, hogy gyermektelen özvegyemberként érte a halál -, gondosan áttanulmányoztam hátrahagyott papírjait; e célból egész csomaggal hozattam belőlük bostoni lakásomra. Az anyagból később sok minden közzétételre kerül majd, az Amerikai Archeológia Társaság szíves támogatásával; volt azonban egy doboz, amit roppant titokzatosnak találtam, és valami visszatartott tőle, hogy említést tegyek róla másoknak. Zárva volt, és sehol nem leltem a kulcsát, míg, eszembe nem jutott. Hogy próbát tegyek a professzor privát kulcscsomójával is, amit mindig valamelyik zsebében hordott. Ezután valóban sikerült kinyitnom, ám még nagyobb rejtéllyel találtam szemben magam. Mert ugyan miféle jelentőséggel bírhatott az a különös, összefüggéstelen, zavaros dombormű, amit találtam benne? Csak nem dőlt be nagybátyám váratlanul öregkorában valami felületes csalásnak? Szilárd elhatározást tettem, hogy felkutatom azt az egzaltált képfaragót, aki felelős agg rokonom pillanatnyi csúf elmezavaráért.

A dombormű többé-kevésbé négyzet alakú volt, vastagsága kevesebb, mint egy hüvelykre, hossza és szélessége megközelítőleg öt-hat hüvelykre rúghatott; igen valószínűnek tűnt hogy a közelmúltban készítették. A rajta található jelek azonban úgy hangulatuk, mint az általuk sugallt sejtelmek alapján mindennek voltak nevezhetők, csak modernnek nem; mert jóllehet a kubisták és futuristák képei sokszínűek és kalandosak, aligha lehet föllelni bennük azt a rejtett szabályelvűséget, amely a történelem előtti feliratokban bujkál. Márpedig valami írásról volt szó, ahogy a jelek halmozódását elnéztem; ám noha jól ismertem bácsikám iratait és házi gyűjteményét, semmiféle kultúrkörbe nem sikerült besorolnom, de még csak távoli rokonságot sem megállapítani vele.

Ezek fölött a hieroglifák fölött valami olyasmi volt, amit minden bizonnyal képnek szántak, ám impresszionisztikus megformálása megakadályozta, hogy pontosan megállapítsam, mit ábrázol. Valamifajta szörnyetegnek tűnt, vagy olyan szimbólumnak, ami egy szörnyeteget jelképez; alakja csak elképesztően beteges képzelőerőből fakadhatott. Ha azt mondom, hogy a látványra némiképp túlfeszített fantáziámban egyszerre merült föl egy tintahal képe, egy sárkányé, meg egy emberi karikatúráé, akkor azt hiszem, legalábbis távolról megközelítettem a dolgot. A csökevényes szárnyakkal felruházott groteszk, pikkelyes testen csápokkal ellátott, húsos fej imbolygott; de az egésznek az ÖSSZHATÁSA volt az, ami oly rettenetesen ijesztővé tette. Az alak mögött a szobrász mintha ciklopikus falakra tett volna ködös utalást.

azt szerette volna. Sosem szívelte különösebben az évfolyamtársait. A. Névjegykártyáján a Henry Anthony Wilcox név állt. vékony. írja kéziratában a professzor. ami még egészen friss és nedves volt. és vajmi kevéssé volt alkalmas rokonszenv keltésére. nagybátyám meglehetősen éles hangon válaszolt neki. meglehetősen neurotikus külsejű fiatalember. egyre ritkábban mutatkozott társaságban. idegen városokról szólt. A kézirat két részre volt osztva: az elsőnek a címe "1925 .A csodaleletet kísérő mellékletek . mint Frazertől AZ ARANYÁG. Henry Wilcox házigazdája régészeti szaktudását kívánta igénybe venni. ha megfejti neki a domborművön található hieroglifákat. Bienville St. nehogy a döbbenetesen idegen szó helyesírásában hiba essék. hogy később szó szerint idézni tudta. LA. hogy 1925 március elsején Angell professzort felkereste egy sötét bőrű.R. amit kínosan aprólékos kalligráfiával rajzoltak a sűrűn rótt sorok fölé. A fennmaradó részt sietősen papírra vetett megjegyzések tették ki. mivel még a konzervatív hagyományait roppantul féltő Providence Art Club is reménytelennek találta. művéből).Megjegyzések & Webb professzor híradása". bizonyos titkos kultuszokra és hosszú időkön át fennálló.Wilcoxot ismerve . de különc fiatalember volt. s bácsikám fölismerte benne egy gazdag és előkelő családnak amelyhez baráti viszony fűzte .T. csak éppen régészetire nem. mert a dombormű feltűnően friss mivolta mindenféle kapcsolatra utalt. Az újságkivágások legnagyobbrészt egyes személyek megtébolyodására.Álmok és Álomelemzések.. mesterkélt módon beszélt. mások idézeteket tartalmaztak teozófus könyvekből és folyóiratokból (különösen W. és az intézmény közelében lakott a Fleur-de-Lys épületben. mely akkora hatást tett bácsikámra. Gyermekkorától fogva furcsa történetekkel és különös álmokkal hívta föl magára a figyelmet. konf. és már csak a művészlelkeknek egy kis köre ismerte őt a közeli városokban. vagy a szfinxnél. A fő dokumentum a CTHULHU KULTUSZ címet viselte. H. mely gondolatokba merülve ül a sivatagban.egy nagy paksaméta kivágott újságcikken kívül .Angell professzor saját. Erőltetett. amely különös.a legifjabb gyermekét. kézírásos jegyzetei voltak. rejtett kapcsolatokra nézvést. A nagy kézirat első oldala egy igen különös történetről számolt be. márpedig az álmok ősibbek a merengő Türosznál. 1908 A. E látogatása során. vagy Miss Murray-tól a BOSZORKÁNYKULTUSZ NYUGAT-EURÓPÁBAN. Ő pszichikailag túlérzékenynek nevezte magát. A többi kézirat jobbára rövid feljegyzéseket tartalmazott. I" volt. ami valami pózt sejtetett. illetőleg az 1925 tavaszán fellépő tömegpszichózis és üldözési mánia csúfabb eseteire vonatkoztak. s nem tarthattak igényt különösebb irodalmi színvonalra. . bizonyára azért. 121. Thomas Street 7. ő hozta magával a sajátos domborművet. Wilcox. Henry az utóbbi időben szobrászatot tanult a Rhode Island-i művészegyetemen. New Orleans. a vén kereskedőváros józan fejű lakói egyszerűen kótyagosnak titulálták. de még a kertek koszorúzta Babilonnál is!" . Legrasse felügyelő beszámolója. vonatkozással olyan mitológiai és antropológiai forrásmunkákra. míg a másodiké "John R. Providence. Úgy látszik. Rh. mert ma éjjel készítettem egy álmom után.valószínűleg az egész beszélgetést jellemezte): "A dombormú valóban teljesen új. Scott-Elliott ATLANTISZ ÉS AZ ELVESZETT LEMURIA c. néhány közülük beszámoló volt különböző személyek furcsa álmairól. Az ifjú Wilcox felelete. Wilcox zseniális. fantasztikusan költőinek bizonyult (ami máskülönben .

s valahonnan a mélyből . Wilcox nem jelent meg a szokásos időpontban. hogy hallgatni fog. Látogatója a professzor számos kérdését rendkívül furcsának találta. és Wilcox fantáziája elképesztő ingereket kapott valahonnan. mindenekelőtt azokat. sem tiltott hagyományokról. hogy különös lázroham vett erőt rajta. hogy a szobrász valóban nem tud sem titkos kultuszokról. Mikor Angell professzor végül meggyőződött róla. vacogó fiatalember rajtakapta magát.hogy pontosan honnan. s azóta bizonytalan állapotban lebeg az eszméletlenség és a delírium határán. Nyomban nekilátott tudományos részletességgel kikérdezni a szobrászt. s attól fogva igen lelkiismeretesen nyomon követte Wilcox állapotának alakulását. mint Wilcox később beszámolt róla nekem. melyet csak a legfantáziadúsabb őrület képes szavakba önteni. zöld iszap lepte köveit. amik a szörnyalakot ősi kultuszokkal és társadalmi formákkal próbálták kapcsolatba hozni.egy HANG döndült föl. nyomatékosan megkérte rá. mikor éber tudata lassan visszatért. melyeknek során újabb és újabb izgalmas töredékekkel szolgált az éjszakai képsorokról. Bácsikám. és vészjósló borzalmakat rejtett. gigászi iszonyat toronylik a fekete égre. Előző éjjel gyenge földrengést regisztráltak. Nem értette Wilcox nagybátyám ismételt ígéretét sem. csöpögő.Ezen a ponton kezdett tehát bele zavaros elbeszélésébe. és szinte rettegve vetette beható vizsgálat alá a domborművet. az orvos néha . roppant monolitokról sötét iszap csepeg. mely rejtve lapuló emlékképekig nyúlt vissza. Éjszaka több más művészt felriasztott álmából az épületben ordításával. hosszú évek óta az első érzékelhető szeizmikus mozgást Új-Angliában. Miután elaludt. Az ifjú képfaragó lelke nyilván iszonyatú szörnyűségek között hánykolódott. S azonnal felkeltette nagybátyám lázas érdeklődését. amiért nem ismerte föl azonnal az ábrát és a hieroglifákat. a korával mentegetőzött. ami a professzort váratlan és nyugtalanító módon elfogta. azt nem tudta megállapítani . ami nem volt hang. hogy továbbra is folyamatosan tájékoztassa őt az álmairól. írja a kézirat. ha cserébe felvételt nyerhet valamiféle misztikus vagy pogány szektába. amelynek formálásán az egy szál pizsamába öltözött. földalatti hangok rágják bele magukat csikorogta az agykéregbe… A két leggyakrabban előforduló szót a "Cthulhu R'lyeh" hangsorral lehetne megközelítőleg visszaadni. s bácsikám utánajárása kiderítette. soha nem tapasztalt álmot látott egy titáni sziklatömbökből és az egekből alázuhant monolitokból emelt hatalmas sziklavárosról. s a kézirat az első konzultációt követően részletesen beszámol a fiatalember mindennapos látogatásairól. legfeljebb valami kaotikus érzés. Bácsikám haladéktalanul kapcsolatba lépett a családdal. Ez a két szó volt a kulcsa a roppant érdeklődésnek. A falakat és oszlopokat hieroglifák borították. Tobeyt Thayer Street-i rendelőjében. Március 23-án. Wilcox egy már-már kiejthetetlen betűkombinációval igyekezett visszaadni: CTHULHU FHTAGN. Ebbe Wilcox örömmel beleegyezett. mire a családjához szállították a Waterman Streetre. gyakran felhívta a beteget ápoló Dr.

habár egyes esetekben fel-felbukkannak ijesztő. és a leghalványabban sem emlékezett rá. az mindig a letargiába való feltartóztathatatlan visszaesést vezette be. Angell professzor számára azonban érdektelenné vált. nem értette. ám máskülönben egész állapota inkább igazi lázat sejtetett. Felépülése pillanatától kozmikus álmai nyomtalanul eltűntek. mikor beszámolt róluk. A legfontosabb válaszok költőktől és festőktől érkeztek. ám egyes zavaros szófoszlányok .Dr. fűzte hozzá a doktor. A társasági és üzleti élet átlagemberei . amelyet a fiatalember megkísérelt képileg ábrázolni álomdomborművén. továbbá valami meghatározhatatlan kaparászással és kopogással kapcsolatban. Wilcox betegségének hirtelen minden tünete megszűnt. délután három óra tájt.meggyőzték róla a professzort. amikor a fiatal Wilcoxot éjszakai látomások gyötörték. és április 2. hogy az anyag összeállítója rávezető kérdéseket tett föl. akár álmában. végül azonban több választ kapott. Körkérdését úgy látszik. jól ismervén a bácsikám birtokában lévő adatokat. A kérdéses feljegyzések különféle személyek álmairól szóltak ugyanabban az időszakban. hogy a testhőmérséklete egyáltalán nem haladta meg a normális szintet. "mérföldmagas" DOLOGGAL. hogy azonos azzal a kimondhatatlan szörnylénnyel. hanem egészen összefüggéstelen töredékek is fölbukkantak egy gigászi. Nemcsak a korábbi álmok ismétlődése tartozott ide.szinte kizárólag negatív válaszokkal szolgáltak. ám egyes utalások. Az eredeti levelek hiányában felmerült bennem a gyanú. ám formátlan látomások. Miután orvosa egészségesnek találta. mindig március 23. s meg vagyok győződve róla. mi történt vele március 22-ének éjszakája óta. Különös volt. három nap múlva visszatért a szálláshelyére. Wilcox sosem nyilatkozott lázálmai során erről a valamiről. vegyes érzelmekkel fogadták. Itt ér véget a kézirat első része. hogy ha módjukban áll összehasonlítani vallomásaikat. hogy már csak mélyen gyökerező bizalmatlanságom miatt (mely akkoriban életbölcseletem legfőbb alkotóelemének számított) gyanakodtam továbbra is az ifjú művészre. vagy tudat alatt már akkor elhatározta. hogy Wilcox. A tudósokat alig-alig érintette a dolog. roppantul elgondolkodtattak . hogy írják le neki az álmaikat. ám feljegyzései alapos és valóban átfogó gyűjteményt alkotnak. ha voltak esetleg különleges vízióik az utóbbi időben. mint amennyit egy közönséges ember titkár nélkül kiértékelhetett volna. mikor a fiatal Wilcoxot hatalmában tartotta a delírium. milyen eredményre fog jutni. amikor megkezdte vizsgálatát. végül felhagyott a további vizsgálatokkal. és részletesen számoljanak be róla. noha négy esetben futó benyomások voltak tetten érhetők különös. akár a valóságban. egy ízben pedig iszonyatos félelemről esik szó valami természetfölötti hatalomtól. Bácsikám a jelek szerint haladéktalanul megdöbbentően széles körű kérdéseket intézett minden olyan barátjához. Az eredeti levelezés ugyan nem maradt fenn. Ezért nem tudtam szabadulni a gondolattól. akihez' különösebb alkalmatlankodás nélkül fordulhatott. miért van otthon. Döbbenten ült föl az ágyban. mintsem elmezavart.a hagyományos "föld sója" Új-Angliában . amiket bizonyos különálló feljegyzésekre tesz. s miután nagybátyám egy hétig teljesen haszontalan értelmetlen nyilvántartást vezetett mindennapos vízióinak soráról. idegen vidékekről.olyannyira.megborzongott. Egyébként ha az ifjú művész ezt a DOLGOT említette. kitör közöttük a pánik. megkérte őket. tudatosan az agg kutató becsapásán . Tobey tolmácsolásában . Április 2-án. között azaz abban az időszakban.

Az áldozaton. így azonban csak kevés vizsgálati alanyát sikerült azonosítanom. tragikusan végződött. Mindenesetre jó dolog.egy magányos alvó iszonyatos sikoly kíséretében kiveti magát az ablakon. téboly és különc viselkedés eseteiről számoltak be a kérdéses időszak folyamán. amellyel először félrelöktem őket. . Éjszakai öngyilkosság Londonban . s ma már alig tudom elképzelni azt a hetyke racionalizmust. Február 28-a és április 1-je között jó részük rendkívül bizarr dolgokat álmodott. s nem vont le sötét következtetéseket belőlük.fáradozott. amelyben könyörgött. Amerikai katonatisztek lázadozó törzsekkel bajlódnak a Fülöp-szigeteken. s az álmok intenzitása Wilcox delíriumával egyidőben a mérhetetlenségig fokozódott. amelyben valami fanatikus hátborzongató jövőképet alakít ki álombeli látomásai alapján. Mindent összevetve az újságkivágások halma iszonyatos volt. Egy eset. tiltott dolgokról beszél a professzornak. mint erre a kis csoportra. egy igen neves építészen. amely a rémálmok időszakának vége felé egyre gyakrabban bukkan föl. ám az végül nem következik be. hogy heves félelmet éreztek a gigászi. amellyel a feljegyzések nagy nyomatékkal foglalkoznak. II. különféle értesülések az indiai bennszülöttek körében május vége táján tapasztalható fokozódó nyugtalanságról. aki komoly hajlamokat árult el a teozófia és okkultizmus iránt. névtelen dologtól. Néhányan bevallották. Nyugat-Írországban vad híresztelések és legendák kapnak lábra. Az újságkivágások. hisztérikus levanteiek terrorizálnak New York-i rendőröket a március 22-éről 23-ára virradó éjszakán. terjedelmes levél egy dél-amerikai lap szerkesztőségének. oktalan pánik. magánjellegű kutatásokat folytattam volna ellenőrzés végett. s a fekete-afrikai támaszpontokról jelentések futnak be valami rejtélyes mormogásról a bozótban. milyen ősi. amikor Wilcox megbetegedett. mert a kivágott újságcikkek mennyisége döbbenetes volt. mint már utaltam rá. egy kaliforniai sürgönyben egy teozófus egyesületről adnak hírt. el is halálozott. hogy megünnepelje a "dicsőséges beteljesülés" óráját. több mint egynegyede számolt be a Wilcox által ecsetelthez hasonló kusza hangokról és jelenetekről. hogy az ifjú Wilcox nagyon is jól tudta. akik adatokkal szolgáltak. Gyakran vetődött fel bennem a kérdés. hogy nagybátyám vizsgálatának valamennyi alanyára olyan mély hatást tettek-e a történtek. Ha bácsikám feljegyzéseiben neveket is említ. Azoknak. A művészek válaszaiból ugyanis ködös. emésztő téboly vett erőt pontosan ugyanazon a napon. s néhány hónap múlva vége-hossza nincs sikoltozás közepette. hogy kész csoda. hogy mentsék meg őt a pokolszülte szörnyetegektől. Angell professzor egy egész irodát foglalkoztathatott. s az Ardois-Bonnot iskola egyik festőművésze egy istenkáromló. s nem csupán kódszámokat használ. hogy sosem fognak magyarázatot kapni élményeikre. akkortájt inkább arra gyanakodtam. nyugtalanító história körvonalai bontakoztak ki. pogány álomvidéket ábrázoló vásznat akaszt ki az 1926-os párizsi Tavaszi Kiállításon. Az ideggyógyintézetekből jelentett esetek annyira megszaporodnak. hogy a világ orvosainak közössége nem vette észre ezeket a nyugtalanító párhuzamokat. noha ezek mindenben alátámasztották az általa leírtakat. amely fehér díszruhát ölt. s a Föld minden vidékét átölelték. Vudu-hívők őrjöngenek haiti orgiákon.

minden tanácskozáson fő helyet foglalt el. egy vudu összejövetel felszámolása alkalmából. melyek a szobrász lidércálmait meg a domborművet oly jelentőségteljessé tették nagybátyám szemében. Egy percnyi időt sem vesztegetve sereglettek a felügyelő köré. A szobrocskára vetett egyetlen pillantás elegendő volt hozzá. hogy Legrasse felügyelő a legcsekélyebb érdeklődést is tanúsította az archeológia iránt. Nincs az az iskolája az ismert szobrászművészetnek. Az illető John Raymond Legrasse rendőrfelügyelő volt. A szoboralak eredetét egyáltalán nem lehetett megállapítani. Nehogy azt higgyék. mikor is az Amerikai Régészeti Társulat éves kongresszusát tartotta St. Angell professzornak már korábban is alkalma nyílt rá. Louisban. amelynek eredetét nem tudta megállapítani. archaikus korokra nyitott szédítő távlatokat. hogy az egész szektát mindenestül felgöngyölítsék. hogy nem csoda. tizenhét esztendővel azelőttről származott. amellyel máshová nem fordulhatott. ami miatt jött .egy groteszk. néhány hónapja kobozta el egy rendőri akció során a New Orleans-tól délre eső sűrű. és bámulták az aprócska figurát. mint elismert szaktekintély. Ez a régebbi eset pedig olyan izgalmas és hátborzongató összefüggésben vetődött fel. ám az ásványtanilag meghatározhatatlan fajtájú kőbe evődött porszemcsék minden jel szent évszázadokat. erdős mocsarakban. ha eltekintünk a foglyokból kiszedett szófukar. micsoda feltűnést fog kelteni a kérése. A szobrot. hogy kérdésekkel kezdte ostromolni az ifjú Wilcoxot. középkorú férfi lett. képezték a témáját a hosszú kézirat második felének. melynek különös kisugárzása valóban mindeddig ismeretlen. kíváncsisága kizárólag szakmai okokból táplálkozott. Nagybátyám korábbi tapasztalata az 1908-as évből. hogy egy pillantást vessen a kimondhatatlan szörnyűségek pokoli kontúrja. A hozzá kapcsolódó szertartások olyan egyedülálló módon kegyetlenek voltak. amelyet a legjobban talán "Cthulhu" alakban lehet visszaadni. . Úgy látszik. Angell professzor. fétist. amely formát adhatott volna ennek a rettenetes tárgynak. Ezek szóvivője . hihetetlen beszámolóktól. Legrasse felügyelő aligha számolt vele.Legrasse felügyelő beszámolója Az ódon titkok. akikhez a leggyakrabban fordult különféle kérdésekkel és problémákkal a gyűlésen megjelenő számtalan kívülálló. vagy akármi is volt az. aki Los Angelesből utazott ide. s egyike volt azoknak. hogy magyarázatot keressen egy olyan problémára. bálványt. szörnyen visszataszító és szemmel láthatólag elképesztően régi kőszobrocskát. amely ördögibb a legfeketébb afro-amerikai vudu-köröknél is. sötét kultuszra kezdet gyanakodni.és rövid időn belül valamennyi résztvevő szemében az érdeklődés középpontja . magával hozta a tárgyat is. s nem első ízben találkozott az ismeretlen hieroglifákkal meg a rejtélyes hangsorral. hogy a rendőrség valami mindeddig teljesen ismeretlen. hátha be tudják sorolni valahová a baljós bálványt ami talán lehetővé tenné. sőt évezredeket zártak magukba. hogy az összegyűlt tudósok valamennyien a legnagyobb izgalomba jönnek.egy átlagos külsejű. Ellenkezőleg. ezért fordult a rendőrség a történetbúvárokhoz magyarázatért.

melyek teljesen kívül esnek a világról általunk alkotott elképzeléseken. Valami szörnyeteget ábrázolt. Webb professzor negyvennyolc évvel azelőtt részt vett egy expedíción. úgyhogy az arc csápjai súrolták a hatalmas mellső mancsokat. bár végül nem járt sikerrel. és némiképp bátortalanul ugyan. a négy végtagot undorító karmok ékesítették.A szobor. És mégis. aki emlékezni vélt valami bizarr. amit olvashatatlan írásjelek borítottak. években ki sem fejezhető kora nyilvánvaló volt. a háton pedig keskeny szárnyak voltak megfigyelhetők. Ez az ember néhai William Channing Webb volt. a kongresszus résztvevői közül (noha soraikba tartozott a paleográfia legnevesebb szakértőinek legalább a fele) senki sem tudta kimutatni mégoly távoli rokonságukat sem bármelyik ismert földi nyelvvel. félig lelógva róla A puhatestű fej előrehajlott. amit tudott. akadt egy ember a gyülekezetben. A kő. Ez a valami. maga a test középen terpeszkedett. hogy tehetetlen. Szárnyának csúcsa az emelvény hátsó szélét érintette. s annál is inkább titkos félelmeket ébresztett. amely rúnafeliratok után kutatott Grönlandon és Izlandon.valamely ismert kultúrköréhez kapcsolta volna. zöldesfekete kőnek. de elmesélte azt a keveset. Titokzatosak voltak a tuskón található írásjelek is. s visszataszító pózban gubbasztott egy négyszögletes tuskón vagy emelvényen. Már az anyaga is rejtélyt jelentett. mivel a szobor eredetét illetően senki nem tudott nyilatkozni. s azt . s be kellett vallania a felügyelőnek. amelynek körvonalai homályosan emlékeztettek az emberére. ám tintahalszerű feje volt. amely hátborzongatóan idegen az általunk ismert emberiségtől. amely mintha hajmeresztő. amit aranyszínű és irizáló csíkok díszítettek. vészjósló összefüggéseire engedtek következtetni. amelynek arca kusza csápok zűrzavarából állt. az antropológia professzora a Princeton Egyetemen. betegesen puffadtnak tűnt.vagy bármely más korszak . hét-nyolc hüvelyk magas volt. semmi köze nem volt az evilági ásványtanhoz és geológiához. mégsem akadt rajta egyetlenegy olyan jegy sem.az ördögimádat egy érdekes változatát különösen vérszomjas és visszataszító vonások jellemezték. a test pikkelyes. míg a görbe békalábak hosszú. csak mély borzongással említették. s borzalmas módon az életnek oly ősi. halvány párhuzamra a szörnyalakkal meg az írásjelekkel. Mérhetetlen. torz rosszindulattal egyesítette volna magában a különféle természetes alkotóelemeket. hogy mindenki alaposan szemügyre vehesse. nyálkásnak tűnő törzsben folytatódott. amely az antik civilizációk . pengeszerű karmai az elülső peremet markolták. amik a roppant térden pihentek. egy nem csekély hírnévnek örvendő kutató. ám a nyugat-grönlandi partvidék legészakibb részén egy elszigetelt. Ez a kultusz a többi eszkimók körében teljesen ismeretlen volt. Az egész látványban abnormális módon nem volt semmi természetellenes. s művészileg tökéletes. a szoboralak és a hieroglifák mind valami olyasmire utaltak. melyet végül körbeadtak. miközben minden résztvevő a fejét rázta. degenerált eszkimótörzsre vagy szektára bukkant. ugyanis a tapadós. amelynek vallását .

A kimondhatatlan szertartásokon és a rituális emberáldozaton kívül vallási repertoárjába tartoztak bizonyos furcsa imák is. hogy próbáljon a lehető legpontosabban visszaemlékezni.noha szinte világok választják el őket egymástól . ezt a legkevésbé várná. majd egy pillanatra rémült. milyen szavakat vetett papírra az ocsmány eszkimóknál. . A környéken lakó telepesek. ami az idősebb szektatagok előtt még ismeretes volt. fáradságos munka árán fonetikus másolatot készített. ahol az ember. hogy a két pokoli szertartás szövege . elképedt csönd állt be. hogy iszonyú. jámbor leszármazottai. szörnyen rettegtek egy titokzatos valamitől. és még a világ teremtése előtt keletkezett. és azonnal kérdésekkel kezdte ostromolni Webb professzort. ha magasan a jégszirtek fölött felizzott az északi fény. Legrasse felügyelő részleten elmesélte kalandját a mocsárlakókkal. Ám pillanatnyilag fontosabbnak tűnt az a fétis. Amit az eszkimó sámánok és a louisianai mocsári papok furamód hasonló bálványuknak énekeltek. amelyet a törzs tisztelt. bácsikám e történetnek minden jel szerint nagy fontosságot tulajdonított. Legrasse egy ponton megelőzte Webb professzort: néhány korcs papból sikerült kiszednie ezeknek a szavaknak a jelentését. esdekelve kérte az öreg tudóst.állították róla. mikor a detektív és az antropológus arra a következtetésre jutott. s amely körül förtelmes táncba kezdett. azt talán az alábbi mondattal lehetne leginkább megközelíteni (a szóközök az ima kántálásában tartott rövid szüneteknek felelnek meg): PH'NGLUI MGLW'NAFH CTHULHU R'LYEH WGAH'NAGL FHTAGN. de egy minden eddiginél ocsmányabb változatáról. azaz ördöghitű sámán közreműködésével. s amikről Webb professzor egy vén ANGEKOK. melyben igyekezett a szöveg szavait latin betűkkel visszaadni. többnyire a Lafitte-emberek egyszerű. A professzor elmondása szerint egy kőből faragott. ami csak éjszaka mutatkozott. A szöveg szerintük körülbelül annyit tesz: R'LYEH HÁZÁBAN ÁLMODVA VÁR RÁNK A HALOTT CTHULHU. ősi időkből maradt fönn. amin egy iszonyatos ábra látszott rejtélyes írásjelek körében . amiket a legfőbb és legöregebb ördöghöz . s megdöbbentő fokú kozmikus képzelőerőről tett tanúságot azoknak a kitaszított páriáknak a körében. legvadabb álmait. minden lényeges vonásában durva párhuzama volt Legrasse felügyelő bestiális bálványának. Nyilvánvalóan vudu-mágiáról volt szó. mivel mindenfelől kérdésekkel ostromolták.és amennyire az érdemes tudós vissza tudott emlékezni rá. Ezután a részletek kimerítő összehasonlítása következett. 1907 november 1-jén a New Orleans-tól délre eső mocsarak és lagúnák lakói kétségbeesett beadványt intéztek a hatóságokhoz.csaknem szóról szóra ugyanaz. esetlen domborműről volt szó. Az összegyűlt résztvevők döbbenten és izgatottan fogadták az új adatokat. Legrasse felügyelő azonban a jelek szerint még náluk is nagyobb fontosságot tulajdonított nekik. Az eset túlszárnyalta a mítoszteremtők és teozófusok. Mivel följegyzéseket készített magának az emberei által őrizetbe vett vudu-hivők egyik szertartásáról.az eszkimók nyelvén TORNASUK-hoz intéztek. Ezután pedig.

ahová előttük emberi lény még nem tette be a lábát. kiszálltak. az indiánok. formátlan. hogy a pislákoló lámpások köré tóduljanak. ilyenkor durva hangok rendezett kórusa kezdte kántálni a borzalmas. s ha megfordult a szél. mint az ijesztő sikolyok meg a hátborzongató események. egyetlen rémült telepes sem mutatkozott hajlandónak egy lépést sem tenni annak a szörnyű kultuszhelynek az irányába. Úgy tűnt. hajdani szálláshelyekre utaló nyálkás kőhalmok és rothadó falcsonkok erősítették bennük azt a baljós előérzetet. amely úgy szaggatta szét foszlányokra a visszhangos éji erdőt. ahonnan hisztérikus telepesek özönlöttek elő. az éj végtelen sötétjén túl valami vörhenyes szikra csillan át a holtsápadt aljnövényzeten. tintahalszerű valami éli életét a halandó szemek elől rejtezve. Itt a bestiális őrjöngés találkozott az emberi kicsapongással. ezért tudták. és imádkoznak hozzá. a pokol bugyraiból. La Salle. Tébolyult ordítozásról. több asszony és kisgyerek eltűnt közülük. olykor azonban fölkereste az embereket álmukban. amiket Legrasse emberei hallottak. mint kalauz nélkül alámerülni a borzalom fekete bugyraiba. Mikor a járható útnak vége szakadt. és mérföldeken át szótlanul törtek utat maguknak egy hátborzongató cipruserdőben. Noha rettegtek tőle. Teljen feltérképezetlen volt. ahová a rendőrcsapat most behatolt. aki a beadványt hozta. A terület. ami már önmagában is elég szörnyű volt: talán puszta helyszínük jobban megrémisztette a telepeseket. elátkozott erdők mélyén.és mióta a baljós tam-tam dobok megkezdték szakadatlan pufogásukat a fekete. amelyek az állatokra. hogy éjfélkor denevérszárnyú ördögök rajzanak elő a földmélyi barlangokból. Csak a legiszonyúbb költészet vagy a téboly szelleme tudná leírni azokat a zajokat. A tébolyult ordítozás időnként alábbhagyott. amit minden torzan nőtt fa. és olyanok is. ahová senki emberfia nem merészkedik. az emberek már nem bírják tovább. Azt beszélték. s ez a démoni üvöltözés rikoltó eksztázisában tetőzött. de még az erdő vadjai és madarai előtt is. Visszataszító gyökerek és ellenséges spanyolmoha-indák akadályozták őket minden lépésnél. pár nyomorúságos külsejű kunyhót. mióta létezik. a telepesek azt rebesgették. úgyhogy Legrasse felügyelőnek és tizenkilenc társának nem maradt más hátra. időnként velőtrázó sikolyokat sodort magával. miközben átküzdötték magukat a cuppogó mocsáron a vörhenyes fények meg a tompa dobszó irányába Vannak olyan hangok. amely alig-alig látott napfényt. s megpillantani őt egyet jelentett az azonnali halállal. fakó. kísérteties. szertartásos varázsigét: "PH'NGLUI MGLW'NAFH CTHULHU R'LYEH WGAH'NAGL . Így került sor rá. A jelenlegi vudu-orgiák valóban ennek az elátkozott területnek a szélén zajlottak. vad litániákról és pusztulásba csalogató lidércfényekről szóló hírek kaptak lábra. és az embernek végigfut a hideg a hátán. ott volt már D'lberville. vezetőül a reszkető telepes ajánlkozott. hogy késő délután húsz rendőr vonult ki két lovaskocsival és egy automobillal. amelyben egy hatalmas. tette hozzá a holtra rémült küldött. Végül megpillantották a települést. fehér ember még a lábát sem tette be oda. hogy megint magukra maradnak. de sötét legendák járták egy titkos tóról. hogy óvakodni kell tőle. s itt-ott morbid. fültépő sikolyokról rebesgettek. ha az utóbbiakat ROSSZ TOROKBÓL hallja felharsanni. amelyek a humán lényekre jellemzők. Maga volt a testet öltött lidércnyomás. Hallhatóvá vált a távolban a tam-tam dobok tompa pufogása. mindig is rosszhírűnek számított. mintha pestisbűzös szélvihar volna. minden nedvesen csillogó gombafészek sugallt.

A bitók körén belül őrjöngött és bömbölt a bálványimádók serege.FHTAGN". hegymagasságú tömegre a fák csúcsai mögött . amely fátlan volt és viszonylag száraz. rőt szemek csillogására. akiknek külsejét csak egy Sime vagy egy Angarola ecsetje tudta volna visszaadni. rendőreinek felügyelete mellett felsorakoztatott. nyugtalanító módon képzeletdúsnak találtam. Négy bálványimádó holtan hevert a földön. az iszonyattól szinte hipnotizáltan meredtek az eléjük táruló képre. fűvel benőtt sziget emelkedett. A lángok övezte monolitot tíz faállvány vette körül szabályos közökben. lövések durrantak. hogy a helybéli telepesek túl sokat duruzsolták a fülébe a babonáikat. kiabálásukat azonban szerencsére elnyomta a hagymázas kakofónia. és elszántan az ocsmány falkára vetették magukat. Teljesen pucéran nyerítettek. Öt percig leírhatatlan káosz uralkodott. Ezen egy hordára való leírhatatlan emberi torzszülött ugrált és vonaglott. beszámolójában ugyanis olyan messzire ment. Noha a tömeg száznál is több korcsfajzatot számlált. . kevert vérűek és szellemileg kiegyensúlyozatlanok. kettejüket pedig tébolyult sikoltógörcs kerítette hatalmába. hogy célzásokat engedett meg magának távoli szárnysuhogásra. hogy igen alacsony sorú emberek. faragott kőszobrocska. a rendőrök bíztak fegyvereik erejében. a lángfüggönyön nyíló rések itt-ott egy gigászi gránitmonolitra engedtek betekintést középen. valamennyiükről kiderült. két súlyos sebesültet pedig fogolytársaik vittek rögtönzött lordágyakon. Az emberek most az erdőnek egy olyan részébe értek. A lápi tisztáson egy megközelítőleg egy ACRE területű. meghatározhatatlan torzalakok igyekeztek eltűnni az erdőben . A nagy megerőltetéssel és fáradsággal járó menetelés után a foglyokat vizsgálatnak vetették alá az ügyészségen. akiket. ahol a fák ritkulni kezdtek. tompa válaszokat vélt hallani a szentségtelen imádságra valahonnan a sötét messzeségből.persze arra a következetésre jutottam. ökölcsapások zuhogtak. bizonyos Joseph D. és Legrasse őrizetére bízták. egy eszméletlenül roskadt össze. aztán valamennyien reszketve. a tüzes gyűrű és a tetemek gyűrűje közötti végeérhetetlen bacchanálián a mozgás főiránya balról-jobbra tartott. A szobrocskát nagy elővigyázatossággal eltávolították a monolit csúcsáról. az ősi legendák iszonyú erdejének mélyéről. Négyen meginogtak közülük. Később fölkerestem és kifaggattam ezt az embert. egy könnyen felizgatható spanyol. s hirtelen szembetalálták magukat a voltaképpeni kultuszhellyel. Galvezt. Legrasse egy kis Kentucky bourbont erőltetett az ájult rendőr ajkai közé. ezekről lógtak fejjel lefelé az eltűntként bejelentett. Az persze csak visszhang vagy képzelődés lehetett.végül azonban Legrasse negyvenhét dacos foglyot ejtett. miután felöltöztek. és valami fakószín. amelynek csúcsán groteszk kicsinységgel ott trónolt a vészterhes. Az emberek dermedtsége valójában csak rövid ideig tartott. A legtöbben tengerészek voltak. hogy az egyik rendőr. bőgtek és rángatóztak egy hatalmas tűzgyűrű körül. védtelen telepesek ocsmányul megcsonkított holttestei.

a világ félreeső pusztaságaiban és sötét zugaiban elszórva. hogy próbára tegyék a kishitűeket. vannak azonban bizonyos eljárások. akik fölülemelkedtek a halálon. és uralma alá nem hajtja az egész földkerekséget. A faragott bálvány a NAGY CTHULHUT ábrázolja. halott testük azonban megosztotta titkaikat egy emberrel. de senki sem tudja megmondani. a többit különféle intézetekbe küldték. akik az elátkozott erdők mélyéről keresték fel őket gyülekezőhelyükön. Az ima csupán azt jelenti. mégis megdöbbentő makacssággal ragaszkodtak visszataszító hitük központi eszméihez. Amit a rendőrség egyáltalán kiderített annak főleg egy vénségesen vén Castro nevű a mesztic volt a forrása. Vannak titkok. akik hosszú időkkel az ember megjelenése előtt éltek a Földön. idegen kikötőket járt be. A NAGY ÖREGEKET halandó szem még sosem látta. aki azt állította magáról. aki képes lenne elolvasni az írásjelek. Elmondásuk szerint a NAGY ÖREGEKET tisztelik.néhány néger és mulatt pedig . Ezeknek a rejtélyes valakiknek a titkos ösvényeiről azonban nem sikerült megtudni semmi közelebbit. az akkor még ifjú világra. ámde néha szó esik bizonyos dolgokról… A szertartásos dal nem tartalmazza a titkot -azt sosem mondják ki fennhangon. az árnyékból néha különös formák bukkannak elő. hogy részt vettek volna a rituális gyilkosságokban. roppant városaikból. ha a csillagok állása ismét kedvezőre válik az . Az ember nincs egyedül a Földön az általa ismert dolgok között. Mindössze két foglyot találtak elég egészségesnek hozzá. Ezek a lények valamennyien kihaltak. szólítani fogja hűséges híveit.többnyire az Antillákról vagy Latin-Amerikából valók . Voltak korok amikor más fajok uralták a földet. amiket a legszörnyűbb kínzásokkal sem lehet kicsikarni belőlük. melyeknek a maradványai a halhatatlan kínai szerint még mindig megtalálhatók a csendes-óceáni irdatlan monolitok képében. s azt állították.vudu elemeket vitt az eredetileg heterogén kultuszba. Ám az már a további kérdések föltevése előtt is látszott. és a kínai hegyekben beszélt a kultusz vezetőivel. hogy "R'LYEH HÁZÁBAN ÁLMODVA VÁR RÁNK A HALOTT CTHULHU". földtörténeti korokkal az ember születése előtt. tengerfenéki városából a felszínre nem emelkedik papjai szavára a hatalmas Cthulhu. Az ÖREGEK azóta visszahúzódtak a földkéreg alá és a tenger mélyére. hogy kiszabadítsa. Ennél többet nem szabad mondaniuk. Ide tartozik az ő szektájuk is. mindig csak suttogják. míg csak R'lyeh roppant. s az űrből érkeztek. Bármennyire degeneráltak és tudatlanok voltak ezek a baromra emlékeztető kreatúrák. állították a foglyok: mindig létezett és mindig létezni fog. Az öreg Castro homályos emlékezete olyan borzalmas legendákra terjedt ki. ha a csillagok állása kedvező lesz. hogy ezeket a FEKETESZÁRNYÚAK követték el. Ezek azonban nem azonosak a NAGY ÖREGEKKEL. aki ezután máig elevenen élő kultuszt alapított. hogy az ügynek sokkal mélyebb és ősibb háttere van az egyszerű fekete-afrikai fetisizmusnál. hogy felakasszák őket. hasonlítanak-e hozzá a e többiek. Egy napon. és a titkos kultusz minden pillanatban készen áll rá. amelyek segítségével. s amelyek ijesztően ifjúnak és mulandónak tüntetik föl az egész emberi világot. Ma már nincs olyan pap. amelyek mellett a teozófusok legvadabb elméletei is elhalványulnak. Valamennyien makacsul tagadták. hogy távoli.

Abdul Alhazred NECRONOMICON-ja tartalmaz néhány kétértelmű célzást. ami védi ŐKET. ezeket sötét csillagokról hozták magukkal az ősidőkben. Könyvekben sem esik róla említés. új életre lehet kelteni ŐKET. világról világra tudnak járni az űrben. A kultusznak addig is illendő szertartásokkal ébren kell tartania a NAGY ÖREGEK emlékezetét. gyilkolt és kéjeleghet. Ez a kultusz meg fog maradni mindaddig. ahol Irem. mikor a Föld csillagzatai ismét készek lesznek fogadni ŐKET. hogy új életre hívja alattvalóit. s a Föld emésztő lángra lobban a pusztító szabadság eksztázisában. a kultusz központja valahol Arábia járatlan pusztaságaiban lehet. egyúttal meggátolja azt is. mert a mágia. suttogta Castro. s általában véve a tagjain kívül senki nem tud róla közelebbit. de testük anyaga más. csak feküsznek a sötétben és gondolkoznak. és a titkos papok előszólítják sírjából a Nagy Cthulhut.így hát nem tehetnek egyebet. Mi örökkétig áll. dicsőséges feltámadásukra várva. A régi időkben a rejtőző ÖREGEK beszéltek álmaikban a kiválasztottakhoz.amit a varázserejű bálvány is bizonyít -. amiket a NAGY ÖREGEK mutattak meg nekik. az Oszlopok Városa álmodik a sivatag titkairól. és szakadatlanul jövendölnie visszatérésüket. fölülemelkedik jón és gonoszon. Emlékezetük azonban tovább élt. a Nagy Cthulhu oltalmazó varázsa alatt. hogy mozogjanak . miközben odakint hosszú évmilliók telnek el. Most is egymással társalognak sírjaikban. ha azonban kedvezőtlen. hogy alapítsanak kultuszt a kis bálványképek tiszteletére. vitatott versre utalt: Meghalni nem halhat meg az. Ezek a NAGY ÖREGEK nem egészen hús-vér lények. s ismét uralkodjék a világ felett. Az időpontot nem lehet eltéveszteni. új módokon bömbölni. hanem a fejükkel beszélnek. R'lyeh kőépületeiben pihennek. sem ígéretekkel nem sikerült semmi többet kicsalni belőle. amiken még a gondolat sem hatol át. van ugyan alakjuk . de aztán történt valami. . hogy a város ismét felmerül majd az óceánból. elvágták ŐKET a híveiktől. s a főpapok azt mondják. Mindannyian hatalmas városuk. mert az ember akkor hasonlatossá válik majd a NAGY ÖREGEKHEZ. Úgy vélte. minden törvény és erkölcs érvényét veszti. Aztán a NAGY ÖREGEK megmutatják neki. amíg a csillagok állása ismét kedvezőre fordul. szabad lesz. amit a beavatottak sokféleképpen olvashatnak: ezzel mindenekelőtt a hírhedt. Mert ŐK is a csillagokból jöttek. Furcsamód az ÖREGEK méreteiről sem volt hajlandó nyilatkozni.Örökkévaló Ciklus során. R'lyeh hatalmas kővárosát monolitjaival és sziklasírjaival együtt elnyelte a tenger. amely kiszabadítja testüket. Ekkor azonban szükségük lesz valami külső erőre. Az európai boszorkányhittel a kultusz semmiféle kapcsolatban nem áll. Ha a csillagok állása kedvező. hogyan kell más. mihelyt a csillagok állása kedvező lesz… Itt a vén Castro sietve megszakította elbeszélését. Aztán. mindenki kedvére bömbölhet. Mindenről tudnak. és magukkal hozták a képmásaikat. mivel ŐK nem a szájukkal. Ám jóllehet ilyenkor nincsenek életben. ám a halált lebíró kínai szerint az őrült arab. akkor nem képesek élni. ami a világegyetemben történik. gyilkolni. valójában nem is halnak meg. folytatta Castro. az emberek álmukban utasítást kaptak. kéjelegni és élvezkedni. és sem fenyegetéssel. és a titkokkal terhes mély vizek.

A Tulane Egyetem szaktekintélyei nem tudtak fényt deríteni az ügyre. Korántsem hökkentett meg. és kétségtelenül hasonlít a fiatal Wilcox álomdomborművéhez. útra keltem Providence-be. amit Legrasse a kultuszról kiderített .Számlálatlan korok során Enyészik . hogy nagybátyámat oly heves izgalom fogta el a szobrász elbeszélésének hallatára. mert . akire mély hatást gyakorolt ugyan a beszámoló. és még ma is az ő birtokában van. Miután tehát még egyszer alaposan áttanulmányoztam a kéziratot. s a teozófiai és néprajzi citátumokat összevetettem Legrasse beszámolójával a kultuszról. hogy Angell professzor haladéktalanul széleskörű vizsgátokba kezdett: bár én személy szerint még mindig arra gyanakodtam. Magától értetődik. Pedig a professzor által összegyűjtött álomleírások és újságcikkek egyértelmű tanúbizonysággal szolgáltak. hiába kutatott a szekta gyökerei után. Legrasse egy időre kölcsönadta a szobrocskát Webb professzornak. amit Legrasse beszámolója és a bizonyítékul szolgáló bálványkép a kongresszuson keltett.mindannak ismeretében. tovább bonyolítva ezáltal a helyzetet nagybátyám szemében. . sem az istenszobrot illetően. Legrasse. és szórakozásból kitalált egy sor álmot. Valóban iszonyú egy tárgy. a nyilvánosság előtt azonban az esetet alig említették. az érdemes tudós halálát követően azonban visszaszolgáltatták neki. ahol nemrégiben nekem is alkalmam nyílt megtekinteni. melyet egyként használtak a korcs eszkimósámánok meg a lápi papok Louisianában. Az öreg Castrónak kétségkívül igaza volt. hogy ez mélységes titok. aki nemcsak a mocsárban lelt szobornak és a sátáni grönlandi domborműnek a pontos ábráit álmodta meg. azoknak első gondolata az elővigyázatosság. de éretlen tréfát űzni egy tudós öregemberrel.meglehetősen elképesztő gondolatok vetődhettek föl benne. mint Webb professzor grönlandi történetére. ám semmi esetre sem döbbentette meg. sem a kultuszt. engem azonban racionális világnézetem és az egész gyanús történet arra ösztönzött.a Halál. hanem látomásaiban fölbukkant legalább három ugyanazon varázsigének a szavai közül. jól tükröződik a jelenlevők későbbi levelezésében. hogy . s itt nem másra bukkant. A lázas érdeklődés.mint akkor véltem . hogy fölkeressem a fiatal szobrászt. Akik alkalomadtán ki vannak téve a csalásnak és sarlatánságnak. miután végighallgatta az érzékeny fiatalember beszámolóját. amiért képes volt ilyen rafinált. ezért a detektív elhatározta. hogy a legmagasabb fórumhoz fordul. hogy az ifjú Wilcox valamiképpen értesült a kultuszról.igen ésszerű következtetésekre jussak. mikor azt állította. és megrójam.

Goya grafikái idéznek föl az emberben. amennyit nagybátyám záporozó kérdéseiből kihámozhatott. küszöb alatt mégis kifejezésre jutott az álmaiban. költői módon beszélt az álmairól. úgy kérdezte meg. viktoriánus utánzatában.Wilcox még mindig a Thomas Street-i Fleur-de-Lys épületben lakott. s fojtó szorongással hallottam szájából az Alvilág szakadatlan. mert félre nem érthető színezettel beszélt az álmairól. Tudatalatti következményeik igen mélyen befolyásolták a művészetét.a falak mellett sorakozó plasztikák után ítélve . titáni árnyékvárost ecsetelte amelynek geometriájával. mint az egyik legjelentősebb DÉCADENT. miféle forrásból juthatott az iszonyú benyomásokhoz. hogy miért. és elképedve töprengtem el rajta. zöld sziklatömbökből emelt komor. Biztos voltam benne. ki vagyok. Munka közben találtam őt a szobájában. CTHULHU FHTAGN. hogy saját álomdomborművén kívül soha életében nem látott semmi olyasmit. ami EZT sugallhatta volna neki. Egyértelműen a szörnyűséges óriásalakra emlékeztetett. Később aztán. egész Amerika legszebb György-korabeli templomtornyának árnyékában. bácsikám ugyanis annak idején nem kis mértékben fölkeltette a kíváncsiságát azzal. s az élmény minden racionalizmusom dacára mélységesen megrázott. Sötét hajú volt. hajmeresztő kifejezőerőről tett tanúbizonyságot. mint mondotta. Mikor közöltem vele. Különös. s mutatott nekem egy morbid szobortervet. amelyről lázálmában fantáziált. Biztos volt benne. ami utána feledésbe merült kísérteties olvasmányainak és gazdag képzelőerejének dús kavalkádjában. mert ugyanazokat az álomképeket és fantáziákat formázza agyagba . hogy szüntelenül boncolgatta különös álmait. VALAMI NEM VOLT RENDJÉN -.s kerít majd sort egy szép napon a márványra is amelyeket Arthur Machen prózája. és kissé elhanyagolt ." Ezek a szavak részei voltak annak a hátborzongató szertartásszövegnek. koloniál stílusú ház közé fészkelte be magát a régi dombon. némi érdeklődés csillant föl a szemében. hogy szinte beleborzongtam. csak igyekeztem körültekintően valami ellentmondáson kapni. E tekintetben én sem szolgáltam neki felvilágosítással. a 17. ám sosem indokolta meg. Clark Ashton Smith versei. mivel olyannyira felkavaró volt. Idővel azt hiszem. amely néhány tetszetős. századi breton építészetnek ebben az ízléstelen. az hamarosan világossá vált előttem. mikor az iszapos. hogy . törékeny alkatú.egy rendkívüli szobrászzsenivel állok szemben. nagy hírnévre fog még szert tenni. hogy mit óhajtok. hogy Wilcox egy régi beszélgetés során hallhatott valamit a kultuszról. amely a halott Cthulhu hosszú őrségéről regél R'lyeh sziklaboltívei alatt.fáradtan fordult oda hozzám udvarias kopogtatásomra. a körvonalak szinte maguktól formálódtak a keze alatt. és azonnal el kellett ismernem. melynek kontúrjaiból olyan sötét kisugárzás áradt. s ez . Rövid idő leforgása alatt meggyőződtem teljes őszinteségéről. Hogy a titkos kultuszról valóban csak annyit tud. s fel sem állt. hívó szavát: "CTHULHU FHTAGN.

ha fényt derítek eredetére és más vallásokhoz fűződő kapcsolataira. és nem lepne meg. A vén Castro sajnos néhány éve meghalt. miután a fiatal szobrász álma új lendületet adott nekik. s tehetségének kijáró sikert kivártam neki. hogy bácsikám kutatásai. Mindent összevetve nem tehetett róla. titkos és igen ősi vallásnak bukkantam a nyomára.ösztönözte őt a dombormű. amelynek földerítése neves néprajztudóst csinálna belőlem. Hogy rám is hasonló sors vár-e. az bácsikám titokzatos halála volt. akiket könnyen megkedvelek. Wilcox nem tartozott az olyasfajta emberek közé. méghozzá elképesztő elevenséggel . s időnként arról álmodoztam. és igazi lángelme. miután egy néger matróz durván lökött rajta. akik annak idején részt vettek a rendőri akcióban vagy látták a szobrot.és amiben. 18. Nyilván elkerülte a csoport figyelmét. ami a kultusszal összefüggésben állt. Barátságosan elbúcsúztam tőle. aki látott bizonyos dolgokat. keskeny sikátorban esett össze. bizonyos voltam benne. de volt valaki Norvégiában. Más körülmények között egyáltalán nem törődtem volna vele. hogy tovább bővítse ismereteit. Felfogásom akkor még teljesen materialista volt BÁRCSAK ÍGY VOLNA EZ MA IS! -. mérgezett fákról hallanék. fölkeltették valami sötét hatalom figyelmét? Azt hiszem. melyek éppoly ősiek és kegyetlenek. hiszen egy ausztrál hírlapnak. Legrasse-nak és az embereinek ugyan nem esett baja. Még mindig foglalkoztatott minden. az ismételten megrémített. Nem lehetséges-e. mint a fénytől irtózó rítusok és a babonaság. ha alattomos cselekről. Nem felejtettem el a louisianai bálványimádók módszereit. bár el tudnám felejteni egy puszta véletlennek a következményeit. A rakpartok felől a dombra vezető szűk. akik még életben voltak. 1925 április. Amire akkortájt kezdtem gyanakodni . a SYDNEY BULLETIN-nek egy régi. hogy híres ember lesz belőlem. és jó úton volt afelé. New Orleans-ba utaztam. . sőt még a fogságra vetett bálványimádók közül is kikérdeztem azokat. Amit ezúttal hivatásos nyomozók szájából hallottam. MA MÁR BIZTOS VAGYOK -. Őrület a tengerből Ha az ég valaha teljesítené egy fohászomat. de most már be tudtam látni.-i száma volt az. fölkerestem Legrasse-t és más olyan személyeket. majd a hátborzongató szobor megalkotására. most már én is sok mindent tudok.noha tulajdonképpen nem volt egyéb. hogy egy sajátos. mert túl sokat tudott. amely megakasztotta tekintetemet egy porfogónak használt régi újságlapon. mint nagybátyám följegyzéseinek minden részletre kiterjedő alátámasztása -. hogy mindvégig őszintén viselkedett. és most halott. amely megjelenésének idején buzgón gyűjtötte az anyagot bácsikám kutatásaihoz. III. attól tartok. hogy olyan csúnyán félrevezette bácsikámat. ahol mindenféle félvér népség nyüzsgött. kissé öntelt volt és arrogáns. azt kívánnám. és megmagyarázhatatlan makacssággal teljesen természetesnek vettem az álomleírások és az újságcikkek egyezéseit. Angell professzornak azért kellett meghalnia. azt majd meglátjuk.

a Királyi Régészeti Társaság és a College Street-i múzeum semmiféle felvilágosítást nem tudott adni.Rejtélyes bálvány a kabinban . egy faragott szelencében. saját állítása szerint a jacht egyik kabinjában találta. hogy átfuthassam a cikket. Éppen néhány kiállított ásványt nézegettem. kismerülésű gőzöst hozott magával vontatókötélre véve: az új-zélandi Dunedinben nyilvántartott. ALERT elnevezésű jachtot.A vizsgálat folyamatban van. mert sok érdekeset nem tartalmazott. mikor pillantásom egy különös fényképre esett egy régi újságlapon. a VIGILANT. és gondosan kivágtam az újságból. A VIGILANT március 25-én hagyta el Valparaisót. de csalódás ért. kalózkodásokkal és mészárlásokkal élénkített történetet adott elő. Lázasan távolítottam el a lapról az értékes köveket. A Morrison Company teherhajója. amit a kőzetminták alá terítettek.A második tiszt nem hajlandó részletes vallomást tenni . Valparaisóból hazatérőben ma éjszaka futott be Darling Harbourbe. a városi múzeum ismert mineralógusánál és kurátoránál. amely csaknem teljesen megegyezett a Legrasse által a louisianai mocsarakban talált példánnyal. Amit azonban találtam benne. A tőlelő egy ismeretlen eredetű kőbálványt szorongatott a kezében. A fedélzeten egy félig megtébolyodott túlélőt találtak a minden jel szerint több. az végül hallatlan kihatásokkal volt akadozni kezdő kutatásaimra nézve. s egy tudós barátomnál voltam látogatóban a New Jersey-i Patersonban. A hajót utoljára április 12-én látták a déli szélesség 34° 21' és a nyugati hosszúság 152° 12' alatt. . s április 2-án a szokatlanul erős széllökések és hullámverés miatt pályájától jelentős mértékben eltért déli irányban.Egy túlélő és egy halott a fedélzeten . amelyre nézve a Sydney Egyetem. a fedélzeten egy élő embert és egy halottat találtak. amely február 20-án indult útnak tizenegy fős legénységgel Callao felé. A már említett SYDNEY BULLETIN volt az: a fotó egy szörnyűséges kőszobrocskát ábrázolt. és második tisztként szolgált az EMMA elnevezésű kétárbocos aucklandi szkúneren. mint egyhetes emberi tetem mellett. A neve Gustaf Johansen. A cikk a következőképpen hangzott: REJTÉLYES RONCS A TENGEREN A VIGILANT mozgásképtelenné vált új-zélandi jachtot vett vontatókötélre .Már majdnem felhagytam a vizsgálódásokkal. A roncsot április 12-én pillantották meg. meglehetősen intelligensnek látszik. származására nézve norvég. Az illető rendkívül különös. melyek a múzeum egyik tárlójában hevertek rendezetlenül a polcon.Elkeseredett csata és emberhalál a tengeren . s egy mozgásképtelenné vált. ami az Angell professzor által "Cthulhu-kultusznak" nevezett jelenséget illeti.

hogy egy szakadékba zuhantak. amelynek gyakori összejövetelei és éjszakai kóborlásai az erdőben nem csekély kíváncsiságra adtak okot: a március elsejei nagy vihar és földrengés után azonnal sietve a tengerre szállt. és megcsáklyázni azt. megj. hogy a tengeren ugyanolyan aktív. egyenes jellemű embernek jellemzi. Másnap kikötöttek egy szigeten (az óceánnak ezen a részén nem tudunk ismert szigetről kiad. s a partvidéken igen rossz hírnek örvendett.csaknem állati szintre süllyedt emberekről volt szó. A Tengernagyi Hivatal holnap kezdi meg az ügy kivizsgálását. A fedélzeten harcba bonyolódtak a félvad legénységgel. ennyi meg az ördögi fénykép. Johansent pedig józan. amelynek legénysége meglehetősen rossz külsejű kanakákból és félvérekből állt. ám az április 2. arra sem. s minden kísérletet megtesz rá. A küzdelem folyamán három ember . . jóllehet túlerőben voltak. Később megmaradt társával visszatért a jachthoz. mégis sikerült nekik az ellenséges jacht mellé manőverezni. s noha a szkúner léket kapott és süllyedni kezdett. Ennyi volt az egész. Dunedini értesülések szerint az ALERT szigetjáró tehergőzös volt. s március 22-én a déli szélesség 49° 51' és a nyugati hosszúság 128° 34' alatt találkozott az ALERT-tel. hogy miért akarták feltartóztatni őket. amelyek bizonyítják. Ettől az időponttól fogva április 12-én történt megmentéséig a túlélő semmire nem emlékszik. mivel meg szerették volna állapítani.elesett. de micsoda gondolatokat váltott ki belőlem! Új adatokra bukkantam a Cthulhu-kultuszról. mire az ALERT figyelmeztetés nélkül tüzet nyitott.). Ezek kategorikusan fölszólították a szkúnert a visszafordulásra. és kénytelenek voltak valamennyiüket megölni . A megmaradt nyolc tengerész a rangidős Johansen parancsnoksága alatt továbbhaladt a megcsáklyázott jachttal az eredeti irányban.Elmondása szerint az EMMA a viharos idő miatt március 1-jén messze letért kitűzött útvonaláról. és megpróbáltak ismerős vizekre jutni vele. akik. Egy különös félvér csoport tulajdonát képezte. mikor halt meg William Briden fedélzeti matróz. nem értettek igazán a fegyveres harchoz. hogy Johansent bővebb beszámolóra bírja.köztük Collins kapitány és Green első tiszt . ahol hatan közülük rejtélyes módon életüket vesztették. hogy az EMMA legénysége igen megbízható hírben állt. Briden halálának okát nem lehetett megállapítani: feltehetően a kimerültség végzett vele. Aucklandi munkatársunk megerősítette. Az EMMA legénysége ellentámadásba ment át. és nem hajlandó a halálukról közelebbit mondani.-i vihar ismét letérítette őket a pályájukról. mint a szárazföldön. Johansen azt állítja. amit Collins kapitány megtagadott. Mi oka volt rá az ALERT legénységének.

amely kezdte hatalmába keríteni az emberiséget. hogy hajmeresztően tökéletes munka. s most kereskedelmi célokat szolgált. az iszonyat mégsem hatolt be. és ugyanazok a titkok lengik körül. az volt. Élményeiről a barátainak sem mesélt többet. mint Legrasse kisebb példányát: a hátborzongató kor. baljós összefüggésbe hozza a bácsikám által feljegyzett különféle eseményeket? Március 1-jén . Miután elrendeztem minden szükségeset. csak a tudatunkba. amikor minden álomnak egy csapásra vége szakad a nyirkos. hogy URALKODNAK AZ ÁLMOKON? Csak nem imbolygok olyan kozmikus rémségek szélén. s a legtöbb. Aucklandben megtudtam. egy szobrász delíriumba zuhan! És mit takar ez az április másodikai dátum. melyben valami titáni szörnyeteg üldözésétől rettegnek: egy építész megörül. hogy megadták új oslói címét. hogy a geológusok számára . és vihar támad. és mi volt az. Március 23-án az EMMA legénysége kiköt egy ismeretlen szigeten. és vonattal San Franciscóba utaztam. távolról sem természetes láncolata. miközben a földgolyó túloldalán a költők és művészek valami különös. és Oslóba költözött a feleségével együtt.kisebb földrengés történik. hideg falak városáról. A múzeum igazgatója bevallotta nekem. mert a pokoli fenyegetésnek. Alig egy hónapra rá Dunedinben voltam. Wilcox pedig sértetlenül magához tér a különös lázból? Mit jelentsen mindez . ahonnan a szkúner legénységéből hatan nem tértek vissza. Dunedinből teljesen váratlanul útnak indul az ALERT. csillagszülött ÖREGEKRE és az Ő elkövetkező világuralmukra… meg arra a képességükre. Ezután Sydneybe utaztam. s úgy találtam.azaz minálunk február 28-án . hogy a félvér csoportok a sziget belsejébe telepedtek át. eladta West Street-i lakását. amit tehettek értem. akik régebben a kis kikötői lebujokban őgyelegtek: egyesek azonban célzásokat tettek rá. hogy megakadályozzák az EMMA továbbhaladását? Mit rejtett az ismeretlen sziget. és mit tudtak Dunedinben a korcs kultusz tevékenységéről? És mind közül a legizgalmasabb kérdés: mit jelentsen az időpontoknak ez a háttérben meghúzódó.fedélzetükön borzalmas bálványképükkel. de nem sokat derítettem ki a különös bálványimádókról. egy fiatal szobrász pedig álmában domborműbe faragja a szörnyűséges Cthulhu alakját. az ismeretlen alapanyag. melyek messze meghaladják az emberi képzelőerőt? Ha így volna. amiről Johansen tengerésztiszt oly makacsul hallgatott? Milyen eredményt hozott a Tengernagyi Hivatal vizsgálata. hirtelen vége szakadt. amit azóta eladtak. mintha valami felsőbb utasítást kapott volna. de nem találtam rajta semmi érdekeset. még aznap este búcsút vettem a háziúrtól. tintahalfejű szobrot a Hyde Park Múzeumban őrizték: hosszan és behatóan tanulmányoztam. A kuporgó. hátrahagy hat halottat: ugyanebben az időpontban tetőznek az érzékeny művészek rémálmai. Megtekintettem az ALERT-et. s terméktelen beszélgetéseket folytattam egyes matrózokkal és a Tengernagyi Hivatal bíráival. iszappal borított monolitvárosról kezdenek álmodni.és mihez kezdjek a vén Castro célozgatásával a sírjukban beszélgető. mint a Tengernagyi Hivatalnak. míg mások messzi dobszóról és vörhenyes fényekről számoltak be a távoli dombokon. hogy Johansen ősz hajjal tért vissza az eredmény nélkül záruló sydneyi tárgyalásról. amely tagadhatatlan.

ami kiemelte a . végül azt mondták. s én keserű csalódást éreztem. és magukkal hozták a képmásaikat. miért vált annyira elviselhetetlenné számomra a hajófalat nyaldosó hullámok zaja. mint még soha. amely bármikor kész rá. hogy Johansen halott. Nem sokkal élte túl a hazatelepülésüket. hogy a földön nincsen semmi ehhez hasonlítható kőzet. Az orvosok nem tudták okát adni hirtelen halálának. A megrakott EMMA február 20-án hagyta el Aucklandet. az Egeberg árnyékában. Két arra járó matróz azonnal felsegítette. mit mondott a vén Castro Legrasse-nak a NAGY ÖREGEKRŐL: "A csillagokból jöttek. de mielőtt a kórházba értek volna vele. és már az angliai átkelés alatt nekiláttam elolvasni. hogy bedugaszoltam a fülemet. ahogy Tengernagyi Hivatalnak beszámolt róla. s egy napfényes. elég összefüggéstelen történet volt . A rövid szárazföldi utat konflison tettem meg. angol nyelven. amelyben Johansen igyekezett visszaidézni a borzalmas hajóút minden egyes napját. őszi reggelen kiléptem a díszes rakpartra. Johansen utazása úgy kezdődött. amit ő nem ért. én azonban soha többé nem leszek képes nyugodtan aludni. noha látta a várost és a DOLGOT is. gyászruhás asszony nyitott ajtót. Johansen hál’ istennek nem tudott mindent. Nem lenne értelme bemásolnom a beszámolómba. Sikerült meggyőznöm róla az özvegyet. mikor megtudtam. úgyhogy átadta nekem a kéziratot. hogy felkeresem Oslóban Johansent. mondta a felesége. Egyszerű. ahhoz túl homályos és terjedelmes. mihelyt egy újabb földrengés ismét a hullámok fölé emeli szörnyeteg sziklavárosukat. és a lidércnyomásos kultuszra. a férje viszont hagyott rá egy hosszú kéziratot. és egyenest belehajózott a földrengés szülte vihar legszörnyűbb tombolásába . ahonnan haladéktalanul a norvég fővárosba hajóztam.ez volt az az erő. akkor talán megértik. Johansen éppen a Göteborg-dokk közelében sétált egy szűk sikátorban. hogy fölébressze és a gyanútlan világra szabadítsa ŐKET. kiszenvedett. magammal vittem. de megpróbálom összefoglalni a legfontosabb elemeit.megoldhatatlan rejtélyt jelent: esküsznek rá. Egy szomorú szemű." Elmém úgy háborgott. ha a megszokott életünk színfalai mögött szüntelen ott leselkedő borzalmakra gondolok: az őscsillagokról való kimondhatatlan gyalázatosságokra. mikor valamelyik padlásablakból véletlenül rázuhant egy papírbála. mint mások. s csakhamar bekopoghattam egy csinos kis ház ajtaján. melyek az óceán mélyén alusszák álinukat. Borzongva idéztem emlékezetembe. Ő sem tudott többet mondani nekem. szívgyengeség okozta. hogy közeli barátja voltam halott férjének. végül elhatároztam. Elutaztam Londonba.naiv kísérlet az utólagos naplóírásra -. az 1925-ös események a Csendes-óceánon nagyon megviselték.

amire Wilcox is felfigyelt lázálmaiban. amik első látásra homorúnak. mikor a kíváncsiságtól hajtott matrózok Johansen parancsnoksága alatt tovább hajóztak a csatában elnyert jachton. de nagyon közel jut hozzá. Ilyen gyomorkavaró szörnyűséget mióta létezik. melyek rettegéssel és iszonyattal oltották be az érzékenyek álmait. Johansen nem tudta. míg március 22-én az ALERT fel nem tartóztatta őket. Itt. mikor a tárgyalás folyamán kegyetlenséget vetettek a szemére. Ha annak a kiterjedésére gondolok. de Isten a megmondhatója. Ő azt mondta nekem. mert valami olyasmire utal. mert ahelyett. az nem a Földről. s innen sugárzottak szét mérhetetlen évezredek óta először azok a gondolatok. hogy eleget látott! Azt hiszem. már-már emésztő vágy támad bennem. A szögekkel kapcsolatos megjegyzését azért említem. de nem emberi láb számára. Aztán. s hátborzongató ábrák és szentségtörő hieroglifák borítják őket. hogy amit látnak. s Johansen őszinte döbbenettel fogadta. hínártól és nyálkától bűzlő falak körvonalai sejlettek föl előttük. mikor a városról beszél. és csúszós. A rémült beszámoló minden sorából kitetszik. a következő pillanatban . a roppant. majd a déli szélesség 47° 9' és a nyugati hosszúság 126° 43' alatt titáni méretű. Mikor sikerült a újra irányításuk alá vonniuk a hajót. új útvonalon haladtak tovább. és sejtették. csakhogy ő az idegcsikorgató valóságot látta. A kultusz sötét bőrű sátánjait a tengerésztiszt csak mélységes undorral említi. Johansent és embereit páni félelem fogta el az ősi démonok nyálkás Bábelének kozmikus fensége láttán. melyek túl hatalmasak hozzá. hogy erről a világról származzanak. hogy keljenek zarándokútra az ő kiszabadításukra. ami odalent húzódhat meg a vizek rejtekén. melyek talán lépcsőfokok voltak. nem euklidészi. amely aztán belerágta magát az emberek álmaiba. amely méregként szállt föl a természetellenes vizekről. csak egyszer hordott a hátán a Föld: R'lyeh kísérteties hullavárosa volt ez. fel elpusztításukat. hogy az álmában látott városok geometriája abnormális volt. s szigorú utasítással parancsba adták a hívőknek. az iszapzöld boltívek alatt pihent a Nagy Cthulhu rettenetes hordáival. hogy precízen leírna valamilyen struktúrát vagy épületet. akik a fekete csillagokból ereszkedtek alá a mi világunkra. csak futó benyomásokat rögzít. hogy önkezemmel vessek véget az életemnek. de nem is bármi más egészséges világról való. mennyire iszonyodtak a zöldes sziklatömbök hihetetlen méretétől. monolitkoronás citadella. mely szinte kötelességnek tüntette. a rettentő. előbb egy roppant kőoszlopot pillantottak meg a tengerből kimagasodni. rosszindulat és fenyegetés vigyorgott rútul a faragott sziklák csalóka szögeiben és sarkaiban. Valami irtózat lengte körül őket. amelyet beláthatatlan korokkal az emberi történelem kezdete előtt emeltek azok a förtelmes óriások. amint küszködve igyekezett átvilágítani a fémes-sós miazmán. hullazöld hínárral benőtt titáni kőtömböket másztak meg.tengerfenékről azt az iszonyatot. s olyan arányokhoz és dimenziókhoz igazodott. hajmeresztően nagy szögekről. Még a nap is eltorzult az égen. Ugyanezt érezte aznap egy egyszerű tengerész is. amelyek förtelmes módon elütöttek a számunkra ismertektől. Johansen és emberei egy lejtős homokpadon fölkapaszkodva jutottak föl erre az ocsmány Akropoliszra. s mindenekelőtt a meghökkentő hasonlatosságtól. rothadó iszaptól. Minderről Johansennek sejtelme sem volt. amelyben a Nagy Cthulhu álmodott sírja mélyébe zárva. amely az irdatlan szobrok és az ALERT fedélzetén talált különös bálvány között fennállott. mi az a futurizmus. valójában csak egyetlen hegycsúcs emelkedett ki a hullámokból. meg a kőlapokról. faragott monolitok szédítő magasságától.

mászásnak nevezi. vagy ferde síkban van. ha akarja. . Donovan lecsusszant az egyik ajtófélfán. valóban vízszintes-e. erre mutattak körülötte a küszöb és ajtófélfaszerű kőfaragások . mintha a fizika és a fénytan minden törvényét a feje tetejére állították volna. Rettentő magasra mászott a groteszk kőalakzaton . és lekiáltott. Rodriguez. ha az ember akarja. hogy ki van egyensúlyozva. mikor a DOLOG nyáladzva előcuppogott. és kíváncsian meredtek a hatalmas.vagy sárkánylény domborműves ábrázolásával. áradt. nem. s zöld. hogy az a valami MÉGIS vízszintes volt -. hogy vízszintes helyzetű-e. Johansenék nem tudták pontosan. és csak fél szívvel kutattak valami mozdítható tárgy után . Mindenki feszülten fülelt. hínárt és iszapot. félelmetesen nyílni kezd. Az őrült. mint egy szabadba nyíló pincelejárat. Félelem vett erőt az összes kalandoron. hogy talált valamit. Végül a jó fülű Hawkins valami ocsmány. Ahogy Wilcox is mondta: ennek a helynek a geometriája teljesen ki volt facsarodva. meglehet. ahogy nehézkes denevérszárnyakon emelkedni kezdett a hátrahőkölő égbolt felé. mint egy irdatlan pajta bejárata. mert ez a sötétség füstfelhőként gomolygott elő évezredes börtönéből. hogyan létezhet egyáltalán a világon ilyen hatalmas ajtó? Ekkor hirtelen a több ACRE területű kőlap a felső végén egész halkan és finoman engedett a nyomásnak. csosszanó zajt vélt hallani odalentről. pedig még nem láttak mást. és mindenkiben fölmerült a kérdés. Mindannyian legszívesebben elszaladtak volna. hogy valami kapuféléről lehet szó. ha nem tartanak a többiek megvetésétől.domborúnak tetszettek. faragott ajtóra. minden egyes pontot lelkiismeretesen megvizsgálva. még akkor is. ÉS NEM ÁTVITT ÉRTELEMBEN. Briden több helyen megkopogtatta a követ. amint a kapuszörny lassan. mindnyájan érezték. következésképp minden másnak fantasztikus módon bizonytalan volt a viszonyított helyzete. hogy a tenger és a talaj.csak abban nem tudtak egyetérteni. rajta a már ismert polip. A megnyíló mélységből feltörő bűz elviselhetetlen volt. átlósan mozgott. kocsonyás tömegét átpréselte a fekete nyíláson az őrült város méreggel átjárt levegőjébe. s tisztán láthatóan elsötétítette a napot. amin mozognak. Aztán Donovan gondosan végigtapogatta az ajtónyílás szélét. de nem járt sikerrel. csak köveket. hogy magukkal vigyék emlékbe és bizonyítékul. s szinte tapintható sötétség áradt belőle. A nyílás koromfekete volt. a portugál volt az. mint egy csapóajtó. Azt mondom. prizmás torzulásban teljesen természetellenes módon.mindhiába -. s ők látták. aki megmászta a monolit sarkát.persze. Johansen szerint úgy nézett ki. S tengerésztársaival együtt figyelte. A többiek követték őt.

nincs az a földi nyelv. hogy a pokoli falaknak egy olyan szöge nyelte el. mielőtt akár egy mozdulatot tehettek volna. mikor ehhez a ponthoz ért beszámolójában. Isten legyen irgalmas hozzájuk . mikor a mérföldnyi nagy. Majd a Nagy Cthulhu. melynek során lázasan rohantak a gőzkazántól a kormányosfülkéig. akármennyire igyekezzen is a jacht. kettő abban a szempillantásban szörnyethalt. a boldogtalan Wilcoxon pedig hagymázas lázroham tört ki? A bálványképek valósága. Csak néhány pillanat műve volt menetkész állapotba hozni az ALERT-et. s aminek előmozdításán egy évezredes kultusz hosszú időn át hiába fáradozott. a csillagok iszapzöld. valószínűleg a puszta iszonyattól. nyálkás szüleménye új életre kelt. hogy csak egyetlen esélye mart. hatalmas csobbanással belevetette magát a vízbe. ami az övé. mint a menekülő Odüsszeusz hajóját elátkozó Polüphémosz. A hat ember közül. szörnyűséges DOLOG lebukdácsolt a csúszós sziklatömbökön. hínárlepte kőlapokon a csónak felé. Így csak Briden és Johansen érte el a csónakot. és Johansen bármire megesküdne. akik soha nem jutottak vissza a hajóra. hogy ugyanebben a pillanatban a világ túloldalán megőrült egy neves építész. hagy a DOLOG könnyedén utoléri az ALERT-et. tekergő csápokkal imbolyogva ide-oda. csak a halál. hátborzongató nevetőgörcs fogta el. hogy igényt emeljen arra. mikor visszanézett rá. A Nagy Cthulhu évmilliók óta először pillantotta meg a napvilágot… és tombolt pusztító mámorában! Három ember azonnal eltűnt az iszamós agyarak között. A DOLGOT lehetetlenség volt leírni .A szerencsétlen Johansen kézírása szinte olvashatatlanná vált. amelynek szavai lennének az elképzelhetetlen.ha ugyan létezik az univerzumban irgalom! Donovan. Parker elcsúszott. hegyesszögnek látszott. aztán a hajócsavar lassan kavarni kezdte a mérgező vizet. Johansen azonban még mindig nem adta föl. valamelyik éjszaka a lázálomban tévelygő Johansen mellett. amelynek tulajdonképpen nem lett volna szabad léteznie. Egy eleven hegy mozgott itt óriás medúzaként. Nagy Isten! Lehet-e csodálkozni rajta. vakmerőbbnek mutatkozván a hősének küklopszánál. s szörnyű. s méteres hullámokat kavaró. s eveztek aztán kétségbeesetten az ALERT felé vele. mialatt a nem evilági hullapart kőtömbjei között ott nyáladzott. azt merő véletlenségből elérte egy maroknyi mit sem sejtő tengere. amelynek nem is vetett véget. Tudta. ám rendelkezett a tompaszögek minden sajátosságával. bömbölő őrületnek ilyen mélységeire. Guerrera és Angström voltak azok. kozmikus erejű csapásokkal üldözőbe vette őket. Briden eszét vesztette. A bolygók állása ismét kedvező volt. . a kozmikus rendnek és az anyag törvényeinek e gyalázatos tagadására. hörgött és fröcsögött az áldatlan csillagzatokról való DOLOG. tudta. és habozva a sekély vízbe gázolt. Miközben a megmaradt három tengerész fejvesztve menekült a végenincs.

miféle borzalmakat rejt az univerzum. zöld felhő burkolta be. A jacht kormányzásával nem is próbálkozott. Aztán jött az április 2. A szörnyűséges polipfej tekergőző csápjai már-már a hajókorlátra fonódtak. Túl sokat tudok. amit elolvastam. és felharsant egy hang. hogy még hosszú élet várna rám. miközben minden másodperccel nőtt a távolság. Nem hiszem. Ez volt minden. amire remélem. azt viszont nem akarta. amely a lázasan dohogó kazánú ALERT-től elválasztotta. Johansen utána már csak a kabinban talált bálványt bámulta naphosszat. ez volt az egyetlen mód. akárha milliónyi sírt nyitottak volna meg körülötte. a fedélzetet olyan bűz öntötte el. majd gyomorkavaró emelkedésről a mélységekből a hold felé . s végül a hazatérés az Egeberg oldalában emelkedő kis házba. soha senki nem fog rádöbbeni utánam. szédítő üstököscsóvák meglovaglásáról az őrjöngve forgó világban. dühös bömbölésre emlékeztetett. Ezekből a látomásokból a VIGILANT mentette ki. aztán már csak a tat mögött gomolygott.őrültnek tartották volna.a névtelen DOLOG szétrobbantott anyagi burka ködösen bár. melyet a legvakmerőbb krónikás tolla is vonakodna visszaadni. Persze nem hiszem. hogy leírja. történelem előtti hadigálya. hogy bánta volna a halál kegyelmét. üldöző massza felé fordította. . a tavasz legcsodálatosabb virágait is. Oda fogom tenni ezt az írást is . szüntelenül kacagó őrülttel sem. a bátor norvég a hajó orrát egyenesen a kocsonyás. Én láttam. A hajót egy pillanatra maró szagú. Ennyi állt a kéziratban. mintha valami titáni buborék robbant volna szét.-i vihar. amit látott. melyben összefoglalom mindazt. Ugyanaz fog történni velem. most ott van a lezárt dobozban a dombormű és Angell professzor papírjai mellett. denevérszárnyú ördögeinek csúfos. hisztérikus zuhanásról a hold magasságából valami pokoli szakadékba.s mindezt az újra elszabadult RÉGI ISTENEKNEK még a Tartarosz zöld. mielőtt elérné őt a halál. ami a nagybátyámmal és Johansennel történt. Elhatározta. ám leginkább valami szörnyűséges. alig evett valamit. és körbeperdítette a kormánykereket. miközben a forró gőz kis híján szétrobbantotta a kazánt. amellyel megszabadulhatott gyötrelmes emlékeitől. ám Johansen rendíthetetlenül tartotta az irányt. nyúlós. akár egy rettenetes. Ekkor szörnyű dörej hallatszott. aztán jött a Tengernagyi Hivatal ítélőszéke. Csupán végtelen örvények kísérteties kavargásáról tud. bömbölő kacaja kísérte. s innentől megsűrűsödnek a homályos foltok emlékezetében.Isten az égben! . de kezdte újra felölteni gyűlöletes eredeti alakját. epesárga váladék záporozott Johansenre. a dunedini utcák ismerős arculata. hogy a felesége bármit is megtudjon. és nem sokat törődött a hajón kóválygó. És miközben a felkavart tenger tajtékos hullámokat vetett.mint beszámíthatóságom bizonyítékát. amely úgy emelkedett ki a tisztátalan habokból.teljes sebességre kapcsolt hát. a kipukkadt holdhaléhoz hasonló. Egyszerűen nem mondhatott semmit . s ez megmérgezte számomra a legszebb kék eget. a kultusz pedig távolról sem pusztult ki még. mert az átéltektől megroppant benne valami. ahol .

s romlás jő az emberek ingatag városaira. ŐT a citadella elsüllyedtével ismét magába nyelték a fekete ősvermek. hogy amennyiben nem élném túl a kéziratot. mert az áprilisi vihart követően a VIGILANT áthajózott a mondott hely fölött: szolgái azonban továbbra is itt üvöltenek. Kornya Zsolt fordítása . Valami irtózat vár és álmodik a tenger mélyén. s amúgy is képtelen vagyok rá! Imádkozom érte. hogy emberi szemek elé kerüljön. és ami egyszer elsüllyedt.És Cthulhu. Eljön majd az idő… de erre nem szabad gondolnom. és nem engedik. különben most rettegés és iszonyat dühöngene a világon. Elátkozott városa ismét visszasüllyedt a tengermélyre. mely azóta a kor óta rejti ŐT. mi vár ránk? Ami egyszer fölmerült. táncolnak és gyilkolnak a Föld félreeső erdőiben a bálványok-koronázta monolitok körül. az újra alászállhat. még mindig él a sziklás mélységben. azt hiszem. végrendeletem végrehajtói kellő előrelátásról tegyenek tanúságot. az újra a felszínre emelkedhet. Ki tudhatja. amikor még a Nap fiatal volt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful