You are on page 1of 238

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

DWUDZ IE STOLE C I A SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ U G O R E K W KRAKOWIE

KRONIKA

Krakw 2011

Tekst i opracowanie redakcyjne: MIECZYSAW GB

Zdjcia czarno-biae: ARCHIWUM SPDZIELNI

Zdjcia kolorowe: WOJCIECH SZYMSKI

Projekt okadki: KRZYSZTOF M. SZWACZKA Skad, amanie, korekta techniczna: KRZYSZTOF M. SZWACZKA km.szwaczka@gmail.com

Druk i oprawa:

DRUKARNIA PIJARW 31-465 KRAKW, UL. DZIELSKIEGO 1 drukarnia@pijarzy.pl www.drukarnia.pijarzy.pl

Szanowni Pastwo Przekazujc do Pastwa dyspozycji Kronik dwudziestolecia dziaalnoci Spdzielni Mieszkaniowej Ugorek zdaj sobie spraw z jej niedoskonaoci, a moe nawet pominicia wanych wydarze czy te ludzi, ktrych dziaalno przyczynia si okrzepnicia i umocnienia Spdzielni jako organizmu gospodarczego i suebnego wobec czonkw. Liczc na obiektywn krytyk i zgoszone uwagi doo wszelkich stara do wniesienia stosownych poprawek w treci Kroniki.

Z powaaniem Mieczysaw Gb

SPIS TRECI
Wstp ...............................................................................................................................9 Rozdzia 1 Kronika dwudziestolecia Spdzielni Mieszkaniowej Ugorek w Krakowie .........15 1. Podzia SM Wsplnota i utworzenie SM Ugorek .................................17 2. Geograczne pooenie zasobw SM Ugorek oraz rys historyczny zajmowanych terenw ......................................................................................38 3. Pocztki samodzielnej dziaalnoci ...............................................................40 4. Odzyskujemy majtek Spdzielni .................................................................47 5. Majtek Spdzielni jest prywatn wasnoci jej czonkw ....................55 6. Dziaalno remontowa ...................................................................................57 7. Opomiarowanie wody ......................................................................................65 8. Termomodernizacja .........................................................................................68 9. Wykup nieruchomoci gruntowych ..............................................................83 10. Wpyw zmian w ustawodawstwie na dziaalno gospodarcz Spdzielni ..........................................................................................................97 11. Dziaalno Samorzdw Mieszkacw ......................................................99 12. Wizyta ksidza Kardynaa Karola Wojtyy na Ugorku ........................... 104 13. Rozpoczynamy drugie dwudziestolecie .................................................... 109 14. Odeszli od nas ................................................................................................ 113 Rozdzia 2 Organa Spdzielni ................................................................................................... 115 1. Zebranie Przedstawicieli Czonkw Walne Zgromadzenie ................. 117 2. Rada Nadzorcza ................................................................................................ 126 3. Zarzd ................................................................................................................ 147 Rozdzia 3 Spdzielnia Mieszkaniowa Ugorek na fotograi ............................................ 157 Rozdzia 4 Rys historyczny Spdzielni Mieszkaniowej Wsplnota ................................ 197

Rozdzia 5 Zarys powstania spdzielczoci ............................................................................ 209 1. Powstanie spdzielczoci na wiecie .......................................................... 211 2. Powstanie spdzielczoci w Polsce .............................................................. 212 Rozdzia 6 Historia spdzielczoci mieszkaniowej ............................................................... 215 Rozdzia 7 Midzynarodowy Zwizek Spdzielczy .............................................................. 223 Rozdzia 2 Zasady spdzielcze .................................................................................................. 229 Przypisy ...................................................................................................................... 235 Posowie ..................................................................................................................... 237

WSTP

WSTP

WSTP
Tak jak kady Polak winien zna histori swojej ojczyzny, tak kady mieszkaniec, a przede wszystkim czonek Spdzielni, winien zna nie tylko histori i zakres dziaania swojej Spdzielni, ale rwnie podstawowe wydarzenia w ksztatowaniu si ruchu spdzielczego. Opracowujc kronik dwudziestolecia dziaalnoci naszej Spdzielni Spdzielni Mieszkaniowej Ugorek pozwoliem sobie na przypomnienie i odwieenie najistotniejszych historycznych zaszoci. Std te do wspomnianej kroniki doczono bardzo skondensowane materiay dotyczce: historii Spdzielni Mieszkaniowej Wsplnota powstania spdzielczoci na wiecie powstania spdzielczoci w Polsce powstania spdzielczoci mieszkaniowej historii Midzynarodowego Ruchu Spdzielczego zasad spdzielczych. Przybliajc bardzo skrtowo powysz tematyk chciaem rwnie obali mit tkwicy w znacznej czci spoeczestwa polskiego mit faszywy zakadajcy, i spdzielczo to wymys minionego okresu, wymys komunistyczny, ktry zosta wprowadzony w polsk rzeczywisto spoeczn i gospodarcz. Oczywicie po zakoczeniu drugiej wojny wiatowej ruch spdzielczy w krajach bloku socjalistycznego, w tym rwnie w Polsce, zosta wprzgnity w ruch ideologiczny na potrzeby nowego systemu. Pozbawiono spdzielczo istotnych cech, takich jak: samorzdno i niezaleno, uzaleniajc spdzielnie od decyzji politycznych i organw centralnych. Wtoczono spdzielczo w system planowej gospodarki pastwowej. Mimo dziaania w trudnych warunkach spdzielnie byy jednak najbardziej realn form dziaalnoci gospodarczej. Ucierpiay one rwnie po zmianie ustrojowej, bowiem kojarzone
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

11

WSTP

byy ze starym systemem systemem gospodarki socjalistycznej. Przemiany po 1990 r., niechtny stosunek nowych elit politycznych, do powszechny brak zrozumienia istoty spdzielczego gospodarowania, a take kryzys spdzielczej tosamoci doprowadziy do znacznego ograniczenia jej potencjau. Straty zarwno w sferze materialnej, jak i spoecznej okazay si bardzo due. Rwnie w naszej Spdzielni -SM Ugorek zanik dziaalnoci spoecznej i jej wpyw na ogln sytuacj Spdzielni jest niezwykle istotny. Zmiany dokonane w ustawie z dnia 16.09.1982 r. Prawo spdzielcze oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o spdzielniach mieszkaniowych doprowadziy midzy innymi do likwidacji Zebra Przedstawicieli Czonkw zastpujc je Walnymi Zgromadzeniami. Oznacza to, i w obradach miao prawo uczestniczy 4 720 czonkw Spdzielni. Pomimo szerokiej akcji uwiadamiajcej na pierwsze Walne Zgromadzenie w dniu 24.06.2008 r. przybyo 259 osb, co stanowi 5,5% ogu czonkw, a w najwaniejszej czci zebrania w gosowaniu nad uchwaami wzio udzia od 180 do 53 osb, co stanowi od 3,8% do 1,1% czonkw Spdzielni. Na zebranie w dniu 23.06.2009 r. przybyo 132 osoby, co stanowi 2,8%, gosowao 50 osb czyli 1,1%. Na Walne Zgromadzenie w 2010 r. przybyo 65 czonkw, co stanowio 1,4% ogu czonkw. Z powyszych danych mona wysnu wniosek, i w naszej Spdzielni obserwujemy zjawisko swoistej alienacji czonkw, brak ich identykacji ze Spdzielni. Prowadzi to do wyodrbnienia si w Spdzielni jak gdyby dwch typw czonkostwa. Niewielkiej grupy ludzi aktywnie uczestniczcych w Walnych Zgromadzeniach dziaajcych w Radzie Nadzorczej oraz Samorzdach Mieszkacw Blokw oraz przytaczajcej wikszoci zupenie nie interesujcych si Spdzielni, prac organw samorzdowych, ale za to majcych najlepsze informacje nie znajdujce adnego odzwierciedlenia w faktycznej dziaalnoci Spdzielni. Brak szerszego zainteresowania sprawami Spdzielni, sposobem zarzdzania majtkiem czonkw i sprawowanym nadzorem ze strony Rady Nadzorczej oraz jej wpywem na sytuacj ekonomiczno-nansow Spdzielni nie stwarza dostatecznych bodcw do podnoszenia ich na wyszy poziom, jak rwnie wytyczania dziaania na najblisz przyszo. Poznajc opisywane dziaania wiatowego i polskiego ruchu spdzielczego, a na jego tle powstaKRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

12

WSTP

nie i dziaalno naszej Spdzielni, dmy do peniejszego zaktywizowania znaczcej grupy naszych czonkw. Byoby ogromnym sukcesem, gdyby informacje zawarte w niniejszym opracowaniu przyczyniy si do aktywnej dziaalnoci szerszej grupy czonkw, co winno zaowocowa dalszym rozwojem i usprawnieniem zarzdzania Spdzielni.

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

13

Rozdzia 1. KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK


Zachodzce w Polsce przemiany polityczne w latach osiemdziesitych doprowadziy ostatecznie do zwoania Obrad Okrgego Stou. Obrady te rozpoczy w Polsce transformacje systemowe. Zasigiem swym objy spoeczestwo, gospodark, ustrj pastwowy i ycie polityczne. Forma tych przemian miaa charakter ewolucyjny, natomiast tre dokonywanych przemian nosia znamiona rewolucyjne. Transformacja systemowa prowadzia w sposb przyspieszony do gospodarki rynkowej i ustroju demokratycznego. Efektem tych przemian byo powierzenie Tadeuszowi Mazowieckiemu w dniu 24.08.1989 r. funkcji premiera z zadaniem utworzenia nowego rzdu. Tak zasadnicze zmiany nie mogy omin take spdzielczoci. Dokonane przemiany systemowe w Polsce podwayy rwnie istniejcy system organizacyjno gospodarczy spdzielczoci, w tym SM Wsplnota. Niezwykle wanym elementem, ktry mia rwnie wpyw na przemiany w spdzielniach, bya uchwalona przez Sejm w dniu 20.01.1990 r. Ustawa o zmianach w organizacji, dziaalnoci Spdzielni, ktra wesza w ycie 7.02.1990 r. Ustawa ta stanowia: w art. 1 ust. 1 Z dniem wejcia w ycie ustawy zwizki spdzielcze przechodz w stan likwidacji, a w art. 19 ust. 4: Do dnia 31 marca 1990 roku spdzielnie przeprowadz wybory do organw spdzielni bez wzgldu na termin upywu kadencji tych organw. () W przypadku nieprzeprowadzenia wyborw, spdzielnia przechodzi z tym dniem w stan likwidacji. Do likwidacji spdzielni, ktre nie przeprowadz wyborw stosuje si przepisy ustawy Prawo spdzielcze o likwidacji spdzielni. Ustawa w rodowisku spdzielczym zwana bya spec-ustaw. Miaa ona decydujcy wpyw na zachowania i procesy wewntrzne w spdzielniach. Nie ominy one rwnie SM Wsplnota. Te wewntrzne zawirowania doprowadziy w efekcie do zwoania w dniu 15 grudnia 1990 roku Zebrania PrzedstawicieKRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

17

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

li Czonkw Spdzielni. W zebraniu, ktre miao podj kluczowe decyzje, uczestniczyo jedynie 72 delegatw ze 148 wybranych na Zebraniach Grup Czonkowskich, co stanowio zaledwie 48,6%. wiadczyo to o zaniku cznoci czonkw ze Spdzielni oraz jej niewydolnym stanie organizacyjnym, czego dowodz sowa wypowiedziane na Zebraniu Przedstawicieli Czonkw przez Prezesa Zarzdu SM Wsplnota: w takiej wersji organizacyjnej jak obecnie, zarzdzanie t spdzielni jest wrcz niemoliwe. Ostatecznym wynikiem dyskusji byo podjcie uchway: UCHWAA NR 1 Zebrania Przedstawicieli Spdzielni Mieszkaniowej Wsplnota z dnia 15 grudnia 1990 r. w sprawie podziau SM Wsplnota: Zebranie Przedstawicieli Czonkw SM Wsplnota uchwala z dniem 31 grudnia 1990 r. podzia Spdzielni polegajcy na wydzieleniu si terytorialnym i administracyjnym z dotychczasowej struktury SM Wsplnota wymienionych poniej nowo powstaych spdzielni mieszkaniowych: 1. SM Dbie 2. SM Ugorek 3. SM Budynki Rozproszone 4. SM Prdnik Czerwony 5. SM Majora Boczna 6. SM Grochowska 7. SM Wsplnota Czonkowie Oczekujcy Czonkami nowo powstaej spdzielni s Ci czonkowie, ktrzy w dniu podziau byli czonkami SM Wsplnota i posiadaj prawomocny przydzia na lokal mieszkalny znajdujcy si w budynkach na terenie nowopowstaych spdzielni lub w przypadku SM Wsplnota Czonkowie Oczekujcy, byli czonkami oczekujcymi SM Wsplnota. Za podstaw do dalszych rozlicze przyjmuje si stan majtku okrelony przez bilans na dzie 30 wrzenia 1990 r. zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Czonkw SM Wsplnota w dniu 15 grudnia 1990 r. Ostateczne rozliczenie stanu majtku zostanie dokonane na podstawie bilansu
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

18

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

roku kalendarzowego na dzie 31.12.90 r. zwerykowanego przez biegego ksigowego. Plan podziau skadnikw majtkowych oraz praw i zobowiza okrelaj zaczniki nr 1-5 do niniejszej uchway. Za przyjciem w/wym. uchway gosowao 56 przedstawicieli, przeciw 5, wstrzymao si od gosu 9 przedstawicieli (za. nr 1 str. 9). Niezwykle istotnym elementem podziau SM Wsplnota byo przyjcie planu podziau skadnikw majtkowych. Maa aktywno Rady Osiedla Ugorek, ktra jako jedyna nie zoya wniosku o podzia Spdzielni, wprawdzie nie miaa wpywu na jego uchwalenie, ale brak zainteresowania odbi si negatywnie na zasadach podziau majtku Spdzielni. Delegaci powodowani byli emocjami i nie posiadali rozeznania, jakie prace naley przy tym wykona. Grupa zaoycielska skadajca si z 42 osb (za. nr 2 str. 9) zwoaa na dzie 26.01.1991 r. Zebranie Przedstawicieli SM Ugorek kierujc zawiadomienia do przedstawicieli Osiedla Ugorek SM Wsplnota oraz do wybranych przez Grupy Czonkowskie przedstawicieli SM Ugorek. Konstrukcja prawna zebrania bya taka, i przedstawiciele Osiedla Ugorek SM Wsplnota w liczbie 30 osb reprezentowali ustawowo zaoycieli SM Ugorek, natomiast przedstawiciele powstajcej SM Ugorek w liczbie 67 osb stanowili grup czonkw zaproszonych. Tak wic uprawnionymi do uchwalenia statutu SM Ugorek i wyboru Rady Nadzorczej byli przedstawiciele Osiedla Ugorek SM Wsplnota. Pierwszym zasadniczym zadaniem obrad byo uchwalenie statutu SM Ugorek. Jeli na zebraniu podziaowym w dniu 15.12.1990 r. przedstawiciele Osiedla Ugorek byli mao aktywni, to ju na zebraniu zaoycielskim grupa czonkw zaoycieli SM Ugorek uwidocznia swoj aktywn obecno. Projekt statutu opracowany przez grup zaoycielsk zreferowaa p. Zoa Szafraska, ktra pomimo licznych zgaszanych poprawek i propozycji precyzyjnie uwypuklia cztery dyskusyjne tematy, ktre zarysoway si na zebraniu przygotowawczym. W efekcie umiejtnego udzielania wyjanie oraz prawnego ich uzasadnienia Przewodniczcy Zebrania podda pod gosowanie projekt statutu gosowao 27 mandatariuszy przedstawicieli Osiedla Ugorek SM Wsplnota. Za przyjciem statutu opowiedziao si 26 przedstaKRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

19

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

wicieli, przeciw 1. Przeprowadzono rwnie w myl uzgodnienia nieocjalne sondaowe gosowanie w gronie nowo wybranych przedstawicieli SM Ugorek. W gosowaniu tym wzio udzia 55 przedstawicieli. Za przyjciem statutu gosowao 53 przedstawicieli, przeciw 2. Nastpnie spord 27 zgoszonych kandydatw wybrano 21-osobow Rad Nadzorcz (Rozdzia 2. Organa Spdzielni Rada Nadzorcza). Niezwykle oywiona dyskusja w wolnych wnioskach skoncentrowaa si na podziale majtku SM Wsplnota, ktrego zasady przyjto na zebraniu w dniu 15.12.1990 r. Jak stwierdzono w dyskusji: podzia by dyskryminujcy dla powstajcej SM Ugorek. Postawiono wniosek o zaskarenie podziau majtku do Sdu. Na zakoczenie zobowizano Rad Nadzorcz do wybrania tymczasowego Zarzdu. (Rozdzia 2. Organa Spdzielni Zarzd). Wewntrzne rozgrywki, dyskusje i tworzce si grupy skupiy swoj uwag na sprawach personalnych, a w szczeglnoci na wyborze Zarzdu Spdzielni. Nowo wybrana Rada Nadzorcza majc swoich przedstawicieli w Komisji Podziaowej Majtku Spdzielni na ten zasadniczy problem nie zwrcia naleytej uwagi. Zwoane na dzie 28.06.1991 r. ZPCz Wsplnota dokonao zasadniczych zmian w podziale majtku Spdzielni ustalonych w za. nr 1 do 5 do uchway nr 1 z dnia 15.12.1990 r. Na zebraniu tym przewodniczcy Komisji ds. podziau majtku poinformowa, e SM Czonkowie Oczekujcy wniosa pozew do Sdu w sprawie podziau majtku dokonanego przez ZPCz w dniu 15.12.1990 r., a nastpnie stwierdzi: Po wielu dugich dyskusjach Komisja ds. podziau podja decyzj o przyznaniu Czonkom Oczekujcym pawilonu przy ul. Gdaskiej 12, 4 pokoi do roku 2005 w pawilonie na ul. Kliny 2, przekazaniu terenw pod inwestycje itp. Zebranie uchwa nr 4 dokonao zmiany uchway nr 1. Za gosowao 51 delegatw, przeciw 0, wstrzymao si 12 osb. Dokonano rwnie zmiany w uchwale nr 4 w punkcie 8 (za. nr 3 str. 2). W archiwum Spdzielni nie zachowaa si lista przedstawicieli obecnych na tym zebraniu. Brak rwnie listy osb obecnych na zebraniu w dniu 28.06.1991 r. Naley domniemywa, e brali w nim udzia przedstawiciele Osiedla Ugorek. Z protokou wynika, i dziaali oni jakby pod dyktando przedstawicieli Spdzielni Czonkowie Oczekujcy. wiadczy moe o tym wypowied jej reprezentanKRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

20

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

ta: Jeli wszystko bdzie zgodne z ustaleniami Komisji ds. podziau majtku i z protokoem kocowym, to pjd do Sdu i wycofuj pozew. Trwajce w nastpnych latach liczne zmiany w stosunku do pierwotnej uchway nr 1 ZPCz z dnia 15.12.1990 r., kierowanie spraw do prokuratury, szereg rozpraw sdowych uwidoczniy jak skomplikowan spraw byo podzielenie majtku Spdzielni. Nadmierny optymizm i brak profesjonalizmu przy podziale SM Wsplnota przez wiele lat antagonizoway czonkw nowo powstaych spdzielni, tworzc atmosfer nieufnoci i pretensji. Mona stwierdzi, i SM Ugorek ze sprawy podziau wysza poobijana i pokrzywdzona. Ale naley te zaznaczy, i Zarzd i Rada Nadzorcza I kadencji podzia majtku traktoway marginalnie, pochonite wewntrznymi rozgrywkami. Protok z ZPCz SM Ugorek z dnia 15.11.1991 r. w caej rozcigoci potwierdza powysz konkluzj. Pozew Spdzielni Ugorek wniesiony do Sdu zakoczy si ugod. Rozliczenie majtku miao by dokonane po opracowaniu bilansu oglnego oraz bilansw czstkowych na poszczeglne osiedla. W dokumentach archiwalnych nie odnaleziono wyej opisanych bilansw, co uniemoliwia ostateczne ustosunkowanie si do nich i wycignicie stosownych wnioskw.

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

21

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

22

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

23

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

24

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

25

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

26

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

27

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

28

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

29

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

30

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

31

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

32

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

33

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

34

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

35

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

36

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

1. PODZIA SM WSPLNOTA I UTWORZENIE SM UGOREK

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

37

2. GEOGRAFICZNE POOENIE ZASOBW SM UGOREK...

2. GEOGRAFICZNE POOENIE ZASOBW SM UGOREK ORAZ RYS HISTORYCZNY ZAJMOWANYCH TERENW


Zasoby Spdzielni zlokalizowane s w Dzielnicy III Prdnik Czerwony na terenach Rakowic. Wikszo mieszkacw nie tylko naszej Spdzielni, ale rwnie Krakowa, uwaa, e Rakowice s tam, gdzie znajduje si Cmentarz Rakowicki i ul. Rakowicka. A jednak to nieprawda. Synna nekropolia zostaa zaoona w 1803 roku przy drodze prowadzcej do Rakowic, a nie w samych Rakowicach. Cmentarz Rakowicki powsta na gruntach graniczcego z Olsz dawnego folwarku Bosackie, ktry nalea do zakonu karmelitw bosych i stanowi cz wsi Prdnik Czerwony. Obok terenu przeznaczonego na cmentarz biega droga do oddalonej o okoo 2 km na pnocny wschd wsi Rakowice. Nazwa drogi, a nastpnie ulicy Rakowicka przylgna do cmentarza zwanego jeszcze w pierwszej poowie XIX wieku generalnym, gdy zastpi on wszystkie likwidowane przykocielne cmentarze rdmiejskie. Pierwsze wzmianki o wsi Rakowice datuje si na XIII, XIV wiek (cum Rachoviz 1244 r., Racovice 1355 r.). Rakowice do koca I Rzeczpospolitej byy wsi krlewsk i naleay do Parai w. Mikoaja. W dniu 8 wrzenia 1948 roku z Parai w. Mikoaja wydzielono Para Najwitszego Imienia Maryi w Rakowicach, a z niej 4 sierpnia 1983 roku Para Matki Boej Ostrobramskiej na Wieczystej. Do wsi Rakowice naleay cztery przysiki, w tym przysiek Wieczysta. W roku 1941 r. Rakowice zostay wczone do m. Krakowa. W Rakowicach dziaao od 1913 roku (z przerwami 1915-1919, 1939-1945 i 1948-1990) Prywatne gimnazjum Realne im. ks. S. Konarskiego, obecnie noszce nazw Liceum Oglnoksztacce Zakonu Pijarw im. ksidza Stanisawa Konarskiego. W latach 1919-1939 w Rakowicach stacjonowa 8 Puk Uanw. Ten niezwyky w polskiej historii puk istnia nieprzerwanie 161 lat. Powsta w okresie rozbiorw w obcej austriackiej armii, w ktrej zaprawia si do suby wojenKRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

38

2. GEOGRAFICZNE POOENIE ZASOBW SM UGOREK...

nej mody bratanek krla polskiego, ksi Jzef Poniatowski, twrca pierwszej jednostki tego puku. Pozostajc przez 134 lata w subie cesarzy austriackich puk nigdy nie straci swojego polskiego charakteru. By ewenementem wrd wszystkich wojsk pastw zaborczych, mia polsk nazw, polskie mundury i polskie uzbrojenie. Polska nazwa puku w polskim brzmieniu widniaa na odznace pukowej. Gdy w roku 1918 Polska odzyskaa niepodlego, puk samorzutnie w caoci przeszed do formujcej si armii polskiej, przyjmujc nazw 8. Puku Uanw ksicia Jzefa Poniatowskiego. onierze tego puku skadali liczne dowody mstwa w wojnie polsko rosyjskiej w roku 1920 i dziewitnacie lat pniej we wrzeniu 1939 roku z brawur walczc przeciw czogom niemieckim. Rozbity w kampanii wrzeniowej 8. Puk Uanw odrodzi si jako jednostka zmotoryzowana we Francji w roku 1940. Tam rozgromiony, zosta wskrzeszony w ramach Armii Krajowej. Na terenie Rakowic w latach 1914-1918 wybudowano lotnisko, ktre byo jednym z najnowoczeniejszych i najwikszych w Polsce. W roku 1918 powstaa tu pierwsza lotnicza jednostka bojowa Eskadrylla Lotnicza. 18 lipca 1923 otwarto w Rakowicach Cywiln Stacj Lotnicz. Po reorganizacji od 1928 r. stacjonowa w Rakowicach 3 Dywizjon Myliwski. Po zakoczeniu wojny od 1946 r. lotnisko byo miejscem postoju 2 i 3 Puku Myliwskiego. W roku 1964 lotnisko ulego likwidacji, a w dawnych hangarach rakowickiego puku miecio si Muzeum Lotnictwa Polskiego, ktre zostao wspaniale rozbudowane i ponownie otwarte dla zwiedzajcych w dniu 18 wrzenia 2010 roku.

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

39

3. POCZTKI SAMODZIELNEJ DZIAALNOCI

3. POCZTKI SAMODZIELNEJ DZIAALNOCI


Dziaalno organizacyjn i gospodarcz nowo powstaej Spdzielni mona podzieli na trzy okresy. Okres pierwszy trwa od 31 grudnia 1990 roku daty podziau SM Wsplnotado 18 lipca 1991 r. daty postanowienia Sdu dla Krakowardmiecia o wpisaniu SM Ugorek w Krakowie do rejestru sdowego pod nr Ns Rej. S-408/91/S sygn. akt: Rej. S-606/A (za. nr 4 str. 4). Na zebraniu w dniu 26.01.1991 r. grupa zaoycielska doprowadzia do uchwalenia Statutu Spdzielni Ugorek oraz dokonaa wyboru 21-osobowej Rady Nadzorczej. W okresie tym Rada dziaaa nieformalnie, a powoany przez ni Zarzd Spdzielni by tymczasowy. Jego celem miao by przygotowanie podstaw organizacyjnych dziaalnoci Spdzielni. Niestety liczne tarcia wewntrz Rady Nadzorczej oraz na linii Rada Nadzorcza Zarzd nie pozwoliy zrealizowa tego susznego w zaoeniu projektu. Okres drugi trwa od 18 lipca 1991 roku do 30 wrzenia 1991 roku daty zakoczenia nansowej dziaalnoci Spdzielni Ugorek w ramach SM Wsplnota. W okresie tym, pomimo braku wewntrznej stabilizacji, podejmowano pierwsze dziaania. Rada Nadzorcza zwracaa uwag na niewaciw realizacj prowadzonych prac remontowych, jak rwnie oglnie trudn sytuacj nansow. W tym czasie Rada dc do ustabilizowania pracy Zarzdu Spdzielni, ogosia konkurs na stanowisko Prezesa Zarzdu. Trzeci okres trwa od 1 padziernika 1991 roku do 4 lutego 1994 r. daty wyboru Rady Nadzorczej na drug kadencj. W peni samodzieln dziaalno organizacyjn, gospodarcz i nansow Spdzielnia rozpocza 1 padziernika 1991 roku. Sytuacja nansowa Spdzielni ogldnie rzecz ujmujc bya nieciekawa. Spdzielnia borykaa si z ogromnymi trudnociami w zakresie realizacji swoich zobowiza nansowych. Bilans sporzdzony za IV kwarta 1991 r. zamkn si niedoborem w wysokoci 551 milionw (starych zotych).
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

40

3. POCZTKI SAMODZIELNEJ DZIAALNOCI

Po rozstrzygniciu konkursu Rada Nadzorcza powoaa z dniem 1 grudnia 1991 roku na Prezesa Zarzdu p. Wiesawa Popka. Wydawao si, e powoanie Prezesa Zarzdu z zewntrz, zatwierdzenie schematu organizacyjnego, uchwalenie prowizorycznego planu remontw oraz podstawowych regulaminw zaowocuje uspokojeniem wewntrznym i zgodnym wspdziaaniem organw Spdzielni. Rok 1992 przynis nieznaczn popraw sytuacji nansowej. Nalenoci, w tym szczeglnie za centralne ogrzewanie i wod, byy regulowane terminowo, chocia z ogromnymi trudnociami. Podjto rwnie trud powstrzymywania degradacji zasobw mieszkaniowych, ktre w ostatnich latach SM Wsplnota byy prowadzone w sposb dalece odbiegajcy od podstawowych potrzeb. W roku 1992 na remonty przeznaczono 4.534.000.000 (starych zotych). Niestety prace remontowe przebiegay w sposb niekontrolowany, a nagminnym zjawiskiem byo przekraczanie zaplanowanych kosztw remontw. Pierwsze oznaki poprawy stanu organizacyjnego Spdzielni, a w szczeglnoci jej sytuacji ekonomicznej, nie przeoyy si na uspokojenie nastrojw i jedno dziaania. Zgaszano wnioski dalszego podziau Spdzielni i wydzielenia z jej zasobw SM Wieczysta, a w szczeglnoci wrcz kuriozalne propozycje sprzedania zbdnych terenw, jak rwnie zbycia w drodze licytacji lokali uytkowych. Przebieg dyskusji na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz ZPCz w dniach 23.06.1992 r. oraz 18.06.1993 r. nie skupia si na sprawach gospodarczych i trudnej, lecz ulegajcej systematycznej poprawie sytuacji nansowej Spdzielni, ale koncentrowa si na wzajemnych oskareniach i pomwieniach. Prezes Wiesaw Popek w sprawozdaniu Zarzdu uj to nastpujco: Bolczk SM Ugorek jest szkodliwa dziaalno kilku czonkw Spdzielni, ktrzy pod paszczykiem demagogicznych hase obrony spdzielcw i praworzdnoci rozgrywaj swoje osobiste porachunki personalne. Donosy do Prokuratury, NIK-u, kamliwe pomwienia, zoliwe plotki, anonimowe ulotki rozklejane po osiedlach pod oson nocy, rozsyane pisma majce na celu zdyskredytowanie przeciwnikw. Czy tym osobom przywieca interes i dobro spdzielni, czy moe ch zemsty, odegrania si na kim, wykoczenia kogo A przecie w roku 1993 Spdzielnia wydaa na remonty 8.140.000.000 (starych zotych), prawie dwukrotnie wicej ni w roku 1992. Rok ten by
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

41

3. POCZTKI SAMODZIELNEJ DZIAALNOCI

bardzo trudny dla Spdzielni. Wprowadzono 7% podatek VAT od robt remontowych, posiadane przez Spdzielni lokaty terminowe zostay objte podatkiem, co uszczuplio dochody o okoo 900 milionw (starych zotych). Wpyno to ujemnie na ostateczny wynik za 1993 r., ktry zamkn si niedoborem w kwocie 358.610.369 (starych zotych). Prac Zarzdu dziaajcego w tych trudnych czasach pod przewodnictwem p. Wiesawa Popka naley oceni pozytywnie. Szczeglne uznanie naley si rwnie tej niewielkiej grupie czonkw Rady Nadzorczej, ktrzy swoim zaangaowaniem dokadali wszelkich stara do prawidowej dziaalnoci Spdzielni. Naley zaznaczy, i z wybranej w skadzie 21 osb Rady do koca kadencji dotrwao 14 czonkw, o zrnicowanym zaangaowaniu w jej merytoryczn dziaalno. Rada w okresie swojej kadencji napotkaa na ogromne przeszkody wynikajce z oglnej skomplikowanej sytuacji Spdzielni, w tym szczeglnie trudn sytuacj organizacyjn i nansow wynikajc z podziau Spdzielni Wsplnota.

42

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

3. POCZTKI SAMODZIELNEJ DZIAALNOCI

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

43

3. POCZTKI SAMODZIELNEJ DZIAALNOCI

44

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

3. POCZTKI SAMODZIELNEJ DZIAALNOCI

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

45

3. POCZTKI SAMODZIELNEJ DZIAALNOCI

46

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

3. POCZTKI SAMODZIELNEJ DZIAALNOCI

4. ODZYSKUJEMY MAJTEK SPDZIELNI


Zarzd w ustabilizowanym skadzie osobowym oraz nowo wybrana Rada Nadzorcza drugiej kadencji postawiy przed sob zadanie zgodnego wspdziaania na rzecz Spdzielni i jej czonkw, porzdkowania spraw gospodarczych, poprawy sytuacji nansowej oraz uregulowania spraw majtkowych wynikych z podziau SM Wsplnota. W dziale III ust. 1 zacznika nr 1 do uchway nr 1 ZPCz z dnia 15.12.1991 r. Spdzielnia Prdnik Czerwony zostaa wyznaczona w imieniu pozostaych Spdzielni do administrowania Baz przy ul. Powstacw 50. Rada Nadzorcza po zapoznaniu si ze spraw i wysuchaniu relacji Prezesa podja uchwa nr 65/94 z dnia 25.11.1994 r. zobowizujc Zarzd Spdzielni do przedoenia materiaw dotyczcych Bazy, w tym osignitych korzyci materialnych dla SM Ugorek. Interwencja Zarzdu w SM Prdnik Czerwony zaowocowaa przesaniem przez w/w noty ksigowej K/22/93 z dnia 10.02.1993 r., ktr SM Prdnik Czerwony obciy SM Ugorek kwot 69.981.700 (starych zotych) z tytuu poniesionych strat w roku 1992. Od tego momentu rozpocza si wymiana korespondencji oraz spotkania udziaowcw, ktre nie przynosiy widocznych efektw. W tym stanie rzeczy Rada Nadzorcza szczeglnym nadzorem obja spraw rozlicze Bazy i zobowizaa Zarzd Spdzielni do przekazywania raz na kwarta informacji o przebiegu dziaa. Komisja ds. podziau SM Wsplnota na posiedzeniu w dniu 27.04.1994 r. uzgodnia odroczenie zobowiza wszystkich Spdzielni wobec SM Prdnik Czerwony dotyczcych ujemnego salda Bazy za lata 1992-1993. Natomiast Spdzielnie wspudziaowcy Bazy zakwestionoway dotychczasowe zasady jej prowadzenia. Naley tu zaznaczy, i w wyniku podziau SM Wsplnota wspudziaowcami Bazy byli: 1. SM Wsplnota Dbie w 3670/14810 czci 2. SM Budynki Rozproszone w 3108/14810 czci
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

47

4. ODZYSKUJEMY MAJTEK SPDZIELNI

3. SM Prdnik Czerwony w 3625/14810 czci 4. SM Ugorek w 4381/14810 czci 5. SM Grochowska w 11/14810 czci 6. SM Majora Boczna 15/14810 czci Dalsza wymiana korespondencji i uzgodnienia z Komisj ds. podziau oraz SM Prdnik Czerwony nie daway adnych pozytywnych rezultatw. SM Ugorek jako prowadzca spraw pismem z dnia 02.09.1994 r. zwrcia si do Przewodniczcego o ustalenie ostatecznego terminu posiedzenia komisji i przedoenie analiz i dokumentw. W dniu 15.09.1994 r. Spdzielnia otrzymaa opini prawn Kancelarii Prawnej LEXIS wykonan na zlecenie Przewodniczcego Komisji ds. podziau SM Wsplnota. Opinia ta stwierdzaa midzy innymi, e: Baza przy ul. Powstacw 50 jest wasnoci SM Prdnik Czerwony Komisja ds. podziau nie jest wadna do podejmowania jakichkolwiek wicych decyzji odnonie byego majtku SM Wsplnota jedynymi organami wadnymi do podejmowania takich decyzji s statutowe organy nowo powoanych i zarejestrowanych Spdzielni organy te na drodze cywilno prawnej mog dochodzi od innych Spdzielni roszcze wynikajcych z niewaciwego planu podziau SM Wsplnota ewentualne zmiany zasad gospodarowania Baz SM Prdnik Czerwony winny zosta ustalone na drodze umowy zawartej przez wszystkie zainteresowane Spdzielnie. Na ostatnim posiedzeniu Komisji ds. podziau SM Wsplnota, ktre odbyo si dnia 23.09.1994 r., stwierdzono wpisanie Bazy przy ul. Powstacw 50 do ksig wieczystych jako wasno SM Prdnik Czerwony. W tym stanie rzeczy w dniu 8 grudnia Spdzielnie: Ugorek, Wsplnota Dbie i Budynki Rozproszone wniosy do Sdu Wojewdzkiego pozew przeciwko SM Prdnik Czerwony o uzgodnienie treci ksigi wieczystej zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

48

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

4. ODZYSKUJEMY MAJTEK SPDZIELNI

Po ponad dwuletnim procesie wyrokiem Sdu Wojewdzkiego w Krakowie z dnia 12.03.1997 r. sygn. akt: IC 784/94 (za. nr 5 stron 3) Baz uznano za wasno szeciu Spdzielni. Pomimo prawomocnego wyroku sdowego SM Prdnik Czerwony przeciga spraw rozlicze nansowych Bazy. Wobec powyszego SM Ugorek w imieniu pozostaych Spdzielni 16.09.1998 r. zlecia Maopolskiemu Zwizkowi Rewizyjnemu Spdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie przeprowadzenie lustracji Bazy i opracowanie zasad rozlicze ekonomiczno nansowych. Na zebraniu wspwacicieli w dniu 27.04.1999 r. lustrator potwierdzi nieefektywne gospodarowanie Baz. Rada Nadzorcza zobowizaa Zarzd Spdzielni do zwrcenia si do pozostaych wspudziaowcw z propozycj objcia zarzdzania Baz przez SM Ugorek przedstawiajc zasady, na jakich bdzie oparte zarzdzanie. Dziaalno Bazy miaa by oparta na penym wewntrznym rozrachunku gospodarczym i obowizujcych regulaminach: organizacyjnym Bazy kolegium Prezesw speniajcych funkcj kontrolno nadzorcze nad dziaalnoci Bazy gospodarki nansowej Bazy. SM Budynki Rozproszone w dniu 19.05.1999 r., a SM Wsplnota Dbie w dniu 21.06.1999 r. wyraziy zgod na powysze zasady. SM Prdnik Czerwony nie udzielia odpowiedzi. Ostatecznie w dniu 18.10.1999 r. na posiedzeniu kolegium Prezesw podjto uchway o przyjciu regulaminw zarzdzania i przekazaniu z dniem 31.12.1999 r. administrowania Baz przez SM Ugorek. Przejcie z dniem 01.01.2000 r. zarzdzania Baz przez SM Ugorek rozpoczo si od kuriozalnej wrcz sytuacji. Ot w lutym dokonano niekontrolowanej i nieuprawnionej wycinki krzeww i drzew. Sytuacja staa si bardzo powana, groc powanymi konsekwencjami nansowymi, a moe i karnymi. Dochodzenie w tej sprawie prowadzia prokuratura, a w samej Spdzielni temat ten by poruszany na kolejnych ZPCz. Natomiast caa sprawa z powodu nieustalenia winnych ulega przedawnieniu.

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

49

4. ODZYSKUJEMY MAJTEK SPDZIELNI

Przejcie przez Spdzielni obowizku gospodarowania Baz, ktra pod wzgldem organizacyjnym i nansowym znajdowaa si w stanie krytycznym oraz wspomniana wycinka drzewostanu staa si przedmiotem ostrej krytyki pod adresem Rady Nadzorczej i Zarzdu Spdzielni. Dziesi lat zarzdzania Baz 1991-1999 przez SM Prdnik Czerwony nie przynioso wspudziaowcom adnych efektw finansowych. Tymczasem zarzdzanie Baz przez SM Ugorek przez okres dziesiciu lat (2000-2009) przynioso wszystkim wspudziaowcom konkretne dochody finansowe, a SM Ugorek za ten okres osigna zysk w kwocie 1.236.523 z. Zestawienie uzyskanych przychodw z tytuu administrowania Baz za lata 2000-2009.
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ogem Wyszczeglnienie rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 dodatkowa prowizja podzia zysku rok 2007 rok 2008 rok 2009 dodatkowe przychody za 2008-2009 dodatkowe przychody za 2009-2010 zysk dla SM Ugorek 49 180 60 000 60 000 60 000 70 373 69 141 58 841 54 396 145 318 60 000 60 000 60 000 309 947 119 327 1 236 523

Tak wic konsekwentne dziaanie Zarzdu Spdzielni wspierane i nadzorowane przez Rad Nadzorcz przynioso bardzo dobre wyniki.

50

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

4. ODZYSKUJEMY MAJTEK SPDZIELNI

Na zakoczenie naley poinformowa, i w lipcu 2010 r. SM Ugorek odkupia na bardzo korzystnych warunkach za wrcz symboliczne kwoty od SM Grochowska oraz SM Majora-Boczna szcztkowe udziay w Bazie. Aktualny udzia procentowy w caoci Bazy przedstawia si nastpujco: 1 SM Ugorek 29,76 % 2. SM Wsplnota- Dbie 24,78 % 3. SM Prdnik Czerwony 24,47 % 4. SM Budynki Rozproszone 20,99 % 100,00 % Dziewicioletni bj o odzyskanie Bazy to nie pojedynczy przypadek pomnaania majtku Spdzielni. W 1998 roku po przeprowadzonych negocjacjach i analizach Zarzd Spdzielni podj decyzj o bezpatnym przejciu od przedsibiorstwa PKS budynku mieszkalnego przy ul. Cystersw 2. By on zaniedbany, a stan techniczny jego instalacji gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej kwalikowa go w najbliszym okresie do wyczenia z eksploatacji. Poniesione nakady na niezbdne remonty doprowadziy budynek do stanu penej sprawnoci technicznej, gwarantujcej mieszkacom pene bezpieczestwo, a uzyskane przychody z tytuu opat, zamiany mieszka lokatorskich na wasnociowe oraz dzierawy lokalu usugowego z nadwyk pokryy poniesione koszty powikszajc oglny majtek Spdzielni. Kolejnym przykadem powikszenia majtku Spdzielni byo odzyskanie przedszkola znajdujcego si przy ul. Fiokowej 13 o ewidencyjnej wartoci 810.980 z i przejcie tej nieruchomoci. Ponadto w wyniku przeprowadzonej przez Zarzd Spdzielni negocjacji Gmina Krakw wpacia do Spdzielni kwot 100.000 z z tytuu odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu. W wyniku tych dziaa SM Ugorek zawara z Gmin Krakw umow dzierawy przedszkola. Kwota czynszu wynosi 50 000 z rocznie. Te posunicia organw dbajcych o majtek Spdzielni nie s ostatnimi. Pomimo upywu 20 lat od podziau Spdzielnia w dalszym cigu zabiega o odzyskanie innych nieruchomoci.
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

51

4. ODZYSKUJEMY MAJTEK SPDZIELNI

52

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

4. ODZYSKUJEMY MAJTEK SPDZIELNI

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

53

4. ODZYSKUJEMY MAJTEK SPDZIELNI

54

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

5. MAJTEK SPDZIELNI JEST PRYWATN WASNOCI JEJ CZONKW

5. MAJTEK SPDZIELNI JEST PRYWATN WASNOCI JEJ CZONKW


Art. 3 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo spdzielcze oraz Statut Spdzielni SM Ugorek w 1 ust. 3 stwierdzaj: Majtek Spdzielni jest prywatn wasnoci jej czonkw. Stwierdzenie to obliguje nas do posiadania chociaby podstawowej wiedzy o wielkoci tego majtku i obowizku dbania o niego. Powinnimy pamita, i zanim zaczniemy korzysta z przysugujcych nam ustawowych praw, to najpierw winnimy wypeni spoczywajce na nas obowizki, w tym szczeglnie wynikajce z 12 ust. 17 Statutu, ktry mwi: Czonek jest zobowizany dba o dobro Spdzielni, jej rozwj oraz poszanowanie jej mienia i jego zabezpieczenie. W skad majtku Spdzielni wchodzi: 58 budynkw o cznej powierzchni mieszkalnej 199.110 m2, ktrych warto brutto wg stanu ksigowego wynosi: 41.282.987 z, 118 garay o cznej wartoci 930.158 z, 9 pawilonw usugowych wolnostojcych o cznej powierzchni 7.140 m2, ktrych warto brutto wynosi: 4.921.874 z, 1 budynek administracyjny o powierzchni 2.722 m2, o wartoci brutto: 1.062.851 z, przedszkole o wartoci brutto: 810.980 z, 3 hydrofornie o wartoci 13.000 z, 161.132 m2 gruntw stanowicych hipoteczn wasno Spdzielni o wartoci 2.807.275 z, 4381/14810 czci terenw i budynkw Bazy przy ul. Powstacw 50, co stanowi 29,76% tych terenw o wartoci 1.612.996 z.

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

55

5. MAJTEK SPDZIELNI JEST PRYWATN WASNOCI JEJ CZONKW

Warto ksigowa majtku Spdzielni nawet w najwikszym przyblieniu nie odzwierciedla stanu faktycznego. Wartoci ksigowe musz by podawane wedug obowizujcych zasad ewidencji ksigowej na podstawie istniejcych przepisw nansowych. Faktyczny za majtek, jakim w imieniu czonkw zarzdza Zarzd Spdzielni a nadzoruje Rada Nadzorcza wynika z jego aktualnej wartoci rynkowej. Szacunkowej oceny majtku Spdzielni jej czonkw dokona bezinteresownie mgr in. Witold Mazgaj uprawniony rzeczoznawca majtkowy, uprawnienia nr 3815. Oszacowana przez niego warto majtku Spdzielni wynosi okoo 1.600.000.000 z (jeden miliard szeset milionw zotych). Wielokrotne pomnoenie majtku to efekt wykonanych prac remontowych budynkw i infrastruktury, jak rwnie odzyskiwanie majtku oraz wykupu nieruchomoci gruntowych. Tak wic moemy z pen satysfakcj stwierdzi, i 20-letni okres samodzielnej dziaalnoci by okresem sukcesu gospodarczego.

56

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

5. MAJTEK SPDZIELNI JEST PRYWATN WASNOCI JEJ CZONKW

6. DZIAALNO REMONTOWA
Podstawowym zadaniem wadz Spdzielni jest utrzymanie zasobw mieszkaniowych w naleytym stanie technicznym, gwarantujcym mieszkacom pene bezpieczestwo ich uytkowania. W ostatnich latach dziaalnoci SM Wsplnota prace remontowe prowadzone byy w sposb szcztkowy, a ponadto chaotycznie, bez planu i naleytego nadzoru. Powoujc do ycia SM Ugorek postawiono przed Zarzdem i Rad Nadzorcz zadanie powstrzymania procesu degradacji zasobw. Wymagao to uporzdkowania zasad organizacyjnych, opracowania planu potrzeb remontowych, a przede wszystkim pozyskania rodkw nansowych do ich realizacji. Nieznaczna poprawa sytuacji ekonomicznej Spdzielni ju w roku 1992 pozwolia na przeprowadzenie pierwszych niezbdnych prac remontowych. Zwrcono zwaszcza uwag na naprawy przeciekajcych dachw, ktrych gwn przyczyn by niekontrolowany monta anten telewizyjnych dziurawicych i tak ju zniszczone poszycie dachowe (papa). Innymi remontami pochaniajcymi znaczne rodki nansowe byy roboty wykonane przy ul. Wodkowica 5, Sadzawki 5 oraz Ugorek 10A,10B i 10C okrelone jako prace zapobiegajce katastroe budowlanej. Tak prowadzona dziaalno remontowa przy niskich nakadach i braku planu okrelenia rzeczywistych potrzeb remontowych nie moga i nie przyniosa naleytych efektw. Rada Nadzorcza II kadencji krytycznie oceniajca dotychczasow dziaalno remontow zobowizaa Zarzd Spdzielni do opracowania planu remontw na lata 1994-1998. Od roku 1995 rwnolegle do bardzo szybko poprawiajcej si sytuacji nansowej Spdzielni rosy w sposb zasadniczy nakady na remonty. Jeli w roku 1992 wydano na remonty 453,4 tys. z (po denominacji), to w roku 1995 bya to ju kwota 1 236,8 tys. z, by apogeum osign w roku 2004, kiedy to
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

57

6. DZIAALNO REMONTOWA

na remonty przeznaczono 3 802,5 tys. z. Naley zaznaczy, i na wielko nakadw w poszczeglnych latach miay wpyw kwoty uzyskane z przeksztace lokatorskiego prawa do mieszkania na wasnociowe, nadwyki przychodw nad kosztami w dziaalnoci ekonomiczno nansowej, w tym szczeglnie przychodw z lokali uytkowych i odsetek bankowych. W latach 1992-2009 na remonty zasobw mieszkaniowych wydatkowano kwot 39.189.700 z przy wniesionych przez czonkw Spdzielni wpatach na fundusz remontowy w wysokoci 27.379.000 z, ktre pokryway nakady w 69,86%. Sytuacj t przedstawia zaczony wykres. Wielko nakadw ponoszonych na remonty wymagaa od Zarzdu waciwego doboru wykonawcw przetargi na roboty jak rwnie sprawowania staego nadzoru budowlanego. Rada Nadzorcza swoj biec kontrol i analiz stanowia realne zabezpieczenie prawidowego przebiegu prac zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowym i nansowym. Rada Nadzorcza zalecia Zarzdowi, aby od roku 2000 wszystkie roboty byy rozliczane na poszczeglne nieruchomoci, a w nich na budynki, nie tylko pod wzgldem nansowym, ale rwnie rzeczowym. Na przestrzeni lat 2000-2009 najwiksze nakady pochony roboty: dwigowe 6.680.485 z brukarskie 4.343.215 z oglnobudowlane4.211.534 z kominiarskie 3.834.907 z gazowe3.111.518 z malarskie2.856.239 z dekarskie2.362.451 z oraz inne prace szczegowo wymienione w zaczonym zestawieniu robt za lata 2000-2009 na ogln kwot 30.792.038 z, jak rwnie w zaczonym zestawieniu nalicze i wykorzystania funduszu remontowego za lata 20002009 opracowanym na poszczeglne nieruchomoci i budynki. Dokonujc oceny przeprowadzonych prac remontowych otrzymamy obraz zbiorowego wysiku Zarzdu i administracji Spdzielni wspomaganego spoecznym zaangaowaniem Samorzdw Mieszkacw Blokw oraz inspirujc i kontroln dziaalnoci Rady Nadzorczej. Dla zamknicia caoci spraw remontowych naley zaznaczy, i w latach 1997-2007 rwnoleKRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

58

6. DZIAALNO REMONTOWA

gle do spraw remontowych prowadzone byy prace termomodernizacyjne o czym bdzie mowa w nastpnym rozdziale na ktre wydatkowano kwot 17.299.132 z. Tak wic w okresie osiemnastu lat dziaalnoci gospodarczej Spdzielni (1992-2009) wydatkowano cznie 56.488.832 z na remonty budynkw, infrastruktur i termomodernizacj, co w sposb zasadniczy podnioso nie tylko standard zamieszkiwania, ale rwnie zwikszyo majtek czonkw Spdzielni.

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

59

6. DZIAALNO REMONTOWA

60

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

6. DZIAALNO REMONTOWA

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

61

6. DZIAALNO REMONTOWA

62

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

6. DZIAALNO REMONTOWA

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

63

6. DZIAALNO REMONTOWA

64

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

7. OPOMIAROWANIE WODY

7. OPOMIAROWANIE WODY
Bezwzgldna wielko zuycia wody potrzebnej czowiekowi zaley od jego indywidualnych przyzwyczaje, wieku, charakteru pracy wykonywanej w domu i poza domem. Opomiarowanie wody miao na celu jej racjonalne zuycie. Na pocztku lat dziewidziesitych ubiegego wieku racjonalnemu zuyciu wody nie suya zarwno cena, jak te rwnomierne obcianie kosztami. Stosowan norm byo obcianie kadej zamieszkaej osoby iloci 6,5 m3 na miesic. Ale te cena 1 m3 bya bardzo niska, w 1992 roku wynosia 0,54 z/m3 i zacza szybko wzrasta. W roku 1994 wynosia ju 0,88 z/m3, w roku 1995 1,26 z/m3, w 1996 1,65 z/m3, a w 1997 2,12 z/m3, by doj do 6,03 z/m3 w roku 2009. Tak wic na przestrzeni lat 1992-2009 cena wody wzrosa jedenastokrotnie, a dokadnie 1117%. Wzrastajce koszty zuycia wody nie przekaday si bezporednio na koszty Spdzielni, gdy jej wartoci obciani byli bezporednio mieszkacy Spdzielni. Wadze, dziaajc w interesie czonkw, zday sobie spraw, i bior oni pod uwag przy opatach za uytkowanie mieszkania sumaryczn warto, a nie poszczeglne skadniki. Dlatego postanowiy zainteresowa mieszkacw korzyciami wypywajcymi z racjonalnego zuycia wody i jej opomiarowania. I tak w roku 1997 przy redniej cenie 2,12 z/m3 opomiarowanie mieszka ksztatowao si na poziomie ca 17%, a w roku 2000 przy cenie wody 3,47 z/m3 wzroso do poziomu 26,7%, by przy cenie wody 4,86 z/m3 w roku 2003 doj do poziomu 55,1%. W 2009 roku przy cenie 6,03 z/m3 za wod i odprowadzanie ciekw poziom opomiarowania wynis 92,53%. Prowadzona w Spdzielni analiza zuycia wody i odprowadzenia ciekw za lata 1997-2009 najlepiej pokazuje korzyci materialne, jakie przynosi opomiarowanie.

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

65

7. OPOMIAROWANIE WODY

1. Analiza zuycia wody i odprowadzania ciekw za rok 2009 w podziale na wod opomiarowan i nieopomiarowan
% Ilo Zuycie % osb Roczne mieszka Ilo wody posiad. miesiczne cena mieszka pomiar. warto wyszczegl- zuycie Lp zuycie 1 m3 z zamieszk na osob wodom. -nienie wody w do oglnej wody 3 wody wodomie3/ osb wm do ogu wody w m iloci m3 -rzami mies. zameldow. mieszka 1 1. 2 3 4 29.651 5 6,03 6 4.055 7 9.415 8 3,15 9 88,29 10 92,53 11 2.145.000

woda opomi355.816 arowana woda nieopomiarowana Razem 92.955 448.771

2.

7.746 37.397

6,03 6,03

538 4.593

760 10.175

10,19 3,68

11,79 100,00

7,47 100,00

561.000 2.706.000

2. Zestawienie porwnawcze zuycia wody za lata 1997-2009


Roczne zuycie wody (w m3) 3 688.960 690.520 664.620 644.330 618.800 602.100 548.740 506.264 489.453 467.429 460.209 447.136 448.771 Roczny koszt zuycia wody (w z) 4 1.460.000 1.699.000 1.987.000 2.236.000 2.364.000 2.926.000 2.667.000 2.460.000 2.447.000 2.337.000 2.345.000 2.423.000 2.706.000 miesiczne zuycie wody w m3/osob 6 5,20 5,20 5,00 4,90 4,80 4,74 4,40 4,18 4,09 3,76 3,76 3,59 3,68 Warto zuytej wody w warunkach porwnywalnych 2009* 8 3.829.000 3.829.000 3.681.000 3.608.000 3.534.000 3.490.000 3.240.000 3.078.000 3.011.000 2.768.000 2.768.000 2.643.000 2.709.000

Lp

Rok

Ilo mieszkacw

rednia cena 1m3 wody

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

2 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

5 11.041 11.066 11.077 10.958 10.743 10.594 10.403 10.096 9.970 10.370 10.193 10.370 10.175

7 2,12 2,46 2,99 3,47 3,82 4.86 4,86 4,86 5,00 5,00 5,10 5,42 6,03

/*przyjto cen wody i iloci osb z 2009 r.

66

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

7. OPOMIAROWANIE WODY

Z przedstawionej analizy wynika, e opomiarowanie wody przyczynio si do zasadniczego zmniejszenia jej zuycia. Jeli w roku 1997 mieszkacy zuyli rocznie 688.960 m3 wody, to w roku 2009 wielko ta spada do 448.771 m3 czyli zmniejszya si o 240.189 m3. Tak wic w warunkach porwnywalnych roku 1997 do 2009 mieszkacy racjonalnie zuywajc wod wydatkowali cznie mniej o 1.120.000 z, co stanowi istotn oszczdno. Wynika to z faktu, i w omawianym okresie zuycie wody zmalao z 5,20 m3 w roku 1997 do 3,68 m3 na osob w roku 2009, a wic byo nisze o 1,52 m3 na osob miesicznie. Racjonalne zuycie wody nie powoduje obnienia stanu sanitarnego, natomiast prowadzi do likwidacji marnotrawstwa. Badania nad wielkoci tak zwanego niezbdnego zuycia wody to jest iloci, ktra zaspokaja wszystkie potrzeby czowieka bez uwzgldnienia strat i marnotrawstwa wykazay, e wynosi ona rednio od 3,0 do 3,75 m3 na osob miesicznie. Stwierdzono, e zuycie wody w budynkach nieopomiarowanych z niesprawnymi instalacjami wodocigowymi oraz bateriami czerpalnymi powodujcymi straty i marnotrawstwo wody, moe wynosi 8,00 m3 na osob miesicznie, a nawet wicej. Naley rwnie zwrci uwag na rnic w zuyciu wody w mieszkaniach opomiarowanych i nieopomiarowanych. W tych pierwszych miesiczne zuycie wody wynosi 3,15 m3 na osob, a w nieopomiarowanych a 10,19 m3 na osob. Z przedstawionych wylicze wynika, e prowadzona przez Zarzd polityka nakaniania do montowania wodomierzy dziaa na korzy czonkw Spdzielni, obniajc cakowite koszty eksploatacji mieszkania.

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

67

8. TERMOMODERNIZACJA

8. TERMOMODERNIZACJA
Termomodernizacja to jedno z najpowaniejszych przedsiwzi, z jakim musiay si zmierzy wadze Spdzielni. Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej po przeprowadzeniu kontroli, a nastpnie oglnej analizy kosztw centralnego ogrzewania wykazaa, i do roku 1993 rnica pomidzy cen a faktycznymi kosztami centralnego ogrzewania bya pokrywana przez Urzd Wojewdzki Krakowa. I tak za IV kwarta 1991 dotacja ta wynosia 2.631.100.000 z*, w roku 1992 5.558.800.000 z*, a w roku 1993 3.011.000.000 z*. Od roku 1994 pene koszty centralnego ogrzewania ponosia Spdzielnia. Z pobienej analizy wynikao, e jeli w 1986 r. koszt centralnego ogrzewania stanowi ca 12% caoci opaty za mieszkanie, to w roku 1993 wzrs on do okoo 46%, a w roku 1996 udzia kosztw centralnego ogrzewania w caoci opat za mieszkanie wynosi okoo 70%. Rada Nadzorcza po zapoznaniu si z wystpieniem Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu Rady w dniu 14 listopada 1996 r. podja uchwa nr 158/1996 zobowizujc Zarzd Spdzielni do przedoenia koncepcji programu dziaania w zakresie termomodernizacji. Zarzd Spdzielni realizujc uchwa Rady Nadzorczej przedstawi program termomodernizacji zasobw mieszkaniowych obejmujcy zasady organizacyjne, techniczne i nansowe caego przedsiwzicia. Trudnoci, jakie stany zarwno przed Zarzdem, jak te Rad Nadzorcz, wynikny z faktu, i bylimy jedn z pierwszych, jeeli w ogle nie pierwsz, spdzielni mieszkaniow kompleksowo podejmujc tak powane przedsiwzicie. Wadze Spdzielni poprawnie odczytay sytuacj zaopatrzenia w energi ciepln, jaka wytworzya si w naszym kraju. Nastpowao szybko narastajce urynkowienie cen, co oznaczao sta tendencj wzrostow. Rada Nadzorcza dc do
* Przed denominacj.

68

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

8. TERMOMODERNIZACJA

zwikszenia funduszu na realizacj zaplanowanego przedsiwzicia w dniu 19 grudnia 1996 r. uchwa nr 166/1996 utworzya z dniem 1 stycznia 1997 r. fundusz termomodernizacyjny w wysokoci 0,20 z od 1 m2 powierzchni mieszkalnej. Program opracowany przez Zarzd oraz uchway Rady Nadzorczej ostatecznie przesdziy o rozpoczciu w 1997 r. termomodernizacji zasobw mieszkaniowych. Po opracowaniu i przyjciu projektw oraz opinii technicznych rozpoczto gwnie prace przy montau zaworw termostatycznych podpionowych, odpowietrznikw automatycznych , modernizacji wzw c.o., izolacji pionw i poziomw. Na prace te wydatkowano 1.261.608,78 z. W nastpnych latach nakady wzrastay stosownie do moliwoci nansowych, zmieniajcego si rodzaju robt i moliwoci przerobowych wykonawcw, co obrazuje zbiorcza tabela przychodw i wydatkw funduszu termomodernizacji. TABELA ZBIORCZA
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 RAZEM: ROK 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 PRZYCHODY 1 261 608,78 3 015 645,10 2 217 432,91 2 267 471,82 3 030 458,54 1 467 086,14 1 429 993,00 477 265,57 477 106,02 817 636,00 477 650,00 16 939 353,88 WYDATKI 1 261 608,78 3 015 645,10 2 261 360,15 2 223 544,58 3 030 458,54 1 243 656,95 1 432 073,94 422 100,78 840 483,98 824 639,54 743 559,70 17 299 132,04

Struktur pozyskania przychodw oraz poniesionych wydatkw na cao robt termomodernizacyjnych obrazuje tabela: STRUKTURA PRZYCHODW
Lp. wyszczeglnienie 1 wpaty mieszkacw 2 nadwyka wpyww nad kosztami c.o. 3 rodki z przeksztace mieszka 4 inne odsetki bankowe, sprzeda mieszka itp. razem: kwota 4 754 528,75 4 608 928,01 5 386 503,77 2 189 393,35 16 939 353,88

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

69

8. TERMOMODERNIZACJA

STRUKTURA WYDATKW
wyszczeglnienie 1 docieplenia cian, stropodachw, stropw, wymiana okien na klatkach schodowych 2 modernizacja wzw c.o., rozdzielaczy, ogrzew. na klatkach schodowych 3 monta zaworw term. podpion. i odpowietrz. 4 projekty i opinie techniczne 5 inne razem: lp. kwota 13 577 861,11 1 090 645,25 1 882 410,21 346 370,11 401 845,36 17 299 132,04

Wydatkowanie kwoty ponad 17 milionw zotych na termomodernizacj zasobw mieszkaniowych musiao mie swj wymiar w postaci rzeczowego wykonania prac, na ktre skadao si: docieplenie 148.249 m2 cian budynkw mieszkalnych docieplenie 27.306 m2 stropw dachowych docieplenie 33.000 m2 stropw nad piwnicami wymiana 3.100 m2 okien na klatkach schodowych i w piwnicach zmodernizowanie 100 wzw przyczeniowych centralnego ogrzewania wymienienie 1.820 zaworw podpionowych c.o. wymienienie 1820 odpowietrznikw instalacji c.o. wymienienie 17.453 zaworw grzejnikowych w mieszkaniach. Ten ogrom nakadw i wykonanych prac musia przynie wymierne efekty ekonomiczne i nansowe. Opata staa w postaci mocy zamwionej (MW) na przestrzeni lat 1997-2009 zostaa obniona o 47,2%, natomiast zuyta energia niezbdna do ogrzania mieszka (GJ) w podanym wyej przedziale czasowym zostaa obniona o 38,7%. Proces narastania oszczdnoci zarwno mocy zamwionej, jak te energii cieplnej obrazuj ponisze wykresy:

70

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

8. TERMOMODERNIZACJA

50,0

O s z c z dno c i moc y z amwionej w proc entac h w s tos unku do 1997 roku.


45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

S erie1

45,0

%
40,0 35,0 30,0 25,0

O s z c z dno enerii c ieplnej w proc entac h w s tos unku do 1997 roku.

S erie1 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

71

8. TERMOMODERNIZACJA

Ten procentowy spadek mocy zamwionej oraz zuytej energii w wymiarze oszczdnoci kosztw przeliczany na zotwki pokazuje nam, i w roku 1997 za moc zamwion zapacilimy 4.136.316 z, a w roku 2009 tylko 973.895 z, natomiast koszty zuytej energii w roku 1997 wyniosy 4.079.770 z, a w roku 2009 4.029.097 z. Podane oszczdnoci szczegowo ilustruj tabele 1 i 2. ZESTAWIENIE MOCY I ENERGII CIEPLNEJ ZA LATA 19972009 ORAZ PROCENTOWE OBNIENIE MOCY I ENERGII CIEPLNEJ Tab. 1
Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Moc zamwiona (MW) 21,1789 18,7130 18,8374 17,4977 15,9312 14,7448 14,7248 13,9092 13,5764 12,3777 11,3221 11,3221 11,3221 11,1810 Oszczdno mocy % 0,0 11,6 11,1 17,4 24,8 30,4 30,5 34,3 35,9 41,6 46,5 46,5 46,5 47,2 Energia zuyta (GJ) 159 227,0 136 668,0 124 340,0 105 854,0 129 512,0 113 142,0 113 120,0 113 450,0 110 269,0 109 082,0 102 133,0 101 561,0 97 673,0 64 071,0 (do 30 IV 2010) Oszczdno energii % 0,0 14,2 21,9 33,5 18,7 28,9 29,0 28,7 30,7 31,5 35,9 36,2 38,7 -

72

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

8. TERMOMODERNIZACJA

OBNIANIE KOSZTW OGRZEWANIA W PROCENTACH W STOSUNKU DO 1997 ROKU Tab. 2


Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Koszty za moc w z 4 136 316 3 635 866 3 409 408 1 963 931 1 328 507 1 205 760 1 245 148 1 292 579 1 254 226 1 181 467 1 128 618 1 005 881 973 895 Oszczdno na kosztach mocy w% 0,0 12,1 17,6 52,5 67,9 70,8 69,9 68,8 69,7 71,4 72,7 75,7 76,5 Koszty za energi w z 4 079 770 4 025 337 3 659 978 2 239 369 3 253 057 3 591 763 3 655 802 3 655 802 3 585 375 3 507 848 3 429 162 3 533 554 4 029 097 Oszczdno na kosztach energii cieplnej w% 0,0 1,3 10,3 45,1 20,3 12,0 10,4 10,4 12,1 14,0 15,9 13,4 1,2 0 7 661 203 7 069 386 4 203 300 4 581 564 4 797 523 4 900 950 4 948 381 4 839 601 4 689 315 4 557 780 4 539 435 5 002 992

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

73

8. TERMOMODERNIZACJA

Na stosunkowo niski procent obnienia kosztw energii cieplnej (1,2%) wpyn fakt, i w omawianym okresie ceny wzrosy z 11,31 z za jeden GJ w 1997 r. do 36,86 z za 1GJ w 2010 r., a wic a o 325,9%, co obrazuje ponisza tabela.
Moc zamwiona (1 MW) Rok wze centralny (z) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 8 857,37 7 729,10 8 161,92 8 622,92 6 286,75 5 934,52 6 214,29 6 377,87 6 627,98 6 473,65 6 662,29 6 571,12 6 616,85 7 000,94 6 037,84 6 171,08 6 427,01 6 270,45 6 388,62 5 886,79 5 975,46 6 397,75 wze indywidualny (z) wze centralny (z) 11,31 18,52 19,56 24,01 26,13 28,73 29,59 29,69 30,01 30,30 30,96 32,62 34,23 36,52 29,49 29,60 29,41 29,70 30,34 32,82 34,59 36,86 wze indywidualny (z) Energia cieplna (GJ)

74

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

8. TERMOMODERNIZACJA

Oszczdnoci uzyskane z realizacji programu termomodernizacji przedstawiono w tabeli:


Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Nakady narastajco (z) 1 261 610 4 277 255 6 538 615 8 762 160 11 792 618 13 036 275 14 468 349 14 890 450 15 730 934 16 555 573 17 299 132 Oszczdnoci narastajco (z) 0 554 883 1 701 583 5 714 369 9 348 891 12 767 454 16 082 590 19 350 295 22 726 780 26 253 551 29 911 857

Wyej wymienione zestawienia przedstawiaj zakres ponoszonych nakadw i uzyskanych oszczdnoci. Do roku 2002 nakady przewyszay oszczdnoci. Dopiero rok 2003 przynis odwrcenie tej tendencji. Zainwestowane rodki nansowe zaczy wyranie procentowa przynoszc milionowe oszczdnoci. Trwajcy 11 lat, zakoczony w 2007 roku, program termomodernizacji zasobw mieszkaniowych przynis oszczdnoci w kwocie 29.911.857 z. Aby uzyska taki wynik Spdzielnia zainwestowaa kwot 17.299.132 z, a wic zysk netto wynis 12.612.725 z, co w przeliczeniu na powierzchni mieszkaln daje oszczdno w opatach czynszowych o 53 grosze miesicznie na kady m2 mieszkania. Oszczdnoci te nie kocz si na roku 2007, kiedy ukoczono program termomodernizacji. Pozytywne skutki przeprowadzonej termomodernizacji maj i bd miay zasadniczy wpyw na poziom kosztw centralnego ogrzewania w latach nastpnych. Koczc cz zawierajc rnego rodzaju tabele i wyliczenia przedstawiajce oszczdnoci zuycia ciepa, naley stwierdzi, e na uzyskany wynik wpyny rwnie takie czynniki jak: wymiana okien w mieszkaniach, ktrych
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

75

8. TERMOMODERNIZACJA

koszty ponosili mieszkacy, jak rwnie regulowanie dopywu ciepa do mieszka poprzez odpowiednie do potrzeb ustawienie nastaw na gowicy zaworw grzejnikowych, a ponadto obnienie zuycia ciepa na klatkach schodowych i pomieszczeniach gospodarczych, wymiana bram wejciowych oraz waciwa kontrola i konserwacja instalacji centralnego ogrzewania. Omawiajc proces termomodernizacji i wypywajce z niego oszczdnoci wydawa by si mogo, i przebiega on bezproblemowo, jak gdyby realizowa si automatycznie. Niestety tak nie byo. Aby zrealizowa ten plan musiano w sposb przemylany wysuchiwa zgaszanych propozycji, czsto poddajcych w wtpliwo sposb prowadzenia termomodernizacji. Determinacja Zarzdu wspieranego przez Rad Nadzorcz, jak rwnie bardzo mdre decyzje i uchway Zebrania Przedstawicieli Czonkw, doprowadziy do zrealizowania zaoonego planu. W czasie prowadzenia prac termomodernizacyjnych na Zebraniach Czonkw Spdzielni zgaszano wnioski, ktrych ewentualna realizacja skutecznie rozbijaa cao rozpocztego przedsiwzicia. Wystpowano o zaprzestanie pobierania opat termomodernizacyjnych, zwrcenie nadwyek opat nad kosztami czonkom Spdzielni. Skadano petycje podpisane przez mieszkacw blokw o zwrot nadpat, postulowano obnienie stawki za centralne ogrzewanie, skierowanie rodkw na wymian stolarki okiennej, wreszcie zaskarono do Sdu uchway ZPCz w sprawie przeznaczenia oszczdnoci na zwikszenie zakresu robt termomodernizacyjnych. Skadano skargi do Maopolskiego Zwizku Rewizyjnego Spdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie, a nawet powiadomiono o amaniu prawa Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawy sdowe w pierwszej i drugiej instancji Spdzielnia wygraa. RPO otrzyma bardzo szerok odpowied, ktra go w peni usatysfakcjonowaa. Proponowano zwrot nadpat celem uzyskania odliczenia od podatku. Propozycja ta, cho w swoim zaoeniu wydawaa si suszna, w praktyce bya absolutnie nie do zrealizowania. Prba wprowadzenia jej w ycie spowodowaaby wyduenie czasu trwania termomodernizacji o co najmniej pi lat, a moe nawet doprowadzia do jej cakowitego zawieszenia. Argumenty Zarzdu, Rad Nadzorczych III, IV, V kadencji oraz rozsdne gosy czonkw Spdzielni spowodoway, i kolejne ZPCz podejmoway uchway pozwalajc na szybkie kontynuowanie prac. Prowadzona termomo-

76

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

8. TERMOMODERNIZACJA

dernizacja do roku 2002 nie przynosia oszczdnoci, pojawiy si one dopiero od 2003 r., co pokazuj waciwe tabele. Tak wic mdro wikszoci delegatw na ZPCz, ktrzy zaufali wadzom Spdzielni Zarzdowi i Radzie Nadzorczej i podejmowali uchway pozwalajce na kontynuowanie prac termomodernizacyjnych okazaa si wspania inwestycj na przyszo. Przekazanie nadwyki oszczdnoci nad kosztami za lata 1997-2001 w kwocie 4.608.928,01 z (tabela nr 2) skrcio czas termomodernizacji co najmniej o pi lat. Decyzje przekazywania tych kwot na nansowanie termomodernizacji stay si swego rodzaju perpetuum mobile Spdzielni. Prowadzenie docieple budynkw generowao oszczdnoci. Oszczdnoci te zwikszyy fundusz na termomodernizacj. Zwikszony fundusz zwikszy zakres robt, zakres robt zwiksza oszczdnoci i tak stworzono perpetuum mobile. Odwrotnie rozdysponowana nadwyka oznaczaaby spore ograniczenie robt. Zmniejszenie zakresu robt przy rosncych cenach nie generuje nadwyki, wic nie ma czego zwraca i nie ma postpu prac. Koczc opisywanie spraw zwizanych z termomodernizacj naley wspomnie o podzielnikach ciepa. Spraw podzielnikw ciepa dyskutowano czsto na Zebraniach Grup Czonkowskich, ZPCz oraz poruszano w napywajcej do Zarzdu i Rady Nadzorczej korespondencji. Biorc pod uwag toczce si na ten temat dyskusje nie tylko wewntrz Spdzielni, ale rwnie w codziennej prasie oraz fachowych publikatorach, Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu w dniu 21.06.2004 roku podja uchwa nr 61/V/2004 w sprawie czasowego wstrzymania montau podzielnikw ciepa. Rwnoczenie zobowizano Zarzd do wznowienia i analizowania wielkoci zuycia ciepa w budynkach, ktre pilotaowo zostay wyposaone w podzielniki ciepa. Stanowisko Rady stao si przedmiotem wielowtkowej dyskusji, ale rwnie spotkao si z ostrym protestem grupy czonkw Spdzielni. Rada Nadzorcza, podobnie jak w sprawach odzyskania majtku Bazy czy te wykupu gruntw, odrzucia gosy nie prowadzce do rozwizania problemu, a tylko do jego zaognienia, natomiast z uwag pochylaa si nad rnorodnymi stanowiskami krytycznymi, ale godnymi wnikliwego rozpatrzenia. Analizujc te rozmaite stanowiska, w tym spornej ustawowej koniecznoci montau podzielnikw, Rada Nadzorcza zorganizowaa w dniu 25.07.2005 r.
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

77

8. TERMOMODERNIZACJA

narad z udziaem rmy Ista, ktrej przedstawiciele w sposb pogldowy, w formie wygoszonych referatw omwili szczegowo spraw wykorzystania w praktyce podzielnikw ciepa (nagrane kasety z narad zachowano w aktach Rady Nadzorczej). Na posiedzeniu Rady w dniu 29.08.2005 r. przedyskutowano spraw podzielnikw ciepa, a na zebraniu w dniu 26.09 podjto: Uchwa nr 127/V/2005 w sprawie analizy rozliczania indywidualnych kosztw ciepa w budynkach SM UGOREK pilota. Rada Nadzorcza SM UGOREK po zapoznaniu si z wynikami analizy rozliczania indywidualnych kosztw ciepa w budynkach SM UGOREK pilota oraz po wysuchaniu wystpienia przedstawicieli Firmy ISTA na plenarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25 lipca 2005 r. postanawia: 1. Zakoczy program pilotaowy na okresie grzewczym 2004/2005. 2. Poinformowa czonkw Spdzielni (Informator Sp-ni, tablice ogosze w budynkach Sp-ni) o wyniku przeprowadzonego pilotau i wypywajcych z niego wnioskw. 3. Zorganizowa zebranie przewodniczcych Samorzdw Blokowych w sprawie przedyskutowania moliwoci rozlicze kosztw ciepa w blokach przez zastosowanie podzielnikw kosztw. 4. Przed rozpoczcie sezonu grzewczego 2005/2006 dokona demontau urzdze wskanikowych zamontowanych na grzejnikach. 5. Zobowiza Zarzd Spdzielni do opracowania regulaminu rozliczania kosztw centralnego ogrzewania z uwzgldnieniem zasad rozliczania w oparciu o podzielniki kosztw. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, e: 1) przeprowadzony pilota za okres grzewczy 2004/2005 przynis zamierzony cel, okrelony uchwa Rady Nadzorczej nr 61/V/2004 z dnia 21.06.2004. 2) zastosowane wspczynniki korygujce (LAF) do poszczeglnych mieszka Rada przyjmuje do wiadomoci,

78

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

8. TERMOMODERNIZACJA

3) stan docieple budynkw w caej Spdzielni nie wykazuje istotnych rnic wpywajcych na indywidualne koszty rozliczania ciepa, 4) ewentualne zastosowanie w budynkach podzielnikw ciepa winny dotyczy podzielnikw elektronicznych jako bardziej precyzyjnych, 5) monta podzielnikw w budynkach i rozliczanie wg ich wskaza moe mie miejsce wycznie za zgod co najmniej 60-70% mieszkacw budynku, 6) ustawa z dnia 10.04.1997 r Prawo energetyczne z pniejszymi zmianami, wyranie wskazuje na kierunek rozliczania ciepa przy zastosowaniu urzdze wskanikowych, bez nakazu ich stosowania, 7) Zarzd Spdzielni winien prowadzi systematyczne akcje wyjaniajce i uzasadniajce zastosowanie podzielnikw, zwracajc szczegln uwag na pozytywne i negatywne skutki tego rodzaju rozlicze, 8) istnieje konieczno zebrania wstpnych ofert od rm trudnicych si rozliczaniem kosztw ciepa zawierajcych koszty montau rozlicze okresowych oraz stosowanych preferencji (upusty raty promocje leasing). Uchwaa przesza jednomylnie 16 gosami za. Uchwaa ta w zasadzie zakoczya debat w sprawie przeprowadzonego pilotau, wycignitych z niego wnioskw oraz zamkna cao dyskusji nad spraw montau podzielnikw. Cao dziaa Zarzdu Spdzielni w sprawie termomodernizacji wspieranych przez Rad Nadzorcz doprowadzia do zakoczenia caego programu w 2007 r. Gdyby nie przerwano zasilania funduszu termomodernizacji w 2004 r. to zadanie mogo by zakoczone o dwa lata wczeniej. Mimo wielu przeszkd, jakie staway przed organami Spdzielni w okresie realizacji programu tj. w latach 1997-2007, dziki wsparciu licznej grupy czonkw oraz mdrym decyzjom delegatw na ZPCz udao si zakoczy ten program. Jego efekty nansowe s dla czonkw bezdyskusyjne, o czym wiadcz przedoone wyliczenia. Niespodziewanie Rada Nadzorcza otrzymaa wsparcie z zewntrz. Przewodniczcy Marek Kwietniak na rnych forach internetowych z caej Polski znalaz nastpujce wiadomoci odnoszce si do SM Ugorek w Krakowie.
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

79

8. TERMOMODERNIZACJA

Tekst nr 9295 z dnia 08.01.2006, godz. 14:55 J.T. Dla dobra lokatora? do tekstu 9288 z tematu Obszerna lektura opracowa z rnych rde wskazuje na szereg niedocigni, spowodowanych pospiesznym montaem podzielnikw centralnego ogrzewania w poszczeglnych lokalach mieszkalnych. Przypuszczam, e rwnie wadze naszej spdzielni (Zarzd i Rada Nadzorcza) nie do koca dziaay w interesie lokatorw, decydujc o zaoeniu podzielnikw bez konsultacji z mieszkacami. Sdz, i przed podjciem decyzji o zaoeniu podzielnikw wadze doskonale wiedziay, e aby uzyska rzeczywiste oszczdnoci na CO naleao przede wszystkim: 1. Kompleksowo przeprowadzi termomodernizacj budynkw polegajc na dociepleniu wszystkich cian i stropw. 2. Zmniejszy straty ciepa przez okna, w tym na klatkach schodowych. 3. Uniemoliwi lokatorom cakowite zamknicie grzejnikw, przez zamontowanie gowic termostatycznych we wszystkich mieszkaniach, by minimalna temperatura w nich wynosia +16 st. C. 4. Wdroy program pilotaowy na jeden okres grzewczy, wzorem innych spdzielni w kraju przykad SM UGOREK w Krakowie. Wysany: Sob Mar 11, 2006 13:22 Temat postu: Sztormiak na medal Sztormiak dostarczy gar doskonaych przykadw co o podzielnikach ciepa myl inni rozumni ludzie oraz mieszkacy i decydenci spdzielni mieszkaniowych zmagajcy si z istotnym problemem rozliczenia kosztw za ogrzewanie. Oto fragmenty godne zapamitania: Krakowska Rada Nadzorcza SM Ugorek bardzo rozsdnie przedstawia ten problem: Aby wiadomie podj decyzj o rozliczaniu kosztw ciepa za pomoc podzielnikw kosztw przedstawiamy plusy i minusy tej metody rozlicze. Do plusw naley zaliczy to, e stymuluj one energooszczdne zachowanie lokatorw wymuszajc oszczdzanie energii cieplnej, koszty ogrzewania zale od faktycznie zuytego ciepa w mieszkaniu, zakrcenie grzejnikw i przebywanie po za mieszkaniem obnia koszty ogrzewania pacone przez lokatora. () A dalej dowiadujemy si, e W naszej Spdzielni [w Krakowie] termomodernizacja instalacji centralnego ogrzewania jest zakoczona jak rw-

80

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

8. TERMOMODERNIZACJA

nie wszystkie ciany i stropodachy budynkw s docieplone. Zaoono rwnie zawory grzejnikowe przed grzejnikami na klatkach schodowych aby zmniejszy koszty ogrzewania budynku. Obecnie prowadzone s prace zwizane z dociepleniem stropw nad piwnicami i wymian okien na klatkach schodowych. Wszystkie te dziaania maj na celu oszczdne gospodarowanie ciepem tak aby zmniejszy koszty ogrzewania budynkw O tym czy wprowadza rozliczenia kosztw c.o. wedug wskaza podzielnikw kosztw decydowa bd mieszkacy poszczeglnych budynkw Spdzielni. koniec cytatu Oto jest przykad jak mona racjonalnie dziaa najpierw docieplenie budynkw i modernizacja systemu grzewczego a dopiero pniej spokojne i rzeczowe rozwaania jaki system rozlicze za ogrzewanie przyj. U nas zrobiono dokadnie odwrotnie. Najpierw jaka banda kretynw lub/oraz skorumpowanych cwaniakw wpucia nam, i to dwukrotnie, sprytne rmy, ktre zainstaloway wszystkim podzielniki, wmawiajc skoowanym mieszkacom, e to dla naszego dobra.
Wysany: Czw Mar 09, 2006 23:27 Temat postu: nowe argumenty Grunt to rodzina. Podesano mi wanie interesujcy nas referat na temat rozlicze kosztw ciepa dr in. Pawa Kdzierskiego z Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej pt. Wpyw straty transportowej w instalacjach centralnego ogrzewania na rozliczanie kosztw dostawy ciepa do lokali mieszkalnych z kwietnia roku 2002. Zacytuj tutaj istotne fragmenty: (...) Niekorzystne efekty wprowadzenia systemu rozlicze opartego o podzielniki kosztw ogrzewania. Od momentu wprowadzenia indywidualnego opomiarowania ciepa lokatorzy podzielili si na dwie grupy: jedni chwal si oszczdnociami, inni s zdziwieni wysokoci rachunkw, przy czym jedni i drudzy zapewniaj, e oszczdzaj ciepo. Pojawiaj si nieporozumienia, reklamacje i trudne do rozstrzygnicia spory, a nawet grupy protestacyjne domagajce si wrcz przywrcenia starego sytemu rozlicze. le pojte oszczdnoci i niedoskonaoci systemu rozlicze kosztw ogrzewania doprowadziy zatem do pogorszenia stanu istniejcego i niszczenia substancji mieszkaniowej.

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

81

8. TERMOMODERNIZACJA

Wysany: Czw Mar 09, 2006 23:41 Temat postu: i dalej Idc tym tropem znalazem bardzo interesujc uchwa Rady Nadzorczej krakowskiej spdzielni mieszkaniowej Ugorek. Oto fragment na temat podzielnikw. Doprawdy a mio poczyta i tylko mona pozazdroci Krakusom takiej Rady Nadzorczej. Podzielniki kosztw c.o. wprowadza czy nie wprowadza?() Aktualnie w S.M. Ugorek koszty ogrzewania rozliczane s indywidualnie dla kadego budynku i zale od wskaza ciepomierza energii cieplnej zamontowanego w tym budynku, opaty staej za moc zamwion a take opaty za medium grzewcze. Koszty ogrzewania mieszka zalene s od ich powierzchni i wynikaj wprost proporcjonalnie z podziau kosztw ogrzewania caego budynku w stosunku do powierzchni mieszkania (lokalu). Gdyby jednak wikszo mieszkacw budynku (60-70 %) chciaa by rozliczana na podstawie wskaza podzielnikw kosztw centralnego ogrzewania, to metod t mona zastosowa i zamontowa na grzejnikach podzielniki kosztw.

82

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

9. WYKUP NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH

9. WYKUP NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH


Jestemy na swoim wykupilimy grunty. Tereny, na ktrych zlokalizowane s zasoby mieszkaniowe Spdzielni stay si jej hipoteczn wasnoci. Wykup gruntw, wbrew powszechnie panujcym opiniom, nie by spraw prost. Nie polega na tym, i dwie zainteresowane strony podpisuj stosown umow, ktra okrela zasady wykupu i warto zawartej transakcji. Proces wykupu gruntw trwa bez maa pi lat. W dniu 15 grudnia 2000 r. Sejm uchwali ustaw o spdzielniach mieszkaniowych. Zasadniczym celem ustawy bya moliwo zmiany lokatorskiego i wasnociowego prawa do lokalu spdzielczego na prawo odrbnej wasnoci lokalu. Ustawa wymuszaa rwnie konieczno dokonania zmian w gospodarce nansowej Spdzielni. Ustawa nakadaa na Spdzielni obowizek podjcia pracochonnych i kosztownych dziaa w zakresie: regulacji stanw prawnych nieruchomoci, prac geodezyjnych prowadzcych do wydzielenia dla kadej nieruchomoci odrbnej dziaki, prac inwentaryzacyjnych budynkw, w tym mieszka i pomieszcze przynalenych, opracowania stosownej dokumentacji dla kadego mieszkania, okrelenia wielkoci udziaw poszczeglnych lokali w stosunku do caoci nieruchomoci itp. Zarzd i Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu zapisw ustawy uznay spraw za niezwykle istotn i majc ogromny wpyw na dziaalno gospodarcz Spdzielni w najbliszych latach. Powoany zosta zesp, ktrego zadaniem byo: opracowanie harmonogramu realizacji poszczeglnych zapisw ustawy badanie stanu prawnego gruntw bdcych wasnoci Spdzielni, w jej wieczystym uytkowaniu lub zajmowanych bez umocowania prawnego. Badanie to przeprowadzono na podstawie wypisw z ksig wieczystych. opracowanie zasad podziau i scalania gruntw, podziau zasobw na odrbne nieruchomoci, ktre stanowiy podstaw prac geodezyjnych
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

83

9. WYKUP NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH

dokonanie werykacji dokumentacji technicznej budynkw przygotowanie materiaw do przeprowadzenia przetargw na prace geodezyjne. Koszty zwizane z przeprowadzeniem powyszych prac zamkny si kwot 600.000 z, z czego 90.000 z jako koszty prac geodezyjnych pokry Skarb Pastwa. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25.06.2001 r. podja uchwa nr 35/IV/2001 w sprawie podziau geodezyjnego gruntw na nieruchomoci. Uchwaa nr 35/IV/2001 Rada Nadzorcza SM Ugorek zaleca Zarzdowi opracowanie podziau terenowo-geodezyjnego dla potrzeb ustawy o spdzielniach mieszkaniowych na nieruchomoci wielobudynkowych przy zachowaniu dotychczasowych funkcji osiedli. Uchwaa przesza jednomylnie. Nowelizacje ustawy o spdzielniach mieszkaniowych z grudnia 2001 r. oraz grudnia 2002 roku wprowadzay zmiany, ktre spowodoway konieczno przeprowadzenia korekt w prowadzonych pracach. Niemniej w IV kwartale 2002 r. byy one ju na ukoczeniu. Do uregulowania pozostay sprawy terenowo prawne pod 3 budynkami. Od 1 stycznia 2003 r. dokonano korekty powierzchni uytkowej mieszka zgodnie z nowo wykonanymi obmiarami. Obmiary te w pniejszym czasie miay zasadniczy wpyw na nabycie gruntw jako jeden z elementw niezbdnych do ich wykupu i podziau. Wykonane prace zbiegy si z podjciem uchway nr XX/169/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 02.07.2003 r. w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonikaty od ceny sprzeday nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Miasta Krakowa na rzecz spdzielni mieszkaniowych. Paragraf 1 w/w uchway stanowi: 1 Wyraa si zgod na udzielenie bonikaty od ceny sprzeday nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Miasta Krakowa, pozostajcych w uytkowaniu wieczystym spdzielni mieszkaniowych, zbywanych na rzecz spdzielni mieszkaniowych w zwizku z ustanawianiem na rzecz czonkw

84

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

9. WYKUP NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH

spdzielni odrbnej wasnoci lokali lub z przeniesieniem na czonkw spdzielni wasnoci lokali lub domw jednorodzinnych w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spdzielniach mieszkaniowych zmienionej ustaw z dnia 19 grudnia 2002 r. /Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 27 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 240 poz. 2058/ w takiej wysokoci aby cena jaka zostanie ustalona do zapaty przez spdzielnie mieszkaniowe przed zawarciem umowy sprzeday wynosia 10% wartoci rynkowej sprzedawanej nieruchomoci gruntowej. Rada Nadzorcza z powysz uchwa zapoznaa si ju na posiedzeniu w dniu 27.10.2003 r. i zobowizaa Zarzd do jej dalszego pilotowania. W sierpniu 2004 roku do Spdzielni dotara wiadomo o zmianie treci Uchway Rady Miasta Krakowa z dnia 02.07.2003 r. Uchwaa nr LII/504/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2004 roku wprowadzaa zasadnicz zmian w paragrae pierwszym nadajc mu nastpujce brzmienie: 1 W uchwale Nr XX/169/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonikaty od ceny sprzeday nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Miasta Krakowa na rzecz spdzielni mieszkaniowych dokonuje si nastpujcych zmian: 1/ 1 otrzymuje brzmienie: 1. Wyraa si zgod na udzielenie bonikaty od ceny sprzeday nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Gminy Miejskiej Krakw zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z infrastruktur suc celom mieszkaniowym jak miejsca postojowe, drogi wewntrzosiedlowe, ogrdki przyblokowe, ogrdki jordanowskie, zbywanych na rzecz ich uytkownikw wieczystych tj.: a/ spdzielni mieszkaniowych w zwizku z ustanawianiem na rzecz czonkw spdzielni odrbnej wasnoci lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na nich wasnoci lokali mieszkalnych lub domw jednorodzinnych w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spdzielniach mieszkaniowych zmienionej ustaw z dnia 19 grudnia 2002 r. /Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 27 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 240 poz. 2058/
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

85

9. WYKUP NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH

b/ wacicieli lokali mieszkalnych nabytych od spdzielni mieszkaniowych bdcych wspuytkownikami wieczystymi nieruchomoci gruntowych zabudowanych budynkami w ktrych lokale te s pooone. 2. Bonikata bdzie udzielana w takiej wysokoci aby cena jaka zostanie ustalona do zapaty przed zawarciem umowy sprzeday wynosia 2% wartoci rynkowej prawa wasnoci sprzedawanej nieruchomoci gruntowej lub wartoci udziau w nieruchomoci gruntowej. 3. Bonikata nie dotyczy nieruchomoci zabudowanych budynkami wykorzystywanymi w innym celu ni mieszkalny. 4. W przypadku nieruchomoci zabudowanych budynkami wykorzystywanymi jednoczenie na cele mieszkalne i uytkowe bonikata zostanie udzielona wycznie w odniesieniu do tej powierzchni gruntu ktra odpowiada powierzchni uytkowej lokali mieszkalnych. Powierzchnia ta zostanie wyliczona proporcjonalnie w stosunku do powierzchni uytkowej wszystkich lokali znajdujcych si na zbywanej nieruchomoci. 5. Bonikata bdzie udzielana o ile: a/ spdzielnia mieszkaniowa zobowie si do ustanowienia na rzecz czonkw spdzielni odrbnej wasnoci lokali mieszkalnych lub przeniesienia na nich wasnoci lokali mieszkalnych lub domw jednorodzinnych za odpatnoci, w zakresie kwoty dotyczcej nabycia gruntu, nie wysz ni wynikajc z rozliczenia kwoty okrelonej przy nabyciu nieruchomoci od Gminy Miejskiej Krakw po zastosowaniu bonikaty z uwzgldnieniem uzasadnionego kosztu pienidza. b/ nabywca nie zalega z zobowizaniami pieninymi wobec Gminy Miejskiej Krakw. oraz dodaa nowy 4 w brzmieniu: Udzielona bonikata podlega zwrotowi na rzecz Gminy Miejskiej Krakw, po jej waloryzacji, w przypadku wykorzystania nieruchomoci na inne

86

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

9. WYKUP NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH

cele ni mieszkalne lub ich zbycia, przed upywem 10 lat. Nie dotyczy to zbycia nieruchomoci przez spdzielnie mieszkaniowe w zwizku z ustanowieniem odrbnej wasnoci lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na nich wasnoci lokali mieszkalnych lub domw jednorodzinnych w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spdzielniach mieszkaniowych zmienionej ustaw z dnia 19 grudnia 2002 r. /Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 27 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 240 poz. 2058/ oraz zbycia nieruchomoci przez osoby zyczne na rzecz osb bliskich.. Naley zwrci uwag na brzmienie ust. 5 pkt a zmienionego 1. Ot ustp ten mwi o przeniesieniu wasnoci gruntw na rzecz czonkw Spdzielni za odpatnoci w zakresie kwoty nabycia gruntu, a w punkcie b niezaleganiu ze zobowizaniami pieninymi na rzecz Gminy Krakw. Rada Nadzorcza Spdzielni spraw wykupu gruntw rozpatrywaa i omawiaa na swych plenarnych posiedzeniach w dniach 17.03.2003 r., 27.10.2003 r., 18.01.2004 r., 01.03.2004 r., 23.08.2004 r. oraz 27.09.2004 r., na ktrym podjto uchwa: UCHWAA NR 72 /V/2004 z dnia 27.09.2004 r. Rada Nadzorcza Spdzielni Mieszkaniowej UGOREK w Krakowie dziaajc na podstawie 45, pkt 3 Statutu uchwala zgod na wykup gruntw ze rodkw Spdzielni bdcych w wieczystym uytkowaniu Spdzielni, a stanowicych wasno Miasta Krakowa i w tym zakresie akceptuje wniosek Zarzdu z dnia 10 wrzenia 2004 r. nr DN/4908/2004. Zakup wspomnianych gruntw ma by przeprowadzony z uwzgldnieniem bonikat okrelonych w uchwale Rady Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2003 r.w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonikaty od ceny sprzeday nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Miasta Krakowa na rzecz spdzielni mieszkaniowych, zmienion uchwa Rady Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian uchway nr XX/169 z dnia 2 lipca 2003 r. o nazwie jak wyej. Rada Nadzorcza upowania Zarzd do zaliczania do kosztw Spdzielni kosztw operatw szacunkowych, notarialnych i wpisw do ksig wieczystych.
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

87

9. WYKUP NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH

Wykonanie uchway Rada Nadzorcza powierza Zarzdowi Spdzielni wraz z przygotowaniem stosownej informacji dla Zebrania Przedstawicieli oraz biecego informowania Rady o postpie w realizacji zadania. Uchwaa przesza 15 gosami za przy jednym wstrzymujcym si. Podjcie w/w uchway poprzedziy analizy jej wpywu na sytuacj nansow Spdzielni. W dyskusjach na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiano rne warianty pokrycia kosztw wykupu. Pierwszym, wynikajcym z ust. 5 pkt a uchway Rady Miasta Krakowa, byo obcienie kosztami wykupu czonkw Spdzielni wystpujcych o ustanowienie odrbnej wasnoci lokalu. Innym rwnomierne obcienie wszystkich czonkw Spdzielni bez wzgldu na podzia na nieruchomoci, jeszcze innym obcienie wedug wielkoci gruntu oddzielnie dla kadej nieruchomoci. Ostatni propozycj byo to, aby wyczy z kosztw wykupu mieszkacw osiedla Ugorek za wyjtkiem budynkw przy ul. Ugorek 10A,10B i 10C ktrzy ponieli koszty wykupu gruntw ju w roku 1960 przed rozpoczciem budowy blokw. Wszystkie te warianty posiaday jedn wspln wad: nie gwarantoway caociowego wykupu gruntw, a co za tym idzie odsuway ten wykup na czas bliej nieokrelony, a waciwie cakowicie go niweczyy. Jedynym rozsdnym rozwizaniem byo dokonanie wykupu za rodkw Spdzielni. Problem tkwi w tym, e taka decyzja bya dziaaniem prawie na granicy prawa. Jednak biorc pod uwag niezwykle wany interes czonkw Spdzielni wanie tak decyzj podjto. Podjcie uchway nie zakoczyo sprawy wykupu nieruchomoci gruntowych. Na posiedzeniu w dniu 21.03.2005 r. Rada wysuchaa informacji Prezesa W. Popka o zakoczeniu prac geodezyjnych i opracowaniu wykazw gruntw z podziaem na nieruchomoci oraz przyjciu przez Wydzia Skarbu Miasta wniosku zoonego przez Spdzielni. Kolejne informacje na temat przebiegu sprawy wykupu Zarzd Spdzielni przedstawia Radzie Nadzorczej na posiedzeniach w dniach: 25.04.2005 r., 29.08.2005 r., 14.11.2005 r. oraz 28.11.2005 r. jako spraw piln. W dniu tym wpyno do Spdzielni pismo Urzdu Miasta Krakowa, ktre zablokowao spraw wykupu gruntw z uwagi na fakt zalegania przez Spdzielni z zapat podatku VAT na kwot 186.021 z. Po wnikliwym rozpatrzeniu tej kwestii uznano, e sprawa jest sporna i wszystko wskazuje na to, e Urzd nie ma racji, ale zgodnie z ust. 5 pkt b Uchway Rady Miasta Krakowa

88

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

9. WYKUP NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH

z dnia 30.06.2004 r. posiada prawo zablokowania wykupu. Rada Nadzorcza stana przed dylematem. Nieuiszczenie podatku wstrzymywaoby wykup gruntu, a moe nawet zniweczyo ogrom wykonanych prac zwizanych z wykupem oraz poniesione w zwizku z tym nakady nansowe. Wyraenie zgody na pokrycie spornej kwoty podatku VAT mogo by uznane jako przekroczenie kompetencji i zakresu dziaania Rady. Po przeprowadzonej dyskusji Rada podja jednomylnie nastpujc uchwa: Uchwaa nr 143/V/2005 z dnia 28.11.2005 r. w sprawie zapaty podatku VAT Rada Nadzorcza SM UGOREK wyraa zgod na zapacenie podatku VAT w kwocie 186.021 z z tytuu uytkowania wieczystego nieruchomoci. Rada wzia pod uwag fakt i zaleganie z zapat w/w podatku wstrzyma bezterminowo zakup gruntw z 98% bonikat. Rwnoczenie Rada Nadzorcza zaleca Zarzdowi Sp-ni, aby w pimie do Urzdu Miasta Krakowa zastrzeg sobie spraw zwrotu w/w VAT-u przy korzystnej interpretacji prawa na rzecz Spdzielni. Uchwaa przesza jednomylnie 16 gosami za. Pene determinacji dziaanie Zarzdu Spdzielni oraz Rady Nadzorczej wydao pierwsze wspaniae owoce. Rozpoczto realizacj wykupu gruntw. Zapacenie spornego podatku VAT w kwocie 186.021 z przeamao ostatni barier wstrzymujc realizacj uchway o nabyciu nieruchomoci gruntowych. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23 stycznia 2006 r. Prezes Zarzdu p. Wiesaw Popek przekaza Radzie wspania informacj w sprawie wykupu gruntw. Zarzd dziaajc w oparciu o uchwa nr 72/V/2004 w dniu 31 grudnia 2005 roku podpisa z Urzdem Skarbu Miasta Krakowa umow w sprawie wykupu gruntw pod nieruchomociami: Bohaterw Wietnamu 4 i 5; Miechowity 15a, Myskiej 5 i 7; Dzielskiego 4, 6, 8, 10, 12; Pilotw 24, 26, 28; J. Meissnera 4 i 6; wirki i Wigury 18, 28, 36. Natomiast w dniu 30 stycznia 2006 r. dokonano kolejnego wykupu gruntw pod budynkami Myska 2, 4, 6, 10, 12 i 14; Myska Boczna 3, 5 i 7; Sadzawki 5; liczna 12, 12A i 28; Janickiego 6; kowa 10 i 16; P. Wodkowica 1, 3, 4 i 5 oraz wykupu nieruchomoci gruntowych znajdujcych si poza terenem zabudowy (dziaka nr 749 o pow. 974 m2) przynalenych do nieruchomoci Ugorek 10A, 10B, 10C, 12, 16, 18 i 20.
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

89

9. WYKUP NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH

Tak wic bylimy pierwsz i jedyn spdzielni, ktra w sposb kompleksowy dokonaa wykupu gruntw, przy czym przedsiwzicie to zrealizowano ze rodkw nansowych Spdzielni. Prezes W. Popek podkreli, e decyzja, jak podja Rada Nadzorcza, bya optymalna. Decyzja ta wzbogacajc Spdzielni o warto okoo 63 milionw z przyczynia si rwnie do obnienia kosztw o okoo 600.000 z rocznie w zwizku z zaprzestaniem pacenia 1% podatku od wieczystej dzierawy gruntu. Przewodniczcy Rady p. Marek Kwietniak stwierdzi, i by to bardzo wany moment w historii Spdzielni. Podzikowa czonkom Rady za podjcie mdrej i wybiegajcej w przyszo decyzji, a Zarzdowi za pene i merytoryczne zaangaowanie w proces realizacji uchway Rady Nadzorczej. Nastpnie Rada Nadzorcza podja uchwa: Uchwaa nr 153/V/2006 w sprawie realizacji wykupu gruntw na wasno Rada Nadzorcza SM UGOREK w peni akceptuje i przyjmuje do wiadomoci dziaania Zarzdu w sprawie realizacji uchway nr 72/V/2004 z dnia 27.09.2004 r. Rady Nadzorczej, dotyczcej wykupu gruntw bdcych w wieczystym uytkowaniu Spdzielni na wasno. Koszt wykupu gruntw wynis:
Lp. 1) Tre Grunty wykupione dnia 30 grudnia 2005 r. koszt wykupu koszty wpisu sdowego koszty notarialne Razem: 2) Grunty wykupione dnia 20 stycznia 2006 r. koszt wykupu koszty wpisu sdowego koszty notarialne Razem: 3) czny koszt wykupu gruntu poz. 1+2 Koszt wykupu koszty wpisu sdowego koszty notarialne ogem 1 770 697,18 z 113 923,30 z 32 330,00 z 1 916 950,48 z 1 091 847,18 z 47 637,00 z 16 470,00 z 1 155 954,18 z 678 850,00 z 66 286,30 z 15 860,00 z 760 996,30 z Koszt wykupu [w z]

90

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

9. WYKUP NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH

Rada Nadzorcza wyraa podzikowanie Zarzdowi za profesjonalne podejcie do sprawy i zaangaowanie w realizacj uchway Rady Nadzorczej. Przeprowadzenie tej skomplikowanej operacji bdzie miao istotny wpyw i znaczenie dla wszystkich czonkw Spdzielni. Jednoczenie Rada Nadzorcza zobowizuje Zarzd do kontynuowania regulacji stanu prawnego wykupu dziaek pod budynkami Myska 2, Uanw 38a i Cystersw 2. Uchwaa przesza jednomylnie 15 gosami za. Zarzd Spdzielni realizujc drug cz uchway nr 153/V/2006 w dniu 13.06.2006 r. na podstawie aktu notarialnego dokona przejcia czci dziaki pod budynkiem przy ul. Myskiej 2. Dziaka nr 746 o powierzchni 1770 m2 zostaa przejta w wieczyste uytkowanie, a nastpnie wykupiona na wasno SM Ugorek. Wasno prawna dziaki wynosia 670.936,00 z. Wykupu dokonano za kwot 16.370.81 z (brutto) plus koszty wypisu sdowego 200,00 z oraz koszty notariusza w wysokoci 1.830,00 z razem 18.400,81z. Sprawa wykupu gruntw po budynkiem przy ul. Myskiej 2, Cystersw 2 oraz na Uanw 38A bya niezwykle skomplikowana. Warto wspomnie, e peny tekst dotyczcy wykupu dziaek spisany jest w 4 aktach notarialnych zawierajcych 36 stron maszynopisu. Zanim nastpi wykup gruntu pod budynkiem przy ul. Cystersw 2 naleao doprowadzi do zamiany czci dziaki prywatnej znajdujcej si pod budynkiem ze Skarbem Pastwa, ktry by wacicielem terenu. Nastpnie po skomplikowanych dziaaniach doprowadzono do przekazania terenu Gminie Krakw, aby mc dokona jego wykupu z 98% upustem. W efekcie dziaki o powierzchni 171, 28 i 1112 m2 o cznej wartoci 722.484,00 z wykupiono za 32.975,89 z brutto plus koszty wypisu sdowego 200,00 z oraz koszty notariusza 2.196,00 z razem 35.371,89 z. Niemniej skomplikowany by wykup dziaki pod budynkiem przy ul. Uanw 38A. Teren znajdujcy si pod budynkiem by bezumownie zajmowany przez Spdzielni. Musiano wic w pierwszym etapie doprowadzi do przejcia dziaki na wieczyste uytkowanie w trybie bezprzetargowym. W etapie drugim doprowadzono do uniknicia 25% pierwszej opaty za wieczyste uytkowanie dziaki. A dopiero w etapie trzecim doprowadzono do wykupu
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

91

9. WYKUP NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH

dziaki nr 201/4 o powierzchni 3321 m2 od Gminy Krakw z 98% bonikat. W efekcie tego skomplikowanego dziaania Spdzielnia za dziak o wartoci 3.565.459,00 z zapacia brutto 86.997,20 z plus koszty wypisu sdowego 200,00 z oraz koszty notariusza 3.660,00 z razem: 90.857,20 z. Tak wic caa operacja wykupu gruntu trwaa od dnia 30.12.2005 r. do dnia 12.11.2008 r. Caociowe zestawienie gruntw wykupionych przez SM Ugorek zawiera zaczone zestawienie. Przebieg caego procesu wykupu nieruchomoci gruntowych byby niepeny, gdyby nie zaangaowanie Zarzdu, w tym szczeglnie Prezesa Wiesawa Popka oraz Rady Nadzorczej, ktrej uchway nr 72/V/2005 oraz nr 143/V/2005 stworzyy moliwo takiego dziaania. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23 stycznia 2006 r. dokonano oceny realizacji uchway Rady w sprawie wykupu gruntw. P. Wiesaw Popek w swojej wypowiedzi stwierdzi midzy innymi, e bya to optymalna decyzja, jak podja Rada Nadzorcza. Decyzja, ktra bdzie miaa dalekosine dziaanie w gospodarce nansowej Spdzielni. Natomiast Przewodniczcy Rady p. Marek Kwietniak podkreli, i by to bardzo wany moment w yciu Spdzielni. Podzikowa caej Radzie Nadzorczej za podjcie mdrych decyzji, a Zarzdowi Spdzielni za pene i merytoryczne zaangaowanie w spraw realizacji uchway. Podzikowa rwnie p. Ryszardowi Nideckiemu radnemu Rady Miasta za aktywne wspieranie sprawy na forum obrad Rady Miasta Krakowa. Naley take przypomnie, i mieszkacy osiedla Ugorek swoje nieruchomoci gruntowe mieli ju wykupione w 1960 roku. Na uznanie zasuguje rwnie postawa tych czonkw Spdzielni, ktrzy zaufali Zarzdowi i Radzie Nadzorczej i wstrzymali si z przeksztaceniem mieszka we wasno odrbn, przez co w zasadniczy sposb przyczynili si do szybkiej realizacji wykupu. Na zakoczenie warto wyjani kwesti: co stao si z kwot zapaconego spornego podatku VAT. Pojawiy si sugestie, e Rada zbyt pochopnie podja w tej sprawie uchwa, naraajc Spdzielni na zbdne koszty. Przywoywano przykady innych spdzielni, ktre nie pacc VAT-u wygray. To prawda, e inne spdzielnie nie zapaciy VAT-u, ale te nie wykupiy gruntw. SpdzielniaUgorek przyspieszajc wykup o blisko dwa lata unikna pacenia stawki za wieczyste uytkowanie gruntu w wysokoci 1% jego wartoci

92

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

9. WYKUP NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH

zyskujc na tym rocznie kwot okoo 600.000 z. Natomiast we wrzeniu 2007 r. Urzd Skarbu Miasta dokona zwrotu zapaconego podatku VAT w kwocie 186.021 z wraz z odsetkami w wysokoci 15.440 z. Koczc naley podkreli, e nasze wsplne, zgodne dziaanie Rady Nadzorczej, Zarzdu oraz grupy czonkw doprowadzio do ogromnego sukcesu, ktrego owoce zbieramy teraz i bdziemy zbiera przez wiele, wiele lat.

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

93

9. WYKUP NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH

94

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

9. WYKUP NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

95

9. WYKUP NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH

96

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

10. WPYW ZMIAN W USTAWODAWSTWIE NA DZIAALNO GOSPODARCZ SPDZIELNI

10. WPYW ZMIAN W USTAWODAWSTWIE NA DZIAALNO GOSPODARCZ SPDZIELNI


Zmiany dokonywane w ustawodawstwie, w tym w ustawie z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo spdzielcze, ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spdzielniach mieszkaniowych oraz ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych, w sposb zasadniczy wpyny na gospodark nansow Spdzielni, w tym szczeglnie na wielko nakadw na dziaalno remontow zasobw mieszkaniowych. W przedstawionym materiale omwiem liczne trudnoci wpywajce na ogln dziaalno Spdzielni. Trudnoci te, wynikajce z licznych wnioskw i postulatw czonkw Spdzielni, byy przedmiotem dyskusji na Zebraniach Przedstawicieli Czonkw, Walnych Zgromadzeniach, posiedzeniach Rad Nadzorczych bd te Zarzdu Spdzielni. Przytaczajca wikszo proponowanych przez Zarzd Spdzielni czy te Rad Nadzorcz projektw uchwa bya akceptowana przez delegatw na Zebraniach Przedstawicieli Czonkw, czy te czonkw Spdzielni uczestnikw Walnych Zgromadze. Ten tryb dziaania pozwala na prowadzenie przewidywalnej i stabilnej dziaalnoci gospodarczej, szczeglnie w zakresie ponoszonych kosztw, jak te uzyskiwania przychodw. Przed zmian w/w ustaw Spdzielnia prowadzia jednorodn dziaalno gospodarcz non prot czyli bezwynikow. Wprowadzone zmiany zobowizay Spdzielnie do podziau osiganego wyniku na wynik osigany na gospodarce zasobami mieszkaniowymi budynki mieszkalne i garae oraz pozosta dziaalno gospodarcz lokale uytkowe, reklamy itp. Na skutek tego podziau Spdzielnia zapacia za lata 2007-2009 podatek dochodowy w wysokoci 897.004 z, konsekwencj czego byo zmniejszenie moliwoci pokrywania niedoborw na eksploatacji zasobw mieszkaniowych. Dokonany wykup nieruchomoci gruntowych oraz przegld i zmniejszanie kosztw oglnych pozwoliy na szybkie zniwelowanie utraconych wpyww.
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

97

10. WPYW ZMIAN W USTAWODAWSTWIE NA DZIAALNO GOSPODARCZ SPDZIELNI

Znacznie trudniejsza sytuacja powstaa po wejciu w ycie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., ktrej zaskarenie do Trybunau Konstytucyjnego spowodowao wstrzymanie przeksztace mieszka na lata 2001-2002, co wpyno ujemnie na wielko funduszu remontowego zasobw mieszkaniowych. Naley zaznaczy, e rodki nansowe uzyskiwane z przeksztace za lata 19942000 i 2003-2007 przeznaczone zostay na donansowanie termomodernizacji w kwocie 5.386.504 z oraz remonty zasobw mieszkaniowych w kwocie 4.666.903 z. Kolejna zmiana ustawy o spdzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007 r. bya ciosem dla gromadzenia rodkw na funduszu remontowym. Ustawa obligowaa spdzielnie do przeksztacania mieszka lokatorskich po spaceniu zaduenia z tytuu opat czynszowych w odrbn wasno za przysowiow zotwk. W okresie od 1 sierpnia 2007 r. do 15 listopada 2010 r. przeksztacono 561 mieszka lokatorskich w odrbn wasno, co spowodowao, i do Spdzielni nie wpyna kwota okoo 10 milionw zotych. Gdyby tylko na warunkach, jakie obowizyway pozostaych czonkw Spdzielni przed dat 14.06.2007 r. wykupiono rocznie 5% mieszka, to coroczny fundusz remontowy zasobw mieszkaniowych wzrastaby o ca 500.000 z. Aby uzyska tak kwot, miesiczna opata na fundusz remontowy musiaaby by zwikszona o 20 gr za 1m2 powierzchni uytkowej mieszkania. Pomimo tych niekorzystnych zmian nasza Spdzielnia jest w bardzo dobrej kondycji nansowej. rodki na rachunkach bankowych na dzie 31.12.2009 r. wynosiy 5.738.000 z. Byy one lokowane gwnie na terminowych lokatach bankowych. Spdzielnia nigdy nie zacigaa i nie zaciga kredytw bankowych, jak rwnie nie paci odsetek od opnionych opat.

98

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

11. DZIAALNO SAMORZDW MIESZKACW

11. DZIAALNO SAMORZDW MIESZKACW


Ustawa z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo spdzielcze w dziale IV art. 35 Organy Spdzielni stwierdza w 1: Organami Spdzielni s: 1) Walne Zgromadzenie 2) Rada Nadzorcza zwana dalej rad 3) Zarzd Tak wic ustawa nie przewiduje takiego organu jak samorzdy mieszkacw. W historii SM Ugorek wpisay si one jednak na trwae w dziaalno samorzdow. Dlatego te delegaci na Zebraniu Przedstawicieli Czonkw w dniu 24 czerwca 2006 roku uchwalajc Statut Spdzielni w Rozdziale III Organy Spdzielni w 28 zapisali: 1. Organami Spdzielni s: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarzd. 2. Celem usprawnienia wspdziaania midzy Rad Nadzorcz i Zarzdem a mieszkacami tworzy si w poszczeglnych budynkach samorzdy blokowe, na podstawie regulaminu uchwalonego przez Rad Nadzorcz, ktry okrela ich organizacj i zakres dziaania. Wypeniajc powyszy zapis Rada Nadzorcza na podstawie 2 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalia w dniu 25 lutego 2008 roku Regulamin Samorzdu Mieszkacw Bloku SM Ugorek w Krakowie. Na ogln liczb 58 blokw w Spdzielni dziaa 57 Samorzdw. Zgodnie z zapisem 5 Regulaminu Samorzdu skada si on z 3-7 czonkw wybranych przez zebranie mieszkacw bloku na okres 3 lat. Wymogi regulaminowe w naszej Spdzielni spenia 35 Samorzdw dziaajcych w skadzie
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

99

11. DZIAALNO SAMORZDW MIESZKACW

3 lub wicej osb. W niepenym skadzie dwuosobowym dziaa 14 samorzdw, reprezentacja 7 blokw posiada samorzdy jednoosobowe. W jednym bloku brak jest samorzdu. Tak wic reprezentacje 23 budynkw nie speniaj wymogw regulaminowych. Niezalenie od tego, w jakim skadzie liczbowym i personalnym dziaaj Samorzdy, speniaj one niezwykle wan rol w caoci dziaania Spdzielni. Zaangaowanie czonkw samorzdw we wnioskowaniu potrzeb remontowych budynku, udzia w przegldach technicznych oraz kocowych odbiorach robt remontowych, jak rwnie ocena pracy gospodarzy domw w znaczny sposb przyczyniaj si do prawidowego gospodarowania rodkami nansowymi na remonty i biecego utrzymania porzdku. Aktualnie rola samorzdu jest wzmocniona prawem skadania propozycji snansowania robt remontowych w zwizku z przejciem na pene rozliczenie nieruchomoci. Wieloletnia dziaalno samorzdw nie ograniczaa si jedynie do wspierania gospodarczych przedsiwzi Zarzdu Spdzielni. Inspirujca sia w spoecznej dziaalnoci Samorzdw przyniosa efekty w postaci rozpisania konkursu na najpikniej ukwiecony balkon i najadniej zagospodarowane otoczenie budynku, ktry sta si czci konkursu Ogrody ssiedzkie i Pncza dla Krakowa. Uroczysta inauguracja wystawy prezentujcej fotograe przydomowych ogrdkw biorcych udzia w konkursie w latach 1996-2010 odbya si 8 wrzenia 2010 roku w Holu Kamiennym krakowskiego magistratu. Otwarcia wystawy dokonali Przewodniczcy Rady Miasta Krakowa Jzef Pilch oraz Elbieta Lcznarowicz, Zastpca Prezydenta Miasta Krakowa. Konkursy Ogrody ssiedzkie i Pncza dla Krakowa organizowane przez Orodek Kultury im. C.K. Norwida, ktrym od lat patronuje Prezydent Miasta Krakowa, miay w tym roku jubileuszow, pitnast edycj. Konkursy s czci programu Miasto Ogrd, ktry suy edukacji ekologicznej krakowian rnych pokole i propagowaniu dbaoci o ziele, zwaszcza w terenach, gdzie dominuje gsta zabudowa. Oprcz mionikw ogrodnictwa adresowany jest do rad dzielnic, dziaaczy osiedlowych, przedstawicieli Spdzielni mieszkaniowych, wacicieli i administratorw blokw oraz kamienic prywatnych. W jego ramach organizuje si take konsultacje, akcje edukacyjne i popularyzatorskie.

100

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

11. DZIAALNO SAMORZDW MIESZKACW

Wystpienie p. Tadeusza Stryszowskiego podczas otwarcia wystawy fotograficznej Ogrody Ssiedzkie i Pncza dla Krakowa (z tyu Przewodniczcy Rady Miasta Krakowa p. Jzef Pilch) W Spdzielni na spotkaniu w dniu 5.10.2010 roku komisja konkursowa ogosia wyniki naszego konkursu: Za najciekawsze pod wzgldem architektonicznym i estetycznym uznano ogrody prowadzone przez p. Mari Kopytko i p. Tadeusza Stryszowskiego. Na pochwa zasuguj ogrody uprawiane przez mieszkacw bloku Wodkowica 4 pod przewodnictwem p. Tadeusza Stryszowskiego. Wsplna praca lokatorw, zaangaowanie, chci i rado tworzenia nowych rabatw kwiatowych na pewno dostarczaj wielu wrae i satysfakcji tym mieszkacom. Strudzeni ssiedzi z pewnoci mog wypocz i odpry si na aweczkach, ktre s czci otaczajcego ogrodu. Natomiast ogromne dowiadczenie, wiedza i dua wytrwao przy zagospodarowaniu ogrodw s domen p. Marii Kopytko, ktra sama upiksza tereny wok bloku Ugorek 8.
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

101

11. DZIAALNO SAMORZDW MIESZKACW

Naley podkreli, e w/wym. s rwnie zwycizcami w konkursach organizowanych przez Orodek Kultury im. C.K.Norwida oraz Polski Klub Ekologiczny Okrgu Maopolskiego. Swoim duym nakadem pracy rozpowszechniaj uroki naszych osiedli na terenie miasta Krakowa. W roku 2010 w kategorii ogrdki Komisja nagrodzia i wyrnia nastpujce osoby: nagrody I miejsce p. Maria Kopytko Ugorek 8 I miejsce p. Tadeusz Stryszowski Wodkowica 4 II miejsce p. Aleksander Aulich Uanw 46 III miejsce p. Helena Kowalczuk Fiokowa 11 trzy rwnorzdne wyrnienia 1. p. Stefan Najberek ul. Ugorek 20 2. p. Zoa Nowak ul. Sadzawki 5 oraz trzecie wyrnienie dla trzech lokatorw wsplnie uprawiajcych ogrdki p. Kazimiera Jdrzejowska ul. Ugorek 16 p. Stanisawa Rychliska ul. Ugorek 16 p. Kazimiera Banachowicz ul. Ugorek 16 W kategorii balkony Komisja nagrodzia i wyrnia nastpujce osoby: nagrody I miejsce p. Renata Leniak ul. Ugorek 8 II miejsce p. Genowefa Lizurej ul. Ugorek 4 III miejsce p. Zoa Tobaa ul. Ugorek 8 wyrnienia 1. p. Wanda Niestj 2. p. Knapik Beata

ul. Ugorek 10A ul. Myska 2

W dowd uznania wszyscy nagrodzeni i wyrnieni uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz dyplomy.

102

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

11. DZIAALNO SAMORZDW MIESZKACW

Nagrody wrczyli: Prezes Zarzdu p. Adam Kamie oraz Przewodniczcy Rady Nadzorczej p. Tadeusz Cisowski. Dalekowzroczno w dziaaniu organw statutowych Spdzielni, ktre zaproponoway podniesienie rangi Samorzdw Mieszkacw i umieszczenie odpowiedniego zapisu w Statucie, zawsze przynosio i nadal przynosi oczekiwane przez Spdzielnie efekty. Samorzdy mieszkacw stay si prawdziw kuni kadr dziaaczy spdzielczych. Wieloletnia analiza skadu Rad Nadzorczych wykazaa, e ponad 70% czonkw Rady swoj spoeczn dziaalno rozpoczynaa w Samorzdach Mieszkacw. Aktualnie w Radzie Nadzorczej VII kadencji na 17 jej czonkw a 12 osb wchodzi w skad samorzdw, w tym 10 peni funkcje przewodniczcych, a dwch jest czonkami Samorzdw. Jest to zjawisko wiadczce o duym zaangaowaniu czonkw Rady Nadzorczej w dziaalno spoeczn w miejscu zamieszkania. Niemniej jednak powinno ono ewoluowa w kierunku umoliwiania pozostaym czonkom samorzdw przyjmowania funkcji przewodniczcych oraz poszerzenia liczby dziaaczy samorzdowych.

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

103

12. WIZYTA KSIDZA KARDYNAA KAROLA WOJTYY NA UGORKU

12. WIZYTA KSIDZA KARDYNAA KAROLA WOJTYY NA UGORKU

W sobot 24 wrzenia 2005 roku w kociele paraalnym pod wezwaniem Matki Boej Ostrobramskiej zostaa odprawiona koncelebrowana msza w intencji Ojca witego Jana Pawa II. Rozpocza ona podnios uroczysto odsonicia tablicy pamitkowej na cianie budynku przy ul. Ugorek 12.

104

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

12. WIZYTA KSIDZA KARDYNAA KAROLA WOJTYY NA UGORKU

By grudzie 1971 roku. Ksidz Kardyna Karol Wojtya przeprowadza wizytacje kanoniczn w Parai Najwitszego Imienia Maryi w Rakowicach, obejmujcej wwczas rwnie tereny osiedla Ugorek oraz Wieczystej. Ksidz Kardyna w trakcie trwania wizytacji spotyka si z rnymi grupami wiernych. Jedn z takich grup bya moda inteligencja, na spotkanie z ktr zosta zaproszony Stefan Pulka absolwent Politechniki Krakowskiej. Po naboestwie Kardyna ama si z uczestnikami wigilijnym opatkiem. W trakcie skadania ycze p. Stefan Pulka niespodziewanie zaprosi Kardynaa do odwiedzenia jego rodziny. Ku oglnemu zaskoczeniu Kardyna przyj zaproszenie i kaza poda adres ks. kapelanowi Stanisawowi Dziwiszowi. Ksidz Kardyna dotrzyma sowa, mimo i proboszcz parai, ks. Stefan Denkiewicz, wtpi czy bdzie to moliwe przy tak ograniczonym czasie Kardynaa. Pastwo Zoa i Stefan Pulkowie tak wspominaj to wydarzenie: W dniu 30 grudnia 1971 roku w godzinach wieczornych ks. proboszcz Denkiewicz przekaza informacj, e jutro, tj. 31 grudnia okoo godz. 17, Kardyna Karol Wojtya zoy nam krtk wizyt. Zgodnie z rad ksidza proboszcza na spotkanie zaprosilimy najbliszych ssiadw. Ale ssiedzi powiadomili kolejnych ssiadw, a ci znajomych, w efekcie czego 31 grudnia ju przed godzin 1700 nie tylko nasze mae mieszkanie, ale rwnie klatka schodowa zostay cakowicie zapenione przybyymi z caego osiedla gomi. Po godz. 1700 do mieszkania przyby ks. proboszcz Denkiewicz powiadamiajc nas, e za kilka minut przybdzie Kardyna. Wchodzc do mieszkania Kardyna zwrci uwag na du ilo obecnych osb. To krtkie spotkanie, ktre miao mie charakter rodzinny, stao si spotkaniem z mieszkacami osiedla. Po wsplnie odmwionej modlitwie Kardyna Karol Wojtya udzieli wszystkim zebranym bogosawiestwa, a nastpnie doda, e udziela rwnie bogosawiestwa wszystkim mieszkacom osiedla Ugorek. Kiedy 2 kwietnia 2005 roku zmar Papie Jan Pawe II, wrd mieszkacw odya szczeglna potrzeba upamitnienia jego wizyty u nas na Ugorku. Z inicjatywy i na prob mieszkacw, a take w porozumieniu z para, SM Ugorek ufundowaa tablic pamitkow. W uroczystoci odsonicia tablicy udzia wzili proboszcz Parai Najwitszego Imienia Maryi w Rakowicach ksidz Jerzy Dziura, proboszcz PaKRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

105

12. WIZYTA KSIDZA KARDYNAA KAROLA WOJTYY NA UGORKU

rai Matki Boej Ostrobramskiej ksidz Jacek Raczek wraz z ksimi parai, Prezes i czonkowie Zarzdu SM Ugorek, przedstawiciele Rady Nadzorczej, a przede wszystkim licznie zgromadzeni mieszkacy Ugorka i Wieczystej. Tu na Ugorku ksidz Kardyna Karol Wojtya pniejszy Papie Jan Pawe II zostawi na wieczn pamitk lad swojej obecnoci i bogosawiestwa.

Montau Tablicy dokonuje jej wykonawca P,A, Rapacz

106

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

12. WIZYTA KSIDZA KARDYNAA KAROLA WOJTYY NA UGORKU

Tablic powica proboszcz Parafii Matki Boej Ostrobramskiej, ksidz Jacek Raczek

P.Z. Pulka skada podzikowanie ks. Jerzemu Dziurze i ks. Jackowi Raczkowi, wadzom spdzielni Ugorek oraz wszystkim zebranym
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

107

12. WIZYTA KSIDZA KARDYNAA KAROLA WOJTYY NA UGORKU

Licznie zebrani uczestnicy uroczystoci powicenia Tablicy

108

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

13. ROZPOCZYNAMY DRUGIE DWUDZIESTOLECIE

13. ROZPOCZYNAMY DRUGIE DWUDZIESTOLECIE


Rozpoczynajc drugie dwudziestolecie musimy pamita w jakiej sytuacji organizacyjnej i ekonomicznej znajdowalimy si w momencie podziau SM Wsplnota w dniu 15 grudnia 1990 r. Co przez okres wsplnej, przemylanej i planowanej dziaalnoci osignlimy do chwili obecnej, w jakim punkcie po dwudziestoleciu si znajdujemy? Jak ksztatuje si nasza sytuacja w XXI wieku? Musimy wiedzie do osignicia jakich celw dymy. Zanim sprecyzujemy te cele naley wspomnie o tych, ktrzy sprawujc odpowiedzialne funkcje w organach Spdzielni przyczynili si do zbudowania mocnych fundamentw ekonomiczno nansowych i organizacyjnych SM Ugorek. P. Wiesaw Popek Prezes Zarzdu przez 18 lat i 8 miesicy, budowa od podstaw nowo utworzon Spdzielni. Jego praca nie bya moe efektowna, ale z pewnoci efektywna. Spokojna wsppraca z czonkami Zarzdu, jak rwnie z kolejnymi ekipami Rad Nadzorczych oparta na zasadzie zgoda buduje, niezgoda rujnuje przyniosa dobre, a nawet bardzo dobre efekty. P. Maria Pana Gwna Ksigowa oraz czonek Zarzdu swoj fachow wiedz i zaangaowaniem zbudowaa od podstaw pion nansowy Spdzielni. P. Krystyna Cholewa Gwna Ksigowa od 1 marca 2003 roku jest wzorem pracownika oraz przeoonego. Przechodzc kolejne szczeble pracowniczej hierarchii podnosia i podnosi swoje kwalikacje zawodowe. Rwnie pozostali czonkowie Zarzdu Spdzielni, ktrzy w okresie od 18 lipca 1991 roku do koca 2010 roku penili lub peni te odpowiedzialne funkcje swoj prac przyczynili si do osigania celw, jakie przed nimi stawiali bezporedni przeoeni czy te Rada Nadzorcza.
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

109

13. ROZPOCZYNAMY DRUGIE DWUDZIESTOLECIE

W okresie dwudziestolecia swoj dziaalnoci i zaangaowaniem wykazali si rwnie czonkowie Rad Nadzorczych. W pierwszej kadencji przez rok (w tym tylko przez dziewi miesicy po formalnym zarejestrowaniu Spdzielni 18.07.1991 roku) Radzie przewodniczy p. Robert Szyndler. By to czas niezwykle trudny, peen licznych nieporozumie i rozgrywek personalnych. Osigniciem tego okresu byo ogoszenie konkursu na prezesa i jego powoanie. Przerwanie karuzeli wewntrznego obsadzania stanowisk byo pocigniciem trafnym. Wybr prezesa z konkursu mia zasadniczy wpyw na dalsz dziaalno Spdzielni. Po ustpieniu p. Szyndlera i licznych zmianach w kierownictwie Rady w dniu 26.09.1992 roku funkcj przewodniczcego obj p. Janusz Pietro. Mimo nieustannych rozgrywek wewntrznych Rada Nadzorcza pod jego kierownictwem zacza dziaa w myl uchwalonego przez ZPCz Statutu i Regulaminu Rady. Opracowano pierwsze regulaminy, w miar ustabilizowano organizacj wewntrzn Spdzielni. P. Kazimierz Przybya przejmujc kierownictwo nad Rad Nadzorcz drugiej kadencji w latach 1994-1997 postawi przed ni ambitny cel pracy planowej, zorganizowanej, cile przestrzegajcej przepisw Statutu i Regulaminu Rady, ktra swoje kompetencje i potencja intelektualny czonkw spoytkuje na rzecz Spdzielni. Swoj funkcj peni przez 1/3 kadencji, tj. przez rok, a to z powodu koniecznoci wyjazdu poza granice kraju. Jego nastpca p. Mieczysaw Gb przewodniczy Radzie przez pozostae dwa lata kadencji oraz ca kadencj trzeci w latach 1997-2000. Peni on rwnie funkcj Sekretarza Rady kadencji pitej i szstej w latach 2003-2006 oraz 2006-2009. P. Marek Kwietniak przewodniczcy Rady Nadzorczej pitej kadencji w latach 2003-2006, peni rwnie funkcj Zastpcy Przewodniczcego Rady w latach 1994-1997 oraz 1997-2000. Posiada zasb wiedzy i dowiadczenie nie tylko w dziaalnoci organw Spdzielni, ale rwnie jako wieloletni przewodniczcy Samorzdu Mieszkacw. Spokj, kultura osobista, dowiadczenie yciowe oraz wieloletnia praktyka zawodowa na kierowniczych stanowiskach predysponoway go w do penienia tej funkcji. Okres aktywnej pracy Rady Nadzorczej pod jego kierownictwem przy wzorowej wsppracy z Zarzdem Spdzielni by okresem szczeglnie pomylnym dla Spdzielni. P. Tadeusz Cisowski Przewodniczcy Rady Nadzorczej kadencji czwartej w latach 2000-2003, kadencji szstej w latach 2006-2009 oraz w latach

110

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

13. ROZPOCZYNAMY DRUGIE DWUDZIESTOLECIE

1997-2000 Przewodniczcy Komisji Techniczno-Zasobowej. Aktualnie Przewodniczcy Rady Nadzorczej kadencji sidmej. Ten osobisty dorobek wiadczy o jego ogromnym zaangaowaniu w dziaalno samorzdow. Tadeusz Cisowski to dziaacz samorzdowy z krwi i koci, dynamiczny w dziaaniu, powicajcy na co dzie swj czas Spdzielni. Posiada umiejtno nawizywania kontaktw z czonkami Spdzielni i wyjaniania nurtujcych ich spraw. W okresie penienia przez niego funkcji Przewodniczcego Rady Spdzielnia borykaa si z licznymi trudnymi sprawami, w tym szczeglnie ze zmianami w ustawie o spdzielniach mieszkaniowych. Kierujc Rad Nadzorcz mobilizuje jej czonkw do aktywnego dziaania, sam dajc tego przykad. Tadeusz Cisowski to prawdziwy gospodarz Spdzielni. Krelc sylwetki ludzi, ktrzy swoj prac i zaangaowaniem przyczynili si do rozwoju Spdzielni, nie mona zapomnie o wszystkich czonkach Rad Nadzorczych w liczbie 73 osb, jak rwnie bezimiennych dziaaczach Samorzdw Mieszkacw, ktrzy dziaajc w rnych okresach i penic rne funkcje przyczynili si do rozwoju Spdzielni. Nasza Spdzielnia wchodzc w drugie dwudziestolecie dziaalnoci musi dy do maksymalnego zacienienia czcej nas wsplnoty interesw i solidaryzmu spdzielczego. Koniecznymi warunkami do osignicia tego celu s: zwikszenie zakresu informacji przekazywanych czonkom Spdzielni, w tym o planowanych zmianach w Prawie Spdzielczym i ustawie o spdzielniach mieszkaniowych nawizywanie osobistych kontaktw dziaaczy samorzdowych z czonkami Spdzielni wczenie maksymalnej liczby czonkw w proces podejmowania decyzji szczeglnie poprzez aktywny udzia w obradach Walnego Zgromadzenia powizanie poszczeglnych kategorii dziaaczy z konkretnymi zadaniami Spdzielni. Realizacja wyznaczonych celw samorzdowych winna zmierza w kierunku ochrony interesw czonkw Spdzielni i penej realizacji ustawowego zapisu: majtek Spdzielni jest wasnoci jej czonkw.
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

111

13. ROZPOCZYNAMY DRUGIE DWUDZIESTOLECIE

Po dwudziestoleciu dziaalnoci Spdzielni moemy stwierdzi, e Spdzielnia jest organizacyjnie uksztatowana i ma stabiln sytuacj ekonomiczno-nansow. Przed nami jednak wyzwania dnia dzisiejszego oraz rosnce wymagania i problemy XXI wieku. Tym wymaganiom musimy sprosta. Tego naley yczy Radzie Nadzorczej i Zarzdowi Spdzielni, a przede wszystkim Prezesowi Zarzdu p. Adamowi Kamieniowi.

112

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

14. ODESZLI OD NAS

14. ODESZLI OD NAS


1. Korzeniowski Tadeusz Zastpca Przewodniczcego Rady Nadzorczej czwartej kadencji. Zmar 14.11.2000 roku. 2. Partyka Wacaw czonek Rady Nadzorczej kadencji drugiej w latach 1994-1997. Zmar dnia 10.06.2005 roku. 3. Szafraniec Jerzy czonek Zarzdu Spdzielni od dnia 04.02.1991 roku do dnia 15.01.1993 roku. Zmar dnia 23.05.2006 roku. 4. Giernat Antoni Jacek czonek Rady Nadzorczej kadencji pierwszej i drugiej w latach 1991-1997 oraz w kadencji czwartej i pitej w latach 2000-2006. Zmar dnia 04.02.2007 roku. 5. Szopa Janusz czonek Rady Nadzorczej kadencji pierwszej i drugiej w latach 1991-1997 Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej. Zmar dnia 15.06.2007 roku. 6. Garbacz Jerzy czonek Rady Nadzorczej kadencji pierwszej i drugiej w latach 1991-1997 oraz kadencji czwartej w latach 2000-2003, Przewodniczcy Komisji Ekonomiczno Czynszowej w latach 1994-1997. Zmar 11.10. 2010 roku. 7. Pietro Janusz czonek Rady Nadzorczej kadencji pitej w latach 19911994 oraz czwartej w latach 2000-2003, Przewodniczcy Rady Nadzorczej od dnia 26.09.1992 roku do dnia 04.02.1994 roku. Zmar dnia 02.12.2010 roku. 8. Maciejewski Wadysaw czonek Rady Nadzorczej kadencji drugiej, czwartej i pitej. Peni w nich funkcj Przewodniczcego Komisji Organizacyjnej. Zmar 24.12.2010 roku.

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

113

Rozdzia 2. ORGANA SPDZIELNI

1. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZONKW WALNE ZGROMADZENIE

1. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZONKW WALNE ZGROMADZENIE


1. Zebranie Przedstawicieli Czonkw SM Wsplnota w Krakowie 15.12.1990 r. Przedmiotem zebrania by podzia Spdzielni Wsplnota. Brao w nim udzia 72 delegatw na 148 wybranych na zebraniach osiedlowych. Delegaci podjli uchwa o podziale z dniem 31.12.1990 r. SM Wsplnota na siedem jednostek Spdzielni. Plan podziau skadnikw majtkowych oraz praw i zobowiza Spdzielni okrelono w zacznikach nr 1 do 5 protokou. Za podziaem SM Wsplnota opowiedziao si 56 delegatw, 5 byo przeciw, a 9 wstrzymao si od gosu.

2. Zebranie Przedstawicieli Czonkw SM Ugorek 26.01.1991 r. Zebranie zostao zwoane przez grup zaoycielsk SM Ugorek. Wzio w nim udzia 30 przedstawicieli Osiedla Ugorek SM Wsplnota, ktrzy ustawowo zaprezentowali nowo powstajc SM Ugorek. Na zebraniu byo rwnie obecnych 67 przedstawicieli powstajcej Spdzielni jako osoby zaproszone bez prawa gosu. Przed zwoaniem zebrania odbyy si Zebrania Grup Czonkowskich, w ktrych aktywnie uczestniczyo okoo 110 osb. W sumie w procesie podziau Spdzielni brao aktywny udzia ponad 200 czonkw. Na zebraniu uchwalono Statut Spdzielni oraz dokonano wyboru Rady Nadzorczej.

ORGANA SPDZIELNI

117

1. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZONKW WALNE ZGROMADZENIE

3. Zebranie Przedstawicieli Czonkw SM Wsplnota 28.06.1991 r. Zebranie zwoano z uwagi na konieczno dokonania zmian w podziale majtku Spdzielni. W zebraniu na 148 delegatw udzia wzio 78. Rozpatrzono ponownie spraw podziau majtku. Uchwa z dnia 15.12.1990 r. zaskarya do Sdu SM Czonkowie Oczekujcy. Wprowadzone zmiany w podziale majtku byy niekorzystne dla SM Ugorek. W dyskusji wzio udzia 15 delegatw przy maej aktywnoci czonkw Rady Nadzorczej SM Ugorek. Z uwagi na nie zakoczenie obrad cz drug odbyto w dniu 05.07.1991 r. Na zebraniu poinformowano, i w dniu 08.07.1991 r. uprawomocni si wyrok Sdu w sprawie nalenego majtku dla SM Czonkowie Oczekujcy. Po tej dacie nowo utworzone Spdzielnie mogy podj starania o ich rejestracj.

4. Zebranie Przedstawicieli Czonkw SM Ugorek 15.11.1991 r. W zebraniu uczestniczyo 43 delegatw. W dyskusji, w ktrej wzio udzia 9 przedstawicieli, poruszono spraw podziau majtku Spdzielni oraz brak bilansu caociowego i bilansw czstkowych. Uwidoczni si brak wsppracy midzy Zarzdem i Rad Nadzorcz. Poinformowano, i w dniu 18.07.1991 r. dokonano rejestracji Spdzielni w Sdzie.

5. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 23.06.1992 r. W zebraniu uczestniczyo 43 delegatw oraz 42 czonkw Spdzielni. Delegaci omwili pierwszy okres dziaalnoci obejmujcy IV kwarta 1991 r. oraz I kwarta 1992 r. W dyskusji gos zabrao ponad 50 czonkw Spdzielni. Wnioski stawiane przez cz dyskutantw byy wrcz kuriozalne np. sprzeda lokale uytkowe, dokona podziau Spdzielni Ugorek na mniejsze jednostki itp. Dyskusja wykazaa, i w Spdzielni panowa powany konikt midzy Zarzdem a Rad Nadzorcz, jak rwnie wewntrz samej Rady. Przebieg zebrania nie wry dobrej przyszoci nowo utworzonej Spdzielni.

118

ORGANA SPDZIELNI

1. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZONKW WALNE ZGROMADZENIE

6. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 18.06.1993 r. Pomimo i byo to ju drugie zebranie Spdzielni Ugorek, to jego przebieg i atmosfera dalekie byy od oczekiwa czonkw Spdzielni. Przed zebraniem na klatkach schodowych zawieszono plakaty o treci szkalujcej dziaalno Zarzdu i Rady Nadzorczej. W zebraniu wzio udzia 46 delegatw oraz 88 czonkw Spdzielni. W dyskusji, w ktrej gos zabierao 33 mwcw, dominoway sprawy wzajemnych oskare. Domagano si uchwalenia votum nieufnoci dla Rady Nadzorczej. Poruszono spraw przekroczenia kosztw remontw przy ul. Wodkowica 5 i ul. Sadzawki 5.

7. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Czonkw 04.02.1994 r. W zebraniu wzio udzia 63 delegatw oraz 84 czonkw Spdzielni. Po wykreleniu z porzdku obrad punktu o wydzieleniu si ze Spdzielni czci czonkw i utworzeniu nowej Spdzielni Wieczysta zebranie zostao zdominowane wyborami do Rady Nadzorczej oraz kwesti zbycia budynkw trafo dla Zakadu Energetycznego. Ponadto zebranie nie wyrazio zgody na sprzeda terenu zabudowanego garaem na rzecz MUSI.

8. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 17.06.1994 r. W zebraniu uczestniczyo 50 delegatw uprawnionych do gosowania oraz 30 czonkw Spdzielni. Przebieg zebrania wskazywa na znaczne uspokojenie nastrojw i merytoryczny przebieg dyskusji. Podjto stosowne uchway objte porzdkiem obrad.

9. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 20.06.1995 r. W zebraniu uczestniczyo 51 delegatw oraz 34 czonkw Spdzielni. Dyskusja przebiega w sposb merytoryczny. Podjto uchway dotyczce dziaORGANA SPDZIELNI

119

1. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZONKW WALNE ZGROMADZENIE

alnoci Spdzielni oraz uchwalono nowy Statut Spdzielni oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

10. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 21.06.1996 r. W zebraniu uczestniczyo 47 delegatw oraz 46 czonkw Spdzielni. Po oywionej dyskusji, w ktrej brao udzia 17 osb, zebranie podjo uchway objte porzdkiem obrad oraz uchwalio zmiany do Statutu Spdzielni.

11. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 14.06.1997 r. W zebraniu wzio udzia 58 delegatw oraz 26 czonkw Spdzielni. Szeroka dyskusja, w ktrej wziy udzia 32 osoby, dotyczya gwnie spraw gospodarczych, zmian do Statutu Spdzielni, wyborw do Rady Nadzorczej oraz wystpienia w sprawie rozpoczcia procesu termomodernizacji. Zebrani delegaci prawidowo ocenili dziaania Zarzdu i Rady Nadzorczej i podjli stosowne uchway.

12. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Czonkw 29.10.1997 r. W zebraniu uczestniczyo 36 delegatw oraz 21 czonkw Spdzielni. Gwnym celem zebrania byy sprawy sprzeday gruntw dla MPEC-u oraz gruntw pod garaami.

13. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 05.06.1998 r. W zebraniu uczestniczyo 47 delegatw oraz 37 czonkw Spdzielni. Omawiano sprawy termomodernizacji oraz zakadania podzielnikw ciepa. Zebranie podjo wszystkie uchway objte porzdkiem obrad, w tym uchwa o uchyleniu uchway nr 5 ZPCz z dnia 04.02.1994 r. w sprawie zbycia prawa wieczystego uytkowania gruntw pod garaami wasnociowymi.

120

ORGANA SPDZIELNI

1. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZONKW WALNE ZGROMADZENIE

14. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 18.06.1999 r. W obradach wzio udzia 53 delegatw oraz 19 czonkw Spdzielni. Przyjto uchway dotyczce biecej dziaalnoci. W dyskusji, w ktrej gos zabierao 12 osb, poruszano gwnie spraw termomodernizacji oraz zasilenia jej funduszem powstaym z nadwyki wpat nad kosztami c.o. Poruszano rwnie spraw wymiany okien.

15. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 16 -17.06.2000 r. W zebraniu wzio udzia 67 delegatw oraz 48 czonkw Spdzielni. Porzdek obrad oprcz spraw nansowych i gospodarczych przewidywa wybory do Rady Nadzorczej. Wybory wywoay oywion dyskusj. Brao w niej udzia 37 delegatw i czonkw Spdzielni. Znaczna cz wypowiedzi bya niemerytoryczna. Szeroko omawiano spraw termomodernizacji, kwestionowano jej nansowanie. Poruszano rwnie spraw wycinki drzew oraz nierozwanej decyzji w postaci przejcia Bazy Prdnik Czerwony.

16. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 08.06.2001 r. Na zebraniu obecnych byo 60 delegatw oraz 91 czonkw Spdzielni. W dyskusji wzio udzia 14 osb. Oprcz spraw gospodarczych wysuchano informacji o wdroeniu ustawy o spdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r. Dyskusj zdominoway sprawy termomodernizacji, podzielnikw ciepa, jak rwnie zmiany Statutu Spdzielni.

17. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 14.06.2002 r. Na zebranie przybyo 52 delegatw oraz 42 czonkw Spdzielni. W dyskusji, w ktrej gos zabierao 14 osb, oprcz spraw finansowych i gospodarczych poruszano rwnie kwesti termomodernizacji oraz zwrotu
ORGANA SPDZIELNI

121

1. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZONKW WALNE ZGROMADZENIE

nadpat, jak rwnie spraw wycinki drzew. Na wniosek pozostaych Spdzielni podjto uchwa o moliwoci sprzeday czci Bazy Prdnik Czerwony.

18. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 27-28.06.2003 r. W zebraniu wzio udzia 70 delegatw oraz 41 czonkw Spdzielni. W dyskusji, w ktrej gos zabierao 26 mwcw, poruszano ca gam spraw wpywajcych na dziaalno Spdzielni. Szczeglnie zwracano uwag na spraw termomodernizacji, wycinki drzew oraz krytycznych uwag pod adresem Zarzdu. Omawiano take kwesti rozliczania zuycia wody przez opracowanie odpowiedniego programu, jak rwnie spraw wymiany okien. Dokonano wyboru Rady Nadzorczej.

19. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 28.11.2003 r. W zebraniu wzio udzia 51 delegatw oraz 41 czonkw Spdzielni. Po oywionej dyskusji i zgoszeniu szeregu postulatw Zebrani uchwalili Statut Spdzielni.

20. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 25.06.2004 r. W zebraniu wzio udzia 54 delegatw oraz 70 czonkw Spdzielni. Gwny nurt dyskusji dotyczy spraw gospodarczych i nansowych Spdzielni. Poruszano rwnie sprawy rozliczenia za c.o., wycinki drzew oraz wymiany okien. Punkty dotyczce zmian w Statucie, Regulaminie ZPCz oraz Regulaminie Rady Nadzorczej przeniesiono na nastpne zebranie.

122

ORGANA SPDZIELNI

1. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZONKW WALNE ZGROMADZENIE

21. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 22.10.2004 r. W zebraniu brao udzia 49 delegatw oraz 42 czonw Spdzielni. Delegaci uchwalili poprawki do Statutu Spdzielni, natomiast z uwagi na brak quorum nie podjto uchwa w sprawie Regulaminu ZPCz oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

22. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 26.11.2004 r. W zebraniu wzio udzia 46 delegatw oraz 22 czonkw Spdzielni. Zebranie uchwalio Regulamin ZPCz., Regulamin Rady Nadzorczej oraz zaakceptowao uchwa Rady Nadzorczej w sprawie wykupu gruntw.

23. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 17.06.2005 r. W zebraniu uczestniczyo 46 delegatw oraz 31 czonkw Spdzielni. Po krtkiej dyskusji, w ktrej gos zabierao 11 delegatw, podjto stosowne uchway objte porzdkiem obrad.

24. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 24.06.2006 r. W zebraniu wzio udzia 64 delegatw oraz 25 czonkw Spdzielni. W rzeczowej i konkretnej dyskusji gos zabierao 18 delegatw. Zebrani powoali now Rad Nadzorcz w 15 osobowym skadzie. Ponadto na zebraniu uchwalono jednolit tre Statutu oraz podjto uchwa o pobieraniu opat na fundusz termomodernizacji do dnia 31.12.2007 r.

25. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 15.06.2007 r. W zebraniu wzio udzia 47 delegatw oraz 40 czonkw Spdzielni. Po krtkich wypowiedziach obecnych zebranie podjo uchway objte porzdkiem obrad.

ORGANA SPDZIELNI

123

1. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZONKW WALNE ZGROMADZENIE

26. Zebranie Przedstawicieli Czonkw 30.11.2007 r. W obradach wzio udzia 52 delegatw oraz 53 czonkw Spdzielni. Zebranie uchwalio zmiany do Statutu Spdzielni zgodnie z nowelizacj ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spdzielniach mieszkaniowych. Uchwalono rwnie nowy Regulamin Rady Nadzorczej.

27. Walne Zgromadzenie SM Ugorek 24.06.2008 r. Pierwsze Walne Zgromadzenie czonkw Spdzielni odbyo si w Nowohuckim Centrum Kultury. Ustawa z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektrych ustaw wniosa szereg rewolucyjnych modykacji do prawodawstwa Spdzielni mieszkaniowych. Najwaniejsze zmiany dotyczce praw i obowizkw czonkw Spdzielni, organw Spdzielni szczeglnie Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz zasad i warunkw nansowania przeksztacania lokatorskich praw do lokali w prawo wasnoci odrbnej oraz prowadzenia przez Spdzielni odrbnych kosztw nieruchomoci spowodoway stosunkowo wysok frekwencj. Na zebranie przybyo 259 tj. 5,5% ogu czonkw. Zainteresowanie wikszoci skupio si na punkcie 15 porzdku obrad tj. rozpatrzeniu wnioskw czonkw Spdzielni w sprawie zaliczenia kwot wpaconych z tytuu przeksztacenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo wasnociowe do lokalu przed dniem 23.04.2001 r. oraz po tym dniu i zaliczenia tych kwot na poczet funduszu remontowego. Podjte uchway nr 9 i 10 odrzuciy powysze wnioski.

28. Walne Zgromadzenie SM Ugorek 23.06.2009 r. Na zebranie przybyo 132 czonkw Spdzielni, co stanowio 2,9% ogu czonkw. Na zebraniu podjto uchway objte porzdkiem obrad. Ponadto dokonano wyboru Rady Nadzorczej VII kadencji. W gosowaniu nad uchwaami wzio udzia od 47 do 50 czonkw, co stanowi 1,1% ogu.

124

ORGANA SPDZIELNI

1. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZONKW WALNE ZGROMADZENIE

29. Walne Zgromadzenie SM Ugorek 29.06.2010 r. W zebraniu wzio udzia 85 czonkw Spdzielni, co w stosunku do ogu czonkw stanowi 1,87%. Na zebraniu podjto uchway objte porzdkiem obrad. W gosowaniu nad uchwaami wzio udzia od 59-65 czonkw Spdzielni, co stanowi od 1,30 do 1,43% ogu czonkw.

ORGANA SPDZIELNI

125

2. RADA NADZORCZA

2. RADA NADZORCZA

1. KADENCJA PIERWSZA od 26.01.1991 r. do 04.02.1994 r.


1) Owca Piotr 2) Szyndler Robert 3) Kalisz Stanisaw 4) Szopa Janusz 5) Pietro Janusz 6) Dudek Wincenty 7) Przybya Kazimierz 8) Mazur Elbieta 9) Kamieska-Kuda Zoa 10) Hajduk Julian 11) Sikora Zdzisaw 12) Spaczyski Micha 13) Bigaj Tadeusz 14) Garbacz Jerzy 15) Giernat Jacek 16) Krlicki Andrzej 17) Lech Tadeusz 18) Milewski Lech 19) Skubicki Jan 20) Szymski Jerzy 21) ychiewicz Adela Przew. RN od 26.01.1991 r. do 30.04.1991 r. Przew. RN od 01.05.1991 r. do 21.05.1992 r. p.o. Przew. RN od 22.05 do 25.07.1992 r. p.o. Przew. RN od 26.07 do 25.09.1992 r. Przew. RN od 26.09.1992 r. do 04.02.1994 r. Zastpca Przewodniczcego RN Zastpca Przewodniczcego RN Sekretarz RN od 26.01. do 30.04.1991 r. Sekretarz RN od 01.05.1991 r. do 04.02.1994 r. Przew. Komisji Rewizyjnej Przew. Komisji Organizacyjnej Przew. Komisji Techniczno-Zasobowej

126

ORGANA SPDZIELNI

2. RADA NADZORCZA

Siedz od lewej: Piotr Owca, Jerzy Garbacz, Zofia Kamieska-Kuda, Zdzisaw Sikora, Jerzy Szymski; stoj od lewej: Kazimierz Przybya, Jacek Giernat, Janusz Pietro, Wincenty Dudek

Rada Nadzorcza pierwszej kadencji pracowaa w atmosferze emocji zwizanych z wyczeniem si z SM Wsplnota oraz oglnych zmian spoeczno gospodarczych w kraju. Emocje te oraz zmiany przeniosy si na trudne relacje wewntrzne nowo powstaej Spdzielni. Brak wsppracy Zarzdu z Rad Nadzorcz oraz rozgrywki personalne wewntrz samej Rady nie suyy stabilizacji w dziaalnoci Spdzielni. Zawirowania te miay ujemny wpyw na trwajcy podzia majtku po byej SM Wsplnota, tak w zakresie materialnym, jak te nansowym. Z 21 czonkw Rady do koca kadencji dotrwao 14 osb. Frekwencja na posiedzeniach wynosia rednio 60%, a obrady z uwagi na brak odpowiedniego przygotowania trway okoo 6 godzin. Liczne zmiany w kierownictwie Rady
ORGANA SPDZIELNI

127

2. RADA NADZORCZA

oraz w skadzie Zarzdu wywieray niekorzystny wpyw na dziaalno organizacyjn i gospodarcz. Pomimo tych trudnoci doprowadzono do wyonienia w ramach konkursu Prezesa Zarzdu. Zaczto dziaa w myl uchwalonego Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej. Opracowano pierwsze podstawowe regulaminy wewntrzne. Zaowocowao to oglnym ustabilizowaniem sytuacji organizacyjnej oraz nansowej.

2. KADENCJA DRUGA od 04.02.1994 r. do 14.06.1997 r.


1) Przybya Kazimierz 2) Gb Mieczysaw 3) Dudek Wincenty 4) Kwietniak Marek 5) Kamieska-Kuda Zoa 6) Szopa Janusz 7) Maciejewski Wadysaw 8) Garbacz Jerzy 9)Legutko Antoni 10) Biegaski Ryszard 11) Cichy Aleksander 12) Gacek Zenon 13) Giernat Jacek 14) Nawara Czesaw 15) Nowak Wiktor 16) Partyka Wacaw 17) Pluta Eugeniusz 18) Sikora Zdzisaw 19) Szustkiewicz Jacek 20) Wachel Halina 21) Wjcikiewicz Grayna Przew. RN od 04.02.1994 r. do 30.04.1995 r. Zastpca Przew. RN p.o. Przew. RN 01.05.1995 r. do 30.01.1996 r., Przew. RN od 31.01.1996 r. do 14.06.1997 r. Zastpca Przew. RN Zastpca Przew. RN Sekretarz RN Przew. Komisji Rewizyjnej Przew. Komisji Organizacyjnej Przew. Komisji Ekonomiczno Czynszowej Przew. Komisji Techniczno Zasobowej

128

ORGANA SPDZIELNI

2. RADA NADZORCZA

Siedz od lewej: Kazimierz Przybya, Wiktor Nowak, Jerzy Garbacz, Zofia Kamieska-Kuda, Zdzisaw Sikora, Wacaw Partyka; stoj od lewej: Mieczysaw Gb, Marek Kwietniak, Wadysaw Maciejewski, Jacek Giernat, Antoni Legutko, Wincenty Dudek, Aleksander Cichy

Druga kadencja Rady swoj dziaalno rozpocza od spraw organizacyjnych. Opracowano plan pracy Rady. Posiedzenia odbyway si systematycznie raz w miesicu. Na posiedzeniach rozpatrywano najistotniejsze problemy. Uchwalono schemat organizacyjny, struktur zatrudnienia, plan ekonomiczno nansowy oraz plan remontw zasobw mieszkaniowych. Pooono nacisk na windykacj nalenoci, kontrol wykonywania uchwa, odzyskanie majtku z podziau SM Wsplnota. Przeprowadzono szkolenie czonkw Rady. Rada Nadzorcza po dokonaniu przegldw istniejcych regulaminw stwierdzia ich niespjno oraz rne wersje tego samego regulaminu. Podjto trud opracowania nowych regulaminw. Rada uchwalia 21 regulaminw oraz 6 zasad normujcych caoksztat dziaalnoci Rady Nadzorczej oraz Zarzdu Spdzielni. Ponadto Rada opracowaa projekty Regulaminu Zebrania
ORGANA SPDZIELNI

129

2. RADA NADZORCZA

Przedstawicieli Czonkw oraz Rady Nadzorczej. Kadencj t mona uzna jako kadencj stanowic wewntrzne prawo Spdzielni. W okresie kadencji Rada podja 195 uchwa, z czego zrealizowano 190. Zorganizowana praca Rady Nadzorczej oraz jej merytoryczna wsppraca z Zarzdem Spdzielni przeoya si na osignicie dobrych wynikw ekonomiczno nansowych, uspokojenie oglnej atmosfery oraz naleyt dbao o czonkw Spdzielni.

3. KADENCJA TRZECIA od 14.06.1997 r. do 27.06.2000 r.


1) Gb Mieczysaw 2) Kwietniak Marek 3) Malaga Magorzata 4) Wesoowska Krystyna 5) Szafraska Zoa 6) Wjcikiewicz Grayna 7) Cisowski Tadeusz 8) Bana Tadeusz 9) Bargie Janusz 10) Biegaski Ryszard 11) Golonka Tadeusz 12) Kamie Adam 13) Lachman Andrzej 14) Nawara Czesaw 15) Nowak Wiktor 16) Stryszowski Tadeusz 17) Wachel Halina Przew. RN Zastpca Przew. RN Z-ca Przew. RN oraz Przew. Kom. Organizacyjnej Sekretarz RN Przew. Komisji Rewizyjnej Przew. Komisji Ekonomiczno Czynszowej Przew. Komisji Techniczno Zasobowej

130

ORGANA SPDZIELNI

2. RADA NADZORCZA

Siedz od lewej: Wiktor Nowak, Marek Kwietniak, Krystyna Wesoowska, Mieczysaw Gb, Tadeusz Bana: stoj od lewej: Tadeusz Stryszowski, Tadeusz Cisowski, Janusz Bargie, Andrzej Lachman

Trzecia kadencja to systematyczna praca Rady nakierowana nie tylko na biec problematyk ekonomiczno nansow, ale rwnie na dziaania perspektywiczne. Z inicjatywy Rady Zarzd opracowa program ocieplania budynkw. Termomodernizacja rodzia si w blach, miaa licznych przeciwnikw. Zgodne dziaania Rady Nadzorczej i Zarzdu doprowadzio do tego, i w okresie kadencji wykonano 95% prac na instalacji c.o. i rozpoczto planowane docieplanie cian zewntrznych budynkw. cznie za lata 1997, 1998 i 1999 wydatkowano na ten cel 6.496.000 z. Rwnie wydatki na biece remonty zasobw mieszkaniowych wzrosy z 793.1 tys. z w roku 1997 do 1.634.7 tys. z w roku 1999. W okresie kadencji Rada odbya 37 posiedze plenarnych, podja 165 uchwa, z czego zrealizowano 159. Po wnikliwej analizie kosztw doprowadzono do zlikwidowania wasnego dozoru obsugi dwigw oraz konserwacji zieleni. Organizowano kwartalORGANA SPDZIELNI

131

2. RADA NADZORCZA

ne spotkania z poszczeglnymi Grupami Czonkowskim oraz Samorzdami Blokowymi. Po dugich staraniach z dniem 01.01.2000 r. przyjto zarzdzenie i gospodarowanie Baz przy ul. Powstacw 50. W tym te okresie nastpia niekontrolowana i bezprawna wycinka drzewostanu na terenie Bazy, co stao si podstaw dochodzenia celem ustalenia winnych.

4. KADENCJA CZWARTA od 27.06.2000 r. do 27.06.2003 r.


1) Cisowski Tadeusz 2) Czechowska Jolanta 3) Korzeniowski Tadeusz 4) Wesoowska Krystyna 5) Bana Tadeusz 6) Kamie Adam 7) Maciejewski Wadysaw 8) Stryszowski Tadeusz 9) Garbacz Jerzy 10) Giernat Jacek 11) Golonka Tadeusz 12) Klisiski Ryszard 13) Lachman Andrzej 14) Lechowski Leszek 15) Malaga Magorzata 16) Nidecki Ryszard 17) Obrok Zygfryd 18) Pietro Janusz Przew. RN Zastpca Przew. RN Zastpca Przew. RN Sekretarz RN Przew. Komisji Rewizyjnej Przew. Komisji Ekonomiczno Czynszowej Przew. Kom. Organizacyjnej Przew. Komisji Techniczno Zasobowej

132

ORGANA SPDZIELNI

2. RADA NADZORCZA

Siedz od lewej: Leszek Lechowski, Tadeusz Golonka, Wiesaw Popek Prezes Zarzdu, Jacek Giernat, Ryszard Nidecki, Zygfryd Obrok; stoj w rodkowym rzdzie od lewej: Tadeusz Stryszowski, Jolanta Czechowska, Tadeusz Cisowski, Krystyna Wesoowska, Tadeusz Bana, Ryszard Klisiski: stoj w grnym rzdzie od lewej: Wadysaw Maciejewski, Adam Kamie, Jerzy Garbacz

Praca Rady Nadzorczej w zakresie spraw ekonomiczno nansowych i remontowych staa si ju norm w biecej dziaalnoci. W okresie kadencji Rada podja 195 uchwa w zakresie normujcym ogln dziaalno Spdzielni. Czwarta kadencja przebiegaa w okresie zmian w prawodawstwie spdzielczym, co wymuszao podejmowanie stosownych przedsiwzi. Midzy innymi Rada podja uchwa o 75% bonikacie przy przeksztaceniu mieszka lokatorskich na wasnociowe. Zacieniono wspprac z Samorzdami. Zebrania Grup Czonkowskich byy impulsem dla dziaa Rady. Priorytetem byo utrzymanie tempa modernizacji obiektw. Kontynuowano prace zwizane z pomiarami geodezyjnymi jako niezbdne w procesie wyodrbnienia
ORGANA SPDZIELNI

133

2. RADA NADZORCZA

mieszka i ewentualnego wykupu gruntw. Dogbnie przeanalizowano prac Zastpcy Prezesa ds. Techniczno Eksploatacyjnych w zakresie nadzoru nad pracami remontowymi, a w szczeglnoci termomodernizacji. Wynikiem byo nieudzielenie absolutorium p. Piotrowi Ruskowi, a w konsekwencji odwoanie z funkcji Zastpy Prezesa ds. Techniczno Eksploatacyjnych oraz powoanie na w/w stanowisko p. Ewy Gralskiej.

5. KADENCJA PITA od 27.06.2003 r. do 24.06.2006 r.


1) Kwietniak Marek 2) Nidecki Ryszard 3) Gb Mieczysaw 4) Nawara Czesaw 5) Maciejewski Wadysaw 6) Obrok Zygfryd 7) Klisiski Ryszard 8) Biegaski Ryszard 9) Giernat Jacek 10) Janiec Magorzata 11) Karnia Agata 12) Kotlarski Leszek 13) Kowalik Andrzej 14) Lechowski Leszek 15) Marchewka Bogusaw 16) Paweczak Marian 17) Wjcikiewicz Grayna Przew. RN Zastpca Przew. RN Sekretarz RN Przew. Komisji Rewizyjnej Przew. Kom. Organizacyjnej Przew. Komisji Ekonomiczno Czynszowej Przew. Komisji Techniczno Zasobowej

134

ORGANA SPDZIELNI

2. RADA NADZORCZA

Siedz od lewej: Mieczysaw Gb, Magorzata Janiec, Marek Kwietniak, Ryszard Nidecki, Zygfryd Obrok; stoj w drugim rzdzie od lewej: Ryszard Biegaski, Wadysaw Maciejewski, Bogusaw Marchewka, Ryszard Klisiski, Marian Paweczak, Leszek Kotlarski; stoj w grnym rzdzie od lewej: Jacek Giernat, Leszek Lechowski, Czesaw Nawara, Andrzej Kowalik, Wiesaw Popek

Pita kadencja Rady upyna pod znakiem szeregu bardzo wanych decyzji. W trakcie trwania kadencji na 37 posiedzeniach podjto 177 uchwa, z ktrych zrealizowano 174. Oprcz sprawowania biecej dziaalnoci nadzorczej nad zagadnieniami ekonomiczno nansowymi i remontowymi Rada aktywnie wczya si w opracowanie nowego statutu oraz Regulaminu Zebrania Przedstawicieli Czonkw i Rady Nadzorczej. W zwizku ze zmian Ustawy o spdzielniach mieszkaniowych przepracowano lub opracowano i uchwalono 18 regulaminw wewntrznych. Zaakceptowano wzrost stawki eksploatacyjnej z 1,15 do 1,27 z/m2. Opracowano metryki dla poszczeglnych nieruchomoci jako przygotowanie do rozliczania kosztw funkcjonowania
ORGANA SPDZIELNI

135

2. RADA NADZORCZA

Spdzielni na nieruchomoci. Po globalnej analizie Rada Nadzorcza podja niezwykle wan uchwa nr 72/V/2004 w sprawie wykupu caoci gruntw pod budynkami ze rodkw spdzielczych. Ponadto w okresie kadencji doprowadzono do odzyskania przedszkola przy ul. Fiokowej i wprowadzenia go w skad majtku Spdzielni.

6. KADENCJA SZSTA od 24.06.2006 r. do 23.06.2009 r.


1) Cisowski Tadeusz 2) Kwietniak Marek 3) Gb Mieczysaw 4) Nawara Czesaw 5) Stryszowski Tadeusz 6) Legutko Antoni 7) Cykowska Anna 8) Dudek Wincenty 9) Golonka Tadeusz 10) Karnia Agata 11) Kowalik Andrzej 12) Lachman Andrzej 13) Marchewka Bogusaw 14) Pulka Zoa 15) Wesoowska Krystyna Przew. RN Zastpca Przew. RN i Przew. Kom. Organizacyjnej Sekretarz RN Przew. Komisji Rewizyjnej Przew. Komisji Techniczno Zasobowej Przew. Komisji Ekonomiczno Czynszowej

136

ORGANA SPDZIELNI

2. RADA NADZORCZA

Siedz od lewej: Tadeusz Stryszowski, Mieczysaw Gb, Tadeusz Cisowski, Anna Cykowska, Marek Kwietniak, Zofia Pulka; stoj w drugim rzdzie: Tadeusz Golonka, Wincenty Dudek, Krystyna Wesoowska, Bogusaw Marchewka, Antoni Legutko, Andrzej Kowalik; stoj w trzecim rzdzie od lewej: Andrzej Lachman, Czesaw Nawara

Jak ywym organizmem jest Spdzielnia mona przeledzi na dziaalnoci szstej kadencji Rady. Bieca praca Rady wynikajca z jej regulaminowych uprawnie przebiegaa systematycznie i zgodnie z przyjtym planem. Rada odbya 35 posiedze, na ktrych podjto 190 uchwa. W pracach remontowych pooono szczeglny nacisk na infrastruktur osiedlow chodniki, ulice, parkingi, garae. W zwizku rezygnacj p. Ewy Gralskiej z funkcji Zastpcy Prezesa ds. Techniczno Eksploatacyjnych na stanowisko to z dniem 01.05.2007 r. powoano p. Stanisawa Zapira. W roku 2008 odbyo si po raz pierwszy w naszej Spdzielni Walne Zgromadzenie Czonkw. Rozpatrywano na nim spraw rozliczenia kwot wpaconych z tytuu przeksztace lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
ORGANA SPDZIELNI

137

2. RADA NADZORCZA

w prawo wasnociowe i zaliczenia tych kwot na poczet funduszu remontowego negatywne stanowisko w tej sprawie zaja Rada Nadzorcza w swojej uchwale nr 140/VI/2008. Postawa Rady spotkaa si ze zrozumieniem wrd czonkw Spdzielni, co pozwolio na uniknicie przykrych dla Spdzielni i jej czonkw konsekwencji nansowych. Zmiany w ustawie o spdzielniach mieszkaniowych wpyny negatywnie na pozyskiwanie rodkw na remonty. Wprowadzono podatek dochodowy, moliwo przeksztacenia mieszkania za przysowiow zotwk. Sprzedano 471 takich mieszka o cznej powierzchni 21.890 m2. Wszystkie te negatywne zjawiska zostay w por dostrzeone, a podjte dziaania pozwoliy na utrzymanie sytuacji nansowej Spdzielni na bezpiecznym poziomie.

138

ORGANA SPDZIELNI

2. RADA NADZORCZA

Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej VI Kadencji

Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej VI Kadencji

ORGANA SPDZIELNI

139

2. RADA NADZORCZA

Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej VI Kadencji

Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej VI Kadencji

140

ORGANA SPDZIELNI

2. RADA NADZORCZA

Obrady Rady Nadzorczej VI Kadencji

Obrady Rady Nadzorczej VI Kadencji

ORGANA SPDZIELNI

141

2. RADA NADZORCZA

7) KADENCJA SIDMA od 23.06.2009 r.

1) Cisowski Tadeusz 2) Nidecki Ryszard 3) Kalisz Stanisaw 4) Dudek Wincenty 5) Stryszowski Tadeusz 6) Legutko Antoni 7) Bana Tadeusz 8) Cykowska Anna 9) Giemza Andrzej 10) Golonka Tadeusz 11) Klisiski Ryszard 12) Lachman Andrzej 13) Paweczak Marian 14) Pulka Zoa 15) Skiba Maria 16) Wesoowska Krystyna 17) Wojs Jacek

Przew. RN Zastpca Przew. RN i Przew. Kom. Org-Samorz. Sekretarz RN Przew. Komisji Rewizyjnej Przew. Komisji GZM Przew. Komisji Ekonomiczno Finansowej

142

ORGANA SPDZIELNI

2. RADA NADZORCZA

Siedz od lewej: Zofia Pulka, Jacek Wojs, Tadeusz Golonka, Maria Skiba, Ryszard Nidecki, Stanisaw Kalisz, Marian Paweczak; stoj w drugim rzdzie: Antoni Legutko, Tadeusz Stryszowski, Anna Cykowska, Krystyna Wesoowska, Andrzej Giemza, Ryszard Klisiski, Tadeusz Cisowski, Tadeusz Bana, Andrzej Lachman, Wincenty Dudek

ORGANA SPDZIELNI

143

2. RADA NADZORCZA

Tadeusz Cisowski Przewodniczcy Rady Nadzorczej VI i VII Kadencji

Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej VII Kadencji

144

ORGANA SPDZIELNI

2. RADA NADZORCZA

Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej VII Kadencji

Prezes Zarzdu A. Kamie, z-ca prezesa St. Zapir na posiedzeniu Rady Nadzorczej VII Kadencji
ORGANA SPDZIELNI

145

2. RADA NADZORCZA

Posiedzenie Plenum Rady Nadzorczej VII Kadencji

Posiedzenie Plenum Rady Nadzorczej VII Kadencji

146

ORGANA SPDZIELNI

3. ZARZD

3. ZARZD
Po wyonieniu si z SM Wsplnota Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 4 lutego 1991 roku powoaa Zarzd Spdzielni SM Ugorek w skadzie: p. Jzef Gaszewski Prezes Zarzdu p. Zoa Grzesiak Zastpca Prezesa p. Jerzy Szafraniec Zastpca Prezesa. W zwizku ze zoon rezygnacj z funkcji Prezesa Rada Nadzorcza w dniu 4 lipca 1991 roku: a) odwoaa p. Jzefa Gaszewskiego z funkcji Prezesa Zarzdu b) oddelegowaa z Rady Nadzorczej w skad Zarzdu p. Tadeusza Bigaja. Zarzd Spdzielni w skadzie: p. Zoa Grzesiak Zastpca Prezesa (p.o. Prezesa) p. Jerzy Szafraniec Zastpca Prezesa p. Tadeusz Bigaj czonek Zarzdu pracowa do dnia 18 lipca 1991 roku. W tym dniu dokonano rejestracji SM Ugorek w Sdzie Rejonowym pod nr rej. S-606A. W rejestrze tym zosta wpisany Zarzd Spdzielni w skadzie: p. Zoa Grzesiak Zastpca Prezesa (p.o. Prezesa) p. Jerzy Szafraniec czonek Zarzdu p. Tadeusz Bigaj czonek Zarzdu. W dniu 15 padziernika 1991 roku Rada Nadzorcza: a) odwoaa p. Zo Grzesiak z funkcji p.o. Prezesa Zarzdu b) oddelegowaa z Rady Nadzorczej w skad Zarzdu Spdzielni p. Janusza Pietronia
ORGANA SPDZIELNI

147

3. ZARZD

Zarzd Spdzielni w skadzie: p. Jerzy Szafraniec czonek Zarzdu p. Tadeusz Bigaj czonek Zarzdu p. Janusz Pietro czonek Zarzdu bez rejestracji sdowej dziaa do dnia 30 listopada 1991 roku. Z dniem 1 grudnia 1991 roku Rada Nadzorcza powoaa p. Wiesawa Popka na stanowisko Prezesa Zarzdu (wpis do rejestru sdowego z dnia 17 grudnia 1991 r.) Tak wic od dnia 1 grudnia 1991 r. Zarzd Spdzielni pracowa w skadzie: p. Wiesaw Popek Prezes Zarzdu p. Tadeusz Bigaj czonek Zarzdu p. Jerzy Szafraniec czonek Zarzdu p. Janusz Pietro czonek Zarzdu przy czym p. Janusz Pietro z dniem 21 maja 1992 r. wycofa si z pracy Zarzdu i powrci w skad Rady Nadzorczej.

Zarzd Spdzielni w skadzie: p. Wiesaw Popek Prezes Zarzdu p. Tadeusz Bigaj czonek Zarzdu p. Jerzy Szafraniec czonek Zarzdu pracowa do dnia 15 stycznia 1993 r. W tym dniu odwoano p. Jerzego Szafraca ze skadu Zarzdu Spdzielni. Rwnoczenie Rada Nadzorcza z dniem 25 stycznia 1993 r. powoaa p. Stanisawa Kalisza na spoecznego czonka Zarzdu. Od dnia 25 stycznia 1993 r. Zarzd Spdzielni w skadzie: p. Wiesaw Popek Prezes Zarzdu p. Tadeusz Bigaj czonek Zarzdu p. Stanisaw Kalisz spoeczny czonek Zarzdu

148

ORGANA SPDZIELNI

3. ZARZD

pracowa do dnia 23 maja 1997 roku, z tym e w dniu 31 grudnia 1995 roku Rada Nadzorcza odwoaa p. Stanisawa Kalisza z funkcji spoecznego czonka Zarzdu i powoaa w/w z dniem 1 lutego 1996 roku na czonka Zarzdu. Po przeanalizowaniu dziaalnoci Zarzdu Rada Nadzorcza z dniem 23 marca 1997 roku odwoaa p. Tadeusza Bigaja z funkcji czonka Zarzdu. Nastpnie po rozpatrzeniu proby p. Stanisawa Kalisza odwoaa w/w z dniem 31.05.1997 r. z funkcji czonka Zarzdu. W zwizku z powyszym Rada Nadzorcza powoaa z dniem 1 czerwca 1997 r. p. Zbigniewa Delanowskiego na czonka Zarzdu p. Wincentego Dudka na czonka Zarzdu na okres trzech miesicy tj. do dnia 31 sierpnia 1997 r. Po upywie zakrelonego terminu do penienia funkcji czonkw Zarzdu przez: p. Zbigniewa Delanowskiego p. Wincentego Dudka Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu w dniu 24 lipca 1997 r. powoaa z dniem 1 wrzenia 1997 r.: p. Piotra Ruska na stanowisko Zastpcy Prezesa Zarzdu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych p. Wincentego Dudka na czonka Zarzdu Od dnia 1 wrzenia 1997 r. Zarzd Spdzielni pracowa w skadzie: p. Wiesaw Popek Prezes Zarzdu p. Piotr Rusek Zastpca Prezesa Zarzdu ds. Techniczno Eksploatacyjnych p. Wincenty Dudek czonek Zarzdu do dnia 31 stycznia 2001 roku, z ktrym to dniem Rada przyja rezygnacj p. Wincentego Dudka z funkcji czonka Zarzdu. Rada Nadzorcza z dniem 1 lutego 2001 r. powierzya p. Marii Pana stanowisko- czonka Zarzdu Gwnej Ksigowej.
ORGANA SPDZIELNI

149

3. ZARZD

Od dnia 1 lutego 2001 r. Zarzd w skadzie: p. Wiesaw Popek Prezes Zarzdu p. Piotr Rusek Zastpca Prezesa Zarzdu ds. Techniczno-ksploatacyjnych p. Maria Pana czonek Zarzdu Gwna Ksigowa pracowa do dnia 24 lutego 2003 roku. Kolejne zmiany w skadzie Zarzdu Spdzielni to: (w zwizku z rozwizaniem stosunku pracy) a) odwoano z dniem 29 lutego 2003 r. p. Mari Pana ze stanowiska czonka Zarzdu Gwnego Ksigowego b) powoano z dniem 1 marca 2003 r. p. Krystyn Cholewa na stanowisko czonka Zarzdu Gwnego Ksigowego c) odwoano z dniem 25 lutego 2003 roku p. Piotra Ruska ze stanowiska Zastpcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych d) powoano z dniem 1 kwietnia 2003 r. p. Ew Gralsk na stanowisko Zastpcy Prezesa ds. Techniczno Eksploatacyjnych. Od dnia 1 kwietnia 2003 r. Zarzd Spdzielni dziaa w skadzie: p. Wiesaw Popek Prezes Zarzdu p. Ewa Gralska Zastpca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych p. Krystyna Cholewa czonek Zarzdu Gwna Ksigowa i kierowa dziaalnoci Spdzielni do dnia 21.01.2007 roku. Po odwoaniu z dniem 22.01.2007 roku p. Ewy Gralskiej z funkcji Zastpy Prezesa ds. Techniczno Eksploatacyjnych Rada Nadzorcza oddelegowaa czonka Rady p. Czesawa Nawar do pracy w Zarzdzie na okres od 23.01.2007 roku do 30.04.2007 roku. W dniu 01.05.2007 roku Rada Nadzorcza powoaa p. Stanisawa Zapira na stanowisko Zastpcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych. Zarzd Spdzielni w skadzie: p. Wiesaw Popek Prezes Zarzdu p. Stanisaw Zapir Zastpca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

150

ORGANA SPDZIELNI

3. ZARZD

p. Krystyna Cholewa czonek Zarzdu Gwny Ksigowy pracowa do dnia 31 lipca 2010 r. W zwizku z przejciem na emerytur z dniem 31 lipca 2010 r. p. Wiesawa Popka Prezesa Zarzdu, ktry funkcj t sprawowa od dnia 1 grudnia 1991 r. do dnia 31 lipca 2010 r. tj. przez okres 18 lat i 8 miesicy, Rada Nadzorcza odwoaa w/w z funkcji Prezesa Zarzdu i powoaa na to stanowisko z dniem 1 sierpnia 2010 r. p. Adama Kamienia. Od dnia 1 sierpnia 2010 r. Zarzd Spdzielni dziaa w skadzie: p. Adam Kamie Prezes Zarzdu p. Stanisaw Zapir Zastpca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych p. Krystyna Cholewa czonek Zarzdu Gwny Ksigowy.

Stoj od lewej: Stanisaw Zapir, Krystyna Cholewa, Wiesaw Popek

ORGANA SPDZIELNI

151

3. ZARZD

Robocze posiedzenie Zarzdu Spdzielni; pierwszy z prawej: Tadeusz Cisowski Przewodniczcy Rady Nadzorczej; tyem protokolantka: Ewelina losarczyk

Prezes Wiesaw Popek

152

ORGANA SPDZIELNI

3. ZARZD

Gwna Ksigowa Krystyna Cholewa

Zastpca Prezesa Stanisaw Zapir

ORGANA SPDZIELNI

153

3. ZARZD

Prezes Zarzdu SM Ugorek Adam Kamie, urzdujcy od 1 sierpnia 2010 r.

Gwna Ksigowa Krystyna Cholewa

154

ORGANA SPDZIELNI

3. ZARZD

Krystyna Cholewa, Adam Kamie, Stanisaw Zapir

Robocze posiedzenie Zarzdu Spdzielni

ORGANA SPDZIELNI

155

Rozdzia 3. SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Ugorek 4 rok 1963

Ul. Ugorek 4 rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

159

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Uanw 46 rok 1965

Ul. Uanw 46 rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

160

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Ugorek 8 i 4 oraz ul. Uanw 46 rok 1965

Ul. Ugorek 8 i 4 oraz ul. Uanw 46 rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

161

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Rok 1965. Budowa kina Ugorek i pawilonu usugowego widok na budynki, ul. Fiokowa 17-19 na tle ogrodw Freege

Rok 2010. Pawilon i kino w zieleni w tle budynki ul. Fiokowej, Meissnera, wirki i Wigury, Pilotw

162

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Ugorek 12, 16, 18 i 20 oraz budowa pawilonu rok 1965

Ul. Ugorek 12, 16, 18 i 20 oraz pawilon Lewiatan rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

163

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Pawilon handlowy i kino rok 1968

Pawilon Lewiatan i kino rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

164

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Kino Ugorek i pawilon rok 2010

Widok na kino ul. Ugorek 8 i budynki na ul. Fiokowej


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

165

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Ugorek 12 i 18 rok 1966

Ul. Ugorek 12 i 18 rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

166

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Ugorek 8, fragment pawilonu rok 1968

Ul. Ugorek 8, pawilon Lewiatan rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

167

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Zbirka druyn harcerskich, alejka midzy blokami Ugorek 8 i 12 rok 1970

Alejka midzy blokami Ugorek 8 i 12 rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

168

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Spacer po alejce przed blokiem Ugorek 4 rok 1970

Alejka spacerowa przed blokiem Ugorek 4 rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

169

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Boisko do gry w siatkwk rok 2008

Odnowione garae na Ugorku rok 2008


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

170

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Garae, parking i boisko do gry w koszykwk rok 2008

Ciasnota na parkingu przy ul. Uanw 46


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

171

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Niewykorzystane boisko do gry w koszykwk rok 2009

Nowy parking dla 58 samochodw przy ul. Uanw 46 rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

172

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Uanw 48, sprzedawca kwiatw rok 2008

Ul. Ugorek 20, pikny ogrdek przydomowy rok 2008


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

173

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Pawilon, dawne kino Ugorek rok 2008

Bezimienna alejka prowadzca od ul. Uanw do pawilonw handlowych rok 2008

174

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Uanw 38A, ukwiecone balkony rok 2008

Ul. Uanw 38A otoczone zieleni

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

175

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Widok z ul. Ugorek na os. liczna rok 2008

Ul. liczna 12 rok 2008


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

176

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. liczna 12A, budowa drogi i parkingu rok 2008

Ul. liczna 12A, chodnik, droga i parking po remoncie


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

177

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. liczna 12A rok 2010

Plac zabaw przy ul. licznej 12 rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

178

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. liczna 12A rok 2008

Ul. liczna 12A rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

179

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. P. Wodkowica. Jak rozwiza spraw parkowania samochodw? rok 2008

Ul. P. Wodkowica. Klub Seniora rok 2008


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

180

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Kwitnce ogrody midzy blokami Ugorek 4 i 8 rok 2008

Ziele i kwiaty Ugorek 4 i 8, artystyczne dzieo p. Marii Kopytko rok 2008


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

181

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Ugorek 18, w gbi pawilon rok 2008

Budynki przy ul. Fiokowej tonce w zieleni, w tle os. Pszona rok 2008
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

182

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. P. Wodkowica 4, ogrdki przydomowe rok 2008

Ul. P. Wodkowica 4 rok 2008


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

183

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Janickiego 6

Ul. Janickiego 6 i ul. kowa 10 i 16


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

184

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. kowa 10 rok 2010

Ul. kowa 16 rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

185

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Myska 4, ul. Sadzawki 5 rok 2008

Ul. Myska 2 rok 2008


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

186

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Myska 2 rok 2010

Ul. Myska 2 i ul. Sadzawki 5 rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

187

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Myska 12 i 14 rok 2010

Ul. Myska 12 i 14 rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

188

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Myska Boczna, parking rok 2010

Ul. Myska 14 rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

189

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Dzielskiego, biuro i budynki rok 2010

Ul. Dzielskiego2, budynek administracyjny rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

190

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Pilotw 24, 26, 28 rok 2010

Plac zabaw ul. Dzielskiego i Pilotw


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

191

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. wirki i Wigury 18, 28, 36 oraz ul. Meissnera 4, 6 rok 2010

Ul. wirki i Wigury 18, 28 rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

192

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Meissnera 4 rok 2010

Ul. Meissnera 6 rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

193

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Bohaterw Wietnamu 5 rok 2010

Ul. Miechowity 15A rok 2010


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

194

SPDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK NA FOTOGRAFII

Ul. Cystresw 2, odnowiony budynek spdzielni, w ssiedztwie nowoczesnego obiektu

Jedna z licznych choinek na osiedlach spdzielni


KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

195

Rozdzia 4. RYS HISTORYCZNY SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ WSPLNOTA

RYS HISTORYCZNY SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ WSPLNOTA

RYS HISTORYCZNY SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ WSPLNOTA


Spdzielnia Wsplnota zostaa zaoona w czerwcu 1958 r. i zarejestrowana w Sdzie 11 wrzenia 1958 r. pod nazw Midzyzakadowej Spdzielni Mieszkaniowej Wsplnota w Krakowie. Powstaa ona przy Krakowskim Biurze Projektw Budownictwa Przemysowego i Krakowskim Przedsibiorstwie Budowy Piecw Przemysowych dla zrealizowania jednej inwestycji budynku przy ul. Retoryka 4, 4a i 4b budynku zwanego pod 100 balkonami. Inicjatorami zaoenia Spdzielni byli pracownicy Krakowskiego Biura Projektw Budownictwa Przemysowego, a w szczeglnoci Wiesaw Dzielski i Tadeusz Herzig. Ich projekt zosta zaaprobowany przez 45-osobowe zebranie przedstawicieli obydwu przedsibiorstw. W ten sposb stao si ono rwnoczenie pierwszym, Walnym Zgromadzeniem Czonkw zaoycieli Spdzielni. Zebranie to powoao pierwsze wadze Spdzielni. Rok 1959 by rokiem przeomowym w rozwoju Spdzielni. cieray si wwczas dwa pogldy, by dziaalno Spdzielni ograniczy i zakoczy na bloku mieszkalnym przy ul. Retoryka, lub rozpocz duo wiksze zamierzenia inwestycyjne. Gorce dyskusje na ten temat prowadzi Zarzd i Rada Spdzielni. Ostateczny kierunek dziaalnoci Spdzielni nadao Walne Zgromadzenie Czonkw w czerwcu 1959 roku. Wikszoci gosw zobowizao ono Zarzd do poczynienia stara w kierunku wyszukania lokalizacji pod budow duego osiedla spdzielczego, na okoo 4000 mieszka. W ten sposb zdecydowano ostatecznie o rozpoczciu budowy pierwszego w Krakowie zwartego, zorganizowanego spdzielczego osiedla mieszkaniowego. T decyzj pooono podwaliny pod przysz wielk spdzielni mieszkaniow. Od tej pory notuje si bowiem stay napyw nowych czonkw Spdzielni. Energiczne dziaania wadz Spdzielni dla zrealizowania tych zada spowodoway, e ju w rok pniej, jesieni 1960 roku Krakowskie Przedsibiorstwo Robt Inynieryjnych rozpoczo zbrojenie terenu przy ul. Ugorek.
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

199

RYS HISTORYCZNY SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ WSPLNOTA

Nazwa tej ulicy daa nazw przyszemu osiedlu. W maju 1961 r. Spdzielnia przeya pierwsz skromn uroczysto, pooono kamie wgielny pod pierwszy dziesiciokondygnacyjny budynek. Inwestycja wkroczya na szerok drog, chocia czekay j jeszcze due trudnoci. Trzeba przypomnie, e by to okres kiedy Zwizek Spdzielni Mieszkaniowych nie dysponowa tak duymi moliwociami kredytowymi, jakie otrzyma kilka lat pniej, a zwaszcza po wejciu w ycie uchway nr 122 Rady Ministrw z dnia 22 maja 1965 r. W tym czasie Spdzielnia moga liczy zaledwie na 3-4 miliony zotych kredytu rocznie, podczas gdy jeden dziesiciokondygnacyjny budynek mia kosztowa 17 milionw zotych. W takiej sytuacji perspektywa budowy caego osiedla, ktrego koszt szacowano na 150 milionw zotych, istotnie moga wydawa si, o ile nie cakiem nierealna, to w kadym razie bardzo odlega. Trudnoci te nie zniechciy Zarzdu. W roku 1961 rozpoczto budow rwnoczenie trzech budynkw. Aby uzyska pomoc nansow ze Zwizku Spdzielni Mieszkaniowych wczesna polityka Zarzdu musiaa by polityk faktw dokonanych. Okazaa si ona polityk skuteczn. Generalny wykonawca robt, Krakowskie Przedsibiorstwo Budownictwa Miejskiego Zetbeem zakoczyo ju w IV kwartale 1961 roku stany zerowe trzech budynkw o 468 mieszkaniach i wartoci 50 milionw z. Spdzielnia postawia Zwizek przed koniecznoci dalszego nansowania tych budynkw. Dziki cisej wsppracy Zarzdu i Rady Nadzorczej oraz Centralnego Zwizku Spdzielni Budownictwa Mieszkaniowego do koca 1963 roku budynki te oddano do uytku i snansowano koszty ich budowy. Trudna i przymusowa sytuacja ulega wwczas zmianie. Spdzielnia wesza w faz nieprzerwalnego ju inwestowania caego osiedla, ktrego projekt zosta w midzyczasie zakoczony. W trzech oddanych budynkach, wikszo oczekujcych czonkw otrzymaa upragnione mieszkania znacznie przed terminem. Stworzyo to atmosfer zaufania spdzielcw do planw i deklaracji Zarzdu. Byo przecie wielu, ktrzy nie wierzyli w realizacj tego rodzaju zada inwestycyjnych. Sukces pracy Zarzdu Spdzielni i Rady tkwi w tym, e przy pomocy wasnej suby inwestycyjnej przystpiono do realizacji budowy nie indywidualnych, rozproszonych budynkw spdzielczych, ale do budowy osiedla spdzielczego, ktre gwarantowao zastosowanie uprzemysowionych i oszczdnych metod i rozwiza konstrukcyjnych, co przy zachowaniu pe-

200

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

RYS HISTORYCZNY SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ WSPLNOTA

nego komfortu wyposaenia dao w efekcie mieszkania znacznie tasze ni w innych Spdzielniach Krakowa. Dalszy etap w rozwoju Spdzielni i przyspieszenie realizacji inwestycji nastpiy w roku 1964 po wprowadzeniu zasad budownictwa oszczdnociowego. Spdzielnia, prowadzc budowy po najniszych kosztach, moga, wprowadzajc drobne zaledwie zmiany projektowe, zgosi posiadanie penej dokumentacji technicznej na 12 oszczdnych budynkw zaprojektowanych dla osiedla Ugorek. Okazao si, e bya ona jedyn Spdzielni w Krakowie przygotowan do takich inwestycji. Dlatego Centralny Zwizek Spdzielni Budownictwa Mieszkaniowego da pierwszestwo tej wanie Spdzielni w realizacji przygotowanych inwestycji. Dziki temu osiedle spdzielcze zaczo rzeczywicie rosn w oczach. W roku 1966 oddano do uytku ostatnie domy mieszkalne na Ugorku, a w roku 1967- po przezwycieniu trudnoci, oddano do uytku pawilon handlowo-usugowy. Wreszcie w lutym 1968 roku sal widowiskowo-kinow. Pozwolio to na przystpienie do ostatnich robt wykoczeniowych i oddanie ostatnich obiektw: przedszkola oraz 3-kodygnacyjnego garau zespoowego ze stacj obsugi samochodw osobowych. W roku 1969 zakoczona zostaa budowa pierwszego w Krakowie spdzielczego osiedla mieszkaniowego w Rakowicach o nazwie Ugorek. Osiedle to w roku 1974 powikszyo si o dalsze trzy dziesiciokondygnacyjne budynki. Wyniki i dowiadczenia osignite przy budowie pierwszego osiedla byy materiaem i bodcem do szybkiej realizacji dalszych inwestycji. W 1966 roku rozpoczto budow osiedla grzegrzeckiego Dbie. Projektowano je w okresie najwikszych oszczdnoci zastosowanych w budownictwie tamtych lat. Mieszkania na osiedlu Dbie byy nietypowe dla Wsplnoty o niszych od innych osiedli standardach zanionym metrau, porednio owietlonych kuchniach. Na osiedlu Dbie w latach 1966-1970 oddano do uytku 31 blokw mieszkalnych, a w latach 1973-1974 dalsze cztery. Byo to w sumie 2 606 mieszka o 6 286 izbach i powierzchni uytkowej 102.000 m2. Sytuacja inwestycyjna Spdzielni ulega pozytywnej przemianie. Nie byo ju mowy o kopotach nansowych. Budownictwo spdzielcze mogo dysponowa niemal nieograniczonymi kredytami, oczywicie dla przygotowanych dokumentacyjnie inwestycji. Spdzielnia wykorzystujc moliwoci kredytowania inwestycji nie ograniczaa si wycznie do realizacji zwartych osiedli
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

201

RYS HISTORYCZNY SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ WSPLNOTA

Ugorek i Dbie. W okresie tym prowadzono rwnolegle realizacje szeregu budynkw w rnych czciach miasta roboczo zwanymi osiedlami budynkw rozproszonych. Dynamiczny rozwj Spdzielni i przekazywanie do eksploatacji coraz wikszej iloci budynkw wymusi na Zarzdzie podjcie intensywnych dziaa majcych na celu sprawn obsug eksploatacji budynkw i infrastruktury oraz utrzymanie w naleytym stanie technicznym urzdze, jak rwnie wykonywanie biecych prac remontowych. Spdzielnia zorganizowaa w 1966 roku wasn ekip remontow, ktra wykonywaa roboty malarskie, dekarskie, instalacyjne, konserwacj dwigw itp. Dao to moliwo uniezalenienia si od dziaalnoci przedsibiorstw specjalistycznych, ktre bardzo niechtnie roboty te prowadziy. Jakkolwiek praca brygad nie przebiegaa jeszcze zadowalajco, Spdzielnia susznie liczya na to, e ten konieczny eksperyment z kadym rokiem dawa bdzie coraz lepsze wyniki i cel ten osignito. Dalsze intensywne dziaania doprowadziy do wejcia w faz realizacji Osiedla Modych przy ul. Akacjowej. Ma ono swoj dusz histori. Pocztkowo przygotowaa je Dyrekcja Inwestycji Miejskich jako powiernik Spdzielni Modzieowej przy Zakadach Polfa. Pitrzce si trudnoci o mao nie zniechciy dziaaczy spdzielczych do realizacji tej inwestycji. W roku 1964 przygotowanie tej inwestycji przej Zakad Usug Inwestycyjnych przy Centralnym Zwizku Spdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Zdoano pokona trudnoci i zyskano pewno, e bdzie ona zakoczona w roku 1973, obejmujc dziewitnacie picio- i jedenastokondygnacjowych budynkw o 1490 mieszkaniach. W pierwszym etapie inwestycja realizowana bya w technologii wielkoblokowej. W latach 1969 1972 przystpiono do budowy osiedla Akacjowa A, wybudowano tu 9 budynkw o cznej liczbie 1890 izb, 733 mieszka. Ju w okresie realizacji osiedla Akacjowa A Spdzielnia przygotowywaa swoje dalsze zamierzenia budowlane wedug zmienionych projektw dostosowanych do technologii wielkopytowej w typie WUF-T charakteryzujcej si wikszym metraem mieszka oraz lepsz funkcjonalnoci, jak rwnie tym, i wszystkie mieszkania wyposaone zostay w balkony. W nowej technologii i wedug udoskonalonych projektw zrealizowana zostaa w latach 1973 1975 druga cz osiedla Akacjowa B. Powstao tu

202

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

RYS HISTORYCZNY SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ WSPLNOTA

8 budynkw V i XI kondygnacyjnych o 2244 izbach skadajcych si na 576 mieszka o cznej powierzchni 28 300 m2. W technologii wielkopytowej zaprojektowano rwnie osiedle Urzdnicze przy ul. Meissnera oraz wirki i Wigury, zoone z piciu XII-kondygnacyjnych budynkw mieszkalnych posiadajcych cznie 1 829 izb w 474 mieszkaniach 25 500 m2 powierzchni uytkowej. Budow osiedla ukoczono w roku 1979. Rok 1974 przynis w dziaalnoci Spdzielni rozpoczcie budowy zespou A-1, A2 i A3 na Prdniku Czerwonym najwikszego z przygotowanych i realizowanych pod nadzorem suby inwestycyjnej. Przewaajca cz wzniesionych tu budynkw zaprojektowana zostaa w technologii wielkopytowej w zmodernizowanym typie WUF-T i WK -70. Po zakoczeniu budowy zamieszkao tam 17 500 osb w 4 400 mieszkaniach posiadajcych 16 400 izb. O ile dla czonkw Spdzielni oczekujcych na otrzymanie mieszkania spraw najwaniejsz byo budownictwo nowych osiedli, to dla spdzielcw mieszkajcych w zasobach Spdzielni problemami o pierwszorzdnym znaczeniu stay si kwestie utrzymania zasobw mieszkaniowych i urzdze towarzyszcych w naleytym stanie technicznym i czystoci. Sowem to wszystko co zapewnia i zabezpiecza nieprzerwan sprawn eksploatacj budynkw i ich urzdze wind, hydroforni, centralnego ogrzewania. A przecie w 142 budynkach Wsplnoty o ponad 10 tysicach mieszka zamieszkiwao ju ponad 36 tysicy osb, a majtek Spdzielni siga wartoci 2 miliardw zotych. Zarzdzanie tak znacznym zasobem mieszkaniowym zorganizowane zostao w czterech jednostkach osiedlowych: Ugorek, Dbie, Budynki Rozproszone oraz Prdnik Czerwony. Osiedla przeszy na wasny wewntrzny rozrachunek gospodarczy. Posiaday wasne ekipy remontowo-konserwatorskie w zasadzie samowystarczalne w zakresie biecego utrzymania zasobw mieszkaniowych w naleytym stanie technicznym. Due trudnoci, na jakie natraaa Spdzielnia w znalezieniu wykonawcw dla niektrych obiektw zaprojektowanych czy to w technologii tradycyjnej czy te szkieletowej, skoniy Zarzd do zorganizowania wasnego Zakadu Budowlanego. Zakad ten wybudowa w latach 1976-1977 dwa XI-kondygnacyjne budynki mieszkalne na osiedlu Dbie, pawilon usugowy przy ul. Kliny (Dzielskiego 2), w ktrym
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

203

RYS HISTORYCZNY SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ WSPLNOTA

znalaz pomieszczenie Zarzd Spdzielni, Zarzdy osiedli Ugorek i Budynki Rozproszone, a take kierownictwa zakadw wasnych spdzielni. Zakad Budowlany Spdzielni wybudowa rwnie kompleks zaplecza budowlanego Spdzielni na Prdniku Czerwonym o wartoci ponad 120 milionw zotych. Dziaalno inwestycyjna i eksploatacyjna, jakkolwiek podstawowa w yciu Spdzielni, byaby sama w sobie niepena, gdyby nie towarzyszya jej troska o zapewnienie czonkom Wsplnoty moliwie najlepszych warunkw do dziaalnoci spoeczno kulturalnej i wychowawczej. Przekazywanie do eksploatacji tak duych osiedli nie mogo uj uwadze Zarzdu i Radzy Nadzorczej. W krgu zainteresowania i dziaania tych organw oprcz inwestowania i dalszego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych czonkw pojawia si konieczno usprawnienia biecej eksploatacji budynkw oraz zwizanej z tym caej infrastruktury osiedli. Dla rodzin zamieszkujcych ju w zasobach Spdzielni powstay nowe problemy i nowe zainteresowania. Naleay do nich w pierwszym rzdzie troska o urozmaicenie ycia spdzielczego. Tylko pozornie nie ma rnicy midzy mieszkaniem w budynku spdzielczym a mieszkaniem w budynku komunalnym lub prywatnym. Rnica jest istotna. Nie chodzi oczywicie o aspekt nansowy, ale o spdzielcz form zarzdzania zasobami mieszkalnymi, ktra poprzez wczenie inicjatywy samych mieszkacw, aktywizuje ludzi doprowadzajc do powstania specycznej spoecznoci spdzielczej. Wyrobienie spoeczne i bezinteresowna praca dla dobra caoci spdzielczej byy czynnikami decydujcymi o waciwej gospodarce osiedlowej. W tym celu zorganizowano w naszych osiedlach liczne wietlice, szereg sal do prowadzenia zaj plastycznych dla dzieci, kursw jzykowych. Organizowano te kursy, odczyty, wycieczki, zebrania i spotkania. Jak si okazao w praktyce, dziaalno ta ywo interesowaa mieszkacw, stale wzrastaa liczba uczestnikw klubw i zacieniay si wizy wspycia spdzielcw. Mieszkacy osiedli czuli si nie tylko wspodpowiedzialnymi gospodarzami swoich budynkw, ale niemal spokrewnion spdzielcz spoecznoci posiadajc wasny patriotyzm osiedlowy. Wieloletni rozwj Spdzielni nastpi rwnie poprzez szereg zmian organizacyjnych. I tak, ju w roku 1959 Spdzielnia Wsplnota przyja wszystkich czonkw Zakadowej Spdzielni Mieszkaniowej przy Krakow-

204

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

RYS HISTORYCZNY SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ WSPLNOTA

skich Zakadach Tytoniowych, a w roku 1960 wikszo czonkw Spdzielni Mieszkaniowej przy Krakowskich Zakadach Gastronomicznych, wobec czego Spdzielnia Wsplnota przestaa ju by Midzyzakadow Spdzielni budownictwa a staa si jedn z licznych wwczas powszechnych spdzielni lokatorskich w Krakowie. Z kolei w roku 1963 Spdzielnia czy si z Przyzakadow Robotnicz Spdzielni Mieszkaniow Wawel przy Krakowskich Zakadach Cukierniczych Wawel, a w roku 1965 nastpuje poczenie z dwoma wikszymi spdzielniami krakowskimi: Modzieow Midzyzakadow Spdzielni Mieszkaniow, powsta przy Krakowskich Zakadach Farmaceutycznych Polfa oraz Midzyzakadow Spdzielni Mieszkaniow Naftowiec dziaajc przy Przedsibiorstwie Geozyka. Przy tych poczeniach spdzielni, Spdzielnia Wsplnota bya zawsze spdzielni przejmujc i zachowywaa swj statut i nazw, a skad swych wadz powikszaa o aktywistw przejmowanych spdzielni. Po ostatnim poczeniu w roku 1965 nastpia jednak zmiana nazwy Spdzielni i od tego czasu Spdzielnia dziaa jako Modzieowa Spdzielnia Mieszkaniowa Wsplnota w Krakowie. Kada z czonych spdzielni ma swoj histori rozwoju i dziaalnoci, ktra staa si histori Spdzielni. Oczywicie w lad za zmianami organizacyjnymi szy rwnie i zmiany personalne w Zarzdzie i Radzie Spdzielni. Trudno, aby w najkrtszym nawet zarysie obrazu i historii Spdzielni nie wspomnie o ludziach, ktrych codzienna praca oraz oarno spoeczna day rezultaty obecnie ogldane. Pierwsze wadze Spdzielni wybrane w dniu 11 czerwca 1958 r. na zebraniu zaoycieli Spdzielni zgromadziy pierwszych inicjatorw i organizatorw Spdzielni, ktrych szeregi w niedugim czasie powikszone zostay o ludzi , ktrzy wraz z nimi utworzyli wyprbowany i dowiadczony zesp. W skad pierwszej Rady Spdzielni weszli wwczas: Aleksander Panek, Mieczysaw Turkowski, Ryszard Maiski, Stanisaw Bar, Tadeusz Brzk, Helena Pisiewicz, Dionizy Rewicki, Gabriel Sieraski, Henryk piewla, Edward mieciski, Andrzej Wjcik a do Zarzdu Spdzielni powoani zostali: Jan Baum jako przewodniczcy Zarzdu, Wiesaw Dzielski jako jego zastpca, a Jacek Dziewoski i Tadeusz Herzig jako czonkowie. Ju w roku 1959 ustpi z Zarzdu Jacek Dziewoski. Na jego miejsce Rada powoaa Henryka Markiewicza i w tym skadzie Zarzd sprawowa funkcje
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

205

RYS HISTORYCZNY SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ WSPLNOTA

a do lat 1965/66. W roku 1966, po mierci nieodaowanej pamici in. Jana Bauma, przewodniczcym Zarzdu zosta Wiesaw Dzielski, penicy take funkcj Kierownika Spdzielni. Stanowisko czonka Zarzdu obj Mieczysaw Turkowski, gwny ksigowy Spdzielni i dugoletni czonek i przewodniczcy jej Rady. Czonkowie Zarzdu, zgodnie z zasadami organizacji nowoczesnej duej Spdzielni, inwestujcej i eksploatujcej zasoby mieszkaniowe, sprawowali cile okrelone funkcje, kierujc wydzielonymi dziaami organizacyjnymi Spdzielni. Od roku 1961 przewodniczcym Rady by Janusz Rogatko. Wraz z nim od wielu lat pracowao w Radzie szereg czonkw tworzc wyprbowany i dowiadczony zesp, a w szczeglnoci: pp. Zdzisaw Czechowski, Andrzej Dbrowski, Jerzy Hajdasz, Leszek Kaczmarski, Adam Kamie, Anna Kotarba, Eugeniusz Kuczyski, Roman Lysy, Henryk Markiewicz, Halina Poleska, Andrzej Radnicki, Jan Szyda, Mieczysaw Turkowski, Olga Warzecha, Mieczysaw Wiesawski, ucjan Wroniewicz, Kazimierz ty, Jacek uawski. Historia SM Wsplnota byaby niepena, gdyby w niej nie wspomnie o Wiesawie Dzielskim zaoycielu Spdzielni. Pod jego kierownictwem Spdzielnia stawiaa pierwsze kroki, przeywaa najwikszy rozkwit i zdobya uznanie wrd ogu czonkw. Wiesaw Dzielski urodzi si 6 czerwca 1916 r. w Bochni. Uczszcza do szk w Bochni, a nastpnie studiowa w Krakowie, gdzie ukoczy studia prawnicze na Uniwersytecie Jagielloskim. Prace zawodow rozpocz w Bochni, a nastpnie przenis si do Krakowa, podejmujc prac w Hydrotrecie. Od roku 1954 pracowa w Krakowskim Biurze Projektw Budownictwa Przemysowego w Krakowie. Pracujc cay czas doskonali swoje kwalikacje zawodowe. Wyrniajca si osobowo Wiesawa Dzielskiego, jego wizja spdzielczego budownictwa mieszkaniowego sprawia, e spdzielnia zacza si byskawicznie rozwija i staa si czoow spdzielni Krakowa. Wiesaw Dzielski nie tylko walczy o nowe lokalizacje i kredyty, ale te wytyczy nowe szlaki. By nie tylko doskonaym strategiem inwestycyjnym, ale rwnie rzetelnym gospodarzem dobrze rozumiejcym specyk spdzielczoci. Zacz od jednego budynku pooonego przy ul. Retoryka, aby poprzez osiedla Ugorek, Dbie, Akacjowa, Prdnik Czerwony pozostawi po sobie 197 budynkw, w ktrych znajdowao si 10.597 mieszka o cznej powierzchni 445.111m2

206

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

RYS HISTORYCZNY SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ WSPLNOTA

zamieszkaych przez 36.000 mieszkacw, jak rwnie wytyczone szlaki dalszego rozwoju. Wiesaw Dzielski swoj dziaalnoci wpyn na ksztat urbanistyczny wielkiego miasta. W spdzielni, ktra wyrosa z jego pomysu, jego stara i jego wieloletniej pracy, pozostawi wielu swoich uczniw, ktrzy kontynuowali rozpoczte przez niego dzieo. Wiesaw Dzielski zmar 30 padziernika 1979 r. Po jego mierci inwestycyjna dziaalno Spdzielni bya kontynuowana w ograniczonym zakresie, ze wzgldu na powstae trudnoci z pozyskiwaniem nowych terenw, materiaw budowlanych oraz tzw. mocy przerobowych. Narastajce trudnoci gospodarcze pastwa, jak rwnie powstaa sytuacja polityczna powodujca liczne zawirowania, przeniosy si rwnie na dziaalno Spdzielni i jej wewntrzne funkcjonowanie. Sytuacja polityczna i prawna ostatecznie doprowadziy do zwoania Zebrania Przedstawicieli Czonkw, ktre w dniu 15 grudnia 1990 r. podjo uchwa o podziale Spdzielni Mieszkaniowej Wsplnota z dniem 31 grudnia 1990 roku.

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

207

RYS HISTORYCZNY SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ WSPLNOTA

PAMICI MAGISTRA WIESAWA DZIELSKIEGO INICJATORA, CZONKA I ZAOYCIELA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ WSPLNOTA, WSPTWRCY PIERWSZEGO ZWARTEGO OSIEDLA W POLSCE, DUGOLETNIEGO I ZASUONEGO DZIAACZA SPDZIELCZOCI MIESZKANIOWEJ
CZONKOWIE I PRACOWNICY SM WSPLNOTA W KRAKOWIE 1988

208

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

Rozdzia 5 ZARYS POWSTANIA SPDZIELCZOCI

ZARYS POWSTANIA SPDZIELCZOCI

1. POWSTANIE SPDZIELCZOCI NA WIECIE


Spdzielczo zrodzia si z de uboszych warstw spoeczestwa celem ograniczenia wyzysku gwnie w dziedzinie handlu i kredytu. Ju w redniowieczu ludzie starali si powoywa do ycia rozmaite organizacje samopomocy nansowej. Celem byo nie tylko ratowanie si nawzajem w biedzie, ale i wsplna obawa przed lichwiarstwem. Pocztkw spdzielni naley szuka w gildiach, cechach, kasach czy organizowanych przez koci bankach pobonych. Jednak za waciwy pocztek nowoczesnej spdzielczoci uwaa si zorganizowanie w 1844 r. przez robotnikw w Rochdale w Wielkiej Brytanii spdzielni o nazwie Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierw (Rochdale Society of Equitable Pioneers). Idea tej organizacji bya bardzo nona, gdy opieraa si na dawaniu korzyci materialnych oraz poprawie warunkw spoecznych i domowych czonkw zrzeszenia. wiatowa ekspansja spdzielczoci kredytowej zainicjowana zostaa w Niemczech. Za pionierw dwch odrbnych systemw spdzielczoci uznawani byli Herman Schulze i F.W. Raieisen. W 1850 r. Schulze zaoy bank ludowy. Jego program silnie podkrela ekonomiczne wzmocnienie prywatnej drobnej wytwrczoci i opiera si na krtkoterminowym kredycie wekslowym, przystosowanym do potrzeb rzemielnikw, kupcw i drobnych wytwrcw miejskich. Raieisen uwaa spdzielnie kredytowe za jeden z etapw na drodze do zorganizowania ycia we wsplnotach rolnych. W celu ratowania miejscowych chopw przed lichw zaoy w 1862 r. pierwsz w historii kas oszczdnociowo poyczkow, ktrej zasady zdobyy sobie popularno w wielu krajach. Spdzielnie tworzone przez F.W. Raieisena opieray si przede wszystkich na czynniku zaufania i wzajemnej pomocy. Charakterystycznymi cechami modelu Raieisena byy: may zasig dziaania spdzielni, niskie udziay oraz nieograniczona i solidarna odpowiedzialno czonkw za zobowizania spdzielni.

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

211

ZARYS POWSTANIA SPDZIELCZOCI

2. POWSTANIE SPDZIELCZOCI W POLSCE


W Polsce spdzielczo rozwijaa si na gruncie dawnych rodzimych form wspdziaania z wykorzystaniem dowiadcze zagranicznych, gwnie krajw zaborczych. Prekursorem spdzielczoci w Polsce by Stanisaw Staszic, ktry w 1816 r. zaoy w swych dobrach Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze, w celu udoskonalenia rolnictwa i przemysu oraz wsplnego ratowania si w nieszczciach jak pisa w uoonym przez siebie statucie, ktry znosi paszczyzn i nadawa chopom prawo wasnoci uytkowanej ziemi. Na wasno wspln przeznaczy lasy, stawy, cz gruntw uprawnych oraz myn, tartak i cegielni. Zawarty kontrakt z ponad trzystu gospodarzami nakada na nich obowizek uczestniczenia w nansowaniu szk i opieki lekarskiej. Towarzystwo posiadao skad zboowy, ktry poycza w razie potrzeby ziarno na zasiew. Kluczem do dugowiecznoci Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego byo oparcie tego przedsiwzicia na samorzdnoci i samopomocy. Towarzystwo to stao si najbardziej dojrza i trwa organizacj przedspdzielcz w Europie. Na hrubieszowskie korzenie powouj si wszystkie rodzaje polskich spdzielni, w tym spdzielnie mieszkaniowe. Rozwj spdzielni na ziemiach polskich pod koniec XIX wieku zaleny by od sytuacji prawnej i ekonomicznej trzech pastw zaborczych. Najbardziej rozwinitym gospodarczo regionem bya Wielkopolska, gdzie ruch spdzielczy rozwija si bardzo prnie. Du rol w jego rozwoju mieli ks. A. Szamarzewski oraz jego nastpca ks. P. Wawrzyniak. Zwizek, ktrym kierowa liczy przed I wojn wiatow 326 spdzielni. W pniejszym okresie a do odzyskania niepodlegoci w 1918 r. powstaway kolejne formy spdzielni, a po spdzielnie mieszkaniowe. W okresie midzywojennym spdzielnie odegray istotn rol w rozwoju kraju, zwaszcza w zakresie budownictwa mieszkaniowego, handlu i produkcji rolnej. Sprzyjay temu zarwno przejrzyste i przyjazne spdzielni przepisy prawne i chyba

212

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

ZARYS POWSTANIA SPDZIELCZOCI

najlepsza w historii spdzielczoci ustawa o spdzielniach uchwalona przez Sejm dnia 29 padziernika 1920 r., jak i atmosfera jaka otaczaa ruch spdzielczy i jego idee. Warto wspomnie, e w latach 1918-1939 sdy rejestrowe notoway od 12.000 do 16.000 spdzielni dziaajcych na terenie naszego kraju. Po zakoczeniu drugiej wojny wiatowej ruch spdzielczy rozwija si dwutorowo. W krajach rozwinitych i demokratycznych spdzielczo ewoluowaa i dostosowywaa si do realiw nowoczesnej gospodarki rynkowej. Natomiast w krajach bloku socjalistycznego, w tym w Polsce, zosta wprzgnity w walk ideologiczn na potrzeby nowego systemu. Pozbawiono spdzielczo wanych i istotnych cech takich jak: samorzdno i niezaleno; centralizujc, kontrolujc i uzaleniajc ruch spdzielczy i same spdzielnie od decyzji politycznych i organw centralnych. Dopiero na przeomie lat 1980/1990 ruch spdzielczy w Polsce zacz odzyskiwa utracon niezaleno. Polska tradycja spdzielcza jest bardzo zoona. W latach 1945-1989 spdzielnie wtoczone zostay w system planowej gospodarki pastwowej i znacznie utraciy na swojej tosamoci i autentycznoci. Bdc w tamtych warunkach najbardziej woln form dziaalnoci gospodarczej bardzo ucierpiay po zmianie ustrojowej, bowiem kojarzone byy ze starym systemem politycznym. Na przemiany po roku 1990 duy wpyw mia niechtny stosunek nowych elit politycznych, do powszechny brak rozumienia istoty spdzielczego systemu gospodarowania, a take kryzys spdzielczej tosamoci, ktry doprowadzi do wikszego ni mona si byo spodziewa ograniczenia potencjau gospodarczego spdzielczoci. Straty zarwno w stree materialnej, jak i spoecznej okazay si bardzo due. Spdzielczo jako sektor spoeczno gospodarczy przestaa funkcjonowa w wiadomoci spoecznej. Pastwo pomijao, bd nie zauwaao roli spdzielczoci jako istotnego elementu budowy, zapisanej w Konstytucji, spoecznej gospodarki rynkowej. Spdzielczo w duym stopniu sprowadzona zostaa do czystego biznesu, co stoi w sprzecznoci z jej istot i zasadami. Dzi coraz powszechniej przyznaje si, e spdzielczo stanowi jedn ze wspczesnych form rozwoju gospodarczego. Stanowi ona niezbdny komponent spoeczestwa obywatelskiego, przyczynia si do budowy pastwa bardziej przyjaznego dla ludzi. Stwarza szanse aktywnoci spoecznej i zawodowej, daje wiksze poczucie bezpieczestwa i stabilizacji oraz moliwoci uczestniczenia w procesie gospodarowania.
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

213

Rozdzia 6 HISTORIA SPDZIELCZOCI MIESZKANIOWEJ

HISTORIA SPDZIELCZOCI MIESZKANIOWEJ

HISTORIA SPDZIELCZOCI MIESZKANIOWEJ


Pierwsze wsplnoty budowlano-mieszkaniowe o charakterze spdzielczym, w formie spek akcyjnych lub klubw, zaczy powstawa w Anglii ju na pocztku XIX wieku, wraz z rozwojem przemysu i powstawaniem wielkich skupisk ludzkich. Pierwszymi pionierami i teoretykami, ktrzy poprzedzili masowy ruch spdzielczy na wiecie byli: Karol Fourier (1772-1837) francuski myliciel; opracowa ide budowania osiedli tzw. falang, opartych na samowystarczalnych zrzeszeniach. Robert Owen (1771-1858) opracowa projekt wsplnot, rwnie mieszkaniowych. W Ameryce Pn. powstaa wsplnota pod nazw Nowa Harmonia. Ebenezer Howard (1850-1928) postulowa zakadanie miast ogrodw. Miasto to miao czy dwie funkcje, by miejscem pracy oraz miejscem do mieszkania i wypoczynku. Zakada budow osiedli dla wsplnot mieszkaniowych. Ide t wykorzystali midzy innymi warszawscy spdzielcy. W 1836 r. wydano w Anglii pierwsz ustaw o spdzielniach budowlanych, a w 1851r. powstao wzorcowe osiedle robotnikw w Londynie. Wzorce budownictwa spdzielczego przenikny do szeregu innych pastw, a przede wszystkim do Szwajcarii, Niemiec i Stanw Zjednoczonych, gdzie w zwizku z duym skupieniem ludnoci w miastach i centrach fabrycznych, sprawa mieszkaniowa stawaa si coraz waniejszym problemem spoecznym. Szczeglnie rozwiny si spdzielnie budowlane w Ameryce Pnocnej. W 1892 r. prowadzio dziaalno 5828 spdzielni zrzeszajc okoo dwch milionw czonkw. Za pierwsze wsplnoty mieszkaniowe w Polsce moemy uzna powoane w 1890 roku spdzielnie w Bydgoszczy i Towarzystwo Pomoc Spka Budowlana w Poznaniu. Powstanie Pomocy zainicjowa dyrektor Banku Zwizku Spek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu Jzef Kasztelan. Na
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

217

HISTORIA SPDZIELCZOCI MIESZKANIOWEJ

licie czonkw znalaz si rwnie Stefan Cegielski i wybitna aktorka Helena Modrzejewska. Na przeomie XIX i XX stulecia, ruch spdzielczoci mieszkaniowej przybra na sile na terenie zaboru pruskiego. Idc za przykadem Poznania, zaczto powoywa do ycia spdzielnie w innych miastach, m.in. w Rawiczu, Grudzidzu, Tczewie, Inowrocawiu. W roku 1908 powoano, uznan za najstarsz na lsku, spdzielni w Chorzowie. Gorzej rzecz si miaa na terenie sabo rozwinitego gospodarczo zaboru austriackiego. Dziaa tu wybitny spoecznik dr Adolf Gross (1862-1932), pose na sejm wiedeski i radny miasta Krakowa. Z jego inicjatywy doszo w 1910 roku do wydania ustawy o funduszu mieszkaniowym. Doprowadzi on rwnie do powoania w Krakowie Powszechnego Towarzystwa Budowy Tanich Domw Mieszkalnych i Domw Robotniczych, ktre zostao uznane za jedn z pierwszych w Polsce organizacji "paraspdzielczych". Podobne stowarzyszenia chocia na mniejsz skal powstaway w innych miastach Galicji. Z powodu zbyt wysokich kosztw materiaowych nie rozpoczy one wznoszenia domw, a wic nie odegray adnej roli w rozwoju spdzielczoci. Nie zaprzestano jednak prb rozwizania problemw mieszkaniowych. Przykadem moe by inicjatywa grupy urzdniczek krakowskiej poczty, ktre w 1913 roku powoay wasne Towarzystwo Budowlane Urzdniczek Pocztowych. Kierowaa nim Wadysawa Habichtwna. Do wybuchu I wojny wiatowej na terenie ziem polskich powstao okoo 40 wsplnot mieszkaniowych. Wizja wspaniaych, tanich szklanych domw, przedstawiona przez Stefana eromskiego w Przedwioniu, oywiaa marzenia wielu Polakw, ktrzy wreszcie doczekali si wolnoci. Lecz midzy marzeniami a rzeczywistoci istniaa przepa. Sytuacja mieszkaniowa ludnoci przedstawiaa si wrcz tragicznie. Szczeglnie le dziao si w miastach czysto przemysowych. W odzi pierwsza spdzielnia powstaa w roku 1922, a do roku 1925 istniao ju kilka wsplnot: dzka Spdzielnia Budowy Domw Udziaowych, Robotnicza Spdzielnia Mieszkaniowa, Spdzielcze Stowarzyszenie Mieszkaniowe Pracownikw Kolejowych. Prna dziaalno tych i innych Spdzielni doprowadzia do uchwalenia w dniu 1 sierpnia 1919 roku ustawy o Pastwowym Funduszu Budowlanym, a 29 padziernika 1920 roku Sejm Rzeczpospolitej przyj ustaw o spdzielniach. Wydane akty normatywne ureguloway zasady budownictwa spdziel-

218

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

HISTORIA SPDZIELCZOCI MIESZKANIOWEJ

czego. Od tej pory kada ze spdzielni moga liczy na kredyt. Pocztkowo w kredyt siga nawet 95% kosztw budowy, a spaty rozkadano na 20 lat. I cho mieszkania byy mae, tanie, kiepsko wyposaone to jednak byy. Jako ciekawostk naley zaznaczy, e ustawa z roku 1920 obowizywaa a do roku 1961. Midzy rokiem 1924 a 1937 w oparciu o kredyty zbudowano blisko 96 tysicy mieszka z 259 tysicami izb. Statystyki z 1930 roku unaoczniaj skal problemu. Milion mieszkacw miast wczesnej Polski yo w warunkach powyej 5 osb na izb, a 38 tysicy a po 9 osb. Na przykad w odzi a 63% zasobw stanowiy mieszkania jednoizbowe.Wedug teoretykw spdzielczoci mieszkaniowej dwudziestolecie midzywojenne mona podzieli na trzy fazy rozwojowe: I okres (1919-1929) ywioowy, pospieszny rozwj, czsto nieco chaotyczny. II okres (1930-1935) zahamowanie rozwoju, czasem wrcz niszczce, spowodowane wielkim oglnowiatowym kryzysem gospodarczym, ktry bolenie uderzy rwnie w Polsk i III okres (1936-1939) ponowny, zdecydowany start ku rozwojowi, niestety przerwany brutalnie we wrzeniu 1939 roku. W Krakowie najstarsza spdzielnia mieszkaniowa to Krakowska Spdzielnia Mieszkaniowa, ktra powstaa w grudniu 1929 roku, a we wrzeniu 1930 roku rozpocza budow pierwszego gmachu mieszkalnego Spdzielni na gruntach wykupionych od gminy Krakw. W maju 1939 roku odbyo si uroczyste otwarcie domu mieszkalnego i czci spoecznej Krakowskiej Spdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Parkowej 15. W okresie midzywojennym rozwijay si dwa typy wsplnot mieszkaniowych: spdzielnie lokatorskie oraz spdzielnie budowlano-mieszkaniowe wasnociowe. Te ostatnie budoway mieszkania, z ktrych zdecydowan wikszo stanowiy mieszkania posiadajce 3, 4, a nawet wicej ni 5 izb. Czy zatem spdzielnie budowlano-mieszkaniowe byy spdzielniami z prawdziwego zdarzenia, czy te zgromadzeniem, zrzeszeniem wacicieli mieszka traktowanych raczej jako pokupny towar. Mieszkania w tyche spdzielniach byy wasnoci lokatorw, ktrzy mogli tym swoim "towarem" dowolnie handlowa. Aby unaoczni skal problemu, naley zacytowa fragment wystpienia dziaaczki spdzielczej (Zoi Daszyskiej- Goliskiej) podczas konferencji w marcu 1930 r.: U nas jednak spdzielnie zbaczaj z waciwej drogi i buduj czsto wille zbytkowe, ktre su wacicielowi nie tylko za mieszkanie,
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

219

HISTORIA SPDZIELCZOCI MIESZKANIOWEJ

co jako obiekt najmu, i to za dolary. Spotyka si spdzielcw z udziaami w kilku kooperatywach. Naturalnie, w kadej korzystaj z kredytw pastwowych, a potem mieszkania s dla nich rdem zarobku (...) mamy tu bodaj najbrzydsz form blagi. Pod oson spdzielnictwa, tzw. prdu humanitarnego, robi si interesa i stwarza now zapor w otrzymaniu mieszkania przez lokatorw mniej bezwzgldnych a uczciwych...". Wojna i okres okupacji niemieckiej przyniosy zagad wielu spdzielni. Z danych na rok 1945 wyoni si prawdziwy obraz zniszcze, ktre dotkny spdzielczo mieszkaniow. Liczba spdzielni ulega zmniejszeniu o 61%; przestao istnie ponad 75% zasobw mieszkaniowych. Kolosalne straty poniosa zarwno spdzielczo lokatorska, jak i budowlano-mieszkaniowa. Ta pierwsza, z 18 495 izbami w roku 1937, w 1945 roku pozostaa z liczb 6 829 izb. Ta druga odnotowaa straty znaczniejsze. Z 37 789 izb w roku 1937 ocalay zaledwie 8 124, a ze 192 spdzielni przetrway tylko 73. W okresie powojennym przed spdzielczoci stano zadanie niemal ponad siy. Tymczasem wadze wprowadzay restrykcje w dziaalnoci spdzielni ograniczajc je do roli administratora posiadanych zasobw, by wreszcie w roku 1951 przej je i pozbawi praw do dysponowania mieszkaniami bdcymi dotd wasnoci wspln czonkw. Domy spdzielcze zostay po prostu objte publiczn gospodark lokalami, co dawao administracji pastwowej prawo wprowadzania do lokali na mocy nakazu kwaterunkowego nowych lokatorw. Zostaa rozwizana Centrala Spdzielni Mieszkaniowych, a jej agendy przekazano Centralnemu Zwizkowi Spdzielczemu. "Zapa" z wczesnych lat 50. dugo jeszcze bdzie odbijaa si na dziaalnoci gospodarczej poszczeglnych spdzielni, jak i caej ich zbiorowoci. Wze gordyjski" nasilajcego si braku mieszka domaga si przecicia. Jesieni 1956 r. sformuowano podstawowe zaoenia nowej polityki mieszkaniowej". Wedug danych GUS-u w kocu roku 1949 w miastach yo 8 920 tysicy osb, a pod koniec roku 1955 byo ich ju 12 067 tysicy. W tej sytuacji zwoano I Krajowy Zjazd Delegatw Spdzielni Mieszkaniowych. Odby si on 28-29 grudnia 1956 r. w auli Uniwersytetu Warszawskiego. Przybyo 340 delegatw. Zjazd powoa Zwizek Spdzielni Mieszkaniowych oraz przyj jego statut. Wybrano te Rad Nadzorcz. W latach 1956-1958 nadawano spdzielczoci mieszkaniowej nowy "kierunek ruchu". Staa si ona czci pastwo-

220

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

HISTORIA SPDZIELCZOCI MIESZKANIOWEJ

wej polityki mieszkaniowej, penic nie tylko funkcje ekonomiczne, spoeczne, ale i polityczne. W okresie 1959-1965 organizacje spdzielcze rozwijay si ywioowo, co wynikao z zaoe, e spdzielnie mieszkaniowe powinny istnie wszdzie, w kadym niemal zaktku kraju. To "inne" mylenie wyziera dokadnie z Uchway II Krajowego Zjazdu Delegatw Spdzielni Mieszkaniowych zwoanego 25-26 kwietnia 1965 roku. Czytamy w niej, e "przyszli czonkowie powinni by kierowani do spdzielni w zasadzie przez zwizki zawodowe i zakady pracy. Ale nie by to koniec "reformowania" spdzielczoci mieszkaniowej. Rok 1962 przynis zarzdzenie wprowadzajce tzw. budownictwo oszczdne. Tak pojawia si na rynku "zmora" malutekich mieszka, zwanych do dzi "gomukowskimi", i do dzi zasiedlonych. Powstaj cae osiedla zoone z ciasnych dziupli, gdzie nie sposb normalnie egzystowa. "Oszczdne" mieszkania, mae i le wyposaone, nie przyjy si na rynku. Rwnie wprowadzenie instytucji kandydata na czonka spdzielni sparaliowaa samorzdno spdzielni, ktrym wyjto z rk nawet decyzje dotyczce czonkw. Ilo czonkw spdzielni bezustannie si powikszaa. Lawinowy wzrost oddaj najlepiej liczby. Ot w kocwce roku 1956 spdzielnie gromadziy 35 tysicy czonkw. W roku 1965 byo ich 332 tysice, w roku 1970 ju milion. Rok 1987 zamkn si liczb 3 milionw 300 tysicy oczekujcych. Ptla na "szyi" spdzielczoci mieszkaniowej zacza si zacienia. Czas oczekiwania na przydzia wyduy si o... cae pokolenie. I cho liczba spdzielni wzrastaa nie byy one w stanie sprosta potrzebom rosncym wrcz lawinowo. W latach 1970-1989 oddawano do uytku redniorocznie okoo 95 tysicy mieszka, za napyw czonkw siga okoo 120 tysicy. W kocu lat 80. byo ju blisko 3 100 spdzielni, a wic niemal trzykrotnie wicej ni przed 15 laty. Nie uchronio to jednak spdzielczoci od kryzysu, ktry systematycznie narasta od roku 1980. Przemiany polityczne w kraju obrady "okrgego stou" w 1989 roku zmierzay w kierunku wydobycia spdzielczoci mieszkaniowej z kryzysu. Stao si oczywiste, e faktem sta si musi kolejna potna reorganizacja mieszkalnictwa, gwnie spdzielczego. Obradowano nad tym w Poznaniu w 1990 roku w setn rocznic narodzin polskiej spdzielczoci mieszkaniowej. W latach nastpnych sytuacja ulega stopniowej poprawie. Wedug danych GUS-u, na 31 grudnia 1996 roku w rkach 2 642 spdzielni mieszkaniowych byo 10 740 592 izb.
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

221

HISTORIA SPDZIELCZOCI MIESZKANIOWEJ

Wedug danych na maj 2001 roku liczba spdzielni mieszkaniowych wzrosa do 3 425; w tym czasie w fazie likwidacji byy 472 spdzielnie. Spdzielczo mieszkaniowa nadal szuka swojej drogi. Dziaa w warunkach trudnych, wrd rzeczywistoci, ktrej gwnym znamieniem jest stopie zuboenia spoeczestwa. Musimy te znale jedn, wspln dla wszystkich organizacji spdzielczoci mieszkaniowej, drog wyjcia z sytuacji, czasem przerastajcej siy poszczeglnych spdzielni i ich organw. Wszak naczeln intencj kadej spdzielni jest dobro wsplne, pamitajc, e naley ono do spdzielcw. Do nas.

222

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

Rozdzia 7 MIDZYNARODOWY ZWIZEK SPDZIELCZY

MIDZYNARODOWY ZWIZEK SPDZIELCZY

MIDZYNARODOWY ZWIZEK SPDZIELCZY


Midzynarodowy Zwizek Spdzielczy zosta zaoony w 1895 r. i jest najwiksz wiatow organizacj pozarzdow skupiajc krajowe i ponadnarodowe organizacje spdzielcze z wielu rnych sektorw gospodarczych. Aktualnie MZS zrzesza 221 organizacji czonkowskich z 85 krajw caego wiata. czna liczba pojedynczych czonkw MZS wynosi 800 milionw. Midzynarodowy Zwizek Spdzielczy jest bardzo powanym partnerem Banku wiatowego, Midzynarodowej Organizacji Pracy czy te Organizacji Narodw Zjednoczonych. Ta ostatnia na najbliszej sesji swojego Zgromadzenia planuje ogosi rok 2011 Rokiem Spdzielczoci ONZ. Midzynarodowy Zwizek Spdzielczy planuje i realizuje rnego rodzaju formy i projekty dziaania. Jednym z projektw realizowanych przez MZS jest Ranking 300 najwikszych spdzielni wiata. Pierwsze wyniki tego rankingu ukazay si gospodarcz przedsibiorstw spdzielczych. Okazao si, i 300 najwikszych spdzielni wiata produkuje PKB rwne Produktowi Krajowemu Brutto Kanady. W roku 2008 Ranking 300 najwikszych spdzielni zosta opublikowany po raz trzeci, aby wskaza tym, ktrzy nie doceniaj spdzielczoci, jak skutecznym biznesem s przedsibiorstwa spdzielcze, jak wanym s pracodawc i w jak istotny sposb przyczyniaj si do utrzymania stabilnoci spoeczno ekonomicznej. Ranking opublikowany w 2008 r. ukazuje, i produkcja 300 najwikszych spdzielni wiata stanowi wielko 10-tej gospodarki wiata, a ich obroty w stosunku do roku 2007 wzrosy o 14%. Ukaza on rwnie, i najwicej spdzielni w tegorocznym rankingu pochodzi z Francji, Stanw Zjednoczonych, Japonii, Niemiec i Holandii. W rankingu 30% spdzielni reprezentuje sektor ywieniowy, 23% handel detaliczny, 22% sektor ubezpieczeniowy, a 19% bankowo. Na wszystkich kontynentach i w wielu krajach spdzielczo jest gwnym podmiotem gospodarczym. Przytoczone poniej kilka danych statystycznych ukazuje gospodarczy i spoeczny wymiar spdzielczoci na wiecie:
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

225

MIDZYNARODOWY ZWIZEK SPDZIELCZY

w Argentynie istnieje 17 941 spdzielni zrzeszajcych 9,1 miliona czonkw; w Kanadzie, 1 na 3 obywateli jest czonkiem spdzielni; w Kolumbii 3,3 miliona obywateli naley do spdzielni co stanowi ponad 8%; w Niemczech 1 na 4 osoby naley do spdzielni, co stanowi okoo 20 milionw ludzi; w Stanach Zjednoczonych 25% spoeczestwa naley do rnych organizacji spdzielczych; w Indiach jest 239 milionw spdzielcw!!! w Belgii spdzielnie farmaceutyczne posiadaj udzia w rynku na poziomie 19,5 %; w Brazylii produkuj 72% pszenicy, 43% soi, 39% mleka, 38% baweny, 21% kawy, 16% kukurydzy; w Danii spdzielczo konsumencka zajmuje 37 % rynku; skie grupy spdzielcze zajmuj 74% rynku produkcji misa, 96% rynku produktw mleczarskich, 50% rynku jajek oraz posiaday 34,2% depozytw bankowych; w Sowenii, spdzielnie rolnicze produkuj 72% mleka czy 77% produkcji ziemniakw. W ramach Midzynarodowego Zwizku Spdzielczego swoj dziaalno prowadz i rozwijaj si gospodarczo spdzielnie, ktre zrzeszone s w dziewiciu sektorach: Rolniczy: ICAO Midzynarodowa Organizacja Spdzielczoci Rolniczej; Bankowo i kredyty: Midzynarodowe Stowarzyszenie Spdzielczoci Bankowej Konsumencki: Spdzielnie Konsumenckie w wiecie; Rybowstwo: Midzynarodowa Organizacja Spdzielczoci Rybowczej; Zdrowie: Midzynarodowa Organizacja Spdzielczoci Lekarskiej; Mieszkalnictwo: Midzynarodowa Organizacja Spdzielczoci Mieszkaniowej;

226

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

MIDZYNARODOWY ZWIZEK SPDZIELCZY

Przemys i usugi: CICOPA Midzynarodowa Organizacja Spdzielni Przemysowych, Rkodzielniczych i Usugowych; Ubezpieczenia: Midzynarodowa Federacja Spdzielni Towarzystw Ubezpiecze Wzajemnych; Podre: Midzynarodowe Stowarzyszenie Turystyczne.

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

227

Rozdzia 8. ZASADY SPDZIELCZE

ZASADY SPDZIELCZE

ZASADY SPDZIELCZE
Organizacje spdzielcze z caego wiata zrzeszane s w Midzynarodowym Zwizku Spdzielczym (International Cooperative Alliance), ktry jest najwiksz organizacj pozarzdow. W 1995 roku MZS okreli wartoci, ktrymi winny si kierowa Spdzielnie. Jest to: samopomoc, demokracja, rwno, sprawiedliwo, solidarno, uczciwo i odpowiedzialno spoeczna. Midzynarodowy Zwizek Spdzielczy ponownie sformuowa zasady spdzielcze, dostosowujc je do wymogw nowoczesnych spoeczestw. DEFINICJA Spdzielnia jest niezalenym stowarzyszeniem osb czcych si dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wsplnych gospodarczych, socjalnych oraz kulturalnych potrzeb i de poprzez wspposiadane i demokratycznie zarzdzane przedsiwzicie. WARTOCI Spdzielnie swoj dziaalno opieraj si na wartociach takich jak: samo odpowiedzialno, demokracja, rwno, sprawiedliwo i solidarno. Zgodnie z tradycjami zaoycieli ruchu, spdzielcy wierz w wartoci etyczne, jak: uczciwo, otwarto, odpowiedzialno spoeczna oraz troska o innych. ZASADY Zasady spdzielcze s to wskazwki, zgodnie z ktrymi spdzielnie w praktyce realizuj swoje wartoci. Pierwsza zasada: Dobrowolne i powszechnie dostpne czonkostwo Spdzielnie s organizacjami dobrowolnymi, dostpnymi dla wszystkich osb mogcych skorzysta z ich wiadcze i gotowych wypenia obowizki
KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

231

ZASADY SPDZIELCZE

zwizane z czonkostwem- bez dyskryminowania pci, statusu spoecznego, rasy, przekona politycznych i religii. Druga zasada: Demokratyczna kontrola Spdzielnie s demokratycznymi organizacjami kontrolowanymi przez swoich czonkw, ktrzy aktywnie uczestnicz w ustalaniu polityki dziaania spdzielni i w podejmowaniu decyzji. Mczyni i kobiety penicy w spdzielni funkcje z wyboru s odpowiedzialni wobec czonkw. W spdzielniach czonkowie maj rwne prawo gosu (jeden czonek jeden gos); zwizki spdzielcze organizuj si rwnie na demokratycznych zasadach. Trzecia zasada: Ekonomiczne uczestnictwa czonkw Czonkowie rwnomiernie skadaj si na majtek spdzielni i demokratycznie go kontroluj. Co najmniej cz majtku jest niepodzielna i stanowi wasno spdzielni. Zazwyczaj czonkowie nie otrzymuj lub otrzymuj bardzo ma dywidend od swoich udziaw, stanowicych warunek ich czonkostwa. Nadwyki bilansowe czonkowie przeznaczaj na nastpujce cele: rozwj swojej spdzielni zwikszajc w miar moliwoci fundusz rezerwowy, ktrego co najmniej cz staje si niepodzielna, zwrot czonkom proporcjonalnie do ich transakcji ze spdzielni, nansowanie innej dziaalnoci zatwierdzonej przez czonkw. Czwarta zasada: Samorzd i niezaleno Spdzielnie s samorzdnymi, samopomocowymi organizacjami zarzdzanymi przez swoich czonkw. W przypadku zawierania umw z innymi jednostkami organizacyjnymi, wczajc w to rzdy, lub gdy zwikszaj swj kapita, korzystajc z zewntrznych rde, czyni to w taki sposb, by zapewni demokratyczne zarzdzanie przez czonkw i utrzyma swoj spdzielcz niezaleno.

232

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

ZASADY SPDZIELCZE

Pita zasada: Ksztacenie, szkolenie i informowanie Spdzielnie zapewniaj moliwo ksztacenia i szkolenia swoim czonkom, przedstawicielom wybranym do organw spdzielni, personelowi kierowniczemu i pracownikom po to, aby przyczyniali si oni w bardziej efektywny sposb do rozwoju spdzielni. Spdzielnie informuj spoeczestwo, a w szczeglnoci modzie i osoby ksztatujce opini publiczn, o celach spdzielczoci i korzyciach wynikajcych z tej dziaalnoci. Szsta zasada: Wsppraca pomidzy spdzielniami Spdzielnie staraj si suy swoim czonkom w sposb najbardziej efektywny oraz wzmacnia ruch spdzielczy poprzez wspprac w ramach struktur lokalnych, krajowych, regionalnych i midzynarodowych. Sidma zasada: Troska o spoecznoci lokalne Spdzielnie pracuj dla zapewnienia trwaego rozwoju spoecznoci lokalnych, realizujc polityk zatwierdzon przez swoich czonkw.

Zaktualizowane zasady spdzielcze zaakceptowane przez Zgromadzenie Oglne podczas kongresu w Manchesterze z okazji 100-lecia Midzynarodowego Zwizku Spdzielczego w 1995 r. wyranie okreliy, i Spdzielnie nie kieruj si maksymalizacj zysku, lecz zaspokajaniem potrzeb swoich czonkw. Spdzielnie tworz wiksze poczucie bezpieczestwa i stabilizacji. Zasady za i wartoci, jakimi kieruj si spdzielnie s praktycznie tosame z wartociami bdcymi podstaw budowania spoeczestwa obywatelskiego.

KRONIKA DWUDZIESTOLECIA SPDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK W KRAKOWIE

233

PRZYPISY

1. Protokoy z Zebra Przedstawicieli Czonkw SM Ugorek za lata 1990-2007 oraz protokoy z Walnych Zgromadze z lat 2008-2010. 2. Protokoy z posiedze Rady Nadzorczej SM Ugorek za lata 1991-2010. 3. Sprawozdania nansowe SM Ugorek. 4. Roczne sprawozdania Zarzdu SM Ugorek. 5. Roczne sprawozdania Rady Nadzorczej SM Ugorek. 6. Protokoy z przeprowadzonej lustracji SM Ugorek. 7. Broszura MSM Wsplnota 1958-1968. 8. Broszura MSM Wsplnota 1958-1978. 9. Biograa Wiesawa Dzielskiego opracowanie Zygmunt Kubicki, Jerzy Lisicki 10. Spdzielczo Mieszkaniowa w Polsce. Housing Cooperatives in Poland. Stanisaw Kotowski, Katarzyna Janikowska. 11. Publikacje Krajowej Rady Spdzielczej. 12. Internet. 13. Materiay archiwalne MSM Wsplnota i SM Ugorek. 14. Statut SM Ugorek.

POSOWIE
Zarzd SM Ugorek dotyczy: uzupenienia do Kroniki Pan Mieczysaw Gb piszc Kronik SM Ugorek w swojej skromnoci nie wspomnia o wasnych zasugach. Bdc w latach 1994/5-2000 Przewodniczcym Rady Nadzorczej by inspiratorem programu termomomodrnizacji. To jego starania doprowadziy do podjcia przez Rad Nadzorcz uchway o rozpoczciu w roku 1997 termomodernizacji zasobw mieszkaniowych Spdzielni. Zakoczono j w 2007 r. Warte podkrelenia jest to, e zaproponowany system nansowania by najlepszy z moliwych. W czasie kadencji p. Mieczysawa Gba odzyskano tereny Bazy przy ul. Powstacw 50, a przejcie nad nimi zarzdzania byo strzaem w dziesitk. W tym okresie Spdzielnia przeja rwnie bezpatnie budynek przy ul. Cystersw 2. Umiejtno wsppracy p. Gba z innymi pozwolia na pozyskanie do Rady aktywnych czonkw Spdzielni, ktrzy w kolejnych kadencjach kontynuuj wypracowane w tym czasie formy organizacji i zarzdzania Spdzielni. Bdc w latach 2003-2009 Sekretarzem Rady p. Mieczysaw Gb doprowadzi do skodykowania kompletu regulaminw wewntrznych obowizujcych w Spdzielni. By rwnoczenie inicjatorem poczyna penicych w tym okresie funkcje Przewodniczcych Rady Nadzorczej. Moe si zdawa, e to co napisaem jest monogra wspomnianej osoby, ale warto to zapamita. Tadeusz Cisowski Przewodniczcy Rady Nadzorczej