You are on page 1of 25

Argument
Rugaciunea copiilor se urc! pe Iuminii ~i se a~eazA la iuima lui Dumnezeu 1
razele
Rugdcl1lnea

I_"';\-

tuturor

oamenilor, vA va salva

RIl6AEIl1NI
PENTRU COPII
-

BE

dar mai ales

a copiilor,

lumea de la prabusire.

Azi vorbim Sjdnllli
iodeamnA

de pre Apostol

rugaciun e, Pavel
"RllgaJi-va

dar uit!(m sA ne mai rugam,

rr
I,!

ne

lPARITA CU BINECUVANTAREA PREA SFINTITUL 1

cu sUiruint!:

neineetat!' (l - TES. 5; 17) Iar omul e adevarat om doar afdt-" cat se
roaga I

t
:.,'"

CALIN1C

Epi 'cop de Arges, Muscel ~i Teleorman

1996

N. spune Ecleslastul.entru copii Copcrta c.oleqiei: Nelu Pop. Rugiciunea aura de Aur) r. (Sf loan Guru de Aur) 2.a cum prin re pir atte omul trage aerul dtn jurul sAu Si IDspirli din el vita Htatea .: 973-96083-2-9 este ufJarea nmului duhovnicesc. eum dar sii DII fie 'Heme pentru ruglirillne. DESPRE RUGACIUNE 1.3. Este "vreme pentru orlee lucru de sub eet!".Carte de rugiciuru . prin care se dobindese toate darurile.1).R.S. tot . RugicJunea este eel dintii dar al lui Dumnezeu.i forta. care este eel dintii lucru de sub eer ?! (Sf Joan 3. Rllglciunea este eea dintii datorie II crestlnulut. (EeI. A.

Rugliciunea firA dragoste nu cste ascultata. tuturor vtrtutllnr este flirl de care oiel pustul. peotru copo Carte de mgllduni privegberea. (Fericuu! Augustin) (Fericitul Augustin) S. Diavolul niei esteneala.I smerenia 5. nu Ie poate tmtta. Dad vrei ea rugieiunea ta sl zboare tiber pinilia Dumnezeu.I putere duhevniceasca. peatru eli numai dragostea deschlde u.I umbJit mereu rAcDiod (I Petru 4.ti cind te rogi peotru 8. desehlde in fatJl Dubului prezeot pretulindeni. prtmeste din nlmle. SA DU te mindre. nu insearnni poate imita pe om in Ii vom ziee de post? Nid el ou n mAniud nfmle: Ii zieem de privegbere? EI nu doarme niciodaUl. toate! peolm copo EI viatli . otunci dl-j douli aripi: postul . (Sf Juan Scriranll) 6. 8). Nu uilafi. oiel .Ue mglidunii. se inUrnpl1 eft clneva sa 0 . .Carte de rugiciunl astlel prin rnglieiuoe. Nomai dragostea inceapi rugliciunea ca un plieAtos ~i sl termine ca un drept. peotru eli ceea ce a lucrat in adinc II fost crediota lor.I mUo5tenia.j suIletul se lui Dumnezeu . (Sf Efrem Sin/I) 7. (Sf loan Gura de Aur} . (Sf Efrem SimI) altii ~i e~(j ascultat. Capul dragostea.

Dumner. ~.tij Vistferul buniitltllor .I Te slUlsluie. StApilne. Bunnie. Sflnte tare. Mingileiorule.imlintuie~te. Rugitciuni Incepatoare Slavd Marire Tattflui Dub. roste~te mai fmili rugadun/ie Yncepmoare. adulIii-.eul nostru. SI acum Amin.i /a-Ii Sfinte Dumnezeule. dupa ce te scoli ~i te speli.Carte de rugAciuni . Snnte. u uita ceasurile tD1ede rugddune. # Sflintului Tie. noteascl-Sf n u m e l e TAu. pentru nurnele Tin. Prea {intA Treime. lume~ti. S/alui e ie al Sjlintului. A~adar.te tntru nI ne c. alungif louie griji/e semnu! Sfintei Cruci #. eeresc. miluieite-ne pe nol (de trei 01'i). adevArulul. mpirate slava1ie. cu e. RUGACIUNILE DIMINETll Deamne. curlite. Piinea . marelll. suOetele noastre.enuo copij Carte de rugAciunI peniro copii Diltltorule de v ati. SjinJe /dl'li de moerte. precum in eer a. iartA tirAdelegUe neastre. . Doamne mfluiesteIde trei orl).a ~i pe pAmint. Care e~ti in eerurt. duhovnicescului Grigorie.. toate DuhuJ Care pretuUn denea e~ti fi Ie impline. gllndurile. I. cerceteul ~j vindecA neputintele Doastre. §i Fiulu.te pe noi de toatA inttuiciunea .urittl.te pAcatele noastre.i ~. ell nu Jtii ce va urma. fad-Sf voia Ta. vino . fJe impirAtia Ta. miluie¥te-ne pe noi.I i'n vecilvecilor.'/avie # jara paba. # pururea .s: aUi] nostru.

Carte de rugAciuni peotru copo Carte de rngiciuni peotrn copii noni astlzi.itilor no. eii a Tq este FmpiiTalia Ii puterea Ii miirirea. SrAntl Treime: Srint.I buzele mele Ie desebide. Rugaclune la trezirea din somn euliodu-ne din omn.. Srfl. lnlma . Puternice: SUnt.i din somn m-al rtdlcat. Doamne: mintea mea 0 lumineazii. pururea II in vecii vectlar: Amin.zbilve~te de eel rh. Amin.nt. ca 51 Te laud pe Tine.i cintare tngereascl striglm Tie. Dumnezeule. . peotru rugAciuoile Preacnratei Tale Maid ~I ale tuturor sfiotllor Til. Rugaciune catre Mantuitorul Hristos eAdem citre 'I'In e . Srht e. a Talilui Ji a Fiulu! Ii a Sfilfllului Duh. ~i oe iarti nouli greselile noastre.tI. vedem Din pat . preeum ~inoi iertim gre. . srAnt. Bu a u Ie . # S/antulu. . DoastrA cea de toate zilele di-ne-o tndrepteazl pa~li no~tri spre Iucrarea poruncilor Tale. Flulu. pentru rugAeiunUe sfintilor Til. acum 3. Slavd Talalu. $1 ou ne duce pe ooi in Ispitil el ne I.tri. mllateste-ne pe nol. Duh.

te plecarea genunchilor .tn • rlbdarea Til.Carte de rugic.i nevAzute. izvor denemArgioitli aJ tuturor celor . pentru rugAciunile tuturor sfintilor TAi. ~i ~ indelungA vlzute aseultl rugAdunea noastrli. Dumnezeule. multi bunitatell peDtru Ta. Trimite harul TAu asapra oastrA ne invredoice. Prea stantA Treime. C8 de noi j priu noi sA se slii. Amin. ceinAlfAmd. miluleste-ne pe not Si aeum Ii pururea fi in veeit vecila« Amin. pentru iscAtoarea de Damnezeu. Stint. ci pentru RugAciunea scolarilor umnezeule tnjelepcione flieltor Preasfiute. De i umbJim sllucrl1m CDinteiepciune "0 tot cursul vie~ DO tre.I Doamnt! miluiefte (de 12 ort).j bunAtate. tAmIUe binemirositoare inaintea Ta. PovAtuie~te.i .ti~ Dumnezeu)e. Ienesul ~i pllocitosul. Prime. Did nu m-al pierdut pentru filrildelegtle mele. miluie~te-ne pe DOi. nu Te-al mAniat pe mine. Ci cu (rid sA strigim to miezul noptli: Sfint. . Fih'a de' veste JudeciitoTul va venl ~i Tine co multi umilintA.i ruglciunea ce 0 facem. C3 pe faptele ftedruia se vor deseeperi. Alta rugAciune in somo 5cuHindu~mA. 0 .te sA trecem co bun rlioduialA v remea inviititurii.luni pentru eopii SrAnt Carte de rugiciuni plotru copii e. mulfumescu-fi Tie. SrAnt e$ti.veasd Preasfintul aumele TAu in yeti. ci ai flcut iubina de .

easA oamenl dupA obieei. Dect. . smeritul . Amin.i hulitoare de la ticiloasa mea inimA ~i deJa intunecata mea minte. $i rnA lzblive. eli sirae sunt "i tidlos. meu eel smut ~i aeoperitorul sufletului . iartl-mi tnate cite am gre$it in zi. descblde-mi gura. si-TI clint intru mirturlsirea inimli ~I sA laud Preasfllnt nurnele Tiu."'rejma. m-at ridltst.itntru rnAiDvll cuvintele Tale.i .i de toati . sA fac voia Ta.'! slAve$tetn veclt Rugaclune citre Maica Domnului reasiotA sUpAns mea.1 Fiulu.te de multe rele .i 81 trupului meu. $1 stinge vApaia poftelor mele.I nAravurl $1 de toate fapteJe cel e rele rnA slobnzeste. cu sfintele "I preaputeroieile tale rugiduoi lzgone.I sducert amlnte . Amin. deznidljduirea. robul Rugaciune catre ingerul pazitor ngerul poiloru) lui Hristos.I 81 Sfiintului Dub. griji . lumineaziimi eehil gindului.ti de toate nemurile ~i preaslavitul Tiu nume veetlor.uJui meu eel potrivnic tlu.Corte de rugiiciuni peotru eopll deznldAjduire ziidl.od eu. oepurtarea de vlclente nec:uDO$tinta.ua de asthi .te de la mioe.1 pururea .1 in vecf vecilor. aJ Tat4lui . ca sJ mAnee ~i sa slAvese puterea Ta.i . cele rele . sAloteleg Poruneile Tale. aeum.1 ticlllo!luJ uitarea. Carte de roglciuni pentnI eopii . SI. aeum . eli bineeuvAntatii e. de Du mnez eu Nisdtoare.I toate gindurUe cele intinale.

Maidi . Acoperimintul men este Duhul Sf Ant. S-a iolltat intru sla ii (I Tirnotei.postoU . 3. C1l. Treime Sfinti. S-a propovAduit tntre ueannrrt. . Ca d. S-avestit de Ingerl.te. $i a aritat din peseart . cI s-a tnnpt in loc ~ilucreazi in lume.uRetele noastre. S-a todreptat in Duhw.I NAdejdea crestudlor NAdeJdea mea este Tatil. -8 crezut in lume. Doamne Mare este puterea Cruci) Tale.zeu s-a arAtal tn trup.Carte de ruglciuni pennu c. sA nu mAnU cu nici un picat pe Dumnezeul meu. mArire Tie ! Cu adevlrat. ScAparea mea este Flal. mare este taloa Cre$tiDjU1\tii~ Duome.i tuturor . .i din plgioi mueeniel. Doamne.opo Carte de rugAeioni pentru copli rnA tzbAve. ca sA rnA arifi vrednh: bogifillor mile! Preasfintel Treimi Domnulul meu Usus Bristol sflntllor.16) Mare este puterea crucii Tale. Amin.. se mage pentru . ~i te rongA pentro mine pAtiUo ul ~i nevrednieul rob.

Ceea ce e.--. Noi pe Tine te rugilm Lumlneaza-a noastrli minte lucruri bune sA-nvAtim.=~ Dumnezeului nstru..ti StipinullumH $i aJ nostm Tati e..ti Si pe toate eele bune Numai Tu Ie impUoe.. cs Crezul red iotr-uoul Dumnezeu. harul TAu.ti mai clnstiU dedi beruvimii ~i mal mAriti flri de asemllnare dedit erafimii care firA stcitatione pe Dumoezen . Niisdtoare de Domnezeu. Doamne. Trtnnte-ne nool. Tu e. eea pnrurea feridtii ~i pita nevinovata . Doamne Deamue.. pe Tine. Doamne eeresc TatA. TaU) atotfiitorul.I Maiea '-_.Carte de mglciun1 pentm copU Carte de rugiiciuni pentru copo Doamne.tl.... eea en adevarat ::"'aseAtoarede Dumneztu. Deamne.i . te milrim.Cuvantul at niisc:n!. $1 fA-De sll Te cuneastem Sj si luuim in voia Ta I Rugaciune de cinstire a Maicii Domnului uvine-se cu adeviirat sA te fericim. Cela ce toate Ie pUne.ti! Amln. aJ tuturnr .. Ficiitorul cerulul al pimantulul. Rugaciuni pentru cei mici Doamne.

5.1 mortH. $i Vnlru Duhul Sf Ant.1 pe taW tiu A-JIfie Jle .I S-a tntrupst de Is Dohul SIint $i din Fecioara Maria . $i S-a inM. de mine.. Sa Du·fi fad cblp clopllt. $i totr-wul Domn IiSU! Hristos. Amin. care din TatlU -a oiscot mal inainte de tOfi veeil. Cela ce impreu. Fiul lui Dumnezeu. $i iari§i va sAmil cu slavA sljudece vii . a CllrllHmpirApe nu va aves slir. A~tept invierea mortilor Cele 10 porunci dumnezelestl 1. sobornlceasd p apostole.asci BisericA' MArturisesc un Botez intru lertarea pAcatelor. prin Cart' toate sau ficut. 2. S-s pogorAt din ceruri . Cel de 0 fIioJA co Tatll. nllseut iar nu meut.st la cerurl $1 fade de-a dreapta TalAlui. Dumnezeu adeviirat din Dumnezeu adevli.l 0 clstesre pe ea.j Finl este inchinat ~i slivit.rat.i S-a ficut om. Care din TatiU pureede.Carte de rogAtiun! pentro copU Carte de rugidunJ pentro eopii celor vAlalte $1 oevilzute.ni cu Tat"-l pureede. Eu sunt Domnul Dumnezeul tlu.I multi ani pe mama fa ca bine sA triietti pe pAmbt.lt. 4. Carele 8 grlit prio prooroci. Cinstqte. SiB iDvlal a trela zl. ~j "viata veacului ce va sA fie. Adu-fl amiute de ziua Domnului . ee impreuna co Taill . " sA te luchini lor. Sii nu iel ournele Demnulul Dumnezeului tlu in de. smut I.I pentru a n08strl mAntuin. Cela asemanare. Diet altA Sl S-& ristignit pentru nol in zilele lui Pontiu Pilat $ i a plitim it fi S-01 togropat. 3.ert. Damnul de viafi FIldtorul. dupA Scripturi. Care pentru nol oamenii . luminA din luminA. sl nu ai alti dumoezei dad. . Unul. mtru una.NAstut.

ti sau 10. SA De rugim penfru cei ce stau in fruntea A tngropa pe mort:i.citlm cirti eretiee~ti sau de ale sedarilor. 8. . SA De spovedim ~j sA ne eumlnecsm in flecare din eele patru postori mari de peste au. A da api celui insetat. de bali sau necazuri. 9. ori dacA 'in fleeare post nu putem. Sil nu furi. SA nu faeem Duofi ssu ospete. spre scopuri striine. SA on oem. 5. Sii. sau alte petreceri. SA aseultim 2.Carte de rugiciuni 6. 9. 6. SA cinstim fetele biserice~ti. lucrurile biserice. 7. Faptele milei trupestl AsAturo pe eel DAmliind. ID Ilecare duminici en evlavie Smnta Uturghie ~j sArbAtaare. avena biserieii. SAnn ~tinimie ee est!: aI aproap~lui tiu. in tbnpul posturUor. nu rfdlel mirturie impotriva aproapelui tAu. Diel sA folosim. A primi pe eel strAin. • Cele 9 porunci blserlcesti 1.01. A imbric8 pe eel 11. eel putin odatA pe an In Postul Pa~tilor. A cereeta pe eel bolnav. SA mincinOllsA DU . 3. tirii. pentru copti Carte de rugieiuni peDtru copii 7. SI finem posturlle pe care Ie-ar or5ndui mitropolitul sau episcopullocului in vreme de primejdii. SA nn fi desfrinaL 8. 4. SA nu instrAinAm. A ojula pe eel ee se aOl in necazuri sl in nevol sa finem toale posturile de peste an.

sau prea marea tneredere in autobunAtatea lui Dumnezeu. 3. 2.1 in purtarea de griji fatA. Ura impotriva lui Dumoezeu. Asuprirea vAduvelor . 3. Uciderea prnncUor. 3. DezoildeJdea tn marea mtlostivlre a luJ Dumnezeu . A ierts pe eel ce De-au gre.I asuprirea parinfilor.fa pe eel nqtiutor p neprleeput. 2. A da sratur' bune eelor ee au nevoie.ti fid pAeate. 2. Oprsrea plifllor luerAtorilor. lneredere Pacatele de capetenie (tot grele) 1. Plcatele asemiin. tare te face sA slvir.stat.Carte de rug'ciuoi peotni eopii Carte de rogAtiun' pentru eopii Faptele sufletesrt A tndrepta pe eel pAeAtos. Batjoeorirea . . A mAnglUa pe eel inn. S.iorfanilor. Mindria. A no oe rizbuna pe aproapele nostru Pacatele strigatoare la cer pentru rAul ce ni I-a lIeut. Duhului Sfant 1.itoare eelor fAcute de eei din Sodoma $1Gomora. Pacatele cele mai grele: cele impotriva 1. socotiod ci Dumnezeu cbiar dad nu te indrepti.it. A Deruga pentru aproapele nostru. Cello Treime mArit. contenire te va lerta A invl!. Iubirea de arglnt (de avutii). de noi. 4.e. Desfrinarea. Necredlntasau nepA area ra~A de Dumnezeu.

Stipiinului phA la tau ai arUat lumil in primejdii. mergen~ rlc8ndu-ti la ceruri. pe multi ai izbAvit de pagube. Ru~iciune catre Sfantul Andrei Apostolul Romanilor II. furii urmirind" pierderile depArtBndu-le . LAcomia.lnvidia. aleargA In tlneeu credintJ.:. bueuraudu-te. Iii miJostiv . Mania. te-at ttl {~ . de trei ori fericite apostole AndreI. eAntarea eea ingereascli lui Dumnezeu. Pentru aeeasta cinlAm .I nODI care clntlm: bucuri. pentru aceasta te rogAm. Lenea. Carte de ruglciuni pentru copit 5.. mucenice cil. impUnind eereres lor. 6. la IDilfimea erucll. E ~~ ~ - ~ _itA .f:e Sfinte Mare Mucenice Mina mull· pAtlmitorule. Rugiiciune catre Sfantul Mucenic Mina oIositor~ajutAtor marete- a un mucenic prea ales al Celui ce s-a p[ronlt de bunA voie pe Cruce. 7.Carte de rugiciunt pentro copo 4. . JUU. zidind: AlilUla ! moarte urOlAndu-I.i celor ee '.

cautl eu indurare pilzeJte de vrljma. de minunile tale . pe care mi . pe toate rodeniUe celt dupa dub ~j dupA trop $1 dilruit-o) it perreee impreuni panA 18 moarte.Carte de rugAtiuni pentru copli Carte de rngiciuni peotru copii Rugaclune ditre snintul Nicolae m auzit Nieolne. dupA vola $i poruncile Tale. pe sotul meu (sotia mea). Ii use Hristoa e. eu fugleiunile tale cele treze. luminea. cil de bucurle $1de frid mod cuprins. ~j l-ai dAruU (mi-al miluie. Diruielte-i sinAtate ~i depllnA inte1epduue.i CD cele mai pre us de lume.z. Amm ! .i ncvlzuti. Rugadune a settler unul pentru altul oamne. Fereste-! (-0) de tsplrele pc cart nar filD stare si Ie poarte. e e am a r ss p un d e.I m-am spiimintat.ti . ea si\-~i poatl tndeplini datoriile sale.pln_rea ~i poterea in vect.te pe pirintti mei.l-mi miotea ca sAcAllt lui Dumnezeu dimpreuuil co tine AllIuia I prieteni $& Ie diruie$te lor pacea Ta. Doamne.ii hull . pe fraJH. Ci to. tndestulandu-! en bunUitile cele pAmante. n u mil pricep. CI a ta este sU. surorile.i Rugaciune pentru parinp ~irudenii intuie$fe.

SJinte tare. Care pretutiodenea etti fi Is toate Ie tmpline~lij Vistierul bunlitA~ilor . ca unoi . MangiietoruIe.le. QCUmfipu.te pc nol de toatlf. # Fiu'"i Ii SflJntului Duh.eul nostru. Rugaciune de pocainta Huteste-ne pe nui.i pe Dol. Siova Talalu. Doi piicAto~li. Stipane.urta Ii in veciiveci1or.' Si Fiului $I Sfiintului Duh: .te tntru ooi . totinAciunea . Aellm Ii pururea Ii in veeii veeilor.I mantuie. Siavii Duh. Bunule. Doomne m. Dumne:. II Fiului Ii Sjantului mpilrate eeresc. miluleste-ne pe noi. peotru numele TAu.te pacBtele noastre. Sftnte flIrd de mOllrll!. (detrei 01'1). SEARA Rugaelun! incepatoare Slava Tie. iarta firideleglle noastre.. S/al'a Tatal. Dnamne mlluleste-ne eli neprieepAndu-ne de nici un rAspuD . RUGACIQNI DE Prea Srand Treime. SUpAn. Slol'a Tatiilu.1 DlidlHGfUle de viatl vino Te siliIIsiuie. sufletele ucastre. Amin. cerceteazA ~ivindecA neputlntele Doastre. Dubul adevilrului.luielte (de trei ori). aeeasU rugAciune adueem Tie.i ne euritle. eudle. miluielte-ne pe no. Sflnte Dummneule.Carte de rugiidunipentru Carte de rugiieiuni peotru copii eopii II. robii TAl. mlluie~te-ne pe nOlo Doamne. Sfinte. Amin.

smerilul men suflet de toatA inUoilciulTea.i nui .mi picatele ee am flieut in acea ti zi. . pc ~i mA . ci $i. i_rtl. cu lucrul.ti Dumnezeul nestru..I a . U~a milostivirli de .1 pe. suntem poporul Tiu. a trece somnul in pace. cA intrn ttae am nAdAjduit. a Ta este impArltill.ehlde-o noui binecuviota-U Nisci\toare de Dumnezeu.I a Fiului . Carte de ruglciuID_pentru copJi pe nol de vrAjm a$ii nestn.i acurn ca un milesnv Rugiciune catre Dumnezeu .I numele Tau chemiim.i sA calc pe vrAjma.te d cautil .e.Tatal umnezeule eel vesnlc .i bbiive. eel ee m-al $1 acum Ii purur~a 31 ln ve. top lacru mlUniior Tale . .te Doamne. Fecioari.U eei trupe. eu euvsntul co giindul.U eel ce se lupti co mine. Doamne.I de portele cele rele. cei firA trup. nu Te minia pe nol foarte. bine sl plac preasfdotulul TAu nume in toate zilele Yle~Umele . in BeeastA noapte.te. ell. . cA tu e. Dnamne. ne mAntuim prin Tine din nevoi. mlluleste-ne pe Dol. ~i eurA. del 'Iu e~ti miolui reaneamulu i cre~tinese. sculllndu -m A. nld porneni llrAdelegUe neastre. a Tatlllui .Carte de rugAciuni peotru copil Doamne. 'invndnicit a ajunge pini tn acest ceas. . din tici los u I m eu a~ternut. Amin. care rnA tntineazl. de gindu rUe cele desarte.i impArate a toata fAptura.:ii veciior. c a. ~i·mi dA.ine izblve. puteres ~I slav a. ca s4 nu pierim eel ce niidAjduim totru Tine.

cl 81 binevoit sa Te sui CD trupul pe cruee. tn vecii Rugaclune la Icoana Mantuitorului rea. Malea cea bun a bunului tmpirat calea mea. Bunule . . ml-au selltu-m-am zj de eei ce vot merge" mu1ti'mta mie: 'in casa Domnului is r eu intru tnduririlor Tale. Amin. Amm. aenm .a in casa Ta. Hrlstcase-Dumnezeule.fuie. pe FiuJ iJi pe Sfintul 'in veeil vecilor.rteazAinaintea Ta 'C Rugaciune catre Maica Domnului reacurata sI binecuvantati de Dumnezeu SAsciitoare Marie. de buna vole. cum ~l pururea o Dumneuire. . ioeru dreptatea Ta. Pentru aceasta. Amin. euratului TAu chip ne inchioAm.Carte de ruglciuni peotru copii Carte de rogAtiun! ptotru copii Sf4ntului Dub. eer s n d le r r a r ea g re se ltlur no as t r e . 'Iu eare al \ eDit sa mintuie$ti lumea. ea firA alunecare sApreaslave Doh.te-mil. voi illtr. pentru vrajma~il mel.i pururea veeilor. Rugaclune cand tntram in biserici. Doamne.i . eu umilin(i\ strigiim Tie: "Toate le-al umplut de bucurie. Doarone povll. incbina-ma-voj in Biserica Ta eta faoUI. indepil.i a vani mila FiuluiTitu. Mftntuitorul nostru. pe taUn.

0. Ascultii-a noastre plAngen. care e.-tf adorati Asupri-ne coboarA. Maid Preacuratl SJ pururea Fecinarl. Rugiimo-nt-ndurArilor Luceafiruluj miriJor. 0. ca 51 rnA arilct vrednic bunAt4tJi .. Rugaciune Crliasl alegindu-te. iartA-mi to lite lite am gre..i Maid! Domnului men Jisu Bristus .tl UDa Dumnezelllui curati ~IbinecuvintatL ReginA peste ingerl. FecloarA de Dumnezeu NlscAtoare. picitosul $1 nevredn!c.e catre Sfantul Inger ngerul lui Hri tos. Maid Preacuratl Si purures FecioarA. plzitorul mea eel sBnt fi acoperitorul II U fl e t u Iu' fi al trupului meu. FU seurt de intirire $i zid de mintulre.1 pentru Tine ralul sA dobftndesc. pnvln.ESCU Lumini dulce clarA.i co rugllclunile TaJe rnA flldrepteazli. InaltA-ne ne mintuie Din valul ell ne bllntuie. spre fapte bune. ca cealaltll vreme a vieJii mele firA prihani sA 0 tree .Carte de rugiicionJ penlru cupii Carte de rugAtiuni peotro copo Dostru spre pAdm:l~1lI men sunet. DilJ negori te aratl.i ruturer sf)nfilor. ce din mlla Sfiintului UmbrA faeem plimintuJui. .it to zilla de astm. MARJE I Rugaciun. Amln. .ul rob. p de toatA vtcleaia poutvote rnA Izbiv~teQ 51 nu mini] eu Did un pleat pe Dumnezeul meu. tngenuDcbem rugAndu-te. MARJE ! MIHAl EMIN.i milei Pre sfintej 'Irelmi . ~j te rollgl pentru mine. vri'ijma~ului meu eel 01.

loeul mi-DlIott:fte In tot Si de relemi pbe~te! Amin. ~. co barul Tau Prea Sfinte Ne'a~ oame:oi buni slUim. Eu sunt slab. Thflkn. Tara noastr!1 s-o iubim. tit este de }lu. peotru b tr ulnta multumiri. De gr~feli S8 De ferim. 1U Ii-mll tare.Carte de rugiciuni penlru eopii Carte de rngliciuni pentru copU La mulp cu SioAtate FA-Ie parte tot de bine SJ albA grljA de mine! Amin Alti rugaclune citre 1ngerul pizitor nger ingera~ol meu Ce mi te-a dat Dumnezeu Totdeaona fli co mine .$i rnA inval A sf fae bine. Doamne. Eu sunt mil. Cud DU lAd pe tatiil meu.t Rugaclune oarone.A mare. rnA lubese Maiea Domnului pArltoarea Doamnl. . Tata. aru Rugiciune op en wma coratl Tie Doamne-'fi multwnlm: 'Iu. lzblivlodu-ne din nevo l. AmiD. mama. aducem NiscAtoare de Multumire catre Si de mine ingrije C. Tine-i Doamne indurate Tie. cHt este de bine Cfinde mama ling! mine.

Carte de rugliciuoi pentru topti ooi robU tli.itu] mesel eseli tu-ne-at pe Dol.te-oe din toate nevoile. 7 La sfar. pAmintefti. pururea reeioars. BtnperiimBntul meu este Dubul SOnt. Amin! Inainte de mass TatAI nostru •••cautA la pag. Doamne. RUGACIUNI LA MASA sltura .cD sA strigim Tie: BucurA-te Mireasl. izblve. Brlstoase. tntru Bpturile Tale Ii intru lucru milinilor Tale ne-am bueurat. Dumuezeul nestru. vor Ii vii in veacol eaculul. el precum In mijlocul ucenicllor Tit iii venit. tDsemnatu~s·a peste Doi lumina fefel La slar¥itul mesei ultumim Tte. Dumnfzeu.1 vor Iluda pe Dumaul: iur cei Ce·L eauti pe Domnul. Seara inainte de mass ioca-vor sAneil i se vor ID. Treime Slinti slavii Tie. pace d!lndu- le. Nu ne lisa pe no1lipsip nlel de eereasca Ta imp rltie. Iisuse ell eele ne-al sAturat pe nol de bunltAtile Tale . a§cavioo p lu noi . Doamne. NAdejdea mea este TatA~ sciiparea mea este Fiul. Ci ca ceea ce at stlpinire nebiruitl.i De miluiefte.

1 sii-U urmam porunclle Tale. al vinului . 81 untdelemnului.i a lucra cu infe1epciuuein poviltule~te-ne a umbla tot cursu] vietH - . dat-al veselie tn inimile nea tre din rodul gra1llui.iI nostr-l. Doamne. La inceputul lectlllor oamn~ Dumnezeul oostru.i noastre. deosebl. Cu pace ne vom culea ~i vom adermi. Amin.i De Invrednlceste a trece eu bunil izbindA cursnl invitliturii ce facem. in eel. lumineaz8 mlntea . intru nidejde ne-at a~ezat. in Yeti.Carte de rogAtiuni pentru copo Tale. ea &fa s6 se slivea d de noi . Doamne Du moezeul no tru cii 0- ~COLARILOR ai lepidat ostenelile una tre de a piitrunde taina intelepciunii. pe tare le-al inmultlt. trimlte . barul Tlu asupra noastrA . Do mne. indrepteazl pa. ell Tu.I ptin DOl. • IV. Amin. RUGACIUNI ALE Dupa terminarea lecthlor ulturnim Tie. preas lint nurnete TAu.lsuflttnI nestru ea sA Te cunnastem .

Doamne miDtuiefte-ne pe noi! pr ietena eelo r telor suotem nuasrre eli al puterilor.i AjutA-ne In numele TRtalul $i at Fiului Sjantului Duls.Carte de rugAtioni pentru copti Carte de rugiicluni pentru copo AltA rugaciune catre Doamne al puterilor oamne Maiea Domnului mplrUeasa tea nAdejdea NAscitoare Dnmnezeu. d nu avem grabnleA. e. Luorarea de mmtuire a altA bunA mingiiere. fit CD afarl de Boutrll noil preabun DOBStti. Amin! Ii aI 1IeputiDeio. neputiociofi obiJduilij neeazuri strlini.i a lui d De . !iJ.I altA folositoare 0. inlelesul fiind redat printr-o serie de alp termeni caro aratl treptele lucrArii mantuirii. pe Tine.tini despre mantuire Termenul "mantuire' este folosit de multe on in Noul Testament. de eli pe altul Tioe. Maicn Dreaptainvitituri cre. Amin I .te-oe ~til obijduitea u. Dumnezeu.ij briiDe. vezi ~i oClotirfll nevoile . a. dedt oumal ne piize~tl in veell vecilor. aeoperi alt aJutor nlcl ea . vetestt. slirmanllor. cum se va vedea la vremea cuvenita. folosHoarea at puterllor.ureazl-ne de ea preeum ca pe ni§lte Doutrl. Ajutor intru necazuri ou avem.

ciuol peotru copii Carte de rugiciuni pentrn copii Cand Duhul stant S-a pogorit la Cincizecime asupra Apostolilor a intemeiat Biserica . Scopul acestei lucrari este ca in om sA Se sAlI~luiascl tot mai mult Hristos. 1n Biserica. care ajutA formarii omului de ~tre Dumnezeu a fost siivar~itA prin cinoi acte de insemnltate fundarnentala pentru omenire: lntruparea.i aduce noi madulare in ea. ci Hristos triiie~te fn mine" (Gal. sadind in aceasta harul si darurile lui Hristos. prin trei lucran: harul divin.aceasta prima. 2.1. Rlistignirea.iuirea in noi a lui Hristos Ia botez ~iapoi prio asimilarea roade1or mantuirH acordate . 10). eu nu tnai triJiiesc. care simtea in toat! fiinta sa de Hristos care se face sub lucrarea Stlntului Dub in Biseriea. fi ind nede sp l!. credima omului ~ifaptele bune. Mlintuirea noastd se inflptuie~te pnn sal!{. a~ez!mlintul divin care ajuta.t ~i band primit in Sfintele Taine. 5). toti cei care cred sunt condusi prin har spre sfintire ~i intllrirea bunelor lor insu~iri ~i prin lupta contra puterilor rele. marturiseste: "Prin hanli lui Dumnezeu sunt ceea ce sum" (I Cor. iar Smntul Apo tol Pavel. persoana care 0 activeaza lns~i Mantuitorul ne spune: "Fora de Mine nu pule!i face nimic" (loan 15. "M-am riistignil co Iisus Hristos spune SflintuJ Apostol Pavel . . d. Ia insu~irea actiunii mantuitoaro. 0 intAre~te .i anume. invierea ~i tnlltarea Fiului lui Dumnezeu la Cer.Carte de rugi. la care so adaugA tntemeierea Bisericii.rtit!i de Dumnezeu. eomunitate de credinciosi neincetat. noului om. prio lucrarea Duhului stant. Credinta crestiaului neaplraUi trebuinf! pentru este de mlintuire.i El rAmane in Bisericj. 5. fericirea mantuirii. La aceastA acp une eolaboreaza atat puterile omuhii. EI 0 sustine. 10). Maotuirea se realiseaza numai in Biserica . Harul dumnezeiesc este energia divina sau lucrarea care izvoraste din fiinta dnmnezeiasca a celor tre i Ip osta suri.

Faptele bune sunt de asernenea de neapAra. decide ~idea actions.• c ~ '-' . importante ~i Decesare. Pentru aceasta omul a fast fuzestrat de Dwnnezeucu libertatea de a se ~i total de Biserica "stdlp fi temelie Q adevorului" (I Tim. 9). 3. asa cum le-a intemeiat Dornnul nostru Iisus Hristos. numite Sinoade Ecumenice. 15). 18). dar Dumnezeu 0 reaIizeaz8 eu colaborarea omului (I Cor. 11. credinta $i faptele bune.tUura cre~tinl care ne descoperacalea ~i adevArurile sfintitoare. Adevarurile care ne due Ia mantuire deplin care este sunt asandi" (!'vIarcu 16.zapropovaduleste ~i practiea BrA nici 0 scbimbare adevarul dumnezeiesc ~i lucrarea mfi:ntuitoll. 6).t1i.1rebuintA pentru man_tuire. numai eel care "va crede -1i se va boteza se va mOfHUJ. 16). j formulat Sfintele Sinoade 11. cum leau tl1lcuit Sfintii Parinti ~ieum Ie-au pastrate Ortodoxli. Cele douA valori ale ere stimrlu i. _ . sunt deopotri vI!. Biseriea Ortodoxa este singura care plstrca.-- Carte de rugiduni pentru topii sa Jim pltiCI.m fiindea. cum Ie-au rlspandit 'in lume Sfintii Apostoli. astfel ~i Cyedjllla/6rQ defaple moorid este" (Iacov 2. Mtintuirea este un act divin. 3. . mor: este. iar eel ee nu va crede se \'0 Pentru dobSndirea milntuirii avem nevo ie de tnv!i. "jara de credinla nueste lUI Dumnezeu" Cll putinja Carte de rugldQDIpcotns copH ! (Evr.26). Sfanta Scripturli ne invati eli barul credintei in Dumnezeu se dovedeste prin faptele bune 5iiv~ite de catre eredinciosi (Iacov 2. sunt costnbutiile directs ale omului in actul mantuirii. "Precum tropul lara sufle«.re.- toatA -Jumea.'.