Argument
Rugaciunea copiilor se urc! pe Iuminii ~i se a~eazA la iuima lui Dumnezeu 1
razele
Rugdcl1lnea

I_"';\-

tuturor

oamenilor, vA va salva

RIl6AEIl1NI
PENTRU COPII
-

BE

dar mai ales

a copiilor,

lumea de la prabusire.

Azi vorbim Sjdnllli
iodeamnA

de pre Apostol

rugaciun e, Pavel
"RllgaJi-va

dar uit!(m sA ne mai rugam,

rr
I,!

ne

lPARITA CU BINECUVANTAREA PREA SFINTITUL 1

cu sUiruint!:

neineetat!' (l - TES. 5; 17) Iar omul e adevarat om doar afdt-" cat se
roaga I

t
:.,'"

CALIN1C

Epi 'cop de Arges, Muscel ~i Teleorman

1996

tot .1).entru copii Copcrta c. eum dar sii DII fie 'Heme pentru ruglirillne.oleqiei: Nelu Pop. spune Ecleslastul. (EeI. care este eel dintii lucru de sub eer ?! (Sf Joan 3. prin care se dobindese toate darurile. Rllglciunea este eea dintii datorie II crestlnulut.: 973-96083-2-9 este ufJarea nmului duhovnicesc. DESPRE RUGACIUNE 1.N.3.R.i forta. RugicJunea este eel dintii dar al lui Dumnezeu.Carte de rugiciuru . A.a cum prin re pir atte omul trage aerul dtn jurul sAu Si IDspirli din el vita Htatea . (Sf loan Guru de Aur) 2.S. Rugiciunea aura de Aur) r. Este "vreme pentru orlee lucru de sub eet!".

I putere duhevniceasca. (Sf Efrem SimI) altii ~i e~(j ascultat. 8). peotru eli ceea ce a lucrat in adinc II fost crediota lor. peatru eli numai dragostea deschlde u. (Sf Juan Scriranll) 6. (Fericuu! Augustin) (Fericitul Augustin) S. Dad vrei ea rugieiunea ta sl zboare tiber pinilia Dumnezeu. Capul dragostea. SA DU te mindre. se inUrnpl1 eft clneva sa 0 . (Sf loan Gura de Aur} .Carte de rugiciunl astlel prin rnglieiuoe. (Sf Efrem Sin/I) 7.I mUo5tenia. prtmeste din nlmle. Nu uilafi. . nu Ie poate tmtta. oiel .I smerenia 5. desehlde in fatJl Dubului prezeot pretulindeni. toate! peolm copo EI viatli . otunci dl-j douli aripi: postul .Ue mglidunii. Diavolul niei esteneala.j suIletul se lui Dumnezeu .ti cind te rogi peotru 8. nu insearnni poate imita pe om in Ii vom ziee de post? Nid el ou n mAniud nfmle: Ii zieem de privegbere? EI nu doarme niciodaUl.I umbJit mereu rAcDiod (I Petru 4. Nomai dragostea inceapi rugliciunea ca un plieAtos ~i sl termine ca un drept. peotru copo Carte de mgllduni privegberea. Rugliciunea firA dragoste nu cste ascultata. tuturor vtrtutllnr este flirl de care oiel pustul.

Bunnie. Rugitciuni Incepatoare Slavd Marire Tattflui Dub. pentru nurnele Tin.te pe noi de toatA inttuiciunea . RUGACIUNILE DIMINETll Deamne. marelll. cerceteul ~j vindecA neputintele Doastre.Carte de rugAciuni . dupa ce te scoli ~i te speli.tij Vistferul buniitltllor . miluieite-ne pe nol (de trei 01'i). cu e. # Sflintului Tie. Care e~ti in eerurt.eul nostru. alungif louie griji/e semnu! Sfintei Cruci #. iartA tirAdelegUe neastre. S/alui e ie al Sjlintului.a ~i pe pAmint. precum in eer a. StApilne. ell nu Jtii ce va urma.urittl. SjinJe /dl'li de moerte.te pAcatele noastre. Doamne mfluiesteIde trei orl). ~..I Te slUlsluie. §i Fiulu. Sflnte tare. # pururea . A~adar. . mpirate slava1ie. noteascl-Sf n u m e l e TAu. roste~te mai fmili rugadun/ie Yncepmoare. fJe impirAtia Ta.s: aUi] nostru. I. Prea {intA Treime.'/avie # jara paba. SI acum Amin. toate DuhuJ Care pretuUn denea e~ti fi Ie impline. adulIii-.enuo copij Carte de rugAciunI peniro copii Diltltorule de v ati.imlintuie~te. Dumner. Mingileiorule.i /a-Ii Sfinte Dumnezeule. miluie¥te-ne pe noi. eeresc. vino . Piinea .i ~. gllndurile. suOetele noastre. adevArulul.I i'n vecilvecilor. u uita ceasurile tD1ede rugddune. duhovnicescului Grigorie. lume~ti. Snnte. curlite. fad-Sf voia Ta.te tntru nI ne c.

preeum ~inoi iertim gre. Bu a u Ie . # S/antulu. Doamne: mintea mea 0 lumineazii. srAnt. Dumnezeule.. lnlma . Rugaciune catre Mantuitorul Hristos eAdem citre 'I'In e . $1 ou ne duce pe ooi in Ispitil el ne I.i din somn m-al rtdlcat. .tri.zbilve~te de eel rh. Rugaclune la trezirea din somn euliodu-ne din omn. SrAntl Treime: Srint. ca 51 Te laud pe Tine. vedem Din pat .Carte de rugAciuni peotru copo Carte de rngiciuni peotrn copii noni astlzi.i cintare tngereascl striglm Tie. Srfl. Duh.nt. Flulu. acum 3. pentru rugAeiunUe sfintilor Til. pururea II in vecii vectlar: Amin. Srht e. Amin.tI.itilor no. mllateste-ne pe nol. ~i oe iarti nouli greselile noastre. peotru rugAciuoile Preacnratei Tale Maid ~I ale tuturor sfiotllor Til. . DoastrA cea de toate zilele di-ne-o tndrepteazl pa~li no~tri spre Iucrarea poruncilor Tale. eii a Tq este FmpiiTalia Ii puterea Ii miirirea. a Talilui Ji a Fiulu! Ii a Sfilfllului Duh.I buzele mele Ie desebide. Puternice: SUnt. . Slavd Talalu.

PovAtuie~te.i ruglciunea ce 0 facem.te plecarea genunchilor . Did nu m-al pierdut pentru filrildelegtle mele.te sA trecem co bun rlioduialA v remea inviititurii. nu Te-al mAniat pe mine. Alta rugAciune in somo 5cuHindu~mA. C8 de noi j priu noi sA se slii.j bunAtate.I Doamnt! miluiefte (de 12 ort).i . ci pentru RugAciunea scolarilor umnezeule tnjelepcione flieltor Preasfiute. pentru iscAtoarea de Damnezeu.tn • rlbdarea Til. Dumnezeule.luni pentru eopii SrAnt Carte de rugiciuni plotru copii e.veasd Preasfintul aumele TAu in yeti. Trimite harul TAu asapra oastrA ne invredoice. ~i ~ indelungA vlzute aseultl rugAdunea noastrli. tAmIUe binemirositoare inaintea Ta.i nevAzute. Ienesul ~i pllocitosul. Amin. miluie~te-ne pe DOi.ti~ Dumnezeu)e. multi bunitatell peDtru Ta. Ci cu (rid sA strigim to miezul noptli: Sfint. miluleste-ne pe not Si aeum Ii pururea fi in veeit vecila« Amin. SrAnt e$ti. izvor denemArgioitli aJ tuturor celor . pentru rugAciunile tuturor sfintilor TAi. 0 . Stint. Prime. ci ai flcut iubina de . De i umbJim sllucrl1m CDinteiepciune "0 tot cursul vie~ DO tre.Carte de rugic. Fih'a de' veste JudeciitoTul va venl ~i Tine co multi umilintA. ceinAlfAmd. C3 pe faptele ftedruia se vor deseeperi. mulfumescu-fi Tie. . Prea stantA Treime.

lumineaziimi eehil gindului. $1 stinge vApaia poftelor mele. iartl-mi tnate cite am gre$it in zi.1 ticlllo!luJ uitarea. aJ Tat4lui .od eu.i .I toate gindurUe cele intinale. de Du mnez eu Nisdtoare.1 Fiulu. cele rele . SI.uJui meu eel potrivnic tlu.I 81 Sfiintului Dub.itntru rnAiDvll cuvintele Tale.i de toati . Carte de roglciuni pentnI eopii . meu eel smut ~i aeoperitorul sufletului .Corte de rugiiciuni peotru eopll deznldAjduire ziidl. Dect.i hulitoare de la ticiloasa mea inimA ~i deJa intunecata mea minte. Amin. $i rnA lzblive."'rejma. si-TI clint intru mirturlsirea inimli ~I sA laud Preasfllnt nurnele Tiu.I sducert amlnte .1 in vecf vecilor. eli sirae sunt "i tidlos.te de multe rele .I nAravurl $1 de toate fapteJe cel e rele rnA slobnzeste.'! slAve$tetn veclt Rugaclune citre Maica Domnului reasiotA sUpAns mea. robul Rugaciune catre ingerul pazitor ngerul poiloru) lui Hristos. cu sfintele "I preaputeroieile tale rugiduoi lzgone.i .te de la mioe. .ua de asthi .1 pururea . sAloteleg Poruneile Tale. deznidljduirea. smeritul . descblde-mi gura. eli bineeuvAntatii e.ti de toate nemurile ~i preaslavitul Tiu nume veetlor. griji . sA fac voia Ta. ca sJ mAnee ~i sa slAvese puterea Ta. oepurtarea de vlclente nec:uDO$tinta. aeum. easA oamenl dupA obieei. Amin.i 81 trupului meu. aeum . m-at ridltst.

. $i a aritat din peseart . S-avestit de Ingerl. mare este taloa Cre$tiDjU1\tii~ Duome. sA nu mAnU cu nici un picat pe Dumnezeul meu. ca sA rnA arifi vrednh: bogifillor mile! Preasfintel Treimi Domnulul meu Usus Bristol sflntllor.uRetele noastre. Amin.Carte de ruglciuni pennu c. Doamne. Treime Sfinti. 3.te. Maidi .I NAdejdea crestudlor NAdeJdea mea este Tatil.postoU . Ca d.opo Carte de rugAeioni pentru copli rnA tzbAve.i din plgioi mueeniel.16) Mare este puterea crucii Tale. ScAparea mea este Flal.i tuturor . . S-a iolltat intru sla ii (I Tirnotei. -8 crezut in lume. mArire Tie ! Cu adevlrat.. C1l.zeu s-a arAtal tn trup. Acoperimintul men este Duhul Sf Ant. S-a todreptat in Duhw. cI s-a tnnpt in loc ~ilucreazi in lume. Doamne Mare este puterea Cruci) Tale. se mage pentru . ~i te rongA pentro mine pAtiUo ul ~i nevrednieul rob. S-a propovAduit tntre ueannrrt.

Deamne.tl.Cuvantul at niisc:n!. te milrim.. Doamne eeresc TatA.ti! Amln...--. TaU) atotfiitorul. Rugaciuni pentru cei mici Doamne.ti Si pe toate eele bune Numai Tu Ie impUoe. Tu e. Ficiitorul cerulul al pimantulul. harul TAu.=~ Dumnezeului nstru.I Maiea '-_.Carte de mglciun1 pentm copU Carte de rugiiciuni pentru copo Doamne. Noi pe Tine te rugilm Lumlneaza-a noastrli minte lucruri bune sA-nvAtim.... Doamne Deamue..ti mai clnstiU dedi beruvimii ~i mal mAriti flri de asemllnare dedit erafimii care firA stcitatione pe Dumoezen . Trtnnte-ne nool. Ceea ce e. eea pnrurea feridtii ~i pita nevinovata . $1 fA-De sll Te cuneastem Sj si luuim in voia Ta I Rugaciune de cinstire a Maicii Domnului uvine-se cu adeviirat sA te fericim. Niisdtoare de Domnezeu.. Doamne.i . Cela ce toate Ie pUne. cs Crezul red iotr-uoul Dumnezeu. aJ tuturnr .ti StipinullumH $i aJ nostm Tati e. pe Tine. eea en adevarat ::"'aseAtoarede Dumneztu.

nllseut iar nu meut. S-s pogorAt din ceruri . " sA te luchini lor. Cel de 0 fIioJA co Tatll.rat. A~tept invierea mortilor Cele 10 porunci dumnezelestl 1.lt. dupA Scripturi. $i iari§i va sAmil cu slavA sljudece vii . a CllrllHmpirApe nu va aves slir.I multi ani pe mama fa ca bine sA triietti pe pAmbt. luminA din luminA. Sa Du·fi fad cblp clopllt.i S-a ficut om. mtru una. 5. Carele 8 grlit prio prooroci. Eu sunt Domnul Dumnezeul tlu. sobornlceasd p apostole.I pentru a n08strl mAntuin.Carte de rogAtiun! pentro copU Carte de rugidunJ pentro eopii celor vAlalte $1 oevilzute. 3. Cinstqte. Sii nu iel ournele Demnulul Dumnezeului tlu in de. ~j "viata veacului ce va sA fie. Care pentru nol oamenii . Unul. Fiul lui Dumnezeu. 2. . ee impreuna co Taill . smut I. $i S-a inM. Care din TatiU pureede. Dumnezeu adeviirat din Dumnezeu adevli. 4.asci BisericA' MArturisesc un Botez intru lertarea pAcatelor. Cela ce impreu. Amin. care din TatlU -a oiscot mal inainte de tOfi veeil.NAstut. sl nu ai alti dumoezei dad. Adu-fl amiute de ziua Domnului . Diet altA Sl S-& ristignit pentru nol in zilele lui Pontiu Pilat $ i a plitim it fi S-01 togropat.st la cerurl $1 fade de-a dreapta TalAlui. $i Vnlru Duhul Sf Ant. SiB iDvlal a trela zl.l 0 clstesre pe ea.1 pe taW tiu A-JIfie Jle . de mine. $i totr-wul Domn IiSU! Hristos. prin Cart' toate sau ficut.ni cu Tat"-l pureede.I S-a tntrupst de Is Dohul SIint $i din Fecioara Maria . Damnul de viafi FIldtorul.ert.1 mortH.. Cela asemanare.j Finl este inchinat ~i slivit.

de bali sau necazuri. pentru copti Carte de rugieiuni peDtru copii 7. SA nn fi desfrinaL 8.01. A imbric8 pe eel 11. Faptele milei trupestl AsAturo pe eel DAmliind. Sil nu furi. . SA on oem. A primi pe eel strAin. 4. nu rfdlel mirturie impotriva aproapelui tAu. SA cinstim fetele biserice~ti.Carte de rugiciuni 6. • Cele 9 porunci blserlcesti 1. ID Ilecare duminici en evlavie Smnta Uturghie ~j sArbAtaare. SA aseultim 2. A da api celui insetat. 7. 9. SA De spovedim ~j sA ne eumlnecsm in flecare din eele patru postori mari de peste au. 9. tirii. A ojula pe eel ee se aOl in necazuri sl in nevol sa finem toale posturile de peste an. in tbnpul posturUor. sau alte petreceri. SA mincinOllsA DU . SI finem posturlle pe care Ie-ar or5ndui mitropolitul sau episcopullocului in vreme de primejdii. 5. 8. lucrurile biserice. SA De rugim penfru cei ce stau in fruntea A tngropa pe mort:i. ori dacA 'in fleeare post nu putem. spre scopuri striine. 3. SA nu faeem Duofi ssu ospete. A cereeta pe eel bolnav. SAnn ~tinimie ee est!: aI aproap~lui tiu. 6.ti sau 10.citlm cirti eretiee~ti sau de ale sedarilor. SA nu instrAinAm. eel putin odatA pe an In Postul Pa~tilor. Diel sA folosim. Sii. avena biserieii.

3. 2. 3. 4. Asuprirea vAduvelor . tare te face sA slvir. Iubirea de arglnt (de avutii). Pacatele cele mai grele: cele impotriva 1.I asuprirea parinfilor.Carte de rug'ciuoi peotni eopii Carte de rogAtiun' pentru eopii Faptele sufletesrt A tndrepta pe eel pAeAtos. Desfrinarea. sau prea marea tneredere in autobunAtatea lui Dumnezeu.stat. Uciderea prnncUor.1 in purtarea de griji fatA.it. Necredlntasau nepA area ra~A de Dumnezeu. de noi. Batjoeorirea . S. lneredere Pacatele de capetenie (tot grele) 1. socotiod ci Dumnezeu cbiar dad nu te indrepti. contenire te va lerta A invl!. Ura impotriva lui Dumoezeu. A ierts pe eel ce De-au gre. DezoildeJdea tn marea mtlostivlre a luJ Dumnezeu .fa pe eel nqtiutor p neprleeput. A da sratur' bune eelor ee au nevoie. Cello Treime mArit. Mindria. A no oe rizbuna pe aproapele nostru Pacatele strigatoare la cer pentru rAul ce ni I-a lIeut. 2. 3. Plcatele asemiin. . A Deruga pentru aproapele nostru.iorfanilor. Oprsrea plifllor luerAtorilor. 2.ti fid pAeate. Duhului Sfant 1. A mAnglUa pe eel inn.e.itoare eelor fAcute de eei din Sodoma $1Gomora.

mucenice cil. Ru~iciune catre Sfantul Andrei Apostolul Romanilor II. E ~~ ~ - ~ _itA . Pentru aeeasta cinlAm .Carte de rugiciunt pentro copo 4.lnvidia.i celor ee '. Carte de ruglciuni pentru copit 5.:. te-at ttl {~ . aleargA In tlneeu credintJ. de trei ori fericite apostole AndreI. furii urmirind" pierderile depArtBndu-le . Iii miJostiv . impUnind eereres lor. eAntarea eea ingereascli lui Dumnezeu. Lenea. 6. LAcomia.f:e Sfinte Mare Mucenice Mina mull· pAtlmitorule. . Stipiinului phA la tau ai arUat lumil in primejdii. pe multi ai izbAvit de pagube. mergen~ rlc8ndu-ti la ceruri. la IDilfimea erucll. Rugiiciune catre Sfantul Mucenic Mina oIositor~ajutAtor marete- a un mucenic prea ales al Celui ce s-a p[ronlt de bunA voie pe Cruce. JUU.I nODI care clntlm: bucuri. zidind: AlilUla ! moarte urOlAndu-I. 7. pentru aceasta te rogAm. bueuraudu-te.. Mania.

cautl eu indurare pilzeJte de vrljma.I m-am spiimintat. eu fugleiunile tale cele treze. ea si\-~i poatl tndeplini datoriile sale. pe fraJH. pe toate rodeniUe celt dupa dub ~j dupA trop $1 dilruit-o) it perreee impreuni panA 18 moarte.i CD cele mai pre us de lume. dupA vola $i poruncile Tale. ~j l-ai dAruU (mi-al miluie.ii hull . surorile. pe sotul meu (sotia mea).z. Doamne. luminea. e e am a r ss p un d e.i Rugaciune pentru parinp ~irudenii intuie$fe. Ci to. CI a ta este sU. pe care mi .te pe pirintti mei. Ii use Hristoa e. tndestulandu-! en bunUitile cele pAmante. de minunile tale . Rugadune a settler unul pentru altul oamne. cil de bucurle $1de frid mod cuprins. Diruielte-i sinAtate ~i depllnA inte1epduue. Amm ! .ti .pln_rea ~i poterea in vect.l-mi miotea ca sAcAllt lui Dumnezeu dimpreuuil co tine AllIuia I prieteni $& Ie diruie$te lor pacea Ta.Carte de rugAtiuni pentru copli Carte de rngiciuni peotru copii Rugaclune ditre snintul Nicolae m auzit Nieolne. Fereste-! (-0) de tsplrele pc cart nar filD stare si Ie poarte. n u mil pricep.i ncvlzuti.

le. Amin. Siova Talalu. Dubul adevilrului. QCUmfipu. cerceteazA ~ivindecA neputlntele Doastre. (detrei 01'1). Sflnte Dummneule. Slol'a Tatiilu.te pacBtele noastre. Doomne m.te tntru ooi .i ne euritle. aeeasU rugAciune adueem Tie. Bunule. MangiietoruIe. Stipane.I mantuie.te pc nol de toatlf. peotru numele TAu. sufletele ucastre. iarta firideleglle noastre. miluielte-ne pe no. Sfinte. Amin. SUpAn.' Si Fiului $I Sfiintului Duh: .urta Ii in veciiveci1or. RUGACIQNI DE Prea Srand Treime. Rugaciune de pocainta Huteste-ne pe nui.. Doi piicAto~li.luielte (de trei ori). S/al'a Tatal.Carte de rugiidunipentru Carte de rugiieiuni peotru copii eopii II. Siavii Duh.eul nostru. II Fiului Ii Sjantului mpilrate eeresc. robii TAl. eudle. mlluie~te-ne pe nOlo Doamne. Aellm Ii pururea Ii in veeii veeilor. Care pretutiodenea etti fi Is toate Ie tmpline~lij Vistierul bunlitA~ilor . Dnamne mlluleste-ne eli neprieepAndu-ne de nici un rAspuD . miluleste-ne pe noi. Dumne:. SEARA Rugaelun! incepatoare Slava Tie. totinAciunea .1 DlidlHGfUle de viatl vino Te siliIIsiuie. SJinte tare. Sftnte flIrd de mOllrll!. ca unoi .i pe Dol. # Fiu'"i Ii SflJntului Duh.

i bbiive.Tatal umnezeule eel vesnlc . .ehlde-o noui binecuviota-U Nisci\toare de Dumnezeu. Fecioari. din tici los u I m eu a~ternut.e.U eei trupe. ci $i. 'invndnicit a ajunge pini tn acest ceas. Doamne. in BeeastA noapte. pc ~i mA . . Amin. a Ta este impArltill. cA tu e. top lacru mlUniior Tale .i sA calc pe vrAjma. . bine sl plac preasfdotulul TAu nume in toate zilele Yle~Umele .. nld porneni llrAdelegUe neastre.Carte de rugAciuni peotru copil Doamne. ~i eurA. smerilul men suflet de toatA inUoilciulTea. a Tatlllui .U eel ce se lupti co mine. ~i·mi dA.1 pe. i_rtl. Carte de ruglciuID_pentru copJi pe nol de vrAjm a$ii nestn.mi picatele ee am flieut in acea ti zi.I a Fiului . cu lucrul.:ii veciior.te d cautil . puteres ~I slav a. care rnA tntineazl. nu Te minia pe nol foarte. eu euvsntul co giindul. . ca s4 nu pierim eel ce niidAjduim totru Tine. del 'Iu e~ti miolui reaneamulu i cre~tinese. suntem poporul Tiu.ine izblve.I de portele cele rele. a trece somnul in pace. de gindu rUe cele desarte. sculllndu -m A. eel ee m-al $1 acum Ii purur~a 31 ln ve.ti Dumnezeul nestru.i impArate a toata fAptura.i acurn ca un milesnv Rugiciune catre Dumnezeu . cei firA trup. c a. Dnamne.I a . ell.i nui . cA intrn ttae am nAdAjduit.I numele Tau chemiim. mlluleste-ne pe Dol.te. ne mAntuim prin Tine din nevoi.te Doamne. U~a milostivirli de .

tn vecii Rugaclune la Icoana Mantuitorului rea. Mftntuitorul nostru. Doamne. aenm .Carte de ruglciuni peotru copii Carte de rogAtiun! ptotru copii Sf4ntului Dub. Doarone povll. cl 81 binevoit sa Te sui CD trupul pe cruee. Bunule . Amin. Rugaclune cand tntram in biserici. pentru vrajma~il mel. . . Hrlstcase-Dumnezeule. ea firA alunecare sApreaslave Doh.fuie. incbina-ma-voj in Biserica Ta eta faoUI. voi illtr. pe taUn. eu umilin(i\ strigiim Tie: "Toate le-al umplut de bucurie. ioeru dreptatea Ta.i pururea veeilor. Pentru aceasta. cum ~l pururea o Dumneuire. Malea cea bun a bunului tmpirat calea mea.te-mil. ml-au selltu-m-am zj de eei ce vot merge" mu1ti'mta mie: 'in casa Domnului is r eu intru tnduririlor Tale.a in casa Ta. Amm. euratului TAu chip ne inchioAm. Amin. pe FiuJ iJi pe Sfintul 'in veeil vecilor.i a vani mila FiuluiTitu. de buna vole. 'Iu eare al \ eDit sa mintuie$ti lumea.rteazAinaintea Ta 'C Rugaciune catre Maica Domnului reacurata sI binecuvantati de Dumnezeu SAsciitoare Marie.i . indepil. eer s n d le r r a r ea g re se ltlur no as t r e .

FU seurt de intirire $i zid de mintulre.it to zilla de astm. Maid Preacuratl Si purures FecioarA.e catre Sfantul Inger ngerul lui Hri tos. 0. plzitorul mea eel sBnt fi acoperitorul II U fl e t u Iu' fi al trupului meu. ca cealaltll vreme a vieJii mele firA prihani sA 0 tree . pnvln..i milei Pre sfintej 'Irelmi . DilJ negori te aratl. Rugiimo-nt-ndurArilor Luceafiruluj miriJor.tl UDa Dumnezelllui curati ~IbinecuvintatL ReginA peste ingerl.i Maid! Domnului men Jisu Bristus . Amln. picitosul $1 nevredn!c. tngenuDcbem rugAndu-te. FecloarA de Dumnezeu NlscAtoare.Carte de rugiicionJ penlru cupii Carte de rugAtiuni peotro copo Dostru spre pAdm:l~1lI men sunet. Ascultii-a noastre plAngen. . iartA-mi to lite lite am gre.ESCU Lumini dulce clarA.ul rob. ce din mlla Sfiintului UmbrA faeem plimintuJui. MARJE ! MIHAl EMIN. 0. .. vri'ijma~ului meu eel 01.i ruturer sf)nfilor. p de toatA vtcleaia poutvote rnA Izbiv~teQ 51 nu mini] eu Did un pleat pe Dumnezeul meu. Maid Preacuratl SJ pururea Fecinarl. Rugaciune Crliasl alegindu-te. spre fapte bune. care e. InaltA-ne ne mintuie Din valul ell ne bllntuie. ~j te rollgl pentru mine. MARJE I Rugaciun. ca 51 rnA arilct vrednic bunAt4tJi .1 pentru Tine ralul sA dobftndesc.i co rugllclunile TaJe rnA flldrepteazli.-tf adorati Asupri-ne coboarA.

cHt este de bine Cfinde mama ling! mine. 1U Ii-mll tare. loeul mi-DlIott:fte In tot Si de relemi pbe~te! Amin.Carte de rugiciuni penlru eopii Carte de rngliciuni pentru copU La mulp cu SioAtate FA-Ie parte tot de bine SJ albA grljA de mine! Amin Alti rugaclune citre 1ngerul pizitor nger ingera~ol meu Ce mi te-a dat Dumnezeu Totdeaona fli co mine .A mare. Tata. De gr~feli S8 De ferim.t Rugaclune oarone. Doamne. AmiD.$i rnA inval A sf fae bine. aru Rugiciune op en wma coratl Tie Doamne-'fi multwnlm: 'Iu. mama. Tine-i Doamne indurate Tie. ~. lzblivlodu-ne din nevo l. aducem NiscAtoare de Multumire catre Si de mine ingrije C. rnA lubese Maiea Domnului pArltoarea Doamnl. Tara noastr!1 s-o iubim. . peotru b tr ulnta multumiri. Eu sunt slab. co barul Tau Prea Sfinte Ne'a~ oame:oi buni slUim. Eu sunt mil. tit este de }lu. Cud DU lAd pe tatiil meu. Thflkn.

Ci ca ceea ce at stlpinire nebiruitl. BtnperiimBntul meu este Dubul SOnt. Brlstoase. pururea reeioars. tDsemnatu~s·a peste Doi lumina fefel La slar¥itul mesei ultumim Tte. pace d!lndu- le.itu] mesel eseli tu-ne-at pe Dol.cD sA strigim Tie: BucurA-te Mireasl. NAdejdea mea este TatA~ sciiparea mea este Fiul. Dumnfzeu. Nu ne lisa pe no1lipsip nlel de eereasca Ta imp rltie. Doamne. 7 La sfar. el precum In mijlocul ucenicllor Tit iii venit. RUGACIUNI LA MASA sltura . Seara inainte de mass ioca-vor sAneil i se vor ID. Dumuezeul nestru.1 vor Iluda pe Dumaul: iur cei Ce·L eauti pe Domnul. pAmintefti. Treime Slinti slavii Tie. Amin! Inainte de mass TatAI nostru •••cautA la pag. izblve. Doamne. Iisuse ell eele ne-al sAturat pe nol de bunltAtile Tale .i De miluiefte.Carte de rugliciuoi pentru topti ooi robU tli. tntru Bpturile Tale Ii intru lucru milinilor Tale ne-am bueurat.te-oe din toate nevoile. a§cavioo p lu noi . vor Ii vii in veacol eaculul.

81 untdelemnului. dat-al veselie tn inimile nea tre din rodul gra1llui.lsuflttnI nestru ea sA Te cunnastem . RUGACIUNI ALE Dupa terminarea lecthlor ulturnim Tie. La inceputul lectlllor oamn~ Dumnezeul oostru.I ptin DOl.Carte de rogAtiuni pentru copo Tale. in Yeti. Cu pace ne vom culea ~i vom adermi. intru nidejde ne-at a~ezat. ell Tu. pe tare le-al inmultlt.i noastre. lumineaz8 mlntea . indrepteazl pa. trimlte .i a lucra cu infe1epciuuein poviltule~te-ne a umbla tot cursu] vietH - . • IV. barul Tlu asupra noastrA . preas lint nurnete TAu. ea &fa s6 se slivea d de noi . Amin. Amin.1 sii-U urmam porunclle Tale. in eel. Doamne Du moezeul no tru cii 0- ~COLARILOR ai lepidat ostenelile una tre de a piitrunde taina intelepciunii.i De Invrednlceste a trece eu bunil izbindA cursnl invitliturii ce facem. Doamne. Do mne. deosebl.iI nostr-l. al vinului .

slirmanllor. cum se va vedea la vremea cuvenita. Luorarea de mmtuire a altA bunA mingiiere.I altA folositoare 0. folosHoarea at puterllor. Doamne miDtuiefte-ne pe noi! pr ietena eelo r telor suotem nuasrre eli al puterilor.Carte de rugAtioni pentru copti Carte de rugiicluni pentru copo AltA rugaciune catre Doamne al puterilor oamne Maiea Domnului mplrUeasa tea nAdejdea NAscitoare Dnmnezeu.i AjutA-ne In numele TRtalul $i at Fiului Sjantului Duls.i a lui d De .ij briiDe. e. inlelesul fiind redat printr-o serie de alp termeni caro aratl treptele lucrArii mantuirii. a. Ajutor intru necazuri ou avem. Amin! Ii aI 1IeputiDeio. Maicn Dreaptainvitituri cre. Amin I .te-oe ~til obijduitea u. d nu avem grabnleA. Dumnezeu. !iJ. vezi ~i oClotirfll nevoile . aeoperi alt aJutor nlcl ea .tini despre mantuire Termenul "mantuire' este folosit de multe on in Noul Testament. pe Tine. vetestt. fit CD afarl de Boutrll noil preabun DOBStti.ureazl-ne de ea preeum ca pe ni§lte Doutrl. dedt oumal ne piize~tl in veell vecilor. neputiociofi obiJduilij neeazuri strlini. de eli pe altul Tioe.

d. sadind in aceasta harul si darurile lui Hristos. care simtea in toat! fiinta sa de Hristos care se face sub lucrarea Stlntului Dub in Biseriea. fericirea mantuirii. credima omului ~ifaptele bune. EI 0 sustine.1. 0 intAre~te . Ia insu~irea actiunii mantuitoaro. 2.i aduce noi madulare in ea. iar Smntul Apo tol Pavel. 5). eomunitate de credinciosi neincetat. invierea ~i tnlltarea Fiului lui Dumnezeu la Cer. 10). eu nu tnai triJiiesc.Carte de rugi. Credinta crestiaului neaplraUi trebuinf! pentru este de mlintuire. 10). a~ez!mlintul divin care ajuta.ciuol peotru copii Carte de rugiciuni pentrn copii Cand Duhul stant S-a pogorit la Cincizecime asupra Apostolilor a intemeiat Biserica . Rlistignirea. prin trei lucran: harul divin. Maotuirea se realiseaza numai in Biserica . Harul dumnezeiesc este energia divina sau lucrarea care izvoraste din fiinta dnmnezeiasca a celor tre i Ip osta suri.aceasta prima.rtit!i de Dumnezeu. toti cei care cred sunt condusi prin har spre sfintire ~i intllrirea bunelor lor insu~iri ~i prin lupta contra puterilor rele.iuirea in noi a lui Hristos Ia botez ~iapoi prio asimilarea roade1or mantuirH acordate . marturiseste: "Prin hanli lui Dumnezeu sunt ceea ce sum" (I Cor. 5. La aceastA acp une eolaboreaza atat puterile omuhii.i El rAmane in Bisericj. Scopul acestei lucrari este ca in om sA Se sAlI~luiascl tot mai mult Hristos. noului om. ci Hristos triiie~te fn mine" (Gal. la care so adaugA tntemeierea Bisericii.t ~i band primit in Sfintele Taine. fi ind nede sp l!. . 1n Biserica. persoana care 0 activeaza lns~i Mantuitorul ne spune: "Fora de Mine nu pule!i face nimic" (loan 15. prio lucrarea Duhului stant.i anume. care ajutA formarii omului de ~tre Dumnezeu a fost siivar~itA prin cinoi acte de insemnltate fundarnentala pentru omenire: lntruparea. Mlintuirea noastd se inflptuie~te pnn sal!{. "M-am riistignil co Iisus Hristos spune SflintuJ Apostol Pavel .

zapropovaduleste ~i practiea BrA nici 0 scbimbare adevarul dumnezeiesc ~i lucrarea mfi:ntuitoll. Pentru aceasta omul a fast fuzestrat de Dwnnezeucu libertatea de a se ~i total de Biserica "stdlp fi temelie Q adevorului" (I Tim. 6). iar eel ee nu va crede se \'0 Pentru dobSndirea milntuirii avem nevo ie de tnv!i. _ . Faptele bune sunt de asernenea de neapAra. credinta $i faptele bune.'. 15). 11. astfel ~i Cyedjllla/6rQ defaple moorid este" (Iacov 2. decide ~idea actions.re. Mtintuirea este un act divin.- toatA -Jumea. numite Sinoade Ecumenice. Biseriea Ortodoxa este singura care plstrca. 3.-- Carte de rugiduni pentru topii sa Jim pltiCI.1rebuintA pentru man_tuire.• c ~ '-' . mor: este. Sfanta Scripturli ne invati eli barul credintei in Dumnezeu se dovedeste prin faptele bune 5iiv~ite de catre eredinciosi (Iacov 2. Cele douA valori ale ere stimrlu i. asa cum le-a intemeiat Dornnul nostru Iisus Hristos.tUura cre~tinl care ne descoperacalea ~i adevArurile sfintitoare. "jara de credinla nueste lUI Dumnezeu" Cll putinja Carte de rugldQDIpcotns copH ! (Evr. j formulat Sfintele Sinoade 11. cum Ie-au rlspandit 'in lume Sfintii Apostoli.m fiindea. 9). Adevarurile care ne due Ia mantuire deplin care este sunt asandi" (!'vIarcu 16. 3. dar Dumnezeu 0 reaIizeaz8 eu colaborarea omului (I Cor.t1i. numai eel care "va crede -1i se va boteza se va mOfHUJ. importante ~i Decesare. sunt deopotri vI!. sunt costnbutiile directs ale omului in actul mantuirii. cum leau tl1lcuit Sfintii Parinti ~ieum Ie-au pastrate Ortodoxli. 16). . 18).26). "Precum tropul lara sufle«.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful