Arkadiusz Nawrocki Clear Window Dzisiaj 12:22 ¿e bo wiesz dlaczego?

bym sobie te jego paki i pokój dobrze os³ucha³ bo wydaje mi siê, ¿e z waszej Trójki dlaczego..? tzn Ty, Rolfik i Maurizio Ty jeste najbardziej w tych klimatach o które chodzi Rolfik jest wielki elektronik Maurizio chyba bardziej rockowo, z tego co z nim gada³am a Ty masz lot popowo-acidjazzowy dlatego mi zalezy ¿eby Ty przy tym byU spoko, bêdê z chêci¹ a 9go wpadniesz chociaz na momencik? a 9go co siê dzieje i gdzie? http://www.facebook.com/event.php?eid=153350588056921 aaaaaa ¹¹¹¹¹¹ Akurat musisz 9go..?

tak, muszê 9ty to u mnie dzieñ "wyjêty" wiem Don't cry Syæko bydzie dobze haaaloo co tam? ¿yjesz? absolutnie ok a Ty? ¿ujesz?

ja te¿ mam banana w Qchni no tak. wiele rzeczy no ale co sygnalizowa³a przed chwil¹ no tak zastanawia mnie jedno zdanie które kiedy powiedzia³e wiem. ¿e jeste zajêty ciekawie sformu³owane z logicznego punktu widzenia . co mo¿e robiæ Arek.ala albo byæ na si³ce proste to s¹ trzy czynno ci do których Ciê zaprogramowano czasem jeszcze synchronizacja word clock 96 kHz no i czyszczenie systemu za pomoc¹ wody jedno mnie zastanawia za pomoc¹ benzyny ekstrakcyjnej a³ to mo¿na Ciê ³atwo podpaliæ tzn zajaraæ pewnie tak A co Ciê tak zastanawia? ach... ¿e faceci siê nad tym co mówi¹ nie zastanawiaj¹ (hihi) tylko mówi¹ ale ja siê zastanawiam DAWaj Ale obieca³am Ci ¿e do tego tematu nie wrócê zastanawia mnie dlaczego powiedzia³e . czekaj..tak a co? sk¹d wiedzia³a ? mówi³am Ci ¿e widzê banana wci¹gam mniam o. gdy nie miksuje w studiu. je æ zapewne co wp. ¿e to nie Twoja wina.

... no. wiadomo ale gdzie to siê u mnie pojawi³o kiedy nawet nie wiem kiedy nigdy nie bêdzie tak. ¿e nie³atwo jest to obej æ czasem mam tak. tym. ale to takie moje lingwistyczne dywagacje to nie jest ani jêzykowy ani logiczny punkt widzenia tylko bardziej psychologiczny o. wiem ¿e artur ma kompleksy na punkcie grania to. zachwycam siê czasem rzeczami.i z semantycznego te¿ powaga bo wiesz. jakby to uj¹æ. nie wiem jak to uj¹æ.. ¿e robiê co ... hm... to tym bardziej ciekawe czêsto mam tak. kurde. to jest silne i powiem Ci.. zauwa¿y³am. kto mo¿e nie byæ tym zachwycony z ró¿nych powodów to chore.. ¿e ca³y wiat bêdzie zachwycony tym co robisz wiadomo wiêc lepiej siê pozbyæ takich uczuæ niedobrze ¿e tak masz serio kurde... wiem ano. co dla mnie jest dobr e np. ¿e Ty jeste megawra¿liwy. ja siê po prostu zastanawiam jêzykoznawczo nad tym bo to ciekawie brzmi jak mo¿na z logicznego i z jêzykowego punktu widzenia nie byæ winnym czego na co siê same mu dobrowolnie zgodzi³o tylko tyle no. ¿e w ogóle jest ¿ycie pewnie to jest piêkne ... chocia¿ chcesz nie dawaæ tego po sobie poznaæ to idiotyczne. ¿e czasem czujê siê trochê winny za to. staram siê nie graæ przy nim "na maksa" Tobie jest g³upio? ojej staram siê graæ trochê gorzej. które dla innych nie s¹ ¿adnym cudem np.. ¿e np.

co cz³owieka otacza.s. wola³by odwrotnie? chyba nie ale zastanawiam siê.. ¿e jest kozakiem dobrze Ci powiedzia³ a potem. dopóki siê ich nie wkurzy. ¿e idziesz w dobr erunku z t¹ postur¹ 13:05 np. czy w pewnym sensie nie jestem ¿a³osny albo wrêcz mieszny Hmmm je li tak o sobie my lisz.. jak zaczyna siê rozumieæ potêgê tego.. to w pewnym sensie te¿ dzie³o sztuki taki orygina³ powielany masowo kto przecie¿ (artysta) zaprojektowa³ liniê nadwozia. to kuma siê. wszystkie misie s¹ ³agodne. jakim by³o siê idiot¹ i w sumie to nie wiem.. czy le..... zawsze siê znajdzie sporo takiej cha³tury na odwal siê Wczoraj mi Gogol niez³¹ rzecz powiedzia³... czy to w moim przypadku dobrze. a dusza go³êbia" co chyba w tym jest na pocz¹tku jak cz³owiek nic nie czai to my li. jak taki stan rzeczy odbieraj¹ inni p.. w³o¿y³ w to serce nie mo¿na jednego od drugiego odcinaæ niekiedy w³ozy³ serce a niekiedy tylko czas bo ju¿ my la³ / my la³a po d obersku wiadomo..¿e do wiadcza siê egzystencji to s¹ w³asnie rzeczy którymi siê warto zachwycaæ ¿e jest wiadomo æ a nie tam jakim nowym dzie³em r¹k cz³owieka nowym komputerem czy samochodem te¿ bo to jest konsekwencja tej wiadomo cnie mo¿na jednego od drugiego odcinaæ komputerem mo¿na siê zachwyciæ bo je li pomy lisz.. dawno mnie nie widzia³ i rzecze: "postura robi siê nied wiedzia... ile ludzkiej my li jest tam "zmagazynowane" jakie to g³owy musia³y projektowaæ a samochód.. taki obraz Ciebie bêdzie emanowa³ pamiêtasz co Ci mówi³am o mojej misiowej bluzie? .. wiêc my lê... to.

.hmm. bluza jest przezajebiaszcza i nikt siê nie mieje a wiesz dlaczego siê nie mieje? bo ja na dzieñ dobryprzysz³am z nastawieniem.sztuka wojny czyta³e ? bardzo polecam nie ale. czy kto mo¿e to tak odbieraæ a raczej staram siê o sobie za wiele nie my leæ pewnie niektórzy odbieraj¹ to jak debilizm tylko dzia³aæ ale mam to gdzie i chodze w niej dumnie i moi przyjaciele mnie tak¹ lubi¹ i wszyscy wiedz¹.. ¿e bluza jest i nikomu nawet do g³owy nie przysz³o ¿e mo¿e byæ inaczej nastawienie jest podstaw¹ ale nie mo¿na na nim poprzestaæ widzia³e wideo o Pani Dorocie z Londynu? ta niestety poprzesta³a na nastawieniu nooo groobe to jest dla mnie dowód na to ¿e szkoda czasu na poprzestawanie tylko na wizualizacja ch trzeba dzia³aæ oj tiaaa a co do postury to osobi ci uwa¿am ale to tylko ja tak uwazam i to wcale nie musi byæ prawda ¿e lepiej wygl¹daæ niepozornie i mieæ si³ê w sobie ¿eby w razie co umieæ zmyliæ hahaha Sun Tzu . ¿e jestem mi i nikomu to nie przeszkadza no.tzn. co do si³y takiej czysto fizycznej to nie ma si³y bez postury jest to niemo¿liwe po prostu czysto fizyczn¹ nie wszystko za³atwisz wiêc wolê jedno i drugie wiadomo ale ona te¿ siê przydaje wietna ..

to bêd¹ nasze wspólne kawa³ki.niech szcze cieszy w³asno ci¹ heheh spryciara Dobra. ¿e Rolfik Ci mówi³ o nagrywaniu wokali do jego kawa³ków? w zasadzie jak stworzê liniê melodyczn¹.du¿e i ciep³e haha ok.SI£A wiêc jak mogê to mieæ to czemu nie ale faktycznie jeste trochê misio Gogol Ciê dobrze podsumowa³ bo misie w³asnie takie s¹ . ale póki co . ja uciekam . ju¿ po Tobie nie je¿d¿e ju¿ schodzê z Ciebie tzn z tematu rozumiem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful