GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR

AN MALAYSIA

I

II

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

© Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia Mei 2010
Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan atau mencetak mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara juga sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat keizinan bertulis daripada Ketua Pengarah, Kementerian Pelajaran Malaysia. Perundingan tertakluk pada perkiraan royalti atau honorarium. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) Di Sekolah. ISBN 978-983-2772-57-6 1. Athletics-Handbooks, manuals, etc. 2. Track-athletics-Handbooks, manual, etc. 3. Sports administration-Handbooks, manuals, etc. 4. School sports-Handbooks, manuals, etc. 796.42069

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

III

Kata Alu-Aluan
MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh dan Salam 1Malaysia

Penyertaan semua murid sekurang-kurangnya dalam satu sukan adalah faktor yang dapat mengembalikan kegemilangan sukan di sekolah. Oleh itu, Dasar Satu Murid Satu Sukan yang diperkenalkan dan akan dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun 2011, akan dapat menjanakan pelbagai aktiviti sukan di sekolah berdasarkan kemampuan, kreativiti serta inovasi guru dan murid. Olahraga merupakan teras kepada aktiviti sukan di sekolah yang secara tradisinya akan dianjurkan setiap tahun. Sebagai acara penting yang sepatutnya menjadi tunjang kepada aktiviti sukan di sekolah, maka olahraga perlulah dikelolakan dengan terancang dan sempurna serta pada masa yang sesuai. Oleh itu, Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah yang diterbitkan ini akan dapat membantu pihak sekolah mengelolakan acara ini dengan baik dan teratur. Dokumen ini boleh digunakan sebagai rujukan untuk menganjurkan dan melaksanakan acara sukan seperti penubuhan jawatankuasa dan peranannya, peraturan pertandingan, bilangan pegawai teknik, peralatan, ukuran balapan dan sebagainya. Saya juga percaya dan penuh yakin bahawa buku Garis Panduan akan dapat memudahkan pihak sekolah lagi untuk merencanakan dan mengatur aktiviti sukan. Hal ini juga akan dapat menjanakan kegemilangan sukan semula di sekolah selaras dengan hasrat Dasar Satu Murid Satu Sukan.

YAB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pelajaran Malaysia

diharapkan supaya buku panduan ini akan digunakan dan dibuat penambahbaikan selaras dengan perubahan semasa untuk dimanfaatkan oleh semua pihak. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Kata Alu-Aluan KETUA PENGARAH PELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh. Aktiviti sukan telah pun dijadikan sebagai fokus dalam sistem pendidikan pada hari ini. Penghasilan buku ini secara langsung akan mewujudkan satu ruang dan peluang kepada guru menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk menjayakan kejohanan sukan olahraga di sekolah. cekap dan berkesan berlandaskan keilmuan dan kemanusiaan. Selain itu. Kementerian Pelajaran Malaysia atas kejayaan penerbitan buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah yang julung-julung kalinya diterbitkan sebagai panduan kepada sekolah–sekolah di Malaysia. mengurus dan melaksanakan kegiatan ini secara sistematik.Iv GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Harapan saya penerbitan buku ini dapat dijadikan panduan dan menyemarakkan kemeriahan kejohanan olahraga pada peringkat sekolah. Aktiviti sukan juga akan menjadi aktiviti yang wajib dijalankan sepanjang tahun. Pihak yang terlibat dalam pengurusan sukan di sekolah seharusnya merancang. DOM Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia . dan salam sejahtera Terlebih dahulu. TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. tahniah saya ucapkan kepada Bahagian Sukan. Saya yakin bahawa usaha untuk menerbitkan buku ini dapat dijadikan sebagai contoh dan panduan kepada guru untuk mengurus serta melaksanakan kejohanan balapan dan padang (olahraga) di sekolah masing-masing.

Saya juga menaruh kepercayaan bahawa buku ini akan menjadi sumber rujukan dan panduan penting kepada semua warga pendidik dan masyarakat umum untuk memahami hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia demi memeriahkan sukan sekolah dan meningkatkan mutu penganjuran kejohanan olahraga sekolah. Budaya sukan dalam kalangan semua murid adalah untuk memperlengkap kecemerlangan sistem pendidikan bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan holistik dari segi jasmani.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA v Kata Alu-Aluan PENGARAH BAHAGIAN SUKAN Salam sejahtera dan salam 1Malaysia Kejohanan olahraga sekolah merupakan suatu wahana untuk mencapai wawasan negara dalam pembudayaan sukan dalam kalangan murid sekolah. Bahagian Sukan mengharapkan agar buku garis panduan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak yang terlibat dalam proses perancangan dan pelaksanaan kejohanan olahraga sekolah. EE HONG Pengarah Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia . Usaha mendokumentasikan garis panduan berserta pelbagai strategi dan pelan tindakan merupakan satu langkah yang berkesan bagi menyebarkan dan memberikan pemahaman yang jelas kepada semua pihak yang terlibat khususnya guru dan pegawai sukan untuk sama-sama menggembleng tenaga untuk menjayakan kejohanan olahraga sekolah. rohani dan intelek ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia. pembaharuan dan pengemaskinian Buku Garis Panduan Pengurusan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah merupakan antara proses penting bagi meningkatkan kualiti mutu sukan sekolah dan atlet murid memperkembang potensi dan bakat murid dalam bidang olahraga. Penggubalan. emosi.

vI GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih ini kami tujukan kepada semua yang terlibat. Pihak kami mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan sumbangan sehingga buku ini dapat diterbitkan untuk kegunaan dan panduan pihak sekolah. . • Puan Ee Hong – Pengarah Bahagian Sukan • Encik Jame Alip – Mantan Pengarah BSSK • Pegawai-pegawai – Bahagian Sukan • Semua Ketua Unit Sukan Negeri • Unit Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) • Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) • Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSS Negeri dan MSSM • Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSSM • Jurulatih Olahraga (guru) • Pengetua dan Guru Besar di 100 buah sekolah kajian rintis buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA PENGHARGAAN Penghasilan buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini banyak melibatkan pihak tertentu.

1/1989 35 Lampiran 2: Cadangan Struktur Organisasi Majlis Sukan Sekolah 38 Lampiran 3: Cadangan Pembahagian Dalam Pasukan Rumah Sukan 40 Lampiran 4: Ukuran. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA vII KANDUNGAN Kata Alu-aluan YAB Menteri Pelajaran Malaysia iii Kata Alu-aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia iv Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Sukan v Penghargaan vi Kandungan vii Pengenalan viii Pendahuluan 1 Struktur Sukan di Sekolah 1 Peraturan Pertandingan 2 Jawatankuasa Kecil (JKK) yang Perlu Diwujudkan 2 Acara-acara yang Dicadangkan untuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah 11 Bilangan Pegawai Teknik yang Diperlukan 13 Bilangan Pembantu Teknik (Murid) 14 Jenis dan Bilangan Peralatan yang Diperlukan 14 Peralatan dan Kemudahan Acara Belapan 17 Protokol Majlis Pembukaan/Penutupan Rasmi Kejohanan 24 Jemputan Tetamu Kehormat 25 Mesyuarat Post-Mortem 25 Pembinaan Balapan Olahraga 26 Sukan Tara 30 Lampiran 1: Surat Pekeliling Bil. Sektor. Alatan dan Trek 42 Lampiran 5: Peraturan Olahraga 79 Lampiran 6: Borang Teknikal 92 Lampiran 7: Cadangan Pengisian Perasmian/Penutupan Kejohanan Olahraga 111 Lampiran 8: Contoh Surat 114 Indeks 122 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

Bersama buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini di sertakan bersama lampiran-lampiran yang boleh digunakan sebagai rujukan bagi acara balapan (150 meter. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA PENGENALAN Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di sekolah ini disediakan sebagai panduan kepada pihak sekolah untuk mengendalikan Kejohanan Balapan dan Padang di Sekolah. bilangan pegawai teknik dan pembantu pegawai teknik. Bahagian pengenalan memperkenalkan serba sedikit mengenai olahraga dan strukur sukan di peringkat sekolah. peralatan dan ukuran balapan serta sektor padang. teknikal pertandingan. Bahagian sukan tara pula menerangkan bagaimana contoh sukan tara dijalankan di sekolah sebelum kejohanan sebenar dijalankan. Bahagian peraturan pertandingan pula menyatakan tentang peraturan balapan dan padang yang digunapakai dalam kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). buku ini hanya sebagai panduan sahaja. Semoga buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini dapat membantu para guru menjalankan Kejohanan Balapan dan Padang di sekolah dengan lebih berkesan. Kandungan Buku Garis panduan ini terbahagi kepada enam bahagian iaitu pendahuluan. . 200 meter. 300 meter dan 400 meter) dan sektor acara padang. borang-borang kejohanan serta pengisian majlis pembukaan dan penutupan rasmi kejohanan. Contohcontoh surat. Bahagian jawatankuasajawatankuasa kecil pula memperincikan peranan setiap jawatankuasa yang ditubuhkan bagi mengendalikan kejohanan olahraga sekolah. Bahagian teknikal pertandingan menerangkan acara-acara yang dicadangkan bagi sekolah rendah dan menengah. peraturan pertandingan. Jawatankuasa-Jawatankuasa kecil. Walaupun bagaimanapun. Pihak sekolah khasnya guru boleh mengunakan daya kreativiti dan daya usaha masing-masing berdasarkan persekitaran dan kesesuaiannya. sukan tara dan lampiran.vIII GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

Nama olahraga berasal daripada perkataan Greek athlos yang bermaksud “bertanding”. Setiap sekolah perlu berusaha membangunkan dan membudayakan aktiviti sukan dalam kalangan warga sekolah agar institusi sekolah dapat berfungsi untuk mengembangkan potensi murid secara seimbang dari segi intelek. dan 4 3 400 m). 1/1989 (Lampiran 1) menegaskan bahawa penyertaan murid dalam kegiatan sukan diwajibkan. 3000 m. 1500 m. lari berpagar lelaki dan perempuan (400 m). Acara padang terdiri daripada acara lompatan (lompat jauh. dan lari berganti-ganti (4 3 100 m. acara jarak jauh (5000 m dan 10 000 m). • Sekiranya padang sekolah digunakan untuk mengadakan sukan sekolah. 4 3 200 m. maraton (42. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 1 PENDAHULUAN Olahraga merupakan induk kepada semua jenis sukan. heptatlon (7 acara untuk wanita) dan dekatlon (10 acara untuk lelaki). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10 kilometer.195 kilometer). • Pasukan-pasukan rumah sukan (4 hingga 6 pasukan). 20 kilometer dan sebagainya). Oleh yang demikian. StRUKtUR SUKAN Di SEKoLAH Setiap sekolah mesti mewujudkan budaya dan struktur sukan pada peringkat sekolah. melempar cakera dan membaling tukul besi). lompat bergalah dan lompat kijang) dan acara balingan (melontar peluru. emosi dan jasmani. 200 m dan 400 m) acara jarak sederhana (800 m. pihak sekolah perlu memperkemas perancangan dan pengurusan sukan di sekolah agar minat dan penyertaan murid dalam kegiatan sukan dapat ditingkatkan. Struktur sukan di sekolah adalah seperti berikut: • Mengadakan/Menubuhkan majlis sukan sekolah. acara separa maraton (21. (Rujuk Lampiran 2 untuk cadangan struktur organisasi). Kejohanan olahraga sekolah merubahkan satu aktiviti sukan yang penting dalam kalendar sekolah dan melibatkan penyertaan murid secara menyeluruh. Setiap murid perlu mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam satu jenis permainan atau olahraga.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (Rujuk Lampiran 3 untuk cara-cara mengagihkan pasukan rumah). Acara balapan terdiri daripada acara pecut (100 m. Penglibatan murid dalam sukan dapat memupuk semangat kerjasama. lari berpagar wanita (100 m). gelanggang pertandingan yang mengandungi balapan dan tempat pertandingan acara-acara padang . rohani. Acara-acara lain pula ialah berjalan kaki (5 kilometer. merejam lembing. Olahraga boleh dibahagikan kepada acara balapan dan acara padang. dan 3000 m berhalangan). patriotik dan bersatu padu dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. • Memasukkan semua program sukan dalam takwim sekolah. lompat tinggi.0975 kilometer). lari berpagar lelaki (110 m).

Kebersihan dan Keceriaan (4 orang). KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA hendaklah disiapkan lebih awal untuk memberikan peluang kepada murid-murid menjalani latihan yang cukup. • JKK Kewangan dan Iklan (3 orang jika diperlukan). • JKK Dokumentasi. (4 orang jika diperlukan). JAwAtANKUASA KEciL (JKK) yANG PERLU DiwUJUDKAN (Cadangan ini bergantung pada kesesuaian dan keperluan) • Urus setia (3 orang). • Jadual pertandingan. • JKK Pertandingan dan Perangkaan (4 orang). (Rujuk Lampiran 4 untuk contoh trek). tarikh dan tempat pertandingan/kejohanan. . Siar Raya dan Publisiti. Persediaan ini dibuat pada awal tahun persekolahan atau disediakan sebelum penggal sekolah dibuka. • JKK Lain mengikut keperluan seperti JKK Pengangkutan. • JKK Hiasan. Maklumat pertandingan mesti mempunyai perkara-perkara berikut: • Nama. • Syarat-syarat penyertaan. • JKK Buku Cenderamata/Program (3 orang). Rakaman. UrUs setia Tanggungjawab urus setia ialah: • Mengurus surat pelantikan anggota jawatankuasa pengelola kejohanan. Keselamatan dan Lalu Lintas (5 orang). • JKK Kepegawaian (3 orang). • Mengurus surat-menyurat kepada pihak-pihak tertentu. • Nombor peserta. Penginapan Atlet. Sijil dan Cenderamata (5 orang). • Memohon tempahan kegunaan stadium/venue untuk kejohanan. ukuran dan jarak). • Atur cara. • Kategori dan acara-acara yang dipertandingkan (timbangan alatan. • JKK Perasmian dan Penutupan (5 orang jika diperlukan). PERAtURAN PERtANDiNGAN Setiap pertandingan yang akan dijalankan hendaklah dikawal oleh peraturan pertandingan. • JKK Jemputan dan Sambutan (5 orang jika diperlukan). • JKK Minuman Pegawai/Pembantu Teknik dan Jamuan VIP (4 orang). • JKK Teknik dan Peralatan (4 orang). Pegawai dan sebagainya. • JKK Kawalan. • JKK Pertolongan Cemas (2 orang). • JKK Hadiah. • Mengurus dan memanggil mesyuarat jawatankuasa pengelola. • Mengurus serta mengendalikan mesyuarat pengurus-pengurus pasukan. (Rujuk Lampiran 5 untuk contoh jadual peraturan pertandingan).2 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. • Mengedarkan segala maklumat mengenai kejohanan kepada semua yang berkenaan.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 3 • Mengurus pesanan hadiah dan cenderamata. • Mengurus dan menyediakan anggaran perbelanjaan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pengelola. • Menyediakan peralatan am selain peralatan teknikal. • Menyelaraskan tugas-tugas JKK yang lain.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (ii) Menyusun atur cara pertandingan: • tarikh • nombor acara • masa • acara • bahagian umur • peringkat pertandingan (iii) Pengurusan rekod: • Kejohanan • Borang pendaftaran • Borang pertandingan • Buku pertandingan (iv) Taklimat penyelarasan • Memberikan taklimat dan penyelarasan tugas kerja kepada jawatankuasa pertandingan. • Mengurus dan melaksanakan segala ketetapan jawatankuasa pengelola. JKK Pertandingan dan PerangKaan Tanggungjawab JKK Pertandingan dan Perangkaan dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu: (a) Sebelum Pertandingan (i) Menyemak dan mendapatkan pengesahan daripada urus setia mengenai peraturanperaturan kejohanan. • Memanggil mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. (v) Merekodkan borang pendaftaran: • Memproses • Menyemak • Mengasingkan mengikut acara dan peringkat umur • Menetapkan nombor peserta (vi) Melaksanakan mesyuarat pengundian lorong: • menentukan tempat • acara • menyediakan bahan-bahan undian • alatan (20 hari sebelum kejohanan) .

jarak. pemegang rekod. tempat dan tahun rekod dicipta) (viii) Mendapatkan semua borang teknikal acara padang dan memasukkan semua peserta yang mengambil bahagian mengikut acara/kategori sebelum menyerahkannya kepada ketua bilik panggilan/penyelia peserta semasa pertandingan. (ix) Memberi taklimat penyelarasan tugas bersama dengan jawatankuasa kecil: • JKK Kepegawaian • JKK Hadiah • JKK Kemudahan Padang/Stadium • jawatankuasa-jawatankuasa lain yang berkaitan pada masa yang sesuai sebelum kejohanan. (x) Pengurusan tempat pertandingan: • menentukan dan menyesuaikan kemudahan di tempat pertandingan untuk melicinkan perjalanan pertandingan. • masa. bilik seranta. zon.4 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. • alatan dan bahan-bahan mengenai pertandingan untuk mesyuarat penguruspengurus pasukan. (b) Semasa Kejohanan (i) Menyediakan buku peserta • susunan acara dan diserahkan kepada ketua bilik panggilan/penyelia peserta (ii) Pengurusan keputusan pertandingan • menerima • mengeluarkan • mengumpul • menjilidkan (mengikut sesi dan hari dengan secukupnya dan mengedarkannya kepada pengurus-pengurus pasukan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA (vii) Menyediakan buku rasmi pertandingan: • nombor acara • nama acara • waktu • ukuran alatan • kedudukan lorong • bilangan peserta pertandingan • rekod-rekod kejohanan (sekolah/zon/daerah/negeri/kebangsaan) (Catatkan masa. akhbar dan untuk simpanan) (iii) Mengemas kini maklumat-maklumat berikut dari semasa ke semasa dan mengeluarkannya pada setiap akhir sesi/hari: • analisis pungutan pingat mengikut kategori/keseluruhan • analisis peserta yang telah memecahkan dan menyamai rekod-rekod kejohanan sekolah/negeri/kebangsaan • calon peserta terbaik bagi tiap kumpulan umur .

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (iv) Tugas-tugas lain. (b) Semasa kejohanan (i) Peralatan: • mengeluarkan. selamat digunakan dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan (Rujuk peraturan pertandingan) • menyenaraikan dan mendapatkan peralatan sekiranya berlaku kekurangan/ kerosakan • menyusun. menempatkan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 5 • calon peserta terbaik keseluruhan • calon kategori yang lain (iv) Pengurusan keputusan • Mengedarkan naskhah buku atau CD-ROM keputusan rasmi lengkap kepada pengurus pasukan semasa penutupan rasmi. menyemak dan memastikan bahawa borang-borang teknikal yang diperlukan cukup. menyediakan peralatan dan gelanggang yang akan digunakan mengikut susunan acara dan menyimpan peralatan semula. gelanggang yang akan digunakan dan penerangan diberikan semasa taklimat pengurus pasukan. (iii) Menyediakan dan melatih 40-60 orang murid (mengikut keperluan kejohanan) sebagai quarter master bagi membantu jawatankuasa ini mengikut giliran yang telah ditetapkan. Wujudkan sistem keluar/masuk alatan • mengadakan score board untuk semua acara padang . JKK teKniK dan Peralatan (a) Sebelum Kejohanan (i) Peralatan: • menyemak. berat dan alat di stor sukan/stadium berada dalam keadaan baik. (ii) Mengemaskan dan memulangkan peralatan yang berkenaan. menentukan ukuran. (c) Selepas Kejohanan (i) Mengumpulkan keputusan-keputusan lengkap dan menyerahkan kepada urus setia induk bagi penyediaan laporan tidak lewat daripada 1 minggu selepas kejohanan. (iii) Mengemas kini rekod kejohanan. menyenaraikan peralatan yang akan digunakan mengikut susunan acara tiga hari sebelum pertandingan dijalankan • mengesahkan alatan persendirian peserta (sekiranya ada) seperti blok permulaan dan lombol bergalah mengikut piawaian pertandingan (atas permintaan) (ii) Menyediakan pelan trek/staggers. (iv) Mendapatkan.

pengurus kejohanan. (c) Selepas Kejohanan (i) Memastikan bahawa semua alatan yang digunakan sama ada dipinjam atau peralatan stadium telah diurus pemulangannya. (iv) Tugas-tugas lain yang berkaitan dan bertanggungjawab terhadap hal-hal teknik yang lain. (c) Mengurus surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulis daripada pegawai-pegawai petugas yang dicadangkan (selaras dengan urus setia). (f) Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai bertugas. JKK Kewangan (a) Menubuhkan Jawatankuasa Kecil Kewangan. padang dan luar stadium bagi menentukan semua arena pertandingan disediakan dengan baik serta diterima sebagai satu kejohanan yang dijalankan mengikut peraturan-peraturan pertandingan. (h) Memastikan bahawa pegawai-pegawai yang bertugas memakai pakaian yang kemas sebagaimana yang diperlukan. derma dan iklan mengikut sasaran yang ditentukan. (g) Membuat pendaftaran tentang kehadiran pegawai-pegawai dan menjaga kebajikan mereka serta merekodkan jumlah sebenar hari bertugas setiap pegawai dalam kejohanan ini. (iii) Berhubung rapat dengan jawatankuasa pertandingan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA (ii) Menyediakan atau membuat semakan tempat bagi acara balapan dan padang serta menandakan kedudukan rekod-rekod kejohanan sekolah/negeri/kebangsaan/ ASEAN dan sebagainya. (ii) Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. referi-referi balapan. JKK KePegawaian (a) Mengenal pasti pegawai-pegawai teknikal yang bertauliah untuk lantikan pegawai kejohanan. (b) Berusaha mendapatkan tajaan. (d) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. (i) Mengadakan taklimat pegawai sehari sebelum kejohanan bermula.6 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (d) Menghubungi jawatankuasa penginapan untuk mengurus tempat penginapan pegawai (jika diperlukan). . (e) Mengagihkan tugas pegawai. (c) Bekerjasama dengan Jawatankuasa Kecil Buku Cenderamata dan bendahari untuk menyerahkan iklan kepada JKK Buku Cenderamata. ketua kumpulan. jadual tugas dan giliran tugas. pengurus teknik. (b) Menentukan bilangan pegawai untuk kejohanan.

. (j) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. (g) Mendapatkan nasihat daripada bahagian/unit perhubungan/protokol jika diperlukan (rujuk lampiran). JKK JemPUtan dan sambUtan (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil jemputan dan sambutan.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (k) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. penutupan dan jamuan rasmi. (e) Bertanggungjawab terhadap susunan pasukan rumah/kontinjen dan segala kemudahan peralatan berkaitan dengan upacara perasmian pembukaan dan penutupan. (b) Mengurus jemputan kejohanan kepada semua sekolah dan agensi luar yang terlibat (jika ada). (e) Protokol majlis: menyediakan. (f) Bekerjasama dengan jawatankuasa kecil perasmian/penutupan (contoh juruacara) dan jawatankuasa kecil jamuan dan minuman. (f) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. (l) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. (c) Menyambut tetamu khas serta jemputan-jemputan lain. (i) Mendapatkan pembekal untuk menyediakan jamuan untuk VIP selepas majlis pembukaan dan penutupan rasmi. (b) Merancang dan menyusun atur cara perasmian pembukaan dan penutupan termasuk bacaan ikrar. (d) Bertanggungjawab membantu urus setia menyusun atur cara sambutan VVIP semasa perasmian. (h) Menyusun tempat duduk para penerima anugerah semasa perasmian dan penutupan. (d) Menyediakan atur cara pentadbiran bagi majlis perasmian pembukaan dan penutupan untuk makluman serta pengetahuan pegawai-pegawai yang terlibat dan pasukan-pasukan yang menyertai kejohanan. JKK Perasmian dan PenUtUP (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil perasmian dan penutupan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 7 (e) Menyediakan laporan kewangan kejohanan untuk makluman dan pengetahuan jawatankuasa pengelola. (c) Mengurus pasukan pancaragam sekolah atau persembahan padang untuk perasmian pembukaan dan penutupan. mengatur dan melabelkan tempat duduk VIP dan para jemputan semasa majis perasmian dan penutup kejohanan.

tempat keputusan dan tempat-tempat lain yang difikirkan perlu. (i) Mengurus kontinjen-kontinjen dari tempat penginapan ke tempat upacara perasmian pembukaan dan penutupan. (k) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. (j) Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan. John Ambulans/Bulan Sabit Merah untuk bertugas di stadium sepanjang kejohanan. . (d) Bekerjasama dengan JKK Protokol/JKK Jemputan dan Sambutan untuk melabel tempat duduk/meja VVIP/VIP/kontinjen-kontinjen. tempat pegawai teknikal. (f) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. (b) Mengenal pasti murid/pekerja untuk membantu membersihkan tempat pertandingan termasuk gelanggang/tempat duduk peserta.8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. juri. (e) Berhubung dengan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan permaidani merah/pokokpokok bunga/bahan-bahan lain untuk menghias tempat duduk VIP semasa kejohanan/ perasmian/penutup/jamuan mesyuarat. urus setia. tandas dan tempat-tempat lain setiap hari/ sesi. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA (f) Menyediakan juruacara (2 orang) untuk kedua-dua majlis. tempat hadiah. (h) Memberikan taklimat kepada semua pengurus pasukan tentang perasmian pembukaan dan penutupan semasa mesyuarat pengurus pasukan. (g) Mengadakan raptai pembukaan dan penutupan. (d) Mendapatkan khidmat sebuah ambulans dan bersedia di tempat pertandingan sepanjang kejohanan. JKK Pertolongan Cemas (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil pertolongan cemas. (g) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. (e) Memaklumkan hospital/klinik berdekatan untuk bersedia dan memberi keutamaan dari segi rawatan sekiranya diperlukan. (h) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. JKK Hiasan dan KebersiHan (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil hiasan dan kebersihan. (l) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. (c) Memastikan bahawa terdapat seorang pegawai perubatan yang bertauliah untuk bertugas. (b) Mendapatkan anggota-anggota Persatuan St. (c) Melabel khemah-khemah kontinjen. bilik panggilan.

(e) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. (ii) Lalu Lintas: • Mengawal tempat letak kereta terutama sekali semasa pembukaan dan penutupan. JKK Kawalan. (c) Menyediakan sistem siar raya. .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Keselamatan dan lalU lintas (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil kawalan. • mengawal keselamatan semasa rehat antara sesi pagi dengan petang. • mendapatkan kerjasama daripada pihak polis berhubung dengan lalu lintas dan keselamatan sepanjang kejohanan khasnya di tempat duduk penonton. • Menyediakan pelekat letak kereta untuk diedarkan kepada mereka yang terlibat. • Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. siar raya dan publisiti. • mengawasi pintu-pintu masuk ke pentas utama. (g) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan Jawatankuasa Pengelola. • memastikan bahawa hanya orang tertentu sahaja yang dibenarkan ke dalam arena pertandingan. siaraya dan PUblisiti (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil dokumentasi. • Mengurus dan melaksanakan segala keputusan Jawatankuasa Pengelola. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 9 (f) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. raKaman. Tentukan tempat letak kereta VVIP/VIP/jemputan/kontinjen. (i) Kawalan dan Keselamatan: • menasihati guru pasukan tentang keselamatan barang-barang milik atlet-atlet di kawasan khemah peserta. (f) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. tempat peserta dan tempat hadiah. • Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. JKK doKUmentasi. rakaman. perasmian pembukaan dan penutupan dalam bentuk video dan gambar untuk didokumentasikan. (g) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. (b) Membuat rakaman kejohanan. (h) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. keselamatan dan lalu lintas. (d) Memaklumkan pihak penerangan untuk hebahan atau menggunakan sepanduk/surat siaran untuk menyiarkan kejohanan kepada orang ramai (perlu mendapatkan kebenaran majlis tempatan).

(d) Berhubung dengan urus setia untuk mendapatkan iklan yang akan dimasukkan dalam buku tersebut. (f) Mengedarkan buku-buku cenderamata dan buku program di tempat yang akan digunakan. (e) Bekerjasama dengan pengurus kejohanan untuk menentukan masa dan waktu penyampaian hadiah. (b) Mendapatkan sekurang-kurangnya tiga sebut harga syarikat percetakan untuk mencetak buku cenderamata. (h) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. (g) Bekerjasama dengan JKK lain yang berkaitan dengan buku cenderamata. (i) Mengurus penyampaian cenderamata kepada VVIP semasa perasmian dan penutupan. (d) Menyediakan selingan muzik semasa upacara penyampaian hadiah. (g) Menyediakan cenderamata untuk penyampai hadiah (jika perlu). JKK bUKU Cenderamata (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil buku cenderamata. (e) Memastikan bahawa buku cenderamata siap dicetak dan diedarkan sebelum kejohanan. (k) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. (b) Menerima. (f) Mengadakan satu sistem yang membolehkan pemenang-pemenang untuk berkumpul bagi menerima hadiah mereka. (h) Menyediakan cenderamata untuk diberikan kepada ketua kontinjen semasa upacara perasmian. . (c) Menentukan murid/guru bertugas pada tiap-tiap sesi kejohanan untuk penyampaian hadiah. menyemak dan memastikan bahawa bilangan hadiah yang diterima menepati senarai acara kejohanan daripada pembekal sebelum kejohanan. (i) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.10 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (l) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA JKK HadiaH dan Cenderamata (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil hadiah dan cenderamata. (j) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. (c) Menentukan tarikh bagi mendapatkan semua bahan kandungan buku cenderamata daripada semua jawatankuasa kecil dan seterusnya berurusan dengan syarikat percetakan yang dipilih. (j) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola.

991 m/ 0.02 m) 200 m Lari Berpagar (0.762 m) (Jarak pagar 12 m/8 m/ 12 m) 100 m Lari Berpagar (0.914 m/ 0.5 m /10.762 m) (Jarak pagar 45 m / 35 m/ 40 m) 3000 m Lari Berhalangan 2000 m Lari Berhalangan 5000 m Berjalan Kaki (sambungan muka surat sebelah) Terbuka X X X X X X X X X X X X X X X X Kumpulan Umur l18 l15 l12 l10 X X X X X X X X X X X X P18 P15 P12 P10 X X Terbuka X X X X X X X X X X .14 m/ 14.914 m/ 0.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.914 m) (Jarak pagar 13.5 m) 110 m Lari Berpagar (0.762 m) (Jarak pagar 16 m /19 m / 13 m) 400 m Lari Berpagar (0.72 m /9. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 11 AcARA-AcARA yANG DicADANGKAN UNtUK SEKoLAH RENDAH DAN SEKoLAH MENENGAH acara 80 m 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m (Terbuka) 5000 m (Terbuka) 80 m Lari Berpagar (0.838 m) (Jarak pagar 13 m /8.

12 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.5 kg X 1 kg X 1 kg X 700g X 600g X 600g X 600g X 5.72 kg 2.45 kg Kumpulan Umur l18 l15 l12 l10 X X X X X X X X X 1 kg P18 P15 P12 P10 X X X X X X X X X X X X X X X 4 kg X X X X X X 4 kg X X 4.72 kg 2.45 kg X 4 kg X X X X X X X X X X X X X X .55 kg 2.72 kg 2.72 kg X 1. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA acara 2000 m Berjalan Kaki 3000 m Berjalan Kaki 10 000 m Berjalan Kaki Lompat Tinggi Lompat Jauh Lompat Kijang Lombol Bergalah (Terbuka) Melontar Peluru Melempar Cakera Merejam Lembing Membaling Tukul Besi (Terbuka) 4 3 100 m 4 3 200 m 4 3 400 m Pentatlon (Terbuka) Heptatlon (Terbuka) Lompat Jauh Berdiri Lari Berganti-ganti (Ulang-alik 50 m ) X X X X X 5.

19. Pegawai Juri Pengurus pertandingan Penolong pengurus pertandingan Pengurus teknik Penolong pengurus teknik Referi balapan Referi lompatan Referi lontaran Referi acara campuran Referi bilik panggilan Ketua hakim balapan Ketua hakim lompatan Ketua hakim lontaran Ketua hakim acara campuran Ketua hakim bilik panggilan Ketua penjaga masa Ketua pengadil Penyelaras pelepasan Setiausaha pertandingan Hakim balapan * Penjaga masa * Pengadil/pencatat pusingan Pelepas Ketua penolong pelepas Penolong pelepas Hakim lompatan * Hakim lontaran * Hakim bilik panggilan Juruhebah Bilangan 3-5 orang 1 orang 2-4 orang 1 orang 4-6 orang 1-2 orang 1-2 orang 1-2 orang 1-2 orang (jika ada) 1 orang 1-2 orang 1-2 orang 1-2 orang 1 orang (jika ada) 1 orang 1-2 orang 1-2 orang 1 orang 1 orang 8 orang 12-16 orang 8-12 orang 2-4 orang 1-2 orang 4-8 orang 10-12 orang 10-1 orang 4 orang 2-4 orang . 27. 24. 13. 14. 21. 29.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 8. 23. 2. Bil. 9. 3. 20. 28. 7. 16. Yang berikut ialah tugas pegawai dan jumlah bilangan yang diperlukan. 4. 18. 25. 12. 6. 22. Jumlah ini bergantung pada keperluan dari segi bilangan acara dan hari pertandingan. 5. 26. 1. 11. 17. 10. 15. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 13 BiLANGAN PEGAwAi tEKNiK yANG DiPERLUKAN Bilangan pegawai teknik yang diperlukan sebanyak 100 hingga 120 orang.

37. 33.00 kg 5. Untuk sukan peringkat sekolah adalah bergantung kepada keperluan kejohanan) BiLANGAN PEMBANtU tEKNiK (MURiD) Bilangan pembantu teknik (murid) yang diperlukan bagi setiap sesi adalah sebanyak 40 hingga 60 orang murid. Hal tersebut disusun berdasarkan jadual di bawah. 30. Bil 1.72 kg 4. 2. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Pegawai Pegawai statistik Marsyal (pengawas) Penyelaras upacara penyampaian hadiah Hakim acara jalan kaki Pegawai alat penyukat angin Bilangan 2-6 orang 2-4 orang 1 orang 6-9 orang 1-4 orang Jika alat photo finish dan alat pengukur digunakan (jika perlu): 35. bilangan pegawai ini boleh dikurangkan.45 kg 4. Jumlah ini bergantung pada keperluan dari kesesuaian. 36. Peralatan Peluru 12 L/P Peluru 15P dan 18P Peluru 15L Peluru 18L Tukul Besi P (T) Tukul Besi L (T) Cakera 15L/P dan 18P Ukuran Bil. 33.00 kg 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit .14 Bil.55 kg 5. yang diperlukan 2. 31 32. 34. 34. Pihak pengelola boleh mengubah suai mengikut tahap dan keperluan pengelolaan mereka. 4. 3.45 kg 1. (Pegawai dan bilangan tersebut adalah cadangan sahaja.00 kg 4. JENiS DAN BiLANGAN PERALAtAN yANG DiPERLUKAN Terdapat pelbagai jenis peralatan yang diperlukan dalam sukan olahraga. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 5 6 7. Ketua hakim photo finish Hakim photo finish Hakim pengukur acara padang Hakim acara jalan kaki Pegawai alat penyukat angin 1 orang 3-5 orang 4-6 orang 6-9 orang 1-4 orang * Jika alat elektronik digunakan.

Tangga aluminium 34. Bendera untuk dipacak di tempat memotong merah 800m 38. Palang untuk Lompat Tinggi 16. Penyukat kelajuan angin (wind gauge) 30. Pita ukur 23. Tiang lombol bergalah 32. Pagar untuk Lari Berhalangan 36. Tempat berdiri untuk pelepas 40. Troli serba guna 14. Pita ukur 22. Papan menembak untuk pelepas hitam . Loceng (untuk menandakan pusingan terakhir) 26.5 kg 600 g 700 g 3m 5m 30 m 50 m 100 m 25 lap - 3 unit 3 unit 3 unit 85-90 unit 2 unit 2 unit 2 set 2-5 unit 10 unit 2 set (8 unit satu set) 12 pasang 20 pasang 2 unit 2 unit 3 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 set 2 unit 1 unit 3 unit 20 unit 1 set 2-6 batang 1 unit 2 unit 4 unit 1 unit 2 unit 2 unit 1-2 unit 1-2 unit 10. Tiang Lompat Tinggi 15. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 15 8. Troli untuk pagar 13. 9. Galah untuk mengangkat palang 35. Cakera 18L Lembing 15L/P dan 18P 1. Bangku panjang 31. Tempat air untuk Lari Berhalangan 37.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Lembing 18L 11. Pita ukur 21. Palang untuk lombol bergalah 33. Blok Permulaan 17 Kotak untuk permulaan (lorong) 18. Tangga tempat duduk hakim dan penjaga masa 39. Bendera kecil (Merah dan Putih) 19. Pita ukur 24 Pita ukur 25. Papan pengira pusingan (lap counter) 27. Bateri untuk siren (jika perlu) 28 Siren dan lampu isyarat 29. Pagar untuk Lari Berpagar 12. Bendera kecil (Kuning dan Putih) 20.

16 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Jam randik 66. Pagar untuk acara Lari Berhalangan 63. Kain buruk untuk lap alatan balingan - - 1 pasang 3 unit 50 unit 1 unit 2 unit 8 unit 1 unit 2 unit 3 unit 3 unit 7 unit 3 unit 15 unit 6 unit 10 unit 2 unit 3 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 set 1 set 10 unit 1 set 25 unit 25 unit 1 unit 1 set 10 unit 24 unit 10 unit Secukupnya . Papan lonjat (kijang/jauh) 60. Besi untuk ukuran lompat jauh/kijang 58. Sarung angin (windsock) 67. Papan tanda untuk hakim jalan kaki 68. Extension wire 49. Rostrum pemenang 45. Bakul untuk letak pakaian atlet 70. Alatan photo finish/EDM 65. Payung besar 56. Jam randik 65. Perata pasir untuk lompat jauh/kijang 59. Papan putih (White board) 53 Kanopi untuk kontinjen (mengikut keperluan) 54. Papan notis 46. Bilik urus setia 48. Kanopi untuk arena pertandingan (kecil) 55. Bakul untuk letak alatan 69. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 41. Mikrofon (mengikut keperluan) 50. Alatan lombol bergalah 62. Tangga penjaga masa dan hakim 57. Air horn (memberikan isyarat untuk lompat acara lompat jauh dan lompat kijang 43. Kurungan Keselamatan (Cage) untuk melempar cakera/tukul besi 61. Kanister air 47. Meja panjang 52. Megaphone 51. Tiang penamat 42. Besi spikes untuk tanda acara padang 71. Baton 64. Kerusi biasa 44.

Resin untuk acara lontaran 75. (xiii) Bendera untuk pengadil (kuning/putih). Penanda rekod (skitel/kotak/prisma) 82. . Masking tape (kertas) 1 inci 78. Papan klip 83. (iii) Tanda tangga penjaga masa. Masking tape (kertas) 2 inci 79. (ii) Tanda tangga hakim. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 17 72. Tape sektor untuk tanda rekod (plastik) . Pistol pelepas 86. penyedok dan perata pasir 76. (ix) Loud hailer/alat sistem siar raya untuk pelepas. (vii) Tempat tiang pusingan dan loceng (acara 800 m ke atas).putih 80.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (xii) Papan klip untuk borang-borang.kuning 81. (viii) Tangga dan papan untuk pelepas. Papan plastisin untuk lompat jauh/kijang 74. (x) Kotak lorong (2 set jika perlu). (vi) Hon dan lampu isyarat. Cangkul. Caution tape (merah putih) 77. Papan dan tangga pelepas 88. Peluru untuk pistol pelepas 87. Mesin fotostat 85. (v) 16-20 buah jam randik. (xi) Alat-alat untuk menandakan salah mula. Penyapu 73. (iv) Kerusi dan meja untuk perakam di tempat hakim dan penjaga masa. peralatan dan kemudahan acara balapan adalah seperti berikut: (i) Bendul balapan (untuk menanda garisan sebelah kiri lorong satu). Komputer riba 84. PERALAtAN DAN KEMUDAHAN AcARA BALAPAN Secara amnya. Tape sektor untuk acara padang (plastik) . Pencetak laser - 3 unit 4 unit Secukupnya 2 unit kesemuanya 5 gulung 2 gulung 10 gulung 6-8 gulung besar 3 gulung 6-12 unit 20 unit 3 unit 1 unit 3 unit 300 butir 2 set 3 unit Nota: Alatan di atas bergantung pada peringkat pengelolaan dan keperluan masing-masing.

Span (sponge). Sekiranya alat foto penamat digunakan. bakul sampah. (xix) Kad merah dan kuning untuk referi. (xv) Kon atau prisma kecil dengan ketinggian tidak melebihi 15 cm. Troli pagar yang cukup. 80 hingga 100 set pagar yang ketinggiannya dan pemberat yang telah ditetapkan boleh diubah. (xvi) (8-10 unit).18 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Nota: Sekiranya alat foto penamat digunakan. 5000 m Jalan Kaki dan 10 000 m Jalan Kaki: (i) (ii) (iii) (iv) (i) (ii) (c) Acara Lari Berganti-ganti (d) Acara Lari Berpagar (i) (ii) . kain buruk. (b) Acara 5000 m. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA (xiv) Bendera merah untuk menandakan tempat memotong 800 m/43400 m / 43200 m (break line). (xxii) Kad merah. (xviii) Bangku panjang untuk pencatat pusingan. Cawan kertas. sediakan juga alat salah mula. 4 3 200 m dan 4 3 400 m): (i) (ii) (iii) Blok mula (8 hingga 10 set). 200 m dan 100 m/110 m/200 m lari berpagar. Alat penyukat angin untuk acara 100 m. (xxi) Bakul untuk pakaian peserta (individu). (xvii) Bangku untuk pengadil. Meja. Masking tape untuk ketua pengadil (digunakan sebagai penanda semasa lari berganti-ganti). (xx) Penyapu. sediakan tempat yang sesuai. Bekas air dan air. Baton (8-10 set). KHUsUs UntUK aCara tertentU (a) Acara 400 m dan ke bawah (termasuk 4 3 100 m. kuning dan hijau untuk pelepas/penolong pelepas.

. Pencatat pusingan. (f) Acara Lari Berhalangan (g) Kad-kad Teknikal Balapan (rujuk Lampiran 6) (vii) Borang sukatan angin. posting board (papan bilangan amaran) dan marker pen. Penyediaan air di tempat lompatan air. 1 pagar di halangan air. 1 pagar acara lari berhalangan yang mempunyai lebar 5 m. (ix) (x) (xi) Hakim acara berjalan kaki. Penjaga masa. Nota: Bilangan kad mesti disediakan dengan secukupnya dan bergantung kepada keperluan acara. Kon atau prisma untuk menandakan pertukaran laluan. Ketua penjaga masa.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Papan amaran (white board). (viii) Hakim bilik panggilan.96 m. Pengadil. Borang pendaftaran acara lari berganti-ganti. Borang bantahan (digunakan pada semua acara). Ketua hakim (borang keputusan rasmi). Tanggungjawab diserahkan kepada pengelola untuk menyediakannya. Paddle amaran hakim acara berjalan kaki. 3 pagar acara lari berhalangan yang mempunyai lebar 3. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 19 (e) Acara Berjalan Kaki (i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Kad merah untuk hakim acara berjalan kaki. Hakim.

Besi penanda. Tiga set bendera merah dan putih. Satu set bendera kuning.20 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. berus. Jam randik. Pita sektor balingan atau garisan. meja dan tempat khemah/payung. Kad teknikal dan papan klip (2 set). guni. Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta.00 kg 4. (xix) Penanda jarak dan rekod.55 kg 5. Penyapu. dan bakul sampah. (xviii) Penanda untuk peserta. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Peralatan dan KemUdaHan aCara Padang (a) Acara Lontar Peluru (i) Sekurang-kurangnya 2 biji peluru bagi setiap acara: Kelas MSSM bawah 12 tahun lelaki/perempuan MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 tahun lelaki (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) Berat Peluru 2. Resin powder untuk membantu genggaman.45 kg Pita pengukur 30 m atau EDM (alat pengukur elektronik). Papan skor. Tuala atau kain untuk mengeringkan/membersihkan peluru. Kerusi. Air-horn atau alat yang sesuai. . Tempat menyimpan atau rak peluru. (xvii) Air minuman dan cawan kertas.72 kg 4. kain buruk.

Tilam (sekurang-kurangnya 3 m 3 5 m).72 kg 600 g 700 g Sekurang-kurangnya 2 batang lembing bagi setiap acara. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 21 (b) Acara Melempar Cakera Kelas MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 18 tahun lelaki (i) (ii) (iii) (iv) Berat cakera 2. Pita ukur 3 m atau 5 m atau bar pengukur (atau EDM). .02 m (pastikan bahawa palang simpanan disediakan). Sarung angin (wind sock). Pita ukur 50 m atau 100 m atau EDM (alat pengukur elektronik). (c) Acara Merejam Lembing Kelas MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 18 lelaki (i) (ii) (iii) (iv) (v) Berat Lembing 2. sektor.5 kg Sekurang-kurangnya 2 biji cakera bagi setiap acara. Satu set bendera kuning. Sila rujuk ukuran.72 kg 1 kg 1. Pita ukur 50 m hingga 100 m atau EDM (alat pengukur elektronik). Penanda. Palang 3. (d) Acara Lompat Tinggi (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Tiang. Dua set bendera merah dan putih. dan trek (Lampiran 4). (vii) Jam randik atau countdown clock. sektor. Sarung angin.98-4. alatan. alatan. dan trek (Lampiran 4). Sila rujuk ukuran.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

kain buruk.22 (ix) (x) (xi) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (vii) Penanda. guni. berus. (xvi) Air minuman dan cawan kertas. Kerusi. (ix) (x) (xi) Penimbang air. Jam randik atau countdown clock. (xvi) Air minuman dan cawan kertas. Dua buah tangga berukuran 5m. Sarung angin (wind sock). Penimbang air. (xii) Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. Satu set bendera kuning. Dua set kad teknikal dan papan klip. Dua batang galah untuk mengangkat palang. (xv) Penyapu. dan bakul sampah. (xiv) Papan klip pegawai. (e) Acara Lombol Bergalah (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pita ukur 10 m atau EDM (alat pengukur elektronik). meja dan khemah/payung. berus. (xv) Penyapu. (xiii) Papan skor. Dua set bendera merah dan putih. guni. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA (viii) Penanda. (xiii) Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. (viii) Kad teknikal. (xii) Kerusi. Sarung angin (wind sock). . kain buruk. (xiv) Papan skor. meja dan khemah/payung. dan bakul sampah.

Papan plastisin (pastikan papan simpanan disediakan). KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 23 (f) Acara Lompat Jauh (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pita ukur 20 m atau EDM (alat pengukur elektronik). (xvii) Besi penanda. Kerusi. (xiv) Penyapu. meja dan peneduh. Papan plastisin (pastikan papan simpanan disediakan). (xv) Air minuman dan cawan kertas. (vii) Satu set bendera kuning. (viii) Penanda papan lonjak (take-off board indicator). (vii) Dua set bendera merah dan putih. . (xvi) Penanda jarak. (xii) Papan skor. (g) Acara Lompat Kijang (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pita ukur 20 m atau EDM. Perata dan sudip untuk plastisin. (ix) (x) (xi) Bangku pendek untuk hakim take-off.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Alat penyukat angin. (ix) (x) (xi) Penanda papan lonjak (take-off board indicator). meja dan berteduh. (xiii) Papan klip pegawai. Dua set bendera merah dan putih. Kerusi. Bangku panjang dan peneduh untuk peserta. Alat perata pasir (cangkul dan perata). Alat penyukat angin. Alat perata pasir (cangkul dan perata). berus dan bakul sampah. Bangku pendek untuk hakim take-off. Plastisin perata dan sudip untuk plastisin. Plastisin. (viii) Satu set bendera kuning.

dan trek (lampiran 4). (h) Acara Baling Tukul Besi Sekurang-kurangnya 2 biji tukul besi bagi setiap acara seperti berikut: Kelas MSSM perempuan terbuka MSSM lelaki terbuka (i) (ii) (iii) Berat Baling Tukul Besi 4. Kurungan keselamatan. (xiii) Papan skor. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA (xii) Bangku panjang dan peneduh untuk peserta. Pakaian setiap anggota pasukan rumah hendaklah seragam dan kemas. Biasanya perbarisan diketuai oleh pancaragam sekolah atau muzik yang dimainkan melalui cakera padat. guru.24 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (xv) Penyapu. (xvi) Air minuman dan cawan.45 kg Pita ukur 50 m hingga 100 m atau EDM (alat pengukur elektronik). • Dicadangkan setiap kontinjen mempunyai 3 orang sebaris dan bilangan maksimum setiap kontinjen bergantung pada ketetapan jawatankuasa pengelola (minimum 12 orang atlet 1 2 orang guru 1 seorang ketua). pembawa bendera dan atlet adalah seperti rajah berikut: Guru Pembawa Bendera Kontinjen Ketua Guru Atlet .00 kg 5. alatan. sektor. berus dan bakul sampah. Sila rujuk ukuran. (xvii) Besi penanda. PRotoKoL MAJLiS PEMBUKAAN/PENUtUPAN RASMi KEJoHANAN • Semua kontinjen yang menyertai kejohanan dikehendaki mengambil bahagian dalam perbarisan untuk pembukaan rasmi dan penutupan kejohanan. (xiv) Papan klip pegawai. • Kedudukan pengurus pasukan.

Contoh surat jemputan dilampirkan (Rujuk Lampiran 8). perbarisan. kedudukan pembawa bendera setiap kontinjen adalah seperti berikut: Bendera kejohanan Pentas tetamu kehormat (Semasa pembacaan ikrar. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 25 • Semua kontinjen akan berkumpul menghadap pentas tetamu kehormat di hadapan astaka seperti yang berikut: Bendera kejohanan Pentas tetamu kehormat kontinjen kontinjen kontinjen kontinjen kontinjen Semasa pembacaan ikrar oleh wakil peserta. semua bendera yang dibawa oleh ketua pasukan mesti diturunkan seperti rajah di atas). . pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. dan penyampaian hadiah perlu diadakan sebelum hari sukan. MESyUARAt PoSt-MoRtEM • Mesyuarat ini adalah penting untuk membincangkan kelemahan dan kekuatan pengelolaan sebelum.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. penutupan. Jabatan Pelajaran Negeri dan Bahagian Protokol Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri perlu dimaklumkan. Timbalan Menteri. Setiausaha Parlimen dan Pembesar Negeri dijemput untuk merasmikan kejohanan. • Bagi memeriahkan upacara perbarisan sukan sekolah. (Rujuk Lampiran 7 untuk atur cara majlis pembukaan dan penutupan) JEMPUtAN tEtAMU KEHoRMAt • Sekiranya Menteri. pertandingan perbarisan dicadangkan. • Raptai pembukaan. semasa dan selepas untuk penambahbaikan dan pelaksanaan kejohanan yang berikutnya.

18 m2 > 4021.82 m2 > 14 211. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA PEMBiNAAN BALAPAN oLAHRAGA KePerlUan awal (a) Tetapkan keluasan padang untuk menentukan: • Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong • Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong • Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong • Balapan 150 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong A B A m 3 B m = AB m2 ( luas ) Contoh sebuah padang (b) Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong.47 m2 > 10 248.16 m2 > 3042.26 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.86 m2 > 2504.86 m2 > 9219.17 m2 300 meter 200 meter 150 meter . BALAPAN 400 meter JUMLAH LORONG 8 6 4 8 6 4 8 6 4 8 6 4 4 KELUASAN > 16 804.17 m2 > 2504.36 m2 > 8239.86 m2 > 4710.86 m2 > 5448.68 m2 > 3548.17 m2 > 15 482.

(d) Pita ukur (steel) berukuran 30 m. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 27 (c) Pelan balapan hendaklah mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang. (i) Roller atau berus cat (5 cm). (f) Tali (7mm – 10 mm) berukuran 120 m. (j) 10 Tukul besi.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 cm KePerlUan alatan (a) 15 batang besi penanda.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (b) Pita ukur (fibre glass tahan panas) berukuran 100 m. Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8/6/4 lorong Lebar lorong = 1.Besi penanda (15 batang) . . (e) Kabel/Dawai 3 mm berukuran 60 m. (g) 20 batang paku 20 cm. (h) Minyak hitam/cat. (c) Pita ukur (steel) berukuran 50 m.21 m – 1.

(i) a 5 1/3 3 3. Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah. (c) Minyak penipis. (c) Pita fibre – ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang. (e) Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur pada jarak yang bersesuaian. L m Lorong 2 2 L m Lorong 1 5 1/2 (d) Garis Rentas (GR) kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger. (i) 200 m 2 L m (untuk balapan 400 m) (ii) 150 m 2 L m (untuk balapan 300 m) (iii) 100 m 2 L m (untuk balapan 200 m) (c) Stagger. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA baHan-baHan (a) Minyak hitam atau cat (putih). (b) Pita ukur.142 3 b1 2 b2 (iv) Jumlah L 5 a 1 b 1 c (b) Garis lurus (GL). rUmUsan menCari JaraK lengKUng balaPan (a) Lengkung (L).142 3 a1 2 a2 (ii) a 5 b (iii) b 5 1/3 3 3. (d) Pita besi disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang. PerHatian dan Peringatan (a) Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30 cm-50 cm. GR 5 √2y2[1 2 kos (57.288 3 w/y] . (b) Cat semburan.28 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

00 cm • lebar tiang = 5 cm (h) Bendera memotong (cut-in): • Tinggi tiang = 1. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 29 membUat garisan y x f1 f p (a) Jarak f ke f1 adalah antara 1.00 – 3.21 meter (minimum) hingga 1. (d) Setiap garisan lebarnya ialah 5 cm.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. lebar garisan ialah 5 cm. (b) P ialah kawasan bahagian dalam balapan.23 meter (maksimum). (e) Bagi garisan permulaan dan garisan penamat.50 m • Bendera = 30 cm 3 40 cm . (c) Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan (tepi bahagian dalam garisan seperti di “f”) ke “ f1”. (f) Garisan memotong (cut-in) 5 cm. (g) Tiang penamat: • tinggi tiang = 1.50 m • tebal tiang = 2.

Antara objektif diadakan sukan tara adalah untuk: • melibatkan semua murid dalam acara sukan olahraga di sekolah • mengumpul mata atau markah rumah sukan • salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga rumah sukan • salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga sekolah • mudah dan selamat .00 m 10.30 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.00 m 10.00 m Zon Pertukaran Baton garisan memotong (CUt-in) SUKAN tARA Sukan tara merupakan satu aktiviti yang dijalankan sebelum acara sukan olahraga sekolah dijalankan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Zon-Zon di balaPan Zon menerima baton Zon menunggu 10.

. PeratUran am (a) Peserta bertanding mengikut rumah masing-masing. Acara sukan tara tidak sama jumlahnya dengan acara sukan sekolah.Tingkatan 2 dan 3 • kelas C . (b) Pertandingan adalah mengikut kelas yang ditetapkan iaitu: • kelas A . Sebanyak 4 atau 5 acara akan diuji.Tingkatan 1 dan peralihan (c) Sukan tara ini dijalankan mengikut jadual latihan rumah sukan. murid hanya dibenarkan membuat sekali percubaan/larian sahaja. (e) Setiap murid akan mengambil semua acara yang disenaraikan.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (g) Bagi semua acara. Acara-acara boleh dibahagikan kepada: LARIAN 100 M 200 M 400 M 800 M ACARA LOMPATAN L/Jauh L/Kijang L/Tinggi BALINGAN Lontar Peluru Cakera Lembing T/Besi Acara sukan tara ini ditentukan oleh Jawatankuasa Sukan Sekolah. (f) Murid yang dapat melepasi had kelayakan yang ditetapkan akan mendapat markah untuk rumah sukan masing-masing seperti yang terdapat dalam jadual had kelayakan yang ditetapkan.Tingkatan 4 hingga 6 * • kelas B . Nota: Untuk rujukan sila lihat catatan di muka surat sebelah. (d) Semua murid wajib melibatkan diri. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 31 Perkara penting yang perlu diambil kira bagi pemilihan acara sukan tara ialah kemudahan alatan atau balapan yang ada di sekolah. (h) Acara dan had kelayakan bagi sukan tara ini adalah seperti dalam muka surat berikut.

5 m 3.5 m 8.5 m 2. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.0 m 3.0 m 4. 100 meter 2.5 m 3.5 m 5.0 m 4.0 m 3. 400 meter 3.0 m 4.0 m 6.5 m 7.5 m 8.0 m .5 m 6.5 m 6.5 m 3.0 m 5. Lompat Jauh 4.32 BIL.5 m 5.0 m 2.0 m 5.5 m 6.5 m 7. Lontar Peluru KELAYAKAN 1 mata 2 mata 15 s 12 s 16 s 13 s 17 s 14 s 17 s 14 s 18 s 15 s 19 s 15 s 75 s 65 s 80 s 70 s 85 s 75 s 85 s 75 s 90 s 80 s 95 s 85 s 3.0 m 4. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA ACARA KELAS LA LB LC PA PB PC LA LB LC PA PB PC LA LB LC PA PB PC LA LB LC PA PB PC 1.

(c) Berikan taklimat kepada murid tentang acara. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 33 sistem PemarKaHan (Cadangan) (a) Hadir serta mengambil bahagian: • 1 markah setiap acara • tambah 1 markah jika melepasi had kelayakan pertama • tambah 2 markah jika melepasi had kelayakan kedua. Kumpulan larian (100 m dan 400 m). keselamatan. (i) Jam randik (stop watch). peraturan.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. had kelayakan. pemarkahan. Hari Isnin Selasa Tarikh 2010 2010 Rumah Pahlawan Perwira Pendekar Panglima Waktu 2. (b) Jadual Sukan Tara (cadangan). (ii) Wisel (pelepas dan penjaga masa). (iii) Peluru mengikut saiz. Jalankan acara ini serentak. kumpulan lontar peluru dan kumpulan lompat jauh.30 petang 8. Kumpulan yang telah selesai bergerak ke stesen seterusnya sehingga setiap peserta selesai mengambil . dan perkara yang berkaitan. (b) Arahkan semua murid (rumah sukan terlibat) untuk berkumpul dan membuat warm up selama 15 hingga 20 minit.30 pagi Guru Bertugas Pendekar Panglima Perwira Pahlawan Sesi Persekolahan Rumah sukan sesi pagi Rumah sukan sesi petang PandUan PengendaliKan sUKan tara (Cadangan) (a) Guru rumah yang bertugas mengambil borang yang berkaitan lampiran 9 (rujuk Contoh 1 dan 2) dan peralatan. (d) Bahagikan peserta kepada 3 kumpulan.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA keempat-empat acara. • Dalam acara lompat jauh atau lontar peluru. Buat catatkan dalam borang. Pencatat mengira jumlah peserta yang mengambil bahagian. seorang penjaga masa dan seorang pencatat diperlukan. Borang yang berkaitan diserahkan kepada Setiausaha Sukan atau Penolong Setiausaha Sukan sahaja. Penjaga akan melihat jam dan meniupkan wisel mengikut kelayakan masa yang ditetapkan. Peserta yang berjaya melepasi had sebelum tiupan wisel yang pertama diberi 2 mata dan sebelum wisel kedua diberi 1 mata oleh penjaga masa. Buat 2 garisan di atas pasir atau rumput mengikut had kelayakan. Sementara itu. Peruntukan 1 mata diberikan sekiranya murid melepasi garisan pertama dan 2 mata sekiranya murid melepasi garisan kedua. seorang pegawai ditetapkan untuk mencatat dan memanggil peserta.34 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (f) Pulangkan semua peralatan ke tempat asal. seorang pegawai atau pelajar (QM) ditugaskan untuk meratakan pasir lompatan atau mengutip peluru. (e) Pegawai-pegawai yang diperlukan: • Bagi acara 100 m dan 400 m memerlukan seorang pelepas. .

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 1/1989 . KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 35 LAMPIRAN 1 SURAT PEKELILING BIL.

Bagi menentukan kegiatan sukan dapat mencapai matlamat yang ditentukan.III/(69) 3 Januarai 1989 Semua Pengarah Pendidikan Negeri YB Datuk/Tuan/Puan. maka pihak pentadbir sekolah adalah diminta memastikan bahawa perkara-perkara berikut dipatuhi: i. Pihak sekolah memperkemaskan lagi perancangan dan pengurusan kegiatan sukan di sekolah supaya dapat dipertingkatkan minat dan penyertaan pelajar dalam kegiatan tersebut. jogging atau perlumbaan jalan kaki. masih lagi terdapat keadaan di mana kegiatan sukan tidak disertai oleh sebilangan ramai pelajar dan hal ini tidak pula cuba diatasi atau diberikan penekanan oleh pihak pentadbiran sekolah. rohani dan emosi pelajar adalah melalui kegiatan sukan. atau setidak-tidaknya turut serta dalam larian merentas desa. . Namun demikian. iii. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. setakat mana yang boleh. Setiap pelajar mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis permainan atau olahraga. iv. Pihak sekolah menambah serta mempelbagaikan jenis kegiatan sukan di sekolah dengan memberikan penumpuan kepada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan penyertaan bilangan pelajar yang ramai. berusaha menyediakan kemudahan dan peralatan bagi menggalakkan kegiatan sukan di kalangan pelajar. Telefon : 2556900 KP(BS)8591/Jld. Pihak sekolah. jasmani.36 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Surat Pekeliling Ikhtisas ini adalah dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan semua pihak di sekolah bahawa penyertaan pelajar dalam kegiatan sukan adalah DIWAJIBKAN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Kementerian Pendidikan Malaysia Blok J Paras 7 Pusat Bandar Damansara 50604 Kuala Lumpur. Kegiatan sukan seharusnya dilihat sebagai sama pentingnya dengan bidang-bidang pendidikan yang lain. 2. 1/1989: Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan di Sekolah Sebaik-baik saluran untuk membina kesihatan mental. ii.

Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua sekolah di bawah jagaan YB Datuk/Tuan/Puan. 6. s. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan. Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Pendidikan.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 8. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Kementerian Pendidikan. 1. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ (TAN SRI DATUK WIRA ABDUL RAHMAN ARSHAD) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. 7. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan. Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan. . Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II Kementerian Pendidikan. 10. 3. 2. YB Dr. YB Encik Woon See Chin Timbalan Menteri Pendidikan. Ketua-ketua Bahagian Kementerian Pendidikan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 37 3. Leo Michael Toyad Timbalan Menteri Pendidikan. 5. 9. 11.k. YB Saudara Anwar Ibrahim Menteri Pendidikan Malaysia. Sekian dan terima kasih. 4.

38 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA LAMPIRAN 2 CADANGAN STRUKTUR ORGANISASI MAJLIS SUKAN SEKOLAH .

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Kanan Kokurikulum Naib Pengerusi: PK Hal Ehwal Murid Naib Pengerusi: PK Akademik Pentadbiran Setiausaha: Setiausaha Sukan Ahli: Guru-guru Penasihat Permainan Ahli: Ketua Guru Pasukan Rumah . KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 39 Pengerusi: Pengetua/Guru Besar Naib Pengerusi 1: Pen.

40 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA LAMPIRAN 3 CADANGAN PEMBAHAGIAN DALAM PASUKAN RUMAH SUKAN .

Bonnie – rumah hijau. Maniam – rumah biru. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 41 dUa Cara/ContoH diCadangKan: (a) Pembahagian mengikut nombor daftar sekolah. Celene – rumah merah. Ai Tong – rumah ungu. perbezaan dalam bilangan tidak boleh terlalu ketara. jantina. Perlu diingatkan bahawa setiap rumah perlu mempunyai campuran kaum. Nota: Bilangan ahli sesuatu pasukan mestilah sama. dan atlet-atlet berbakat yang seimbang. Nota: Terdapat pelbagai cara untuk membahagikan murid ke dalam pasukan rumah. Isa – rumah hijau. Angka terakhir nombor daftar sekolah digunakan untuk menentukan pasukan rumah seseorang pelajar.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Teng Ah How – rumah biru. Munusamy – rumah kuning. Contohnya: Senarai daftar • Ahmad • Isa • Maniam • Munusamy • Ai Tong • Celene • Bonnie • Teng Ah How • Effindi Katakan kita mulakan dengan rumah merah. . Effindi – rumah kuning dan seterusnya untuk murid lain. Contoh nombor daftar yang berakhir dengan angka: (i) 1 dan 2 masuk Rumah Merah (ii) 3 dan 4 masuk Rumah Hijau (iii) 5 dan 6 masuk Rumah Biru (iv) 7 dan 8 masuk Rumah Kuning (v) 9 dan 0 masuk Rumah Ungu (b) Pembahagian mengikut urutan senarai daftar kelas. maka Ahmad dimasukkan dalam rumah merah.

ALATAN DAN TREK . KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA LAMPIRAN 4 (Sumber: Buku Peraturan IAAF /KOAM) UKURAN. SEKTOR.42 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

35 JARAK LORONG BALAPAN Lengkung Lengkung ND PN Lurus AB 22.64 22.44 24.57 20.64 Jumlah 150.39 28.64 22.64 22.95 22.23 17.64 22.92 21.00 15.00 m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 15.73 Lurus CD 22.52 24.81 26.00 15.64 22.00 16.93 188.64 22.00 16.15 22.BALAPAN 150 METER D N J G H K P A B R L E F M C UKURAN ASAS Q AB=CD = 22.64 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 5.64 22.00 15.46 23.38 28.75 43 .00 18.00 16.00 20.71 17.35 12.35 12.61 FC/FM 15.64 22.96 15.00 m LORONG Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 JEJARI KA/KP HP/HN 15.15 23.64 22.35 12.23 17.86 22.35 12.15 22.35 12.23 23.64 JEJARI GL/GM 20.15 23.29 19.63 28.00 m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 20.00 18.64 22.64 22.71 17.15 22.64 22.81 26.64 22.64 LURUS BR 15.20 180.64 22.15 22.61 LURUS AB 22.68 29.10 27.44 24.74 165.38 23.64 22.92 21.61 JN/JD 15.52 24.15 23.15 23.46 22.35 12.38 23.69 19.23 17.35 12.29 19.64 22.29 19.00 15.38 23.92 26.69 23.00 16.64 22.92 24.69 19.86 22.38 23.23 21.64 22.39 28.46 18.64 22.15 26.68 29.75 Lengkung BL 15.00 18.73 Lengkung LM 20.64 22.01 157.71 17.44 24.86 22.61 LURUS CD 22.64 20.15 27.92 21.23 22.95 22.38 27.96 Lengkung MC 15.63 EB/EL 15.57 20.66 196.23 17.44 24.46 18.57 20.69 19.00 21.46 18.00 LURUS AQ 12.71 17.46 18.00 15.00 15.69 24.57 20.10 27.64 22.16 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.47 173.64 22.64 22.92 21.39 204.29 19.86 22.64 22.00 15.64 22. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA LORONG Lengkung AP Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 15.64 22.00 18.69 19.23 23.64 22.64 22.

71 17.73 215.64 22.10 27.00 15.00 15.64 22.35 22.46 223.00 22.38 254.35 22.64 22.86 Lorong 6 12.39 28.68 29.00 18.00 Lorong 3 12.52 24.68 29.39 28.44 24.15 Lorong 7 12.86 22.29 19.71 20.73 .64 17.64 19.64 22.96 22.15 23.64 22.19 230.35 22.86 22.57 20.71 22.64 22.57 24.64 15.64 22.81 26.44 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.73 22.44 24.64 17.71 Lorong 2 12.64 23.96 LORONG Lurus AQ Lurus AB Lengkung LB Lengkung ML Lorong 1 12.35 22.75 22.00 15.44 24.00 18.64 Lengkung ND Lengkung PN Lurus AB Lengkung AP Lurus BR 15.00 15.23 23.23 17.81 26.00 15.64 15.15 23.57 20.00 15. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 12.86 22.00 207.64 22.64 19.64 24.00 15.64 22.52 22.10 27.64 22.64 20.35 22.29 19.57 Lorong 5 12.15 20.95 15.15 23.29 23.35 22.35 22.64 22.00 Jumlah 200.64 18.65 246.44 JARAK LORONG BALAPAN 200 METER DI ATAS BALAPAN 150 METER Lengkung CM Lurus DC 15.29 Lorong 4 12.35 22.95 22.75 22.92 238.64 18.64 20.

71 20.64 LORONG Lengkung Lengkung Lengkung Lurus DC ML CM ND Lengkung Lengkung PN AP Lorong 1 20.29 22.64 19.64 18.13 4.00 317.73 29.64 24.23 17.68 23.49 13.71 22.15 27.64 15.15 27.13> M Lorong 4 19.64 15.52 18.44 28.55 < C Lorong 5 22.10 20.64 23.86 22.29 22.00 22.29 22.68 23.64 20.64 15.00 22.64 17.52 18.57 24.81 19.00 304.64 15.02 17.26 > D 3.64 15.26 21.71 22.81 19.64 22.57 22.00 22.39 22.64 20.95 Lorong 2 22.64 Lengkung Lengkung PN AP Lurus BR Jumlah Stagger 300 M 15.44 28.15 22.44 22.29 23.57 22.39 22.29 22.71 20.49 > L 8.44 28.52 18.96 24.00 309.73 22.63 > C 2. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 24.57 24.00 22.02 > M 2.71 22.10 20.63 20.04 > C Lorong 6 22.64 18.64 23.57 22.75 29.JARAK LORONG BALAPAN 300 METER DI ATAS BALAPAN 150 METER Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus DC LB ML CM ND Lurus AB 15.15 22.81 19.64 22.44 22.23 17.64 17.00 309.00 22.58 > D GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.74 < M Lorong 3 18.64 17.32 0.86 26.71 20.68 23.96 24.29 23.95 15.86 22.15 22.64 24.57 24.95 15.75 22.10 20.64 19.64 19.75 29.64 22.29 23.96 24.58 9.68 < L 15.44 22.00 320.64 15.64 18.71 22.86 26.86 22.00 313.04 9.95 15.23 17.23 17.50 < N 45 .00 22.00 321.57 22.00 299.75 22.64 15.64 15.00 22.64 15.86 26.15 27.01 > D Lorong 7 23.64 20.39 22.

23 17.62 22.00 22.71 22.96 420.57 20.52 18.39 409.75 28.44 283.23 17.36 0.81 19.64 18.62 22.26 22.00 15.86 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 Jumlah Lurus BR 15.29 23.64 22.64 17.64 22.50 14.36 403.64 23.71 22.99 271.64 22.29 279.15 27.64 Lurus Lengkung Lengkung Lengkung CD ND PN AP Lurus AB Selepas C Selepas D Selepas N Selepas P Sebelum A Selepas A Selepas B Sebelum L 293.57 Lorong 5 20.29 Lorong 4 19.39 292.86 22.64 19.26 282.71 20.64 22.64 20.44 22.85 22.15 23.75 29.73 29.64 22.68 23.73 19.71 20.00 15.29 22.44 24.44 28.57 24.34 1.39 28.64 22.34 407.64 23.00 15.86 26.64 22.64 20.39 22.00 22.26 Jumlah 22.64 15.44 22.39 22.23 17.64 22.00 423.52 24.39 22.00 15.75 29.02 279.38 292.96 16.57 24.94 283.10 20.86 22.86 26.57 24.57 18.64 17.00 15.23 23.15 27.00 22.00 22.15 27.78 23.15 271.64 24.64 15.94 22.71 17.99 22.64 22.64 15.26 6.64 22.64 22.00 290.86 22.64 19.29 23.64 23.29 22.62 Lorong 2 17.68 23.64 19.57 22.96 24.52 18.00 22.71 292.57 3.00 22.95 15.62 20.95 15.73 293.71 20.64 24.68 23.29 19.62 410.86 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.52 18.39 406.02 22.15 22.29 23.64 22.64 18.81 19. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 282.36 9.64 18.29 17.95 15.71 22.52 18.23 15.15 22.64 15.57 22.95 15.64 22.64 17.71 20.68 29.00 15.96 7.38 22.44 24.62 292.15 23.96 24.95 15.81 19.00 18.85 290.00 Lorong 3 23.71 20.64 20.64 22.64 20.10 20.10 20.86 26.10 27.96 24.44 28.64 22.44 24.36 10.75 22.81 26.75 .78 414.46 JARAK LORONG BALAPAN 400 METER DI ATAS BALAPAN 150 METER Lurus AB Lurus AB Lengkung BL Lengkung LM Lengkung Lengkung Lurus CD MC DN Lengkung PN Lengkung AP Lengkung BL Lengkung LM Lengkung MC Jumlah LORONG Lurus CD Lengkung ND Lengkung PN Lengkung PA Lorong 1 22.00 15.23 17.86 22.00 22.

46 21.53 36.00 M NH=NP=PH=MG=GL=LM= 24.92 24.50 32.97 30.53 36.97 30.38 26.69 22.00 19.69 22.53 36.92 24.61 36.53 36.69 22.00 M JK=JH=KH=EF=EG=FG=6.21 LURUS FC/FM 18.00 M 18.50 32.50 32.61 36.53 M 30.53 LURUS AQ 32.00 19.98 33.50 LURUS BR 30.83 27.92 24.52 30.00 19.50 M 100 M A R 36.53 36.00 AB EB/EL/LB JEJARI JEJARI GL/GM/ML 24.38 26.98 33.53 18.53 36.97 30.15 25.00 M Q 32.50 32.60 25.53 36.29 29.0 M J F H K P L E G N M 62.BALAPAN 200 METER DI ATAS PADANG 115.60 M JEJARI DITOLAK 0.69 22.23 20.50 32.50 32.46 21.53 36.97 LORONG 18.97 30.38 26.61 KA/KP/AP Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.60 25.20 M JEJARI DITOLAK 0.00 METER 36.97 .46 21.50 32.83 27.15 25.53 M 32.50 M D C 10.60 M 6.75 31.60 GE=EF=FG= 10.00 METER 3 70.61 CD 36.15 25.53 36.75 31.15 25.0 M 10.97 30.53 19.97 M B AK=KP=PA=JN=ND=JD=CM=MF=FC=LB=BE=EL= 18.60 M 18.46 21.92 24.29 29.06 28.06 28.53 36.97 30.20 M LURUS JN/JD/ND 18.23 20.53 36.53 36.23 20.21 HP/HN/PN 24.38 26.23 20.53 36. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 6 Lorong 7 47 Lorong 8 30.52 30.

53 36.49 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.53 24.58 27. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 27.87 34.29 26.14 27.58 27.53 22.78 36.00 25.72 29.53 18.29 26.14 27.53 36.43 22.53 20.53 36.72 24.64 246.34 Lorong 4 22.53 36.76 18.14 36.21 Lorong 7 26.85 20.58 27.58 33.05 20.43 28.29 32.85 25.43 28.73 215.48 JARAK TIAP LORONG BALAPAN DI ATAS BALAPAN 200 METER Lengkung ND 18.91 238.10 LORONG Lengkung AP Lengkung PN Lorong 1 18.43 22.92 32.85 25.78 .63 36.53 Lurus AB Lengkung BL Lengkung LM Lengkung MC Lurus CD Jumlah 200.76 Lorong 2 20.46 223.00 30.85 36.72 29.29 36.63 Lorong 5 24.53 26.53 36.00 207.14 21.34 21.53 36.00 25.49 34.87 36.21 33.87 36.53 25.53 36.00 30.37 254.72 24.92 Lorong 6 25.53 36.53 21.18 230.05 Lorong 3 21.87 36.

32 223.46 219.14 30.50 36.97 30.53 36.59 m selepas T 15.53 36.85 30.86 3.49 26.86 3.05 m selepas T LORONG Lengkung LURUS CT ND Lurus AB Lorong 1 32.92 24.00 30.86 3.85 20.53 Lorong 6 32.53 30.50 36.72 24.53 Lorong 4 32.29 30.53 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.50 36.50 36.53 49 .32 m selepas T 23.53 Lorong 7 32.46 m selepas T 19.19 227.53 36.21 25.43 30.97 Lengkung Lengkung LM MC LURUS BR PERMULAAN 200 M 0.86 3.73 211.53 Lorong 5 32.97 28.29 26.97 30.53 36.59 215.53 36.00 M pada T 3.58 27.86 3.53 207.86 Jumlah BEZA 18.87 34.86 m selepas T 7.87 33.53 Lorong 2 32.53 36.00 3.86 3.97 36.97 29.05 20.00 25.34 21.43 22.53 Lorong 3 32.05 203.97 25.19 m selepas T 27.50 36.50 36.58 32.73 m selepas T 11.72 30.97 27.PERMULAAN 200 METER DI ATAS BALAPAN 200 METER Lengkung BL Lurus CD 36.14 21. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 32.86 200.50 36.76 18.63 22.78 27.50 36.00 0.

87 36.29 36.92 24.87 34.58 36.50 PERMULAAN 200 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 200 METER Lengkung ND Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB LURUS BR Jumlah PERMULAAN 200 M LORONG Lengkung CM Lurus CD Lorong 1 18.72 36.97 217.53 30.97 186.27 9.53 27.58 33.53 22.81 sebelum M Lorong 5 24.14 36.11 12.53 21.87 36.72 29.14 27.85 36.65 sebelum M Lorong 2 20.21 25.66 3.29 36.53 18.78 27.00 30.97 222.76 18.97 201.96 6.5 sebelum M Lorong 3 21.72 36.53 30.14 36.53 30.35 13.53 20.53 24.49 26.42 5.53 30.34 21.97 212.58 36.97 206. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 26.53 30.29 32.45 sebelum C .43 36.63 22.00 36.53 30.97 191.00 36.85 36.31 sebelum C Lorong 8 27.85 25.53 26.34 sebelum M Lorong 4 22.43 28.43 36.53 30.81 1.97 196.50 8.11 sebelum M GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.53 25.05 20.53 30.96 sebelum M Lorong 6 25.

97 288.00 m selepas A Lorong 6 36.14 20.72 22.81 m selepas A Lorong 3 36. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 36.87 29.54 m selepas A Lorong 4 36.43 21.53 21.53 30.97 312.53 18.03 23.29 26.53 30.93 m selepas B GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.14 36.55 0.14 32.00 24.53 20.53 19.00 25.29 10.58 26.43 22.33 21.85 18.53 30.35 -4.53 30.72 23.73 26.97 263.68 22.49 36.57 8.53 27.32 2.19 36.79 31.35 4.53 26.44 29.53 23.19 36.85 6.53 25.53 21.53 29.32 -12.84 36.40 11.97 296.43 19.53 27.97 272.44 36.53 30.19 36.29 -20.09 28.53 22.97 304.09 36.14 36.09 36.27 m selepas A Lorong 5 36.53 30.08 27.14 21.53 30.97 320.38 25.53 22.43 29.29 25.87 27.53 26.79 36.79 36.84 36.37 3.58 27.60 16.59 Lurus AB Jumlah BEZA 36.53 25.49 33.41 18.49 36.85 Lengkung Lengkung Lengkung ND PN AP LURUS BR PERMULAAN 200 M LORONG Lurus AB Lengkung Lengkung LB ML Lorong 1 36.53 24.92 m sebelum A Lorong 2 36.98 19.PERMULAAN 300 METER DI ATAS BALAPAN 200 METER LURUS CM Lurus CD 36.80 m sebelum B Lorong 7 36.53 30.44 36.63 24.74 26.45 27.84 35.66 m selepas B 51 .97 280.74 36.

48 36.11 79.11 79.11 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 10.00 m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 29.98 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.48 26.73 22.98 .48 24.11 79.48 21.23 35.73 79.23 30.11 79.23 Lorong 2 20.73 32.73 27.98 24.11 KA/KP HP/HN JN/JD AB GL/GM 29.48 21.98 26.23 79.11 79.23 20.11 79.11 20.11 79.73 37.11 79.23 25.98 34.23 Lorong 6 25.73 27.11 Lorong 1 19.BALAPAN 300 METER D M J G H K L A B E F C 52 UKURAN ASAS N P Q AB=CD = 79.11 79.98 24.23 m JEJARI LURUS JEJARI EB/EL 19.73 22.48 31.48 Lorong 7 26.23 m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 19.73 37.48 31.11 79.98 21.11 19.73 Lorong 4 22.48 Lorong 3 21. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 5 24.73 25.98 LURUS LORONG 29.48 26.73 Lorong 8 27.11 79.11 79.48 79.23 35.98 FC/FM 19.98 34.98 27.23 30.98 CD 79.73 32.23 20.23 22.48 36.23 25.

47 28.14 79.69 37.88 79.00 38.68 Lorong 5 20.11 24.11 400.13 26.11 25.11 21.30 39.56 23.47 28.54 24.13 47.30 39.11 28.45 31.38 79.11 29.00 79. 4 3 100 METER.07 34.11 20.07 34.45 31.76 33.88 79.92 21.14 79.85 25.11 447.76 79.16 26.11 415.11 28.10 53 .07 79.54 24.92 21.88 79.17 Lorong 4 20.76 79.61 20.39 Lorong 7 20.16 26.45 79.11 20.69 79.30 79.71 15.11 431.00 0.11 454.42 31.00 38.11 407.14 Lorong 2 20.30 79.11 25.38 35.11 21.27 18.56 2.85 25.11 439.88 79.11 26.85 Lorong 3 20.42 10.88 79.38 35.23 22.78 29.23 22.61 20.00 Selepas Q Sebelum A Selepas A LORONG Lurus AQ Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD LB LM MC ND 30.00 79.38 79.54 Lorong 6 20.76 33.07 79.JARAK LORONG BALAPAN 400 METER.11 22.11 423.69 79.85 7.98 34.27 39.78 29.11 29.14 Lorong 1 20.71 5.11 24.88 79.11 22.69 37.11 26.45 79. 4 3 200 METER DAN 4 3 400 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung Lengkung AP PN Lurus AB Jumlah 30.98 54.88 79. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 20.25 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.88 79.

11 79.28 47.85 37.14 54.38 Lorong 6 26.45 20.45 Lorong 3 22.92 21.99 7.43 339.23 34.45 31.60 19.14 25.92 33.11 79.00 38.11 29.11 79.72 23.14 30.05 12.69 28.11 29.07 22. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 29.11 79.69 37.16 38.76 33.54 24.57 31.01 Jumlah 30.01 0.76 Lorong 4 24.76 21.69 25.54 35.72 323.78 26.04 0.43 39.30 .00 25.30 28.45 20.16 26.23 22.38 35.61 20.11 79.38 24.14 354.47 28.14 Lorong 2 21.11 79.07 34.11 79.14 Selepas B Sebelum L Selepas L LORONG 79.69 Lorong 7 28.99 307.11 315.11 79.38 24.11 79.76 21.49 6.07 22.11 79.14 Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD LB LM MC ND Lorong 1 20.86 7.00 26.47 39.00 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.07 Lorong 5 25.61 31.85 25.28 347.57 331.11 79.30 79.69 300.11 79.11 79.78 29.86 15.30 39.54 JARAK LORONG BALAPAN 300 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung Lengkung PN AP Lurus AB 79.

11 21.04 33.69 37.45 31.92 21.11 240.21 Lorong 5 79.78 29.14 79.61 56.11 25.16 26.11 244.54 24.85 25.14 30.29 Lorong 6 79.11 26.00 79.90 38.11 22.11 233.11 Lorong 2 79.82 34.07 Lorong 3 79.76 33.90 40.11 236.14 Lorong 4 79.47 28.23 22.38 79.61 22.11 28. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 79.07 79.11 24.43 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.11 20.00 38.69 79.97 36.50 55 .38 35.11 229.97 42.68 26.07 34.JARAK LORONG BALAPAN 200 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB Jumlah Selepas C Sebelum D LORONG Lurus CD Lengkung ND Lorong 1 79.04 46.75 48.82 44.36 Lorong 7 79.30 79.11 252.68 52.30 39.45 79.11 29.11 29.11 256.75 30.11 248.76 79.61 20.

18 3.80 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.11 104.00 79.11 100.56 JARAK LORONG BALAPAN 100 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER Lurus AB 79.87 1.11 Lorong 8 29.56 Lorong 3 22.49 Lorong 6 26.87 Lorong 4 24.11 7.14 Lorong 2 21.18 Lorong 5 25.56 0.41 .75 LORONG Lengkung AP Lorong 1 20.76 79.45 79.11 108.49 4.25 Jumlah Selepas P Sebelum P 0.11 107.38 79.11 105.69 79.11 101.30 79.07 79. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 28.41 8.80 5.11 99.11 103.

43 36.21 33.53 25.53 27.92 32.49 34.41 306.65 Sebelum P 4.87 36.87 36. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 36.53 36.97 30.35 295.97 30.53 30.78 27.53 22.58 36.53 21.59 Sebelum A 6.53 20.53 22.58 34.14 Sebelum A 13.63 30.87 Sebelum A 21.76 27.58 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.40 Sebelum P 1.37 304.53 27.72 36.05 20.53 24.92 24.21 33.34 21.97 36.PERMULAAN 300 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 300 METER Lurus AB Lurus BR Jumlah 30.85 36.85 13.63 Sebelum P 4.43 36.85 36.76 18.14 36.40 298.72 36.29 32.87 26.53 18.87 321.53 25.43 28.14 Lorong 3 21.53 36.53 20.72 29.14 36.97 30.14 27.53 18.97 30.53 24.53 36.85 36.53 26.53 21.00 30.53 26.00 36.49 24.00 22.53 Lorong 1 18.00 Lorong 6 36.72 21.53 18.6 Sebelum A Lorong 2 20.63 22.97 30.78 27.29 36.58 25.43 36.60 PERMULAAN 300 M LORONG Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus AB Lurus CD ML CM ND PN AP AP LB 25.05 28.87 57 .72 Lorong 5 36.85 25.97 286.53 20.29 26.38 313.43 Lorong 4 22.29 Lorong 7 36.34 29.53 25.14 313.97 30.38 Sebelum P 13.14 36.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 32.50 36.50 36.78 Sebelum P Lorong 5 32.53 30.53 30.97 100.97 86.50 36.53 30.00 Lorong 6 25.53 30.53 30.07 Sebelum P Lorong 4 32.00 Lorong 1 18.00 Lorong 8 27.97 100.97 91.50 36.92 Sebelum P GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.43 36.08 5.00 Lorong 3 21.53 30.14 36.50 36.97 100.29 36.53 30.53 30.00 Lorong 4 22.22 9.00 Lorong 5 24.21 Sebelum P Lorong 7 32.00 Lorong 2 20.50 8.85 36.50 36.64 12.97 100.97 94.58 PERMULAAN 100 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER Jumlah LORONG Lengkung AQ Lurus AB Lurus BR Jumlah 100 M PERMULAAN 100 METER DI SELEKOH DI ATAS BALAPAN 200 METER LORONG Lengkung AQ Lurus AB Lurus BR Lorong 1 32.50 Sebelum P Lorong 6 32.97 88.97 95.53 30.50 36.37 4.93 11.53 30.35 13.53 30.97 100.58 36.53 30.72 36.97 87.87 36.53 30.63 Sebelum P .00 Lorong 7 26.53 30.97 100.50 36.65 Sebelum P Lorong 2 32.53 30.36 Sebelum P Lorong 3 32.97 92.97 100.97 100.79 7.97 90.53 30.00 36.

72 29.97 30.19 30.31 sebelum D 4.00 Lorong 6 25.53 36.58 27.19 selepas N .PERMULAAN 400 METER DI SELEKOH DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung PN Lurus AB 36.97 30.97 30.00 32.53 36.73 25.41 24.50 32.97 30.53 36.53 36.53 20.97 394.29 32.34 29.78 11.34 255.50 22.85 Lengkung AP Lengkung LB Lengkung ML Lengkung CM LORONG Lurus CD Lengkung ND Lorong 1 36.50 36.56 sebelum C 6.85 32.00 22.53 36.92 24.53 36.72 32.44 Lengkung ND Lurus AB Lurus BR Jumlah Lengkung PN Lengkung AP PERMULAAN 400 M 5.53 18.28 415.14 25.00 30.53 36.43 28.87 26.29 26.43 Lorong 4 22.41 271.50 36.97 30.43 20.68 22.89 selepas N 269.14 32.43 32.29 26.97 30.72 29.49 59 258.14 252.53 36.14 27.97 417.58 33.76 20.97 30.78 27.28 selepas D 15.53 18.58 25.97 30.43 28.87 34.49 34.29 Lorong 7 Lorong 8 JUMLAH 18.53 36.34 21.53 20.92 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.03 276.62 selepas C 7.72 24.87 30.85 25.05 28.05 20.88 selepas D 0.00 30.58 33.00 25.21 33.53 36.53 36.76 27.03 30.05 284.76 18.62 392.43 22.53 Lurus CT Lurus CD Jumlah 269.85 20.50 32.97 406.68 263.87 26.92 32.03 selepas C 17.14 27.85 Lorong 2 36.97 30. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 271.14 Lorong 3 36.29 24.97 30.97 30.49 26.72 Lorong 5 24.85 25.14 21.14 18.63 263.97 30.63 22.21 252.72 21.88 400.76 276.49 21.76 284.63 30.89 411.53 36.78 27.97 30.29 32.73 27.58 25.29 258.50 21.29 24.50 36.69 404.87 34.53 27.21 25.49 255.03 18.50 32.53 21.

44 406.14 Lorong 3 36.58 27.25 409.43 28.29 258.85 25.45 16.00 25.49 26.87 36. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 263.29 Lorong 7 Lorong 8 JUMLAH 18.49 258.85 25.18 1.72 24.50 20.14 27.29 24.14 252.49 255.34 255.53 30.97 400.43 32.00 25.50 32.43 22.00 11.92 24.73 27.78 .53 30.29 26.72 29.58 27.97 36.97 36.59 36.21 33.53 20.53 27.29 26.75 Lengkung ND Lurus AB Lurus BR Jumlah Lengkung PN Lengkung AP PERMULAAN 400 M ON C selepas C selepas C sebelum D selepas D selepas D selepas N selepas N 3.97 411.76 284.85 20.53 36.76 18.34 29.53 36.72 32.86 sebelum N 13.53 18.87 26.59 23.00 30.63 30.76 276.53 30.53 36.21 25.05 284.34 21.92 271.63 22.53 36.53 36.43 28.05 20.53 30.87 34.78 27.14 32.14 21.44 6.49 34.78 LORONG Lurus CD Lengkung ND Lengkung PN Lorong 1 36.85 32.14 25.53 30.72 24.50 36.63 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.03 18.53 18.53 36.84 21.14 21.72 29.53 Lurus CT Lurus CD 18.14 27.75 9.53 36.75 36.00 32.50 32.41 24.53 30.05 28.43 22.50 32.49 21.29 32.00 Lorong 6 25.60 PERMULAAN 400 METER LURUS CT DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung AP Lurus AB 36.41 271.92 32.35 sebelum D 269.00 30.58 33.85 Lorong 2 36.87 Lengkung LB Lengkung ML Lengkung CM JUMLAH 269.00 0.50 22.53 36.97 30.53 36.50 21.03 276.53 36.53 21.97 30.18 398.76 20.68 263.43 Lorong 4 22.58 25.29 32.53 36.68 22.21 252.76 27.73 25.53 36.50 36.72 Lorong 5 24.45 416.58 33.87 34.97 423.97 36.53 36.53 36.29 26.84 421.53 36.85 20.

57 56.69 85.69 30.17 CD 85.80 37.65 51.94 85.11 54.71 m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 48.19 m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 30.42 50.19 49.48 85.40 36.17 Lorong 5 35.34 55. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 6 36.94 34.69 31.09 85.69 85.63 37.88 53.09 36.63 37.34 55.86 61 Lorong 8 39.48 Lorong 2 31.80 35.63 Lorong 7 37.69 85.69 85.42 50.48 m JEJARI LURUS JEJARI EB/EL 30.71 85.69 85.94 Lorong 4 34.71 Lorong 3 32.94 34.40 34.69 85.86 39.48 31.69 85.17 32.69 KA/KP HP/HN JN/JD AB GL/GM 48.BALAPAN 400 METER D M J G H K P A B L E F C UKURAN ASAS N AB=CD = 85.48 31.11 54.65 51.71 32.86 39.69 85.17 LURUS LORONG 48.69 85.69 85.40 35.71 32.88 FC/FM 30.09 53.09 85.86 39.69 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.57 56.63 35.40 36.69 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 17.69 .69 Lorong 1 30.19 49.

69 438.30 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.69 415.20 23.34 35.36 56.69 35.91 38.50 53.79 54.01 Lorong 2 33.20 12.92 85.36 56.62 JARAK LORONG BALAPAN 400 METER DAN 4 3 100 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD BL LM MC Jumlah Selepas B Sebelum L Selepas L LORONG Lengkung AP Lengkung Lengkung PN ND Lorong 1 31.21 51.92 85.74 7.08 85.69 40.62 37. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 39.47 31.66 38.79 85.65 85.47 19.08 55.76 33.69 39.76 33.03 Lorong 4 35.20 39.21 85.08 85.50 85.49 40.34 35.74 Lorong 8 40.62 37.05 34.69 430.15 Lorong 6 38.39 6.94 85.93 30.92 50.94 59.74 25.47 31.69 38.92 50.65 58.47 Lorong 3 34.69 400.08 55.50 53.91 38.21 51.12 13.69 34.65 58.12 54.69 407.21 85.65 85.36 85.05 34.39 46.69 454.18 .50 85.94 59.20 39.49 40.69 31.36 85.01 0.69 33.79 54.59 Lorong 5 37.69 446.47 15.79 85.66 0.94 85.69 37.69 423.93 6.

69 308.16 1.94 59.50 85.02 5.69 285.36 85.76 33.47 31.21 85.34 35.56 10.69 85.20 39.30 Lorong 2 33.69 293.69 85.69 85.71 Lorong 5 37.69 85.21 51.29 2.44 Lorong 3 34.08 85.49 40.92 85.69 301.88 8.75 12.16 Lorong 6 38.69 85.57 Lorong 4 35.43 6.75 63 .02 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.300 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung ND Lurus AB Lurus CD Jumlah Sebelum C Selepas C LORONG Lengkung AP Lengkung PN Lorong 1 31.08 55.05 34.50 53.62 37.92 50.88 Lorong 8 40.69 289.91 38.79 54. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 39.65 85.69 85.94 85.69 312.69 297.79 85.69 85.69 305.65 58.70 14.69 85.36 56.

65 85.86 Lorong 8 40.69 200.21 85.92 50.69 203.69 223.19 23.50 85.21 51.86 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.62 37.01 0.86 .88 3.74 7.34 35.79 54.36 85.20 39.87 3.91 38.92 85.00 M LORONG Lengkung AP Lengkung PN Lorong 1 31.86 Lorong 4 35.65 58.47 3.60 3.33 19.19 16.87 3.33 19.86 Lorong 3 34.74 3.94 59.69 227.47 15.94 85.69 215.69 211.64 200 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung ND 31.76 33.49 40.36 56. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 39.06 27.03 3.47 Lorong 2 33.69 207.01 Lurus AB Jumlah Selepas D Sebelum N Beza 0.08 85.50 53.86 Lorong 6 38.46 3.05 34.79 85.60 11.08 55.06 13.86 Lorong 5 37.69 219.

69 122.31 Lorong 3 85.69 85.31 Lorong 8 85.31 Lorong 8 40.77 14.94 85.31 Lorong 4 85.69 85.69 14.69 85.69 85.31 Lorong 3 34.31 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.31 Lorong 1 Lorong 2 85.36 85.21 85.19 14.31 Sebelum A 100 Meter 100 Meter LORONG Lurus AB Jumlah Lorong 1 85.69 14.50 85.69 14.69 118.69 125.69 124.31 Lorong 7 39. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 85.69 120.31 Lorong 6 85.100 METER LURUS DAN 100 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 400 METER 100 Meter 100 Meter di Selekoh LORONG Lengkung AP Lurus AB Jumlah Sebelum A 31.69 85.79 85.63 14.69 14.31 Lorong 5 85.48 14.31 Lorong 5 37.69 85.69 121.69 85.90 14.31 Lorong 2 33.05 14.69 117.61 14.34 14.92 85.08 85.69 14.31 65 .31 Lorong 4 35.69 14.65 85.69 126.69 14.31 Lorong 6 38.69 14.69 85.

62 37.34 35.50 53.94 85.49 40.08 560.65 85.76 33.05 34.69 33.49 40.69 39.91 38.08 55.21 525.19 11.05 34.69 37.50 85.47 31.08 55.92 50.21 51.92 50.56 29.69 35.92 50.50 85.49 81.65 583.78 1.34 35.59 Lorong 3 34.61 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.20 39.08 55.69 39.79 85.16 40.36 85.97 19.65 58.92 514.01 Lorong 5 37.38 9.65 58.69 35.08 85.69 34.52 23.69 31.92 85.05 34.21 51.21 51.36 56.76 33.21 85.69 40.69 31. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 39.50 53.62 37.47 31.41 Lorong 8 40.79 54.30 Lorong 6 38.92 11.91 38.31 Lorong 4 35.94 85.94 59.36 85.62 37.11 34.47 31.34 35.20 39.79 85.66 4 3 200 DAN 4 3 400 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung BL Jumlah Lengkung LM Lengkung Lengkung Lurus CD MC BL Lengkung LM Lengkung MC Selepas Sebelum Selepas Sebelum M B L L LORONG Lengkung AP Lengkung PN Lengkung ND Lurus AB Lorong 1 31.92 85.69 38.36 56.65 85.36 56.79 549.50 53.36 572.21 85.50 537.69 34.94 59.71 46.79 54.69 33.20 39.33 0.69 38.00 Lorong 2 33.91 27.76 33.08 85.22 19.65 58.94 595.27 .94 59.69 37.89 69.69 40.79 54.91 38.49 40.30 57.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 67 1500 m 800 m CONTOH KEDUDUKAN GELANGGANG TREK 400 METER Peluru L. Pagar .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Tinggi 400 m 4 100 m 4 200 m 4 400 m Penamat semua acara trek Lembing Cakera Tukul Besi 100 m 200 m 3000 m 5000 m 10000 m LAMPIRAN L. Jauh 110 m L.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 1.76 m 8 Lorong @ 1.39 m 36.50 m Tukul besi 2.66 m Persegi Berhalang 4 m 29 45 45 2.22 m 18 m 5.68 OLAHRAGA Garis Penamat untuk Semua Acara 100 m 110 m 20 m 9.22 m Bulatan untuk Cakera 2.00 m 84.15 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.135 m Pagar Lemparan Keselamatan .00 m 4.5 0m Lompat tinggi Tempat larian lompat jauh 15 Permukaan Sebagai Balapan Lompatan Air 3.

7 cm Minimum dengan kekuatan yang cukup Longkang 3.20 m min .96 m min 30 cm 30 cm 1.1. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 69 LOMPAT AIR (LARI BERHALANGAN) 3. _ 762 + 3 mm (wanita) _ 914 +3 mm(lelaki) 12.5 m 3.7 cm 12.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.914 m-untuk lelaki _ + 3 mm kedua-dua 70 cm Anggaran 2.762 m-untuk wanita 0.40 maks.66 m .7 cm PERMUKAAN TREK PAGAR TETAP ARAS AIR PERMUKAAN TREK BERSAMBUNG DI BAWAH PERMUKAAN AIR 0.66 m 30 cm 12.7 cm CONTOH PAGAR (LARI BERHALANGAN) 12.

18-1.20 m 22. (maks.70 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.) 70c. (maks.22 m lebar garisan 5 cm Ukuran trek MAT L A 20 cm 30 cm TA lebar sisi dalam batas 5 cm garisan pengukur lorong dalam PANDANGAN DEKAT CONTOH PAGAR 1. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA ACARA LOMPAT PAGAR TREK garisan pengukur lorong-lorong lain 1.22 m 1.) .5 cm (min.) 1-2.5 cm HUJUNG SISI ATAS TINGGI M U 70c.

4 cm Petak/Kotak Lompat Galah .04 m 10 mm min 100 mm min.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 71 LOMPAT TINGGI 4.02 m Palang & Penyokong 1 cm min 6 cm 4cm 30 mm 35 mm 15 cm-20 cm Topang palang Hujung palang LOMPAT GALAH 1.080 m Permukaan balapan 20 cm 1m 22.98 m-4. hingga maks. tinggi 3.084 m 120 60 cm Keluli pengalas kotak kayu 80 cm 15 cm 40.00 m-4.6 cm PANDANGAN PELAN kira-kira 20 cm 30 1.

72

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

0.04 maks.

1 Penyokong 2 Topang 3 Pancang/pasak

2 1 1

3

2

3

0.013

Kedudukan topang palang dari pandangan atas kawasan mendarat (Petak/kotak lompat galah)
0
PAD PERLINDUNGAN

0.80 m

Min 2.00 m A

Min 6.00 m

B

A Min 8.00 m

PAD PERLINDUNGAN

0m

0.80 m

0.055

Min 6.00 m

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

73

KAWASAN MENDARAT (LOMPAT GALAH)
A-A 45 45

B-B 45

LOMPAT JAUH

BALAPAN

2.75 m min CL 3.00 m maks.

Pita Pembahagi Garisan

74

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

Garisan berlepas
Plastisiin

Larian
_ 20 cm ( + 2 mm)

45
_ 7 mm ( +1 mm) 7 mm min

Papan berlepas
10 cm maks.

_ 10 cm ( + 2 mm)

Garisan penanda metalik

CL

34.92

5 cm

Garisan putih

1.14 m-1.16 m

75 cm min 90

5 cm

2.135 m +5 mm _

Aturan Bulatan Lontaran

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 75 CL 34.50 m +5 mm _ 5 cm CL 34.135 m +5 mm _ 5 cm .92 5 cm Garisan putih 18.92 5 cm Garisan putih 75 cm min 90 2.50 m +5 mm _ 2.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.25 cm 75 cm min 90 2.

92 7. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA SANGKAR LEMPAR CAKERA 6.05 4 _ 2.50 ( + 0.00 34.00 min 1 0.00 0.75 .005) 3.76 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 77 LANDAS LARI DAN SEKTOR MENDARAT ACARA REJAM LEMBING .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

45 4.92 2.78 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.91 7.05 .75 2.00 1.0 34.0 0 3.00 0 2.45 6.05 2.90 1.005) 0.00 2.50 ( + 0. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA SANGKAR LEMPAR TUKUL DAN CAKERA DENGAN BULATAN SEPUSAT 7.45 0. 5 0 m in _ 2.80 8.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 79 LAMPIRAN 5 PERATURAN OLAHRAGA .

80 1. Acara-acara dan Ukuran serta Timbangan Alat-alat Pertandingan Kod Acara Acara 18 tahun ke bawah 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m terbuka 5000 m terbuka 80 m lari berpagar 100 m lari berpagar 110 m lari berpagar 200 m lari berpagar 400 m lari berpagar 2000 m lari berhalangan 3000 m lari berhalangan 3000 m jalan kaki 5000 m jalan kaki 10 000 m jalan kaki x x x x x x x 0.840 m x x 12 tahun ke bawah x x x 0.762 m x 12 tahun ke bawah x x x 0. Acara – Acara dan Ukuran serta Timbangan Alat – Alat Pertandingan 2. Peraturan–peraturan AM Majlis Sukan Sekolah Malaysia dan Peraturan-peraturan pertandingan Kejohanan Balapan dan Padang (MSSM) dan Peraturan-peraturan pertandingan Kejohanan Olahraga MajlisMajlis Sukan Sukan Sekolah Sekolah Malaysia (MSSM).992 m x 0.914 m x x Lelaki 15 tahun ke bawah x x x x x x 0.840 m x 0.914 m x 0.762 m 18 tahun ke bawah x x x x x x x 0. Malaysia (MSSM). Peraturan-peraturan AM Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) Malaysia (KOAM) 2008/2009.762 m x Perempuan 15 tahun ke bawah x x x x x x 0. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA KEJoHANAN BALAPAN DAN PADANG MAJLiS SUKAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA SEKoLAH MALAySiA Undang-Undang Pertandingan KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG 1.762 m x 0. 2. Undang-undang Pertandingan Kejohanan ini inidijalankanmengikut undang-undang Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia mengikut undang-undang Kesatuan Olahraga Amatur Kejohanan dijalankan (KOAM) 2008/2009. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.762 m - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 .

72 x kg 4.45 kg x x x x x x 21 21 Lelaki Lelaki 15 15 tahun tahun ke ke bawah bawah x x x x x x x 4.00 kg x 600x g 600 g x x x x - 12 12 tahun tahun ke ke bawah bawah x x x x x 2.1 Kod 08: Acara 80 Meter Lari Berpagar Bil.00 meter 8.00 x kg 4.00 kg 1.45 x kg 5.00 meter 0.00 meter 12.00 meter 12.00 kg x x 600x g 600x g 600 g 600 g x 4. Bil.00 x kg 2.55 kg x 1.55 x kg 4.00 kg x x x x x x x x x x x x x x 20 16 08 20 16 08 2.00 x kg 1.00 meter Pagar ke Pagar ke Pagar Pagar 8.1 2.00 kg 4.00 x kg 4.00 meter Pagar 8 ke Pagar 8 ke Garisan Penamat Garisan Penamat 12. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 81 Kod Kod Acara Acara Acara Acara 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 Lompat tinggi Lompat tinggi Lompat jauh Lompat jauh Lompat kijang Lompat kijang Lompat bergalah Lompat terbuka bergalah terbuka Melontar peluru Melontar peluru Melempar cakera Melempar cakera Merejam lembing Merejam lembing Baling tukul besi Baling terbuka tukul besi terbuka 4 100 m 4 100 m 4 200 m 4 200 m 4 400 m 4 400 m Pentatlon terbuka Pentatlon terbuka Heptatlon terbuka Heptatlon terbuka Jumlah Jumlah 18 18 tahun tahun ke ke bawah bawah x x x x x x x x x 5.45 x kg 5.72 kg x x x x - 17 17 08 08 Perempuan Perempuan 12 18 15 18 15 12 tahun tahun tahun tahun tahun tahun ke ke ke ke ke ke bawah bawah bawah bawah bawah bawah x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4.762 m 0.50 kg x 700x g 700 g x 5.50 x kg 1.1 Kod 08:Kod 08: 80 MeterMeter Berpagar Acara Acara 80 Lari Lari Berpagar 2.72 x kg 2.72 kg x x 1.00 x kg 1.762 m .00 x kg 1. Pagar Pagar 8 8 Tinggi Pagar Tinggi Pagar Pagar 1 dari Pagar 1 dari Garisan Permulaan Garisan Permulaan 12.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.00 kg 2.45 kg x 1.

. • stagger (seperti pelari daripada pelari kedua.00 meter Pagar ke Pagar 19.5.1 Lompat Pagar : 18 kali • Lompatan air ialah lompatan kedua dalam pusingan pertama dan kemudiannya lompatan27: Acara 4 200 meter 2. acara 200 Meter • Pelari2.1 stagger – seperti pelari pertama dalam acara 4 3 400 meter.4.82 lelaki 15 tkb GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Lompat Tinggi. • Pelari akhir akan bersedia di tempat penerimaan baton mengikut kedudukan pelari 2. datang. 2. dan menerima baton dengan syarat bahawa pelari tidak menghalang atau menolak peserta lain.masing sehingga selekoh pertama dan kemudiannya Pelari ketigapelari bersedia di garisan 1/2pertama. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 2.00 meter 13.4. pelari ketiga mestilah berlari di lorong masing .2 Hari Kedua: lompat jauh dan 800 m Acara PENTATLON.00 meter 16.762 m Pagar 1 dari Garisan Permulaan 16. lompat tinggi dan melontar 2.100 m lari berpagar.2 Kod 11:Kod 13: 200 Lari Berpagar berhalangan Acara Acara 2000 meter lari 2. pelari ketiga mestilah 2.00 meter Pagar 10 ke Garisan Penamat 13.840 m 0.3 Lompatan air ialah lompatan kedua dalam pusingan pertama dan lompatan yang keempat dalam pusingan yang berikutnya 2.3 Kod 13: Acara 2000 Meter Lari Berhalangan 2. Selepas menerima baton daripada pelari kedua.5. • Hari Kedua: Lompat Jauh.(seperti pelari kedua dalam acara 4 akan boleh masuk ke lorong stagger 3 400 meter).3.3 Pelari ketiga akan bersedia di garisan • Pelari keduakedua bersedia di garisan400 meter).3 2.4. • Hari Pertama: 110 m Lari Berpagar.00 meter 19.6 Kod 30: Acara HEPTATLON. • Hari Kedua: Lompat jauh dan 800 m. 2.3.4.4 Pelari akhir akan bersedia di tempat penerimaan baton mengikut berlari di lorong masing-masing sehingga selekoh pertama dan kemudiannya pelari kedudukan pelari yang boleh masuk ke lorong pertama. lompat tinggi dan melontar peluru.1 Hari Pertama: peluru 2.4 Kod yang keempat dalam pusingan yang berikutnya.4 Pelari pertama akan menggunakan lorong sendiri dan akan stagger – seperti pelari pertama dalam bermula di garisan 1 Kod 27: Acara 4 3 4 X 400 meter. Melontar Peluru dan 400 m. 2.5 Kod 29:2. Selepas menerima baton akan dalam acara 4 X satu stagger yang akan disediakan.2 Lompat kali • Lompat Pagar : 18Air : 5 kali • Lompat Air kemudiannya : 5 kali 2.00 meter perempuan tkb 2. • Hari Pertama: 100 m lari berpagar. 2. Pagar 10 10 Tinggi Pagar 0.5 yang Kod 29: Acara PENTATLON dengan syarat bahawa pelari tidak menghalang datang.2 Kategori Kod 11: Acara 200 Lari Berpagar Bil.3. Merejam Lembing dan 1500 m. dan menerima baton atau menolak peserta lain.2 Pelari kedua akan bersedia di sendiri dan akan bermula di garisan 11/2 pertama akan menggunakan lorong garisan satu stagger yang akan disediakan.

pertama.0 Acara Pertandingan Setiap Majlis Sukan Sekolah Negeri tidak dibenarkan menghantar 4. ketiga. 4.1 2. kedua dan ketiga menduduki tempat pertama.kedua.0 Pendaftaran Peserta • Pendaftaran peserta yang berwarganegara Malaysia hendaklah dibuat tiga minggu sebelum kejohanan dengan menggunakan disket dan atau borang penyertaan rasmi yang disediakan oleh jawatankuasa pengelola.0 Hadiah-Hadiah 3.0 4.4 • bahagian dalam acara individudan Pentatlon tidak dibenarkan mengambil bahagian Peserta-peserta Heptatlon yang lain dalam acara individu yang lain. Butir-butir tentang seseorang peserta hendaklah dilengkapkan dan disahkan oleh Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah Negeri masing-masing. . Acara terbuka hanya dibenarkan disertai oleh peserta–peserta yang berumur 12 tahun atau lebih pada 01 Januari tahun pertandingan Peserta – peserta Heptatlon dan Pentatlon tidak dibenarkan mengambil 5.0 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. enam pingat akan diberikan kepada setiap pasukan 4.3 4.ganti 2 2 2 Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah seperti yang 18 tkb 15 tkb 12 tkb 3 (termasuk acara terbuka) 3 (termasuk acara terbuka) 2 4. kedua dan ketiga. • Acara terbuka hanya dibenarkan disertai oleh peserta-peserta yang berumur 12 tahun atau lebih pada 01 Januari tahun pertandingan. enam pingat akan diberikan kepada setiap pasukan yang berjaya Bagi acara menduduki tempat pertama. kedua. Lompat Tinggi. Merejam Lembing dan 1500 m Hari Kedua: 83 Hadiah – Hadiah 3.2. • Hanya peserta-peserta yang menyertai acara lari berganti-ganti dikehendaki mendaftar. kelima dan keenam • yang berjayapasukan.1 • Setiap Majlis Sukan Sekolah Negeri tidak dibenarkan menghantar peserta lebih peserta lebih daripada bagi orang bagi setiap acara individu pasukan bagi acara Lari daripada dua orang dua setiap acara individu dan satu dan satu pasukan bagi acara Lari Berganti-Ganti Berganti-ganti. keempat. keempat. ketiga.2 Acara Pertandingan • berikut : maksimum penyertaan seseorang peserta adalah seperti yang berikut: Bilangan Kumpulan Umur Tingkatan 6 Atas Individu 2 (termasuk acara te rbuka) Lari Berganti. pertama.6. Acara individu sehingga 2000 m – pertama. kedua dan ketiga • Acara individu 3000 m m dan jarak lebih daripadanya serta Pentatlon dan Heptatlon– Acara individu 3000 dan jarak lebih daripadanya serta Pentatlon dan Heptatlon . Bagi acara pasukan. Melontar Peluru dan 400 m Lompat Jauh. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Hari Pertama: 110 m Lari Berpagar.2 3.2 3. kedua dan ketiga.6.3 • Acara individu sehingga 2000 m – pertama.1 3. kelima dan keenam.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA • Peserta-peserta setiap MSS Negeri hendaklah menyertakan borang M 01 dan R 01 berserta gambar dan satu salinan surat beranak (murid sekolah rendah) dan salinan kad pengenalan (murid sekolah menengah) yang telah disahkan oleh guru besar dan pengetua sekolah yang berkenaan dan disahkan oleh Setiausaha Agung MSS Negeri. tidak mengambil bahagian dalam mana-mana satu acara (kecuali) jika dapat mengemukakan surat pengesahan sakit/cedera daripada pegawai perubatan kejohanan. dianggap sebagai menarik diri daripada semua acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya. tanpa surat pengesahan sakit/cedera daripada pegawai perubatan kejohanan. • Peserta-peserta kategori 18 tahun ke bawah dan 15 tahun ke bawah wajib membawa kad pengenalan asal atau setaraf dengannya sebagai pengesahan rasmi.Jika didapati bahawa seseorang peserta setelah disahkan semasa taklimat pengurus-pengurus pasukan. Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara atas nasihat pegawai perubatan kejohanan. atlet berkenaan tidak akan dibenarkan menyertai acara-acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya. (Semua pertukaran/penggantian tidak benarkan selepas pengundian) • Taklimat Pengurus Pasukan . Segala pertukaran boleh dilakukan dalam mesyuarat tersebut. Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal.Semasa taklimat ini. hanya penarikan diri tanpa penggantian dibenarkan. Setiausaha Agung atau wakilnya dan Pengerusi Teknik Olahraga MSS Negeri atau wakilnya diminta hadir untuk menyaksikan pengundian tersebut.84 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Nama-nama peserta yang akan mengambil bahagian dalam semua acara hendaklah disahkan selewat-lewatnya pada mesyuarat tersebut. Surat akuan. hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam semua acara yang didaftarkan atas namanya dengan mengemukakan - . • Penarikan Diri Semasa Kejohanan Dijalankan . surat sumpah dan sebagainya tidak akan diterima (Rujuk Peraturan Am 4 MSSM). 6. • Pasukan boleh mendaftarkan 2 orang peserta lelaki dan 2 orang peserta perempuan murid tingkatan 6 atas dalam kategori 18 tahun dengan syarat mematuhi peraturan am (Perkara 3) dan peraturan am (Perkara 5) dan jumlah maksimum penyertaannya dalam 2 acara individu sahaja.0 Pengesahan Peserta • Mesyuarat Pengundian .Mesyuarat pengesahan dan undian akan diadakan satu minggu sebelum kejohanan.

7. Sekiranya arahan ini tidak dipatuhi. tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam acara tersebut dan akan dianggap sebagai telah menarik diri. • Peserta hendaklah berpakaian lengkap dan nombor-nombor mereka mesti disematkan dengan pin pada setiap penjuru di baju lari masing-masing. Maklumat meminta peserta melaporkan diri hanya disiarkan pada papan kenyataan di tempat penyelia peserta. • Peserta tidak dibenarkan melaporkan diri terus kepada Pegawai Teknik dalam arena pertandingan.Penggantian bagi acara Lari Berganti-ganti dihadkan kepada dua (2) orang peserta yang didaftarkan dalam disket/borang penyertaan rasmi. iaitu 15 minit sebelum acara dimulakan. • Untuk acara balapan. . mereka akan diiringi ke tempat pertandingan oleh Penyelia Peserta. peserta berkenaan tidak akan dibenarkan menyertai acara itu.0 Memanaskan Badan • Peserta-peserta hanya dibenarkan memanaskan badan di tempat yang ditentukan. Hebahan hanya akan dibuat sekiranya terdapat sebarang pindaan dalam susunan acara atau program kejohanan. peserta-peserta hendaklah berada di lorong masing-masing. seseorang peserta mesti menunjukkan tag pengenalan rasmi kepada penyelia peserta berkenaan. • Penggantian dalam Acara Lari Berganti-ganti . 9. • Apabila melaporkan diri untuk tiap-tiap acara. berpusing balik dan menghadap hakim-hakim balapan untuk menunjukkan nombor mereka dan balik ke tempat peserta dengan serta-merta tanpa memasuki padang. • Hebahan tentang panggilan peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka tidak akan dibuat. Peraturan ini meliputi penyertaan di pusingan separuh akhir dan akhir. • Peserta yang lewat melaporkan diri.0 Prosedur Masuk dan Keluar Arena Pertandingan • Peserta-peserta hendaklah berbaris apabila dibawa masuk dan keluar daripada arena pertandingan serta diiringi oleh penyelia peserta.0 Melaporkan Diri Peserta • Semua peserta mesti melaporkan diri sekurang-kurangnya 30 minit bagi acara balapan dan 45 minit bagi acara padang sebelum waktu acara berkenaan dijadualkan berlangsung.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. selepas sesuatu acara itu tamat. Selepas itu. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 85 surat pengesahan daripada pegawai perubatan kejohanan kepada pengurus kejohanan. 8.

2. 1.04 m. 110 m lari berpagar. Peserta hendaklah menggunakan pita yang disediakan oleh pihak pengelola. kecuali untuk acara lompat tinggi dan merejam lembing. • Peralatan: Pihak pengelola akan menyediakan semua peralatan termasuk blok permulaan.60 m 1. 200 m.88 m. 1. Panjang maksimum kasut berpaku (spikes) tidak boleh melebihi 09 mm. 1.75 m.01 m. 4 3 100 m dan 4 3 400 m • Bagi acara-acara yang tersebut di bawah adalah untuk peringkat umur 12 tahun ke bawah (lelaki dan perempuan) mulaan dekam mesti digunakan. 2.95 m. 200 m. 4 3 100 m.0 Blok Permulaan • Bagi acara-acara yang tersebut di bawah adalah untuk peringkat umur 18 tahun ke bawah dan 15 tahun ke bawah (lelaki dan perempuan) mulaan dekam dan blok permulaan mesti digunakan.08 m.12 m. 2. paku kasut tidak boleh melebihi 12 mm. 1.98 m.86 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. ACARA: 100 m. Untuk acara-acara tersebut. 13. 2. 100 m lari berpagar.80 m Lompat tinggi–ketinggian permulaan dan ketinggian palang. Bagi acara lompat bergalah. 4 3 200 m 11.Lelaki 18 tahun 1.0 Ukuran Tinggi Permulaan Bagi acara-acara tersebut di bawah.80 m. ukuran tinggi permulaan adalah seperti yang berikut: Acara Lelaki Perempuan Lompat bergalah 2. 400 m.70 m. kecuali galah berlombol untuk acara lompat bergalah. 2. dan seterusnya.0 Cara Penanda di Tempat-tempat Pertandingan • Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan kapur atau bahan-bahan lain sepertinya untuk membuat tandaan di tempat pertandingan. tetapi penggunaan blok permulaan tidak diwajibkan dan terpulang kepada peserta itu sendiri. ACARA: 100 m. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 10. 2. Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan galah orang lain kecuali dengan mendapat kebenaran daripada tuannya. . 400 m lari berpagar. peserta dibenarkan menggunakan galah sendiri dengan syarat galah itu diserahkan kepada pengurus teknik untuk disahkan. 80 m lari berpagar. . 1.84 m.0 Kasut Berpaku (Spike) dan Peralatan • Kasut Berpaku: Kejohanan ini akan diadakan di atas balapan jenis sintetik.06 m. 1. 1.10 m. 12.92 m.

77m dan seterusnya .75. 1.87 m.40m.57 m. 1.73 m.5 m.67 1.57m.83 m. 1. 171 m.49m. pemenang ialah peserta yang memperoleh mata tertinggi 15.75 m.79 m.03 m dan seterusnya.1 • Jarak papan lonjakan dari kawasan mendarat bagi bagi acara lompat kijang adalah adalah seperti berikut : seperti berikut: Peringkat Umur 18 tkb 15 tkb Lelaki 11 / 13 m 11 / 13 m Perempuan 7/ 9 / 11 m 7 / 9 / 11 m 15.73.47m. 2. 1.67 m.45 m.45 m. 1. 1.53.66 m.53 m. 1.2. 1. 1.45m.30m.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.40m.35 m. 1. 1. 1.30 Lelaki 12 tahun 1.49 m. 1. 1.87 m.60m.68 m. 1.40 m. 1. 1. 14.77 m dan seterusnya. 1. 1.0 Cara Cara Pemutusan Keputusan Kejohanan 15.01 m. 1.35m. 1.57m. 1.66m. 1.60 m.83 m. pemenang ialah peserta yang mendapat mata tertinggi dalam mana-mana acara tertentu.97 m.65 m . 1. pemenang ialah peserta yang memperoleh mata dalam lebih acara antara peserta-peserta yang seri.49m. 13. 1. .53. 1.63 m.57m.51m. 1. 1.20 m. 1.51m. 1.2. 1. 1. ini digunakan untuk memutuskan seri Keadaan ini digunakan dalam pertandingan ini. 62m. 1. 1.2.77 m dan seterusnya. 1.1 • Acara PentatlonHeptatlon .63 m. 1. 1. 1.57 m.49 m. 1. 1.Sekiranya seri.69 m. 1. 1.35m. 1.73m. 2.73 m.63m. bagi sebarang kedudukan untuk memutuskan seri bagi sebarang kedudukan dalam pertandingan ini. 1.75m.71m. 1.63 m. 1.47m. 1.70 m. dan merejam berdasarkan jadual mengira mata IAAF.65 m.45 m. 1.70 m. 1. berdasarkan jadual mengira yang terbanyak dalam lima berat bagi acara melontar peluru mata IAAF.Lelaki 12 tahun 1. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 87 . 1. 1. 1. 1.35 m. Keadaanmana-mana acara tertentu. .66 m.81 m. 1.4 m.77 m.73.Perempuan 15 tahun 13. 1. 1. 1.75 m. 62 m.67m. 1. 1. 1.64m.43m.75.30 m.35m.0 Papan Lonjakan Acara Lompat Kijang Jarak papan lonjakan dari kawasan mendarat acara lompat kijang 14. walaupun ukuranatau tujuh acara mengikut keadaan.60m.0 Pemutusan Keputusan Kejohanan Pentatlon dan dan Heptatlon 15. 1. 1. 1.55 m.60 m.60 m.45m. 1.2 Sekiranya seri.1.0 Papan Lonjakan Acara Lompat Kijang 14.40 m.59 m.60 Perempuan 1. diputuskan.1. 1.Lelaki 15 tahun 1. 1. 1.64 m.95 m. 1.Perempuan 1.54m. 1. walaupun ukuran berat lembing tidakmelontar peluru dan merejam lembing tidak sama bagi acara sama dengan kehendak IAAF. 1.85 m. 1.1 Pemenangatau tujuh acara mengikut mengumpul jumlah mata dalam lima ialah peserta yang dapat keadaan.53m.79 m. 1. 1.30 m. 1. 1.69 m.50 m. 1. Jika ini Jika tidak dapat juga tertinggi dalam lebih acara antara peserta-peserta yang seri. 1. 1. 1. 1.Perempuan 18 tahun 1.70m dan seterusnya.30m.57m. 1.39m.90 m.39m. 1. 1. 1.30 m. 1. 1.99 m.Pemenang ialah peserta yang dapat mengumpul jumlah mata yang terbanyak 15.66m. 1.20 m. 1. 1. 1. 1.93 m. 1. dengan kehendak IAAF.60 m.6 Perempuan 12 tahun 1. pemenang ialah peserta yang mendapat mata tertinggi dalam ini juga tidak dapat diputuskan. m.54m. 1. 15 tahun1. 1. 171m.43m. 1.25 m. 1. 1. 1. 1. 1.35m.90 m dan seterusnya. 1. 13. 1. 12 tahun .25 m. 1.69m.68m.63m. 1.40 m. 1. 1.77m dan seterusnya . 1.65m.75 m.70 m dan seterusnya.69m. . 1. 1. 1.71 m. 1. 1.

maka keputusan akan dibuat berdasarkan jadual mengira mata IAAF bagi pencapaian terbaik acara tertentu setiap peserta.88 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. .Lelaki 15 Tahun .Perempuan 15 tahun . jika masih seri. .Perempuan 18 tahun . .Olahragawan dan Olahragawati diberi kepada peserta terbaik keseluruhan (Lelaki dan perempuan).Olahragawati .Lelaki 18 tahun . perkiraan pungutan pingat gangsa terbanyak akan diambil kira.Sekiranya pungutan pingat emas masih sama.0 Separuh Akhir • Empat Separuh Akhir Pemenang setiap separuh akhir dan empat (4) pencatat masa terpantas akan layak memasuki peringkat akhir.Sekiranya kedudukan masih sama juga. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA • Penentuan Peserta Terbaik Hadiah Anugerah peserta terbaik adalah untuk kategori berikut: . perak dan gangsa.Perempuan 12 tahun .Lelaki 12 tahun . 16. kiraan pingat perak terbanyak akan di ambil kira. Jika berlaku seri. rekod remaja kebangsaan (KOAM). . MSS ASEAN dan MSSM serta jumlah rekod yang diperbaharui dengan mengambil kira usia rekod dan bilangan pingat emas.Pemecah rekod baharu berstatus (ikut ranking kejohanan) rekod Kejohanan Olahraga Peringkat Kebangsaan (KOAM). .Olahragawan • Penentuan pemenang anugerah ini berdasarkan kepada kriteria yang berikut: . • Tiga Separuh Akhir Dua orang peserta pemenang dan dua orang peserta yang mencatat masa yang terbaik bagi ketiga-tiga separuh akhir layak ke peringkat akhir.Sekiranya tiada rekod yang diatasi/dicatat. • Johan Keseluruhan . jumlah pungutan pingat emas atau perak atau gangsa dalam acara individu akan diambil kira. pungutan pingat perak dan pingat gangsa dalam acara individu akan diambil kira.Johan Keseluruhan bagi Piala Tun Razak ialah kontinjen olahraga Majlis Sukan Sekolah Negeri yang memenangi pingat emas terbanyak.

Peringkat umur 15 tahun ke bawah . 17.2 • Huruf dan Peserta Huruf dan Nombor Nombor Peserta Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MSS Negeri Perak Selangor Pahang Kelantan Sabah Johor Kedah Melaka Negeri Sembilan Pulau Pinang Huruf A B C D E J K M N P No. Perempuan A 031 – A 060 B 091 – B120 C 151 – C 180 D 211 – D 240 E 271 – E 300 J 331 – J 360 K 391 – K 420 M 451 – M 480 N 511 – N 540 P 571 – P 600 Bil MSS Negeri Huruf No.0 Huruf-huruf dan Nombor Pengenalan MSS Negeri • Kad-kad warna dan nombor berikut akan digunakan untuk kelas. Perempuan . Lelaki A 001 – A 030 B 061 – B 090 C 121 – C 150 D 181 – D 210 E 241 – E 270 J 301 – E 330 K 361 – K 390 M 421 – M 450 N 481 – N 510 P 541 – P 570 No. maka penentuan kelayakan akan bergantung kepada kedudukan peserta. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 89 • Dua Separuh Akhir Tiga orang peserta pemenang daripada setiap separuh akhir dan dua orang lagi peserta yang mencatat masa terbaik daripada kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir.Nombor warna hitam atas kain putih .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. • Sekiranya terdapat bilangan peserta yang mencatat masa terbaik lebih daripada bilangan yang dihadkan pada para 16. cabutan undi akan dilakukan oleh juri rayuan.2 dan 16.Nombor warna biru atas kain putih 17. jantina dan negeri: .3. Jika berlaku kedudukan yang sama.Peringkat umur 18 tahun ke bawah . Lelaki No. 16. • Semua pengundian lorong untuk acara akhir semasa kejohanan dijalankan akan dilakukan oleh jawatankuasa kecil pertandingan dan perangkaan dengan pengawasan/penyeliaan oleh wakil teknik KOAM atau MSSM.Peringkat umur 12 tahun ke bawah .1.Nombor warna merah atas kain putih .

90

9 GARIS Negeri Sembilan KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG 510 N N 481 – N (OL AHRAGA)N 511 –AH 540 N PANDUAN PENGURUSAN DI SEKOL 10
BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

Pulau Pinang

P

P 541 – P 570

P 571 – P 600

Bil 11 12 13 14 15 16

MSS Negeri Perlis Sarawak Terengganu Kuala Lumpur W.P. Labuan W.P. Putrajaya

Huruf R S T W L Y

No. Lelaki R 601 – R 630 S 661 – S 690 T 721 – T 750 W 781 – W 810 L 841 – L 870 Y 901 – Y 930

No. Perempuan R 631 – R 660 S 691 – S 720 T 751 - T 780 W 811 – W 840 L 871 – L 900 Y 931 – Y 960

0

18.0 Bantahan BANTAHAN Segala bantahan hendaklah dibuat mengikut Peraturan 146 KOAM, kecuali perkaraperkara berikut: • Segala masalah dibuat mengikut Peraturan seseorang peserta yang Segala bantahan hendaklahberkaitan dengan kelayakan (status) 146 KOAM, kecualitidak perkara-perkaradapat diselesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan bermula, maka berikut: peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah bantahan (under protest) dan perkara tersebut dengan kelayakan (status) seseorang peserta 18.1 Segala masalah berkaitan akan dikemukakan kepada MSSM kelak. yang tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan bermula,Bantahanpeserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah • maka berhubung dengan acara-acara yang sedang dijalankan hendaklah bantahan (under dengan serta-merta dan tidak lewat daripada: dilakukan protest ) dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSSM kelak. minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara-acara - Lima belas pusingan awal. - Tiga puluh minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara-acara peringkat akhir. - Sebarang bantahan bertulis kepada juri rayuan mesti disertai dengan wang pertaruhan sebanyak RM200.00 (Ringgit Malaysia: Dua Ratus Sahaja). 19.0 Hak-hak Jawatankuasa Pengelola • Tiap-tiap acara akan dijalankan mengikut tarikh dan waktu seperti yang ditetapkan, tetapi jawatankuasa pengelola dengan persetujuan Pengerusi Teknik dan Pembangunan Olahraga MSSM, berhak meminda susunan acara jika difikirkan perlu. Jika berlaku pemindaan, pengurus-pengurus pasukan akan diberitahu. • Jawatankuasa pengelola berhak memutuskan sebarang perkara yang tidak tercatat dalam Undang-undang Olahraga KOAM terkini, Peraturan-peraturan Am MSSM atau peraturan-peraturan pertandingan kejohanan olahraga MSSM. Jawatankuasa pengelola berhak tidak membenarkan pelibatan pelajar warga asing dalam kejohanan ini.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

91

20.0 Hal-hal Lain • Tempat-tempat khas akan disediakan untuk peserta-peserta dan pegawai-pegawai. Individu yang tidak berkenaan dilarang masuk ke tempat-tempat khas tersebut. • Selain pegawai-pegawai teknik yang bertugas dan peserta-peserta yang mengambil bahagian, tidak ada sesiapa pun dibenarkan masuk ke arena pertandingan kecuali kebenaran pengurus kejohanan. • Jawatankuasa tidak bertanggungjawab atas kemalangan, kematian, kecacatan anggota, kehilangan anggota badan/harta benda atau sebarang kecederaan lain berlaku: - Semasa perjalanan pergi dan balik dari tempat penginapan ke stadium; - Semasa kejohanan dijalankan. - Di dalam dan di luar kawasan stadium. - Di tempat-tempat penginapan. • Walau bagaimanapun, pihak pengelola kejohanan akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah bagi memastikan bahawa keselamatan dan kesejahteraan peserta atau pegawai terjamin setakat yang munasabah.

92

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

LAMPIRAN 6

BORANG TEKNIKAL

9. Tandatangan Pengetua/Guru Besar Cop rasmi: GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN..Setiap butir mesti ditaip dengan jelas dan lengkap * Potong yang tidak berkenaan Jumlah Acara Bil..... Lembing LELAKI/PEREMPUAN* SEKOLAH : ………………………………...... 5... 4... KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA . K/P/Surat Beranak 100 m 200 m 400 m 800 m 3000 m 5000 m 100 L/P 110 L/P L. No Peserta 1. 3. Kijang M.....KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH ___________________ BORANG PENYERTAAN KUMPULAN UMUR: 12 / 15 / 18* ACARA No.... 6....... 2. 7. Peluru M...Borang penyertaan mesti sampai kepada pihak pengelola sebelum ______________ ........ Tinggi L.. NAMA TARIKH LAHIR 93 .. 8...... Jauh 3000m J/K 5000 m J/K L..... Cakera M....... *Tandakan (X) pada acara yang akan disertai oleh atlet ....

.…………… Tarikh: Cop MSS Negeri: .. Analisis Penyertaan Individu dan Berpasukan Kod Acara Bil..... 3..94 MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ___________ KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN BORANG PENYERTAAN PERINGKAT UMUR TAHUN JANTINA L/P MSS: Bil. Nama Peserta Nombor Peserta Kod-kod Acara perseorangan Nama Sekolah Tarikh Lahir No: Kad Pengenalan/ Sijil Lahir Ting.. Peserta Jumlah muka surat ini JUMLAH Nama Ketua Kontinjen: Tel: (Pejabat) Tel: (Pejabat) Rumah: Rumah: Nama Pengurus Pasukan: GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN... 4.. 2.../ Darjah Catatan 1...... KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Tandatangan Setiausaha Agung: ……………………………….. 5......

4.. 7. Masa : ……………………………. 5. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 95 BORANG BILIK PANGGILAN/PENYELIA PESERTA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN LAPORAN HAKIM BILIK PANGGILAN/PENYELIA PESERTA NO. 3. Tarikh : …………………………..GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.. ACARA: …………………………………… (LELAKI /WANITA) AKHIR/SARINGAN ( ) GILIRAN NOMBOR PESERTA NAMA PESERTA PASUKAN CATATAN 1. 2... 8. Tandatangan Ketua Bilik Panggilan . ……………………………………………. ACARA: ………………………………. 6.

.........................………................96 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.............. NO.......……… 12L / 12P / 15L / 15P / 18L / 18P GIL.............. ACARA: ……………........ NOMBOR NAMA PESERTA ………………………………………………................. TANDATANGAN PENGURUS PASUKAN CATATAN HAKIM BILIK PANGGILAN ............................................. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA BORANG PENDAFTARAN LARI BERGANTI-GANTI NAMA PASUKAN : ……....... ACARA : ………………….........

Tandatangan Hakim Cadangan: Borang ini boleh diadakan dalam . . 5/6. 7/8. 2/3. 4/5. Acara: …………………………………… Akhir/ Saringan L/W 1 2 ……………………………………. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 97 BORANG LAPORAN HAKIM BALAPAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ____________ LAPORAN HAKIM Acara: …………………………………………… No.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 1/8 dan 1 sahaja . 6/7.

. ACARA: ……………………………….KAD PENCATAT PUSINGAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN - 98 No. ……………………………………… Tandatangan Pencatat Pusingan .20 000 m. Peserta 1 2 3 50 Pusingan untuk Perlumbaan Berjalan Kaki .. 5000 m 3000 m 15 000 m 10 000 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Tarikh:…………………………………………. Pusingan 46 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 32 31 4 50 49 48 47 30 20 29 21 28 22 27 23 No. ACARA: …………………………………………………… AKHIR/SARINGAN ( ) No.

Tandatangan Penjaga Masa Tarikh: ………………………………………… .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Acara: …………………………………… L/W Akhir/Saringan TEMPAT LORONG NOMBOR PESERTA JAM 1/2/3/ ……………………………………. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 99 KAD PENJAGA MASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________________ LAPORAN PENJAGA MASA Acara: …………………………………………… No.

7. MASA PUSINGAN: 2 5 8 M. 13 15 18 21 M.) REKOD: ………………………………………… TEMPAT JAM 1 JAM 2 JAM 3 1. 2...... TEMPAT Masa Rasmi Catatan Rekod: ……………………………………….... 2. | | | | | | | | | | | 10 | | 23 24 | | | | | | Tarikh: ………………………………………. 8. 8. ACARA: ………………ACARA: ……………….. 6. S. 7.. 5.. 3.. Acara: ………… Akhir/Saringan( ) LAPORAN KETUA PENJAGA MASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH SEKOLAH _____________ LAPORAN KETUA PENJAGA MASA NO... …………………………………….. Ketua Penjaga Masa 11 | Catatan: ……………………………………. .. Acara: …………………………. 5.. 6. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 3... 4.. (L/P) No.. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA S.100 MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH __________ | | | | | | | | | | Masa Rasmi Catatan | | 1. (LELAKI/PEREMPUAN ) AKHIR/SARINGAN (……………….... 4.

3. 19. . 16. 20. 101 23.. 24. 10. 2. 15.KAD PENCATAT PUSINGAN AM KAD PENCATAT PUSINGAN AM ACARA: ………………… PENCATAT: ……………………. 9. 13. 6. 5. 25. 22.Pusingan Tempat 1 2 3 4 Peserta 1. 11. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 No. 17. 12. 7. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 21. 5 No. 8.. 4. 18. Acara: …………………………. 14.

…………………………………….. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA LAPORAN PENJAGA ALAT PENYUKAT ANGIN (BALAPAN) No.102 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Acara: ………………………… (L/P) AKHIR/SARINGAN ( ) TARIKH/MASA KEADAAN CUACA JANGKA MASA KELAJUAN ANGIN KEPUTUSAN ……………………………………………….. Acara: ………………………. Tandatangan Penjaga Alat Penyukat Angin Tarikh: ………………….. Tandatangan Referi .

............. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 103 LAPORAN PENGADIL No......……………….......GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN....................……………………….. ACARA: ………………… ACARA: …………………………. Tandatangan Pengadil Tandatangan Referi Tarikh: ……………………………… ....……………………….... ………................ ………………………………………………………………………………………………………………... (LELAKI/WANITA) AKHIR/SARINGAN ( ) NOMBOR PESERTA/PASUKAN YANG BERSALAH TEMPAT KESALAHAN BUTIR-BUTIR KESALAHAN KEPUTUSAN REFERI …………………………………………………………………………………............ : ………......

. ACARA: ……………………… (LELAKI/PEREMPUAN) BUTIR-BUTIR PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KEPUTUSAN KETINGGIAN CATATAN TEMPAT NAMA NO PASUKAN PERTAMA REFERI KETUA HAKIM PENCATAT ………………………………………………… KEDUA KETIGA ………………………………………………… ………………………………………………… KEEMPAT GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.......KAD UKURAN TINGGI KAD UKURAN TINGGI 104 MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ________________________ ACARA-ACARA PADANG (KETINGGIAN) MSSM MASA: .. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN JUMLAH KEGAGALAN JUMLAH LOMPPATAN NAMA NO PASUKAN TEMPAT GILIRAN .... TARIKH: …………… REKOD ASEAN KEJOHANAN M M M NO. ACARA …………………….........

...... 2................ 12.. 4............. 11.. TARIKH: ... 105 .. 7. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 1......... 8.. 6............ 9.... GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN........ ACARA: ……………………… ACARA: ............ 5..ACARA-ACARA PADANG (UKURAN JAUH) NO......... 10...... (LELAKI/PEREMPUAN) MASA: .. 3........

........................... HAKIM/: NAMA ........... SEBAB PEMBATALAN No...............................106 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.................................................................. PESERTA: ……………………………………………… TIDAK DAPAT DIHUBUNGI M BENGKOK PUSINGAN ATAU MASA AMARAN DIBUAT: ......................................................................... Tandatangan Ketua Hakim Nota: Tanda X di dalam kotak berkenaan .......... LUTUT ................... KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________ KAD AMARAN HAKIM JALAN KAKI (UNTUK DISERAHKAN KEPADA KETUA HAKIM JALAN KAKI DENGAN SEGERA) No.........................................

... Negeri/MSSD: …………………………………………………………………. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 107 KAD ACARA JALAN KAKI JUMLAH AMARAN ACARA JALAN KAKI KAD JUMLAH AMARAN HAKIM JALAN KAKI No. Peserta . km. Hakim Nama Hakim: …………………………………………………………………….GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.. Acara/Tempat NO. PESERTA AMARAN Pusingan Sebab dan atau m atau > masa PEMBATALAN Sebab Pusingan dan m atau atau > masa No. Jarak: ………………………………… Tarikh: ……………………….

. Tinggi Peluru 400 m Jauh Lembing 1500 m 110 m Lari Lompat Lontar Mata Lompat Rejam Mata Mata Akhir Jumlah Hari Kedua Jumlah Jumlah Tempat 108 NOMBOR ACARA: …………………………….. 5. Untuk acara pentatlon borang ini boleh diubahsuai dari segi acara .. *Jumlah mata selepas tiap-tiap acara. 2. 4. Butir-butir Peserta Gil Nombor Nama Negeri/ Pasukan 1.HEPTATLON REKOD: …………………………. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 6. Hari Pertama Keputusan Berpagar m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata Ketua Hakim: ……………………………. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 3. Referi: …………………………………. Tarikh: …………………….

. Referi Keputusan .................................... ……........................................................................................................................................... …….................................................... Nombor Peserta/Pasukan yang Bersalah: Tempat Kesalahan Masa Kesalahan BUTIR-BUTIR KESALAHAN ................................................ .......................GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN............................................................……………….................................……… No.........................00 diterima: .......................................................................................………………............................................... KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 109 BORANG BANTAHAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________ Acara: …………………………………………………...................................................................................………………… Akhir/Separuh Akhir/Saringan: …………............. Lelaki/Wanita: ………....................................................................................................... Keputusan .……………….....................................................…………… PPD: ………………………………………………………….... Tandatangan Pengurus Pasukan (Untuk Kegunaan Pegawai) Tarikh dan Masa Diterima: …………………………Bayaran RM200........................................ Pengerusi – Juri Rayuan ...................................................................................................................……………….......................... ……................................. Acara: ………............................................

12.110 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 3. 11. 2. Clipboards Tandatangan Pegawai Tandatangan Pengurus Teknik (Nama: Semasa peralatan diambil ) (Nama: ) Semasa pemulangan peralatan . Peluru: Jenis Alatan Kg. Jam Randik Kad Keputusan Borang Keputusan Rasmi dan kertas karbon 8. 6. 4. m Keluar Kuantiti Masuk Catatan Pita Ukur: Spikes Penanda Bendera (i) Putih (ii) Kuning (iii) Merah 5. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA BORANG KELUAR-MASUK PERALATAN Nombor Acara Masa Acara Bil. 1. 9. 10. 7.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

111

LAMPIRAN 7

CADANGAN PENGISIAN PERASMIAN/PENUTUPAN KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM

112

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

PENGISIAN PERASMIAN RASMI KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Mengikut Turutan (protokol) MASA PENGISIAN • • • • • • • • • • • • • Ketibaan Dif-dif Jemputan Ketibaan VVIP Lintas Hormat Kontinjen MSS Negeri Ucapan Yang Berbahagia KPPM @ Wakil KPPM Ucapan Perasmian oleh VVIP Upacara menaikkan bendera Obor kejohanan (jika ada) Lafaz Ikrar Kejohanan Sesi Pengenalan kepada Yang Dipertua MSS Negeri dan Setiausaha Agung MSS Negeri Penyampaian Anugerah Hadiah Juara MSSM (jika ada) Perbarisan Keluar Kontinjen Persembahan (jika Ada) Majlis Bersurai

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

113

PENGISIAN PERASMIAN RASMI KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Mengikut Turutan (protokol) MASA PENGISIAN • • • • • • • • • • • • • • Ketibaan Dif-dif Jemputan Ketibaan VVIP Acara Kejohanan Persembahan Kontinjen mengambil tempat Penyampaian Hadiah dan Piala Kejohanan Ucapan Perasmian oleh Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Kejohanan (Yang DiPertua MSS Negeri) Ucapan Penutupan Rasmi Kejohanan oleh VVIP Upacara menurunkan bendera kejohanan Obor kejohanan dipadamkan (jika ada) Penyerahan Bendera Kejohanan kepada tuan rumah tahun berikutnya Penyampaian Cenderamata *Pengumuman Peserta yang Berjaya mewakili Pasukan MSSM ke Sekolah-sekolah ASEAN Perbarisan Keluar Kontinjen dan bersurai * tertakluk kepada pindaan

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA LAMPIRAN 8 CONTOH SURAT .114 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

Sekolah ______________ Tuan. terima kasih. 4. KEJOHANAN OLAHRAGA DAERAH /SEKOLAH ___________________ Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. Penyertaan hendaklah alamat dibuat melalui disket dan hendaklah sampai ke pada ________________. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 115 SURAT JEMPUTAN UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: Kepada: Pengetua/ Guru Besar. __________________ selewat-lewatnya Kerjasama tuan dalam hal ini amatlah dihargai.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Dimaklumkan bahawa kejohanan tersebut akan diadakan seperti ketetapan berikut: Tarikh Masa Tempat : : : 3. _________________. Sehubungan itu. Sekian. borang dalam bentuk disket untuk tindakan pihak tuan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. sekolah tuan dijemput mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut. 2. ( ) Pengetua/Guru Besar Sekolah _______________________ . Bersama ini disertakan peraturan pertandingan.

Sehubungan itu. Jabatan Khidmat Kemasyarakatan.30 petang setiap hari mulai 2 hingga 5 April 2007 untuk pertandingan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. ( __________________________ Pengetua/Guru Besar Sekolah ________________ ) . Seberang Perai.30 pagi hingga 12. Kerjasama dan sokongan pihak tuan bagi menjayakan acara kami ini amatlah dihargai.00 pagi hingga 6. Bahagian Tempahan Stadium Batu Kawan) Tuan. 2. : jam 7. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA SURAT TEMPAHAN STADIUM / VENUE KEJOHANAN Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh : Pengarah. TEMPAHAN STADIUM BERTAM UNTUK KEJOHANAN OLAHRAGA _____________ Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas.P. (U. Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Pelajaran ______________akan mengadakan kejohanan tersebut pada ___________________. Sekian. Bandar Baru Perda. Majlis Perbandaran Seberang Perai. pihak sekolah _____________ ingin menempah penggunaan kemudahan di Kompleks Sukan Bertam seperti ketetapan berikut: Balapan larian dan padang olahraga: jam 7. didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Seramai 1200 pelajar dan guru akan menyertai kejohanan 4 hari itu.30 t/hari untuk raptai pembukaan dan penutupan pada ____________ 4. Pembukaan rasmi dijangka akan disempurnakan oleh ___________________ pada _______________________ jam ________ dan Penutupan rasmi akan dilakukan oleh ___________ pada _______________ jam ________________ 3.116 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

k Pengarah Pelajaran Pulau Pinang. 5 April 2007 4.00 petang Kompleks Sukan Bertam. Sukacita dimaklumkan bahawa Kejohanan Olahraga Sekolah ________ ke-53.30 petang Kompleks Sukan Bertam. Kerjasama tuan dalam hal ini amat dihargai. ( ) Pengetua/Guru Besar Sekolah ___________________. Bertam mulai jam 7. Ibu Pejabat Kontinjen Polis Negeri .00 pagi hingga 6. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. s. 2 April 2007 3.00 hingga 6. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh TYT Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang dan Majlis Penutupan Kejohanan akan dilakukan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang yang akan diadakan seperti ketetapan berikut: Majlis Perasmian : Tarikh Masa Tempat : : : Isnin.30 petang setiap hari. Sekian. SEBERANG PERAI UTARA.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Ketua Polis Negeri. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 117 SURAT KEPADA POLIS POHON KAWALAN KESELAMATAN DAN TRAFIK Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: Ketua Polis Daerah. akan diadakan pada 2 hingga 5 April 2007 di Kompleks Sukan MPSP.30 hingga 5. Jawatankuasa Pengelola ingin memohon bantuan pihak tuan untuk membuat kawalan keselamatan dan lalulintas sepanjang kejohanan terutama sekali semasa kedua-dua majlis tersebut. Tuan. Seberang Perai Utara. Ibu Pejabat Polis Daerah. Majlis Penutupan :Tarikh Masa Tempat : : : Khamis. 3. 4. Sehubungan itu. Seberang Perai Utara. 2. KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH _______________________ Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. 5. terima kasih.

Kehadiran tuan dalam mesyuarat tersebut amat dihargai. b. Taklimat perbelanjaan oleh Bendahari Hal-hal lain Dipohon jasa baik Pegawai Pelajaran Daerah/Ketua Unit/Pengetua/Guru Besar agar dapat membenarkan 4.5 April 2007 bertempat di Stadium Bandaraya. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA SURAT JEMPUTAN MESYUARAT J/K PENGELOLA Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: Edaran: _________________________________ _________________________________ Melalui: Pegawai Pelajaran Daerah/Ketua Unit/Pengetua/Guru Besar.p. Kejoha nan tersebut akan diadakan pada 2. KECEMERLANGAN SUKAN KEGEMILANGAN NEGARA Saya yang menurut perintah. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Jawatankuasa Pengelola Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah-sekolah Pulau Pinang Ke-53 ini. 5. 2. 3. Pengarah Pelajaran Pulau Pinang sk. Pulau Pinang. Lorong Kulit. tuan telah dilantik untuk mengetuai Jawatankuasa Kecil kejohanan tersebut (rujuk surat panggilan mesyuarat). Sekian. 1/07 Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. terima kasih. Tuan Pengarah Pelajaran – Tuan dijemput mempengerusikan mesyuarat. ( ) Ketua Unit Sukan. Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan . MESYUARAT PENGELOLA KEJOHANAN OLAHRAGA MSSPP KE-53 2007 Bil.118 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Tuan. tempat dan masa seperti berikut: Tarikh Masa Tempat Agenda : : : : (a) (b) (c) (d) (e) (f) Ucapan Pengerusi Taklimat oleh Ketua Unit Sukan Lantikan Jawatankuasa Pengelolaan Membincangkan bidang tugas JKK. Mesyuarat pertama Jawatankuasa Pengelola akan diadakan pada tarikh. Sehubungan itu. pegawai/guru yang berkenaan untuk menghadiri mesyuarat ini.

.5 M 6..5 M 8.... ..............0 M LONTAR LC 5....... ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA LA 3....... KELAS: .. BORANG SUKAN TARA (ACARA PADANG) RUMAH: .5 M PENYERTAAN (1 MATA) ACARA: ...........5 M LB 3.............. .......................SEMBILAN BORANG SUKAN TARA (ACARA PADANG) RUMAH: .........0 M LOMPAT LC 3... TARIKH: ....0 M PC 4...........0 M PELURU PA 5... ...5 M 7......0 M LB 6.....0 M JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN PERTAMA (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN KEDUA (2 MATA) JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN NAMA PEGAWAI: .... KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 119 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PUTRA BANDAR SERI PUTRA...5 M 3..0 M JAUH PA 3.. TARIKH: ...5 M 5.......5 M 5....................0 M 4.........0 M PB 2. PENYERTAAN (1 MATA) ACARA: . N..5 M 7...... JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN PERTAMA (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN KEDUA (2 MATA) JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN NAMA PEGAWAI: .. ..0 M PB 4......5 M 8.......GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN..... * TANDAKAN ( 1 ) SETIAP PESERTA YANG BERJAYA PADA SETIAP HAD KELAYAKAN DI ATAS * GUNAKAN BORANG BERLAINAN BAGI SETIAP KATEGORI...5 M 6........5 M 3..................... KELAS: .5 M PC 2.. 71700.... ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA LA 6.....0 M 4.........................

..........2 1 MATA 2 MATA 1 MATA LARIAN PERTAMA LARIAN KEDUA LARIAN KETIGA LARIAN KEEMPAT LARIAN KELIMA LARIAN KEENAM JUMLAH BESAR HAD KEL.............................2 1 MATA 1 MATA 75 S 80 S 85 S 85 S 90 S 95 S JUMLAH MATA 2 MATA 65 S 70 S 75 S 75 S 80 S 85 S JUMLAH MATA ................. TARIKH: .... .......120 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN..............1 2 MATA HAD KEL......56000.......... KUALA LUMPUR BORANG SUKAN TARA (ACARA BALAPAN) RUMAH: .. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PERMAISURI BANDAR SERI PERMAISURI....1 HAD KEL........... TARIKH: ............. ACARA: .................... ....... BORANG SUKAN TARA (ACARA BALAPAN) RUMAH: ........ ............. ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA ACARA KELAS LA 15 S 12 S LA LB 16 S 13 S LB 100 M 400 M LC 17 S 14 S LC PA 17 S 14 S PA PB 18 S 15 S PB PC 19 S 15 S PC JUMLAH PENYERTAAN 1 MATA LARIAN PERTAMA LARIAN KEDUA LARIAN KETIGA LARIAN KEEMPAT LARIAN KELIMA LARIAN KEENAM JUMLAH BESAR NAMA PEGAWAI: ................. KELAS: ........... JUMLAH PENYERTAAN HAD KEL..... KELAS: ..... ACARA: .........

30 03.45 PAGI 09.30 PTG – – – – – LONTAR PELURU LOMPAT JAUH (B) REHAT 100 METER 400 METER CATATAN : JADUAL DI ATAS HANYALAH ANGGARAN. SETIAP RUMAH SUKAN HARUS BERGERAK KE ACARA SETERUSNYA MENGIKUT ALIRAN DI ATAS.30 PETANG – 6. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 121 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PUTRA IPOH PERAK JADUAL PERGERAKKAN SUKANTARA BAGI SATU RUMAH SUKAN TARIKH HARI MASA SESI PAGI MERAH 08.45 09.00PAGI – 12.30 – – – – – 100 METER LOMPAT JAUH (A) REHAT LONTAR PELURU 400 METER PTG PTG PTG PTG PTG – – – – – LOMPAT JAUH (A) 100 METER LONTAR PELURU REHAT 400 METER KUNING 02.30 PAGI PAGI PAGI PAGI PAGI – – – – – LOMPAT JAUH (A) 100 METER LONTAR PELURU REHAT 400 METER : : : : 2010 RABU 8.30 PAGI – – – – – LONTAR PELURU LOMPAT JAUH (B) REHAT 100 METER 400 METER SESI PETANG MERAH 02.30 PTG 03.15 PTG 04.00 PETANG – – – – – LOMPAT JAUH (B) LONTAR PELURU 100 METER REHAT 400 METER HIJAU 08.30 PAGI 10.30 PTG 03.30 PAGI 10.00 PAGI – – – – – 100 METER LOMPAT JAUH (A) REHAT LONTAR PELURU 400 METER BIRU 08.00 PAGI 08.15 PAGI 11. SEKIRANYA SESUATU ACARA DAPAT DIHABISKAN AWAL.00 PTG 04.30 PTG 03.00 PTG – – – – – LOMPAT JAUH (B) LONTAR PELURU 100 METER REHAT 400 METER HIJAU 02.15 PTG 04.15 04.45 PTG 06.45 PTG 06.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.00 04.15 PAGI 12.00 PTG 04.00 PAGI KUNING 08.30 PAGI 10.45 PTG 05.00 PAGI 08.00 TENGAH HARI 2.15 PAGI 12.15 PTG 04.00 08.45 05.30 10.15 11.00 PTG BIRU 02.45 PAGI 09.45 PAGI 09. .00 PAGI 08.00 PTG 04.

3 jawatankuasa pertolongan cemas. 49-52 balapan 200 meter. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA iNDEKS A acara balapan. 5 jemputan tetamu kehormat. 1 acara balingan. 7 jawatankuasa kawalan. 67-73 berjalan kaki. 7 jawatankuasa pertandingan dan perangkaan. 1 acara dekatlon. 115 I intelek. 30 H heptatlon. 12. 1 acara jarak sederhana. 9 jawatankuasa hadiah dan cenderamata. 116 borang bilik panggilan/penyelia peserta. 1 jawatankuasa buku cenderamata. 10 jawatankuasa hiasan dan kebersihan. 1 J jasmani. 104 borang pendaftaran lari berganti-ganti. 1 bilangan pegawai teknik. 108 kad pencatat pusingan. 1 acara padang. 1 acara maraton. 12 bersatu padu. 111 . 117 borang laporan hakim balapan. 6 jawatankuasa kewangan. 103 E emosi. 8 jawatankuasa teknik dan peralatan. 1 G garisan memotong. 9 jawatankuasa kecil (jkk). 14-17 K kad acara jalan kaki. keselamatan dan lalu lintas. 106 kad ukuran tinggi. 105 kad penjaga masa. 1 acara lompat pagar. 2 jawatankuasa kepegawaian. 11. 58-66 balapan 400 meter. 14 borang bantahan.122 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 1 acara-acara padang (ukuran jauh). 6 jawatankuasa perasmian dan penutup. 1 acara jarak jauh. 10 jawatankuasa dokumentasi. 112 athlos. 8 jawatankuasa jemputan dan sambutan. 1 acara heptatlon. 1 B balapan 150 meter. siaraya dan publisiti. 13 bilangan pembantu teknik. 76 acara lompatan. 1 acara pecut. 1 acara separa maraton. rakaman. 102 borang keluar-masuk peralatan. 25 jenis dan bilangan peralatan. 53-57 balapan 300 meter. 114 kad pencatat pusingan am.

77 M melempar cakera. 33 patriotik. 12 lompat kijang.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 1. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 123 kawasan mendarat (lompat galah). 1. 12 membaling tukul besi. 2 protokol majlis pembukaan/penutupan rasmi kejohanan. 79 kerjasama. 12 mesyuarat post-mortem. 74 P panduan pengendalian sukan tara. 1 S sangkar lempar cakera. 30 U urus setia. 1. 12 peralatan dan kemudahan acara balapan. 110 lari berganti-ganti. 11 lari berpagar lelaki. 31 peraturan olahraga. 1. 12 lompat jauh berdiri. 1. 1. 82-83 sangkar lempar tukul dan cakera dengan bulatan sepusat. 25 O olahraga. 85-98 peraturan pertandingan. 1 L laporan panjaga alat penyukat (balapan). 12. 12 merejam lembing. 11 lompat air (lari berhalangan). 1. 12 lari berhalangan. 1 lari berpagar wanita. 12 lompat tinggi. 26-34 pentatlon. 1 pembatalan. 30 . 24-25 angin R rohani. 12 melontar peluru. 113 pembinaan balapan olahraga. 75 lompat bergalah. 1. 12 lompat jauh. 84 sistem pemarkahan. 17-24 peraturan am. 1. 109 laporan pengadil. 2 Z zon-zon di balapan. 33 sukan tara. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful