BÀI TẬP: BÀI 1 SỰ ĐIỆN LI.

Câu 1: Câu nào dưới đây là đúng khi nói về sự điện li
A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước tạo ra dd .
B.Sự điện li là sự phân li 1 chất dưới tác dụng của dòng điện .
C.Sự điện li là sự phân li 1 chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước.
D.Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa khử.
Câu 2: Các dd axit, bazơ, muối dẫn điện được là do trong dd của chúng có các
A. ion trái dấu
B. anion
C. cation
D. chất
Câu 3: Cho các chất dưới đây HNO3, NaOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3, CuSO4, Cu(OH)2. Các chất điện li mạnh là:
A.NaOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3
B.HNO3, NaOH, NaCl, CuSO4
C.NaCl, H2SO3, CuSO4
D.Ag2SO4, NaCl, CuSO4, Cu(OH)2
Câu 4: Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol / l ,dung dịch nào dẫn điện kém nhất
A. HCl
B. HF
C.HI
D. HBr
Câu 5: Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nước ?
A. Môi trường điện li
B. Dung môi không phân cực
C. Dung môi phân cực
D. Tạo liên kết hidro với các chất tan
Câu 6: Trường hơp nào sau đây dẫn điện được:
A. Nước cất. B. NaOH rắn khan.
C. Khí hiđroclorua.
D. Nước biển.
Câu 7: Dung dịch nào sau đây không dẫn điện được?
A. HBr trong nước.
B. Rượu etylic trong xăng.
C. CH3COONa trong nước.
D. NaHSO4 trong nước.
Câu 8: Trộn 100ml dd Ba(OH)2 0,5M với 100ml dd KOH 0,5M được dd A . Nồng độ mol/l của ion OH- trong dd A là
A. 0,65M
B. 0,55M
C. 0,75M
D. 1,5M
Câu 9: Chất không điện ly là :
A. NaCl
B. NaOH
C. HCl
D. C2H5OH
Câu 10: Chất điện ly mạnh là :
A. CH3COOH
B. Cl2
C. KOH
D. Cu(OH)2
Câu 11: Dung dịch CH3COOH có :
A. CH3COOB. H+
C. CH3COO-, H+
D. CH3COO-, H+,CH3COOH
+
2Câu 12: 100 ml dung dịch H2SO4 0,2M có số mol của ion H và SO4 lần lượt là:
A. 0,02 và 0,01
B. 0,04 và 0,02
C. 0,02 và 0,02
D. 0,2 và 0,4
Câu 13: Trong bộ ba các chất sau, bộ ba nào đều không phải là chất điện ly
A. NaCl, KMnO4, Na2CO3.
B. NaCl, ete, KMnO4.
C. Saccarozơ, ete, rượu etylic.
D. NaOH, CO2, Na2CO3
Câu 14: Trong 200 ml dd có chứa 20,2g KNO3. Hãy cho biết [K+] và [NO3-] trong dd lần lượt là:
A. 1M ; 1M
B. 0,1M ; 0,1M
C. 0,5M; 0,4 M
D. 0,2M; 0,2 M
Câu 15: [K+] và [CO32-] có trong dd K2CO3 0,05M lần lượt là:
A. 0,1 M; 0,05M
B. 0,2M ; 0,3 M
C. 0,05M ; 0,1M
D. 0,05M; 0,05M
Câu 16: Cho các chất sau: (I) HCl; (II) KOH; (III) NaCl; (IV) CH3COOH. Chất điện ly mạnh gồm:
A. I, II, III.
B. I, II, IV.
C. II, III, IV.
D. I, III, IV.
Câu 17: Hòa tan 5,85g NaCl vào nước để được 0,5 lit dung dịch NaCl. Dung dịch này có nồng độ
A. 1M.
B. 0,5M.
C. 0,2M.
D. 0,4M.
Câu 18: Cho các chất: a) H2SO4; b) Ba(OH)2; c) H2S; d) CH3COOH; e) NaNO3. Chất điện li mạnh gồm:
A. a, b, c
B. a, c, d
C. b, c, e
D. a, b, e
Câu 19: Trộn 150ml dd MgCl2 0,5M với 50ml dd NaCl 1M thì nồng độ ion Cl- có trong dd tạo thành là:
A. 0,5M
B. 1M
C. 1,5M
D. 2M
Câu 20: Có 100 ml dd Ba(OH)2 1M, thêm vào 200ml nước nguyên chất thì được dd X, [OH-] trong X là:
A. 1M
B. 2/3M
C. 1/3M
D. 2M.
Câu 21: Khi nãi vÒ sù ®iÖn li ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng ?
A. Sù ®iÖn li lµ sù hoµ tan mét chÊt vµo níc t¹o thµnh dd.

B. Sù ®iÖn li lµ qtr×nh ph©n li

c¸c chÊt trong nuíc ra ion.
C. Sù ®iÖn li lµ sù ph©n li mét chÊt díi t/d cña dßng ®iÖn.

D. Sù ®iÖn li thùc chÊt lµ qu¸

tr×nh oxi ho¸ - khö
Câu 22: ChÊt nµo sau ®©y lµ chÊt kh«ng ®iÖn li.
a) A. C6H6

B. HF

C. Na2CO3

b) A. NaCl

B. CH3COOH

C. H2SO4

D. Ca(OH)2
D. C2H5OH

Câu 23: Cho c¸c chÊt: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH. C¸c chÊt ®iÖn li yÕu lµ:
A. H2O, CH3COOH, CuSO4
CH3COOH, CuSO4

B. CH3COOH, CuSO4

C. H2O, CH3COOH

D. H2O, NaCl,

Ca(HCO3)2 D. Cu(NO3)2 . NH4+ . Ba(OH)2. Al(OH)3. AgCl. Câu 3: Dãy chất nào dưới đây tác dụng với cả dd HCl và dd NaOH? A... NH4+ Câu 7: Hi®roxit nµo sau ®©y lµ hy®roxÝt lìng tÝnh. HSO4. MgCl2 Câu 26: ChÊt nµo sau ®©y dÉn ®iÖn tèt nhÊt? a/ A...01M D. HNO3 C.. chỉ xuất hiện kết tủa trắng B.. B.. Na2SO4. Muèi axit lµ muèi ph¶n øng ®îc víi baz¬ C.. H2SO4. CuSO4...Ca(NO3)2 B... M«i trêng. Câu 10: Chän c©u tr¶ lêi ®óng...02M C...... C¶ A.. HNO3 c) A. CaCl2. H2CO3 B.. ZnO . NaHCO3 B. BAZƠ VÀ MUỐI.. AgCl. HCO3- B.. Muèi axit lµ muèi vÉn cßn hy®ro trong ph©n tö D..... Na2HPO3 C. H2O. C ®Òu ®óng Câu 8: Khi cho NaHCO3 ph¶n øng víi dd H2SO4 vµ dd Ba(OH)2 ®Ó chøng minh A. Zn(OH)2 là một bazơ chất lưỡng tính.... C. Fe(OH)3 D.. Câu 4: Nhận xét nào sau đây đúng A. dd CH3COOH C.. Na2SO4. A.... Ba(OH) 2 . KCl.... Al2O3.. NaHCO3 cã tÝnh lìng tÝnh D. HF C. NaCl. HNO 3 . Muèi trung hoµ lµ muèi mµ dung dÞch lu«n cã pH = 7 .. H2O D. H2SO4.. HNO3. có kết tủa nâu đỏ B.. NH4+ . H2S B. D. NaCl.. NaCl 0. H2SO4 B. Câu 5: Cho từ từ dd NaOH đến dư vào dd ZnSO4 thì hiện tượng là A.003 M Câu 27: Cho c¸c chÊt: NaCl...+ H2O ‡ ˆˆ H3O+ + SO42... Muèi axit lµ muèi mµ anion gèc axit cßn H ph©n li ra H+ Câu 11: Chän c©u tr¶ lêi ®óng.. NH4+. khi nãi vÒ muèi axit A... Zn(OH)2 B.. NaCl 0. CH3COO- C. HCl C. ˆˆ† Câu 9: Trong ph¶n øng: HSO4..... xuất hiện kết tủa đỏ nâu rồi tan hết D. H2SO3 ....1 M D. KOH D. B.NaHCO3. Cu(OH)2 D. HNO3 . Câu 6: D·y chÊt hay ion nµo sau ®©y cã tÝnh axit ? A. Cr(OH)3 C.. Al(OH)3 D. Muèi axit lµ muèi mµ dung dÞch lu«n cã pH < 7 B.Câu 24: ChÊt nµo sau ®©y lµ chÊt ®iÖn li yÕu? a) A. chỉ cuất hiện kết tủa nâu đỏ... Cu(OH) 2 .. Mét baz¬ C. Níc cÊt B. Mét muèi D. HSO4. Zn(OH)2 là một bazơ. AgCl... HCl.. KNO3 ... Ba(NO3)2 D...... dd NaNO3 B. khi nãi vÒ muèi trung hoµ ? A...... NaCl 0.H3PO4 .. Ba(OH)2. Al2O3 . C¸c chÊt ®iÖn li m¹nh lµ: A. Zn(OH)2 là axit lưỡng tính.. có kết tủa trắng xanh D.. C¶ A. BÀI 2: AXIT. NaOH C.. Zn(OH)2 là một hyđroxit lưỡng tính. HNO3.. Al2O3 C. H2S. NaCl.. Câu 1: Muối nào sau đây là muối axit? A.... NaCl b) A. ZnO. C ®óng Câu 25: D·y chÊt nµo díi ®©y chØ gåm nh÷ng chÊt ®iÖn li m¹nh ? A. xuất hiện kết tủa trắng rồi tan hết C. có kết tủa nâu đỏ và bọt khí thoát ra.Zn(OH)2..   . NaHCO3 cã tÝnh axit B. CaCl2 C.. NaCl 0. Mét axit B. CuCl2.. HNO3. NaHCO3 cã thÓ t¹o muèi. CH3COOK Câu 2: Hiện tượng xảy ra khi thêm từ từ dd Na2CO3 vào dd FeCl3 là: A.. NaHCO3 cã tÝnh baz¬ C... HCO3... NaCl.. Zn(OH)2 D..... HCl B.. có khí thoát ra C... Cu(OH)2 . Ba(OH)2. Níc ®ãng vai trß A.... C2H5OH b/ A. HNO3.. HSO4- D. B. NH4NO3 B.

HCO3-. A vµ C ®óng Câu 20: Theo Bron-stet. NH4+ C. Br-. NaCl. CH3COONa b/ Dung dÞch cã m«i trêng baz¬ lµ: A. CH 3COO  = 0. Cl- B. ZnO D. (NH4)2SO4.01M có : + A. CH3COONa. Cl. NO3- B. 1 B. NH4+ . PO43- D. CH3COONa.01M D. Muèi t¹o bëi axit yÕu vµ baz¬ yÕu B. NaCl B. Na+ . NH4+. H2O C. ZnCl2. ZnCl2 C. H 2O Câu 18: Theo Bron-stet ion cã tÝnh axit lµ: a/ A. HCO3- B. CH3COONa. HCO3-. Na+ b/ A. Na+. NH4+ . A. Na2CO3. Muèi trung hoµ lµ muèi kh«ng cßn hy®ro trong ph©n tö. Axit yÕu vµ baz¬ yÕu C. NaCl. HSO4- C. CH3COO-. Cl- B. KNO3 .. Na2CO3 B. Theo Bronstet th× trong c¸c ion sau: NH4+. (NH4)2SO4 . CO32D. Cl- C.01M + C. KNO3 B. ZnCl2. KNO3 C. Al2O3.. Cl-. CH3COONa.  H  < 0.. Trong thµnh phÇn cña baz¬ cã nhãm -OH hoÆc kh«ng cã nhãm -OH D. Br-. CO32. Axit yÕu vµ baz¬ m¹nh B.. Na2CO3. HSO4.  H  = CH 3COOH  + B. H2O D. Na+ C. 3 D.. Na2CO3 D. ZnO. NaCl.. Axit lµ: NH4+ . NaCl . ZnCl2 D. S2.? A. D. NH4+.. Axit m¹nh vµ baz¬ yÕu D. CO32. NaCl.  H  = 0.B. CH3COO- D. Muèi trung hoµ lµ muèi ®îc t¹o bëi axit m¹nh vµ baz¬ m¹nh C. Axit hoÆc baz¬ cã thÓ lµ ph©n tö hoÆc ion.01M Câu 15: Cho c¸c muèi: CH3COONa. Na2CO3. Na2CO3. HS- B. H2O. NH4+. Muèi t¹o bëi axit m¹nh vµ baz¬ yÕu D. Na+. ZnCl2. K+. 4 . Cl-. Lìng tÝnh lµ: H2O Câu 17: Theo Bronstet c¸c chÊt vµ ion thuéc d·y nµo sau ®©y lµ trung tÝnh ? a/ A. CH3COO. CO32. CO32. SO32- B. KNO3 a/ Dung dÞch cã m«i trêng axit lµ: A. NaCl. Muèi t¹o bëi axit m¹nh vµ baz¬ m¹nh Câu 13: Sù thuû ph©n muèi amoni cacbonat sÏ t¹o ra? A. CO32-.. Na+. Axit m¹nh vµ baz¬ m¹nh Câu 14: Dung dịch CH3COOH 0. CH3COONa c/ Dung dÞch cã m«i trêng trung tÝnh lµ: A. Baz¬ lµ: CO32- C. 2 C. d·y chÊt hay ion cã tÝnh baz¬ lµ: A. KNO3. (NH4)2SO4. Trong tphÇn cña axit cã thÓ kh«ng cã hi®ro C. B. HCO3-. ZnCl2 C. Muèi trung hoµ lµ muèi mµ gèc axit kh«ng cßn H cã kh¶ n¨ng ph©n li ra H+ Câu 12: Lo¹i muèi nµo sau ®©y kh«ng bÞ thuû ph©n ? A. Trung tÝnh lµ: Na+ D. Na+ Câu 21: Theo Bron-stet cã bao nhiªu ion trong sè c¸c ion sau lµ baz¬: Na+. Mg2+ Câu 19: Theo Bron-stet th× c©u nµo sau ®©y ®óng? A. NH4+. (NH4)2SO4 D. NH4+. NO3- b/ A. Muèi t¹o bëi axit yÕu vµ baz¬ m¹nh C. KNO3 Bài tập mở rộng Câu 16: Chän ph¸t biÓu sai. HSO4. (NH4)2SO4.

. 1. HSO4. 0..Cu(OH)2. Câu 9: Trộn 100 ml dd NaOH 0... 2. Cl-.25 D. Al2O3 ... NH4+ C.. H2O. c¸c chÊt vµ ion thuéc d·y nµo sau ®©y lµ lìng tÝnh ? A. Al2O3 . c¸c chÊt vµ ion lìng tÝnh lµ: A. Ca(OH)2 . 2 B.... 13. vàng D.5. CH3COO- D.2 C.6..  H  =10 -11 M + B.005M có pH là A. 5 Câu 2: Hãy chỉ ra điều sai về pH A. CO32. 11. 1.. HCO3- Câu 23: Theo Bronstet...10-4g Câu 7: Dung dịch X có pH =11 thì : + A. CHẤT CHỈ THỊ AXIT – BAZƠ.1M thu được dd làm phenolphtalein hoá : A.48 . pH=3 và làm quì tím hoá xanh..HS-. [H+] = 10 a thì pH= a D... hồng B. Hỏi pH của dd sau khi trộn bằng bao nhiêu? A.. pH=2 Câu 6: Muốn pha chế 300ml dd có NaOH có pH=10 thì khối lượng NaOH cần dùng là bao nhiêu? A.. PO43-.1M với 100 ml dd H2SO4 0. Nồng độ mol/l của dd NaOH ban đầu là A.4 Câu 4: dd HNO3 có pH = 3...10-4g B..... pH=3 D.. CH3COO- B. H2O - C.... pH=4 C. Lìng tÝnh D. Câu 1: dd H2SO4 0. NaOH B.... Cu(OH)2 5.. NH4+ . Cần pha loãng dd trên bao nhiêu lần để thu được dd có pH=4 A. Trung tÝnh Câu 24: Theo Bron-stet. 10lần C.012M ...không đổi màu Câu 10: Troän 200 ml dung dòch NaOH 0......6.  H  =10-3 M C.. Al2O3 7.. NH4+... PO43- D..1 B. 1. C.5.H2O.Câu 22: Theo Bron-stet d·y chÊt hay ion nµo sau ®©y lµ baz¬? A.NH3. pH=11 và làm quì tím hoá xanh.. pH=5 B. HCO3. HPO4- 6. pH = -lg [H+] B.. [H+]. ZnO. pH=11 và làm quì tím hoá đỏ. H2O . pH + pOH = 14 C. pH=3 và làm quì tím hoá đỏ.87 B..8 D. 13. NH3. 0. HS-..15M vôùi 300 ml dung dòch Ba(OH)2 0. NH4Cl 8.... pH cuûa dd Z laø bao nhieâu? A.6 C... K2CO3 3. H2O 4. HSO4-. HCO3-.5....Không làm đổi màu phenolphtalein Câu 8: Dung dịch HCl 0. 0.3... 2 lần D. CaO...28 C.. CO32.4.10-4g D.Làm quì tím hoá đỏ D..2....... Baz¬ B.... CO32- C.. PO43- B. 0..2M thu ñöôïc 500 ml dung dòch Z. . 13.. HS- B.. Axit C.001M thì : A.. HCO3- Câu 25: Theo Bronsted.. ion Al3+ trong níc cã tÝnh chÊt: A.. NH4+ A... HCO3. 12... xanh C. H2O Câu 26: Cho c¸c ion vµ c¸c chÊt ®îc ®¸nh sè thø tù nh sau: 1... ion nµo díi ®©y lµ lìng tÝnh? A.. 5 lần Câu 5: Nếu trộn 100ml dd KOH có pH=12 với 100ml dd HCl 0. 11.CO32-.. 3 C... HSO4- D. Al2O3 ... 4. 11. ZnO...5lần B.. HSO3Theo Bronsted. B... BÀI 3: SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC.. HCO3-..3 B..HSO4 .   . D.3 D...25. HCO3. HCO3.. [OH-] = 10-14 Câu 3: Cho 100ml dd axit HCl tác dụng với 100ml dd NaOH thu được dd có pH=12.. HCO3- 2. HSO4-... NH4+ D.10-4g C.... 1.. pH. NH4+ C. 4 D.7 - Câu 27: Cho biÕt c¸c ion vµ chÊt nµo sau lµ lìng tÝnh:HCO3 .

7 D. NH4NO3 2. pH cuûa dd Y laø bao nhieâu ? A. 10 lần. 40ml.0 B. pH < 7 C.015M vaø Ba(OH)2 0.763 hoặc 1. NH4Cl B. KCl Câu 27: ChÊt nµo sau ®©y khi cho vµo níc kh«ng lµm thay ®æi pH ? A. thu được dd có pH = 4? A. NaCl A.448 hoặc 1. 1. Nếu coi không có sự thay đổi về thể tích khi trộn và các axit đã cho điện li hoàn toàn thì pH của dd thu được sau khi trộn là: A. K2CO3 D. HCl Câu 28: Hçn hîp muèi nµo sau ®©y khi hoµ tan trong níc t¹o dung dÞch cã pH kh¸c 7 A. pH của dd sau phản ứng là: A. Câu 13: Dung dịch NaOH có pH = 11. Al(NO3)3 B. 2. 0. axit B. AlCl3. 1 B. K2CO3 C.2 D. 5. 1. dd NaHCO3 cã pH < 7 C.792 C. 3 lần B. 12 C. CuSO4 C.Câu 11: Troän 200 ml dung dòch chöùa HCl 0. axit B. Câu 14: Cho 10ml dd HCl có pH = 3. Cần thêm vào dd trên bao nhiêu ml nước để sau khi khuấy đều. FeCl3. K2CO3. CuSO4 NaNO3 . K2S 5. 100ml D.5. Câu 15: Trộn 20ml dd HCl 0. 4. 0.2. trung tính C. 2 C. dd Y có pH = 3. Giá trị của V là: A. AlCl3. bazơ D.1M.0 D. KCl a/ C¸c dung dÞch ®Òu cã gi¸ trÞ pH < 7 lµ A. KCl B. dung dÞch thu ®îc cã gi¸ trÞ A. X có tính bazơ yếu hơn Y B. điều khẳng định nào sau đây là đúng? A. NaNO3.0 C. KCl. 13. FeCl3. CuSO4 . Câu 20: Cho 50 ml dd HCl 0. 3. NaCl vµ NaHCO3. CuSO4. trung tính C. 4 Câu 23: Cho c¸c dung dÞch muèi sau: NaNO3. 2 C. chän nhËn xÐt ®óng vÒ gi¸ trÞ pH. Câu 18: Cho dd chứa x gam Ba(OH)2 vào dd chứa x gam HCl. không xác định. cần pha loãng dd này bao nhiêu lần để được dd có pH = 9? A. FeCl3 . 100 lần. pH > 7 D.792 D.3 cã pH > 7 3. 100 lần C.05M với 20ml dd H 2SO4 0. AlCl3 C. .2 Câu 12: Sục V lít CO2 (đktc) vào 100 ml dd Ba(OH)2 có pH = 14 được 3. dd CH3COOK cã pH > 7 B. CuSO4. K2CO3. 10 lần C.NaNO3 . 11. pH = 7 B. NaNO3 . bazơ D. CH3COONH4 C.94 gam kết tủa. AlCl3 b/ C¸c dung dÞch ®Òu cã gi¸ trÞ pH = 7 lµ A. Na2S cã bao nhiªu dung dÞch cã pH > 7 A. CuSO4. dd sau phản ứng có môi trường gì? A. tính axit của X bằng của Y D.22 B. NH4Cl. dd Na2SO4 cã pH = 7 Câu 22: Trong c¸c dung dÞch sau: K2CO3.02M thu ñöôïc 500 ml dd Y. N¸HO4.01M vaø H2SO4 0.5 cã pH = 7 Câu 26: Cho c¸c dung dÞch muèi sau NaNO3. X có tính axit yếu hơn Y C. 1 lần B. FeCl3 . 2. 0. pH > 7 D. X có tính axit mạnh hơn Y. Câu 21: Chän ph¸t biÓu sai ? A. 1 B. Na2CO3 D. Câu 19: Dung dịch X có pH = 10. 1.792. CuSO4 Câu 24: Khi hoµn tan NaHCO3 vµo níc. 1.12M vào 50ml dd NaOH 0. 10ml B. K2CO3. NaNO3 B. NaNO3 . KCl. Câu 17: Cho dd chứa x mol Ca(OH)2 vào dd chứa x mol H2SO4. dd sau phản ứng có môi trường gì? A.448 B. cần pha loãng dd này bằng H2O bao nhiêu lần để được dd có pH = 4? A. K2CO3.3 cã pH < 7 D. dd NH4Cl cã pH < 7 D. 20 lần D. 9 lần D.075M. CH3COONa. 10.4 cã pH = 7 4.pH > 7 B. 90ml C. 1. CuSO4 . FeCl3 D. KCl C. Câu 16: Dung dịch HCl có pH = 3. AlCl3 dung dÞch cã gi¸ trÞ pH > 7 A. AlCl3 B. pH kh«ng x¸c ®Þnh Câu 25: Cho c¸c dung dÞch sau ®©y.025M vôùi 300 ml dung dòch chöùa NaOH 0. 1. không xác định. KCl. 3 D. KNO3 vµ Na2CO3 . NaNO3.

Na2CO3 . X cã tÝnh baz¬ yªó h¬n Y B. Dd cã pH nhá nhÊt lµ A. dd axit yÕu HNO2 0. pH > 7 C. Na D. pH cña chóng t¨ng theo thø tù.C. §iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y ®óng? A. A.NaOH D. Na2SO4. Na2CO3.6 mol SO42. NaHSO4.1M cã pH > 1 Câu 42: Cho dung dÞch X cã pH = 10. kh«ng mµu B. TÝnh axit cña X b»ng Y D. H2SO4.1M cã pH = 1 C. dd cã [OH-] = 10-12 cã m«i trêng baz¬ B. Mg B. xanh thµnh tÝm D. A. NaOH vµ Ba(OH)2 Câu 36: Oxit cña nguyªn tè nµo sau ®©y khi t¸c dông víi H2O. NaOH. sau ®ã ®un s«i. Gi¸ trÞ pH t¨ng th× ®« axit t¨ng C. NaOH. Gi¸ trÞ pH t¨ng th× ®é axit gi¶m B.1M vµo 10 ml dung dÞch NH4Cl 0. dd Y cã pH = 3. pH > 7 D. Ba(OH)2 D. X cã tÝnh axit m¹nh h¬n Y . NaOH B. xanh thµnh ®á C. Dung dÞch sÏ cã mµu g× tríc vµ sau khi ®un s«i A. Câu 29: Cho ph¶n øng 2NO2 + 2 NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O HÊp thô hÕt x mol NO2 vµo dung dÞch chøa x mol NaOH th× dung dÞch thu ®îc cã gi¸ trÞ. Na2SO4. S Câu 37: Dung dÞch X cã pH < 7 khi t¸c dông víi dung dÞch Ba(NO3)2 t¹o kÕt tña. c¶ A. pOH = 2 vµ [Na+] < [OH-] = 10-2 B. dd axit HNO3 0. mµu tÝm D.01M. pH = 12 vµ [Na+] > [OH-] D. pH = 12 vµ [Na+] = [OH-] = 10-2 Câu 41: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai? A. Na2CO3 B.. Thªm tiÕp vµi giät qu× tÝm th× dung dÞch sÏ cã mµu g× ? A. Na2CO3 . chØ mét mµu xanh. pH < 7 C. Na2SO4. pH cña chóng t¨ng theo thø tù A. 0. pH = 7 B. 1. NaOH. Cu C. B. NaHSO4 C. NaHCO3 Câu 34: Ba dung dÞch sau cã cïng nång ®é mol/l: H2SO4. NaHSO4. 0. Na2SO4 D. mµu ®á Câu 31: Thªm 10ml dung dÞch NaOH 0. dd X lµ ? A. mµu xanh C.2 mol Al2(SO4)3 B . ®á thµnh tÝm B. pH = 0 D.5 lÝt dung dÞch NaOH 0. pH < 7 Câu 30: Cho hÊp thô hÕt 2. Câu 32: Cho a gam Cu(OH)2 vµ dung dÞch chøa a g H2SO4 th× pH cña dung dÞch thu ®îc lµ: A.8 mol Al2(SO4)3 D.1M cã pH = 1 D.2M.1M vµ vµi giät qu× tÝm. HCl B. dd cã pH < 7 lµm quú tÝm ho¸ xanh D. NaHCO3 C. Ca(OH)2 Câu 38: Chän c©u ®óng trong c¸c c©u sau ? A. H2SO4 B. NaOH. th× trong dd ®ã cã chøa. t¹o dung dÞch cã pH > 7 A. NaHCO3 . NH3 C. dd cã pH > 7 lµm qu× t×m ho¸ ®á Câu 39: Trong dung dÞch Al2(SO4)3 lo·ng cã chøa 0. pH = 7 hoÆc ≠ 7 Câu 33: Ba dung dÞch sau cã cïng nång ®é mol/l: NaHCO3. C¶ A. th× nhËn xÐt nµo sau lµ ®óng ? A. dd axit yÕu HNO2 0.4 mol Al3+ C. Ba(OH)2. C ®Òu ®óng. Na2SO4 C. H2SO4 D. NaHSO4.24 lÝt NO2 (®ktc) trong 0. pH = 7 B. NaHSO4 vµ K2SO4. H2SO4. B ®Òu ®óng Câu 40: Víi dung dÞch NaOH 0. NaHSO4. pH = 2 vµ [Na+] = [OH-] = 10-2 C. Na2SO4 Câu 35: Ba dung dÞch sau cã cïng nång ®é mol/l: NaOH. H2SO4. A. NaHCO3. pH < 7 D. NH3. X cã tÝnh axit yÕu h¬n Y C. Na2CO3.

12g Câu 58: Hoµ tan hÕt 19. 1/10 B.. 13... T¨ng lªn 1 mol/l B..9 D.. 20% Câu 59: Trén 100ml dd (gåm Ba(OH)2 0. V2 = 9V1 B. 1000 lÇn Câu 51: Sè ml níc cÊt cÇn thªm vµo10ml dd HCl cã pH = 3 ®Ó thu ®îc dd HCl cã pH = 4 lµ: A.   .... 13 C.1 C.... 50ml B..2M) ®Ó ®îc 1 dung dÞch cã pH = 7 lµ: A. 500ml Câu 47: ThÓ tÝch dung dÞch HCl 0. V1 = 1/3 V2 C.0 D..6M... 2 C... 4.8 Câu 45: Trén 2 dd HCl 0. 10ml D. .. 1. 12 B. 40ml Câu 52: Nång ®é H+ thay ®æi nh thÕ nµo th× gi¸ trÞ pH t¨ng 1 ®¬n vÞ ? A. 100ml C.1 M ®Ó ®îc 1 dung dÞch cã pH = 7 lµ A.2M cÇn ®Ó trung hoµ 100ml dung dÞch Ba(OH)2 0.6 M D. Gi¶m ®i 10 lÇn Câu 53: Trén 250ml dd KOH 0............ Dung dÞch sau ph¶n øng cã pH lµ: A.. 1 C. 2. 200ml D. 4..2 Câu 57: CÇn thªm bao nhiªu gam dd NaOH 10% vµo20g dd NaOH 30% ®Ó ®îc dd NaOH 25% A. T¨ng lªn 10lÇn D. 1 lÇn B..0 Câu 44: Khi trén 10ml dd NaOH cã pH = 13 víi 10ml dd HCl 0.3M..3M) cÇn cho vµo 100ml dung dÞch (gåm H2SO4 0. 7 D.. 6 . 10% C 15% D.....2M vµ Ba(OH)2 0.. 1. Câu 56: Thªm 40 ml H2O vµo 10ml dung dÞch HCl cã pH = 2 thu ®îc dung dÞch cã pH lµ ? A..0 C. 7 D. thu ®îc dd cã pH b»ng: A.....Câu 43: Cho 150ml dd HCl 2M t¸c dông víi 50ml dd NaOH 5... gi¶m ®i 1 mol/l C. 2.0125M) thu ®îc dd X gi¸ trÞ pH cña X lµ ? A... 3/8 Câu 55: Trén 200ml dd HCl 1M víi 300ml dd HCl 2M ®îc 500ml dd HCl cã nång ®é lµ: A. 5% B..0375M vµ HCl 0.005M th× pH cña dd thu ®îc lµ: A.5 B.. 80ml Câu 49: CÇn thªm bao nhiªu lÇn thÓ tÝch H2O (V2) so víi thÓ tÝch ban ®Çu (V1) ®Ó pha lo·ng dung dÞch cã pH = 3 thµnh dung dÞch cã pH = 4 A... V1 = 3V2 Câu 50: CÇn pha lo·ng dung dÞch HCl cã pH = 3 bao nhiªu lÇn ®Ó ®îc dung dÞch cã pH = 4? A.... 2 D. 100ml B..2M víi thÓ tÝch b»ng nhau thu ®îc dd cã pH b»ng A... 4g D.... 2/9 C.2 M C. 250ml Câu 48: ThÓ tÝch dung dÞch A (gåm NaOH 0.3M cÇn cho vµo 100ml dung dÞch hçn hîp NaOH 0..9 B. 100ml D.15 M. 100ml C. 200ml D...... V1 = V2 D... 0.. 10 lÇn C.7 D. BÀI 4: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI.67g C...............1M vµ HCl 0. 4. 4 Câu 54: Ph¶i lÊy dung dÞch HCl cã pH = 5 (V1)cho vµo dung dÞch KOH cã pH = 9 (V2) theo tû lÖ thÓ tÝch V1/V2 nh thÕ nµo ®Ó ®îc dung dÞch cã pH = 8 ? A..2 Câu 46: ThÓ tÝch dung dÞch HCl 0.... 120 ml C.. 3 C. 1..01M víi 250ml dd Ba(OH)2 0.. 1.1M) víi 400ml dd (gåm H2SO4 0.... 1 B. 150ml C.. 9/11 D. 100 lÇn D. 15g B..2M vµ KOH 0..1M vµ NaOH 0..1 M lµ: A.. 1... 2 B. 90ml B.5 B.5 M B. 14.1M vµ Ba(OH)2 0. 12..5g K vµo 261g H2O thu ®îc dung dÞch cã nång ®é C% lµ ? A. 9. 60ml B. 6.

K+. Ca2+.x = 0. B. Mg2+. Hỏi m có giá trị bao nhiêu? A.2 mol). Câu 9: Một dd X chứa 0. 2HCl + Mg(OH)2  MgCl2 + 2H2O D. SO42. FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S.2mol Al3+. Ba2+. 1. K2CO3. Na+. Dung dòch NaOH Câu 5: Troän 200 ml dung dòch chöùa HCl 0. x = 0. D.25 mol). Na+.025M vôùi 300 ml dung dòch chöùa NaOH 0. NH 4 . K+.DD NaOH vừa đủ. y ≤ 4x. X: H+. 0. Na 2SO 4 . CO3 vaø Y : NH 4 .2M. Mg . Na+. A. Ba2+ Câu 11: Hòa tan 1. Mg2+. M2+. moãi dung dòch chæ chöùa 2 loaïi cation vaø 2 loaïi anion + vôùi soá mol ñaõ cho trong soá caùc ion sau: K+ (0. K .398 g C. 2− H+(0. DD K2CO3 vừa đủ. C. Ca2+. SO42.SO32-. NO3 Câu 13: Các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch? A.932 g B.. 0. NH 4 (0.01M. Ca2+ .15 mol). Câu 17: Phương trình phản ứng nào sau đây sai? A. x mol Cl. Phenolftalein D. 0. 2a + b = 2c + d.Al3+. b mol Mg2+. HSO3 . HSO 4 . NH 4 . Dung dòch NaCl C.7g NaNO3 và 2.NH4+.1 mol). Cl. B. X: H+. NO .61g Ba(NO3)2 vào nước để được 100ml dd X. HSO3 .015M vaø Ba(OH)2 0. D. HCO3 2− Câu 3: Ion CO3 khoâng phaûn öùng ñöôïc vôùi dãy caùc ion naøo sau ñaây? + A.y có giá trị là bao nhiêu? A. 1M. . NaCl và AgNO3. 0. SO42-(0.trong dd X lần lượt là: A. K+ . C. NH 4 . H2SO4 C. Fe2+.15. DD Na2SO4 vừa đủ.Ca2+ D.Câu 1: Một dd X chứa 0. Ba2+. CO3 2− + B. Mg2+.ClB. SO4 vaø Y : H . 0. 0. Câu 18: Trong 4 dãy ion dưới đây: A. y = 0.15 mol). NO3 . Cl-. y = 3x D.CH3COO-. Xaùc ñònh thaønh phaàn cuûa moãi dung dòch? + 2− A. Al3+.Cu2+ Dãy nào gồm tất cả các ion dễ dàng tách ra khỏi dd bằng cách tạo kết tủa. NO3-. NaAlO2 và HCl D. PO 4 . CO3 .SO42-. NH 4 D. SO422− Câu 14: Dung dịch X chứa a mol Na+. y ≥ 4x. C.4M D. y = 0. Cu2+. c mol Cl. Đem cô cạn dd X thu được 46. NO3 .1mol Fe2+. Ba2+ và NO3. B. B. NH4Cl . Fe3+ . Zn2+.2. ClC. Na+. C. CO 3 3 4 3 D. 43g B. NO . x = y = 0.9g muối khan. 0.SO 4 . Ba(OH)2 D. a + 2b = c + 2d B.325.05M .2.vaø Y : NH 4 . a + b = c + d D. H+. Pb2+.0. CO3 (0. Cl-. 0. NO3 (0.95g C.2 mol Al3+. C. B.02 M Câu 12: Một dung dịch không thể chứa đồng thời các ion sau: + 2− 2− + A.25mol Mg2+.267. Cô cạn dd X thu được m gam muối khan. HCO3Câu 4: Coù 4 dd ñöïng trong 4 loï maát nhaõn laø: (NH 4 ) 2 SO 4 . Na+ D. Na+. Mg .x = 0. K+. NaOH B. Câu 10: Ion OH có thể phản ứng với dãy các ion nào sau đây? + A. SO42+ 2− C. Cl .5mol Cl-. y ≥ x. K+. 2M. Cl-(0. Dung dòch Ba(OH)2 B. CO3 D. NaNO3. Cl-.7475 g Câu 6: Coù hai dung dòch X vaø Y. HSO 4 D. K+. NO3 B. 0.3. Câu 16: Cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch? A. 1. Có thể dùng dd nào dưới đây làm thuốc thử để phân biệt các chất trên? A. PO43-.NO3-.15M . Mg2+(0. X: H+. và 0. Br+ 3+ 3− 2− 2+ 2+ − − C.02M. Cl-. a mol SO42-. 40. a + 2b = c + d C.25 mol) . NO3 . Cl-.075 mol). Ba2+. Na2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2NaCl B.vaø Y : NH . SO42B. K+.1 mol). NO3 C. Cl-. Cl. KOH. Ba2+ + C. K+. 1.4. Muốn tách được nhiều ion cation ra khỏi dd mà không cần đưa ion lạ vào thì ta có thể dùng chất nào để tác dụng với dd trên là đúng nhất. OH-. 57..57 Câu 2: Ion OH coù theå phaûn öùng vôùi dãy caùc ion naøo sau ñaây? + A. 25. Nồng độ mol/l của ion Na+. K+.DD Na2CO3 vừa đủ. Cl-. Câu 15: Có 4 lọ riêng biệt đựng các dd bị mất nhãn: AlCl3. Mg2+.H+. FeS + ZnCl2  ZnS + FeCl2 C. NaHSO4 và NaHCO3 C. Câu 8: Cho dd chứa x mol AlCl3 tác dung với dd chứa y mol NaOH. Chọn biểu thức đúng? A. AlCl3 và CuSO4 B. HCO3-. Ca2+. Cu2+.04M. Al3+ . CO3 + 2+ 2- + + 2− Câu 7: Một loại nước thải chứa các ion Na+. Al . 04M.95 D. NO3 . Zn2+ . NH 4 .01M vaø H2SO4 0. Ca2+. 0. AgNO3. Hỏi x. Tính m? A.và y mol SO42-.165 g D. NH4NO3. H+ . D. y = 0. Fe3+. CO32-. Ba2+. Choïn thuoác thöû naøo ñeå nhaän bieát 4 dd ñoù? A.Ag+. Ag . Để không có kết tủa thì điều kiện cần và đủ là: A.1M.và d mol SO 4 .02M thu ñöôïc m gam keát tuûa.Fe2+ C. Ba . Na B. 0. SO42B. X: K .

0. K+ Câu 28: PT ion thu gän: H+ + OH. Ca(OH)2 C. NaCl. Fe2+. K+ C. Na+.CO3- D.Na+. HSO4. Fe2+.baz¬? A. Cu2+. SO42- C.NH4+ C. Cu2+. NH 4 + 2− − − C.95 D.KB .OH-.Ca2+.Al3+. Ag+ . Na+. HNO3. Fe2+. NH4+. Na+. Al3+. OH-}. Ca(OH)2. Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑ C.Cu2+ D.NO3+ 2+ 2+ - Na . Cl-.SO42-.. Mg2+ B. SO42 Câu 21: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung một dung dịch? A. Cu2+.OH-. Ag+.Na+. A+C. NaCl. Fe2+. K+. SO42-}. Cl-. Na2SO4 . NO3 B. Ba2+.5mol Cl-. K+ D. B. D.ClB.H+.OH-. Ca2+.NO3-. Câu 24: CÆp chÊt nµo sau ®©y cïng tån t¹i trong mét dung dÞch a/ A. C.HCO3-. ChØ cã 1 vµ 4 Câu 30: a/ Ph¶n øng nµo sau ®©y kh«ng ph¶i ph¶n øng axit. OH-. 40. Câu 23: Trong 4 dãy ion dưới đây: A. KOH vµ HCl D. 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O Câu 29: Ph¶n øng nµo sau ®©y lµ ph¶n øng trao ®æi? 1.Mg2+. - Câu 26: Một dd X chứa 0.K . B.NH4+. Ca(OH)2.Na+. NO3- B.Cl B. Cl-. OH-. Ba2+. 43g B.CH3COO-. AlCl3 vµ Na2CO3 vµ HCl Câu 25: Nh÷ng ion nµo díi ®©y cã thÓ tån t¹i trong cïng mét dung dÞch.C§ . D. K+. C. NH4+.Na+. Na+. Trộn hai dung dịch vào nhau thì cặp nào không phản ứng A. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O C. NaHCO3 và NaOH Câu 22: Các ion nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch? − + A. KHSO4. OH-. B: {Cl-. NaAlO2 NaHCO3 vµ NaOH b/ A. HCO3 . và 0. NaCl. C¶ 4 ph¶n øng D. Trong c¸c dung dÞch: HNO3. I-. Na2SO4 D.95g C. Na2CO3 +H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O A. HNO3 vµ NaHCO3 C. Mg(NO3)2 d·y gåm c¸c chÊt ®Òu t¸c dông víi dung dÞch Ba(HCO3)2 lµ: A. B. Hỏi m có giá trị bao nhiêu? A. HCl vµ AgNO3 C. H+. NH4+. CO32-. HNO3. AgNO3 C.B.OH-.57 2Câu 27: Ion CO3 kh«ng ph¶n øng víi d·y ion nµo sau ®©y? A. Na .→ H2O .Câu 19: Cho các dung dịch A. HNO3. HCl. ChØ cã 1 vµ 2 B. ChØ cã 2 vµ 3 4. Ca2+. Dãy nào gồm tất cả các ion dễ dàng tách ra khỏi dd bằng cách tạo chất khí. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 2. a/ A. D+A. D: {NH4+-.Al3+ D. HCO3-. Mg2+. + + + C: {H . Ca(OH)2. KOH và HCl B. Cu2+. OH-. NO3-.Cu . HCl + NaOH → H2O + NaCl B. Al3+ D.C. AgNO3 + KBr → KNO3 + AgBr ↓ 3. NO3 . a mol SO42-. Ca2+.Fe2+ C. Mg(NO3)2 B. 6HCl + Fe2O3 → 2FeCl3 + 3H2O C. NH4+ .CO32-.D chứa các tập hợp ion sau: A: {Cl-.Fe . H+. NaCl.25mol Mg2+. 57. Na+. Na+. SO32-. Na2SO4. NH4NO3 D. CO32-}. Câu 20: Các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch? A.S2-. Na2SO4 . Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O b/ (§H . H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O B.CO32-. BiÓu diÔn b¶n chÊt cña P¦HH nµo díi ®©y ? A. 25.2007).NO3 .2mol Al3+. Cu2+. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4↓ D. KHSO4 . Ba2+ . K+. CO3 . Na+.K+. OH-. NH 4 . H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl D. NaAlO2 vµ KOH D. A+B. Cô cạn dd X thu được m gam muối khan . NO3 }. KHSO4.Clb/ A.Cl-. Cl-. Na+ . C+D. KCl vµ NaNO3 B. NH4+.

.10-8) -5 3.... y = 2x C...2 C..... y = x + 2 - Câu 33: a/ Dung dÞch X cã chøa a mol Ca ..1 mol Fe . a + b = c + d - c/ Dung dÞch X chøa 0. D... 7. Độ điện li không đổi D. 1.. x = 0. y = 0. 1 B. 0. C. vµ d mol HCO3. x = 0.5 M B. pH cña 2 dd t¬ng øng lµ x vµ y. Độ điện li và hằng số điện li đều không đổi..3 B. ZnCl2..KA . Quan hÖ gi÷a x vµ y lµ (gi¶ thiÕt... Phát biểu nào dưới đây là đúng? A.. 7....C§ .. B. Cho m g hçn hîp Mg. Hằng số phân li axit Ka không đổi. 2 Câu 32: (§H .thu ®îc 5. 3.. B....5M.C§ .. 1.... 3 D.. x = 0..KA – 2007. D.3..... C« c¹n dung dÞch ®îc 46.. 4 B. Câu 7: Khi pha loãng dd một axit yếu ở cùng điều kiện nhiệt độ thì độ điện li α của nó tăng .c/ (§H . HSO4.. a + 2b = 2c + d 2+ C.2 mol Al .... Hằng số phân li axit Ka giảm.2. Al vµo 250ml dd X chøa hh axit HCl 1M vµ H2SO4 0.. y = 0.32 lÝt H2 (ë ®ktc) vµ dd Y (coi V dd kh«ng ®æi).5M D.. cø 100 ph©n tö CH3COOH th× cã 1 ph©n tö ®iÖn li).5 M vµ 3. Độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi.BiÓu thøc nµo sau ®©y ®óng ? A. HOCl (Ka = 5.. a + b = 2c + d 3+ D.4..... a + 2b = c + d B.d D. y = 0...1M Câu 35: Cho 200ml dd KOH vµo 200ml dd AlCl3 1M thu ®îc 7.C§ . Khèi lîng muèi clorua trong dung dÞch sau ph¶n øng lµ: A.. y = x ... Độ điện li và hằng số điện li đều không đổi. Độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi.. 2a . FeCl3.8g kÕt tña keo. c mol Cl vµ d mol NO3. NÕu thªm dung dÞch KOH (d) råi thªm tiÕp dung dÞch NH3 (d) vµo 4 lä trªn th× sè kÕt tña thu ®îc lµ: A. Hằng số phân li axit Ka tăng B. BÀI MỞ RỘNG: ĐỘ ĐIỆN LI VÀ HẰNG SỐ PHÂN LI. 2 Câu 31: (§H .8. C. Độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi. c mol SO42-...66 M C.... b mol Mg .. Độ điện li không đổi và hằng số thay đổi.15 Câu 34: Trén 100ml dd KOH 1M víi 50 ml dd H3PO4 1M th× nång ®é mol cña muèi trong dung dÞch thu ®îc lµ: A. 7. CH3COOH (Ka = 1....5 M A. Độ điện li giảm C.. B. D. x mol Cl vµ y mol SO42...2 2+ 2+ D...   .2007).2007). Dd Y cã pH lµ: A. 1 C.7 D.. Độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi.10-3) 2.(Ka = 10-2) D·y nµo sau ®©y s¾p xÕp ®é m¹nh cña c¸c axit theo thø tù t¨ng dÇn ? ....5.. x = 0.25 D.. 2 M vµ 3 M Câu 36: Cho 2.. 6 C.. Độ điện li tăng 2 lần Câu 5: Khi thay đổi nhiệt độ của một dung dịch chất điện li yếu (nồng độ không đổi) A. 7. AlCl3... 0... Độ điện li tăng B... y lµ: A. y = 0.. 2a + 2b = c + d C. Độ điện li không đổi và hằng số thay đổi. A. 0.10 ) 4.945g B. Nång ®é mol cña dung dÞch KOH lµ: A... 2a + 2b = c .) Dung dÞch HCl vµ dd CH3COOH cã cïng nång ®é mol/l. 0. Câu 6: Khi thay đổi nồng độ của một dd chất điện li yếu (nhiệt độ không đổi) A...9 g chÊt r¾n. Hằng số phân li axit Ka có thể tăng hoặc giảm Câu 8: Cho c¸c axit sau: 1... C.44 M D.495g C.. a + b = 2c + 2d b/ Dung dÞch A cã a mol NH4+...594g D.549g .5 M C..... b mol Mg2+. y = 100x B.6.68 lÝt H2 (ë ®ktc)... Cã 4 dung dÞch muèi riªng biÖt: CuCl2.. Câu 4: Khi pha loãng dung dịch CH3COOH 1M thành CH3COOH 0.33M B. C t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl t¹o ra 1... 1.2b = c + d B.. VËy x..BiÓu thøc nµo sau ®©y ®óng? A. H3PO4 (Ka = 7..17g hçn hîp gåm 3 kim lo¹i A.

VËy pH cña dd HA 0. 2% C.A.H»ng sè ph©n li phô thuéc vµo ¸p suÊt. 13. Khi ®ã gi¸ trÞ cña h»ng sè ph©n li axit Ka A. 13.§é ®iÖn li. D. Câu 11: §é ®iÖn li α cña axit yÕu t¨ng theo ®é pha lo·ng dung dÞch .10-5 .7 D. (2) < (3) < (1) < (4) D. §é ®iÖn li vµ h»ng sè ph©n li phô thuéc vµo nhiÖt ®é. T¨ng B. §é ®iÖn li α cña CH3COOH sÏ biÕn ®æi nh thÕ nµo khi nhá vµi giät dd HCl vµo dung dÞch CH3COOH ? A.1M lµ: A. T¨ng B. (4) < (2) < (3) < (1) C. pH = 2.2M vµ NH3 0. Cã thÓ t¨ng cã thÓ gi¶m Câu 12: Dung dÞch CH3COOH trong níc cã nång ®é 0.46% (D = 1g/ml) cã pH = 3 ®é ®iÖn li α cña dd lµ: A. 3 C.29% B. 12. §é ®iÖn li phô thuéc vµo nång ®é. 1% B. Gi¶m D. pH = 2.29% Câu 14: H»ng sè axit cña axit HA lµ Ka = 4. 4 C.1M ? A.29% C. 14. 3% D. C. pH = 3 Câu 15: Dung dÞch HCOOH 0. 5 D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc. cã pH = 3.1M. 4% Câu 16: Cho h»ng sè ®iÖn li cña NH4+ lµ K NH +4 = 5. 3 B. §é ®iÖn li vµ h»ng sè ph©n li ®Òu phô thuéc vµo nång ®é B. Câu 10: Trong dung dÞch CH3COOH cã c©n b»ng sau: CH3COOH € H+ + CH3COO-. 11 B. §é ®iÖn li vµ h»ng sè ph©n li kh«ng ®æi khi thay ®æi nhiÖt ®é.0 lµ: A. (1) < (2) < (3) < (4) B.007M . Kh«ng ®æi D. pH = 2. 5 D. Gi¶m C. α = 1% cã pH lµ: A.10-5.0% D.5 C.h»ng sè ph©n li phô thuéc vµo nhiÖt ®é. TÝnh pH cña dd gåm NH4Cl 0.3 B. 8 . 7 Câu 13: §é ®iÖn li α cña dd HCOOH 0. Kh«ng biÕn ®æi C. (3) < (2) < (1) < (4) Câu 9: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng ? Víi dung dÞch chÊt ®iÖn li yÕu: A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful