กําหนดการของเราในเดือนเราะมะฎอน

1

___.___น. (ตีส)ี่
ทานอาหารสะหูร

___.___น.
เรียนหนังสือ

___.___น. (ตีหา )
ละหมาดศุบหิ

12.30น.
ละหมาดซุฮฺริ

08.30น.
วิชาหนาบาน

13.00น.(บายโมง)
นอน/อานหนังสือ
1432 บานเรียนอิสลามอัรกอม
บานแรกแหงการเรียนรู http://pplhomeschool.wordpress.com

16.00น. (สี่โมงเย็น)
ละหมาดอัศริ
___.___น.
(หาโมงเย็น)
เลน/จัดโตะอาหาร
18.00น.(หกโมงเย็น)
อาบน้ํา, ขอดุอาอฺ
2

19.00น. (หนึ่งทุม)
ละศีลอด,
ละหมาดมัฆริบ
20.30น.(สองทุมครึ่ง)
ละหมาดอิชาอฺ
ละหมาดตะรอวิหฺ
1432 บานเรียนอิสลามอัรกอม
บานแรกแหงการเรียนรู http://pplhomeschool.wordpress.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful