You are on page 1of 5

MAGNUS KIHLBOM Studier med radioaktivt LSD har visat, att

BJÖRN NETZ substansen försvinner från hjärnan inom ca
45 minuter — dvs. när de första psykiska
symptomen brukar infinna sig. Detta faktum i
kombination med vetskapen om att endast
2/100-dels mikrogram passerar blodhjärnbarri-

6 LSD-25 ären efter en oral standarddos, har lett till hy-
poteser om att de karaktäristiska mentala ef-
Introducerande översikt fekterna beror på att LSD endast initierar nå-
gon okänd endogen metabolisk process. Man
har funnit relativt sett högre aktivitet i mellan-
hjärnan (säte för känslolivet) i jämförelse med
De ämnen som Louis Levin 1888 i sin in- hjärnbarken (säte för kognitiva processer).
delning av psykotropa farmaka kallade Phan-
tastica, har under de sista åren blivit allt mer
aktuella under bl.a. beteckningarna hallucino- Subjektiva effekter
gener, psykotomimetika och psykedelika. En Vid oral tillförsel av en standarddos inträder
del av dessa har under årtusenden brukats som de första LSD-effekterna efter 30—60 minuter
heliga växtdroger i rituella former framför allt och pågår sedan upp till 8 å 10 timmar. Verk-
i latinamerikanska kulturer, t. ex. "den azte- 1
ningarna kulminerar efter 1 / —3 timmar, var-
2

kiska triaden": peyote (meskalin), teonanacatl efter ett gradvist avklingande sker; insomnia
(psilocybin) och ololiuqui (lysergsyrederivat). kan föreligga fortfarande efter 16 timmar. De
Många andra, framför allt dietylamiden av första symptomen kan ibland utgöras av en
mjöldrygans lysergsyra, LSD-25, har blivit ak- del vegetativa besvär av övergående natur. I
tuella i syntetisk form. Sannolikt kan många de flesta fall är dessa somatiska effekter myc-
fler framletas av botanister eller syntetiseras. ket milda eller helt obefintliga, varför flera
forskare betraktar dem mer som rena sugges-
Doseringsfrågor och verkningsmekanismer
tionseffekter eller som ett försvar gentemot
LSD kan betecknas som det mest verksam- diffus ångest än som egentliga drogeffekter.
ma av alla kända psykofarmaka. Sålunda på- LSD och övriga hallucinogener skiljer sig
verkas mentala funktioner mycket djupgående från andra psykofarmaka genom att de verkar
redan i sådana små mängder som ca 100 mer djupgående på mentala funktioner och
mikrogram. Denna dos anges ofta som en åstadkommer "förändrade medvetandetill-
standarddos, dvs. den skapar i regel full kli- stånd", vilka enligt LSD:s upphovsman, den
nisk effekt hos en vuxen. Vid de flesta labo- schweiziske farmakologen Albert Hofmann, ut-
ratorieexperiment har man tillfört 1—2 mikro- märkes av ".. extreme changes in the sphere of
gram LSD per kg kroppsvikt, i vissa psyko- experience, in the perception of reality, changes
terapeutiska försök har avsevärt större doser, even of space and time and in consciousness
mellan 200 till 800 mikrogram, givits. Det har of self... They produce profound changes in
antagits, att tillräckligt stora doser skulle vara body image and personality. Nevertheless, con-
dödliga för människan, men dödsfall orsakade ciousness is retained." (Hofmann 1961.) Sam-
av rena preparateffekter finns ej dokumente- tidigt med dessa effekter är den motoriska kon-
rade. Ett fall där en individ på egen hand tagit trollen och förmågan till själviakttagelse rela-
nära 5 000 mikrogram finns beskrivet. Tröskel- tivt intakta; ruset har sålunda inte deliriös
dos för upptäckt av påverkan ligger vid ca 25 prägel.
mikrogram. Samtliga uppgifter gäller oral till- I detta sammanhang bör noteras att några
försel. egentliga hallucinationer med öppna ögon säl-
lan förekommer vid LSD-påverkan; vanligtvis dosens storlek, har LSD-upplevelsen således
inträffar de med slutna ögon eller i övrigt efter visat sig i hög grad styras av sådana icke far-
mycket höga doser. Om man vill upprätthålla makologiskt betingade faktorer som personlig-
den vedertagna definitionen på en hallucina- hetstyp, suggestions- och förväntningseffekter
tion, framstår således epitetet "hallucinogener" ("set") samt yttre miljöbetingelser ("setting").
såsom mindre adekvat för LSD och liknande "I motsats till många undersökares uppfatt-
psykokemiska substanser. ning producerar hallucinogenerna inte upple-
Vid de allra flesta undersökningar har man velser, utan hämmar normalt förekommande
konstaterat att LSD främst förändrar varse- bortträngningsmekanismer. Härigenom kan in-
blivningsprocessen (perception), tankeverksam- dividen erfara sitt 'psykiska innehåll' (contents
heten (kognition) och känslolivets funktioner of the mind). Hur denna erfarenhet upplevs
(emotioner). Bland sådana funktionsändringar beror av a) 'det psykiska innehållet', individens
kan följande nämnas. Förändrade syn förnim- personlighet, betingningar, attityder, värdering-
melser, hallucinationer vid slutna ögon; inten- ar och trosuppfattningar; b) hur han förberett
sifierad upplevelse av färg och ljus; föränd- sig på upplevelsen, vilket delvis bestämmer hur
ringar i hörsel-, lukt-, smak- och känselförnim- han kommer att utnyttja den; c) hans omgiv-
melser; förändringar i tids- och rumsupple- ning vid tillfället, vilket mycket påtagligt på-
velse. verkar hans sätt att handskas med det material
Ökad eller minskad koncentrationsförmåga han erfar och hur han utnyttjar tillfället. De
alltefter "set" och "setting" (se nedan). Ökad flesta undersökare är nu överens om att förbe-
associationsbenägenhet; minskad abstraktions- redelse och yttre miljöbetingelser har en djup-
förmåga; stegrad erinrings- eller minnesför- gående inverkan på individens upplevelse och
måga. att närvaron av förstående och stödjande män-
Förhöjd suggestibilitet; abrupta och talrika niskor är nödvändig för en tillfredsställande
förändringar i sinnesstämning och affekter (de- och givande session." (Savage & Stolaroff
personalisation, derealisation). Man talar om 1965.)
upplösning av jagets gränser ("ego dissolu- Bland konstanta och LSD-specifika reaktio-
tion"), temporär förlust av differentiering mel- ner urskiljes främst: a) perceptuella föränd-
lan jaget och omvärlden, utplånande av jag- ringar, b) depersonalisationsupplevelser, c) o-
upplevelsen (transcendens). grumlat medvetandetillstånd samt d) det retro-
Ökad mottaglighet för non-verbala stimuli spektiva intakta minnesintrycket av upplevel-
och känsla av ökad förmåga till non-verbal sen. Däremot synes emotionella och kognitiva
kommunikation. reaktioner i stor utsträckning styras av icke
Accentuering av karaktärsdrag och medve- farmakologiskt betingade faktorer. Gruppen
tandegörande av psykodynamiska processer, "hallucinogener" intar sålunda en särställning
vilket kan te sig som ett framvällande av omed- inom farmakologin, i och med att själva pre-
vetet material. paraten spelar en relativt underordnad roll för
I upplevelsens karaktär ligger också att filo- de psykiska effekterna i förhållande till fakto-
sofiska, kosmologiska och religiösa frågeställ- rer som "set" och "setting". Risken för, och ar-
ningar kan aktualiseras. Det skulle föra alltför ten av, de biverkningar som på senare år rap-
långt att ytterligare exemplifiera de synnerligen porterats förekomma i allt större utsträckning
varierande egenartade upplevelser, som fram- parallellt med ett tilltagande missbruk av hallu-
kallas av LSD och liknande hallucinogener. cinogener bör bedömas också mot denna bak-
Det bör dock särskilt betonas, att man under grund. För en mer ingående analys av dessa
1960-talet börjat uppmärksamma betydelsen av riskmoment och komplikationer hänvisas läsa-
sådana faktorer, som ej direkt har att göra med ren till Mårtens, Netz och Sundwalls artikel
den rent farmakologiska verkan. Förutom av (s. 30 ff).
Begreppet "psykotomimetika" har förväntningar härpå och som inte utsatts
för stressfaktorer som leder till en "psykotisk"
Under 1900-talet hade strukturlikheten mel-
episod. Enligt dem är det inte LSD i sig själv,
lan meskalin och adrenalin, och likheten mellan
utan en illa genomförd LSD-session, som med
meskalininducerade psykosliknande tillstånd
få undantag utlöser en icke avsedd "psykotisk"
("modellpsykoser") och schizofreni, varit några
episod hos en normal individ. För att undvika
utgångspunkter i den aktiva forskningen röran-
de jämförelser med patologiska tillstånd, som
de psykosernas biokemiska underlag. Sedan
tidigare gjorts, skapade Osmond 1957 termen
Hofmann 1938 syntetiserat och 1943 av en
"psychedelic" eller "mind-manifesting drugs",
slump erfarit verkningarna av LSD-25 beskrev
varmed han avsåg att "medlen åstadkommer
Stoll 1947 dessa i termer av modellpsykos. Un-
förändringar i det normala psyket, som inne-
der 1960-talet uppfattades den psykotomimetis-
bär en berikande upplevelse och ett vidgande
ka — psykoshärmande — aspekten som otill-
av vyerna". Som alternativ föreslog Osmond
räcklig för att täcka de viktigaste effekterna.
termen "psychelytic" ("mind-releasing"). Från-
Bland annat har följande psykosfrämmande
sett dagligt tal användes dessa båda termer nu-
kvaliteter hos LSD-påverkan nämnts: frånvaro
mera också i kliniskt-terapeutiskt sammanhang:
av autism (extrem självförsjunkenhet) och av
"psykedelisk" återfinns i amerikansk och kana-
hörselhallucinationer, det intakta medvetandet
densisk litteratur, medan varianten "psykoly-
och den intakta realitetsorienteringen (vilka bi-
tisk" vanligen är den europeiska termen. Nu-
dragit till Cohens namnförslag "pseudohalluci-
mera förekommer även beteckningen "con-
nogener" eller "illusinogener"), och framförallt
sciousness-expanding drugs".
betydelsen av den starkt förhöjda suggestibili-
teten och därmed av "extra-drug" faktorer.
När man framhäver olikheten med psykostill- Psykoterapeutiska applikationer
stånd bör man dock starkt betona den psykos-
Såväl i Europa som i USA och Kanada har
förebyggande effekten av att försökspersonerna
man sedan 1954 arbetat med hallucinogener i
varit medvetna om LSD-ingiften och härmed
olika terapiformer.
förberedda på dess resultat. De schizofrenifor-
Många amerikanska och kanadensiska rap-
ma tillstånd som ibland rapporterats i samband
porter är starkt optimistiska. I synnerhet vid
med missbruk, har i vissa fall gällt personer,
behandling av alkoholism och tvångsneuroser
som ovetande fått LSD. Även användningen
har anmärkningsvärt goda resultat ernåtts. De
av LSD såsom ett psykokemiskt stridsmedel
flesta rapporter har dock bemötts med skepsis
bygger i princip på sistnämnda premisser.
och kritik på grund av metodologiska brister,
framför allt bristen på dubbelblindteknik och
på tillräckliga uppföljningstider.
Begreppet "psykedelika"
Sedan 1965 har i USA sju kontrollerade kli-
Eftersom flertalet normala individer ej kan niska studier igångsatts med medel från Natio-
sägas bli psykotiska under LSD-påverkan, har nal Institute of Mental Health.
man fr.o.m. senare hälften av 1950-talet allt-
mer frångått det psykotomimetiska betraktelse-
Psykedelisk grundforskning
sättet. Masters och Houston (1966) framhåller
som ett faktum, att nästan alla LSD-påverkade Många amerikanska författare anser dock
under vissa betingelser kan uppleva ett kort- att forskning med hallucinogener inte bör be-
varigt psykostillstånd eller psykosliknande till- gränsas till strikt medicinska områden. Ofta
stånd, och som ett annat faktum, att en "psy- förekommer förhoppningar om hallucinoge-
kos" knappast någonsin uppkommer hos en nå- ners potentiella nytta, som har nästan utopisk
got så när frisk LSD-påverkad person, som inte klang. Masters och Houston framhåller sålunda
ducera 1 miljon doser per månad. Missbruket illegalt syntetisera LSD har F D A på samma
har i mycket karaktär av en epidemisk våg sätt licensbelagt lysergsyra och lysergsyreamid.
och har i vissa grupper blivit institutionalise- I USA klassificeras LSD inte som "narcotic
rat. Det finns en kult kring LSD med funktio- drug" men väl som "investigational drug". Det-
närer, mytologi, värderingar, eget slangspråk ta innebär att endast forskningslicenser genom
— ofta poetiskt och expressivt — och en tydlig F D A och N I M H berättigar till tillgång till sub-
gruppbildning. stansen. En lag om olaga innehav har införts
Orsakerna till missbruket är säkert många i flera stater.
utöver substansens verkan i och för sig, och ut- Det torde dock både i och utom USA vara
över svartabörsaktiviteten. Föreställningen om realistiskt att räkna med ett fortsatt och okon-
LSD motsvarar ypperligt önskningar om en trollerat bruk av hallucinogener trots motåt-
magisk, själsförändrande lyckodrog. Sexuella gärder. Mot denna bakgrund förefaller det
attribut tillskrives LSD-effekten. Det torde ock- vara nödvändigt att snarast utforska och ut-
så vara viktigt att attityder kring LSD kommit veckla de betingelser, vilka maximerar hallu-
att få socialpsykologisk funktion i gruppmot- cinogenernas säkerhet, effektivitet och tera-
sättningar med ideologisk och samhällspolitisk peutiska värde.
innebörd. Under 1960-talet har en protest mot The American Psychiatric Association (APA
det amerikanska samhället blivit allt tydligare 1966) har i juni 1966 gjort nedanstående dekla-
bland amerikansk ungdom. I denna ingår, för- ration, som enligt författarnas mening på ett
utom misstro mot den äldre generationen, adekvat sätt summerar gjorda och rapporte-
många element: åberopande av alienationen; rade erfarenheter:
intresse för österländsk livsfilosofi som kon- "The American Psychiatric Association
trast till kapitalistisk konkurrensanda, framför är medveten om och delar den utbredda be-
allt i form av Zenbuddismen (Zen betecknar störtningen bland allmänheten inför det oan-
ungefär vägen till det övervärldsliga tillstånd, svariga bruket av hallucinogenpreparatet ly-
som österländska mystiker kan uppnå efter sergsyredietylamid, vanligen kallat LSD.
livslång askes och övning; LSD kallas ibland Användningen av detta preparat bör be-
Instant Zen — analogi med t. ex. Instant gränsas till noggrant kontrollerade medicin-
Coffee); pacifism; hävdande av individualism; ska och vetenskapliga betingelser. Associa-
beatnik-attityder; betonande av sensualism och tionen motsätter sig bestämmelser som skul-
spontanitet m.m. Dessa — ofta seriösa — at- le undandra preparatet från legitim forsk-
tityder låter sig väl utnyttjas till en polemisk at- ning. Den terapeutiska nyttan av detta pre-
tityd för LSD, vilket Leary skickligt — och parat har ännu inte dokumenterats på ett
cyniskt — genomfört. tillfredsställande sätt i experimentella eller
kliniska erfarenheter, men de har givit till-
räcklig information för att berättiga till
Avslutning
fortsatt forskning beträffande preparatets
I samband med skärpningen av läkemedelsbe- möjliga värde. Vidare är Associationen över-
stämmelserna i USA efter thalidomidtragedin, tygad om att sådan forskning leds av kva-
och med att världspatentet gick ut, begärde lificerade forskare och har genomförts och
LSD-tillverkaren Sandoz 1963 central kontroll kommer att genomföras på samma säker-
av F D A (Food and Drug Administration) över hetsnivå som många andra preparat.
distributionen. Våren 1966 upphörde firman Obetänksam konsumtion av detta riskabla
med all distribution av LSD men deponerade preparat kan leda till, och leder inte sällan
20 gram hos N I M H . Motsvarande distribu- till, destruktiva fysiologiska och personlig-
tionskontroll har införts i Kanada och Eng- hetsmässiga förändringar. Associationen är
land. På grund av den ringa svårigheten att särskilt kritisk mot vissa personers använ-
dande av preparat på detta sätt för en
"mind-expanding" eller "consciousness-ex-
panding" upplevelse. Det finns för närva-
rande ingen solid grundval för dessa an-
språk. Ännu har inte de destruktiva konse-
kvenserna, för några som använder det med
dessa förväntningar, blivit tillräckligt kända
i facklig och allmän press.
Det är Associationens åsikt att det rik-
tiga sättet att säkerställa tillgängligheten av
preparatet för forskningsändamål är att an-
vända sig av samma typ av förordningar
och försök att informera allmänheten, som
man vanligen förlitar sig på för att skydda
allmänheten för oansvarigt bruk av experi-
mentella eller farliga preparat, men däremot
inte att totalt förbjuda dess framställning
och legitima användning."