ตรีโกณมิติ

1. วงกลมหนึง่ หน่วย

การศึกษาตรีโกณมิติในปัจจุบันเริม
่ จาก วงกลมซึง่ มีรัศมียาว

1

หน่วย และมี

จุดศูนย์กลางทีจ
่ ุดกำาเนิดดังต่อไปนี ้

O

θ

ถ้าให้  คือความยาวของส่วนของวงกลมทีว
่ ัดจาก

A(1,0)
A(1,0)

ไปยังจุด

C

เรา

กำาหนดทิศทางของกาวัดโดยใช้เครือ
่ งหมายบวกและลบ ดังนี ้

1.

ถ้า  

2.

ถ้า 

0

0

เป็นการวัดจากจุด

เป็นการวัดจากจุด

A

A

ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

เนือ
่ งจากความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมเท่ากับ

ความยาวของเส้นรอบวง

ดังนัน
้ ถ้า  

2.

2π r

แต่

= 2π

แสดงว่าการวัดเกิน

1

รอบ

การวัดมุม
การวัดมุม มีการวัดเป็น

2

การวัดแบบเรเดียน

θ

แบบ คือ วัดแบบเรเดียน กับ แบบองศา
เรเดียน

=

a

r
เมือ

ถ้า

a

คือ ความยาวของส่วนโค้ง

r

คือ รัศมีของวงกลม

r = 1 →2π

เรเดียน

= 360

AC
องศา

r=1

π

3.

เรเดียน

= 180

0

ค่าของฟั งก์ชันรีโกณมิติขนาดของมุมมีค่าต่าง ๆ

x = cos θ
y = sin θ
y
π /2
(0,1)
0,2π

π
x
(-1,0)

(1,0)
3π /2
(0,-1)

จากรูป เราสามารถสรุปค่าของฟั งก์ชันตรีโกณมิติสำาคัญ ๆ ได้ดังนี ้

0(0 )
0

π /2 (90 )
0

π (180 )
0

3π /2(270 )
0

sinθ

0

1

0

-1

cosθ

1

0

-1

0

4.

ความสัมพันธ์ระหว่าง

cosecθ

กับ

sinθ

cotθ
sin

2

sec

- tan

θ

cosec

cosθ , secθ

+ cos

θ

2

กับ

2

θ

2

2

θ

= 1

θ

= 1

- cot

2

กับ

เมือ

= 1

θ

tanθ ,

cosθ ≠ 0
เมือ

sinθ ≠

0
5. การหาค่าฟั งก์ชันตรีโกณมิติ(เพิม่ เติม)
sin(π -θ )

= sinθ

cos(π -θ )

=

-cosθ
sin(π +θ )

= -sinθ

cos(π +θ )

= -cosθ
sin(2π -θ )

= -sinθ

cos(2π -θ ) =

= sinθ

cos(2π +θ ) =

cosθ
sin(2π +θ )
cosθ
sin(-θ )
=

= -sinθ

cosθ

sin(π /2-θ )
θ )

cos(-θ )

=

sin(π /2+θ )

=

cosθ

sinθ
=

cos(π /2+θ )

cosθ
= -sinθ

cos(π /2-

sin(3π /2-θ )
θ )

= -cosθ

cos(3π /2-

= -sinθ

sin(3π /2+θ )

= -cosθ

cos(3π /2+θ )

=

sinθ

6. ฟั งก์ชันของผลบวกหรือผลต่าง
sin (A+B)

=

sin AcosB + cosA sinB

cos(A+B)=

cosAcosB - sinAsinB

tan (A+B)

=

tanA+ tanB
1-tanA tanB

sin (A-B)=

sin AcosB - cosA sinB

cos(A-B) =

cosAcosB + sinAsinB

tan (A-B)=

tanA- tanB
1+tanA tanB

7. การเปลีย่ นผลคูณของฟั งก์ชันให้อยู่ในรูปผลบวกหรือผลต่าง
2sinAcosB

=

sin(A+B) + sin(A-B)

2cosAsinB

=

sin(A+B) - sin(A-B)

2cosAcosB

=

cos(A+B) + cos(A-B)

2sinAsinB

=

cos(A-B) - cos(A+B)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful