Objektif am Mengetahuikonsepasaskebakaran Mengetahuibagaimanaapimerebakdankaedahuntukmemadamkebakaran Memahamikegunaanalatpemadamapi Mengetahuitentangpencegahankebakarandanalat -alatpencegahankebakaran Menyatakankaedahmembacapelantindakanakeselamatandan

lokasikebakaran Pengenalankebakaran: Apisemasakecilmenjadikawanapabilabesarmenjadilawanadalahpepatah yang amattepatdenganpeggunaanapidalamkehidupanseharian .biarpunapiadalahsuatusumber yang amatpentingdalamkehidupannamunjikatidakdikawalsecarabetuliaakanmenj disesuatu yang a merbahayakepadakehidupan. Puncakebakaran: Kebakaranhanyaakanberlakuapabilaterdapat 3 unsuriaitubahanapi yang membantusepertikayu,kertas,minyakdanudarauntukmembekalkanoksigendanhaba yang tinggiuntukmenghasilkannyalaanapi.rajah 1.1 menunjukkansegitigakebakarandimanatigaunsurtersebutakanberlakuuntukmenghasilkankebakaran. Kebakaranbukansahajamengakibatkankehilangannyawamalahmelibatkankerugianwangdanhartaben da yang melibatkanribuanringgit.antarapunca-puncaawalkebakaranialah: 1:percikanapikimpalan,bungaapidansebagainya. 2:apiubatnyamuk,puntingrokok,danmancis. 3:kebocoranataumampatan gas. 4:habamekanikal yang terjadiakibatgeseran. Keselamatanindustri Puncakebakaranyang disebabkanelektrik: 1:litarpintas 2:lebihanalirankuasa 3:pemanasansetempatpada terminal 4:pemasangan yang salahdalampenggunaansaizwayardansaiz 5:kebocoranaruselektrik

suhu.suhunyaakannaikdanjikasampaisuhunyalaaniaakanter bakar.cecairatau gas akannaikkeatasdan gas yang sejukakanturunkebawahsecarapusingan.jikakebakarandidalambangunan. 3:bahangan:pemindahanhabamelaluigelombangcahayadaripadakebakarantersebut.jadikitaperlumemisahkanunsurunsurtersebut. udara. Istilah yang digunakanbagimemadamkebakaran: 1:melaparkan: memindahkanbahan yang belumterbakarketempatlain.memecahataumenghancurkanbahanapi yang mudahterbakarsupayamudahterpadam. 3:menyejukkan: .ataukesilapanma nusiatersebut 3:factorsengajadibakar:akibatperbuatanmanusiasepertikhianatataudengki Apibolehdikelaskankepadabeberapakelas: Cara kemerebakanapi: 1:olakan haba:pemindahan yang berlakudalambendamudahalihseperticecairataugas. 2:pengaliran:hababergerakmelaluibahanbahanpengalirsepertilogam.Sebabberlakunyakebakaran 1:faktorsemulajadi:kejadianbencanaalamsepertikemaraudanletusangunungberapi 2:faktorkemalangan:kejadiansepertikelalaian.gasgas yang panasiniakannaikkeatasbersama asap melaluilubangtanggadanlubanglifdansebagainya. 4:terusmenerus:iaadalahcara yang paling cepat.bahanpengaliriniakanmenjadipanasdanjikab ahanapi yang bersentuhandengannyamakasuhunyaakannaikdansampaikesuhunyalaandanterbakardengansendirin ya.bolehbergerakmelaluikacatingkapdanap abilabahanapimendapathabasecarabahangan.batu.apabilabahanterbakarsalingbersentuhandengansatu sama lain. Cara memadamkebakaran Nyalaanterdiridaripada 3 unsuriaitubahan.kecuaian.kepanasanakanb erkuranganapabilajarakdaripadapuncakebakaranberjauhan.simendindingdanlantai.memindahkanbahanapiyang terbakarketempatlain. 2:melemaskan: menghalangkemasukanudaradenganmenutuppermukaanbahanapi yang terbakarsupayatidakdapatmembantukebakaran.

2 AlatPemadamApi Ramai orang biasamelihatalatpemadamapitetapitidaksemua yang mengetahuicaraianyaberfungsi. UntukKelas A. 4.2.3 menunjukkangambarajahberlabelbagialatpemadamapi. Terbuktiselamat.B. 4.sifat air yang sejukdapatmempercepatkanpemindahanhabadenganmenurunkanhabadansuhukebakaransehinggak etahap yang paling rendahmakanyalaanakanterpadam.Diantaraalatpemadamapi yang selaludigunakanuntukmembantupemadaman di peringkatawalalah:i i) Jenis yang mengeluarkan air iaitu soda acid dan Water co2 ii) Jenis yang mengeluarkanbuih Memadamkebakaranminyak Kebakaranbahanalkohol (Pola) Tabungnyaberwarnakrim KeselamatanIndustri iii) Jenis yang mengeluarkandebukering (Jenis ABC) Debukeringmengandungibahan sodium bikarbonat.1 KategoriAlatPemadamApiTerdapatbeberapakategorialatpemadamapi yang digunakandandiluluskanolehJabatanBombadanPenyelamat.BCFdanserbukkering. C.Alatinimerupakansatualatpencegahankebakaranmudahalih yang penting. Rajah 4. Setiapalatpemadamapiditandakansimbolkelasapidandinyatakanjenisapiyangbolehdipadamkan. 4:memutuskanrantaitindakbalas: memutuskanrantaikimiadenganmenggunakanalatpemadamapisepertiCoz. Tabungnyaberwarnabiru iv) Jenis yang mengeluarkan gas y Mengandungi gas karbondioksida .

Aim -Halakanmuncungalatpemadamkepuncaapi (bahan) B.2Cara MenggunaAlatPemadamApi Cara untukmenggunakankebanyakanalatpemadamapipermulaanadalahberdasarkansingkatanperk ataanPA SS dancaramenghalakanalatpemadamanadalahberdasarkan Rajah 4.1Pengurusan risikokebakaran Pihakpengurusandanketuapenghunisesebuahbangunansamaada di tempatkerjaataukawasanperumahanperlulahmengambillangkahkeselamatansepertiberikutsebagaip ersediaanuntukmenghadapisebarangkemungkinanberlakunyakebakaran : http://www.com/doc/35499901/Unit-4-Keselamatan-Kebakaran .Pull .S.S.3 PENCEGAHAN KEBAKARAN Pencegahankebakaranmerupakansatutindakanlangkahawal yang mestidiambilbagimengelakkanapikebakarandaripadaberlakudanjugalangkahawalbagimengelakkanke bakaran yang barubermula(infant stage) daripadamerebakkepadaperingkat yang bolehdikawallagi (uncontrollable stage ) .Squeeze -Pusingatautekanpemegang C. P.4.Sweep .3.y y y Agenpemadam yang bersih Tidakmerosakkankompenanelektrik Tabungnya yang berwarnahitam Keselamatanindustri 4.halakanpancutankearahpuncaapipadajarak 3 metersehinggaapipadam 4.scribd.4.Tarik pin di atasalatpemadamapi A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful