PAGALBINE PRIEMONE ARCHITEKTAMS

,

PROJEKTUOTOJAMS IR STATYBININKAMS

Pratarme
Tai antrasis tektams, paskatino neabejotinas poreikis metalo musu dilema: Greta Pasaulyje salvje. kokius musu leidinys, skirtas
0

archi-

gaminamu Antrajame karstojo ir paqrindine "Huta profiliai ir

pagal sias normas. sio leidinio profiliu Paciu kitose skyriuje Lenkijos didziausiu Europos skyriuje naudotus pateikiame kuriu gamykloje rnatrnenu pateikiama apie galima gamin ius formavimo sortarnenta.

konstruktoriams keletas leidinio gausiai Daznam metalo naujos,

ir tiekejams.

ii isleisti
pirma

aplinkvbiu.
skaitvtoju

Tai visu

dornejimasis lengvomis domimasi statant

dalis gaminama

issamesnes

informacijos.

Katowice". gaminami

naudojamomis vis labiau statytojui profilius

gamyklose.

konstrukcijomis

Treciajarne informacija maziausiai cinkuotas

sio leidinio projektuotojams iki siol Lietuvoje

Lietuvoje naudoti

iskvla

ir architektams kurias taikyti

viena ar kita obiekta, jau iprastu atviru karsto]o valcavimo profiliu pastaruoju metu pradeta gausiai naudoti plieno varnzdziu profilius (vamzdinius profilius), kuriu konstrukcijos gaminamos pavirsius korozijai, neivertina taiko z erno s Ierrnu kad, valcuotu markes salvqorns. yra lenqvesnes ir paprasciau be to ju isores
0 siuos

metalo

groteles,

labai ivairiais Paprastai standartiniu isankstini profilius. galima Taskais sandelvje ir Be

bOdais. ivairus ilqiu metalo profiliai taciau. gaminami atliekant ivairiu ilqiu ir kampais. yra pacios UAB

Produkcijos pateikimas
- 6 ir 12m, pageidaujant, ivairiais

bei montuojamos, yra kiek mazesnis.

uzsakvma. Uzsakovui supjaustyti

galima pagaminti ilgiais

pavirsius

plieno profilius

dazvti kainuoja gerokai pigiau, jie daug atsparesni
kadangi neturi astriu briaunu. trOkumo tiek projektuotojai markes. profiliu plienui. masineje naudojant toms plieno Taciau del informacijos varnzdiniu kokvbe naudojimas palyginti profiliu. ir esant s vienodus

pazvme tu matmenu profiliai Kaune, jie nuolat papildomi. leidinyje metalo isvardvto produkcijos ir kitokiu profilius; profilius HEAA, metalo s (37p.),

siarne

skerspjOvius tvrinejimai, su fermomis

aukstos.
Teoriniai

tiek ir

populiariausios

"Serfas " gali pateikti - besiOlius varnzdziu - karstojo - besiuliu - preciziniu valcavimo ternptu

qaminiu: HL, HD,

eksperimentiniai

taip pat varnzdiniu statyboje is iprastu tas pacias surnazeja parode. karstai plieno

W, UB, UAP, JIS;
varnzdziu: varnzdziu: metalo profiliu:

paciorns

eksplotavimo 15-20 proc.

plieno sanaudos

Naudojant aukstesnes tai paciai konstrukcijai sumazinti konstrukciji, Vakaruose Moskva daugiausiai

markes pliena (S 355) galima 30-40 proc. Metaliceskije 1984). Todel aukstos apie Strojizdat plienai. skyriuje

- juostu, kvadratu: - [vairiu saltai lenktu tureklu: - ivairiu cinkuotu - aliuminio - plieno pakloto

- keliu apsauqiniu atitvaru ir cinkuotu tiltu
metalo konstrukciju:

jo iseiqa (V.K. Faibisenko:

ir naudojami

skardos

ir varnzdziu:

kokvbes, mazai legiruoti Pirmajame sio leidinio

danou:
tvirtinti; plienu:

kalbesime

Vakaru valstvbiu patirti sioje srityje. Be to norime pade ti projektuotojams suvokti esminius skirtumus supazindinti skaiciavimo Leidinyje "Stalprodukt qrupes profiliu naudojant ivairias plieno rusis. bei su varnz diniu pagrindais. konstrukciiu

- qelefinkelio beoiu: - spuntu krantinerns

- sleciminiu indu duqnu: - specialiosios paskirties - arrnaturiniu plienu.

nurodytos Lenkijos firmos S.A." ir PrancOzijos qamvbines gaminamu varnzdziu

Autoriai:
lnzinierius Valunta Dekojame Autoriai technikos visiems atsipraso direktorius uz pastabas .Jusu atsiliepirnu, uz galimas klaidas ar kitus Tautvydas Janickas. ir pasiOlymus bei Assoc. prof. dr. Antanas

"Tubeurop France" sortamentas.

Kartu su varnzdziu profiliais naudojamos ir tradicines, iprastos metalo konstrukcijos is atviru karstai valcuotu profiliu. Pastaruoju metu, labai pabloqejus Rusijos bei Ukrainos metalo qarniniu kokybei ir sortamentui bei Lietuvoje atsiradus kompiuterinerns projektavimo programoms pagal DIN normas, iski!o poreikis metalo profiliu,

bei toliau laukiame

netikslumus. Prasorne mus informuoti tel. (8-27) 45 67 75, (8-27) 40 02 23, faks. (8-27) 45 66 53, elektroninis pastas: serfas@takas.lt

I

Turinys
[vadas 1 Bendroji dalis 1.1 Ribiniai buviai 1.2 Skaiciavirnas ribiniu buviu metodu 1.3 Plieno markes 1.4 Takumo ribos padidejirnas saltai valcuojant 2 Profiliq klasifikacija 3 Asiniai gniuzdomieji elementai 3.1 Bendroji dalis 3.2 Apskaiciavirno metodas 3.3 Paqalbines skaiciavirno priernones 4 Lenkiamieji elementai 4.1 Soninio-sukamojo 5.1 Bendroji dalis 5.2 ApskaiCiavimo metodas 5.2.1 Stabilumo apskaiCiavimas 5.2.2 [ternpirnu skaiciavirnas 5.2.2.1 [ternpimu skaiciavimas neivertinant skersines (slyties) apkrovos 5.2.2.2 [ternpirnu skaiciavimas nuo skersines (slyties) apkrovos 6 Plonasieniai profiliai 6.1 Bendroji dalis 6.2 Staciakarnpiai varnzdziu profiliai 6.2.1 4 klases profiliu geometrijos 6.2.2 Apskaiciavimo budas 6.2.3 Apskaiciavirno priernones 6.3 Apvalieji varnzdziu profiliai savvbes klupimo skaiciavirnas 5 Necentriskai gniuzdomieji elementai 4 5 5 5 5 6 7 11 11 11 15 16 16 16 16 16 16 18 19 19 20 20 20 20 22 22 24 24 24 24 25 26 26 27 28 30 32 35 36 37 45 58 62 65

7 Santvarq elementq klupimo ilgiai
7.1 Bendroji dalis 7.2 Tikrieji ilginill ir spvriu elernentu, turinciu sonine atrama. klupimo ilgiai 7.3 Santvaru juostos, kuriu mazgai neturi soniniu atrarnu

8 Projektavimo pavyzdziai
8.1 Gniuzdornuju kolonu is varnzdziu profiliu apskaiciavimas 8.2 Staciakarnpiu varnzdziu profiliu kolonu. kai jos apkrautos gniuzdymu ir vienaasiu lenkimu 8.3 Staciakarnpiu varnzdziu proflliu kolonos skaiciavimas. kai ji apkrauta qniuzdvmu ir dviasiu lenkimu 8.4 Gniuzdornosios kolonos is plonasieniu staciakarnpiu varnzdziu profiliu skaiciavirnas 8.5 Plonasieniu staciakampiu varnzdziu profiliu kolonos skaiciavirnas. esant necentriskarn qniuzdvrnui ir dviasiarn lenkimui 9 Zymejimas 10 Literatura 11 Vamzdziq profiliq sortamentas 11.1 Varnzdziu profiliu technines charakteristikos 12 Karstojo valcavimo profiliai 13 Saltai lenkti profiliai 14 Cinkuotos platformq groteles, laiptu pakopos ir tvoros elementai 15lvairiq saliq konstrukciniq plienq palyginamoji lentele

86

[vadas
Daznai manoma, kad projektuojant plieno konstrukcijas viso labo pakanka isspresti problemas, susijusias su ju elernentu ir rvsiu apskaiciavirnu. Pagrindinis dernesvs skiriamas tik konstrukcijos statiniam ar nuovargio atsparumui bei pastovumui ir sanduru laikymo galiai. Toks poziuris klaidingas, nes ignoruojami tokie svarbus aspektai kaip gamybos budas, montavimas ir (kai butina) apsauga nuo ugnies. Labai svarbu suprasti, kad taikant tiek apvaliuosius, tiek staciakarnpius varnzdziu profilius reikia specialiu ziniu ne tik visose anksciau isvardvntose srityse, bet ir ziniu apie atviru profiliu naudojima iprastoje statyboje. Vadove aptariami apvaliuju ir staciakarnpiu varnzoziu profiliu klupimo aspektai, bei tai, kaip juos apskaiciuoti ir isspresti pastovumo klausimus. Sis projektuotojo vadovas yra paqalbine priernone architektams ir konstruktoriams. Jame pateikti naujausi varnzdziu profiliu tvrimu rezultatai. Dazniausiai atsizvelqiama i EN 3* paskutiniojo leidimo "Plieno konstrukciju projektavimas" 1 dal]: "Bendrosios taisvkles pastatams" ir priedus 1 bei 2. Skaitytojas gales susipazinti su pagrindiniais "Euronorrnu 3" ir kitu saliu norrnu skirtumais. Be to, esant galimybei, kai kurie reikalavimai ir rekomendacijos bus pateiktos pagal Australijoje, Kanadoje, Japonijoje ir JAV, taip pat keliose Europos salyse qaliojancias normas. Pastaba: skaiciavimuose pateiktos asvs y ir z, kurios naudojamos daugelyje Europos saliu. Taciau techninese charakteristikose ir kitose tolirnesnese sio leidinio dalyse asvs bus zvmimos mums iprastu bOdu: x ir y (x - keicia y; y - keicia z).
* "Euronormos 3"

I

I

I

Jos gali buti paimtos is "Euronormu 3" ir kitu nacionaliniu standartu. Plienu markiu nuorodos 1 lenteleje pateiktos pagal ISO 630[8] taip pat pagal EN10 025 [31]. Tai vpac taikytina pastovumo analizei...65 isilqinis skersinis 26 22 22 17 visu markiu konstrukciniam E=210 000 N/mm2 plienui.konstrukcijos arba jos dalies. Fizines konstrukcinio plieno savvbes Tamprumo modulis Slyties modulis Puasono koeficientas Linijinio temperatures pletirnosi koeficientas G = (E ) = 81000 N/mm 2 21+v v=0. riboja funkcini efektvvurna.720 . Mechaniniai trCikumai 1 lentele . kai konstrukcija neatitinka projektui keliarnu reikalavimu. cia <p = lIYM . pailqejimas procentais Lo=5. nepastovurna.630 550 . kurios gali siek tiek skirtis viena nuo kitos. rekomenduojamos 2 lentele. pavvzdziui. Ribiniai bCiviai yra tokie.tai. maksimalia stiprumo ribos f u reiksrne ir pailqejimu lOu' Plieno rnarkes atitinka karstojo ir saltojo formavimo varnzdziu profilius..saugos ribin] buvi: . Karstojo formavimo varnzdziu profiliams (apvaliesiems ir staciakarnpiarns) yra taikytini Europos standartai EN 10 210..vibr aci]a.Konstrukcinio Plieno marks plieno markes Stiprumo riba Fu (N/mm2) 340 . Fe360 Fe430 Fe 510 FeE460* * is EN 10210 1 dalies [20] 2 lenteleje pateiktos fizines savvbes. 1..1 ) Cia YF =patikimumo YM =patikimumo koeficientas poveikiui F koeficientas atsparumui R F=poveikio dydis R=atsparumo dydis atitinkamam ribiniam bOviui YF F=Fd yra vadinama skaiciuojarnoji apkrova kai R/YM = Rd yra skaiciuojamasis atsparumas. 1990. gadina pastata ar jo dalis.3 Plieno markes 1 lenteleje pateikiamos dazniausiai naudojamos konstrukciniu plienu rnarkes su nominalia minimalia takumo ribos f y reiksrne.470 370 . Siuo metu remiamasi skaiciavirnu ribiniame bCivyje. kaip kietojo kuno.jS. Kaip pavyzdi pateiksime JAV norrnu skaiciavirnus. kuri sukelia nemalonius pojucius zmonerns. Min. 24 20 20 15 Takumo riba f y (N/mm2) 235 275 355 460 . Siuolaikiniai nacionaliniai ir tarptautiniai projektavimo standartai rekomenduoja atsparumo ribas nustatancius metodus. Saugos ribinis buvis asocijuojamas su konstrukcijos suirimu ar kitokiu gedimu. Tinkamumo ribiniams bCiviams nustatomi tinkamumo kriterijai apima: .. Jos gali skirtis nuo kitu standartu.1 Bendroji dalis 1.540 470 .tinkamumo ribos buvi. 1. metalo itrukimus.. lemiantys konstrukcijos bukle.2 Skaiciavimas ribiniq biiviq metodu EN 3 skaiciuojant ribiniu buviu metodu turi buti atsizvelqta i: (1 . kuriai turi itakos mechaniniai ir geometrijos netobulumai. pusiausvyros netekima: -laikanciosios galios sumazejirna. Del geometrijos trukurnu konstrukcijoje galimos deformacijos.. kelianciu qresrne zrnoniu gyvybei. liekamieji itempimai konstrukcijos elementuose ir jungtyse. Saugos ribinis bCivis apima: . gadina apdaila bei nekonstrukcinius elementus: . pavvzdziui.3 a=12·10-6/oC p =7850kg/m3 l Tankis I . kurie sukelia konstrukcijos isvaizdos pokvcius ar trukdo efektyviai naudoti (taip pat ir kai mechanizmai genda ar jiems reikalinga technine prieziura). 1 dalis [20]. Sio leidinio tikslas nera detaliai aptarti sias savokas. "nuovarqi" ar kitus atitinkamus ribinius buvius.1 Ribiniai biiviai Dauguma plieno konstrukciju projektavimo norrnu yra sudarytos skaiCiuoti ribiniu buviu metodu.deformacijas ar nuokrypius. tokius kaip deformacijos ir itempimai. Ribiniai bCiviai skirstomi i: .

saltai formuojant vamzdziq profilius cia fYb = nustatyta bazines rnedziaqos takumo riba ir maksimalioji stiprumo riba tempiant (N/mm2) *fu t=sieneles storis (mm) A=bendrasis skerspjOvio plotas (mrn-): k=koef. esant daugiau nei 580°C praranda savo mechanines savybes Vidutine takumo riba: vidutine takumo riba f yagali bOti nustatyta is visu rnatrnenu skerspjOvio bandvmu arba [19.10 +-_---\+_~~---ll-'l. (fuyb').1. leidzia greitai ivertinti vidutine keturiu baziniu konstrukciniu plienu takumo riba saltojo formavimo kvadratiniams ir staciakampierns varnzdziu profiliams. t2/A) . kai vidinis spindulys <5t. f ya If y b dldejlmas 1. f ya =neturi virsvti f u ar 1. Saltai torrnuotu kvadratiniu ir staciakarnpiu varnzdziu profiliu takumo ribos didejirnas I . 3 lentele.20 -. Takumo ribos didejimas. nurodytas 3 lenteleje.15 Y y -'--..A----1t--__:~~--- 1t----- fYb=235N/mm2 =275N/mm2 =355N/mm2 =460N/mm2 1. kuris gali buti naudojamas skaiciuojant pagal taisykles.---y---rwn-----------------. kai elementai yra lenkiami. ivertinantis gamybos buda (k=7 saltajarn valcavimui). is kurio saltai formuojamas profilis. kurios yra veikiamos aukstu ternperaturu".05 o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 b+h 2t 1pav.yb b+h (1. *profilis. Saltojo formavimo kvadratiniu ir staciakarnpiu vamzdziu profiliams Iygtl galima supaprastinti (k= 7 visiems saltojo formavimo profiliams ir n=4) gauname: f ya=fyb+-- 14t ( f ) f u. n= 90° sulenkirnu skaicius skerspjOvyje. 32]: f ya yb =f +(k' n .2 f yb ' Stiprumo ribos padidejirnas saltai formuojant neturi buti naudojamas toms detalerns. veikiamas aukstu ternperaturu. -f Takumo ribos .4 Takumo ribos didejimas saltai valcuojant Saltojo formavimo profiliai turi didesne takumo riba del deformavimosi kietinant. Vis delto sis padidejirnas gali buti panaudotas tik tempiamiesiems bei qniuzdomiesiems elementams ir negali buti naudojamas. Z --0'- r/ ~> <~ t h 1. Pagrindine medziaga: Pagrindine rnedziaqa yra karstai valcuotas plieno lakstas.3) 1 pav. 1.

Metodas "tamprus-tamprus" 4 profiliu klase Siai klasei priklauso profiliai su plonesnernis nei 3 klases sienelernis. Jos skiriasi nuo reiksrniu. Sistema privalo likti statikos pusiausvyroje.2 Profiliq klasifikacija Galima naudoti ivairius plieno konstrukciju analizes model ius apskaiciuojant iternpimu atstojarnasias (normalioji jega. Profiliu klasifikavimas ir skaiciavimo metodai i I .2] pateiktos skirtinqu profiliu klasiu ribines liaunio b/t ir d/t reiksrnes. Profilyje galima suformuoti plastin] sarnvra. Profilis turi bOti klasifikuojamas pagai palankiausia (auksciausia) elernentu klase qniuzdant ir/ar lenkiant. kad profilis neturi bOti plonasienis. kai skerspjOvio krastinis sluoksnis teka.__ -----IT 1 li----------'/i - 1 - -li----------li 1 -li----------li 1 +fy i -fy +1. Visiskas plastiskurnas atsiranda visa me skerspjOvyje (dvi staciakarnpiu iternpimu diagramos). kad profilis ar jo dalis nesuklups nepasiekes saugos ribinio bOvio. naudojarnu 1-3 profiliu klaserns. kuris gali pasisukti. i -I. sly ties je qa. ivertinant vietini klupirna visiskas profilio plastiskurnas. 2 klase visiskas profilio plastiskurnas. nustatantis profilio maksimalaus atsparumo dvdi plastiskasis tamprusis tamprusis tamprusis plastiskasis plastiskasis tamprusis tamprusis 2 pay. 4 . kai plastiniu sarnvru kiekis yra pakankamas tokiam mechanizmui sukurti. bet turi ribota qalirnvbe pasisukti. Dazniausiai susiduriama su trimis skaiciavimo metodais (2 pay). nustatantis iternpimu atstojarnasias Metodas. I -fy +fy +fy 1 -fy Metodas. Pirrnuju triju metodu taikymas remiasi prielaida. tai reiskia. santykis d/t apvaliesiems varnzdziu profiliams neturi virsvti tam tikru rnaksirnaliuju reiksmiu. Saugos ribinis bOvis pasiekiamas tada.Glentelese pagal "Euronormas 3" [1. ribotas pasisukimo dydis 3 klase Tamprusis profilis. kaip parodyta 4. takumo riba krastiniarne sluoksnyje 4 klase Tamprusis profilis. Svarbu nustatyti tikslias vietinio klupimo poveikio paklaidas nustatant profiliuose ribinio momento ar atsparumo qniuzdvmui dvdzius. 0 to reikia plastiskajai analizei. Kr itine s ribos bOvis yra Profiliq klases Atsparumo apkrovoms dydis 1 klase pasiekiamas formuojant pirrnaji plastiskaji sarnvra. Kiti standartai pateikia siek tiek skirtingas reiksrnes (palyginkite lenteles 8 ir 9). 3 ir 4 klases profiliai pagal metoda "tamprus-tamprus" vienas nuo kito skiriasi tik reikalavimu vietiniam klupimui 4 klasei. lenkimo ir sukimo momentai konstrukciju elementuose). 5 ir 6 lentelese. Profiliai gali didinti savo plastiskaji stipruma. Siai salvqai ivykdyti santykis b/t staciakarnpiarns varnzdziu profiliams. Saugos ribinis bOvis yra pasiekiamas. visas pasisukimo dydis [ternpimu pasiskirstymo ir pasisukimo dvdziai D---. Metodas "tamprus-tamprus" 3 profiliu klase Siuo metodu apskaiciuojarna grynL[jL[ tarnpriuju iternpirnu atstojamosios ir skerspjuviu atsparumo dvdziai. Metodas "tamprus-plastlskas" 2 profiliu klase Siarne metode iternpirnu atstojamosios yra apibreziarnos tamprumo analize ir palyginamos su plastiskojo elemento profilio atsparumo dydziu. Metodas "plastin is-plastin is" 1profiliu klase Sis metodas nustatytas skaiciuojant plastiskuoju metodu ir plastiniu sarnvru formavimu bei mornentu persiskirstymu konstrukcijoje.

:h K~ U'h h/t ::. 1':' h h/t :::..lt santykis staclakampiams hl=h-3t Briaunos: (vidinis elementas statmenas lenkimo asia i) _t_ m-· I r 1 Jh h lenkimo asis h. 38£ Cia a<0.81 460 0.62£ (1-'I'~ e = ~235 fy fy £ 235 1 275 0.41.42£ / (0.51 s= ~235 fy e £2 5 lentele.5 -1) h/t:::. Ribinis h.92 355 0.72 0. >0.67 + 0.5 h/t ::.456C/(13a -1) 2 h/t :S83£ [ternpimu pasiskirstymas elemente (gniuzdymas teigiamas) *~. D:.33'1') Cia 'I' <-1 h/t :0.92 0.z y Y d z Profiliu klase 1 2 3 Gniuzdvrnas ir/ar lenkimas d/t :S50£2 d/t :S70£2 d/t :S90£2 f)N/mm2) 235 1 1 275 0.72 I . = h . JZlfy. Ribinis d/t santykis apvaliesierns vamzdzlu profiliarns t[lJ .66 460 0.5 h 2 1 ---fy- -~ =---c___ +1.81 0. Cia 'I' >-1 3 h/t :S124£ h/t:S 42£ h/t :0.5 h/t ::.4 lentele.72£ h/t :S33£ \ Cia a> 0..396E/(13a Cia a> 0. 36E/a Cia a.31 Klase Sienele lenkiama +ly Sienele qniuzdoma +ly [ternpimu pasiskirstymas elemente (gniuzdymas teigiamas) 1 D cec: h ly+ Sienele lenkiama ir qniuzdorna +ly h' ~n ly.85 varnzdziq profiliarns 355 0.5E/a +fy +fy + 2 h/t:::.

r i i::=~ I . SkerspjOvio juosta ( vida us elementai lygiagretOs lenkimo asiai): b.:-:. . kad ribiniu bit reiksmiu skirtumai staciakampiarns ir apvaliesiems varnzdziu profiliams nacionalinese normose nera tokie dideli. l.:-_--=-_-_-_-_-_:~1 b==.L_:-_:-_:-_:-_:-_:-_:-_:-~i 3 b/t::. Apvaliuosiuose vamzdziu profiliuose. Galima teigti. . kad plienu markes...pasiekus takumo riba f y . 8 ir 9 lentelese pateikiamos ribiniu bit ir hit santvkiu reiksrnes apvaliesiems ir staciakarnpiarns varnzdziu profiliams. I .entele 8 parodo..2....72 £=t fy(N/mm2) 235 1 275 0. . Naudojant metoda "plastiskas-plastiskas' (visas pasisukimas) deformacijos £ u atitinkancio s rnaksirnaluji stiprurna tempiant fu turi bOti maziausiai 20 kartu didesnes uz takumo deformacijas £ y ..6 lentele.65 ~~o fA.:-~ ~':. (cia A 0 yra pradinis profilio plotas) negali bOti rnazesnis nei 15%... " " " " " " === " L=-:_-_-:_-_:-. . kurios yra rekomenduojamos [vairiornis nacionalinernis normomis [3].. = b • 31 Gniuzdornajarn profiliui +1 1 f.42£ b/t::.:-. nuokrypiai yra gerokai rnazesni (rnaziau nei 10 %) 9 lenteleje matyti... ~=::1 I I 1 b/t::..81 i fy +1 1 f.:-_:_J II II II :' II " I' II I' ==: b/t::.. apkrautuose koncentruota apkrova.92 fy £ 7 lenteleje yra nurodytos bit. F==I b. .I I' !. hit ir d/t reiksmes skirtingoms varnzdziu profiliu klaserns. f u If y~ 1. 2L minimalusis pailqejirnas suyrant isrnatuo to ilgio elemente Io =5. 38£ lternpimu pasiskirstymas elemente ir profilyje (qniuzdvrnas teigiamas) +1 1 I. 42£ 460 0. nurodytos 1 lenteleje karstojo ir saltojo formavimo varnzdziu profiliams. 42£ 2 II II " " " " " " " " Ii Ii Ii :' . Staciakarnpiu varnzdziu profiliu plocio b ir aukscio h reiksrnes yra nustatomos taip: b/t=b. profiliu ribinis b.lt santykis. Skerspjiivio juostos staciakampiu vamzdzh.. b/t ::.. b. atitinka siuos reikalavimus. pagal Euronormas 3 [1. . "Plastiskas-plastiskas" (1 klase) ir "tarnprusisplastiskas" (2 klase) nurodytas stiprumo tempiant minimaliosios reiksrnes f u ir takumo ribos f y santykis turi bOti ne rnazesnis kaip 1. Ypac tai isrvskeja dabartinese Amerikos normose AISC 86. profiliu tipams ir [ternpirnu pasiskirstymui siekiant nustatyti skirtinqu profiliu klases. .=b-3t I'~>I b r 1 Klase [ternpimu pasiskirstymas elemente ir profilyje (gniuzdymas teigiamas) Lenkiamajam profiliui +1 1 f... kad ivairiose nacionalinese normose lenkiamiems apvaliesiems varnzdziu profiliams yra didelis d/t santykio reiksrniu skirtumas. ' '' " " " " " " II II II i: I' I' I' !i :_l.lt+3 ir hit = h. " " " II II " " " " " i: I' " " II II I' " . . 42£ 35 /t' 355 0... 33£ b/t::.:-.1) Toliau.2 (2.lt+3.. .:-_:--=-.

7 £ 2 70 £ 2 70 £ 2 66.3 103.mJIID 32.2 37 £ 34£ 34. Part 1 (1985) AISC/LRFD (1986) Sajunqa Eurocode 3 [1] Part (11.5 I> 2 70£ 2 76.6 3 375 36.2 ir 3 klasiq profiliams.2 454£ Plastiskurno riba (2 klase) 29.4 29.0 76.1 25.3 61.2 45 36 33.::::. ffillllIlfllill .6 32.89) BS 5950.5 127 117.1-M89 DIN 188000. Maksimaliosios rlblnes d/t santykio reiksmes apvaliesiems vamzdziq profiliams jvairiq saliq normose Salis Normos Asinis qniuzdvrnas 98..6 86.ir d/t santykiq reiksmes 1.5 70 59. 2 ir 3 klaserns qniuzdant "Nera skirtumo reiksrniu 8 lentele.7 I> 2 61.0 61.6 460 32.8 £ 42£ 42.90) AIJ 80 NEN 6770. :::J co Gniuzdvrnas 0 .0 79.lt santykio relksmes vamzdziq profiliams [vairlq saliq normose Salis Normos Asinis gniuzdymas 40. Maksimaliosios riblnes b.89) BS 5950.3 25.6£ 378£ 47.6 46.3 90.8 £ 47.S2 > Gniuzdvmas ir/ar lenkimas co OIl ITIIIIImII ~ 01 Oil .90) 100 I> 2 100 £ 2 93.6 36.88) CAN/CSA 16.1 53. :::J co Lenkimas 0 . N/mm y 2 J Lenkimas Takumo riba {3 klase) 129.2 tarp ribiniu bit ir hit santvkiniu UllllDJu 1..8 I> 42 £ 42.(J) ~E co'.6£ 37.8 £ 42 "karstai e 43. Ribines b/t-. draft (08.l(t+3) ir hIt =h.7 lentele.::::. h/t..6 I> - 42 £ 37.6 £ 2 96.7 41 37.S2 > Lenkimas ''.2 45.(t+3) Klase Profilis Gniuzdvrnas" ''. :::J 1 235 45 275 41.8 ''.3 45 41. kai bIt =b. Part (11.::::. forrnuotierns I verdancio stingimo plieno vamzdziu profiliams.6 355 36.- 0 :::J .8 46.7 I> 2 100 £ 2 97. y N/mm 2 J Lenkimas Takumo riba (3 klase) 40. publ.4£ Belgija Kanada Vokietija Japonija Olandija Anglija JAV Europos Sajunqa NBN B51-002 (0888) CAN/CSA 16.8 90.7 33.0 .1-M89 DIN 18 8000. 0 50 42.2 £ 40. publ.6 460 235 275 41. AIJ 80 NEN 6770. draft (08.9 £ Australija ASDR 87164 e: •• e' .2 Elementai Lenkimas f y (N/mm2) 0 .9 33.7 £ 2 90£ 2 100 £ 2 100 Plastiskurno riba (2 klase) 76.S2 > Lenkimas ''. ir salta: formuotiems ramaus stingimo plieno varnzdziu profiliams .: I ASDR 87 164 NBN B51-002 (08.2 75 69.8 £ 2 90 e2 Anglija JAV Europos 936£2 268£ 2 90 £ 2 e2 9 lentele.2 I> 40.8 I> 2 100 I> 2 97.5 70. e 34£ 34.6 2 355 36.3 29.2 235 45 275 41.::::.8£ 2 70 £ 2 Australija Belgija Kanada Vokietija Japonija Olandija I.6 460 32. Part 1 (1985) AISC/LRFD (1986) 42 235·f fy .8 I> 42 I> Eurocode 3 [1] e 38£ 'Salta.9£ 90£ 2 2 235·f fy .3 35.9 59.

8 355 76.patikimumo puseje (JAV:1/YM koeficientas stipresneje profilio 235 93.0 3. Parenkant kreives.Europines klupimo kreives [1 J Klupimo kreiviu..9 275 86. EN3 tai aiskinarna taip.b.5 2. atsirandancius vykstant skirtingiems gamybos procesams.d = skaiciuojarnoji takumo riba = f/YM Bedimensinis liaunis ~ yra apibreziarnas: N ~Rd Siuo metu egzistuoja ivairios skaiciavirno normos. c kreives .2) Cia A =lb/i (Ib=tikrasis klupimo ilgis. Siuo metu qniuzdomuju plieno elernentu klupimas skaiciuojarnas naudojant vadinarnasias 'Europines klupimo kreives". 11-14 lenteles) priklausantis nuo kolonos bedimensinio liaunio ~ f y . pabreziant paprastumo fa ktoriu Tarp ivairiu klupimo kreiviu vidutiniu liauniu zonoje gali buti islaikvta iki 15 proc. Palyginti du skaiciavimo metodai.d Klupimo kreives (3 pav.skerspjOvio plotas X .00 -. f (Eulerio liaunis) y N b. Nereikalaujama jvertinti soninio-sukarnojo klupimo. 0 veliau ir kitu rnokslininku.takumo riba YM . taciau jose rekomenduojami metodai daznai yra labai panasus.Rd=elementoskaiciuojarnasis atsparumas klupimui (3.tai klupimas lenkiant. A .Rd=skaiciuojamieji klupimo jtempimai = fy. varnzdziu profiliams taikytinas tik vienas klupimo bOdas . Skaiciuojant saugos ribiniu buviu metodu placiai naudojamos sudetinqos klupimo kreives (pavvzdziui. tiesinio nuokrypio) neatitikimus skaiciuojant.:--.. .Rd = X .2 Apskaiciavimo metodas fb.-----. dar Euler'io.--------. Centriskai qniuzdornu kolonu klupimo problema yra viena paciu seniausiu pastovumo problernu.n. a. Pagal kitas normas naudojama viena kreive. Skirtingq Eulerio liaunis kreive s redukcijos Piieno marks f)N/mm2) Fe 360 Fe 430 Fe 510 FeE 460 YM klupimo konstrukciniq plienu A .0 1. 00 '_--+---+---r--0. atsizvelqiama i skirtingus ieskornu iternpirnu intensyvumus.1 ) 10a lentele. .c) parenkamos pagal profilio tipa. Plonasieniai profiliai (4 klase) bus aptarti 6 skyriuje. Skaiciuojarnoj klupimo apkrova turi atitikti sqlygq: Nd::. kurie is dalies nusako elernentu mechaniruu (pavvzdziui liekarnuju iternpirnu. Jos sudarytos atsizvelqiant j daugelio ivairiu eksperimentu bei teoriniu tvrinejirnu duomenis.1 = <p) klupimui AE Redukcijos koeficientas X yra atsparumo NbRdir asinio plastiskojo atsparumo Np I'Rd santykis: .4 460 67. X=~'-=-'Np1. takumo iternpimu pasiskirstvma) ir geometrijos (pavvzdziui. atitinkantys 1.---. lOb lenteleje pateiktos varnzdziu profiliu kreives: . - fy E=210 000 N/mm2 (3.panasiai kaip Australijoje ir Kanadoje).1 Bendroji dalis Siame skyriuje naqrinejarni varnzdziu profiliu klupdomieji elementai.atitinkamos koeficientas (3 pav. skirtumai detaliai aptarti [3J.. EN3 ao' b. 1= inercijos spindulys) AE =n:. skirtumu.3 Asiniai gniuzdomieji elementai 3.5 1. 3 pav.Rd NbRd f bRd f y.NbRd Cia ' Nd = qniuzdornojo elemento skaiciuojamoj apkrova Nb. Tai skaiciavirnas leistinu itempimu metodu ir ribiniu buviu metodu. naudojamu pagal ivairiu saliu normas. kadangi labai aukstas varnzdziu profiliu sukimo standumas apsaugo nuo klupimo sukant. tvrineta X 1.. 2 ir 3 profiliu klases.

0769 0.2079 0.10 .1084 0.00 2.1043 0.0000 1.4097 0.0847 0.4049 0.0979 0.7025 0.0736 5 1.6948 0.40 2.8266 0.0000 1.0972 0.3219 0.0857 0.7253 0.2923 0.3050 0.2509 0.3083 0.1414 0.1707 01575 0.0888 0.4001 0.50 .9448 0.4461 0.0862 0.9917 0.7476 0. 12y Saltai formuojant b I a J h y ~~l ~I b z Saltai formuojant (fyavartojama) c 11 lentele.1159 0.1794 0.1036 0.10 1.0823 0.5117 0.30 2.9425 0.0000 1.8483 0.0000 09874 0.0728 o 000 .5732 0.1469 0.8924 0.9959 0.1063 0.3907 0.7828 0.0752 0.1136 0.1224 0.1491 0.1425 0.2664 0.1175 0.1937 0.1693 0.1098 0.1824 0.5804 0.6482 0.0960 0.9814 0.9783 0.10 3.1920 0.7101 0.90 1. Redukcijos koeficiento X .9066 0.60 I .00 3.90 3.1277 0.1779 0.3685 0.9378 0.2637 0.1305 0.9593 0.2437 0.2461 0.9829 0.5520 0.1151 0.8377 0.8087 0.0778 0.3816 0.1314 0. Klupimo kreives.0882 0.1735 0.2006 0.1971 0.4572 0.9751 0.0000 0.1191 0.0000 0.0814 0.1120 0.6715 0.0955 0.1183 0.30 3.0713 9 1.6329 0.7430 0.2862 0.1268 0.1840 0.1128 0.9574 0.2534 0.1242 0.1626 0.3520 0.9513 0.0000 0.9220 0.3017 0.1353 0.0943 0.8431 0.6560 0.50 2.3728 0.70 .9631 0.1665 0.2611 0.0791 0.3480 0.1383 0.0872 0.1167 0.0931 0.1016 0.8582 0.0000 1.9554 0.6405 0.7691 0.1106 0.1550 0.2217 0.3365 0.1639 01515 0.8806 0.0804 0.2775 0.0949 0.0000 0.1764 0.3953 0.0877 0.entele 10 b.0832 0.50 3.0765 0.2368 0.2280 0.9973 0.4746 0.6101 0.2136 0.9099 0.9191 0.6176 0.3184 0.40 3.9845 0.9701 0.2156 0.0000 0.1077 0.1538 0.0000 0.0720 7 1.9735 0.8721 0.5951 0.9767 0.0966 0.2098 0.9986 0.1721 0.-- Z z r/7 -:.0761 0.6252 0.3291 0.1447 0.3116 0.9667 0.8533 0.9161 0.2345 0.0915 0.2237 0.0782 0.2024 0.0000 0.4866 0.2301 0.l.1324 0.80 1.4353 0.0000 0.3861 0.1954 0.0909 0.1286 0.30 .0867 0.5182 0.80 .2117 0.2892 0.0724 6 1.3441 0.1526 0.70 2.0904 0.1989 0.0786 0.7178 0.5450 0.0828 0.50 1.9032 0.9903 0.7760 0.2414 0.1207 0.4197 0.20 .2390 0.40 1.9931 0.9649 0.0000 1.2719 0.1480 0.5877 0.2985 0.bazines medziaqos (ne saltai formuojant) takumo riba f ya bazines rnedziacos takumo riba saltai formuojant Skerspjlivis Gamybos blidas Klupimo kreives -: ))Y Y~ z Karstai formuojant d a ~ -.1023 0.3560 0.60 2.9402 0.4300 0.2585 0.4407 0.8208 0.1749 0.1113 0.0809 0.1029 0.0748 00709 170 1.8886 0.7329 0.5314 0.3601 0.0893 0.8630 0.0997 0.3403 0.1296 0.8676 0.1904 0.9302 0.30 1.1233 0.8764 0.80 2.0000 1.0842 0.8961 0.1436 01333 0.8148 0.9718 0.9612 0.8025 0.8847 0.3772 0.9492 0.9328 0.1056 00991 0.1049 0.0773 0.2954 0.6793 0.0732 4 1.2176 0.1199 0.2746 0.2323 0.9684 0.6026 0.0852 0.2833 0.5660 0.40 .1343 0.0744 1.5248 0.1091 0.0837 0.1809 0.3328 0.1216 0.60 .0795 0.1503 0.1871 0.6870 0.7549 0.0717 8 10000 1.9945 0.7895 0.6637 0.4629 0.9248 0.5053 0.1679 0.1458 0.3150 0.4248 0.10 2.3255 0.7961 0.4687 0.2061 0.2196 0.0000 1.9130 0.1652 0.0000 1.0818 0.2691 0.1613 0.20 2.90 2.9470 0.1070 0.1855 0.2804 0.9354 0.60 1.1563 0.2042 0.9889 0. atsizvelqiant l gamybos buda f yb .0740 2 1.1394 0.0898 0.00 1.4516 0.1003 0.2485 0.5382 0.klupimo kreives "ao" reiksmee 3 1.1143 0.0000 1.0000 0.20 3.0985 0.0920 0.9799 0.1363 0.6405 0.8322 0.8997 0.7620 0.2559 0.3643 0.1587 0.0937 0.1404 0.20 1.0926 0.0800 0.1010 0.4147 0.9276 0.5590 0.9534 0.1259 0.4806 0.2258 0.0756 0.1250 0.1887 0.9859 0.0000 1.4927 0.1373 0.1600 0.

7405 0.3989 0.0000 0.2149 0.0842 0.9655 0.3898 0.8282 0.8700 0.2110 0.2902 0.8614 0.8124 0.0717 o 1623 0.0978 0.0877 0.8862 0.21 X yra ~ funkcija b 0.9728 0.9630 0.1524 0.0828 0.1224 0.0804 0.80 1.9605 0.0000 1.0709 6 10000 1.70 .1663 0.8569 0.0000 0.20 3.0960 0.30 AO .1598 0.2380 0.2814 0.0937 0.7534 0.30 2AO 2.9179 0.9844 0.0888 0.8430 0.2843 0.9867 0.2271 0.1392 0.50 1.8477 0.1182 0.2426 0.2597 0.1352 0.6756 0.3444 0.30 3AO 3.9821 0.2091 0.3369 0.2335 0.8823 0.2730 0.1732 0.1966 0.3641 0.3521 0.6236 0.1424 0.0800 0.0765 0.1585 0.9934 0.20 1.0786 0.3091 0.6376 0.3157 0.9978 0.0000 1.6098 0.1190 0.0782 0.2129 0.9243 0.2786 0.0809 0.0000 1.9391 0.8014 0.3682 0.1113 0.1573 0.1158 0.7139 0.3482 0.1276 0.90 200 2.2292 0.8382 0.9751 0.9447 0.1983 0.1445 0.9528 0.7659 0.1372 0.0694 o A036 0.5114 OA538 4 10000 1.2675 0.6306 0.2963 0.6516 0.1098 0.1323 0.9363 0.4 Iygtyje) atitinkamai klupimo kreivei gali bOti gautas pagal sia lentele: Klupimo kreive Neatitikties faktorius a0 a 0.2473 0.0954 0.3810 0.80 .0000 0.3767 0.0757 0.3026 0.70 1.7206 0.0000 1.3058 0.0867 0.3226 0.34 c 0.30 lAO 1.7470 0.9889 0.9211 0.90 1.9333 0.1456 0.10 .0000 0.6446 0.2872 0.1610 0.5960 0.1016 0.3854 0.4993 OA432 0.50 .7003 0.9080 0.1241 0.7841 0.1077 0.0736 0.9045 0.1267 0.2649 0.1143 0.0748 0.2546 0.10 2.9419 0.0966 0.0713 5 1.1150 0.6656 0.1313 0.4817 OA278 0.1434 0.1382 0.0909 0.3332 0.6796 0.3406 0.0000 10000 1.0893 0.9147 0.3261 0.1063 0.0000 0.8230 0.2073 0.3124 0.8937 0.9956 0.1883 0.0702 Klupimo kreives aprasomos analitiskai (skaiciuojant kompiuteriu) tokia Iygybe: (3.0985 0.0837 0.7273 0.0761 0.8524 0.5623 0.3) su <p = O.0698 9 1.1174 0.0915 0.2)+ P J (3.1690 0.2757 0.5053 OA485 0.1250 0.2054 0.1010 0.1091 0.2314 0.2571 0.0000 10000 0.0000 0.2250 0.2018 0.1501 0.00 1.3601 0.1049 0.1198 0.2209 0.4) Neatitikties koeficientas a (3.1105 0.8657 0.0823 0.50 2.1676 01548 0.0991 0.12 Ientele.0732 0.1215 0.8783 0.0000 0.1022 0.1775 0.49 a 0.0852 0.90 3.0814 0.1128 0.1717 0.9775 0.1649 0.0926 0.60 0 1.1790 0.1258 0.entelese nurodytas redukcijos koeficientas .2168 0.13 11-14 l.50 3.1285 0.0744 0.60 1. Redukcijos koeficiento X .1135 0.5892 0.80 2.2229 0.0721 3 1.1084 0.7339 0.0000 09798 0.1166 0.0752 0.6029 0.10 3.1362 0.1915 0.9114 0.0795 0.1232 0.7899 0.9501 0.1805 0.1536 0.7597 0.0773 0.1342 0.2522 0.0740 0.0818 0.2358 0.1746 0.60 2.6586 0.4083 0.2403 0.1467 0.0832 0.1490 0.1413 0.5300 OA703 OA179 0.60 .1932 0.Sll + a(~-0.7071 0.1056 0.0972 0.1207 0.0000 1.0997 0.1036 0.0705 7 1.9554 0.2497 0.5824 0.70 2.1478 0.1029 0.1704 0.5175 OA593 0.3724 0.2036 0.5492 OA875 OA329 0.1760 8 1.3296 0.00 3.9704 0.6934 0.9912 0.2933 0.0778 0.0791 0.1120 0.9010 0.6167 0.1513 0.1332 0.1304 0.9474 0.2449 0.1070 0.0904 0.1042 0.klupimo kreives a reiksmes A 00 .1560 0.1949 0.1851 0.1636 0.2623 0.3191 0.8742 0.1403 0.1836 0.7781 0.2702 0.10 1.0769 00728 1 10000 1.9580 0.1003 0.8900 0.0931 0.20 .9680 0.0882 0.0920 0.2001 0.9304 0.0847 0.8974 0.0724 2 1.0898 0.5427 0.0872 0.2188 0.5757 0.3561 0.2994 0.6865 0.1867 0.20 2.5363 0.1295 0.3943 0.0949 0.5690 0.5557 OA934 OA380 0.0943 0.1899 0.8069 0.4760 OA228 0.0857 0.7957 0.9273 0.5237 OA648 OA130 0.8332 0.8178 0.0862 0.0000 0.1820 0.7721 0.

675 2 1.1468 0.0000 10000 0.1590 0.0679 8 1.0763 0.5293 0.1537 0.0946 0.6098 0.0000 0.4434 0.092L 0.2837 0.0735 0.7u 1.3211 0.2161 0. I [ I .0657 0.91lJl 0.rzos 0.1117 0.2646 0.1945 0. I.60 1.0/00 0.8088 U.9300 0.0870 0.9U7lJ 0.154~ 0.2272 0.1327 0.981 u.0988 0.1415 0.tsea o.8470 0.9858 0.1001 0.1514 0.4416 0.298~ 0.8030 u.60 0 Redukcijos koeficientas 1 1.3535 0.0::!17 _00lJ64 u.2076 0.8614 0.6419 0.1334 u.0755 0.0975 U.5534 0.1825 0.8lJ67 0.00UO u.klupimo kreives "b" reiksmes 4 10000 1.0803 0.1840 u.9822 0.41:017 0.35<'8 0.0831 0..0951 0.1461 0.0000 1.eo 2JlO 3.1953 0.L307 0.3144 0.1186 0.2449 0.7247 0.3350 0.0000 1.1237 0.L457 0.00 1.1108 0.0665 0.1147 0.6740 0.1524 U.0840 0.1987 0.00 1.742lJ 0.1376 0.7b14 u.8217 0.8ll13 0.10 3.8371 0.1026 0.0711 O.0000 10000 0.osza 0.2672 0.9491 0.3455 0.2122 0.1023 0.1565 0.4221 0.9221 0.2281 0.ou 3.2925 0.1598 0.u726 0.2Lll 0.00 2.10~3 0.1502 0.1929 0.2842 0.u7ll4 0.124. 0.88ll6 0.0835 u.116lJ 0.1137 0. Todel.20 .5b35 0.23u2 0.1025 _O.4950 0.0958 U.u81L 0.7893 0.1387 0.0697 3 X .1.1759 0.50 1.1446 0.3888 0.1195 0.3245 0.7949 0.5175 0.0860 0.2104 0.0835 0.4087 0.5970 0.30 3.09U7 0.0789 0.1736 0.0000 luOOO 0.4106 0.970 0.2180 0.4243 U.<'<'31 0.3111 0.1387 0.1896 0.3419 0.9131 0.1428 U.5117 0.3113 0.8430 u.0964 0.13u8 0.1676 0.3931 0.1245 0.0865 0.1553 0.4947 0.0723 0.0000 1.1209 0.8541 0.00 1.1649 0.2705 0.1602 0.1060 0.571~ 0.1717 0.zo i .isaa o.1226 0.1211 0.1979 0.osss o.0671 1.438b 0.0000 1.7120 0.1774 0.40 1.J_54 0.1962 0.Cl542 0.1031 0~969 o.5ll44 0.9261 0.1494 0.0874 0.9786 0.zsss o.6804 0.3693 0.0742 0.ossa 0.0700 2 1.0760 0.0000 U.3974 0.5876 u.70 0 Redukcijos koeficiento 1 1.8146 U.1299 0.13lentele.2895 0.0654 0.57ll1 0.50 3.9455 0.3492 0.osn 0.0875 0.7486 0.1153 0.90 1.2809 0.1745 0.10 .1585 0.ClbOij 0.1228 0.L434 0.80 1./554 0.6162 0.2113 0.3903 0.1095 0..0763 0.lu06 0.0825 0.2959 0.1780 0.OlJ78 0.0000 1.15 0.20 3.0895 0.60 1.545ll 0.0952 0.2403 u.0604 0.4842 0.90 2.1013 0.1219 0.1217 0.09ul 0.10 .2781 0.0743 0.80 .10 2.3016 0.0000 u.7735 0.2570 0.9057 0.8320 0.Oll91 0.2049 0.4790 0.1086 0.38bO 0.9440 0.1145 0.2753 0.20 1.0807 0.0669 0.4017 0.40 1.1306 0.0826 0.4 0.0890 Ou839 0.1058 0.0747 0.0719 0.4u 2~ 2. galima skaiciuoti klupimo kreive "ao" vietoj "a".50 1.2955 0.9894 0.L 0.6995 0.9678 0.3279 0.6496 0.0712 0.1439 0.1418 0.0845 0..2426 0.2240 0. 14lentele.0000 0.0935 0.4366 0.4317 0.1053 0.1347 0.60 2.30 .1072 0.lJ973 0.1130 0.1480 0.21.1203 0.~ll47 0.6622 u.9140 0.0668 o 92lJ_6 0.686 6 1.0868 u.7665 0.30 .7123 0.3313 0.8420 0.uoo 0.0731 0.10 1.3734 0.0771 0.0000 0. A.0994 0.5907 0.18ll0 0.20lJ5 0.1573 0.1020 0.4569 0.40 .0940 0.1088 0.szaa 0.0675 9 1.3386 0.2627 9 1.0693 o.0830 0.osos o.0000 1.1007 0.6ll7.1254 0.9604 0.0781 0.70 .l054 0.1263 0.8261 0.00UO U.3775 0.4061 0.3613 0.00 .3497 0.1081 0..104b 0.4621 0.8004 0.0000 u.L553 0.3314 0.0880 0.0812 0.9965 0.u896 0.7854 0.4533 0.1611 0.0000 u.8374 U.1102 0.50 .1472 0.1404 U.0000 0.4466 0.7794 0.7837 0.7058 0.0850 0.3422 0.0719 0.5399 0.isas 0.40 3.4896 0.5755 u.5575 0.1731 0.10 1.1788 0.u::!.2814 u.6308 0.0682 7 1.0722 0.8705 0.1290 0..1871 0.40 2.5685 0.1139 0.1936 0.6034 0.0789 0.2929 0.6868 0.90~~ 0.1337 0.7183 0.0750 U.6246 0.7606 0.2871 0.1818 0.0000 1.4891 0.0902 0.0000 3 X . gaminant varnzdziu profilius karstuoju formavimu ir naudojant FeE 460 markes plienq.9750 0.706u 0.8973 0..5510 0.6226 u.5342 0.zsos o.klupimo kreives "c" relksmes 4 1.0000 0.0647 I .1667 0.4L90 0.1122 0.2620 0.8920 0.80 2.~0~5 0.1903 U.5171 0.1170 0.8 0.4127 0.0734 0.1577 0.1065 0.0692 0.1269 0.3079 0.7913 z.L15L 0.1067 0.00 3.uu 3.9492 0.7723 0.4517 0.3279 0.241 L 0.5ll15 0.5004 0.16lJl 0.40 .1794 u.8317 0.1046 0.7547 0.1178 0.20 .1074 0.0000 1.5815 o.1132 0.3050 0.0727 0.1641 0.2786 0.1912 0.1325 0.4269 0.5597 0.7307 0.2200 0.40 .8930 0.1364 0.50 .1193 0.1483 0.9929 0.1281 0.1561 0.1996 o.5115 0.4035 0.1234 0. kad aukstesnio]o stiprumo plieno trCtkumai (konstrukciniai ir geometrijos) turi rnazesne reiksrne klupimo bCtviui.2545 0.1364 U.J_ 0.UOOO u.0754 0.5059 0.1529 0.1751 0.70 2.91lJ3 0.2381 U.3764 0.14<'5 0.97~/ 5 1.2473 0.1803 0.07.0816 0.5352 0.L5u4 0.0000 1.1366 0.334lJ 0.6290 0.0730 0.3145 0.8661 0.L19l 0.44lJ3 0.3019 0.0848 0.30 1.2220 0.1436 0.0672 .ssse 0.4338 u.6676 0.9389 0.1407 0.20 3.50 2.0811 0Jl767 0.60 170 1.2900 0.1809 0.3574 0.7b70 0.0976 00918 0.5060 0.5003 0.0821 0.0935 0.0000 1.2732 0.1457 U1_.3846 0.1703 0.0000 0.2200 0.4674 0.1162 0.2866 0.0759 0.0746 0.90 3.1176 o.0776 0.0794 0.09<'4 0.1018 0.06bl 0.0000 1.3653 0.20 2.4151 0.4781 0.7306 0.~/40 0.07lJ5 0.8486 0.0715 .3211 0.0000 1.6810 o 61lJ4 0.252 0.2496 u.1491 0.30 L.0889 o.1970 0.1039 0.0982 0.3459 0.9417 0.1201 0.0000 u.6931 0..2040 0.<'577 0.2324 0.8566 0.8596 0.6684 _O.5227 0.3846 0.1636 0.7872 U.46i:l5 0.3177 0.80 1.5::!98 0.3606 0.17b5 0.1855 5 10000 1.1344 0.0855 0.8707 0.0798 0.1394 0.3991 0.870u 0.0751 0.6612 0.1155 0.2013 8 1.9641 0.0707 0. 0.2602 u.D708 0.1184 0.L171 0.458.20 1.0772 0.8518 0.5234 0.0000 1.09b3 o.0983 0.3724 0.5473 0.6547 0.1115 0.1684 0.0000 u.0689 EN 3 priedas D leidzia naudoti aukstesne klupimo kreive "ao" vietoj "a" staciakarnoio profilio qniuzdornie aierns elementams.000U 1.9530 0.7780 0.0696 0.2521 u.1012 0.1109 0.0929 0.8112 0.<'0_67 0.oass 0.30 3.3047 0.833l:J 0.8842 0.8798 0..1101 0.0845 0.1541 0.8752 0.7245 0. Ie .1272 0.9714 0.1124 0.802b 0.6747 0~12_L 0.1450 0.9~4~ 0.1374 U.0802 0..D768 0.2653 u.3684 0.1689 0.2679 0.4174 0.3644 0.1628 0.8U 2.6559 0. Tai qrindziarna tuo.1260 0.1662 0.<.69~8 0.1051 0.u7u3 0.0704 1.1920 u.2759 0.2031 7 1.u820 0.1079 0.~015 0.2699 0.7185 0.1Lll7 0.2095 0.3178 0.<'52lJ 0.4727 0.0662 0.0797 0.4737 0.80 .0957 0.0775 0.1615 0.33ll3 0.0000 1./493 0.2595 0.4836 0.2337 0.00 .0u 2.10 UU 2.3081 0.067ll o.2345 0.30 2.6483 0.2315 u.8058 0.0000 1.9378 0.9567 0.127lJ 0..L4ll1 0.60 2.0844 0.1517 0.0000 0.1038 0.9235 u.1356 0.s.7432 0.1318 0.2004 0.5412 0.90 1.0816 0.2985 0.2058 0.0739 0.0000 1.4634 0.1297 0.737U 0.8204 0. pagamintiems is plieno markes FeE 460 [6].3817 0.1252 0.1u 3.0715 0.0793 u. Tas parodyta staciakarnpio profilio kolonu is plieno FeE 460 skaiciavirnuose bei patikrinta eksperimentiniais bandymais.00 .li_~ 0.2141 0.5657 0.0806 0.0 1.8165 0.2294 0.6433 0.2022 0.0759 0.0886 0.8651 \ 0.6371 0.OlJ59 0.8269 0.3567 0.17L2 0.0967 o.2359 0.9339 0.2726 0.3245 0.1887 0.Clo44 0.0661 6 1.6354 0.1033 0.1506 0.llUb 0.

TI rum 2 )1'l Stiprumas klumpant 350 (N b. galima greitai nustatyti stipruma klupdant.T/ rum 2 J1'l r. kaip parametru. bazine" c'' (ir. Diagramos pateikia stiprumo klupdant reiksmes kaip A =Zb/i funkcija (klupimo ilgis/inercijos spindulys) su rnedziaqos . = Iy= Iy= Iy= 200 -t---+-~~~....Rd .3 Pagalbines skaiciavimo prlemones Redukcijos koeficientas klupimui kai ):::./ Iy= 460N/mm2 355N/mm2 275N/mm2 235N/mm 2 355N/mm2 200 150 100 50 0 0 0 50 20 20 Iy= 275N/mm2 Iya 235n/mm2 = 100 40 40 150 60 60 200 80 80 250 o o o o 50 20 20 100 40 40 150 60 60 200 80 80 250 0 100 100 Pav.2.T/ )1 'l rum 2 <. bazine "a" (zr..y M /AI. Ie. Pagal 4 . X nepriklauso nuo plieno markes (takumo ribos f y ). Tolygioms A reiksrnerns.3. koeficientas X.takumo riba. 0.0.. bazine "b" (zr. 14 lentele) Pav. 6 [vairiu plieno rnarkiu varnzdziu protiiiu FeE460 klupimo kreives.7 pav. Kada si atsparumui riba pasiekiama. 4 Karstojo formavimo varnzdziu profiliu kreives. 12 lentele) Stiprumas klumpant 450 (N b. kai t<d ar t<b. Stiprumas klumpant 450 ==s= 400 350 300 250 200 150 100 50 (N b.y M /AI.Rd 'YM IAI. 11 lentele) Pav. I 150 60 60 o o o o 50 20 20 100 40 40 200 T80 250 o o o 50 20 20 100 40 40 150 60 60 200 80 80 250 80 FeE460 klupimo 100 o 100 Pav. 5 [vairiu plieno markiu varnzdziu profiliu FeE460 klupimo kreives. bazine" ao" (zr. skaici uojamajam taikomas klupimo redukcijos X yra lygus 1. Tai .Rd . \\ \ /Iy = 460N/mm2 \ Iy = Iy = Iy = Iy = 460N/mm2 355N/mm2 275N/mm2 235N/mm2 "". r-... 13 lentele) Apvaliojo ir kvadratinio varnzdziu profiliu abscises reiksrnes l/(d-t) ar l/(b-t) apytiksliai pakeicia liauni galioja. 7 lvairiu plieno rnarkiu varnzdziu profiliu FeE460 klupimo kreives.

2 63.3 87. Cia fCr. z r/ -:. . kurio galima tiketis esant soniniam-sukamajam klupimui._ y.sukamajam klupimui netikrinamas.1) qrindziarna ribiniu bedimensiniu XLT=O.9 h Y Y -~I~ b z ~I m 0.1) YF nuo ilqalaikiu apkrovu). jM I /(h-t)::::.8 48. Maziausio]i I/(h-t) reiksrne yra 37.h .7·0.sukamajam proflliu ribinis ItCh-t)santykis.4 77. yra: lCr= 37. 0.8 129. Taip yra todel.0 b-t b Y .1 112.2. kuris yra aprasornas Iygtimi: 15 lentele. kritiskasis ilgis. Yy 0.JEy ALT= -- f Cr. Lygtis 4.2 ir 3 klases sijos-kolonos.8 0.0 151.0 79.sukamojo klupimo .4 rekomenduojama ir kitose normose 5 Necentriskai gniuzdomieji elementai 5.4 Lenkiamieji elementai Apvaliuju ir staciakarnpiu varnzdziu profiliu (b/h::::05) stiprumas soniniarn . Plonasieniai elementai (4 klase) aptariami 5.6 0.5 96.ll+Y' l+yy (4.7 93. esant sukamajam klupimui.2 112. 15 lenteleje pateikti skirtinqu plieno rnarkiu siju ilgiai. Siarne skyriuje naqrinejarnos 1. 4. palyginti su tokiu pat atviruju profiliu inercijos momentu.6 f =275N/mm2 Y f =355N/mm2 Y f Y =460N/mm2 37.5 67.4 100.5 0.6 74.7 (FeE 460) pagal 15 lentele Imant sijos skerspjuvio 100x200 mm matmenis.2) skaiciavimas Kritinio soninio-sukarnojo momenta reiksme rnazeja ilqejant sijai.1 qrindziarna grynuoju sijos lenkimu (Iabiausiai paplite s apkrovos atvejis) tarnpriuju iternpirnu persiskirstymui (skerspjuviu klase 3).3 170.__l!!. Sis angos ilgis gali buti laikomas pakankamai didelis priimtiems matmenims (visam takumo ribos dvdfiui atlaikyti _1_~ 113400 h-t fy l+yy b-t Yy= h-t . kad ju polinio inercijos momenta It reiksrne yra labai didele. metodas 5.3 145.5 87.7 47.2 = 7.1 Soninio .54m. virsijantvs ilgius. Pagal EN 3 naudojama tokia skaiciavimo forrnule: I .1 Stabilumo apskalciavimas Soninis-sukamasis klupimas nenaudojamas varnzdziu profiliu irimo modeliui (zr.! n j ii.LT (4.5 132.2 112. prie kuriu jos suyra nuo soniniohorizontaliojo klupimo.2 Apskaiciavimo 6 skyriuje.h ALT::. 4 skvriu).takumo riba N/mm2 Lygtis (4.-.5 57. -t f y =235N/mm2 73.9 1.LT yra kritiskieji tamprieji itempimai.4* (EN 3).t . Vis delto tai galioja ir plastiniu iternpirnu persiskirstymui (skerspjuviu klase 1 ir 2).8 61. Vamzdziq klupimui neblitinas liauniu soninlam .1 Bendroji dalis Greta necentriskai gniuzdomL[jL[ kolonu konstrukciniai elementai vienu metu daznai yra apkraunami asiniu qniuzdvrnu ir lenkimo momentu. kurio tikrinimas M(1i Ii 'I 1 <6.7 -0- 'I. f y .

Ky= 1- N Xy·Np1 Sd 'fly' taciau K :s. lenkimo redukcijos koeficientas X susiejamas su apkrautaja lenkimo Asine jeqa apkrauto pvz.5) fly =Xy(2~M.6) (5. (5.9 antrosios eiles teorija.N M __ sd_+K ~+K Nb. lenkimo momenta apie y-y ir r-: asis skaiciuojarnoj reiksrne.Rd M ~:S.5) ir (5. p_1 .. X y ir X z)' Zr.y_4)+(WPl'y -11 We1.8) Tada turi buti ivvkdvtas <'V N Sd-/\'z .z reiksrne Iygtyse (5.4) (5.:»: A·f YM . ar My.7) yra Iygi 1.y 1) Lenkiarnuju rnornentu didejimas.Xz) A=skerspjCJvio fy=takumo riba. ~MY ir siekiant Pastaba asimi. apibrezti 1: M y ir M z persiskirstvma.O.1 skvriu.7) Tampriesiems profiliams (3 klase) w.y'- _ fy YM Naudojama plastiskaiarn profiliui (1 ir 2 klases).5 (5.Rd YM y. yA·f YM koeficientas (rnazesnis is (5. -"I-- - r.1.Rd-Wpl. W el. YM X = min (xy.t. pateiktoms 16 lentele]e. ir klupimo taciau K y = 1- NSd ·11 Xy·Np1 r"y' Kz:S.Rd skaiciuojarnoji (5..3) Naudojama tampriajam profiliui (3 klase). 2 stulpelyje. naqrinejarnas apibreziant ~ y atitinkantis ilgiu.Sd'MZ. 3.5 y (5. su visos konstrukcines sistemos j taciau fly:S.Sd=maksimalioji eiles teorija 1) absoliuti Naudojama tampriajam profiliui (3klase).1 zM z.. N "I_ N b Rd = /\. atitinkanti pirmosios My.1 ) Cia NSd=asinio gniuzdymo reiksrne (YF ilqalaike apkrova). ~Mz yra Iygus vienodoms lenkimo rnornentu rnornentu koeficientu reiksrnerns. apkrovus elemento vienaasio My ir Mz =0 papildomas reikalavimas: (5. YM =patikimumo koeficientas atsparumui. 1 . Naudojama plastiskajarn profiliui (1 ir 2 klases).2) redukcijos plotas.

Rd NSd ~m·MYSd ' sO.Sd M y.2 [ternpimu skaiciavimas Gniuz dornieji elementai pastovumui didinti skaiCiuojami labiausiai iternptarne skerspjOvyje . (5. 3 stulpelio.' . Pagal EN 3 uzdeta skersine (slyties) jeqa VSd gali buti nevertinama.77: ~M=lrnaxMl is mornentu diagramos be zenklu pokvcio 'I MQ+M)'~rrl. is (5. 23].Rd--- A·f Y N _ Ki - YM 12 b EI _ Npl - P (Eulerio klupimo kritiskoji apkrova) ~m= Cia Vp.3 1. Asine jeqa. Rd=skaiciuojamas plastiskojo profilio stiprumas I slvciai: satta: formuotiems varnzdziu profiliams ekvivalentiskasis ir vie nodu morneritu koeficientas is 16 lenteles. My.9) Lygtis gali buti uzrasvta supaprastintai: karstai formuotiems vamzdziu profiliams (bm vietoj hm' kai skersine jeqa yra Iygiagreti b) -----""'~+ Xy·Np1.Rd 1(2.66 +0. Ekvivalentiskieji vienodq momentq koeficientai 2 Ekvivalentiskuju vienodu rnornentu koeficientas ~M ir ~m 1 Momentl{ diagrama 3 Ekvivalentiskl{jl{ vienodu rnornentu koeficientas ~m'l'= ~m PM 1 momentas kraste 0.77 : ~M. 25]. kur jis yra vadinamas pakeiciamo]o elemento metodu [24.a -~M'o/) ~m= 1.44\11 N Ki ~m''I'. X·N y pl. 0.0 MQ=lmaxMl vien nuo skersines apkrovos \II.5V pl.10) Npl. tai aprasorna daznai naudojama formule: NSd 5. Veikiant vienaasiarn lenkimo momentui ir asinei jeqai'.'I'. 1 N~ 1---. lenkimo momentai My ir Mz ir skersine jeqa skaiciavimuose [vertinami vienu metu.12) I .X NKi Y S1 (5.9 MY. 0.Rd cia be jau aprasvtuju dvdziu V Sd:S.Q= 3 ~M=~M.2.Rd (5.16lentele.\ll ~ = ____:"-----'--'-m MQ+M) ImaxMl+lminM I cia kintamieji rnornentu zenklai 2 pastaba: Tolesnis lenkimo momento ir asinio gniuzdymo skaiciuojarnasis metodas yra aprasvtas [21. 22. kai [tvirtinti elernentu galai ir yra nuolatinis qniuzdvrnas be sonines apkrovos.4 ~ MQ ~M.44 1.\V + ~~ \II :s.:::l--N 2 momentas nuo skersines apkrovos ~M.:::0.Rd (5.9a) (5.11 ) < 1 [manomas tik tuomet.Q= ~m. ~m fy (5.9) . jeigu [vykdoma tokia salvqa: + ~m ·My.Rd . > 0.3) Iygties (tamprusis ar plastiskasis).

Rd (1. skaiciavirnuose ivertinant asines jeqas.19) -- MSd < ( --.5.16) M Nz.= b + h skersine apkrova Iygiagreti plociui: Ab A.2Itempimq skaleiavlmas nuo skersmes (slyties) apkrovos Jeigu skaiciuojarnoj skersine apkrova VSd 50% virsija skerspjOvio plastiskaji skaiciuojamaji atsparuma V p.Rd= 1.13) red.23) imama neredukuotoji fy reiksme.Rd= 1. bet paprasciau naudoti 1 ir 2 klasiu profiliu plastiskaji skaiciavirna vietoj Iygties (5. cia MSd=JM~.Rd V pl.Rd yra sumazinti plastiskieji atsparumo momentai.y·f yd W el.Rd (5.Rd cia $Mp.Sd + M.11).= b + h MNy.2.2. (l-n) h tlA . bet paprasta Iygti.z.Rd Apvaliesiems varnzdziu profiliams galima naudoti tiksiia.21 ) ~IE-- Bet ribine skersine (slyties) jeqa turi bOti y h VSd $ 0.Rd A .z.23) a = ~ = 2 sartai formuotiems varnzdziu profiliams ~ 1.21).66 = 1-1.1 [tempimu skalclavlmas nejvertinant skeraines (slyties) apkrovos [1] Tokia nelvqvbe galioja plastiskajarn skaiciavimui (1 ir 2 profitiu klases): N __ Sd_ + My. Kai kuriose kitose normose [21] ribojancios VSdl Vpl. Sie surnazintieji momentai yra aprasvti Iygtimis: Staciakarnpiarns varnzdziu profiliams: MNy.13n2 ' taciau $6 (5.27) Apvaliesiems varnzdziu profiliams: taciau Apvaliesiems varnzdziu profiliams tiksli ir paprasta Iygtis [23] galioja vietoj (5.17) pl. yra rnazesnes nei 0. iki kuriu skersine jega gali bOti ignoruojama. !.Rd Tampriajam skaiciavimui kita paprasta tiesiskoj Iygtis gali buti taikoma vietoj (5.Rd= 133M pl..13) l _j b~ b 'ltorrm..I Rd atitinkamai lvqciai (5. 5.19) Vp. cos [N Sd.13) 5.y. f y= (1cia p)f y (5. tai skaiciavirnuos e naudojamas redukuotas takumo ribos stipris slyties plote: (5.12) Nsd NSd n=--=--N pl. (5.Rd0 5 .10) Lygtis yra patenkinama beveik visa is praktiniais atvejais.z·f yd cia (5._ 1C N Sd Mpl. + m' tacrau V' < - M (5.A v =2t· d m arba 2t· h m _z /~ : hm :L.Rd (1.24) pagal Iygti (5.les atitinkamai vienaasiam ar dviasiarn lenkimui ir asinei jeqai pateiktos [21.25) Kvadratiniams varnzdziu profiliams: MN.r_ (5. (5.25 V pl.Rd Npl.Rd M Sd_ :S: T] .26Mpl.33Mpl.2.Sd $ 1 A -f yd W el.Rd 2 J (5. y h.20) I . ivertinancia skersine jeqa [23]: __ Mp1.23].Rd=1. pl.22) fYd =fy IYM Si Iygtis taip pat gali buti naudojama kaip zerniausia riba. Lygtyje (5.Rd _ 11:] 2 T]·N (5.Rd 1C Ah A.n) MN.14) a= su P=(2~_1)2 Vpl.15) Apvaliesiems varnzdziu profiliams: Staciakarnpiarns varnzdziu profiliams: skersine apkrova Iygiagreti auksciui: A =2A r YM ir MNz.n ) taciau $ MpIY.Sd (5.Rd (5.26) (5.04.I Rd' apskaiciuoto atsparumo momenta ir asines jeqos poveikiams.2.Mpl(1-nl.Rd reiksrnes.11) ar (5.Sd + Mz. MSd atitinkamai lvqciai (5. (5.7) taciau $ Mpl.

2) ir (6. bet imamas bendrasis sieneles plotas (h "t). reikia naudoti tokias isr aiskas: qniuzdornosios lentynos tikrasis plotas (be/t). Svarbu yra tai. kai tikrasis (redukuotasis) plotis tampa qaliojanciu tik vienam lentynos krastui. Tai surnazina atsparuma abieju tipu klupimarns. auksciausia d/t reiksme yra 50. Tikslus elemento sieneles tikrasis plotis skaiciuojarnas priartejirno metodu.). apvalieji varnzdziu profiliai su d/t santykiu. yra retai naudojami. kurie yra rnazesni nei tikrieji.1 Bendroji dalis Varnzdziu profiliu klupimo bOvio optimizavimas turi itakos pastovioms skerspjOvio ploto. iternpirnu santykis \jf. naudojami efektyvOs profiliu matmenys.1) Iygtys yra pavaizduotos 8~ = f(I)) ir 9 (kcr = f(\jf)) paveiksleliuose. Norint apskaiciuoti tikraii sieneles elernentu auksti (heff). Lenkimo momenta apkrova yra irnanorna. Sis supaprastinimas leidzia tiesiogiai apskaiciuoti tikruosius plocius. Plokstes klupimo redukcijos faktorius p gali bOti apskaiciuojarnas pagal181enteleje pateiktas forrnules. 6. lslaikant ribines d/t ar bit santvkiu reiksrne s atitinkamoms profiliu klaserns. kad vietinio klupimo reiskinvs gali bOti daug kritiskesnis taikant aukstesne takumo riba (stiprumal. aukstesniu negu ribines reiksrne s. Paprastumo de lei (6. pateiktos 4 lenteleje.6 Plonasieniai profiliai 6. Ploksciuju qniuzdomuju elernentu tikrieji plociai imami is 17 lenteles. plataus profiliu matrnenu ir maze storio (didesnis inercijos momentas) reiksrnerns. todel turi bOti parenkami mazesni bit santykiai (4 ir 5 lenteliu paskutine eilute). 21 nesuderinti apzvalqiniai taip vadinamuju plonasieniu profiliu apibrezirnai. . Konstrukcijose. Neisvengiamas profiliu defektas yra vietinio klupimo skerspjOvyje ir klupimo lenkiant kolonoje saveika.1 4 ldases profiliq geometrijos savvbes 4 klases profiliu geometrijos savvbes yra qrindziarnos tikruoju elernentu plociu. EN 3 apibreziant laikanciaja galiq. Tai sukelia rnonosirnetriska profiliu neutraliosios asies pasislinkima. pateiktoms 4.2 Staciakampiai vamzdiiq profiliai 6. reikia atkreipti demesi i vietinio klupimo [taka konstrukcijos elernentu laikanciajai galiai. 17 lenteleje. Plonos sieneles (Iyginant su isores matmenimis) gali sudaryti sqlygas suirti pries pasiekiant takumo riba (stiprurna) esant vietiniam klupimui. apskritai.2. Todel sis skyrius yra skirtas 4 klases kvadratiniams ir staciakampiarns varnzdziu profiliams aptarti. Tokiomis savvb e mis pasizvrnintvs profiliai klasifikuojami kaip 4 klases (2 pav. nereikalaujama tikrinti vietinio klupimo. Siekiant nustatyti tikrqjl elemento su lentynomis ploti. apibreziarnas bendrosiomis (ne surnazintornis) profilio savvbernis. 5 ir 6 lentelese. Pastaba: EN 3 [1. Tik kai virsiiarnos ribines d/t ir bit reiksrnes 3 klases profiliams. aprasvtose sio]e knygoje. naudojamas I. Todel tikrasis profilio atsparumo momentas turi bOti apskaiciuojarnas apie nauja neutraliaja asi.

:. °2 b = 2beff el 5 -\jf be2=beff-bel \jf=.plieno laksto klupimo redukcijos koeficientas 9 pav.: / ~ .9 Arba 1.=h-3t arba b-3t Tikrasis plotis befl + 0] 1111111111 111111111 + beff = p ·b] °2 be1= 0.1 0 k (J = 16 ~(1 +0/)2 +0.1 k.4 ~p 1. +1 +1>\jf>0 0 7..5beff beff = P -b.2 1. D1\ \ 30 25 20 15 10 5 -.\jf + 9.NI I~J~ ~I b. ".0 3.6 1.- k .112(1-0/ Y +(1+0/) Klupimo koeficientas 60 (6.2 0. \ \::: -. °1 beff=p·bc be]= O.9 0.0 1. priklausornvbe nuo I . Staciakampiq plonasieniq vamzdfiu profifiu tikrieji plociai ir klupimo koeficientai [ternpirnu persiskirstymas (qniuzdvmas teigiamas) b. .8 2.8 0._ I I o o 0. p = ).22 Ap2 55 50 45 40 35 -.°2 bel be2 b- 0] ~IIIII I~ b..7 0.17 lentele.2 0.6 0.05 .6.6beff °2 \jf =°2/0] k.0 0.78\jf2 23.6 0.1) Plieno laksto klupimo koeficientas p 1.. -1 .5 0. 1110 be2 cr.3 0..29\jf -1 -1>\jf>-2 5.4beff be2= 0.81 0>\jf>-1 7.0 o I +1 Bedimensinis liaunis -2 [ternpimu santykis \jf \jf 0 8 pay.. r--..4 0....:p-0.5beff be2= 0.2 1.81.4 0.8 1. I""'~ <.98(1-\jf) Klupimo koeficientas 4. "" r-.

Plonasieniu profiliu dimensionavimo (5.18 lentele..673. kad r::.0 (6. zerniau kuriu vietinis klupimas gali bOti nevertinamas.2) 18 lenteleje vienodai apkrautoms lentynoms nurodo Ap >0. Naudojant aukscio ar plocio . vieninteles Japonijos normose staciakampiu varnzdziu profiliu laikomoji galia pateikta mazesniu reiksmiu uz maksimaluji plieno laksto klupimo dvdi ir bendraja klupimo apkrova. =-Y f YM I . nurodytai auksciau.3 Apskaiciavimo priemones Kada 4 klase s profiliu tikrosios geometrijos charakteristikos. Tikruju geometrijos charakteristiku naudojimas plonasieniams profiliams yra rekomenduojamas beveik visu pasaulio seliu normose. tcdel b/t>38. kad isores kampo spindulio itaka turi buti [vertinama skaiciavirnuose isreiskiant.2) Cia 5. kaip nurodyta [10] literatures saltinvje.2 £ mazesnis nei 42 £ reiksrnei.3) cia f E yra kritiskiej laksto klupimo iternpirnai ir k . \ Taciau..15 bI kvadratiniams ir staciakampiarns varnzdziu profitiams. yra b/t>42 £ vienodai gniuzdomai lentynai. plieno laksto klupimo redukcijos koeficientas p turi buti nustatytas pagal (6. takumo riba (stipri). yra virsijarnos (vietinis klupimas). kai b/t reiksrnes. su f yd . Sie bOviai tinka beveik visiems gaminamiems Hibine b/t reiksme.2.greitai patikrinama zona. 1. kad pagal (6. Gerai zinorna. Plieno laksto klupimo redukcijos koeficientas p p = Pop -0. 0. 6. tokios kaip tikrasis plotas Aeff.21) Iygtis yra keiciarna i: Perejimas nuo 3 klases prie 4 klases profiliu yra svarbus nurodant ribines bit reiksrnes.: p bedimensinis ploksciuju elernentu liaunis gaunamas is: (6.tikrasis inercijos spindulys ieff'tikrasis atsparumo modulis Weft' yra apskaiciuotos. Tai veda prie svarbaus 4 klases siju lygciL[ supaprastinimo. kadangi tokiuose profiliuose nera papildomu lenkimo momentu. nesunku patikrinti pastovuma ir atsparurna.storio santvki ir koeficienta k (17 lentele). Kada ribines bit reiksrnes. Plotas i kaire nuo kreiviu priklauso 3 klases profiliams.3) Iygti plokstes klupimui gaunami nepakankami rezultatai. 10 pav. Taciau butinai reikia naudotis siornis tikrosiomis charakteristikomis vietoj bendru 3 klases profiliu geometrijos charakteristikos.. virs kurios reikalia ivertinti vietini klupirna atsizvelqiant i 8 ir 9 lentelese pateiktus duomenis. Todel galimas plonasle niu or ofiliu vietinis klupimas turi buti naqrinejarnas pirmiausia tada.4 klases profiliams.2 Apskaiciavimo blidas Varnzdziu profiliai turi dvi simetrijos as is ir todel neutralioji asis nesikeicia. imamos is grafiko kreiviu. vises jos yra tampriojoje srityje. soninis-sukarnasis klupimas gali buti ignoruojamas plonasieniams 4 klases vamzdziu profiliams. 17 lentele ir 9 pav.673 reiksrnes. 5t _E_::. pateiktos 5 ir 7 lentelese. 0 i desine . 0. Su p =1 is Iygties (6. kai profilis yra vienodai qniuzdomas.22 Pop 2 ::. fy .2) gauname ribines Ap::::.2. yra plokstes klupimo koeficientas (zr.2) lvqt]. yra virsvtos. Vis delto Iygtis (6.) su 8 =~ (ill fy ir fy=takumo riba N/mm2 [2] nuorodoje laikoma. kurioje nereikia ivertinti vietinio klupimo itakos. 6.

.. veikiant asinei jeqai N ir lenkimo momentams Plieno laksto klupimo redukcijos koeficientas My ir Mz skirtingoms plieno rnarkerns parenkamas pagal11 pay....9 +---+------Jq. .~~-+_-___1 20+------r--~~~~~------+_--~ 4 o 25 50 75 100 125 150 0...Hibines b/t ar h/t reiksrnes.".3 lygtiJ...__.. pateiktas 19lenteleje. (zr.. . Tikrieji karstai torrnuotu varnzdziu profiliai...10+---+---+---+---1-----1-----1-----1----1 ~ t J:lL t o 10 pay. zerniau kuriu vietinio klupimo [taka gali buti nevertinama o 10 20 30 40 50 60 70 80 11 pay.Plieno laksto klupimo kreives 12pav. 6..ty ty ty ty = 235N/mm2 = 275N/mm2 = 355N/mm2 = 460N/mm2 23. Tikrieji 4 klases profiliu geometrijos dvdziai gali buti skaiciuojarni pagal formules. 19 lenteles papildymai pateikti 12 pay.

Apvalieji vamzdziu profiliai. Sie klupimo itempimai gali buti apskaiciuoti naudojant metod us. =0289b • m 11 3_(beff+21J2(3bm-beff-21J V bm beff +heff +41 lenkimo momentai: I W". Kai isores skersmens ar plocio santykis su juosta yra mazesnis nei 0. kurie nurodyti 4 ir 7 lentelese: dazniausiai d/t ::.9x sistemos ilgis tarp soniniu atrarnu. Taip yra del nestabilios apvaliuju vamzdziu profiliu "elqsenos". virsijancius tuos. Abiem atvejais metodas rninetoje forrnuleje yra paprastas. 4 ir 7 lenteles). igydamas tikraji klupimo ilgi lb' 7. naudojami praktikoje. neturi arba retai turi d/t santvkiu dvdzius. nei plieno lakstu atveju.2 Tikrieji ilginiq ir spyriq elementu. t«b t«h 6. 28]. Juostos: * projekcijoje: I b=0. turinciq sonin~ atrama.50. 7 Santvarq elementq klupimo ilgiai 7. Naqrinejarnas vietinio klupimo poveikis saltai formuotiems varnzdziu profiliams. I b=0. ju jautrumo defektams ir staigiam iaikanciosios galios surnazejirnui [23]. z . klupimo ilgiai Santvaru is vamzdziu profiliu klupimas yra aprasvtas literatCiroje [14.19 lentele.. Kaip sio dalinio suvarzvrno pasekrne.3 Apvalieji vamzdziq profiliai Daug sunkiau apibrezti plonasieniu apvaliuju varnzdziu profiliu vietini klupima. kad jie jungiami sarnvrais. yra irnanomas takumo ribos (stiprio) fy pakeitimas realiais klupimo itempimais trumpuose cilindruose. Tais atvejais. kada 3 profilio klases ribines d/t reiksrnes yra virsijarnos (zr. Pagal tai EN 3 rekomenduoja klupimo ilgius santvaroms is varnzdziu profiliu.1 Bendroji dalis Santvaru juostu ir strvpu elementai yra is dalies pritvirtinti mazguose. vpac esant saveikai tarp bendrojo ir vietinio klupimo. vis delto nera jokios Iygties. kai naudojami plonasieniai apvalieji varnzdziu profiliai. I .6. nors jequ statinis apskaiciavirnas elementuose atliekarnas laikant. Tikrosios geometrijos charakteristikos asine jeqa: i I I Aeff = 2t{beff + heff + 41) let!. sistemos ilgis I surnazeja.75x sistemos ilgis tarp mazqu. Spyriai: * projekcijoje ir ne projekcijoje. tiksliai apibreziancios klupimo elementus. z =1 ell.9x sistemos ilgis tarp mazqu: * ne projekcijoje: I b=0. strvpu klupimo ilgis gali buti nustatomas pagal 20 lentele. nurodytus literatCiros saltiniuose [26] ir [27]. 15.

20 lenteleje pateikta Iygtis negali buti taikoma siam junqciu tipui. santvaros standumo bei lenkimo standumo santvaros mazguose.15].7x4 klupimo ilgis apatine juosta I b=~0. Visiskai uzleidziamas mazgas Abiem paskutiniaisiais atvejais klupimo ilgis Iygus sistemos ilgiui. kuriq mazgai neturi soniniq atrarnu Apskaiciavirnas yra ilgas ir sudetinqas. Tikrasis apatinio qniuzdomosios juostos klupimo ilgis priklauso nuo juostos apkrovos. Todel IPE 140 0139. Kadangi kol kas nera jokiu visiskai sujunqtu mazqu bandvrnu rezultatu. Abiem metodams taikomas pasikartojantis metodas. kuriam bOtinas kompiuteris. neturinciu soniniu atrarnu. Vis delto netiketu problernu sprendimams palengvinti (suvarzvmas sonine kryptimi) buvo sukurtos 64 tikrinimo diagramos. Santvaru juostu. tikrasis klupimo ilgis gali bOti rnaze snis negu tikrasis "neparemtasis" ilgis. kurios yra pateikiamos prieduose prie CIDECT Monografijos Nr.7x4 E o 60x3 0139. Siarne paveikslelvje pateikiamas pavyzdys: apatines neatremtos juostos klupimo ilgis gali buti surnazintas 0. jeigu naudojami rvsiu elementai 7.Pateiktos Iygtys galioja tik rvsiu elementams. LiteratOros saltiniuose [12. kai nera soniniu atrarnu I . 15] nurodomi du apskaiciavirno metodai santvaru qniuzdomosiorns juostoms be soniniu atrarnu. Detali informacija pateikta [12.3 Santvarq juostos. 4 [15]. kurie yra privirinti prie juostu per visa ilgi ne apipjaustant ir nepaploninant elernentu galus.32 L.32L Juostu soninis klupimas. patogiausia naudotis kompiuterine programa.

d ~ : VI :s. (7.3) 8 Projektavimo pavyzdziai 8. Ii. 0.1 Gniuzdomqiq kolonu is vamzdzfq profiliq apakaiciavimas Nsd=1150kN ~ I I I I ~ 'z I I. - -/- - <» -~. - -. neleidzianti klupti apie silpnesniaja y-y as].i Ib .- _1 - - - -- d b arba _1 arba-1 dO b. ~= .y =1 =8m 1 _j ' Ib. b.-. Ib :s. Kolonos ilgio viduryje yra tarpine atrama.20 ~ apskaiciuojarni: juosta:CHS strypas:CHS " j i .j juosta:SHS strypas:CHS IblZ =2. .20 lentele. plieno marke Fe 360). Duota: Necentrinis qniuzdyrnas (skaiciuojamoji apkrova) Nsd=1150kN.5:S. Ji itvirtinta sarnvrais abiejuose galuose.1 ) (7.30 ( 'f' ( 'J" ia.z=1/2 r =4m 71 'I· II I I " f: I I \ \ \ \ \ Y Y 300 . II .1 mm 9takumo riba 235N/mm2.I z-z f y -y ~ 0 13 pav.75 kai ~<0. Santvaros strypq klupimo ilgiai do: apvalaus d. 0. ~ I· do 1150kN ('r ia. 'I juosta:SHS strypas:SHS IblZ=2.6. Kolonos ilgis 8 rn.2) (7. Necentriskai qniuzdornosios kolonos Reikia suprojektuoti staciakarnpio skerspjOvio kolona is karstojo formavimo vamzdziu profiliu 300x200x7.35 ~ 'I !.75 I 1/1=2.: apvalaus bo: kvadrato b1: kvadrato juostos elemento isores skersmuo strypo isores skersmuo skerspjOvio juostos elemento isores plotis skerspjOvio strypo isores plotis - . /. 0.

lentele Y 86._ = 1.8.Sd ~ 14 pav.124 86.Y =1 =8m _-_ y - -. W z =51 Ocm" W pl. lentele 12. .Sd=60kNm abiejuose galuose._'.Scm2.0. klupimo kreivea") atitinkamai pagal (3. apkrautos qniuzdvrnu ir vienaasiu lenkimu Duota: karstai formuoto staciakarnpio vamzdziu profilio kolona 300x200xS mm.Rd=0.24cm max.-- y 300 \ z-z f 18kNm My. ~ = 300-3· 7. Skaiciuojarnasis lenkimo momentasMy.24 ~ = 70. 'pl.580 II .4 A = -= 0.z =Sm =4m plieno marke: Fe360. iy =11.25 < 42 t (palyginti su 5 ir 6lentelemis) 7. kai jos apkrautos gniuzdymu ir vlenaasiu lenkimu -1 .z =S. 8. W y =634cm3.1 = 39.9 (zr.4 Y 11.10-3 = 1187kN > 1150kN Todel kolona tinkama.Om Plieno marke Fe430.3 71. klupimo kreive "a") Xz= 0.y= lb. Nsd=800kN 60kNm .6 8.8 = 0. lenteles 5 ir 6) a) klupimo lenkiant apskaiciavirnas: iZ =S.92=35 Antrajai profiliu klasei su Fe430 (zr.- _.y= 765cm3.3cm.5 <3S.7cm2.Az= -= 48.klupimo ilgis: lb.8 TOa) A = 800 =97. Klupimo ilgis [b. Kolonos.6 <Ay 11.y lb. iy=11. fy=275N/mm2 Geometrijos charakteristikos: A=75.754 y 93. lOa lentelel (12Ientele.821· 6770· ~~: ._ .823 (zr.2cm.3 8. Skaiciuojarna qniuzdomoj jega NSd=SOOkN.1 800 400 Ay== 70.20cm A = 800 =71.8 Z Z Xy= 0.2 976 A = -.782 (zr.z W =5S0cm3 ~ = 200-3·8 t 8 ~ = 300-3·8 t 8 = 22 = 34.1) Iygtl: Nb.z 8 2~ I I I I I \ \ \ \ 1 \ lb . iZ =S.2 Staciakampiq vamzdziq profiliq kolonu ekalclavlmas. f =235N/mm2 Y geometrijos duomenys: A=67.

6m =0.y. Todel kolona tinkama.y 1000kN 60kNm 2/ I ~ I I I .1 7580. w.4 < 1.782·7580·275 765.103.580. 8.0 147 Todel kolona tinkama. • .Rd M My.Rd = 60 = 0.926 < 1.10 .9 b) Laikomosios galios skaiciavimas Skersine apkrova: V V y.7·8 50kNm .8 ..z. 235. kai ji apkrauta gniuzdymu ir dviasiu \ Nsd=1000kN 2 I I I I I I .4)+ y 765-634 634 3 pI.Sd MNY.Sd = 60-18 =5.1 3 = 147kNm = 939kN.Rd =2.3 Staciakampiq lenkimu vamzdziq profiliq kolonos skaiclevtmas.60.008 < 0.Rd =1.1 =674kN Atitinkamai pagal 5..Rd 3 6 M Ny.275 = 0.8(300_8).59 (SU\F ~~~ 0.540 + 0.1.1J 1.13 Iygti: K = 1. \ =1 =8m . =147·106Nmm 275(1_ 800.~ 1.25kN 8 .0 Klupimo apie asi z-z skaiciavirnas: Nsd:=:. _ I .Sd= 60kNm(max) Atitinkamai pagal 5. apkrauta gniuzdymu ir dviasiu lenkimu -----------------------__ ~ = ••_.1.1 1.(.5 y 0.782·7580·275 Pastovumo apie as] y-y skaiciavimas atitinkamai pagal 5.1 Iygti: ~:S.3 ~ 1. \ -r i: J=5. __ .1. Atitinkamai pagal 5.33.16 Iygti: 800.10 = 1.468 < 0.23 < 1.7· 0.--_.103.59 .1 ------+-----0.10 ·1.I Atitinkamai is 16 lenteles: P M.sct z-z y-y f -25kNm Mz•sct ~ 0 15 pav.Rd 674 Skersine apkrova gali bOti nevertinama.3 Atitinkamai pagal 5.103 .23. .5 V pl. y.823(2 ·1.0.1.5 Iygti: Atitinkamai pagal 5.0 MNy.J3 .7580..z 88 300 y ... 800 ..386 = 0.25 = 0.0.101. Kolona.t " ~ '-1 lb.468).765.4 Iygti: V y. My.11 Iygti: !l = 0.10 .._._ -- 'y \ \ \ \ \ II \ 1\ f-My.275 800<0.Nb.3 J = -0.Sd = 5.275.

Abu kolonos galai itvirtinti sarnvrais apie stipriaja asi z-z ir standzia atrama apie silpnaja asi V-yo Gniuzdvmas Nsd=1000kN My.103 Atitinkamai pagal 16 lentele: Atitinkamai pagal 5.z.Sd=60kNm a) Bendrojo klupimo skaiciavirnas atitinkamai pagal Iygti (5.5 = 0. Ilgis .243+0.963 < 1.16 ).1 Iygti: 1000 + 1.0".8 -4) + K =1.4 =8m =0.1) A = 800 =71.10-6 = 204kNm Ily= 0.4 y 11.6 z 8.2 Iygti: Nb.4 Xy= 0. iz=8.z._ = 68. 8. 355 .Rd) N b.8-0.= O. f y =355N/mm2 Klupimo ilgis: lb.38.790<1.8 mm.0=5. W z =553cm3 W pl.8 =31.0.16cm (klupimo kreive "a") max.y.4 = 0.5) =1.194 1902 269 204 .81=31 8. Atitinkamai pagal 5. .735·8290· Atitinkamai pagal 5.y =834cm3.6 = 0.8 Profilis atitinka tik 2 profilio klases reikalavimus siai Fe 510 markei (zr. 'pl.8 m.y lb.0 Galiausiai pagal 5.15 -~) {~~~~ 1 ~titinka::_~_a~~I_~:~~~~~ Atitinkamai pagal 5..4 Iygti: Atitinkamai pagal 16 lentele: = 2.= 1902kN(=min Nb.7(-0.2cm.(-0.09·60 + 0.y.z A = 560 = 68.Rd = 632.5 Iygti: .7 .6m Geometrijos charakteristikos: A=82.2 ).!:l=~= t t 300-3·8.Rd=0. =0.10.79 ·50 = 0.711(=Xmin) Lenkimo momentas MZ•Sd=50kNm Plieno rnarke: Fe51 0.Rd=834·10 'U·10 ~269kNm Mpl.164)·1000 y 1902 13Mz= 1.Rd =0.526+0. 5 ir 6 lenteles).5 Atitinkamai pagal 5.898 z 76.09<1.935(2 ·1.935 y 76.9cm3 W y =689cm3.Duota: Karstojo formavimo staciakarnpio varnzdziu profilio kolona 300x200x8.6 Iygti: _:.412 < O~ _ Kz=l-' 0412 1000 .711·8290· ~~: .10-3 = 1966kN -6 3 355 Mpl.3 Iygti: 3 355 .z W =632cm3 iy=11.8~8~~5 J =0._ = 71.

13 Iygt[.0.0 V Sd = 0.015 < 0.103 ·0.103 553..84 < 1.103 689.13 ir 5. (1.Rd Slyties atsparumas pagal Iygt[ 5..12 yra lemiamas tada.z \ f!'r" ~----' Z -Z y -y J I y . Ilgis .y = 10m lb .8(200-8.2· 275 = 330N/mm2 I .- --- y 400 4 16 pay. 5.8) " V = 50+25 =9.0 Jeigu negaunami patenkinami rezultatai (t.3·1.4 Gniuzdomosios kolonos is plonasieniq staciakamplu vamzdziq profiliq skaiciavimas I I I I I I \ \ \ \ \ lb .2] VplZRd=2·8. vidutines takumo ribos (stiprio) padidejirno saltojo formavimo apskaiciavirnas Atitinkamai pagal1.255 = 0.245 + 0.i 2. ~rielaida nevertinti skersines apkrovos 5.22) yra naudojama nuosekliai (visos reiksmes kN ir mm) II 1000 8290·0.b) Laikomosios galios skaiciavirnas: II I' I! I! . I .-.Rd ".103. _. kai: r zr.z =-=5m 2 fya=275+ 14·4 (430-275)= 400+200 2 10 NSd=500kN = 289N/mm < 1.1 t: 355 ·10 -3 Slytis nera kritiska.355 = 0.z=1/2 I =5m' ~ \ -_\ 1/' \ .355 + 50.10 m.5Vpl.355 + 60.3 Iygt[: po Abu kolonos galai itvirtinti sarnvrais apie stipriaja asi z-z ir standziai abiejuose galuose apie silpnaja as] y-y Plieno marke: Fe 430. 0. Necentriskai apkrauta plonasiene kolona Duota: saltojo formavimo staciakarnpis profilis 400x200x4 mm (pagallSO 4019).5 V pl. varnzdziu SkerspjOvio plotas A=46.y =1 =10m 1 lb.10 Iygt[ [1.0). tada skaiciavirnai turi buti atliekami pagal 5.340 + 0.4kN Sd 8.22 Iygtyse yra V Sd::. fy = 275 N/mm2 (bazine karstojo valcavimo juosta) Klupimo ilgis: lb._'.v.8cm2 1. Tinkamai profilio laikomajai galiai gauti tamprioji Iygtis (5. 8.

Rd=0.67 > 0.y= ieff.71 z 84.806·2869·-N/mm2) b) Su vidutiniu saltojo formavimo 0.827(200-3·4) 28.76 ~ = 57.y 28.5mm atitinkamai paqal l Zlentele kN) yra zernesnes nuo kitos galia.7mm} atitinkamai paqal l Z lentele 0.840 beff= atitinkamai .z= 0.719 Nb Rd=0.z 28.840(200 .60cm 8.92 > 0.5 ~ = 57.275 1.7mm Aeff= 28.8 = 0.y 28.719·2825·-.6mm} 155. ribinis ir skaiciavirnuose pagal 13 lentele kreive "b") laksto klupimas: kur 0.89 > 0. * Silpnoji asis pagal 14 lentele.743·2825·-.673 = Bedimensinis takumo liaunis riba apskaiciuoti ('5::p is 6.806 (atitinkamai (5 ir 6 lenteles) (zr. stipriajai ir silpnajai asims I .806 (atitinkamai pagal 13 lentele.7 (atitinkamai kreive "c") paqal l-i lentele.9J2351 289 * Stiprioji = 84.275 N b Rd=0.4· J4J235 1 275 47 A= p.6 priskiriamas 4 klasei: riba fyb(275 N/mm2) = 56.637 asis A = 1000 y 17.: = ~ = 0.33 5.7 Xy=0.2 y 84.4 t 4 ~ = 200-3. lOa lentele) = 0.743 (atitinkarnai N.3·4) = 184.289 1.1 y 17.1 = 582kN f ya (289 takumo (stiprio) ribos didejirnu po 97 A= = 1.4 t 4 ~= =97) = 47 >42 ~m rm * Stiprioji asis =38.827 atitinkamai = = pagal 6.33cm 181. Apskaiciuotos ekonorniskas profilis. lOa lentele) Profilis yra plonasienis (4 klase) naudojamas tikrasis plotis. Tikrieji geometrijos ir kai K. kreive "b") N.4. lentele ribos didejirnu po saltojo formavimo 8.3·4) = 157.J4J235/275 Bedimensinis takumo formavimo: riba liaunis (stipri) = 0. Atitinkamai pagal 8 pav.28cm2 17.: = 56.476} Y Pz= 0.85 > 0.6 97 A= = 1.1 = 534kN heff= beff= Aeff= ieff.806·2869· -= 582kN .8 A = 1000 =57.66 z 86.50cm leff. 0.90 > 0.1 lygtD ):p. b) su vidutiniu takumo Xz=0.z 28.8 Xz=0.7 (zr.4.2 Iygties.0 z 8.76cm . 3.673 leidzia vidutiniskai padidinti po saltojo x= .1 = 551kN heff= 0.637 p.2.3 Iygti A = 500 =57.lim 0.4· J4J235 1289 97 A= p.2 IY9tl 0. lsvada: Abu priimtieji stiprumo (=500 viena kriterijai bazine ir vidutiniskai gniuzdymo nei apskaiciuotoji nedaug skiriasi.66 y 86.1 z 8.289 1.2 IY9tl a) su bazines medziaqos 5.468 } Y pz= 0. Profilio Ilgoji puse: klasifikavimas 4. Rd=0.673 p. bazines p = 1) leidzia rnedziaqos pagal 6.486(400-3 ·4) 0. =4 (paprastas duomenys takumo qniuzdvrnas): pagal 6.69cm21 ~eff'Y=17.z= atitinkamai pagal 19 A = 500 =60. 0. Bendrojo klupimo skaiCiavimas riba (fYb=275N/mm2) a) su bazines medziaqos takumo Trumpoji puse: 400-3.476(400 .1 = 0.1 = 0.J4J235/289 Visais atvejais profilis (289 N/mm2): AE= 93.8 3. 1. kreive "c") P = 0. padidinta apkrova laikomoji Pasirinktas riba bei skaiciuojarnoj reiksrnes labai p = 0.1 * Silpnoji asis (zr.

66 Xz=Xmin= 0. Saltai torrnuotu profiliu deformacijos neivertinarnos. Momentl! santykis galuose: 17.50 12.5 .sd 25kNm My..2mm 8z= 20.7mm beff= 157..69cm2 ieff. Lenkimo momentai: kolona skaiciuojarnojo 8.Sd=25kNm ir 12.5 kNm kolonos galuose. tikrosios geometrijos charakteristiku reiksrnes atitinkamai pagal 19 lentele: =1Om 10 =-=5m 2 8y=5.9mm Aeff= 28. esant qniuzdvrnui ir dviasiarn lenkimui Duota: salto]o formavimo varnzdziu profiliu 400x200x4 mm.3mm W eff.66 heff= 184.5kNm Mz.y 482.z - MY. .b= 275N/mm2 I = 10m Ib .5kNm ir -12.z I I =1/2 . 'Vy= 1~~5 = 0.5 Plonasieniq staciakamplu varnzdziq profiliu kolonos skaiciavlmas. t 1\ z-z t _J 12.4 pavvzdzio: Is Xy= 0. Mz.806 ~Ay= 0.z Plieno rnarke: Fe 430.5kNm :z I I \ .0R = 2. Necentriskas qniuzdvmas: NSd=250kN. Plonasiene kolona.5kNm 250kN ~ 2 I --I I -12.2mm = Weff.y =1 12.9mm Ib.806 ~Az= 0.5 = _1.5cm = 8.sd y -y ~ 17 pav.5~M. M.y= 1. bazines rnedziaqos takumo riba (stipris) visada turi buti ivertinarna kaip saltai formuotiesiems profiliams.z . Kolonos ilgis: Klupimo ilgis: f y=f y.y Papildomi duomenys. \ \ + Ib. gniuzdyrnui ir dviasiarn lenkirnui esant necentrfskam Nsd=250kN 2 I I I I ~ -1 Ib .45 llf ) atitinkamai pagal 'l Glentele antroji kolona 'fz = -12.y= ieff..Sd=12.8.76cm Veikiant lenkimo momentui. -_\ i I Y 4 Y 400 ~ \ .y= 219.5 kNm kolonos galuose.

8.-0. kuriu plieno rnarke S 235.56.66(2·1.207 + 0. Lyginant varnzdziu profiliu svori.) palyginimas Eil.1 Iygti: 250000·1. lsvados: 1. Lygindami vamzdziu profiliu svori.03 11.187 8.806·2869·275 3 + 1. Pagal lenteleje pateiktus duomenis matyti.170 482.256 < 1. labai sumazeja suvirinimo elektrodu sanaudos. yra 17% lenqvesne. Varnzdiniu profiliu Varnzdiniu profiliu Karstojo valcavimo profiliu (karnpuociai) S 235 S 355 S 235 353 294 670 2.5 Pastovumo tikrinimo skaiciavirnas atitinkamai pagal 5.103 ·275 219.63 1. kad karstojo valcavimo profiliu (karnpuociu) santvaros svoris yra didziausias palyginti su varnzdziu profiliu.2.746.5 Iygti: Ily= A/2~M. 3.103. matome.y -4) = 0.65.10 ·1.275 219. Konstrukcija. Naudojant varnzdziu profilius. Santvaros is vamzdiniq profiliu (18 pav.10 ·1.1 0.227 = 0.Atitinkamai pagal 5.9 K = 1. neturi astriu briaunu. 2.10 z 0.103 ·275 lsvada: 400x200x4. su karstojo valcavimo protiliu (kampuociu) .9 K =10.256· 25 . kuriu plieno marks S 355.275 6 3 3 - Atitinkamai pagal 5. gruntavimo bei dazvrno pavirsius.862 < 1.275 6 6 6 = 0.) bei karsto]» valcavimo proflliu (kampuociul (19 pav.187 25.806·2869·275 Ilz= 0.1 + 0.726· 250. sutaupoma apie 50% konstrukcijos svorio.250.0 Maksirnaliuiu iternpimu tikrinimo skaiciavimas pamate atitinkamai pagal 5.99 Dazvmo plotas m2 11.2.103.1 = 0. kad varnzdziu profiliu santvara.0 2869·275 482.348 + 0. surnazeja konstrukciju svoris. I . montavimo bei transportavimo islaidos. Naudojant aukstos kokvbes plienus.65(2·2.746<1.5. Konstrukcija pagaminta is: Plieno rnarke Santvaros svoris kg Suvirinimo siules ilgis m' . su atitinkamai S 355.5 y 0. 6.726 < 0.65 < 0.6 lvqt]: =0.0 mm skerspjOvis atitinka reikalavimus.10 ·1.2% lenqvesne.1 + 25. pagaminta is plieno S 355.45 -4) = -0.1 + 12.1 = 0.10 ·1.432+0.782 < 1.5.9.2869. 5. Nr.260+0.10 ·1.9. surnazeja konstrukcijos svoris.811. 4. Naudojant varnzdziu profilius is aukstos kokvbes plieno S 355.7 Iygti: Atitinkamai pagal 5. todel yra atsparesne korozijai.10 = 1.12.50-4) = 0.22 lentele: 250.03 28.4 Iygti: Atitinkamai pagal 5.

: '. Santvara is kar stojo valcavimo pr ofiliu I .0 0 CO <D N0 0 0 "<t " x <D -er 0 "<t t:J 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 "<t 0 c- "'" " " I![I· 'I 0 0 LD <D . <D -er Z Z ..c 18 pav. 'Ii Ii H "f fl 19 pav. Santvara is varnzdiniu profiliu o o co o o "<t 2500 2500 2500 2500 2500 2500 <D I .I' 1-.

h Karstai forrnuotu varnzdziu profiliu isores plotis Ploksciojo elemento plotis (zr. 5. 1 lentele) Klupimo kreiviu netobulumo koeficientas I Inercijos momentas Tikrasis inercijos momentas Didejimo koeficientas sijai-kolonai (zr.llz Koeficientas.1.4.) \if [tempimu ar momentu santykis (±r. naudojamas sijoms-kolonoms Puasono koeficientas Tankis Redukcijos koeficiento takumo ribai (stipriui) apskaiciuojant skersine jegq ir tikraji ploti Klupimo kreiviu redukcijos koeficientas (zr. 6 lentele) Vidutinis karstai forrnuotu varnzdziu profiliu plotis Vidutinis karstai torrnuotu vamzdziu profiliu aukstis zr.keicia y. h . y . Taciau techninese charakteristikose ir kitose tolesnese sio leidinio dalyse priimtas mums iprastas asiu zvmejirnas x ir y (x . Ao Bendrasis skerspjOvio plotas A. 5. Saltai forrnuotu vamzdziu profiliu isores skersmuo Kritiskieji laksto klupimo itempimai VamzdziL[ profiliu bazines rnedziaqos maksimalus stiprumas tempiant Takumo riba (stipris) tempiant Saltai forrnuotu skerspjuviu vidutine skaiciuojarnoj takumo riba (stipris) Skaiciuojarnoj takumo riba (stipris) (=fy/y M) Soninio klupimo kritiskiej (tamprieji) itempimai Karstai forrnuotu varnzdziu profiliu isores aukstis v p p X 3 pav. 5. zr. 18 ientele) l. d 17 17 17 17 lentele lentele lentele lentele tu ty Maksimaliosios deformacijos Takumo deformacijos Kolonu liaunis (vidinis) Eulerio liaunis Kolonos bedimensinis liaunis LT "tv "tvE "tv "tv Ploksciojo laksto bedimensinis soniniarn sukamajam klupimui Bedimensinis liaunis esant "tv p ploksciojo laksto liaunis lly. zr.Tarptautinis varnzdziu konstrukciju tvrirnu ir vystymo komitetas Pastaba: skaiciavirnuose pateiktos asvs y ir z.L Ilgis Tikrasis klupimo ilgis Karstai forrnuotu vamzdziu profiliu vidaus kampo spindulys Sieneles storis SkerspjOvio stiprioji asis" SkerspjOvio silpnoji asis" Linijinio pletirnosi koeficientas (zr.1f Tikrasis skerspjOvio plotas CHS Apvalusis varnzdziu profilis E Tamprumo modulis F Skaiciuojarnoji poveikio reiksrne G Slyties modulis Inercijos spindulys Tikrasis inercijos spindulys Klupimo koeficientas (zr.keicia z). zr. 16 lentele) yy Karstai forrnuotu varnzdziu profiliu plocio minus stori su auksciu minus stori santykis YM () Atsparumo patikimumo koeficientas Plonasienio profilio neutraliosios asies poslinkis Skersines jeqos skaiciuojarnoji reiksrne Atsparumo modulis Tikrasis atsparumo modulis Plastiskasis atsparumo modulis b.Zymejimas A. kurios naudojamos daugelyje Europos saliu.6 Iygtis) Redukuotas skaiciuojarnasis plastiskas atsparumo momentas nuo asines jeqos Skaiciuojarnoji lenkimo momenta reiksme Gniuzdornojo elemento skaiciuojarnoj klupimo atsparumo reiksrne Gniuzdornojo elemento plastiskojo atsparumo skaiciuojarnoj reiksme Asines jeqos skaiCiuojamoji reiksrne Atsparumas Staciakarnpis varnzdzio profilis Skaiciuojarnasis plastiskas atsparumas slvciai t y z a a a. 17 lentele) CIDECT . P Sijos-kolonos atsparumo aiskinarnieji kriterijai ~M Ekvivalentiskasis vienodu mornentu koeficientas (±r.

87.General Rules and Rules for Buildings. Structural Steels: Hollow Sections. Bemessung und Konstruktion. Soditube. Technical delivery conditions.10 LlTERATURA [1] EC3: Eurocode no. November 1990.eine Nachweisform fur den einfeldrigen Stab bei planmabig einachsiger Biegung mit Druckkraft. R.. Czechoslovakia. R..: Longueur de flambement des treillis en profils creux sou des sur membrures en profils creux. 1991. International Association for Bridge and Structural Engineering. D. Part 1 . 4. E.. und Grotmann. Structural Stability Research Council. Brno. 1980.A World View. dimensions and sectional properties (in preparation)..C. Mc.annexes. Proceedings of the International Colloqium on Column Strength. New-York. [3] SSRC: Stability of Metal Structures .. [25] Roik. H.Recent Research Advances and their Application to Design. [19] IIW XV . Volume 1: In-Plane Behaviour and Design. 109. Part I .F. no. Teil2: Stahlbauten. C. [20] prEN 10210: Hot finished structural hollow section of non-alloy and fine grained structural steels Part 1: Technical delivery requirements.-G. [11] Ellinas. Design of Steel Structures. August 1984. ISBN 0-9510062-07. D.: Inelastic Flexural Buckling of Cylinders. [2] EC3: Eurocode no. 1982. November 1990 (Draft). B. and Croll. January 1980. volume 2 . [18]ISO 630: Structural Steels. chapters 1 to 9. [5] Johnston. 3. Mai 1986. Dutta. Journal of the Structural Division. [6] EC3" Eurocode no. und Rondal.P. Vol.P. und Wurker K. November 1972. 3. [27] DIN 188000. Monograph no. [24] Roik.. [22] ECCS-CECM-EKS: European Recommendation for Steel Structures . and Maquoi. 1st edition. [28] Sedlacek. A. [10] Rondal. Stabilitatsfalle. Design of Steel Structures. 1991: Cold formed structural hollow section of non-alloy and fine grain structural steels.. November 1990. P. [26] European Convention for Constructional Steelwork (ECCS-EKS): Buckling of Steel shells. Der Stahlbau 12/1981. J. 4. 9.. October 1991. W. [12] CIDECT: Construction with Hollow Steel Sections. K.: Das Ersatzstabverfahren . 3. J. 2nd Edition. Cidect report 3E-3G-80/3. Teil1: Stahlbauten. European Recommendations (section 4.: Design Loads for Elastic-Plastic Buckling of Cylinders under Combined Axial and Pressure Loading.R.: Das Ersatzstabverfahren ..701/89: Design Recommendations for hollow section joints . Cidect report 3K88/9.6 als selbstandige Schrift). London. 1st International Correspondence Conference "Design Limit States of Steel Structures". Knicken von Steaben und Stabwerken.: Column Buckling TheoryHistoric Highlights. volume 1. W. I . C. 1986. Commission of the European Communities. G. 1980. Commission of the European Communities. Koln 1988. Verlag TUV Rheinland GmbH. J.: Effective Lengths of Lattice Girder Members.2E.: Effective Lengths of Tubular Lattice Girder Members. Draft Revision of Second edition ISO 657: 14-1982. no. Proceedings of the BOSS'82 Conference. K. November 1990. [15] Mouty. [31] EN 10025: Hot-rolled products of non-alloy structural steels. [32] European Convention for Constructional Steelwork: ECCS-E6-76.Hollow section lattice girder connections. Annex D . Statistical Tests. G. Paris. Budva. T. G. Part 1 . 1989. Appendix nO.Predominantly statically loaded. [13] Grimault. [9] Chen.: Eurocode 3 (Draft). and Atsuta. 1983.A. December 1982. 1988. 4th Edition. Journal of the Structural Devision. Der Stahlbau 5/1982. Steel Structures . Vol. March 1978 [23] Dutta. Technical University of Brno.. Paris. International Institute of Welding. Teil4: Stahlbeton.Dimensions and sectional properties. March 1991. R. 1991.. 2nd Edition. M. D. Part 1 . J. International Conference.: The European Buckling Curves. Notice 1117. ECISS/ TC 1O/SC 1. [14] Rondal. [7] Beer. J.E.General and Rules for Buildings. Report EC3 .. Part 14: Hot formed structural hollow sections . September 1983.: Strength and Design of Metal Beam-Columns. [21] DIN 18800. [8] Austin. 1st edition. April 1961.90-CID3Rev. [30] Boeraeve. [16] ISO/DIS 657-14" Hot-rooled steel Sections. [17]ISO 4019: Cold-finished steel structural holloe sections . A. [29] prEN 10219-1.G. Wardenier.Technical delivery conditions. Part 2: Tolerrances. July 1990.The Use of Steel Grade FeE 460.: Stabilite des poteaux en profils creux en acier. Elsevier. Design of Steel Structures. Schalenbeulen.Tragsicherheitsnachweise fur Stabwerke bei einachsiger Biegung und Normalkraft. D. Annex K .Dimensions and sectional properties. Maquoi.: Theory of BeamColumns.N. Pavlovic editor.S. Graw Hill. J. S. Boston.: Influence of imperfections on the ultimate carrying capacity of centrically loaded columns. [4] Sherman.: Handbuch Hohlprofile in Stahlkonstruktionen. J. August 1988..General Rules and Rules for Buildings. Stabiliteatsfealle. 1976. and Schulz. und Kindmann. und Kidmann~ R. July 1990 (Draft). Cidect.5 : Thin walled cold formed members formed members.. J. Commission of the European Communities.

3 70 76.1 8 9 10 II 11.9 33.3 60 60. ST 37-2 PROFILIAI 6 26.2 15 16 17 17.7 140 150 160 168.6 110 114.1 220 244.3 7 7.7 42.1 80 88.4 6.4 48.3 170 177.5 14 14.6 406.VAMZDZIV PROFILIV SORTAMENTAS " KARSTOJO FORMAVIMO VAMZDZllj (APVALIEJI) DIN 59410 (EN 10210) PLiENO MARKE ST 52-3.5 13 13.9 90 100 101.5 273 323.5 12 12.3 120 130 139.7 200 210 219.5 I .9 355.8 180 190 193.

-.~.1'> ...' ~.1.S 28x28 3Sx3S 38x38 40x40 4Sx4S SOxSO SSxSS Staciakampes 2 2. I." ' .' I~· [F.. - 4N. '~"t "4' '..' . i. t ..t '''if '" .: •.) I:ii.'If\. ~ _·C. ~. "'. I"" " ".' .·. •• Or''~'!i' ~. . I!~ I. I"..~r . <p '.i'ii'i'.. ':'..~ '. ''lii~ :'~ . "I" .I'..!.t I.' V.i:\' .' ..* !1"'1)'~ ~ 1..5 3 " _j B t :.: '." -. .5 6 6. t· ~ ~" ~ w .:... I ..~. I:~' ' ~ .. I:.'ij.' .). I.2 ~~.) . ~./ .:.. ee' -. ~ ... --..S 40x30 SOx2S SOx30 SOx3S SOx40 60x30 60x40 6Sx4S 70x3S 70x40 70xSO 80x40 80x4S 90x30 80xSO 100x30 80x60 90xSO 100x40 100xSO 100x60 100x6S 100xl0 100xlS llOx60 120xSO 100x80 llOxl0 120x60 120x6S 120xl0 140x40 120x80 140x60 IS0xSO 140xl0 120xl00 12Sxl00 IS0xlS 1:'. ill. I. . '" .« ..d\ :i " '" ~\l.~. 8 9 t 9. . ST 37-2 IIKvadratines 22x22 2Sx2S 27. . .": .~ iii .." ".\ .1 I. '. .. 4.•. r{. Ill. <Ii " I.5 10 11 12 12.5 5 5.~J 60x60 6Sx6S 70x70 7SxlS 80x80 90x90 100xl00 10Sxl0S llOxll0 3Sx20 40x20 40x27... . :. . :t ..itlI ~ .!I>'" ~~ -i:i ". . ~'. \~ ' " " ."'. " I.. ." " . :". . I"" ".~. '' . '-'" I.5 13 14 14.."-~ ~'''' 'f. " i.' :.. . .3 7 7._ X I I X IY 'y Sieneles 3. ".>' " 'I.~ !W "Itl.~ ~ . ..: . "'i" .\' ' . I~.Sx27..." ....'. . o I.KARSTOJO FORMAVIMO VAMZDZIl} PROFILIAI (KVADRATINIAI IR STACIAKAMPIAI) DIN 59410 (EN 10210) PLiENO MARKE ST 52-3...' Ii' '~ . '.: " '. I .)+ '" ..' . ..:: \'... ~ .c.' ill . ... - .. storis. 'i' L- ·:t . "\ ..•.~. - "\' I:·. ·~I:·.:.:.. .. ~. ...: I.\~ . .\. .ih: .._ -r.' C".·ii. .. "1. "i " . .2 15 16 4 II. \ . '" .:. .. .

KARS1"OJO fORMAVmMO VAMZDZH PROFULUU (KVADRA 1"U\UAI U~ STA. 37~2 Sieneles Kvadrotines Stociakampes 140x80 160x60 160x65 140xl00 160x80 180x60 150xl00 160x90 180x80 190x70 180x90 160x120 180xl00 180x120 200xl00 220x80 225x80 250x50 2 2.5 storis.5 3 3. 6 t 6.5 10 11 12 12.5 13 14 16 120x120 125x125 130x 130 135x135 140x140 150x150 l55xl55 160x160 180x140 200x120 230x90 170x170 220x120 175x175 200x150 250xl00 300x50 180x180 220x140 260x120 200x200 240x160 250x150 260x140 300xl00 220x220 260x180 225x225 300x150 250x250 300x200 350x150 400xl00 260x260 300x300 350x250 400x200 450x150 350x350 400x300 450x250 500x200 400x400 500x300 II .3 7 7.CeAKAMPmAI) D~N 59410 (EN 1(210) MARKE S1 52~3.5 5 5.2 4 4.1 8 9 9.

6 4 4.' '< :.:r . ! ~.6 2.7 355.5 5 5. . '" "" I: I~ "'". .5 273 323.6 108 114..'0" .f' ." " ..3 50 51 52 55 57 60 60.3 7 7.. '" ':.SALTOJO FORMAVIMO VAMZDZllI (APVALIEJI) DIN 59411 (EN 10219) PLiENO MARKE ST 52·3... . ".5 " 1..r ' ' l "".0' !!! :.'..1..~' '.. .~:.1 8 8. iii '.: Iii '* ' ":ii" .9 3 Sieneles sloris. :~ '" L~:::". T. :'t .-. .7 35 38 40 42.4 44. . " <il1I! I~' I 5' ~~hi' ~. .: ~"'. . .' .!" " :"" i" '" . . '~ .6 406..".K .Ct :~'.~ '" .. ".'.. .. .'" ~i!! :.~. ST 37·2 PROFILIAI 0 I 25 26.. I 3.I:: .0> ..8 193.". ' t!.:. 10' I III t " 't.5 65 70 76.9 28 30 32 33.. 1'.: :(.9 96 101.5 2.9 339.3 177.4 457 508 1.'1 .6 6 6.1 80 83 88.if Irb i' t~ .3 120 121 127 133 139.".1:. 1~7h Iii .'·' .'. .2 3.:. ~ .3 2.' ..~ ...5 1.1 244.' " . ..3 62 63.7 152.' '.'c >- 'f.. :.8 9 10 12 12. :C"' .8 2 2.fi' i'.t· ." '.4 159 168.I't .5 45 48.7 219. . ':~ ".' '" I:i' . I .

i I.." II .. '''.: 1"".°. '" :/.' ." "*' .il'h IF: ......~:. . '~:."i: ': s . 'C.i": :H:1": ' :~ .. II':'''' .~. 10""" .'0 I '"".' !.."" I'~·*j"''' V~.~ "/'''' '!. ' I. If' \ ".~:'Ii .2 3.3 2.[ .Uili. ' ....lll (·ill~i I'i.'.1 11" (. k..'.:..~' .~'..'t' ~ .l1'.: . "" Iy I.i" "Y" :1.)11 I' ~'i •" .' :." !1\ " '~ t" 11... }' J.-'~> e 'll.I. :'i."'1 "~t'.:~.\ ~t Jil' :~f: t'"'..'.". IS. S1 37·2 ~ ~ Sieneli!S storis.' :. I !"i\'}~.5 9.~k ."" I ."." 1lJ:/'''.5 5 5.lU " 1\"'(.I """".'l'ii~ .1". 1'" '~ 'Ci.5 20X20 22X22 25Xl0 25X15 25X20 25X25 28X28 30Xl0 30XlS 30X18 30X20 30X25 30X30 3SX10 3SX15 35X20 35X25 3SX30 35X3S 40Xl0 40X1S 40X20 40X2S 40X27 40X30 40X3S 40X40 42X42 45Xl0 45X15 45X20 45X25 4SX30 45X35 45X4S SOX10 SOX15 SOX20 SOX2S SOX30 SOXlS SOX40 50X50 60Xl0 60X15 60X20 60X2S 60X30 60X34 60X35 60X40 60X45 60X50 60X60 6SX2S 6SX3S 65X6S 70X20 '.'ilI.t.:'.8 9 9.. - .' ' '. I~~ ': ..6 4 s 4. ' I .':t " ~ :.'.g !Ill"" '"".. .." 3. I .. '" I .'" I~~.5 2. "'. '.j. I IJ'(~'k"'. Kvodrotines Stociokompes " t 1 1..~ .6 6 6.' :..".!i'". I' . Ii'~. I.: ' '.ile.' '..."'" f. I'.. ~" .1.'i~~h" :~W'.%"'i."lfu .\ ..:: ." .. t.e I ' .J{ '4< I.~.2:: :1'1' "* !lJl. . . . I"':'. I ~. "'".' ii.5 1.i':i:~). ! ' I". .'!f{ .~ll! "...' :. ..• st .IiI.' ""." I " .':~\.6 2.SALTOJO FORMAVIMO VAM~ZDZnJ PROFILIAI (KVADRATINIAI IR STACIAKAMPIAI) DIN 59411 (EN 10219) PLIENO MARKE S1 52·3.j I"): I:'. 'i~"·.:"'~i.'II\.'" :" I .' "e.:.~ .ii" "f~ <~.1"'" ?. ~.:)j . "i " I .i' . "" I'.:!. I. I"~:.< I I I I " I " I:· '." I'£.3 7 7..:..'.1 8 8.ric . ' " ~":..9 3 I" .I' "". " .i. "1 .75 2 2. " k"'.'. .:.'f ." '..-" I'" I"" ·.

.to" '~ .·~li..''lJ '...~~" .." .6 2... .' _. i'~ .~ " 1." d' ..~ e.."i.. . . . !lo'" . cl~ ~Ii..".2 3. . ..5 2. .1 . :iI.'" I.' II ." .o. '1' i:'" _.5 5 5.• ':1( 1:-".iii> >{ 3:4. I 90X20 90X30 90X40 90X50 90X60 90X70 90X80 90X90 100X20 100X30 100X40 100X50 100X60 100X70 100X80 100XI00 IIOX40 IIOX50 IIOX60 IIOX70 IIOX90 IIOXIOO 1I0XII0 120X30 120X40 120X60 120X80 120X90 120XI00 120XI20 130X50 140X40 140X50 140X60 140X70 140X80 140Xl00 140XII0 140X120 140XI40 150X30 .~ . . .j~ ".~o I'~"I 'I \. "'}! Ih.. ".~.~ .. l.. .~ I~. r.~'" l~ 2. ."!1'." .' . .1 8 8.w.m ~... '~'..": ~i~ " !ll. .~' . ~ I.1 x.. 'If?!..' ' I"AI. ST 37·2 Sieneles sloris..~..' • ..~"" ". .~.-: 4 4..5 10 12 12. '.~f'·. ~..'" ... "''l\ I' I' 1'1' .9 3 • 'S !~.~"..k.. • :"'..5 '. .'<.)1" x' • • <.. I •.i. .~ " .. ':t..l 'i<i ". Ilt r. ...~ 1. {.« ' '.6 2. I..".i'~~:~1I :"!'.6 4 4. "". I~ "'1' ii'. :·.::. . • .". :.~ •• • .3 7 7. '~'. 3.'" I.111 3 3.. I~ 'I' ".2 3..~ ".. '.' ~~ ~ '~i I~ .5 Ii'' ' " i . .~ ~ . 'If .6 ".~ . ~.\:... ~'.~.. i:)~.. '. i~' " . '.ce- .I''\.}. . e. .. ~ :~.-s.."' . } .'~1Il' "'..I 'ii..~ . I ~. .~i" .\l '. '.' ..•J" .~' !II! ~ ~J.~" .SAL TOJO FORMAVII\J10 VAMZDZn~ PROFDLIAI (B(VADRATmNmAD IR STAC~AKAMP"An DiN 59411 (EN 10219) PlIENO MARKE S1 52-3.I'-. ..: '<.' ' r.I" 80X80 . ''t't'''' • • r~l..1 8 8.f.'l' • I.j _~.. " I.~ w. ""... . -I .i liiii.3 2.5 5 ~ ..\ ' . '" '.' hi"'" . I" • -." .~~."'..'. .. 1. 7.' 'ii ._ "' . c . .'J!-< "" Sieneles ! I storis... I Kvadralines Slaciakampes I 1. lI!.8 9 9.~.. 2.Jjl .:.6 6 6." iiI::f. - .6 . .~ '..9 . {..Il L '.' . . '11 . . 6..'" ' Ii§! il.._.~. "'~ . -.'. I·. 'i. ~~! '~L '~: I III .. . ~ 'Ii{ '" i!I.."..3 2.'fi•. . .. "" .' • . .':. . '~. '"" I. • " : .'..75 2 70X25 70X30 70X35 70X40 70X50 70X60 70X70 75X40 75X50 80XI5 80X20 80X25 80X30 80X40 80X50 80X60 80X70 . ..... '~ .~' '"s~.i ~r._' '''Yo -.i!:.'...8 9 9. .." 1. .5 9. 1 1 . •• " I . 5..-.... ':"..". .3 7 . "\':.5 1.i I !". ..'~t ' 'I' .: ':... • • 1f'1 • ·)i..A' _ifl4' ~~lii . 'I"~• • ".~.'C' 1 1. :':' :!~ .~ " 1':1' . >i 1 . ~ ..~I" !.Ilw· i ~: . Kvadralines Slaciakampes 2 2. ' . ae. 6 ..5 'y.i~.." '. I '/'" .

Kvadralines Slaciakamptis I 8. II .8 9 9.5 10 12 12.Sieneltis sloris.5 150X50 150X60 150X70 150X90 150Xl00 150Xll0 150X150 160X40 160X50 160X60 160X70 160X80 160X90 160Xl00 160X120 160X160 175X175 180X40 180X60 180X80 180Xl00 180X120 180X140 180X180 200X80 200Xl00 200X120 200X150 200X200 220X80 220X120 220X220 225X225 250X50 250Xl00 250X150 250X250 260X140 260X180 260X260 300X50 300Xl00 300X150 300X200 300X300 320X320 325X325 350X150 350X250 400Xl00 400X200 400X250 I l.

30 187.6 16.06 56.7 136.80 25.0 3472.0 7181.4 1240.2 396.32 16.68 44.17 9.48 62.0 16910.0 179.00 249.6 834.2 406.69 13.78 iy em 2.00 609.6 641.13 93.94 74.19 42.0 19360.30 177.20 26.04 8.6 39.8 811.47 em' 41.56 108.20 129.8 526.60 25.80 317.09 13.9 124.0 34190.32 II 2.1 221.00 1336.2 661.25 7.inereijos momentas ix (em) .5 87.4 240.2 162.0 5938.0 II 430.08 1.0 Ix (ern") .99 16.3 314.85 3.53 40.45 12.76 21.6 482.0 II 86.62 37.4 392.81 40.18 3.0 2393.77 66.20 1169.0 A em' 13.98 2.0 W.76 9.0 2035.3 768.70 148.25 107.62 8.8 281.45 32.0 2122.05 3.5 832.skerspjOvio atsparumo momentas Wpx(crn'') .0 2461.0 1703.43 7.0 8422.36 7.92 17.61 13.43 11.3 1001.30 134.0 5877.56 3.0 10010.0 9513.90 156.0 2779.0 1257.28 44.36 13.70 438.4 1062.38 17.44 93.58 99.46 4.24 14.00 32.93 13.70 370.67 6.0 1997.85 14.7 630.84 16.20 75.0 1222.0 Wy em' 19.66 16.8 517.36 102.3 1978.0 9604.19 76.3 230.5 512.54 7.7 283.75 5.0 14350.65 3.9 121.37 2.30 1144.12 65.30 3.30 15.23 49.65 83.6 W P' W PI em' 25.38 12.22 16.00 2163.plastiskasis inereijos momentas sukant II .7 890.80 761.04 67.5 901.2 73.50 181.31 49.0 3966.30 105.0 34390.47 2.40 54.0 106.50 119.7 196. em' 171.10 171.93 22.80 31.3 69.plastiskasis skerspjOvio atsparumo momentas Iv (ern") .0 2983.0 346.82 103.6 102.0 30060.4 845.98 20.98 9.90 374.30 68.47 27.1 347.06 9.38 6.30 119.52 5.0 35.10 964.9 324.70 252.48 20.0 I y em' 58.41 4.61 22.55 W.0 43.57 34.4 968.4 47. em' 29.47 13.4 600.8 665.70 12.70 24.10 154.0 8398.6 725.40 I.33 5.71 5. em 3.61 38.2 556.80 462.4 233.3 51.4 80.5 369.0 i.0 I v em' 174.93 72.0 367.inereijos momentas sukant Wv (crn'') .61 5.7 863.0 11690.6 276.1 58.31 12.90 9.2 584.45 5.0 11870.40 13.6 744.9 614.0 7207.6 190.74 6.52 16.43 59.18 7.70 247.0 1866.0 1730.72 3.45 25.11 7.0 5646.9 564.43 2.60 7.0 1366.5 717.00 974.0 4829.68 5.28 88.90 319.18 11.0 29750.87 57.0 2503.5 787.58 55.27 82.60 762.4 247.3 448.90 20.0 14500.0 123.3 499.65 93.08 65.80 77.28 9.inereijos spindulys Wx (cm'') . II 3.0 1423.1 552.2 59.0 3137.74 58.27 29.0 S m'/I 26.90 126.0 1425.55 10.78 3.83 9.0 273.8 660. em' 42.81 120.17 70.20 345.6 280.80 185.37 30.70 155.4 156.85 84.50 19.5 165.60 513.3 452.70 404.3 299.86 81.7 198.7 385.48 4.10 124.00 1388.0 6416.40 81.0 2877.7 854.24 42.5 952.60 129.0 19370.51 4.0 16990.3 1080.2 144.60 46.ELIPSINIAI VAMZOZIl} PROFILIAI MEeHANINES SAVYBES PAGAL ISOIOIS 657-XIV h mm 117 117 149 149 149 149 180 180 180 220 220 220 248 248 248 320 320 320 320 400 400 400 400 480 480 b mm 60 60 70 70 70 70 90 90 90 106 106 106 109 109 109 160 160 160 160 200 200 200 200 240 240 I mm 5 8 5 6 8 10 6 8 10 6 8 10 8 10 12 8 10 12 14 8 10 12 14 12 14 P kg/m 10.66 111.00 539.7 104.0 2091.79 3.6 165.29 11.0 31.41 26.

3 114.2 141.79 44.49 98.25 3.83 13.5 30.436 5.59 46 7 57.2 168.567 6.806 3 732 4 508 3 251 3.145 8.35 20.4 42.78 5906 70.12 20.0 2.1 76.478 2.022 1 .9 14.464 7.06 56 24 Wp.79 28.11 49.42 3.2 4.35 12..3 70.27 44.38 26 72 32.616 10.004 7.0 6.9 88.92 84 82 100.3 114.39 53.599 3.3 114 3 114.8 21.814 48 r.0 12.3 2.09 49.67 12.92 7035 8.6 356 392.553 2.52 28.54 2.5 612.424 2 364 2.812 2.0 14.0 66.56 4.63 34.646 3.11 8.3 48.76 17.7 1 t.7 30.3 34.3 76.49 33.3 48.64 22 29 26 44 30.53 7.92 74.8 12.0 10.38 10.687 10.69 26.16 8.0 6.0 36 4.58 2.13 59.2 40 5.49 45.59 71.6 101 .4 42.769 3.0 128.3 8.18 31.82 8.82 15.3 33.3 26.7 15.25 19.1 126.79 2.136 3.4 42.0 10.14 29.7 73.08 51.9 88.5 449.6 3.3 8.6 38.57 109.79 .258 3.5 239.1 13.55 36.662 10.02 20.4 565.4 345.57 90.06 1 03 1 .7 33.871 9.8 13.328 3.52 2.81 25.6 2.701 6.3 48.704 3.52 18.58 18.008 1.93 42.9 101 .0 14.8 36.78 22.2 4.642 3 581 3.54 79.93 3.783 6.2 9.056 7.08 15.0 6 76 8.4 4.12 67.55 37.36 15.916 3.3 8.51 28.0 10.55 6.9 88.03 49.7 42.6 116.18 16.5 14.6 114.638 5.4 M.487 2.9 312.049 3.17 33.94 11.8 156.356 3093 3.54 2.9 8.77 38.37 5.1 76 1 88.2 13.82 3.334 1 .45 22.929 2.759 3.86 23.9 88.0 196.0 5.61 27 27 22 05 17.1 133.16 28.103 1 094 1 .56 53 09 48.3 2.67 12.0 25.68 89.17 18.17 8.296 1 .79 26.689 7 761 8 85 6.8 25.6 41.075 8.3 60.86 10.53 12.541 1 502 1 .321 3.258 36.932 5.77 16.042 2.0 10 0 12.06 11.032 3. em' .41 15.1 76 .13 12.26 84.77 24.733 4 136 4 534 5.5 16.25 43. em3 5902 1 .4 42.431 4.39 10.249 1 .4 42.00 21.3 12.32 30.3 19.825 3.0 10.07 52.306 3.3 8.3 60 3 60.005 2.96 107.0 19.45 34.78 33.32 32.8 16.1 76 76.77 73.09 3.99 32.196 3.9 33.7 139.39 17 05 A.11 27.992 2.7 33.8 18.9 40 5.85 35.17 21.73 41.6 5.1 76.96 11.4 48.874 2.4 16.82 21.6 26.2 51.59 13.71 5.33 18.61 33.2 177.7 511.68 AG m2/t 6209 60.1 259.48 9.63 14.777 10 7 11.2 42 04 34.5 22.408 4. W.23 34.55 2.825 5.0 2.88 23.0 12 0 14.6 101 .42 23.04 10.3 48.1 379.1 76.996 1 963 1 922 1 .359 4.0 63 80 2 .67 26.3 60.9 88 9 88.0 192.57 44.0 50 63 80 26 32 40 50 6.2 47 15 43.467 3. em' 1.519 7.51 5. em8344 1 396 2 251 2.27 50.16 4.79 4.05 25.34 116.9 32 4.373 1.3 60.61 6.778 2.52 17.91 108.65 23.6 101 .63 51.3 48.44 12.3 44.4 42.8 6.875 7.9 88.0 kg/m 1 08 14 1 99 2.124 4.3 12.1 15 25 17.797 5.47 28.93 3.52 7.0 3.48 39.34 51.72 66 4 78.6 2.54 26.95 3.0 256.8 21.21 96.88 23 75 19.6 101 .08 60.594 4.344 11 1 13.6 101 .0 6.868 3.72 28.67 13.3 114.3 139.7 11. mm 2.0 3.61 5.46 11 99 13.99 51.41 1 .96 54.6 2.618 1 .533 4.838 3.23 10.59 48.573 1 .3 60·.7 4.24 96.599 1 .3 114.76 17.6767 8735 1 .62 8.0 12.3 8.752 2.941 4.871 1 .6 5.241 4.7 379.329 9.53 62.37 9.17 13 81 17.784 9.985 6.28 14.6 101 .4 17.694 3.55 4.69 13.813 2.06 35.35 27.5 22.294 9.9 3.14 15.357 4 19 4.92 52.15 18 74 21.13 4 713 5 74 7.365 1 .77 10.5 215. mm 21.608 1 .3 114.33 24.835 1.73 42.0 16.64 21.4 140.5 79.991 10.416 11.56 17.453 2. I.78 46.75 7.928 5.79 14.4 1 .95 40.3 60.12 13.377 3.27 10.6 2.391 1 .3 48.972 2.802 8 313 10.6286 1.521 4.78 37.657 6.0 219.78 38.34 6.5 305.0 3.0 5.37 19.9 6 em .56 33.06 36.05 17.2 2.0 6.Vamzdziq profiliq technines charakteristikos Karstojo formavimo (apvalieji) d.7 33.59 44.

98 26.0 4.5 244.9 50.6 355.3 168 208.7 26 0 32.477 9.8 281 330. 1 219.478 5.86 20.7 193.9 215 242 82.0 80 10 0 12 0 14 0 5.0 3.9 77.9 16.4 798.95 21 71 16.5 244.8 177.1 9.4 966.3 276 337.0 6.652 25.04 21.9 323.88 21.0 12 0 14.72 13.3 8.72 11.4 39 3 47 62.305 9.04 10.9 999.5 63 80 10.3 415 485.7 193.504 6.7 139.5 5.4 42.0 777.09 14.75 48.94 9.401 7 .2 1053 1297 1564 1810 2036 697.2 138.1 40.3 136.3 168.7 68. i.4 13.53 13.7 193.09 46 67 57.61 13.4 242.61 10.2 331.4 6 9 0 8 3 5.7 193.6 51.81 em" 68.69 78.288 I .47 100.442 9.9 293.2 78.39 98.6 33 39.23 26. I.0 12.0 6.5 273.438 6.6 5.1 11 .3 29.5 978 1205 1424 1637 1843 6 8 1 3 1 em" 90.5 376.4 406.14 55.793 5.6 16.8 277 328.0 10.15 20.0 10.43 9.424 8.0 6.0 6.334 8.46 13 28 11.6 85.37 33 63 42 12 53.8 43 4 18 2 25 2 31.0 273.3 177.4 1014 1250 1541 1862 2159 2434 971.3 185.1 140.535 4.62 7 572 7.68 52.4 230.33 66.62 44.6 20.07 37.6 5.0 16.3 53 8 62 19.0 12.8 177.3 861. mm t.4 49.84 103.1 701.89 13.2 21.5 114.9 323.9 355.54 11.8 393.67 13.0 14.6 39 46.2 154.16 9.6 33 5 41.4 141.29 49. 1 219.5 1320 1630 2016 2442 2839 3210 1415 1928 2386 2960 3598 4200 2699 3199 4160 5073 5938 6758 3781 4487 5852 7154 8396 9580 6369 7572 9910 12160 14320 16400 10070 13200 16220 19140 21950 24660 15130 19870 24480 28940 33260 37450 6 an 4.2 7 6 5 2 em" 480.8 453 167.95 13.17 11 .0 323.1 178.4 205 250.02 13.04 26 21 20.5 588 720.0 6.4 447.7 524.17 11 .0 12.6 355.01 21.99 9.373 7.3 168 168.0 4.8 177.8 1195 1417 1635 1847 962 1270 1572 1867 2157 2440 7 2 9 7 3 1 A" rn'-/t 139.5 383 220.2 285.6 82.d.5 985.18 16.2 229.8 562 692 818 940 508.22 12 16 12 09 12.3 168.0 8.88 13.4 742.8 100.4 406.07 20.65 24.36 108.6 550 649.73 58.3 77.5 912.4 209.01 16. kglm A.6 355 355.3 53.298 8 231 8 164 9.77 16.6 173.3 8.7 139.5 52.3 64.4 33.2 1012 566.237 9.06 40.6 406.38 9.7 139.4 129.7 334.1 124.5 148 172 196.435 8.0 273.2 427.6 129 150 170.0 6.1 615.11 29.4 406.14 33.32 9.811 6 129 6 112 6 068 6.09 21.8 177.808 35.0 1105.24 11 .6 515.3 744 359.3 286.8 117 135 154 26.0 10.8 165.28 11 .2 328.0 6.64 37.7 1168 1345 733.2 89.8 341.674 6.591 25.1 123.7 193.6 97.3 168.3 107 51.5 29. W.877 36 06 26.0 16.9 323.96 59.92 67.3 467.0 273.527 7.0 3.675 5.97 12. mm M.608 5 542 5.1 219.8 79.732 5.7 139.5 35.7 261 340.22 11.0 6.6 16 29 13.01 5.472 8 337 21.0 10.6 196 222 120.39 113.472 5.76 112. 1 219.0 50 6.96 16.5 244.3 168.43 11.5 11.24 13 06 10.3 26.366 8.3 16.0 273 273.1 26.9 23 3 29.0 14 0 5 .9 87.0 12.16 32.0 12 0 14.7 75.33 13.6 355.9 168.7 219.925 32 62 29. em' 21.06 65.0 16.09 59.1 252 293.51 72.2 185.0 80 10 0 12.02 9 51 21.16 26.373 9.7 168.599 4.1 920.5 244.8 177.5 79.71 68.469 7.2 108 135.02 14 16 14.4 406.8 552.7 884.61 117.35 11.5 606.0 12.3 8.0 14.3 92.36 12.55 16.1 56. 1 219.63 16.9 750.877 5 812 6722 6.7 139.5 244.3 46.72 62.4 406.9 323 323.7 428.5 27.8 84.0 10.04 24.4 33.0 8.0 14.0 14.4 356.0 10.766 4 722 4 665 4.943 5.0 10 0 12.5 1076 1235 1387 744.94 42.92 79.572 6.2 176 217 270.0 37.2 149.1 221.0 4.469 8.7 437.7 158.82 16.11 10.29 23.14 11.1 41 .629 6.3 8.7 193.7 57 8 68.36 125.44 73 67 87 65 101.42 21.4 92.6 136.6 61.1 244.8 396. Wp.0 8.6 611.1 36 6 45.62 98.9 273.8 177 193.0 14.3 65.1 50.2 102 118 134 59.29 12.2 19.5 130.27 103.

805 4.408 3 134 3 09 3 045 3 2.93 40.862 3.818 3.65 11.72 2.54 26.743 4.61 78.52 14.55 71.39 5.7 17.319 3.584 em" 1 .53 16.5 20.57 121.808 7 153 9.34 25.932 8865 .277 5.438 2.819 8.95 96.545 4.41 9.4 8. rn'/t 67.37 14.73 34.47 57.6 229.54 44.574 2.3 199.158 1 .7 72.663 9.988 4.15 42.43 22 2 16.99 11.543 7.41 4.41 11 6 13.455 4.29 6.07 62.25 1 .8 83.1 24.732 7.77 25.91 2.59 20.36 55.546 4 768 4723 4.91 26.1 24.5 322.3 77.89 25.1 142 159.12 27.721 7.15 9.8 A.33 17.9 410.54 15.36 77.3 213.2 27.- Karstojo formavimo (kvadratiniai) t.76 5.1 501 6.27 102.891 2.13 17.99 10 5.89 64.94 16.37 22.2 24.652 9.288 3.7 41.87 12.41 2 25 1.85 36.11 30.6 119.635 4.8 21.99 11.797 2 543 3.82 114.51 32.091 1.32 53.8 279.61 34.92 13.5 100.5 12.61 52 99 61 79 77 65 91.66 33.73 17.73 26.9 8.3 23.6 17.17 28.33 18.9 6.98 41 13 47 76 59.24 8.55 12 79 14.9 231 129.732 4.454 3.409 3.5 14..684 7 22 7.659 1 614 1 .788 10 73 12.62 27.363 1 .92 43.247 5.16 2.728 3.8 166.26 59.774 6.33 22 09 16.42 102.1 47.5 14.726 2.93 50 29 16.8 281.07 4.915 6.68 2.34 26.7 146.999 2.197 3 143 3.4 726.588 6.18 21.42 9.545 1 .69 26.726 3.14 20.249 1 599 1 .87 25 54 30 76 35 53 43.455 1 .906 3.6 33.495 2.29 28.48 11.136 1.498 3.273 2.84 66 59 45 5 35.819 1 .78 26.788 6.69 32.34 I.31 21.89 69.84 27.637 3.18 16.18 9.04 28.543 3.6 462.5 2.706 11.54 59.98 36.56 22.3 33.4 12.51 69.35 3.61 98.97 28 88 31. Wp.837 3.952 8.743 8.08 9.591 2. em' 1.228 3.73 22.02 79.44 34 38 19.2 399.681 2.97 35.51 17 .99 14.951 3.75 34.4 17.92 92.2 231.409 1 .37 43. mm 2 3 4 2 3 4 5 4 6 2 3 4 5 6 4 5 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 b.85 7.25 14.29 32.02 74.143 11.033 3.2 200.801 1 .775 11.228 2.3 52. kg'm 1.7 39.3 26.73 75.388 7 732 5.4 323.5 136. em" 1 .71 97 59 114.6 27.9 14.96 22.7 316.18 33.42 43.07 15.6 2 i.21 45.7 13.9 10.45 36.4 22.39 12.69 33.44 66.472 6.93 9.99 22.73 19.773 1 .732 10.534 206 2.864 1 .48 19.95 44 35 51 .77 50.81 em" 1.97 19.22 35.51 24.561 1.75 6.15 32.84 34.69 13 94 18 39 22.18 116.4 189.44 17.92 11.317 2.12 10.35 5.76 28.138 3.11 17.5 175.47 3 13 3 71 3.358 4.3 353 180.1 Y' b I.485 8.35 26.637 2.83 13.06 13.82 68 38 82.3 852.73 14.702 12.88 33.5 21.1 15.75 19 96 23 24 25. mm 25 25 25 30 30 30 30 35 35 40 40 40 40 40 45 45 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 M.68 43.84 23.46 28.66 34.998 2.8 133 89.06 11.64 79.97 7.5 1 .77 11.14 65.1 511.86 54.045 .4 31.6 156.818 2.·cr .24 46.997 4 343 5.8402 1 .19 14.28 6.55 43.297 5.13 43.1 958 509. W.27 14.75 17.93 31 09 10 34 13 59 16.909 1 .81 13.22 37.182 2.914 4.2 131.365 5.17 12.55 30.136 3.7 579.64 6.3 497.147 4.01 36.2 9.93 35 89 11.82 44.439 8.39 53.888 5.79 A.07 26 73 22.22 33.19 18.8 61.65 13.3 28.251 2.57 15 95 18 93 7 943 10.679 4.15 39.86 21.9989 1 .091 1.188 2.63 43.188 8. an .8 15 18 7.69 88.04 46.907 3.84 43.577 4.15 22.05 .

203 16.3 370.085 6. mm M.1 24.9 136.73 41.49 79. Wp.03 21 79 16. mm t.75 54.2 107 124 141 64.5 42.818 7.94 13.501 6.3 647 787.02 10.6 62.17 44.313 6.82 9.93 64.442 21.89 15.32 11.36 11.76 13.5 944.3 54.4 956.24 13 06 10 94 9.95 98 93 117.93 69.6 46.6 40 47 18.2 13.8 35.7 65.9 494.536 25.1 210.658 25.6 53 09 620.3 446.66 34.7 52.452 5.1 284.12 11 9.150 150 150 150 150 160 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 200 220 220 220 220 220 220 250 250 250 250 250 250 260 260 260 260 260 300 300 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 400 400 400 400 400 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 5 6 8 10 12 14 5 6 16.69 16.5 334.6 354.1 581.1 43.6 26.75 16.246 21.948 5.57 47.4 134.9 160.363 5.67 13.49 13.7 298.9 21 24.3 282.9 204.908 6.7 183.18 6.3 229. em" I.7 186.2 850 1000 1144 575 753.1 42.4 26.8 761.7 60.98 11 .3 1195 1416 1609 820.7 236.57 79.35 10.8 158.56 16.86 5.b.94 21.001 5.17 108.64 16.9 447 517.2 923 1087 1244 772.61 16. an em" em" A" m2/t 140 140 140 140 140 140 150 150 .5 40 52.9 705.307 8.28 11.9 38 3 45.73 46.1 728 90.1 211 124 154.05 9.7 499.03 13.268 6.8 134.3 13.496 5.1 230.93 112.97 10.45 13.17 9.5 135.54 13.7 407.1 30.17 92.813 7.493 25.7 158.16 12.1 179.5 198.9 460.9 919.8 295.7 236.17 60.9 11 .93 98.46 16.943 9.2 1068 1252 1426 1590 923 1207 1479 1739 1988 2225 1593 1956 2306 2643 2967 8 9 4 3 2 7 1 2 6 7 109.719 8.9 178.2 88.93 88.7 58.763 8.6 228.592 5.34 13.2 47.5 62.381 8.75 74.77 41.98 15.428 21.3 74.8 134.542 8. em" i.9 109.273 5.1 50 8 58.998 11 .8 649.75 114.902 7.95 58.72 11 63 11 54 14.63 94.4 269.69 74.8 347.1 77.95 9.453 8.5 16.363 9.69 102.8 196.2 22.83 16.701 26 21.6 62 5 27.9 32.5 288.5 244.5 1043 672 875.129 7.55 50.1 388.9 273 312.09 9.19 28.58 15.26 13.3 32.13 12.8 531 694.35 66.183 5.21 11.5 85.25 32.3 126.93 59 89 23.9 435.26 10.3 3709 4471 5171 5811 3281 3875 5002 6050 7023 7922 4861 5752 7455 9055 10560 11960 6491 8423 10240 11950 13560 10080 13130 16030 18780 21380 23850 16170 21130 25880 30430 34790 38940 31860 39130 46130 52870 59340 5.6 807.4 36.1 179 82.17 76 75 94.73 34.546 8.7 37.37 54.7 70.8 343.15 82.85 21.4 844.1 298 352 454 550 638.1 431.9 423. kg(m A.725 7.8 69.9 868.55 16.2 106 55.06 30.987 9.63 8.73 36.7 92.1 596 724.635 7.09 6.81 11 .7 214 243 1 8 3 662.85 9.54 5. W.4 271.9 170 202.7 130.5 102 47.767 9 678 9 589 10.9 153.93 7909 38.8 329 382.8 408.07 10.1 25.07 21.5 1002 1174 1491 1773 2023 2241 1225 1437 1831 2186 2502 2783 1765 2077 2661 3193 3677 2445 288.89 21.8 21.997 6.339 8.1 33.4 720.91 7.8 15.73 58.9 184.6 155.1 227.29 113 48.39 13.9 9.94 10.4 372.1 60.2 1013 1246 1470 1686 1895 1058 1392 1715 2030 2334 2630 1830 2260 2679 3087 3484 6 6 7 32 44 26.3 246.18 10.66 115.682 5.771 5.16 11.6 80.21 9.9 531.904 5.946 7.4 133 156.97 67.73 50.85 13.4 106 126 146 166 97 9 122 145 168 191 21 59 26 73 31.5 88.1 28.8 77.855 9.9 286 331.171 8 10 12 14 5 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 16 6 8 10 12 14 16 8 10 12 14 16 I .72 15.3 269 348.

76 7.6 27.42 68.43 39.5 3 4 25 3 4 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 M A.188 8.169 1 126 1 .69 26.026 1 .966 1 .6 234.433 4.7 110.7 32.1 1 5 1 6 7 6 8 em' 3.04 1.12 44.7 16.1 255.43 60.27 27.45 43. ix.177 4.46 32.92 33.673 5 92 6. em- lx.166 3.773 2.8 394.83 38.69 22.6 8.56 35.36 64.81 21 2 23.39 44.727 5.596 8.171 5.42 6 2 7 9 6 em 1 741 1 .54 15 19 18.8 551.59 31.41 15.735 2.3 38.48 21.75 21.3 23.6 193.483 3.83 28 09 14.836 2.05 16.08 17.55 35.55 97.1 192 52.9 14.163 4.107 2063 2019 em" 2.79 46 19 54 3 61 2 71.539 1 . m2/t 53 27 mm 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 150 150 150 150 mm 25 25 25 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 50 50 50 50 kg/m 2 69 3.56 68.8 16.959 4.394 3 825 4.17 3.112 3 01 2.73 22.791 1 .2 16.95 38.94 12.8 12.42 9.859 1 .24 25.57 15. Iy.19 18.904 3.7 9.2 15.516 2.89 36.39 18.177 7.4 71.9 14.593 10.36 21.31 110.35 40.2 361.591 1 .41 61.079 2.77 94.96 22.929 4 83 4 729 5 147 5094 5 04 4 985 em .56 11.47 25.33 2209 .64 22.75 24.3 525.3 2.15 74.57 31.162 3.87 57 55 70.38 71.9 399.9 40.9943 9726 .989 1 .1 162.75 6.64 6 85 7 99 10 5.5 20.538 4.3 41.473 2.79 89.582 3.72 18.9295 1 .07 26.72 11 87 9 004 11.7 141 168.61 49.32 110.819 10.7 536.11 17 92 43 88 33 3 26.35 1 3.54 46.179 4.93 45.43 22.425 6.09 42.28 88.7 28.274 4.369 4.585 3.96 55.07 2 89 3.23 16.Karstojo formavimo (ataciakamplai) h.634 1 .517 9. mm 2 .335 2.21 10.39 65.22 38.71 30.482 5.98 51.71 8.66 17.075 5.94 23.2 9 06 11.68 36.89 17.3 609 677 340.13 50.9 8.229 4.787 2.98 13 56 17 05 20.722 2.043 5.47 41.3 40.53 21.09 98.123 5.69 26.4 29.83 22 62 17.79 21.65 19.07 22.73 13 77 17 55 20 93 7 943 10.63 92.4 423.2 53 38 67.077 3.91 13.432 3 328 3.23 39.17 28.3 19.2 314.31 35.11 15.386 2.2 345.6 109 139.66 33.29 32.3 109.3 145 173.55 7 90 47 99 81 21.945 1 .1 127.39 4.78 26.3 424.15 22.49 11.92 37.939 7. Wx.225 5.13 79.923 1 .7 44.188 3.66 34.8 302 365.71 90.543 11.1 475.41 4. em> Wpy.85 12. c m> AG.99 11.882 8.85 14.9 48.35 5.8 193 248.63 23 53 27 04 32.43 62.14 56 13 65 52 82.28 41.1 30.12 44.48 5.4 22.09 45.16 13 73 16.54 63.06 15.59 26 75 31.8 221.79 35.39 16.43 2.8 15.032 1 .64 26.7 440.5 14.07 111.93 7 343 9.32 47 93 54.95 18.14 25.3 53.2 183.365 1 .9 5.809 1 .21 55.259 3 211 3.5 229.77 25.9 84.2 80.6 312 343 143.87 12.191 1 .6 166.543 7.767 10.19 10.9 70 56 87.4 160 192 222.75 38.718 2 185 2 137 2 089 2.82 26.17 4.73 22.42 43.19 13.97 24. b.94 37.7 17.328 4.37 11.75 2.343 5.7 17 .09 73.4 6.084 13.6 125.79 20.222 3.23 68.72 24.885 8.3 126 23.73 16.743 8 788 10 73 12.72 13.63 2212 17.35 26 96 31.463 4.05 54.419 1 .53 45.48 83.78 29.588 5.762 5.326 6.75 23.683 2 578 2.683 4.7 123.715 3 06 3.28 63.53 9.9 129 145.75 17.06 21.352 3.417 4.97 18.19 97.13 30 36.079 5.39 12.39 32.76 33.61 26.17 26.68 43.9 776.18 48.6 534 620.38 107.63 51 41 59.83 16.4 em' 10.6 35.81 13.93 10 34 13.08 10.45 23 75 1 B 01 22.278 4.767 1 .46 32.9 258.8 28.14 6 78.222 3 136 3 049 2.716 1 .24 8 15 9.128 3 296 3.54 106 115. Wpx.266 3.2 149 59.17 20.74 16.52 14.76 112 135.21 83.7 299.51 17 25 14 13 43.41 13.884 2.69 31.588 11.82 13 56 16 49 26.866 4.94 76.37 14. iy.41 17.73 19.09 16.39 17.6 131.73 24.3 908 1017 305.664 1 .28 55.18 31.1 46.12 10.41 24.027 4. t.54 101 112.482 3.17 12.758 5.33 22.836 1.59 16.4 79.2 16.9 10 13.11 33.836 2.95 49.12 12.309 3.65 11 55 43. em> Wy.55 55.98 61.98 26.06 11.896 1 .7 13.78 10.8 22.14 85.58 70.583 1 .93 40 69 12.4 94.34 19.5 28.786 2.28 90.29 32.5 190.17 4.28 32.7 34.532 3.78 19.48 28.3 19.24 42.41 11.99 41.73 14.67 37 03 42 88 2 44.75 32.03 19.26 43.983 1 939 1 .586 3.8 13.18 33.54 15.8 78.78 19.13 77 14 94.7 14.053 2009 1 .46 49.67 62.62 27.06 33.075 2.77 52.496 1 .9 14.83 27.962 2 15 2.73 22.253 3.991 2.32 12.939 2.946 8.44 73.4 31.732 10.02 21 92 27.8 30.92 11.13 49 51 57.58 32.22 63 63 74.467 2.1 28.906 3.82 13.2 63.3 272.44 42.45 13.93 8.112 4.548 1 504 1 .1 15.722 6.932 2.23 48.28 24.747 4.97 19.16 52.3 25.57 43.72 78.209 3.51 4.688 2.8 15 18 6.41 16.71 4.47 41 3 19 37 24 86 29 88 34.8 45.36 107 126 139.19 29 85 35.15 37.15 1402 43.58 33.21 32.59 87.452 1 .75 34.96 51 87 63.3 23.222 4.29 6.89 11.25 22 01 16.82 34.22 36.

9 35.17 52.6 188 222.2 721.69 38.307 6.5 209 240 87.35 46.8 164.2 22.3 127.1 279.9 292.3 191 226.4 226.8 58.1 150 190.2 49.819 5.28 6.848 1 764 4.89 3.12 21.6 211.73 26.1 194.77 5.1 161.9 333 150.1 188 216.8 123.4 944.367 6.54 19.149 4.2 791.5 41.614 6.7 147.54 13.6 26.09 105.55 50.97 51.8 411.5 117 62.677 4.642 8 538 8.11 105.1 134.1 149.3 3360 3965 5111 6174 7154 em' 107.357 6.73 46.3 738.93 40.8 317.73 40.721 5.662 6.42 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 160 160 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 220 220 220 220 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 mm 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 150 150 150 150 150 120 120 120 120 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 em2 28.4 321 397.2 378 436.4 58.213 7.7 1091 1284 1449 631.15 4.48 26.658 25.1 277.75 16. WV.3 92.01 7 913 7 815 7.6 203.95 21.815 4.9 440.93 69.8 113 44.12 32 51 26.6 104.281 4. em Wx.8 122.804 4.14 85 16 104.55 43.39 80.8 195.1 28.6 511.194 4.901 4.2 408.78 58.4 137.4 26.13 83.818 4.95 21.94 18.87 92.224 7.94 16 65 13.71 16.6 44.796 8 745 8.77 41.6 125.642 7.81 13.4 891.8 214.5 177 83.4 745 161 207 249.93 74.306 3.7 37.164 7.2 30.8 297.2 349.1 136.64 90.8 35. mm 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 6 8 10 12 5 6 8 10 12 5 6 8 10 12 M kg/m 22.8 21 2 27 6 33 7 39.4 122.69 14.4 820.84 113.2 208.1 30.73 31.4 10.73 40.597 7.47 91.1 216 248.34 43 15 32.1 350.4 64.6 739 868.4 140.1 117.15 877.19 23.567 6.31 43.28 11. WPV.672 5.3 185.205 6.343 5.73 34.7 157.153 4.47 97.49 79.6 22.49 13.69 74.109 4.15 62.6 27.047 4.1 356.9 395.933 1 .1 127.065 6.34 21.518 6.019 3.17 44.6 46.9 15.2 744 867.4 233.432 9.17 36.57 47.643 5.4 460.2 183.8 979.1 355.5 11.19 28.93 64.4 402.52 69.13 25.59 6.01 113 139.07 21 83 16.407 6.06 30.54 26.3 253.79 16.1 148.9 134 171.1 285.532 5.8 168.47 94.1 612.39 22.579 5.1 311.9 493.2 126.1 379.7 714.965 6.73 116.4 497.3 908.235 4.996 6.6 162.064 3977 6.981 em' 91.4 51 60.26 99.8 69.5 1153 1350 1713 2036 2320 1223 1495 1754 2234 2664 3047 3385 1685 1980 2529 3026 3472 3870 1970 2318 2971 3568 4109 2500 3203 3844 4424 2610 3072 3940 4733 545.45 11.7 214.9 508.1 535.63 92.6 610.3 384.6 347.02 107.9 21 24.4 403.11 25.17 60.2 270.9 346.267 9.4 204 241.1 787.2 455.15 6.237 4.36 11.7 1072 1213 1527 1796 2298 2755 3168 4 3 8 em 4.32 8.182 3.75 54.5 143.937 4.7 97 63 128 157.41 73.936 3.7 57.23 11.66 33.7 239.068 6.172 9. lx.932 3.3 41.761 7.2 505.41 13.8 206 237.6 999.4 265.41 119.4 36.3 158 65.5 174.64 16 34 13 16 11.268 3.237 6.7 358. tv.01 76.73 28.404 7.851 4.4 31 9 11 4 15. Wpx.5 238.6 40.9 302.977 3.572 5.8 276.8 245.398 3 355 3 312 3.8 230.29 33.93 50.3 6 5 4 em' 42.2 12.17 52.1 43.3 181.15 91.44 26.219 3.69 13.93 88.8 173.36 80.1 263.3 291.166 7.96 102.5 180.3 1087 1282 1450 472.6 72.48 11. t.1 50.7 416.2 157.3 160.75 34.8 2 5 5 9 em' 53 1 61.717 8.1 36.38 78.6 198 252.1 18.8 135 161.4 51 60.37 43.3 71.2 330.59 26.9 128.18 21.1 139.3 149 175.69 em' 683.5 31 .6 250 324 392.3 26.65 11.7 1229 1459 1661 618.4 185 218 282 340.97 98.93 55.8 74.1 220.6 500.4 293.3 54.5 306 367.71 16.05 .14 19.849 3.24 11.4 266.95 58.5 136.7 338.9 56.5 31 .8 315.4 242.1 129.11 21 72 16 42 13.2 257.7 862.32 72.7 572 324.4 218.3 445.18 113 133.237 4.97 47 69 50 65 50 16 64 81 78.6 62.7 378.4 279.37 115.75 64.988 4.97 35.192 4.2 1072 762.8 243. lV.728 4.37 38.7 58.73 36.064 5.09 16.25 101.15 21.2 47.05 32.4 304.3 455.8 312.1 28.393 3.077 8.2 184.3 588.262 7.8 490.761 3.75 44.9 293 356 414.9 569 665.357 7.6 40 47 18.095 3 009 3.6 169.91 16.93 59.5 362 439.8 164.5 671.246 5.63 75.349 3.2 30.261 7.9 32.3 268.5 460.28 105.29 15.8 287.53 93 108.5 342.413 7.9 171 193 59.h.079 5.4 223.8 512.9 227.7 19.6 251.323 6.6 181.2 228.3 142.8 43.5· 198 252.626 5.5 426 497 7 9 2 2 8 1 .89 23.1 80.4 23.9 14.99 24. ix.6 144.41 67.3 146 165.2 387 197 231.863 6.123 6.74 62.905 5.6 301.3 178.72 74.981 4.505 7.15 42.16 117.845 4.8 435.73 29.93 76.5 115 144.2 208.23 11.4 119.93 76.764 4.672 5.101 5.09 32.8 16.1 70.421 6.2 304.314 9.457 6.69 38.1 236.3 288.761 4.03 21.977 11.8 58.5 49.1 40.8 410.32 11 21 9 701 26 21.6 204.5 26.25 51.6 A.47 5. b.62 13.9 572.436 3.89 21.105 4.1 276.4 17.59 13.45 13.17 9.6 1128 1337 1520 1679 1265 1485 1894 2264 2596 969.15 4 064 3.3 422.9 607.3 263.5 4 1 1 8 9 em' 123.874 4.5 1168 1477 1747 1981 725.25 32. ~ m'/t 16.4 467.88 16.41 13.4 885.133 3.438 5.5 41.03 88.18 111.066 4 023 3.2 290.75 64.9 253.93 52.1 24.97 7.992 5.5 168.

8 107 124 64.5 966.381 8.93 112.26 13 07 10 95 21.4 106 126 146 166 85.9 483.2 353.7 281 360.305 8.2 47.755 9.33 14.42 12 33 12 25 12.6 16.355 6.5 844.8 1072 1227 948.474 8.2 343 264.85 9.893 9.348 8.8 558.6 3364 382.8 729.59 17.47 15.6 567 742.3 45.1 647.79 10. mm 14 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 5 6 8 10 12 5 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 16 6 8 10 12 6 8 10 14 6 8 10 12 14 16 8 10 12 14 16 8 10 12 14 8 10 12 14 16 M kg/m 80.23 13 13 13.4 545.5 810.3 297.5 400.9 122 145 168 191 I .274 6.1 70.11 9.82 9.9 723.9 655.08 9.17 76.53 18 44 18.8 1044 518.4 507.6 818.475 8.7 158.2 432.98 10.3 518.3 589.32 13.39 12.39 10.62 14.4 627.971 10.214 12.94 10.2 356.5 692.85 21.958 6.07 11.75 84.56 16. em 8.73 50.7 186.8 134.85 9.9 978.85 9.7 60.7 677.38 15 28 15 19 15.9 184.29 113.9 1103 1349 1584 1808 2021 971 1185 1389 1581 1763 1362 989.17 92.1 566 662.48 12.4 190. 1 33.5 40 52 65.387 4.9 940 1149 1347 1536 1715 517 670.8 788 919.442 21.5 102 55.1 82.5 778.2 88.9 160.5 380 451.16 11.417 7.39 11 .56 12.94 10.7 665.07 10.19 10.93 98.56 8.33 13.187 6. em" 563.8 514.05 25.298 4 29 4.8 1285 1576 1855 2122 2377 1337 1640 1930 2209 2476 8. em 5.5 1086 501.57 10.1 179 .5 16 2 13.1 211 108.08 13.69 43.69 8 562 8.1 1154 1309 1330 1629 1916 2190 2451 3 8 2 1 2 Wpx.301 4 213 4.3 238.7 322.33 7 243 7 156 7.28 10.4 296.7 815.126 4.17 76.7 339.2 453.h.75 94.89 21 64 16.48 10.3 628.44 16 34 16.3 Wx.04 12.9 146.483 25.34 11 .95 9.8 154.2 420.6 753.6 1247 1536 1816 2087 2349 1081 1331 1572 1804 2029 896.89 10.8 134. em" 472 264 311.95 13.474 10.7 130.56 16.4 823.17 108.16 12.9 9.7 380 491 595.3 955.448 6.47 12.56 16.381 21.345 4.1 77.568 9.6 534.1 647.17 60.26 13 07 10 95 9.1 72.7 130.93 116.22 17.039 6.339 16.02 9.4 951.2 645.41 13.7 852 421 499.7 419.7 214.2 782 276.5 55. em" 102.1 1403 1600 982.931 4.5 587.9 349 412.8 319 386 448.9 9.1 1078 1275 1447 1790 2107 2702 3246 4190 3396 4013 5184 6278 7294 8237 2418 3105 3737 4314 4840 7538 9798 11940 13960 15860 17650 1120 1418 1682 1914 5142 6660 9418 10660 12670 16540 20230 23760 27110 30310 12140 14820 17360 19770 22040 8135 9891 11540 13090 19950 24440 28740 32840 36770 ix.97 67 15 lx.7 58.25 34050 17.121 8.73 46.2 10.6 849.4 1101 1298 1487 1480 1826 2161 2487 2804 7 2 8 5 ~.23 15.73 52.11 12 99 14.4 326.4 36.5 102 45.1 854.4 887 1091 1286 1474 1655 246.203 16 16 12 97 10.5 414.39 18.5 88.1 968.307 8 171 82.28 12.29 13.182 6.5 88.361 6.3 407.536 25.1 15.9 161.1 10.1 10.17 68.8 427 507 662.269 6.069 4.5 88.3 38.3 496 658.7 255.93 112.2 666 941 1066 844.1 783.72 18 63 18.5 1124 1286 645.75 2 114.35 10 29 10 19 10.46 7.045 7.6 401.9 955 1117 1269 1412 223.7 158.9 136.5 85.1 672.65 12.7 70.5 16.7 91.339 8.7 60.38 12.7 591.13 12.54 16. m2/t 9.26 13.398 6.339 8.1 42.1 211 108.3 603.2 170.8 779.388 12.75 94.93 112.1 728 90 107 124 141 45.2 720.8 215.4 1084 720. mm 150 180 180 180 180 180 180 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 250 250 250 250 250 250 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 250 200 200 200 200 300 300 300 300 300 t.649 1670 1966 2250 1749 2150 2538 2911 3271 5 5 2 5 Wy.06 10.25 11 16 11 .9 283.3 74.17 76. em3 813 382.8 134 160 186 124.5 464.9 160.203 16.4 559.2 749.49 17.89 7.5 11 .1 58.3 74.52 14.7 60.75 74 93 88.17 92.5 1090 1282 916 1203 1748 2006 1153 1517 1870 2213 2547 2870 1622 2000 2367 2724 3070 813 2105 2491 2867 2100 2595 3077 3547 4005 5 6 9 4 6 2 Wpy.97 12.8 21.3 352 459 559.61 16.2 595.9 846.34 iy.847 9.884 9. em' 3541 2378 2804 3608 4351 5034 5660 731.1 48 73 58.1 498 575.4 1035 1218 1393 851 1118 1375 1624 1864 2095 680.01 16 63 16.4 313.18 12.442 21.493 25.4 245.1 243 34 3 41 54 66. 58.46 16 16 12 97 10.6 745.22 13. em' 8055 4182 4942 6390 7741 8999 10170 4146 4893 6305 7613 8818 5234 6190 8011 9716 12790 6322 7486 9717 11820 13800 15650 9066 11770 14320 16720 18970 12620 16450 20100 23580 26880 30010 10340 13410 16310 19020 15000 19560 28060 32000 19660 25710 31520 37090 42430 47540 30080 36890 43430 49700 55710 34050 9 7 1 41760 49150 56250 43730 53760 63450 72780 81780 Iy.662 9.75 94.3 955.84 21.1 38.3 74.3 13 12 11 9.1 289.9 30.2 889. mm 250 260 260 260 260 260 260 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 500 500 b.3 8.4 106 126 146 166 85.246 21.02 10.8 69 6 7 A.31 10.4 321.36 10. em3 644.4 106 126 146 97.219 8 132 8.7 10.75 136.009 8.16 12 97 10.34 13.7 186.

4 42.9 88.41 17.05 65.80 ern' 75 .79 2 28 2.26 15.78 65.10 10.79 8.89 9.49 2.16 44.96 52.00 32.24 1.27 3 99 4.29 12.15 15.50 64.44 2.20 379.5 2 25 3 2 2.6 114.44 5.65 30 59 40.81 5.52 2.3 114.26 7.90 168.30 697.37 9 34 11.57 6.68 5.10 392 480 90 50 an .45 2.56 17.52 8.89 13.61 6.71 4.87 1 .66 4.3 60.3 48.70 15.57 1 92 1 .20 185.18 30.44 2.40 4.60 39.56 15.35 4.Saltojo formavimo vamzdziq profiliai (apvalieji) d.66 1.12 46.07 3.23 10. 1 76.80 26.3 60.36 9.24 43.80 4.61 33.79 15.18 67.34 116.62 .42 65.32 3.95 3.69 34.50 211.64 1 .91 3.3 177.22 1.82 22.60 14.11 1 .16 66.35 27.11 56.66 5.49 11.05 21.27 3472 28.97 52.57 56.3 168.6 101 .41 7.45 90.3 139.84 3.11 15.63 20.40 10.49 13 86 17.33 6.10 40.69 4.62 1 .23 1.08 8.42 22.81 25.69 44.17 6.92 2.30 861.5 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 . 1 76.62 2 60 2.20 16.67 13.1 76.40 1 .67 5 92 4 29 5 25 6.44 36.76 51.6 101 .49 1.25 8.63 11. i.24 5.62 26.7 139.25 28.28 18.09 1 .74 5.93 40.67 22.91 3.80 1009.23 32. 50 1.45 53.63 95.26 7.54 .69 59.17 33.64 21.90 168.77 17.16 25 20 33.06 70 92 81.85 5.29 49.3 114.54 43.10 123.3 26.57 1.9 88 9 88.3 48.17 20.3 21.60 5.27 1 .02 16.88 .78 10.5 3 4 5 6 2 25 3 4 5 6 8 2 2 .04 2.80 34.80 3.90 91.78 5. 10 8.40 63 25 82 84 101.21 5.7 139. 5 3 4 2 2 .3 76.95 3.12 1 .1 88.17 7.19 564.3 60.90 154.36 37.24 68 80 80.37 5.43 1 .18 15.03 2.02 28.59 2.32 29.5 3 4 5 2 2.74 45.78 6.07 73.79 26.7 33 7 42.82 3.56 1.81 9.17 48.7 139.7 139.40 16.86 12.69 5.02 23.77 10.72 13.83 2.96 2.57 .9 88.5 3 4 5 6 8 2 . Wp.9 101 .68 51.56 5.21 33.3 60.11 18.52 3.77 4.58 20 65 25.50 301.53 19.67 .94 3.76 96.40 7.7 33.61 113 00 146.41 2672 12 88 17.00 1297.76 107.24 3.10 13.61 1 .89 8.4 42.19 46.56 29.38 10 30 12 30 16 00 4.91 6.84 24.17 18.27 5.61 66.3 48.30 138.65 4.06 2 05 2.18 ern' .87 3.10 256.51 3 49 3.1 76.77 70.09 43.88 53.91 1 .07 1.36 8.55 2.55 6.40 134.30 162.29 9.99 7.70 35.46 2.37 1 .84 3.10 59.75 33.91 70.50 206.70 250.70 259.3 114.69 .78 103.6 101 .8 3 3 2 25 2 2 .52 18.72 43. 5 3 4 5 2 2 .43 43.92 4.15 45.82 3.83 4.7 168 168.3 114 114.24 41.16 52.75 15.39 32.12 43.60 19.11 27.39 3.00 2.64 22.40 43.00 629.00 1564.3 48.7 139.85 54.85 35.06 11 17 13.45 2.00 26.73 16.73 68.19 6.89 2.30 720.95 1.22 28.60 81. 78 2.93 44.11 7.9 88.89 1.4 48. 1 76.21 1 .48 31 98 39.15 26.3 168.90 70 29 57.00 12.58 18.45 3 42 3.90 3.04 3.30 12.26 16 82 21 67 26.06 3.55 16.11 8.99 2.15 28.98 108 00 133.27 23.6 101 .33 6.51 3 00 3.26 31 25 37. em" .48 1 .17 38.9 88.67 4.61 27.70 119.67 A" rn'/t 21.42 6.46 6.04 46.77 16.10 205.00 31. W. mm M.6 101 .00 77 .9 26 9 33.41 1 .90 14 10 18 50 6. em" 1 .54 2.54 5.60 4.57 63.71 55.54 3 13 3.99 22.87 9.3 168.6 101 .4 42.23 3.37 74.34 2.30 177.41 52.90 13 50 16 00 21.53 66.70 54.99 2.50 137.29 5.49 3.30 7.70 6.3 168.95 33.47 I. mm t.3 60.68 90.77 4 73 4.00 10.08 24.56 4. kg(m A.04 20.33 10.28 52.31 52.18 16.81 56.80 8.10 855.80 22.26 22. 16 1.40 I .10 24.94 2.42 4.01 2.00 12.00 1.90 532.00 22.20 20.54 5.88 3.97 2.46 11 00 13.78 9.98 13.90 300.90 70.87 3.40 158.

5 244.38 46. mm t.60 39.4 406.10 252.00 946 10 1245.60 611.80 281.50 985.00 5143.50 59.9 323.9 323.60 136.5 244.80 552.51 16.10 108.97 12.80 68.02 21.37 9.77 16.40 31 .00 1862.54 7.6 355.20 51 70 68.08 6 01 5.00 12160.0 19140.00 1270.80 220.00 1536.60 173.90 109.0 1613.70 261.47 8.50 35.64 35.d.70 437.00 48520.30 16.30 8 23 8.00 7154.00 13200.00 2699.10 1014.44 26.40 742.1 219.94 6.75 17.00 1998.70 57.99 1564.94 9.00 1189 00 6.90 87.19 14.03 33.00 1235. I.00 21950.1 219.7 193.4 406.10 124.09 14.11 10.97 23.67 6.10 18.69 30.11 6.4 457.88 21.71 20.20 26.00 2016.71 6.00 2442.1 219.50 148.50 359.00 692.40 92.8 224.90 77.40 966 80 328.00 19870.8 177.40 447.84 29.00 1867.00 208 270 30 20 120. m"/t 177. mm M.40 84.00 356.00 2000.07 65.00 24480.9 323.0 508 508 508.00 15130.00 6758.4 406.02 13.47 25 80 21.38 26.00 614.60 97.60 82 62 98.28 11.60 110.16 14.10 50.50 276.80 562.09 14.00 39280.00 2186.61 92.61 117.63 40.50 41.1 219 244.04 10.33 66.80 140 10 32.00 28940.70 884.10 211.44 73.00 3781.00 277.70 156.4 8.30 161.00 66.50 912 50 1195.5 273.00 49.00 817.37 8.67 87 65 101.22 12.25 25. em' em" an W.0 457.99 9.91 16.83 16.50 52.15 6.6 355.20 1073.57 6 50 7.80 42.33 13.00 940.50 I .20 1012.70 29.30 744.70 289.50 606.63 16.61 7.30 64.00 1220.00 14320.00 74.00 9580. crn" A.00 1424.50 150.20 427.30 177.10 615.30 415.00 16220. kglm A.81 17.00 7572.00 409.05 75.58 26.20 89.22 37.8 177.00 21.00 62.0 273.70 1168.64 6.35 32.80 149.16 9.37 27.17 53.15 21.00 1320.40 8.30 46.9 3'23.28 11 .0 273.55 16.95 15.10 9.00 5852.00 1637.00 1417.24 13 06 10.17 11 .65 32 32 25.88 15.4 406.80 176.80 79.14 11 02 9 51 25.60 51.00 21620.10 229.00 10070.30 467.00 1546.00 8396.64 7.0 273.29 12.48 9.10 11.97 16.10 21.8 177.00 1928 00 185.00 4160.50 33 00 39.00 1572.40 31.40 33 50 41.80 136. i.53 13.84 27.62 44.10 134.50 8.09 59.0 323.7 219.0 16400.00 9910.30 55.20 272 50 2282.80 36 60 45.00 5073.36 12.61 13.0 273.00 1635 805 00 70 1076.16 9.00 625 00 744.90 750.00 476.60 231.60 85.6 355.31 11 .95 13.00 4487.00 33260.17 11 .40 286.59 32.42 21.30 98.21 13.9 323.30 77.00 12700.70 524.60 393.6 406.00 1205 00 962.40 508.00 1174.52 26.40 13.81 114.18 12.00 5938.72 17.5 244 244.00 43.00 2960.8 193.22 11.0 273.7 193 7 193.14 32 38 42.38 110.06 65.60 85.10 701.67 57.88 15.43 43..6 355 355.0 0 0 6 5 1 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 12 14 4 5 6 8 10 12 14 4 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 14 6 8 10 6 8 10 1 7.24 11 .71 16.00 1541.10 144.5 244.80 317.70 428.39 98.47 7.00 208.00 3199.20 649.00 21.47 100.00 2157.07 21.40 33.00 328.00 118.60 129.80 140 40 825.8 177.00 28450.0 457.00 485.67 13.00 178.39 113.70 23 30 27.20 230.95 21.9 355.50 978.00 3058.00 818.21 21.7 193.51 9.00 29810.00 1910 00 94 62 125.60 23.0 273.68 52.00 8464.30 47.1 219.57 7.30 107.4 406.60 733.44 9.01 112.00 6369.20 102.68 17.00 337.70 172.00 1345.96 59.30 9 24 9.50 43.5 244.9 323.60 26.40 12.92 79.00 1512.16 12.00 1560.74 6.40 14.00 3598.13 32.00 35090.7 193.80 341.80 117.00 1196.60 340.00 566.50 178.46 13.01 21.49 16.00 2480.90 40.00 135.60 123.30 25.20 50.70 88.40 209.40 798.20 78.36 108. crn" Wp.50 142.05 32.20 63.84 21 60 16 26 13.60 550.

23 40.51 1.64 1.20 60.69 1.20 676.40 83.90 220.05 80.91 93.71 4.19 6.35 16.75 44.79 11.42 1.80 503. W.20 230.76 29.90 776.60 177.44 1.85 1 80 2 35 2.11 4.53 5.90 192.54 6.30 4 20 4.31 2.95 8.01 11.82 8.99 2.45 67.67 3.21 13.95 17.98 .70 16 80 20.10 18.41 45.70 24.71 2.81 1.29 42.65 3.45 111.94 19.84 28.80 161.77 .80 14.70 11.54 1.03 2.00 16 72 13.44 54.34 1.06 67.81 1. em" I.20 16. Wp.66 6.30 485.59 4.90 411.86 108.36 4 54 5.93 3.95 1 .05 1.63 95.79 53.43 3.69 .81 2.41 6.14 30.74 2704 25.50 3.47 44.87 1 .30 13.96 3.97 43.72 3.40 1127.68 2.97 5.94 2.15 22.84 10.59 75.31 2.50 562.04 42.00 131.48 3.80 82.40 31.30 161.25 49.56 4.10 91 05 105.87 48.81 10.57 3 12 3.73 26.48 5.33 95.50 31.76 4.59 7.90 131.39 11.59 6.30 64.47 1 .68 57.56 3.88 16.42 24.59 5.90 8.19 82.44 20.12 66.00 622.22 62.64 20.10 1 .38 10.70 1 .10 312.25 1.23 24.96 11.74 47.41 2.09 28.21 2.90 43.41 52.62 2.69 67 92 .36 19.60 920.21 26.99 56.00 311.07 9.54 19.38 5.68 34.58 51.20 5.53 72.34 2.47 1 .18 27.10 68.40 8.83 20.03 2.94 8.73 43.75 2.95 18.48 17.66 4.21 21 35 26.56 33.83 14.61 8.82 46.33 32.69 112.19 21.43 5.36 14.49 1.36 26.72 27.48 1.13 43 55 .20 32 60 26 24 22.90 .78 33.70 33.33 2.29 35.40 25.50 4.13 5.74 45.70 14 40 17 00 21.19 1.88 13.39 1.82 3.17 6.12 84.70 26.74 2.40 271.26 2.21 2. .50 71.93 13.47 23.13 7.45 6.08 1 .30 402.07 12. 59 1.43 9.00 1 .72 702 8.30 55.92 2.84 2.66 5.01 10.30 194.94 3.55 4.34 17.63 65 84 53 14 44.15 16.03 I .60 137.58 35.39 3 25 3 94 3. mm M.59 3.21 5 35 6. em" an em" em" m'/t A" 20 20 20 25 25 25 30 30 30 30 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 100 100 100 100 2 25 3 2 25 3 2 25 3 4 2 25 3 4 5 2 25 3 4 5 2 25 3 4 5 25 3 4 5 6 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 1 .05 26. i.98 42.15 27.70 22.84 3 79 3.: .20 17.52 32.92 1 .91 9309 112.22 11.81 1.72 .75 14.36 2.70 9.53 3.30 7.61 2.60 4.57 5.78 7 79 9.77 .49 10.89 3.90 1 .40 95.98 2.61 24.63 27.15 16.71 1 .84 111.71 8.02 6.36 31.87 22.40 38.66 8.89 1 .50 161 00 88 1 .26 14.10 2.13 5.60 10.22 52.36 16.36 21.74 2.10 22.00 226.49 4.50 365.32 34.97 6.27 54.10 1 .25 5. mm t.26 43.96 27. kg(m A.03 1 .41 57.36 3.83 25.13 4.46 52.87 65.69 .80 129.30 651.27 41.00 1312.41 187.40 127.61 4.21 53.41 59.43 33.53 69.24 78.12 16.09 2.67 2.24 32 57 .04 11.55 10.73 13.40 149.35 1 .07 3.42 27.50 20.50 254.29 73.07 9.07 39.57 17.45 36.50 12 80 15.20 132.00 33.80 12.54 71.22 9.32 11.92 26 57 22.30 5.97 9.64 40 57 16.1 11 71 14 52 16.01 3.84 3.10 13.15 12.20 168.76 32.74 4.36 6.89 33.41 14.80 33.04 48.28 33.42 53 74 45.16 3.86 37.56 43.46 43 64 50 49 49.66 17.36 1.10 13.13 1 .30 155.34 35.47 4.14 2.17 87.60 790.Saltojo formavimo vamzdziq profiliai (kvadratiniai) b b. 100 100 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 150 13 81 18.37 22 14 .39 5.

30 175.00 15520.36 69.97 9.00 21 76 1.50 47.00 7229.50 57.95 38.36 36.30 282.09 1146.40 675.00 26.60 624.80 175.0 226.10 142. 10 664.20 990.70 24.16 7.00 4828.00 442.10 41 50 50.60 75. em' em' em" em" J\ m2/t 150 150 150 150 150 160 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 220 220 220 220 220 250 250 250 250 250 260 260 260 260 260 300 300 300 300 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 5 6 8 10 18.25 6 12 6.00 1653.00 2048.20 853.83 52.80 9.34 6 29 6.90 525.00 226.17 32 24 25 88 21 63 16.70 629.60 88.80 27.36 32.98 7.00 6405.80 46.57 58.50 44.00 45.40 150.63 59.30 30.20 109.90 508.55 50.96 11 84 11 74 107.80 822.02 7.00 2639.80 54.82 21. mm t.00 264.10 492.80 33.42 10.92 9.46 13.15 42.60 19.30 26.40 21.30 524.70 217 256 00 00 124.71 5.39 6.63 91.40 453.95 48.20 39.36 50.32 25.60 987 20 1202.58 8.54 26.20 196.00 3813.00 8417.80 643.50 338.36 57 63 75.50 339.20 206.43 65.02 9.70 1211.90 182.00 22.33 13. I.40 346.14 21.30 356.20 764.29 32.00 32.44 56.75 34.20 220.30 14.24 52.70 420.41 13.36 40.00 4805.00 2410 2833 00 00 3566.11 32. an W.79 8. mm M. r.90 294.60 358.38 10 33 10.80 982 10 5.10 239.00 387.80 241.80 188.70 312.10 275.20 224.30 94 95 123.00 5782 00 3907.42 2606 21 82 16 53 13.83 7.20 59.80 45.60 384.70 438.6.89 21.00 2546.20 30.57 34.50 26.36 26.00 4406.84 5.88 7.90 16.60 51.40 335.80 28 30 36.30 23.57 40.57 38.58 16.21 1011 12 01 11 .60 38.40 33.00 8707.94 6.00 283.00 9964.4 7 10.10 758.95 28 36 33.18 21.74 8.57 30.b.80 578. kglm A.20 515.70 8.70 130.76 7.10 61.00 3238.00 269.65 8.00 1968.24 72.00 8178.20 260.30 696.84 64. Wp.35 13.00 1741.64 80.03 78 44 96.00 759.00 5422.57 18 61 24 55 30.93 7.00 1422.00 5672.40 1035.93 5.70 71.70 10.27 13.40 22.00 4251.90 479.10 310.36 60.40 278.03 46.50 63.00 3017.90 417.00 12800.60 807.90 41.15 25.60 425.89 5.00 1737 00 158.50 43.61 13.90 15 00 179 90 32.80 39.80 733.24 32.26 25.61 6.95 21 71 16.00 1412 00 226.00 2037.70 403.00 193.36 45.10 35.70 402.10 72 70 31.80 561.95 16.00 1405.90 893.65 16.57 27.40 568.24 112.00 .90 329.90 335.24 92.66 13.11 706 6.90 152.00 9865.45 32.63 43.

23 65.59 1 .93 24.95 21.33 3.13 9.59 26.26 81.41 10.15 12.11 14.50 3. ix.60 182.12 35.59 3 01 2.19 6.12 43.14 9 21 7 50 9.82 29. WPV.60 152.70 22. em 1 .62 24.06 26.73 18.60 152.92 103.37 43.09 8.59 12.44 12.53 1 49 2 03 2.67 38 37 240.36 454.48 43 52 20 20 20 30 30 30 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 60 60 60 60 60 80 " 10..94 1 .50 4.35 15.27 3.46 6.45 6..30 13.22 3.96 18 71 21. j h R~:.41 18.61 14.59 15 62 18 13 20.09 2.00 33.74 8.53 60.16 1 .67 26.82 4 52 5 13 6 14 7.98 23.36 14.06 44.17 8 72 10.31 2.20 41. Wpx.88 2.50 2.06 10 53 13.25 64.45 12.49 60.39 45 62 55.19 52.44 2 42 2 40 2 35 2.76 37.92 5.83 8.91 1 .33 3.12 26.30 4.38 3.10 120.47 3.75 20.41 23.29 em' 2 03 2.46 10. Saltojo formavimo vamzdziq profiliai (staclakamplall b.86 12.24 21.63 8.34 1 .47 15.44 16.57 37.31 2.36 2.67 1 .16 12.00 33.43 7.25 3.89 2.88 36.10 16.67 4.76 33.50 12 80 15 10 8.29 26 83 31.38 30.61 2 58 2.39 5 19 6.97 9.07 25.46 52.91 19.52 17.54 1 .07 2.75 30 26 36.20 90.77 15.03 2.96 31.30 12.38 30.80 189.10 158.37 52.30 2.26 17.81 10.42 2.30 116.29 13.20 178.37 29.14 12.60 3 55 3.04 10.09 41.46 70.30 13. WV.26 30.90 11.60 31.21 13.13 70.80 205.71 8.47 44.20 159.12 3.45 58.15 15 86 18.65 68. mm 40 40 40 50 50 50 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 M kg/m 1.83 54.84 2.00 14.74 5.25 4 19 4.03 1.32 65.68 1 .56 24.66 52.78 8.56 3. mm 2 25 3 2 2.61 8 55 10. mm t.82 15.60 134.70 79.13 7.36 12.22 11.56 21.59 52 54 29.42 2.87 31.53 2.41 6.28 18.91 24.38 15 65 18 52 21.38 43.07 2.60 180.25 5. 5 59 6.28 18.63 7 59 9.00 36.98 25.17 6.12 3.38 15.52 36.72 3.97 9.59 7 81 10.01 11.32 49.5 3 4 5 6 25 3 4 5 6 25 3 4 5 6 25 3 4 5 6 2.74 12.89 14.77 1.40 81 25 95 99 108.23 23.10 55.75 44.37 3 80 4.14 2.95 52.53 2.10 6.11 2.64 35.57 7.87 22.97 9.18 3.54 1 69 2.16 15.48 10.15 47.72 2.15 16.80 33.43 18.67 26 69 30.43 6.85 1 .22 2.19 1 .11 52.06 2 63 2.59 7.36 19.70 6.46 52.01 44.63 28.15 12.59 10.77 30.70 135.76 22.72 8. em2 2.21 1 .70 11 30 5.00 2 94 2.89 33.24 3.38 1 .41 Ix.68 20.88 54.77 .99 1 .88 16.06 15..38 3 69 3.44 20.20 106.68 80.01 10.45 4.90 52.27 43.36 8.99 35.99 10.40 39.78 21.96 1 .63 1 .37 2.60 7.23 11.96 31.01 10.62 1 .60 4.74 40 71 47.84 46.-~ Sf .80 15.58 10. Wx.33 11.02 21.80 103.74 8.71 8.61 18.87 14.08 32.42 14.15 9.02 16.63 18 22 22 89 26 94 30.64 25.13 7.54 11.90 25.12 3.34 115.49 iV.82 26 80 30.24 3.44 18.12 30.84 7.16 15.60 3.50 12.90 1 .82 3.29 5 05 5 70 9.72 27.35 16 36 19.54 1 .68 2.17 105.70 11.15 12.60 28.99 4 58 5 65 6.59 10.83 18.31 3.59 4 21 3 74 4.36 14.95 13.66 3.5 3 4 5 6 2.74 28.13 4.24 54 67 20.40 51 68 26.89 24.36 15.00 230.78 20 83 12.56 3.52 40 12 47.20 39.87 65.32 1 .74 13.95 8.59 5.16 26.44 3.46 2.09 63.53 2.98 20. 5 4 2 25 3 4 5 2 25 3 4 5 6 2 2 .99 32.95 70.96 7.87 6.51 2.82 33.59 6.94 2.05 2 00 1 .79 75.45 66.81 10.41 22.53 18 38 21.19 5.81 2. em' 1 .82 46.35 1 .15 64.17 6.33 4.78 10.64 33.60 135.69 4.83 91.66 34.59 3.49 24.33 31.58 1 .81 17.82 34.40 19.42 17.03 4.28 13.31 26 98 22 77 52.32 92.23 65.43 6.83 11.58 1.17 2.20 20.48 23.41 39 38 20.30 126.69 2.05 26.50 12 30 5.59 7.85 102.10 22.72 15.07 9.38 16.02 ~.05 3 02 3.48 2.98 1.60 1 .47 44..75 14.39 em' 2 61 3 09 3.14 44 68 34 15 27.26 22.28 33.18 50.42 53.63 3.19 22..11 83.86 258.:r t _Ji_J b 'IiI' +- -~ "'' ' .10 32.84 3.40 22 54 26.11 29.42 27 10 22 90 52.54 11.62 12.41 23.34 11.86 3.06 36.21 15. rri'/t 67.70 11.11 30.21 31 08 37.06 25.17 3.72 27.50 134.98 35.20 70.23 8.65 1 .10 40.24 36.57 46 20 em' 1 60 1.38 3.92 12.70 328.56 6.51 21.14 27.80 123.15 41.13 9.13 7.48 38. 5 3 4 5 6 25 3 4 5 6 3 h.75 2.66 73.94 45.49 2. 19 2.30 5.35 2.67 63.94 3.84 53.03 14.03 17.94 9.07 3.50 225 161 189 287 90 20 10 00 IV.20 91.61 8 55 10.59 26.09 22.70 25 88 10.93 3.47 44.54 39.45 3.74 45.36 16.89 56.95 28.62 1 .70 22.52 37.13 9.03 5 34 6.03 19.13 12.47 23.75 1.56 4.25 22.20 I .42 27 10 22.24 32.87 2.36 14.36 7.05 87.80 1 .79 .47 9.15 11.98 12.59 10.90 45.41 33.47 2.96 A.79 26.26 2.17 6.89 45 19 em' 1 34 1 .90 52.00 33.84 3 82 3 77 3.38 10 80 13.47 27.39 5.75 44.60 8.54 5.87 38 61 44.06 16 20 18.12 65.83 18.5 3 4 5 6 2 2.12 43.44 3.05 54.54 20.67 46.36 45.42 27.30 5.22 37.52 8.01 1.69 1 .44 54. em' 405 4 69 5 21 9.16 12.37 22.08 2.42 2.48 52.28 33.01 16.20 6.21 13 35 16.49 3.64 33 05 26.21 26.56 4.70 120.40 em .84 13.90 148.

50 244.2 504.39 6.46 13.4 479.57 38.5 298.8 390. m2/t 32.2 26.94 21.7 309.0 2806.23 19. em3 Wpx. mm M kg/m A.8 30.44 26.0 754.70 272.0 157.9 238.63 51 24 62.00 203.3 310.90 13.10 58.1 244.90 85.60 719.57 30.0 2143.2 416.5 261.0 2737.70 136.20 4.9 401.3 267.70 16.10 53.88 43.69 26.06 5.24 72.1 40.36 45.08 21.65 16.30 14.37 9.19 111.9 175. em Wx.20 68.40 13.84 16.h.31 4777 61.40 9.8 376.0 27.0 3886.0 1234.2 614.2 223 344.00 16.86 113.70 61.24 3.23 9.95 334.25 6.5 404.34 9.23 54.6 875.95 33.66 13.5 304.26 57.0 2386.84 16.32 6.9 342.0 1584. em' ix.43 6.25 6.0 9209.2 304.24 72.75 24.87 85.31 62.2 99.05 9.30 3.5 52.44 6.6 319.10 19.0 1935.60 353.80 215.9 41.41 11 .20 488.05 4.0 2080. em2 lx.9 351.60 5.85 4.03 4.30 122.1 131.40 71.45 94.63 27.26 25.57 26.30 151.80 802.5 57.0 1262.2 39.33 22.35 3.5 145.26 3.76 50.51 91.21 3.94 4.29 8.90 18.63 67.0 609.0 1816.7 279. mm t.95 5.74 44.61 16.06 16.15 8.7 416.9 499.5 398.3 28.15 5.41 92.0 5825.80 107.20 3.3 626.36 39.03 70.7 112.0 5042.0 282.0 244.63 75.22 32.0 1457.66 26.81 26.90 125.8 159. mm b.7 14.0 4197.24 92.24 62.55 76.8 385.0 5978.11 6.75 8.18 5.01 19.57 7.50 19.0 3125.2 59.3 349.1 396.61 13.5 249.95 16.2 459.8 757.8 1 59.14 404 3.5 688 .2 110. em' Iy.1 574.63 59.90 10.64 15.35 3.3 1079.3 318.0 482.0 318.80 334.0 204.4 446.0 40.92 35.95 28.26 3.0 595.9 238.90 247.0 3320.31 6.10 475.70 26.74 39.30 3.34 17.0 141.43 7.30 22.84 22.1 35.70 159.0 2554.0 7370.9 5 1 45.89 21.80 7.8 348.43 33.4 523 630.9 170.0 6074.10 97100 1128.00 269.7 587.34 8.0 2623.10 43.31 25.76 16.99 61.7 874.8 210.0 503.8 64.30 162.8 295.90 460.6 158.18 21.35 13.57 26.1 189.70 141.2 130.24 72.82 4.0 5153.36 28.40 429.0 1021.76 62.39 4.29 92.88 63. em3 A.1 350.51 8.5 242.3 282.60 410.0 6241.36 33.0 221.30 44.5 226.2 212.1 277.6 122.00 648.0 2092.0 421.43 3.67 68.50 88.65 5.9 285.36 2403 27.8 343.71 90.64 51.09 49.39 69. em" Wy.57 30.4 271.10 406.1 72.04 7.4 21.95 38.0 2992.0 4.31 99.00 444.0 3348.80 5 74 5.1 187.1 491.4 817.20 4.20 17.41 18.3 339.4 1045.00 1200.39 4.8 167.08 8.95 3.00 58.20 180.8 496.44 26.9 512.2 31.9 709.8 46.30 4.97 48.45 32.62 7.80 136.2 183.57 22.50 5. em iy.8 154.23 10.0 1929.3 209.6 38.10 280.08 7.8 100.40 17.15 22.50 21.0 181.21 79.95 48.36 26.83 36.82 111.36 27.23 4.48 95.47 77.68 5.2 722 8 842.20 55.62 5.2 119.0 45.1 271.92 26.3 775.90 10.89 61.96 10.0 5073.21 56.13 404 6.4 192.95 18.1 24.17 120 120 120 120 140 140 140 140 140 150 150 150 150 150 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 120 120 120 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 4 5 6 8 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 4 5 6 8 10 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 11.93 39.19 4.55 13.90 334.70 836.79 32.34 4.36 39.4 213.5 209.7 201.50 125.2 411.0 356.0 2634.23 6.42 32.46 22.10 11310.37 6.0 1771.14 16.0 3361.0 144.89 5.32 4.0 2219.6 640..33 4.2 49.4 141.89 111.36 10.09 43.16 6.20 75.60 318.70 152.31 11 .03 46.4 136.0 194.24 82.26 32.10 22.37 73.95 23.72 6.36 51.7 264.00 21.00 21.28 95.80 15.8 46.30 57.40 215.94 53.2 49.98 4.27 6.4 33.5 164.1 166.35 6.3 225.86 67.7 273.24 52.68 79.0 338.80 226.95 38.56 11 .5 266.31 45.80 597.30 21.71 76.76 16.1 21 2 26.0 2268.3 30.04 4.6 187.22 83.0 2091.63 59.69 8.0 22.4 462.0 3714.39 3.80 88.44 56.15 4.45 6.10 4.8 5.0 1224.00 198.00 21.6 168.32 46.3 285.08 1 21.30 187.63 43.5 396.77 72.38 32.0 145.90 16.00 1001.90 248.29 32.30 11.21 104.39 3.24 90.2 164.20 132.15 3 04 3.57 294.47 49.36 45.60 28.0 4065.10 148.74 63.81 8.5 57.0 2829.00 1362.38 32.8 378.0 4384.90 21.0 24.7 215.0 118.95 6.1 236.50 91.23 4.3 209.95 33.90 18.2 605.63 51.32 8.15 82.19 8.85 10.7 336.55 20.1 1021.7 195.30 32.29 10.90 176.9 135.0 236.3 26.80 14.15 4.41 5.2 582.60 517.70 24.67 7.29 32.30 313.3 30.0 9389.36 13.4 297.2 230.9 705.44 4.55 5.46 13.9 193.40 463.70 721.38 8.0 6058..70 917.28 9.30 115.5 44.36 11 .6 280.23 43.0 4777.4 34.17 7.17 11 .16 3.81 18.37 22.11 6.4 193.24 12.1 413 210.12 6.98 89.54 26.32 7.45 84.28 4.60 10.99 67.93 4.0 2444.57 34.40 11.1 40.69 10.25 102.6 409.36 26.95 43.00 620.1 159.7 179.0 3962.0 1703.6 201 235.43 80.57 36.3 204.70 14.96 10.07 78.98 74.20 834.0 2697.9 576.3 239.36 57.0 7684.34 3.23 7.10 597.1 35.0 1447.0 1508.5 473.73 26.53 63.1 163.30 120.2 31.74 81.63 31.17 7.05 3.34 103.4 258.50 20.50 160.12 6.0 1245.67 116.1 920.9 466.12 107.0 3304.60 594.00 251.36 26.2 166.3 36.00 18.0 1459.0 4886.84 97.36 21.55 13.4 115. ern" Wpy.30 3.40 73.09 5.76 72.0 7106.01 3.80 376.16 14.0 259.33 32.60 384.1 339.5 240.0 1768.

7 7.4 363.53 7.97 1.92 78.31 8.HEB 240 .77 4.J~i~ z: I _q~j~ "~~"~iJ }.57 5.857 0.l.2 702.4 131.6 197.2 1363 2003 2843 3923 5135 6595 8563 9239 9690 10140 10820 11720 12620 13080 13530 13980 14440 14900 15820 16280 em3 33.5 13.58 4.713 2.1 161.7 914. m2/t 14.56 97.17 27.HEB 320 HEB 340 HEB 360 HEB 400 HEB 450 HEB 500 HEB 550 HEB 600 HEB 650 HEB 700 HEB 800 HEB 900 HEB 1000 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 400 450 500 550 600 650 700 800 900 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 6 6.8 218 238.8 21.51 8.57 7.4 149.5 28 15 16 17 29 31 32 15.2 76.31 111.88 21.25 8.63 16.7 33.HEB 300 .52 2.11 27.32 Wy' em3 75.98 G.45 AL.1 312 315.77 16.93 6.94 12.26 4.22 7.04 34..HEB 220 .56 12.11 12.83 7.--.08 6. em 2.32 17.39 6.!.I'" J j~Q '~ r:=-:{t-"'--::--.04 5.63 5.934 3.25 3.08 19.9 646 676.3 131.7 40.41 80.5 33 18.5 83.58 7.151 1.51 6.902 1. m2/m 0.3 149.9 395 471 570.184 2.3 423.089 1.c I '~ ~\VJ.08 8.7 7.4 199.7 42.4 7.746 2.25 11.422 2.--4 h b s t mm SkerspjOvio r plotas A.8 902 932.HEB 200 .3 400 20..5 12.1 721.71 23. I c.619 0.6 444.99 13.33 7.2 303.49 13.:@rcgn .~.r ''':'''".9 277.9 7.5 35 19 36 1000300 I .530 17.468 2.56 2.2 371.41 8.1 1252 1276 1276 1268 1260 1260 1252 1252 1244 1245 1237 1230 1222 1222 iv' em 2.5 326.499 1.l<~ .64 25.8 13.45 29.125 2.6 311.96 8..35 7.5 13 14 14.98 13.08 6.HEB 280 .203 1.06 3.2 61.96 10.832 1.3 317.59 6.67 11.5 20.16 13.1"'.7J@' rPI.82 14. Pavirsiaus plotas Mase 1m G.12 28.48 40.83 13.5 425. ~.9 em" 449.87 6.!.77 5.6 1054 1085 . kg Technines eharakteristikos ern" 0.12 15. !~ .05 113.4 334.17 7.6 6.927 2026 2.15 10.J1.91 144.:t b:Y -I)S I f !_ DVITEJINES Matmenys h b s mm t r Skerspjuvio plotas A.9 180.1 270 286.~ .5 24 14 26 14.8 1144 1759 2580 3651 5012 8153 10450 13160 19400 19710 19710 19520 19340 19340 19150 19160 18980 18980 18800 18630 18450 18460 EURONORM 53-62 Zvrneiirnas Pavirsiaus plotas Wx' ern" 190..HEB 140 .78 36.13 8.46 1.2 SIJOS Mase 1m lx' em4 1143 2018 3291 5098 7483 10640 14600 24290 31310 39550 59200 68130 76370 84870 104100 131500 161900 198000 237400 281700 329300 442600 570400 722300 HEM (lPBv) EN 10034 Technines eharakteristikos Iy' em4 399.n.38 .98 7.74 12.618 1.HEB120 .805 0.53 6.5 938.27 5.6 254.46 17.78 7.694 1.2 25.59 7.96 54.78 15.3 967.27 1. t x DVITEJINES DIN 1025 SIJOS HEB (lPB) EN 10034 ~i~b.4 288.6 156.55 16.08 91.4 1217 1799 2159 2551 3482 3796 4052 4297 4820 5501 6180 6923 7660 8433 9198 10870 12540 14330 ix' em 4.3 258.323 2.84 11.22 12.E 22.2 411.0 103 117 127 134 142 155 171 187 199 212 225 241 262 291 314 10.69 23.738 0.5 657.5 12 21.32 33.8 52.69 14.19 23.09 36.5 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 17.3 1148 1376 1678 1926 2156 2400 2884 3551 4287 4971 5701 6480 7340 8977 10980 12890 \ em 4.05 4.3 306.7 569.6 735. y Zvrnejirnas EURONORM 53-62 Matmenys r--.3 71.14 21.27 7.82 14.6 240.004 2096 2.5 443.5 779.15 ern" 167.88 19.78 17.99 9.76 25.74 3.1 215.5 18 18 18.68 6.58 7.56 20. DIN1025 .384 1..62 7.4 200.5 7 8 8.8 318.31 11.7 889.3 170.01 6.01 42.3 354.771 1.567 0.8 211.81 1.25 18.6 219.5 748.43 10.866 1. em20 21 22 23 24 25 26 32 32.34 11.HEB 160 .19 8.4 566.--.372 2.224 2.HEB 260 .41 11.16 5.52 111.48 10.918 1037 1.79 6.6 51.27 9.5 549.732 1.849 1.7 373.4 8 7.l"' Y(JtI.8 325.77 10.--.99 6.HEB 100 .04 12.79 6. kg 41..67 7)3 7.55 27.13 9 9.5 9 9.5 33 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 12 12 12 15 15 18 18 21 24 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 30 30 30 53.89 1103 11.4 354.4 1509 2492 3831 5696 8091 11260 14920 19270 25170 30820 36660 43190 57680 79890 107200 136700 171000 210600 256900 359100 494100 644700 ern89.34 9..2 88.09 7.25 65.95 7.39 7.5 15 15.32 9.04 106 118.934 2.686 0.3 781.5 864.6 871.46 7.65 8..66 8.83 7.49 7.45 52.25 78.!~ 'i.2 93.5 12 12 12 15 15 18 18 21 24 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 30 30 30 26.HEB 180 .54 9.4 841.8 335..53 3.98 14.9 615.o::::(' .96 32.82 8.28 2.1 63.7 383 404.13 7.24 66.9 7.4 26.3 962.911 3.2 151.4 344.13 AG....9 103 117 157 172 189 238 245 248 250 256 263 270 278 285 293 301 317 333 349 HEM 100 HEM 120 HEM 140 HEM 160 HEM 180 HEM 200 HEM 220 HEM 240 HEM 260 HEM 280 HEM 300 HEM 320 HEM 340 HEM 360 HEM 400 HEM 450 HEM 500 HEM 550 HEM 600 HEM650 HEM 700 HEM 800 HEM 900 HEM 1000 Y 120 140 160 180 200 220 240 270 290 310 340 359 377 395 432 478 524 572 620 668 716 814 910 106 126 146 166 186 206 226 248 268 288 310 309 309 308 307 307 306 306 305 305 304 303 302 12 12.7 993.5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1008 302 ~:~ x I 1 I I _:.65 15.575 1.322 1.:"c.E 18 11 19 11.07 5.

HEA 140 .7 11.76 106.HEA 320 HEA 340 HEA 360 HEA 400 HEA 450 HEA 500 HEA 550 HEA 600 HEA 650 HEA 700 HEA 800 HEA 900 HEA 1000 .49 15.4 35.HEA 280 .45 1.015 Mase 1m lx.623 0.4 133.31 100.8 230.9 603.78 28.3 AG.906 1.9 557.'1 I 96 114 133 152 171 190 210 230 250 270 290 310 330 350 390 440 490 540 590 640 690 790 890 990 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 5 5 5.05 2.24 2.69 19.77 45.9 389.1 307.71 14.21 29.4 88.1 10.3 68.1 1043 1318 1676 2142 2668 3387 ern" 3.5 211.5 142.8 146.74 13.5 346.79 8.3 615.33 45.02 3.255 1.5 13 13.06 32.76 38.3 194.698 2.47 37.896 3.7 282.2 606.5 14.1 4.6 7. W" Technines eharakteristikos Iy' Wy' iv' em 1.32 108.95 28.12 4.32 14.2 9.65 6.DVITEJINES DIN 1025 SIJOS HEA (lPBL) EN 10034 EURONORM 53-62 Zymejimas h Matmenys b s mm t r Skerspjuvio plotas A.97 6.29 7.3 50.3 751.23 12.35 «.68 34.77 20.IPE 140 .35 3.4 176.834 1.26 9.2 52.353 1.16 28.6 5.61 72.73 84.IPE 400 .84 18.58 14.4 12.62 76.717 1.3 97.48 2.5 7 7.IPE 220 .92 27.66 s mm R plotas A.2 19 5 7 7 7 9 9 12 12 15 15 15 18 18 21 21 21 24 24 7. m'/t 54.7 230.67 44.7 39.IPE 240 .36 15.2 76.1 721.HEA 100 .69 3.7 21.136 1.15 7.43 7.94 53.03 34.8 22.:~ Zymejimas h Matmenys b DVITEJINES DIN 1025 EKONOMINES EURONORM 19-57 \ SIJOS IPE EN 10034 Skerspjuvio t Pavirsiaus plotas AL.2 10.5 7 7.3 155.7 133.7 146.58 7.5 42.677 0.24 1.HEA 120 .6 9.1 713.6 1156 1500 1928 2441 3069 crrr' 8.34 31.1 836.5 19 21 23 24 25 26 27 28 30 31 12 12 12 15 15 18 18 21 24 24 27 27 27 27 21.57 7.85 22.69 5.8 226.7 5.66 22.IPE 270 .6 924.46 13.74 6.795 1.5 6.43 22.4 1013 1260 1479 1678 1891 2311 2896 3550 4146 4787 5474 6241 7682 9485 11190 ix' em 4.467 1.011 2.4 0.25 47.45 4.IPE 180 .25 12.05 10.7 36.48 20.4 10.97 26.06 4.5 12.32 13.0 8.1 57.0 8.05 6.42 38.5 15 16 16.13 16. em 3.6 419.31 16.43 7.1 293.4 15.7 106 122 crrr' 80.209 2.HEA 300 .28 9.603 1.2 11.3 252 324.IPE 100 .46 25.1 7.1 903.5 60. kg 16.1 23.83 64.HEA 180 .0 17.75 32.6 811.79 3.8 4.7 19.98 17.6 .6 260.84 86.2 30.25 53.5 17.78 16.8 27 27 27 27 27 27 27 30 30 30 s.11 9.4 204.02 28.86 27.81 62.45 G.49 7.3 77.03 11.848 0.768 0.5 10 11 12 12.4 26.17 10.369 1.6 1336 1955 2769 3668 4763 6310 6985 7436 7887 8564 9465 10370 10820 11270 11720 12180 12640 13550 14000 ern" 26.69 12.52 122.96 77.IPE 330 .605 1.024 1.82 97.6 465. J _x_ 'j I I I -~~ l I .64 10.5 134.041 1.475 0.9 24.07 4.98 12.11 2.IPE 360 .12 20. ern72.52 23.HEA 160 .6 16.95 102.254 1.9 5.51 3.4 214.561 0.93 28.4 4.7 495.4 156 .7 13.9 142.55 3.5 13 14 15.89 24.922 1.2 6.36 32.8 18.744 1.5 98.1 42.8 320.52 3.0 5.5 8 8.02 3.IPE 200 .52 4.2 80.5 7.551 0.92 68.2 869.43 20. em' Pavirsiaus plotas AL.4 781.9 15.4 220.IPE 450 .2 675. kg 6.47 37.8 570.095 Mase 1m lx' em4 349.794 0.42 8.26 112.IPE 120 .IPE 550 IPE 600 80 100 120 140 160 180 200 220 240 270 300 330 360 400 450 500 550 600 46 55 64 73 82 91 100 110 120 135 150 160 170 180 190 200 210 220 3.24 7.5 12 12.31 4.12 45.96 AG.29 12.505 2.698 0.13 34.5 9 9.5 16.HEA 200 .2 5.877 2.6 105 112 125 140 155 166 178 190 204 224 252 272 crrr' 133.IPE 300 .16 1.99 19.5 9 9.5 285.58 36.24 4.86 12.14 171 317.8 159 178 197.95 4.IPE 500 . em' ix.98 5.23 17.2 420.2 49.484 1.4 8.45 8.HEA 260 . m'/t 33.48 55.29 39.756 1.2 254.3 1317 1943 2772 3892 5790 8356 11770 16270 23130 33740 48200 67120 92080 em3 20.73 6.98 22.89 5.8 541.65 1.39 13.3 6.IPE 160 .1 66.912 2.64 49.6 515.34 76.8 788.328 0.51 11.1 12 5.5 8 8 8.9 .2 933. m'/m 0.407 2.5 10 11 11.6 903.6 13.97 11.37 39.21 16.99 24.6 388.46 7.46 98.1 340.6 177.6 90.51 6 6.7 6.49 7.9 7.24 25.43 17.2 1033 1673 2510 3692 5410 7763 10450 13670 18260 22930 27690 33090 45070 63720 86970 111900 141200 175200 215300 303400 422100 553800 Technmes eharakteristikos Iy' Wy' iv' em 2.84 2.8 10.05 1.5 124.9 283.3 5.82 42.5 9.27 62.7 30.7 22.HEA 240 .5 241.HEA 220 . m'/m 0.3 428.55 18.92 20.5 6 6 6.7 525.65 12.53 24.84 6.9 842.98 4.36 30.9 631 691.48 33.82 115.IPE 80 .22 16.9 6.308 2.95 16.83 26.5 14.5 8 8.97 11.37 G.

2 67.7 86.2 37.9 15.7 85.5 17.2 72.5 13.7 97 107 118 147 179 212 Pavirsiaus plotas AL.8 16.48 1.8 13.8 46.36 8.UPN 220 .5 10 10 7 7.906 0.9 ~-9.5 11.3 13 19.09 0.58 16. 1 1 11 1X s DVITEJINES SIJOS IPN -0 1 1 1 1 1 DIN 1025 I b _4.1 11.47 39.5 17.4 21.8 26.62 20.5 5.27 20.5 6.4 ern" 19. 1.4 24 28 32.709 0.5 6 6 7 7 7.2 5.UPN 280 .3 58.15 24.0 18.9 33.2 84.3 117 162 221 288 364 451 555 674 818 975 1160 1730 2480 3490 Wv' iv' em 0. kg 5"94 8"34 11"1 14.7~ 16 16 8 16 18 8 9 18 102 13.2 9.2 18.91 1.j <?--f-----:.9 54.5 4.59 104 11.02 3.UPN 180 .87 11.4 tt 10.7 19.74 2.5 5.~ .12 9.8 2.5 11.75 1.6 39.3 43.46 23.982 1.372 0.07 1.-!.7 51 61.2 8 8.5 35. ern" Pavirsiaus plotas AL.5 41.3 12.546 0.86 32.2 18.03 1.7 9.84 Mase 1m G.8 22 25"3 294 33.32 2.12 29.9 11.5 7 7.62 545 6.12 Wv' iv' em ix.7 8. m2/t 7.UPN 100 .09 1.47 1.3 22.9 12.6 5. S -.8 11.8 80.75 6.":::"".22 27.13 35.1 94 2"3 V 3"1 34 3.UPN300 UPN 320 UPN 350 UPN 380 UPN 400 50 65 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 350 380 400 38 42 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 5 5..9 12. Technines Wx' eharakteristikos lv' em4 9.5 6.7 12.7 13.1 26.3 48.5 8.37 0.7 848 9.775 0.56 2.4 42.8 171 328 573 935 1450 2140 3060 4250 5740 7590 9800 12510 15700 19610 24010 29210 45850 68740 99180 ern" 3 4.02 2.- .7 20.UPN120 .7 14.2 2.55 1.s I I .59 1.3 104 6.4 39.3 7.2 21.5 4 4 4.27 1.5 12.575 0.2 59"5 60.8 18. _. m2/m AG.2 15 15. kg 5.4 91.95 7. Matmenys h b s mm t R.3 2.22 9.2 37.434 0.2 8.13 3.3 6.2 14.71 1.5 10.04 10.8 26 33.63 1.9 11.7 81.718 0.59 7.611 0.9 ern" 26.7 98.6 14.1 4.6 14.14 2.5 8 100 10 100 14 100 14 110 14 17.49 11.9 3.UPN 65 UPN80 .95 0.21 6.21 1.5 4"9 5.5 5 5.88 7. ti.1 8.09 44.87 16.56 2.8 4. em 5.41 10.98 27.1 36.5 16 I .5 9 10 11 7 7.502 0.6 134 16.4 1.489 0.2 34.UPN 200 .7 9.c X I I I I I L_~ t~ LOVINIS PROFILIS UPN DIN 1026 \ Zymejimas h b Matmenys s mm t R.1 13.2 10.3 114 148 197 248 317 399 495 597 570 615 846 1.2 62.11 1.1 10.17 19 17.12 14.844 0.2 41.9 41.04 8"64 10.52 30.59 16.5 8.8 19.03 11 13.07 3. R2 Skerspjuvio plotas A.7 864 116 150 191 245 300 371 448 535 679 734 829 1020 ern" 3.1 6.304 0.89 0.1 8.1 15.5 11.4 27 33.8 27.3 53.2 31.047 1.02 ern" 77.39 12.43 3.77 3.5 13 7.5 17.33 1.9 4.UPN 160 .02 2.3 11.UPN 140 .439 0.81 2.61 64 7.775 0.06 24.2 10.1 53.3 22.9 2.3 17.5 9 10 11 3. m2/t 0.182 57. m2/m AG. .9 21. ern? 5"9 3"9 6"8 4"5 5"1 8.92 23.661 0.1 32.5 12.8 106 206 364 605 925 1350 1910 2690 3600 4820 6280 8030 10870 12840 15760 20350 lx.6 7.1 41.3 80.67 2.91 15.966 1.4 29.2 24.6 47.3 61 69 77.9 7.45 2.8 75.9 14 14.64 0.5 17 20.7 57.5 36.2 54.3 16.91 4.42 2.1 5.58 10.1 14.29 12.87 2.6 eharakteristikos lv' em4 6.25 17.834 0. R2 Skerspjuvio plotas A.34 22 21.9 26.5 13 14 15 16 13 14 15 16 6.8 77.6 21.72 4.5 46.99 10.9 47.15 1.31 21.312 0.9 117 161 214 278 354 442 542 653 782 923 1090 1260 1460 2040 2750 3610 ix' em 3"2 4"01 4"81 5.7 102 UPN 50 .7 14.7 18 19 27 30 18 19 10.7 17.46 Mase 1m G.5 8 8.5 7.UPN240 .2 7.5 19.2 61 68 76"1 84 924 115 141 166 lx' Zymejimas Technines Wx' em3 19"5 34"2 547 81._ I~~.5 6 12.6 16.8 6. .72 2. ~ -.6 144 8.5 14.1 12.5 8 8..5 6.5 9 9.4 114 131 149 203 268 349 IPN 80 IPN 100 IPN120 IPN 140 IPN 160 IPN 180 IPN 200 IPN 220 IPN 240 IPN 260 IPN 280 IPN 300 IPN 320 IPN 340 IPN 360 IPN 380 IPN 400 IPN 450 IPN 500 IPN 550 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 450 500 550 42 50 58 66 74 82 90 98 106 113 119 125 131 137 143 149 155 170 185 200 3.--'" :~ - i L: ".56 10.7 6.6 63"1 71.5 8 8.UPN 260 .8 9.1 3.8 51.6 75 78.2 60.54 28.33 1.89 2.23 1.

6 1654 Technines eharakteristikos Wx ix Iy em em4 em3 11.9 3603 3.6 133 11.3 15.52 11 3.0 L65x50x7.03 7.469 0.586 0.61 19.93 2.75 104. em2 3.3 15.42 87.63 98.5 15.34 24.5 14.4 49. em2 5.51 1866 144.76 18.51 19.71 2.5 6.5 5.587 23 1219 25.508 0.0 L 75x75x8.5 5.63 23.4 8.0 L 75x75x7.27 11.69 15.88 1.26 55.5 8 8 8 8 8 8.86 1682 129.2 533.8 15.1 35.9 67.5 2.94 9.0 L90x60x8.61 1.6 2.5 4.6 320.705 0.587 21.625 0.74 4.2 40.71 1.8 322.51 21.37 4.73 3.06 DIN 1028 EN 10056 EURONORM 56-77 I Matmenys t 4 5 6 5 6 8 6 7 8 6 8 10 7 8 9 8 10 12 10 12 10 11 12 13 15 12 10 13 10 12 14 150 18 15 17 16 18 16 18 20 24 rl 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 r2 3.13 2.3 2.8 5.7 551.98 210.6 23.9 9.37 3.18 25.51 12.73 10.8 19.89 4.6 2.45 1.66 367.5 8.41 1.58 898.5 0.3 8.429 0.28 Pavir siaus Mase 1 rr piotas Ix em4 AL.7 0.785 0.785 0.3 12.391 32.0 L 60x60x6.43 3.43 72.9 71.78 54.0 L120x80x8.52 4.586 0.85 7.5 6.17 16.2 6.93 29.05 1.04 206.74 26.29 1.2 59.21 16.12 17.5 6.8 262.351 0.15 25.11 122 69.12 2.83 40.69 20.1 54.2 0.84 2.67 18.547 0.4 4.44 18.39 0.62 3.03 4606 51.09 18.72 10.489 21.58 6.03 8.84 64.5 3.6 0.0 L 60x60x5.18 27.0 L 90x90x8.33 4.3 26.41 128.03 2.39 61.5 92.75 4.95 29.54 1099 95.47 4.1 11.58 0.5 5 5 5 5.1 0.4 Wy em3 3.7 29.7 0.38 12.5 4.51 2.5 5.1 36.59 25.469 0.5 5.4 8.69 33.02 14.7 32.53 17.89 15.6 6.59 26.1 6.9 19.48 32.05 2.02 51.7 5.6 845.82 2.15 22.1 2.5 7.8 34.98 22.5 54.4 27.97 31.67 2.58 35.35 90.53 46.391 26.74 2.47 23.9 11 2.42 1.57 1050 98.6 10.49 19.1 38.5 5.47 1.5 63.52 4.5 6.47 25.73 16.8 17.36 16.74 33.57 31.24 1.586 0.27 34.5 9.5 8.01 3.6 33.39 0.63 17.5 2.547 0.76 23.89 5.6 39.54 29.4 13.49 5.2 7.92 21.23 4.7 13.3 197.489 25.0 L130x65xl0 L150x90xl0 L150x90xll L150xl00xl0 L150xl00x12 L150xl00x14 L160x80xl0 L160x80x12 L200xl OOxl0 L200xl00x12 L200xl00x14 65 65 65 75 75 75 90 90 100 100 120 120 120 130 130 150 150 150 150 150 160 160 200 200 200 5 5 5.0 L100x75x8.90 5.11 2851 3331 235.15 38.705 0.94 3.3 31.4 16.97 10.24 34.0 L75x50x5.11 3.52 15.16 2600 180.22 23.0 L65x50x9.0 L 90x90x9.469 0.7 4.14 8.2 4.587 18.5 6.91 25.8 16.6 9.59 19.06 176.2 3.6 21.3 9.8 0.74 115.79 21.67 340.35 23.54 7.5 6. m2/m L 50x50x4.46 1.6 649.0 L 80x80x8.75 19 22.8 148 225.05 8.12 302 238 29.469 25.28 52.41 2.59 Pavir siaus plotas AL.79 69.26 2.27 624 56.91 4.429 0.5 4 4 4 4.9 4.5 7.34 5.1 83.62 472.7 6.23 57.8 40.2 6.1 12.71 21.8 53.54 21.5 6.42 709 6.8 4.14 205 7.5 6.391 0.77 4.72 1.94 5.381 26.99 3.39 146.7 2.67 2.5 16.41 92.11 76.5 6. m2/ G.7 42.01 15 275.5 6.0 L 50x50x5.02 15.489 0.586 0.5 9 9 9 9 9 9 Skerspiuvio plotas A.625 0.469 0.4 6.586 0.4 78. m2/m AG.46 93.8 9.3 40.91 9.6 19.5 0.77 2 6.5 5.13 11.55 19.49 27.12 5.12 12.82 22.41 3.54 3.469 0.21 4.57 5.43 1.28 58. kg 4.5 0.88 1225 107.34 20.381 32.0 L 80x80xl0 L 90x90x7.7 18.469 21.54 29.9 580.33 31.64 444.08 231.1 KAMPUOTIS Technines eharakteristikos l x elv Wx-Wy ix-iy em4 em3 em 8.8 8.43 111 282.57 2.5 19.39 1. kg 306 3.82 6.2 74.1 6.24 247.5 21.97 2.5 15.3 638.0 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13 15 15 15 r2 piotas I_b-LI Zvrnejirnas h L65x50x5.46 1309 11.5 A.27 14.0 L 75x75x6.1 743.73 25.5 21.21 19.39 3.69 21.5 7.75 34.0 L120x80xl0 L120x80x12 L130x65x8.68 2.0 L90x60x6.45 1.9 52.7 43.18 25.13 199.0 8.97 27. m2/t G.785 0.1 4.73 20.351 0.5 5.0 L75x50x9.19 4.351 0.31 43.14 104.5 3.8 40.31 10.03 FL'~ l/' h • jt KARSTAI VALCUOTAS NELVGIASONIS KAMPUOTIS /' DIN 1029 EN 10056 EURONORM 57-78 Matmenys b t mm 50 5 50 7 50 9 50 5 50 7 50 9 60 6 60 8 75 8 75 9 80 8 80 10 80 12 65 8 65 10 90 10 90 11 100 10 100 12 100 14 80 10 80 12 100 10 100 12 100 14 Skerspjirvio rl 6.8 3.5 6.2 19.28 36.08 iy em 1.4 9.56 7.73 144.0 L 60x60x8.34 9.75 64.8 30.77 32 25.39 0.2 12.29 158.4 23 27.1 114.0 L100x75x9.82 80.5 7 7.6 0.33 312.3 719.5 6.73 264.5 6 6 6.5 6.60 11.2 2.69 5.71 11.79 58.35 279.5 6.KARSTAI VALCUOTAS Zvmeiirnas h-b mm 50 50 50 60 60 60 75 75 75 80 80 80 90 90 90 100 100 100 110 110 120 120 120 120 120 130 140 140 150 150 150 150 150 160 160 180 180 200 200 200 200 LVGIASONIS Mass 1 m AG.66 11.82 55.5 6.79 45.4 12.18 28.86 2.37 27.8 5.5 8.86 25.65 .7 5.15 28.0 Ll00xl00xl0 Ll00xl00x12 Lll0xll0xl0 Lll0xll0x12 L120x120xl0 L120x120xll L120x120x12 L120x120x13 L120x120x15 L130x130x12 L140x140xl0 L140x140x13 L150x150xl0 L150x150x12 L150x150x14 L150x150x15 L150x150x18 L160x160x15 L160x160x17 L180x180x16 L180x180x18 L200x200x16 L200x200x18 L200x200x20 L200x200x24 0.36 14.5 3.2 4.84 71.91 61.17 31.65 394 46.44 504.77 44.0 L75x50x7.3 6.0 L 80x80x6.4 58.97 50.5 48.86 25.5 7.93 17.76 27.2 15 17.81 29.2 6.4 6.50 11.1 19.94 25.14 23.18 14.9 21.28 2.3 1440 0.3 71 21.6 23.35 12.62 736.7 24.1 15.5 6 6 6 6.2 611.0 L1OOxl00x8.785 36.0 L 50x50x6.84 18.24 2.6 48.43 4.47 4.5 0.24 13.13 22.49 2341 161.77 4.24 34.9 12.

78 0.0 4.87 1.79 2.14 5.23 0.39 38.97 4.40 0.17 29.45 6.60 1.97 0.50 2.0 5.0 6.75 5.67 1.75 2.37 0.0 4.0 1.94 0.0 3.59 0.0 8.29 0.32 0.97 0.28 10.38 19.17 0.72 7.29 0.0 5.80 5.11 38.0 3.34 2.75 0.04 76.51 16.87 41.11 3.34 2.46 4.86 2.05 3.49 19.83 10.27 0.94 4.77 2.Mase kglm Sieneles storis t mm hxa mm 30x20 30x20 30x30 30x30 40x15 40x15 40x20 40x20 40x20 40x25 40x25 40x30 40x30 40x35 40x35 40x35 40x40 40x40 40x40 50x20 50x20 50x25 50x25 50x30 50x30 50x35 50x35 50x35 50x40 50x40 50x50 50x50 60x30 60x30 60x40 60x40 70x40 70x40 70x40 70x50 70x50 70x50 80x40 80x40 80x40 80x45 80x45 80x45 80x50 80x50 80x50 80x60 80x60 80x60 80x70 80x70 80x70 90x40 90x40 90x50 90x50 U profilis A ern" 0.73 3.41 0.0 8.45 3.13 0.66 21.42 0.03 83.66 4.0 4.97 6.16 3.49 3.28 Wx em? 0.02 9.13 0.21 1.23 1.65 0.07 1.45 4.21 0.0 6.67 5.0 6.48 1.79 2.02 8.57 1.86 1.56 1.0 4.25 3.0 4.39 7.49 1.0 8.0 9.11 1.89 10.22 0.65 1.70 2.0 4.83 37.19 0.56 ern" 0.44 2.0 6.99 8.0 4.28 13.55 0.30 1.45 4.24 3.83 101.12 1.99 5.63 0.96 17.85 5.0 4.96 0.85 4.97 0.23 3.92 15.63 0.98 2.5 2.20 3.42 1.66 18.36 0.39 1.00 8.25 1.0 3.0 5.49 5.0 6.74 6.80 6.25 3.58 1.94 1.31 0.14 1.0 3.58 1.75 3.0 4.32 0.0 2.0 5.24 88.36 0.25 0.82 7.38 1.24 1.67 6.0 4.09 3.0 6.63 1.0 4.53 1.28 1.61 1.0 2.68 3.88 1.95 10.0 8.23 0.29 2.0 2.16 3.0 3.0 6.37 14.82 0.14 9.75 3.5 2.63 2.92 45.81 5.0 3.0 3.0 8.21 10.23 1.29 3.84 1.0 8.0 6.0 3.40 0.0 3.81 22.21 0.55 10.87 0.82 5.59 4.15 1.60 0.0 3.37 1.14 7.62 0.97 2.97 0.92 1.28 1.69 19.00 2.71 2.00 3.0 3.63 Au m2/m 0.21 0.87 1.75 7.16 6.58 1.97 31.91 1.25 1.34 17.31 0.54 3.89 15.96 1.20 4.49 2.70 4.93 2.0 5.64 2.0 3.0 6.57 3.23 0.31 0.62 1.23 0.11 1.30 8.45 (plieno marke St 37-2PN-73/H-93460) Iy em" 0.0 4.03 1.45 8.25 4.44 2.40 3.27 2.34 0.57 1.06 3.27 5.01 7.0 3.46 1.06 3.32 69.23 1.0 1.79 0.44 0.39 15.12 3.0 3.13 7.0 1.52 4.61 1.64 2.42 9.23 0.0 6.0 8.0 4.0 6.02 2.63 2.12 1.95 9.17 0.19 1.90 1.33 0.13 0.45 6.18 12.0 4.0 5.03 21.77 76.12 47.0 2.30 0.0 6.19 0.10 3.0 3.41 0.56 4.0 4.0 6.48 5.34 3.14 2.79 5.30 0.17 0.13 1.61 0.0 4.70 71.23 1.75 16.99 2.0 4.75 2.97 11.26 0.99 1.12 21.95 11.41 0.94 1.52 8.28 1.61 3.32 0.71 6.96 1.21 4.94 3.31 7.08 2.25 20.83 2.0 6.26 1.19 0.91 0.33 3.56 1.83 3.28 2.88 9.27 1.84 2.93 1.49 1.60 2.0 4.25 2.59 0.32 0.23 1.75 0.60 0.24 4.62 15.34 6.25 0.09 5.64 103.99 1.0 6.23 3.06 1.67 1.26 1.15 5.26 19.19 0.31 5.03 2.11 1.28 1.30 0.05 3.63 4.83 5.61 2.39 0.26 0.71 6.60 0.90 8.17 0.64 2.24 3.40 4.12 12.0 6.13 0.29 3.88 13.78 13.83 4.95 6.14 2.21 0.18 3.0 3.25 1.51 78.83 2.76 1.89 13.53 4.90 2.42 59.96 0.0 8.0 5.38 9.13 6.24 0.40 3.20 1.69 1.92 6.31 1.10 1.76 3.0 2.55 0.25 2.28 17.92 6.14 7.5 2.51 Wy Ix em 1.00 3.0 Rmax mm 2.78 18.70 2.36 32.0 4.94 8.43 4.63 0.60 14.39 2.23 0.25 6.07 5.31 15.0 4.56 3.05 .03 2.0 3.51 8.17 22.75 2.52 3.14 5.47 3.34 2.47 12.0 3.0 3.44 1.51 53.0 2.0 3.79 50.0 3.29 8.82 1.00 3.56 1.34 2.64 0.05 65.60 1.53 7.29 5.89 26.24 7.17 0.56 1.15 0.78 3.79 6.24 1.63 t mm 1.98 1.44 0.51 19.53 0.0 3.62 2.0 3.07 22.0 4.15 0.63 0.74 7.93 10.54 3.29 14.0 3.77 0.30 0.29 1.64 8.27 7.35 Ix em" 1.58 1.64 27.31 2.54 4.12 1.07 1.22 3.19 1.0 4.51 5.68 7.25 2.87 5.62 1.82 1.41 3.47 6.0 4.0 6.58 1.60 2.29 0.40 1.19 1.0 4.75 43.22 2.67 90.06 4.25 2.34 1.17 1.93 1.95 1.55 1.45 0.0 6.96 22.0 8.64 7.0 2.88 3.28 0.0 2.98 6.0 3.38 0.0 M kg 0.66 25.29 0.0 4.94 2.66 4.31 1.23 11.93 1.21 0.32 1.23 0.0 4.86 9.54 62.30 6.0 4.26 9.27 1.14 1.0 4.0 9.51 7.06 26.0 6.84 3.17 0.31 0.87 1.0 3.0 4.23 0.5 2.0 4.53 1.0 2.38 2.0 4.01 1.20 85.84 6.0 2.74 2.88 3.75 2.17 0.37 0.78 0.24 1.90 12.14 3.94 1.19 5.94 2.25 4.07 2.56 0.83 17.0 5.0 3.25 1.34 1.45 2.46 iy em 0.77 2.0 5.15 0.23 104.73 0.0 2.58 0.0 3.13 2.67 16.72 4.66 2.0 9.19 0.10 1.66 119.37 8.74 12.76 4.03 1.0 9.28 0.0 2.23 3.28 58.33 8.13 1.06 8.31 0.27 0.50 86.91 4.23 1.87 6.65 55.28 1.03 2.28 4.81 9.08 1.51 17.82 5.39 3.49 3.13 3.03 11.15 4.0 3.

63 9.21 1.95 8.77 51.01 232.67 38.87 4.74 11.41 0.80 1055.47 11.0 5.51 4.56 1.20 1185.02 21.48 6.90 1.31 10.38 0.10 7.03 24.45 2.50 235.17 412.87 1.87 79.05 77.15 310.75 39.90 935.0 3.60 7.01 5.0 6.0 6.46 201.81 131.0 9.49 40.0 7.54 iy em" 7.99 1.45 152.61 6.92 1.98 7.58 5.0 9.07 25.0 4.20 7.0 4.95 11.95 16.77 1.93 3.09 722.0 6.0 6.34 128.32 21.94 15.0 5.0 6.90 5.91 10.0 9.44 0.99 15.74 9.57 4.82 4.07 45.01 8.38 11.09 40.98 15.45 4.02 8.58 202.0 8.95 15.53 11.87 3.0 5.36 136.34 13.71 86.0 6.99 17.0 8.48 0.0 6.52 544.57 7.0 M kg 6.52 296.41 62.45 0.18 57.58 4.0 4.0 4.65 7.55 72.13 2.51 3.39 12.18 45.52 14.15 31.49 319.0 5.15 72.20 2831.0 5.0 8.42 39.0 9.19 12.68 3.97 169.0 12.95 15.0 6.07 6.58 0.11 10.35 48.51 12.10 28.0 6.08 82.50 631.74 3.21 2.95 12.54 12.50 26.0 6.92 3.08 10.20 2.24 4.54 0.50 9.16 12.48 0.52 90.95 11.53 0.54 62.21 5.58 47.39 43.34 0.44 7.26 2.56 12.0 6.95 5.82 1.0 4.53 0.25 44.0 8.39 13.02 6.14 6.0 6.95 4.0 9.89 1.50 7.13 6.44 697.46 72.0 11.89 2.9B 35.08 8.0 8.63 34.51 5.18 1.42 8.63 0.0 8.01 130.08 8.19 8.91 175.08 10.07 64.87 51.54 12.20 1.31 11.59 10.33 5.86 2.10 269.0 6.37 40.81 9.90 10.84 1.0 8.58 1.01 30.10 2.0 6.0 8.0 9.17 15.75 18.55 3.76 2.72 3.0 4.94 10.47 70.12 43.11 2.78 7.60 514.42 0.68 41.61 10.0 6.02 8.49 0.0 5.05 89.53 1.69 30.18 7.52 384.75 7.27 5.71 0.0 8.57 18.26 347.73 11.81 1.33 8.67 32.39 0.96 74.30 10.27 10.56 0.90 104.0 6.96 467.55 0.85 59.38 7.60 10.63 48.0 9.24 51.0 8.18 Wx Wv em" 7.95 12.05 4.30 57.75 13.13 9.62 0.83 6.40 0.49 0.80 13.48 6.28 3.0 9.70 13.18 24.49 102.92 29.62 11.0 5.52 0.05 33.0 4.95 18.81 38.0 6.10 23.49 7.00 26.52 14.00 1.08 7.52 0.47 2.83 9.36 26.78 1.56 12.54 9.23 1.12 m"{m 0.63 119.74 13.0 6.65 166.43 5.33 49.0 4.40 301.65 0.35 0.96 10.65 9.54 0.24 2.0 6.0 5.0 5.80 2.18 44.39 5.69 0.0 4.47 576.0 Rmax mm 6.46 0.39 22.95 17.69 51.40 0.74 4.14 2.55 6.0 4.0 8.38 35.0 6.39 28.37 37.50 0.21 57.89 5.91 1.58 9.37 7.0 5.97 63.0 6.95 17.67 9.16 11.75 1.45 0.07 23.57 2.42 6.95 10.50 663.0 4.71 7.0 6.17 392.0 8.08 2.72 2.89 13.91 9.07 6.89 6.35 10.24 55.80 em" 22.17 12.0 8.0 9.85 1.55 1.94 13.75 18.08 20.27 36.33 1.0 8.59 282.89 1.83 223.21 2.74 6.87 4.83 2.0 11.04 6.64 7.65 54.01 80.0 6.0 9.74 11.0 5.50 70.0 5.16 an 1.02 8.02 8.0 6.0 6.84 7.42 0.74 16.hxa mm 90x60 90x60 90x60 100xl0 100x40 100xl0 100x50 100x50 100x50 100x60 100x60 100x60 100x70 100x70 100x70 120x50 120x50 120x50 120x60 120x60 120x60 120x70 120x70 120x70 120x80 120x80 120xBO 140x50 140x50 140x50 140x60 140x60 140x60 140x70 140x70 140x70 160x60 160x60 160x60 160x65 160x65 160x65 180x50 180x50 180x50 180x60 180x60 180x60 180x70 180x70 180x70 200x60 200x60 200x60 200x60 200x70 200x70 200x70 200x70 200x80 200x80 200x80 200x80 262x80 t mm 4.91 9.10 1316.54 7.0 6.22 577.79 10.79 4.53 11.27 10.53 3.54 0.74 1.07 19.37 992.61 12.71 67.0 9.0 5.94 10.11 10.54 17.76 136.0 5.85 17.0 5.07 68.41 9.0 5.43 339.72 9.0 6.00 3.0 4.0 6.58 81.78 7.32 6.95 21.20 7.95 20.64 0.30 497.97 1.76 452.28 60.33 0.27 8.91 1.0 6.21 6.0 9.47 1.00 26.74 13.07 13.0 4.41 0.70 0.0 8.98 3.93 41.32 9.0 6.51 1.38 7.52 0.50 0.40 6.63 4.36 1.69 802.66 0.90 75.46 7.0 6.14 14.62 216.09 93.95 6.38 7.73 50.87 9.52 0.81 15.31 10.54 12.0 4.12 5.00 338.38 11.91 15.56 1.45 11.0 8.33 7.76 20.06 5.61 31.17 12.45 83.14 7.0 8.07 2.20 14.43 2.45 740.0 9.53 30.56 0.77 5.95 15.13 9.62 146.05 8.87 21.69 4.58 17.17 69.71 7.68 53.49 8.03 6.55 45.07 62.40 48.0 6.24 2.24 5.93 9.52 897.18 542.59 10.44 2.40 387.58 107.49 58.38 0.89 42.40 1.0 5.0 11.45 5.88 245.67 813.55 29.53 0.74 99.71 8.50 13.70 Jy em" 28.48 44.0 6.98 34.92 1158.27 10.17 12.0 4.43 A Au Ix em" 100.96 110.29 115.43 1.25 27.97 3.0 5.0 4.0 6.08 119.12 1.0 6.97 37.27 64.80 817.79 13.77 4B.01 11.46 0.48 268.0 6.54 12.0 8.53 99.95 12.0 8.90 7.16 7.95 12.45 15.0 4.49 1.53 0.0 5.22 50.22 1.14 14.59 10.74 13.41 1.0 7.53 11.0 4.95 14.76 446.64 11.67 6.14 6.71 9.61 3.0 7.07 42.96 9.37 10.80 3.48 621.93 10.98 1045.0 9.45 56.18 10.82 3.07 250.36 7.39 0.46 0.39 7.02 8.44 0.91 8.31 1.71 20.35 0.81 17.26 33.69 4.58 34.0 6.21 52.92 174.19 Ix an 3.42 1.0 8.0 5.51 118.80 35.73 1.58 2.57 0.0 4.0 9.95 5.73 59.55 11.0 3.40 0.08 6.34 14.22 2.95 12.44 0.52 1.67 0.31 I .67 8.27 7.0 9.16 9.98 12.11 2.45 0.54 0.02 196.20 15.0 4.0 4.11 5.0 9.68 0.0 9.51 0.37 0.95 15.57 55.95 14.21 23.35 86.64 7.84 91.0 8.50 1.40 67.81 9.

09 3.0 4.0 4.0 8.16 1.5 3.0 6.52 1.0 2.24 0.45 0.67 1.0 4.10 6.91 1.46 0.08 0.95 2.0 6.75 3.25 3.54 10.31 25.47 7.18 1.0 6.5 3.46 1.10 0.51 4.59 1.87 2.24 0.20 0.0 6.29 1.18 3.24 7.73 1.0 4.97 8.23 2.95 0.16 0.29 0.41 0.24 0.61 0.24 0.95 2.14 0.27 7.5 3.29 0.12 0.88 0.11 0.24 0.15 0.08 0.0 8.27 6.89 1.75 8.35 3.93 0.10 0.52 1.39 0.64 1.86 2.93 1.0 3.20 0.19 2.94 0.12 0.49 1.0 4.37 2.0 4.19 0.20 0.23 2.39 1.16 2.40 8.59 1.95 1.73 0.90 1.84 0.0 5.78 Wi (em') 0.18 0.14 0.71 2.91 2.40 0.33 0.28 0.43 skerspjuvio A (em2) 0.88 2.68 3.0 4.64 1.19 0.20 0.87 0.76 2.0 3.04 0.64 1.0 2.01 7.37 9.73 0.0 2.0 2.20 0.0 4.31 1.96 5.93 (plieno marke St 37-2PN-73/H-93460) M (kg) 0.47 6.34 5.90 21.47 6.0 3.07 11.21 1.0 3.67 3.5 3.0 3.95 1.51 NELVGIAKRASTIS kgfm Siene"~s storis t mm axb ~m) t (mm) 2.70 0.32 0.0 6.04 1.0 2.10 1.0 4.0 6.07 4.24 1.86 1.55 0.82 0.62 0.95 1.0 6.60 0.55 1.90 1.84 1.60 0.86 0.Rmax=I.90 2.0 6.0 2.0 4.0 4.31 Ivo (em) 0.0 6.64 0.41 12.0 4.23 0.10 1.0 W (crn'') .27 5.27 0.51 1.27 36.39 Ix=IV (cm'') 0.67 9.92 2.0 4.51 1.20 2.25 1.0 Rmax (mm) 3.0 5.47 5.0 4.10 0.45 4.93 1.47 0.0 5.66 4.93 1.0 2.19 0.0 5.47 1.51 1.38 0.18 0.27 4.10 0.37 3.76 0.26 0.05 4.17 25x25 25x25 30x30 30x30 30x30 30x30 35x35 35x35 35x35 35x35 40x40 40x40 40x40 40x40 45x45 45x45 45x45 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 60x60 60x60 50x60 60x60 70x70 70x70 70x70 75x75 75x75 100xl00 100xl00 i: (em) .45 0.40 0.44 0.41 7.00 10.15 0.0 4.98 0.62 2.50 1.23 Wx (em') 0.32 15.0 4.56 0.90 0.40 1.68 17.48 1.00 1.53 1.11 0.02 9.39 0.0 8.0 8.44 2.0 4.93 1.09 1.plastiskasis KAMPUOTIS (plieno marke St 37-2PN-73/H-93460) ~ a -+ It t (mm) 2.46 0.64 6.0 2.76 4.30 0.91 Wx=WV (em') 0.96 2.38 0.0 4.95 0.22 0.42 8.0 4.94 0.54 3.0 6.13 1.85 0.84 3.67 1.68 3.0 Mase ~ KAMPUOTIS Ix (em4) 0.0 4.0 2.03 2.59 2.87 2.89 2.53 0.26 1.50 4.57 0.03 1.54 5.23 A (m2/m) 0.96 0.0 4.33 0.skerspjuvio atsparumo mornentas px Wv (cm-) .42 0.84 1.16 0.5 3.39 0.95 7.78 0.20 0.0 6.0 2.20 0.0 8.12 0.09 1.20 0.47 5.0 2.0 9.64 0.77 0.80 0.35 4.30 1.39 Iy (em4) 0.21 2.08 6.14 0.40 0.0 4.87 0.0 4.61 13.54 1.59 0.0 5.77 12.0 2.20 0.26 2.62 4.0 4.0 4.18 0.48 0.0 4.72 1.65 3.93 0.20 1.39 0.0 9.56 2.98 3.65 0.57 3.78 1.0 5.57 1.94 20.10 0.58 1.0 5.98 3.27 2.72 0.39 1.58 38.0 4.38 2.76 0.74 0.04 10.90 19.0 3.0 3.inercijos momentas sukant inercijos momentas sukant I .26 1.0 4.32 1.12 0.31 0.5 3.03 1.41 1.18 1.plastiskasis Iv (crrr'l .0 6.20 0.78 0.06 1.86 2.98 1.33 1.50 0.76.19 1.58 1.16 0.21 1.20 0.88 1.51 4.24 1.0 5.0 6.0 4.23 22.14 0.87 2.48 5.0 4.83 3.30 7.0 2.88 1.0 4.61 1.32 0.39 0.24 2.32 0.73 0.53 0.89 1.88 26.77 2.59 0.10 A (em2) 0.inercijos I (crrr'l .22 0.42 5.05 6.93 2.0 3.93 1.77 0.78 0.0 2.0 6.19 1.0 4.81 0.47 5.67 4.78 2.0 6.64 Ix (em) 0.12 1.96 1.04 1.40 1.0 8.41 1.62 1.08 1.97 2.39 4.5 3.62 0.0 4.0 6.67 1.43 0.30 2.0 4.70 4.49 1.49 1.5 3.10 0.21 0.25 Iy (em) 0.27 0.10 2.45 0.31 1.34 1.22 6.0 M (kg) 0.81 2.93 0.83 0.11 Ix=IV (em) 0.0 2.58 1.25 1.43 7.05 0.11 0.67 13.16 0.57 0. 1.0 6.58 0.72 5.14 5.87 1.18 0.27 2.29 5.0 3.35 1.18 1.47 atsparumo momentas Ai (m2/m) 0.09 1.10 0.0 4.26 6.62 2.77 0.95 7.93 1.14 1.0 9.07 2.57 0.95 0.41 94.0 3.0 3.36 2.97 0.12 1.82 3.0 6.59 1.37 0.44 1.79 45.91 3.inercijos momentas spindulys Wx (cm'') .08 0.64 1.85 1.78 5.27 0.10 1.0 8.02 1.0 4.80 8.93 30x20 30x20 30x20 30x20 30x25 30x25 30x25 30x25 50x30 50x40 50x45 50x45 55x20 55x20 60x40 60x40 60x40 60x40 60x50 ·r 70x45 axa (mm) 20x20 20x20 20x20 25x25 70x40 70x45 Rmax=2t LVGIAKRASTIS Mase Sieneles kgfm storistmm Rmax (mm) 3.5 3.33 77.22 2.24 3.16 0.0 4.98 4.73 1.11 0.0 6.99 2.96 0.23 8.47 2.72 31.0 4.84 2.20 1.49 0.58 0.33 1.0 4.47 1.70 4.89 1.0 8.50 0.02 1.65 6.24 0.11 2.19 1.0 5.57 2.00 5.42 4.07 0.56 1.19 3.79 0.29 1.82 1.53 0.44 5.0 4.53 3.40 0.91 3.0 3.84 5.0 2.22 1.14 1.61 5.67 0.52 0.

LAIPTV PAKOPOS IR TVOROS ELEMENTAl \ i .CINKUOTOS PLATFORMV • GROTELES.

laiptu pakopas. 0 ju gaminamos produkcijos kainos yra gerokai mazesnes. azuriniai tarpusieniai.aiptu ir kopeciu elementai * Karninu liepteliai ir liepteliai ant stogo * Tvoros. tureklai. Lenkijos firmos HMS gaminamos produkcijos kokvbe nenusileidzia savo kolequ is Vakaru saliu. gaminamos produkcijos realizuojama Vakarq Pagrindine bend roves produkcija: * Groteles ir aiksteles pestiesierns * Grindu elementai laiptu aikstelese * l. "Caillebotis France" (Prancuzija). "STACO Manderfeld" (Belgija). taikomus STACO [monase Belgijoje. Visose minetose gamyklose produkcijos kokybei keliami labai auksti reikalavimai. nei 50 procentq cuzijoje ir Vokietijoje. Firma "HMS" gamina presuotas alksteliu stogo ploksfes. I .5:i Bendrove "HMS" veikia nuo 1989 metq ir yra Europos groteliq gamintojq grupes STACO profiliuotas ir ® Europos rinkose.Bendra informacija apie 1--I1"1!E. STACO (Olandija). Firmos produkcija yra gaminama pagal bendrus kokvbes reikalavimus. groteles. Visi gaminiai atitinka Daugiau DIN normas ir turi ISO 9002 sertifikata. Pran- nare. apsauqines grotos langams * Dembliai kojoms valyti * Metaline juosta (Iankais arba rvsuliais) STACO nares yra zinornos Vakaru Europos firmos: "STACO Kaarst" (Vokietija).

kad laikantysis skersinis butu sumontuotas ant stabilaus.(3 C CD OJ C ::J CD 2+-' CD UJ CD CD 2: +-' ill C Kokybes garantijos Laikantysis skersinis Jungiantysis skersinis HMS qarninarnu groteliL[ kokvbe yra uztikrinarna pagal tokias gamybos normas: AGI. ledo. taciau priklausomai nuo qalutine s paskirties gali buti rerninarna naudojant ir kitokius profilius (karnpuocius.qrotelerns: DIN 24539 . HMS presuotos qroteles yra vpac stabilios. Tokiose vietose qroteles su dantytu pavirsiurni padeda isvenqti nelairninqu atsitikimu. ~ii i~ L~ I \ W intervalas tarp laikanciu daliu ::J "0 ::J . Z profilius ir kt. ° Remai paprastai daromi is T formos profilio. Jungiantieji skersiniai yra ispaudziarni i palyginti siaurus tarpelius. DIN 24531 -Iaiptu pakopomos. DIN 24533 . Jungiantiesiems skersiniams taip pat tenka dalines apkrovos. naudojant dideli sleqirna (100 t vienam skersiniui). TUV ir DIN.__ =_· Gamybos biidas ir tipai =-~M~ ~__ "'"---' Montuojant svarbu. . tepalo ar kitoslidaus pavirsiaus. kai slydimo pavojus kyla del sniego. Grotos su DANTYTU pavirsiurni vpac tinka naudoti. esancius laikanciuosiuose skersiniuose. tvirto pavirsiaus. DIN 24537 .plieniniams porankiams. Del dideliu sleqiu jungiant skersinius (saltojo virinimo budas).plieniniams laiptams.). prireikus gali buti ardomos.

i. 28' 22 " 34 42 201.." 53 nRc. 54 27 26 39 53 67 31 '15\ 61 76 @5' . 18 " 14 2lt 20 iJ. 32 40 2.: 3Q:" 42 53 51 2.i..~...39 48 34 " 48 59 41 57 69 80 97 47 34 47 I.! 31 39 37 19 18 26 ~ 37 '. 39 48 22 :&9 43 ..2:7! 1. 57 71 50 68 85 98 118 3~ 1:i9 43 57 I~ 24 32 ".zs 25 24 ~ 33 42 1 20 32 39 49 32 45 56 36 50 64 55 62 32 29 ..': 28 8~ 49 61 92 - "'92 112 78 108 132 152 184 2J 29 1i'25 :35 65. 24 32 3~ '-.1) 57 42. 'il' I. 22 36~29. 58 40 56 68 79 95 45 33 33 45 56 39 54 66 77 93 10 14 iz n 24 16 14 28 23 29 14 1. .29 30 37 36 n'8 17 31' 46 55 52 37 35 53 51 64 61 73 70 89 85 30 h14"'d}9.8 '39 ~5.' 2§ 29'i'!' '81 31 26 39 18 23 35 48 2911. 52 40/5 50/350/4 64 4. ".0 l'i8 61 42 59 71 82 99 11 15 13 19": 26 33 15 30 38 181-:25 35 43 "~.25 32 2813 19 ~ 26 33 : 25/4 25/530/2 36 45 22 30/3 30/4 30/5 35/2 35/335/4 35/540/2 59 40/340/4 3'7..85 Iii 39 33 26 43 3§ 47 .6 64 50/560/3 78 76 54 53 60/4 60/570/570/6 76 73 92 90 105 128 102 125 1'6\\ 22' 15 26 20 1:.<t. 2l" 3. 34 16 -.. priklausantys 2) Atstumas tarp laikanciljjlj skersinilj.li169 87 86 63.8 I~ .1i!.Presuotq groteliq produkcijos programa 1) Atstumas nuo skersinio iki skersinio (apytiksliai dydziai. 1::10 28 2<1 34 47 59 28 '10 55 69 32 45 63 79 36 52 71 89 64 89 109 76 105 129 150 181 . 41 1~::~46 1.~ .5 45 29 2P'!Jj 35 51 44 ''20'.: 35 49 60 43 60 74 52 71 88 101 122 40 20'11 27 37 47 46 54 24 19 16 22 .l9' ~8 25 29" 28 41 52 23 22 3(f' 47 .4 23 35 ~48 59 '13 59 73 51 70 87 99 121 18 1.18 38 53 141'9"'.87 107 76 103 128 148 178 56 6631 63' 86 £)2 106 75 102 126 147 177 1'8 261m 54 38 51 74 34: eo 67 84 '" 84 10474 100 125 145 174 1~8~: cJ.2'J..'.' 36 53 64 43 61 74 85 103 36 2.I~~~ 35 33 44 '~ 30 '44 124 42 29 42 51 35 49 59 68 83 ~ 15 16 24.45 3. "' m Q_ Karstai cinkuotL[ grotelil! svoris kglm2 Laikanciojo skersinio euksts/storis 4) IJ i= 20/2 20/3 25/225/3 3030 30 31x31 34x33 3040 30 31x42 34x44 3010 30 31x09 34xll 3020 30 31x20 34x22 3050 30 31x53 34x55 3065 30 31x65 34x67 3010C 30 31x98 34xl00 2010 46 20x90 22xll 2020 46 20x20 22x22 2030 46 20x31 22x33 2040 46 20x42 22x44 2050 46 20x53 22x55 2065 46 20x65 22x67 2010 46 20x98 22xl00 4010 23 41x09 44xll 4020 23 41x20 44x22 4030 23 41x31 44x33 4040 23 41x42 44x44 4050 23 41x53 44x55 4065 23 41 x65 44x67 4010C 4013C 23 23 41x98 44xl00 41x131 44x133 5010 19 52x09 55xll 5020 19 52x20 55x22 5030 5040 19 19 52x31 55x33 52x42 55x44 5050 5065 19 19 52x53 55x55 52x65 9 13 11 '16 22 27 13 1B"'. Iii 21 ~I: 30 37 35 .1.50 1'7 23 36 .:9 ~ 1'8 2d 27'1 23 23 I!:~ 46 33 .' 39. 130.~:28 I:" '" 35 .'i' if ~ 33 15' 21 30 37 46 39 15 21 21.28 !'llY\~~. 16 3r5~IGF1 18 23 I!l 34 ....20.' 2@ 17 16 26 24 .. 23'·~ 32 39 18 26 36 45 45 55 39 53 66 76 92 22 I'." 32 43 <\0 21133 47 59 39 59 69 45 67 80 90 110 Iii 20 I"..: 32 41 aa 41 49 34 48 58 67 81 I .2 43 57 2:.~ 42 52 I~ 3)1 52 61 39 59 70 78 96 14 12 18 15 21 18. mm (tikslOs dydziai) nuo strypo storio) 3) I.'~21 21 31 43 29 4.~ 27 .

mm (tikslOs dvdziai) nuo strypo storio) 3) 11 Karstai cinkuotLj groteliLj svoriskglm2 Laikanciojo skersinio eukstis/storis "' i-= co c..-------.. 48 33 46 56 70/5 70/6 65 79 ~2 10 15 20 25 -".I STANDARTINE PROGRAMA Standartine programa uztikrina trumpiausius pristatymo terminus ir palankias kainas. -'" _J "co ~ - 4) IJ 20/2 20/3 25/2 25/3 25/4 25/5 30/2 30/3 30/4 30/5 35/2 35/3 35/4 35/5 40/2 40/3 40/4 55x67 501 DC 19 52x98 55xl00 5013C 19 52x131 55x133 6510 16 64x09 67x11 6520 16 64x20 67x22 6530 16 64x31 67x33 6540 16 64x42 67x44 6550 16 64x53 67x55 6565 16 64x65 67x67 6510C 16 64x98 67x100 6513C 16 64x131 67x133 8 9 1'0 11:"' 14 12 16 24 30 13 16 15 2~ 24 23 26 2~ 29 26 31 27 33 8 9 40/5 50/3 50/4 39 28 39 50/5 60/3 60/4 60/. Matmenys Groteliu ilgis: presuotos groteles gali buti gaminamos iki 2000mm. -i. mm 800* x 1000 900 xl 000 1000 x 1000 Svoris... 12 23 29 10 @1 26 33 ~: 33 40 28 39 48 56 67 PASTABOS: Plieno rnarke: St 37-2 pagal EN 10025 (visi tipai).)" '~:. . 17 22 10 15 20 25 II. mm 500* x 1000 600 x 1000 700 xl 000 * . 10 11~t 1'0 I.laikancio skersinio ilgis Svoris.i E rr E iii~ "' 1) Atstumas nuo skersinio iki skersinio (apytiksliai dvoziai.0 11.5 19. '~.karstojo valcavimo pagal DIN 50976 (visi tipai). HMS sandeliuose laikomos pozicijos Standartines groteles Atstumas tarp laikanciuju 30x30mm / Laikantysis skersinis 30x2mm lsoriniai qroteliu matmenys.11 24 34 41 29 40 49 56 68 1::"..5 17. Kiti matmenys: HMS taip pat gamina presuotas groteles pagal kliento pageidaujamus dydzius.::r c :~g '00 "' Q.1:1 11 16 23 29 26 33 15 21 29 37 1.6 15. . kg 10.r 13. skersiniu. I~ 7 l. I 9 11 15 21 26 12 17 17 24 30 20 27 34 1:2. " 30 38 28 38 47 33 45 56 64 78 38 47 30 47 54 35 53 62 70 86 . St 52-3 (tik laikantieji 2-4mm skersiniai) . priklausantys 2) Atstumas tarp laikanciuj. kg lsoriniai qroteliu matmenys.3 11 15 22 27 25 31 28 35 22 31 39 26 39 46 31 45 54 61 75 I:J:z.8 13. 30 37 F 16 23 33 41 1'>28 41 49 32 47 56 64 78 . ' l'1J 13' 19 24 18 22 14 20 25 12 rs .9 28 36 ~6 21 " 31 39 18 23 35 43 20 26 ~4 1'8 13 17 27 34 1'5 1t4 13 2n 20 19 :.~ill' 8 .20 25 ~~2 1'7 ' 23 29 14 27 34 22. 1'2 10 1:1' 12 1>7 24 30 14 20 20 27 34 16 '15 ..26 37 iii 25 36 44 30 43 52 59 72 22 28 tB 1:'1[8" 25 32 HI 14 13 21 28 36 43 30 42 51 58 71 I~ I. Groteliu plotis: presuotos qroteles gali buti gaminamos iki 2000mm.:~ ~..5 . 23 31 14 .. ~.\~\0..

@.53 554 2.46 0.3i:~1:0t.7 231 ' 'r 0.62 185 1.@ 0..02 922 0..89 197 0.5 163 1.02 819 0..0.II' 0.10.4 1.$3 '01:64 Fp f:p9~~r.14 0.150 1.36 0. Fv 276~.80.78 0.56.91 176 1.35 DAS 553 0.~.77 1.0. 0.2 Nominalus intervalas (t.12 167 1.75 207 1.9~" Fp 7.14 0. 55!! 462 396 346 3Q8 :(l.89 794 60.Presuotq groteliq apkrovos Tipas30 Plieno rnarke St 37.€lAO 0..10 251 1.13 0.77 ':~!ii34 1.77 fv Fp 2':71/ 2/!!iil! 185 166 fp @.0.67 Fv 4313".3'1 6..66 1080 0. 1.80. 2..'!7 fp 0.30. 1.89 198 0.67 fp @d~ Fv :[1:8$( il99~ IT179? 1:<'185 fv [:.70..76.22 529 1.0 0. 1. 1.35~!. 0.7 Q.7 1.!~·t0~57 377.~ 857 fv 0.67 1410 1'10.0. 853 691 572 fv 1:o..10..2.2 691 40..g 1)(330 5:17 HJ90 20.5:3 0.7.35 158 1...80.58 187i ·l63il 0.78 461 1.43 119 1.. 1...21 766 1.29 4320 ' 'n'" I.!?." 50.79 Fp 17~l..58 0..29 0. 0. 5.30. 180 2.80.78 891 0)B'~ [.0 256Q 20.87 1..19 244 0..34\0')l31@.58 0.3S 0.. fv 0. 10.28 163 40x3 Fv Iv Fp fp Fv Iv Fp tp .39 0.00..13 7368 0..54 415 3.87 1. 190.15 173 0.9:L 6Blj 528 45(3' 3!2\l 352 i .05 172 2.3 0.14 98 40.89 296 :~..9 154 134 119 10.12 588 2.0.46 0..0.7. 0.38 70.29 0).45 897 1. 60.aikanciojo skersinio matmenys Atstumas 50.91 10.~. (i).3il '0.2 0.71 233 490.6mO.0.59 v68a 103i 3.43 198 1.53 Fp 990i 792 660. a o:.. 140.1'3 O.40 ~9~ 480.5' 2559 '21~J 592~~' 518.63 0.91 220..0. 80.0.33 198 1..J{~~:. 1.93 851 0.56 0.0.()J5.17.0.0..39: 0.4'1 0...79 0.21 1.93 614 0.4 305 0.(J3.rnrn 100.19 O.' :.45 637 1.1!6~" i:ih4.61 523 2.35 264 1.51 0.. 1.0.43 153 1. 20. 240.29 0. 1.. . 50.%.15 14'tD O..lIR s.21 180.8 1.~ er. 0.2'\t .89 425 0. 395 0...61 718 1.39 0.0.93 638 550.31 0..24 1...56 0.0.41 0.22 798 1.6 177-5 ~43.02 368 40x4 Fv tv 14i371 a 0234 . 0.=atstumas tarp 1 jungianCiljjlj skersiniu centru Q=atstumas tarp jungianciljjlj skersiniu 1 II J l..26 0. 1.76 216 0.' 23~ fp (i).59 291 1.7 fp o.43 158 421 1.0.xq.) 30x10 30x20 30x30 ) Apkrovimus zr..24 01.19 0.47 571 1. 0.29 244 1. mazesni nei 5%.. 0.56 i'5.2.4 122 461 1..76 0.78 0.'''0.0.61 510 1.07 92 1.. 69.7 734 1.9.f36' i!).91 151 ~"!f~ ~t:e 1~~~ 0.' ~92D' 1410.1 0. 130.14 .83 173 1.!661 Fv 8294 5760 '1.67 346 940.19 g. 220.. 2~~: 2765 l~j~~7 ~:§~ 230.9 853 1.18 5642 0.j14 nJ1'iI Iv 0.0. 90.53 198 398 1.7 185 0.97 627 1.1 0. 0..0.85 Fv 887 719 594 I'Jt46!7.1439 1. 749 0.0.0.43 0.58 1920 ~636 0...62 148 1.2 1.35 211 1.:f\iD 1i).0.89 264 0.59 145 1.96 Fp 269 2[5. '0..~7r 0.23 0AZ . 120.. 250.. 1.25 O.13 E).--- 1 '----'----- t.=atstumas tarp laikanciuiu skersiniu centru Q q T =atstumas tarp laikanciljjlj I l'skersinilj ~ q.47 Fv ..34 450 3.fi6 1.4.19 183 170. lenteleje Nominalus intervalas (t.53 .. lenteleje 1 ..89 1322 1.31 .51 0. 921 0..75 276 1.!.76 696 2.62 111 1.I~::~~.n4' 0. 10.35 10.60 .39 0.43 359 2. 0. 0..89 132 1.02 1152 1. 0920 1555 Q28'5 Iv 0.07 0.11E 720 1.~'Q3ge no@ o~ 52 '3~O0 2592 Iv 0..64 .2 89 79 fp b@..]9 0.21 921 1.0.77 Fp '5"&4 369 ~ 2~€l 222 i':@.97 569 1..2 0. tID 3691~.6 289 1227 810.64 917 1.15 345 0.~:i" 0.7 1..5l'J '1(!)'.f(l?8 227<11 ~8~2 '~.0.430.xq.47 @.59 218 1..H) 13...53 248 80.63 0.0.14 829 30/:1 ..2995 10. 1..19' 0.61 761 1. 70.i73@4.19 283 1.9 1.87 . 1248 0.4 1. Fv 0.67. 0.37 0.<...0.92 197 1.~8 0.71 0.76 1229 O.5 1.@9 360 0. 210.7 1.76 144 0.46 0.34 90.Z 1188 fv 6..5 1.3'1 O.29: 0.t9S H€l fp 0.77 Fp ~ 15fJ' 139 2Ti 222 185 123 111 Ip !rO.19 ..56 0. 998 0...67 461 '0.34 Fp fp 0.53 149 480.9.Z@·'~.8 1.48 230 2.g.64 0.24 128 479 1.66 0...'Q:4ill['tm.37 0.0.91 252 170.23 0.. 160.~~S7 Qllfg Fv 1.80.32.40 1382 '1105 0.80.38 622 1.91 1.10 D. D.10 189 1.29 61.7 139 0..20 0.29 0.. 1.¢9! .tJ~l~p.r: 143 119 10. 720..25 0.80 957 1..0..9 II .51 0.0.~! 1.0.~.0.50 240.96 536 2.53 .3 @. 110.34 5.2'1..93 20.40 461 . Fp 158 l!~t6 .) 30x40 30x50 30x65 30x100 ) Apkrovimai.71 140. 2Dx2 2Dx3 25x2 25x3 25x4 25x5 3Dx2 3Dx3 30x4 3Dx5 Fv 1839' 1277 938 718 568 460.78 648 2.56 189 2.519 5:Y5~ '.09 1137 1.. 1.67 Fv 5:Z5T 3993 2934 ~2i1.0..02 276 1. 1.. 1.0.232 :>2'.18 &1J17 0.iJ'549 3684 ..91 640 2. 213 251 Irl(i).63 0.42 2285 0.34 tp 40x2 0. 5'" 0.32 0.0.71 186 "lt~~~~if:~:.46.75 480..77 920.89 1058 1.7' 0.0.28 325 10." 230.43 30.38 562 1.fa .56 .45 497 1.(').30."18 789 691 O." 0.213' 11'@.. 150.0.74 1.64 0.3.4 0.2(3.311' fp ~J.~ lj... tarp atrarnu.56 Fv 622'1 432(i) 3174 2.. 2.35 0.16 26~ 0.1io 8. 1.27 0." Q.91 0.e3'iIi sa» Fp 69..22 639 1.30. 1566 495 '1.47 835 1.11 ~61 3759'\.97 1274 1.16 1013 1. 230.23 'n.46 0..89 226 1..92 263 1..~1"'1!~O~ I @\.24 213 10.15 259 0.16 538 1.19 0.19 113 1.~3 Q.16 0. 165 2.0.1f..34 691 1. 180. 444 1.16 426 1. 170..Q6 0..1f27.5<1' (i)..28 590 2.25 (i)..118 (i).5? 0.02 184 0.0. '~96 (i).

40 1088 1.54 1.76 816 1. fv=islinkimas.98 441 1.65 922 1.0 4. Maksimali apkrova: 1600 dabl/cm" .40 50x5 2400 800 2.83 461 1.68 289 1. f p =islinkimas.61 893 1.65 1152 1.29 50x4 60x5 70x5 70x6 Apkrovos dantytosioms grotelems Variantams S1 ir S2 Apkrovos dantytosioms qrotelerns mazinarnos priklausomai nuo laikanciojo skersinio rnatrnenu dvdzio l.35.59 364 1.65 374 1. koneentruota i 200x200mm plota. veikiant apkrovai Fp .52 390 2500 737 2.98 265 1.10 314 1.83 276 1.92 329 1.53 1250 1. veikiant 150daN/m2 judanciai apkrovai i 200x200 pavirsiaus plota.3 7.6 PASTABOS: Fv=tolygiai pasiskirsciusi apkrova (daN/m2).54 303 1.l. .48 288 2.aikanciojo skersinio aukstis mm Apkrovos dydis mazinarnas'x Saugaus judejimo delei si riba neturi buti virsvta.75 346 1.29 300 1.aikancioj skersinio matmenys 40x5 2000 1152 1.47 979 1. 25 30 35 40 50 60 70 10 8.3 5.38 60x4 1045 952 1. lslinkirnas visada yra <4mm ir nevirsi]a 1/200 atstumo tarp atrarnu.98 353 1.34 50x3 2100 2200 2300 871 2.53 1000 1. Fp =apkrova.53 60x3 1080 1.2 3.07 691 1.2 6.40 318 1.91 750 1.65 995 1. veikiant apkrovai Fv (em). Patikimumo koefieientas tempimo jeqos atzvilqiu: 2.83 368 1.68 385 1.

l 20x40 20x50 20x65 20xl00 ) Apkrovimai.19 43 3.96 61 3.34 Iv Fp Ip 40x2 Fv Iv Fp Ip 40x3 Fv 1435 1280 Iv Fp Ip 40x4 Fv 1253 1142 1.49 48 2.2 I - I LT_j t.83 2.34 119 1.91 175 1.33 2.61 Iv Fp fp I .80 306 3.30 345 3.59 388 1.05 86 1.43 Iv Fp Ip 30x2 Fv 282262245229216 1.74 832 2.82 187 3.86 52 2.16 1215 1.56 251 2.07 1. =atstumas tarp laikanciuju skersiniu centru =atstumas tarp q.43 Fp Ip 20x3 Fv tv Fp Ip 25x2 Fv Iv Fp fp Fv Iv Fp 25x3 158147138129122116 1.74 480 1.92 175 1.34 1037 1.96 705 2.10 335 1.65 2500 110 4.35 351 1.78 778 2.35 Iv Fp Ip 30x4 Fv 243226210 1.38 623 1.67 270 2.54 154 2.61 765 1.83 1.22 1.56 100 2. laikanciuju skersiniu I q.31 88 2.21 214 3.05 183 2.30 1.43 307 1.94 359 2.15 571 1.59 194 1.15 803 2.35 67 2.12 167 1.65 128 3.71 Iv Fp Ip 30x5 Fv 300280263248 1.05 1.16 183174 2.24 1.17 50 2.10 252 1.07 884 2.14 539 2.75 368 1.97 1.76 498 3.05 229 2. lenteleje Nominalus intervalas (t.83 183 1.07 140 2.14 389 2.57 446 3.57 334 3.78 583 2.31 219 2.58 1000 689 0.05 270 3.48 153 2.34 529 1.30 249 3.76 1045 2.91 117 1.95 373 1. rnazesni nei 3% lenteleje L .35 167 2.79 101 1.80 74 2.93 448 2.34 1382 1.05 2.02 245 0.57 62 3.34 522 2.33 105 1.84 68 3.54 405 3.51 204 3.93 431 1.----- St 37.79 105 0.80 3.21 1531 1.14 674 2.79 158 1100 Atstumas 1200 1300 tarp atrarnu.71 1.53 461 1.43 105 1.34 588 2.30 431 3.48 230 2.53 1.56 560 1.41 287 2.13 173 3.12 221 1.94 245 2.96 142 0.43 205 1.95 39 4.93 235 3.53 131 1.43 409 1.80 408 3.17 320 2.30 807 1.56 41 3.33 263 1.20 64 3.38 1053 1.71 124 1.22 223 3.54 675 3.77 1.93 597 2.91 720 2.91 293 1.71 309 1.14 404 2.45 853 1.75 277 1.96 59 4.07 122 0.19 150 1.31 131 2.29 59 1.56 109 1.56 Iv Fp Ip 30x3 Fv 1190 1037 911 1.19 1.59 291 1.12 277 1.65 160 3.61 646 1.62 1.56 144137 2.83 46 3.45 1.03 94 1.22 1100 958 1.34 735 2.61 862 1.57 557 3.16 1519 1.47 940 1.91 233 1.35 10096 2.74 666 2.54 77 2.16 613 1.24 1.83 92 1.80 192 2.07 2300 130 4.05 2400 120 4.22 691 1.30 1.70 1037 0.35 489 2.15 643 2.96 94 0.07 Ip Fv Iv Fp 25x4 25x5 Ip Fv 1375 1198 1.- Tipas20 Plieno rnarke Nominalus intervalas tt.09 1077 972 1.75 2.62 2.) 20xl0 20x20 20x30 ) Apkrovimus zr.30 259 3.80 3.15 482 2.47 1.62 195 1.14 85 0.05 374 3.54 2100 2200 156142 3.80 95 2.02 1.73 421 1.55 72 1.10 167 1.29 172 3.24 113 1.07 825 1.56 746 1.38 842 1.05 468 3.99 720 1.29 89 1.62 98 1.04 162 0.35 133 2.57 83 2.76 622 3.54 193 2.34 441 2.91 133 0.54 480 2.28 321 1.12 166 4.05 91 2.64 118 0.89 1.57 321 2.92 351 1.96 122 3.15 230 0.43 210 1.74 499 2.rnrn 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 191 2.29 82 1.07 1.85 891 0.76 442 2.=atstumas tarp junqianciuju skersiniu I~ centru O=atstumas tarp jungianciuju skersiniu I~ liT J o Laikanciuiu skersiniu matmenys 20x2 Fv Fv 500 700 800 900 851 0.28 160 1.73 405 2.42 299 2.50 71 2.96 153 3.75 784 2.91 1076 960 1.xq.14 129 1.31 175 2.93 957 1.54 540 3.45 720 1.80 1123 0.35 197185 1.80 294 2.17 74 2.07 70 2.91 959 2.78 68 1.78 110105 2.96 627 1.19 1.29 241 1.21 2.24 226 1.80 147 2.56 933 1.84 857 0.35 140 1.65 64 3.48 307 2.61 2.96 92 3.07 793 1.87 210200 1.78 691 1.16 638 1.76 373 3. - I t.53 1.50 196 4.61 857 1.92 264 1.87 79 2.96 882 2.03 63 1.33 2.Presuotq groteliq apkrovos .45 158150 1.29 204 1.96 529 2.57 56 2.12 111 1.47 2.21 1149 1.35 611 2.61 1345 1200 1.93 747 2.22 719 1.38 608 1.xq.04 1.16 1079 1.30 956 1.67 259 3.29 163 1.91 1.53 479 1.53 538 1.35 353 2.28 217 1.00 749 0.34 79 1.05 281 3.18 333 2.80 510 3.75 185 1.80 2.07 664 2.80 239 2.81 180 4.07 570479408352306269239213 0.35 367 2.53 329 1.05 173 1.34 550 1.

65 1382 1.kanciuju skersiniu matmenys 40x5 Atstumas tarp atrarnu.29 401 1.0 4. 25 30 35 40 50 60 70 10 8.aikancio]o skersinio aukstis mm Apkrovos dydis rnazinarnas'z.3 5.07 1037 1.3 7.53 1499 1.rnrn 2100 2200 2300 1306 2. fy=islinkimas. veikiant 150daN/m2 judanciai apkrovai [ 200x200 pavirsiaus plota.98 355 1.83 371 1.92 439 50x3 Fv tv 50x4 Fp Ip Fv Iv Fp Ip 50x5 Fv Iv Fp tp 60x3 Fv Iv Fp fp 60x4 60x5 70x5 Fv Iv Fp Ip Fv Iv Fp Ip Fv Iv Fp Ip 70x6 Fv Iv Fp Ip Apkrovos dantytosioms grotelems Variantams S1 ir S2 Apkrovos dantytosioms qrotelerns mazinarnos priklausomai nuo laikanciojo skersinio matrnenu dvdzio l.10 419 1.2 6. veikiant apkrovai Fp . Fp =apkrova. . Maksimali apkrova: 1600 daN/em2 Patikimumo koefieientas tempimo jeqos atzvilqiu .98 Fv Iv Fp fp 1567 1428 1.76 1225 1.l.75 461 1. Sauqausjudejirno delei si riba neturi buti virsvta. f p =islinkimas. veikiant apkrovai Fy (em).2.6 PASTABOS: Fv =tolygiai pasiskirsciusi apkrova (daN/m2).48 383 2.a. koneentruota [200x200mm plota.2 3.91 1125 1. lslinkimas visada yra <4mm ir nevirsija 1/200 atstumo tarp atrarnu.68 388 2400 1200 2.54 1.35.83 494 2500 1106 2.

.V. kuriose korozijos gresme yra didesne (chemijos gamyklose) 2) Matmenys.aikanciuju elernentu storis turetu buti padidintas 1 mm. pestiej Sunkvezimiai. galima pagaminti groteles su ivairiornis ispjovomis... itraukiamas . kranai Sunkiu elernentu transportavimas ir krovimas Sunkiu elernentu transportavimas ir krovimas 340 nuo 340 iki 490 Nuo 490 iki 980 virs 980 (2) Ratinis transportas Maksimali ratu apkrova >40/4 1) l. 2100 fil Ispjovq apekaiclavfmas pagal AGI/H 10 § 8 N 0 ~ 111111111111 l. skersiniu kryptis '" 1050 1050 0 ~ '-------' i kaina i kaina I Plotas. rekomenduojami siekiant isvenqti deforrnaciju Ispjovos Naudojant rnoderniausia pjovimo [ranqa. jei montuojama atvirame ore ar patalpose.aikanciuju Dengiamas plotas Plotas.Standartiniq groteliq apkrovos Apkrovu tipai ir laikanciLjjLj elernentu matmenys. kai tarpas tarp atrarnu yra nuo 1000 mm iki 1500 mm Istrauka is AGI (Arbeitsgemeinschaft Apkrova Apkrovq tipai Industriebau e. neitraukiarnas II .) Rekomenduojami laikanciqjq skersiniq matmenys. -. mm'" 30/2 30/2 30/3 30/340/2 40/3 Priimtinos apkrovos daN/m2 Zemiau vidutines Nuo vidutines iki sunkios Sunki Pavieniai asmenys.

daznai padengiamose ledu. 92213 92212 92214 92215 R10 R 11 R12 R 11 Tipas PR/S3: Dantytas jungiantysis skersinis Grupes R 13 reikalavimus atitinka HMS qroteles PROFILROSTE I . Slydimo isvengimo [vertlnlmo grupe(1) PR nedantyta PR/S1 dantytas laikantysis sk. Tipas PR/S2: Dantytas laikantysis ir jungiantysis skersiniai Tipas PR/S1: Dantytas laikantysis skersinis Lentele.Dantytosios groteles (Serrated) HMS gaminamos dantytosios qroteles suteikia papildorna apsaugq nuo slydimo. parodanti. taip pat naudojamos platformose. PR/S2 dantyti abu skersiniai PR/S3 dantvtas jungiantysis sk. sniegu ar tepalu. kaip isvengti slydimo (pagal ZH 1/571) Grotetiu tipai 8andymo Nr.

bortelis Naudojamas. esant poreikiui. Laiptq pakopu bortelis Bortelis privirinamas prie qalines pakopos sieneles. taip pat gali buti naudojami. kuris gali buti privirintas prie laikanCiL[jL[skersiniu ir iskistas virs qroteliu. Kiti profiliai. . Kampainis. gali buti privirinamas prie qroteliu kaip papildoma apsauga. rifliuotas. kurie naudojami aprerninti. besijunqianciu su laiptu pakopomis. apsaugantis nuo slydimo Remas. kurioms yra keliami saugumo reikalavimai Kiti priedai Paveiksleliuose matote L ir Z profilius. I II . apsaugantis nuo slydimo Naudojamas ant slidziu pavirsiu. apsaugantis nuo slydimo Rekomenduojama montuoti ant platformu. Gali buti skvletas. kad apsauqotu nuo slydimo tarp pakopu ir kad nenukristu daiktai. kad apsauqotu nuo slydimo ir kad nenukristu daiktai.Specialus priedai Bortelis. kada reikia sumontuoti groteles virs pavirsiaus arba uztikrinti skysciu nutekejima po qrotelernis. Paauksttnimo Strypas.

Groteliu plotis B [mml Groteliu aukstis H [mml Groteliu storis S [mml 150/200/250/300 25/40/50/75 1.tinkamiausias groteliq STEG panaudojimo pavyzdys. SERATED tipo qroteles taip pat rekomenduojamos pastoliams montuoti.Stampuotos platformq groteh!s .5 Groteliu ilgis (didziausias). Groteliu ilgis max. qarazuose [rengti.5/2.tipai ir produkcijos programa Pesciqjq takai salia gelezinkelio tlltu .5/2.5/2. pastatuose. STEG tipo qroteles puikiai tinka drenazo sistemoms aikstese. L [rnrn] Groteliu plotis B [mml Groteliu aukstis H [rnrn] Groteliu storis S [mml Groteliu tipas "Geschlossen" 2000 150/200/250/300 40/50/75 1.5 I .5/2. Grot~lil. Groteliu plotis Groteliu aukstis H [mml L [rnrn] 6000 B lrnrnl 120/180/240/300 360/420/480 40/50/75 Groteliu ilgis (didziausias).0/2.0/2.0/2.0/2.[ plotis B [mml Groteliu aukstis H [mml Groteliu storis Groteliu tipas "Rund" L [mml S lmrnl 1. L [mml Groteliu plotis B [mml Groteliu aukstis Groteliu storis S [mml H lmrnl 40/50/75 Groteliu tipas "Offshore" 2000 150/200/250/300 1.5 Platformoms nutekamqjq vandenq [moneae irengti labiausiai tiktq dantytosios SERATED tlpoqroteles.5 2000 150/200/250/300 40/50/75 Groteliu ilgis (didziausias).

privalumai ir pritaikymas Suvirintos qroteles gaminamos is ploksciu skersiniu ir strvpu. atsparumu ir tvirtumu. Belgijoje.o del savo qeru charakteristiku paprastai naudojamos ir tiesiant susisiekimo takelius: * prarnones konstrukcijose ir energetikos prarnoneje. Sio tipo laiptu pakopos HMS yra gaminamos pagal DIN normas technoloqini procesa atitinkancius STACO qrupes gamintojll Vokietijoje. . * naftos verslovese." . Suvirinimo procese skersai einantys strypai privirinami prie laikanciuju skersiniu. Suvirintos qroteles (zvrnimos simboliu SP) pasizvmi stabilumu. Olandijoje ir PrancOzijoje.Suvirintos platformu groteh~s. I I Suvirintos qroteles yra montuojamos platformose. * esant sudetinqorns lauko salvqorns. i.

34x50. 35x4. 25x4. iaikantieji skersiniai gaii buti: 25x2. iigiai 6100 (12200) mm iigio ir standartinio plocio (1000 rnrn). 30x3. 30x4. 800. * Reikaiingas groteiiL! stiprumas yra apibreziamas HMS kataiogo ienteieje arba skaiciuojarnas. Uzsakvrnuose reikaiia nurodyti: "isores matmenis (nurodant laikanciuiu skersiniu krvpti) arba prideti schema. 35x3. kuriu piotis yra mazesnis nei 1000 mm. * HMS gamina groteies is paprasto (juodojo) piieno arba is karstai vaicuoto pagai DiN50976. * naudotina pliena (St 37. jei forma arba ispjovos yra sudetinqu forrnu: * "akuciu' tipus (matmenis). 30x2. 1000 mm jo piotis . * HMS plattormu qroteles yra gaminamos pagai DiN 24537 normas. 305 mm. Jo matmenys iemia qalirnu apkrovu dvdi. * Groteles gaii buti pagamintos is plieno St 37-2 arba atitikrnenu. 270. 40x4.Suvirintos platformq groteles ir laiptq pakopos is suvirintq groteliq * l. 35x2. 40x2. * HMS suvirintos qroteles gaminamos su 34x38. yra apkarpomos iki reikiamo dvdzio ir aprerninamos ploksciu skersiniu (tokiu pat rnatmenu kaip ir iaikantysis skersinis). * laikanciojo skersinio matmenis.2 ar nerudijanti) . * Suvirintose qrotelese skersiniai strypai jungiami su laikanciaisiais skersiniais. 40x3. Kaip nustatyti grotelill dyd. 25x3. Groteles. * Laikantysis eiementas yra plokscias strypas.: 1000* 998** 1000* 998** 1000* 998** 690* 689** 3690** *dengtinos piatformos piotas ** faktinis groteiil[ dydis * Suvirintu qroteliu laiptu pakopos SP 3032 ('akutes' 34x38mm) standartinis iigis yra 600.aiptu pakopos is suvirintu qroteliu yra montuojamos su apsauqancia nuo siydimo krastine.240. 34x76 ir 34x1 OOmm "akuternis".

storio ir intervalu qroteles.3 mm.aiptu pakopos gali buti pagamintos pagal klientu pageidavimus. II . l. pakopos gali buti karstai cinkuotos (DIN 50976)..5 10.5 9.0 9.karstai cinkuotos pagal DIN 50976 L +0 -3 Standartine laiptu pakopa (tioas PR 3030) Pailgos tvirtinimo ertmes Pailgos tvirtinimo ertrnes daromos siekiant palengvinti montavirna. kaip ir platformoms bei aikstelems.0 Intervalas tarp junqianciuju elernentu PR . bet. jmanomos ir [vairiu metodu kombinacijos. Laikantysis skersinis .0 8. " HMS sandeliuose esancios laiptll pakopos l.Laiptq pakopos Visiems laiptu pakopu tipams naudojami tokio pat profilio. pateiktus lenteleje pagal DIN.aiptu pakopos pagal DIN 24531 .5 13.0 7.0 11. Dantytosios pakopos Visos pakopos gali bOti gaminamos dantytojo tipo.800 ir 1000 mm. zinant aukstesnius tokios gamybos kastus. padengtos bitumu ar emaliu.. Antikorozine apsauga Priklausomai nuo pirkejo paqeidavirnu. Rekomenduojamas ilgis .5 10. Kg 600 240 270 305 240 270 305 240 270 305 800 1000 30 30 30 30 30 30 30 30 30 55 55 55 55 55 55 55 55 55 70 70 70 70 70 70 70 70 70 120 150 180 120 150 180 120 150 180 85 85 90 85 85 90 85 85 90 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 6.30x30 mm. rekomenduojama naudoti matmenis. Laiptu pakopu plotis . B~5 Laikanciojo skersinio aukstis a c b c d e f Leidziarna apkrova N Svoris vnt.

- o sukasi i kaire II .r I~----~~~~----~--~ Sraigtiniai laiptai laipt4 pagrindiniai Sraigtini4 Laiptu skersmuo D (mm) 1600 1800 2000 matmenys Maksimalus laiptu Tipas Laiptu kiekis vienam apsisukimui Vnt.parernirno leksteles skersmuo L . 16..skersmuo 5 . 18 aukstis (mm) ~4000 ~6000 . 14.6000 D1 D2 D3 pagal pirkejo pageidavimus sraiqtiniu laiptu qroteles gali bCitiivairiu tipu a) 34x11 b) 22x22 c) 34x33 a b :1 c L ~~ ---1 !J= n n H t:::=:1 ~ e: I 1 f H .centrinio varnzdzio aukstis ro _.pakopos aukstis d .tureklo aukstis sukasi l desine ...f -S 0. 18 14. j1. 16.16 14.

Kopeciq skerstnes sijos

Pagrindiniai skersiniq sijq tipai Plieno marke: St 37-2
Skersinis tiesiais galais su viena eile skvliu, apsauqanciu nuo slydimo. Nominalus ilgis - 300 mm. Galima pagaminti iki 2000 mm ilgio.

Skersinis ispjautais galais su dviguba eile skvliu. Skersmuo - 48,3 mm. Nominalus ilgis 500 mm.

Skersinis tiesiais galais su dviguba eile skvliu, apsauqanciu nuo slydimo. Nominalus ilgis 500 mm. Galima pagaminti iki 2000 mm ilgio.

[
700min 200min

I I

10 0
I~ I~ I
0 io

cO

><

l"-

E

><
cO 0 0 0

E 1. Rernas

cO 0 0 0

><

E

o.n

N

---x cO

0 io I"-

E

2. Skersinis

500

I

Kopeciq skeralnes sijos

Skersinis su viena ertmiu eile

Nominalus skersinio ilgis (U Sieneles storis (S) Skersinio plotis (B) Skersinio aukstis (H)

300,400,500,1200, 1500, 2000 mm 2 mm 25mm 37mm

o
C\J

~

co

2

H

L

Skersinis su dviguba ertmiu eile

Nominalus skersinio ilgis (U Sieneles storis (S) Skersinio plotis (B) Skersinio aukstis (H)

500, 1200, 1500, 2000mm 2mm 50mm 37 mm

500 485
7,5 17,5

25

Tvorq elementai
G M G

--

I~------------~------------~[~~

I

I'

Paaiskinimai:
1. Atstumas tarp vertikaliuju skersiniu - 66 mm. 2. Atstumas tarp horizontaliuju skersiniu - 99 mm. 3. Vertikalieji skersiniai (30x2 arba 25x3). 4. Horizontalieji skersiniai (1Ox2). 5. virsutinis horizontalusis skersinis. 6. Montavimo kiaurvme.

Tipai

Elemento dydis (HxM)

"AkiL[" dvdziai

Tvoros aukstis (H+H) 1100 1810

[tvirtinimo gylis

H2

G

Laikantysis stulpelis

Svoris kg/m2

I II

1040x2000 1710x1869

66x99/30x2 66x99/25x3

400 400

60 100

65 65

65x1500 65x2210

12 14

Pastaba: tvoros elementai gali bOti gaminami ivairiu rnatrnenu. pagal pirkejo pageidavimus.

I

Tvirtinimo
Standartinis tvirtinimas

detales
Dvigubas tvirtinimas

Standartinis tvirtinimas yra pats populiariausias tvirtinimo budas. Gali buti naudojama plokstele arba "balnas".

Groteles viena prie kitos jungiamos dvigubu tvirtinimu.

Groteliq tvirtinimas

montazlnlu

kabliuku

Groteliq tvirtinimas varztais

~

Tvirtinimo kabliukas pritvirtina groteles prie apatines laikanciosios konstrukcijos dalies.

Tvirtinimas su prisaudornais arba privirinamais varztais rekomenduojamas tose vietose, kur tvirtinimo elementas gali atsipalaiduoti, pavvzdziui. esant vibracijai.
\

Rekomenduojami S kabliukas

stampuotu groteliq sujungimo elementai Sujungimo kablys Groteliq jungimas

Si sistema sudaryta is: S formos kabliuko; ovalinss poverzles.

Si sistema sudaryta is: kablio su varztu: ovalines poverzles.

Stampuotos groteles gali buti sujungtos viena su kita tiesiogiai arba per tarpins. kad sudarvtu istisini pavirsiu.

I W :~ Ul ii. LD M CD --. 55 M (]) U a CD o a CD (') (]) u o u. o o LD LD M W a ~ Q) o OJ LD u. LD M N (J) (') CD N ~ W u w LD M N (J) --.D 0CD iii Iw 2 . N o LD r-.·W . 0Ul 0Ul 0: :J UJ o UJ (') 0- -'" 0: UJ M <no. ~ '" o U. (]) N N (J) N N (J) (') N '"" N N (J) N (J) > " <C ~ i r 2 a. (]) o (]) LL N Ei o U.0. LD o :E . u o U. N o (J) o (J) <t <t <t « ur <t w <t <t <t <t <t" '" <t LD o ~ 2 N W ::t N W :. co u.' ~~~ <t M LD aNN r-. u. u.. (]) -: a > -.. 0 o :0)' o :::J ~ (J) (J) 0: --. M (]) o o M (]) LL N o co (]) LL u. 2 z > (. 0Ul 0- 0.~ :! : U ~ ~ 11 I. LD OJ (J) CD 0: --. 0Ul ii. c c . a u.: a. u. (]) U 0 (]) o 8l M (]) M u.~ >N N r-!. LD LD M (J) M CD N -sr (') CD LD LD --. (]) u. Q) co o CD u. (J) o --. co CD CO 0 CD o M u.I .J: UJ 'cr '"" UJ UJ '"" o o u. '"" (]) LD u. (') (]) u. o (') (]) o u. (]) co . :::J :~ C LD u. U) o --. o u. r-LD LD <t o N <t M LD N (J) <t <t r-. N CD N --.!!2 0- N W (') N LO r-. u. (3 (') o r-r-LD 0. (]) u. LD LD M (J) CD N --. LD r-. N (J) N 0: --.. u. (]) o (]) o CD (') co a u. CD N 0: --.. N (J) N U) N (J) N (J) N (J) zz co o N (') zz z Z Z z zz u o .J <C Ul N r-!.l: <:' 00 N W '? OJ N W J.~ cr co cD <t N M <t M N W ~ (') o M N cD co cD W N N W LO ~ LD N o cD LD N W co cD LD M W ~ LD M W o LD M W cD <t o o cD LD M W (J) ~ <t W <t «« W « <t <t <t LD <t (.~ '. u. u. (]) u Q) LL o U. u. o (]) o U. (]) U 0 CD Ei (') N o CD u. '" o o . o Q) o U.I ~ a E . LD (') (J) o --.I CD CD c:? r-.! (J) Ul Cn~ U) 0LD en 0 l. ~ (J) LD u.I N ~ UJ CD UJ :::J UJ UJ Lri N o o z W o g M u. LD (') CD 0: N --. u o -sr (') u. o a r-<. N N W cD M W ~ LD ~ CD <t <t z '? (') r-. . en <t u. LD N (J) LD N (J) N N (J) co LO r-. u. (]) u. LD M N (J) '" --.'" m f- o_ :J ro ~ a (]) co N M u.. z LD en W U LD M N W o co LD N W co w U LD r-. (]) ~ (J) ~ (J) u. o o (]) N o U. z u. (') :::J N '? LD Z LD M >eI) <C . Q) <t u. LD LD M (J) r-- r-(J) N LD LD M '" (') (J) N (J) LD N W LD M M W I .s Ul o CD (') u o CD (J) ui U <t :J UJ UJ :::J \3 UJ UJ o CD co o o CD M co (') a u o ro w U o (') o (') (J) o . (]) co o u o o u. LD z W N o o § r-- 8 o co 8 o CD r-- 5 q 8 a -er M LD LD Cl o r-LD o LD fll o o LD o Cl o CD o Cl co .f u. u. (]) u o CD M (]) o o (]) co (') Q) (') CD M u. (]) u. (]) u. UJ UJ :~ co '6 o. '"" '"" o U. Ul OJ :J o o co CD (') o u. u. (]) Ei LD o u.~ . o o o u. u. N co LD LD M W U LD LD M W o LD LD M W co (') a: IeI) . 2 w . LD o CD CD ':'! > <t --.. (]) M (]) ~~ u.

UZRASAMS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful