PEMILIHAN JENTERA PEMBINAAN MENGGUNAKAN

‘ANALYTIC HIERARCHY PROCESS’

MAZLAN BIN MOHD HASHIMUNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/“ Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya ini
adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Pengurusan Pembinaan). ”Tandatangan : ……………………………...........
Nama Penyelia : DR. ARHAM BIN ABDULLAH
Tarikh : 21 MAC 2005
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

CONSTRUCTION EQUIPMENT SELECTION BY USING
‘ANALYTIC HIERARCHY PROCESS’

MAZLAN BIN MOHD HASHIM

Project report is submitted
as a partial requirement for the award of
the Bachelor Degree in Civil Engineering
(Construction Management)
Civil Engineering Faculty
Universiti Teknologi Malaysia
MARCH 2005

S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

iii


S
Sekalung budi sejunjung kasih


Teristimewa Buat


I In ns sa an n y ya an ng g s sa an ng ga at t k ku us sa ay ya an ng gi i
A Ay ya ah ha an nd da a M Mo oh hd d H Ha as sh hi im m B Bi in n H Hj j T Ta al li ip p
B Bo on nd da a N No or ra ai in ni i B Bi in nt ti i O Os sm ma an n

T Te er ri im ma a k ka as si ih h a at ta as s s se eg ga al la a p pe en ng go or rb ba an na an n y ya an ng g d di ib be er ri ik ka an n

S Se el lu ur ru uh h a ah hl li i k ke el lu ua ar rg ga a t te er rc ci in nt ta a. .. .. .

K Ke ek ka as si ih hk ku u
J Ja am ma al le ez za a B Bi in nt ti i J Ja am me el l

R Ra ak ka an n- -r ra ak ka an n S Se ep pe er rj ju ua an ng ga an n

S Se er rt ta a p pi ih ha ak k y ya an ng g t te er rl li ib ba at t. .. .. .
J Ja as sa a k ka al li ia an n t ti id da ak k d da ap pa at t d da ak ku u l lu up pa ak ka an n

T TE ER RI IM MA A K KA AS SI IH HS
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

v

ABSTRAK
Penggunaan jentera dalam projek pembinaan memainkan peranan yang
penting berdasarkan fungsi jentera itu sendiri. Antara kepelbagaian kegunaan jentera
yang sangat penting ialah jentera berupaya dalam mengurangkan kebergantungan
terhadap buruh dan mengurangkan kos pembinaan. Oleh itu, dalam suatu projek
pembinaan, penggunaan jentera perlu dioptimumkan sebaik mungkin bagi
melicinkan pelaksanaan projek. Ini memerlukan kebijaksanaan pengurus projek
menentukan jentera yang sesuai mengikut projek tertentu. Pemilihan jentera yang
terbaik juga memerlukan alat sokongan bagi menggantikan kaedah sedia ada iaitu
hanya melalui pengalaman dan pengetahuaan tentang sesuatu jenis jentera sahaja.
Kaedah yang sistematik bertujuan mengatasi masalah yang berkaitan dengan
pemilihan yang mempunyai banyak kriteria. Oleh hal yang demikian, kajian
berkaitan pemilihan jentera dilakukan dan memerlukan maklumat daripada pakar
jentera pembinaan seterusnya alat sokongan dalam membuat keputusan digunakan
dalam memilih jentera yang paling sesuai. Pelbagai kaedah metodologi digunakan
bagi mencapai segala objektif kajian. Antaranya ialah kajian literatur yang
menjelaskan tentang jentera pembinaan dalam aktiviti kerja tanah dan juga
penjelasan terhadap faktor-faktor pemilihan jentera khususnya jentera pengorek yang
termasuk dalam skop kajian. Pengumpulan data pula dilakukan bagi memperolehi
maklumat berkaitan jentera pengorek dan terdapat dua kaedah pengumpulan data
iaitu soal selidik dan temuduga. Kaedah metodologi prototaip pula digunakan bagi
membangunkan sistem prototaip dan diberi nama ‘Sistem Pemilihan Jentera
Pengorek’. Peringkat yang terdapat dalam sistem prototaip ialah pembuat keputusan
melakukan pemilihan jentera yang paling sesuai dengan menggunakan model
‘Analytic Hierarchy Process’. Sistem yang dibangunkan memberi banyak manfaat
khususnya kepada pihak kontraktor yang terlibat secara langsung terhadap
penggunaan jentera kerja tanah dalam projek pembinaan.
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

vii

KANDUNGAN
BAB PERKARA MUKA SURAT


Halaman Judul i
Halaman Pengakuan ii
Halaman Dedikasi iii
Halaman Penghargaan iv
Abstrak v
Abstract vi
Kandungan vii
Senarai Jadual xii
Senarai Rajah xiii
Senarai Lampiran xv


BAB 1 PENDAHULUAN 1


1.1 Pengenalan 1
1.2 Kenyataan Masalah 3
1.3 Objektif Kajian 4
1.4 Skop Kajian 5
1.5 Metodologi Kajian 5
1.5.1 Kajian Literatur 6
1.5.2 Soal Selidik dan Pemerhatian 6
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

ix
2.7.9 Ciri-ciri Fizikal Jentera 29
2.7.10 Kadar Pengeluaran Efisien 29
2.7.11 Kos Operasi 29
2.7.12 Kos Pemilikan 30
2.8 Pemilikan Jentera 30
2.8.1 Pembelian Jentera 31
2.8.1.1 Secara Terus 31
2.8.1.2 Secara Pinjaman 32
2.8.1.3 Secara Sewa Beli 32
2.8.2 Penyewaan Jentera 33
2.8.3 Pajakan Jentera 33
2.8.3.1 Pajakan Pinjaman 34
2.8.3.2 Pajakan Operasi 34
2.9 Kesimpulan 35


BAB 3 KAEDAH MEMBUAT KEPUTUSAN 36


3.1 Pengenalan 36
3.2 Analytic Hierarchy Process (AHP) 37
3.3 Latarbelakang AHP 38
3.4 Prinsip Asas AHP 39
3.4.1 Fasa Pemecahan 40
3.4.2 Langkah Penyusunan 41
3.4.3 Mendapatkan Keputusan 43
3.4.4 Menilai Ketidakkonsistenan 44
3.5 Perisian Expert Choice 45
3.6 Kesimpulan 46

S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

xi
5.2.1 Proses Pembentukan Hirarki AHP 71
5.2.2 Perbandingan Secara Berpasangan 74
5.2.3 Proses Sintesis Model AHP 76
5.2.4 Analisis Sifat Sensitif 77
5.3 Proses Membina Dokumen Maklumat 78
5.4 Operasi Sistem Prototaip 80
5.4.1 Keperluan Pengguna 81
5.4.2 Keperluan Sistem 81
5.4.3 Sistem Prototaip Beroperasi 81
5.4.4 Buku Kerja Data Kemasukan 85
5.4.5 Menentukan Pertimbangan Dalam 86
Perbandingan Berpasangan
5.4.6 Sintesis Untuk Memperoleh Keputusan 89
5.4.7 Sumber Maklumat Pemilihan Jentera 95
5.5 Kesimpulan 97


BAB 6 KESIMPULAN DAN CADANGAN 98


6.1 Pengenalan 98
6.2 Penilaian Objektif 98
6.2.1 Penilaian Objektif Pertama 99
6.2.2 Penilaian Objektif Kedua 101
6.2.3 Penilaian Objektif Ketiga 103
6.3 Kelebihan Prototaip 104
6.4 Kesimpulan 105
6.5 Cadangan 107
6.6 Penutup 108

RUJUKAN 109
LAMPIRAN A 111
LAMPIRAN B 117

S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

xiii

SENARAI RAJAH
NO. RAJAH TAJUK MUKA SURAT


1.1 Aliran dan metodologi kajian 8
2.1 Aktiviti kerja tanah 13
2.2 Kaedah Pemilikan Jentera 30
3.1 Struktur Hirarki - Mempunyai Aras sehingga k 40
4.1 Lingkungan nilai Indeks Relatif 51
4.2 Jawatan responden dalam syarikat kontraktor 52
4.3 Kekerapan jenis projek pembinaan bagi 5 tahun yang lepas 54
4.4 Jenis dan jenama jentera pengorek yang digunakan 55
dalam projek pembinaan
4.5 Kaedah pemilikan jentera pengorek 56
4.6 Kaedah pembelian jentera 56
4.7 Jangka masa penyewaan jentera 57
4.8 Kriteria pemilihan kaedah pemilikan jentera 58
4.9 Faktor-faktor Jentera disewa atau dibeli 60
4.10 Panduan dalam memiliki jentera pengorek 61
4.11 Jenis panduan dalam memiliki jentera pengorek 61
4.12 Keberkesanan panduan yang digunakan 62
4.13 Peruntukan kos jentera kerja tanah 63
4.14 Pihak yang menentukan pemilihan jentera 64
4.15 Faktor-faktor pemilihan jentera pengorek 66
4.16 Pemilihan jentera pengorek berdasarkan keadaan tanah 66
4.17 Pemilihan jentera pengorek berdasarkan keadaan pengurusan 67
4.18 Pemilihan jentera pengorek berdasarkan ciri fizikal jentera 68
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

xv

SENARAI LAMPIRAN
LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT


Lampiran A Borang Soal Selidik 111
Lampiran B Jadual Perbandingan Berpasangan 117
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

2
prestasi kewangan dan organisasi yang kukuh serta semangat kerja secara
berpasukan daripada pihak-pihak yang terlibat.


Kesan daripada kemajuan dalam bidang sains dan teknologi serta sistem
kawalan yang lengkap oleh kerajaan, pembinaan dan pembangunan menjadi
bertambah kompleks. Pendekatan yang bersesuaian diperlukan untuk proses
perancangan dan pengurusan dalam pembinaan dan pembangunan. Senario ini
penting bagi sebuah negara yang sedang membangun seperti Malaysia. Justeru itu,
satu anjakan paradigma perlu dilakukan dengan mengkaji, menganalisis, menyiasat
bagi mengenalpasti dan menyelesaikan situasi tersebut bertujuan memperbaiki
kaedah dan strategi dalam merancang dan melaksanakan projek pembangunan
supaya kecekapan dan produktiviti dalam industri pembinaan dapat ditingkatkan.


Industri pembinaan berkait rapat dengan sektor industri lain. Industri
pembinaan di Malaysia, seperti juga di negara-negara lain boleh mempengaruhi
keseluruhan keadaan ekonomi nagara. Industri pembinaan memainkan peranan yang
penting dalam peningkatan ekonomi negara.


Industri pembinaan di Malaysia pada masa sekarang adalah pada tahap yang
memberansangkan dan giat berkembang bagi mencapai misi negara iaitu wawasan
2020 yang mana pada masa tersebut negara kita telah mencapai sebuah negara yang
berstatus negara maju. Pembangunan yang membanggakan telahpun dicapai seperti
Menara Berkembar Kuala Lumpur, KLIA, Putrajaya dan sebagainya walaupun
projek-projek pembinaan seterusnya sedang giat membangun bagi
memperlengkapkan segala kemudahan terhadap rakyat negara ini di samping
kemajuan yang hendak dicapai. Industri pembinaan mempunyai kaitan dengan
peluang kerja yang wujud dan juga mengembangkan sektor-sektor industri lain
seperti industri pembuatan, kewangan, pendidikan, pembangunan sains dan teknologi
dan lain-lain.


S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

4
pengendalian yang lebih mahal menjadi syarat dalam pemilihan jentera yang sesuai.
Sekiranya kos bagi mengendalikan jentera tersebut melebihi kos pemilikan, maka
pihak kontraktor sudah pasti tidak membeli jentera tersebut sebagai cara pemilikan.


Secara lazimnya, pihak kontraktor tidak mampu memiliki kesemua jenis
jentera yang digunakan dalam sesuatu aktiviti pembinaan. Mereka mungkin dapat
menentukan jenis dan saiz jentera yang sesuai berdasarkan projek yang diterima dan
maklumat tersebut bukanlah satu faktor yang benar-benar penting dalam
mengenalpasti pembelian jentera pembinaan. Oleh itu, pihak kontraktor perlu bijak
mengetahui bagaimana cara yang terbaik untuk memiliki jentera dengan berdasarkan
faktor-faktor pemilihan jentera agar mereka dapat menguruskan projek pembinaan
dengan lancar tanpa menimbulkan masalah yang besar yang berkaitan dengan
jentera.


Maka, faktor-faktor pemilihan jentera perlu dikenalpasti secara mendalam
bagi memperolehi faktor yang paling penting dalam pemilihan jentera yang
diamalkan oleh pihak kontraktor dan pemaju serta apakah kaedah yang dapat
menentukan secara menyeluruh tentang pemilihan jentera pembinaan yang terbaik?
1.3 Objektif Kajian


Kajian ini dilaksanakan berdasarkan beberapa objektif utama iaitu :-

i. Mengenalpasti jenis jentera yang digunakan dalam aktiviti kerja tanah.
ii. Mengkaji faktor-faktor pemilihan dan kaedah pemilikan jentera yang
lazimnya diamalkan oleh pihak kontraktor.
iii. Membangunkan rangka kerja untuk pemilihan jentera pembinaan dengan
menggunakan ‘Analytic Hierarchy Process’.
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

6
1.5.1 Kajian Literatur


Maklumat tentang latar belakang sesuatu objektif kajian diperolehi daripada
sumber-sumber seperti jurnal, buku rujukan, tesis-tesis yang lepas, katalog dan nota
kuliah. Segala sumber maklumat diperolehi daripada Perpustakaan Sultanah
Zanariah, UTM dan juga daripada pelbagai sumber.
1.5.2 Soal Selidik dan Pemerhatian


Soal selidik


Tujuan utama kaedah soal selidik dilakukan ialah bagi mendapatkan
maklumat yang terkini dan sebenar berkaitan dengan kajian. Beberapa set soalan
disediakan dan diberi kepada pihak respondan yang terdiri daripada pihak kontraktor
dan pemaju. Tempoh bagi mendapatkan semula soalan yang selesai dijawab
bergantung kepada pihak respondan.


Pemerhatian


Pemerhatian pula dilakukan di tapak bina pada waktu tertentu dan telah diberi
kebenaran oleh pihak kontraktor atau pemaju. Langkah ini bertujuan memahami
secara kasar tentang fungsi dan jenis jentera yang digunakan di tapak bina.
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

8
Rajah 1.1 : Aliran dan metodologi kajian
1.6 Aliran Bab


Bab 1 – Pendahuluan


Pengenalan terhadap kajian yang ingin dijalankan dan latarbelakang kajian
dijelaskan secara ringkas. Justifikasi terhadap keperluan kajian dan penerangan
terhadap objektif, skop dan juga metodologi juga dinyatakan secara terperinci.
KENYATAAN MASALAH
OBJEKTIF KAJIAN
KAJIAN
LITERATUR
SOAL SELIDIK &
PEMERHATIAN
PENGUMPULAN DATA
ANALISIS DATA
ANALYTIC
HIERARCHY
PROCESS
( AHP )
KEPUTUSAN
KESIMPULAN
METODOLOGI
TEMUDUGA &
PERBINCANGAN
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

10
Bab 5 – Pembentukan Dan Operasi Sistem Prototaip


Bab ini mengandungi penjelasan terhadap pembentukan model AHP
berkaitan pemilihan jentera pengorek. Operasi sistem prototaip juga dijelaskan secara
terterinci bagi memudahkan pengguna dalam membuat pemilihan jentera pembinaan.


Bab 6 – Kesimpulan Dan Cadangan


Bab terakhir menjelaskan ringkasan dan kesimpulan kajian yang selesai
dijalankan dan juga cadangan bagi memperbaiki dan meneruskan kajian secara
mendalam yang berkaitan dengan tajuk kajian ini.

S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

12
Dalam konteks peringkat penyediaan tapak, walaupun penyediaan tapak tidak
begitu penting bagi pembinaan yang kecil tetapi perkara ini menjadi aspek yang
sangat penting bagi projek pembinaan yang besar dan tinggi. Bagi projek pembinaan
yang nilai kos projeknya sangat tinggi, penyediaan tapak memberi pengaruh yang
besar terhadap kerja-kerja yang selanjutnya. Salah satu aktiviti yang termasuk dalam
peringkat penyediaan tapak ialah aktiviti kerja tanah.
2.2 Kerja Tanah


Dalam projek pembinaan, kerja tanah boleh ditakrifkan sebagai penyediaan
aras pembentukan (formation level) seperti yang dikehendaki dalam lukisan tender
Aras pembentukan ialah aras yang dikehendaki sama ada dengan melakukan kerja-
kerja pemotongan dan tambakan tanah bagi menempatkan cadangan pembinaan
bangunan. Oleh hal yang demikian, aktiviti kerja tanah biasanya bergantung kepada
keadaan tapak itu secara semulajadi dan bukannya berdasarkan aras pembentukan
yang dilakukan.


Konsep yang diguna pakai dalam aktiviti kerja tanah ialah sekiranya keadaan
tapak tersebut mempunyai aras yang melebihi aras pembentukan, maka tanah
tersebut perlu dipotong dan ditambun ke kawasan yang mempunyai aras yang rendah
berbanding aras pembentukan. Kawasan yang mempunyai aras yang sama dengan
aras pembentukan, kerja-kerja pemotongan dan penambunan tidak perlu dilakukan.
Kerja tanah yang dilakukan melibatkan penggunaan jentera secara menyeluruh dan
intensif. Antara jenis-jenis jentera yang terlibat dalam aktiviti kerja tanah ialah
traktor, jentolak, pengikis, jentera pengangkut, penggelek dan juga jentera pengorek
seperti jengkaut, backhoe, shovel dan sebagainya.S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

14
2.4 Jenis-Jenis Jentera Pembinaan


Jadual 2.1 : Jenis jentera dalam aktiviti kerja tanah
Aktiviti Kerja Tanah Jentera
Pembersihan • Jentolak (Bulldozer)
• Penyodok (Shovel)
Pengorekan • Jengkaut (Excavator)
• Backhoe
• Draglines
• Claimshells
• Shovel
Pemunggahan,pengangkutan,
dan penuangan
• Trak
• Lori
• Pelonggok
Pemadatan • Penggelek
Pencerunan • Pengikis (Scraper)
2.4.1 Traktor


Traktor merupakan jentera yang serba lengkap dan direkabentuk dengan
mempunyai kuasa menarik bertujuan melaksanakan kerja-kerja menolak beban
ataupun sebagai jentera penarik untuk beberapa kelengkapan jentera lain yang
dipasang pada bahagian takalnya. Berdasarkan fungsinya sebagai jentera penarik,
traktor biasanya mempunyai pusat graviti mesin yang rendah berbanding jentera lain.
Ini merupakan faktor yang menyebabkan traktor adalah jentera yang terbaik dan
sangat efisien. Traktor biasanya terlibat dalam aktiviti-aktiviti seperti pembersihan
tanah, penolakan tanah, dan sebagai penarik untuk beberapa jentera pembinaan yang
lain.
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

16
iv. Sesuai untuk jarak aktiviti yang jauh.

v. Menghasilkan output yang besar.

vi. Operator yang mengendalikan traktor berasa lebih selesa dan dapat
mengurangkan keletihan seterusnya kerja-kerja dapat dilakukan dengan
berterusan.
2.4.2 Jentolak (Bulldozer)


Jentolak merupakan sebuah traktor yang mana mempunyai peparang di
bahagian hadapannya. Peparang berfungsi untuk menolak, mengetam, memotong,
bergerak naik dan turunkan bahan ataupun beban di hadapan traktor. Selain
peparang, jentolak boleh dilengkapkan dengan alat lain pada bahagian belakangnya
seperti pemecah yang digunakan untuk memecahkan permukaan tanah yang keras.
Jentolak adalah sejenis jentera yang sangat efektif dan seba boleh.


Jentolak digunakan secara menyeluruh dalam kebanyakan projek
pembinaann yang mana ia amat diperlukan bermula daripada peringkat penyediaan
tapak hingga ke peringkat kerja luar. Antara kegunaan jentolak dalam projek
pembinaan ialah :-

i. Digunakan dalam aktiviti pembersihan untuk memotong pokok ataupun
pangkal kayu yang tertinggal.

ii. Mengalihkan tanah dalam jarak pemunggahan yang dekat iaitu boleh
mencapai hingga 300 kaki.

iii. Menghampar tanah dan mengangkat kelompok batu.
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

18
2.4.4 Jentera Pemunggahan,Pengangkutan, dan Penuangan


Jentera penting yang terlibat dalam kerja-kerja pemunggahan, pengangkutan
dan penuangan ialah trak, lori dan wagon. Bahan-bahan yang boleh diangkut oleh
jentera jenis ini termasuklah batu baur, batu, tanah, pasir dan lain-lain.


Trak ialah salah satu unit jentera pemunggah dan pengangkut yang mana
dapat dikelaskan berdasarkan kelajuannya bergerak semasa beroperasi pada keadaan
jalan yang sesuai. Ia juga dapat menunjukkan pembandingan secara relatif tentang
kos pemunggahan dan pengangkutan yang rendah. Kebanyakan trak dapat beroperasi
dan berfungsi dalam sebarang jarak pengangkutan yang mana permukaan jalan mesti
cukup kuat dan rata serta cerun jalan yang dilalui mestilah tidak terlalu curam.

Terdapat beberapa jenis trak dan wagon iaitu :

i. Trak pelonggok di belakang (Rear-dump trucks)
ii. Wagon pelonggok di bawah (Bottom-dumpwagon)
2.4.5 Jentera Pemadat


Terdapat pelbagai jenis jentera yang terlibat dalam aktiviti pemadatan dan di
antaranya ialah :

i. Penggiling roda licin
ii. Penggiling kaki biri-biri
iii. Penggiling kaki bergetar
iv. Penggiling pneumatik

S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

20
2.4.6.1.1 Penyodok-(Front Shovel)


Penyodok biasanya digunakan untuk mengorek permukaan sesuatu tebing
tanah yang melebihi 2m tinggi. Ia mempunyai kuasa yang berupaya untuk kerja-kerja
pengorekan tanah yang keras di atas peringkat tanah (track), mengangkat beban
seperti tanah keras dan batu lembut kecuali batu bersaiz besar. Batu ini perlu
dipecahkan dengan kaedah tertentu seperti meletupkan batu dengan peledak.
Penyodok juga boleh melakukan aktiviti menolak dan menambun tanah serta
menyodok batu-batan yang banyak terdapat di lereng-lereng bukit.


Penyodok jenis berantai biasanya dijumpai di pasaran dan berdasarkan ciri-
ciri fizikalnya, ia sangat sesuai untuk kerja-kerja yang tidak memerlukan jarak
aktiviti yang jauh. Penyodok beroda rantai mempunyai kelebihan semasa melakukan
aktiviti menyodok dan pengorekan kerana ia dapat mengimbangi pergerakannya dan
tidak menyebabkan terbalik.


Jentera ini dipasang di atas unit pembawa yang boleh berputar penuh beroda
rantai seperti untuk alat pengaut lain. Joran atau lengan penyodoknya kukuh dan
lasak, dengan tongkat sodok pengaut yang dikendalikan oleh kabel atau sistem
hidraulik. Timba pengautnya mempunyai gigi untuk menggali dan menyodok, dan
satu pintu dibelakangnya untuk mengosongkan sodok pengaut. Timba pengaut boleh
didapati dalam pelbagai saiz iaitu daripada ½ ela padu (0.38 meter padu) hingga 2½
ela padu (1.91 meter padu), panjang lengan pula dari 6 m hingga 12 m dengan sudut
joran daripada 35° hingga 65°.S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

22
dengan tempat pengorekan dibuat. Jentera ini berfungsi untuk melakukan kerja
pengorekan di bawah aras jentera tersebut. Draglines biasanya tidak perlu berada
dalam lubang atau tempat pengorekan dilakukan. Ia beroperasi bersebelahan
kawasan yang ingin dikorek sementara bahan ataupun tanah yang dikorek dilempar
dengan menggunakan timba.


Jentera ini amat berguna apabila tanah yang ingin dialihkan ataupun dikorek
daripada parit, terusan dan lubang adalah daripada tanah jenis berair. Dengan erti
kata lain kawasan yang ingin dikorek adalah kawasan berair. Sekiranya tanah yang
dikorek perlu diangkut menggunakan trak, maka trak ataupun lori tersebut tidak
perlu bergerak ke arah kawasan lubang dan bergerak merentangi laluan berlumpur.
Ini kerana jengkaut seret mempunyai lengan (boom) yang panjang untuk
menempatkan tanah dalam satu operasi sekiranya bahan tersebut dapat dialihkan
sepanjang parit atau lubang yang digali.


Maka, penggunaan jengkaut seret dapat menghapuskan keperluan unit
mengangkut yang banyak seterusnya dapat mengurangkan kos pengendalian atau
pengangkutan bahan. Jengkaut seret sangat berguna untuk kerja-kerja menggali parit
yang panjang apabila bahagian yang dikorek adalah sesuai dari segi sudut rehat tanpa
memerlukan sokongan ataupun tupang bawah.


Saiz jengkaut seret ditentukan berdasarkan saiz timba yang dinilai dalam ela
padu. Walau bagaimanapun, kebanyakan jengkaut seret boleh mengendalikan lebih
daripada satu jenis timba, yakni bergantung kepada panjang lengan (boom) yang
digunakan, kelas dan berat tanah yang dikorek. Jengkaut seret boleh dibahagikan
kepada tiga jenis ;-


i. Jenis beroda rantai
ii. Jenis beroda tayar
iii. Jenis Trak
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

24
menjimatkan kos dan masa projek pembinaan serta meningkatkan produktiviti kerja-
kerja di tapak bina.


Secara lazimnya, pihak kontraktor hanya memilih jenis jentera bersesuaian
dengan kaedah pembinaan yang dilakukan di tapak bina. Oleh hal yang demikian,
sebarang bentuk jentera dan jenisnya di pilih berdasarkan data-data yang diperoleh
daripada dokumen kontrak bagi projek-projek lepas. Maka, keputusan dalam
pemilihan jentera dapat dilakukan hanya berdasarkan panduan projek-projek lepas
(Fadzilah,1999)
2.6 Faktor-Faktor Pemilihan Jentera Secara Umum


Secara umumnya, pemilihan jentera pembinaan dilakukan berdasarkan
faktor-faktor seperti :-

i. Beban kerja
ii. Tempoh yang dibenarkan
iii. Keadaan operasi
iv. Keupayaan jentera
v. Kebolehan jentera melakukan pelbagai tugas
vi. Kos pengangkutan
vii. Kemudahan penyelenggaraanS
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

26
2.7.2 Kekangan Masa Aktiviti


Projek pembinaan perlu disiapkan mengikut jadual program kerja seperti
dalam dokumen tender. Maka, pihak kontraktor biasanya memerlukan masa yang
tertentu atau kekal bagi mengikut perancangan kerja. Sekiranya sesuatu kerja iaitu
aktiviti pengorekan yang ingin dilakukan dengan cepat bagi memendekkan masa
pembinaan secara keseluruhannya, maka pihak kontraktor terpaksa menambahkan
bilangan jengkaut atau jentera pengorek yang sedia ada.
2.7.3 Kos Pengangkutan


Kos pengangkutan bagi jentera pengorek untuk melakukan aktiviti adalah
bergantung kepada saiz kerja yang dilakukan dan jarak pengangkutan yang
diperlukan untuk sampai ke tapak bina. Sebagai contoh, jengkaut jenis beroda rantai
memerlukan suatu jentera pengangkat seperti trailer yang besar untuk membawa
jengkaut tersebut sampai ke tapak bina berbanding jengkaut jenis beroda tayar yang
hanya memerlukan operator bagi memandu jentera tersebut sendiri melalui jalan
darat. Maka kos pengangkutan juga diambil kira dalam proses pemilihan jentera
pengorek.
2.7.4 Keadaan Tapak


Keadaan tapak merangkumi keadaan dan ciri-ciri tanah.yang mana kedua-dua
aspek ini adalah sangat penting dalam pemilihan jentera pengorek yang sesuai kerana
setiap jenis jentera mempunyai keluaran tertentu untuk setiap jenis tanah yang
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

28
2.7.7 Lokasi Kawasan Penimbunan


Jarak antara kawasan tapak bina dengan tempat penimbunan perlu sesuai dan
ini bukan sahaja merupakan faktor dalam pemilihan jentera pemunggah, tetapi juga
antara faktor kecil yang perlu ada untuk memilih jenis jengkaut atau jentera pengorek
yang sesuai. Ini kerana jarak yang dilalui oleh jentera pemunggah juga berkaitan
dengan jenis dan saiz jengkaut yang sesuai digunakan. Sekiranya jarak penimbunan
adalah dekat, maka bilangan jentera pemunggah tidak perlu ditambah dan
sebaliknya. Kenyataan ini seterusnya menunjukkan produktiviti jentera pemunggah
berkait rapat dengan pemilihan jentera pengorek mengikut saiz yang sesuai.
2.7.8 Keadaan Operasi


Keadaan operasi merangkumi keadaan kerja, keadaan pengurusan dan
keadaan suhu dan cuaca. Keadaan kerja ialah keadaan fizikal kerja yang
mempengaruhi kadar pengeluaran sesebuah jentera. Antara aspek keadaan kerja ialah
topografi dan dimensi kerja, permukaan dan suhu, keperluan spesifikasi untuk
kaedah kerja. Dalam kategori keadaan pengurusan pula, aspek yang terlibat ialah
kemahiran, latihan, motivasi pekerja, perancangan, pengawasan dan koordinasi kerja.
Keadaan suhu dan cuaca seperti panas, hujan, salji dan keadaan suhu yang tidak
sesuai boleh mempengaruhi produktiviti kerja buruh dan jentera pengorek. Sebagai
contoh, sekiranya berlaku hujan yang sangat lebat dan berpanjangan, aktiviti
pengorekan terpaksa dihentikan sementara kerana mengambil langkah berhati-hati di
tapak bina. Pada masa sekarang, terdapat banyak jenis jentera direkabentuk dengan
tersedianya sistem hawa dingin. Maka operator jentera dapat meneruskan kerja
walaupun semasa cuaca panas.S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

30
2.7.12 Kos Pemilikan


Pemilikan boleh dibahagikan kepada tiga bahagian penting iaitu :

i. Pembelian
ii. Penyewaan
iii. Pajakan


Secara ringkas, kos yang terlibat sebelum sesuatu jentera itu dimiliki ialah
susut nilai jentera, faedah, insuran dan cukai yang dikenakan ke atas jentera.
2.8 Pemilikan Jentera
Rajah 2.2: Kaedah Pemilikan Jentera
PEMBELIAN PAJAKAN PENYEWAAN
PEMILIKAN JENTERA
Sewa Beli
Pinjaman
Terus Pajakan
Pinjaman
Pajakan
Operasi
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

32
perundingan kewangan walaupun di luar negara. Ia juga boleh diatur semula untuk
memperoleh tunai daripada nilai jualan semula.
2.8.1.2 Pembelian Secara Pinjaman


Kaedah ini menerangkan bahawa syrarikat dapat mengambil pemilikan
terhadap jentera tersebut secara terus tetapi harga pembelian dibayar secara ansuran.
Ansuran ini termasuklah harga pembelian dicampur dengan sebarang caj kewangan.
Kaedah ini seperti juga kaedah pembelian terus yang mana memerlukan elaun modal
secara segera dan jentera tersebut boleh digunakan seperti pembelian terus.
2.8.1.3 Pembelian Secara Sewa Beli


Pembelian secara sewa beli juga memerlukan modal deposit sebagai wang
pendahuluan. Pembelian jentera dilakukan secara sewaan sehingga pada satu tahap
tertentu yang mana kedua-dua pihak bersetuju dengan nilai pembelian tersebut. Taraf
milik hanya akan diperolehi apabila bayaran selesai dibuat. Kadar faedah yang lebih
tinggi akan dikenakan bergantung kepada jangka masa pembayaran yang dibuat.


Secara keseluruhannya, sekiranya kaedah pembelian secara sewa beli
dibandingkan denga secara terus, maka pembelian secara terus lebih menjimatkan
namun modal elaun bagi kedua-dua kaeah tersebut adalah sama.S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

34
insuran jentera tersebut. Terdapat dua bentuk pajakan yang diamalkan iaitu pajakan
pinjaman dan pajakan operasi.
2.8.3.1 Pajakan Pinjaman


Dalam kaedah ini, pajakan diatur melalui syarikat pemajak yang mana
mereka tidak mempunyai kepentingan terhadap jentera dan mereka menawarkan
sokongan teknikal dan hanya menguruskan proses pajakan. Pihak kontraktor
membayar bayaran pajakan atau sewaan untuk kegunaan jentera yang diperoleh.
Jentera biasanya dibekalkan oleh pihak ketiga yang mana pembelian jentera dapat
dilakukan melalui syarikat pemajak. Kaedah ini memberi kelebihan kepada
kontraktor kecil yang tidak mempunyai modal permulaan yang besar kerana ia hanya
berhubung dengan pihak pemajak dalam urusan bayaran pajakan atau sewaan.
2.8.3.2 Pajakan Operasi


Operasi pajakan biasanya diuruskan bersama pembekal yakni pihak yang
menawarkan servis yang merupakan sebahagian daripada pemasaran produk mereka.
Tempoh dan kos adalah berbeza daripada pajakan pinjaman kerana kewujudan
pembekal dan syarikat pajakan mempunyai kepentingan ke atas jentera tersebut.
Sebagai contoh, syarikat pembekal mempunyai simpanan jentera terpakai dan jentera
ini dipajakkan kepada mana-mana pihak yang memerlukannya. Dalam kenyataan
tersebut, pajakan operasi mungkin menjadi lebih murah daripada pajakan pinjaman.
Modal yang perlu dikeluarkan seperti mana pajakan pinjaman akan diserahkan
kepada syarikat pajakan iaitu pihak yang memiliki jentera tersebut.

S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/


BAB 3
KAEDAH MEMBUAT KEPUTUSAN
3.1 Pengenalan


Perkembangan kajian berkaitan pemilihan jentera merupakan satu pendekatan
yang amat penting terutamanya kepada pihak kontraktor, pemaju dan juga jurutera
perancang yang menitikberatkan aspek kos, kualiti dan masa sesuatu projek
pembinaan. Walaupun berbagai-bagai kaedah yang telah dilakukan terhadap perkara
tersebut, maka tidak semestinya hanya satu kaedah sahaja yang terbaik yang boleh
diaplikasikan dalam pemilihan sesuatu jentera. Antara kajian yang pernah dilakukan
berkaitan pemilihan jentera ialah dengan menggunakan kaedah ‘Genetic Algorithms’
oleh A.Haidar (1999). Kajian beliau berkisar tentang sistem sokongan dalam
membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah berkaitan cara mengoptimunkan
pengeluaran dan meminimumkan jumlah kos jentera yang terlibat dalam pemindahan
tanah yang perlu dibuang daripada kawasan perlombongan.


Terdapat pelbagai kaedah dalam menyelesaikan masalah yang mengandungi
banyak kriteria (MCDM, Multi-Criteria Decision Making). Antaranya ialah
Elimination and Choice Translating Reality (ELECTRE) oleh Roy and Vincke, 1981,
Technique For Others Reference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) dicipta
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

38
3.3 Latarbelakang AHP


AHP merupakan suatu alat bantuan untuk membuat keputusan berdasarkan
kepada MCDM yang dibangunkan oleh Saaty pada tahun 1970 dan diterbitkan
melalui bukunya yang bertajuk The Analythic Hierarchy Process pada tahun 1980.
Partovu menggambarkan AHP sebagai “suatu alat untuk membuat keputusan bagi
masalah yang kompleks, tidak berstruktur serta mempunyai pelbagai jenis anggapan
atau criteria”. Golden et al. pula menganggap AHP sebagai analitik dengan
menggunakan nombor, suatu hirarki kerana menstrukturkan masalah kepada
peringkat-peringkat tertentu serta suatu proses kerana masalah tersebut ditangani
secara langkah demi lanhkah.


Pada asasnya, AHP barfungsi dengan cara memberi keutamaan kepada
alternatif yang penting mengikut criteria yang telah ditetapkan (Saaty, 1994a). Lebih
tepat lagi bahawa AHP menggunakan pelbagai peringkat struktur hirarki berdasarkan
matlamat, criteria, subkriteria dan pilihan atau alternatif. Ia juga mengambilkira
perasaan dan emosi sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan. Suatu set
perbandingan secara berpasangan kemudiannya digunakan untuk membuat pemilihan
alternatif terbaik berdasarkan criteria yang ditetapkan. Ia menyediakan suatu
mekanisme untuk meningkatkan kekonsistenan jika perbandingan yang dibuat tidak
berapa konsisten. Kekuatan AHP ini terletak pada kebolehannya untuk
menstrukturkan masalah yang kompleks, serta masalah yang melibatkan kepada
pelbagai bentuk criteria, seterusnya menganalisis mengikut keputusan sebagai
perkembangan atau kemajuan analisis


Semenjak diperkenalkan, pelbagai kritikan telah dibuat terhadap AHP.
Belton dan Gear berpendapat bahawa terdapat masalah dalam penggunaan AHP. Ini
kerana susunan alternatif mengikut keutamaan yang dibuat oleh AHP akan berubah
jika alternatif baru dimasukkan ke dalam set alternatif yang telah dianalisis. Saaty
(1987) menjawab kepada kritikan tersebut berkata bahawa dengan memperkenalkan
alternatif yang baru menyebabkan maklumat yang baru juga turut diperkenalkan atau
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

40
3.4.1 Fasa Pemecahan


Prinsip utama dalam AHP ialah memecahkan masalah kepada hirarki.
Hirarki ialah gambarajah pokok yang mewakili masalah yang kompleks mengikut
peringkat-peringkat tertentu. Peringkat pertama ialah matlamat yang akan dicapai,
diikuti oleh criteria, subkriteria dan sebagainya dan diakhiri dengan alternatif yang
telah ditetapkan. Bilangan peringkat bergantung kepada bilangan maklumat yang
diperolehi untuk dianalisa. Contoh adalah seperti dalam Rajah 3.1 yang melibatkan
matlamat, criteria dan alternatif. Saaty berpendapat bahawa struktur hirarki memberi
kemudahan untuk memberi gambaran keseluruhan berkenaan dengan hubungan yang
kompleks dan proses untuk membuat pertimbangan.


Rajah 3.1 : Struktur Hirarki - Mempunyai Aras sehingga kAras 2
Objektif
Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria ke-n
Sub-Kriteria Sub-Kriteria Sub-Kriteria
Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif ke-m
Aras 1
Aras 3
Aras k
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

42
Perbandingan secara berpasangan perlu dibuat pada setiap peringkat hirarki
berhubungkait dengan peringkat di atasnya. Proses ini boleh dibuat dari atas ke
bawah struktur hirarki. Jadual 3.1 menunjukkan skala perbandingan bagi setiap nilai
keutamaan yang digunakan bagi membandingan dua atau lebih kriteria dan alternatif.


Jadual 3.1 : Skala Perbandingan Secara Berpasangan (Saaty, 1980)


S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

44
3.4.4 Menilai ketidakkonsistenan


AHP menyediakan pengukuran untuk menilai darjah ketidakkonsistenan yang
dipanggil Indeks Konsistenan (CI). Ia membantu untuk mengenalpasti kesilapan
semasa perhitungan dibuat. Menurut Saaty, CI boleh dikira untuk setiap matriks
dengan formula berikut:


Indeks Kekonsistenan, CI =( ) ( ) 1
max
− − n n λ

n = saiz matriks
λmax = Nilai Eigen maksimum


Perbezaan (λ
max
-n) boleh digunakan untuk mengukur
ketidakkonsistenan.(λ
max
-n) perlu bersamaan dengan sifar untuk memperolehi
keputusan yang baik. Semakin hampir CI ke sifar, elemen bagi setiap matrik
berpasangan yang terlibat secara keseluruhannya adalah lebih baik sifat
kekonsistenannya. Nilai λ
max
boleh diperolehi dengan mengira terlebih dahulu jumlah
pemberat matrik, dengan mendarabkan setiap matrik pemberat perbandingan
berpasangan dengan setiap vektor keutamaan. Maka λ
max
diperoleh dengan
mendapatkan purata bagi setiap nilai matrik tersebut. Kekonsistenan boleh
diperolehi dengan mengira Nisbah Kekonsistenan (CR) atau dikenali sebgai Nisbah
Ketidakkonsistenan (IR) dan ia boleh dikira menggunakan formula berikut:


CR atau IR =
RI
CI


Indeks Rawak (RI) ialah simulasi secara rambang nombor yang dihasilkan
melalui perbandingan secara berpasangan untuk matriks yang berlainan saiz. Nilai
piawai RI diberi dalam Jadual 3.2
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

46
v. Ia tidak memerlukan keputusan berbentuk angka seperti graf,perbendingan
berpasangan,secara lisan dan sebagainya. Ini kerana teori AHP telahpun
menukar keputusan dalam bentuk skala iaitu daripada satu hingga sembilan

vi. Cara ia berfungsi dengan menentukan pertimbangan daripada data-data yang
ada dan mennyukat sifat kekonsistenan pada setiap pertimbangan.

vii. Ia berupaya membuat semakandan kiraan semula terhadap pertimbangan
yang ditentukan pada setiap peringkat hirarki.

viii. Ia juga dapat menentukan sifat ketidakkonsistenan pada pertimbangan yang
ada dan seterusnya meminimumkannya dalam memperolehi keputusan yang
tepat.

ix. Perisian ini menyediakan penyelesaian matematik secara sistematik dan
tersusun dalam membuktikan keputusan yang diperolehi yang diperlukan
oleh pengguna.
3.6 Kesimpulan


Kesimpulannya, terdapat banyak kaedah dalam menyelesaikan permasalahan
berkaitan berkaitan permasalahan membuat keputusan yang banyak kriteria. Kajian
hanya memberi tumpuan kepada kaedah ‘Analytic Hierarchy Process’ (AHP) dan
kaedah ini dijadikan sebagai panduan dalam pembentukan model AHP kemudian.

S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

48
4.2.1 Kaedah Soal Selidik (Questionnaire Survey)


Kaedah ini bertujuan mendapatkan maklumat terhadap pembinaan yang lazim
dijalankan oleh pihak kontraktor dalam industri pembinaan merujuk kepada
pemilihan jentera pembinaan adalah praktikal dan realistik. Terdapat tiga objektif
dikenalpasti antaranya ialah :-

• Mengenalpasti penglibatan pihak kontraktor dalam projek pembinaan
untuk jangka masa 5 tahun yang lepas.

• Mengenalpasti jenis dan jenama jentera pengorek yang lazim
digunakan berhubung dengan jenis pembinaan yang dijalankan.

• Mengkaji kaedah dan faktor pemilikan yang digunakan bagi
memperolehi sesuatu jentera pengorek.

• Mengetahui dan menentukan rank bagi setiap faktor pemilihan yang
digunakan dalam pemilihan jentera pengorek.
4.2.1.1 Rekabentuk Borang Soal Selidik


Soal selidik yang berkaitan dengan objektif kajian direkabentuk berdasarkan
kepada maklumat yang diperolehi daripada literatur dan juga pengalaman lepas.
Bentuk soalan yang perlu dijawab oleh pihak responden hanyalah berupa soalan
objektif. Ini bagi memudahkan pihak responden menjawab di samping pemahaman
terhadap soalan tersebut dan masa yang diperlukan bagi menjawab segala soalan
yang dinyatakan. Sasaran responden ditumpukan kepada pihak kontraktor yang
menjalankan kerja-kerja kejuruteraan awam seperti kerja tanah, saliran dan
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

50
4.2.2 Kaedah Temuduga


Kaedah temuduga merupakan kaedah yang efektif untuk mendapatkan
maklumat dengan lebih mendalam bagi sesuatu topik atau isu melalui interaksi
secara lisan antara penemuduga dan pihak responden. Setiap temuduga yang
dijalankan mengambil masa lebih kurang satu jam. Semasa temuduga, penemuduga
akan menerangkan secara ringkas dan padat terhadap objektif kajian. Walaupun
soalan diserahkan kepada responden, temuduga juga diteruskan pada waktu yang
sama. Lokasi temuduga dijalankan sama ada di pejabat mahupun di pejabat
tapakbina.


Segala perkara dan maklumat yang dinyatakan oleh responden akan dicatat
secara bertulis dan juga menggunakan kaset. Kaedah ini memberikan keputusan yang
lebih jelas dan tepat terhadap pemilihan dan pemilikan sesuatu jentera serta kriteria
penting yang diambilkira dalam menentukan jentera yang ingin digunakan.
4.3 Kaedah Analisis Data


Data Likert Scale yang deperolehi dari pengumpulan data hasil soal selidik
akan dianalisis dengan menggunakan kaedah indeks relatif (RI) iaitu berdasarkan
formula berikut :

RI =
n
n n n n n
Σ
+ + + +
5
) 5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 (
5 4 3 2 1


Di mana, n1,n2,n3,... = bilangan responden bagi setiap keutamaan masing-masing
Σ n =
5 4 3 2 1
n n n n n + + + +

S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

52
4.5.1 Maklumat Latarbelakang


Daripada analisis terhadap latarbelakang syarikat, pihak responden boleh
dibahagikan kepada empat pihak berdasarkan jawatan dalam syarikat kontraktor
pembinaan. Pembahagian pihak responden boleh dilihat pada Rajah 5.2. Pihak yang
mempunyai peratusan tertinggi ialah pengurus projek iaitu sebanyak 43%, diikuti
pula pengarah iaitu sebanyak 25%, jurutera awam sebanyak 19%, sementara 13%
pihak lain termasuklah penyelia tapak bina, jurukur bahan dan ketua eksekutif.

Pengarah
25%
Pengurus
Projek
43%
Jurutera Awam
19%
Lain-lain
13%

Rajah 4.2: Jawatan responden dalam syarikat kontraktor
4.5.1.1 Penglibatan Syarikat Dalam Projek Pembinaan


Jadual 4.2 menunjukkan jenis projek pembinaan yang kerap dijalankan oleh
pihak kontraktor untuk jangka masa lima tahun yang lepas. Susunan ‘rank’digunakan
bagi menunjukkan jenis pembinaan yang sangat kerap sebagai nombor satu (1) dan
paling tidak kerap atau tiada sebagai nombor lapan (8). Pembinaan bangunan
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

54
0.29
0.30
0.34
0.37
0.48
0.51
0.54
0.79
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
Empangan
Menara
Lain-lain
Jambatan
Sistem Saliran dan Pembentungan
Jalan Raya
Tembok Penahan
Bangunan
J
e
n
i
s

P
r
o
j
e
k

P
e
m
b
i
n
a
a
n
Indeks Relatif

Rajah 4.3: Graf Indeks Relatif – Kekerapan jenis projek pembinaan bagi 5 tahun
yang lepas.
4.5.2 Jenis Jentera Pengorek Dalam Projek Pembinaan


Rajah 4.4 menunjukkan jenis jentera pengorek dan juga jenama yang
biasanya digunakan oleh pihak kontraktor dalam melaksanakan projek pembinaan.
Di sini dapatlah dijelaskan bahawa bagi jentera jengkaut (Excavator), jenama yang
paling tinggi peratusannya ialah Kobelko dengan 41%, diikuti JCB 26%, Case
sebanyak 11% dan jenis Athey dan Harnischfeger tidak digunakan. Bagi jentera
Backhoe, jenama tertinggi ialah JCB dengan 57% dan Case sebanyak 43%. Bagi
jentera Shovel, peratusan tertinggi ialah jenama JCB dengan 57%, diikuti Caterpillar
dengan 29% dan Case sebanyak 14%. Jentera Dragline dan Clamshell sedikit
bilangan penggunaannya dalam projek pembinaan. Jenis Caterpillar lazim digunakan
iaitu 67% bagi jentera Dragline dan 100% bagi jentera Clamshell.


S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

56
Pembelian
24%
Pajakan
5%
Penyewaan
71%

Rajah 4.5: Kaedah pemilikan jentera pengorek
4.5.4 Pembelian Jentera


Secara lazimnya,terdapat tiga cara pembelian jentera dilakukan sama ada
secara terus, secara sewa beli dan juga secara pinjaman. Keseluruhannya,pihak
responden menyatakan bahaya mereka kerap membeli jentera secara terus dan sewa
beli dengan masing-masing mempunyai peratusan sebanyak 45% dan 33%.
Pembelian secara pinjaman amat kurang dilakukan iaitu sebanyak 22%. Peratusan
bagi keputusan kaedah pembelian ditunjukkan sepeti mana dalam Rajah 4.6.

Secara Terus
33%
Secara
Pinjaman
22%
Secara Sewa
Beli
45%

Rajah 4.6: Kaedah pembelian jentera
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

58
moadal sesebuah syarikat. Sekiranya kontraktor kelas rendah, mereka hanya
menggunakan kaedah pajakan bagi memiliki jentera pembinaan.


35
32
17
5
19
16
15
31
6
22
21
14
4
14
4
13
5
16
4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Pembelian Penyewaan Pajakan
%
Kemampuan syarikat Masa projek pembinaan yang singkat
Jentera sedia ada tidak mencukupi Harga jentera yang mahal
Kos penyelenggaraan yang tinggi Kegunaan masa hadapan
Saiz projek yang kecil

Rajah 4.8: Kriteria pemilihan kaedah pemilikan jentera
4.5.7 Pembelian dan Penyewaan


Daripada kajian terhadap responden,didapati bahawa mereka lazimnya
memiliki jentera pengorek secara pembelian dan penyewaan berdasarkan Rajah 4.8.
Maka, penyelidik mengkaji dengan lebih terperinci apakah kriteria yang
menyebabkan kebanyakan responden melakukan kaedah pembelian dan penyewaan.
Berdasarkan jadual 4.3, didapati bahawa faktor kegunaan masa hadapan adalah
faktor yang paling penting dengan indeks relatif 0.87, diikuti saiz projek dengan
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

60
0.87
0.83
0.80
0.78 0.78
0.77 0.76
0.70
0.70
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
I
n
d
e
k
s

R
e
l
a
t
i
f
K
e
g
u
n
a
a
n

m
a
s
a
h
a
d
a
p
a
n
S
a
i
z

p
r
o
j
e
k
K
o
s
p
e
n
y
e
l
e
n
g
g
a
r
a
a
n
J
a
n
g
k
a

h
a
y
a
t
j
e
n
t
e
r
a
H
a
r
g
a

M
o
d
a
l
S
u
s
u
t

N
i
l
a
i
%

F
a
e
d
a
h
B
o
l
e
h

d
i
p
e
r
o
l
e
h
i
d
i

p
a
s
a
r
a
n
B
i
l
a
n
g
a
n

j
e
n
t
e
r
a
s
e
d
i
a

a
d
a
Rajah 4.9: Graf Indeks relatif-Faktor-faktor Jentera disewa atau dibeli
4.5.8 Panduan Dalam Memilih Jentera Pengorek


Sesebuah jentera pengorek yang ingin digunakan perlulah dimiliki dengan
pelbagai cara. Maka, kaedah dan panduan perlu ada supaya jentera yang dipilih
tersebut sesuai dan dapat melaksanakan kerja yang diperlukan mengikut kehendak
dan spesifikasi kerja. Berdasarkan Rajah 4.10, hanya 22% pihak responden tidak
mempunyai panduan atau kaedah dan selebihnya 78% mempunyai panduan dalam
memilih jentera pengorek.

S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

62
4.5.8.2 Keberkesanan Panduan Yang Digunakan


Rajah 4.12 menunjukkan keberkesanan panduan atau kaedah yang digunakan
dalam memilih jentera pengorek yang sesuai dalam projek pembinaan. Didapati
bahawa sebanyak 40% responden menyatakan berkesan dan biasa. Hanya 13%
menyatakan sangat berkesan dan 7% tidak berkesan. Keadaan sangat tidak berkesan
tidak menjadi pilihan responden kerana panduan yang digunakan sekarang memadai
ataupun berguna kepada mereka dalam menentukan jentera pengorek yang sesuai
untuk digunakan dalam sesebuah projek pembinaan yang sedang dilaksanakan.

Biasa
40%
Berkesan
40%
Tidak Berkesan
7%
Sangat
Berkesan
13%

Rajah 4.12: Keberkesanan panduan yang digunakan
4.5.9 Peruntukan Kos Jentera Kerja Tanah Daripada Jumlah Kos Projek


Dalam projek pembinaan, kos yang diperlukan hanya untuk peruntukan
jentera kerja tanah juga dikategorikan sebagai kos langsung. Maka, pihak kontraktor
perlu mempertimbangkan peratus peruntukan untuk jentera tersebut. Daripada kajian
dan boleh dilihat berdasarkan Rajah 4.13, didapati bahawa 43 peratus responden
menyatakan mereka memperuntukkan 10-20% daripada kos projek untuk jentera
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

64
Pengurus
Projek
71%
Jurutera
Tapak
14%
Pihak
Perunding
5%
Lain-lain
5%
Pengurus
Jentera
5%

Rajah 4.14: Pihak yang menentukan pemilihan jentera
4.5.11 Faktor-Faktor Pemilihan Jentera Pengorek


Jadual 4.4 menunjukkan faktor-faktor pemilihan jentera pengorek
berdasarkan nilai relatif indeks. Didapati bahawa faktor saiz kerja adalah faktor yang
sangat penting iaitu dengan nilainya 0.88 dan dirank pada kedudukan teratas. Ini
kerana dalam projek pembinaan, aktiviti kerja pengorekan adalah berbeza-beza dan
jentera tertentu sahaja yang sesuai yang berupaya melaksanakan kerja tersebut
bergantung kepada saiz kerja pengorekan. Diikuti pula purata kedalaman yang
dikorek dengan nilai relatif indeks 0.87, kemudian kedudukan ketiga dikongsi oleh
faktor kekangan terhadap masa dan jenis tanah dengan relatif indeks sebanyak 0.83.
Faktor lain boleh dirujuk pada Rajah di bawah. Faktor yang terendah ialah kos
pengangkutan dengan nilai indeks relatifnya 0.66 iaitu dalam lingkungan sederhana
penting. Ini mungkin disebabkan pihak kontraktor menggunakan kaedah penyewaan
jentera dan hal yang berkaitan dengan pengurusan jentera telah diserahkan kepada
pihak penyewa jentera.
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

66
Rajah 4.15 menunjukkan sebahagian faktor-faktor pemilihan jentera
pengorek yang tidak mempunyai sub-kriteria. Didapati bahawa faktor saiz kerja
adalah tertinggi dengan indeks relatif 0.88, diikuti kekangan terhadap masa aktiviti
dengan 0.83 dan nilai seterusnya boleh dirujuk pada Rajah 4.16 di bawah. Rajah 4.17
hingga Rajah 4.20 juga menunjukkan nilai indeks relatif bagi setiap kriteria
pemilihan jentera pengorek iaitu kriteria keadaan tanah, keadaan operasi, ciri fizikal
jentera, kos operasi dan juga kos pemilikan.


0.88
0.83
0.81
0.71
0.70
0.70
0.66
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
Indeks Relatif
Kos
pengangkutan
Kadar
Pengeluaran
Jentera
Jarak
pemunggahan
Ciri-ciri jentera
pemunggah
Kekangan ruang
kerja
Kekangan masa
aktiviti
Saiz kerja

Rajah 4.15: Faktor-faktor pemilihan jentera pengorek


0.87
0.83
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
Keadaan Tanah
Purata Kedalaman yang dikorek Jenis Tanah

Rajah 4.16: Pemilihan jentera pengorek berdasarkan keadaan tanah
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

68
nilai dengan 0.71 nilai indeks relatif dan faktor yang paling rendah ialah kapasiti
maksimum minyak dengan 0.63.


0.77
0.74
0.71
0.71
0.63
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
Ciri Fizikal Jentera
Kapasiti maksimum
minyak petrol/diesel
Kelajuan jentera
Kapasiti timba
(bucket)
Jangka hayat operasi
(operating life)
Putaran kerja (work
cycle)

Rajah 4.18: Pemilihan jentera pengorek berdasarkan ciri fizikal jentera


0.77
0.70
0.67
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
Kos Operasi
Penyenggaraan dan baik pulih Tayar,minyak,pelincir dan bekalan elektrik Gaji Operator

Rajah 4.19: Pemilihan jentera berdasarkan kos operasi


Kos operasi juga salah satu faktor pemilihan jentera dan mengandungi tiga
sub-kriteria iaitu penyenggaraan, tayar, minyak, pelincir dan bekalan elektrik,serta
gaji operator. Berdasarkan Rajah 4.19, didapati bahawa faktor yang paling penting di
kalangan sub-kriteria tersebut ialah faktor penyenggaraan dan baik pulih dengan nilai
indeks relatif sebanyak 0.77, diikuti faktor kos untuk tayar, minyak, pelincir dan
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/


BAB 5
PEMBENTUKAN DAN OPERASI SISTEM PROTOTAIP
5.1 Pengenalan


Bab ini menjelaskan secara terperinci pembentukan dan operasi sistem
prototaip yang ingin di bangunkan menggunakan konsep model AHP . Terdapat juga
penjelasan terhadap cara sistem prototaip beroperasi dan juga dibincangkan ciri-ciri
yang terdapat dalam sistem ini.
5.2 Pembentukan Model AHP


Pembentukan model bermula apabila wujudnya masalah berkaitan pemilihan
jentera khususnya jentera pengorek. Pada kebiasaannya, pihak kontraktor hanya
berdasarkan pengalaman dan maklumat yang lepas untuk memilih dan memiliki
sesebuah jentera pengorek. Maka, suatu sistem dibangunkan bertujuan
menyelesaikan permasalahan tersebut yang berkaitan dengan pemilihan. Sistem yang
diwujudkan mampu mempertimbangkan dari segi faktor teknikal dan ekonomi.
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

72
Kaedah susunan digunakan bagi membina hirarki dalam perisian Expert
Choice. Pihak kontraktor yang benar-benar memahami dalam bidang jentera
pembinaan telahpun ditemu ramah dan analisis secara protokal juga terlibat dalam
proses merangka struktur hirarki. Proses yang terlibat termasuklah rekabentuk,
pertimbangan dan pengubahsuaian terhadap struktur hirarki bersama pihak yang
ditemu ramah sehingga hirarki yang terakhir terbentuk. Rajah 5.1 menunjukkan
struktur hirarki yang mengandungi matlamat (goal), kriteria, sub-kriteria dan juga
alternatif.


Pemilihan jentera pengorek yang paling sesuai dijadikan sebagai matlamat
(goal) dalam membuat keputusan dan berada pada peringkat 0 pada model untuk
menjelaskan sebagai nod matlamat (rujuk Rajah 5.1). Faktor-faktor yang
mempengaruhi dalam pemilihan jentera boleh dibahagikan kepada lapan kategori dan
disusunkan pada peringkat 1 dalam model. Ini menjelaskan tentang kriteria utama
dalam pemilihan jentera. Peringkat 2 pada model (17 nod) mentakrifkan sub-kriteria
nod bagi setiap kategori pada peringkat 1. Akhirnys, penyelesaian bagi alternatif iaitu
(jentera pengorek) disusunkan pada peringkat 3 yang menjelaskan sebagai pilihan
yang ada untuk pihak yang ingin mendapatkan keputusan dalam memilih jentera
yang paling sesuai dalam pembinaan.


S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

74
5.2.2 Perbandingan Secara Berpasangan


Langkah kedua ialah mengenalpasti keutamaan (weight) bagi setiap kategori
berdasarkan pengadilan dan pertimbangan pihak yang menentukan keputusan dengan
menggunakan perbandingan secara berpasangan. Pada setiap peringkat,
perbandingan berpasangan digunakan bagi setiap kategori merujuk kepada satu iaitu
berada pada peringkat atas yang bersebelahan dan nilai kadarnya dimasukkan ke
dalam matrik perbandingan. Elemen pada peringkat kedua (keadaan tapak
bina,keadaan tanah, fizikal jentera, kos operasi, kos pemilikan dan masa) diatur ke
dalam matrik, dan pihak pembuat keputusan (decision maker) boleh melakukan
pengadilan mengikut kepenting relatif pada setiap elemen yang berhubung dengan
matlamat keseluruhan iaitu memilih jentera pengorek yang paling sesuai khususnya
jengkaut serbaguna (backhoe). Segala pengadilan dan pertimbangan yang
dimasukkan adalah menggunakan skala perbandingan berpasangan dalam konsep
AHP (rujuk jadual 3.1 dalam bab 3). Sebagai contoh, apabila segala pengadilan dan
keputusan pertimbangan terhadap relatif keutamaan bagi faktor yang terletak pada
peringkat 1 berhubung dengan matlamat (peringkat 0), perbandingan bagi kadar 1
boleh ditentukan dalam perbandingan antara keadaan tapak bina dengan keadaan
tanah (Rajah 5.2). Ini menunjukkan kedua-dua element tersebut adalah sama penting
(equal important).


Prosedur yang sama juga boleh diulang dan nilai keutamaan 7 ditentukan
untuk membezakan keadaan tapak bina dengan masa berhubung dengan matlamat.Ini
menunjukkan bahawa keadaan tapak bina adalah sangat penting (very strong) apabila
dibandingkan dengan masa (Rajah 5.3). Segala matrik yang dibandingkan secara
berpasangan antara nod dalam hirarki boleh diwujudkan dengan menggunakan
prosedur yang sama. Jadual perbandingan berpasangan yang mengandungi peringkat
1 dengan peringkat 2 dan peringkat 2 dengan peringkat 3 juga ditunjukkan dalam
lampiran B.S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

76
5.2.3 Proses Sintesis Model AHP


Sintesis melibatkan proses pertimbangan (weight) dan gabungan keutamaan
seluruh model selepas pengadilan dan penilaian dilakukan bagi menerbitkan
keputusan terakhir. Proses sintesis menukar kesemua keutamaan setempat (local) ke
dalam seluruh pertimbangan alternatif. Seluruh keutamaan bagi setiap alternatif
kemudian dijumlah untuk menghasilkan keseluruhan atau keutamaan yang telah
disintesis. Alternatif yang paling sesuai adalah merupakan alternatif yang
mengandungi keutamaan paling tinggi.Dalam perisian Expert Choice, Distribution
Mode dan Ideal Mode merupakan dua kaedah sintesis yang boleh digunakan bagi
menghasilkan keputusan.


Menurut Forman dan Shvarstman (2000), Distribution Mode sesuai bagi
perkara berkaitan alternatif. Distribution Mode mengagih-agihkan nilai pertimbangan
(weight) kriteria di antara alternatif. Oleh kerana itu, pertimbangan (weight) kriteria
dibahagikan ke dalam pembahagian relatif kepada peratus keutamaan bagi setiap
alternatif.


Ideal Mode adalah lebih sesuai apabila pihak pembuat keputusan
menginginkan keputusan berkaitan memilih hanya satu alternatif dan alternatif lain
tidak diperlukan. Ideal Mode menetapkan pertimbangan penuh untuk setiap kriteria
kepada alternatif yang berada kedudukan tertinggi di bawahnya. Alternatif lain
menerima timbangan (weight) dalam pembahagian kepada alternatif tertinggi
meliputi setiap kriteria. Keutamaan bagi semua alternatif dijumlahkan untuk
menghasilkan alternatif terbaik. Oleh sebab kadar keutamaan bagi semua alternatif
perlu dirujuk sekali lagi kepada peringkat kedua sistem pemilihan jentera pengorek,
distributive mode digunakan untuk menerbitkan keputusan akhir.
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

78
5.3 Proses Membina Dokumen Maklumat


Dokumen maklumat adalah objek teks yang banyak dan boleh memasukkan
fail Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access), juga seperti fail yang lain
yang mengandungi audio,gambar dan video. Dokumen maklumat adalah permulaan
digunakan sebagai langkah komunikasi bersama pengguna dan untuk tujuan
persembahan. Rajah 5.4 menunjukkan gambaran dokumen maklumat yang
dibangunkan dalam model AHP. Ia mengandungi beberapa fail termasuklah :

• Teks yang menggambarkan matlamat, memberi maklumat tambahan
berhubung dengan kenapa kriteria atau sub-kriteria dipilih, dan
bagaimana perbandingan berpasangan dilakukan.

• Fail Microsoft Word yang bertindak sebagai sumber maklumat untuk
pemilihan jentera. Terdapat tiga fail Microsoft Word yang mengandungi
maklumat terperinci pada setiap jenis jenama jentera jengkaut bajak
belakang (Backhoe) iaitu Case, JCB dan Ceterpillar. Maklumat didapati
semasa proses literatur yang digunakan untuk membangunkan fail ini.

• Fail Microsoft Excel berfungsi sebagai tempat simpanan data input dan
maklumat yang diperlukan dihimpun ke dalam satu fail yang
dikendalikan. Maklumat yang dihimpun digunakan untuk menyokong
membuat keputusan terutamanya semasa proses perbandingan
berpasangan model AHP. Beberapa spreatsheet dibentuk dalam fail data
input yang mengandungi :

¾ Maklumat Projek – Maklumat berkaitan dengan lokasi tapak projek
pembinaan dan juga direktori iaitu panduan untuk menghubungi
pihak yang terlibat. Antaranya ialah klien, pengurus projek, jurutera
tapak dan juga penyelia tapak.

¾ Maklumat Media – Pengguna boleh memasukkan gambar berkaitan
dengan aktiviti pengorekan tanah.
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

80

Rajah 5.4: Dokumen maklumat berkaitan rekabentuk model AHP.
5.4 Operasi Sistem Prototaip


Sistem pemilihan jentera pengorek yang diwujudkan menyediakan alat
sokongan bagi membantu jurutera tapak dan pengurus projek untuk memilih jentera
pengorek yang paling sesuai dalam sesuatu projek pembinaan. Ia telah direkabentuk
membenarkan pertimbangan oleh pengguna dalam proses membuat keputusan. Rajah
5.5 menunjukkan aliran sistem prototaip ini beroperasi.

S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

82
dibuka, window pertama yang ditunjukkan ialah ‘Model View’. Rajah 5.6
menunjukkan ‘Model View’ dan telah dibahagikan kepada tiga seksyen:

• Tree View – Hirarki yang ditunjukkan melalui tetingkap
mengandungi enam kriteria utama dan tujuhbelas sub-kriteria
manakala matlamat (goal) untuk memilih jentera pengorek yang
paling sesuai.

• Alternatif – Tiga jenis jentera pengorek Backhoe merupakan
alternatif.

• Dokumen Maklumat – Mengandungi maklumat bagaimana sistem
beroperasi dan menghubungkan fail dokumen maklumat lain., rujuk
seksyen 5.3. Untuk memaparkan dokumen maklumat, pengguna perlu
click pada ikon buku bewarna merah pada toolbar.S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

84


Rajah 5.6: Model Pemilihan Jentera PengorekIkon Dokumen Maklumat
Tetingkap Tree View Tetingkap Dokumen
Maklumat
Tetingkap Alternatif
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

86
5.4.5 Menentukan Pertimbangan Dalam Perbandingan Berpasangan


Pertimbangan terhadap relatif keutamaan bagi setiap kriteria dilakukan
berhubung dengan kriteria di atasnya dalam nod hirarki (sama ada kriteria yang
berada peringkat tertinggi atau matlamat). Pertimbangan terhadap relatif keutamaan
alternatif (pemilihan jentera) dilakukan berhubung dengan setiap jenis kriteria
(kriteria pada peringkat bawah). Sebagai contoh, pengguna ingin membuat
pertimbangan terhadap pemilihan jentera yang berhubung dengan setiap kriteria saiz
kerja dalam keadaan tapak bina. Langkah prosedurnya ialah:

1. Pilih sub-kriteria saiz kerja yang berada di bawah hirarki kriteria
pertama dalam keadaan tapak bina.

2. Daripada Menu, pilih Assesment dan kemudian pilih Pairwise.
Pengguna akan dipaparkan ‘Verbal Comparison window’ (rujuk Rajah
5.8). Verbal Judgement digunakan untuk membuat perbandingan dengan
menggunakan Equal, Moderate, Strong, dan Extreme. Equal bermaksud
sama penting dan Extreme bermaksud kriteria mempunyai keutamaan
daripada 9 atau 10 kepada 1.


3. Seleps pengguna membandingkan alternatif berhubung kriteria, jenis
pertimbangan tersebut ialah ‘preference’. Skala berbentuk lisan (verbal)
yang ditunjukkan boleh diubah ke atas dan ke bawah bergantung kepada
kedudukan yang difikirkan sesuai untuk membuat pertimbangan yang
paling sesuai. Rajah 5.8 menunjukkan contoh petimbangan iaitu, Case
adalah Strong ke Very strong berbanding JCB yang berhubung dengan
saiz kerja dalam kriteria keadaan tapak bina.

4. Proses di atas berulang sehingga perbandingan untuk saiz kerja telah
dilakukan.Ketidaksejajaran berada pada pahagian bawah kiri matrik.
Ketidaksejajaran bertujuan menentukan kesilapan yang mungkin semasa
pertimbangan dilakukan oleh pengguna. Secara umumnya, nisbah
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

88
kemudian klik ‘Assesment’ diikuti ‘Pairwise’ seterusnya mengulagi
proses 1 hingga 5 bagi proses perbandingan berpasangan.


Sekarang pengguna telah melakukan pertimbangan terhadap semua faktor
(kriteria, sub-kriteria dan alternatif) dalam model AHP. Bahagian seterusnya
menjelaskan bagaimana mensistesis keputusan daripada analisis sensisif.

Rajah 5.8: ‘Verbal Comparison Window’


S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

90

Rajah 5.10: Model menunjukkan keputusan sintesis berhubung dengan matlamatBagi mendapatkan keputusan sintesis: Pilih ‘Synthesize, With respect to the
Goal’ untuk menghasilkan paparan seperti dalam Rajah 5.11. Sintesis yang ideal
‘Ideal Synthesis’ perlu digunakan apabila pengguna ingin mengetahui hanya satu
alternatif dan alternatif lain tidak digunakan. ‘Distributive Analysis’ digunakan
apabila pengguna berminat pada sesuatu alternatif yang utama di mana alternatif
yang banyak boleh dipilih. Maklumat lanjut boleh dirujuk dalam seksyen 5.2.4.
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

92
Bentuk bagi setiap jenis graf sensitif grafikal ditunjukkan pada Rajah di
bawah yang mengandungi graf ‘Performance’, ‘Dynamic’, ‘Gradient’, ‘Head to
Head’ dan ‘Two Dimensional Plot’.

Rajah 5.12: Graf Sensitif ‘Dynamic’
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

94

Rajah 5.15: Graf Sensitif ‘Head to Head’

Rajah 5.16: Graf Sensitif ‘Two Dimensional Plot’

S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

96

Rajah 5.18: Sumber maklumat bagi jentera jenis JCB
Rajah 5.19: Sumber maklumat bagi jentera jenis Caterpillar
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/


BAB 6
KESIMPULAN DAN CADANGAN
6.1 Pengenalan


Bab ini meringkaskan secara menyeluruh terhadap kajian yang telah
dilaksanakan dan satu rumusan dibuat berdasarkan keputusan yang diperolehi dalam
bab 5 yang merujuk kepada objektif kajian. Selain itu, beberapa cadangan terhadap
kajian yang perlu diteruskan mada masa hadapan juga dijelaskan.
6.2 Penilaian Objektif


Kajian yang telah dijalankan iaitu bertajuk pemilihan jentera menggunakan
kaedah ‘Analythic Hierarchy Process’ mengandungi tiga objektif kajian yang
dinyatakan dalam Bab 1. Kupasan secara terperinci terhadap ketiga-tiga objektif
kajian akan dilakukan berdasarkan keputusan yang diperoleh daripada kajian
literatur, soal selidik dan temuduga. Penilaian terhadap objektif tersebut perlu
dilakukan dan ini bertujuan memastikan segala objektif kajian telah dipenuhi dan
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/100
yang bertujuan memadatkan tanah supaya menjadi kukuh dan padat dari segi struktur
tanah. Empat jenis penggelek yang biasa digunakan bergantung kepada jenis tanah
ialah penggelek roda licin, kaki biri-biri, kaki bergetar dan pneumatik. Aktiviti
pencerunan hanya melibatkan penggunakan jentera pengikis (scraper). Ia berupaya
mengaut, membawa dan menuang tanah dengan hanya menggunakan peparang dan
bekas (bowl). Pengikis biasanya digunakan untuk kerja pemotongan dan penimbusan
tanah (cut & fill).


Aktiviti pengorekan juga terlibat dalam kerja tanah dan segala jenis jentera
pengorek adalah termasuk dalam skop kajian.Maka, jentera pengorek yang terlibat
ialah jengkaut (excavator), jengkaut serbaguna (backhoe), penyodok (front-shovel),
jengkaut seret (dragline), jengkaut kapal cekup (clamshell). Bagi setiap jenis jentera
tersebut mempunyai fungsi tersendiri tetapi fungsi utama keempat-empat jentera
tersebut ialah berupaya melakukan aktiviti pengorekan tanah sama ada secara statik
ataupun bergerak.


Berdasarkan analisis soal selidik, didapati bahawa 44 peratus pihak
responden menggunakan excavator, diikuti bakhoe dengan 34 peratus, shovel pula
sebanyak 11 peratus, dragline dan clamshell masing-masing sebanyak 5 peratus.
Bagi setiap jentera tersebut, bilangan mengikut jenama jentera yang digunakan juga
dikaji dan didapati bahawa jenis Case adalah tertinggi, diikuti JCB dan Caterpillar.
Ketiga-tiga jenama ini dijadikan alternatif dalam pemilihan jentera di mana termasuk
dalam model AHP yang akan dijelaskan dalam penilaian objektif ketiga. Kajian
mendapati peratusan yang tinggi terhadap excavator dan backhoe kerana jentera
tersebut berupaya melakukan kerja tanpa bersyaratkan keadaan tapakbina dan masa
pembinaan.


Jentera sememangnya sangat berguna dalam projek pembinaan kerana ia
bukan sahaja berupaya membantu memendekkan tempoh pembinaan tetapi juga
mengurangkan kos sesuatu projek, menjimatkan buruh dan meningkatkan kualiti
kerja.
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/102
i. Pembelian


Didapati bahawa peratusan responden sebanyak 24 peratus menunjukkan
bahawa kebanyakan pihak kontraktor tidak berminat memilih kaedah ini mungkin
disebabkan kemampuan syarikat yang menjadi faktor utama, diikuti pula faktor
kegunaan masa hadapan dan juga jentera sedia ada tidak mencukupi. Dapatlah
disimpulkan di sini bahawa kemampuan kewangan menjadi faktor penting dalam
memilih kaedah pembelian. Fakta tersebut dikukuhkan lagi dengan keputusan
terhadap kaedah pembelian secara sewa beli sebanyak 45 peratus, secara terus 33
peratus dan secara pinjaman 22 peratus. Maka, dapat disimpulkan bahawa faktor
kewangan dan kegunaan masa hadapan mempengaruhi pemilihan kaedah pembelian.


ii. Penyewaan


Secara ringkasannya,didapati bahawa pihak responden lazimnya memiliki
jentera secara penyewaan. Ini disokong dengan 71 peratus responden menyatakan ya.
Ini kerana kebanyakan mereka menyatakan bahawa projek pembinaan yang
dijalankan kebanyakannya adalah sederhana dan kecil dan masa projek pembinaan
adalah singkat. Kaedah ini dipilih mungkin menjimatkan kos sesebuah syarikat.
Maka, dapat disimpulkan bahawa faktor saiz projek dan masa pembinaan yang
singkat mempengaruhi pemilihan kaedah penyewaan.


iii. Pajakan


Kaedah ini paling kurang dipraktikkan dalam industri pembinaan dan hanya 5
peratus pihak responden memilihnya. Ini disebabkan kebanyakan mereka tidak
mempunyai kewangan yang kukuh dan saiz projek yang kecil seterusnya
membantutkan memiliki jentera melalui kaedah lain. Maka, dapat disimpulkan
bahawa faktor kewangan dan saiz projek mempengaruhi pemilihan kaedah pajakan.
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/104
6.3 Kelebihan Prototaip


Sistem prototaip yang dibangunkan memberi banyak kelebihan dan manfaat
kepada pihak kontraktor khususnya pengurus projek dalam sesuatu projek pembinaan
dan juga pihak lain yang terlibat dalam pemilihan jentera terutamanya jentera
pengorek. Antara kelebihan sistem prototaip ialah :

i. Menyediakan rangka kerja struktur yang jelas kepada pengguna dalam
membuat keputusan iaitu memilih jentera pengorek yang paling sesuai.
Pertimbangan yang digunakan ialah aspek teknikal yang berkaitan
dengan jentera tersebut.

ii. Sangat sesuai sebagai sumber maklumat yakni mengandungi pelbagai
maklumat berkaitan jentera pengorek bagi membantu pengguna dalam
proses membuat keputusan.


iii. Menjelaskan bahawa penggunaan sistem prototaip adalah mudah iaitu
sistem ini berupaya mendapatkan keputusan yang bernas dan wajar
dengan menggunakan laporan grafik dan analisis bersifat sensitif.

iv. Sistem ini boleh bertindak sebagai alat bantu mengajar untuk jurutera
tapak atau pengurus projek yang akan melibatkan diri dalam industri
pembinaan pada masa hadapan dengan memberi mereka maklumat asas
terhadap jentera pengorek yang digunakan dalam projek pembinaan.

v. Sistem ini berkemungkinan berguna kepada kontraktor yang ingin
memenangi tender projek kerana ia keupayaannya memberi keputusan
yang rasional dan wajar terhadap jenis jentera yang akan digunakan
dalam projek pembinaan kelak. Ini disebabkan sistem ini boleh
menghasilkan laporan grafik dan analisis bersifat sensitif terhadap
sesuatu jentera pengorek.

S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/106
ia dioperasikan berdasarkan metodologi AHP. Kajian merumuskan
bahawa kaedah (MCDM) sepatutnya digunakan sebagai alat sokongan
dalam memberikan keputusan (decision support tools) dan bukannya
bermaksud sebagai alat yang memberikan keputusan terakhir sahaja.
Walaupun kajian terhadap (MCDM) tidak lagi berakhir, kajian yang
berkaitan dalam membuat keputusan masih lagi diperlukan dan penting
terutamanya dalam aplikasi sains dan kejuruteraan.

v. Kaedah Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan dalam pemilihan
jentera kerana beberapa sebab dan antaranya ialah :-

¾ Memperbaiki proses membuat keputusan – struktur hirarki
digunakan dalam merumuskan secara teratur model AHP yang
membolehkan jurutera tapak atau pengurus projek menggambarkan
secara sistematik masalah pemilihan dari segi kriteria, sub-kriteria
dan alternatif yang sesuai.

¾ Berupaya menyediakan perbandingan secara kualitatif dan
kuantitatif terhadap kriteria dengan menggunakan pertimbangan
daripada pembuat keputusan dalam menentukan keutamaan
(weight). Ini secara langsung memberikan jurutera dan pengurus
projek membandingkan alternatif yang ada dalam memilih jentera
pengorek yang paling sesuai.

¾ Keputusan secara berangka diperoleh daripada peringkat sintesis
yang memberikan kefahaman yang jelas semasa membuat pilihan
dalam proses membuat keputusan.

¾ Penggunaan peisian Expert Choice yang berdasarkan teori AHP
membuatkan ia mudah untuk difahami dan diaplikasikan, dan

¾ Keputusan yang diperolehi mirip terhadap kajian yang telah
dijalankan oleh penyelidik yang mencadangkan penggunaan AHP
untuk Multiple Criteria Decision Making (MCDM).
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/108
kepada pihak kontraktor malah juga dalam pendidikan tinggi di Malaysis
terutamanya pelajar-pelajar dalam bidang kejuruteraan mekanikal.

4. Kajian berkaitan pemilikan jentera sama ada secara pembelian,
penyewaan atau pajakan dilakukan dan seterusnya dimodelkan dengan
menggunakan kaedah ‘Analytic Hierarchy Process’. Setiap kriteria iaitu
faedah,insurans,cukai dan harga jentera perlu dihuraikan secara terperinci
supaya suatu pengkalan data diwujudkan bertujuan memahami terhadap
jentera yang ingin dimiliki sama ada jentera baru atau sedia ada.
6.6 Penutup


Kajian yang dijalankan menjelaskan bahawa pihak kontraktor tidak
menggunakan panduan yang spesifik dalam memilih jentera pembinaan. Mereka
hanya menggunakan maklumat dan pengalaman yang ada tanpa teknik dan kaedah
yang sistematik yang boleh membantu mereka dalam proses membuat keputusan
berkaitan pemilihan jentera. Oleh hal yang demikian, kajian telah mewujudkan suatu
sistem prototaip berhubung pemilihan jentera khususnya jentera pengorek yang
bertujuan membantu pengguna membuat pemilihan. Sistem prototaip yang
diwujudkan berupaya menyediakan struktur rangka kerja yang sistematik dan jelas
seterusnya meningkatkan proses membuat keputusan yang sedia ada. ‘Analytic
Hierarchy Process’ (AHP) khususnya penggunaan perisian Expert Choice dalam
sistem pemilihan jentera pengorek dapat meningkatkan dan memperbaiki keputusan
yang dibuat oleh pihak kontraktor khususnya jurutera tapak, pengurus jentera dan
pengurus projek. Industi pembinaan khususnya pihak kontraktor perlu mengambil
kesempatan dan manfaat atas kejayaan pelaksanaan kajian terhadap sistem protaip
yang diwujudkan berhubung pemilihan jentera kerana ia memberi banyak kebaikan
dari segi aspek teknilal dan ekonomi.
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

110
Nunally, S.W (1998). Construction Methods And Management. New Jersey: Prentice
Hall

Peurifoy.R.L. (1996). Construction Planning, Equipment, And Methods. United
States Of America: McGraw-Hill Companies

Rafikul Islam (2003). The Analytic Hierarchy Process:An Effective Multi-Criteria
Decision Making Tool. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia:
Perpustakaan Negara Malaysia

Stuart Wood, Jr (1977). Heavy Construction,Equipment And Methods. New Jersey:
Prentice-Hall, Inc.

.


S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/


112
SOAL SELIDIK BERKAITAN KRITERIA PEMILIHAN JENTERA KERJA TANAH
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
Fakulti Kejuruteraan Awam,
81310 UTM Skudai, JOHOR.
NO RUJUKAN :
Tujuan :

Soal selidik ini adalah untuk penyelidikan di UTM bagi mendapatkan maklumat
berkaitan kriteria pemilihan jentera kerja tanah yang dijalankan oleh pihak pengurusan
firma/syarikat yang tertentu.Segala bentuk soalan telahpun direka bagi mencapai
objektif kajian.Segala maklumat dalam soal selidik adalah SULIT dan digunakan
hanya untuk penyelidikan sahaja.Terima kasih.


Nama Penyelidik : Mazlan B. Mohd Hashim
Kursus : Tahun 5 – Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam
( Pengurusan Pembinaan )
A. MAKLUMAT LATARBELAKANG SYARIKAT

1. Nama Responden / Name of Respondent _________________________________
2. Jawatan / Position : ________________________________
3. Nama Syarikat dan Alamat / Company Name and Address :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Tel/Fax : ________________________________
5. E-mail/URL : ____________________________


S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/


114
3. Apakah kaedah pemilikan yang dilakukan bagi memiliki sesuatu jentera pengorek?

Pembelian
Jentera Pengorek
Secara
terus
Secara
sewa beli
Secara
pinjaman
Penyewaan Pajakan
Excavator
Backhoe
Shovel
Dragline
Clamshell4. Pilih kriteria yang digunakan untuk setiap kaedah pemilikan jentera yang dinyatakan?

Kaedah Pemilikan

P
e
m
b
e
l
i
a
n

P
e
n
y
e
w
a
a
n

P
a
j
a
k
a
n


Kemampuan syarikat
Masa projek pembinaan yang singkat
Jentera sedia ada tidak mencukupi
Harga jentera yang mahal
Kos penyelenggaraan yang tinggi
Kegunaan masa hadapan
Saiz projek yang kecil5. Jika kaedah penyewaan jentera dilakukan, apakah jangka masa penyewaan yang
digunakan?Jenis Jentera Harian Mingguan Bulanan Tahunan
Excavator
Backhoe
Shovel
Dragline
Clamshell
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/


115
6. Nyatakan tahap keutamaan dalam memiliki jentera sama ada secara beli atau sewa
berdasarkan faktor-faktor berikut :

PANDUAN

1 = Tidak Penting 2 = Kurang Penting 3 = Sederhana Penting
4 = Penting 5 = Sangat Penting

No. Faktor-faktor jentera disewa atau beli 1 2 3 4 5
1. Harga modal
2. Susut nilai
3. Jangka hayat jentera
4. % Faedah
5. Kos penyelenggaraan
6. Boleh diperoleh dipasaran
7. Kegunaan masa hadapan
8. Saiz projek
9. Bilangan jentera sedia ada


7. Nyatakan tahap keutamaan terhadap faktor-faktor dalam pemilihan jentera pengorek :

PANDUAN

1 = Tidak Penting 2 = Kurang Penting 3 = Sederhana Penting
4 = Penting 5 = Sangat Penting

No. I Faktor-Faktor Pemilihan Jentera Pengorek 1 2 3 4 5
1. Saiz kerja yang dilakukan
2. Kekangan terhadap masa aktiviti
3. Kos pengangkutan
4. Keadaan Tanah
4.1 Jenis Tanah
4.2 Purata kedalaman yang dikorek
5. Kekangan ruang kerja
6. Ciri-ciri jentera pemunggah
7. Lokasi kawasan penimbunan
7.1 Jarak antara tapak bina dengan kawasan penimbunan
8. Keadaan Operasi
8.1 Keadaan Kerja
8.2 Keadaan Pengurusan
8.3 Keadaan Cuaca dan Suhu
9. Ciri-ciri fizikal jentera
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

118


Matrik Perbandingan Berpasangan: Peringkat 1 berhubung kepada Peringkat
0 (matlamat)

Matrik Perbandingan Berpasangan: Peringkat 2 berhubung kepada Peringkat
1 (Keadaan tapak bina)
S
Y
S
T
O
O
L
S

D
E
M
O
8|ank Þage has been |ntent|ona||y |nserted
here.
http://www.systoo|sgroup.com/

“ Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya ini

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Pengurusan Pembinaan). ”

Tandatangan

Nama Penyelia Tarikh

SY

ST

O

O

LS
: 21 MAC 2005

: ……………………………........... : DR. ARHAM BIN ABDULLAH

D

adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan

EM O

.

CONSTRUCTION EQUIPMENT SELECTION BY USING ‘ANALYTIC HIERARCHY PROCESS’ MAZLAN BIN MOHD HASHIM as a partial requirement for the award of the Bachelor Degree in Civil Engineering O ST SY O LS MARCH 2005 Project report is submitted (Construction Management) Civil Engineering Faculty Universiti Teknologi Malaysia D EM O .

.

Kekasihku Jamaleza Binti Jamel Serta pihak yang terlibat...iii ekalung budi sejunjung kasih Teristimewa Buat Insan yang sangat kusayangi Ayahanda Mohd Hashim Bin Hj Talip Bonda Noraini Binti Osman T erima k a s ih atas segala pengorbanan yang diberikan Seluruh ahli keluarga tercinta. O ST O Jasa kalian tidak dapat daku lupakan TERIMA KASIH SY LS Rakan-rakan Seperjuangan D EM O S ...

.

Pelbagai kaedah metodologi digunakan bagi mencapai segala objektif kajian. Oleh itu. Ini memerlukan kebijaksanaan pengurus projek menentukan jentera yang sesuai mengikut projek tertentu. penggunaan jentera perlu dioptimumkan sebaik mungkin bagi melicinkan pelaksanaan projek. Kaedah metodologi prototaip pula digunakan bagi membangunkan sistem prototaip dan diberi nama ‘Sistem Pemilihan Jentera Pengorek’. D EM O . O O LS hanya melalui pengalaman dan pengetahuaan tentang sesuatu jenis jentera sahaja. Pengumpulan data pula dilakukan bagi memperolehi maklumat berkaitan jentera pengorek dan terdapat dua kaedah pengumpulan data SY ST iaitu soal selidik dan temuduga. Oleh hal yang demikian. Pemilihan jentera yang terbaik juga memerlukan alat sokongan bagi menggantikan kaedah sedia ada iaitu Kaedah yang sistematik bertujuan mengatasi masalah yang berkaitan dengan pemilihan yang mempunyai banyak kriteria. Antaranya ialah kajian literatur yang menjelaskan tentang jentera pembinaan dalam aktiviti kerja tanah dan juga penjelasan terhadap faktor-faktor pemilihan jentera khususnya jentera pengorek yang termasuk dalam skop kajian. dalam suatu projek pembinaan. kajian berkaitan pemilihan jentera dilakukan dan memerlukan maklumat daripada pakar jentera pembinaan seterusnya alat sokongan dalam membuat keputusan digunakan dalam memilih jentera yang paling sesuai. Antara kepelbagaian kegunaan jentera yang sangat penting ialah jentera berupaya dalam mengurangkan kebergantungan terhadap buruh dan mengurangkan kos pembinaan.v ABSTRAK Penggunaan jentera dalam projek pembinaan memainkan peranan yang penting berdasarkan fungsi jentera itu sendiri. Peringkat yang terdapat dalam sistem prototaip ialah pembuat keputusan melakukan pemilihan jentera yang paling sesuai dengan menggunakan model ‘Analytic Hierarchy Process’. Sistem yang dibangunkan memberi banyak manfaat khususnya kepada pihak kontraktor yang terlibat secara langsung terhadap penggunaan jentera kerja tanah dalam projek pembinaan.

.

2 1.vii KANDUNGAN BAB PERKARA Halaman Judul Halaman Pengakuan Halaman Dedikasi Halaman Penghargaan Abstrak Abstract D LS Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah Senarai Lampiran O 1.5.5.1 Kajian Literatur 1.2 Soal Selidik dan Pemerhatian SY EM O MUKA SURAT i ii iii iv v vi vii xii xiii xv 1 1 3 4 5 5 6 6 .4 1.5 BAB 1 O PENDAHULUAN ST Pengenalan Kenyataan Masalah Objektif Kajian Skop Kajian Metodologi Kajian 1.1 1.3 1.

.

3 Secara Sewa Beli 2.8.4 Pengenalan LS BAB 3 KAEDAH MEMBUAT KEPUTUSAN Analytic Hierarchy Process (AHP) Latarbelakang AHP Prinsip Asas AHP 3.9 Ciri-ciri Fizikal Jentera 2.3 Mendapatkan Keputusan 3.2 Penyewaan Jentera 2.8.4.1.4.8.8.1.4.2 Secara Pinjaman 2.4 Menilai Ketidakkonsistenan Perisian Expert Choice Kesimpulan O O ST 3.2 Langkah Penyusunan 3.7.1 Fasa Pemecahan 3.8.8.1 Pajakan Pinjaman 2.11 Kos Operasi 2.7.4.1 Secara Terus 2.8.12 Kos Pemilikan 2.3 Pajakan Jentera 2.10 Kadar Pengeluaran Efisien 2.3.1 3.1 Pembelian Jentera 2.8 Pemilikan Jentera 2.1.7.2 Pajakan Operasi 2.7.2 3.ix 2.3 3.9 Kesimpulan 29 29 29 30 D 3.6 SY EM O 31 31 32 32 33 33 34 34 35 36 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 30 .8.5 3.3.

.

4 Analisis Sifat Sensitif 5.2 Pengenalan O O 6.3 Proses Sintesis Model AHP 5.4.4.1 6.4 Buku Kerja Data Kemasukan 71 74 76 77 5.2.2 Penilaian Objektif Kedua 6.5 6.4 6.2 Keperluan Sistem 5.4.4 Proses Membina Dokumen Maklumat Operasi Sistem Prototaip 5.4.6 Penilaian Objektif 6.6 Sintesis Untuk Memperoleh Keputusan 5.2.2 Perbandingan Secara Berpasangan 5.3 Penilaian Objektif Ketiga Kelebihan Prototaip Kesimpulan Cadangan Penutup ST RUJUKAN LAMPIRAN A SY LAMPIRAN B EM O 80 81 81 81 85 86 89 95 97 98 98 98 99 101 103 104 105 107 108 109 111 117 78 .4.2.3 6.1 Keperluan Pengguna 5.xi 5.1 Penilaian Objektif Pertama 6.2.3 Sistem Prototaip Beroperasi 5.1 Proses Pembentukan Hirarki AHP 5.2.5 Menentukan Pertimbangan Dalam Perbandingan Berpasangan 5.4.2.7 Sumber Maklumat Pemilihan Jentera 5.3 5.2.4.5 Kesimpulan D BAB 6 KESIMPULAN DAN CADANGAN LS 6.

.

2 3.xiii SENARAI RAJAH NO.6 4. RAJAH TAJUK 1.5 4.1 2.15 ST SY 4.4 Aliran dan metodologi kajian Aktiviti kerja tanah Kaedah Pemilikan Jentera D Struktur Hirarki .10 4.14 4.2 4.13 4.11 4.1 2.1 4.18 EM O MUKA SURAT 8 13 30 40 51 52 54 55 56 56 57 58 60 61 61 62 63 64 66 66 67 68 .Mempunyai Aras sehingga k Lingkungan nilai Indeks Relatif Kekerapan jenis projek pembinaan bagi 5 tahun yang lepas Jenis dan jenama jentera pengorek yang digunakan dalam projek pembinaan LS Jawatan responden dalam syarikat kontraktor 4.9 Kaedah pemilikan jentera pengorek Kaedah pembelian jentera Jangka masa penyewaan jentera O Kriteria pemilihan kaedah pemilikan jentera Faktor-faktor Jentera disewa atau dibeli Panduan dalam memiliki jentera pengorek Jenis panduan dalam memiliki jentera pengorek Keberkesanan panduan yang digunakan Peruntukan kos jentera kerja tanah Pihak yang menentukan pemilihan jentera Faktor-faktor pemilihan jentera pengorek Pemilihan jentera pengorek berdasarkan keadaan tanah Pemilihan jentera pengorek berdasarkan keadaan pengurusan Pemilihan jentera pengorek berdasarkan ciri fizikal jentera O 4.16 4.1 4.7 4.17 4.12 4.3 4.8 4.

.

xv SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK Lampiran A Lampiran B Borang Soal Selidik Jadual Perbandingan Berpasangan SY ST O O LS D EM O MUKA SURAT 111 117 .

.

Industri pembinaan berkait rapat dengan sektor industri lain. Industri pembinaan di Malaysia pada masa sekarang adalah pada tahap yang memberansangkan dan giat berkembang bagi mencapai misi negara iaitu wawasan 2020 yang mana pada masa tersebut negara kita telah mencapai sebuah negara yang berstatus negara maju. seperti juga di negara-negara lain boleh mempengaruhi D EM O Kesan daripada kemajuan dalam bidang sains dan teknologi serta sistem . Pembangunan yang membanggakan telahpun dicapai seperti Menara Berkembar Kuala Lumpur. KLIA. kewangan. kawalan yang lengkap oleh kerajaan.2 prestasi kewangan dan organisasi yang kukuh serta semangat kerja secara berpasukan daripada pihak-pihak yang terlibat. Industri keseluruhan keadaan ekonomi nagara. Industri pembinaan memainkan peranan yang penting dalam peningkatan ekonomi negara. pembinaan dan pembangunan menjadi bertambah kompleks. Senario ini penting bagi sebuah negara yang sedang membangun seperti Malaysia. satu anjakan paradigma perlu dilakukan dengan mengkaji. Putrajaya dan sebagainya walaupun projek-projek pembinaan seterusnya sedang giat membangun bagi ST memperlengkapkan segala kemudahan terhadap rakyat negara ini di samping kemajuan yang hendak dicapai. Industri pembinaan mempunyai kaitan dengan peluang kerja yang wujud dan juga mengembangkan sektor-sektor industri lain seperti industri pembuatan. Justeru itu. menyiasat bagi mengenalpasti dan menyelesaikan situasi tersebut bertujuan memperbaiki kaedah dan strategi dalam merancang dan melaksanakan projek pembangunan supaya kecekapan dan produktiviti dalam industri pembinaan dapat ditingkatkan. Pendekatan yang bersesuaian diperlukan untuk proses perancangan dan pengurusan dalam pembinaan dan pembangunan. menganalisis. pembangunan sains dan teknologi dan lain-lain. SY O O LS pembinaan di Malaysia. pendidikan.

.

O LS Maka. bagi memperolehi faktor yang paling penting dalam pemilihan jentera yang diamalkan oleh pihak kontraktor dan pemaju serta apakah kaedah yang dapat menentukan secara menyeluruh tentang pemilihan jentera pembinaan yang terbaik? 1.4 pengendalian yang lebih mahal menjadi syarat dalam pemilihan jentera yang sesuai. Mereka mungkin dapat menentukan jenis dan saiz jentera yang sesuai berdasarkan projek yang diterima dan maklumat tersebut bukanlah satu faktor yang benar-benar penting dalam mengenalpasti pembelian jentera pembinaan. Oleh itu. pihak kontraktor tidak mampu memiliki kesemua jenis jentera yang digunakan dalam sesuatu aktiviti pembinaan. Mengkaji faktor-faktor pemilihan dan kaedah pemilikan jentera yang lazimnya diamalkan oleh pihak kontraktor. Secara lazimnya. Sekiranya kos bagi mengendalikan jentera tersebut melebihi kos pemilikan. Membangunkan rangka kerja untuk pemilihan jentera pembinaan dengan menggunakan ‘Analytic Hierarchy Process’. maka pihak kontraktor sudah pasti tidak membeli jentera tersebut sebagai cara pemilikan. faktor-faktor pemilihan jentera perlu dikenalpasti secara mendalam D EM O .3 ST i. SY O Objektif Kajian Kajian ini dilaksanakan berdasarkan beberapa objektif utama iaitu :- Mengenalpasti jenis jentera yang digunakan dalam aktiviti kerja tanah. pihak kontraktor perlu bijak mengetahui bagaimana cara yang terbaik untuk memiliki jentera dengan berdasarkan faktor-faktor pemilihan jentera agar mereka dapat menguruskan projek pembinaan dengan lancar tanpa menimbulkan masalah yang besar yang berkaitan dengan jentera. iii. ii.

.

Segala sumber maklumat diperolehi daripada Perpustakaan Sultanah Zanariah. buku rujukan. Beberapa set soalan disediakan dan diberi kepada pihak respondan yang terdiri daripada pihak kontraktor dan pemaju.1 Kajian Literatur Maklumat tentang latar belakang sesuatu objektif kajian diperolehi daripada kuliah.2 Soal Selidik dan Pemerhatian Soal selidik Tujuan utama kaedah soal selidik dilakukan ialah bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan sebenar berkaitan dengan kajian.6 1. Pemerhatian SY ST kebenaran oleh pihak kontraktor atau pemaju. katalog dan nota . UTM dan juga daripada pelbagai sumber.5. Tempoh bagi mendapatkan semula soalan yang selesai dijawab bergantung kepada pihak respondan.5. 1. Langkah ini bertujuan memahami secara kasar tentang fungsi dan jenis jentera yang digunakan di tapak bina. tesis-tesis yang lepas. O Pemerhatian pula dilakukan di tapak bina pada waktu tertentu dan telah diberi O LS D EM O sumber-sumber seperti jurnal.

.

Justifikasi terhadap keperluan kajian dan penerangan terhadap objektif.1 : Aliran dan metodologi kajian 1.6 SY ST Bab 1 – Pendahuluan dijelaskan secara ringkas. skop dan juga metodologi juga dinyatakan secara terperinci.8 KENYATAAN MASALAH OBJEKTIF KAJIAN METODOLOGI KAJIAN LITERATUR SOAL SELIDIK & PEMERHATIAN PENGUMPULAN DATA ANALISIS DATA Rajah 1. O Aliran Bab Pengenalan terhadap kajian yang ingin dijalankan dan latarbelakang kajian O LS KESIMPULAN KEPUTUSAN D EM O TEMUDUGA & PERBINCANGAN ANALYTIC HIERARCHY PROCESS ( AHP ) .

.

Bab 6 – Kesimpulan Dan Cadangan Bab terakhir menjelaskan ringkasan dan kesimpulan kajian yang selesai dijalankan dan juga cadangan bagi memperbaiki dan meneruskan kajian secara mendalam yang berkaitan dengan tajuk kajian ini. Operasi sistem prototaip juga dijelaskan secara . SY ST O O LS D EM O berkaitan pemilihan jentera pengorek.10 Bab 5 – Pembentukan Dan Operasi Sistem Prototaip Bab ini mengandungi penjelasan terhadap pembentukan model AHP terterinci bagi memudahkan pengguna dalam membuat pemilihan jentera pembinaan.

.

kerja-kerja pemotongan dan penambunan tidak perlu dilakukan. Antara jenis-jenis jentera yang terlibat dalam aktiviti kerja tanah ialah traktor. kerja tanah boleh ditakrifkan sebagai penyediaan aras pembentukan (formation level) seperti yang dikehendaki dalam lukisan tender Aras pembentukan ialah aras yang dikehendaki sama ada dengan melakukan kerja- bangunan. shovel dan sebagainya. Konsep yang diguna pakai dalam aktiviti kerja tanah ialah sekiranya keadaan tapak tersebut mempunyai aras yang melebihi aras pembentukan.12 Dalam konteks peringkat penyediaan tapak. 2. pengikis. Oleh hal yang demikian.2 Kerja Tanah Dalam projek pembinaan. penyediaan tapak memberi pengaruh yang peringkat penyediaan tapak ialah aktiviti kerja tanah. Bagi projek pembinaan yang nilai kos projeknya sangat tinggi. penggelek dan juga jentera pengorek seperti jengkaut. O O LS kerja pemotongan dan tambakan tanah bagi menempatkan cadangan pembinaan D EM O besar terhadap kerja-kerja yang selanjutnya. backhoe. Salah satu aktiviti yang termasuk dalam . maka tanah tersebut perlu dipotong dan ditambun ke kawasan yang mempunyai aras yang rendah berbanding aras pembentukan. jentera pengangkut. walaupun penyediaan tapak tidak begitu penting bagi pembinaan yang kecil tetapi perkara ini menjadi aspek yang sangat penting bagi projek pembinaan yang besar dan tinggi. SY ST Kerja tanah yang dilakukan melibatkan penggunaan jentera secara menyeluruh dan intensif. jentolak. aktiviti kerja tanah biasanya bergantung kepada keadaan tapak itu secara semulajadi dan bukannya berdasarkan aras pembentukan yang dilakukan. Kawasan yang mempunyai aras yang sama dengan aras pembentukan.

.

traktor biasanya mempunyai pusat graviti mesin yang rendah berbanding jentera lain.pengangkutan. ataupun sebagai jentera penarik untuk beberapa kelengkapan jentera lain yang dipasang pada bahagian takalnya.1 : Jenis jentera dalam aktiviti kerja tanah Pembersihan • • • • • • • • • • • • Jentolak (Bulldozer) Penyodok (Shovel) Pengorekan Jengkaut (Excavator) Backhoe Draglines Claimshells Shovel Trak Lori dan penuangan Pemadatan Pencerunan 2.4. Traktor biasanya terlibat dalam aktiviti-aktiviti seperti pembersihan tanah. Berdasarkan fungsinya sebagai jentera penarik. EM O Aktiviti Kerja Tanah Jentera . penolakan tanah.4 Jenis-Jenis Jentera Pembinaan Jadual 2.1 Traktor mempunyai kuasa menarik bertujuan melaksanakan kerja-kerja menolak beban SY ST lain. dan sebagai penarik untuk beberapa jentera pembinaan yang O Traktor merupakan jentera yang serba lengkap dan direkabentuk dengan O LS D Pelonggok Penggelek Pengikis (Scraper) Pemunggahan.14 2. Ini merupakan faktor yang menyebabkan traktor adalah jentera yang terbaik dan sangat efisien.

.

2 Jentolak (Bulldozer) Jentolak merupakan sebuah traktor yang mana mempunyai peparang di bahagian hadapannya. iii. jentolak boleh dilengkapkan dengan alat lain pada bahagian belakangnya seperti pemecah yang digunakan untuk memecahkan permukaan tanah yang keras. mengetam.4. Menghasilkan output yang besar. Jentolak adalah sejenis jentera yang sangat efektif dan seba boleh. EM O kebanyakan projek vi. peparang. Jentolak O digunakan LS secara menyeluruh bergerak naik dan turunkan bahan ataupun beban di hadapan traktor. ii. Sesuai untuk jarak aktiviti yang jauh. memotong. Operator yang mengendalikan traktor berasa lebih selesa dan dapat . Selain D dalam pembinaann yang mana ia amat diperlukan bermula daripada peringkat penyediaan tapak hingga ke peringkat kerja luar. v.16 iv. mengurangkan keletihan seterusnya kerja-kerja dapat dilakukan dengan berterusan. Antara kegunaan jentolak dalam projek pembinaan ialah :- ST SY O i. Menghampar tanah dan mengangkat kelompok batu. Digunakan dalam aktiviti pembersihan untuk memotong pokok ataupun pangkal kayu yang tertinggal. 2. Mengalihkan tanah dalam jarak pemunggahan yang dekat iaitu boleh mencapai hingga 300 kaki. Peparang berfungsi untuk menolak.

.

tanah.4 Jentera Pemunggahan. pengangkutan jentera jenis ini termasuklah batu baur. Kebanyakan trak dapat beroperasi dan berfungsi dalam sebarang jarak pengangkutan yang mana permukaan jalan mesti cukup kuat dan rata serta cerun jalan yang dilalui mestilah tidak terlalu curam.4. batu. Terdapat beberapa jenis trak dan wagon iaitu : i. Trak pelonggok di belakang (Rear-dump trucks) Wagon pelonggok di bawah (Bottom-dumpwagon) 2.Pengangkutan. iv. Bahan-bahan yang boleh diangkut oleh .18 2. Ia juga dapat menunjukkan pembandingan secara relatif tentang kos pemunggahan dan pengangkutan yang rendah. antaranya ialah : SY O Terdapat pelbagai jenis jentera yang terlibat dalam aktiviti pemadatan dan di Penggiling roda licin Penggiling kaki biri-biri Penggiling kaki bergetar Penggiling pneumatik O LS D EM O dan penuangan ialah trak. lori dan wagon. ii. Trak ialah salah satu unit jentera pemunggah dan pengangkut yang mana dapat dikelaskan berdasarkan kelajuannya bergerak semasa beroperasi pada keadaan jalan yang sesuai. pasir dan lain-lain.5 Jentera Pemadat ST i.4. iii. ii. dan Penuangan Jentera penting yang terlibat dalam kerja-kerja pemunggahan.

20 2.4.6.1.1 Penyodok-(Front Shovel)

Penyodok biasanya digunakan untuk mengorek permukaan sesuatu tebing

pengorekan tanah yang keras di atas peringkat tanah (track), mengangkat beban

seperti tanah keras dan batu lembut kecuali batu bersaiz besar. Batu ini perlu dipecahkan dengan kaedah tertentu seperti meletupkan batu dengan peledak.

Penyodok juga boleh melakukan aktiviti menolak dan menambun tanah serta menyodok batu-batan yang banyak terdapat di lereng-lereng bukit.

Penyodok jenis berantai biasanya dijumpai di pasaran dan berdasarkan ciriciri fizikalnya, ia sangat sesuai untuk kerja-kerja yang tidak memerlukan jarak aktiviti yang jauh. Penyodok beroda rantai mempunyai kelebihan semasa melakukan aktiviti menyodok dan pengorekan kerana ia dapat mengimbangi pergerakannya dan

Jentera ini dipasang di atas unit pembawa yang boleh berputar penuh beroda rantai seperti untuk alat pengaut lain. Joran atau lengan penyodoknya kukuh dan lasak, dengan tongkat sodok pengaut yang dikendalikan oleh kabel atau sistem hidraulik. Timba pengautnya mempunyai gigi untuk menggali dan menyodok, dan satu pintu dibelakangnya untuk mengosongkan sodok pengaut. Timba pengaut boleh didapati dalam pelbagai saiz iaitu daripada ½ ela padu (0.38 meter padu) hingga 2½ ela padu (1.91 meter padu), panjang lengan pula dari 6 m hingga 12 m dengan sudut joran daripada 35° hingga 65°.

SY

ST

O

O

LS

tidak menyebabkan terbalik.

D

EM O

tanah yang melebihi 2m tinggi. Ia mempunyai kuasa yang berupaya untuk kerja-kerja

. Jengkaut seret sangat berguna untuk kerja-kerja menggali parit yang panjang apabila bahagian yang dikorek adalah sesuai dari segi sudut rehat tanpa memerlukan sokongan ataupun tupang bawah. kebanyakan jengkaut seret boleh mengendalikan lebih daripada satu jenis timba. digunakan. Jengkaut seret boleh dibahagikan kepada tiga jenis . Ia beroperasi bersebelahan kawasan yang ingin dikorek sementara bahan ataupun tanah yang dikorek dilempar Jentera ini amat berguna apabila tanah yang ingin dialihkan ataupun dikorek daripada parit.- SY O Saiz jengkaut seret ditentukan berdasarkan saiz timba yang dinilai dalam ela Jenis beroda rantai Jenis beroda tayar Jenis Trak O LS D EM O dengan menggunakan timba. penggunaan jengkaut seret dapat menghapuskan keperluan unit mengangkut yang banyak seterusnya dapat mengurangkan kos pengendalian atau pengangkutan bahan. kelas dan berat tanah yang dikorek. Dengan erti kata lain kawasan yang ingin dikorek adalah kawasan berair. terusan dan lubang adalah daripada tanah jenis berair. yakni bergantung kepada panjang lengan (boom) yang ST i. padu. iii. maka trak ataupun lori tersebut tidak perlu bergerak ke arah kawasan lubang dan bergerak merentangi laluan berlumpur. Ini kerana jengkaut seret mempunyai lengan (boom) yang panjang untuk menempatkan tanah dalam satu operasi sekiranya bahan tersebut dapat dialihkan sepanjang parit atau lubang yang digali. Maka. ii. Jentera ini berfungsi untuk melakukan kerja pengorekan di bawah aras jentera tersebut. Draglines biasanya tidak perlu berada dalam lubang atau tempat pengorekan dilakukan.22 dengan tempat pengorekan dibuat. Walau bagaimanapun. Sekiranya tanah yang dikorek perlu diangkut menggunakan trak.

.

dengan kaedah pembinaan yang dilakukan di tapak bina.24 menjimatkan kos dan masa projek pembinaan serta meningkatkan produktiviti kerjakerja di tapak bina.1999) 2. Maka. Oleh hal yang demikian.6 Faktor-Faktor Pemilihan Jentera Secara Umum Secara umumnya. ii. pihak kontraktor hanya memilih jenis jentera bersesuaian . sebarang bentuk jentera dan jenisnya di pilih berdasarkan data-data yang diperoleh daripada dokumen kontrak bagi projek-projek lepas. vii. iv. Beban kerja Tempoh yang dibenarkan Keadaan operasi Keupayaan jentera SY ST O vi. v. keputusan dalam pemilihan jentera dapat dilakukan hanya berdasarkan panduan projek-projek lepas (Fadzilah. Kebolehan jentera melakukan pelbagai tugas Kos pengangkutan Kemudahan penyelenggaraan O LS D EM O Secara lazimnya. pemilihan jentera pembinaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor seperti :- i. iii.

.

Sebagai contoh.2 Kekangan Masa Aktiviti Projek pembinaan perlu disiapkan mengikut jadual program kerja seperti tertentu atau kekal bagi mengikut perancangan kerja. SY ST 2. maka pihak kontraktor terpaksa menambahkan bilangan jengkaut atau jentera pengorek yang sedia ada.7.26 2.4 aspek ini adalah sangat penting dalam pemilihan jentera pengorek yang sesuai kerana setiap jenis jentera mempunyai keluaran tertentu untuk setiap jenis tanah yang O Keadaan Tapak Keadaan tapak merangkumi keadaan dan ciri-ciri tanah.3 Kos Pengangkutan bergantung kepada saiz kerja yang dilakukan dan jarak pengangkutan yang diperlukan untuk sampai ke tapak bina.7. 2.yang mana kedua-dua O LS Kos pengangkutan bagi jentera pengorek untuk melakukan aktiviti adalah D EM O dalam dokumen tender. Maka.7. pihak kontraktor biasanya memerlukan masa yang . Maka kos pengangkutan juga diambil kira dalam proses pemilihan jentera pengorek. jengkaut jenis beroda rantai memerlukan suatu jentera pengangkat seperti trailer yang besar untuk membawa jengkaut tersebut sampai ke tapak bina berbanding jengkaut jenis beroda tayar yang hanya memerlukan operator bagi memandu jentera tersebut sendiri melalui jalan darat. Sekiranya sesuatu kerja iaitu aktiviti pengorekan yang ingin dilakukan dengan cepat bagi memendekkan masa pembinaan secara keseluruhannya.

.

salji dan keadaan suhu yang tidak sesuai boleh mempengaruhi produktiviti kerja buruh dan jentera pengorek. aktiviti SY ST pengorekan terpaksa dihentikan sementara kerana mengambil langkah berhati-hati di tapak bina. pengawasan dan koordinasi kerja. Ini kerana jarak yang dilalui oleh jentera pemunggah juga berkaitan dengan jenis dan saiz jengkaut yang sesuai digunakan. Sekiranya jarak penimbunan adalah dekat. tetapi juga .7. O O LS D EM O ini bukan sahaja merupakan faktor dalam pemilihan jentera pemunggah. Sebagai contoh. keperluan spesifikasi untuk kaedah kerja. Keadaan kerja ialah keadaan fizikal kerja yang mempengaruhi kadar pengeluaran sesebuah jentera. motivasi pekerja. Maka operator jentera dapat meneruskan kerja walaupun semasa cuaca panas. hujan. keadaan pengurusan dan keadaan suhu dan cuaca. Pada masa sekarang. permukaan dan suhu. Dalam kategori keadaan pengurusan pula. Kenyataan ini seterusnya menunjukkan produktiviti jentera pemunggah berkait rapat dengan pemilihan jentera pengorek mengikut saiz yang sesuai. Antara aspek keadaan kerja ialah topografi dan dimensi kerja.7 Lokasi Kawasan Penimbunan Jarak antara kawasan tapak bina dengan tempat penimbunan perlu sesuai dan antara faktor kecil yang perlu ada untuk memilih jenis jengkaut atau jentera pengorek yang sesuai. 2. sekiranya berlaku hujan yang sangat lebat dan berpanjangan. latihan. aspek yang terlibat ialah kemahiran.7.28 2. terdapat banyak jenis jentera direkabentuk dengan tersedianya sistem hawa dingin. maka bilangan jentera pemunggah tidak perlu ditambah dan sebaliknya. perancangan.8 Keadaan Operasi Keadaan operasi merangkumi keadaan kerja. Keadaan suhu dan cuaca seperti panas.

.

iii.30 2. O PEMBELIAN O ST Terus Pinjaman Sewa Beli LS PENYEWAAN 2.12 Kos Pemilikan Pemilikan boleh dibahagikan kepada tiga bahagian penting iaitu : i. faedah. kos yang terlibat sebelum sesuatu jentera itu dimiliki ialah susut nilai jentera.7. Pembelian Penyewaan Pajakan Secara ringkas. ii.2: Kaedah Pemilikan Jentera SY EM O . insuran dan cukai yang dikenakan ke atas jentera.8 Pemilikan Jentera PEMILIKAN JENTERA D PAJAKAN Pajakan Pinjaman Pajakan Operasi Rajah 2.

.

sekiranya kaedah pembelian secara sewa beli O LS D EM O . 2.8. Kadar faedah yang lebih tinggi akan dikenakan bergantung kepada jangka masa pembayaran yang dibuat. Taraf milik hanya akan diperolehi apabila bayaran selesai dibuat.32 perundingan kewangan walaupun di luar negara.1.2 Pembelian Secara Pinjaman Kaedah ini menerangkan bahawa syrarikat dapat mengambil pemilikan terhadap jentera tersebut secara terus tetapi harga pembelian dibayar secara ansuran. Ia juga boleh diatur semula untuk memperoleh tunai daripada nilai jualan semula.8.3 Pembelian Secara Sewa Beli Pembelian secara sewa beli juga memerlukan modal deposit sebagai wang pendahuluan. Kaedah ini seperti juga kaedah pembelian terus yang mana memerlukan elaun modal secara segera dan jentera tersebut boleh digunakan seperti pembelian terus. O Secara keseluruhannya.1. SY ST dibandingkan denga secara terus. 2. Ansuran ini termasuklah harga pembelian dicampur dengan sebarang caj kewangan. Pembelian jentera dilakukan secara sewaan sehingga pada satu tahap tertentu yang mana kedua-dua pihak bersetuju dengan nilai pembelian tersebut. maka pembelian secara terus lebih menjimatkan namun modal elaun bagi kedua-dua kaeah tersebut adalah sama.

.

8. pajakan diatur melalui syarikat pemajak yang mana mereka tidak mempunyai kepentingan terhadap jentera dan mereka menawarkan sokongan teknikal dan hanya menguruskan proses pajakan.1 Pajakan Pinjaman Dalam kaedah ini. Jentera biasanya dibekalkan oleh pihak ketiga yang mana pembelian jentera dapat dilakukan melalui syarikat pemajak. Kaedah ini memberi kelebihan kepada kontraktor kecil yang tidak mempunyai modal permulaan yang besar kerana ia hanya 2. Terdapat dua bentuk pajakan yang diamalkan iaitu pajakan pinjaman dan pajakan operasi.3. Dalam kenyataan tersebut.8. 2. D EM O . O Operasi pajakan biasanya diuruskan bersama pembekal yakni pihak yang O LS berhubung dengan pihak pemajak dalam urusan bayaran pajakan atau sewaan. Pihak kontraktor membayar bayaran pajakan atau sewaan untuk kegunaan jentera yang diperoleh.2 Pajakan Operasi menawarkan servis yang merupakan sebahagian daripada pemasaran produk mereka. Sebagai contoh. Modal yang perlu dikeluarkan seperti mana pajakan pinjaman akan diserahkan kepada syarikat pajakan iaitu pihak yang memiliki jentera tersebut. pajakan operasi mungkin menjadi lebih murah daripada pajakan pinjaman. syarikat pembekal mempunyai simpanan jentera terpakai dan jentera ini dipajakkan kepada mana-mana pihak yang memerlukannya.3.34 insuran jentera tersebut. Tempoh dan kos adalah berbeza daripada pajakan pinjaman kerana kewujudan SY ST pembekal dan syarikat pajakan mempunyai kepentingan ke atas jentera tersebut.

.

BAB 3 KAEDAH MEMBUAT KEPUTUSAN 3. Antara kajian yang pernah dilakukan berkaitan pemilihan jentera ialah dengan menggunakan kaedah ‘Genetic Algorithms’ membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah berkaitan cara mengoptimunkan pengeluaran dan meminimumkan jumlah kos jentera yang terlibat dalam pemindahan SY ST tanah yang perlu dibuang daripada kawasan perlombongan.1 Pengenalan Perkembangan kajian berkaitan pemilihan jentera merupakan satu pendekatan yang amat penting terutamanya kepada pihak kontraktor. Walaupun berbagai-bagai kaedah yang telah dilakukan terhadap perkara tersebut. Technique For Others Reference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) dicipta O oleh A. 1981. maka tidak semestinya hanya satu kaedah sahaja yang terbaik yang boleh diaplikasikan dalam pemilihan sesuatu jentera. kualiti dan masa sesuatu projek pembinaan. pemaju dan juga jurutera perancang yang menitikberatkan aspek kos. Kajian beliau berkisar tentang sistem sokongan dalam Terdapat pelbagai kaedah dalam menyelesaikan masalah yang mengandungi O LS D EM O . Multi-Criteria Decision Making). banyak kriteria (MCDM. Antaranya ialah Elimination and Choice Translating Reality (ELECTRE) oleh Roy and Vincke.Haidar (1999).

.

O LS tepat lagi bahawa AHP menggunakan pelbagai peringkat struktur hirarki berdasarkan D EM O kepada MCDM yang dibangunkan oleh Saaty pada tahun 1970 dan diterbitkan . 1994a). seterusnya menganalisis mengikut keputusan sebagai perkembangan atau kemajuan analisis SY ST Belton dan Gear berpendapat bahawa terdapat masalah dalam penggunaan AHP. Pada asasnya. criteria.3 Latarbelakang AHP AHP merupakan suatu alat bantuan untuk membuat keputusan berdasarkan melalui bukunya yang bertajuk The Analythic Hierarchy Process pada tahun 1980. subkriteria dan pilihan atau alternatif. pula menganggap AHP sebagai analitik dengan menggunakan nombor. Ia menyediakan suatu mekanisme untuk meningkatkan kekonsistenan jika perbandingan yang dibuat tidak berapa konsisten. Golden et al. Ini kerana susunan alternatif mengikut keutamaan yang dibuat oleh AHP akan berubah jika alternatif baru dimasukkan ke dalam set alternatif yang telah dianalisis. suatu hirarki kerana menstrukturkan masalah kepada peringkat-peringkat tertentu serta suatu proses kerana masalah tersebut ditangani secara langkah demi lanhkah. Kekuatan AHP ini terletak pada kebolehannya untuk menstrukturkan masalah yang kompleks. tidak berstruktur serta mempunyai pelbagai jenis anggapan atau criteria”. Ia juga mengambilkira perasaan dan emosi sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan. Lebih matlamat. Partovu menggambarkan AHP sebagai “suatu alat untuk membuat keputusan bagi masalah yang kompleks. Suatu set perbandingan secara berpasangan kemudiannya digunakan untuk membuat pemilihan alternatif terbaik berdasarkan criteria yang ditetapkan. pelbagai kritikan telah dibuat terhadap AHP. AHP barfungsi dengan cara memberi keutamaan kepada alternatif yang penting mengikut criteria yang telah ditetapkan (Saaty. Saaty (1987) menjawab kepada kritikan tersebut berkata bahawa dengan memperkenalkan alternatif yang baru menyebabkan maklumat yang baru juga turut diperkenalkan atau O Semenjak diperkenalkan. serta masalah yang melibatkan kepada pelbagai bentuk criteria.38 3.

.

Aras 1 Objektif Aras 2 Kriteria 1 LS Kriteria 2 Sub-Kriteria Alternatif 2 D Kriteria ke-n Sub-Kriteria Alternatif ke-m Aras 3 Sub-Kriteria ST Aras k SY O Alternatif 1 Rajah 3.40 3.1 Fasa Pemecahan Prinsip utama dalam AHP ialah memecahkan masalah kepada hirarki. Contoh adalah seperti dalam Rajah 3. Bilangan peringkat bergantung kepada bilangan maklumat yang diperolehi untuk dianalisa. diikuti oleh criteria. Saaty berpendapat bahawa struktur hirarki memberi kemudahan untuk memberi gambaran keseluruhan berkenaan dengan hubungan yang kompleks dan proses untuk membuat pertimbangan.Mempunyai Aras sehingga k O EM O Hirarki ialah gambarajah pokok yang mewakili masalah yang kompleks mengikut . subkriteria dan sebagainya dan diakhiri dengan alternatif yang telah ditetapkan. peringkat-peringkat tertentu. criteria dan alternatif.1 yang melibatkan matlamat.1 : Struktur Hirarki .4. Peringkat pertama ialah matlamat yang akan dicapai.

.

42 Perbandingan secara berpasangan perlu dibuat pada setiap peringkat hirarki berhubungkait dengan peringkat di atasnya. Jadual 3. 1980) SY ST O O LS D EM O . Proses ini boleh dibuat dari atas ke bawah struktur hirarki.1 menunjukkan skala perbandingan bagi setiap nilai keutamaan yang digunakan bagi membandingan dua atau lebih kriteria dan alternatif.1 : Skala Perbandingan Secara Berpasangan (Saaty. Jadual 3.

.

Ia membantu untuk mengenalpasti kesilapan . O pemberat matrik.(λmax-n) perlu bersamaan dengan sifar untuk memperolehi Ketidakkonsistenan (IR) dan ia boleh dikira menggunakan formula berikut: SY ST melalui perbandingan secara berpasangan untuk matriks yang berlainan saiz. CI boleh dikira untuk setiap matriks dengan formula berikut: Indeks Kekonsistenan. Nilai piawai RI diberi dalam Jadual 3.4. Nilai λmax boleh diperolehi dengan mengira terlebih dahulu jumlah berpasangan dengan setiap vektor keutamaan. CI = (λ max − n ) (n − 1) n = saiz matriks Perbezaan (λmax-n) boleh digunakan D untuk mengukur λmax diperoleh dengan λmax = Nilai Eigen maksimum keputusan yang baik.4 Menilai ketidakkonsistenan AHP menyediakan pengukuran untuk menilai darjah ketidakkonsistenan yang semasa perhitungan dibuat. Semakin hampir CI ke sifar. elemen bagi setiap matrik berpasangan yang terlibat secara keseluruhannya adalah lebih baik sifat kekonsistenannya. dengan mendarabkan setiap matrik pemberat perbandingan LS CR atau IR = CI RI ketidakkonsistenan. Menurut Saaty.44 3.2 O diperolehi dengan mengira Nisbah Kekonsistenan (CR) atau dikenali sebgai Nisbah Indeks Rawak (RI) ialah simulasi secara rambang nombor yang dihasilkan EM O Kekonsistenan boleh dipanggil Indeks Konsistenan (CI). Maka mendapatkan purata bagi setiap nilai matrik tersebut.

.

Kajian hanya memberi tumpuan kepada kaedah ‘Analytic Hierarchy Process’ (AHP) dan SY ST kaedah ini dijadikan sebagai panduan dalam pembentukan model AHP kemudian.perbendingan berpasangan. Cara ia berfungsi dengan menentukan pertimbangan daripada data-data yang . vii. Perisian ini menyediakan penyelesaian matematik secara sistematik dan tersusun dalam membuktikan keputusan yang diperolehi yang diperlukan 3.6 Kesimpulan berkaitan berkaitan permasalahan membuat keputusan yang banyak kriteria. Ia berupaya membuat semakandan kiraan semula terhadap pertimbangan yang ditentukan pada setiap peringkat hirarki. O Kesimpulannya.secara lisan dan sebagainya. D EM O vi. ix. viii. terdapat banyak kaedah dalam menyelesaikan permasalahan O LS oleh pengguna. Ia tidak memerlukan keputusan berbentuk angka seperti graf. Ia juga dapat menentukan sifat ketidakkonsistenan pada pertimbangan yang ada dan seterusnya meminimumkannya dalam memperolehi keputusan yang tepat.46 v. Ini kerana teori AHP telahpun menukar keputusan dalam bentuk skala iaitu daripada satu hingga sembilan ada dan mennyukat sifat kekonsistenan pada setiap pertimbangan.

.

Ini bagi memudahkan pihak responden menjawab di samping pemahaman terhadap soalan tersebut dan masa yang diperlukan bagi menjawab segala soalan yang dinyatakan. 4. • Mengenalpasti jenis dan jenama jentera pengorek yang lazim digunakan berhubung dengan jenis pembinaan yang dijalankan.1 Rekabentuk Borang Soal Selidik SY ST kepada maklumat yang diperolehi daripada literatur dan juga pengalaman lepas.1 Kaedah Soal Selidik (Questionnaire Survey) Kaedah ini bertujuan mendapatkan maklumat terhadap pembinaan yang lazim pemilihan jentera pembinaan adalah praktikal dan realistik.48 4.1. saliran dan O Soal selidik yang berkaitan dengan objektif kajian direkabentuk berdasarkan O LS D EM O dijalankan oleh pihak kontraktor dalam industri pembinaan merujuk kepada . Terdapat tiga objektif dikenalpasti antaranya ialah :• Mengenalpasti penglibatan pihak kontraktor dalam projek pembinaan untuk jangka masa 5 tahun yang lepas. Bentuk soalan yang perlu dijawab oleh pihak responden hanyalah berupa soalan objektif. Sasaran responden ditumpukan kepada pihak kontraktor yang menjalankan kerja-kerja kejuruteraan awam seperti kerja tanah.2.2. • Mengetahui dan menentukan rank bagi setiap faktor pemilihan yang digunakan dalam pemilihan jentera pengorek. • Mengkaji kaedah dan faktor pemilikan yang digunakan bagi memperolehi sesuatu jentera pengorek.

.

n1.2.3 Kaedah Analisis Data akan dianalisis dengan menggunakan kaedah indeks relatif (RI) iaitu berdasarkan formula berikut : ST O Σn Data Likert Scale yang deperolehi dari pengumpulan data hasil soal selidik SY Di mana. penemuduga akan menerangkan secara ringkas dan padat terhadap objektif kajian.n2..50 4. temuduga juga diteruskan pada waktu yang sama. Setiap temuduga yang dijalankan mengambil masa lebih kurang satu jam. Semasa temuduga. Walaupun soalan diserahkan kepada responden.. Lokasi temuduga dijalankan sama ada di pejabat mahupun di pejabat tapakbina. Kaedah ini memberikan keputusan yang lebih jelas dan tepat terhadap pemilihan dan pemilikan sesuatu jentera serta kriteria 4. = bilangan responden bagi setiap keutamaan masing-masing = n1 + n 2 + n3 + n 4 + n5 O RI = LS penting yang diambilkira dalam menentukan jentera yang ingin digunakan. Segala perkara dan maklumat yang dinyatakan oleh responden akan dicatat secara bertulis dan juga menggunakan kaset..2 Kaedah Temuduga Kaedah temuduga merupakan kaedah yang efektif untuk mendapatkan secara lisan antara penemuduga dan pihak responden.n3. n1 (1) + n 2 (2) + n3 (3) + n 4 (4) + n5 (5) 5Σn D EM O maklumat dengan lebih mendalam bagi sesuatu topik atau isu melalui interaksi .

.

5. Lain-lain 13% Jurutera Awam 19% SY ST 4. Pembinaan bangunan O Jadual 4.52 4.1. diikuti pula pengarah iaitu sebanyak 25%.1 Penglibatan Syarikat Dalam Projek Pembinaan pihak kontraktor untuk jangka masa lima tahun yang lepas. Susunan ‘rank’digunakan bagi menunjukkan jenis pembinaan yang sangat kerap sebagai nombor satu (1) dan paling tidak kerap atau tiada sebagai nombor lapan (8). Pembahagian pihak responden boleh dilihat pada Rajah 5.5. Pihak yang mempunyai peratusan tertinggi ialah pengurus projek iaitu sebanyak 43%.2.2: Jawatan responden dalam syarikat kontraktor LS Pengurus Projek 43% D Pengarah 25% EM O dibahagikan kepada empat pihak berdasarkan jawatan dalam syarikat kontraktor .1 Maklumat Latarbelakang Daripada analisis terhadap latarbelakang syarikat. jurukur bahan dan ketua eksekutif. jurutera awam sebanyak 19%.2 menunjukkan jenis projek pembinaan yang kerap dijalankan oleh O Rajah 4. pihak responden boleh pembinaan. sementara 13% pihak lain termasuklah penyelia tapak bina.

.

48 . paling tinggi peratusannya ialah Kobelko dengan 41%.30 0.54 0.40 0. 4.29 0.90 1. Bagi jentera Shovel. jenama tertinggi ialah JCB dengan 57% dan Case sebanyak 43%.5. peratusan tertinggi ialah jenama JCB dengan 57%.20 0. Jenis Caterpillar lazim digunakan iaitu 67% bagi jentera Dragline dan 100% bagi jentera Clamshell.2 Jenis Jentera Pengorek Dalam Projek Pembinaan Rajah 4. Jentera Dragline dan Clamshell sedikit bilangan penggunaannya dalam projek pembinaan. diikuti Caterpillar dengan 29% dan Case sebanyak 14%.3: Graf Indeks Relatif – Kekerapan jenis projek pembinaan bagi 5 tahun EM O 0.50 0.30 0. Case sebanyak 11% dan jenis Athey dan Harnischfeger tidak digunakan.80 0.37 0. diikuti JCB 26%.34 0.70 0. jenama yang O LS D Rajah 4. Bagi jentera SY ST Backhoe.79 0.51 0.4 menunjukkan jenis jentera pengorek dan juga jenama yang biasanya digunakan oleh pihak kontraktor dalam melaksanakan projek pembinaan.60 Indeks Relatif yang lepas. O Di sini dapatlah dijelaskan bahawa bagi jentera jengkaut (Excavator).00 0.54 Bangunan Tembok Penahan Jenis Projek Pembinaan Jalan Raya Sistem Saliran dan Pembentungan Jambatan Lain-lain Menara Empangan 0.

.

Peratusan bagi keputusan kaedah pembelian ditunjukkan sepeti mana dalam Rajah 4.6: Kaedah pembelian jentera D Secara Terus 33% EM O . LS Secara Pinjaman 22% Secara Sewa Beli 45% SY Rajah 4. O ST O beli dengan masing-masing mempunyai peratusan sebanyak 45% dan 33%.5: Kaedah pemilikan jentera pengorek 4.4 Pembelian Jentera Secara lazimnya. secara sewa beli dan juga secara pinjaman.5. Keseluruhannya.pihak responden menyatakan bahaya mereka kerap membeli jentera secara terus dan sewa Pembelian secara pinjaman amat kurang dilakukan iaitu sebanyak 22%.56 Pajakan 5% Pembelian 24% Penyewaan 71% Rajah 4.terdapat tiga cara pembelian jentera dilakukan sama ada secara terus.6.

.

didapati bahawa faktor kegunaan masa hadapan adalah faktor yang paling penting dengan indeks relatif 0. penyelidik mengkaji dengan lebih terperinci apakah kriteria yang menyebabkan kebanyakan responden melakukan kaedah pembelian dan penyewaan. Maka.8. Sekiranya kontraktor kelas rendah.didapati bahawa mereka lazimnya O LS Masa projek pembinaan yang singkat Harga jentera yang mahal Kegunaan masa hadapan EM O 32 21 16 16 5 Pajakan % . Berdasarkan jadual 4.7 SY ST memiliki jentera pengorek secara pembelian dan penyewaan berdasarkan Rajah 4.8: Kriteria pemilihan kaedah pemilikan jentera 4. 50 45 40 35 30 35 31 25 20 15 10 5 0 Pem belian Penyew aan 4 4 4 19 17 14 14 13 15 22 D 6 5 Kemampuan syarikat Jentera sedia ada tidak mencukupi Kos penyelenggaraan yang tinggi Saiz projek yang kecil Rajah 4. diikuti saiz projek dengan O Pembelian dan Penyewaan Daripada kajian terhadap responden.58 moadal sesebuah syarikat.87.3.5. mereka hanya menggunakan kaedah pajakan bagi memiliki jentera pembinaan.

.

Maka.80 0. kaedah dan panduan perlu ada supaya jentera yang dipilih LS D EM O Bilangan jentera sedia ada Boleh diperolehi di pasaran Kos penyelenggaraan Kegunaan masa hadapan Jangka hayat jentera Harga Modal Saiz projek Susut Nilai % Faedah .60 0.30 0.78 0.87 0.60 1.90 0.8 Panduan Dalam Memilih Jentera Pengorek Sesebuah jentera pengorek yang ingin digunakan perlulah dimiliki dengan tersebut sesuai dan dapat melaksanakan kerja yang diperlukan mengikut kehendak dan spesifikasi kerja.00 0.80 0.70 0.83 0.40 0.70 Rajah 4.78 Indeks Relatif 0.50 0.70 0.20 0. SY ST O mempunyai panduan atau kaedah dan selebihnya 78% mempunyai panduan dalam O pelbagai cara.10. Berdasarkan Rajah 4.76 0.5.77 0.9: Graf Indeks relatif-Faktor-faktor Jentera disewa atau dibeli 4. hanya 22% pihak responden tidak memilih jentera pengorek.

.

pihak kontraktor perlu mempertimbangkan peratus peruntukan untuk jentera tersebut. Didapati .9 SY ST jentera kerja tanah juga dikategorikan sebagai kos langsung. Daripada kajian dan boleh dilihat berdasarkan Rajah 4.62 4.2 Keberkesanan Panduan Yang Digunakan Rajah 4. Keadaan sangat tidak berkesan tidak menjadi pilihan responden kerana panduan yang digunakan sekarang memadai ataupun berguna kepada mereka dalam menentukan jentera pengorek yang sesuai untuk digunakan dalam sesebuah projek pembinaan yang sedang dilaksanakan.13.8. didapati bahawa 43 peratus responden menyatakan mereka memperuntukkan 10-20% daripada kos projek untuk jentera O Peruntukan Kos Jentera Kerja Tanah Daripada Jumlah Kos Projek Dalam projek pembinaan.12: Keberkesanan panduan yang digunakan 4. Maka.5. Berkesan 40% LS Biasa 40% Rajah 4. kos yang diperlukan hanya untuk peruntukan O D Tidak Berkesan 7% EM O Sangat Berkesan 13% dalam memilih jentera pengorek yang sesuai dalam projek pembinaan. Hanya 13% menyatakan sangat berkesan dan 7% tidak berkesan.5.12 menunjukkan keberkesanan panduan atau kaedah yang digunakan bahawa sebanyak 40% responden menyatakan berkesan dan biasa.

.

Didapati bahawa faktor saiz kerja adalah faktor yang sangat penting iaitu dengan nilainya 0. O O EM O Jurutera Tapak 14% .14: Pihak yang menentukan pemilihan jentera 4.4 menunjukkan LS faktor-faktor D pemilihan jentera pengorek berdasarkan nilai relatif indeks.66 iaitu dalam lingkungan sederhana SY ST penting. Ini kerana dalam projek pembinaan. Diikuti pula purata kedalaman yang dikorek dengan nilai relatif indeks 0.64 Pengurus Projek 71% Pengurus Jentera 5% Lain-lain 5% Pihak Perunding 5% Rajah 4.87.83. aktiviti kerja pengorekan adalah berbeza-beza dan jentera tertentu sahaja yang sesuai yang berupaya melaksanakan kerja tersebut bergantung kepada saiz kerja pengorekan. kemudian kedudukan ketiga dikongsi oleh faktor kekangan terhadap masa dan jenis tanah dengan relatif indeks sebanyak 0.5.11 Faktor-Faktor Pemilihan Jentera Pengorek Jadual 4. Faktor lain boleh dirujuk pada Rajah di bawah. Ini mungkin disebabkan pihak kontraktor menggunakan kaedah penyewaan jentera dan hal yang berkaitan dengan pengurusan jentera telah diserahkan kepada pihak penyewa jentera.88 dan dirank pada kedudukan teratas. Faktor yang terendah ialah kos pengangkutan dengan nilai indeks relatifnya 0.

.

20 juga menunjukkan nilai indeks relatif bagi setiap kriteria 1.88 LS 0.70 0.88.16: Pemilihan jentera pengorek berdasarkan keadaan tanah EM O Kos pengangkutan Kadar Pengeluaran Jentera Jarak pemunggahan Ciri-ciri jentera pemunggah Kekangan ruang kerja Kekangan masa aktiviti Saiz kerja hingga Rajah 4.60 0.80 Jenis Tanah Purata Kedalaman yang dikorek O 0.70 0.15: Faktor-faktor pemilihan jentera pengorek O ST 0.00 Rajah 4.83 0.71 D 0.40 1. 0. keadaan operasi.81 0.60 0.87 Keadaan Tanah SY Rajah 4.83 dan nilai seterusnya boleh dirujuk pada Rajah 4.17 pemilihan jentera pengorek iaitu kriteria keadaan tanah.80 Indeks Relatif 0. Didapati bahawa faktor saiz kerja adalah tertinggi dengan indeks relatif 0. kos operasi dan juga kos pemilikan.00 .20 0. Rajah 4.83 0. diikuti kekangan terhadap masa aktiviti dengan 0.16 di bawah.66 0.15 menunjukkan sebahagian faktor-faktor pemilihan jentera pengorek yang tidak mempunyai sub-kriteria.66 Rajah 4. ciri fizikal jentera.40 0.20 0.

.

90 1. diikuti faktor kos untuk tayar.63 0.71 0. minyak.00 Kos Operasi Gaji Operator .00 Ciri Fizikal Jentera LS 0.40 0.minyak. didapati bahawa faktor yang paling penting di kalangan sub-kriteria tersebut ialah faktor penyenggaraan dan baik pulih dengan nilai indeks relatif sebanyak 0.50 0.70 0.77 0.30 0.60 0.19: Pemilihan jentera berdasarkan kos operasi Kos operasi juga salah satu faktor pemilihan jentera dan mengandungi tiga EM O Kapasiti maksimum minyak petrol/diesel Kelajuan jentera Kapasiti timba (bucket) Jangka hayat operasi (operating life) Putaran kerja (work cycle) 1.63.77 0.67 O 0.pelincir dan bekalan elektrik D 0.serta gaji operator.71 0.80 0.80 0.20 0. pelincir dan O Rajah 4.70 Penyenggaraan dan baik pulih Tayar.68 nilai dengan 0.30 0. 0.74 0.71 nilai indeks relatif dan faktor yang paling rendah ialah kapasiti maksimum minyak dengan 0.19. minyak.50 0. Berdasarkan Rajah 4.60 0.77.40 0. tayar. pelincir dan bekalan elektrik.90 Rajah 4.18: Pemilihan jentera pengorek berdasarkan ciri fizikal jentera SY ST sub-kriteria iaitu penyenggaraan.70 0.20 0.

.

2 ST sesebuah jentera khususnya jentera pengorek. suatu sistem dibangunkan bertujuan SY menyelesaikan permasalahan tersebut yang berkaitan dengan pemilihan.1 Pengenalan Bab ini menjelaskan secara terperinci pembentukan dan operasi sistem prototaip yang ingin di bangunkan menggunakan konsep model AHP . Pada kebiasaannya. Terdapat juga penjelasan terhadap cara sistem prototaip beroperasi dan juga dibincangkan ciri-ciri yang terdapat dalam sistem ini. O Pembentukan Model AHP Pembentukan model bermula apabila wujudnya masalah berkaitan pemilihan O LS D EM O . 5. Maka.BAB 5 PEMBENTUKAN DAN OPERASI SISTEM PROTOTAIP 5. pihak kontraktor hanya berdasarkan pengalaman dan maklumat yang lepas untuk memilih dan memiliki jentera pengorek. Sistem yang diwujudkan mampu mempertimbangkan dari segi faktor teknikal dan ekonomi.

.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan jentera boleh dibahagikan kepada lapan kategori dan disusunkan pada peringkat 1 dalam model. Rajah 5. kriteria.1). ditemu ramah sehingga hirarki yang terakhir terbentuk. penyelesaian bagi alternatif iaitu D EM O pertimbangan dan pengubahsuaian terhadap struktur hirarki bersama pihak yang . SY ST O O LS nod bagi setiap kategori pada peringkat 1.72 Kaedah susunan digunakan bagi membina hirarki dalam perisian Expert Choice. Akhirnys. sub-kriteria dan juga alternatif. Ini menjelaskan tentang kriteria utama dalam pemilihan jentera. Proses yang terlibat termasuklah rekabentuk. Peringkat 2 pada model (17 nod) mentakrifkan sub-kriteria (jentera pengorek) disusunkan pada peringkat 3 yang menjelaskan sebagai pilihan yang ada untuk pihak yang ingin mendapatkan keputusan dalam memilih jentera yang paling sesuai dalam pembinaan. Pemilihan jentera pengorek yang paling sesuai dijadikan sebagai matlamat (goal) dalam membuat keputusan dan berada pada peringkat 0 pada model untuk menjelaskan sebagai nod matlamat (rujuk Rajah 5.1 menunjukkan struktur hirarki yang mengandungi matlamat (goal). Pihak kontraktor yang benar-benar memahami dalam bidang jentera pembinaan telahpun ditemu ramah dan analisis secara protokal juga terlibat dalam proses merangka struktur hirarki.

.

Ini menunjukkan kedua-dua element tersebut adalah sama penting (equal important). Jadual perbandingan berpasangan yang mengandungi peringkat 1 dengan peringkat 2 dan peringkat 2 dengan peringkat 3 juga ditunjukkan dalam lampiran B. fizikal jentera.2 Perbandingan Secara Berpasangan Langkah kedua ialah mengenalpasti keutamaan (weight) bagi setiap kategori menggunakan perbandingan secara berpasangan. Segala pengadilan dan pertimbangan yang dimasukkan adalah menggunakan skala perbandingan berpasangan dalam konsep AHP (rujuk jadual 3. Segala matrik yang dibandingkan secara SY ST berpasangan antara nod dalam hirarki boleh diwujudkan dengan menggunakan prosedur yang sama. kos operasi.Ini menunjukkan bahawa keadaan tapak bina adalah sangat penting (very strong) apabila dibandingkan dengan masa (Rajah 5. O O LS keputusan pertimbangan terhadap relatif keutamaan bagi faktor yang terletak pada D EM O setiap peringkat. perbandingan bagi kadar 1 boleh ditentukan dalam perbandingan antara keadaan tapak bina dengan keadaan tanah (Rajah 5. Sebagai contoh. berdasarkan pengadilan dan pertimbangan pihak yang menentukan keputusan dengan .keadaan tanah. Pada perbandingan berpasangan digunakan bagi setiap kategori merujuk kepada satu iaitu berada pada peringkat atas yang bersebelahan dan nilai kadarnya dimasukkan ke dalam matrik perbandingan.74 5.2. dan pihak pembuat keputusan (decision maker) boleh melakukan pengadilan mengikut kepenting relatif pada setiap elemen yang berhubung dengan matlamat keseluruhan iaitu memilih jentera pengorek yang paling sesuai khususnya jengkaut serbaguna (backhoe).3). Elemen pada peringkat kedua (keadaan tapak bina.2). Prosedur yang sama juga boleh diulang dan nilai keutamaan 7 ditentukan untuk membezakan keadaan tapak bina dengan masa berhubung dengan matlamat. kos pemilikan dan masa) diatur ke dalam matrik.1 dalam bab 3). apabila segala pengadilan dan peringkat 1 berhubung dengan matlamat (peringkat 0).

.

2. Alternatif lain menerima timbangan (weight) dalam pembahagian kepada alternatif tertinggi meliputi setiap kriteria. Menurut Forman dan Shvarstman (2000).76 5. distributive mode digunakan untuk menerbitkan keputusan akhir. Oleh sebab kadar keutamaan bagi semua alternatif perlu dirujuk sekali lagi kepada peringkat kedua sistem pemilihan jentera pengorek. Ideal Mode adalah lebih sesuai apabila pihak pembuat keputusan menginginkan keputusan berkaitan memilih hanya satu alternatif dan alternatif lain tidak diperlukan. Distribution Mode mengagih-agihkan nilai pertimbangan dibahagikan ke dalam pembahagian relatif kepada peratus keutamaan bagi setiap alternatif. Ideal Mode menetapkan pertimbangan penuh untuk setiap kriteria kepada alternatif yang berada kedudukan tertinggi di bawahnya. Proses sintesis menukar kesemua keutamaan setempat (local) ke dalam seluruh pertimbangan alternatif. Alternatif yang paling sesuai adalah merupakan alternatif yang mengandungi keutamaan paling tinggi. O O LS (weight) kriteria di antara alternatif.Dalam perisian Expert Choice. Oleh kerana itu. Distribution Mode dan Ideal Mode merupakan dua kaedah sintesis yang boleh digunakan bagi menghasilkan keputusan. pertimbangan (weight) kriteria D EM O seluruh model selepas pengadilan dan penilaian dilakukan bagi menerbitkan . Keutamaan bagi semua alternatif dijumlahkan untuk SY ST menghasilkan alternatif terbaik. Seluruh keutamaan bagi setiap alternatif kemudian dijumlah untuk menghasilkan keseluruhan atau keutamaan yang telah disintesis.3 Proses Sintesis Model AHP Sintesis melibatkan proses pertimbangan (weight) dan gabungan keutamaan keputusan terakhir. Distribution Mode sesuai bagi perkara berkaitan alternatif.

.

Access).78 5. Ia mengandungi beberapa fail termasuklah : • Teks yang menggambarkan matlamat. • Fail Microsoft Word yang bertindak sebagai sumber maklumat untuk pemilihan jentera. Maklumat Media – Pengguna boleh memasukkan gambar berkaitan dengan aktiviti pengorekan tanah. Terdapat tiga fail Microsoft Word yang mengandungi belakang (Backhoe) iaitu Case. LS maklumat terperinci pada setiap jenis jenama jentera jengkaut bajak D EM O fail Microsoft Office (Word. juga seperti fail yang lain . Antaranya ialah klien. dan bagaimana perbandingan berpasangan dilakukan. Dokumen maklumat adalah permulaan digunakan sebagai langkah komunikasi bersama pengguna dan untuk tujuan persembahan. • Fail Microsoft Excel berfungsi sebagai tempat simpanan data input dan maklumat yang diperlukan dihimpun ke dalam satu fail yang dikendalikan. memberi maklumat tambahan berhubung dengan kenapa kriteria atau sub-kriteria dipilih. Rajah 5. PowerPoint. Maklumat didapati semasa proses literatur yang digunakan untuk membangunkan fail ini.4 menunjukkan gambaran dokumen maklumat yang dibangunkan dalam model AHP. JCB dan Ceterpillar. Excel. Maklumat yang dihimpun digunakan untuk menyokong membuat keputusan terutamanya semasa proses perbandingan ST SY O berpasangan model AHP. pengurus projek. jurutera tapak dan juga penyelia tapak.3 Proses Membina Dokumen Maklumat Dokumen maklumat adalah objek teks yang banyak dan boleh memasukkan yang mengandungi audio.gambar dan video. Beberapa spreatsheet dibentuk dalam fail data input yang mengandungi : O Maklumat Projek – Maklumat berkaitan dengan lokasi tapak projek pembinaan dan juga direktori iaitu panduan untuk menghubungi pihak yang terlibat.

.

80 Rajah 5. O O LS D EM O . Ia telah direkabentuk SY ST membenarkan pertimbangan oleh pengguna dalam proses membuat keputusan.4: Dokumen maklumat berkaitan rekabentuk model AHP. 5.5 menunjukkan aliran sistem prototaip ini beroperasi.4 Operasi Sistem Prototaip Sistem pemilihan jentera pengorek yang diwujudkan menyediakan alat sokongan bagi membantu jurutera tapak dan pengurus projek untuk memilih jentera pengorek yang paling sesuai dalam sesuatu projek pembinaan. Rajah 5.

.

window pertama yang ditunjukkan ialah ‘Model View’. rujuk seksyen 5. • Alternatif – Tiga jenis jentera pengorek Backhoe merupakan alternatif. Untuk memaparkan dokumen maklumat. pengguna perlu click pada ikon buku bewarna merah pada toolbar. • Dokumen Maklumat – Mengandungi maklumat bagaimana sistem beroperasi dan menghubungkan fail dokumen maklumat lain.6 menunjukkan ‘Model View’ dan telah dibahagikan kepada tiga seksyen: • Tree View – Hirarki yang ditunjukkan melalui tetingkap manakala matlamat (goal) untuk memilih jentera pengorek yang paling sesuai.. SY ST O O LS D EM O mengandungi enam kriteria utama dan tujuhbelas sub-kriteria .82 dibuka.3. Rajah 5.

.

84 Ikon Dokumen Maklumat Tetingkap Tree View LS Tetingkap Dokumen Maklumat D Tetingkap Alternatif SY ST O O Rajah 5.6: Model Pemilihan Jentera Pengorek EM O .

.

Case adalah Strong ke Very strong berbanding JCB yang berhubung dengan saiz kerja dalam kriteria keadaan tapak bina.8).5 Menentukan Pertimbangan Dalam Perbandingan Berpasangan Pertimbangan terhadap relatif keutamaan bagi setiap kriteria dilakukan berada peringkat tertinggi atau matlamat). nisbah O LS 5. 2. 4. Pertimbangan terhadap relatif keutamaan alternatif (pemilihan jentera) dilakukan berhubung dengan setiap jenis kriteria (kriteria pada peringkat bawah). Skala berbentuk lisan (verbal) ST SY O yang ditunjukkan boleh diubah ke atas dan ke bawah bergantung kepada kedudukan yang difikirkan sesuai untuk membuat pertimbangan yang paling sesuai. jenis pertimbangan tersebut ialah ‘preference’. Proses di atas berulang sehingga perbandingan untuk saiz kerja telah dilakukan. Daripada Menu. Ketidaksejajaran bertujuan menentukan kesilapan yang mungkin semasa pertimbangan dilakukan oleh pengguna.8 menunjukkan contoh petimbangan iaitu.4. Pilih sub-kriteria saiz kerja yang berada di bawah hirarki kriteria pertama dalam keadaan tapak bina. Langkah prosedurnya ialah: 1. 3. pengguna ingin membuat pertimbangan terhadap pemilihan jentera yang berhubung dengan setiap kriteria saiz kerja dalam keadaan tapak bina. Equal bermaksud sama penting dan Extreme bermaksud kriteria mempunyai keutamaan daripada 9 atau 10 kepada 1. Rajah 5. Sebagai contoh. dan Extreme. Moderate. Pengguna akan dipaparkan ‘Verbal Comparison window’ (rujuk Rajah menggunakan Equal. pilih Assesment dan kemudian pilih Pairwise.Ketidaksejajaran berada pada pahagian bawah kiri matrik. Strong.86 5. Seleps pengguna membandingkan alternatif berhubung kriteria. Verbal Judgement digunakan untuk membuat perbandingan dengan D EM O berhubung dengan kriteria di atasnya dalam nod hirarki (sama ada kriteria yang . Secara umumnya.

.

88 kemudian klik ‘Assesment’ diikuti ‘Pairwise’ seterusnya mengulagi proses 1 hingga 5 bagi proses perbandingan berpasangan. O ST SY O Rajah 5. sub-kriteria dan alternatif) dalam model AHP. (kriteria. Bahagian seterusnya menjelaskan bagaimana mensistesis keputusan daripada analisis sensisif.8: ‘Verbal Comparison Window’ LS D EM O Sekarang pengguna telah melakukan pertimbangan terhadap semua faktor .

.

2.11. Sintesis yang ideal ‘Ideal Synthesis’ perlu digunakan apabila pengguna ingin mengetahui hanya satu alternatif dan alternatif lain tidak digunakan. With respect to the Goal’ untuk menghasilkan paparan seperti dalam Rajah 5.10: Model menunjukkan keputusan sintesis berhubung dengan matlamat Bagi mendapatkan keputusan sintesis: Pilih ‘Synthesize.4.90 Rajah 5. SY ST O O LS D EM O . Maklumat lanjut boleh dirujuk dalam seksyen 5. ‘Distributive Analysis’ digunakan apabila pengguna berminat pada sesuatu alternatif yang utama di mana alternatif yang banyak boleh dipilih.

.

Rajah 5. ‘Gradient’.92 Bentuk bagi setiap jenis graf sensitif grafikal ditunjukkan pada Rajah di bawah yang mengandungi graf ‘Performance’. ‘Dynamic’.12: Graf Sensitif ‘Dynamic’ SY ST O O LS D EM O . ‘Head to Head’ dan ‘Two Dimensional Plot’.

.

16: Graf Sensitif ‘Two Dimensional Plot’ O O LS D EM O .15: Graf Sensitif ‘Head to Head’ SY ST Rajah 5.94 Rajah 5.

.

19: Sumber maklumat bagi jentera jenis Caterpillar O O LS D EM O .96 Rajah 5.18: Sumber maklumat bagi jentera jenis JCB SY ST Rajah 5.

.

6.BAB 6 KESIMPULAN DAN CADANGAN 6. beberapa cadangan terhadap kajian yang perlu diteruskan mada masa hadapan juga dijelaskan. Selain itu.1 Pengenalan Bab ini meringkaskan secara menyeluruh terhadap kajian yang telah dilaksanakan dan satu rumusan dibuat berdasarkan keputusan yang diperolehi dalam bab 5 yang merujuk kepada objektif kajian.2 SY ST kaedah ‘Analythic Hierarchy Process’ mengandungi tiga objektif kajian yang dinyatakan dalam Bab 1. Penilaian terhadap objektif tersebut perlu dilakukan dan ini bertujuan memastikan segala objektif kajian telah dipenuhi dan O Penilaian Objektif Kajian yang telah dijalankan iaitu bertajuk pemilihan jentera menggunakan O LS D EM O . soal selidik dan temuduga. Kupasan secara terperinci terhadap ketiga-tiga objektif kajian akan dilakukan berdasarkan keputusan yang diperoleh daripada kajian literatur.

.

dragline dan clamshell masing-masing sebanyak 5 peratus. jentera pengorek yang terlibat ialah jengkaut (excavator). menjimatkan buruh dan meningkatkan kualiti O Jentera sememangnya sangat berguna dalam projek pembinaan kerana ia O LS D EM O mengaut. bilangan mengikut jenama jentera yang digunakan juga dikaji dan didapati bahawa jenis Case adalah tertinggi. Aktiviti pengorekan juga terlibat dalam kerja tanah dan segala jenis jentera pengorek adalah termasuk dalam skop kajian. bukan sahaja berupaya membantu memendekkan tempoh pembinaan tetapi juga mengurangkan kos sesuatu projek. didapati bahawa 44 peratus pihak responden menggunakan excavator. jengkaut seret (dragline). jengkaut serbaguna (backhoe). Pengikis biasanya digunakan untuk kerja pemotongan dan penimbusan tanah (cut & fill). Ketiga-tiga jenama ini dijadikan alternatif dalam pemilihan jentera di mana termasuk dalam model AHP yang akan dijelaskan dalam penilaian objektif ketiga. Aktiviti pencerunan hanya melibatkan penggunakan jentera pengikis (scraper). shovel pula sebanyak 11 peratus.Maka.100 yang bertujuan memadatkan tanah supaya menjadi kukuh dan padat dari segi struktur tanah. kaki bergetar dan pneumatik. penyodok (front-shovel). Bagi setiap jentera tersebut. Kajian mendapati peratusan yang tinggi terhadap excavator dan backhoe kerana jentera tersebut berupaya melakukan kerja tanpa bersyaratkan keadaan tapakbina dan masa SY ST kerja. Empat jenis penggelek yang biasa digunakan bergantung kepada jenis tanah ialah penggelek roda licin. Bagi setiap jenis jentera tersebut mempunyai fungsi tersendiri tetapi fungsi utama keempat-empat jentera tersebut ialah berupaya melakukan aktiviti pengorekan tanah sama ada secara statik ataupun bergerak. Berdasarkan analisis soal selidik. Ia berupaya bekas (bowl). diikuti bakhoe dengan 34 peratus. pembinaan. membawa dan menuang tanah dengan hanya menggunakan peparang dan . diikuti JCB dan Caterpillar. jengkaut kapal cekup (clamshell). kaki biri-biri.

102 i. Pembelian

Didapati bahawa peratusan responden sebanyak 24 peratus menunjukkan

disebabkan kemampuan syarikat yang menjadi faktor utama, diikuti pula faktor kegunaan masa hadapan dan juga jentera sedia ada tidak mencukupi. Dapatlah

disimpulkan di sini bahawa kemampuan kewangan menjadi faktor penting dalam memilih kaedah pembelian. Fakta tersebut dikukuhkan lagi dengan keputusan terhadap kaedah pembelian secara sewa beli sebanyak 45 peratus, secara terus 33

peratus dan secara pinjaman 22 peratus. Maka, dapat disimpulkan bahawa faktor kewangan dan kegunaan masa hadapan mempengaruhi pemilihan kaedah pembelian.

ii.

Penyewaan

Secara ringkasannya,didapati bahawa pihak responden lazimnya memiliki jentera secara penyewaan. Ini disokong dengan 71 peratus responden menyatakan ya. Ini kerana kebanyakan mereka menyatakan bahawa projek pembinaan yang dijalankan kebanyakannya adalah sederhana dan kecil dan masa projek pembinaan adalah singkat. Kaedah ini dipilih mungkin menjimatkan kos sesebuah syarikat. Maka, dapat disimpulkan bahawa faktor saiz projek dan masa pembinaan yang singkat mempengaruhi pemilihan kaedah penyewaan.

SY

ST

peratus pihak responden memilihnya. Ini disebabkan kebanyakan mereka tidak mempunyai kewangan yang kukuh dan saiz projek yang kecil seterusnya membantutkan memiliki jentera melalui kaedah lain. Maka, dapat disimpulkan bahawa faktor kewangan dan saiz projek mempengaruhi pemilihan kaedah pajakan.

O
iii. Pajakan Kaedah ini paling kurang dipraktikkan dalam industri pembinaan dan hanya 5

O

LS

D

EM O

bahawa kebanyakan pihak kontraktor tidak berminat memilih kaedah ini mungkin

104 6.3 Kelebihan Prototaip

Sistem prototaip yang dibangunkan memberi banyak kelebihan dan manfaat

dan juga pihak lain yang terlibat dalam pemilihan jentera terutamanya jentera pengorek. Antara kelebihan sistem prototaip ialah :

i.

Menyediakan rangka kerja struktur yang jelas kepada pengguna dalam membuat keputusan iaitu memilih jentera pengorek yang paling sesuai. Pertimbangan yang digunakan ialah aspek teknikal yang berkaitan dengan jentera tersebut.

ii.

Sangat sesuai sebagai sumber maklumat yakni mengandungi pelbagai maklumat berkaitan jentera pengorek bagi membantu pengguna dalam proses membuat keputusan.

iii.

Menjelaskan bahawa penggunaan sistem prototaip adalah mudah iaitu sistem ini berupaya mendapatkan keputusan yang bernas dan wajar dengan menggunakan laporan grafik dan analisis bersifat sensitif.

iv.

Sistem ini boleh bertindak sebagai alat bantu mengajar untuk jurutera tapak atau pengurus projek yang akan melibatkan diri dalam industri

ST
v.

SY

O

pembinaan pada masa hadapan dengan memberi mereka maklumat asas terhadap jentera pengorek yang digunakan dalam projek pembinaan.

Sistem ini berkemungkinan berguna kepada kontraktor yang ingin memenangi tender projek kerana ia keupayaannya memberi keputusan yang rasional dan wajar terhadap jenis jentera yang akan digunakan dalam projek pembinaan kelak. Ini disebabkan sistem ini boleh menghasilkan laporan grafik dan analisis bersifat sensitif terhadap sesuatu jentera pengorek.

O

LS

D

EM O

kepada pihak kontraktor khususnya pengurus projek dalam sesuatu projek pembinaan

.

Berupaya LS menyediakan perbandingan D secara kuantitatif terhadap kriteria dengan menggunakan pertimbangan daripada pembuat keputusan dalam menentukan keutamaan (weight). v. berkaitan dalam membuat keputusan masih lagi diperlukan dan penting terutamanya dalam aplikasi sains dan kejuruteraan. Kaedah Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan dalam pemilihan jentera kerana beberapa sebab dan antaranya ialah :- Memperbaiki proses membuat keputusan – struktur hirarki digunakan dalam merumuskan secara teratur model AHP yang membolehkan jurutera tapak atau pengurus projek menggambarkan secara sistematik masalah pemilihan dari segi kriteria. Keputusan secara berangka diperoleh daripada peringkat sintesis yang memberikan kefahaman yang jelas semasa membuat pilihan dalam proses membuat keputusan. Penggunaan peisian Expert Choice yang berdasarkan teori AHP membuatkan ia mudah untuk difahami dan diaplikasikan. Ini secara langsung memberikan jurutera dan pengurus ST SY O O projek membandingkan alternatif yang ada dalam memilih jentera pengorek yang paling sesuai. dan Keputusan yang diperolehi mirip terhadap kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik yang mencadangkan penggunaan AHP untuk Multiple Criteria Decision Making (MCDM). sub-kriteria dan alternatif yang sesuai. kajian yang . EM O kualitatif dan Walaupun kajian terhadap (MCDM) tidak lagi berakhir. Kajian merumuskan bahawa kaedah (MCDM) sepatutnya digunakan sebagai alat sokongan dalam memberikan keputusan (decision support tools) dan bukannya bermaksud sebagai alat yang memberikan keputusan terakhir sahaja.106 ia dioperasikan berdasarkan metodologi AHP.

.

6 Penutup menggunakan panduan yang spesifik dalam memilih jentera pembinaan. ‘Analytic Hierarchy Process’ (AHP) khususnya penggunaan perisian Expert Choice dalam sistem pemilihan jentera pengorek dapat meningkatkan dan memperbaiki keputusan SY ST yang dibuat oleh pihak kontraktor khususnya jurutera tapak. Oleh hal yang demikian.cukai dan harga jentera perlu dihuraikan secara terperinci supaya suatu pengkalan data diwujudkan bertujuan memahami terhadap jentera yang ingin dimiliki sama ada jentera baru atau sedia ada. pengurus jentera dan pengurus projek.108 kepada pihak kontraktor malah juga dalam pendidikan tinggi di Malaysis terutamanya pelajar-pelajar dalam bidang kejuruteraan mekanikal. 6. Mereka hanya menggunakan maklumat dan pengalaman yang ada tanpa teknik dan kaedah yang sistematik yang boleh membantu mereka dalam proses membuat keputusan berkaitan pemilihan jentera.insurans. 4. Sistem prototaip yang diwujudkan berupaya menyediakan struktur rangka kerja yang sistematik dan jelas seterusnya meningkatkan proses membuat keputusan yang sedia ada. menggunakan kaedah ‘Analytic Hierarchy Process’. O O LS Kajian yang dijalankan menjelaskan bahawa pihak kontraktor tidak D EM O penyewaan atau pajakan dilakukan dan seterusnya dimodelkan dengan . Setiap kriteria iaitu faedah. Industi pembinaan khususnya pihak kontraktor perlu mengambil kesempatan dan manfaat atas kejayaan pelaksanaan kajian terhadap sistem protaip yang diwujudkan berhubung pemilihan jentera kerana ia memberi banyak kebaikan dari segi aspek teknilal dan ekonomi. Kajian berkaitan pemilikan jentera sama ada secara pembelian. kajian telah mewujudkan suatu sistem prototaip berhubung pemilihan jentera khususnya jentera pengorek yang bertujuan membantu pengguna membuat pemilihan.

.

Universiti Islam Antarabangsa Perpustakaan Negara Malaysia Stuart Wood. And Methods.L.110 Nunally.Equipment And Methods. Jr (1977). S. New Jersey: Prentice Hall Peurifoy.R. SY ST O O LS D EM O Malaysia: States Of America: McGraw-Hill Companies . Inc.W (1998). United Rafikul Islam (2003). New Jersey: Prentice-Hall. Equipment. Construction Methods And Management. Construction Planning. . (1996). The Analytic Hierarchy Process:An Effective Multi-Criteria Decision Making Tool. Heavy Construction.

.

A. MAKLUMAT LATARBELAKANG SYARIKAT 1. SOAL SELIDIK BERKAITAN KRITERIA PEMILIHAN JENTERA KERJA TANAH Tujuan : Soal selidik ini adalah untuk penyelidikan di UTM bagi mendapatkan maklumat berkaitan kriteria pemilihan jentera kerja tanah yang dijalankan oleh pihak pengurusan firma/syarikat yang tertentu. Jawatan / Position : ________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Tel/Fax : ________________________________ 5. Nama Responden / Name of Respondent _________________________________ 2. Nama Syarikat dan Alamat / Company Name and Address : LS D Nama Penyelidik Kursus : Mazlan B.Segala maklumat dalam soal selidik adalah SULIT dan digunakan hanya untuk penyelidikan sahaja.112 NO RUJUKAN : UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Fakulti Kejuruteraan Awam.Segala bentuk soalan telahpun direka bagi mencapai objektif kajian. 81310 UTM Skudai. E-mail/URL : ____________________________ SY ST O __________________________________________________________________ O 3.Terima kasih. Mohd Hashim : Tahun 5 – Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam ( Pengurusan Pembinaan ) EM O . JOHOR.

.

Apakah kaedah pemilikan yang dilakukan bagi memiliki sesuatu jentera pengorek? Pembelian Secara sewa beli Jentera Pengorek Excavator Backhoe Shovel Dragline Clamshell Secara terus Secara pinjaman Penyewaan Pajakan 4.114 3. Pilih kriteria yang digunakan untuk setiap kaedah pemilikan jentera yang dinyatakan? Kaedah Pemilikan Penyewaan Pembelian Pajakan 5. Jika kaedah penyewaan jentera dilakukan. apakah jangka masa penyewaan yang digunakan? Jenis Jentera Excavator Backhoe Shovel Dragline Clamshell O O LS Harian Mingguan Kemampuan syarikat Masa projek pembinaan yang singkat Jentera sedia ada tidak mencukupi Harga jentera yang mahal Kos penyelenggaraan yang tinggi Kegunaan masa hadapan Saiz projek yang kecil SY ST D Bulanan Tahunan EM O .

.

1 Keadaan Kerja 8. Nyatakan tahap keutamaan terhadap faktor-faktor dalam pemilihan jentera pengorek : PANDUAN 1 = Tidak Penting 4 = Penting LS 2 = Kurang Penting 5 = Sangat Penting No. 1.115 6. 8. 4. I Faktor-Faktor Pemilihan Jentera Pengorek D 3 = Sederhana Penting SY ST O 5.2 Keadaan Pengurusan 8. 9. 2. 4. O 1. 8.1 Jenis Tanah 4. 7. 6.3 Keadaan Cuaca dan Suhu Ciri-ciri fizikal jentera EM O 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 . 3. Saiz kerja yang dilakukan Kekangan terhadap masa aktiviti Kos pengangkutan Keadaan Tanah 4. 2 = Kurang Penting 5 = Sangat Penting 3 = Sederhana Penting Faktor-faktor jentera disewa atau beli Harga modal Susut nilai Jangka hayat jentera % Faedah Kos penyelenggaraan Boleh diperoleh dipasaran Kegunaan masa hadapan Saiz projek Bilangan jentera sedia ada 7. 9. 3.1 Jarak antara tapak bina dengan kawasan penimbunan Keadaan Operasi 8. 7. 5. 2. Nyatakan tahap keutamaan dalam memiliki jentera sama ada secara beli atau sewa berdasarkan faktor-faktor berikut : PANDUAN 1 = Tidak Penting 4 = Penting No.2 Purata kedalaman yang dikorek Kekangan ruang kerja Ciri-ciri jentera pemunggah Lokasi kawasan penimbunan 7. 6.

.

118 Matrik Perbandingan Berpasangan: Peringkat 1 berhubung kepada Peringkat 0 (matlamat) SY ST Matrik Perbandingan Berpasangan: Peringkat 2 berhubung kepada Peringkat 1 (Keadaan tapak bina) O O LS D EM O .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful