မာတိကာ

၁။ ကိုယ့္လူေတြကလည္း တေမွာင့္
၂။ ေလွ်ာက္ရမယ့္လမ္း (သို႔မဟုတ္) လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း
၃။ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တိုက္ပြဲ၀င္သံခ်ပ္Aေတြး
၄။ ေသြးမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ဖို႔မ်ားတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီပြဲသိမ္း
၅။ သံဃာေတြAေပၚ လူမဆန္စြာျပဳမူတဲ့ နAဖစစ္ေၾကာေရးစခန္းက Aျဖစ္Aပ်က္
၆။ မူႀကိဳေက်ာင္းကေလး၊ ေရာင္စံုေဘာလံုးမ်ားနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ Aတိုက္Aခံေတြ
၇။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းသာ ေျပာလိုက္ပါရေစေတာ့ …
၈။ နAဖေရႊ႕တဲ့ ကေလးကြက္ Aန္Aယ္လ္ဒီAတြက္ မဟာAခ်က္
၉။ (၆၄) ႏွစ္ေျမာက္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ေမြးေန႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားလြတ္ေျမာက္ေရး Aေတြးစမ်ား
၁၀။ ဆီသည္မလက္သုတ္၀တ္ ျဖစ္ေနရသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ ႏႈတ္ထြက္စကားတခြန္း
၁၁။ Aရင္းAႏွီး ႀကီးမားလြန္းတဲ့ ရွစ္ေလးလံုးသင္ခန္းစာမ်ား
၁၂။ ရာဇာလီ-ဂမ္ဘာရီ-ဘန္ကီမြန္း-ဂ်င္မ္၀က္ဘ္၊ ‘ရက္စက္တယ္’ နဲ႔ ဒီမိုကေရစီပြဲႀကိဳက္ခင္မ်ား
၁၃။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ နAဖ Aက်ပ္Aတည္းမ်ား
၁၄။ Aစြမ္းAစျပဖို႔Aခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ Aန္Aယ္လ္ဒီ
၁၅။ ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕ ဂို႔စ္လမ္းျပေျမပံု၊ ကုပ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း စိတၱဇနဲ႔ ဘုရင္႐ူးေရာဂါ

ကိုယ့္လူေတြကလည္း တေမွာင့္
Aခုတေလာမွာ ဘီဘီစီက ဆရာUီးေက်ာ္ဇံသာကလည္း ဖြသလားမေမးနဲ႔။ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၄) ရက္ေန႔ညက
လည္း ကိုမိုးသီးဇြန္နဲ႔ နAဖေရွ႕ေနတုိ႔ကုိ တည္ေပးၿပီး ဖြလိုက္ျပန္ၿပီ။ ဖြလြန္းAားႀကီးလု႔ိ ဆရာေက်ာ္ဇံသာကုိ
ဆရာေက်ာ္ဇံဖြလုိ႔ေတာင္ ကင္ပြန္းတပ္ရမလို ျဖစ္ေနၿပီ။ ဖြတာဟာ သတင္းသမားေတြAလုပ္၊ မေျဖႏုိင္ မေျဖ
တတ္လို႔ ေျမာင္းထဲက်တာ ခင္ဗ်ားတုိ႔Aလုပ္လုိ႔ သေဘာထားမယ္ဆုိ ရင္ေတာ့လည္း က်ေနာ့္Aေနနဲ႔ ပခံုး
တြန္႔႐ံုကလြၿဲ ပီးလုိ႔ ဘာမွမေျပာလိုေၾကာင္းပါ။ ဒါေပမယ့္ Uီးေက်ာ္ဇံသာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတေယာက္ပါ။
ျမန္မာႏုိင္ငံသားတေယာက္Aေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ႕ ခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡA၀၀နဲ႔ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵေတြကုိ
ေတာ့ သတင္းသမားျဖစ္တဲ့ ဆရာေက်ာ္ဇံသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားေလာက္ဘူးလုိ႔ ေAာက္ေမ့မိတာပဲ။ လ်စ္လ်ဴ
မ႐ႈဘးူ ဆုိရင္ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြဟာ ဖြသင့္မဖြသင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ရမယ့္ ကိစၥေတြပါ။
ဒီကေန႔ ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပႆနာAရပ္ရပ္ရဲ႕ လက္သည္တရားခံဟာ နAဖစစ္Aုပ္စုပါ။ စားေန
က်ေၾကာင္ဖားေတြလုိျဖစ္ေနတဲ့ နAဖစစ္Aုပ္စုဟာ Aာဏာကုိ လက္မလႊတ္ခ်င္တာေၾကာင့္ Aခုလုိ ေနာက္
ဆက္တဲြျပႆနာေတြ တသီတတန္းႀကီး ျဖစ္ေနရတာပါ။ ျပည္သူလူထု လိုခ်င္ေနတာက ဒီမိက
ု ေရစီ၊ သူတုိ႔
ေပးေနတာက ဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈပါ။ သူတို႔Aေနနဲ႔ ဘာလုိ႔ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ေနသလဲ။ ရွင္းပါတယ္။ Aာဏာလက္
မလႊတ္ခ်င္လုိ႔ပါ။ Aေျဖက လံုး၀ကုိ ရွင္းေနပါတယ္။ Aာဏာ လက္မလႊတ္ခ်င္တဲ့ ျပႆနာပါ။
ျပည္သူလူထုေနနဲ႔ လက္တဆုပ္စာ စစ္Aုပ္စုက Aာဏာလက္၀ါးႀကီးAုပ္ေနတာကုိ မႀကိဳက္တဲ့Aေၾကာင္းနဲ႔
ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ လုိလားေၾကာင္းကုိ ရွစ္ေလးလံုးAေရးေတာ္ပံုနဲ႔ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြမွာ Aခုိင္A
မာ သက္ေသျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ Aဲဒီရလဒ္ကုိ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ၿပီး Aာဏာလႊဲေပးဖုိ႔Aေရး နAဖစစ္Aုပ္စုက
Aေၾကာင္းAမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ကလိန္ကက်စ္လုပ္ေနလုိ႔ AခုAခ်ိန္Aထိ ပြဲက မၾကာသင့္ဘဲ ၾကာေနတာပါ။ Aဲဒီ
ေတာ့ AခုAခ်ိန္ဟာ Aဲဒီ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးAတြက္ လက္တဆုပ္
စာ စစ္Aာဏာရွင္တစုနဲ႔ ျပည္သူလူထုႀကီး ဆက္လက္ စီးခ်င္းထုိးေနၾကတဲ့Aခ်ိန္ပါ။ နAဖနဲ႔ Aန္Aယ္လ္ဒီပဲ
စီးခ်င္းထုိးေနတယ္လုိ႔ ျမင္လုိ႔မရပါဘူး။ Aန္Aယ္္လ္ဒီပါတီက ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ပါတီျဖစ္ေနလုိ႔
သာ Aန္Aယ္လ္ဒီနဲ႔ နAဖစီးခ်င္းထုိးသလုိ AေနAထားမ်ဳိး ျမင္ေနရတာပါ။ တကယ္ေတာ့ ၉၀ ေရြးေကာက္
ပြဲရလဒ္ကုိ Aန္Aယ္လ္ဒီလည္း မပိုင္ပါဘူး။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း မပိုင္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုAေနနဲ႔
သူတုိ႕ရဲ႕Aသည္းၾကားက မဲျပားေတြနဲ႔ တခဲနက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရခဲ့လုိ႔ ေAာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ လူထုေAာင္ပြဲႀကီး
ပါ။ Aဲဒီရလဒ္ကို ျပည္သူလူထုကသာ ပုိင္ပါတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဒီရလဒ္ကုိ နAဖလည္းဖ်က္လုိ႔ မရပါဘူး။
Aန္Aယ္လ္ဒီလည္း ဖ်က္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ျပည္သူကသာလွ်င္ ဖ်က္သိမ္းခြင့္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵမပါ
ဘဲ Aဲဒီရလဒ္ကို ဖ်က္ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့ရင္ ႀကိဳးစားတဲ့သူဟာ သမုိင္းတရားခံျဖစ္မွာ AေသAခ်ာပဲ။
Aဲဒီေတာ့ လူထုဆႏၵကို ေလးစားတယ္ဆုိရင္ နAဖဘက္က လုပ္ေပးရမယ့္တာ၀န္က ရွင္းရွင္းေလးပါ။ လႊတ္
ေတာ္ေခၚေပးဖုိ႔ပါပဲ။ ဟုိတေလာကေတာ့ နAဖက ေျပာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးရေAာင္ ေရြးေကာက္ခံ
ထားရတဲ့ Aမတ္က ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိလုိ႔လဲတဲ့၊ လုပ္ပံု။ စစ္ဗိုလ္ေတြက သူတို႔႐ူးခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ခ့ဲတဲ့ A
ခ်ိန္တုန္းက Aမတ္ေတြကုိ မတရားဖမ္းဆီး၊ ညႇU္းဆဲ၊ ေထာင္ခ်၊ ေမာင္းထုတ္၊ Aတင္းAက်ပ္ ႏုတ္ထြက္
ခုိင္းတာေတြ လုပ္ခဲ့ၿပီး Aခုက်မွ Aမတ္ေတြဆုိၿပီး Aသံေကာင္း ဟစ္ေနျပန္တယ္။ ဒါလည္းရပါေသးတယ္
လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ နAဖAေနနဲ႔ Aာဏာလႊဲေပးဖုိ႔သာ တကယ္ေစတနာရွိေသး႐ိုးမွန္ရင္ လုပ္ေပးဖုိ႔တာ၀န္
က လစ္လပ္သြားတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ ၾကားျဖတ္ (Aစားထုိး) ေရြးေကာက္ပြဲေတြလုပ္ၿပီး ျပည္သူလူထုကုိ မဲ
ေပးေရြးခုိင္းဖုိ႔ပါပဲ။ Aဲဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြက ထြက္ေပၚလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္Aသစ္ေတြနဲ႔
က်န္ရွိေနေသးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြေပါင္းၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ ေခၚယူက်င္းပေပးရင္ နAဖ
ကို တျပည္လံုးကသာမက တကမၻာလံုးကပါ ခ်ီးက်ဴးလုိက္မယ့္Aမ်ဳိးလုိ႔ ေျပာလိုက္ခ်င္ပါတယ္။

Aန္Aယ္လ္ဒီရဲ႕ တာ၀န္ကလည္း လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးေရး ေတာင္းဆုိဖုိ႔နဲ႔ နAဖက ေခၚမေပးရင္ ကိုယ့္တာ
၀န္က လႊတ္ေတာ္ေခၚႏုိင္ေAာင္ႀကိဳးစားဖုိ႔ပဲ။ မတတ္သာတဲ့Aဆံုး ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေရးနည္းလမ္းကုိ သံုးၿပီး
လႊတ္ေတာ္ေခၚသင့္ရင္လည္း ေခၚရေတာ့မွာပဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္
စားလွယ္AေရAတြက္က တေယာက္တည္းျဖစ္ေနUီးေတာ့ နAဖလုပ္ေနတဲ့ Aမ်ဳိးသားညီလာခံကိုယ္စား
လွယ္ေတြ Aားလံုးထက္စာရင္ လူထုကုိယ္စားျပဳေနလုိ႔ပါပဲ။
Aထက္ကေျပာခဲ့တာေတြကုိ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မွလည္း နAဖေရာ Aန္Aယ္လ္ဒီပါ လူထုဆႏၵကုိ ေလး
စားၿပီး တာ၀န္ေက်ရာေရာက္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ နAဖ Uီးစီး
က်င္းပေပးတဲ့ ကမၻာသိေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ၿပီး နAဖေတြAပါA၀င္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ တခဲနက္မဲေပးမႈမွာ Aန္
Aယ္လ္ဒီပါတီက မဲAျပတ္Aသတ္နဲ႔ Aႏုိင္ရခဲ့လုိ႔ပါပဲ။ ဆရာေက်ာ္ဇံသာကုိ ဖြတယ္လုိ႔ ေျပာရတဲ့Aေၾကာင္း
က Aထက္မွာ ေျပာခဲ့သလုိ နAဖဘက္က လုပ္ေပးရမယ့္ တာ၀န္က ရွင္းေနတဲ့ ကိစၥႀကီးမွာ နAဖဘက္က
တာ၀န္ရွိသူလည္းမဟုတ္ ဘာမဟုတ္နဲ႔ ဗံုမဟုတ္ ပတ္မဟုတ္လူေတြကို မၾကာခဏ ပြဲထုတ္ၿပီး ပြဲဆူေAာင္ ဖြ
ေနလုိ႔ပါ။ ဆရာဖြတာက Aေရးမႀကီးဘူး၊ ျပည္သူလူထုေတြAေနနဲ႔ ရွင္းၿပီးသားကိစၥေတြကို ဇေ၀ဇ၀ါျပန္ျဖစ္
ေAာင္ လုပ္သလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ ကိုယ့္လူျဖစ္တဲ့ ကုိမိုးသီးဇြန္ကလည္း တေမွာင့္။ ဘာမဟုတ္
တဲ့လူကုိ Aလဲမထုိးႏုိငတ
္ ဲ့Aျပင္ ကဂ်ဳိးဂေဂ်ာင္ AေတြးAေခၚေတြ ေလွ်ာက္ေျပာျပန္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က
AာဏာAတြက္ ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူးတဲ့။ တမတ္သား မကဘူး (၁၀၀) ရာခုိင္ႏႈန္း ယူခ်င္လည္းယူတဲ့။
“ဒုကၡပါလား ကုိမိုးသီးဇြန္၊ စU္းစU္းစားစားေလး ေျပာပါUီး” လုိ႔ပဲ ေျပာလိုက္ခ်င္ေတာ့တယ္။
ဒီကေန႔ ျဖစ္ေနတာက Aာဏာျပႆနာပါ ကုိမိုးသီးဇြန္။ Aာဏာဟာ ျပည္သူလူထုလက္ထဲမွာ မရွိဘဲ နAဖ
လက္ထဲမွာပဲ (၁၀၀) ရာခုိင္ႏႈန္းလံုး ေရာက္ေနလုိ႔ Aခုလုိ မဆံုးႏုိင္တဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေနရတာပါ။ ျပည္သူ
လူထုလက္ထဲကို AာဏာAျပည့္မေရာက္ဘဲ တုိင္းျပည္ကုိ ဘယ္လုိေကာင္းေAာင္လုပ္မွာလဲ။ ျပည္သူလူထု
လက္ထဲ Aာဏာျပန္မေရာက္သေရြ႕ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးမွာ ၀င္႐ႈပ္ေနUီးမွာေပါ့။ တမတ္သားမေျပာနဲ႔ Aျပား
တစိေတာင္ ေပးလုိ႔မရပါဘူး ကုိမုိးသီးဇြန္။ စစ္တပ္ကို သူ႔ေနရာမွန္ သူျပန္ေရာက္ေAာင္သာ ပို႔ေပးရမွာပါ။
တပ္မေတာ္ႀကီးတခုလံုးနီးပါးကလည္း သူ႔ေနရာသူ ျပန္ခ်င္ေနၾကပါၿပီ။ ေမာင္ႀကီးမျပန္ႏုိင္ ျဖစ္ေနတာဆုိလုိ႔
Aေပၚကေန ဗိုလ္က်စိုးမုိးေနတဲ့ နAဖလူလည္တစုေလာက္သာ က်န္ေတာ့တာပါ။ ကမၻာမွာလည္း ဘယ္Aာ
ဏာရွင္ ထာ၀ရစုိးမုိးႏုိင္လုိ႔လဲ။ နAဖAလွည့္လည္း မုခ်ေရာက္လာမွာပါ။ နAဖဟာ မၾကာမီမွာပဲ Aခုေလာ
ေလာဆယ္ ၿငိမ္ေနေသးတယ္လို႔ ထင္ရတဲ့ ျပည္သူလူထုႀကီးနဲ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ၿပီး ေခြးေျပး၀က္ေျပး ေျပးရ
ေတာ့မွာပါ။
Aဲဒီေတာ့ က်ေနာ့္Aေနနဲ႔ ကိုယ့္လူလို႔ထင္ထားတဲ့ ဆရာUီးေက်ာ္ဇံသာကိုလည္း တခုေမတၱာ ရပ္ခံခ်င္ပါ
တယ္။ ဗံုမဟုတ္ ပတ္မဟုတ္ေတြကုိ ပြဲထုတ္ၿပီး AေတြးAေခၚရွင္းေနၿပီးသား ျပည္သူလူထုႀကီးကုိ Aာ႐ံု
ေနာက္ေAာင္ ဖြ႐ႈပ္မလုပ္ဖုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာပါ။ Aဲသလုိမဟုတ္ဘဲ က်ေနာ္တုိ႔က သတင္းသမားမုိ႔ ၾကား
ေနၿပီး ဖြရUီးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ .. ဘာမွမေျပာလိုေတာ့ေၾကာင္းပါ ဆရာေက်ာ္ဇံသာေရ … ဒူးသာဒူး။

(ေဖာ္ျပသည့္ေန႔စဲြ - ၂၀ ရက္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္)

ေလွ်ာက္ရမယ့္လမ္း (သို႔မဟုတ္) လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကသူေတြ လတ္တေလာေရႊ႕ရမယ့္ ႏုိင္ငံေရးေရႊ႕ကြက္ကေတာ့ လံုး၀ကုိ
Aတိမ္းAေစာင္းမခံႏုိင္တ့ဲ AေနAထားပါပဲ။ Aာဏာလက္မလႊတ္ခ်င္တဲ့ နAဖစစ္Aုပ္စု ေရႊ႕မယ့္ေရႊ႕ကြက္
ကုိေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေနရပါၿပီ။ သူတုိ႔လုပ္မွာက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္Aတြင္းမွာ Aမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ A

ၿပီးသတ္မယ္။ ၿပီးရင္ သူတုိ႔စိတ္တုိင္းက် ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု AေျခခံUပေဒကုိ AတုAေယာင္
ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ၿပီး Aတင္းAဓမၼ Aတည္ျပဳဖုိ႔ႀကိဳးစားမယ္။ Aတည္ျပဳၿပီးတာနဲ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္Aတြင္းမွာ ေရြး
ေကာက္ပဲြက်င္းပၿပီး စစ္ဗိုလ္တမတ္သား ေAာ္တုိမစ္တစ္ပါ၀င္မယ့္ ပါလီမန္ကုိ ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ႀကိဳးစားမွာပါ။ ဒါဟာ
နAဖေရႊ႕မယ့္ ေရႊ႕ကြက္ပါ။ Aဲဒီေရႊ႕ကြက္ဟာ ျပဳတ္က်သြားၿပီျဖစ္တဲ့ Aင္ဒိုနီးရွား စစ္Aာဏာရွင္ ဆူဟာတုိ
စိတ္ကူးယU္ခဲ့တဲ့ ေရႊ႕ကြက္ပါ။ ဆူဟာတုိ စိတ္ကူးသာယU္ၿပီး ေရႊ႕ခြင့္မရလိုက္တဲ့ ေရႊ႕ကြက္ကုိ နAဖစစ္Aုပ္
စုက သူတုိ႔Aတြက္ ကယ္ေပါက္(ဂယ္ေဗာက္) Aေနနဲ႔ ေရႊ႕လုိ႔ရေလမလားဆုိၿပီး Aတုခုိးျပင္ဆင္ထားတာပါ။
ဒါေပမယ့္ နAဖAေနနဲ႔ကလည္း Aဲဒီေရႊ႕ကြက္ကုိ ေရႊ႕ဖုိ႔ျပင္ဆင္ထားတယ္ ဆုိ႐ံုပါပဲ။ ေလသံပစ္ထားတယ္
ဆုိေပမယ့္ တကယ္ေရႊ႕ခ်င္မွလည္း ေရႊ႕Uီးမွာပါ။ ေသခ်ာတာတခုကေတာ့ သူတို႔Aေပၚ ဖိAားႀကီးႀကီးမား
မား ထပ္မက်ေရာက္ဘဲ AခုAတုိင္း မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ၿပီး ဆက္ေနလုိ႔ရUီးမယ္ဆုိရင္ ကုတ္ကတ္ၿပီး ေနေန
Uီးမွာပါပဲ။ ျပည္တြင္းျပည္ပဖိAားေတြAရ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ဆက္ေနလုိ႔မရေတာ့ဘဲ ေရႊ႕ကုိေရႊ႕မွ ျဖစ္ေတာ့မယ္
ဆုိတဲ့ AေျခAေနကုိ ဆုိက္လာမွ AဲဒီAကြက္ကုိ သူတုိ႔ေရႊ႕မွာပါ။ ဒါဟာလည္း တုိင္းျပည္ကုိ ေကာင္းေAာင္
လုပ္ခ်င္လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ (ေကာင္းေAာင္လုပ္ဖုိ႔လည္း သူတုိ႔မွာ Aစြမ္းAစမရွိတာကုိ (၁၈) ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ
Aုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ရလဒ္ကုိၾကည့္ရင္ ရွင္းေနပါၿပီ။ တုိင္းျပည္ဟာ Aေပါစားမိတ္ကပ္ေတြ လိမ္းက်ံထားတဲ့ ျပည့္
တန္ဆာမတေယာက္လုိ မ်က္ႏွာမွာေတာ့ မိတ္ကပ္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္မွာ ေရာဂါဗရပြနဲ႔ဆိုသလုိ ျဖစ္ခဲ့ရပါၿပီ။) မ
တတ္သာလုိ႔ Aာဏာရာႏႈန္းျပည့္ Aုပ္စီးထားတာကုိ လက္လႊတ္ရရင္ တမတ္သားေလာက္နဲ႔ဆက္ေနၿပီး ႏုိင္
ငံေရးမွာ Aခ်ိန္မေရြး၀င္႐ႈပ္လိ႔ရ
ု ေAာင္ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ AေနAထားပါပဲ။ ဒါမွလည္း သူတုိ႔စစ္Aုပ္စု လက္
၀ါးႀကီးAုပ္ထားၿပီးျဖစ္တဲ့ Aက်ဳိးစီးပြားေတြကုိ ထိပါးလာရင္ ခ်က္ခ်င္းAာဏာျပန္သိမ္းဖုိ႔ လြယ္ကူမွာကုိး။
သူတုိ႔ေရွ႕က ျပဳတ္က်သြားတဲ့ Aာဏာရွင္ေတြဟာလည္း သူတုိ႔လုိပဲ Aာဏာျမဲဖုိ႔ စိတ္ကူးယU္ႀကိဳးပမ္းရင္း၊ ပုိ
ပိုၿပီး ဖိႏွိပ္ရက္စက္ရင္း ေခြးေျပး၀က္ေျပး ေျပးခဲ့ၾကရတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ Aဆုိပါေရႊ႕ကြက္ကုိ နAဖက ျပင္
ဆင္ထားတာကိုၾကည့္ရင္ ေတြးစရာႏွစ္မ်ဳိး ရွိႏိုင္ပါတယ္။
ပထမေတြးဆခ်က္ ။

။ နAဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေရွ႕ကျပဳတ္က်ခဲ့တဲ့ Aာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ဇာတ္သိမ္း

မလွပမႈေတြကုိ နမူနာမယူေသးဘူးဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။ စစ္တန္းလ်ားကုိ Aသာတၾကည္ ျပန္ခ်င္ပံုမေပၚ
ေသးတာ ေသခ်ာတယ္။
ဒုတိယေတြးဆခ်က္ ။

။ နAဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြAေနနဲ႔ Aာဏာက်ားၿမီးကုိ ဆြဲထားရင္း လႊတ္လို႔မ

ျဖစ္ေတာ့လုိ႔လႊတ္ရင္ ေရွ႕က Aာဏာရွင္ေတြလုိ ငါတုိ႔လည္း ေသခ်ာေပါက္ က်ားကိုက္ခံရေတာ့မွာပဲလုိ႔ ေတြး
ေၾကာက္ၿပီး (ဆူဟာတုိ၊ ဆလုိဗိုဒန္ မီလုိဆီဗစ္နဲ႔ ဆဒမ္ဟူစိန္တုိ႔ရဲ႕ နမူနာေတြကလည္း ပူပူေႏြးေႏြးပဲရွိေသး
ေတာ့ Aေၾကာက္လြန္မယ္ဆုိလည္း လြန္စရာပဲ) က်ားၿမီးကုိ ဆြဲႏုိင္သေလာက္ ဆက္ဆြဲထားဖုိ႔ ျပင္ဆင္တာ
ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
ဒုတိယေတြးဆခ်က္Aတုိင္း Aထက္က ေရႊ႕ကြက္ကုိေရႊ႕ဖုိ႔ ျပင္ဆင္တာဆုိရင္ေတာ့ နAဖစစ္ေခါင္းေဆာင္
ေတြဘက္ကုိ Aၾကံျပဳခ်င္တာရွိပါတယ္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြAေနနဲ႔ AၾကံAုိက္ေနပံုေပၚလုိ႔ ေစတနာAရင္း
ခံနဲ႔ Aၾကံျပဳျခင္းပါ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ Aမွန္တကယ္ က်ားမကုိက္ေစခ်င္တဲ့ ေစတနာန႔ဲပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဆ
ဲ ုိေတာ့
က်ားျပန္ကုက
ိ ္မွာေၾကာက္လု႔ိ က်ားAၿမီးကုိ ဆက္ဆြဲထားလည္း ျဖစ္ျမဲAစU္AလာAရ Aခ်ိန္ၾကာလာရင္
လက္Aံေသလာမွာပဲ။ လက္Aံေသလာရင္ မလႊတ္ခ်င္လည္း က်ားၿမီးက သူ႔Aလုိလို လြတ္ထြက္လာေတာ့
မွာပဲ။ Aဲ .. က်ားၿမီးလြတ္သြားတာန႔ဲ က်ားကိုက္ခံရမွာ ေသခ်ာေပါက္ပဲ။
ခင္ဗ်ားတုိ႔ေရွ႕က ေခြးေျပး၀က္ေျပး ေျပးခဲ့ရတဲ့ Aာဏာရွင္ေတြလည္း လက္Aံမေသခင္ က်ားကုိ ၀ုိင္းထိန္း
ေပးဖုိ႔ AကူAညီေတာင္းရေကာင္းမွန္းမသိဘဲ လက္Aံေသတဲ့Aထိ က်ားၿမီးကုိ ဆက္ဆြဲထားလုိ႔ က်ားကုိက္
ခံခဲ့ၾကရတာပါ။ Aဲဒါေၾကာင့္ နAဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြAေနနဲ႔ က်ားၿမီးဆက္ဆြဲဖုိ႔ မႀကိဳစားဘဲ လက္Aံမ

ေသခင္ က်ားကုိ ၀ိုင္းထိန္းေပးမယ့္လူေတြကုိ AကူAညီေတာင္းပါလုိ႔ ေစတနာနဲ႔ Aၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ လက္
Aံေသေတာ့မွာကုိ ႀကိဳျမင္ေနရလို႔ ေျပာေနတာပါ။ “ခင္ဗ်ားေျပာ တာေတာ့ဟုတ္ပါၿပီ၊ ဘယ္သူေတြက က်ား
ကုိ ၀ုိင္းထိန္းေပးမွာလဲ၊ ခပ္ျမန္ျမန္ေျပာစမ္းပါဗ်” ဆုိရင္ေတာ့ Aခ်ိန္သိပ္မရွိေတာ့တဲ့Aတြက္ Aျမန္ဆံုးပဲ
ေျပာပါေတာ့မယ္ခင္ဗ်ား။ ဟုတ္က့ဲ … ခင္ဗ်ားတုိ႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္တသိုက္ကုိ က်ားမကုိက္ေAာင္ ၀ုိင္းထိန္း
ေပးမယ့္သူေတြဟာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၊ Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေခါင္း
ေဆာင္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ သူတုိ႔တေတြကုိ ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ AကူAညီေတာင္းေစခ်င္ပါတယ္။ ခင္
ဗ်ားတုိ႔ကုိ Aမွန္တကယ္ ကယ္တင္ႏုိင္မွာ သူတုိ႔ပဲရွိပါတယ္။ က်ားကုိ သူတုိ႔ ၀ုိင္းထိန္းေပးၾကပါလိမ့္မယ္။ သူ
တုိ႔တေတြနဲ႔ Aျမန္ဆံုး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲAႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ ျပည္
သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးလုိက္ရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔Aေနနဲ႔ က်ားကုိက္ၿပီးေသမယ့္ Aႏၱရာယ္က Aမွန္တကယ္ ကင္း
ေ၀းမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း Aခ်ိန္မီ ၾကံျပဳလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ႏုိ႔မဟုတ္ရင္ မေတြးရဲစရာပါဘဲ။
ပထမAခ်က္ေၾကာင့္ နAဖက Aထက္က ေရႊ႕ကြက္ကုိ ေရႊ႕ဖုိ႔ျပင္ဆင္ထားတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပည္သူလူထု
ႀကီးနဲ႔ Aတုိက္AခံAင္Aားစုေတြဘက္ကုိ Aၾကံျပဳရပါေတာ့မယ္။ ျပည္သူလူထုဆုိတ့ဲ က်ေနာ္တုိ႔ ခ်စ္တဲ့
က်ားႀကီးကုိ ေရွ႕ဆက္သြားလုိ႔မရ၊ ဘာမွလည္းလုပ္လုိ႔မရဘဲ တပိန္ပိန္တလိန္လိန္ျဖစ္ေAာင္ (၁၈) ႏွစ္ေက်ာ္
ၾကာ Aၿမီးဆြဲထားတဲ့ က်ားၿမီးဆြဲသူ နAဖကို ခပ္ျမန္ျမန္ လက္Aံေသၿပီး ျပဳတ္က်ေAာင္လုပ္ႏုိင္မယ့္ နည္း
လမ္းတခု မၾကာေသးမီက ထြက္ေပၚလာပါၿပီ။ Aဲဒီလမ္းၫႊန္ေကာင္းကုိ ေပးသူကေတာ့ နAဖစစ္Aုပ္စုက
Aေၾကာက္လြန္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕Aက်U္းေထာင္ထဲမွာ (၁၈) ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းထားတ့ဲ Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရ
စီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တUီးျဖစ္သူ တတ္သိပညာရွင္ သတင္းစာဆရာႀကီး Uီး၀င္းတင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ
Uီး၀င္းတင္ ေထာင္ထဲကေပးလုိက္တဲ့ လမ္းၫႊန္ေကာင္းဟာ ဒီမုိကေရစီရရွိေရး (နAဖျပဳတ္က်ေရး) Aတြက္
က်ေနာ္တုိ႔Aားလံုး Aခုိင္Aမာ ဆုပ္ကုိင္ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္မူပါ။ တနည္းAားျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္သူ
ျပည္သားAားလံုး Aမွန္တကယ္ လြတ္ေျမာက္ရာလြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း လမ္းၫႊန္ပါ။
ဆရာUီး၀င္းတင္ေပးတဲ့ လမ္းၫႊန္ကေတာ့ “စု လႊတ္ ေတြ႔ (ေခၚ) ႏုိး သံုး ႏိုး၊ ရံ သံုး ရံ” ပါတဲ့။ စု လႊတ္ ေတြ႔
(ေခၚ) ဆုိတာက ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ AပါA၀င္ ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရမယ္။ ႏုိင္ငံေရး
နဲ႔ပတ္သက္ရင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ႏုိင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြရွိရမယ္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ရွိရမယ္။ ျပည္
သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးရမယ္။
ႏုိး သံုး ႏုိး ဆုိတာက Aခု နAဖေရးဆြဲေနတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒထဲက ပါလီမန္ထမ
ဲ ွာ စစ္တပ္က (၂၅)
ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ရမယ္ဆုိတာကုိ Uီး၀င္းတင္ AပါA၀င္ ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားေတြAားလံုးက လက္မခံဘူး
(ႏုိး)။ ေခ်ာ့ျမဴေရး၀ါဒကုိ လက္မခံဘူး။ ေခ်ာ့ျမဴေရး၀ါဒဆုိတာက ေျပလည္ရာေျပလည္ေၾကာင္း သိုသိုသိပ္
သိပ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာမႈ Aနည္းငယ္နဲ႔ ဟုိလူ႔တမ်ဳိး ဒီလူ႔တမ်ဳိး ညႇိႏႈိင္းတာကုိ လက္မခံဘူး (ႏုိး)။ ေနာက္ဆံုး ႏုိး
ကေတာ့ ဆရာUီး၀င္းတင္Aေနနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွာ ေခါင္းမၫႊတ္ဘူး (ႏုိး)။
ရံ သံုး ရံ ဆုိတာက AခုAခ်ိန္ဟာ စစ္AစိုးရAေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီAေရးလႈပ္ရွားသူေတြကုိ Aႏုနည္းေရာ၊ A
ၾကမ္းနည္းေရာ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ဖြင့္တုိက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိAခ်ိန္မ်ဳိးမွာ AားလံုးAေနနဲ႔ Aမ်ဳိးသားဒီမုိက
ေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ၀ုိင္းရံေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခုAေနနဲ႔က
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ Aားလံုး၀ုိင္းရံရပါမယ္။ ေနာက္ဆံုးတခုAေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚ
ယူေရးကို ၀ုိင္းရံၾကရပါမယ္ဆုိတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ့္တUီးတည္းAေနနဲ႔ကေတာ့ ဆရာUီး၀င္းတင္ ခ်ေပးတဲ့ လမ္းၫႊန္ကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ ေထာက္ခံပါတယ္။
နည္းနည္းျဖည့္စြက္ခ်င္တာတခုပဲ ရွိပါတယ္။ Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီAဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ကုိ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္
သည္ျဖစ္ေစ ၀ုိင္းရံေနၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ Aခ်က္ကုိပါ။ က်ေနာ့္Aေနနဲ႔ Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ကုိ ၀ုိင္းရံရမယ္ဆုိတာကုိ လက္ခံေပမယ့္ လက္ရွိAျပင္မွာ Uီးေဆာင္ေနတဲ့ UီးေAာင္ေရႊ၊ Uီးလြင္တုိ႔ မ်ဳိးခ်စ္ရဲ

ေဘာ္ေဟာင္းေတြရဲ႕ Uီးေဆာင္မႈေနရာကုိ ႏုိင္ငံေရးAရ ထက္ထက္ျမက္ျမက္နဲ႔ ပါးပါးနပ္နပ္ရွိၿပီး လူထုတုိက္
ပြဲလည္းေခၚရဲမယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ Aျမန္ဆံုးAစားထိုးႏုိင္ရင္ Aေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။
Aဲဒါမွလည္း ၀န္းရံရတာ Aဓိပၸာယ္ပုိရွိၿပီး တုိက္ပြဲလည္း ေရွ႕ကုိဆက္ေရြ႕မယ္လုိ႔ ထင္ျမင္မိေၾကာင္း ေျပာ
ၾကားရင္း ဒီမုိကေရစီAစစ္Aမွန္ရရွိေရးAတြက္ ဆရာUီး၀င္းတင္ လိုင္းခ်ေပးတဲ့ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းကုိ တ
ညီတၫြတ္တည္း လုိက္ပါေလွ်ာက္လွမ္းၾကဖုိ႔ တုိက္တန
ြ ္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

(၀င့္ထည္ ကေလာင္Aမည္ျဖင့္

ေရးသားခဲ့သည္။)
(ေဖာ္ျပသည့္ေန႔စဲြ - ၃ ရက္၊ Eၿပီလ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္)

၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တိုက္ပြဲ၀င္သံခ်ပ္Aေတြး
သႀကၤန္မတိုင္မီက NHEC ႐ံုးသုိ႔ ကိစၥတခုႏွင့္Aသြား ဆရာ ေဒါက္တာေAာင္ေက်ာ္Uီး၏ Aျပံဳးမ်က္ႏွာကုိ
ဘြားခနဲ ေတြ႔လုိက္ရသည္။ ဆရာက ေAဘီAက္စ္ဒီAက္ဖ္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္၏ Aေနာက္ပိုင္း တာ
၀န္ခံျဖစ္ၿပီး Aိႏိၵယမွ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆံုရခဲသူမုိ႔ ႐ုတ္ခ်ည္းေတြ႔လုိက္ရျခင္းAေပၚ က်ေနာ္ ေပ်ာ္
သြားသည္။ ဆရာ့ကုိ ၀မ္းသာAားရ ႏႈတ္ဆက္ရင္း ဆရာတုိ႔ထုတ္သည့္ “စိတ္ကူးမျပင္ ထိပ္ဖူး၀င္လိမ့္” သ
ႀကၤန္သံခ်ပ္ေခြေၾကာ္ျငာကို Aင္တာနက္၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားတြင္ ဖတ္ရေၾကာင္း၊ နားေထာင္ခ်င္ေၾကာင္း က်
ေနာ္ ေျပာလုိက္သည္။
ဆရာက မေန႔ကပဲ ဆရာေမာင္လြမ္းဏီထံတြင္ က်ေနာ့္Aတြက္ ေမတၱာလက္ေဆာင္ စီဒီတခ်ပ္ ေပးထား
ေၾကာင္းေျပာ၍ Aျပန္တြင္ ဆရာေမာင္လြမ္းဏီAိမ္သုိ႔ AေျပးAလႊား သြားမိသည္။ ထုိတုိက္ပြဲ၀င္သံခ်ပ္မ်ား
ကုိ ဆရာေAာင္ေက်ာ္Uီးက ျမတ္ထက္Aမည္ျဖင့္ ေရးသားတင္ဆက္ၿပီး Aိႏိၵယေရာက္ ျမန္္မာ့ဒီမုိကေရစီ
Aင္Aားစုမ်ားက တက္တက္ႂကြႂကြ ၀ုိင္းရံထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မႏွစ္ကထုတ္သည့္ သံခ်ပ္Aေခြကို ၾကားခဲ့
ရကတည္းက ဆရာတုိ႔၏ ကလိပံု၊ ရိပံု၊ လက္သံေျပာင္ပံုမ်ားကို ႏွစ္သက္ေနမိသျဖင့္ ယခုႏွစ္Aတြက္ ထုတ္
သည့္ Aေခြကုိလည္း ေၾကာ္ျငာျမင္ျမင္ခ်င္း က်ေနာ္ နားဆင္ခ်င္ေနမိျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာေမာင္လြမ္းဏီထံမွ
Aေခြရသည္ႏွင့္ Aိမ္ျပန္ၿပီး စိမ္ေျပနေျပ နားေထာင္ျဖစ္သည္။
နားေထာင္ရင္း တေယာက္တည္း ျပံဳးစိစိ ျဖစ္ေနရသလုိ Aိႏိၵယ၀ုိင္းေတာ္သားတုိ႔၏ Aႏုပညာ စြမ္းပကားကုိ
လည္း စိတ္ထဲမွ Aျပတ္ခ်ီးက်ဴးေနမိသည္။ သံခ်ပ္ဆုိသည္က ေလာကီလူ႔ေဘာင္Aတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္
လူ႔Aတန္းAစား AလႊာAသီးသီးမွ မေတာ္မတည့္ ကေပါက္တိကေပါက္ခ်ာ တလြဲတေခ်ာ္ Aျဖစ္သနစ္မ်ား
ကုိ ျပဳျပင္ဆင္ျခင္ေစလိုသည့္ ေစတနာAရင္းခံႏွင့္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စား ရပ္တည္ေျပာဆုိေပးသည့္၊ ပညာသားပါ
ပါ သာသာႏွင့္ နာနာႏွက္ေပးသည့္ Aဆင့္ျမင့္ Aႏုပညာပစၥည္းတမ်ဳိးဟု က်ေနာ္ နားလည္ထားသည္။
Aထူးသျဖင့္ Aုပ္စုိးသူ လူတန္းစားတုိ႔ မ်က္စိစပါးေမြးစူးသည့္ Aႏုပညာပစၥည္းလည္းျဖစ္သည္။ Aဘယ့္
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သံခ်ပ္Aမ်ားစုသည္ ျပည္သူလူထုAက်ဳိးကို ေရွး႐ႈကာ Aုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားတုိ႔၏ စြမ္း
ေဆာင္ရည္ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ား၊ ဟာကြက္၊ ေပ်ာ့ကြက္မ်ားကုိ Aဓိကထား ေထာက္ျပေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာျပည္ကုိ ဖြတ္တက္ေAာင္ ဖ်က္ဆီးAုပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္ နAဖစစ္Aာဏာရွင္တို႔က သံ
ခ်ပ္ေခြမ်ား ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိခင
ြ ့္ကုိ Aထူးတလည္ ဆင္ဆာတင္းက်ပ္ထားပံုရေပသည္။ သူတုိ႔၏ ဖိႏွိပ္Aုပ္ခ်ဳပ္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ နယ္ပယ္Aသီးသီးတြင္ AလြဲလြဲAမွားမွားျဖစ္ေနပံု Aျဖစ္သနစ္စုံAား သံခ်ပ္မ်ားျဖင့္ ထုိးႏွက္
တိုက္ခုိက္လာမည္ကုိ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပမည္။ သို႔ႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ သံခ်ပ္ေခြေကာင္းေကာင္း
ေပၚထြက္ခြင့္မရသည္မွာ နAဖသက္ဆုိးရွည္သည့္ ကာလတမွ် ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ သံခ်ပ္ငတ္ေနခ်ိန္တင
ြ ္ ဆရာေAာင္ေက်ာ္Uီးတုိ႔၏ သံခ်ပ္မ်ားကုိ နားဆင္လိုက္ရသည့္Aတြက္ Aာ
သာေျပသြားသလုိ ခံစားရသည္။ ယခုႏွစ္ထုတ္ေ၀သည့္ တုိက္ပြဲ၀င္သံခ်ပ္ေခြ၏ ထူးျခားခ်က္မွာကား ရန္သူန
Aဖကုိ ခ်က္က်လက္က် ထုိးႏွက္ထား႐ံုသာမက Aတုိက္Aခံ ဒီမိုကေရစီAင္Aားစုမ်ား၏ ဟာကြက္၊ ေပ်ာ့
ကြက္မ်ားကုိလည္း ေစတနာပါပါျဖင့္ ထိထား၊ ရိထား၊ ကလိထားသည္ကုိ နားဆင္ရေပသည္။ တေနရာA
ေရာက္တြင္ “မုိးယံမွသည္ ခ်စ္သူဆီသုိ႔” သီခ်င္းAလိုက္ကုိ ဖ်က္ဆိုၿပီး ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္
တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားAား ကလိထားသည္ကုိ နားဆင္ရသည့္Aခါ က်
ေနာ့္စိတ္ထဲ ျပံဳးခ်င္သလုိလုိ ျဖစ္ရမည့္Aစား ဒီမုိကေရစီတိုက္ပြဲAေၾကာင္း ေတြးပူၿပီး ႏံုးခ်င္သလုိ ခံစားလုိက္
ရသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ေAာက္ပါ သံခ်ပ္စာသားမ်ားႏွင့္Aတူ က်ေနာ္၏ စိတ္မ်ား ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ (၂၇) ရက္ေန႔ဆီ
သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားေတာ့သည္။
“ဒီစကားေလးAတုိင္း ေျပာခ်င္ေပ … Aမတ္မင္းတုိ႔ေရ Aဓိပၸာယ္ရွိၾက”
“ေရြးေကာက္ပြဲႀကိဳကာလမွာ … ကတိေပးခဲ့တာ ျပန္သတိရၾက”
“ဒီမိက
ု ေရစီရသည့္တိုင္ … မယိမ္းမယိုင္ ႀကိဳးစားမယ္တဲ့”
“ျပည္သူလူထု လြတ္ေျမာက္ေAာင္ … Aားျပည့္စြမ္းေဆာင္ လုပ္သြားမယ္တ့”ဲ
***
ထုိေန႔က က်ေနာ္၏ ဇာတိၿမိဳ႕တြင္ မုိးဖြဲဖြဲရြာေနသည္။ မုိးဖြဲဖြဲရြာေနလင့္ကစား ၿမိဳ႕ေနလူAမ်ားသည္ မဲ႐ံုမ်ားသုိ႔
ခ်ီတက္ၾကရန္ တာစူေနၾကသည္။ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ Aၿပီးတုိင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးAတြက္ သူတုိ႔ေလးစားAားကုိး
ေသာ

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္

Uီးေဆာင္သည့္

Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ

Aင္တုိက္Aားတုိက္

ေထာက္ခံမႈျပဳၾကရန္ Aသင့္ျပင္ေနၾကသည္။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ Aက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရလင့္ကစား သူမ
၏ ပါတီကုိ ကုိယ္စားျပဳယွU္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ယံုၾကည္မႈAျပည့္
A၀ႏွင့္ ပံုေAာမဲေပးရန္ စိတ္ေစာေနၾကသည္။ လူAမ်ားစု၏ ႏႈတ္ဖ်ားမွ “စုႏုိင္မွ ခ်မ္းသာမည္” ဟူသည့္ ေရြး
ေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ သီခ်င္းစာသားကုိ ရြတ္ဆုိေနၾကသလို မ်က္ႏွာမ်ားတြင္လည္း လြတ္ေျမာက္မႈAျပံဳးပန္းမ်ား
ကိုယ္စီပြင့္လန္းေနၾကသည္။ ေနရာAႏွံ႔တြင္ Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ Aမွတ္လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္
ၾကယ္ျဖဴႏွင့္ A၀ါေရာင္ခြပ္ေဒါင္းပံုပါ Aနီေရာင္Aလံမ်ား၊ ပင္နီAကႌ်မ်ား၊ ရင္ထိုးAနီမ်ား၊ ခေမာက္မ်ား ေဖြး
ေဖြးလႈပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ Aာဏာသိမ္းAဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ န၀တUကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္က ျမန္မာ့Aသံ
ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွေန၍ ျပည္သူမ်ားထံ ကတိေပးစကားမ်ား Aလီလီေျပာၾကားခဲ့ျခင္းAေပၚ ျပည္သူလူထု
က Aမွန္တကယ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္Aျပည့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္
ေပသည္။ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီAေရးေတာ္ပံုကုိ ၿဖိဳခြင္းAာဏာသိမ္းၿပီး (၅) ရက္Aၾကာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္
တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔က တုိင္းျပည္သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္ခြန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္က …
“က်ေနာ္တို႔တေတြဟာ တပ္မေတာ္သားေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ က်ေနာ္
တုိ႔Aဖြဲ႔Aေနနဲ႔လည္း ႏုိင္ငံ့ေက်းဇူးသစၥာကို ခံယူထားတဲ့Aဖြဲ႕ျဖစ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားမ်ားAေပၚ ၀န္ခံ
ထားရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ ကတိသစၥာကုိ မည္သုိ႔ေသာAေၾကာင္းေၾကာင့္နဲ႔မွ် ပယ္ဖ်က္၊ ေဖာက္ဖ်က္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း
ယံုၾကည္ထားရွိေစလုိပါတယ္”

“က်ေနာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္Aေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္သူျပည္သားမ်ားက မိမိတို႔ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီပုိင္ခြင့္Aရ လြတ္လပ္
မွ်တစြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ဖြဲ႕စည္းလုိက္တဲ့ Aစုိးရတရပ္က ေပးAပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳ
ေရး၊ တရားUပေဒစုိးမုိးေရး တာ၀န္ေတြကုိသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံကတိေပးလုိ
ပါတယ္” စသည္ျဖင့္ ကတိေပးစကားမ်ား Aထပ္ထပ္ေျပာၾကားခဲ့ေပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္က ထုိ
သုိ႔ကတိစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သလုိ Aေရြးခ်ယ္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကလည္း ျပည္သူလူထုAား
ကတိစကားေတြ Aထပ္ထပ္ေပးကာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေနၾကပံုမ်ားကုိ သံခ်ပ္နားေထာင္ရင္း က်ေနာ္ ျပန္ျမင္
ေယာင္ေနမိေပသည္။
Aမွန္တကယ္ပင္ ထုိေန႔ (၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔) က ျမန္မာတျပည္လံုးသုိ႔ ေဒၚေAာင္ဆန္းစု
ၾကည္လိႈင္းႀကီး AႀကီးAက်ယ္ ႐ိုက္ခတ္ခ့ဲပါသည္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည့္ မဲဆႏၵနယ္
(၄၈၅)

နယ္တြင္ Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၃၉၂) Uီး ေရြးခ်ယ္တင္

ေျမႇာက္ခံရကာ ရာခုိင္ႏႈန္း (၈၀) ေက်ာ္ျဖင့္ Aျပတ္Aသတ္ Aႏုိင္ရရွိခဲ့ပါသည္။
ထုိေAာင္ပြဲခံရလဒ္ကား ယခုဆုိလွ်င္ (၁၇) ႏွစ္တင္း တင္းျပည့္ခဲ့ေပၿပီ။ ယခုAခါတြင္ တပ္မေတာ္၏ ကုိယ္
စား ကတိစကား Aထပ္ထပ္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္လည္း ကြယ္လြန္ခဲ့ေလၿပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
မႉးႀကီးေစာေမာင္၏ မ်က္ႏွာကုိ Aိုးမဲသုတ္ခဲ့သည့္ ေနာက္တက္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ယခုAခ်ိန္A
ထိ ကမၻာ့Aလယ္တြင္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ရပ္တည္ကာ ျပည္သူလူထုကုိ လက္နက္Aားကိုးႏွင့္ ဖိႏွိပ္Aုပ္ခ်ဳပ္
ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ Aႏိုင္ရ Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္Aား Aာဏာလႊဲေပးရန္ Aမ်ဳိးမ်ဳိးAဖံုဖံု ျငင္းဆန္ၿပီး
ကလိန္ကက်စ္က်ေနဆဲျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္နည္းတူ ကတိစကားAလီလီႏွင့္ ျပည္သူလူထုAား မဲဆြယ္စည္း႐ံုးကာ Aႏိုင္ရရွိခဲ့
ၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ယခုAခါ ေသသူေသ၊ ေထာင္တြင္း၌ တိုက္ပြဲ၀င္သူ၀င္ဆ၊ဲ
ႏုတ္ထြက္သူႏုတ္ထြက္၊ Aညံ့ခံၿပီး နAဖႏွင့္ ပူးေပါင္းသူပူးေပါင္း၊ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၌ ဆက္လက္တိုက္
ပြဲ၀င္သူ၀င္၊ တတိယႏုိင္ငံ၌ ခုိလံႈသူခုိလံႈ၊ ဒုကၡသည္စခန္းသုိ႔ ၀င္သူ၀င္ႏွင့္ AကြဲကြဲAျပားျပား ျဖစ္ကုန္ၾကေပ
ၿပီ။
သို႔ေသာ္ တုိက္ပြဲက မၿပီးဆံုးႏုိင္ေသး။ ဒုကၡပင္လယ္ ေ၀ေနလင့္ကစား ျပည္သူလူထုက စစ္Aုပ္စုကုိ ဆက္
လက္ဆန္႔က်င္ျမဲ ဆန္႔က်င္ေနဆဲ၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က Aဖမ္းခံေနရဆဲ၊ ႏုိင္ငံေရး
သမားမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္Aခ်ဳိ႕ ေထာင္တြင္း၌ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ တိုက္ပြဲ၀င္ေနဆဲ၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္
ေက်ာင္းသားမ်ားက ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ ဆက္လက္Uီးေဆာင္တုိက္ပြဲ၀င္ေနဆဲ၊ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားသူ ဒီမုိကေရစီ
သူရဲေကာင္းမ်ားက Aသက္ႏွင့္ရင္းကာ ဆႏၵျပတုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္ကုိ AေလးAျမတ္ျပဳဖြယ္ ေတြ႔
ျမင္ေနရေပသည္။ ဤသုိ႔ေသာAခ်ိန္Aခါတြင္ ျပင္ပ၌ က်န္ရွိေနေသးသည့္ (သူတုိ႔Aားကိုးတႀကီး မဲေပးခဲ့ၾက
သည့္) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သူတ႔ိုေရွ႕မွ မားမားမတ္မတ္ ျပန္လည္Uီးေဆာင္တုိက္ပြဲ၀င္လာၾကမည္
ကုိ ျပည္သူလူထုAေနႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကUီးမည္မွာAေသAခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ ထုိေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားက ျပည္
သူလူထု၏Aသံကုိ ကိုယ္စားျပဳသည့္ တိုက္ပြဲ၀င္သံခ်ပ္မ်ားတြင္ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေနျခင္းျဖစ္မည္ဟု “စိတ္
ကူးမျပင္ ထိပ္ဖူး၀င္လိမ့္” သံခ်ပ္ေခြကုိ နားေထာင္ရင္း က်ေနာ္ေတြးေတာေနမိပါသည္။
“ဒီစကားေလးAတုိင္း ေျပာခ်င္ေပ .. Aမတ္မင္းတုိ႔ေရ Aဓိပၸာယ္ရွိၾက”
“ေရြးေကာက္ပြဲႀကိဳကာလမွာ … ကတိေပးခဲ့တာ ျပန္သတိရၾက”
“ဒီမုိကေရစီရသည့္တိုင္ … မယိမ္းမယိုင္ ႀကိဳးစားမယ္တဲ့”

“ျပည္သူလူထုလြတ္ေျမာက္ေAာင္ … Aားျပည့္စြမ္းေဆာင္ လုပ္သြားမယ္တ့”ဲ ။

(ေဖာ္ျပသည့္ေန႔စဲြ - ၂၅ ရက္၊ ေမလ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္)

ေသြးမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ဖို႔မ်ားတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီပြဲသိမ္း
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးAေျခAေနကေတာ့ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ Aျမစ္ျပတ္ဖို႔Aေရး တိုင္းျပည္ကို ေနာက္တႀကိမ္
ေသြးနဲ႔ ေဆးခ်Uီးမွ ရမယ့္AေနAထားပါပဲ။ (၈၈) ခုႏွစ္တုန္းကေတာ့ တျပည္လံုးAတိုင္းAတာနဲ႔ ပထမA
ႀကိမ္ ေဆးခ်ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီကေန႔Aထိ ဒီမိုကေရစီသစ္ပင္ ေပါက္မလာခဲ့ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ Aတိုက္
AခံAင္Aားစုေတြဘက္က ေခါင္းေဆာင္မႈAပိုင္းမွာ ခြၽတ္ယြင္းAားနည္း တာေတြရွိခဲ့လို႔ ရတဲ့Aခြင့္Aေရး
ေတြ လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးကုန္ၿပီး စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ေAာက္မွာ ဆက္ၿပီး ျပားျပားေမွာက္ခဲ့ရတယ္။
ျပည္သူေတြရဲ႕ဘ၀ေတြ ဆက္လက္က်ဳိးေၾကခဲ့ရတယ္။ Aဆိုး၀ါးဆံုး၊ Aနိမ့္က်ဆံုး AေျခAေနကို ေရာက္ခဲ့ရ
တယ္။ Aခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔Aမွ် ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့တယ္။ Aဲသလို “က်ေနာ္တို႔
Aတိုက္Aခံေတြဘက္က ေခါင္းေဆာင္မႈAပိုင္းမွာ ခြၽတ္ယြင္း Aားနည္းတာ ေတြရွိခဲ့လို႔” ဆိုတ့ဲ သံုးသပ္ခ်က္
Aေပၚ ၀ိ၀ါဒကြဲခ်င္လည္းကြဲမယ္၊ စိတ္ဆိုး ေဒါသထြက္သူေတြလည္း ရွိခ်င္ရွိမယ္။ ကြဲကြဲ၊ ထြက္ထြက္ မွန္မွန္
ကန္ကန္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ရင္ေတာ့ ဒီAေျဖပဲ ထြက္လာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျပည္သူလူထုAေနနဲ႔က မဆလတပါတီAာဏာရွင္စနစ္ကို ၿဖိဳခ်ခဲ့တဲ့Aေရးမွာ ေသြး
ေျမလည္း က်ေပးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔ Aတြက္လည္း Aမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္
AပါA၀င္ Aတိုက္AခံAင္Aားစုေတြဘက္ကို Aျပတ္Aသတ္ ပံုေAာမဲေပးခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ။ က်န္တဲ့ပဲြသိမ္းပိုင္း
က န၀တ၊ နAဖစစ္ဏာရွင္ေတြနဲ႔ လူထုပါ၀ါေတြ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ရရွိထားတဲ့ Aတိုက္Aခံေခါင္းေဆာင္
ေတြ စီးခ်င္းထိုးရမယ့္Aပိုင္း၊ ႏိုင္ငံေရးUီးေႏွာက္ကစားရမယ့္Aပိုင္း ျဖစ္လို႔ပါပဲ။
န၀တ၊ နAဖစစ္Aုပ္စု၀င္ေတြကေတာ့ Aာဏာကို လံုး၀လက္မလႊတ္ခ်င္လို႔ တေလွ်ာက္လံုး မ်က္ႏွာေျပာင္
ေျပာင္နဲ႔ ကမ္းကုန္ေAာင္ညစ္ပတ္ခဲ့တာ ကမၻာသိပါ။ Aဲဒါေၾကာင့္ နAဖရဲ႕ ညစ္ပတ္မႈေတြကို AထူးAေထြ
ဋီကာခ်ဲ႕ရင္း Aခ်ိန္ကုန္ခံေနတာထက္စာရင္ က်ေနာ္တို႔ Aတိုက္Aခံေတြဘက္က Aားနည္းခ်က္ရွိခဲ့တဲ့ A
ပိုင္းကို ျပန္လွန္သံုးသပ္ၿပီး ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းက ပိုၿပီးAက်ဳိးမ်ားမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။
ေဘာလံုးစကားနဲ႔ေျပာရရင္ နAဖက ပြဲAစကတည္းက ဂိုးမေပးခ်င္လို႔ တဘက္က Aန္Aယ္လ္ဒီ Uီးေဆာင္
တဲ့ Aတိုက္AခံAသင္းကို လူခ်၊ နည္းမ်ဳိးစံုညစ္ၿပီး ပိတ္ဆို႔ကစားေနခဲ့တာပါ။ Aဲဒါကို “က်ေနာ္တို႔ကို လူခ်
ေနပါတယ္။ Aမ်ဳိးမ်ဳိး ညစ္ပတ္ေနပါတယ္။ ဂိုးေရွ႕မွာ တခ်ိန္လံုး ပိတ္ကစားေနပါတယ္” လို႔ ေAာ္ဟစ္တိုင္း
တန္းေန႐ံုနဲ႔ မရပါဘူး။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေAာ္ေAာ္ ဂိုးသြင္းႏိုင္မွ ေAာင္ပြဲရတယ္လို႔ သတ္မွတ္ခံရမွာပါ။
ေနာက္ၿပီး (၈၈) AေရးAခင္းၿပီးကာစ၊ ၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္ကာစမွာ Aတိုက္AခံAသင္းဘက္က တိုက္
စစ္နဲ႔ ကစားခြင့္ရခဲ့တာပါ။ Aဲသလို တိုက္စစ္နဲ႔ ဖိကစားခြင့္ရတုန္း ပိတ္ဆို႔ၿပီး လူခ်ကစားေနတဲ့ နAဖAသင္း
ဘက္ကို ဂိုးျမန္ျမန္သြင္းႏိုင္ေAာင္ ခပ္သြက္သြက္ ထိုးေဖာက္လိုက္ရမွာပါ။ ကြင္းေဘးက ပရိသတ္Aားလံုးက
လည္း Aတိုက္AခံAသင္းဘက္ကို Aင္တိုက္Aားတိုက္ Aားေပးတဲ့ AေနAထားမ်ဳိး ရွိခဲ့တာမဟုတ္လား။
Aဲသလို Aသာစီးရတဲ့ AေနAထားမွာ Aတိုက္AခံAသင္းAေနနဲ႔ ဂိုးျမန္ျမန္သြင္းဖို႔ မႀကိဳးစားဘဲ နAဖA
သင္းကို လူခ်မကစားဖို႔၊ မညစ္ပတ္ဖို႔ ဂိုးေရွ႕မွာ ပိတ္မကစားဖို႔ပဲ တခ်ိန္လံုးေတာင္းဆိုရင္း ေျခကုန္လက္ပန္း

က်ၿပီး ဂိုးမသြင္းႏိုင္ဘဲ ေAာင္ပြဲနဲ႔ေ၀းရတဲ့ AေနAထားမ်ဳိးကို ေရာက္ခဲ့ရတယ္။ ၾကာေတာ့ တခဲနက္ ေAာ္
ဟစ္Aားေပးလာတဲ့ ပရိသတ္ပါ စိတ္ပ်က္လက္မိႈင္ခ်ရတဲ့ AေျခAေနကို ဆိုက္ေတာ့တာပါပဲ။
ဒါေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရွစ္ေလးလံုးႏွစ္ပတ္လည္တုန္းကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မႈAပိုင္း Aားနည္းတာေတြကို Aတိ
Aလင္း ၀န္ခံေျပာၾကားေဖာ္ရတဲ့ Aတိုက္Aခံ ေခါင္းေဆာင္တUီးကို ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ သူကေတာ့ ခ်င္းတိုင္း
ရင္းသားေခါင္းေဆာင္ Uီးေထာင္ကိုထန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဗဘ
ီြ ီကထုတ္လႊင့္တ့ဲ ၾသဂုတ္လ (၇) ရက္ေန႔ Aစီ
AစU္မွာ သူက Aခုလို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
“ကေန႔ (၁၉) ႏွစ္ၾကာတဲ့Aခါမွာ ဘယ္လိုAေျခAေနေရာက္သြားသလဲလို႔ ေမးခြန္းထုတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်
ေနာ့္Aျမင္ ေျပာရရင္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက တာ၀န္ေက်တယ္။ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ တင္ေပး
တယ္။ ျပည္သူလူထု Aခုလည္း တာ၀န္ေက်တယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီမိုကေရစီAင္Aားစုကို မဲေပးၿပီးေတာ့
Aျပတ္Aသတ္ Aႏိုင္ရရွိေAာင္လုပ္ေပးတယ္”
“Aဲဒီမွာ က်ေနာ္တို႔ Aားနည္းတာက က်ေနာ္က Aစေပါ့ေလ၊ Aားနည္းတာက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေတာ္ေတြရယ္။ (၉၀) ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ Aႏိုင္ရရွိတဲ့ ပါတီေတြရဲ႕ Aားနည္းခ်က္။ ည့ံဖ်င္းခ်က္ေၾကာင့္
ျဖစ္တယ္။ Aဲလို က်ေနာ္ ဒီလိုပဲ တည့္တည့္ေျပာခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ (၉၀) ေ႐ြးေကာက္ပက
ဲြ ို
စစ္Aစိုးရက မူေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ လမ္းတခုကို ႏိုင္ငံေရးလမ္းစU္တခုကို သူက ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ AဲဒီA
ခါက်ေတာ့ နAဖနဲ႔ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ဆက္ဆံမလဲဆိုတာ နည္းလမ္းတခုကို ရွာေဖြၿပီးေတာ့လုပ္ရမယ္။ ဒါ က်
ေနာ္တို႔ Aႏိုင္ရ ႏိုင္ငံေရးပါတီAုပ္စုေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီAင္Aားစုေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဒါေတြ
ကို က်ေနာ္တို႔ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ဘူး”
“Aဲဒီေတာ့ (၁၉) ႏွစ္Aထိ ၾကာေပမယ့္ Aခုထက္Aထိ ဘာမွ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ
ေကာင္Aထည္ေပၚတာ မေတြ႔ေသးဘူး။ Aထူးသျဖင့္ ျပည္သူလူထုဆိုတ့ေ
ဲ နရာမွာ ျပည္သူက မန္းဒိတ္ေပး
ထားတာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ Aထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ေတြမွာ မန္းဒိတ္ပါ၀ါေပးထား
တယ္။ ျပည္သူေပးတဲ့ တာ၀န္ကိုေတာ့ ေက်ပြန္ေAာင္ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ လိုတယ္ေလ”
Uီးေထာင္ကိုထန္း ေျပာခဲ့တဲ့Aတိုင္း က်ေနာ္တို႔ Aတိုက္AခံAင္Aားစုေတြဘက္က ေခါင္းေဆာင္မႈ Aပိုင္း
ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ...
စစ္Aုပ္စုAေနနဲ႔ Aာဏာသိမ္းၿပီး မၾကာမီမွာပဲ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထဲက တတ္သိ ပညာရွင္Aုပ္စု
၀င္ေတြကို AစီAစU္တက် စတင္ၿဖိဳခြင္းခဲ့တယ္။ Aဲဒီေနာက္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစု
ၾကည္ကို Aက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းၿပီးတဲ့Aခ်ိန္မွာေတာ့ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဗဟိုAလုပ္Aမႈ
ေဆာင္ေကာ္မတီမွာ မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းAုပ္စု၀င္ေတြပဲ Aမ်ားစုက်န္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒါ
ေၾကာင့္မို႔ ဒီကေန႔Aခ်ိန္Aထိ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တဲ့ ကာလAမ်ားစုမွာ ဗဟုိေကာ္မတီကို မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္း
ေတြကပဲ AဓိကUီးေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ Aဓိကေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ေဒၚေAာင္ဆန္းစု
ၾကည္၊ Uီးတင္Uီးနဲ႔ Uီး၀င္းတင္တို႔က Aဖမ္းဆီးAထိန္းသိမ္းခံဘ၀နဲ႔ ေနရတဲ့Aခ်ိန္က Aမ်ားစု ျဖစ္ေနလို႔ပါ)။
Aဲဒီေတာ့ ဒီကေန႔ျဖစ္တည္ေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ AေနAထားဟာ Uီးေဆာင္ပါတီျဖစ္တဲ့ Aန္Aယ္လ္ဒီ
ကို တေလွ်ာက္လံုးနီးပါး Aုပ္စီးခြင့္ရခဲ့တဲ့ မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈAပိုင္းနဲ႔ Aမ်ားႀကီး
သက္ဆိုင္ေနတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္လည္း မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္
ခ်က္ေတြကို မွတ္မိသေလာက္ ျပန္လည္ငဲ့ေစာင္းၾကည့္မိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္က Aန္Aယ္လ္ဒီပါတီ

၀င္မဟုတ္ဘဲ ျပင္ပက ေလ့လာသံုးသပ္သူတUီးAေနနဲ႔သာ ျဖစ္စU္ေတြကို ျပန္လည္ဆက္စပ္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္
တဲ့Aတြက္ ပါတီတြင္းကိစၥAေသးစိတ္ေတြကိုေတာ့ ဗဟုိေကာ္မတီေတြနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ရွိတဲ့ Aန္Aယ္ဒီပါတီ
၀င္ေတြက ပိုသိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စU္ေတြကို ျပန္လည္ငဲ့ေစာင္းၾကည့္တဲ့Aခါမွာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ (၁၉) ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္
မယ့္ Aာဇာနည္ေန႔ ခ်ီတက္ပြဲကိစၥAေၾကာင္း ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြ ေဆြးေႏြး
ေျပာဆိုၾကတဲ့ Aသံဖမ္းတိတ္ေခြ နားေထာင္ခဲ့ရတာကို ျပန္Aမွတ္ရမိပါတယ္။
က်ေနာ္က ၁၉၉၀ ျပည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ Aျပင္ကို ေပါက္ထြက္လာတဲ့ AဲဒီAသံဖမ္းတိတ္ေခြကို နား
ေထာင္ခဲ့ရတာပါ။ AဲဒီAထဲမွာ Aာဇာနည္ေန႔ ခ်ီတက္မယ့္ကိစၥကို ေဆြးေႏြးရင္း ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔
မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြ သေဘာထား AႀကီးAက်ယ္ကြဲေနၾကတာကို ၾကားရပါတယ္။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစု
ၾကည္က ခ်ီတက္မယ့္ဘက္က Aျပင္းAထန္ေဆြးေႏြးၿပီး မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြကေတာ့ ခ်ီတက္မွာကို
ကန္႔ကြက္တဲ့ဘက္ကေန ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
Aဲဒီတိတ္ေခြထဲမွာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က မ်ဳိးခ်စ္ရေ
ဲ ဘာ္ေဟာင္းေတြကို သူရဲေဘာေၾကာင္သူေတြAျဖစ္
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုတာကို ၾကားရၿပီး မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြကေတာ့ ေဒၚေAာင္ဆန္းစု
ၾကည္ရဲ႕ ခ်ီတက္မယ့္လုပ္ရပ္ကို မိုက္႐ူးရဲဆန္တဲ့သေဘာမ်ဳိး ႐ႈျမင္ေျပာဆိုၿပီး ဟားတိုက္ရယ္ေမာေနၾကတာ
ကို ၾကားခဲ့ရပါတယ္။
AဲဒီAာဇာနည္ေန႔ကိစၥမွာ မတရားတဲ့ Aမိန္႔Aာဏာဟူသမွ် တာ၀န္Aရဖီဆန္ၾကဆိုတဲ့Aတိုင္း မ်ဳိးခ်စ္ရဲ
ေဘာ္ေဟာင္းေတြAေနနဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ေနာက္မွာ တညီတၫြတ္တည္းရွိေနခဲ့
ရင္ ျပည္သူလူထုကလည္း တခဲနက္ လိုက္ပါခ်ီတက္ၾကမွာျဖစ္တဲ့Aတြက္ တိုက္ပြဲAရွိန္Aဟုန္က တမ်ဳိးတ
မည္ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကတဘက္ မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြကတဘက္ ျဖစ္ေနတာကို စစ္Aုပ္စု
က Aခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို Aက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္တဲ့Aတြက္ တိုက္
ပြဲAရွိန္ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ရပါတယ္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲAၿပီး ဇူလိုင္လမွာ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဂႏၵီခန္းမမွာ
စုေ၀းခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဆရာUီး၀င္းတင္တို႔ Aဖမ္းခံေနရခ်ိန္ျဖစ္တဲ့A
တြက္ ဂႏၵီခန္းမAစည္းAေ၀းကို မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြကပဲ AဓိကUီးေဆာင္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
AဲဒီAခ်ိန္မွာ ခန္းမAျပင္မွာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုႀကီးက AစိုးရAဖြဲ႔ေၾကညာရင္ ေထာက္ခံဖို႔
ေစာင့္စားေနၾကတာပါ။ စစ္Aုပ္စုကလည္း AစိုးရAဖြဲ႔ေၾကညာမွာကို စိုးရိမ္လို႔ (ေၾကညာလို႔ရတယ္ဆုတ
ိ ာကို
လည္း သိေနလို႔) လန္႔ျဖန္႔ၿပီး ၁/၉၀ ကို Aေရးေပၚ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြ
Uီးေဆာင္တဲ့ ဂႏၵီခန္းမAစည္းAေ၀းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေရးကိုသာေတာင္းဆိုၿပီး Aစည္းAေ၀းကို
႐ုပ္သိမ္းခဲ့လို႔ ျပည္သူလူထုAေနနဲ႔ ခဲေလသမွ် သဲေရက်ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစု
ၾကည္လို တိုက္ပြဲေခၚရဲတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိး Aျပင္မွာမရွိတာ Aတိုက္AခံAင္AားစုေတြAတြက္ AႀကီးA
က်ယ္နစ္နာခဲ့ရပါတယ္။
၂၆-၃-၁၉၉၁ မွာေတာ့ မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြဟာ နAဖရ႕ဲဖိAားေပးမႈေတြ (ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္
ဟာ Uပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ေတြ က်ဴးလြန္တယ္။ ေနAိမ္ျခံ၀င္းAတြင္းမွာ Aၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူေတြ ေန
ထိုင္ခြင့္ေပးထားတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ) ကိုငံု႔ခံၿပီး နAဖAလိုက် လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္း

စုၾကည္ကို ပါတီကေန ထုတ္ပစ္ကာ ဗဟိုေကာ္မတီကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဘားမားတူေဒး၀က္ဘ္
ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပတဲ့ “ေကမွ ေဖေဖသို႔” ေဆာင္းပါးထဲမွာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ဓာတ္ပံုကို Aန္Aယ္လ္ဒီ႐ံုး
မွာ မကပ္ရဘူးလို႔ ဗဟိုက Aမိန္႔ထုတ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ဖတ္ရေတာ့ မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြရဲ႕ လူထု
ေခါင္းေဆာင္ Aေပၚထားတဲ့ သေဘာထားကို Aံ့ၾသမင္သက္မိခဲ့ရတယ္။
ပုသိမ္ေထာင္ကထြက္လာတဲ့ ပါတီ၀င္Aမ်ဳိးသမီးတUီးရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္Aရလည္း မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြ
Uီးေဆာင္တဲ့ ဗဟိုေကာ္မတီဟာ ႏိုင္ငံေရးမႈနဲ႔ ေထာင္က်ၿပီး ထြက္လာတဲ့ ပါတီ၀င္ေတြကို ပါတီ၀င္Aျဖစ္က
ေန ထုတ္ပစ္တယ္လို႔ သိရတဲ့Aခါ မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ကို ပိုလို႔နားမလည္ႏိုင္
ေAာင္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ Aက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ Aထိန္းAသိမ္းခံေနရစU္ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာလည္း စစ္Aုပ္စု
ကလုပ္တဲ့ AတုAေယာင္ Aမ်ဳိးသားညီလာခံကို မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္း UီးေAာင္ေ႐ႊ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကိုယ္
စားလွယ္ (၈၆) Uီး သြားတက္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ Aဲဒီလုပ္ရပ္ဟာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ AပါA၀င္
Aတိုက္AခံAင္Aားစုေတြရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနၿပီး စစ္Aုပ္စုက စစ္ကြၽန္သက္ရွည္ေAာင္ ဖန္တီး
မယ့္ ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု AေျခခံUပေဒေပၚေပါက္ေရးကို AားေပးAားေျမႇာက္ျပဳသလို ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
နAဖ Aာေဘာ္ေတြေရးေနတဲ့ စိုးျမေက်ာ္ရဲ႕ ေဆာင္းပါးမွာ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုAလုပ္Aမႈ
ေဆာင္Aဖြဲ႔ဟာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပါတီက ထုတ္ထားတဲ့Aခ်ိန္မွာ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်
မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ ေရးသားထားပံုကိုၾကည့္ရင္ နAဖနဲ႔ေပါင္းၿပီး လက္၀ါး႐ိုက္တယ္လို႔ စြပ္စြဲတာေတြ
ဟာ မလြန္ဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။ ထင္တဲ့Aတိုင္းသာ ဟုတ္ေနခဲ့ရင္ေတာ့ AခုAထိ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရတဲ့ ေတာ္
လွန္ေရးခရီးၾကမ္းႀကီးAေပၚ “ေသၿပီဆရာ” လို႔ပဲ မွတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ ရွိေတာ့မယ္ထင္ပါရဲ႕။
AခုAခ်ိန္မွာေတာ့ နAဖက သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားတဲ့ AတုAေယာင္ဖြဲ႔စည္းပံုကိုပဲ ဇြတ္Aတည္ျပဳဖို႔
ေခါင္းမာမာနဲ႔ ဆက္ႀကိဳးစားေနတယ္။ နAဖAေနနဲ႔ကလည္း Aာဏာကို လက္မလႊတ္ရဲလို႔သာ စိတ္ကူးယU္
ႀကိဳးပမ္းေနတာပါ။ Aဲသလို Aာဏာလက္မလြတ္ရေAာင္ (ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္ရဲ႕Aခန္းက႑ကို Uီး
ေဆာင္မႈေနရာက ရေAာင္) ဇြတ္လုပ္ယူလို႔ ရသြားခဲ့ရင္လည္း တိုင္းျပည္ကို တည္ၿငိမ္ေAာင္ Aုပ္ခ်ဳပ္လို႔ရ
မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္းသိမွာပါ။
AခုAတိုင္းပဲ Aတိုက္AခံAင္Aားစုေတြ၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး Aဖြဲ႔Aစည္းေတြက ဆန္႔က်င္ျမဲဆန္႔
က်င္၊ ေတာ္လွန္ျမဲေတာ္လွန္ေနၾကUီးမယ္ဆိုတာကို သူတို႔သိမွာပါ။ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုAေျခခံUပ
ေဒေAာက္မွာ ဘယ္Aတိုက္AခံAင္းAားစုက လာၿပီးပူးေပါင္းမွာလဲ။ ဘယ္ေတာ္လွန္ေရးသမားက လာၿပီး
လက္နက္ခ်Aည့ံခံမွာလဲ။ ရွင္းေနတဲ့Uစၥာ၊ Aဲဒီေတာ့ AတုAေယာင္ဖြဲ႔စည္းပံုAတိုင္းသာ ဇြတ္ေလွ်ာက္မယ္
ဆိုရင္ ျပႆနာေတြက ျဖစ္ျမဲAတိုင္း ဆက္ျဖစ္ေနUီးမွာပဲ။ တိုင္းသူျပည္သားေတြလည္း ဆက္ၿပီး ဒုကၡသုကၡ
ေရာက္ျမဲ ေရာက္ေနၾကUီးမွာ မုခ်ပဲ။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီကေန႔ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာAရပ္ရပ္ဟာ စစ္တပ္က သူ႔ေနရာသူမေနဘဲ ႏိုင္ငံေရးUီး
ေဆာင္မႈAခန္းက႑မွာ ၀င္႐ႈပ္ေနလို႔ပါ။ ႏိုင္ငံေရးUီးေဆာင္မႈAခန္းက႑မွာ စစ္တပ္က တမတ္သားမေျပာနဲ႔
တျပားသားပဲ ၀င္ပါလည္း ျပႆနာက တက္ေနUီးမွာပါပဲ။ စစ္တပ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ လက္ေAာက္ခံAေနနဲ႔
ပဲ ရွိရမွာပါ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ Aမ်ားစုေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ Aလုပ္မဟုတ္ပါဘူး။ တိမ္
ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္တဲ့Aလုပ္မု႔ိ တေသြးတသံတမိန္႔စနစ္ကို ယU္ပါးေနတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြ Aမ်ားစုA
ေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို မကိုင္တြယ္တတ္၊ မေျဖရွင္းတတ္တာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ Aင္မတန္႐ႈပ္
ေထြးသလို Aင္မတန္လည္း သိမ္ေမြ႔တဲ့Aလုပ္မို႔ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ႏိုင္ငံေရးသမားစစ္စစ္ေတြပဲ ကိုင္
တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မွာပါ။

ဒီလိုေျပာလို႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးကို နားလည္တဲ့သူေတြ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါ
ဘူး။ နားလည္တဲ့သူေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းကိုပဲ ၾကည့္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးကို နားလည္လို႔၊
၀ါသနာပါလို႔ စစ္တပ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး မေရာေထြးသင့္ဘူးလို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္လို႔ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးA
ၿပီးမွာ စစ္တပ္က ထြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲကို ေျခစံုပစ္၀င္လိုက္တာေပါ့။
ဒီကေန႔ တိုင္းျပည္ကို သိပ္ၿပီးAုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္ေနတဲ့ နAဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း သတၱိရွိရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္
ဆန္းလို စစ္တပ္ကထြက္ၿပီး ၀င္Aေ႐ြးခံေပါ့၊ ႏိုင္ငံသားတေယာက္Aေနနဲ႔ ၀ါသနာပါရင္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ထက
ဲ ို
၀င္ႏိုင္တ့ဲ Aခြင့္Aေရးရွိေနတာပဲဟာ၊ Aဲလိုေတာ့ သတၱိမရွိဘဲ ေသနတ္Aားကိုးနဲ႔ Aေခ်ာင္Aာဏာလိုခ်င္မွ
ေတာ့ Aခုလို ျပည္တြင္းျပည္ပရဲ႕ ဆန္႔က်င္မႈကိုခံရတာ နည္းေတာင္နည္းေသးလို႔ပဲ ေျပာရမယ္ထင္တယ္။
Aဲဒီေတာ့ ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ ၀င္႐ႈပ္ေနတဲ့ စစ္တပ္Aေနနဲ႔ စစ္တန္းလ်ားကိုျပန္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ Aဓိက
တာ၀န္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကိုသာ ေက်ႁပြန္ေAာင္ထမ္းေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ေနတဲ့ျပႆ
နာေတြဟာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေလ်ာ့ပါးေျပလည္သြားမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒါကိုပဲ မိုက္မိုက္မဲမဲ ဆက္ႀကိဳးစား
ေနပံုေထာက္ရင္ နAဖထိပ္ပိုင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြAဖို႔ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္ခိုင္ျမဲေAာင္ မ်က္
လွည့္ျပ႐ံုမွတပါး Aျခားလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္စရာ မရွိလို႔ဆိုတာ ထင္ရွားေနပါတယ္ (သူတို႔ရဲ႕ ေသေရးရွင္ေရးက
ပိုၿပီးAေရးႀကီးတယ္လို႔ ခံယူထားတာေၾကာင့္ျဖစ္မွာပါ)။
AဲဒီလိုAေျခAေနမွာ ကိုယ့္ဘက္က ဘာဆက္လုပ္မလဲ ဆိုတာကိုပဲ က်ေနာ္တို႔ Aတိုက္Aခံေတြ ဘက္က
ျပတ္ျပတ္သားသား စU္းစားဖို႔ရွိေတာ့တယ္။ စU္းစားဖို႔ဆိုရာမွာ (၁) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး နည္းလမ္း (၂) ျပည္
သူေတြက မန္းဒိတ္Aျပည့္ေပးထားတဲ့ Aန္Aယ္လ္ဒီဗဟိုAလုပ္Aမႈေဆာင္ ေကာ္မတီက Uီးေဆာင္တိုက္ပဲြ
ေခၚၿပီး ျပည္သူလူထုပါလာေAာင္ ဆြဲေခၚႏိုင္မယ့္နည္းလမ္း (၃) Aန္Aယ္လ္ဒီဗဟိုေကာ္မတီက Uီးေဆာင္
တိုက္ပြဲေခၚမႈမရွိတဲ့Aတြက္ (၈၈) မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား ေတြAပါA၀င္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက
Uီးေဆာင္တိုက္ပြဲ၀င္ၿပီး ျပည္သူလူထုပါလာေAာင္ စည္း႐ံုးေခၚေဆာင္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္း (၄) မထင္မွတ္တ့ဲ
AေနAထားကေန လူထုေပါက္ကြဲAံုႂကြမႈ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းဆိုၿပီး နည္းလမ္းေလးသြယ္ ေတြ႔ရ
မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Aဲဒီနည္းလမ္းေလးသြယ္မွာ Aမွတ္စU္ (၁) ျဖစ္တဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းကို ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ Aရင္
သံုးသပ္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ဟာကို ထိုင္ေစာင့္ေနမယ္ဆိုရင္ Aခ်ိန္ကုန္တာပဲ A
ဖတ္တင္ၿပီး လူထုကို ဒုကၡဆင္းရဲတြင္းထဲပိုေရာက္ေAာင္ တြန္းပို႔သလုိ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ မ်ားေသာAားျဖင့္
ေတာ့ Aာဏာရွင္ဆိုသူေတြဟာ မနက္ျဖန္မွသာ ေခြးေျပး၀က္ေျပး ေျပးခ်င္ေျပးရပါေစ။ ဒီကေန႔Aထိေတာ့
သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ Aိုေကတယ္လို႔ထင္တဲ့ လူစားေတြခ်ည္းပါပဲ။ လူဆိုတာ ေသရမွာကို ေၾကာက္တဲ့Aမ်ဳိးမို႔
လက္ထဲမွာ ေသနတ္ရွိေနတဲ့ Aာဏာရွင္ေတြAေနနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲၾကတာ Aဆန္းမ
ဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ေသမထူး ေနမထူးဘ၀ ေရာက္လာရင္ေတာ့ လူေတြဟာ ေသရမွာကို မေၾကာက္ၾကဘူး ဆိုတာကို
Aာဏာရွင္ေတြAမ်ားစု စU္းစားမိပံုမေပၚဘူး (ေAာက္ကေန Aခ်က္Aလက္Aမွားေတြနဲ႔ ေျမႇာက္ပင့္စား
ေသာက္ေနတဲ့ လူေတြကလည္း သူတုိ႔Aနားမွာ မ်ားမွမ်ားပဲကိုး) ေတြးမိတဲ့ Aာဏာရွင္လည္း ရွိေကာင္းရွိမွာ
ပါ၊ Aဲသလို ေတြးမိတဲ့Aာဏာရွင္မွလည္း တရားမွ်တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဒါမွမဟုတ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးနည္း
လမ္းနဲ႔ ေနာက္ဆုတ္ေပးတတ္ၾကတာပါ။ ဒါမ်ဳိးနည္းလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့ Aာဏာရွင္ကလည္း Aလြန္Aင္မ
တန္မွ ရွားပါတယ္။ Aမ်ားစုက ေခြးက်က်ရင္က်။ မက်ရင္ ေခြးေျပး၀က္ေျပးေျပး။ မေျပးရင္ Aေသထြက္သူ
ထြက္ဆိုတဲ့ Aာဏာရွင္ေတြခ်ည္းပဲ။

နAဖAေနနဲ႔ သူတို႔က်င္းပေပးခဲ့တဲ့ (၉၀) ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုလည္း Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ မေပးခ်င္၊
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ဘယ္သူမွမေထာက္ခံတဲ့ Aမ်ဳိးသားညီလာခံကိုပဲ
ၿပီးေAာင္ ဇြတ္လုပ္ေနပံုေထာက္ရင္ သူတို႔ရဲ႕ဇာတ္သိမ္းဟာ Aာဏာရွင္Aမ်ားစုသြားရာလမ္းပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္
ဆိုတာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ နAဖAေနနဲ႔ လူထုAံုႂကြမႈျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ Aက်ိတ္
Aခဲကို ေျပေပ်ာက္ေAာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔မွ မႀကိဳးစားပဲကိုး (ႀကိဳးစားဖို႔ မတတ္ႏိုင္ေတာ့တာလည္း ျဖစ္မွာပါ)။
Aဲဒီေတာ့ ဒီကေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးAခင္းAက်င္းကို Aကဲခတ္ရာမွာ နAဖAေနနဲ႔လူထုAံုႂကြမႈနဲ႔ ထိပ္တိုက္
တိုးၿပီး ဇာတ္သိမ္းရမယ့္ AရိပA
္ ေယာင္ေတြ ပိုမိုယွက္သန္းလာေနတာကိုပဲ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ လူထုAံုႂကြမႈ
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ AေနAထားက Aမွတ္စU္ (၂)၊ (၃) နဲ႔ (၄) ေတြAတိုင္း တာစူေနပါတယ္။
Aမွတ္စU္ (၂) နည္းလမ္းနဲ႔ လူထုAံုႂကြမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ဆိုတာကေတာ့ Aန္Aယ္လ္ဒီ ဗဟိုAလုပ္ Aမႈ
ေဆာင္ေကာ္မတီရဲ႕ တိုကပ
္ ြဲေခၚရဲမႈAေပၚမွာ Aမ်ားႀကီး မူတည္ေနပါတယ္။ Aထက္က သံုးသပ္ျပ ခဲ့တာ
ေတြAတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြ Uီးေဆာင္ေနတဲ့ Aန္Aယ္လ္ဒီ စီAီးစီAေနနဲ႔ တိုက္ပြဲ
ေခၚမယ့္ Aရိပ္Aေယာင္မေတြ႔ရဘဲ ေတာင္းပြဲေတြ၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေတြနဲ႔ပဲ ထိုင္ေစာင့္ဖို႔ မ်ားေနတာ
ကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ရွစ္ေလးလံုး ႏွစ္ပတ္လည္တန
ု ္းကေတာ့ Aန္Aယ္လ္ဒီ ျပန္ၾကားေရးAဖြဲ႔၀င္ Uီးဉာဏ္၀င္းက … “ျပည္သူလူ
ထုဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔လူ႔Aခြင့္Aေရးကို လိုခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵရွိ႐ံု မဟုတ္ဘူး။ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔လိုခ်င္တ့ဲ
ဟာကိုလည္း ျပည္သူလူထုက တတ္ႏိုင္သမွ် ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္လာၾကဖို႔ က်ေနာ္တိုက္တြန္းခ်င္တယ္” လို႔
ေျပာသြားတာကို ဒီဗဘ
ီြ ီမွာ ၾကားလိုက္ရပါတယ္။
Uီးဉာဏ္၀င္းရဲ႕ေျဖၾကားခ်က္Aေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိတာက လူထုပါ၀င္လာခ်င္ေAာင္ ေရွ႕က Uီးေဆာင္Uီး
႐ြက္ျပဳေနတဲ့ Aန္Aယ္လ္ဒီစီAီးစီက ဘယ္လိုတိုက္ပြဲေတြေခၚေနလို႔လဲ ဆိုတာပါပဲ။ ေရွ႕ကUီးေဆာင္ေနတဲ့
သူေတြက တိုက္ပြဲေခၚမွလည္း လူထုက ေနာက္ကေန ပါ၀င္လာမယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ လူAုပ္ေနာက္ကပဲ
ဖုန္လိုက္႐ႈေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
Aဲဒီေတာ့ ဒီကေန႔AေနAထားမွာ လူထုပါ၀င္တိုက္ပြဲ၀င္လာဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်Aမ်ားဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ A
မွတ္စU္ (၃) နဲ႔ (၄) ပါပဲ၊ (၃) နဲ႔ (၄) ဟာ တေပါင္းတည္းျဖစ္သြားႏိုင္တဲ့ AေနAထားလည္း ေလာေလာ
လတ္လတ္မွာ ေတြ႔ေနရပါၿပီ။ Aခုဆိုရင္ ေလာင္စာဆီ ေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုေတြပါ ပါ၀င္
လာတဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရဲ႕ ေနရာAေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျဖစ္ပြားေနပါၿပီ။ (၈၈) မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား
ေတြရဲ႕ Uီးေဆာင္မႈေၾကာင့္ Aရွိန္ရလာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ေလာင္စာဆီေၾကာင့္ စား၀တ္ေနေရး
ပိုမိုက်ပ္တည္းမႈနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေဒါသနဲ႔ ေပါင္းစည္းလာေနပါၿပီ။ နAဖAေနနဲ႔လည္း ၾကံ႕ဖြံ႔
ေတြ၊ စြမ္းAားရွင္ေတြနဲ႔ ရန္တိုက္ေပးၿပီး Aစြမ္းကုန္ခုခံဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။
ဘယ္လိုAေနAထားမ်ဳိးနဲ႔ လူထုAံုႂကြမႈျဖစ္ျဖစ္ ေသခ်ာတာကေတာ့ လူထုAံုႂကြမႈျဖစ္လာရင္ Aထိုက္A
ေလ်ာက္ သို႔တည္းမဟုတ္ ကံဆိုးတဲ့ ျပည္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေသြးေျမက်ၾကUီးမွာပါပဲ။ Aာဏာရွင္ေတြ
Aေနနဲ႔ သူတို႔Aၿပီးတိုင္ ဆင္းမေျပးရခင္မွာ လက္နက္Aားကိုးနဲ႔ Aစြမ္းကုန္ ခုခံႏွိမ္နင္းUီးမွာမို႔လို႔ပါပဲ။ Aဲဒီပဲြ
သိမ္းမွာ နAဖက လက္ကိုင္တုတ္Aျဖစ္ Aသံုးခ်ေနတဲ့ ၾကံ႕ဖြ႔ံေတြ၊ စြမ္းAားရွင္ေတြ (AတုAေယာင္ျပည္သူ
ေတြ) လည္း ေသေၾကၾကမွာျဖစ္သလို မ်ဳိသိပ္ခံစားထားသမွ်ေတြ ေပါက္ကြဲၿပီး ဆႏၵျပပြဲမွာ ပါ၀င္လာမယ့္ A
စစ္Aမွန္ျပည္သူေတြလည္း ေသေၾကၾကရUီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ Aျမစ္ျပတ္ဖို႔Aေရး
မလြဲမေသြ ၾကံဳေတြ႔ရUီးမယ့္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ ျဖစ္စU္ႀကီးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ Aဲသလို ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ A
ျဖစ္ဆိုးႀကီးေတြကို မေက်ာ္လႊားရဲ၊ မေက်ာ္လႊားႏိုင္ရင္လည္း က်ေနာ္တို႔Aားလံုးဟာ ေနာင္လာမယ့္ သားစU္

ေျမးဆက္ေတြAထိ လူျဖစ္ရတဲ့ဘ၀မွာ Aခုလို Aႀကိမ္ႀကိမ္Aခါခါ ေသေနၾကရတဲ့Aျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ တိုးေနၾကUီး
မွာပဲ မဟုတ္ပါလား။

(ေဖာ္ျပသည့္ေန႔စဲြ - ၃၀ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္)

သံဃာေတြAေပၚ လူမဆန္စြာျပဳမူတဲ့ နAဖစစ္ေၾကာေရးစခန္းက Aျဖစ္Aပ်က္
လူမဆန္တဲ့ Aစိုးရတရပ္ကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပဖို႔ တႏိုင္ငံလံုးကို လံႈ႔ေဆာ္Uီးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ သံဃာ
ေတာ္ေတြကို ဆႏၵျပပြဲေတြAၿပီးမွာ ညတြင္းခ်င္း လိုက္လံဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ ျမန္မာသံဃာထုAတြင္းက လွ်ဳိ႕၀ွက္
ဆန္းၾကယ္ Aျဖစ္Aပ်က္ကို ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္လိုက္ပါတယ္။
နAဖစစ္တပ္ဟာ သန္းေခါင္ယံAခ်ိန္မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကို ၀င္ေရာက္စီးနင္းမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး ဖမ္းဆီး
ေခၚေဆာင္သြားတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြကို ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းAရ က်ဳိးေၾကပ်က္စီးၿပီး Aရွက္ကြဲ Aက်ဳိးနည္း
ေစမယ့္ AေနAထားေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ပါတယ္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မဂၤလာရာမဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတိုက္ကေန ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ Aသက္ (၁၈)
ႏွစ္A႐ြယ္ ကိုရင္တပါးက စစ္Aုပ္စုဟာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုသာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တ့ဲ AေနAထားရွိၿပီး သံဃာ
ေတာ္ေတြက Aားေကာင္းတဲ့ စိတ္ဓာတ္လက္နက္ကို ကိုင္စြဲထားဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပါတယ္။
ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ လူေတြကို စစ္ေၾကာေရးစခန္း(၄)ခုထက

တခုျဖစ္တဲ့ Aင္းစိန္၊ Aစိုးရနည္းပညာတကၠသိုလ္
၀င္းထဲမွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။ ထိန္းသိမ္းထားသူေတြကို ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ျပဳမူဆက္ဆံတဲ့Aတြက္ A
ပၸါယ္ငရဲကိုလားၾကလိမ့္မယ္လို႔ စစ္သားေတြကို သံဃာေတာ္ေတြက သတိေပးေျပာဆိုတဲ့Aခါမွာ သူတို႔ တင္း
မခံႏိုင္ဘဲ မ်က္ရည္ေတြက်တာကို ေတြ႔ရတယ္လို႔ Aဆိုပါကိုရင္က ေျပာျပပါတယ္။
သံဃာေတာ္ေတြကို စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ေစတဲ့ ျပဳမူဆက္ဆံမႈေတြထဲမွာ ေဆးကုသမႈ မေပးတာ၊ မိလႅာစနစ္
က က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီၫတ
ြ ္တာ၊ ဖမ္းဆီးထားခ်ိန္မွာ လူမဆန္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံတာ၊ သကၤန္းေတြကို မေလးမ
စားလုပ္တာေတြ ပါ၀င္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရတဲ့ (၇) ရက္Aတြင္းမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ စီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တဲ့ သံဃာ
ေတာ္ေတြနဲ႔ Aရပ္သားေတြကို ေဆး၀ါးကုသေပးတာေတြ လံုး၀မရွိဘူးလို႔ ကိုရင္က ေျပာျပပါတယ္။
“ေငြၾကာယံေက်ာင္းက ဘုန္းႀကီးတပါးဆိုရင္ လက္မွာ A႐ိုးေတာင္ျမင္ေနရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ ဘာမွ ကု
သမေပးဘူး” လို႔ ကိုရင္က ေျပာျပပါတယ္။
စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခံရခ်ိန္မွာ မ်က္စိတဘက္ ဒဏ္ရာရခဲ့တဲ့ ေနာက္သံဃာတပါးဟာ AခုAခါမွာ Aဲဒီမ်က္လံုး
ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး ေဆးကုခြင့္မရရွိတဲ့ Aရပ္သား (၃) ေယာက္ကေတာ့ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာပဲ ေသဆံုးခဲ့တယ္
လို႔ ကိုရင္က ေျပာျပပါတယ္။
သံဃာေတာ္ေတြကို စက္တင္ဘာ (၂၇) ရက္ေန႔ မနက္ (၄) နာရီမွာ စစ္Aုပ္စုက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္။ “စစ္သားေတြက ကိုရင္တို႔ သံဃာေတြကို သူတို႔နဲ႔ မနက္စာဘုန္းေပးဖို႔ ေခၚတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aဲ
ဒါဟာ မနက္စာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ကိုရင္တို႔ သိတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ေငြၾကာယံမွာ သူတို႔လုပ္ခဲ့သလို သူတို႔
ကို ျပန္မတိုက္ခိုက္ခဲ့ပါဘူး” လို႔ ကိုရင္က ေျပာျပပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက သံဃာ (၉၉) ပါးကို ပတၱဴစ

Aုပ္ထားတဲ့ စစ္ထရပ္ကားေတြေပၚတင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားေတြကို ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ Aင္းစိန္ေထာင္
Aနီးက Aစိုးရနည္းပညာတကၠသိုလ္၀င္းထဲကို ေတာက္ေလွ်ာက္ေခၚလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
Aဲဒီကိုေရာက္တဲ့Aခါ သံဃာေတြကို Aခန္းေတြထမ
ဲ ွာ တန္းစီထိုင္ခိုင္းပါတယ္။ လႈပ္မယွက္ ေျခေထာက္တင္
ပ်U္ေခြ ထိုင္ခိုင္းထားၿပီး လည္ပင္းေနာက္မွာ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ယွက္ခိုင္းထားကာ Aညံ့ခံတဲ့AေနAထားနဲ႔
ေခါင္းေတြကို ငံု႔ခိုင္းထားပါတယ္။
သံဃာေတြက ေမာ့ၾကည့္ခဲ့ရင္ ဒါမွမဟုတ္ Aားျပတ္ၿပီး လဲက်သြားရင္ သံဃာေတြကို ႐ိုက္ပါတယ္။
“တခ်ဳိ႕စစ္သားေတြကို သံဃာေတြက မင္းတို႔ဟာ Aျပစ္ႀကီးေလးတဲ့ ရာဇ၀တ္မႈကို က်ဴးလြန္ေနၾကတာျဖစ္
တယ္။ မင္းတို႔ Aပၸါယ္ငရဲကို ေသခ်ာေပါက္ လားရလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ သူတို႔ထဲက တခ်ဳိ႕က က်ေနာ္
တို႔ကို ခိုင္းထားတဲ့Aတိုင္း လုပ္ေနရတာပါလို႔ ေျပာၿပီး ငိုေနၾကပါတယ္”လို႔ ကိုရင္က ေျပာျပပါတယ္။
ထိန္းသိမ္းၿပီး ႏွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ သံဃာေတာ္ေတြကို သကၤန္းခြၽတ္ခိုင္းၿပီး ျမန္မာ့႐ိုးရာ၀တ္စံုျဖစ္တဲ့ ရွပ္A
ကႌ်နဲ႔ လံုခ်ည္ကို လဲ၀တ္ခိုင္းပါတယ္။ သံဃားတပါးAေနနဲ႔ Aရပ္၀တ္Aရပ္စားေတြ ေျပာင္း၀တ္တာဟာ ဗုဒၶ
၀ိနည္းေတာ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
(၇) ရက္Aတြင္းမွာ ဖမ္းဆီးထားတဲ့သူေတြကို တေန႔ ထမင္းတနပ္ေကြၽးၿပီး ေရနည္းနည္း တိုက္ေပမယ့္ ေရ
Aိမ္သံုး ပစၥည္းေတြကိုေတာ့ လံုး၀မေပးပါဘူး။
သူ Aထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရတဲ့ ေနရာမွာ Aနည္းဆံုး သံဃာAပါး (၁၀၀၀) ေလာက္ရွိမယ္လို႔ ကိုရင္က ခန္႔မွန္း
ေျပာဆိုပါတယ္။

သံဃာAမ်ားစုက

ေငြၾကာယံနဲ႔

တျခားရန္ကုန္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြက

ျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္၀င္းAတြင္းမွာရွိတဲ့ Aျခားေနရာေတြကိုလည္း Aက်U္းသားေတြကို ပိုမိုထိန္းသိမ္းဖို႔ Aသံုးျပဳေန
တယ္လို႔ သူယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါတယ္။
“တပတ္ျပည့္တဲ့Aခ်ိန္မွာ တခ်ဳိ႕သံဃာေတြ Aရမ္းAားနည္းလာတယ္။ လက္ေတြ တုန္တုန္ယင္ယင္ ျဖစ္လာ
တယ္” လို႔ ကိုရင္က ေျပာျပပါတယ္။
သံဃာေတာ္ေတြAေနနဲ႔ လႈပ္ရွားခြင့္ရတဲ့Aခ်ိန္ဟာ စစ္ေၾကာေမးျမန္းဖို႔ Aေခၚခံရတဲ့Aခ်ိန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
စစ္သားေတြ ခန္းမထဲ၀င္လာၿပီး ဘြဲ႔Aမည္နဲ႔မဟုတ္ဘဲ ၁၀ ပါးစီ Aလ်U္းသင့္သလို ေခၚပါတယ္။
သံဃာေတာ္ေတြကို တျခားAခန္းတခုကို ေခၚသြားပါတယ္။ AဲဒီAခန္းထဲက Aရပ္၀တ္န႔ဲ စစ္ေၾကာေမးျမန္း
သူ (၁၀) ေယာက္ထိုင္ေနတဲ့ စားပြဲတလံုးေရွ႕မွာ သံဃာေတြကို ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ခိုင္းၿပီး Aညံ့ခံတဲ့ Aေန
Aထားနဲ႔ ေခါင္းေတြကို ေAာက္ငံု႔ခိုင္းထားပါတယ္။
သံဃာေတာ္ေတြကို ဆႏၵျပပြဲမွာ ပါ၀င္ပံု၊ ေနာက္ခံရာဇ၀င္၊ Aေစာပိုင္းဆႏၵျပပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းရွိမရွိ၊ မိ
သားစု၀င္ေတြAေၾကာင္း သူတို႔ရဲ႕နာမည္ေတြ၊ Aလုပ္Aကိုင္နဲ႔ သူတို႔ေနထိုင္တဲ့ ေနရာေတြကို Aေသးစိတ္
စစ္ေၾကာေမးျမန္းပါတယ္။
“စစ္ေၾကာေမးျမန္းတဲ့Aခါမွာ မွန္မွန္မေျပာဘူးလို႔ယူဆရင္ သူတို႔က သံဃာေတြကို ထု႐ိုက္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕သံ
ဃာေတြက ၀န္ခံတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aမ်ားစုက ၀န္မခံဘူး။ Aမ်ားစုက ဆႏၵျပပြဲမွာ မပါဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္”
လို႔ ကိုရင္က ေျပာျပပါတယ္။ ”

ဖမ္းဆီးထားတဲ့ သံဃာတိုင္းကို ႏွစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ သံုးႀကိမ္ စစ္ေၾကာေမးျမန္းပါတယ္။ Aေျဖေတြ တသ
မတ္တည္းျဖစ္တဲ့ သံဃာေတြကို ျပန္လႊတ္ဖို႔ AလားAလာ ပိုရွိတယ္။ စစ္ေၾကာၿပီးတဲ့Aခါ သံဃာေတြကို
Aုပ္စုေတြခြဲလိုက္ပါတယ္။ သံဃာAပါးနည္းတဲ့ Aုပ္စုေတြကို ေထာင္ခ်မယ္လို႔ ယူဆရၿပီး သံဃာAပါးမ်ား
တဲ့ Aုပ္စုေတြကို ျပန္လႊတ္မယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ နည္းပညာတကၠသုိလ္ကေန ပထမဆံုးA
သုတ္ စၿပီးလႊတ္ေပးပါတယ္။
“တခ်ဳိ႕လူေတြက လန္႔ေနၾကတယ္။ ဒါနဲ႔ သူတို႔သိခဲ့တာေတြကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို ေျပာျပခဲ့တယ္” လို႔ ကို
ရင္က ေျပာျပပါတယ္။
Aဆိုပါကိုရင္ဟာ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္နဲ႔ ေတြ႔ရမွာကို Aရမ္းေၾကာက္ေနခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ ျဖစ္
ေၾကာင္းကုန္စင္ကိုေတာ့ ၾကားလူျဖစ္တဲ့ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းသမားတUီးကို ဆင္ေျခဖံုးက လံုျခံဳတဲ့ Aိမ္တAိမ္
မွာ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

Herald သတင္းAဖြဲ႔ဟာ ရန္ကုန္မွာ (၈)ရက္ေလာက္ ၾကာခဲ့ပါတယ္။ AဲဒီAေတာAတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ
ဆႏၵျပတာေတြနဲ႔ တဆက္တည္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကို စီးနင္းတာေတြ၊ ဖမ္းဆီးတာေတြ၊ Aက်U္းခ်တာ
ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆိုးက်ဳိးေတြျဖစ္ေပၚလာမွာကို သေဘာေပါက္တဲ့Aတြက္ Aစိုးရက ႏိုင္ငံ
ေရးAရ က်ားကုတ္က်ားခဲ ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားတာေတြ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ပါတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္မွာ A
ေၾကာက္တရားေတြ ျပန္လႊမ္းမိုးလာတာကို က်ေနာ္တို႔ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ လူလံုးမျပရဲေပမယ့္ ခင္ဗ်ားကို ေတြ႔
ဖို႔ သေဘာတူတဲ့သူေတြ ဒါမွမဟုတ္ ခင္ဗ်ားနဲ႔ေတြဖို႔ သတၱိရွိတဲ့သူေတြကို Aစိုးရသတင္းေပးေတြက ေနာက္
ကြယ္ကေန Aျမဲတမ္း ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။
လမ္းေတြေပၚမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးယႏၱရားေတြကေန Aေၾကာက္တရားေတြကို မီးေလာင္ ရာေလပင့္
လုပ္ေပးေနတယ္။ ဆင္ေျခဖံုးေတြကို ပိုက္စိပ္တိုက္လွည့္လည္ေနတဲ့ ေလာ္စပီကာေတြ တပ္ထားတဲ့ ထရပ္
ကားေတြေပၚကေန “က်ေနာ္တို႔မွာ Aေထာက္Aထားေတြ ရွိတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ကုိ ဖမ္းဖို႔ က်ေနာ္တို႔ လာ
ေတာ့မယ္။ ဘုန္းႀကီးေတြ၊ ဆႏၵျပသူေတြကို ခိုလံႈခြင့္မေပးပါနဲ႔” လို႔ သတိေပးေၾကညာေနပါတယ္။
“သူတို႔ စစ္ေရးAရေတာ့ ႏိုင္ပါတယ္” ဒါေပမယ့္ သံဃာေတာ္ေတြကို ျပဳမႈဆက္ဆံတာေတြAေပၚ ျပည္သူလူ
ထုက AႀကီးAက်ယ္ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ေနတဲ့Aတြက္ “စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာေတာ့ သူတို႔ Aရာရာ ဆံုး
႐ႈံးခဲ့ပါၿပီ” လို႔ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းသမားက ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

(Connie Levett - Untold story: how Burma brutalized its monks ကို ဆီေလ်ာ္ေAာင္ ျမန္မာ
ျပန္ဆိုပါသည္။)
(ေဖာ္ျပသည့္ေန႔စဲြ - ၁၂ ရက္၊ ေAာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္)

မူႀကိဳေက်ာင္းကေလး၊ ေရာင္စံုေဘာလံုးမ်ားနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ Aတိုက္Aခံေတြ
လတ္တေလာ က်ေနာ္တို႔ Aတိုက္Aခံ ဒီမိုကေရစီAင္Aားစုေတြၾကားမွာ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုေနၾကတာေတြကို
ျမင္ရၾကားရေတာ့ မ်က္စိထဲမွာ စြဲေနတဲ့ ျမင္ကြင္းေလးကို သြားသတိရမိတယ္။ ဘယ္လိုျမင္ကြင္းလဲဆိုေတာ့
မူႀကိဳေက်ာင္းကေလးတေက်ာင္းမွာ ေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ျမင္ကင
ြ ္းေလးပါ။ မူႀကိဳA႐ြယ္ ကေလးေတြဆိုတာက ကိုယ့္
ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္ႏိုင္ၿပီး ေတာက္ေတာက္ ေတာက္ေတာက္နဲ႔ ေျပးလႊားေဆာ့ကစားတတ္ၾကတဲ့ A
႐ြယ္ေတြ မဟုတ္လား။ Aဲဒီေတာ့ Aားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာ ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ Aုပ္ထိန္းသူ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက

ကစားနည္းAမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေဆာ့ကစားခိုင္းတာကို ေတြ႔ရေလ့ရွိတယ္။ ကေလးေတြကလည္း ေဆာ့ကစားေနရရင္
ေပ်ာ္ေနတာပဲကိုး။
တခါသားမွာ က်ေနာ့္မိတ္ေဆြႀကီးတေယာက္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ မူႀကိဳေက်ာင္းကို သြားလည္ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္
သြားတဲ့Aခါ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ကေလးေတြကို Aားလပ္ခ်ိန္ေပးထားတာနဲ႔ သြားၿပီးႀကံဳႀကိဳက္တယ္။
ေက်ာင္း၀င္းထဲကို ၀င္လိုက္တာနဲ႔ ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းေပၚမွာ ေလမႈတ္ထားတဲ့ ေရာင္စံုေဘာလံုးေလးတလံုးနဲ႔
ေျပးလႊားေဆာ့ကစားေနတဲ့ ကေလးေတြကို ေတြ႔ရတယ္။ ကေလးေတြက ေရာင္စံုေဘာလံုးေလးကို ၀ိုင္းလု
လိုက္၊ ရတဲ့ကေလးက ၾကံဳသလို ကန္ထုတ္လိုက္၊ ေဘာလံုး ေရွ႕ကိုထြက္သြားရင္ ေနာက္က၀ိုင္းလုိက္ၾကနဲ႔
လုယက္ေဆာ့ကစားေနၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္။
AဲဒီAခ်ိန္မွာ သူတို႔ကို Aုပ္ထိန္းတဲ့ ဆရာမေလးက ေနာက္ထပ္ ေဘာလံုးတလံုးကို ေလမႈတ္ၿပီး ျမက္ခင္း
စိမ္းေပၚ ပစ္သြင္းလိုက္တယ္။ AဲဒီAခါမွာ ကေလးေတြက Aရင္ေဘာလံုးေနာက္ကို မလိုက္ေတာ့ဘဲ ထပ္ၿပီး
ပစ္သြင္းလိုက္တဲ့ ေဘာလံုးေနာက္ကို ၀ိုင္းလိုက္ၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ေနာက္ထပ္ ေဘာလံုးတလံုး ေလ
မႈတ္ၿပီး ပစ္သင
ြ ္းလိုက္တိုင္း Aသစ္၀င္လာတဲ့ ေဘာလံုးေနာက္ကိုသာ လိုက္လု လိုက္ကစားေနၾကတာကို
ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ေလးငါးလံုးေလာက္ ပစ္သြင္းၿပီးတဲ့ Aခ်ိန္မွာေတာ့ ကေလးေတြ လိုက္မလုေတာ့တဲ့ ေဘာ
လံုးေတြကိုပဲ ဆရာမေလးက ျပန္ေကာက္ၿပီး ျမက္ခင္းေပၚ ျပန္ပစ္သြင္းေပးေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ကေလး
ေတြကလည္း ေဘာလံုးAသစ္လား Aေဟာင္းလား မသိဘဲ ထပ္ၿပီး ပစ္သြင္းတဲ့ ေဘာလံုးေနာက္ကိုပဲ လိုက္
လု လိုက္ေဆာ့ေနၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္။
Aခုလည္း က်ေနာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီAင္Aားစုေတြၾကားမွာ လတ္တေလာ Aဲလိုဒီပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ပ်က္ေနတာကို
ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဘယ္Aခ်ိန္ကစၿပီး ျဖစ္တာလဲဆိုရင္ေတာ့ ေ႐ႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ၿပီးတဲ့Aခ်ိန္ကတည္း
က စတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါပဲ။ ေ႐ႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး မတိုင္မီက AေနAထားကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္
တို႔ Aတိုက္Aခံ ဒီမိုကေရစီAင္Aားစုေတြဘက္က ၉၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္
ေပးဖို႔ တစိုက္မတ္မတ္ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ AေနAထားျဖစ္ၿပီး နAဖAေနနဲ႔ကေတာ့ ၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္
ကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ မေပးရေရးAတြက္ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ လက္ညိႇဳးေထာင္ ေခါင္း
ညိတ္ေတြနဲ႔ Aမ်ဳိးသားညီလာခံကို ဇြတ္က်င္းပေနတဲ့ AေနAထားလို႔ ေျပာရပါမယ္။
ေဘာလံုးစကားနဲ႔ Uပမာေပးရရင္ ေဘာလံုးကြင္းထဲမွာ ၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဆိုတဲ့ ေဘာလံုး တလံုးတည္း
ကိုသာ နAဖက ဖ်က္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားလိုက္ Aတိုက္Aခံက ဖ်က္ထုတ္ခြင့္မေပးဘဲ ဂိုးသြင္းဖို႔ ႀကိဳးစားလိုက္
ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ နAဖက လက္ရွိAာဏာဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ သူေတြမို႔ သူတို႔ကြင္းမွာ
ကန္ေနရတဲ့ AေနAထားလို႔ ေျပာရပါမယ္။ Aဲသလို ကန္ေနၾကရင္း နAဖက တခ်ိန္လံုး Aမ်ဳိးမ်ဳိး ညစ္ပတ္
လူခ်ကစားေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နAဖစစ္Aုပ္စုကလည္း ၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဆိုတဲ့ ေဘာလံုးကို ပ်က္
ေAာင္ ဖ်က္မထုတ္ႏိုင္၊ ၿပိဳင္ဘက္ Aတိုက္AခံAင္Aားစုဘက္ကလည္း Aဲဒီ ၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဆိုတဲ့
ေဘာလံုးကို ဂိုး၀င္ေAာင္မသြင္းႏိုင္ဘဲ ေျခကုန္လက္ပန္းက်တဲ့ AေနAထားမွာ ေရာက္ေနခဲ့ပါတယ္။
AဲဒီလိုAခ်ိန္မွာပဲ ေ႐ႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး လက္သီးခ်က္က နAဖAသင္းနည္းျပႀကီး ဗိုလ္သန္းေ႐ႊရဲ႕ A
႐ႈိက္ကို ထိသြားတဲ့Aတြက္ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊ ယိုင္ထြက္သြားတယ္။ Aဲဒီမွာ ဒီယီးဒယိုင္ျဖစ္သြားတဲ့ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊ
က ေဘာလံုးကြင္းထဲကို ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါ့မယ့္ဆိုတဲ့ ေဘာလံုးတလံုး စတင္ပစ္
ထည့္လိုက္ပါတယ္။ Aဲဒီမွာတင္ က်ေနာ္တို႔ Aတိုက္AခံAသင္းသားေတြလည္း နဂိုကန္ေနတဲ့ ၉၀ ေ႐ြး
ေကာက္ပြဲရလဒ္ဆိုတဲ့ ေဘာလံုးႀကီးကို ပစ္ထားခဲ့ၿပီး နAဖက ပစ္သြင္းလိုက္တဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုတဲ့
ေဘာလံုးေနာက္ကို ေကာက္ေကာက္ပါေAာင္ လိုက္သာြ းၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဂမ္ဘာရီကို ေမွ်ာ္လိုက္ မီဒီ
ယာေပါင္းစံုကေန ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ေတာင္းဆိုလိုက္ Aၾကံျပဳေဆြးေႏြးလိုက္နဲ႔ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊ ပစ္ထည့္
လိုက္တ့ဲ ေဘာလံုးAသစ္ေနာက္ကို Aခ်ိန္Aေတာ္ၾကာ လုိက္ကစားေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

AဲဒီAခ်ိန္မွာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က “Aေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္သလို Aဆိုးဆံုးကိုလည္း ျပင္ဆင္ၾက
ပါ” လို႔ သတိေပးေျပာၾကားလိုက္ေတာ့ နAဖနည္းျပႀကီး ဗိုလ္သန္းေ႐ႊတေယာက္ လန္႔ျဖန္႔ၿပီး ဆိုင္းမဆင့္ ဗံုမ
ဆင့္ ေနာက္ထပ္ ေဘာလံုးတလံုးကို ကြင္းထဲ ပစ္သြင္းလိုက္ျပန္ပါတယ္။ Aဲဒါကေတာ့ ၁/၂၀၀၈ Aရ Aတု
Aေယာင္ ဖြဲ႔စည္းပံုမူၾကမ္းကို ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပAတည္ျပဳၿပီး ၂/၂၀၀၈ Aရ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္
မွာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ Aေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးကို က်င္းပေပးမယ္ဆိုတဲ့ ေဘာလံုးပဲျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီေဘာ
လံုးလည္း ကြင္းထဲ၀င္လာေရာ က်ေနာ္တို႔ Aတိုက္Aခံေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးေဘာလံုးကို ပစ္ထားခဲ့ျပန္
ၿပီး ၀င္လာတဲ့ ေဘာလံုးAသစ္ေနာက္ကို တဟုန္ထိုး ေျပးလုိက္ၾကျပန္ပါေရာ။
Aဲဒီဗိုလ္သန္းေ႐ႊ ပစ္ထည့္လိုက္တ့ဲ ဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေဘာလံုးကို ၀ိုင္းလုၾကရင္း No Vote,Vote

No နဲ႔ ၀ိ၀ါဒကြဲၾက၊ လူထုလိုက္ပါႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းကို စU္းစားရမယ္တို႔၊ လူထုက လိုက္လုပ္ရဲပါ့မလားတို႔ဆို
တဲ့ ေ၀ဖန္ေလကန္သံေတြနဲ႔ လူထုကိုပဲ သူငယ္ႏွပ္စားေတြလို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ရင္း Aခ်ိန္ကုန္ေနၾက
တာကို ေတြ႔ရျပန္ပါတယ္ (တကယ္ဆို လူထုဟာ ၁၉၆၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာေရာ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာပါ
စစ္တပ္ကို ဘယ္လိုျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္တယ္ဆိုတာ ျပသခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒါဟာ ဘယ္သူမွ သင္မေပးရ
ဘဲ လူထုက သူ႔Aလုပ္သူလုပ္ခဲ့တာပါ။ Aဲဒီေၾကာင့္မို႔ လူထုကို လံုး၀မစိုးရိမ္ပါနဲ႔၊ လူထုက သူ႔Aလုပ္သူ သိၿပီး
သားပါ။ လူထုကို ေခါင္းေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့သူေတြပဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္စိုးရိမ္ၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္)။
က်ေနာ္တို႔ဘက္က Aဲဒီလို ျငင္းခုန္ေနၾကခ်ိန္မွာပဲ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊက သူ႔ရဲ႕ လက္ေထာက္နည္းျပေလး ဗိုလ္
ဉာဏ္၀င္းကို ေနာက္ထပ္ ေဘာလံုးတလံုး ကြင္းထဲ ထပ္ပစ္ထည့္ခိုင္းလိုက္ျပန္ပါေရာ။ ဘယ္လို ေဘာလံုး
ေလးလဲဆိုေတာ့ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၁၀မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ ေဘာ
လံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ ေပးမေပးဆိုတာ ဗိုလ္
ဉာဏ္၀င္းမွာ ေျပာပိုင္ခြင့္မရွိမွန္း၊ ျပည္သူကသာ ဆံုးျဖတ္ရမယ္မွန္း သိေနၾကရက္နဲ႔ Aဲဒီေဘာလံုးေလးလည္း
ကြင္းထဲ ထပ္၀င္လာေရာ နင္းကန္ေျပးလိုက္ၾကျပန္ၿပီး ဘာျဖစ္တယ္ ညာျဖစ္တယ္နဲ႔ ေလလႈိင္းေတြမွာ Aာ
ေပါင္Aာရင္းသန္သန္ ေျပာဆိုေနၾကျပန္ပါေရာ။
က်ေနာ့္Aျမင္Aရေတာ့ Aဲသလို ျမင္ျမင္ကရာ ေဘာလံုးေတြေနာက္ကို ေျပးေျပးလိုက္ေနၾကတဲ့ က်ေနာ္တို႔
Aတိုက္Aခံ Aသင္းသားေတြကို ၾကည့္ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္လူညစ္နည္းျပႀကီး ဗိုလ္သန္းေ႐ႊနဲ႔ Aုပ္စုကေတာ့ ဟား
တိုက္ရယ္ေမာေနၾကမယ္လို႔ ထင္မိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ မကန္ေစ့ခ်င္တဲ့ ကနUီး ၉၀ ေ႐ြး
ေကာက္ပြဲရလဒ္ဆိုတဲ့ ေဘာလံုးေနာက္ကို ဘယ္သူမွလိုက္လုၾကတာ မေတြ႔ရေတာ့ဘဲ သူတို႔ ေနာက္ထပ္ ပစ္
ထည့္လိုက္တ့ဲ ေဘာလံုးသံုးလံုးေနာက္ကိုသာ သဲႀကီးမဲႀကီး လိုက္ပါေဆာ့ကစားေနၾကတာကို ေတြ႔ေနရလို႔ပါ
ပဲ။
မူႀကိဳေက်ာင္းကေလးမွာ ေတြ႔ရတုန္းကေတာ့ Aုပ္ထိန္းသူ ဆရာမေလးက ကေလးေတြ မတို႔မထိ ေတာ့တဲ့
ကနUီးေဘာလံုးကို ကြင္းထဲ ျပန္ပစ္သြင္းေပးေပမယ့္ လူညစ္နည္းျပႀကီး ဗိုလ္သန္းေ႐ႊနဲ႔Aဖြဲ႔ကေတာ့ A
တိုက္Aခံေတြ ေမ့ေလ်ာ့ပစ္ခ်ထားခဲ့တဲ့ သူတို႔ မကန္ေစ့ခ်င္တဲ့ ကနUီး ၉၀ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲရလဒ္ဆိုတဲ့ ေဘာ
လံုးႀကီးကို Aလစ္မွာ မလိမ့္တပတ္၀င္လာၿပီး ေကာက္သိမ္းသြားမွျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ Aသင္းသားေတြ မ်က္ရည္
စက္လက္ ျဖစ္က်န္ခဲ့မွာကို ျမင္ေယာင္မိလို႔ Aခုလို Aမုန္းေတာ္ခံၿပီး သတိေပးေရးသားလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါ
တယ္။
(ေဖာ္ျပသည့္ေန႔စဲြ - ၁၂ ရက္၊ မတ္လ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္)

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းသာ ေျပာလိုက္ပါရေစေတာ့ …

ဒီကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ျပႆနာA၀၀ဟာ စစ္တပ္ကို ျခယ္လွယ္ၿပီး ဗိုလ္က်ေနတဲ့ နAဖ
စစ္Aုပ္စုလို ထိပ္ပိုင္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက Aာဏာလက္မလႊတ္ခ်င္လို႔ ျဖစ္ေနရတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆ
နာေတြခ်ည္းပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္Aျပည့္A၀ ေပၚထြန္းလာဖို႔ဆိုတာ Aဲသလို ႏိုင္ငံ
ေရးမွာ ၀င္ေရာက္ျခယ္လွယ္ေနတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြAားလံုးနဲ႔ စစ္တပ္တခုလံုးကို စစ္တန္းလ်ားျပန္ပို႔ၿပီး
သူတို႔ရဲ႕မူလတာ၀န္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကိုသာ ျပည့္ျပည့္၀၀ ထမ္းေဆာင္ေAာင္ ေနရာခ်
ထားႏိုင္မွ ျဖစ္မွာပါ။
ဒါေပမယ့္ ၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မေပးဘဲ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ မ်က္ကြယ္ျပဳေန
ျခင္း၊ Aမ်ားလက္မခံတဲ့ Aမ်ဳိးသားညီလာခံကို Aခ်ိန္ဆၿဲြ ပီး တဖက္သတ္ ဇြတ္က်င္းပျခင္း၊ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္
ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ လက္ညႇိဳးေထာင္ေခါင္းညိတ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေရးဆြဲတဲ့ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ Aဓြန္႔
ရွည္တည္ျမဲေရးကို Uီးတည္တဲ့ AေျခခံUပေဒမူၾကမ္းႀကီးကို ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ၿပီး ဇြတ္Aတည္ျပဳဖို႔ ၾကံစည္ေန
ျခင္း … စတာေတြကိုၾကည့္ရင္ စစ္တပ္ကိုျခယ္လွယ္ေနတဲ့ နAဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ စစ္တန္းလ်ားကို
မျပန္ခ်င္ဘဲ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ Uီးေဆာင္မႈAခန္းက႑မွာ ဆက္လက္ ပါ၀င္စြက္ဖက္ ျခယ္လွယ္ခ်င္ေနေသး
တယ္ဆိုတာကို Aထင္သား ေတြ႔ျမင္ေနရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြAေနနဲ႔ စစ္တန္းလ်ားကိုျပန္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနဖို႔ AစီAစU္ မရွိသေ႐ြ႕
က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ ျပႆနာေတြက မဆံုးႏိုင္ေAာင္ကို ဆက္ျဖစ္ေနUီးမွာပါ။ သူတို႔မွာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ကင္း
ကင္းရွင္းရွင္းေနဖို႔ ဆႏၵမရွိသေ႐ြ႕ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုတာလည္း ျဖစ္လာႏိုင္မွာမဟုတ္သလို သူတို႔ထပ္မံ
က်င္းပေပးမယ္ဆိုတ့ဲ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာလည္း စစ္ကြၽန္သက္ရွည္ေရးကိုသာUီးတည္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္
ပြဲပဲျဖစ္ေနUီးမွာ ေသခ်ာေနပါတယ္။
Aဲဒါေၾကာင့္မို႔ Aဲဒီလို စစ္တန္းလ်ားကို မျပန္ခ်င္ဘဲ ေပကပ္ကပ္လုပ္ေနတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဖယ္
ရွားဖို႔ ေနာက္ဆံုးနည္းဟာ ဆရာလူထုစိန္၀င္း တပ္လွန္႔ခဲ့သလို လူထုAားနဲ႔ပဲ တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔ ရွိပါေတာ့တယ္။
တျခားနည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ စစ္မွန္တ့ဲ Aေျပာင္းAလဲျဖစ္ဖို႔ လူထုႀကီးနဲ႔ နAဖစစ္Aုပ္စုဟာ မလြဲမေသြ ထိပ္
တိုက္ေတြ႔ၾကရUီးေတာ့မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါဘဲ။ ဒီလို လူထုနဲ႔ နAဖစစ္Aုပ္စု မလြဲမေသြ ထိပ္တိုက္
ရင္ဆိုင္ရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္လာခဲ့ရတာဟာ ၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္
ေပးဖို႔ ကတိက၀တ္ ပ်က္ကြက္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းကို မ်က္ကြယ္ျပဳတဲ့၊ Aာဏာကို ဆက္လက္
ဆုပ္ကိုင္ဖို႔ပဲ ဉာဏ္နီ ဉာဏ္နက္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ နAဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ မိုက္မဲမႈေၾကာင့္လို႔ပဲ
တထစ္ခ် ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။
Aဲဒီေတာ့ စစ္တန္းလ်ားကို မျပန္ရေAာင္၊ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္Aဓြန္႔ရွည္ဖို႔ သူတို႔ စိတ္တိုင္းက်
ေရးဆြဲထားတဲ့ AေျခခံUေပဒကို AတုAေယာင္ဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ မျဖစ္မေန Aတည္ျပဳမွာကို မျဖစ္ေျမာက္
ေAာင္ဖ်က္ပစ္ဖို႔ လူထုAားကလြဲရင္ တျခားနည္းမရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါဟာ လတ္တေလာAေျခAေနမွာ A
တိုက္AခံAင္AားစုေတြAားလံုးနဲ႔ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လက္ငင္းတာ၀န္
တရပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။
Aမ်ားစုကလည္း နAဖရဲ႕ ဆႏၵခံယူပြဲကို မျဖစ္ေျမာက္ေAာင္ ဖ်က္ႏိုင္ရင္ Aေကာင္းဆံုးပဲလို႔ သေဘာထား
ရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ Aဲဒီလို ဖ်က္ႏိုင္ဖို႔Aတြက္ က်ေနာ္တို႔မွာ ကိုင္စြဲတိုက္ပြဲ၀င္ရမယ့္ တုိက္ပြဲ၀င္ႏိုင္တ့ဲ
လက္နက္ေကာင္းတခုလည္း က်ေနာ္တို႔ လက္ထဲမွာ Aခိုင္Aမာ ရွိေနပါတယ္။ Aဲဒီလက္နက္ကို စြဲကိုင္ၿပီး
လူထုAားနဲ႔ ေပါင္းစပ္တိုက္ပြဲ၀င္ကာ ေAာင္ပြဲကို Aေရာက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီလက္နက္ကေတာ့ ၉၀
ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဆိုတဲ့ ျပည္သူလူထုAားလံုးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက AသိAမွတ္ျပဳထားတဲ့ တိုက္ပြဲ၀င္လက္
နက္ႀကီးပဲျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ဳိ႕ကေျပာသလို “၉၀ ျပည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ဖက္တြယ္ၿပီး ေနမယ္ဆိုရင္ ျမဳပ္မယ့္ ေလွကို Aေသ
ဖက္တြယ္ထားသလိုျဖစ္ေနမယ္”ဆိုတာကို က်ေနာ္လက္မခံသလို Aရင္ေပါက္ၿပီးသား ခ်ဲလက္မွတ္က ဆုတ္
ျဖဲခံလိုက္ရၿပီ ဆိုတာကိုလည္း က်ေနာ္ လက္မခံပါ။ က်ေနာ့္Aျမင္Aရေတာ့ ၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္သာ
ေAာင္ပြဲကို Aေရာက္ပို႔ေဆာင္မယ့္ ေလွႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ နAဖက ပို႔ေဆာင္မေပးတဲ့ Aဲဒီေလွႀကီး ေAာင္
ေAာင္ျမင္ျမင္ ႐ြက္လႊင့္ႏိုင္ေAာင္ Aဲန္Aယ္လ္ဒီက မာလိန္မႉးAျဖစ္ Uီးေဆာင္ၿပီး ျပည္သူလူထုAားနဲ႔ ပန္း
တိုင္ေရာက္ေAာင္ ၀ိုင္း၀န္းေလွာ္ခတ္ၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔Aထိ နAဖကေတာင္ ပယ္ဖ်က္
တယ္လို႔ တရား၀င္ မေျပာရဲေသးတဲ့ ၉၀ ရလဒ္ (ခ်ဲလက္မွတ္လို႔ပဲ Uပမာထားလိုက္ပါေတာ့) ကို ကိုယ့္ဘက္
က လူေတြကပါ Aေလ်ာ္ရမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူးကြာ၊ လက္မွတ္က ဆုတ္ျဖဲခံရသလုိ ျဖစ္ေနပါၿပီကြာလို႔ စိတ္
ေလွ်ာ့ေနရင္ေတာ့ ေAာင္ပြဲနဲ႔က ေ၀းျမဲေ၀းေနUီးမွာပါပဲ။
(ဒီAခ်ိန္မွာ ၉၀ ရလဒ္ကို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ Aသက္သြင္းၿပီး မျဖစ္မေန တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔က Aေရးႀကီးလာၿပီ
ျဖစ္သလို Aဲန္Aယ္လ္ဒီဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕ Uီးေဆာင္မႈAခန္းက႑ကလည္း လံုး၀Uႆံု Aေရးႀကီးတဲ့ Aေန
Aထားကို ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ ေမလဆႏၵခံယူပြဲ မတိုင္ခင္ ၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္
Aသက္သင
ြ ္းၿပီး နAဖကို စိန္ေခၚတိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔ ပ်က္ကြယ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ နAဖရဲ႕ ဆႏၵခံယူပြဲဟာ Aလြယ္
တကူ ျဖစ္ေျမာက္သြားေတာ့မာွ ျဖစ္သလို Aဲန္Aယ္လ္ဒီပါတီနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေနာက္
ဆံုးေန႔ရက္ေတြဟာလည္း တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာေနၿပီလို႔ပဲ ေျပာရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့Aျပင္ လူထုရဲ႕
သမိုင္းမွတ္ေက်ာက္မွာလည္း ၉၀ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္Aားလံုးဟာ သမိုင္းေကြးမယ့္Aျဖစ္နဲ႔ မလြမ

ေသြ ၾကံဳၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သတိေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္။)
နAဖဘက္ကေန ၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ပ်က္ျပယ္ပါၿပီခင္ဗ်ားလို႔ တရား၀င္ ေျပာရဲလာမယ့္ Aခ်ိန္ကေတာ့
Aတိုက္AခံAင္AားစုေတြAားလံုးနဲ႔ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက Aခ်ိန္မီ မခုခံ မတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ရင္ မၾကာမီလ
ပိုင္းAတြင္း ေရာက္လာေတာ့မွာပါ။ ဘယ္Aခ်ိန္မွာ သူတို႔ေျပာမလဲဆိုေတာ့ ဆႏၵခံယူပြဲႀကီး ျဖစ္ေျမာက္သာြ း
ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ သူတို႔ေျပာေတာ့မွာပါ။ စက္တင္ဘာေ႐ႊ၀ါေရာင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူထုရ႕ဲ Aမုန္းေၾကာင့္ သူ
တို႔ရဲ႕AေျခခံUပဒကို မဲလိမ္ၿပီး ဇြတ္Aတည္ျပဳဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာကို နAဖေတြလည္း တြက္ဆထားမွာပါ။
ဇြတ္Aတည္ ျပဳလိုက္ရင္ လူထုAဓိက႐ုဏ္းေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္တိုးရဖို႔ ရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ Aဲဒီလမ္းကို စစ္ေခါင္း
ေဆာင္ေတြ ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ လမ္းနည္းတယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။
သူတို႔ေ႐ြးခ်ယ္မယ့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခAမ်ားဆံုးလမ္းလို႔ တြက္ဆမိတာကေတာ့ သူတို႔ေရးဆြဲတဲ့ AေျခခံUေပဒကို
ျပည္လံုးကြၽတ္ ကန္႔ကြက္မဲေပးတာကိုလက္ခံၿပီး “ဟုတ္က့ဲ က်ေနာ္တို႔ဆြဲတဲ့ AေျခခံUပေဒကို မႀကိဳက္တဲ့A
တြက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့Aခ်ိန္မွာ AေျခခံUပေဒကို ျပန္ဆြဲပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆႏၵခံယူပြဲႀကီးကို မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့
Uီးေရရဲ႕ (Uပမာ- ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ဆိုက်ပါေတာ့) လာေရာက္မဲေပးတဲ့Aတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲႀကီး ေAာင္ေAာင္
ျမင္ျမင္နဲ႔ Aထေျမာက္သာြ းၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္မို႔ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို မေျပာၾကေတာ့ဘဲ
ျပန္လည္ေရးဆြဲရမယ့္ AေျခခံUပေဒAတြက္သာ Aာ႐ံုစိုက္ၾကရေAာင္” လို႔ ေျပာလာရင္ က်ေနာ္တို႔ ဘာ
ဆက္လုပ္ၾကမလဲ။ ‘AေျခခံUေပေဒကို ျပန္ဆြဲၾကမယ္’ လို႔လည္း သူတို႔က ေခြၽးသိပ္ထားၿပီးၿပီျဖစ္လို႔ လူထု
တိုက္ပြဲကိုေကာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါေတာ့မလား။ က်ေနာ္ကေတာ့ မထင္။ Aဲဒီေတာ့
မဲသြားေပးျခင္း (ကန္႔ကြက္မဲ ေပးေပး၊ ေထာက္ခံမဲ ေပးေပး) ဟာ နAဖက ၉၀ ရလဒ္ ပ်က္ျပယ္တယ္လို႔ တ
ရား၀င္ ေျပာဆိုႏိုင္ေAာင္ Aေထာက္Aကူ သြားျပဳသလိုပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ AတိAလင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ မဲ
သြားမေပးဘဲ ၀ိုင္း၀န္းသပိတ္ေမွာက္ေAာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာ့ Aဲန္Aယ္ဒီAေနနဲ႔ မဲမေပးတဲ့ လူထု
ႀကီးကို စည္း႐ံုးၿပီး ၉၀ ရလဒ္နဲ႔ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခြင့္ရUီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Aဲဒီေတာ့ နAဖရဲ႕ ဆႏၵခံယူပြဲကို မျဖစ္ေျမာက္ေAာင္ ဖ်က္ႏိုင္ရင္ Aေကာင္းဆံုးပဲလို႔ ယူဆၾကရင္ Aဲဒီရည္
မွန္းခ်က္ကို ျဖစ္ေျမာက္ေAာင္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ဖို႔က က်ေနာ္တို႔ Aတိုက္AခံေတြAားလံုးနဲ႔ ျပည္သူလူ
ထုတရပ္လံုးရဲ႕တာ၀န္ပဲမဟုတ္လား။ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူပါဘူးလို႔ စစ္မေရာက္ခင္ ျမားကုန္တဲ့စကား ေျပာေန

မယ့္Aစား ကိုယ္တတ္ႏိုင္တ့ဲ ေထာင့္ကေန ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ဖ်က္ဖို႔ ႀကိဳးစားသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဖိႏွိပ္မႈ
ေတြမ်ားလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးဆုိတဲ့ စU္းစားခ်က္ကိုပဲ ထပ္တလဲလဲ ေတြးေနရင္ေတာ့ ၈၈ Aေရးေတာ္ပံုလိုမ်ဳိး၊
ေ႐ႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးလိုမ်ဳိး၊ Aခု တိဘက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ ဆႏၵျပေနသလိုမ်ဳိး၊ တိAန္မင္ရင္ျပင္A
ေရး Aခင္းလိုမ်ဳိး Aေရးေတာ္ပံုေတြဟာ ျဖစ္လာစရာ Aေၾကာင္းရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
“လူၾကံရင္ မခံႏိုင္ဘူး Aထူးပင္ မွတ္ၾကေလ” ဆိုတဲ့ ‘ျပည္ေတာ္၀င္’ သီခ်င္းထဲက စာသားAတိုင္း မျဖစ္ႏိုင္
ေလာက္ဘူးဆိုတဲ့Aရာေတြကိုပဲ Aနာခံၿပီး ျဖစ္ေAာင္လုပ္ခဲ့ၾကလို႔ ေခတ္ဆိုးစနစ္ဆိုးေတြဟာ ေျပာင္းလဲခဲ့
ၾကရတာပါ။ Aေျပာင္းAလဲတိုင္းမွာေတာ့ ကံဆိုးသူေတြက ေပးဆပ္ၾကရစျမဲပါပဲ။ ဒါဟာ Aေျပာင္းAလဲမ
ျဖစ္ခင္ မလြမ
ဲ ေသြ ၾကံဳေတြ႔ရမယ့္ Aျဖစ္ဆိုးေတြပါ။ ဒီAျဖစ္ဆိုးေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွလည္း က်ေနာ္တို႔ လို
ခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ကို AမိAရ လွမ္းကိုင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္လား။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ေႂကြတလွည့္ ၾကက္တခုန္ပါ။ န
Aဖက လူထုထပ္ၿပီး Aံုႂကြမွာကို AႀကီးAက်ယ္ေၾကာက္ၿပီး Aတင္းက်ားကန္ေနရတာကို ငါတို႔ေတာ့ လႈပ္
လို႔ မရေတာ့ပါဘူးကြာဆိုၿပီး စိတ္ေလွ်ာ့ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လူထုတိုက္ပြဲဆိုတာလည္း ထပ္ျဖစ္လာႏိုင္မွာ မ
ဟုတ္သလို ေAာင္ပြဲဆိုတာလည္း ဘယ္ဆီေနမွန္း သိႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ Aခုဆိုရင္ ဆႏၵျပပြဲကို လံုး၀Uႆံု သပိတ္ေမွာက္တိုက္ဖ်က္ဖို႔ သာသနာ့Uေသွ်ာင္Aဖြဲ႔က Uီးေဆာင္
ႏႈိးေဆာ္ေနၿပီျဖစ္သလို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီကလည္း Uီးေဆာင္တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔ ေၾကညာ
ေနပါၿပီ။ AဲဒါAျပင္ Aဲန္Aယ္လ္ဒီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလည္း လူထုလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီဆိုၿပီး တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔ ဖြဲ႔စည္း
လိုက္ၿပီျဖစ္သလို က်န္တဲ့ Aဖြဲ႔Aစည္းေတြနဲ႔ ထင္ရွားတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ Aႏုပညာရွင္ေတြကလည္း ဆႏၵျပပြဲ
ကို သပိတ္ေမွာက္ၾကဖို႔ ပ်က္ေAာင္ဖ်က္ၾကဖို႔ လူထုAၾကားမွာ ေျပာဆိုစည္း႐ံုးတာေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္
ေနၾကပါၿပီ။
Aဲဒီေတာ့ နAဖရဲ႕ ဆႏၵခံယူပြဲကို မျဖစ္ေျမာက္ေAာင္ ဖ်က္ႏိုင္ရင္ Aေကာင္းဆံုးပဲလို႔ ယူဆရင္ “မျဖစ္ႏိုင္
တာ မရွိဘူး၊ မျဖစ္ေသးတာပဲ ရွိတယ္” ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္Aတိုင္း ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ဖ်က္မယ္ဆိုတဲ့ Aဖြဲ႔Aစည္း
ေတြရဲ႕ Uီးေဆာင္မႈေနာက္ကို တညီတၫြတ္တည္း လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုသလို ကိုယ္ႏိုင္ရာပိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔
တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကိုလည္း တာ၀န္သိသိ ပိပိရိရိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုိတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ Aဲဒီကမွတဆင့္ ၉၀ ရ
လဒ္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ဖို႔ Aဲန္Aယ္လ္ဒီဗဟိုေကာ္မတီကို ၀ိုင္း၀န္းတိုက္တြန္းရင္း
လူထုAားနဲ႔ ေAာင္ပြဲဆီကို Aေရာက္သြားၾကပါစို႔လို႔ တပ္လွန္႔ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္။

(ေဖာ္ျပသည့္ေန႔စဲြ - ၂၆ ရက္၊ မတ္လ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္)

နAဖေရႊ႕တဲ့ ကေလးကြက္ Aန္Aယ္လ္ဒီAတြက္ မဟာAခ်က္
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနAိမ္ထဲ ဂြၽန္၀ီလ်ံယက္ေတာဆိုတဲ့ Aေမရိကန္ႀကီးတUီး ႏွစ္ရက္ၾကာ ၀င္ေရာက္
တည္းခိုသြားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းၾကားရေတာ့ ဗိုလ္ေAာင္ဒင္ဇာတ္ကားထဲမွာ ပုလိပ္မင္းႀကီး မစၥတာစတီး၀ပ္
AႀကီးAက်ယ္ ေဒါေဖာင္းၿပီး စံုေထာက္ႀကီး Uီးဘခ်စ္ကို ဖတ္ျပတဲ့ သတင္းေခါင္းစီးကို သြားသတိရမိတယ္။
သတင္းစာဖတ္ရင္း AႀကီးAက်ယ္ ေဒါေဖာင္းသြားတဲ့ သတင္းေခါင္းစီးကို သြားသတိရမိတယ္။ “ပုလိပ္ေတြ
ဘာလုပ္ေနၾကသလဲ၊ လူဆိုးေတြမွာ ကိုယ္ေပ်ာက္ေဆးရွိသလား” ဆိုတဲ့ သတင္းေခါင္းစီးပါ။ Aခုလည္း နA
ဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊနဲ႔ Aေပါင္းAပါေတြကို “နAဖတေတြ ဘာလုပ္ေနၾကသလဲ၊ ယက္ေတာမွာ ကိုယ္
ေပ်ာက္ေဆးရွိသလား” ဆိုၿပီး ေခါင္းစီးတပ္ ေရးရမလုိျဖစ္ေနၿပီ။ ရယ္ရပံုမ်ား ေျပာပါတယ္။

ရယ္ေမာျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာေတာ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ Aသက္Aႏၱရာယ္A
တြက္လည္း စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ AႀကီးAက်ယ္ ျဖစ္မိပါတယ္။ တကယ္ဆို ကိုယ္Aက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားတဲ့ လူထု
ေခါင္းေဆာင္Aတြက္ Aလံုးစံုတာ၀န္ယူရမွာက နAဖပဲေလ။ Aျပစ္မရွိတဲ့သူကို ကိုယ့္ဒုကၡကိုယ္ရွာၿပီး သူတို႔
ေနAိမA
္ က်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားခ်င္တာကိုး။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က က်မAိမ္ကို လာေစာင့္ေရွာက္ေပးပါလို႔
နAဖကို လံုၿခံဳေရးAေနနဲ႔ ငွားထားတာမွ မဟုတ္တာ။ Aဲဒီေတာ့ ယက္ေတာဆိုတဲ့ Aေမရိကန္ႀကီး Aင္း
လ်ားကန္ထဲကပဲ ကုန္းတက္လာ ကုန္းတက္လာ၊ ျခံစည္း႐ိုးကိုပဲ သူခိုးႀကီး ငတက္ျဖားလို ခုန္၀င္ ခုန္၀င္၊ မိုး
ေပၚကပဲ ေၾကာင္က် က်လာ က်လာ၊ လံုျခံဳေရးေတြရွိတဲ့ ၀င္းတံခါးကပဲ ကိုယ္ေပ်ာက္၀ိဇၥာလို ကိုယ္ေယာင္
ေဖ်ာက္ၿပီး ၀င္သြား ၀င္သြား လံုး၀တာ၀န္ရွိတာကေတာ့ နAဖစစ္Aုပ္စုမွာပါပဲ။ လံုျခံဳေရးAျပည့္ေပးရမွာ သူ
တို႔တာ၀န္ပါ။ သူတို႔ မတရားသျဖင့္ Aက်ယ္ခ်ဳပ္ထားတာမို႔လို႔ပါ။
တကယ္လို႔မ်ား မေျပာေကာင္း မဆိုေကာင္း ယက္ေတာက စိတၱဇလူသတ္သမား ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုၾကပါစို႔။ သူ
နAဖလံုၿခံဳေရးေတြ မသိလိုက္ဘဲ ခိုး၀င္သြားလို႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ Aသက္ပါတဲ့A
ထိ ျဖစ္သြားပါၿပီတဲ့။ နAဖ ဘယ္လိုမ်ဳိးဆင္ေျခေတြ ေပးမလဲ၊ ဘာလုပ္ေပးမွာလဲ စU္းစားၾကည့္မိေတာ့ ၾကက္
သီးေမြးညင္းေတာင္ ေတာ္ေတာ္ထသြားမိတယ္။ Aဲဒီလိုမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ခဲ့ရင္ နAဖက က်ေနာ္မ်ဳိးတို႔ မသိလိုက္လို႔
ျဖစ္သြားတာပါခင္ဗ်ားလို႔ ဆင္ေျခဆင္လက္ေပး႐ံုနဲ႔ ၿပီးႏိုင္မလား။ ျပည္သူလူထုႀကီးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာAသိုင္းA
၀ိုင္းကေရာ AဲဒီAေျဖကို လက္ခံမလား။ ေဒါသေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္မ်ား ေပါက္ကြဲလိုက္ၾကေလမလဲ။
Aဲဒီေပါက္ကြဲမယ့္ ေဒါသမုန္တိုင္းနဲ႔တင္ နAဖ လြင့္စU္သြားေလာက္မယ္ထင္ပါရဲ႕။
၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔က ျပည္ေတာ္ျပန္လာခဲ့တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ Aတိုက္Aခံေခါင္းေဆာင္ ဘင္
နစ္ႏိုAကြီႏိုရဲ႕ျဖစ္Aင္ကို Aခုထိ Aမွတ္ရေနမိပါေသးတယ္။ မနီလာေလဆိပ္Aေရာက္မွာ ဖိလစ္ပိုင္Aာ
ဏာရွင္ မားကို႔စ္က ဘင္နစ္ႏိုAကီႏ
ြ ိုကို တဖက္လွည့္နဲ႔ လုပ္ၾကံခိုင္းလုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ Aျဖစ္မွန္ကို ဖိ
လစ္ပိုင္လူထုႀကီးက သိသြားၿပီး AႀကီးAက်ယ္ Aံုႂကြေပါက္ကြဲပါေလေတာ့တယ္။ ဖိလစ္ပိုင္လူထုရဲ႕ ေဒါသ
မုန္တိုင္းေၾကာင့္ပဲ မၾကာမတင္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာမို႔စ္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္က Aတိုက္Aခံ
ေခါင္းေဆာင္သစ္ မုဆိုးမ ကိုရာဇန္Aကီႏ
ြ ိုနဲ႔ ေပါင္းသြားခဲ့တယ္။ Aဲဒီေနာက္ Aာဏာရွင္မားကို႔စ္ ဖေနာင့္နဲ႔
တင္ပါး တသားတည္း ေျပးခဲ့ရပါေလေရာလား။ ဒီကေန႔Aထိ မ်က္စိထဲက မထြက္ေသးတဲ့ ျဖစ္ရပ္ပါ။
Aဲဒီလို နမူနာမ်ဳိးေတြ ရွိေနေလေတာ့ နAဖAေနနဲ႔ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို Aိမ္ထဲမွာေနရင္း တစံုတခု
ျဖစ္သြားမွာ မ်ဳိးေတာ့ လံုး၀Aျဖစ္မခံရဲမွာ AေသAခ်ာပါပဲ (ဒီပဲယင္းမွာ သြားရင္းလာရင္း ၀ိုင္းA႐ိုက္ခံရတာ
မ်ဳိးက တမ်ဳိးေပါ့ေလ။ Aဲဒီတုန္းကလည္း မေျပာေကာင္း မဆိုေကာင္း ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ Aသက္ပါ
သြားခဲ့လို႔ကေတာ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ႕ ေဒါသနဲ႔ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔လူသိုက္ Aခုေလာက္ဆို စစ္ေဘာင္းဘီ
တျခား ကိုယ္တျခား ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီထင္ပါရဲ႕)။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ တခုခုျဖစ္
သြားခဲ့ရင္ ေပါက္ကြဲထြက္လာမယ့္ (ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို AားကိုးAားထားျပဳ ေလးစားၾကည္ညိဳတဲ့)
ျမန္မာျပည္လူထုႀကီးရဲ႕ ေသမထူးေနမထူး ေဒါသကို ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ နAဖတသိုက္ စိုး႐ြံ႕လို႔ပါပဲ။
Aဲဒီေတာ့ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ တစံုတခုျဖစ္မွာကို စိုး႐ြံ႕မယ့္ နAဖAေနနဲ႔ သူတို႔မသိဘဲ ေဒၚေAာင္ဆန္း
စုၾကည္ ေနAိမ္ျခံ၀င္းထဲကို လူတေယာက္လံုးမေျပာနဲ႔ ေခြးတေကာင္ မ်က္စိလည္လမ္းမွားၿပီး ၀င္မယ္ဆိုရင္
ေတာင္ ခြင့္ျပဳမွာမဟုတ္ပါဘူး (ေခြး႐ူးကိုက္ရင္လည္း Aဆင့္မသင့္ရင္ Aသက္Aႏၱရာယ္ ရွိတတ္တာကိုးခင္
ဗ်)။ ဒီလုိAေျခAေနမ်ဳိးမွာ ယက္ေတာ ၀င္လာတယ္ဆိုေတာ့ AႀကီးAက်ယ္ စU္းစားစရာေပါ့။ ဒါက ပထမ
တခ်က္။
ေနာက္တခ်က္က ဒီ ယက္ေတာဆိုတ့ဲ Aေမရိကန္ႀကီးက နAဖက ဖမ္းမိတယ္ဆိုတဲ့ AခုAေခါက္မွ ပထမ
ဆံုးAႀကိမ္ ခိုး၀င္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ၂၀၀၈ တုန္းကတည္းက ပထမAႀကိမ္ ခိုး၀င္လို႔ ေဒၚေAာင္ဆန္းစု
ၾကည္ရဲ႕ မိသားစုဆရာ၀န္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းက သက္ဆိုင္ရာ Aာဏာပိုင္ေတြဆီ Aေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီး

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို Aခုတေခါက္ ျမန္မာျပည္ထဲ ထပ္၀င္ဖို႔ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ထပ္ထုတ္ေပးတယ္ဆိုေတာ့ ေဒၚ
ေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aိမ္ထဲ ခိုး၀င္ဖူးတဲ့သူမွန္း သိထားရဲ႕သားနဲ႔ ဘာ့Aတြက္ေၾကာင့္ ဗီဇာထပ္ထုတ္ေပးသလဲ
ဆိုတာ စU္းစားစရာ ျဖစ္မေနေပျပန္ဘူးလား။ ဒါက ဒုတိယတခ်က္။
Aဲဒီေတာ့ ပထမAခ်က္က ကိုယ္ဖမ္းထားတဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို တာ၀န္မယူႏိုင္မႈ၊ ဒုတိယA
ခ်က္က သိသိႀကီးနဲ႔ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ဟေပးထားမႈ၊ Aဲဒီႏွစ္မႈထဲက တမႈနဲ႔တင္ နAဖမွာ Aျပစ္လံုး၀ရွိေန
ၿပီဆိုတာ AေသAခ်ာေျပာႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မိသားစုဆရာ၀န္ကို ဖမ္း
သြားၿပီး AခုAထိ ဘယ္မွာထိန္းသိမး္ ထားမွန္း မသိရတာကလည္း (ေဆာင္းပါးေရးၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ေဒါက္
တာတင္မ်ဳိး၀င္း ျပန္လြတ္လာၿပီလို႔ သိရပါတယ္) နAဖရဲ႕ မ႐ိုးမသားလုပ္ၾကံမႈကို ပိုၿပီးသံသယႀကီးထြားေစပါ
တယ္။ ဘာတခုမွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ႐ိုးသားမႈ မရွိလုိ႔ပါ။
Aဲဒီေတာ့ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က ယက္ေတာကို ဘာျဖစ္လို႔ တည္းခြင့္ျပဳရတာလဲ ဆိုတဲ့Aထိေတာင္
ေတာင္ေတာင္AီAီ စU္းစားစရာ မလုိေတာ့ဘဲ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊတို႔ စစ္Aုပ္စုေ႐ႊ႕တဲ့ ကေလးကြက္က ဘြားဘြား
ႀကီး ေပၚေနတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။ စU္းစားလည္းပဲ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုတာက ကိုယ့္က်င့္သိကၡာနဲ႔ ျပည့္စံု
တဲ့ ႏိုင္ငံတကာသိ လူထုေခါင္းေဆာင္တေယာက္၊ Aိမ္မွာလည္း Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုAမ်ဳိးသ
မီးAဖြဲ႔၀င္ ေဒၚခင္ခင္၀င္းနဲ႔ သမီးျဖစ္သူ မ၀င္းမမတို႔ Aတူရွိေနတယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေဒၚေAာင္ဆန္းစု
ၾကည္ဟာ လူတဖက္သားကို ဒုကၡေရာက္ နစ္နာေစလိုတဲ့ ဆႏၵမ်ဳိး ရွိသူမဟုတ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ ယက္ေတာကို
ႏွင္မထုတ္တာ Aဆန္းလားလို႔ ေမးခြန္းျပန္ထုတ္လိုက္႐ံုေပါ့။ ယက္ေတာ ၀င္လာၿပီဆိုကတည္းက နAဖA
ျပစ္ လံုးလံုးႀကီး ျဖစ္ေနတဲ့ဟာကိုးေလ။ တကယ္ဆို ရွင္းျပေနစရာေတာင္ မလိုပါဘူး။
Aဲဒီလိုကေလးကြက္ကို နAဖ ဘာေၾကာင့္ေ႐ႊ႕ခဲ့သလဲ။ ရွင္းပါတယ္။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ရက္
ေစ့ေတာ့ မွာရယ္၊ သူတို႔ရဲ႕ ကလိန္ေစ့ျငမ္းဆင္ လမ္းျပေျမပံုAတြက္ Aေႏွာက္Aယွက္လို႔ ယူဆတဲ့ ေဒၚ
ေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၁၀ က်င္းပၿပီးတဲ့Aထိ ဆက္ဖမ္းထားခ်င္လို႔ရယ္ ၾကံရမရျဖစ္ၿပီး သူတို႔လုပ္မိတာ
ျဖစ္ပါတယ္ (မပိရိတာတခုေတာ့ နAဖကို သနားဖို႔ေကာင္းပါတယ္)။ Aဲဒီလို သူတို႔Aျပစ္ လံုးလံုးလ်ား
လ်ားကို ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aျပစ္လို႔ ပံုခ်ၿပီး Aင္းစိန္ေထာင္ကို ေခၚသြားတယ္ဆိုေတာ့ ေဒၚေAာင္ဆန္း
စုၾကည္ကို ေလးစားၾကည္ညိဳတဲ့ လူထုAေနနဲ႔ ေဒါသAရွိန္Aဟုန္ ျမင့္တက္လာတာ မဆန္းေပဘူးေပါ့။ နဂို
ကတည္းကမွ ကိုယ့္လူထုေခါင္းေဆာင္ကို မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားလို႔ ေဒါသထြက္ေနရတဲ့Aထဲ Aခု
လို ယုတ္မာေကာက္က်စ္ေလေတာ့ ေဒါသAရွိန္ပိုျမင့္ၿပီေပါ့။
ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ လူထုရဲ႕ Uီးေဆာင္ပါတီ Aန္Aယ္လ္ဒီAတြက္ေတာ့ Aဆိုးထဲက Aေကာင္းလို႔ ေျပာရမယ့္
AေျခAေနပါ။ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊ ေ႐ႊ႕လိုက္တဲ့ ကေလးကြက္ေၾကာင့္ လူထုရဲ႕ ေဒါသAရွိန္Aဟုန္ ျမင့္လာတာ
ဟာ နAဖစစ္Aုပ္စုAတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေပမယ့္ တေလွ်ာက္လံုး မတရားသျဖင့္ Aႏွိပ္ကြပ္ခံခဲ့ရတဲ့ Aန္
Aယ္လ္ဒီပါတီ Aတြက္ေတာ့ လူထုAားနဲ႔ တိုက္ခြင့္ရမယ့္ တကယ့္မဟာAခ်က္ပါ။ လူထုရဲ႕ ေဒါသေရခ်ိန္
ျမင့္တက္လာခ်ိန္မွာ လူထုတုိက္ပြဲေဖာ္ၿပီး နAဖကို စိန္ေခၚဖို႔ တကယ့္Aခြင့္Aခါေကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
Aန္Aယ္လ္ဒီAေနနဲ႔ လူထုတိုက္ပြဲကေန Aဆံုးသတ္တိုက္ပြဲAထိ Uီးေဆာင္ဖို႔ မထင္မွတ္ဘဲ Aခြင့္Aေရးရ
တာလို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္မို႔ Uကၠ႒၊ Aတြင္းေရးမႉးAျဖစ္က ႏႈတ္မထြက္ခ်င္တဲ့ UီးေAာင္ေ႐ႊ
တို႔၊ Uီးလြင္တို႔Aေနနဲ႔ ေ႐ႊ၀ါေရာင္တုန္းကလို Aိမ္တြင္းပုန္းလုပ္မေနၾကဘဲ လူထုေရွ႕က မားမားမတ္မတ္
ထြက္ၿပီး (သမိုင္းတရားခံ မျဖစ္ရေလေAာင္္) ရဲရဲေတာက္ Uီးေဆာင္ေပးၾကဖို႔ Aခ်ိန္က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါ
ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါတယ္။
(ေဖာ္ျပသည့္ေန႔စဲြ - ၁၇ ရက္၊ ေမလ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္)

(၆၄) ႏွစ္ေျမာက္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ေမြးေန႔နဲ႔
ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားလြတ္ေျမာက္ေရး Aေတြးစမ်ား
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲကို ၀င္လာကာစက Aသက္ (၄၃) ႏွစ္ စြန္းစြန္းပဲ ရွိေသးတဲ့ ေဒၚေAာင္ဆန္းစု
ၾကည္ဟာ Aခု ၂၀၀၉ ဇြန္လ (၁၉) ရက္ေန႔ဆိုရင္ (၆၄) ႏွစ္ျပည့္္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ A
တြင္းက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲကို စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aဖုိ႔ ႏိုင္ငံေရးျဖတ္
သန္းမႈ (၂၁) ႏွစ္ ျပည့္လုျပည့္ခင္မွာ ေနAိမ္Aက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ေနခဲ့ရတဲ့ Aခ်ိန္ေတြကို ျပန္တြက္ၾကည့္ရင္ (၁၃)
ႏွစ္ေက်ာ္ (၁၄) ႏွစ္နီပါး ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ယေန႔Aထိ နAဖစစ္Aုပ္စုက ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္မေပးဘဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျမဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္
ထားဆဲပါပဲ။ ခ်ဳပ္ေႏွာင္႐ံုတင္မကဘူး၊ Aခုဆိုရင္ လူတေယာက္လံုးပါ ပစ္ထည့္ Aမႈဆင္ၿပီး ေထာင္ခ်ဖို႔Aထိ
ၾကံစည္ေနတာကို Aားလံုးသိရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ Aတိုက္AခံAင္Aားစုေတြ Aေနနဲ႔ကေရာ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ Aႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္Aတြင္းမွာ ေဒၚ
ေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ားAားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္ တိုက္ပြဲမ၀င္ခဲ့ၾကဘူးလား
ဆိုရင္ေတာ့ ၀င္ခဲ့တယ္လို႔ပဲ က်ိန္းေသေပါက္ေျပာရမွာပါ။
ေမ့ေလာက္မွျဖစ္ေစ၊ ၾကံဳႀကိဳက္လို႔ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ပတ္လည္လို႔ျဖစ္ေစ၊ ပ႐ုိပိုဇယ္ရလို႔ျဖစ္ေစ၊ ဒုကၡသည္ ခံယူခ်င္
လို႔ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ေလွ်ာက္ခ်င္လို႔ျဖစ္ေစ Aႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္Aတြင္းမွာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔
ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားAားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္ Aႀကိမ္ႀကိမ္ ဆႏၵျပခဲ့၊ Aႀကိမ္ႀကိမ္ ေၾကညာခ်က္
ထုတ္ ေတာင္းဆိုခဲ့၊ ကင္ပိန္းေတြထုၿပီး လက္မွတ္ေတြ Aႀကိမ္ႀကိမ္ထိုးတင္ခဲ့၊ ႏိုင္ငံတကာAစိုးရေတြနဲ႔ Aဖြဲ႔
Aစည္းေတြကို Aႀကိမ္ႀကိမ္ လက္ျဖန္႔ AကူAညီေတာင္းခံခဲ့တာ တကယ့္ကို ျမင္သာထင္သာပါပဲ။
ဒါေပမယ့္ ေငြကုန္သံျပာျဖစ္ၿပီး လက္ေညာင္းတာကလြလ
ဲ ို႔ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးAက်U္း
သားေတြေရာ လြတ္မလာခဲ့ပါဘူး (ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ Aက်ယ္ခ်ဳပ္က ႏွစ္ႀကိမ္ လြတ္လာခဲ့တာေတာ့ ရွိ
ပါတယ္။ ဒါကလည္း Aတိုက္Aခံေတြ ေAာ္တာေၾကာင့္ထက္ ႏိုင္ငံတကာဖိAားေတြ ေလ်ာ့လိုေလ်ာ့ျငား
ႏိုင္ငံေရးကစားၾကည့္ခ်င္လို႔ နAဖကိုယ္ႏိႈက္က စမ္းသပ္လႊတ္ေပးတဲ့ သေဘာဆိုရင္ ပိုမွန္မယ္ထင္ပါတယ္။
သူတို႔Aတြက္ Aႏၲရာယ္ရွိတယ္လို႔လည္း ယူဆေရာ ျပန္ၿပီး Aက်ယ္ခ်ဳပ္လိုက္တာပါပဲ)။
Aဲဒီေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားေတြ ကြင္းလံုးကြၽတ္ မလြတ္တာလဲ
လို႔ Aေျဖထုတ္ၾကည့္ရင္ Aေျဖက ရွင္းရွင္းေလးပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ Aတိုက္AခံေတြAေနနဲ႔ Aႏွစ္ (၂၀)
ေက်ာ္Aတြင္းမွာ ေဒၚေAာင္ဆန္းၾကည္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားေတြAားလံုးကို လႊတ္ေပးေလာက္တဲ့ ဖိAား
မ်ဳိး နAဖစစ္Aုပ္စုAေပၚ မေပးႏုိင္ခဲ့လို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။
နAဖစစ္Aုပ္စုဆိုတာက Aရွက္၊ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ Aုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ Aုပ္စိုးသူမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ စားခြက္နဲ႔ Aသက္A
တြက္ Aာဏာျမဲသထက္ျမဲေAာင္ ဖိႏွိပ္Aုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္တဲ့ Aာဏာရွင္ေတြဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ စားခြက္နဲ႔ Aသက္
ကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ ဖိAားမ်ဳိးေပးႏုိင္မွ နAဖ လည္ပင္းAစ္မွာပါ။ နAဖ မ်က္ကလဲဆန္ျပာ ျဖစ္မွာ
ပါ။ AဲဒီလိုAေျခAေနဆိုက္မွ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး Aက်U္းသားေတြကို သူတို႔လႊတ္ေပးမွာပါ။
Aႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္Aတြင္းမွာ နAဖစစ္Aုပ္စုAေပၚ Aတုိက္Aခံေတြ ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဖိAားက စစ္Aုပ္စုကို
ကမာၻသိ Aရွက္ခြဲတဲ့ ဖိAားေလာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ AဲဒီAဆင့္ထက္ မပိုခဲ့ပါဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ေဒၚ
ေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားေတြ မလြတ္တာပါ (ျဖစ္စU္တိုင္းကို ဘယ္သူႀကိဳက္ႀကိဳက္ မ
ႀကိဳက္ႀကိဳက္ Aမွန္နဲ႔ Aနီးစပ္ဆံုး ႐ႈျမင္သံုးသပ္ႏိုင္မွ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ၊ ဘာဆက္လုပ္သင့္လဲ ဆိုတာကို

ၾကံဆလို႔ရမယ္ထင္ပါတယ္။ မဟုတ္ဘဲ ေနသာသလို ေဖာ့ေတြးၿပီး လုပ္႐ိုးလုပ္စU္ေတြပဲ ဆက္လုပ္ေနရင္
ေတာ့ ဒီလုိပဲ ရြာလည္ေနၾကUီးမွာပါပဲ)။ နAဖစစ္Aုပ္စုဆိုတာက Aေရထူျပ၊ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ျပရဲတဲ့ A
ရွက္မဲ့သိကၡာမဲ့ စစ္Aာဏာရွင္ေတြဆိုေတာ့ Aရွက္ခြဲတဲ့ ဖိAားေလာက္ကို ပ်င္းေတာင္ပ်င္းေသးတယ္ဆိုတဲ့
Aုပ္စုိးသူမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ နAဖစစ္Aုပ္စု လည္ပင္းAစ္၊ မ်က္ကလဲဆန္ျပာျဖစ္ခဲ့တဲ့ AေျခAေနမ်ဳိး Aႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္A
တြင္းမွာ သံုးႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ ၾကံဳႀကိဳက္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ပင္သို႔ျငားေသာ္လည္း Aဲဒီလိုမ်ဳိး AေျခAေတြနဲ႔
ၾကံဳႀကိဳက္ခ်ိန္မွာ ေခါင္းေဆာင္မႈAပိုင္းမွာရွိေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ထိေရာက္တဲ့ Uီးေဆာင္မႈနဲ႔ Aဆံုးမသတ္ႏိုင္
ခဲ့ေတာ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲ ဆက္ၿပီးေရစုန္ေမ်ာခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္လိုမ်ဳိးAေျခAေနေတြလဲဆိုတာေတာ့ Aားလံုးလည္း သိၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီး
ကာစ ဂႏၶီခန္းမAစည္းAေ၀း က်င္းပေနခ်ိန္မွာ တႀကိမ္၊ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ တႀကိမ္၊ နာဂစ္တိုက္
ခတ္ၿပီးကာစ Aေမရိကန္၊ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္စစ္သေဘၤာေတြ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚကမ္း႐ိုးတန္းAနီးကို လာကပ္ခ်ိန္
မွာ တႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း သံုးႀကိမ္ေလာက္ နAဖစစ္Aုပ္စုကို လည္ပင္းAစ္၊ မ်က္ကလဲဆန္ျပာ ျဖစ္ေစခဲ့ပါ
တယ္။ ဒါေပမယ့္ Aခြင့္Aေရးကို က်ေနာ္တို႔Aတိုက္Aခံေတြ AမိAရ မဖမ္းဆုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ AဲဒီA
တြက္ ေက်ာေကာ့ေAာင္ Aခံရဆံုးကေတာ့ ျပည္တင
ြ ္းက ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားေတြနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြပဲ
ေပါ့။
AဲဒီဖိAားမ်ဳိး သက္ေရာက္ေစတဲ့ AေျခAေနမ်ဳိးေတြ ဆိုက္ခဲ့တာကလည္း ပထမ (၂) ႀကိမ္က ရဟန္းရွင္လူ
ျပည္သူလူထုAင္Aားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး တတိယAႀကိမ္က မထင္မွတ္တ့ဲ သဘာ၀ေဘးAႏၲရာယ္ဆိုးေၾကာင့္လို႔
ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။
Aဲဒီလို လည္ပင္းAစ္၊ မ်က္ကလဲဆန္ျပာျဖစ္ေစတဲ့ ဖိAားေတြေၾကာင့္ ဂႏၶီခန္းမAစည္းAေ၀း က်င္းပေနခ်ိန္
မွာ ၁/၉၀ ထုတ္ၿပီး AစိုးရAဖြဲ႔ေၾကညာမွာကို ေျခာက္လံုးလွန္႔လံုးေတြနဲ႔ နAဖ ဟန္႔တားခဲ့ရတယ္။ ေရႊ၀ါ
ေရာင္ၿပီးကာစမွာ ဂမ္ဘာရီကို Aျမန္ေခၚၿပီး UီးေAာင္ၾကည္ကို ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီးခန္႔ကာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစု
ၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး Aေလွ်ာ့ေပးေတာ့မေယာင္ နAဖ ဟန္ေရးျပခဲ့ရတယ္။ နာဂစ္Aၿပီး သေဘၤာ
ေတြ ဆိုက္ကပ္ခ်ိန္မွာ ဘန္ကီမြန္းကို Aျမန္ပင့္ဖိတ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ AကူAညီေပးေရးAဖြဲ႔ေတြ ၀င္ေရာက္
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေAာင္ နAဖ Aေလွ်ာ့ေပးခဲ့ရတယ္။ က်န္တဲ့Aခ်ိန္ေတြမွာ Aတိုက္Aခံေတြ ဘာေတာင္း
ေတာင္း၊ ဘယ္လိုေAာ္ေAာ္၊ ဘာေတြပဲ ထုတ္ျပန္ထုတ္ျပန္ နAဖက လွည့္ၾကည့္ေဖာ္ေတာင္ ရခဲ့တာမဟုတ္
ပါဘူး။
Aဲဒီေတာ့ Aတိုက္AခံAင္AားစုေတြAေနနဲ႔ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားAားလံုးကို
တကယ္လြတ္ေျမာက္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ Aထက္က ဖိAားေတြထက္ ပိုျပင္းတဲ့ ဖိAားေတြေပးႏိုင္မွ ရမယ္ဆို
တာကို သိသာျမင္သာေလာက္ၿပီထင္ပါတယ္ (Aမုန္းခံၿပီး ေျပာတာကို ဆရာလုပ္တယ္ထင္ရင္ေတာ့ ခြင့္
လႊတ္ၾကပါခင္ဗ်ား)။ နAဖစစ္Aုပ္စုကို Aရွက္ခြဲတဲ့ ဖိAားမ်ဳိးေလာက္နဲ႔ Aႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ Aခ်ိန္ကုန္ခဲ့တဲ့
ကိစၥရပ္ေတြကို ရပ္တန္းက ရပ္ဖို႔လိုၿပီလို႔ ေျပာလိုပါတယ္ (နAဖကို Aရွက္ခြဲတဲ့Aဆင့္က လိုတာထက္
ေတာင္ ပိုလွ်ံလြန္းေနၿပီမို႔လို႔ပါ)။ ဒီထက္ပိုၿပီး နAဖစစ္Aုပ္စုရဲ႕ စားခြက္နဲ႔ Aသက္ကို ဖိAားေပးႏုိင္ေAာင္
ဘယ္လိုAဆင့္မ်ဳိး တက္လွမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကမလဲဆိုတာကို Aၾကံဉာဏ္ထုတ္ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကဖို႔ Aၾကံျပဳလို္ပါ
တယ္။
“လိုလွ်င္ၾကံဆ နည္းလမ္းရ” တဲ့။ နည္းလမ္းရခဲ့ၾကလို႔လည္း Aရင့္Aရင္ေတာ္လွန္ေရးေတြ ေAာင္ျမင္ခဲ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီလိုမ်ဳိး Aဆင့္တက္ၿပီး မၾကံဆ Aားမထုတ္ရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္သူလူထု ယံုၾကည္ကိုးစား
တဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ Aစြမ္းAစေတြကို Aားကိုးခြင့္မရလိုက္ဘဲ Aခ်ဳပ္Aေႏွာင္

ဘ၀နဲ႔ မီးစာကုန္ဆီခန္းသြားမယ့္ Aျဖစ္မ်ဳိးတိုးမွာ စိုးရိမ္ရသလို၊ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားAားလံုးလည္း ေထာင္
ထဲမွာပဲ A႐ုိးထုတ္ကုန္ၾကလို႔ ဒီမိုကေရစီဇာတ္ေခါင္းကြဲၿပီး တစ္ကေန ျပန္စရမယ့္ကိန္းနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရႏုိင္
ေၾကာင္း ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ (၆၄) ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔Aခ်ိန္Aခါမွာ Aဆိုေတာ္ ခင္ေမာင္တိုးရဲ႕ သီခ်င္း
စာသားေလးနဲ႔ သတိေပးေခါင္းေလာင္းထိုးလိုက္ရပါတယ္။

“ေႏြရယ္ မိုးရယ္ ေဆာင္းUီးရက္မ်ားကို

xxx

ေက်ာ္လြန္ျဖတ္သန္းခဲ့သည္မွာ

xxx

Aႀကိမ္ႀကိမ္လည္းပဲ ရွိခဲ့ၿပီ”

“တိမ္ရယ္ ႏွင္းရယ္ သစ္ရြက္ေျခာက္မ်ားကို xxx Aလီလီႀကံဳေတြ႔သိေနစU္ xxx Aရြယ္လြန္ေရြ႕လ်ားသြားခဲ့ၿပီ”
(ေဖာ္ျပသည့္ေန႔စဲြ - ၁၈ ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္)

ဆီသည္မလက္သုတ္၀တ္ ျဖစ္ေနရသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္၏
ႏႈတ္ထြက္စကားတခြန္း
လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမတြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏႈတ္ထြက္စကားတခြန္းကို ဆီသည္
မလက္သုတ္၀တ္ ျဖစ္ေလာက္ေAာင္ ကိုးကားေျဖၾကားေနမႈမ်ား မၾကာခဏ နားေသာတဆင္ေနရပါသည္။
Aထိမ္းAမွတ္Aခမ္းAနားမ်ား၊ ေAာက္ေမ့သတိရလြမ္းဆြတ္မႈ Aခမ္းAနားမ်ား၊ ႏွစ္ပတ္လည္Aခမ္းA
နားမ်ားတြင္ မၾကာခဏဆိုသလို ၾကားေနရ၍ ျပံဳးခ်င္သလိုလုိ ျဖစ္ေနမိပါသည္ (ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မ
ဟုတ္ပါ။ ကိုးကားေျပာဆိုေနသူမ်ားကို ျဖစ္ပါသည္)။
မ်ားေသာAားျဖင့္ Aခမ္းAနား တက္ေရာက္လာသူမ်ားထဲမွ “လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမတြင္ Aဖြဲ႔Aစည္းAမ်ား
ႀကီး၊ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား Aေျမာက္Aျမား ရွိပါလ်က္ကယ္ႏွင့္ Aဘယ္ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရး မေAာင္ျမင္
ေသးပါသနည္း” ဟု Aဓိပၸာယ္ရေသာ ေမးျမန္းမႈ (Aဆိုပါ ေမးခြန္းကို မ်ားေသာAားျဖင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္
ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားက စိတ္၀င္တစား ေမးျမန္းတာ ေတြ႔ရပါသည္) Aေပၚ Aခမ္းAနားတက္ေရာက္လာ
သည့္ Aဖြဲ႔Aစည္းေခါင္းေဆာင္ Aေတာ္မ်ားမ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ ထုိႏႈတ္ထြက္စကားကိုသာ ကိုး
ကားေျဖၾကားတတ္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏႈတ္ထြက္စကားဆိုသည္မွာ “ျပည္သူတUီးက ေဒၚေAာင္ဆန္း
စုၾကည္Aား NLD Aခု ဘာလုပ္ေနပါသလဲဟု ေမးျမန္းသည္ကို လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္
က လူထုေတြေကာ ဘာလုပ္ေနသလဲ” ဟု ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ ေျဖၾကားလိုက္သည့္ စကားျဖစ္ပါသည္
(ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျဖၾကားမႈAတိုင္း AတိAက်မဟုတ္ပါ။ Aခမ္းAနားမ်ားတြင္ မၾကာခဏၾကား
ရၿပီး Aလြတ္ရေနသည့္ ဆိုလိုရင္းကိုသာ ေရးျပျခင္းျဖစ္ပါသည္)။ ထိုစကားကို မၾကာခဏ ကိုးကားေျဖၾကား
ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နာမည္ႏွင့္တကြ ကိုင္ေပါက္ခံလိုက္ရသည့္Aခါ ေမး
ျမန္းသူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ားခမ်ာ ဟဲဗီး၀ိတ္လက္သီးႀကီးတလံုး Aံုးကနဲ ထိမွန္သြားသည့္A
လား မည္သို႔မွ Aတြန္႔မတက္ရဲၾကေတာ့ဘဲ မ်က္စိကလယ္ကလယ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္သြားၾကသည္ကို ေတြ႔ရ
တတ္ၿပီး ေျဖၾကားသူမ်ားကိုေတာ့ ေAာင္ႏုိင္သူ စစ္သူႀကီးမ်ားပမာ ႐ႈတည္တည္ ျပန္ထုိင္ေနၾကသည္ကို
ေတြ႔ရေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိစကားကို ၾကားၾကားေနရသည့္ က်ေနာ့္စိတ္ထဲတြင္မူ တစံုတခုကို ဘ၀င္မ
က်သလိုမ်ဳိး Aျမဲလိုလို ခံစားခဲ့ရပါသည္။

က်ေနာ့္Aေနျဖင့္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျဖၾကားမႈသည္ မမွားေသာ္လည္း ကာလံေဒသံႏွင့္ မေလ်ာ္ညီ
ဟု ယူဆ၍ ဘ၀င္မက်မိျခင္းျဖစ္သည္ဟု Aေျဖထုတ္မိပါသည္။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aေနျဖင့္ ေတာ္လွန္
ေရးေကာင္စီ Aာဏာသိမ္းယူသည့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂) ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလံုးAေရး
ေတာ္ပံုကာလမတိုင္မီ ၾကားကာလ၌ ထိုစကားကို ေျပာဆိုသည္ဆိုလွ်င္ က်ေနာ့္Aေနျဖင့္ တစိတ္တပိုင္း
လက္ခံမိမည္ျဖစ္ပါသည္။
Aဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုAခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မဆလပါတီႏွင့္ Aာဏာရွင္ဗိုလ္ေန၀င္း၏ မဆလA
စိုးရ လက္ေAာက္ခံ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွAပ ျပည္သူလူထုကို Aမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳသည့္ Aဖြဲ႔Aစည္း
Aသင္းAပင္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္မရေသး၊ လူထုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မေပၚေပါက္ေသး (ရွိခဲ့
သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဖြဲ႔စည္းသည္မ်ား ရွိလွ်င္လည္း ရက္ရက္
စက္စက္ ႏွိပ္ကြပ္ထား) ၍ ျဖစ္ပါသည္။
ထုိသို႔ လူထုကိုယ္စားျပဳ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တရား၀င္ထြက္ေပၚျခင္း မရွိေသးသည့္Aတြက္
ထုိAခ်ိန္ကာလမ်ဳိးမွာဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူေျပာင္းေAာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဟူသည့္ A
ေရးကိစၥသည္ ထိုစU္ကာလက ျပည္သူတUီးျဖစ္သည့္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နည္းတူ ျမန္မာျပည္သူျပည္
သားမ်ားAားလံုး၌ AညီAမွ် တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထိုကာလ၌ Aဆုိပါစကားကို ေျပာဆိုခဲ့သည္
ဆိုလွ်င္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း သာမန္ျပည္သူ၊ ေမးျမန္းသူလည္း သာမန္ျပည္သူပင္ျဖစ္၍ ေလ်ာ္ညီ
သည္ဟု ယူဆပါသည္။
သို႔ေသာ္ ထုိစကားကို ရွစ္ေလးလံုးAေရးေတာ္ပံု ေနာက္ပိုင္းကာလ၌ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ AေျခAေန၊ A
ခ်ိန္Aခါႏွင့္ မေလ်ာ္ညီဟု ယူဆမိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Aဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရွစ္ေလးလံုးေနာက္ပိုင္းကာလ
တြင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သာမန္ျပည္သူတUီးAေနAထား မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ျမန္မာျပည္သူလူထုတ
ရပ္လံုးက Aားကိုးသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္Aျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သာမန္ျပည္သူ
မ်ားႏွင့္ AညီAမွ် တာ၀န္ရွိသည္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ သာမန္ျပည္သူမ်ားထက္ Aဆေပါင္းမ်ားစြာ တာ၀န္ရွိသည့္
Aထင္ကရ ျပည္သူတUီးျဖစ္လာၿပီဟု ေျပာရမည္ျဖစ္ပါသည္ (‘ဒီမိုကေရစီမရရင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္တာ
၀န္ပဲ’ ဟု ပံုခ်ေျပာဆိုျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္သည္ကိုေတာ့ AလိုAေလ်ာက္ နားလည္ၿပီးျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆပါ
သည္)။
ထို႔Aျပင္ ရွစ္ေလးလံုးAေရးေတာ္ပံု ေနာက္ပိုင္းကာလသည္ Aာဏာသိမ္းစစ္Aုပ္စု၏ ရက္စက္စြာ ပစ္ခတ္
သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူ Aေျမာက္Aျမား ေသေက် Aဖမ္းAဆီးခံရကာ၊ ဘ
၀ေတြ စြန္႔လႊတ္ကာ ေပးဆပ္ၿပီးခ်ိန္၊ ေပးဆပ္ေနရခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ဟူသည့္ ျပည္သူတို႔၏ Aသက္ေသြးေခြၽး ေပးဆပ္မႈမ်ားၾကားမွ သီးပြင့္လာေသာ Uီးေဆာင္ပါတီႀကီးတရပ္
ေပၚေပါက္လာခ်ိန္၊ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီAေထြေထြ ေ႐ြး
ေကာက္ပြဲႀကီး၌ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက Aားကိုးတႀကီးျဖင့္ မန္းဒိတ္Aျပည့္ေပးခဲ့သည့္ Aမ်ဳိးသားဒီမိုက
ေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ (၀ါ) လူထုAားAကိုးဆံုးျဖစ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္တUီး ျဖစ္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေပ
သည္။
တနည္းAားျဖင့္ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထုAေနျဖင့္ လွည္းေနေလွေAာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ဆႏၵ
ထုတ္ေဖာ္ျပသၿပီးၾကျခင္း၊ Aခြင့္Aေရးရလွ်င္ ရသလို မေက်နပ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ထုတ္ေဖာ္ျပသေနၾက
ျခင္း၊ Aေသခံတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၿပီးၾကျခင္း၊ Aသည္းၾကားမွ မဲျပားမ်ားကို တခဲနက္ ပံုေAာေပးၿပီးျခင္း တည္းဟူ
သည့္ ေပးဆပ္မႈမ်ဳိးစံုကို ကမ္းကုန္ေAာင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးခဲ့ၾကသည့္ ကာလဟု ေျပာရမည္ျဖစ္ပါသည္ (စကား
ခ်ပ္ - ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က်မွ ျဖစ္သည့္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္လည္း ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူA

ေပါင္း ထပ္မံတာ၀န္ေက်ခဲ့ၾကသည္ကို AားလံုးAသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ တာ၀န္မေက်သူေတြ မည္သူေတြလဲဆို
သည္ကိုေတာ့ စာဖတ္သူမ်ား မိမိဘာသာ ဆက္လက္စU္းစားၾကပါကုန္)။
ထို႔ျပင္တ၀ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက NLD ကို မန္းဒိတ္Aျပည့္ ေပးထားၿပီးခ်ိန္ျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔
ကူးေျပာင္းေရး၏ Aဆင့္တဆင့္ျဖစ္ေသာ Aာဏာလႊဲေျပာင္းရယူႏိုင္ရန္Aတြက္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ Uီး
ေဆာင္သည့္ NLD ပါတီႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ Uီးေဆာင္သည့္ နAဖစစ္Aုပ္စုတို႔ Aဓိက စီးခ်င္းထိုးရမည့္A
ခ်ိန္ (စစ္တုရင္စကားႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ Aၿပီးသတ္ End Game Aပိုင္းကို လွလွပပ ဉာဏ္ကစားၿပီး ေရႊ႕ရမည့္
Aခ်ိန္) ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ လူထုAေနျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္AေရးAခင္းမွစ၍ ၉၀ ျပည့္
ေရြးေကာက္ပြဲAထိ Aဆင့္ဆင့္ ေပးဆပ္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့၍ ထိုသို႔ စီးခ်င္းထိုးႏုိင္မည့္ AေျခAေန Aခ်ိန္ကာလ
သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္လည္း မွားမည္မဟုတ္ေပ။
ထိုAခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ Aဆိုပါေမးျမန္းသူ ျပည္သူ (စစ္Aုပ္စု၏ သူလွ်ဳိဒလန္ ျပည္သူျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီမိုကေရစီတုိက္ပြဲ၀င္
ျပည္သူျဖစ္ျဖစ္၊ ႐ိုး႐ိုးသာမာန္ျပည္သူျဖစ္ျဖစ္) ၏ နံေဘး၌ က်ေနာ္ရွိမည္ဆိုလွ်င္ က်ေနာ္Aားကိုးသည့္ လူထု
ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစု ၾကည္ထံမွ NLD ပါတီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္မ်ားကို ရွင္းျပေျပာဆို
ၿပီး “က်မရဲ႕ Uီးေဆာင္မႈေနာက္ကိုသာ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ လုိက္ခဲ့ၾကပါ။ က်မတို႔ ညီညီၫတ
ြ ္ၫတ
ြ ္ လုပ္
ေဆာင္ရင္ ဒီမိုကေရစီ ရကိုရပါမယ္” ဟူသည့္ Aားရွိစရာ ႏႈတ္ထြက္စကားမ်ဳိးကိုပဲ ၾကားခ်င္မိမည္မွာ Aမွန္
ျဖစ္ပါသည္။
ထုိသို႔ က်ေနာ္ၾကားခ်င္သည့္ ႏႈတ္ထြက္စကားမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ “လူထုေတြေကာ ဘာလုပ္ေနသလဲ” ဟူသည့္
ႏႈတ္ထြက္Aေျဖစကားကိုသာ ၾကားခဲ့ရမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ထိုစU္ကတည္းက က်ေနာ္ ပါးစပ္Aေဟာင္းသား
ျဖစ္ၿပီး စိတ္ကသိကေAာက္ျဖစ္ကာ ဘ၀င္မက်ျဖစ္ေနခဲ့ရမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏
Aဆိုပါႏႈတ္ထြက္စကားကို လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမေရာက္မွ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားရသည့္Aတြက္
ဆယ္စုႏွစ္တစုစာမွ် စိတ္သက္သာရာ ရခဲ့ျခင္းAေပၚ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ပဲ ေက်းဇူးတင္ရေတာ့မည္လား မေျပာ
တတ္ေတာ့ေပ။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ ႏႈတ္မွ Aဆိုပါစကား ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းAတြက္ က်ေနာ္Aေနျဖင့္ ေဒၚ
ေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aေပၚ ေလးစားမႈ တျပားသားမွ ေလ်ာ့က်သြားမည္မဟုတ္သလို Aားကိုးစိတ္လည္း ျမဴ
တမႈန္စာမွ် လြင့္စင္သြားမည္မဟုတ္ပါ။ ေလးစားျမဲ ေလးစားလ်က္၊ Uီးၫႊတ္ျမဲ Uီးၫႊတ္လ်က္၊ Aားကိုးျမဲ Aား
ကိုးလ်က္ပင္ ရွိေနပါသည္။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္ႏိႈက္က က်မေျပာတာ မမွားဘူးဟု ေနာင္တခ်ိန္ဆို
လာလွ်င္လည္း က်ေနာ္Aေနျဖင့္ က်ေနာ္တို႔၏ လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ ထက္ျမက္သြက္လက္ၿပီး တုံ႔ျပန္မႈ
ျမန္ဆန္လြန္းသြား၍သာ ထိုသို႔ေျပာထြက္သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယခုကတည္းက တဖက္သတ္ မွတ္ယူထား
ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္ (သို႔မွသာ က်ေနာ္ စိတ္သက္သာရာ ရမည္ျဖစ္သည့္Aတြက္ ခြင့္လႊတ္ၾကေစလိုပါ
သည္)။
ေနာက္တခ်က္ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ရသည့္ Aေၾကာင္းမွာ ထိုစကားကို လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွ Aဖြဲ႔Aစည္း
ေခါင္းေဆာင္မ်ား တဖြဖြ ကိုးကားေျပာဆိုေနျခင္းသည္လည္း ေနာက္ထပ္ မဆီေလ်ာ္မႈတခုဟု ယူဆမိ၍ ျဖစ္
ပါသည္။ Aဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွ Aဖြဲ႔Aစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားႏိုင္
သည့္ AေနAထား၊ တိုက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ပံု-၀င္ခဲ့ပံုႏွင့္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ AေနA
ထား၊ တိုက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ပံု-၀င္ခဲ့ပံုတို႔ မ်ားစြာကြာျခားလြန္းေန၍ ထိုသို႔ယူဆမိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွ Aဖြဲ႔Aစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားAေနျဖင့္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမတြင္ သန္းႏွင့္ခ်ီ (ျမန္မာ
ျပည္ ပတ္ပတ္လည္၌ ခန္႔မွန္းေျခ ေလးသန္းခန္႔ရွိမည္ထင္) သည့္ လူထုကို ျပည္တြင္းမွာထက္ လြတ္လြတ္
လပ္လပ္ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း၊ Aင္Aားစုေဆာင္းၿပီး နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ ႀကိဳးစားႏိုင္သည့္ A

ခြင့္Aေရးမ်ားရွိျခင္း စသျဖင့္ AေျခAေန တိုက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ပံု၊ ၀င္ရပံုျခင္း မ်ားစြာမတူညီသည့္Aေလ်ာက္ Aႏွစ္
(၂၀) Aတြင္း မိမိတို႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ Aခက္Aခဲမ်ား၊ ေAာင္ျမင္မႈ က်႐ံႈးမႈ Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ားAေပၚ Aေျခ
ခံ၍သာ ႐ိုး႐ိုးသားသား ေျဖၾကားသင့္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။ သို႔မွသာ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမတြင္ ဆက္လက္
တိုက္ပြဲ၀င္ရမည့္ ေနာက္မ်ဳိးဆက္မ်ားAေနျဖင့္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၏ တိုက္ပြဲပံုသဏၭာန္ AေျခAေနAမွန္
ကို သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏႈတ္ထြက္စကားကိုသာ ဆီသည္မလက္သုတ္၀တ္ျဖစ္ေAာင္ ကိုး
ကားေျဖၾကားေနၾကျခင္းသည္ “ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားAေနနဲ႔ AခုAခ်ိန္Aထိ ဘာျဖစ္လို႔ ညီၫတ
ြ ္မႈ မတည္
ေဆာက္ႏိုင္ၾကတာလဲ၊ တခုတည္းေသာ တပ္ေပါင္းစု ဘာျဖစ္လို႔ မဖြဲ႔ႏိုင္ၾကတာလဲ၊ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ ဒို
နာAလိုက် ဗာဟီရေတြ မ်ားေနလို႔ ျပည္ပမွာရွိတဲ့ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ လူထုထဲဆင္းၿပီး စည္း႐ံုးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ မAား
မလပ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကတာလား၊ ရွိခဲ့ၿပီးသား Aင္Aားစုေတြ ဘာျဖစ္လို႔ ေလ်ာ့နည္းသြားရတာလဲ၊ Aမွန္တကယ္
ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခ်င္သူေတြ တတိယႏိုင္ငံေတြဆီ ထြက္မသြားေAာင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ဘာျဖစ္လို႔ မ
စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့ၾကတာလဲ။ ေရႊ၀ါေရာင္တုန္းက ျပည္တြင္းကို ဘယ္လိုပံ့ပိုးခဲ့ပါသလဲ၊ နာဂစ္တုန္းက ဘယ္လို
ဘယ္ပံု ကူညီခဲ့ပါသလဲ” စသည္ … စသည္ … ကဲ့သို႔ေသာ ေမးခြန္းေပါင္းစံု တရစပ္ တက္လာမည္စိုး၍ ေဒၚ
ေAာင္ဆန္းစုၾကည္၀ိတ္ကို AကာAကြယ္ယူ ပိတ္ဆို႔ေျဖၾကားေနၾကျခင္းလားဆိုၿပီး Aေတြးပြားစရာျဖစ္ေန
ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆားထိမွာ ေၾကာက္သည့္ တီေကာင္မ်ားကို မ်က္စိထဲေျပးျမင္ကာ က်ေနာ္ ျပံဳးခ်င္ခ်င္
ျဖစ္မိျခင္းျဖစ္သလို နAဖသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ စစ္ဗိုလ္မ်ား မဆီမေလ်ာ္ တဘက္ပိတ္ ေျဖၾကားပံုမ်ဳိးႏွင့္
ထူးမျခားနားျဖစ္ေန၍လည္း ျပံဳးမိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Aမွန္စင္စစ္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ ေAာင္ျမင္မႈမရရွိေသးသည့္ Aေၾကာင္းAရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္၀င္
တစား သိလိုလွသည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလးမ်ား၏ ႐ုိးသားစြာ ေမးျမန္းမႈမ်ားAေပၚ ေခါင္း
ေဆာင္မႈAခန္းက႑၌ တာ၀န္ယူထားၾကသူမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ခံယူထားၾကသူမ်ားAေနျဖင့္ ကုိယ့္လိပ္
ျပာ ကိုယ္လံုၾကသည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့သည့္ AမွားAယြင္းမ်ား၊ Aခက္Aခဲမ်ား၊ ေAာင္ျမင္ခဲ့မႈ၊ ဆံုး
႐ႈံးခဲ့မႈမ်ားကို Aရင္းAတိုင္း (ေမးခြန္းေတြ ဘယ္ေလာက္တက္တက္) စိတ္ရွည္ရွည္ႏွင့္ Aေက်Aလည္ ေျဖ
ၾကားေပးသင့္၊ ေျဖၾကားရဲသင့္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။
ထိုသို႔ ေရွ႕မ်ဳိးဆက္မ်ားက မိမိတို႔၏ Aားနည္းခ်က္မ်ား၊ Aမွားမ်ားကို တာ၀န္ယူရ၊ဲ ႐ိုး႐ုိးသားသား ၀န္ခံလက္
ကမ္းရဲမွသာ ဆက္လက္တုက
ိ ္ပြဲ၀င္လိုသည့္ ေနာက္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားAေနျဖင့္ ထိုAမွားမ်ား၊ Aားနည္းခ်က္
မ်ားကို သင္ခန္းစာယူ ေရွာင္ရွားၿပီး တိုက္ပြဲပံုသဏၭာန္Aသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔၊ ေတာ္လွန္ေရးကို ေတာ္လွန္
ေရးႏွင့္တူေAာင္ ဆင္ႏဖ
ႊဲ ို႔ လမ္းပြင့္သြားမည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။
(ေဖာ္ျပသည့္ေန႔စဲြ - ၁၀ ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္)

Aရင္းAႏွီး ႀကီးမားလြန္းတဲ့ ရွစ္ေလးလံုးသင္ခန္းစာမ်ား
ရွစ္ေလးလံုးAေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့တာ (၂၁) ႏွစ္ ၾကာခဲ့ၿပီဆိုေပမယ့္ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔နား နီး
လာျပန္ေတာ့ Aေရးေတာ္ပံု နဂၢတစ္ေတြက Aာ႐ံုပိတ္ကားေပၚမွာ ေAာ္တိုမစ္တစ္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာ
ျပန္ပါတယ္။ ေပၚလာတဲ့ ပံုရိပ္ေတြကို ၾကည့္ေငးရင္း မေန႔တေန႔က တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ရသလို ရဲရင့္တက္ႂကြေနဆဲ၊
Aသက္ ေသြး ေခြၽး ေပးဆပ္သြားခဲ့ၾကတဲ့ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူေတြAတြက္ မေန႔တေန႔က ငို
ေႂကြးပူေဆြးခဲ့ရသလို ၀မ္းနည္းေၾကကြဲေနရဆဲ၊ လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရတဲ့ ဒီမိုကေရစီေAာင္ပြဲႀကီးAတြက္ မ
ေန႔တေန႔က ခံစားခဲ့ရသလို ယူက်ဳံးမရ ႏွေျမာတသ ျဖစ္ေနရဆဲ…။

တကယ္ေတာ့ မိခင္ျမန္မာျပည္ႀကီးဟာ (၂၆) ႏွစ္တုိင္တိုင္ ေပးဆပ္မႈမ်ားစြာနဲ႔ လြယ္ထားခဲ့ရတဲ့ ဒီမိုကေရစီ
သေႏၶသားကို ရွစ္ေလးလံုးAေရးေတာ္ပံုဆိုတ့ဲ Eရာမညႇစ္Aားႀကီးနဲ႔ ေမြးဖြားႏိုင္Aံ့ဆဲဆဲမွာ သားေလွ်ာခဲ့ရတဲ့
Aျဖစ္နဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရတာပါ။ လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရတဲ့ ထုထည္ပမာဏက ဘာနဲ႔မွ မႏိႈင္းသာေလာက္ေAာင္ကို ႀကီး
မားလြန္းေတာ့ ေၾကကြဲလို႔မဆံုး၊ ရင္ထုမနာျဖစ္လို႔မဆံုးႏိုင္ေAာင္ပါပဲ။
ယူက်ဳံးမရ ျဖစ္ရတာေတြ မ်ားလြန္းAားႀကီးေတာ့ (၂၁) ႏွစ္လံုးလံုး ဆို႔ဆို႔နင့္နင့္နဲ႔ တႏုံ႔ႏုံ႔ ခံစားေနရတဲ့ ရင္
ဘတ္ႀကီး ေခတၱခဏ သက္သာရာရပါေစေတာ့ ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ Aေကာင္းဘက္ လွည့္ေတြးၿပီး စိတ္ကူး
ယU္ၾကည့္မိတယ္။ စိတ္ကူးယU္မိေတာ့ ေတာ္ေတာ့္ကို Aားတက္သြားမိသလို Aရမ္းကိုလည္း ၾကည္ႏူးပီတိ
ျဖစ္လုိက္ရေလရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ “Aိပ္မက္က လန္႔ကာႏိုးသလို… Aေႏွာင့္Aယွက္က Uီးေႏွာက္ထဲမွာ” ဆိုတဲ့
စိုင္းထီးဆိုင္ရဲ႕ သီခ်င္းစာသားAတိုင္း ၾကည္ႏူးAားတက္ရတဲ့ Aျဖစ္Aပ်က္က တကယ္မဟုတ္ေလေတာ့
ျဗဳန္းကနဲ ၀မ္းသာ၊ ဗ်ာကနဲ ၀မ္းနည္းဆိုသလို ျဖစ္ရတာေပါ့ေလ။ Aရသာ တယ္မရွိလွဘူးေပါ့။
ဘယ္လိုမ်ဳိး စိတက
္ ူးယU္မိတာလဲဆုိေတာ့ “ေAာ္ … ရွစ္ေလးလံုးAေရးေတာ္ပံု ကတည္းကသာ ဒီမိုကေရစီ
ေAာင္ပြဲ ရခဲ့တယ္ဆိုရင္…” ဆိုတဲ့ Aေတြးနဲ႔ စိတ္ကူးယU္မိတာမ်ဳိးပါ။ Aမွန္တကယ္ကို ေAာင္ပြဲခံရမယ့္ A
ေျခAေနAထိ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့လို႔လည္း Aဲသလို စိတ္ကူးယU္ၾကည့္မိတာပါ။ ကိုယ့္ေနာက္မွ Aေရးေတာ္ပံု
ျဖစ္ခဲ့တဲ့ တိုငး္ ျပည္ေတြေတာင္ ေAာင္ပြဲAလီလီခံကုန္ၾကၿပီဆိုေတာ့ ကိုယ္လည္းပဲ ရွစ္ေလးလံုးမွာ ပါ၀င္ဆင္
ႏႊဲခဲ့တဲ့ ျပည္သူတUီးAေနနဲ႔ သူတို႔ကိုၾကည့္ၿပီး ေခတၱခဏ စိတ္ကူးယU္ၾကည့္မိတာမ်ဳိးေပါ့။
ဒုကၡႏြံေတာထဲက ျပည္သူေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳလ်စ္လ်ဴ႐ႈတဲ့ သေဘာနဲ႔ စိတ္ကူးယU္ၾကည့္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ရ
ပါ။ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္၊ စံစားသင့္ စံစားထိုက္ပါလ်က္နဲ႔ မျဖစ္ခဲ့၊ မစံစားခဲ့ရတဲ့Aေပၚ ျမန္မာျပည္သူေတြကိုယ္
စား ႏွေျမာတသျခင္းႀကီးစြာနဲ႔ Aခိုက္Aတန္႔မွ် စိတ္ကူးယU္ၾကည့္ျခင္းရယ္ပါ။ တနည္းေျပာရရင္ တေနကုန္
ဒုကၡဆင္းရဲေတြနဲ႔ နပန္းလံုးေနရတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြ ညဆိုရင္ ဗီဒ
ြ ီယိုဇာတ္လမ္းေတြၾကည့္ၿပီး ဇာတ္လမ္း
ထဲမွာ ဇိမ္က်ျပေနတဲ့ မင္းသားမင္းသမီးေတြဆီက ကူးစက္လာတဲ့ Aေပ်ာ္နဲ႔ တဒဂၤ ဘ၀Aေမာေျဖၾကပံုမ်ဳိး
ေပါ့။
ေAာ္ … “ရွစ္ေလးလံုးAေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာသာ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားေတြ ေAာင္ပြဲခံခဲ့ရင္ျဖင့္…” ဆိုတဲ့
Aေတြးနဲ႔ စိတ္ကူးယU္လုိက္ေတာ့ ဘာေတြေပၚလာသလဲဆိုရင္ …
ဒီမိုကေရစီသက္ (၂၁) ႏွစ္သား စာေရးသူတို႔ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြ Aေရွ႕ေတာင္Aာရွတလႊားမွာေရာ
ကမာၻ႔Aလယ္မွာပါ ၀င့္ထည္ေနလုိက္ပံုမ်ား… ထုိင္းကိုေရာက္တာနဲ႔ ေရႊျမန္မာဆို ‘ဆ၀ါဒီခပ္’ ‘ဆ၀ါဒီခါ့’ နဲ႔
တခပ္တည္း ခပ္၊ တခါ့တည္း ခါ့ေနေတာ့တာကလား။ ဘယ္Aာဆီယံႏိုင္ငံကိုပဲ ေရွာ့ပင္းထြက္ထြက္ ‘ႂကြပါ
ႂကြပါ ကိုေရႊျမန္မာ’ နဲ႔ ယပ္မခတ္ ေျခမသုတ္ေပး႐ံုတမယ္ပါပဲ (ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းလုိက္ပံုမ်ား) …။
ေဟာ … Uေရာပေရာက္ေတာ့လည္း Uေရာပမို႔လို႔၊ Aေမရိကေရာက္ေတာ့လည္း Aေမရိကမို႔လို႔၊ Aာဖရိက
ေရာက္ေတာ့လည္း Aာဖရိကမို႔လို႔၊ တ႐ုတ္ေရာက္ေတာ့လည္း တ႐ုတ္မို႔လို႔၊ ႐ုရွားေရာက္ေတာ့လည္း ႐ုရွားမို႔
လို႔ “ေAာ္ … ယူသန္႔ (Uီးသန္႔ - ျမန္မာႏိုင္ငံသား တတိယေျမာက္ ကုလသမဂၢAေထြေထြ Aတြင္းေရးမႉး
ခ်ဳပ္) ရဲ႕ တိုင္းျပည္ကလား။ ေတြ႔ရတာ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ တကယ္ေတာ္တဲ့ Aတြင္းေရးမႉး
ခ်ဳပ္ႀကီးပါ။ သူကယ္လို႔ တတိယကမာၻစစ္ႀကီးကို ေရွာင္လႏ
ႊဲ ိုင္ခဲ့တာေပါ့။ ေက်းဇူးႀကီးလွပါေပတယ္” ဆိုၿပီး
ကိုယ္ေတြကို ေက်းဇူးရွင္Aမွတ္ (Uီးသန္႔မ်က္ႏွာ) နဲ႔ ဖက္လွဲတကင္း ဆက္ဆံေနပံုမ်ားေလ … ေတြးရင္းနဲ႔
ေတာင္ ၾကက္သီးေမြးညင္းထေနမိရဲ႕ (ပီတိျဖစ္ရပံုမ်ား) …။
Aဲသလို ပီတိျဖစ္ေနခ်ိန္မွာပဲ Aာ႐ံုက ပစၥဳပၸန္ကို တည့္တည့္႐ႈမိျပန္ၿပီး နာဂစ္ျပည္သူေတြဆီ ေရာက္သြား
တယ္။ Aို … နာဂစ္Aေၾကာင္း ျပန္ေတြးရင္ ရင္နင့္ေၾကကြဲစရာေတြခ်ည္းပဲေလဆိုၿပီး ‘ရွစ္ေလးလံုးထဲကသာ

ေAာင္ပြဲရခဲ့ရင္…’ ဆိုတဲ့ Aေတြးထဲ ျပန္လည္ကူးခတ္လိုက္ျပန္တယ္။ Aဲဒီေတာ့ ျပန္ၿပီးစိတ္သက္သာရာရ
သြားျပန္ေရာ။
ဘယ္လိုေတြးမိလို႔ စိတ္သက္သာရာ ရသြားတာလဲဆိုေတာ့ နာဂစ္ျဖစ္တာက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာေလ၊ ေAာ္ … ဒီ
မိုကေရစီသက္ (၂၀) Aရြယ္မွာသာ နာဂစ္နဲ႔ ၾကံဳရလို႔ကေတာ့ ဘယ္ေျပာေကာင္းမလဲ ျမန္မာျပည္သူေတြ
ကိုယ္တိုင္

စိတ္တိုငး္ က်

ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့

ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီAစိုးရစစ္စစ္က

နာဂစ္တုိက္ေတာ့မယ့္A

ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုကို Aစြမ္းကုန္ သတိေပးၿပီး Aင္AားAလံုးAရင္းနဲ႔ Aျမန္ကယ္ထုတ္မွာေပါ့။ Aလြန္
ဆံုး ကံဆိုးလွ ရာဂဏန္း၊ ေထာင္ဂဏန္းေပါ့။ နာဂစ္ဒဏ္ခံရတဲ့ ျပည္သူေတြAတြက္လည္း မ်က္ႏွာႀကီးရာ
ဟင္းဖတ္ပါဆိုသလို (ကမာၻ႔Aလယ္မွာ ၀င့္ထည္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ မ်က္ႏွာနဲ႔) လာလိုက္ၾကမယ့္ A
ကူAညီေတြ ဗံုးေပါလေAာေပါ့။ Aခု စစ္ဘီလူးေတြ လက္ေAာက္မွာ ပိုးစိုးပက္စက္ ျဖစ္ခဲ့ရသလို သိန္းခ်ီ
ေသၿပီး သန္းခ်ီဒုကၡေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေတြးမိၿပီး စိတ္သက္သာရာ ရမိတာပါ။
Aဲဒီလို ျဗဳန္းကနဲ ၀မ္းသာ၊ ဗ်ာကနဲ ၀မ္းနည္းဆိုတဲ့ Aျဖစ္Aပ်က္ေတြက Aေတြးထဲ တသီတတန္းႀကီးကို ၀င္
ေနေတာ့တာ။ ဟုတ္တယ္ေလ … ရွစ္ေလးလံုးတုန္းကသာ တခါတည္း ပြဲၿပီးသြားခဲ့ရင္ …
- လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း Aခုလို ယက္ေတာAမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရမွာ မဟုတ္ဘူး။
ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) မွာ Aက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀နဲ႔ (၁၄) ႏွစ္နီးပါး ေနခဲ့ရမွာမဟုတ္ဘူး။
- ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားေတြ Aားလံုးလည္း Aခုလို ႏွစ္ရွည္
ေထာင္ဒဏ္ေတြနဲ႔ ေ၀းလံသီေခါင္တဲ့ ေထာင္ေတြမွာ Aႏွိပ္စက္AညႇU္းပန္းခံေနမွာမဟုတ္ဘူး။
- ေက်ာင္းသားလူငယ္Aမ်ားAျပားလည္း ပညာေရးကို စြန္႔ခြာၿပီး နယ္စပ္ကို ေတာခိုၾကရမွာမဟုတ္ဘူး။
- ျမန္မာျပည္သူေတြ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး … စတဲ့ Aေရးေပါင္းစံု နိမ့္က်ကုန္ၿပီး လူစU္မမီတဲ့
Aခုလို AေျခAေနကို ဆိုက္ေရာက္ၾကရမွာမဟုတ္ဘူး။
- ျမန္မာAမ်ဳိးေကာင္းသားသမီးေတြ Aိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားဘ၀နဲ႔ ဒုကၡမ်ဳိးစံု ၾကံဳ
ေတြ႔ၾကရမွာ မဟုတ္ဘူး။ မ်က္ႏွာငယ္ၾကရမွာ မဟုတ္ဘူး။
- ဒုကၡသည္ေတြAေနနဲ႔လည္း ကမာၻAရပ္ရပ္ကို ျပန္႔ႀကဲေရာက္ကုန္စရာ Aေၾကာင္းမရွိဘူး။ ျမန္မာဆိုတာ
ေခ်းထုပ္ေတြပါကြာ ဆိုတဲ့ Aထင္Aျမင္ေသးတဲ့ Aၾကည့္Aမ်ဳိးေတြနဲ႔လည္း Aၾကည့္ခံၾကရမွာမဟုတ္ဘူး။
- စစ္သားေတြဆိုလည္း AခုAာဏာ႐ူးေနတဲ့ နAဖAုပ္စုလက္ေAာက္မွာလို ျပည္သူ႔ခ်U္ဖတ္ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္
နဲ႔ Aမႈထမ္းၾကရေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး (ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သားေတြAျဖစ္ကို ျပန္ေရာက္ေနေလာက္ၿပီ)။
- တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုAသီးသီးလည္း ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ သားေကာင္ေတြ ျဖစ္ၾကရမွာမဟုတ္ဘူး။ ရြာပုန္းရြာ
ေရွာင္ေတြဘ၀နဲ႔ AေျခAေနမဲ့ ျဖစ္ၾကရမွာမဟုတ္ဘူး။
- ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့Aေရးေတာ္ပံုမွာလည္း ရဟန္းသံဃာေတြ၊ ေက်ာင္းသားျပည္သူေတြ Aဖမ္းဆီးခံ၊ A
႐ုိက္ႏွက္ခံ၊ Aပစ္ခတ္ခံၿပီး ေသေက်ဒဏ္ရာရၾကမွာမဟုတ္ဘူး။
- ………………………… မဟုတ္ဘူး။
- ………………………………….. မဟုတ္ဘူး။

ေတြးၾကည့္လိုက္ေတာ့ … ရွစ္ေလးလံုးAေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲကို Aဆံုးမသတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းရဲ႕
Aက်ဳိးဆက္ေတြ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြက မေတြးရဲေလာက္ေAာင္ကိုပဲ ထုထည္ႀကီးမားလွတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီလို
ျဖစ္ရတာဟာ ရွစ္ေလးလံုးAေရးေတာ္ပံုမွာ ျပည္သူဘက္က မားမားမတ္မတ္ မရပ္တည္ဘဲ လက္နက္Aား
ကိုးနဲ႔ Aာဏာသိမ္းယူသြားခဲ့တဲ့ စစ္Aာဏာ႐ူး န၀တ/နAဖ တေတြ (မဆလသူခိုးလက္ကေန န၀တ/နAဖ
သူ၀ွက္ Aာဏာလုသြားတာေပါ့) မွာ Aဓိကတာ၀န္ရွိသလို ေAာင္ပြဲရႏိုင္တဲ့ Aခြင့္Aေရးေတြ ရွိပါလ်က္နဲ႔
တိုက္ပြဲကို Aဆံုးမသတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ Aတိုက္AခံAင္AားစုAားလံုးမွာလည္း ၀ာာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ႐ိုး႐ိုးသားသား
ျမင္မိပါတယ္။
Aဲလိုျမင္မိတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုAမွားမ်ဳိးေတြေၾကာင့္ တိုက္ပြဲကို Aဆံုးမသတ္ႏိုင္ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ
ဒီမိုကေရစီAင္Aားစုေတြရဲ႕ ေခါင္းထဲမွာ Aလွ်ဳိလွ်ဳိ ထြက္ေပၚလာမယ္ထင္ပါတယ္။ UပမာAေနနဲ႔ …
- (၂၆) ႏွစ္ေက်ာ္ မဆလတပါတီ Aာဏာရွင္စနစ္ေAာက္မွာ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ဳိးဆက္ျပတ္သြားခဲ့လို႔ Uီး
ေဆာင္မႈAခန္းA႑မွာ Aားနည္းခဲ့တာလား။
- တိုက္ပြဲAေတြ႔Aႀကံဳ ႏုနယ္လို႔ ဘယ္လိုAဆံုးသတ္ရမွန္း မသိခဲ့ၾကတာလား။
- ပန္းတိုင္မေရာက္ခင္ ေAာင္ပြဲရၿပီAထင္နဲ႔ စိတ္ႀကီး၀င္ခဲ့ၾကလို႔လား။
- Aေရးေတာ္ပံုမေAာင္ခင္ ၀ါဒေရးရာ Aစြယ္ေတြထြက္လာၿပီး သူ႔Aုပ္စု ငါ့Aုပ္စု Aာဏာလက္Uီးမႈယူသြား
မွာကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကကာ Aျပန္Aလွန္ ေျခထိုးခဲ့ၾကလို႔လား (၀ါ) ညီၫတ
ြ ္ေရး ၿပိဳကြဲခဲ့လို႔လား။
- တိုက္ပြဲထဲက ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္Aခ်င္းခ်င္း ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီး ၾကားျဖတ္Aစိုးရမဖြဲ႔ဘဲ (တိုက္မ
ယူဘဲ) ဘံုးဘံုးလဲေနတဲ့ မဆလAစိုးရဆီမွာ ေတာင္းေနရင္း Aခ်ိန္ကုန္ခဲ့ၾကလို႔လား … စသျဖင့္ ေမးခြန္း
ေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာမယ္ထင္ပါတယ္။
Aဲဒီလို ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ျခင္းဟာ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ ဘယ္၀ါေၾကာင့္ ေAာင္ပြဲမရခဲ့တာလို႔ Aျပစ္ပံုခ်ဖို႔မ
ဟုတ္ဘဲ မၾကာမတင္မွာ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ လူထုတိုက္ပြဲက်ရင္ မွန္ကန္တဲ့ Uီးေဆာင္မႈနဲ႔ Aဆံုးသတ္ႏိုင္ေAာင္
လို႔ နမူနာသေဘာ ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ျခင္းပါ။ ထပ္ၿပီးထြက္လာမယ့္ ေမးခြန္းေတြလည္း Aေျမာက္Aျမား ရွိ
ႏိုင္မွာပါ။ ေမးခြန္းရွိရင္ ေမးခြန္းနဲ႔ ဆက္စပ္ဆီေလ်ာ္တဲ့ Aေျဖဆိုတာကိုလည္း ရွာေတြ႔မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ AေျခAေနကလည္း ဘယ္ေနရာက မီးပြားစၿပီးက်က် ဟုန္းကနဲ ထေတာက္ေပါက္
ကြဲႏိုင္တဲ့ ယမ္းပံုႀကီးနဲ႔ တူေနတာမို႔ ႏိုင္ငံေရးUီးေဆာင္မႈAခန္းက႑မွာ ရွိေနၾကသူေတြေရာ တိုက္ပြဲထဲကေန
ေပၚထြက္လာၾကမယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြပါ ရွစ္ေလးလံုးAေရးေတာ္ပံုတုန္းက ၾကံဳေတြ႔ခဲ့တဲ့ Aမွားေတြကို
သင္ခန္းစာယူ Aေျဖရွာၿပီး Aေကာင္းဆံုး စုစည္းျပင္ဆင္ထားၾက ရမယ္ဆိုတာ မိေက်ာင္းမင္း ေရခင္းျပစရာ
မလိုတဲ့ကိစၥလို႔ ထင္ပါတယ္။ AဲဒီလိုAေနAထားမ်ဳိးနဲ႔မွသာ မၾကာမတင္ေသာကာလမွာ လူထုတိုက္ပြဲျဖစ္
ေပၚလာရင္ မွန္ကန္တဲ့ Uီးေဆာင္မႈနဲ႔ ေAာင္ေAာင္ျမင္ျမင္ Aဆံုးသတ္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္မိေၾကာင္း ရွစ္
ေလးလံုးAမွတ္တရ ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါတယ္။
(ေဖာ္ျပသည့္ေန႔စဲြ - ၇ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္)

ရာဇာလီ-ဂမ္ဘာရီ-ဘန္ကီမြန္း-ဂ်င္မ္၀က္ဘ္၊ ‘ရက္စက္တယ္’ နဲ႔
ဒီမိုကေရစီပြဲႀကိဳက္ခင္မ်ား
Aႏွစ္ (၂၀) Aတြင္း ျမန္မာျပည္ကို ရာဇာလီ လာလိုက္၊ ပီည႐
ဲ ိုး လာလိုက္၊ ဂမ္ဘာရီ လာလိုက္၊ ကင္တား
နား လာလိုက္၊ ဘန္ကီမြန္းႀကီးကိုယ္တိုင္ လာလိုက္၊ ေဟာ … Aခုေနာက္ဆံုး ဂ်င္မ္၀က္ဘ္ ဆိုတဲ့ Aေမရိ
ကန္ဆီးနိတ္Aမတ္ႀကီး လာလိုက္နဲ႔ တလာတည္း လာေနလိုက္ၾကပံုမ်ား ငယ္ငယ္တုန္းက ဇာတိၿမိဳ႕ ဘုရား
ပြဲမွာ လာကတဲ့ ဇာတ္ေတြကို သြားသတိရမိေတာ့တယ္။
ဘုရားပြဲမစခင္ ႏွစ္ပတ္ေလာက္Aလုိမွာ ‘ပုလင္းစိန္၊ Aျမည္းစိန္၊ ဖန္ခြက္စိန္’၊ ဘုရားပြဲစခါနီးမွာ ‘ေရႊနန္းတင္
သား နန္း၀င္း’၊ ဘုရားပြဲAစပိုင္းက်ေတာ့ ‘သစၥာေမတၱာ ေရႊမန္းသဘင္’၊ ဘုရားပြဲAလယ္က်ေတာ့ ‘စိန္မာဒင္
သား မိုး၀င္း’၊ ဘုရားပြဲဆံုးခါနီးေတာ့ ‘မႏၲေလးသိန္းေဇာ္’၊ ဘုရားပြဲႀကီးၿပီးသြားျပန္ေတာ့ ‘ၿမိဳ႕ေတာ္Aင္Aား
သစ္’ နဲ႔ ဘုရားပြဲေလးကို Aေၾကာင္းျပဳၿပီး တဇာတ္ၿပီးတဇာတ္ ၀င္ကလိုက္ၾကတာ ဇာတ္ေတြကို စံုလို႔ပဲဆိုပါ
ေတာ့ …။
Aဲဒီဘုရားပြဲေလး က်င္းပခ်ိန္နီးၿပီဆိုတာနဲ႔ ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ပြဲႀကိဳက္ခင္ေတြခမ်ာ လႈပ္လႈပ္ရြရြနဲ႔ Aလုပ္႐ႈပ္ၾကေတာ့
တာပါပဲ။ ဇာတ္ေတြ၀င္မလာခင္မွာ Aဲဒီဇာတ္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တ့ဲ Aေၾကာင္းAရာေတြကို Aဲဒီတုန္းက
ဇာတ္သဘင္Aေၾကာင္းေတြ ေဖာ္ျပေလ့ရွိတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ေAာင္လံ၊ ႐ုပ္ရွင္မ်က္မွန္၊ သဘင္မဂၢဇင္းေတြမွာ ရွာဖတ္
ၾက၊ ဖတ္ၿပီးရင္ ဘယ္မင္းသားက ဘယ္လိုေခ်ာေၾကာင္း၊ ဘယ္မင္းသားကေတာ့ သြားတက္ကေလးနဲ႔၊ ဘယ္
မင္းသားကေတာ့ ျပံဳးလိုက္ရင္ ဘယ္လို၊ ဘယ္မင္းသားကေတာ့ ႏႈတ္ခမ္းေမြး ေရးေရးေလး … စသျဖင့္ မင္း
သားေတြရဲ႕ ႐ုပ္ရည္႐ူပကာေတြAေၾကာင္း စားျမံဳ႕ျပန္ၾက၊ ေျပာရင္းဆိုရင္း ကိုယ့္ရည္စားAမွတ္နဲ႔ Aူႏုကြၽဲ
ခတ္ၾက၊ ဆံပင္ေျပးေကာက္သူေကာက္ၾက၊ ပံုသြင္းသူသြင္းၾက၊ ပြဲကခ်ိန္မွာ ေနရာေကာင္းက ႐ႈစားAားေပး
ခြင့္ ရဖို႔Aေရး ဖ်ာလက္မွတ္ေတြ ႀကိဳတင္ဘြတ္ကင္လုပ္ၾကနဲ႔ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနၾကေတာ့တာပါပဲ။
ဇာတ္Aဖြဲ႔ေတြ၀င္လာၿပီဆိုရင္လည္း ၀င္လာတဲ့ဇာတ္Aဖြဲ႔က မင္းသားေတြဆီ ခ်ဳိင့္ႀကီးခ်ဳိင့္ငယ္ Aသြယ္သြယ္
နဲ႔ AလုAယက္ ခ်က္ျပဳတ္ပို႔ၾက၊ မိတ္ဆက္စကားေျပာဖို႔ မင္းသားရဲ႕ ဇာတ္ေသတၱာေဘး၊ ျခင္ေထာင္ေဘး
စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေစာင့္စားၾက၊ မင္းသားကို ယပ္ခတ္ေပးၾက၊ လက္ေဆာင္ေတြ ေပးၾက၊ မင္းသားေတြဆီ
က လိပ္စာေတြ ေတာင္းၾက၊ ေAာ္တိုေAာ္ရည
ွ ္ေတြ ေရးခိုင္းၾက၊ ဇာတ္Aဖြဲ႔ေတြ တဖြဲ႔ၿပီးတဖြဲ႔ ျပန္သြားလိုက္
ၾကနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ပြဲသြင္းသူ ကန္ထ႐ုိက္ပဲ တိုက္ေဆာက္ ကားစီးသြားတယ္၊ ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ပြဲႀကိဳက္ခင္
ေတြခမ်ာေတာ့ မ်က္တြင္းေဟာက္ပက္ Aိပ္ေရးေတြပ်က္နဲ႔ ဖလက္ျပၿပီး ေစ်းမထြက္ႏုိင္၊ Aလုပ္မလုပ္ႏိုင္၊ တ
မိႈင္မိႈင္ တေတြေတြ လြမ္းဖ်ားလြမ္းနာေတြက် က်န္ရစ္ခဲ့ၾကပံုေတြကို ျပန္ျမင္ေယာင္ေနမိတယ္။
တရက္မွာ Aိမ္နံေဘးက Aဖြားတေယာက္ သူ႔ေျမး ပြဲႀကိဳက္ခင္ကို ျမည္တြန္ေတာက္တီးေနတာ ၾကားရ
တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ပါလိမ့္လို႔ နားစြင့္ၾကည့္ေတာ့ သူ႔ေျမးပြဲႀကိဳက္ခင္က ျပန္သြားတဲ့ ဇာတ္Aဖြဲ႔က မင္းသားA
ေၾကာင္း ႏႈတ္ကမခ် တဖြဖြေျပာလိုက္၊ မင္းသား ေရးေပးသြားတဲ့ ေAာ္တိုစာAုပ္ေလးကို ဖြင့္ဖတ္လိုက္၊ စာ
Aုပ္ေလးကို ရင္ဘတ္ေပၚဖိထားလိုက္နဲ႔ စိတ္ကူးေတြယU္ေနလို႔ပါတဲ့။
“ဟဲ့ေကာင္မ၊ ညည္းေA ေန႔လည္းေန႔မို႔၊ ညလည္းညမို႔ ဒီမင္းသားAေၾကာင္းပဲ ၿပီးကိုမၿပီးႏိုင္ေတာ့ဘူး။ စာ
Aုပ္ကို ရင္ဘတ္ေပၚတင္လိုက္ ေမႊးေမႊးေပးလိုက္နဲ႔ ညည္း႐ူးေနလား၊ မင္းသားဆိုတာ နယ္တကာလွည့္ကေန
တဲ့ Aမ်ဳိးဟဲ့၊ သူ႔မွာ ညည္းလိုA႐ူးမေတြ Aမ်ားႀကီးေနမွာေပါ့ေA့။ ဒါကိုမ်ား A႐ူးထၿပီး တမ္းတေနလိုက္တာ
ငါ … တယ္ … မေျပာလိုက္ခ်င္ဘူး။ သြား … သြား ညည္း ေစ်းမထြက္တာ ဘယ္ႏွစ္ရက္ရွိၿပီလဲ။ ကိုယ့္Aလုပ္
ကိုယ္လုပ္။ ထမင္းငတ္ရင္ ညည္းကို ဘယ္မင္းသားကမွ လာေကြၽးမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီပံုAတိုင္းဆို ညည္းAေဖ

ခရီးက ျပန္လာရင္ေတာ့ ဖေနာင့္စာမိမွာ ငါျမင္ေယာင္ေသးေတာ့ ေA” ဆိုတဲ့ Aဖြားလုပ္သူရဲ႕ နန္းစေတာ့ပ္
ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းသံကို ျပန္ၾကားေယာင္ၿပီး ျပံဳးေနမိပါတယ္။
Aခုလည္း က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုႀကီးမွာ Aဲဒီလို ဇာတ္ပြဲေတြနဲ႔ ပြဲႀကိဳက္ခင္ေတြရဲ႕ Aျဖစ္Aပ်က္
မ်ဳိးေတြ Aေတြ႔ရမ်ားခဲ့တာ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲသက္ (၂၁) ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခါနီးတဲ့Aထိပါပဲ။ ပြဲသြင္းသူ နAဖ
က ရာဇာလီဇာတ္Aဖြဲ႔ကို ေခၚမယ္ေၾကညာလိုက္ က်ေနာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီပြဲႀကိဳက္ခင္မ်ားက ‘ရာဇာလီ ျမန္မာ
ျပည္ကို ကယ္တင္ေတာ့မည္’ Aထင္နဲ႔ ရာဇာလီမလာခင္ ေလလိႈင္းကေန ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေတြ ေျပာၾက၊
ဘယ္လိုျမင္တယ္ ဘယ္၀ါျမင္တယ္ ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး Aားလူးေတြဖုတ္ၾက၊ ရာဇာလီ မေAာင္မျမင္
နဲ႔ ျပန္သြားေတာ့ ေၾကညာခ်က္ေတြထုတ္ၿပီး ကန္႔ကြက္ၾက၊ ေလလိႈင္းေတြကေန ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆိုၾက၊ ေျပာလို႔
ေမာ ေAာ္လို႔ လည္ေခ်ာင္းကြဲေတာ့ ၿငိမ္သက္သြားၾက …။
ဒီလုိနဲ႔ ပြဲကန္ထ႐ုိက္ နAဖက ရာဇာလီဇာတ္Aဖြဲ႔နည္းတူ ပီးညဲ႐ိုးဇာတ္ကို သြင္းခဲ့တယ္။ ဂမ္ဘာရီဇာတ္ကို
Aႀကိမ္ႀကိမ္ Aလီလီ သြင္းခဲ့တယ္။ ကင္တာနားဇာတ္ကို သြင္းျပန္တယ္။ ဘန္ကီမြန္း ဇာတ္ပြဲႀကီးဆို ႏွစ္ႀကိမ္
ႏွစ္ခါႀကီးမ်ားေတာင္ ကျပAသံုးေတာ္ခံခြင့္ေပးခဲ့တယ္။
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ နAဖသြင္းတဲ့ ဇာတ္ပြဲေတြကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေ၀ဖန္ရင္း၊ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ႐ႈတ္ခ်ရင္း၊ သံ
႐ံုးေတြေရွ႕ ဆႏၵျပရင္း၊ ကမာၻပတ္ၿပီး လွည့္ေတာင္းရင္းနဲ႔ Aခ်ိန္ေတြ ကုန္လာလိုက္ၾကတာ မ်ဳိးဆက္တဆက္
စာနီးပါး ၾကာျမင့္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ နAဖစစ္Aုပ္စုနဲ႔ သူတင္ကိုယ္တင္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ၀င္ႏိုင္မယ့္ Aင္Aား၊
ညီၫတ
ြ ္မႈမ်ဳိး မတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ၾကဘူး။ ဒီမိုကေရစီပြဲႀကိဳက္ခင္မ်ား Aဲဒီလို Aခ်ိန္ကုန္ေနခ်ိန္မွာ ပြဲသြင္းသူ
နAဖကေတာ့ သူလုပ္စရာရွိတာကို လုပ္ရင္း၊ လိမ္ရင္း၊ ညာရင္း၊ ရက္စက္ရင္း၊ ဖိႏွိပ္ရင္း၊ သတ္ျဖတ္ရင္း၊ ေခ်
မႈန္းရင္းနဲ႔ လာလိုက္တာ မၾကာခင္ ၂၀၁၀ ဆိုတဲ့ AတုAေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးနဲ႔ Aာဏာကို Aပိုင္ၾကံဖို႔
Aပူတျပင္း လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ။
ဒါေပမယ့္ AခုAခ်ိန္Aထိလည္း က်ေနာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူေတြ၊ တုိက္ပြဲ၀င္သူေတြ (Aထူးသျဖင့္
ျပည္ပေရာက္ေတြ) ဘက္က ေလလိႈင္းေတြ၊ ႐ုပ္သံေတြမွာ ေလကန္ၾက ေ၀ဖန္ၾက၊ လက္ေတာ့ပ္ေလးေတြ
ကိုယ္စီနဲ႔ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ၿပီး ေၾကညာခ်က္ေတြထုတ္ ႐ႈတ္ခ်လုိက္ၾက၊ သံ႐ံုးေတြေရွ႕မွာ ဆႏၵျပလိုက္ၾကနဲ႔ပဲ ၿပီး
ေနတုန္းပါပဲ။ Aဲဒါေတြကိုၾကည့္ၿပီး ကြယ္လြန္သူ Aဆိုေတာ္ စိုးလြင္လြင္ရဲ႕ သီခ်င္းတပုဒ္ကို သြားသတိရမိ
တယ္။ သီခ်င္းေခါင္းစU္က ‘ရက္စက္တယ္’ တဲ့။ ေခါင္းစU္Aတိုင္းပဲ သီခ်င္းတပုဒ္လံုးမွာလည္း ‘Aၾကင္နာဆံုး
ရက္စက္တယ္
စက္တယ္

xxx

xxx

ေမာင္Aခ်စ္ဆံုး ရက္စက္တယ္

xxx

ရီရီစိုး ရက္စက္တယ္

xxx

ရက္စက္တယ္

xxx

ရက္

” နဲ႔ သီခ်င္းသာ ဆံုးသြားတယ္ ‘ရက္စက္တယ္’ ခ်ည္းပဲ ၾကားလိုက္ရတယ္။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕Aျဖစ္ကလည္း စိုးလြင္လြင္သီခ်င္းလိုပဲ Aႏွစ္ (၂၀) လံုးလံုး နAဖ ရက္စက္တာကိုပဲ သက္ေသ
ျပေနၾကတယ္။ ေၾကညာခ်က္ေတြထုတ္၊ ဆႏၵေတြျပ၊ ေလလိႈင္းေတြ ႐ုပ္သံေတြကေန ေလကန္ေ၀ဖန္နဲ႔ပဲ နA
ဖရက္စက္ေၾကာင္း ၿငီးေငြ႔စရာ ေကာင္းေလာက္ေAာင္ သက္ေသျပခဲ့ၾကတယ္။ နAဖက ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွား
သူေတြ၊ ျပည္သူေတြAေပၚ မရက္စက္ေAာင္ မရက္စက္ႏိုင္ေAာင္ မရက္စက္ရဲေAာင္ ဘယ္လိုလုပ္
ေဆာင္မလဲ၊ ဘယ္လိုခုခံမလဲ၊ ဘယ္လိုလက္Uီးမႈယူၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္မလဲဆိုတာကို မစU္းစားခဲ့ၾကဘူး။ ႀကိဳတင္
မျပင္ဆင္ခဲ့ၾကဘူး။ Aင္Aားမတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကဘူး (ေရႊ၀ါေရာင္မွာ Aသိသာဆံုး ျဖစ္ပါတယ္)။ ပ႐ိုပိုဇယ္
ႏိုင္ငံေရးေလာက္၊ သံတမန္ေရး ဖိAားေလာက္၊ ေAာ္႐ံု ႐ႈတ္ခ်႐ံုေလာက္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီရမယ္ထင္ၿပီး Aခ်ိန္
ကုန္ခဲ့ၾကတယ္။
Aခုေတာ့ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ရန္သူနAဖရဲ႕ AေနAထားက ဘန္ကီမြန္းလည္း မႏိုင္၊ Aာဆီယံလည္း လက္
မႈိင္ခ်ရတဲ့ AေနAထားေရာက္ရၿပီ။ Aေမရိကန္ႀကီး ဂ်င္မ္၀က္ဘ္ကလည္း သူ႔Aလုပ္သူလုပ္ (ယက္ေတာကို
လာထုတ္)၊ စားေကာင္းေသာက္ေကာင္းေလး ေျပာၿပီး ျပန္သြားပါေခ်ၿပီ။ “၀င္ေရာက္ခိုနား ျပန္ထြက္သြား

ေသာ္ ကိုင္းဖ်ားသိမ့္သိမ့္က်န္ရစ္သတည္း” ဆိုတဲ့ ကဗ်ာစာသားေလးAတိုင္း ယက္ေတာ၀င္႐ႈပ္ၿပီး ျပန္ထက
ြ ္
သြားေပမယ့္ က်န္ရစ္သူ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ခမ်ာမွာတာ့ Aရင္လို Aက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀မ်ဳိးနဲ႔သာ Aဖတ္
တင္ က်န္ရစ္ခဲ့ရေခ်ၿပီ။ ျမန္မာျပည္သူေတြသာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားေတြ လြတ္
ေျမာက္ဖို႔Aေရး ရတက္မေAး ျဖစ္က်န္ရစ္ခဲ့ရေခ်ၿပီ။
Aဲဒီေတာ့ ေနာက္ဆံုးပိတ္ Aေမရိကန္Aထက္လႊတ္ေတာ္Aမတ္ ဂ်င္မ္၀က္ဘ္လာတဲ့ ခရီးစU္Aထိ Aႏွစ္
(၂၀) ရလဒ္ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ Aေျဖထုတ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီတုိက္ပြဲ၀င္ေတြA
ေနနဲ႔ နAဖကို စိုးလြင္လြင္သီခ်င္းလို “ရက္စက္တယ္

xxx

ရက္စက္တယ္” ဆိုၿပီး ေAာ္ဟစ္ေန႐ံုေလာက္နဲ႔ မ

ရဘူးဆိုတာ ရွင္းေနပါၿပီ။ နAဖ မရက္စက္ေAာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မလဲဆိုတာကိုသာ လက္ေတြ႔က်က်
(Aပ္တိုတေခ်ာင္းကAစ ဘယ္လိုAသံုးခ်မလဲဆိုတာမ်ဳိး) Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ဖို႔၊ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ဖို႔ A
ခ်ိန္က်ေရာက္ေနၿပီလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ေတာ့ Aေဖျပန္လာရင္ ဖေနာင့္စာမိမယ့္ ပြဲႀကိဳက္ခင္လို က်
ေနာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီပြဲႀကိဳက္ခင္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူမ်ားလည္း နAဖပေထြး လိမ္ညာလုပ္ေဆာင္မယ့္ ၂၀၁၀ Aတု
Aေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲလွည္းစုတ္ႀကီး ျဖတ္ႀကိတ္နင္းေျခသြားတာ ခံရႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေခါင္းေလာင္း
ထိုးလိုက္ရပါတယ္။
(ေဖာ္ျပသည့္ေန႔စဲြ - ၁၈ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္)

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ နAဖ Aက်ပ္Aတည္းမ်ား
ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ စစ္Aုပ္စုကေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတဲ့ AတုAေယာင္ပန္းပြင့္ႀကီးကို ဟန္လုပ္ပန္
ဆင္ျပၿပီး ကမာၻကို Aလွျပခ်င္ေဇာAားႀကီးေနပါၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာAသိုင္းA၀ိုင္းမွာ Aႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ၾကာ လူ
ရာမ၀င္ျဖစ္ေနရတဲ့ Aႏုတ္စုတ္ဂုတ္စုတ္ စစ္Aစိုးရတရပ္ကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာနဲ႔ နားလွည့္ပါး႐ိုက္
ျပၿပီး တရား၀င္ ျပည္သူ႔Aစိုးရျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻကို မ်က္လွည့္ျပခ်င္ေနတာပါ။
ဒါေပမယ့္ စစ္Aုပ္စု သြားခ်င္ေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွာ AတားAဆီးျဖစ္ေနတဲ့ AခုAခံ၊ ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆ
နာေတြက တပံုတပင္ႀကီးရွိေနေလေတာ့ ၂၀၀၉ ျပကၡဒိန္စာရြက္ေတြသာ သံုးခ်ဳိးႏွစ္ခ်ဳိး စုတ္ျပဲသြားတယ္၊
နAဖခမ်ာ သူ႔လက္ကိုင္တုတ္ Aဖြဲ႔Aစည္းေတြကို က်ိတ္ၿပီး စည္း႐ံုးေရးဆင္းခိုင္း၊ ျပင္ဆင္ခိုင္းေနတာကလြဲ
လို႔ AခုAထိ ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ္ဆိုတဲ့ တိတိက်က် ေရေရရာရာ ေလသံမ်ဳိး မ
ဟႏိုင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ မဟႏိုင္ေလာက္ေAာင္ကိုလည္း နAဖAတြက္ Aက်ပ္Aတည္းမ်ဳိးစံု ဆိုက္ေန
တယ္။
နAဖက သူတို႔လုပ္မယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံယံုၾကည္ေစခ်င္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာ
က လက္ခံယံုၾကည္မွလည္း သူတို႔Aေပၚ Aေရးယူပိတ္ဆို႔ထားတာေတြ ျပန္ပြင့္ၿပီး ေရွ႕ဆက္စခန္းသြားလို႔ ရ
မယ္လို႔ သူတို႔တြက္ဆထားပံုေပၚတယ္။ Aဲသလို တြက္ဆထားတဲ့Aတြက္ ႏိုင္ငံတကာAသိုင္းA၀ိုင္းက
ေတာင္းဆိုေနတဲ့ (၁) ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ Aားလံုးပါ၀င္ခြင့္ရေရး၊ (၂) ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားAားလံုး
လႊတ္ေပးေရး၊ (၃) လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေရး … ဆိုတဲ့ Aခ်က္ (၃) ခ်က္ကို A
ေကာင္Aထည္ေဖာ္ေပးႏိုင္ဖို႔ Aသည္းAသန္ လံုးပန္းေနတယ္။
ဘယ္လိုပဲ လံုးပန္းေန လံုးပန္းေန စစ္Aုပ္စုAေနနဲ႔က Aာဏာကို လက္မလႊတ္ခ်င္တဲ့ ေထာင့္ကပဲေတြးၿပီး
Aရာရာကို Uီးတည္လုပ္ေဆာင္ေနတာဆိုေတာ့ နဂိုက မ႐ိုးသားတဲ့ စစ္Aုပ္စုနဲ႔ ႐ိုး႐ုိးသားသား ေျဖာင့္ေျဖာင့္
မွန္မွန္ Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္မွျဖစ္မယ့္ Aခ်က္ (၃) ခ်က္ ထိပ္တိုက္၀င္ေဆာင့္မိၿပီး Aက်ပ္Aတည္းေတြပဲ

တခုၿပီးတခု တိုးလာေနေတာ့တာေပါ့။ (Aာဏာကို လက္မလႊတ္ခ်င္တဲ့ Aက်ည္းတန္ စစ္Aုပ္စုက ေရြး
ေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ မွန္ကေလးကို ခဏခဏ ထုတ္ၾကည့္ေနမွေတာ့ ၾကည့္ေလ A႐ုပ္ဆိုးေလျဖစ္ေနတာ မဆန္း
ဘူးေပါ့ေလ)။
Aားလံုးပါ၀င္ေရးဆိုတဲ့ ပထမAခ်က္Aရ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ Aႏိုင္ရထားတဲ့ Aန္Aယ္လ္ဒီပါတီကို နAဖ
က ပါ၀င္ေစခ်င္ပံုေပၚတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aန္Aယ္လ္ဒီက ၂၀၀၈ ေညာင္ႏွစ္ပင္AေျခခံUေပဒပါ Aခ်ဳိ႕Aခ်က္
ေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားAားလံုး လႊတ္ေပးဖို႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလုပ္ဖို႔ … ဒါမွသာ ေရြး
ေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ စU္းစားမယ္လို႔ ဆိုေနတဲ့Aတြက္ လိမ္လည္Aတည္ျပဳထားတဲ့ ေညာင္ႏွစ္ပင္ AေျခခံUပေဒ
ေဘာင္Aတြင္းကသာ Aန္Aယ္လ္ဒီကို ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေစခ်င္တဲ့ နAဖAဖို႔ Aက်ပ္ဆိုက္ေနေလေတာ့
တယ္။ ဒါ့Aျပင္ Aန္Aယ္လ္ဒီကိုသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေစခ်င္ၿပီး ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္မွာကိုေတာ့
မလိုလားတဲ့Aတြက္ တေလာကတင္ ယက္ေတာကို ပစ္ထည့္Aမႈဆင္ၿပီး ေနAိမ္Aက်ယ္ခ်ဳပ္ ထပ္တိုး
လုိက္ရျပန္တယ္ (နAဖတို႔ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ လုပ္ေနရပံုမ်ားေပါ့ေလ)။
Aပစ္ရပ္လက္နက္ကိုင္Aဖြဲ႔ေတြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္လာေစဖို႔Aတြက္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းရာမွာလည္း န
AဖAေနနဲ႔ AႀကီးAက်ယ္ Aက်ပ္Aတည္း ဆိုက္ေနျပန္တယ္။ နAဖက ေညာင္ႏွစ္ပင္ဖဲြ႔စည္းပံုAတိုင္း တ
ခုတည္းေသာ

တပ္မေတာ္ျဖစ္ဖို႔Aတြက္

Aပစ္ရပ္လက္နက္ကိုင္Aဖြဲ႔ေတြကို

နယ္ျခားေစာင့္တပ္Aသြင္

ေျပာင္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ ဖိAားေပးရာမွာ Aာခံမႈေတြနဲ႔ခ်ည္း ႀကံဳေတြ႔ေနရလို႔ ကိုးကန္႔Aဖြဲ႔ကို စစ္ေရးA
ရ စံနမူနာျပဳ တုိက္ခိုက္ၿခိမ္းေျခာက္ျပရတဲ့ AေျခAေနကို ေရာက္ခဲ့တယ္။
က်န္Aဖြဲ႔ေတြကိုေတာ့ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ျခင္း မရွိေသးဘဲ လတ္တေလာ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး
မီးစတဘက္ ေရမႈတ္တဘက္ မူ၀ါဒနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈေတြ ဆက္လုပ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ နAဖနဲ႔ Aႀကိမ္
ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးAၿပီးမွာ ေကAိုင္Aိုနဲ႔ မြန္ျပည္သစ္တို႔ဆီက နယ္ျခားေစာင့္တပ္Aသြင္ေျပာင္းေရးကို
လက္ခံမယ္ဆိုတဲ့Aသံ ထြက္မလာဘဲ ပါတီAသစ္ထပ္ဖဲြ႔ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ္ဆိုတဲ့ တိုက္ကြက္သစ္တ
ခုသာ ထြက္ေပၚလာတာကို ေတြ႔ရတယ္။ မိုင္းလားAဖြဲ႔နဲ႔ ၀ Aဖြဲ႔လည္း နAဖက Aတင္းAက်ပ္ ဖိAားထပ္
ေပးလာရင္ ေကAိုင္Aိုနဲ႔ မြန္ျပည္သစ္တို႔လို တိုက္ကြက္Aသစ္ပဲနဲ႔ စစ္ေရးAရ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရႏိုင္မႈကို
ေရွာင္လႊဲၾကည့္မယ့္သေဘာ ရွိမယ္ထင္တယ္။ နAဖလိုခ်င္တဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္Aသြင္ကိုေတာ့ Aသာတ
ၾကည္ ေျပာင္းမယ့္ပံုမေပၚဘူး (နAဖတပ္ ဆက္ထိုးလာရင္ ခုခံစစ္ ဆင္ႏႏ
ႊဲ ိုင္တဲ့ AေနAထား တနည္းတဖံု
ျပင္ဆင္ထားၾကလို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္)။
Aဲဒီေတာ့ နAဖရဲ႕ နယ္ျခားေစာင့္တပ္Aသြင္ေျပာင္းေရး ရည္မွန္းခ်က္က Aဲသလို AေျခAေနမွာပဲ တန္႔
ေနမယ္ဆိုရင္ နAဖAေနနဲ႔ ၂၀၁၀ မတိုင္မီ တခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေရးAတြက္ က်န္Aပစ္ရပ္Aဖြဲ႔
ေတြကို ဆက္တိုက္မလား၊ တိုက္ရင္ ကိုးကန္႔တုန္းကလို လြယ္ကူပါ့မလား၊ ဘယ္လိုAက်ဳိးဆက္ေတြကို နA
ဖ ရင္ဆိုင္ရမလဲ … စတဲ့ ေမခြန္းေတြ တသီတသန္းႀကီး ထြက္ေပၚလာေနပါတယ္။
စစ္ေရးAရ ဆက္မတိုက္ခ်င္လို႔ Aဲသေလာက္နဲ႔ပဲ ေက်နပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပမယ္ဆိုရင္ေတာ့
၂၀၁၀ မတိုင္မီ တခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေရးဆိုတဲ့ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ဆြဲထားတဲ့ ေညာင္ႏွစ္ပင္Aေျခခံ
Uပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့Aျပင္ Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲျခင္း မျပဳထားတဲ့ ေကAန္ယူနဲ႔ SSA-S
တို႔လို လက္နက္ကိုင္Aဖြဲ႔Aစည္းေတြကိုလည္း နAဖAေနနဲ႔ Aျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ဒါ
ဟာ လက္နက္ကိုင္Aဖြဲ႔Aစည္း (Aပစ္ရပ္၊ Aပစ္မရပ္) ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နAဖရင္ဆိုင္ေနရဆဲ မဟာA
က်ပ္Aတည္းႀကီးပါ (နAဖကို ၾကည့္ရတာ စာေမးပြဲနီးမွ ဟိုစာလည္းမပိုင္၊ ဒီစာလည္းမႏိုင္ ျဖစ္ေနတဲ့
ေက်ာင္းသားတေယာက္ ေခါင္းမီးေတာက္ေနသလိုမ်ဳိးပါပဲ)။

ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားAားလံုးလႊတ္ေပးေရးဆိုတဲ့ ဒုတိယAခ်က္Aတြက္လည္း နAဖ ေခါင္းခဲေနရတာပါပဲ။
ယံုၾကည္ခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္မာျပတ္သားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားမွန္သမွ်ကေတာ့ (နAဖဘက္က
ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ပဲ ျမႇဴဆြယ္ျမႇဴဆြယ္၊ ေထာင္ထဲမွာသာ A႐ိုးထုတ္သြားပါလိမ့္မယ္) ေညာင္ႏွစ္ပင္ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔
က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္ခံၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လက္မခံရင္ နAဖAေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာAသိုင္းA
၀ိုင္းက ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားAားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးဆိုတဲ့ ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္
မယ့္ AေနAထားမရွိပါဘူး။ ျဖည့္ဆည္းမေပးႏုိင္ဘူးဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံတကာက ပါ၀င္ေစခ်င္တဲ့
ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားေတြကုိ ျမင္ေတြ႔ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ Aဲသလိုျဖစ္ခဲ့ရင္ နAဖရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲAေပၚ ႏိုင္
ငံတကာရဲ႕ယံုၾကည္မႈAေနAထားလည္း ျမင့္တက္လာေတာ့မွာမဟုတ္လို႔ လုပ္ေမာႀကီးဆိုတဲ့ရလဒ္ပဲ နAဖ
Aတြက္ Aဖတ္တင္ပါလိမ့္မယ္။
တတိယAခ်က္ျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးဆိုတဲ့Aေပၚမွာလည္း ေရွ႕
မွာ ၂၀၀၈ AေျခခံUေပဒကို တက္သုတ္႐ိုက္ လိမ္လည္Aတည္ျပဳခဲ့တဲ့ သာဓက ပူပူေႏြးေႏြးက ရွိထားေလ
ေတာ့ ယံုေAာင္ဆိုၿပီး ယုန္႐ုပ္ေရးျပရင္ေတာင္ ယံုၾကမယ့္ AေနAထားမရွိပါဘူး။ AခုAထိလည္း နAဖ
ဘက္က လြတ္လပ္ၿပီး တရာမွ်တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတခု က်င္းပႏိုင္တဲ့ Aခင္းAက်င္းမ်ဳိး ဘာတခုမွ ခင္းက်င္း
ေပးႏိုင္တာ မေတြ႔ရေသးပါဘူး။
AေျခခံAဆင့္ လြတ္လပ္စြာ Aဖြဲ႔Aစည္းAသင္းAပင္း တည္ေထာင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာစည္း႐ံုး
ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေျပာဆိုခြင့္ … ဆုိတာေတြကိုေတာင္ ရဲရဲတင္းတင္း မေပးရဲေသးဘဲ တိုးလို႔သာ
ဖမ္းဆီး ႏွိပ္ကြပ္ ေစာင့္ၾကည့္ တင္းက်ပ္ ဆင္ဆာျဖတ္ေနတာကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ လက္ကိုင္တုတ္
Aဖြဲ႔Aစည္းေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ Aသံၾကားရင္ Aခ်ိန္Aခါမေရြး Aၿမီးႏွန္႔ဖို႔ ၀န္မေလးတတ္တဲ့ ပါေလ
ရာလူစားမ်ဳိးေတြကိုသာ စစ္Aုပ္စုက မ်က္ႏွာသာေပးၿပီး ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေရြး
ေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမယ့္ ႏိုင္ငံတကာက Aဖြဲ႔Aစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဖိတ္ေခၚဖို႔ဆိုတာ ေ၀လာ
ေ၀း တေန႔တေန႔ ဘယ္နားက ထဆူေလမလဲဆိုတာကိုပဲ နAဖ Aာ႐ံုစိုက္ေနရတဲ့ AေျခAေနပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ကို စစ္ေျမျပင္Aလား လံုျခံဳေရးတင္းက်ပ္ထားရတာကိုၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။
Aဲသလို Aက်ပ္Aတည္းမ်ဳိးစံုဆိုက္ေနတဲ့ စစ္Aုပ္စုက ဖင္လွည့္ေခါင္းလွည့္နဲ႔ ေရာက္လာေတာ့မယ့္ ၂၀၁၀
မွာ Aားလံုးပါ၀င္ၿပီး လြတ္လပ္တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို က်င္းပေပးမယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာလူႀကီးမင္း
မ်ားကို Aာမဘေႏၲခံထားေလသတဲ့။ “နားရွိလို႔သာၾကား ဟုတ္ပါ့မလား ေမာင္ကာဠဳရယ္” လို႔ပဲ နAဖ ေဖာ္
လံဖား ေဆာင္းပါရွင္ရဲ႕ ေခါင္းစည္းနဲ႔ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ စစ္ဗိုလ္တသိုက္ကို ျပန္လည္ေမးခြန္း ထုတ္လိုက္ရပါ
တယ္။
(ေဖာ္ျပသည့္ေန႔စဲြ - ၁၆ ရက္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္)

Aစြမ္းAစျပဖို႔Aခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ Aန္Aယ္လ္ဒီ
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုကို ၾကည့္ရတာ A႐ူးပါးတေယာက္က ကိုယ္တန္ဖိုးထားတဲ့ A႐ုပ္ကေလးတ႐ုပ္ကို A
လစ္Aငိုက္ခိုးယူ၊ သူပိုင္ေသတၱာထဲထည့္ၿပီး စိတ္လိုရင္ ဆြဲထုတ္ၾကည့္လိုက္ မလိုရင္ ျပန္ထည့္ထားလိုက္
လုပ္ေနတာကို လက္ပိုက္ၾကည့္ ေနရသလို ျဖစ္ေနတယ္။ A႐ူးပါးက လက္ထဲမွာ ဓားတရမ္းရမ္းနဲ႔ဆိုေတာ့
စိတ္မထင္ရင္ ခုတ္မွာလည္း စိုးရတဲ့ AေျခAေန။ နAဖလုပ္ေနပံုက AဲဒီA႐ူးပါးလိုပဲ။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္
သူလူထုကို ေခြၽးသိပ္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံေရးက်ားကြက္ေရႊ႕ဖို႔ လိုAပ္လာၿပီဆိုရင္ ေနAိမ္Aက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားတဲ့ လူထု

ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သြားေခၚၿပီး ဓာတ္ပံုေတြ တြဲ႐ုိက္ျပလိုက္၊ ၿပီးရင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစု
ၾကည္ကို ေနAိမ္ျပန္ပို႔လိုက္နဲ႔ လုပ္ခ်င္သလုိကို လုပ္ေနေတာ့တာ။
Aဲဒါ Aခုမွမဟုတ္ဘူး၊ ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုလ္ခင္ၫန
ြ ္႔ Aာဏာပါ၀ါႀကီးစU္ကာလကတည္းက စၿပီးလုပ္ျပေန
ခဲ့တာ။ Aခုလည္း ေရႊ၀ါေရာင္ၿပီးကတည္းက ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီးဆိုတာကိုခန္႔ၿပီး ေတြ႔ခ်င္ရင္ ေခၚေတြ႔လုိက္၊
မေတြ႔ခ်င္ရင္ မေတြ႔ဘဲထားလိုက္ လုပ္ေနတာ။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ခမ်ာ A႐ူးပါးရဲ႕ ေသတၱာထဲက A႐ုပ္
ကေလးတ႐ုပ္လိုကို ျဖစ္လို႔။ နAဖက Aဲသလို လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ေနေပမယ့္ Aတိုက္AခံAင္Aားစုေတြ
ကေတာ့ နAဖလုပ္သမွ်ကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနရၿပီး ဘာေတြေဆြးေႏြးမွန္းလည္း မသိရတဲ့ ေတြ႔ဆံုမႈေတြA
ေပၚ ထင္ရာျမင္ရာ ေ၀ဖန္ေလကန္တဲ့ Aဆင့္မွာပဲ ရွိေနၾကတာေတြ႔ရတယ္။
ဒါဟာ ဘာကိုျပေနသလဲဆိုေတာ့ နAဖ ျပဳသမွ် ႏုေနရတယ္၊ နAဖ လုပ္သမွ် ခံေနရတယ္ဆိုတာကို ျပေန
တာပဲျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ Aဲသလို ခံေနရတာလဲဆိုေတာ့ Aတိုက္AခံေတြAေနနဲ႔ နAဖ လုပ္ခ်င္သလို မ
လုပ္ရဲေAာင္ နAဖကို ဖိAားမေပးႏုိင္လို႔ဘဲျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဖိAားမေပးႏိုင္သလဲဆိုရင္ Aတိုက္Aခံ
တို႔ရဲ႕ Uီးေဆာင္ပါတီျဖစ္တဲ့ Aန္Aယ္လ္ဒီရဲ႕Aင္Aား တျဖည္းျဖည္း ခ်ည့္နဲ႔လာတာေၾကာင့္ Aဓိကျဖစ္တယ္။
Aဲဒီလိုခ်ည့္နဲ႔လာရျခင္းဟာ Aျပင္မွာ တေလွ်ာက္လံုး Uီးေဆာင္ခြင့္ရခဲ့တဲ့ ေဘာင္းဘီခြၽတ္ မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္
ေဟာင္း (CEC) ေတြရဲ႕ Uီးေဆာင္မႈAပိုင္း Aားနည္းခဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ Aထူးသျဖင့္ Aသက္Aရြယ္ႀကီး
ရင့္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ပါတီထိပ္ပို္င္းေခါင္းေဆာင္Aခ်ဳိ႕ရဲ႕ Aတိုက္Aခံေခါင္းေဆာင္ မပီသတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္
ဆိုရင္ ပိုမွန္ပါမယ္။ ျမန္မာျပည္သူလူထုAက်ဳိးAတြက္ပဲ ၾကည့္ၿပီးေျပာရတာမို႔ Aျပစ္ပံုခ်တယ္ထင္ရင္လည္း
ခံပါ့မယ္။ Aျဖစ္Aပ်က္ကုက
ိ ဒီAတိုင္းျဖစ္ခဲ့၊ ျဖစ္ေနဆဲမို႔ ဒီလိုပဲေျပာရတာပါ။
၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲAႏိုင္ရၿပီးကာစ ပူပူေႏြးေႏြးAခ်ိန္မွာ Aစိုးရဖြဲ႔ၿပီး ကိုယ္ကစတိုက္ဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ခဲ့လို႔ နAဖ
က ပိုဖိ၊ ပိုဖိေတာ့ လုပ္ရကိုင္ရတာ ပိုက်ပ္လာ (လႈပ္ရွားႏိုင္တဲ့ space ပိုက်U္းလာ)၊ ပိုက်ပ္လာေတာ့ တိုက္ပဲြ
၀င္ရမွာ ပိုရြံ႕၊ ပိုရြံ႕ၿပီး နAဖက ေစ်းမဆစ္ရေသးခင္ ကိုယ့္ဘက္က တခုၿပီးတခု Aေလွ်ာ့ေပးရင္းနဲ႔ Aန္Aယ္
လ္ဒီဟာ ဒီကေန႔လို Aဆင့္ကို ေရာက္ခဲ့ရတာပဲျဖစ္တယ္။ ၉၀ မွာ မဲေပးခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုAတြက္ေတာ့
တကယ္ကို ရင္က်ဳိးစရာပါ။
ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ Aထိန္းသိမ္းခံေနရစU္ ကာလေတြမွာ Aန္Aယ္လ္ဒီ Uကၠ႒၊ A
တြင္းေရးမႉးေတြAေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုကို ေရွ႕ကေန မားမားမတ္မတ္ Uီးေဆာင္မႈေပးတာမ်ဳိး တခါမွ မေတြ႔ခဲ့ရ
ပါဘူး။ ဘာတိုက္ပြဲမွ မေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သလို ျပည္သူလူထု စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြေစမယ့္ ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိး
လည္း တခါမွ မၾကားခဲ့ဖူးဘူး။ ဗိုလ္သန္းေရႊ စကားေျပာတဲ့Aသံကို မၾကားဖူးသလို မီဒီယာကတဆင့္ Uကၠ႒
UီးေAာင္ေရႊ ျပည္သူလူထုကို Aားတက္ဖြယ္ စကားမ်ဳိး ေျပာၾကားတာလည္း တခါမွ မၾကားဖူးခဲ့ဘူး။ ပါတီ
တြင္းမွာေတာ့ Aာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ျပဳမူေျပာဆိုတတ္တယ္ ဆိုတာမ်ဳိးေလာက္ပဲ ၾကားဖူးတယ္ (နAဖ Aလို
က် Aမ်ဳိးသားညီလာခံကို ေျပးတက္တာမ်ဳိးေတာ့ UီးေAာင္ေရႊ လုပ္ခဲ့ပါတယ္)။
ေနာက္ၿပီးေတာ့ Aန္Aယ္လ္ဒီAဖြဲ႔၀င္ေတြ ၾကက္ေပါက္စ ေခြးဆြဲသလို Aဆြဲခံေနရတဲ့Aေပၚလည္း Uကၠ႒၊
Aတြင္းေရးမႉးAေနနဲ႔ နAဖကို တခါမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ေျပာဆိုတာမ်ဳိးမရွိခဲ့ဘူး။ ေၾကညာခ်က္
ထုတ္ ေတာင္းဆိုတာေလာက္နဲ႔ ၿငိမ္ေနခဲ့တယ္။ AကာAကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔လည္း တိုက္ပြဲမ၀င္ခဲ့ဘူး၊ မႀကိဳးစားခဲ့
ဘူး။
Aဲဒီေတာ့ Aန္Aယ္လ္ဒီကို မားမားမတ္မတ္ ရဲရဲရင့္ရင့္လည္း Uီးမေဆာင္ႏိုင္၊ ပါတီ၀င္ေတြက ႏုတ္ထက
ြ ္ေပး
ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာကိုလည္း မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၿပီး Aသက္ (၉၀) ေက်ာ္Aရြယ္Aထိ Uကၠ႒၊ Aတြင္း
ေရးမႉးေနရာေတြကို Aတင္းဖက္တြယ္ထားတာဟာ AႀကီးAက်ယ္ကို စU္းစားစရာျဖစ္လာပါတယ္။ တကယ္
ဆိုရင္ Aသက္ (၉၀) တန္းဆိုတာ Aနားယူသင့္ေနပါၿပီ။ ပါတီတခုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္Aျဖစ္ ၾကားလို႔ေကာင္းတဲ့

Aသက္Aရြယ္ေတြ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ တက္တက္ႂကြႂကြ Uီးေဆာင္ႏိုင္တ့ဲ Aရြယ္
ေတြလည္း မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္ Eၿပီလတုန္းက က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္နယ္/တိုင္းစည္း စံုညီAစည္း
Aေ၀းမွာ Uကၠ႒နဲ႔ Aတြင္းေရးမႉး ႏုတ္ထြက္ဖို႔ Aဖြဲ႔၀င္တခ်ဳိ႕ ေတာင္းဆိုခဲ့တာဟာ မလြန္ဘူးလို႔ ဆိုရပါမယ္။
ဆရာႀကီး Uီး၀င္းတင္လို ရဲရဲေတာက္ ေတြးေခၚေျပာဆို Uီးေဆာင္ေနႏိုင္ေသးရင္ေတာင္မွ Aသက္Aရြယ္Aရ
(၈၀) တန္းဆိုေတာ့ မူ၀ါဒေရးရာ Uီးေဆာင္မႈေပးသူ Aျဖစ္ေလာက္ပဲေနၿပီး တကယ္နင္လားငါလား တိုက္ပဲြ
၀င္ Aလုပ္လုပ္ရမယ့္ Uကၠ႒၊ Aတြင္းေရးမႉးေနရာေတြကို ပါးရည္နပ္ရည္ရွိၿပီး ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ရဲရဲရင့္
ရင့္ Uီးေဆာင္မႈေပးႏိုင္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးေတြကို လက္ဆင့္ကမ္း တာ၀န္ေပးသင့္ပါၿပီ။ ဒါမွလည္း Aန္Aယ္လ္ဒီ
Aေနနဲ႔ ႏုပ်ဳိတက္ႂကြၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔တူတဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးေတြကို လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မွာပါ။ မဟုတ္ရင္ေတာ့
လူထုစိန္၀င္းေျပာသလို ဆံြ႔Aနားမၾကားေက်ာင္းနဲ႔ပဲ တူေနမွာပဲ။ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲ မဟုတ္ဘဲ သာေရး နာေရး
Aဆင့္လုပ္တ့ဲ လူမႈေရးAသင္းAဖြဲ႔ေလာက္ပဲ ျဖစ္ေနမွာပဲ။ (ဗိုလ္သန္းေရႊက Aဲသေလာက္ AေနAထားပဲ
ျမင္ခ်င္လို႔ UီးေAာင္ေရႊတို႔က Aဲသေလာက္ AေနAထားပဲ ပံုေဖာ္ေပးထားတာဆိုရင္ေတာ့လည္း က်ေနာ္
မ်ဳိး မေလွ်ာက္တတ္ေတာ့ပါေပါ့ခင္ဗ်ာ)။
Uကၠ႒၊ Aတြင္းေရးမႉးAသစ္ ေရြးခ်ယ္တာ ပါတီတြင္းကိစၥသာျဖစ္လို႔ နAဖဆီက Aမိန္႔ကို ေစာင့္ေနစရာမလို
ပါဘူး။ နAဖဆီကို Aေၾကာင္းၾကားေနစရာလည္း မလိုပါဘူး။ ကိုယ့္ပါတီAတြက္ လုပ္စရာရွိတဲ့Aလုပ္ကို
ကိုယ္ပါတီ၀င္Aခ်င္းခ်င္းသာ Aားသြန္ခြန္စိုက္ ပံုေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Aန္Aယ္လ္ဒီက လူထုရဲ႕
(Mandate) ရထားတဲ့ ပါတီျဖစ္လို႔ ခံယူစရာရွိရင္ Aန္Aယ္လ္ဒီေပးတဲ့ Aမိန္႔ကိုသာ နAဖ (စစ္၀န္ထမ္း)
ေတြက ခံယူရဖို႔ရွိပါတယ္။ Aဲဒီလို စိတ္သြင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္မွာတုန္းကလည္း ကိုရာ
ဇန္Aကီႏ
ြ ိုက Aာဏာရွင္ မားကို႔စ္Aမိန္႔ကို ေစာင့္ေနခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္လုပ္စရာရွိတာကို လူထုနဲ႔ ပူး
ေပါင္းၿပီး ရဲရေ
ဲ တာက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့လို႔ ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္ကပါ ေထာက္ခံလာၿပီး ေAာင္ပြဲခံခဲ့တာပါ။
Aဲဒီေတာ့ ပါတီကို Uီးေဆာင္မႈလည္း မေပးႏိုင္၊ တိုက္ပြဲလည္း မ၀င္ရဲ၊ ဆင္းလည္း ဆင္းမေပးတဲ့ Uကၠ႒၊ A
တြင္းေရးမႉးေနရာကို ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းAသီးသီးက Aန္Aယ္လ္ဒီAဖြဲ၀
႔ င္Aမ်ားစု လက္ခံႏိုင္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ
နဲ႔ Aစားထိုးဖို႔ Aခ်ိန္က်ေရာက္ေနပါၿပီ (ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုေတာ့ လိုလွ်င္ႀကံဆ နည္းလမ္းရဆိုသလိုေပါ့။
တျပည္လံုးမွာရွိတဲ့ Aန္Aယ္လ္ဒီပါတီ၀င္ေတြရဲ႕ ေခါင္းေတြ Aမ်ားႀကီးပဲ။ တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္နဲ႔ ၾကံစည္ရင္
ေသခ်ာေပါက္ ျဖစ္လာမွာပါ)။ ဘာျဖစ္လို႔ Aစားထိုးဖို႔ လိုတာလဲဆိုေတာ့ Aန္Aယ္လ္ဒီAေနနဲ႔ ရဲရဲေတာက္
Uီးေဆာင္မႈေပးၿပီး တိုက္ပြဲ၀င္မွ ရမယ့္AေနAထားေတြ ရွိေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုနဲ႔Aတူ ႏိုင္ငံေရး
တိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ၿပီးမွ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားAားလံုးကို ဆြဲထုတ္လို႔ ရႏိုင္မယ့္ A
ေနAထားျဖစ္ေနလို႔ပါ။
ႏို႔မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ UီးေAာင္ၾကည္ ေတြ႔ဆံုပြဲ Aႀကိမ္တရာသာ ေက်ာ္သြားပါလိမ့္
မယ္။ Aန္Aယ္လ္ဒီ စီAီးစီေတြလည္း တေယာက္ၿပီးတေယာက္သာ ေႂကြသြားပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေရးAက်U္း
သားေတြလည္း လြတ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာမွလည္း ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖိAားေပးႏိုင္မွသာ ေဒၚ
ေAာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေတြ႔ဆံုမႈဟာ ပိုၿပီးAဓိပၸာယ္ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖိAားေပးႏုိင္ဖို႔က Aန္Aယ္လ္ဒီ
Aေနနဲ႔ လူထုပါ၀င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲ ေဖာ္ေဆာင္႐ံုမွတပါး Aျခားနည္းလမ္းမရွိပါဘူး။ (Engage လုပ္ေပး
မယ္ဆိုတဲ့ Aေမရိကန္ႀကီးလည္း တတ္ႏိုင္မယ္မထင္ပါ။ တတ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေနာက္ (၁၀) ႏွစ္၊ Aႏွစ္
(၂၀) ၾကာမွဆိုရင္ ဒုကၡကို ခါးစည္းခံေနၾကရတဲ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ႕ ေနာင္ေရး မေတြး၀ံ့စရာပါ)။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ဖို႔ မ၀င္ဖို႔ဆိုတာကိုလည္း Aန္Aယ္လ္ဒီAေနနဲ႔ Aခ်ိန္ကုန္ခံ မစU္းစားသင့္ပါ။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ဘက္က ဘာဖိAားမွမေပးႏုိင္ဘဲ Aန္Aယ္လ္ဒီေတာင္းထားတဲ့ ေရႊဂံုတိုင္
ေတာင္းဆိုခ်က္ကို နAဖက လိုက္ေလ်ာမွာ မဟုတ္လို႔ပါပဲ။ ေရႊဂံုတိုင္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို မရဘဲ ရတဲ့ေစ်းနဲ႔
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရင္လည္း Aန္Aယ္လ္ဒီAေနနဲ႔ သမိုင္းAႀကီးAက်ယ္ေကြးမွာျဖစ္သလို ျပည္သူလူထုရဲ႕

ေထာက္ခံမလ
ဲ ည္း ၉၀ တုန္းကလို ထပ္ရႏိုင္လိမ့္မယ္ မထင္ပါ။ ေနာက္တခ်က္Aေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာAသိုင္း
A၀ိုင္းက တမတ္သားႏုတ္ထားတဲ့ AေျခခံUေပဒႀကီးမွန္း သိသိႀကီးနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဇြတ္Aတင္း
၀င္ခိုင္းေနတာလည္း Aန္Aယ္လ္ဒီလူႀကီးမင္းမ်ား သတိျပဳမိမွာပါ။
ဘာေၾကာင့္ ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာAစိုးရေတြက နAဖ လိမ္ညာAတည္ျပဳထားတဲ့ ၂၀၀၈ ေညာင္ႏွစ္ပင္
ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဖို႔မတိုက္တြန္းေတာ့ဘဲ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ပဲ တိုက္တြန္းတာလဲဆိုရင္ Aဓိကက ျမန္
မာAတိုက္AခံAင္Aားစုေတြရဲ႕ တိုက္ပြဲ၀င္တဲ့ Aစြမ္းAစAေပၚ ယံုၾကည္မႈမရွိေတာ့လို႔ပါ။ နAဖကို Aန္တု
ႏိုင္စြမ္း၊ Aႏိုင္တိုက္ႏုင
ိ ္စြမ္း မရွိေတာ့ဘူးလို႔ သူတို႔ယူဆလို႔ နAဖေပးတဲ့ ေၾကးနဲ႔ပဲ Aတင္း၀င္ၿပိဳင္ခိုင္းေနတဲ့
သေဘာပါ။ တနည္းAားျဖင့္ Aတိုက္Aခံကို Aထင္Aျမင္ ေသးျခင္းဟာ ျပည္သူလူထုဆီက Mandate
ရထားတဲ့ Uီးေဆာင္ပါတီ Aန္Aယ္လ္ဒီရဲ႕ Aစြမ္းAစကို Aထင္ေသးလို႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ Aႏွစ္ (၂၀) A
တြင္းမွာ ဘာတိုက္ပြဲမွ မေဖာ္ေဆာင္ဘဲ နAဖAလိုက် ၿငိမ္ကုတ္ေနခဲ့တဲ့ မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြAမ်ားစု
ေခါင္းေဆာင္တဲ့ Aန္Aယ္လ္ဒီဗဟိုေကာ္မတီကို စိတ္ပ်က္တာ Aဓိကျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
Aဲဒီမေကာင္းတဲ့ပံုရိပ္ေတြကို Aန္Aယ္လ္ဒီAေနနဲ႔ ေျပာင္းျပန္လွန္ႏိုင္ဖို႔ Aလ်င္Aျမန္ ႀကိဳးပမ္းရမယ့္Aခ်ိန္
ေရာက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ ဒီမိုကေရစီေရး ေထာက္ခံAားေပးတဲ့ ႏိုင္ငံတကာAသိုင္းA၀ိုင္းရဲ႕ Aတိုက္Aခံ
ေတြAေပၚ Aထင္ႀကီးAားေပးလိုမႈကို ျပန္လည္ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္သလို ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို
လည္း Aရင္ကလို ျပန္လည္ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ AဲဒီAေျခAေန ျပန္ေရာက္မွလည္း ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏိုင္ငံ
တကာေခါင္းေဆာင္ေတြက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပခင္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေပးဖို႔၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔
နAဖစစ္Aုပ္စုကို ဖိAားေပး တိုက္တြန္းခ်င္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီလို ဖိAားေပးတိုက္တြန္းဖို႔ဆိုတာ Aန္
Aယ္လ္ဒီပါတီAေနနဲ႔ လိမၼာပါးနပ္ၿပီး ထက္ထက္ျမက္ျမက္ Uီးေဆာင္မႈေပးႏိုင္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္သစ္ေတြ A
ျမန္ေရြးခ်ယ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ၿပီးရင္ နAဖစစ္Aုပ္စုကို ဖိAားေပးႏိုင္ေရးAတြက္ လူထုတိုက္ပြဲေဖာ္
ေဆာင္ၿပီး ရဲရဲေတာက္ တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔လုိပါတယ္လို႔ AေလးAနက္ တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါတယ္။
(ေဖာ္ျပသည့္ေန႔စဲြ - ၉ ရက္၊ ေAာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္)

ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕ ဂို႔စ္လမ္းျပေျမပံု၊ ကုပ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း စိတၱဇနဲ႔ ဘုရင္႐ူးေရာဂါ
Aာဏာသိမ္းAုပ္ခ်ဳပ္သက္ (၂၁) ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္တဲ့ န၀တ/နAဖစစ္Aုပ္စုရဲ႕ မေကာင္းဆိုး၀ါး သကၠရာဇ္
ဖလင္ေတြကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ရစ္ၾကည့္တဲ့Aခါမွာ Aခု နAဖစစ္Aုပ္စုေျပာေနတဲ့ လမ္းျပေျမပံု (Road

Map) မဟုတ္ဘဲ ထူးျခားတဲ့ ေနာက္ထပ္လမ္းျပေျမပံုတခု ဆက္စပ္ပံုေပၚလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ Aဲဒီ
လမ္းျပေျမပံုဟာ နAဖရဲ႕ လမ္းျပေျမပံုလို ေပၚေပၚထင္ထင္ ေခါင္းျပဴေနတာမဟုတ္ဘဲ စစ္Aုပ္စုရဲ႕ ေနာက္
ကြယ္မွာ တေစၧသရဲ (Ghost) တေကာင္လို တရိပ္ရိပ္ ကပ္ပါလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ နAဖစစ္Aုပ္စုက Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ေနတဲ့ လမ္းျပေျမပံု (၇) ခ်က္ဆို
တာ ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လမ္းျပေျမပံု (၇) ခ်က္ထဲက Aခ်က္တခ်က္သာျဖစ္တာကို AခုAခါမွာ ထင္
ထင္ရွားရွား ေတြ႔လာရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ သူတUီးတည္းရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လမ္းျပေျမပံု (ဂို႔စ္လမ္းျပ
ေျမပံု) ေAာင္ေAာင္ျမင္ျမင္ Aေကာင္Aထည္ေပၚလာဖို႔Aတြက္ ကုပ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း AမူAက်င့္နဲ႔ တိတ္
တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းAားျဖင့္ သူ႔ကို တျခားAာဏာသိမ္း စစ္Aုပ္စု
၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက မခုတ္တတ္တဲ့ ေၾကာင္တေကာင္ (ငတံုးငAတေယာက္) လို Aျမင္ေရာက္ေစမယ့္ ပံုစံ
မ်ဳိးနဲ႔ က်င့္ၾကံေနထိုင္ရင္း သူ႔ရဲ႕ဂို႔စ္လမ္းျပေျမပံု ခရီးေပါက္ေAာင္ ပါးပါးနပ္နပ္ Aားထုတ္ေနခဲ့တာလို႔ ေျပာ
ရင္လည္း မွားမယ္မဟုတ္ပါဘူး။

ဗိုလ္သန္းေရႊတေယာက္ Aဲသလို က်င့္ၾကံAားထုတ္ခဲ့ရာမွာ ဂို႔စ္လမ္းျပေျမပံု ခရီးAေတာ္ေပါက္ေAာင္ သူ
Aသံုးခ်ခဲ့တဲ့ သူတေယာက္ရွိပါတယ္။ Aဲဒီသူကေတာ့ Aမ်ားသိၾကၿပီးျဖစ္တဲ့ ေနရာတကာ ကိုပါရာလုပ္ခဲ့သူ
ဗိုလ္ခင္ၫန
ြ ္႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခင္ၫန
ြ ္႔Aေနနဲ႔ တမိုးလံုးေဖ်ာက္ဆိတ္လုပ္ခြင့္ရခဲ့တဲ့ Aခ်ိန္တုန္းက ေကြးေန
ေAာင္ နန္းစေတာ့ပ္ ကေနခဲ့ရလို႔ Aသံုးခ်ခံျဖစ္ခဲ့မွန္း သတိထားမိခ်င္မွ ထားမိမွာျဖစ္ေပမယ့္ Aခုလို ဆိုင္းငံ့
ေထာင္နန္းစံဘ၀မွာေတာ့ ဗိုလ္သန္းေရႊ Aသံုးခ်တာကို ခံလိုက္ရမွန္း ရိပ္မိသိရွိၿပီး သတိသံေ၀ဂေတြ A
ေတာ္ရေနေလာက္ၿပီလို႔ ထင္မိပါတယ္ (တက္ႂကြခဲ့တဲ့ ၾကက္ဖဘ၀ကို ျပန္ေတြးမိတိုင္း စိတ္Aနာႀကီးနာ၊ A
ရွက္ႀကီးရွက္ၿပီး နံရံကို လက္သီးနဲ႔ တေန႔ Aခ်က္တရာေလာက္ ထိုးေနေလေရာ့သလားေတာ့ မေျပာတတ္)။
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗိုလ္သန္းေရႊကေတာ့ ေက်းဇူးရွင္ ဗိုလ္ခင္ၫန
ြ ္႔ရဲ႕ေကာင္းမႈနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္လမ္းျပေျမပံု
(၇) ခ်က္ ခရီးAေတာ္ေပါက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လမ္းျပေျမပံု (၇) ခ်က္ထဲက …
Aဆင့္ (၁) - န၀တ Uကၠ႒ ဗိုလခ
္ ်ဳပ္မႉးႀကီး ေစာေမာင္ကို ျဖဳတ္ခ်ကာ Uကၠ႒ေနရာကို တက္ယူျခင္း။
Aဆင့္ (၂) - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းၾကည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဘ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ေAာင္တို႔လို စီနီယာတိုင္းမႉးAုပ္စုနဲ႔
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တင္Uီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သီဟသူရစစ္ေမာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၀င္းျမင့္တို႔လို႔ ဂ်ဴနီယာသမားမ်ားကို ျဖဳတ္ထုတ္
သတ္ျခင္း။
Aဆင့္ (၃) - တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲျခင္း။
Aဆင့္ (၄) - Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ Aတိုက္AခံAင္Aားစုမ်ားကို Aမွည့္ေႁခြေႁခြျခင္း … ဆိုတဲ့
Aဆင့္ေတြကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရာမွာ ဗိုလ္ခင္ၫန
ြ ္႔ကို ေရွ႕တန္းတင္ပြဲထုတ္ၿပီး ေနာက္ကြယ္ကေန
ကုပ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း AမူAက်င့္နဲ႔ မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းAားျဖင့္ ဗိုလ္
ခင္ၫန
ြ ္႔ကို စိတ္ရွိလက္ရွိ ေကြးေနေAာင္ ကခြင့္ေပးထားၿပီး မာန္တက္ၿပီး ေျမာက္ႂကြႂကြျဖစ္ေနတဲ့ Aခ်ိန္က်
မွ ကိုယ္ပိုင္လမ္းျပေျမပံု Aဆင့္တဆင့္Aေနနဲ႔ သူသတ္မွတ္ထားတဲ့ …
Aဆင့္ (၅) - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫန
ြ ္႔ကို ကန္ထုတ္ျခင္း … ဆိုတဲ့Aဆင့္မွာ ျခင္းလံုးေတာ့သလို တကယ့္ကို Aသာ
Aယာေလး ကန္ထုတ္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဗိုလ္ခင္ၫန
ြ ္႔ကို ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္ ပို႔ၿပီးတဲ့Aခါမွာေတာ့ သူ႔Aတြက္ ရန္စြယ္Aေတာ္မ်ားမ်ား ရွင္း
လင္းသြားၿပီမို႔ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ သူ႔ရဲ႕Aႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဘုရင္႐ူးေရာဂါကို ေျပေပ်ာက္ေစမယ့္ …
Aဆင့္ (၆) - ေနျပည္ေတာ္စီမံကိန္းႏွင့္ (ဗိုလ္ခင္ၫန
ြ ္႔ကို မသိမသာ Aစပ်ဳိးခိုင္းခဲ့တဲ့) နAဖရဲ႕ လမ္းျပေျမပံု
ကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ျခင္း … ဆိုတာေတြကို ဆက္လက္လံုးပန္းပါေတာ့တယ္။ AခုAခါမွာ ေနျပည္
ေတာ္ စီမံကိန္းကလည္း Aေတာ္Aတန္ ခရီးေပါက္ေနၿပီမို႔ ၂၀၁၀ မွာ AတုAေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး
က်င္းပၿပီး သူ႔ကိုယ္ပိုင္လမ္းျပေျမပံုရဲ႕ ေနာက္ဆံုးAခ်က္ျဖစ္တဲ့ …
Aဆင့္ (၇) - AေျခခံUပေဒနည္းက် စစ္Aာဏာရွင္ဘရ
ု င္စနစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ထာ၀ရ စစ္ကြၽန္ျပဳ Aုပ္
ခ်ဳပ္ျခင္း … ဆီကို ခ်ီတက္ဖို႔ စိုင္းျပင္းလုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီလို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေAာင္လည္း
ေညာင္ႏွစ္ပင္ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုတဲ့ AေျခခံUေပဒေတာ္ႀကီးကို Aတိုက္Aခံမ်ား တုပ္တုပ္မွ်မလႈပ္ႏိုင္ေAာင္ သူ႔စိတ္
ႀကိဳက္ ေရးဆြဲေစခဲ့ပါတယ္။
ဘုရင္႐ူး ဗိုလ္သန္းေရႊ စိတ္ကူးယU္ေနတဲ့ ဂို႔စ္လမ္းျပေျမပံုႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေAာင္ျမင္သြားလို႔ Aတိုက္Aခံ
ေတြ Aနားေတာင္ မသီႏုိင္ဘူးပဲ ထားပါေတာ့ …။ Aႏို႔ … AျခားAျခားေသာ စစ္တပ္က ေမာင္မင္းႀကီးသား

ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာမ်ားေရာ ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕ ရာဇပလႅင္မွာ ဆက္ခံႏိုင္မယ့္ Aခြင့္Aေရးမ်ား ရွိရဲ႕လားဆိုတာကို
Aခုတေလာ ျမင္ေတြ႔ၾကားသိေနရတဲ့ သတင္းပလင္းေတြေၾကာင့္ စိတ္၀င္တစားျဖစ္ေနမိပါတယ္။
သိရီလကၤာခရီးစU္မွာ ျပည္သူ႔ခ်U္ဖတ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေျမးေတာ္ ေနေရႊေသြးေAာင္ (ခ) ဖိုးလျပည့္ကို Aေတာ္ပဲြ
ထုတ္တာ ေတြ႔ရတဲ့Aျပင္ ျပည္တြင္းမွာလည္း ေျမးေတာ္ေလးရဲ႕ Aႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်တဲ့ သတင္းေတြကို မ
ၾကာမၾကာ ဖတ္ေနရေလေတာ့ ဗိုလ္သန္းေရႊ စိတ္ကူးယU္ေနတဲ့ “Aဆင့္ (၇) - AေျခခံUပေဒနည္းက် စစ္
Aာဏာရွင္ဘုရင္စနစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ထာ၀ရ စစ္ကြၽန္ျပဳAုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း” … ဆိုတာ က်န္တဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြA
တြက္ မဟုတ္ဘဲ သူ ပစားေပးထားတဲ့ ေျမးေတာ္ ေနေရႊေသြးေAာင္ေလးနဲ႔ ေဆြစU္မ်ဳိးဆက္ ထီးနန္းဆက္ခံ
ဖို႔ပဲ ရည္ရြယ္တာလားဆိုတာကို သံသယ၀င္လာမိ္ပါတယ္။
ကုပ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း စိတၱဇေ၀ဒနာသည္ Aဘိုးလက္ထက္မွာေတာင္ စီနီယာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ ဂ်ဴနီယာဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေတြကို ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ခဲ့တာမို႔ Aဘိုးထက္ ႏွစ္ဆသာမယ့္ A႐ံူးဘံုေျမႇာက္ေလး လက္ထက္က်ရင္ေတာ့ မ
ဖြယ္မရာေတြ ေကာက္စားၿပီး (ျပည္သူေတြ၊ Aတိုက္Aခံေတြ မဆိုထားနဲ႔) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေAး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊ
မန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေAာင္ျမင့္Uီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္ …….စသူ စသူတို႔ရဲ႕ Aမ်ဳိးAေဆြကိုပါ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္
တာေတြ မလုပ္လာဘူးလို႔ ဘယ္သူAာမခံႏိုင္မလဲေနာ္။ Aဲသလို ေတြးပူေနမိတဲ့Aတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္
သူကို ခ်စ္စိတ္ရွိတ့ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြမ်ား ရွိေနေသးတယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားရဲ႕ ေနာင္ေရးနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူ
ေတြရဲ႕ Aနာဂတ္Aတြက္ ဘုရင္႐ူးေရာဂါ Aရွိန္တက္ေနတဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္Aားလံုးကို
(ဒီAတိုင္းလႊတ္မထားဘဲ) Aျမန္လက္Uီးမႈယူပါ။ ၿပီးရင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပူး
ေပါင္းၿပီး တိုင္းျပည္ကို ကယ္တင္ပါလို႔ Aၾကံျပဳ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။
(ေဖာ္ျပသည့္ေန႔စဲြ - ၁၈ ရက္၊ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful