စာေရးသူ၏ စကား

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသို႔ က်ေနာ္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀
ေနသည့္ ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္ (၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လထုတ္) တြင္ ‘ေနာက္ဆံုး ပါ၀ါပေလး၊ ဒီမိုကေရစီပသ
ဲြ ိမ္းနဲ႔
ျဖစ္ႏိုင္ဖယ
ြ ္ရာ တြက္ဆမႈမ်ား’ ဟူသည့္ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္ေ၀ဖန္ခ်က္ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ စတင္ေရးသားျဖစ္ခဲ့ပါ
သည္။
ထိုမွဆက္လက္၍ ျမန္မာျပည္Aတြင္း န၀တ-နAဖ စစ္Aုပ္စု၏ Aုပ္ခ်ဳပ္မႈေAာက္၌ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ ျဖစ္ပ်က္ေန
ဆဲ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ Aေၾကာင္းAရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်
ေနာ္၏ ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားAေပၚ Aေျခခံ၍ သံုးသပ္ေ၀ဖန္သည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ထင္
ျမင္ယူဆခ်က္ ေဆာင္းပါမ်ားကို လစU္ေရးသားျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈ ရပ္ဆိုင္း
သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eၿပီလထုတ္Aထိ ျဖစ္ပါသည္။
Aထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ ၿပီးေျမာက္ေAာင္ျမင္ေရးတြင္ ျမဴတမႈန္ သဲတပြင့္စာမွ် Aေထာက္A
ကူျဖစ္ေစလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စU္မ်ားAေပၚ Aဓိကေဇာင္းေပးၿပီး သံုးသပ္ေရးသား
ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားက Aမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။
ယခု ‘ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္ ေဆာင္းပါးမ်ား - Aတြဲ (၁)’ စုစည္းမႈတြင္ ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္(ပံုႏွိပ္)တြင္ ေရးသားျဖစ္
ခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါး (၁၅) ပုဒ္ကို စုစည္းတင္ဆက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စီစU္ရာတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စU္
မ်ားကို တဆက္တစပ္တည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ေAာင္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးျဖစ္ခဲ့သည့္ လAစU္Aလိုက္Aတိုင္း
တင္ဆက္ထားပါသည္။
က်ေနာ္ေရးသားခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ေနာ္၏ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္
မ်ားAေပၚ လက္ခံသူမ်ား၊ လက္မခံသူမ်ားႏွင့္ မဖတ္ရေသးသူမ်ားပါ တစုတစည္းတည္း ဖတ္႐ႈႏုင
ိ ္ေAာင္ ဤ
စာစုကို စီစU္တင္ဆက္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္ ေဆာင္းပါးမ်ား - Aတြဲ (၂)၊
Aတြဲ (၃) ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္Aင္တာနက္ ေဆာင္းပါးမ်ား ကိုလည္း စုစည္းတင္ဆက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
Aားလံုးသို႔ ေလးစားစြာျဖင့္ …
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ

မာတိကာ

၁။ ေနာက္ဆံုး ပါ၀ါပေလး၊ ဒီမိုကေရစီပြဲသိမ္းနဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ တြက္ဆမႈမ်ား
၂။ နAဖစစ္ဖိနပ္ေAာက္မွ Aဆိုး၀ါးAနိမ့္က်ဆံုး ျမန္မာျပည္ပညာေရး
၃။ မီဒီယာတိုက္ပြဲ Aရွိန္ျမႇင့္ရမယ့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈ
၄။ ယုတ္မာပက္စက္တဲ့ AၾကံAစည္နဲ႔ တိုင္းျပည္ကို Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ နAဖ
၅။ ကုစရာနတၳိ ေဆးမရွိတဲ့ နAဖလက္ေAာက္က ေဆး႐ံုေတြ
၆။ နAဖလက္ထက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူနဲ႔ Aက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား
၇။ နAဖ (သို႔မဟုတ္) ေခ်ာင္ပိတ္မိေနတဲ့ စစ္Aာဏာ႐ူးတစု
၈။ ရင္ခုန္စြာ ေစာင့္စားျခင္း
၉။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးAေျပာင္းAလဲ ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ
၁၀။ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုင
ိ ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေနာက္ဆံုးပိတ္ ေ႐ြးစရာလမ္း
၁၁။ တိုက္ခ်ိန္တန္ၿပီ
၁၂။ လူထုAံုႂကြမႈ၊ Aဲန္Aယ္လ္ဒီနဲ႔ ဒီမိုကေရစီပြဲသိမ္း
၁၃။ ဗီလိန္နAဖ၊ ဒီပဲယင္းေလာ့ခ္၊ စကၠန
ဲ ္းလီဒါ
၁၄။ လူထုAံုႂကြမႈကသာ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ကို Aျမစ္ျပတ္ေစမည္
၁၅။ ႏိုင္ငံတကာလံုျခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္သည့္ ျမန္မာ့ကပ္ဆိုးမ်ား

ေနာက္ဆံုး ပါ၀ါပေလး၊ ဒီမိုကေရစီပြဲသိမ္းနဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ တြက္ဆမႈမ်ား
ျမန္မာနAဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးေရာက္ရွိေနတဲ့ AေျခAေနကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္
ရင္ ဒီကေန႔ က်ေနာ္တို႔ တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ AလားAလာကို တြက္ဆလို႔ရ
မယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ တတိုင္းတျပည္လံုး Aံုႂကြခဲ့တဲ့ ရွစ္ေလးလံုးAေရးေတာ္ပံုကို ရက္ရက္
စက္စက္ ႏွိမ္နင္းၿပီး Aာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တပါတီAာဏာရွင္ ဗိုလ္ေန၀င္း လက္သပ္
ေမြးထားတဲ့ တပည့္Aရင္းေတြခ်ည္းပါပဲ။ Aဲဒ
ဲ ီတပည့္ရင္းေတြ Aခ်င္းခ်င္း Aာဏာစားခြက္လုရင္း လ်င္သူ
စားစတမ္းဆိုတဲ့မူနဲ႔ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္ (Aခ်င္းခ်င္း လုပ္ၾကံ) ၿပီး ပါ၀ါပေလးခဲ့ၾကတာ AခုAခ်ိန္မွာဆို ဗိုလ္
ေန၀င္းရဲ႕ တပည့္Aရင္းထဲက ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေAးႏွစ္Uီးသာ (လက္ေ၀ွ႔စကားနဲ႔ ေျပာရရင္)
Aလံံလုရေတာ့မယ့္ AေနAထား ေရာက္ရွိခဲ့တာကို ေတြ႔ေနရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
နAဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သူတို႔Aတြင္းထဲမွာ ဘာေတြပဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ Aတိုက္
AခံAင္Aားစုေတြကို ဆန္႔က်င္ႏွိပ္ကြပ္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ Aားလံုးတညီတည္း တေလတည္းပဲ။ Aဲဒ
ဲ ီလိုတ
ဘက္က Aတိုက္AခံAင္Aားစုေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္ကြပ္ေနတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ သူတို႔A
ခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားေနခဲ့တဲ့ ပါ၀ါပေလးပြဲေတြကို Aဆင့္ဆင့္ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ သူတို႔Aတြင္းထဲမွာလည္း ညီ
ၫြတ္မႈကို ခက္ခက္ခဲခဲ တည္ေဆာက္ေနရတယ္ဆိုတာ Aထင္Aရွား ေတြ႔ေနရပါတယ္။ Aမ်ားAျမင္မွာ ညီ
ၫြတ္သေယာင္ ဟန္ကိုယ့္ဖို႔AေနAထားနဲ႔ မွင္ေသေသ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကုိ ေတြးၾကည့္လို႔ရေနပါတယ္။
ေဗြေဆာ္Uီး ပါ၀ါပေလး (သို႔) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ကို ဖယ္ရွားျခင္း
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ Aာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္Aခ်င္းခ်င္း ပါ၀ါပေလးၾကတဲ့ပြဲမွာ ေဗြေဆာ္Uီး ႐ႈံးနိမ့္
သြားသူကေတာ့ န၀တUကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ပဲျဖစ္တယ္။ သူ႔ကို က်န္တဲ့စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဖယ္
ရွားလိုက္တာဟာ သူကတိေပးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စကားတစ္ခြန္းကို သေဘာမတူတာေၾကာင့္
ျဖစ္တယ္။ သူက ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ Aႏုိင္ရတဲ့ပါတီကို AာဏာAပ္ၿပီး စစ္တပ္က စစ္တန္းလ်ားကို ျပန္
မယ္လို႔ ကတိေပးမိလို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ သူ႔ကို ဖယ္ရွားလိုက္တာကို ၾကည့္ျခင္းAားျဖင့္ က်န္စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ
ထဲက Aမ်ားစုဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ Aႏုိင္ရရွိခဲ့တဲ့ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို Aာဏာလႊဲေျပာင္းမေပး
ႏုိင္ဘူးဆိုတာကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျပသလိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယ ပါ၀ါပေလး (သို႔) သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း
သူတို႔Aခ်င္းခ်င္း ဒုတိယAႀကိမ္ ပါ၀ါပေလးၾကတဲ့ပြဲမွာ Aလစ္Aငိုက္ ခံလိုက္ရသူေတြကေတာ့ က်န္စစ္
ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားတင္းမာသူေတြလို႔ နာမည္ႀကီး
တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းၾကည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေAာင္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဘတို႔ Aုပ္စုပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီကိစၥကို ပါးပါးနပ္နပ္
ကိုင္တြယ္ခဲ့သူကေတာ့ ဗိုလ္ခင္ၫန
ြ ္႔နဲ႔ သူ႔ေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႔ေဟာင္းရဲ႕ လက္ခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရး
ေလ့လာသူမ်ားက ယူဆၾကတယ္။ ဒုတိယ ပါ၀ါပေလးကို ၾကည့္ျခင္းAားျဖင့္ သူတို႔Aတြင္းထဲမွာလည္း စစ္
ေခါင္းေဆာင္Aခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္မႈမရွိဘူး ဆိုတာကို Aထင္Aရွား ေတြ႔ႏုိင္တယ္။ သေဘာထားတင္းမာသူ
Aုပ္စုက Aာဏာကုိ လက္UီးမႈရေAာင္ လုပ္သြားမွာကို စိုးရိမ္လို႔ က်န္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက ေထာက္လွမ္းေရး
ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခင္ၫန
ြ ္႔ကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ကိုင္တြယ္ခိုင္းလိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။
တတိယ ပါ၀ါပေလး (သို႔) ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္Uီးကို လုပ္ၾကံျခင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္Uီးကိုေတာ့ မေသမခ်င္း Aႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ၾကံခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။ သူတို႔Aခ်င္းခ်င္း တတိယA
ႀကိမ္ ပါ၀ါပေလးတဲ့ပြဲပဲ ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္Uီးကို ကမၻာေAးဘုရားမွာ တႀကိမ္၊ ေနAိမ္မွာ ပါဆယ္ဗံုးနဲ႔
တႀကိမ္၊ ေနာက္ဆံုး ရဟတ္ယာU္ေပၚမွာ တႀကိမ္ စုစုေပါင္း (၃) ႀကိမ္ လုပ္ၾကံခဲ့တယ္။ AဲဒီဗံုးခြဲမႈေတြAေပၚ
ႏုိင္ငံေရးသံုးသပ္သူမ်ားက ဗိုလ္ခင္ၫန
ြ ္႔နဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးAဖဲြ႔ရဲ႕ လက္ခ်က္ပဲျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆၾကတယ္။
Aတြင္းေရးမႉး (၁) ဗိုလ္ခင္ၫန
ြ ္႔Aေနနဲ႔ သူ႔ကိုAားၿပိဳင္ ေက်ာ္တက္သြားမယ့္ Aတြင္းေရးမႉး (၂) ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္
Uီးကို ပိပိရိရိ Aျပတ္ရွင္းတဲ့ ပြဲပဲလို႔ ယူဆၾကတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္Uီးက စစ္တပ္ေနာက္ခံရွိသူျဖစ္လို႔ ဗိုလ္ခင္
ၫြန္႔က စိုးရိမ္လာၿပီး ကိစၥတံုး ရွင္းပစ္ပံုေပၚတယ္။ AဲဒီAမႈကို ေတာ္လွပါတယ္ဆိုတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႔
က တရားခံေပၚေAာင္ မေဖာ္ထုတ္တာကိုၾကည့္ရင္ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို Aေျဖက ထင္ရွားလို႔ေနပါ
ေတာ့တယ္။ Aဲဒီရဟတ္ယာU္ပ်က္က်မႈမွာပဲ သေဘာထားတင္းမာသူလို႔ နာမည္ထြက္ေနတဲ့ သီဟသူရစစ္
ေမာင္လည္း တပါတည္း ပါသြားတယ္။
စတုတၳ ပါ၀ါပေလး (သို႔) ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀င္ျမင့္ကို ဖယ္ရွားျခင္း
Aတြင္းေရးမႉး (၃) Aေနနဲ႔ နာမည္ထြက္လာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀င္းျမင့္ကို ဖယ္ရွားလိုက္သူကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္
ၫြန္႔ပဲလို႔ ႏိုင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသူ Aမ်ားစုက သံုးသပ္ၾကတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫန
ြ ္႔ဟာ Aတြင္းေရးမႉး (၃) A
ေနနဲ႔ တန္ခိုးထြားလာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀င္းျမင့္ Aေပၚလည္း စိုးရိမ္ပံုေပၚတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀င္းျမင့္ဟာလည္း စစ္တပ္
ေနာက္ခံရွိသူျဖစ္လို႔ ေနာင္တခ်ိန္မွာ သူ႔Aထက္ေရာက္သြားမွာကို ေတြးပူပံုေပၚတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕
ေထာက္လွမ္းေရးပါ၀ါသံုးၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ကာ ရာထူးက ဖယ္ရွားလိုက္ျပန္တယ္။
ပၪၥမ ပါ၀ါပေလး (သို႔) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫန
ြ ္႔ ၀ဋ္လည္ျခင္း
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ Aခ်င္းခ်င္း တေယာက္ၿပီး တေယာက္ Aျပန္Aလွန္ ပါ၀ါပေလးၿပီးခ်ိန္မွာ န၀တ Aာ
ဏာသိမ္းစU္က Aဖြဲ႔၀င္ဆိုလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေAးနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫန
ြ ္႔ သံုးUီးသာ က်န္ေတာ့
တယ္။ သူတို႔သံုးUီးကိုေတာ့ ဖိုခေနာင့္ဆိုင္ AေနAထားနဲ႔ ေက်ာခ်င္းကပ္ထားၾကလိမ့္မယ္လို႔ ႏုိင္ငံေရး စိတ္
၀င္စားသူ Aမ်ားစုက ယူဆခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔Aထဲက စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊနဲ႔
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေAးတို႔ကိုယ္စား ေခါင္းခံဖယ္ရွားေပးခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫန
ြ ္႔ဟာ သူ႔ကိုယ္သူ ယံုၾကည္မႈတိုးၿပီး
မာန္တက္လာပံုရတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫန
ြ ္႔နဲ႔ သူ႔ေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႔ဟာ Aဆမတန္ တန္ခိုးAင္Aား ႀကီးထြားလာၿပီး Aာဏာသိမ္းဖို႔
Aရိပ္Aေယာင္လည္းျမင္ေရာ ဘာမွမေျပာဘဲ မိန္႔မိန္႔ႀကီး ထိုင္ၾကည့္ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္
ေAးတို႔က ၾကက္ကေလး ငွက္ကေလး ဖမ္းသလို Aသာတၾကည္ ထိန္းသိမ္းလိုက္တာပဲ ျဖစ္တယ္။ တကယ္
ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေAးဟာ ေရွ႕မွာ ဖယ္ရွားခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ရွင္းထုတ္ဖို႔A
တြက္ သူတို႔Aသံုးလိုတဲ့ Aခ်ိန္Aထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫန
ြ ္႔ကို ေရွ႕ထြက္ကစားခိုင္းၿပီး နယ္႐ုပ္သဖြယ္ Aသံုးခ်ခဲ့
ျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫန
ြ ္႔ က်ဆံုးတာဟာ စစ္တပ္ေနာက္ခံAင္Aား မရွိတာလည္း Aဓိကက်တယ္လို႔
ႏုိင္ငံေရးသံုးသပ္သူမ်ားက ယူဆၾကတယ္။
ေနာက္ဆံုး ပါ၀ါပေလး (သို႔) ျဖစ္ႏိုင္ဖယ
ြ ္ရာ တြက္ဆမႈမ်ား
စစ္ေခါင္းေဆာင္ Aခ်င္းခ်င္း ပါ၀ါပေလးၾကတဲ့ ပြဲေတြကိုၾကည့္ရတာ ေရွာင္လင္တ႐ုတ္သိုင္းကားေတြ ၾကည့္ရ
သလို ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ပါပဲ။ Aခုေတာ့ ပိတ္ကားေပၚမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေAး ႏွစ္Uီးသာ
ထင္းထင္းႀကီး က်န္ပါေတာ့တယ္။ Aထက္က ပါ၀ါပေလးပြဲေတြကို ၾကည့္ရင္ ေနာက္ဆံုးက်န္တဲ့ သူတို႔ႏွစ္Uီး

ကိုလည္း ညီၫြတ္မႈနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ယူဆလို႔ မရဘူး။ တေယာက္ AေျခAေနကို တေယာက္က
ေစာင့္ၾကည့္ေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ သာတဲ့သူက လက္UီးမႈယူUီးမယ့္ AေနAထားမ်ဳိး (၀ါ) ေနာက္ဆံုး
ပါ၀ါပေလးပြဲလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ Aခုတခါျဖစ္ရင္ စစ္တပ္ကြဲႏိုင္တဲ့ AေနAထားေတြရွိတယ္။ Aဆိုး၀ါးဆံုး
Aေနနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ကိုပါ Uီးတည္ေစႏိုင္တဲ့ AေနAထားျဖစ္တယ္။ ပ်U္မနားဘက္ကို တပ္ဌာနခ်ဳပ္ ေ႐ႊ႕
ေျပာင္းျခင္းဟာ Aျခားပေယာဂေတြကို ေၾကာက္တာထက္ စစ္တပ္Aခ်င္းခ်င္း စိတ္မခ်လို႔ေ႐ႊ႕တာ ပိုျဖစ္ႏုိင္
တယ္။ စစ္တိုင္းေတြက ထပုန္ကန္ရင္ Aခ်ိန္တိုAတြင္း ဘယ္စစ္တိုင္းကိုမဆို Aခ်ိန္မီ လက္Uီးမႈယူၿပီး ႏွိမ္
နင္းႏိုင္ေAာင္ Aလယ္ဗဟုိခ်က္မကို ေ႐ႊ႕တာျဖစ္ႏုိင္တယ္။
Aဲဒီေတာ့ AခုAေနAထားမွာ နAဖAေနနဲ႔ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး လမ္း
ေၾကာင္းေပၚ ေရာက္လာဖို႔ လမ္းစေမွးမွိန္ေနUီးမယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ
တUီးတေယာက္္ထဲရဲ႕ လက္ထဲမွာ မီးေသတဲ့ AေနAထား မရွိေသးလို႔ဘဲျဖစ္တယ္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ Aခ်င္း
ခ်င္းဟာ ႏြားကြဲရင္ က်ားဆြဲခံရမွာစိုးလို႔သာ ညီၫတ
ြ ္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္တယ္။ Aဲဒီေတာ့ ေတြ႔
ဆံုေဆြးေႏြးေရး လမ္းစေမွးမွိန္ေနျခင္းဟာ …
(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေAးAဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးက မေဆြးေႏြးခ်င္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။
(၂) တေယာက္က ေဆြးေႏြးခ်င္ေပမယ့္ က်န္တေယာက္က သေဘာမတူတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။
(၃) ႏွစ္ေယာက္စလံုးက ဆႏၵရွိေကာင္းရွိေပမယ့္ ေAာက္ကတိုင္းမႉးေတြ မီးေသပါ့မလားလို႔ ေတြးပူတာလည္း
ျဖစ္ႏုိင္တယ္။
(၄) စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ က်ဴးလြန္ထားတဲ့ ျပစ္မႈေတြက Aဆမတန္ မ်ားျပားလြန္းေတာ့ Aတိုက္Aခံေတြက
သင္ပုန္းေျခေပးမယ္ ကတိေပးတာကိုေတာင္ စိတ္မခ်လို႔ ေဆြးေႏြးပြဲကို မလာရဲတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
Aဲဒီေတာ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီAေရး ပြဲသိမ္းဖို႔ AေနAထားမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးႏြးေရးလမ္းေၾကာင္း မေပၚလာခင္
AျခားAေနAထားမ်ားလည္း Aခ်ိန္မေ႐ြး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တာကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။ Aဲဒီျဖစ္ေပၚလာႏိုင္
တဲ့ AေနAထားေတြကေတာ့ …
(၁) တိုင္းျပည္ရဲ႕ Aေထြေထြခၽြ တ္ျခံဳက်မႈ ဆိုး၀ါးသထက္ ဆိုး၀ါးလာေနတဲ့Aတြက္ လူထုAံုႂကြမႈဟာ ပံုစံတ
မ်ဳိးနဲ႔ ထပ္မံေပၚေပါက္လာႏုိင္ျခင္း၊
(၂) စစ္တပ္Aခ်င္းခ်င္းကြဲၿပီး Aႏုိင္ရတဲ့ Aုပ္စုက ဒီမိုကေရစီAင္Aားစုနဲ႔ ပူးေပါင္းလာႏုိင္ျခင္း၊
(၃) ကြဲတဲ့ စစ္တပ္Aခ်င္းခ်င္း ဘယ္္သူ႔ဘယ္သူမွ Aသာမရဘဲ ျပည္တြင္းစစ္မီး ရွည္ၾကာသြားႏုိင္ျခင္း … စ
တဲ့ AေနAထားမ်ား Aခ်ိန္မေ႐ြး ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္လိုAေနAထားပဲ ျဖစ္လာျဖစ္လာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ AေျခAေနေပၚမူတည္ၿပီး ျပည္သူလထ
ူ ုကို A
ေကာင္းဆံုး ေခါင္းေဆာင္မႈေပးႏုိင္ေAာင္ Aတိုက္AခံAင္Aားစုမ်ားAေနနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ စုဖြဲ႔ျပင္ဆင္
ထားဖို႔လိုေၾကာင္း Aၾကံျပဳေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

(ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္)

နAဖစစ္ဖိနပ္ေAာက္မွ Aဆိုး၀ါးAနိမ့္က်ဆံုး ျမန္မာျပည္ပညာေရး
နAဖစစ္Aစိုးရဟာ တုိင္းျပည္ကို လက္နက္Aားကိုးနဲဲ႔ ဖိႏွိပ္Aုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ (၁၇) ႏွစ္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္။ ဒါေပ
မယ့္ တိုင္းျပည္ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေAာင္ ဘာတစ္ခုမွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ တေန႔တျခား ပိုပိုၿပီးဆိုး
၀ါးတဲ့ Aေထြေထြ ခြၽတ္ျခံဳက်မႈဆီကိုသာ Uီးတည္ပို႔ေဆာင္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ သူတို႔လက္ထဲ Aာဏာျမဲဖို႔
ကိုသာ Aဓိကထားလုုပ္ေဆာင္ၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ A
ျခားက႑Aသီးသီးကို ဗိုလ္ေန၀င္း ဖ်က္ဆီးခဲ့တာထက္ Aဆေပါင္းမ်ားစြာ သာလြန္ေAာင္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီျဖစ္
တယ္။ တိုင္းျပည္ဟာ တကုိယ္လံုး ၀ဲစြဲတဲ့ လူလိုျဖစ္ေနတယ္။ Aဘက္ဘက္က ပ်က္စီးယိုယြင္းေနတာကို ရင္
နာဖြယ္ ရင္နင့္ဖြယ္ ျမင္ေတြ႔ေနရတယ္။ Aဲဒီလို က႑Aသီးသီး ပ်က္စီးယိုယြင္းေနတဲ့ Aထဲက ျမန္မာျပည္
ပညာေရးက႑Aေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်င္ပါတယ္။
နAဖလက္ေAာက္မွာ ပညာသင္ႏိုင္တာ ဘယ္သူေတြလဲ
နAဖစစ္Aစိုးရရဲ႕ လက္ေAာက္မွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈဟာ သိသိသာသာ ႀကီးမားလာတာေတြ႔ရတယ္။
လူလတ္တန္းစားAလႊာဆိုတာ ေပ်ာက္သေလာက္ျဖစ္လာၿပီး ပိုက္ဆံခ်မ္းသာသူနဲ႔ ဆင္းရဲသူ Aလႊာႏွစ္ခုသာ
ထီးထီးႀကီး ေတြ႔လာရတယ္။ ဘယ္လိုလူေတြ Aဓိက ခ်မ္းသာေနသလဲဆိုေတာ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြကို မ
ေတာ္မတရား ရယူထားၾကတဲ့ Aစိုးရ႒ာနဆိုင္ရာ Aရာရွိေတြ၊ နAဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး A
ခြင့္Aေရးယူ စီးပြားရွာေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူေတြ၊ Aရက္ဆိုင္ ဘီ
ယာဆိုင္ပိုင္ရွင္ေတြ၊ Aေပါင္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ေတြနဲ႔ ေလာင္းကစားဒိုင္ေတြပဲ Aဓိကခ်မ္းသာေနတာ ေတြ႔ရတယ္။
သမာAာဇီ၀နည္းနဲ႔ စီးပြားရွာေနသူေတြက သူတို႔ေတြရဲ႕ေနာက္မွာ ေရာက္ေနတယ္။ Aဲဒီလို မေတာ္မတရား
နည္းနဲ႔ ခ်မ္းသာေနသူေတြရဲ႕ သားသမီးေတြသာ ပညာေရးကို Aေကာင္းဆံုး သင္ၾကားႏိုင္ၿပီး သာမန္ျပည္သူ
ေတြရဲ႕ သားသမီးေတြကေတာ့ ခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕ငဲ့ငဲ့ ပညာသင္ၾကားေနရတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ေက်ာင္းေနA႐ြယ္ က
ေလးAမ်ားစုဟာ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ၾကဘဲ တဖက္တလမ္းက မိသားစု၀င္ေငြရေAာင္ A႐ြယ္မတိုင္မီ စီးပြား
ရွာေနၾကရတယ္။
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ Aရက္ဆိုင္၊ ဘီယာဆိုင္ေတြမွာ (၁၀) ႏွစ္၀န္းက်င္ ေက်ာင္းေနA႐ြယ္
ကေလးငယ္ေတြ စားပြဲထိုးAလုပ္သမား လုပ္ေနၾကတာ တေန႔တျခား ပိုပိုမ်ားလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ စစ္တပ္
Aတြင္းမွာလည္း ထိပ္ပိုင္းAာဏာရွိ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ သားသမီးေတြသာ Aေကာင္းဆံုးပညာေရးကို သင္
ၾကားႏိုင္ၿပီး ေAာက္ေျခစစ္မႈထမ္းေတြရဲ႕ သားသမီးေတြကေတာ့ တခ်ဳိ႕ဆို ေက်ာင္းေတာင္ မေနႏိုင္ၾကဘဲ A
ျပင္ထြက္ Aလုပ္လုပ္ေနၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။ Aဲဒါဟာ Aာဏာဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ ထိပ္ပိုင္းစစ္ေခါင္းေဆာင္
ေတြနဲ႔ ေAာက္ေျခစစ္မႈထမ္းေတြၾကား ခံစားရတဲ့ Aခြင့္Aေရးခ်င္း မိုးနဲ႔ေျမလို ကြာျခားေနတာေၾကာင့္ပဲျဖစ္
တယ္။
နAဖရဲ႕ ပညာေရးစနစ္က ဘာလဲ
နAဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ရွစ္ေလးလံုးAေရးေတာ္ပံုမွာ ေခါင္းေဆာင္ဆႏၵျပ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့ Aရပ္သား
ေက်ာင္းသားေတြAေပၚ ေတာ္ေတာ္ႀကီး Aၿငိဳးႀကီးပံုရတယ္။ Aရပ္သားေက်ာင္းသားေတြကို ဘာပညာမွ
ဟုတ္တိပတ္တိ မတတ္ေAာင္ ခိုးခ်ၿပီး စာေမးပြဲေျဖခြင့္ျပဳကာ စာေမးပြဲAေAာင္ေပးတဲ့ စနစ္ကို က်င့္သံုး
တယ္။ တိုင္းျပည္မွာ ပညာမတတ္တဲ့သူေတြမ်ားမွ AမွားAမွန္ကို ေတြးေခၚဆင္ျခင္တတ္တဲ့သူေတြ မရွိမွ၊
ေခတ္မီမီ ကမၻာၾကည့္ ၾကည့္ျမင္တတ္သူေတြ သူတို႔ေရရွည္Aုပ္ခ်ဳပ္လို႔ ရမယ္လို႔ ေတြးျမင္ၿပီး ခိုးခ်ပညာေရး
စနစ္နဲ႔ Aကြက္ခ် ဖ်က္ဆီးထားတာျဖစ္တယ္။

Aစိုးရစစ္ စာေမးပြေ
ဲ တြ နီးၿပီဆိုရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ ဆူးေလလမ္းမတ၀ိုက္မွာ စာေမးပြေ
ဲ ျဖရင္ ခိုးခ်ဖို႔
မွတ္စုစာAုပ္ ေသးေသးေလးေတြ ေပၚေပၚထင္ထင္ ေAာ္ေရာင္းေနၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ႒ာန
ေတြက ေပါက္ၾကားတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို Aျပင္က်ဴရွင္ဆရာေတြက Aားခ်င္းေျဖၾကားၿပီး ေရာင္းစားၾကတာျဖစ္
တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက မနက္ျဖန္ေျဖမယ့္ ဘာသာရပ္ကို မေျဖခင္ တရက္Aလို ညေနမွာ တိုးႀကိတ္၀ယ္
ယူေနၾကတာျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ Aေတြးထဲမွာ စာက်က္စရာ မလိုဘူး။ စာတတ္စရာ မလိုဘူး။
ခိုးခ်ၿပီး စာေမးပြဲေျဖရင္ ေAာင္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ပဲ စြဲေနေတာ့တယ္။
စာေမးပြဲခန္းေစာင့္တဲ့ ဆရာဆရာမေတြကိုလည္း ေက်ာင္းသားေတြ စာခိုးခ်ရင္ ျပႆနာမရွာဖို႔ Aမိန္႔ထုတ္
ထားတယ္။ ေက်ာင္းစစ္စာေမးပြဲေတြမွာေတာ့ ဆရာဆရာမေတြက တပည့္ေတြကို ေမးခြန္းျပန္ေရာင္းစား
တယ္။ ဆရာဆရာမေတြက လစာနဲ႔ မေလာက္ငွေတာ့ ကိုယ့္ေက်ာင္းက တပည့္ေတြကို Aခေၾကးေငြယူၿပီး
က်ဴရွင္ျပန္ျပရတယ္။ Aဲဒီလို Aရပ္သားေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ပညာေရးကို သံုးမရေAာင္ ဖ်က္ဆီးထားတဲ့ န
Aဖရဲ႕ ခိုးခ်ပညာေရးစနစ္နဲ႔ ႀကီးျပင္းလာတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား တေန႔တျခား မ်ားျပားလာတဲ့ ျမန္မာ
ျပည္ရဲ႕ Aနာဂတ္ဟာ မေတြး၀ံ့စရာ AေျခAေနပါပဲ။
တပည့္ရွိရာ ဆရာလာရတဲ့ ေျပာင္းျပန္ပညာေရး
ျမန္မာ့ယU္ေက်းမႈထံုးစံAရ ပညာသင္ၾကားေရးမွာ ပညာသင္ေပးမယ့္ ဆရာထံကို တပည့္က လာေရာက္ၿပီး
ပညာဆည္းပူးရတာ ဓမၼတာပါ။ ဒါေပမယ့္ နAဖေခတ္မွာေတာ့ တပည့္ရွိရာကို ဆရာက သြားရတဲ့ ေျပာင္းျပန္
ပညာေရးစနစ္ ေပၚထြန္းလာတယ္။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာတဲ့ Aသိုင္းA၀ိုင္းေတြက သူတို႔သားသမီးေတြရဲ႕ ပညာ
ေရးAတြက္ ဆရာေတြကို ႀကိဳက္ေစ်းေပးၿပီး Aိမ္ေခၚသင္တယ္။ ဆရာေတြက ကေလးေတြရွိရာကို တေန
ကုန္ Aိမ္ေပါက္ေစ့လွည့္ၿပီး တေယာက္ခ်င္း Aခ်ိန္ေပး သင္ၾကားေပးရတယ္။
ေငြေၾကးနဲ႔ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ခံထားရတဲ့Aတြက္ ဆရာေတြဟာ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ေက်ာင္းသားမိဘေတြရဲ႕ ေမာက္
မာတဲ့ ဆက္ဆံမႈကို ခံရတယ္။ Aလြတ္က်က္ Aာဂံုေဆာင္ၿပီး တပြဲတိုးနည္းနဲ႔ စာေမးပြဲေျဖရတာကို ေက်ာင္း
သားက သေဘာက်တယ္။ ဆရာေတြကလည္း ေက်ာင္းသားAႀကိဳက္လိုက္ၿပီး သင္ေပးရတယ္။ စာတတ္ဖို႔
ထက္ စာေမးပြဲေAာင္ဖို႔သာ Aဓိက သင္ၾကားေပးေနရတာ ေတြ႔ရတယ္။
နAဖAသိုင္းA၀ိုင္းAတြက္ သီးသန္႔ပညာေရး
ထိပ္ပိုင္းAာဏာရွိ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေငြေၾကးAေျမာက္Aျမား ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သူေတြကေတာ့ သူတို႔
ရဲ႕ သားသမီးေတြကို စကၤာပူ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွားႏိုင္ငံေတြက ေက်ာင္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ေက်ာင္းထား
ၾကတယ္။ Aဲဒီေတာ့ နAဖရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ဟာ ေငြေၾကးခ်မ္းသာတဲ့ သူေတြသာ ပညာေကာင္းေကာင္း
သင္ၾကားႏိုင္တဲ့ ေငြAဓိက ပညာေရးစနစ္ျဖစ္တယ္။ ေငြေၾကးAေျမာက္Aျမား ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သူေတြက
လည္း Aာဏာဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ Aသိုင္းA၀ိုင္းေတြပဲျဖစ္တယ္။
သူတို႔စစ္တပ္Aသိုင္းA၀ိုင္းAတြက္ သီးသန္႔စစ္တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး Aရပ္ဘက္ တကၠသိုလ္
ေတြထက္ Aဆမ်ားစြာသာတဲ့ သင္ၾကားေရး Aေထာက္Aကူျပဳ ပစၥည္းေတြနဲ႔ စနစ္တက် သင္ၾကားေလ့
က်င့္ေပးတယ္။ တနည္းAားျဖင့္ AစU္Aျမဲ စစ္တပ္က ႀကီးစိုးထားႏိုင္ဖို႔ စစ္တပ္Aသိုင္းA၀ိုင္းကို Aရပ္သား
ေတြထက္ သာလြန္ေAာင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပ်ဳိးေထာင္ေနတာျဖစ္တယ္။
Aရပ္သားမ်ားAတြက္ Aဆင့္နိမ့္ ပညာေရး

နAဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ Aရပ္ဘက္ တကၠသိုလ္ေတြကိုေတာ့ ေတာႀကိဳျခံဳၾကားပို႔ၿပီး ဗ႐ုတ္သုကၡ ျဖစ္
ကတတ္ဆန္းနည္းနဲ႔ သင္ၾကားကာ ဘာပညာမွ မတတ္ဘဲ ဘြဲ႔ေတြ ဗံုးေပါလေAာေပးၿပီး Aဆင့္Aတန္း နိမ့္
က်သထက္ နိမ့္က်ေAာင္ လုပ္ပစ္တယ္။ Aရပ္ဘက္ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားေတြဟာ ပညာကို ေသေသခ်ာခ်ာ
Aဆင့္ျမင့္ျမင့္ မတတ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့Aတြက္ သူတို႔ရဲ႕ Aနာဂတ္ဟာ Aာမခံခ်က္ရွိတဲ့ AေနAထား မေတြ႔ရ
ဘူး။ Aဓိကက်တဲ့ ေနရာေကာင္းေတြကို နAဖAသိုင္းA၀ိုင္းက လူေတြကသာ လက္၀ါးႀကီးAုပ္ ရယူထား
ၾကေတာ့တယ္။ Aရပ္ဘက္ေက်ာင္းသားေတြရတဲ့ ဘြဲ႔ဆိုတာ Aိမ္Eည့္ခန္းမွာ Aလွဓာတ္ပံုခ်ိတ္ဆြဲဖို႔ေလာက္
ပဲ ျဖစ္ေတာ့တယ္။
ျမန္မာျပည္ပညာေရးကို နAဖ Aကြက္ခ် ဖ်က္ဆီးခဲ့တာျဖစ္တယ္
ျခံဳၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ နAဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သူတို႔ေရရွည္Aုပ္စိုးဖို႔Aတြက္ သူတို႔Aုပ္စု Aမ်ဳိးA
ႏြယ္ေတြရဲ႕ ပညာေရးကိုသာ ေကာင္းမြန္ေAာင္ Aဓိကထားလုပ္ေဆာင္ၿပီး Aရပ္သားေတြရဲ႕ ပညာေရးကို
ေတာ့ သံုးမရေAာင္ Aကြက္ခ် ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ Aဲဒီလို ယုတ္မာတဲ့ AၾကံAစည္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္
ခဲ့ျခင္းဟာ Aရပ္ဘက္ ေက်ာင္းသားမ်ဳိးႏြယ္ေတြAေပၚ ႏုိင္ငံေရးAရ AၿငိဳးAေတး ထားတာရယ္၊ တိုင္းျပည္
မွာ ပညာမတတ္တဲ့သူေတြေပါမွ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ေရွရွည္Aုပ္ခ်ဳပ္လို႔ရမယ္လို႔ မိုက္မဲစြာ ေတြးၾကံထားတာ
ရယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေစ့ငုတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

(ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္)

မီဒီယာတိုက္ပြဲ Aရွိန္ျမႇင့္ရမယ့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈ
တကယ္ေတာ့ ျမန္မာနAဖAစိုးရဟာ ႏိုင္ငံတကာAသိုင္းA၀ိုင္းနဲ႔ ခပ္ခြာခြာေနလိုတဲ့၊ AစိုးရAဖြဲ႔တဖြဲ႔မွာ ရွိ
ရမယ့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြ မျပည့္မီတဲ့၊ ေခတ္္ေနာက္က်က်န္ေနတဲ့ စစ္Aာဏာရွင္ Aစိုးရတရပ္သာ ျဖစ္တယ္။
ျမန္မာစစ္Aာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ဆႏၵက ျပည္သူလူထုကို လက္နက္Aားကိုးနဲ႔ ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႏွိပ္ၿပီး ႏိုင္ငံ
တကာ Aသိုင္းA၀ိုင္းနဲ႔ ခပ္ကင္းကင္း ေနထိုင္ကာ ေရရွည္Aုပ္စိုးသြားလိုတာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တေန႔တ
ျခား တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ကမၻာႀကီးရဲ႕ AေနAထားAရ (သူတို႔ဘာသာ တသီးတျခား ေနလိုေသာ္ျငား
လည္း) Aထီးက်န္ဆန္ဆန္ ေနခ်င္လို႔မရတဲ့ AေျခAေနေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာေၾကာင့္ စစ္Aာဏာရွင္ေတြခ
မ်ာ Aခက္ၾကံဳေနရၿပီျဖစ္တယ္။
Aိုင္တီေၾကာင့္ Aခက္ေတြ႔ရတဲ့ နAဖ
ယေန႔Aခ်ိန္Aခါမွာ Aင္ေဖာ္ေမးရွင္း တက္ခေနာ္ေလာ္ဂ်ီေတြ Aလ်င္Aျမန္ တိုးတက္လာေနတဲ့Aတြက္
ကမၻာႀကီးဟာ က်U္းသထက္ က်U္းလာတဲ့ AေနAထားမ်ဳိး ျဖစ္လာတယ္။ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ တင္ဆက္
မႈေတြကလည္း Aရင္တုန္းကထက္ ပိုၿပီး Aဆင့္ျမင့္လာတဲ့Aတြက္ ကမၻာႀကီးရဲ႕ တေနရာမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့
သတင္းကို Aျခားဘယ္ေနရာကမဆို Aခ်ိန္တိုAတြင္း ၾကားသိႏိုင္တ့ဲ AေျခAေနကို ေရာက္ရွိလာတယ္။
Aင္တာနက္ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြ ေပၚလာတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာရွိၿပီး Aင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္တ့သ
ဲ ူေတြ
က ကိုယ္ၾကည့္ခ်င္တဲ့ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္ကို Aခ်ိန္မေ႐ြး ၀င္ၾကည့္လို႔ ရလာတယ္။
ၿဂိဳလ္တုစေလာင္း တပ္ဆင္ႏိုင္တဲ့ သူေတြကလည္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္းေတြကတဆင့္ သတင္းေတြကို ဖမ္း
ယူၾကည့္႐ႈလို႔ ရလာတယ္။ ေရဒီယိုရွိတ့သ
ဲ ူေတြကလည္း ေရဒီယိုAသံလိႈင္းေတြကတဆင့္ သတင္းေတြကို A
လြယ္တကူ ဖမ္းယူနားဆင္လို႔ ရလာတယ္။ Aဲဒီလို Aိုင္တီနည္းပညာေတြ တိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ နAဖ စစ္
AစိုးရAေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ယုတ္မာေကာက္က်စ္ ရက္စက္တဲ့ မဟုတ္မဟတ္ လုပ္ဇာတ္ေတြကို သတင္းေမွာင္
ခ်ၿပီး ဖံုးဖိထားဖို႔ ႀကိဳးစားလို႔ မရေတာ့တဲ့ AေနAထားေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈ
Aင္AားစုေတြAတြက္ Aားသာမႈကို ျဖစ္ေစတယ္။
ျပည္ပမီဒီယာေတြရ႕ဲ တိုက္စစ္နဲ႔ နAဖရဲ႕ခုခံမႈ
ဒါေပမယ့္ နAဖ စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္ေတြကလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ Uာဏ္Aျမင္ တမိုက္တထြာေလာက္နဲ႔ ႏုိငင
္ ံတ
ကာ သတင္းမီဒီယာေတြကို Aံတုဖို႔ ႀကိဳးစားဆဲပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ Aံတုနည္းကေတာ့ သူတို႔သံုးေနက် နည္းလမ္း
ေဟာင္းႀကီးျဖစ္တဲ့ မ်ားမ်ားလိမ္တဲ့ နည္းပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ လက္ကိုင္တုတ္ Aဖြဲ႔Aစည္းေတြျဖစ္တဲ့ ၾကံ႕ဖြံ႔၊ Aမ်ဳိး
သမီးေရးရာနဲ႔ စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း Aဖြဲ႔၀င္ေတြကို လိမ္ညာစာတမ္းေတြ ဖတ္ခိုင္း၊ လိမ္ညာေထာက္ခံ
ဆႏၵျပပဲြေတြ ျပဳလုပ္ခိုင္းၿပီး သူတို႔ပိုင္ မီဒီယာေတြျဖစ္တဲ့ သတင္းစာ (၃) ေစာင္၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္း (၂) ခု
ကေန Aခ်ိန္ကုန္ခံ လႊင့္ထုတ္ေပးတာပဲျဖစ္တယ္။
ဒါ့Aျပင္ နAဖစစ္Aစိုးရဟာ ျပင္ပပုဂၢလိက စာနယ္ဇင္းေတြကို Aတင္းAက်ပ္ ဖိAားေပးၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ၀ါဒ
ျဖန္႔ခ်ိေရး ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ၊ Aလိိမ္Aညာ သတင္းေဆာင္းပါးေတြကို ေဖာ္ျပခိုင္းတယ္။ သူတို႔Aေပၚ လိုလို
လားလား မေထာက္ခံတဲ့ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမေတြကို Aတင္းAက်ပ္ ေထာက္ခံေဟာေျပာ
ခိုင္းတာေတြလည္း လုပ္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aဲဒီလိမ္တ့န
ဲ ည္းဟာ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ ထိုး
ႏွက္မႈကို AလူးAလဲ ခံရဖန္မ်ားလာတဲ့ေနာက္ (ျပည္သူေတြAေနနဲ႔ သူတို႔ဖံုးဖိထားတဲ့ သတင္းေတြကို ႏိုင္ငံ
တကာ မီဒီယာေတြရဲ႕ လႊင့္ထုတ္မႈကေန Aမွန္Aတိုင္း ၾကားသိရတဲ့ေနာက္) ျမန္မာစစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္ေတြ
Aေနနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပက လူေတြAားလံုးရဲ႕ AယံုAၾကည္ ကင္းမဲ့မႈကိုသာ တိုးလို႔ ခံယူေနရပါေတာ့တယ္။

ျပည္ပသတင္းမီဒီယာေတြရ႕ဲ Aက်ဳိးေက်းဇူး
သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ ေက်ဇူးေၾကာင့္ နAဖစစ္Aာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ဒီပယ
ဲ င္းလူသတ္ပြဲႀကီးAေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံ
တကာက ခ်က္ခ်င္းသိရွိသြားတယ္။ Aလားတူ ျပည္-ေAာင္လံ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးမွာ Aဓမၼလုပ္Aား
ေပးခိုင္းေစခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့ရတဲ့ မေကြးတုိင္း ေAာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ငျပင္း႐ြာသား ကို၀င္းလြင္ရဲ႕ Aမႈ၊
နAဖစစ္ေၾကာေရးစခန္းမွာ ညႇU္းပန္းႏွိက္စက္ ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားၿပီး Aေလာင္းပါ ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံခဲ့ရ
တဲ့ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္ ကိုေAာင္လႈိင္၀င္းရဲ႕ Aမႈကိစၥ၊ Aဓမၼလုပ္Aားေပးခိုင္း
ေစခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေက်း႐ြာAာဏာပိုင္ေတြကို တရားစြဲဆို Aႏိုင္ရခဲ့တဲ့ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ ထန္းမႏိုင္႐ြာသူ
သတၱိခဲ မစုစုေႏြးရဲ႕ သတင္း၊ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္ေတြကို Aျပစ္မရွိ Aျပစ္ရွာၿပီး ဖမ္းဆီးေထာင္
ခ်ေနတဲ့ သတင္းေတြ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြAေပၚ Aႏိုင္က်င့္ ႏွိပ္စက္ေနတဲ့ သတင္းေတြ၊ Aက်U္း
ေထာင္ေတြထဲမွာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ေနတဲ့ သတင္းေတြ … စတဲ့ ဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈေတြကို နAဖစစ္AစိုးရAေန
နဲ႔ ဖံုးဖိထားလို႔မရေတာ့ဘဲ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ Aလ်င္Aျမန္ တင္ဆက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာက ခ်က္ခ်င္း
သိတဲ့ AေနAထားကို ေရာက္ခဲ့တယ္။ AဲဒီAခါမွာ နAဖစစ္Aစုိးရဟာ ႏိုင္ငံတကာAသိုင္းA၀ုိင္းရဲ႕ ႏိုင္ငံ
ေရး၊ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ ဖိAားေပးမႈေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံလာရတဲ့Aတြက္ သူတို႔ စိတ္ထင္
သလို ဖိႏွိပ္လုိ႔မရႏိုင္ေတာ့ဘူး ဆိုတာကို သေဘာေပါက္လာပံုရတယ္။
ၾကံရာမရတဲ့ နAဖရဲ႕ လုပ္ရပ္
Aဲဒီလို သေဘာေပါက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ နAဖ စစ္Aစိုးရဟာ က်ားနာလို မဲမဲျမင္ရာ ခဲခ်င္တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ဳိးေတြ
လုပ္လာေတာ့တယ္။ သူတို႔သတင္းေမွာင္ခ်ၿပီး ဖံုးဖိထားတဲ့ သတင္းေတြကို Aလ်င္Aျမန္ လႊင့္ထတ
ု ္ေပးေန
တဲ့ ဘီဘီစီ၊ ဗီြAိုေA၊ Aာရ္Aက္ဖ္ေA၊ ဒီဗဘ
ီြ ီ Aသံလႊင့္႒ာနေတြက Aသံလႊင့္တာေတြကို ဖမ္းယူနား
ေထာင္တဲ့ ျပည္သူေတြကို ဖမ္းဆီးတာေတြ လုပ္လာတယ္။ Aင္တာနက္မွာ ျပည္ပက ျမန္မာဒီမိုကေရစီAင္
Aားစုေတြ တင္ထားတဲ့ဲ သတင္း၀က္္ဘ္ဆိုက္ေတြကို ျပည္တြင္းက လူထုေတြ ဖတ္ခြင့္မရေAာင္ ပုဂံဆိုက္
ဘာတက္ခ္ကတဆင့္ ပိတ္ဆို႔တာေတြ လုပ္လာတယ္။ မၾကာေသးမီကလည္း ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့Aသံက
ထုတ္လႊင့္တ့ဲ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ ႐ုပ္သံလႊင့္AစီAစU္ေတြကို ျပည္သူေတြ ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈမွာစိုးတဲ့Aတြက္
ျပည္တြင္းမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းေတြကို လိုင္စင္သက္တမ္း တိုးမေပးေတာ့ဘူး၊ လိုင္စင္A
သစ္ ထပ္မလုပ္ေပးေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္လာတယ္။
ဒါ့Aျပင္ နAဖျပန္ၾကားေရး႒ာနက ျပည္ပမီဒီယာေတြကို မီဒီယာနဲ႔ ျပန္တုန္႔ျပန္ဖို႔ဆိုၿပီး သူတို႔ရဲ႕ လက္ကိုင္
တုတ္ ၾကံ႕ဖြံ႔Aဖြဲ႔၀င္ေတြကို မီဒီယာသင္တန္းေပးတာေတြ လုပ္လာတယ္။ ဒါေတြကို ၾကည့္ျခင္းAားျဖင့္ နAဖ
စစ္Aစိုးရဟာ ျပည္ပသတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ ထိေရာက္တဲ့ သတင္းထုတ္လႊင့္မႈေတြကို Aထူးစိုးရိမ္ေၾကာက္
လန္႔ေနတယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္တယ္။ တနည္းAားျဖင့္ နAဖဟာ Aမွန္တရားေတြ (သူတုိ႔ရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈ Aျဖစ္မွန္
ေတြ) ကို ျပည္သူေတြသိမွာ Aထူးစိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔ေနတဲ့Aတြက္ ေျခမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိျဖစ္ၿပီး A႐ူးေခ်း
ပန္း ေလွ်ာက္လုပ္ေနတာပဲ ျဖစ္တယ္။ Aဓိကကေတာ့ ျပည္ပသတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ သတင္းေတြ၊ သတင္း
ေဆာင္းပါးေတြကို ျပည္သူေတြ နားဆင္ၾကတဲ့Aတြက္ …
(၁) မစုစုေႏြးလို သတၱိရွိတဲ့ လူငယ္ေတြ တေန႔တျခား မ်ားျပားလာမွာ
(၂) လူထုေတြရဲ႕ စိတ္AစU္မွာ ႏိုင္ငံေရးAသိစိတ္ ႏိုးၾကားမႈေတြ Aျမဲရွိေနမွာ
(၃) ၾကာလာတာနဲ႔Aမွ် မေက်နပ္မႈေတြ တိုးပြားလာၿပီး ၁၉၈၈ AေရးAခင္းလို လူထုAံုႂကြမႈ ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚ
လာမွာေတြက္ို နAဖAေနနဲ႔ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနတာ ျဖစ္တယ္။

မီဒီယာတိုက္စစ္ကို္ျမႇင့္ ေAာင္ပသ
ဲြ ို႔ခ်ီ
ဒီAေျခAေနမွာ ဒီမိုကေရစီAင္းAားစုေတြAေနနဲ႔ မီဒီယာတိုက္စစ္ Aရွိန္Aဟုန္ကို နAဖ ဗံုးဗံုးလဲၿပိဳတဲ့
Aထိ ဆက္လက္ျမႇင့္တင္သြားရမွာျဖစ္တယ္။ Aထူးသျဖင့္ AခုAခ်ိန္မွာ ျပည္ပကေန ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့
ျပည္သူလူထုAားလံုးဆီ သတင္းေတြ တိုက္႐ုိက္ေရာက္ရွိေAာင္ ပို႔ေဆာင္မႈ Aေပးႏိုင္ဆံုး မီဒီယာကေတာ့
ေရဒီယိုAသံလႊင့္႒ာနေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ AဲဒီAတြက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို လိုလားAားေပး
တဲ့ ေရဒီယိုAသံလႊင့္႒ာနေတြနဲ႔ ျပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီAင္Aားစုေတြနဲ႔ စနစ္တက် ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္
ႏိုင္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ Aဲဒီလို လုပ္ေဆာင္ႏုင
ိ ္ရင္ ဒီမိုကေရစီေAာင္ပြဲရဖို႔Aတြက္ တိုက္စစ္Aဟုန္ကို ျမႇင့္တင္
ေပးရာမွာ Aလြန္ထိေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့Aျပင္ Aျခားသတင္းမီဒီယာေတြကလည္း မိမိတို႔ရဲ႕ မီဒီယာ
တိုက္စစ္ကို တက္ညီလက္ညီ Aရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းAားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီAင္Aားစုေတြ Uီးေဆာင္တဲ့
လူထုAံုႂကြမႈေတြ ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာၿပီး တည္းတည္းေလးသာ က်န္ေတာ့တဲ့ နAဖစစ္Aစိုးရ ၿပိဳဆင္းလဲက်
သြားေတာ့မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း (ျဖစ္ႏိုင္တ့ဲ AေနAထားတခုAေပၚ ၀ိုင္း၀န္းစU္းစား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔) Aၾကံျပဳ
ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

(ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္၊ ေAာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္)

ယုတ္မာပက္စက္တဲ့ AၾကံAစည္နဲ႔ တိုင္းျပည္ကို Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ နAဖ
နAဖစစ္Aာဏာ႐ူးတစု Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ဒီကေန႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕AေနAထားကို Aျမင္သာဆံုး Uပမာနဲ႔ ေျပာရ
ရင္ ေရာဂါဘယေတြ တကိုယ္လံုး လိႈက္စားေနတဲ့ ျပည့္တန္ဆာမတေယာက္ Aေပါစား မိတ္ကပ္ေတြ လိမ္း
ျခယ္ထားပံုမ်ဳိးလို႔ ေျပာရမွာပဲ။ နAဖရဲ႕ လက္ကိုင္တုတ္ ၾကံ႕ဖြံ႔Aဖြဲ႔၀င္ေတြလို ခပ္တိမ္တိမ္ ခပ္AူAူ လူၿပိန္း
Aေတြးနဲ႔ Aေပၚယံေလာက္ပဲ ၾကည့္တတ္ ျမင္တတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လမ္းေတြေဖာက္၊ တံတားေတြ ဆည္
ေျမာင္းေတြေဆာက္၊ ေဆးေတြသုတ္၊ ပန္းျခံေတြျပင္၊ ဘုရားေတြ တည္ေနတဲ့ နAဖစစ္Aာဏာ႐ူးေတြရဲ႕ A
ဆင္ျခင္မဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ေAာင္ တည္ေဆာက္ေပးေန
တာပါလားလို႔ မွားယြင္းထင္ျမင္မိႏိုင္ပါတယ္။ ပိတ္ေနတဲ့ မ်က္ေခ်းေတြကို ေသခ်ာပြတ္ၿပီး မၾကည့္ဘဲ ျပည့္
တန္ဆာကို မိတ္ကပ္လိမ္း Aလွျပင္ထားတဲ့ မိန္းမေခ်ာေလးလို႔ ထင္မွတ္ၿပီး မွားယြင္း ေငးေမာမိသလိုမ်ဳိးေပါ့။
တကယ္ေတာ့ နAဖစစ္Aာဏာ႐ူးတစု တိုင္းျပည္ကို Aုပ္ခ်ဳပ္ေနပံုက ေကာင္းေရာင္းေကာင္း၀ယ္နဲ႔ စီးပြားမ
ရွာတတ္ဘဲ ဘိုးဘြားလက္ထက္က ကံေကာင္းေထာက္မလို႔ က်န္ခဲ့တဲ့ Aေမြပစၥည္းေတြကို တခုၿပီးတခု
ေAာက္ေစ်းနဲ႔ ထုတ္ေရာင္းစားေနတဲ့ Aရက္သမား လူရမ္းကားတေယာက္ Aိမ္ေထာင္တခုကို Uီးစီးေနသ
လိုမ်ဳိးပါပဲ။ သူAရက္ေသာက္ဖို႔ တခုတည္းကိုၾကည့္ၿပီး Aိမ္မွာရွိတဲ့ ဇနီးနဲ႔ သားသမီးေတြကို ႐ိုက္ပုတ္ညႇင္း
ဆဲမယ္၊ ႏွိပ္စက္ရမ္းကားမယ္၊ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ကို ျပႆနာရွာမယ္။ Aသံုးမက်တဲ့ သူ႔ရဲ႕Aရည္Aခ်င္း
ေတြကို ဖံုးကြယ္တဲ့Aေနနဲ႔ Aမ်ားAျမင္မွာ Aထင္ႀကီးစရာ ျဖစ္ေလမလားထင္ၿပီး Aိမ္နဲ႔ ျခံစည္း႐ိုးေတြကို
လူျမင္ေကာင္းေAာင္ ေဆးသုတ္ျပမယ္။ Aေမြပစၥည္းေတြ ေရာင္းစားလို႔ကုန္ေတာ့ ေငြရလြယ္တဲ့ မူးယစ္
ေဆး၀ါးေတြ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမယ္၊ ဖဲ၀ိုင္း ဂ်င္၀ိုင္းေထာင္ၿပီး Aေကာက္ေကာက္မယ္၊ ျပည့္တန္ဆာ
ေခါင္းလုပ္မယ္ … စတဲ့ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ေတြကို လုပ္ကိုင္ၿပီး Aသက္ဆက္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ Aရက္သမားရဲ႕
ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္မ်ဳိးနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတာပါပဲ။
နAဖစစ္Aုပ္စု Aာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေနာက္ပိုင္းကစၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈေစ်းကြက္ဟာ ျပည္တြင္းမွာ သိသိသာသာႀကီး မားလာခဲ့တယ္။ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူ
ေတြAေနနဲ႔ ၀ယ္ယူရတာ Aရင္ကထက္ ပိုမိုလြယ္ကူလာခဲ့တယ္။ Aထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြ၊ A
ထက္တန္းေက်ာင္းေတြတ၀ုိက္မွာ မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈေတြကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ေတြ႔လာရ
တယ္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြေနတဲ့ AစိုးရAေဆာင္ေတြ၊ Aျပင္ေဘာ္ဒါေဆာင္ေတြမွာဆုိရင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူေတြ ေျခခ်င္းလိမ္ေနတာကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတြ႔ခဲ့ရဖူးတယ္။ နယ္ေျမ
ေထာက္လွမ္းေရးေတြ၊ ရဲေတြကို ဆက္ေၾကးေပးၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကို Aေႂကြးစနစ္နဲ႔ ဘိန္းျဖဴျဖန္႔ခ်ိတဲ့သူ
ေတြ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြတ၀ိုက္မွာ တေန႔တျခား မ်ားျပားလာခဲ့တယ္။ မူးယစ္ေဆးစြဲၿပီး Aသက္ဆံုးရတဲ့
ေက်ာင္းသားေတြ၊ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ဘ၀ပ်က္ၿပီး ပညာေရးဆံုးခန္းမတိုင္ဘဲ
ေက်ာင္းထြက္သြားရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ န၀တေခတ္မွာ Aထူးမ်ားျပားလာခဲ့တယ္။
က်ေနာ္တို႔က မဆလေခတ္နဲ႔ န၀တေခတ္ ႏွစ္ခုကိုခြၿပီး တကၠသိုလ္တက္ခဲ့ရတဲ့ သူေတြဆိုေတာ့ မဆလ
ေခတ္ထက္ န၀တေခတ္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ ေက်ာင္းသားUီးေရ ပိုမိုမ်ားျပားလာတာ၊ ေရာင္း၀ယ္
ေဖာက္ကားမႈ ပိုမိုတြင္က်ယ္လာတာ၊ ၀ယ္ယူရတာ ပိုမိုလြယ္ကူလာတာေတြကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရ
ပါတယ္။ AဲဒီAေၾကာင္းAရင္းေတြရဲ႕ ဇာစ္ျမစ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာစံုစမ္းၾကည့္တဲ့Aခါက်မွ Aရပ္
ဘက္ေက်ာင္းသားေတြAေပၚ န၀တ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ႏုိုင္ငေ
ံ ရးAၿငိဳးAေတးနဲ႔ စနစ္တက် A
ကြက္ခ် ဖ်က္ဆီးထားတာကို ရင္နာဖြယ္ သိခဲ့ရပါတယ္။ ဒါကလည္း ေက်ာင္းေဆာင္ေတြကို Aေႂကြးစနစ္နဲ႔
ဘိန္းျဖဴလာျဖန္႔ေနတဲ့သူေတြကို Aခ်ဳိသပ္ၿပီး ေမးၾကည့္ေတာ့မွ သိခဲ့ရတာပါ။ ရွစ္ေလးလံုးAေရးေတာ္ပံုကို
Aရပ္ဘက္ေက်ာင္းသားေတြက စတင္Uီးေဆာင္ခဲ့တဲ့Aေပၚ ရန္ၿငိဳးထားၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကို ႏိုင္ငံေရး

ဘက္ စိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေAာင္ န၀တက ပက္စက္တဲ့AၾကံAစည္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာကို သိခဲ့ရ
တယ္။
က်ေနာ္ေနခဲ့တဲ့ ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) Uကၠလာ Aမ်ဳိးသားေက်ာင္းေဆာင္ကို မူးယစ္ေဆး၀ါး (ဘိန္းျဖဴ၊ ေဆး
ေျခာက္၊ ဖင္စီဒိုင္း၊ Aက္ဖတမင္း) လာေရာက္ ျဖန္႔ခ်ိသူတခ်ဳိ႕ကို ေမးၾကည့္တဲ့Aခါ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြ
ကို ဆက္ေၾကးေပးၿပီး သူတို႔ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ လာေရာက္ျဖန္႔ခ်ိတာျဖစ္တဲ့Aတြက္ သူတို႔ကို ဖမ္းဆီးမွာကို စုိးရိမ္
စရာ လံုး၀မရွိေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။ Aခုဆိုရင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈဟာ Aထက္တန္း
ေက်ာင္းေတြAထိေAာင္ ထိုးေဖာက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ သိရွိရပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္Aသီး
သီးက ရပ္ကြက္ေတြထဲမွာလည္း မူယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲလုိရင္ ၀ယ္ယူရတာ Aင္မတန္ လြယ္ကူေၾကာင္း၊ Aိမ္
တိုင္ရာေရာက္ပင္ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။
မူးယစ္ေဆး၀ါးAျပင္ Aရက္ေသစာ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားလည္း မဆလေခတ္ကထက္ Aဆမတန္
မ်ားျပားလာတာကို သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကေန ေက်းလက္ေတာ႐ြာေတြAထိ A
ရက္ဆိုင္၊ စည္ဘီယာဆုိုင္ေတြ မိႈလိုေပါက္ေနတယ္။ Aရက္ဆိုင္၊ စည္ဘီယာဆုိင္ဖြင့္ခြင့္ လိုင္စင္Aသစ္ေတြ
ကို ေထာက္လွမ္းေရးကခ်ေပးၿပီး ဖြင့္ခြင့္ရသူမ်ားဟာ Aစိုးရသတင္းေပးAျဖစ္လည္း တဘက္တလမ္းက
လုပ္ေဆာင္ေပးရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ မ်ားေသာAားျဖင့္ ၾကံ႕ဖြံ႔Aဖဲြ႔၀င္ေတြ၊ စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြ
နဲ႔ နAဖနေပါင္းစားေနတဲ့ ကိုယ္က်ဳိးရွာ စီးပြားေရးသမားေတြပဲ Aရက္ဆိုင္၊ ဘီယာဆိုင္ဖြင့္ခြင့္ လိုင္စင္A
သစ္ေတြ ရၾကတာမ်ားတယ္။ AဓိကAေနနဲ႔ သူတို႔ဆိုင္ေတြမွာ လာထိုင္တတ္တဲ့ စစ္စိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဒီမုိက
ေရစီAင္Aားစုေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈသတင္းေတြကို ေထာက္လွမ္းေရးေတြဆီ ပို႔ေပးရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ထင္ရွားတဲ့ ျဖစ္ရပ္တခုကေတာ့ Aမ်ဳိးသားစာေပဆုရ စာေရးဆရာ ေဆာင္း၀င္းလတ္ဟာ ရန္ကုန္တဘက္
ကမ္းရွိ ဒလသေဘၤာဆိပ္က ဆိုင္တဆိုင္မွာထုိင္ၿပီး တုိင္းမ္မဂၢဇင္းမ်က္ႏွာဖံုးက Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ပံုကို ၾကည့္ကာ ပံုတူေရးဆြဲေနတာကို ဆိုင္ရွင္က ေတြ႔သာြ းၿပီး ေရ
တပ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြဆီ ဖုန္းဆက္Aေၾကာင္းၾကားလိိုက္လို႔ ခ်က္ခ်င္းလာဖမ္းသြားၿပီး Aစစ္Aေဆး A
ေမးAျမန္းမရွိဘဲ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ ေထာင္ဒဏ္တႏွစ္ က်ခံခဲ့ရဖူးပါတယ္။ Aစိုးရသတင္းေပး Aရက္ဆိုင္၊ ဘီ
ယာဆိုင္ပိုင္ရွင္ေတြရဲ႕ ေခ်ာက္ခ်မႈေၾကာင့္ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက လာေရာက္ဖမ္းဆီးၿပီး ျပစ္မႈထင္ထင္ရွား
ရွားမရွိဘဲ ေထာင္ထဲေရာက္သြားခဲ့ရတဲ့ Aရပ္သားေတြ ဒုနဲ႔ေဒးပါပဲ။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြ ျပဳတ္က်သြား
တဲ့Aခါက်မွ Aဲဒီလူေတြကို Aျပစ္မရွိဘဲ ဖမ္းဆီးထားခဲ့တယ္ဆိုၿပီး လက္က်န္စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ျပန္
လႊတ္ေပးခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ရင္ စစ္Aာဏာ႐ူးေတြAေနနဲ႔ သူတို႔စိတ္ထဲ မထင္ရင္မထင္သ
လို Uပေဒမဲ့ လုပ္ေဆာင္ရမ္းကားေနတယ္ဆိုတာကို Aထင္Aရွား ေတြ႔ရပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာမွာ Aသက္ (၁၈) ႏွစ္ေAာက္ ကေလးမ်ားကို ေဆးလိပ္နဲ႔ Aရက္ေသစာမ်ား မေရာင္းခ်ဖို႔ တင္း
တင္းက်ပ္က်ပ္ တားျမစ္ထားေပမယ့္ ဒီကေန႔ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ Aထက္တန္းေက်ာင္းသား Aရြယ္ေတြထဲ
မွာတင္ ေဆးလိပ္၊ ဘီယာ၊ Aရက္ေသာက္တတ္တဲ့ Uီးေရ Aေတာ္မ်ားျပားလာေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ရန္
ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚက ေနရာAေတာ္မ်ားမ်ားမွာ Aရက္ဆိုင္၊ ဘီယာဆိုင္ႀကီးေတြ ဟီးထေနေAာင္ ဖြင့္ထားတာ
ေတြ႔ရတယ္။ ထိပ္တန္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္၀ါးႀကီးAုပ္ထားတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး Uီးပိုင္လီမိတက္က
ေနၿပီး တတိုင္းျပည္လံုးကို စည္ဘယ
ီ ာေတြ AႀကီးAက်ယ္ျဖန္႔ေပးေနတယ္။ ကမၻာ႔Aေကာင္းဆံုး ေရႊတံဆိပ္
ဆုရ ျမန္မာ့စည္ဘီယာ ဆိုၿပီးေတာ့ေတာင္ ဂုဏ္ယူစရာမရွိ ၾကံဖန္ဂုဏ္ယူၿပီး ဘီယာေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္
ေတြ တႏိုင္ငံလံုးAႏွံ႔ လိုက္ေထာင္ေနေသးတယ္။ Aရက္မ်ဳိးစံု၊ တံဆိပ္မ်ဳိးစံုကိုလည္း ေနရာတိုင္းမွာ Aလြယ္
တကူ ၀ယ္ယူေသာက္သံုးလို႔ရေAာင္ ဖန္တီးေပးထားတယ္။
ေဆး႐ံုေတြမွာလည္း မူးယစ္ေဆးစြဲတဲ့ လူနာေတြ၊ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲရာကေန ေရာဂါကူးစက္ခံရတဲ့ Aိပ္ခ်္Aိုင္

ဗီြ/ ေAAိုင္ဒီAက္စ္ေရာဂါသည္ေတြ၊ Aရက္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါေတြနဲ႔ တက္ေရာက္ကုသတဲ့ လူနာေတြ၊
Aရက္ေၾကာင့္ ငယ္ငယ္ရြယ္နဲ႔ Aသက္ဆံုးပါးရတဲ့သူေတြ တေန႔တျခား ပိုပိုမ်ားလာတယ္လို႔ Aစိုးရ၀န္ထမ္း
ဆရာ၀န္ Aသိုင္းA၀ိုင္းက မိတ္ေဆြဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ ေျပာျပခ်က္Aရ ေၾကကြဲဖြယ္သိရွိရပါတယ္။
Aဲဒီေတာ့ Aခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ဒီကေန႔ နAဖစစ္Aာဏာ႐ူးတစု တိုင္းျပည္ကိုAုပ္ခ်ဳပ္ေနပံုဟာ Aေပၚမွာ Uပမာ
ေပးခဲ့သလုိ Aရက္သမား ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္မ်ဳိးနဲ႔ သူတို႔Aာဏာတည္ျမဲေရး တခုတည္းကိုသာ ၾကည့္ၿပီး Aုပ္
ခ်ဳပ္ေနတယ္ဆိုတာ Aထင္Aရွားပါပဲ။ Aဂၤလိပ္ေတြ တ႐ုတ္ျပည္ကို ဘိန္းစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲတာက လူမ်ဳိးျခား Aစိုး
ရမို႔ဆိုၿပီး ေတြးၾကည့္ရင္ ခံသာေသးေပမယ့္ ျမန္မာ့စစ္Aစိုးရကေတာ့ ကိုယ္လူမ်ဳိးAခ်င္းခ်င္းကို ဘိန္းစစ္ပြဲ
နည္းဗ်ဴဟာခင္းၿပီး လူၫန
ြ ္႔တံုးေAာင္လုပ္ကာ Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတာကေတာ့ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္စရာမရွိတဲ့ Eရာမ ရာဇ
၀တ္မႈႀကီးပါပဲ။ Aဓိကကေတာ့ တိုင္းသူျပည္သားေတြ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ Aရက္ေသစာႏြံထဲမွာ နစ္မြန္းၿပီး သူ
တို႔ကို ျပန္မတြန္းလွန္ႏိုင္ေAာင္ စနစ္တက်Aကြက္ခ်ၿပီး ဖ်က္ဆီးခဲ့တာပဲျဖစ္တယ္။ Aဲဒီလို ယုတ္မာပက္
စက္တဲ့ AၾကံAစည္နဲ႔ ကိုယ္Aာဏာတည္ျမဲေရး တခုတည္းကိုသာ Aဆင္ျခင္မဲ့ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စစ္Aာ
ဏာ႐ူးAုပ္စုကို ‘နAဖ’ Aဖြဲ႔ဆိုတ့ဲ Aမည္၊ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္ေAာင္ ‘ႏြားAဖြဲ႔’ လို႔သာ Aမည္္
ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚသင့္ပါေၾကာင္း Aၾကံျပဳေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

(ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္၊ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္)

ကုစရာနတၳိ ေဆးမရွိတဲ့ နAဖလက္ေAာက္က ေဆး႐ံုေတြ
ကုရာနတၳိ ေဆးမရွိတဲ့ ေရာဂါက ေAAိုင္ဒီေရာဂါဆိုရင္ ကုစရာနတၳိ ေဆးမရွိတဲ့ ေဆး႐ံုေတြကေတာ့ နAဖ
Aာဏာ႐ူးတစု မင္းမူေနတဲ့ ျမန္မာျပည္က ေဆး႐ံုေတြပဲျဖစ္တယ္။ ဒီကေန႔ျမန္မာျပည္မွာ ေ၀ဒနာခံစားေနရ
တဲ့ လူနာေတြ Aစိုးရေဆး႐ံုေတြကို လာတက္ၾကတယ္ဆိုတာ ရပ္ကြက္ထဲက က်ဴလယာဆိုင္ေလးေတြမွာ
ေဆး၀ယ္ေသာက္တာ မေပ်ာက္လို႔၊ Aျပင္ေဆးဆိုင္ေတြက ေဆးေရာင္းတဲ့သူေတြ စပ္ေပးတဲ့ ေဆးေတြ
ေသာက္တာ မေပ်ာက္လို႔၊ Aရပ္ထဲက ေဆးခန္းေလးေတြမွာ ကုသတာ မသက္သာလို႔၊ Aျပင္Aထူးကုေဆး
႐ံုေတြမွာ ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာ Aကုန္Aက်ခံၿပီး မကုႏိုင္လို႔ ၾကံရာမရတဲ့Aဆံုး Aစိုးရေဆး႐ံုေတြကို လာ
တက္ၾကတာပါ။
မင္းလုပ္Aုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္ေနတဲ့ စစ္Aာဏာ႐ူးေတြက တိုင္းသူျပည္သားေတြAတြက္ Aစိုးရေဆး႐ံုေတြမွာ ဘာ
ေတြမ်ား AားကိုးရေAာင္ စီစU္ေပးထားမလဲဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ လာတက္တဲ့ လူေတြလည္း ရွိခ်င္ရွိ
မွာေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ နAဖစစ္Aာဏာ႐ူးေတြက သတင္းစာေတြ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေတြမွာ ေဆး႐ံု
ေဆးခန္းပံုေတြကို တကယ့္Aားကိုးစရာ ေနရာေတြAျဖစ္ျမင္လာေAာင္ ဟန္တခြဲသားနဲ႔ လိမ္ညာၿပီး Aမ်ဳိး
မ်ဳိး လႊင့္ထုတ္ျပသေနတာကိုး။ Aဲဒီေတာ့့ ႐ိုးတဲ့သူေတြက Aဟုတ္မွတၿ္ ပီး လာတက္ၾကလည္းပါတာေပါ့။
တကယ္ေတာ့ ေရႊေက်ာင္းေျပာင္ေျပာင္ ၀မ္းေခါင္ေခါင္ဆိုသလို သူတို႔ထုတ္လႊင့္ျပသေနတဲ့ ေဆး႐ံုေတြမွာ ရွိ
တာဆိုလို႔ ဆရာ၀န္ရယ္၊ လူနာရယ္၊ ကုတင္ရယ္ပဲရွိတာပါ။ Aရက္ပ်ံနဲ႔ ဂြမ္းကAစ ေဆး႐ံုတ၀ိုက္မွာရွိတဲ့ A
ျပင္ေဆးဆိုင္ေတြက Aကုန္၀ယ္ရတာပါ။ ေဆး႐ံုမွာ ကုသစရာေဆးက တကယ့္ကို နတၳိပါပဲ။ ျမန္မာျပည္က
ေဆး႐ံုေတြတ၀ိုက္မွာ ပုဂၢလိကေဆးဆိုင္ႀကီးေတြ ဟီးထေနေAာင္ ဖြင့္ထားတာကိုၾကည့္ရင္ Aစိုးရေဆး႐ံု
ေတြမွာ ေဆးမရွိလို႔ လာဖြင့္ထားၾကတယ္ဆိုတာ သိသာထင္ရွားလြန္းေနတယ္။ ေဆး႐ံုေတြက ေဆးေပးႏိုင္
ရင္ ဒီဆိုင္ေတြ လာဖြင့္ထားစရာ ဘာAေၾကာင္းရွိမွာလဲ။
Aဲဒါကိုပဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးAဆင့္Aတန္းကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း
ေတြကို ဘယ္လိုဘယ္၀ါ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ဆိုၿပီး က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဆိုတဲ့သူက ကိန္းဂဏန္းAတုေတြ
ကို ႏွစ္စU္လူေရွ႕ထြက္ၿပီးေတာ့ လိမ္ေျပာေသးတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကိန္းဂဏန္းေတြ၊
စာရင္းဇယားေတြကိုၾကည့္ရင္ လူတUီးခ်င္းစီရဲ႕ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းကို တြက္ခ်က္တာက Aစ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ
နႈန္း Aလယ္ ဖြားေသစာရင္း Aဆံုး Aားလံုးဟာ လိမ္စU္ေတြခ်ည္းပဲဆိုတာ ေတြ႔ရတယ္။
လူနာတေယာက္ ေဆး႐ံုလာတက္ၿပီဆိုရင္လည္း ေဆး႐ံုထဲကို၀င္တာနဲ႔ Aေပါက္ေစာင့္ကိုစၿပီး လာဘ္ထိုးရ
တယ္။ ၿပီးရင္ ေဆး႐ံုထဲကို ပို႔ေပးမယ့္ Aလုပ္သမားကို လာဘ္ထိုးရတယ္။ Aဲဒါမွာ ျပင္ပလူနာၾကည့္တဲ့႒ာန
ကိုေရာက္ပါမယ္။ ျပင္ပလူနာ႒ာနက တာ၀န္က်ဆရာ၀န္က စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီးတဲ့Aခါ သက္ဆိုင္ရာလူနာ
ေဆာင္ကို ပို႔ေပးမယ့္ တြန္းလွည္းတြန္းတဲ့ Aလုပ္သမားကို လာဘ္ေပးရပါတယ္။ Aဲဒီလိုျဖတ္သန္းၿပီးမွ ကုသ
ေပးမယ့္ Aေဆာင္ေပၚကို ေရာက္ပါမယ္။ Aေဆာင္ေပၚေရာက္တဲ့Aခါ ကုတင္မွာ ေခါင္းAံုးေတြ Aိပ္ရာ
ခင္းေတြ လာခင္းေပးတဲ့ Aလုပ္သမားကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ု သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း လုပ္ေဆာင္ေပးေAာင္
လာဘ္ေပးရတယ္။ Aဲဒီလုိျပင္ဆင္ၿပီး လူနာမွတ္တမ္းသြင္းၿပီးရင္ တာ၀န္က် လက္ေထာက္ဆရာ၀န္က လာ
ၾကည့္ပါတယ္။
၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ က်ေနာ္Aလုပ္သင္ဆရာ၀န္ဘ၀နဲ႔ ေျမာက္Uကၠလာပေဆး႐ံုမွာ တာ၀န္က်တုန္းက Aျဖစ္A
ပ်က္ေလးတခုကို Aမွတ္ရေနပါေသးတယ္။ လူနာAမ်ဳိးသမီးဟာ ေတာ့္ေတာ့္ကို ဆင္းရဲတဲ့သူမွန္း ႏြမ္းဖတ္
ေနတဲ့ သူမရဲ႕ပံုပန္းသ႑ာန္ကို ၾကည့္တာနဲ႔သိသာတယ္၊ ေဘးက Aေစာင့္Aျဖစ္ပါလာတဲ့ သူမရဲ႕Aမ်ဳိးသား
ဆိုရင္လည္း ထိုနည္း၎ပါပဲ။ မထင္ေကာင္းထင္ေကာင္း သူေတာင္းစားလင္မယားလို႔ေတာင္ ထင္မိႏိုင္စရာ

AေနAထားမ်ဳိးပါ။ ဗိုက္ေAာင့္တဲ့ ေ၀ဒနာကို မခံမရပ္ႏိုင္ေတာ့လို႔သာ ေဆး႐ံုကို လာတက္တာ၊ လူနာA
တြက္ ပစၥည္းပစၥယေတြလည္း ဘာတခုမွ ပါမလာဘူး။ Aလုပ္Aကိုင္ကို ေမးၾကည့္ေတာ့ လင္မယားႏွစ္
ေယာက္စလုံး ပန္းရံလုပ္တယ္လို႔ သိရတယ္။ Aလုပ္လုပ္ေနရင္း ဗိုက္တAားေAာင့္လာလို႔ ဆုိက္ထဲကေန
နီးရာေဆး႐ံုကို ကမန္းကတန္း ေျပးလာတာပါလို႔ ေျပာျပတယ္။
က်ေနာ့္Aထက္က လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ Aမ်ဳိးသမီးက စမ္းသပ္ၾကည့္ၿပီး လိုAပ္တဲ့ေဆးေတြ ၀ယ္ခိုင္းဖို႔
တာ၀န္က် သူနာျပဳဆရာမကိုေျပာၿပီး က်ေနာ္နဲ႔Aတူ ႐ံုးခန္းထဲ ျပန္လာခဲ့တယ္။ ခဏAၾကာမွာ သူနာျပဳဆ
ရာမက ႐ံုးခန္းထဲကို ေဒါနဲ႔ေမာနဲ႔ ျပန္၀င္လာၿပီး က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကို ေျပာျပတယ္။
“ဆရာမတို႔လူနာက ေဆး႐ံုလာတက္တာ ဘာပစၥည္းမွလည္း ပါမလာဘူး၊ ေဆး၀ယ္ဖို႔ေတာင္ ပိုက္ဆံပါမလာ
ဘူးတဲ့၊ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ က်မလည္း စိတ္တိုတိုနဲ႔ ေျပာလိုက္တယ္၊ ေဆး႐ံုဆိုတာ ဆရာ၀န္ရယ္ သူနာျပဳ
ရယ္ ကုတင္ရယ္ပဲရွိတာ၊ က်မတို႔လည္း Aိတ္စိုက္ကုေပးရတာ မ်ားလြန္းလို႔ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာ
လိုက္တယ္”
လက္ေထာက္ဆရာ၀န္မက ေနပါUီးဆရာမရယ္ က်မတို႔ သြားေမးၾကည့္ပါUီးမယ္လုိ႔ေျပာၿပီး က်ေနာ္တို႔ ဆ
ရာ၀န္ႏွစ္ေယာက္ လူနာေဆာင္ထဲကို ျပန္သြားၿပီး Aက်ဳိးAေၾကာင္းကို ေမးၾကည့္တယ္။ Aဲဒီမွာ လူနာေစာင့္
Aမ်ဳ္ိးသားက မ်က္ရည္လည္ရဲြနဲ႔ ေျပာျပတယ္။
“ဆရာမရယ္၊ က်ေနာ့္မိန္းမက Aလုပ္လုပ္ေနရင္း ႐ုတ္တရက္ ဗို္က္ေAာင့္လာၿပီး မခံႏိုင္ေတာ့လို႔ Aလုပ္ရွင္
ကို သြားေျပာေတာ့ မေပးခ်င္ေပးခ်င္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္စာ ေန႔တြက္ခ ေငြ (၃၀၀) ကို ထုတ္ေပးတယ္။
Aဲဒီပိုက္ဆံေလးနဲ႔ပဲ ေဆး႐ံုကို Aျမန္ေျပးလာတာပါ၊ Aလာမွာ ကားငွားလာတာရယ္၊ ေဆး႐ံုA၀င္မွာ ေပးရ
တာေတြရယ္နဲ႔ လက္ထဲမွာ ေငြAစိတ္ေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့လို႔ပါ၊ က်ေနာ္တို႔က လက္လုပ္လက္စားေတြဆို
ေတာ့ ေငြပိုေငြလွ်ံလည္း မရွိလို႔ပါ၊ Aိမ္ကလည္း ေရႊျပည္သာမွာမို႔ ပစၥည္းေတြလည္း ဘာမွပါမလာတာပါ၊ မ
ေပးခ်င္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး”
ဆရာမက က်ေနာ့္ဘက္လွည့္ၿပီး “ကဲ ဆရာေရ၊ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ၊ လူနာAေနAထားကလည္း Aသည္း
Aသန္ Acute appendicitis ဆိုေတာ့ လိုAပ္ရင္ Aေရးေပၚ ခြဲစိတ္ဖို႔ေတာင္ O.T (ခြဲစိတ္ခန္း) ကို

inform လုပ္ရမွာ၊ ဒုကၡပါပဲ” လို႔ ေျပာတယ္။ ဆရာမ ေျပာေနတုန္းမွာပဲ လူနာက ကုတင္ေပၚမွာ လူးလိမ့္
ေAာ္ဟစ္ေနတယ္။
ဆရာမက “ကဲ ဆရာ ေလာေလာဆယ္ လိုAပ္တဲ့ေဆးေတြ Aရင္၀ယ္ဖို႔ က်မပဲ Aိတ္စိုက္ထုတ္ေပးလိုက္
မယ္၊ လိုAပ္လို႔ O.T ၀င္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၾကဳပ္က်က္လိၾကတာေပါ့၊ ကဲ ကဲ ေရာ့ ေရာ့ ခုနက ေပးထားတဲ႔
ေဆးစာရြက္ျပၿပီး ေဆး႐ံုေရွ႕ကဆိုင္မွာ ေဆးထြက္၀ယ္ေခ်၊ ၀ယ္ၿပီးရင္ ႐ံုးခန္းထဲကို လာေပး၊ ခုနကဆရာမ
လာထိုးေပးလိမ့္မယ္၊ ဟုတ္ၿပီလား” ဆိုၿပီး ဆရာမက ငါးရာတန္တရြက္ ထုတ္ေပးလိုက္တယ္။
လူနာေစာင့္Aမ်ဳိးသားက ငါးရာတန္ကို လွမ္းယူၿပီး ဘာမေျပာညာမေျပာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကို Uီးကုန္း
ခ်ေတာ့တယ္။ ပါးစပ္မွလည္း “ဆရာမတို႔ရယ္၊ က်ေနာ့္မိန္းမAသက္ကို ကယ္ပါ၊ က်ေနာ္ဆရာမတို႔ ေက်းဇူး
ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါဘူး၊ ရွိလည္းခိုးပါတယ္” ဆိုၿပီး မ်က္ရည္လည္ရြဲနဲ႔ ေျပာေနေတာ့တယ္။
က်ေနာ္က ဆရာမကို “က်ေနာ္လည္း တ၀က္စိုက္မယ္ေလ” ဆိုေတာ့ ဆရာမက “ေဆာင္ထားဆရာေရ၊ စိုက္
ရUီးမွာမပူနဲ”႔ လို႔ ျပန္ေျပာတယ္။ Aဲဒီလို Aရပ္ကူပါ လူ၀ိုင္းပါနဲ႔ပဲ Aသည္းAသန္ လူနာတေယာက္ရဲ႕ A
သက္ကို ကယ္ခဲ့ရတယ္္ဆိုပါေတာ့။ ေဆး႐ံုေတြမွာ တေန႔တေန႔ Aဲဒီလို ဒုကၡသုကၡနဲ႔ လူနာေပါင္းကလည္း A

ေျမာက္Aျမားဆိုေတာ့ သူနာျပဳဆရာမ စိတ္တိုတာကိုလည္း Aျပစ္လို႔ မဆိုသာျပန္ဘူး။ ေန႔တဓူ၀ Aိတ္စိုက္
ကုေပးေနရတာေတြမ်ားေတာ့ စိတ္ရႈပ္ၿပီး ေျပာမိတယ္လို႔ပဲ ေျဖသိမ့္လိုက္ေတာ့တယ္။
ေနာက္ပို္င္းႏွစ္ေတြမွာေတာ့ ‘စရိတ္မွ်ေပး က်န္းမာေရး’ ဆိုၿပီးေတာ့ ေဆး႐ံုေတြမွာ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ တင္လာ
တာကို ေတြ႔ရတယ္။ Aဲဒါကလည္း တ၀က္ကို Aစိုးရစရိတ္နဲ႔ က်ခံတာမဟုတ္ဘဲ Aလွဴေငြေကာက္ခံရရွိတဲ့
ေငြက တ၀က္ လူနာကို တ၀က္က်ခံခုိင္းၿပီး ကုသေပးေနတာပါ။
Aခ်ဳပ္Aားျဖင့္ေျပာရရင္ေတာ့ နAဖAာဏာ႐ူးေတြAေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ
ေပးေနတယ္လို႔ Aသံေကာင္းဟစ္ၿပီး လိမ္ညာ၀ါဒျဖန္႔ေနတယ္ဆိုတာကို ေဆး႐ံုမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန
တဲ့ ဆရာ၀န္ေတြ၊ သူနာျပဳေတြ၊ ၀န္းထမ္းေတြနဲ႔ တက္ေရာက္ကုသတဲ့ လူနာေတြ Aသိဆံုးပါပဲ။ Aသံုးမက်
တဲ့ Aစုိးရနဲ႔ ကုန္းေကာက္စရာမရွိေAာင္ ဆင္းရဲမြဲေတတဲ့ လူနာေတြၾကားမွာ စိတ္ဆင္းရဲမႈAျဖစ္ရဆံုး လူ
ေတြကေတာ့ တာ၀န္က် ေဆး႐ံု၀န္ထမ္္းေတြပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လူနာေတြက ဆင္းရဲ၊
ေဆး႐ံုေတြမွာက ကုစရာနတၳိ ေဆးမရွိလို႔ ဆရာ၀န္ ဆရာမေတြခမ်ာ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘဲ လက္ပိုက္ၾကည့္
ေနရတဲ့Aျဖစ္ေတြက နAဖလက္ထက္မွာ တေန႔တျခား မ်ားျပားလာလို႔ပါပဲ။
ဒီလိုAျဖစ္ဆိုးေတြကေန လြတ္ေျမာက္ေAာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရာမွာ လက္ရွိတိုင္းျပည္ရဲ႕ Aင္Aားနဲ႔ခ်ည္း မ
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာက လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈAကူAညီေတြ Aမ်ားႀကီးရမွာျဖစ္မွာပါ။
ရရွိတဲ့ AကူAညီေတြ ျပည္သူလူထုဆီ Aျပည့္A၀ ေရာက္ရွိဖို႔ဆိုတာကေတာ့ လက္ရွိတုိင္းျပည္ကို ဖ်က္ဆီး
Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ စစ္Aာဏာ႐ူးတစု မရွိမွျဖစ္မွာပါ။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ ရသမွ်AကူAညီေတြကို သူတုိ႔Aိတ္ကပ္ေတြ
ထဲ ထည့္ရင္ထည့္၊ မထည့္ရင္လည္း သူတို႔Aာဏာတည္ျမဲဖို႔နဲ႔ တိုင္းသူျပည္သားကို ဖိႏွိပ္Aုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ လက္
နက္၀ယ္ရာမွာပဲ Aသံုးခ်ပစ္မွာမို႔ပါ။ Aဲဒီေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လူမႈဘ၀ ဒုကၡAေထြေထြကို ကယ္တင္ႏိုင္ဖို႔
Aတြက္ စစ္Aာဏာ႐ူးေတြကို ၀ိုင္း၀န္းေခ်မႈန္းၿပီး ျပည့္သူAစိုးရ ေပၚထြန္းလာေAာင္ Aျမန္ဆံုး ပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တန
ြ ္းေရးသားလုိက္ရပါတယ္။

(ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္)

နAဖလက္ထက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူနဲ႔ Aက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား
နAဖ စစ္Aာဏာ႐ူးတစုAုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ဒီကေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ Aက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ
ေတြ ျဖစ္ေပၚေနမႈဟာ Aဆိုး၀ါးဆံုးAေျခAေနမွာ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ လူတေယာက္A
ျဖစ္ ‘Aူ၀ဲ’ လို႔ ေAာ္တဲ့ သားဖြားခန္းကေနစၿပီး လာဘ္ေပးရတာ ‘ဂ်ိန္း’ ဆိုတဲ့ မီးသၿဂႋဳဟ္စက္တခါး ပိတ္တ့A

ထိပါပဲ။ Aစိုးရေဆး႐ံုမွာ ကေလးေမြးဖို႔လာၿပီဆိုတာနဲ႔ ေဆး႐ံုေစာင့္၊ လူနာေဆာင္Aလုပ္သမား၊ လက္တြန္း
လွည္းသမား၊ သန္႔ရွင္းေရးAလုပ္သမားကေန တခါတရံ သူနာျပဳ၊ ဆရာ၀န္ဆရာမေတြAထိ လာဘ္မေပးဘဲ
ေခ်ာခ်ာခ်ဴခ်ဴ ကေလးေမြးဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ပါပဲ။
ရွားပါးျဖစ္ရပ္ဆိုေပမယ့္ ကိုယ္ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ ဆိုး၀ါးတဲ့Aျဖစ္ Aပ်က္တခုAေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာျပခ်င္မိ
တယ္။ ေျမာက္Uကၠလာပေဆး႐ံု သားဖြားနဲ႔ မီးယပ္ေဆာင္မွာ က်ေနာ္ Aလုပ္သင္ဆရာ၀န္Aျဖစ္နဲ႔ တာ၀န္
က်စU္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တုန္းက ၾကံဳဆံုခဲ့ရတဲ့ Aျဖစ္Aပ်က္တခုပါ။ ေတာ္ေတာ့္ကို တုန္လႈပ္စရာ ေကာင္းပါတယ္။
Aဲဒီညက က်ေနာ္နဲ႔ ရခိုင္လူမ်ဳိး သူငယ္ခ်င္းဆရာ၀န္တေယာက္ ႏိုက္ဂ်ဴတီ (Night duty) Aတူက်ပါ
တယ္။ က်ေနာ္က သားဖြားခန္းရဲ႕ Aျပင္ဘက္က လူနာကုတင္မွာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်လာတဲ့ လူနာတေယာက္
ကို ေဆးသြင္းေပးေနတုန္း သားဖြားခန္းဘက္က ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္တဲ့ Aသံၾကားရလို႔ ကမန္းကတန္းထြက္
ၾကည့္ေတာ့ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းဆရာ၀န္နဲ႔ Aနီ၀တ္သားဖြားဆရာမတUီးတို႔ Aခ်င္းမ်ားေနၾကတာကို ေတြ႔ရ
ပါတယ္။
သူငယ္ခ်င္းဆရာ၀န္ကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ မ်က္လံုးက မီးေတာက္မတတ္ ေဒါသAမ်က္ေခ်ာင္း ေခ်ာင္းထြက္
ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ သူ႔ကို ေမြးခန္းမွာရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြက ၀ိုင္းဆြဲထားၾကတယ္။ Aနီ၀တ္ သားဖြားဆ
ရာမကေတာ့ ေၾကာက္လန္႔ေသြးပ်က္တဲ့ AမူAရာနဲ႔ Aခန္းေထာင့္မွာ ထိတ္ထိတ္ျပာျပာ ျဖစ္ေနတယ္။ သား
ဖြားစင္ေပၚမွာေတာ့ ေမြးလူနာက ေပါင္ကားယားနဲ႔ ပက္လက္။ ဘာျဖစ္ၾကမွန္း က်ေနာ္ ေသခ်ာမသိေသးလို႔
သူငယ္ခ်င္းကို စိတ္ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ဖို႔သာ Aရင္ေဖ်ာင္းဖ်ၿပီး Aျပင္ဘက္ကို ေခၚထုတ္လာခဲ့တယ္။
Aနည္းငယ္ စိတ္ေျပသြားေတာ့မွ သူငယ္ခ်င္းက က်ေနာ့္ကို ရခိုင္သံ၀ဲ၀ဲနဲ႔ သူ လူသတ္ခ်င္ေလာက္ေAာင္
ေဒါသျဖစ္မိတဲ့Aေၾကာင္း တခြန္းခ်င္းေျပာျပတယ္။ သူေျပာျပတာကို နားေထာင္ရေတာ့ က်ေနာ္လည္း ေတာ္
ေတာ္ပဲ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သြားမိတယ္။ က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ ဒီေလာက္ေတာင္ပဲ Aက်င့္ပ်က္ျခစားေန
ပါ့လားလို႔ေပါ့။ Aျဖစ္Aပ်က္က ဒီလိုပါ။ Aနီ၀တ္သားဖြားဆရာမက ကေလးေမြးၿပီးကာစ Aခ်င္းႀကိဳးတန္း
လန္းနဲ႔ ေမြးစင္ေပၚက ေမြးလူနာရဲ႕ေပါင္ကို Aခ်င္းႀကိဳးညႇပ္တဲ့ ညပ္နဲ႔ လိမ္ဆြဲၿပီး ပိုက္ဆံေပးဖို႔ တီးတိုးေတာင္း
ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
လူနာက ပက္လက္AေနAထား ေပါင္ကားယားနဲ႔ “Aမေလး ေပးပါ့မယ္ ဆရာမ၊ Aမေလး ေပးပါ့မယ္ ဆရာ
မ” ဆိုၿပီး နာလို႔ေAာ္တဲ့Aသံကို သူငယ္ခ်င္းဆရာ၀န္က လက္ေဆးေနရင္း ၾကားသြားရာကေန ျပႆနာစ
တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ျပႆနာက ေဆး႐ုံAုပ္ႀကီးဆီေရာက္သြားၿပီး Aဲဒီဆရာမကို Aေရးယူ
Aျပစ္ေပးရတဲ့Aဆင့္Aထိ ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ဒါကေတာ့ လူရယ္လို႔ စ ျဖစ္ဖို႔Aတြက္ ေမြးဖြားစU္မွာ ၾကံဳေတြ႔ရ
တဲ့ Aက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြထဲက ထိတ္လန္႔တုန္လႈပစ
္ ရာ Aျဖစ္Aပ်က္တခုပါ။
လူAျဖစ္က ေသဆံုးလို႔ သခ်ဳႋင္းကို ေရာက္သြားတဲ့Aခါမွာလည္း မီးသၿဂဳႋဟ္စက္ထဲ ထည့္ခါနီးAထိ လာဘ္
ေပးရတုန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သုႆာန္မွာ တာ၀န္က်တဲ့ စည္ပင္သာယာ၀န္ထမ္းေတြက
ေန႔တြက္ကိုက္ေAာင္ ဆီခိုးၾကရတဲ့Aတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔က Aေလာင္းတေလာင္းခ်င္းကို ဟန္ျပ မီး
သၿဂႋဳဟ္ျပၿပီး Aသုဘရွင္ေတြျပန္သြားရင္ မီးသၿဂႋဳဟ္တာကို ရပ္လိုက္ပါတယ္။ ညေနမိုးခ်ဳပ္ေတာ့မွ တေန႔လံုး

လာသမွ် Aေလာင္းေတြကို စုပံုမီး႐ႈိ႕ၿပီး သူတို႔Aတြက္ ခြဲတမ္းေပးထားတဲ့ ဆီကို ပိုေAာင္လုပ္တာျဖစ္ပါ
တယ္။ ပိုတဲ့ဆီကို ေရာင္းစားၿပီး ခြဲေ၀ယူၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီေတာ့ A႐ိုးျပာလိုခ်င္တဲ့ Aသုဘရွင္က စည္
ပင္သာယာ၀န္ထမ္းေတြကို လာဘ္ေပးၿပီး သီးသန္႔မီးသၿဂႋဳဟ္ခိုင္းရပါတယ္။ ဒါမွ ကြယ္လြန္သူရဲ႕ A႐ိုးျပာစစ္
စစ္ကို ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ နိစၥဓူ၀ ပညာေရး၊ က်န္းမားေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ပယ္
Aသီးသီးမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ Aက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈေတြကေတာ့ ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေတာင္ပါပဲ။
ဒီကေန႔ ျမန္မာျပည္မွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္တ့ဲ ကိစၥဟာ ယU္ေက်းမႈတခုလို ခိုင္မာA႐ိုးစြဲေနၿပီ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေနတဲ့သူတိုင္းAတြက္ ဒီကိစၥဟာ သိပ္ၿပီး ထူးဆန္းAံ့ၾသဖြယ္ရာ မဟုတ္ေတာ့တဲ့ သာ
မန္ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စU္ ကိစၥတခုလိုကို ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဘယ္ေနရာသြားသြား၊ ဘာလုပ္လုပ္ လာဘ္ေပးမွရမယ္ဆိုတဲ့ A
သိကို ကေလးကAစ ယU္ပါးၿပီးသားျဖစ္ေနပါၿပီ။
ပညာေရးနယ္ပယ္မွာဆိုရင္ လာဘ္ေပးၿပီး စာေမးပြဲေAာင္ေAာင္ လုပ္လို႔ရတယ္။ ေမးခြန္း၀ယ္လို႔ရတယ္။
Aမွတ္၀ယ္လို႔ရတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚက ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းေတြ မွာထားဖို႔Aတြက္ဆို သက္ဆိုင္ရာ
ေက်ာင္းAုပ္ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးေတြကို လာဘ္ေငြသံုးသိန္းကေန ဆယ္သိန္းၾကား လာဘ္ေပးရတယ္။ Aဲဒီလို
Aက်င့္သီလကို Uီးထိပ္ထားတဲ့ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးနယ္ပယ္ေတြမွာပါ Aက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ တေန႔တ
ျခား မ်ားျပားလာျခင္းဟာ က်ေနာ့္တို႔လူAဖြဲ႔Aစည္းAတြက္ Aလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ AေျခAေနကို ျပ
သေနတာပဲျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။
Aစိုးရ႐ံုး႒ာနAသီးသီးမွာဆိုရင္လည္း ဘယ္ဌာနကိုပဲသြားသြား လာဘ္ေငြေပးမွ Aဆင္ေျပေAာင္ ေဆာင္
ရြက္ေပးမွာျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Aစိုးရ႒ာနဆိုင္ရာ Aရာရွိေတြကို လာဘ္ထိုးဖို႔ ပက္ကင္လွလွနဲ႔ ပစၥည္း
ေတြ ထုပ္ပိုးေရာင္းခ်တဲ့ စတိုးဆိုင္ေတြ သီးသန္႔ရွိတယ္။ လာဘ္ေပးတဲ့ ပစၥည္းရရွိတဲ့ Aရာရွိေတြက ျပန္လာ
သြင္းရင္ Aဲဒီစတိုးဆိုင္ကပဲ လက္ခံၿပီး ျပန္၀ယ္ေပးတယ္။ စတိုးဆိုင္နဲ႔ AဲဒီAရာရွိေတြဟာ စီးပြားဖက္ေတြလို
ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး Aရာရွိႀကီးေတြဆီကို လာဘ္ေငြေပးကမ္းေပးတဲ့ ၾကားပြဲစားေတြလည္း ႒ာနတိုင္းမွာ
ရွိတယ္။ Aဆိုးဆံုးလာဘ္ေပးရတဲ့ ႒ာနေတြကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္AေထြေထြAုပ္ခ်ဳပ္ေရးUီးစီး႒ာန၊ ေထာက္လွမး္
ေရး႒ာန၊ ရဲ႒ာန၊ တရား႐ံုး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ံုး၊ Aေကာက္ခြန္႐ံုး၊ ၀န္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ေရး႒ာနနဲ႔ စာေပစိစစ္
ေရး႐ံုးတို႔ပဲျဖစ္တယ္။
Aဲဒီလုိ Aက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ တတိုင္းျပည္လံုးAႏွံ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းရဲ႕ Aဓိကတရားခံကေတာ့ တိုင္းျပည္
ကို ေသနတ္Aားကိုးနဲ႔ ဖိႏွိပ္Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ နAဖစစ္Aာဏာ႐ူးေတြပဲျဖစ္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ Aုပ္ခ်ဳပ္မႈAရည္A
ေသြးညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ တိုင္းသူျပည္သားေတြ ဆင္းရဲမြဲေတၿပီး ငါ့၀မ္းပူဆာမေနသာ ျဖစ္ရာကေန စၿပီး Aက်င့္
ပ်က္ကုန္ၾကတာျဖစ္တယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ေခါင္းမိုးမလံုတဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ Aဲဒါကေတာ့ Aုပ္ခ်ဳပ္တဲ့
စစ္Aာဏာ႐ူးေတြကိုယ္တုိင္ ထိပ္ပိုင္းကေနၿပီး တိုင္းျပည္ဘ႑ာေတြကို မေတာ္မတရား ခိုးယူေနတာပဲျဖစ္
တယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က စံျပျဖစ္ေAာင္ မေနထိုင္ဘဲ ထိပ္ကေန Uီးေဆာင္Uီးရြက္ျပဳၿပီး နင္းကန္ခိုးေနတဲ့A
တြက္ ေAာက္လက္ငယ္သားAရာရွိေတြ Aဆင့္ဆင့္ ခိုး၀ွက္ေနၾကတာကိုလည္း Aေရးမယူရဲေတာ့ဘူး။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ Aေရးယူလိုက္ရင္ သူတို႔ကိုပါ ျပန္Aမႈပတ္မွာကို စိုးရိမ္တာေၾကာင့္လည္းပါတယ္။ သာ
ဓကေတြကေတာ့ ဒုနဲ႔ေဒးပါပဲ။ စစ္Aာဏာ႐ူးေတြAခ်င္းခ်င္း Aာဏာစားခြက္လုရင္း ျဖဳတ္ထတ
ု ္သတ္လုပ္တ့ဲ
Aခ်ိန္က်မွ သူတို႔ခိုးထားတဲ့ Aမႈေတြက မၾကာခဏဆိုသလို တိုင္းသိျပည္သိ ေပၚလာတတ္တာကလား။ နA
ဖသက္တမ္းတေလွ်ာက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ ျဖဳတ္ထုတ္Aေရးယူခံရတဲ့ Aမႈေတြထဲမွာဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ထြန္းၾကည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဘ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေAာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္း၀င္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀င္းျမင့္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၫန
ြ ္႔တင္နဲ႔
ျပဳတ္က်သြားတဲ့ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႔တို႔ရဲ႕ Aမႈေတြဟာ Aဆိုး၀ါးဆံုး လာဘ္စားမႈေတြ Aျဖစ္ထင္ရွားခဲ့
တယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာဘ္Aစားဆံုးပုဂၢိဳလ္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ကေတာ္ ေဒၚ

ႀကိဳင္ႀကိဳင္ပဲျဖစ္တယ္လို႔ Aားလံုးက တညီတၫြတ္တည္း မွတ္ခ်က္ျပဳေနၾကတယ္။ ဒါဟာလည္း ဟုတ္လို႔
ေက်ာ္ ပုပ္လို႔ေပၚတာပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
Aခ်ဳပ္Aားျဖင့္ေျပာရရင္ေတာ့ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူနဲ႔ Aက်င့္ပ်က္ျခစား
မႈေတြကို ပေပ်ာက္ေAာင္လုပ္ဖို႔ဆိုရင္ (၁၇) ႏွစ္ၾကာ Aရည္Aခ်င္းညံ့ဖ်င္းစြာ Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ နAဖစစ္Aာ
ဏာ႐ူးတစုကို ဖယ္ရွားဖို႔ Aရင္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီေနာက္မွ Aရည္Aခ်င္းျပည့္၀တဲ့ ေခါင္း
ေဆာင္မႈေAာက္မွာ Aခ်ိန္ယူၿပီး စနစ္တက်AေရးယူAျပစ္ေပးမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ Aက်င့္ပ်က္
ျခစားမႈကင္းစင္ၿပီး တိုးတက္စည္ပင္တဲ့ လူမႈAဖြဲ႔Aစည္းတခုကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္
မယ္လို႔ ထင္ျမင္မိေၾကာင္း Aၾကံျပဳတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

(ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္)

နAဖ (သို႔မဟုတ္) ေခ်ာင္ပိတ္မိေနတဲ့ စစ္Aာဏာ႐ူးတစု
ျမန္မာနAဖစစ္Aာဏာ႐ူးတစုရဲ႕ AေျခAေနကေတာ့ တိုင္းသူျပည္သားAားလံုးကလည္း Aလိုမရွိ၊ ႏိုင္ငံတ
ကာAသိုင္းA၀ိုင္းAားလံုးကလည္း လက္မခံဆိုသလိုျဖစ္ေနတဲ့Aတြက္ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနတဲ့ ေခြးတေကာင္ရဲ႕
AေနAထားမ်ဳိးကို ဆိုက္ေရာက္ေနပါၿပီ။ ေခြးမွ ႐ိုး႐ိုးေခြးမဟုတ္ပါဘူး။ ေခြး႐ူးပါ။ ေခ်ာင္ပိတ္ေနတဲ့ ေခြး႐ူးက
ျပန္ခံကုက
ိ ္ရင္ Aႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သလို နAဖစစ္Aာဏာ႐ူးတစုကလည္း လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ စစ္တပ္ကို
လူလည္က် စိုးမိုးထားတာျဖစ္တဲ့Aတြက္ သူတို႔Aုပ္စုကို စနစ္တက် ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ မဖယ္ရွားႏိုင္ရင္ တိုင္းျပည္
ဟာ Aခ်ိန္မေ႐ြး Aႏၱရာယ္ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲကို က်ေရာက္ႏိုင္တ့ဲ AေျခAေနမွာ ေရာက္ရွိေနလို႔ပဲျဖစ္ပါ
တယ္။
ေခ်ာင္ပိတ္မိေနတဲ့ ေခြး႐ူးကို ထြက္ေပါက္ေပးလို႔ မရပါဘူး။ ထြက္ေပါက္ေပးလိုက္ရင္ ေတြ႔ရာျမင္ရာလူကို
လုိက္ကိုက္ေနလို႔ AားလံုးAတြက္ ဒုကၡမ်ားဖို႔ပဲရွိပါတယ္။ AဲဒီAတြက္ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနတဲ့ ေခြး႐ူးကို AမိA
ရ ဖမ္းဆီးၿပီး Aျပတ္ရွင္းပစ္တဲ့ နည္းလမ္းသာ AားလံုးAတြက္ Aႏၱရာယ္Aကင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္ပါလိမ့္
မယ္။ Aဲဒီေတာ့ ေခြး႐ူးနဲ႔တူေနတဲ့ လက္ရွိနAဖစစ္Aာဏာ႐ူးတစုကိုေရာ ဘယ္လိုပိုင္ပိုင္ႏိုင္ ေမာင္းထုတ္
ဖယ္ရွားမလဲဆိုတာ AေလးAနက္စU္းစားဖို႔ လိုAပ္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို ထြက္ေပါက္ေပးလို႔မရေတာ့
ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ကို္ယ္တိုင္က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုတဲ့ သူတို႔Aတြက္ Aေကာင္းဆံုး
ထြက္ေပါက္ကို မေ႐ြးခ်ယ္ဘဲ ကတုတ္က်င္းနက္နက္တူးၿပီး ခုခံဖို႔ မိုက္မိုက္မဲမဲဆံုးျဖတ္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရလို႔ပါပဲ။
နAဖသတင္းစာကေန ေတြ႔ဆံုးေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးAက်ပ္Aတည္းကို ေျဖရွင္းဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး
ဆိုတဲ့ Aာေဘာ္မ်ဳိးေတြ တရား၀င္ ေရးသားလာတာကိုၾကည့္ရင္ နAဖစစ္Aာဏာ႐ူးတစုဟာ သူတို႔Aတြက္
ထြက္ေပါက္ေပးတာကို ထြက္ေပါက္ေပးမွန္း မသိဘူးဆိုတာ သိသာထင္ရွားေနပါၿပီ။ ဒီေနရာမွာ ထိပ္ပိုင္းက
လူလည္က်စိုးမိုးေနတဲ့ စစ္Aာဏာ႐ူးတစုနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ခြဲျခားၾကည့္ျမင္ဖို႔လိုပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ေAာက္ေျခစစ္တပ္ဟာလည္း Aေပၚက လူလည္က်ေနတဲ့ (ေခြး႐ူးနဲ႔တူတဲ့) စစ္Aာဏာ႐ူးတ
စုကို မေထာက္ခံဘူးဆိုတာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီAေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္က သိသာထင္
ရွားေစၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ Aဓိက စစ္တပ္နယ္ေျမေတြျဖစ္တဲ့ မဂၤလာဒံု၊ ေမွာ္ဘီနဲ႔ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္ေျမေတြမွာ
Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ Aျပတ္Aသတ္ Aႏုိင္ရခဲ့တာကိုၾကည့္ရင္ သိသာပါ
တယ္။
Aဲဒါေၾကာင့္မို႔ စစ္Aာဏာ႐ူးေတြဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးတာနဲ႔ ေAာက္ေျခစစ္တပ္က သူတို႔ကို ျပန္လည္ပုန္
ကန္မႈမလုပ္ႏိုင္ေAာင္ စိုးရိမ္တႀကီး ၀ါဒျဖန္႔ စည္း႐ံုးေနရတာျဖစ္တယ္။ ဘယ္လိုပဲ ၀ါဒျဖန္႔ စည္း႐ံုးစည္း႐ံုး
ေနာက္တႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲထပ္လုပ္လည္း သူတို႔လိုလားတဲ့ပါတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ႐ံွဴးနိမ့္Uီးမွာကေတာ့ Eကန္
မုခ်ပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ စစ္တပ္Aတြင္းမွာလည္း မပုန္ကန္မထႂကြရဲေသးလို႔သာေနမယ္။ တပ္တြင္းမ
ေက်နပ္မႈကေတာ့ တေန႔တျခားႀကီး ထြားလာေနလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ စစ္တပ္Aတြင္းမွာလည္း ထိပပ
္ ိုင္းက လူလည္က်စိုးမိုးေနတဲ့ စစ္Aာဏာ႐ူးတစုနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕
ေဆြမ်ဳိးAသိုင္းA၀ိုင္း ကြက္ကြက္ကေလးေလာက္သာ Aခြင့္ထူးခံ စည္းစိမ္ယစ္ခြင့္ရေနတာျဖစ္ၿပီး မ်ားရာစု
ျဖစ္တဲ့ ေAာက္ေျခစစ္ဗိုလ္၊ စစ္သားေတြကေတာ့ ငတ္တလွည့္ ျပတ္တလွည့္နဲ႔ လံုးျခာလည္လိုက္ေနၾက
တာျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္မိုလည္း နယ္စပ္ေဒသေတြမွာရွိတဲ့ စစ္တပ္ေတြက တပ္သားေတြဆို မိုက္ေၾကးခြဲ
ဆက္ေၾကးေကာက္ၾက၊ ဓျမတိုက္လုယက္ၾကနဲ႔ ၀မ္းေရးကို ၾကံဳသလုိ ေျဖရွင္းေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီလို
တပ္တြင္းမေက်နပ္မႈေတြ တေျဖးေျဖး ႀကီးထြားလာေနတာကို လူလည္စစ္Aာဏာ႐ူးတစုက ရိပ္မိေပမယ့္
လည္း ေျပလည္ေAာင္ ေျဖးရွင္းမေပးႏိုင္တဲ့Aဆံုး တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈျဖစ္ရင္ လက္Uီးမႈယူၿပီး နိမ္နင္းႏိုင္မယ့္

နည္းဗ်ဴဟာကိုသာ သူတို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။ AဲဒီAတြက္ ၾကပ္ေျပးကို ေခြးေျပး၀က္ေျပး ေျပာင္းေျပးခဲ့
တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
Aေထြေထြမေက်နပ္မႈႀကီးေၾကာင့္ လူထုAံုႂကြမႈနဲ႔Aတူ စစ္တပ္ကပါ ပုန္ကန္ထႂကြလာမွာကို သူတို႔Aထူးစိုး
ရိမ္ေနၿပီျဖစ္တယ္။ Aဲဒီလို စစ္တပ္ကပါ ပုန္ကန္ထႂကြလာရင္ ဘယ္စစ္တိုင္းကိုမဆို Aခ်ိန္မီႏွိမ္နင္းႏိုင္
ေAာင္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ Aလယ္ဗဟိုခ်က္မေနရာကိုေ႐ႊ႕တာျဖစ္တယ္။ ၾကပ္ေျပးမွာ Aေဆာက္AUီးေတြ စနစ္
တက်ၿပီးစီးျခင္းမရွိေသးဘဲ ေခြးေျပး၀က္ေျပး ေျပာင္းေျပးတာကိုၾကည့္ရင္လည္း လူထုAံုႂကြမႈနဲ႔ တပ္တြင္းပုန္
ကန္မႈဟာ Aခ်ိန္မေ႐ြး ထျဖစ္ႏိုင္တ့ဲ AေနAထားမွာ ေရာက္ရွိေနၿပီဆိုတာကို သူတို႔တြက္ခ်က္ထားတာ သိ
သာပါတယ္။ Aံုႂကြမႈတခုခုျဖစ္တာနဲ႔ Aစိုးရယႏၱရား ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္းမရွိေAာင္ ၀န္ထမ္းေတြကို လူထုနဲ႔ေ၀း
ရာေဒသကို ဓားစာခံAျဖစ္ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ဆက္ဆံတဲ့ AေနAထားကိုၾကည့္ရင္လည္း နAဖစစ္Aာဏာ႐ူးတစုဟာ Uီးေႏွာက္မရွိတဲ့ လူ
မိုက္လူရမ္းကားဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီAသြင္ကူးေျပာင္းေရး
Aတြက္ သံတမန္ေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ၾကား၀င္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ကုလသမဂၢAတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကိုဖီAာနန္က ခန္႔
Aပ္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ရာဇာလီAစၥေမးလ္ကို ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ထုတ္မေပးဘဲ ပိတ္ထားခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံတ
ကာAသိုင္းA၀ုိင္းၾကားမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ မ်က္ႏွာပ်က္ရပ်က္ရ ရွက္ရေကာင္းမွန္းမသိေတာ့ဘဲ Aာဏာ
ဆက္လက္တည္ျမဲေရးAတြက္သာ Uီးတည္လုပ္ေဆာင္ေနေတာ့တာကို ေတြ႔ရတယ္။
AာဆီယံUကၠ႒ေနရာကို ဖယ္ေပးရတုန္းကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံAတြက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ဟာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးAတြက္ Aေရးတႀကီး လုပ္စရာေတြရွိေနလို႔ပါဆိုၿပီး ယုတၱိမရွိတဲ့ Aေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ေျဗာင္
လိမ္ပါတယ္။ တကယ္လက္ေတြ႔AေျခAေနမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီAသြင္ကူးေျပာင္းေရးAတြက္ သိသာျမင္
သာတဲ့ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြ ဘာတခုမွ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္သူကိုကိုယ္စားမျပဳတဲ့ Aမ်ဳိးသားညီလာခံ
ကိုပဲ သူတို႔ဆက္လက္Aာဏာတည္ျမဲေရးAတြက္ ဇြတ္Aတင္း က်င္းပေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
ေဒသဆိုင္ရာ AာဆီယံAဖြဲ႔Aေနနဲ႔လည္း နAဖစစ္Aာဏာ႐ူးေတြကို Aဖြဲ႔ထဲဆြဲသြင္းၿပီး Aျပဳသေဘာ
ဆက္ဆံမိလို႔ Aေမရိကန္နဲ႔ UေရာပသမဂၢAဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ ဖိAားေပးမႈနဲ႔ၾကံဳေတြ႔ရၿပီး ဒုကၡလွ
လွျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ Aာဆီယံရဲ႕Aျဖစ္က ၀ဲစားသူေတာင္းစားAစိုးရနဲ႔ မိတ္ေဆြဖြဲ႔တုန္းကဖြဲ႔ၿပီး ၀ဲ
ကူးကာမွ ေAာင္မယ္ေလးဗ်လို႔ ထေAာ္ရတဲ့ Aျဖစ္မ်ဳိးကို ေရာက္ေနပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာဟာ ေဒသတြင္းလံုျခံဳေရးကို Aႏၱရာယ္ျပဳလာၿပီး AာဆီယံAဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ A
က်ဳိးစီးပြားကိုပါ ထိခိုက္လာလို႔ျဖစ္ပါတယ္။
AခုAခါမွာေတာ့ သူတို႔Aျပဳသေဘာဆက္ဆံခဲ့တဲ့ နAဖAုပ္စုက AာဆီယံAဖြဲ႔ရဲ႕ သေဘာထားကိုပါ လက္
မခံေတာ့ဘဲ မ်က္ကြယ္ျပဳတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ဳိးေတြ လုပ္လာပါတယ္။ ဖိAားနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ AာဆီယံAဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ
ေတြဟာ သူတို႔Aေပၚ ဖိAားေတြေလ်ာ့ပါးေစဖုိ႔ စတင္ႀကိဳးပမ္းတဲ့Aခါမွာပဲ နAဖရဲ႕Aာခံမႈနဲ႔ စတင္ၾကံဳေတြ႔ရ
တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီေရးAသြင္ကူးေျပာင္းမႈAတြက္ စစ္မွန္တ့ဲ လုပ္ေဆာင္မႈေတြရွိမရွိ
လာေရာက္စစ္ေဆးမယ့္ AာဆီယံAဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္ မေလးရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Aာမစ္Aဗၺဒူလာရဲ႕ခရီး
စU္ကို Aေၾကာင္းျပခ်က္ ခုိ္င္ခိုင္လံုလံုမရွိဘဲ ျငင္းပယ္လိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
တနည္းAားျဖင့္ AာဆီယံAဖြဲ႔ဟာ ကိုယ္ေမြးတဲ့ေမ်ာက္ကို ကိုယ္မႏိုင္ေတာ့တဲ့ Aျဖစ္မ်ဳိးကို ဆိုက္ေရာက္ေန
တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ မသာAိမ္ကို ဖဲတက္႐ိုက္ခ်င္တဲ့ AာဆီယံAဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြAတြက္ ႀကီးမားတဲ့ သင္
ခန္းစာပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ AာဆီယံAဖြဲ႔Aေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို Aဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံAျဖစ္ ဆြဲ
သြင္းတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီAသြင္းကူးေျပာင္းႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႔ေAာင္ ကူ

ညီခ်င္တဲ့ စိတ္ေစတနာေကာင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းေရးမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ၿပီး (ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ A
စိုးရမဟုတ္တဲ့) စစ္Aာဏာ႐ူးတစု Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ Aိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံရဲ႕ သဘာ၀Aရင္းAျမစ္ေတြကို ေစ်းေပါ
ေပါနဲ႔ Aေခ်ာင္ႏႈိက္ခ်င္တဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္က Aဓိကျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ Aဲဒီလို ေစတနာမမွန္တဲ့Aတြက္ေၾကာင့္
AာဆီယံAဖြဲ႔Aေနနဲ႔ Aခုလို ၀ဲစားသူေတာင္းစားဆီက ၀ဲကူးတဲ့Aျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။
Aခ်ဳပ္Aားျဖင့္ဆိုရရင္ေတာ့ နAဖစစ္Aာဏာ႐ူးတစုဟာ Aာဏာလက္မလႊတ္ရေရးAတြက္ ႏိုင္ငံတကာA
သိုင္းA၀ုိင္း၊ ျပည္သူလူထုေတြနဲ႔ ေ၀းသထက္ေ၀းရာကို ထြက္ေျပးၿပီး ေနာက္ဆံုးခံစစ္ကို ျပင္ဆင္ေနၿပီဆိုတာ
Aထက္ကတင္ျပခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ရင္ သိသာထင္းရွားေနပါတယ္။ တနည္းAားျဖင့္ ေခြး႐ူးတေကာင္
က်U္းသထက္က်U္းတဲ့ ေခ်ာင္ထဲကို တိုး၀င္ၿပီး ခံကိုက္ဖို႔ႀကိဳးစားသလို AေျခAေနမ်ဳိးကို စစ္Aာဏာ႐ူးတစု
ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီေတာ့ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနတဲ့ ေခြး႐ူးကို AမိAရဖမ္းဆီးသလိုမ်ဳိး ျပည္
သူလူထုကို ဒုကၡAမ်ဳိးမ်ဳိးေပးေနတဲ့ စစ္Aာဏာ႐ူးတစုကိုလည္း လူထုAံုႂကြမႈ၊ စစ္တပ္Aံုႂကြမႈေတြနဲ႔Aတူ
၀ိုင္း၀န္းဖမ္းဆီးၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရပါတယ္။

(ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္)

ရင္ခုန္စြာ ေစာင့္စားျခင္း
လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး AေျခAေနကေတာ့ နAဖစစ္Aုပ္စုေရာ Aတုိက္Aခံ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈ Aင္
Aားစုေတြပါ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာနဲ႔ Aီလည္လည္AေနAထားမွာ ေရာက္ရွိေနတယ္လုိ႔ ဆိုရ
မယ္ထင္ပါတယ္။ စစ္တုရင္စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ သူလည္း လႈပ္လို႔မရ ကိုယ္လည္း ေရႊ႕လို႔မရဆိုတဲ့ Aပ္
ကြက္မိေနတဲ့ AေနAထားလို႔ ေျပာရမွာေပါ့။ နAဖစစ္Aုပ္စုAေနနဲ႔ ၾကပ္ေျပးကို ဒေရာေသာပါး ေျပာင္း
ေျပးၿပီး ေခ်ာင္ထဲကေန ခုခံဖို႔စU္စားေနသလို ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲ၀င္ Aင္AားစုေတြAေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံ
ေရးAရ Aသာစီးရေနေပမယ့္ Aဆံုးသတ္ေAာင္ပြဲရေAာင္ တိုက္စစ္မဆင္ႏိုင္တ့ဲ AေနAထား ျဖစ္ေနပါ
တယ္။
တိုက္ပြဲကာလ ၾကာျမင့္လာတာနဲ႔Aမွ် စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ဆိုးက်ဳိးေတြကို ခါးစည္းခံေနရတဲ့ ျပည္သူလူထု
ရဲ႕ ဒုကၡAေထြေထြဟာလည္း ဘက္ေပါင္းစံုမွာ တိုးသထက္တိုး ျမင့္သထက္ျမင့္လို႔ လာေနပါတယ္။ ဒီAက်ပ္
Aတည္း (စစ္Aုပ္စုရဲ႕ ဖိႏွိပ္Aုပ္ခ်ဳပ္မႈေAာက္) ကေန Aျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ႏိုင္မွသာ ျမန္မာျပည္သူလူထု
ရဲ႕ ဘ၀Aေထြေထြဟာ ျပန္လည္နလံထူႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
စစ္Aုပ္စုရဲ႕ ဖိႏွိပ္Aုပ္ခ်ဳပ္မႈေAာက္က လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဖို႔Aတြက္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့
Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ (၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ နAဖစစ္Aုပ္စုAာဏာ
သိမ္းၿပီးကတည္းကစၿပီး) တေလွ်ာက္လံုး ႀကိဳးစားခဲတ
့ ာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီAေထြ
ေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲAျပတ္Aသတ္နဲ႔ Aႏိုင္ရခဲ့ေပမယ့္လည္း နAဖစစ္Aုပ္စုက ကတိမတည္ ဆိုးညစ္ၿပီး
Aာဏာလႊဲေျပာင္းမေပးတဲ့Aတြက္ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီေရးAတြက္ ဒီကေန႔Aထိ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနရ
တာျဖစ္ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ၿငိမ္း
ခ်မ္းစြာ Aသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို Uီးတည္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ သင္ပုန္းေခ်ေရးနည္းလမ္းေတြနဲ႔ သေဘာ
ထားႀကီးစြာ Aေျဖရွာၾကဖို႔ နAဖစစ္Aုပ္စုကို တေလွ်ာက္လံုး ကမ္းလွမ္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နAဖ
စစ္Aုပ္စုက သူတို႔က်ဴးလြန္ထားတဲ့ ျပစ္မႈေတြAတြက္ Aျပစ္ေပးAေရးယူခံရမွာကို Aစုိးရိမ္လြန္ ေၾကာက္
လန္႔ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကမ္းလွမ္းတဲ့ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္Aေပၚ Aျပတ္Aသတ္ ႏွိပ္ကြပ္ေခ်
မႈန္းေရးလမ္းစU္ကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ AပါA၀င္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ပါတီ၀င္ေတြကို Aမ်ဳိးမ်ဳိးAဖံုဖံု ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ၿပီး ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း Aသီး
သီးမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြက Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ံုးAားလံုးကို ပိတ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့Aျပင္ နAဖစစ္
Aုပ္စုဟာ ႏိုင္ငံတကာဖိAားေတြကို ေက်ာ္လႊားဖို႔Aတြက္ Aက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ Aမ်ဳိးသားဒီမိုက
ေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးလိုက္ ျပန္ဖမ္းလိုက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေတာ့မ
ေယာင္ ဓာတ္ပံုေတြ တြဲ႐ိုက္ျပလိုက္နဲ႔ Aမ်ဳိးမ်ဳိး ႏိုင္ငံေရးကစားခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလAတြင္းမွာျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ဒီပဲယင္းလူသတ္ပြဲႀကီးAၿပီးမွာေတာ့ Aက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔
ထပ္မံဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လံုး၀ျပန္မလႊတ္ေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံတကာAသိုင္း၀ိုင္းရဲ႕ ဖိAားေတြ
ကို Aန္တုေနခဲ့တာ ဒီကေန႔Aခ်ိန္Aထိ ျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီလုပ္ရပ္ေတြကို ၾကည့္ျခင္းAားျဖင့္ နAဖစစ္Aုပ္စု
ဟာ တိုင္းျပည္ေကာင္းရာေကာင္းက်ဳိးAတြက္ ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္ေနတာမဟုတ္ဘဲ သူတို႔စစ္Aုပ္စု Aာ
ဏာတည္ျမဲေရးAတြက္သာ Uီးတည္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာ ဘြင္းဘြင္းႀကီး ေပၚလြင္ေနပါေတာ့တယ္။

နAဖစစ္Aုပ္စုဟာ Aာဏာတည္ျမဲဖို႔တခုတည္းAတြက္ တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ ဒုကၡA၀၀ကိုလည္း မစU္း
စားမငဲ့ညႇာ၊ ႏိုင္ငံတကာAသိုင္းA၀ိုင္းရဲ႕ ေဖ်ာင္းဖ်ညႇိႏိႈင္းေပးမႈေတြကိုလည္း ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ဘဲ တိုင္းျပည္
ေကာင္းက်ဳိးAတြက္ ကို္ယ္က်ဳိးစြန္႔Aနစ္နာခံ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတဲ့ Aတိုက္AခံဒီမိုကေရစီAင္Aားစုေတြ
Aားလံုးကို ေခ်မႈန္းႏိုင္ဖို႔Aတြက္သာ Uီးတည္လုပ္ေဆာင္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
နAဖစစ္Aုပ္စုဟာ သူတို႔Aတြက္ Aေကာင္းဆုံုးထြက္ေပါက္ျဖစ္တဲ့ (တနည္းAားျဖင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕Aနာဂတ္
ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေရးကိုသာ ေရွး႐ႈတဲ့) Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ကမ္းလွမ္း
ခ်က္ေတြကို Aႀကိမ္ႀကိမ္လ်စ္လ်ဴ႐ႈရင္း မိုက္လုးံ ႀကီးသထက္ႀကီးခဲ့တဲ့Aတြက္ တိုင္းျပည္ရဲ႕Aေျခေနဟာ A
ဘက္ဘက္က ယိုယြင္းလာၿပီး မရွဴႏိုင္မကယ္ႏိုင္ AဆိုးဆံုးAေနAထားကို ေရာက္ရွိခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ နAဖ
စစ္Aုပ္စုAေနနဲ႔လည္း ျပည္တြင္းျပည္ပဖိAားေပါင္းစံုေၾကာင့္ ေခ်ာင္ပိတ္မိသထက္မိကာ လူထုAံုႂကြမႈ၊ စစ္
တပ္Aံုႂကြမႈေတြျဖစ္လာရင္ ၾကပ္ေျပးေဒသကေန ေနာက္ဆံုးAေနနဲ႔ ခုခံရင္ဆိုင္ဖို႔Aတြက္ကိုသာ Uီးတည္
ျပင္ဆင္ေနတာကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။
Aခုလို နAဖနဲ႔ Aတိုက္AခံAင္AားစုေတြAားလံုး ႏွစ္ဘက္မလူးသာမလြန္႔သာ ျဖစ္ေနတဲ့Aခ်ိန္မွာ Aမ်ဳိး
သားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာထက္ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရး၊ ျပႆ
နာေျပလည္ေရးကိုသာေရွး႐ႈတဲ့ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔မွာ က်င္း
ပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေန႔Aခမ္းAနားမွာ ထူးထူးျခားျခား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေၾကညာ
ခ်က္ဟာ ႏွစ္ဘက္Aက်ပ္Aတည္းက လြန္ေျမာက္ေရးAတြက္ ေAာက္ဆံုးAဆင့္ထိေလွ်ာ့ခ်ၿပီး နAဖကို
Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းတဲ့ ေၾကညာခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းAားျဖင့္ Aဲဒီေၾကညာခ်က္ဟာ
နAဖကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ထြက္ေပါက္ေပးတဲ့ ေၾကညာခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ နAဖAေနနဲ႔ Aခြင့္Aေရးေပး
တာကို Aေျမာ္Aျမင္ရွိရွိ ယူတတ္မယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္Aတြက္လည္းေကာင္း၊ သူတို႔စစ္Aုပ္စု၀င္ေတြရဲ႕ A
နာဂတ္ကံၾကမၼာAတြက္လည္း ေကာင္းမယ့္AေနAထားပါ။
Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္Aရ …
(၁) နAဖကို defacto (UပေဒAရမဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ေကာင္စီ) dejure (UပေဒAရ Aုပ္
ခ်ဳပ္တဲ့ေကာင္စီ) ျဖစ္ေAာင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ Aတည္ျပဳေၾကညာေပးမယ္။
(၂) Aဲသလို ေၾကညာေပးဖို႔Aတြက္ နAဖAေနနဲ႔ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၁) ရက္ေန႔က သူတို႔တရား၀င္ ျပ
႒ာန္းေပးခဲ့တဲ့ ‘ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲUပေဒ’ ရဲ႕ ‘လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း’ ေခါင္းစU္ပါ ပုဒ္မ (၃) A
ရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရပ္ ေခၚယူဖြဲ႔စည္းေပးရမယ္။
(၃) Aဲဒီလႊတ္ေတာ္ကေန ဒီမိုကေရစီAသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလရဲ႕ Aခ်ိန္ကို ႏွစ္Uီးႏွစ္ဘက္သတ္မွတ္ၿပီး န
Aဖကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတဲ့ Aစိုးရ
တရပ္ေပၚေပါက္လာတဲ့Aထိ Aသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလAတြက္ AစိုးရAေနနဲ႔ တာ၀န္ယူေစမယ္။
(၄) Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို Aက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း
ထားရာကေန ျပန္လႊတ္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပါ၀င္
ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ေပးရမယ္။

(၅) Aမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးAတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာမွာ ျဖန္ေျဖေပးမယ့္ ပုဂၢိဳလ္လိုAပ္တယ္
ဆိုရင္ AာဆီယံAဖြဲ႔ထဲက Aမ်ားျပည္သူလက္ခံယံုၾကည္တဲ့ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တUီးကို ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ေစ
မယ္။
(၆) နAဖAေနနဲ႔ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရ႕ဲ Aထက္ပါ Aဆိုျပဳခ်က္ေတြကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ Eၿပီလ (၁၇)
ရက္၊ ၁၃၆၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း (၁) ရက္ ႏွစ္သစ္Aခါသမယေန႔Aတြင္းမွာ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေပးရ
မယ္ ... ဆိုတဲ့ Aခ်က္ေတြပါ၀င္ပါတယ္။
Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ AဲဒီAၾကံျပဳခ်က္ကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီ
ေရးေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ Aတိုက္AခံAဖြဲ႔Aစည္း Aမ်ားစုက ေထာက္ခံၾကၿပီး Aဖြဲ႔Aစည္းAခ်ဳိ႕ကေတာ့ သံုး
ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ Aခန္းက႑ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရတဲ့Aတြက္
ေစာင့္ၾကည့္တဲ့AေနAထားမွာ ရွိေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ AခုAၾကံျပဳခ်က္ကို နAဖAေနနဲ႔ လက္ခံၿပီး A
ေကာင္Aထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမယ္ဆုိရင္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရးAခန္းက႑ကို တက္လွမ္းဖို႔Aတြက္
ဟာ စိုးရိမစ
္ ရာAေနAထားမရွိပါဘူး။
AခုAၾကံျပဳခ်က္ကို နAဖAေနနဲ႔ လက္ခံၿပီး Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔သာ Aလြန္Aေရး
ႀကီးတာပါ။ နAဖAေနနဲ႔ AေျခAေနAရပ္ရပ္ကို Aမွန္Aတိုင္း ရႈျမင္သံုးသပ္ၿပီး AခုAဆိုျပဳခ်က္Aတိုင္း
Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္Aတြက္ေရာ နAဖစစ္Aုပ္စုရဲ႕ Aနာဂတ္
ကံၾကမၼာAတြက္ပါ Aတိုင္းထက္Aလြန္ တံခြန္နဲ႔ကုကၠားလို႔ ေျပာရမွာပါပဲ။
ဒါေပမယ့္ AခုAၾကံျပဳခ်က္ကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ဖို႔Aတြက္ ခက္ေနတာက ဘယ္ဘက္ကလဲလို႔ ေမးလာ
ခဲ့ရင္ ခက္ေနတာက ဒီမိုကေရစီAင္Aားစုေတြဘက္ကမဟုတ္ဘဲ နAဖစစ္Aုပ္စုဘက္ကလို႔ပဲ ေျဖရမွာပဲ။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ နAဖစစ္Aုပစ
္ ုဟာ (၁၇) ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ကာလတေလွ်ာက္လံုးမွာ သူတို႔က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့
ျပစ္မႈေတြAတြက္ သူတို႔ဘာသာ တေစၧျပန္ေျခာက္ေနၿပီး Aတိုက္AခံAဖြဲ႔Aစည္းေတြနဲ႔ ယုံၾကည္မႈမတည္
ေဆာက္ရဲတာပဲျဖစ္တယ္။
တနည္းAားျဖင့္ဆိုရင္ Aျပစ္ရွိသူတေယာက္ရဲ႕ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔လြန္းAားႀကီးတဲ့ စိတ္မ်ဳိးနဲ႔ တဖက္ရဲ႕ ကတိ
က၀တ္ျပဳတာကို မယံုရဲျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီေတာ့ နAဖစစ္Aုပ္စုAေနနဲ႔ Aမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ရဲ႕ Aေျမာ္Aျမင္ႀကီးၿပီး ေစတနာပါတဲ့ ေနာက္ဆံုးAၾကံျပဳခ်က္ကို Aစိုးရိမ္လြန္ၿပီး မ်က္ကြယ္ျပဳေန Uီးမယ္ဆို
ရင္ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္Aေနနဲ႔ ဘာဆက္လုပ္မလဲဆိုတဲ့ ေရွ႕လုပ္ငန္းစU္က Aေရးႀကီးလာပါၿပီ။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ နAဖရဲ႕AေနAထားက ေနာက္ဆံုးAေျခAေနAထိ မိုက္လံုးႀကီးစြာခုခံဖို႔ ျပင္ဆင္
ေနတာကိုပဲ ေတြ႔ေနရလို႔ပါ။
နိဂံုးခ်ဳပ္Aေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ
ခ်က္ဟာ တိုင္းျပည္Aတြက္ေရာ နAဖစစ္Aုပ္စုရဲ႕ Aနာဂတ္ကံၾကမၼာAတြက္ပါ Aေကာင္းဆံုးAေနA
ထားကိုေရွး႐ႈတဲ့ Aဆိုျပဳခ်က္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကေတာ့ Aျငင္းပြားဖြယ္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မိုက္တြင္းနက္
နက္ ဆက္တူးဖုိ႔ျပင္ေနတဲ့ နAဖစစ္Aုပ္စုဘက္က ဒီAဆိုျပဳခ်က္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳလ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ရင္ Aခုေၾက
ညာခ်က္ကို ေထာက္ခံျခင္း ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းဆိုတာထက္ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေရွ႕လုပ္ငန္းစU္က
ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာကို သိရဖို႔Aတြက္သာ ပိုလို႔ ရင္ခုန္စြာ ေစာင့္စားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါ
တယ္။

(ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္၊ မတ္လ၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္)

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးAေျပာင္းAလဲ ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ
ဒီမို ၂၀၀၆ ဆိုတဲ့ Aသံေတြကလည္း ခ်ီတက္လာေနပါၿပီ။ နAဖစစ္Aုပ္စု Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕
ေနာက္ဆံုးAေျခAေနကလည္း ေလပူေတြနဲ႔ တင္းေဖာင္းၿပီး ေပါက္ေတာ့မယ့္ဆဲဆဲ (ပါးပါးလွပ္လွပ္ကေလး
သာရွိေတာ့တဲ့) ပူူေဖာင္းတလံုးနဲ႔ တူေနပါၿပီ။ ဒီAေျခAေနမွာ AေမလူထုေဒၚAမာရဲ႕ စကားတခြန္းကို သြား
ၿပီးAမွတ္ရမိပါတယ္။ ဒီပဲယင္းလူသတ္ပြဲႀကီး ျဖစ္ၿပီးခါစက မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာေနထိုင္တဲ့ စာေရးဆရာ၊ သတင္း
စာဆရာမႀကီး AေမလူထုေဒၚAမာကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးAေျခAေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Aေျပာင္းAလဲ ဘယ္လို
ျဖစ္ႏိုင္မလဲလို႔ Aသံလႊင့္ဌာနတခုကေမးတဲ့Aခါ AေမလူထုေဒၚAမာက ‘လူေတြမ်ားမ်ားေသရင္ ျမန္ျမန္
ေျပာင္းမွာေပါ့’ လို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေျဖၾကားခဲ့ဖူးတာကို Aမွတ္ရမိတယ္။
ဒါဟာ AေမလူထုေဒၚAမာAေနနဲ႔ ေဒါသAေလ်ာက္ေျပာတာလို႔ ယူဆလို႔မရပါဘူး။ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊
Aမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပြဲAဆက္ဆက္မွာ ကိုယ္တိုင္
ကိုယ္က်ပါ၀င္ၿပီး ျပည္သူေတြနဲ႔ တေသြးတည္းတသားတည္း ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့၊ ႏိုင္ငံေရးAစU္Aလာႀကီးမားတဲ့
လူူႀကီးတေယာက္Aေနနဲ႔ ျဖစ္လာေတာ့မယ့္ AေနAထားေတြကို ႀကိဳျမင္ၿပီး ေျပာလိုက္တာလို႔ပဲ ယူဆမိပါ
တယ္။ AေမလူထုေဒၚAမာက သူၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ AစိုးရAဆက္ဆက္မွာ နAဖစစ္Aုပ္စုေလာက္ ယုတ္မာ
႐ိုင္းစိုင္း၊ ေကာက္က်စ္ရက္စက္တဲ့ Aစိုးရမ်ဳိးကို မေတြ႔ဖူးဘူးလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဘယ္ေခတ္မွာ
မွ လူေတြ ဒီေလာက္က်ပ္တည္းၿပီး ဒုကၡေရာက္တာမ်ဳိးကိုလည္း မၾကံဳဖူးဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။
Aဲဒီေတာ့ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ စစ္Aာဏာရွင္Aစိုးရဆိုးမ်ဳိးကို လူထုAံုႂကြမႈနဲ႔သာ Aၿပီး
သတ္ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္မယ္လို႔ AေမလူထုေဒၚAမာက သူေတြ႔ၾကံဳခဲ့တဲ့ သမိုင္းAျဖစ္Aပ်က္ေတြနဲ႔ ယွU္ထိုးၿပီး
တြက္ဆပံုေပၚပါတယ္။ တြက္ဆတဲ့Aတိုင္း လူထုAံုႂကြမႈ ထပ္ျဖစ္လာမယ္ဆုိရင္ စစ္Aုပ္စုရဲ႕ ယုတ္မာရက္
စက္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ထပ္ေသေၾကရUီးမွာကို ျမင္ေယာင္ၿပီး Aဲဒီလို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေျဖၾကားခဲ့တာ
ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
တိုင္းျပည္Aတြက္ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်မယ့္ AဲဒီAေျခAေနဆိုးႀကီးကို ေရွာင္လႏ
ႊဲ ိုင္ဖို႔ကေတာ့ နAဖAေနနဲ႔
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းစU္ကို Aျမန္ဆံုး Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မွျဖစ္မွာပါ။ Aခ်ိန္သိပ္မရွိေတာ့ပါဘူး။
ေနာက္က်သြားရင္ ႏွစ္ဖက္စလံုး Aထိနာမွာျဖစ္ေပမယ့္ Aၿပီးတိုင္ ေခ်မႈန္းခံရမွာကေတာ့ နAဖစစ္Aုပ္စုပဲ
ျဖစ္မွာပါ။ Aာဏာရွင္ေတြကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတကာျဖစ္ရပ္ေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း လူAေသAေပ်ာက္
Aနည္းAမ်ားပဲကြာၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ Aဖိႏွိပ္ခံျပည္သူေတြပဲ ေAာင္ပြဲခံတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။
နAဖစစ္Aုပ္စုAေနနဲ႔ Aာဏာရွင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ယူဂႏၶာက AီဒီAာမင္၊ ဖိလစ္ပိုင္က မားကို႔စ္၊ ခ်ီလီက ပီႏို
ေခ်း၊ ပနားမားက ႏိုေရးဂါး၊ ႐ိုေမးနီးယားက ေခ်ာင္ဆက္စကူး၊ Aေရွ႕ဂ်ာမဏီက Aဲရစ္ဟြန္နက္ကာ၊ ဘဂၤ
လားေဒ့ရွ္က မိုဟာမက္Aာရွတ္၊ ဆားဗီးယားက မီလိုဆီဗစ္၊ Aီရတ္က ဆက္ဒမ္ဟူစိန္၊ Aင္ဒိုနီးရွားက ဆူ
ဟာတိုတို႔လို Aျဖစ္ဆိုးေတြနဲ႔ မတိုးခ်င္ဘူးဆိုရင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚကို Aေျမာ္Aျမင္ရွိရွိ
Aျမန္ဆံုးေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့မွျဖစ္မွာပါ။ မဟုတ္ရင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ Aံုႂကြ၀ါးမ်ဳိမႈကို မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ရပါလိမ့္
မယ္။ ႏိုင္ငံတကာက Aာဏာရွင္ေတြထဲမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းလမ္းေတြနဲ႔
ထြက္ေပါက္ရွာသြားတဲ့ ေတာင္Aာဖရိကက ဒီကလပ္ Uီးေဆာင္တဲ့ လူျဖဴAစိုးရ၊ နီကာရာဂြာရာက ေAရီရယ္
ေAာ္ေတဂါ၊ ပိုလန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယာ႐ူဇဲလ္စကီးတို႔ကို နAဖAေနနဲ႔ Aတုယူသင့္ပါတယ္။ ဒါမွ ျပည္သူ
လူထုေရာ နAဖပါ ႏွစ္ဘက္စလံုး သက္သာရာရမွာပါ။
ဘာျဖစ္လု႔ိ လူထုAံုႂကြမႈျဖစ္မယ့္ AေနAထားဆီကို Uီးတည္ေနၿပီလို႔ ေျပာရတာလဲဆိုေတာ့ နAဖစစ္Aုပ္
စုဟာ လက္နက္Aားကိုးနဲ႔ ျပည္သူလူထုကို ေၾကာက္လန္႔ေAာင္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေAာင္ လုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ ကုန္

ေစ်းႏႈန္းကိုေတာ့ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေAာင္ မလုပ္ႏိုင္လို႔ပါပဲ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး က်ပ္တည္းမႈျပႆနာ
ကို ေျပလည္ေAာင္ ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္တ့ဲ နAဖစစ္Aုပ္စုကို တေန႔ထက္တေန႔ ပိုပိုၿပီး Aန္တုလာေနတာက
ေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းပါပဲ။ Aဲဒီကုန္ေစ်းႏႈန္း Aဆမတန္ႀကီးျမင့္လာမႈက ဘက္ေပါင္းစံုမွာ မေက်နပ္မႈေတြကို
ႀကီးထြားေစၿပီး လူထုAံုႂကြမႈျဖစ္ေစမယ့္ AေျခAေနဆီေရာက္ေAာင္ တြန္းပို႔ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ AခုAခါ
မွာ ျပည္သူလူထုဟာ ဆင္းရဲမြဲေတၿပီး Aက်ပ္Aတည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရတဲ့Aတြက္ မေက်နပ္မႈေတြ၊
ေဒါသေတြဟာ Aထြတ္Aထိပ္ကို ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ Aံုႂကြေပါက္ကြဲလုနီးနီး AေနAထားကို ေရာက္ရွိေနပါ
ၿပီ။
လက္ရွိAေျခAေနမွာ တတိုင္းျပည္လံုး ေလာင္းကစားမႈေတြထူေျပာၿပီး ေငြေႂကြးသံသရာေတြနဲ႔ ႐ႈပ္ေထြးကာ
ေန႔စU္ရက္ဆက္ဆိုသလို ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈ၊ လူသတ္မႈ၊ ဓားျပတိုက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားေနတယ္။ နယ္ေတြမွာဆိုရင္
ဓားျပတိုက္မႈကို ငတ္ျပတ္ေနတဲ့ စစ္သားေတြကိုယ္တိုင္က က်ဴးလြန္ေနၾကတာပါ။ ႐ံုးဌာနေတြမွာဆိုရင္လည္း
ဘာလုပ္လုပ္ လာဘ္ေပးႏိုင္မွ Aဆင္ေျပတာဆိုေတာ့ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းတဲ့ သာမန္ျပည္သူAမ်ားစုႀကီးဟာ
ဘယ္ေနရာမွာမွ Aဆင္မေျပဘဲ Aခက္Aခဲမ်ဳိးစံုနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရပါတယ္။
ရာသီUတုေကာင္းမြန္ၿပီး ဆန္ေရစပါး ေပါႂကြယ္လွပါတယ္လို႔ နAဖက ႂကြားလံုးထုတ္ေလ့ရွိတဲ့ ဒီကေန႔ျမန္မာ
ႏိုင္ငံမွာ ထမင္းနပ္မွန္ေAာင္ မစားရတဲ့၊ ဆန္ကြဲျပဳတ္ေလာက္နဲ႔ ၿပီးေနရတဲ့ မိသားစုေတြ ဒုနဲ႔ေဒးျဖစ္ေနပါၿပီ။
သာမန္လူAမ်ားစုAတြက္ Aလုပ္Aကိုင္ Aခြင့္Aလမ္းရယ္လို႔ မယ္မယ္ရရမရွိဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းAား
လံုးနီးပါးကို နAဖစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕Aမ်ဳိးAေဆြေတြကသာ လက္၀ါးႀကီးAုပ္ထားတာဟာလည္း မ
ေက်နပ္မႈကို ႀကီးထြားေစတဲ့ Aခ်က္တခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္Aမ်ားစုဟာလည္း Aလုပ္Aကိုင္ရယ္လို႔
မယ္မယ္ရရမရွိတဲ့Aတြက္ နိစၥဓူ၀ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထုိင္၊ ေလာင္းကစားလုပ္နဲ႔ပဲ သံသရာလည္ေနၾကပါ
တယ္။
က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း တိုင္းျပည္ဘ႑ာေတြကို မေတာ္မတရား ခိုးယူထားတဲ့ နAဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေတြနဲ႔ သူတို႔Aမ်ဳိးAေဆြေတြရယ္၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ လက္၀ါး႐ိုက္ၿပီး ေပါင္းစားေနတဲ့ စီးပြားေရးသမား မိ
သားစုေတြရယ္ေလာက္သာ Aထူးကုေဆးခန္းႀကီးေတြမွာ Aဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေဆး၀ါးကုသႏိုင္ၾကၿပီး ျပည္သူလူ
ထုAမ်ားစုကေတာ့ ဆရာ၀န္ရယ္၊ သူနာျပဳရယ္၊ ကုတင္ရယ္ကလြဲလို႔ ဘာမွမရွိတဲ့ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုေတြမွာပဲ
ကုသေနၾကရပါတယ္။ Aနာသိၿပီးေဆးရွိေပမယ့္ ပို္က္ဆံမရွိလို႔ ေသၾကရတဲ့လူနာေတြဆိုတာ ဒီကေန႔ ျမန္မာ
ျပည္မွာ မေရမတြက္ႏိုင္ေAာင္ပါပဲ။ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုေတြက ဆရာ ဆရာမေတြခမ်ာလည္း လက္ပိုက္ၾကည့္ေန
႐ံုကလြဲၿပီး ဘာမွမတတ္ႏိုင္တ့ဲ AေနAထားပါ။
နAဖရဲ႕ (၁၇) ႏွစ္ေက်ာ္ Aုပ္ခ်ဳပ္မႈေAာက္မွာ ျမန္မာျပည္ဟာ ႐ုပ္၀တၳဳပိုင္းဆိုင္ရာေရာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္
ရာပါ ဘာဆိုဘာမွမရွိေတာ့တဲ့ ေဟာင္းေလာင္းေပါက္တိုင္းျပည္ (Hollow State) ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ရပါၿပီ။ ႐ုပ္၀တၳဳ
ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေတြဟာ စီးပြားေရးဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈေတြရဲ႕ Aက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာ
ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေတြကေတာ့ ပညာေရးစနစ္ တေျဖးေျဖး နိမ့္က်လာတာရဲ႕ Aက်ဳိးဆက္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္
ရတာပါ။ Aဲဒီလို Aဘက္ဘက္က ခြၽတ္ျခံဳက်ေနတဲ့ AေနAထားမွာ လူ႔Aသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေသေစႏိုင္
တဲ့ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါကလည္း Aထက္ျမန္မာျပည္က မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ စတင္ ျဖစ္
ပြားေနၿပီဆိုေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ကံၾကမၼာဟာ မေတြး၀ံ့စရာ AေျခAေနပါပဲ။
Aဲဒီေတာ့ နAဖ စစ္Aုပ္စု၀င္ေတြAေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုAက်ဳိးကိုလည္း လိုလားတယ္၊ ကိုယ္တိုင္လည္း
ထြက္ေပါက္လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ကိုယ္စားမျပဳတဲ့ AတုAေယာင္ Aမ်ဳိးသားညီလာခံကို
ဖ်က္သိမ္းၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ Aေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပဲြႀကီးမွာ Aႏိုင္ရခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ

ေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လူမ်ဳိးစုတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လက္နက္ကိုင္Aင္Aားစုေတြနဲ႔ စစ္မွန္တ့ဲ
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို Aျမန္ဆံုး လုပ္ဖို႔လိုၿပီျဖစ္ပါတယ္။
စစ္မွန္တ့ဲ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို Aခ်ိန္မီမလုပ္ဘဲ မိုက္တြင္းနက္နက္ပဲ ဆက္တူးေနUီးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ နA
ဖစစ္Aုပ္စု၀င္ေတြဟာ လူထုAံုႂကြမႈ၊ စစ္တပ္Aံုႂကြမႈေတြနဲ႔ မလြဲမေသြရင္ဆိုင္ရၿပီး လူထုေတြလည္းေသ နA
ဖ စစ္Aုပ္စု၀င္ေတြလည္း မ်ဳိးကန္းမယ့္ AေျခAေနဆိုးႀကီးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ၾကရေတာ့မွာပါ။ Aဲဒါေၾကာင့္မို႔
နAဖစစ္Aုပ္စု၀င္ေတြAေနနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုတဲ့ ႏွစ္Uီးႏွစ္ဘက္Aဆင္ေျပၿပီး သက္သာရာရမယ့္
လမ္းကို ေ႐ြးမလား၊ လူထုAံုႂကြမႈကို ရင္ဆိုင္ၿပီး ျပည္သူေတြလည္းေသ နAဖစစ္Aုပ္စု ၀င္ေတြAားလံုး
လည္း မ်ဳိးကန္းမယ့္လမ္းကို ေ႐ြးမလား ဆိုတာကိုသာ ေမးလိုက္ပါရေစေတာ့။

(ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္၊ Eၿပီလ၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္)

ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေနာက္ဆံုးပိတ္ ေ႐ြးစရာလမ္း
ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လAတြင္းက ႏိုင္ငံတကာAသိုင္းA၀ိုင္းၾကားမွာ သိုးမည္းလိုျဖစ္ေနတဲ့ နAဖစစ္Aစိုးရဆီ Aာရွ
နဲ႔ Aေရွ႕ေတာင္Aာရွက ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ ေဆးေဖာ္ေက်ာဖက္လုပ္ၿပီး လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကတာ
ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ Aထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ Aင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသမၼတ ဆူစီလိုဘမ္ဘန္
ယူဒိုယုိႏိုနဲ႔ Aိႏၵိယႏုိင္ငံသမၼတ ေAပီေဂ်Aဗၺဒူကာလမ္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္၊၊ Aဆိုပါေခါင္းေဆာင္ႏွစ္Uီး ေရွ႕ဆင့္
ေနာက္ဆင့္ဆိုသလို လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ခရီးစU္ေတြဟာျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတဲ့ A
တိုက္AခံAင္Aားစုုေတြၾကားမွာ Aထူးလႈပ္ခတ္တဲ့ သတင္းေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကတဲ့
ေခါင္းေဆာင္ေတြAေနနဲ႔ နAဖစစ္Aစိုးရရဲ႕ ဒီမိုကေရစီAသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ေဆာင္မႈေတြ ေႏွာင့္ေႏွးေန
တာကို တြန္းAားေပးဖို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကတာလား၊ နAဖနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး Aက်ဳိးစီးပြားရွာဖို႔ လာေရာက္
မိတ္ေဆြဖြဲ႕ၾကတာလားဆိုတာ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္ Aတိုက္AခံAင္Aားစုေတြၾကားမွာ Aထူးစိတ္၀င္တ
စား ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
Eည့္သည္သမၼတႏွစ္Uီးစလံုးဟာ Aလည္Aပတ္ခရီးစU္္Aတြင္း ဒီမိုကေရစီAသြင္ကူးေျပာင္ေရးလုပ္ေဆာင္
ဖို႔ နAဖကို ကူညီမယ့္Aေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုဘယ္ပံုကူညီဆိုတာကို A
ေသးစိတ္ သတင္းမထုတ္ျပန္ပံုေထာက္ရင္ Aလည္Aပတ္ေရာက္တုန္း (ႏိုင္ငံတကာကလည္း ၾကားေကာင္း
ေAာင္ ဖိတ္ၾကားတဲ့ Aိမ္ရွင္နAဖစစ္Aုပ္စုနဲ႔လည္း မ်က္ႏွာမပ်က္ရေAာင္) သံခင္းတမန္ခင္းAရ ေျပာၾကား
သြားတဲ့ သေဘာသာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီAသြင္ကူးေျပာင္းေရးAတြက္ Aဆိုပါသမၼတႏွစ္Uီး ကူညီရမွာက နAဖစစ္Aုပ္စု
ကို မဟုတ္ပါဘူး။ နAဖစစ္Aုပ္က ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကူးေျပာင္းခ်င္တဲ့သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ နAဖဟာ ျမန္
မာျပည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမျဖစ္ေရးကို နည္းAမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ဟန္႔တားဖ်က္ဆီးၿပီး လက္နက္Aားကိုးနဲ႔ ဆက္လက္ဖိ
ႏွိပ္Aုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးAတြက္သာ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ Aဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို Aမွန္တကယ္ လို
ခ်င္သူေတြက Aတိုက္Aခံ ဒီမိုကေရစီAင္Aားစုေတြနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြပါ။ (၄၄) ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ စစ္Aုပ္စု
Aဆက္ဆက္ရဲ႕ ဖိႏွိပ္Aုပ္ခ်ဳပ္မႈေAာက္က လြတ္ေျမာက္ၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံAစစ္Aမွန္ကို ထူ
ေထာင္ႏိုင္ဖို႔ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကသူေတြပါ။
AဆုိပါသမၼတေတြAေနနဲ႔ Aမွန္တကယ္ ေစတနာရွိတယ္ဆိုရင္ (နAဖစစ္Aုပ္စုကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိ
Aားေပးၿပီး) ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ Aတိုက္AခံAင္Aားစုေတြနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြကို ကူညီရမွာ
ပါ။ Aလည္Aပတ္ခရီးစU္Aတြင္း ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ Aတုိုက္Aခံ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္
ေတြ၊ Aတိုက္Aခံ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ လူမ်ဳိးစုတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္
ေတြနဲ႔ ေတြ႔ၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ တကယ့္Aျဖစ္မွန္ေတြကို နားေထာင္ရမွာပါ။ Aဲဒီလို Aျဖစ္မွန္ေတြကို ဂဃနဏ
သိမွ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီAသြင္ကူးေျပာင္းေရးAတြက္ ဘယ္လိုဘယ္ပံု ကူညီရမယ္ဆိုတာကို သိႏိုင္မွာ
ပါ။ Aခုေတာ့ နAဖ Eည့္ခံတဲ့AစီAစU္Aတိုင္း Aလိုက္သင့္လည္ပတ္ၿပီး နAဖရဲ႕လိမ္ဆင္ျဖစ္တဲ့ လမ္းျပ
ေျမပံု (ရ) ခ်က္ကိုပဲ နားေထာင္ၿပီး ျပန္သြားၾကပါတယ္။ Aလည္Aပတ္ခရီးစU္Aတြင္း နAဖနဲ႔ Aက်ဳိးတူစီး
ပြားေရးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြကိုသာ Aသီးသီး ခ်ဳပ္ဆိုသြားခဲ့ၾကပါတယ္။
AဲဒီလိုနAဖကို Aျပဳသေဘာဆက္ဆံတာေတြဟာ ဒီမိုကေရစီAသြင္ေျပာင္းေရးAတြက္ Aဟန္႔Aတားပို
ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာကို Aာဆီယံရဲ႕ Aျဖစ္Aပ်က္ေတြက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ နAဖစ္Aုပ္စုဟာ ရ
သမွ် ၀င္ေငြေတြကို စစ္တပ္Aင္AားႀကီးထြားေရးAတြက္ လက္နက္၀ယ္ယူတဲ့ ေနရာမွာသာ Aသံုးခ်ေနတာ
ကို Aျပဳသေဘာဆက္ဆံခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြAေနနဲ႔ မသိမဟုတ္သိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aခုလာေရာက္
လည္ပတ္တဲ့ သမၼတႏွစ္Uီးစလံုးဟာလည္း ဒီလမ္းကိုပဲ ဆက္ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကတာကိုၾကည့္ရင္ သူတို႔ရ႕ဲ Aလည္

Aပတ္ခရီးစU္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီAသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ကူညီဖို႔ဆိုတာထက္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား
လုပ္ေဆာင္ဖို႔Aတြက္သာေရွ႕ရႈၿပီး လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႔ျမင္ၾက
ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Aဆိုပါသမၼတႏွစ္Uီးရဲ႕ Aလည္Aပတ္ခရီးစU္ေတြAၿပီးမွာ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီေရးကို ေလ့လာဖို႔ဆိုတဲ့
ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆာယက္ဟာမစ္Aယ္လ္ဘာ ေရာက္လာပါတယ္။ မေလးရွား
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဟာ AာဆီယံAဖြဲ႔ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္Aေနနဲ႔ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီလို လာ
ေရာက္ဖို႔Aေရးကို နAဖစစ္Aုပ္စုက Aမ်ဳိးAမ်ဳိး Aဟန္႔Aတားလုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ နAဖဟာ သူတို႔A
တြက္ ဖိAားမျဖစ္ေစေလာက္ဘူးလို႔ ယံုၾကည္တဲ့ Aင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ Aိႏၵိယသမၼတေတြကို ဖိတ္ၾကားEည့္ခံၿပီးမွ
သူတို႔Aတြက္ ဖိAားျဖစ္ေစမယ္လို႔ ေတြးထင္ထားတဲ့ မေလးရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးခရီးစU္ကို ရက္သတ္
မွတ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ မေလးရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဟာလည္း Aတိုက္AခံAင္Aားစုေတြနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္မရဘဲ ခရီးစU္ကို
ခ်ဳံ႕ၿပီး ေစာစီးစြာျပန္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ဌာေနကိုျပန္ေရာက္တဲ့Aခါမွာ မေလးရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ျမန္မာ
ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေရးကို ေလ့လာဖို႔သြားတဲ့ သူ႔ရဲ႕ခရီးစU္ဟာ မေAာင္ျမင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ပါ
တယ္။
သႀကၤန္Aၿပီး Eၿပီလ (၁၉) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ Aာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း မေလးရွား ႏိုင္ငံျခား
ေရး၀န္ႀကီး AပါA၀င္ Aာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေတြက ျမန္မာ့Aေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာနAဖ စစ္A
စိုးရကိုယ္တိုင္က Aေျပာင္းAလဲ မလုပ္ခ်င္ဘူးဆိုရင္ AာဆီယံAေနနဲ႔ ဘာမွတတ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ (တကယ့္ေတာ့ AာဆီယံAေနနဲ႔ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးAတြက္ ကူညီခ်င္႐ိုး
မွန္ရင္ Aေျပာင္းAလဲမလုပ္ခ်င္တဲ့ နAဖကို Aေျပာင္းAလဲလုပ္လာေAာင္၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး စားပြဲ၀ုိင္း
ကို နAဖေရာက္လာေAာင္ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ၀ိုင္းၿပီးဖိAားေပးၾကရမွာပါ။ ဒါဟာ ျဖစ္ႏိုင္တ့ဲ နည္းလမ္းပါ။ Aဲဒီလို
ကူညီရမယ့္Aစား က်ေနာ္တို႔ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူးဆိုေတာ့ Aားကိုးေလာက္ပါေပတယ္ Aာဆီယံရယ္လို႔ပဲ
ေျပာလိုက္ခ်င္ေတာ့တယ္)။
မေလးရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ ခရီးစU္ မေAာင္ျမင္တာကိုၾကည့္ရင္ နAဖစစ္Aစုိးရဟာ Aာဆီယံရဲ႕ ဖိ
Aားကို လံုး၀ဂ႐ုမစိုက္ဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္တယ္။ မတ္လဆန္းတုန္းက Aိႏိၵယႏိုင္ငံကို Aလည္Aပတ္ခရီး
လာေရာက္တဲ့ Aေမရိကန္သမၼတ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္နဲ႔ Aိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ႏွစ္Uီပူးတြဲျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာ
ရွင္းလင္းပြဲမွာ ျမန္မာနAဖစစ္Aစိုးရရဲ႕ လူ႔Aခြင့္Aေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္႐ႈတ္ခ်ၿပီး Aမ်ဳိး
သားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနAိမ္Aက်ယ္ခ်ဳပ္က ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔
ေတာင္းဆိုတာကိုလည္း နAဖက တုန္႔ျပန္ျခင္းမရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံတကာဖိAားကိုလည္း
ဂ႐ုမစို္က္ဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္ျပန္ပါတယ္။
ဒါ့Aျပင္ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းညင္သာတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ကိုလည္း

Aေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွိဘဲ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့ပါတယ္။

Aာဆီယံထိပ္သီးAစည္းAေ၀းမွာ

လည္း နAဖႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ဘယ္သူဘာေျပာေျပာ သူတို႔ရဲ႕ (ဘယ္သူမွ AသိAမွတ္မျပဳ၊ မေထာက္
ခံတဲ့) လမ္းျပေျမပံု (၇) ခ်က္Aတိုင္းပဲ ဆက္သြားမယ္ဆိုတာကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာၾကားလိုက္ၿပီျဖစ္တဲ့
Aတြက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးျပႆနာမွာ နAဖဘက္က Aေျဖကေတာ့ ရွင္းသြားပါၿပီ။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစု
ၾကည္ကိုလည္း လႊတ္မေပးဘူး၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလည္း မလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ မိုက္တြင္းနက္နက္ပဲ ဆက္တူး
ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ Aေျဖပါပဲ။

Aဲဒီေတာ့ Aတိုက္Aခံ ဒီမိုကေရစီAင္Aားစုေတြဘက္က ျပတ္သားဖို႔ပဲက်န္ပါေတာ့တယ္။ ႏိုင္ငံတကာဖိ
Aားဆိုတာကလည္း ‘ဘယ္ဆီဘယ္၀ယ္ မွန္းဆကာေတြးမိတယ္’ ဆိုသလိုျဖစ္ေနၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ေကာင္းတဲ့A
ရာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ Aာဆီယံကိုယ္တိုင္က ဘာမွမတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူးဆုိတာကို ေမွ်ာ္ရင္း ထိုင္ေစာင့္ေန
မယ္ဆိုရင္ Aခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔Aမွ် ျပည္သူေတြပိုဒုကၡေရာက္ တိုင္းျပည္AေျခAေန Aဖတ္ဆယ္မရ
ေAာင္ ပိုပ်က္စီးဖို႔ပဲရွိပါတယ္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးAတြက္ ဘယ္လိုပဲAေလွ်ာ့ေပးၿပီး ကမ္းလွမ္းကမ္းလွမ္း
ေခါင္းမာမာနဲ႔ ျငင္းဆန္ေနတဲ့ နAဖကို ရင္ဆိုင္ဖို႔နည္းလမ္းဟာ တနည္းပဲရွိပါေတာ့တယ္။ Aဲဒါကေတာ့ ထိပ္
တုိက္ေတြ႔ၿပီး ရင္ဆိုင္တ့န
ဲ ည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္တ့န
ဲ ည္းဟာ Aႏၱရာယ္မ်ားၿပီး စြန္႔စားမႈႀကီးတာ မွန္ေပမယ့္ ဒီလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ရတာဟာ
ေခါင္းမာၿပီး မုိက္လံုးႀကီးတဲ့ နAဖေၾကာင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ရတာပါ။ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ရမႈေတာ့ ႀကီးပါလိမ့္မယ္။ Aဲဒါမွ
လည္း ေAာင္ပြဲကို Aျမန္ဆံုးရႏိုင္မယ့္ AေျခAေနမ်ဳိးကို ဆိုက္ေရာက္ေနပါၿပီ။ မတတ္သာတဲ့Aဆံုး ေနာက္
ဆံုးပိတ္ ေ႐ြးခ်ယ္ရတဲ့ လမ္းပါ။ ဒီနည္းနဲ႔ပဲ Aာဏာရွင္ဗိုလ္ေန၀င္းနဲ႔ မဆလAစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ Aခု
Aာဏာရွင္ဗိုလ္သန္းေ႐ႊနဲ႔ နAဖစစ္Aစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ရမယ့္ Aလွည့္ေရာက္လာပါၿပီ။
ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္တ့န
ဲ ည္းဟာ ႏွစ္ဆင့္ရွိပါတယ္။
ပထမAဆင့္ - ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီAေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္Aရ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ
Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ မဲAျပတ္Aသတ္နဲ႔ Aႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့Aတြက္ ျပည္သူလူထုAမ်ားစုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈAရ လုပ္
ပိုင္ခြင့္Aာဏာ (Mandate) Aပ္ႏွင္းျခင္းခံရၿပီးတဲ့ Aဖြဲ႔Aစည္းျဖစ္ေနပါၿပီ။ Aဲဒါေၾကာင့္မို႔ Aမ်ဳိးသားဒီမိုက
ေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္Aေနနဲ႔ Aစိုးရဖြဲ႔ဖို႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေခၚဖို႔ကိစၥကို ဘယ္သူဆီမွ ခြင့္ေတာင္းေနစရာမလိုဘဲ လုပ္
ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ Aဲဒီလို ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ Uီး
ေဆာင္တဲ့ Aစိုးရတရပ္ကို ေၾကညာလိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ Aခုလက္နက္ကိုင္ၿပီး တရားမ၀င္ Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ နAဖ
စစ္Aုပ္စုဟာ Aလိုလို သူပုန္ျဖစ္သြားပါၿပီ။ AဲဒီAခါမွာ နAဖစစ္Aုပ္စုက Aၾကမ္းဖက္ၿပီး AစိုးရAဖြဲ႔၀င္
ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဖမ္းတာဆီးတာေတြ လုပ္လာႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္လည္း ေသခ်ာေပါက္
လုပ္မွာပါ။ Aခုလို လည္စင္းၿပီး တတိတိAဖမ္းခံေနရတာ ထက္စာရင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ၿပီး Aဖမ္းခံရတာက
ပိုၿပီးဂုဏ္သိကၡာရွိပါတယ္။
ဒုတိယAဆင့္ - Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈကို Aၾကမ္းဖက္တာနဲ႔ နAဖဟာ ဖိAား
ႏွစ္ခုကို မလြဲမေသြ ထပ္ၿပီးရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဖိAားက ႏိုင္ငံတကာဖိAားျဖစ္ၿပီး ဒုတိယဖိAား
က လူထုAံုႂကြမႈဆုိတဲ့ ပြဲသိမ္းဖိAားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာဖိAားဆိုတာကလည္း Aိုးကပူမွ စေလာင္းက
လိုက္ပူတာမ်ဳိးပါ။ Aိုးကစၿပီး ပူေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ Aဲဒီလို ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့
AစိုးရAဖြဲ႔၀င္ေတြကို ဖမ္းဆီးAၾကမ္းဖက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ သူပုန္ျဖစ္တဲ့ နAဖစစ္Aုပ္စုဟာ ႏိုင္ငံတကာဖိAားA
ျပင္ လူထုAံုႂကြမႈနဲ႔ပါ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီနည္းနဲ႔ပဲ ေAာင္ပြဲကို Aေရာက္လွမ္းဖို႔ရွိပါ
ေတာ့တယ္။ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မယ့္ နည္းလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ျပည္
တြင္းျပည္ပမွာရွိတဲ့ Aတိုက္Aခံႏိုင္ငံေရးAဖြဲ႔ Aစည္းAားလံုးကလည္း တညီတၫြတ္တည္း ေထာက္ခံ
လိုက္ပါဖို႔ လိုAပ္ပါတယ္။
Aခ်ဳပ္Aားျဖင့္ဆိုရရင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္တ့ဲ နည္းလမ္းဆိုတာ Aရင္းAႏွီး ႀကီးႀကီးမားမား ေပးဆပ္ရတာျဖစ္
တဲ့Aတြက္ မတတ္သာတဲ့Aဆံုးမွ ေ႐ြးခ်ယ္ရတဲ့ ေဆးခါးႀကီးတခြက္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မယ့္
နည္းလမ္းAစား ႏွစ္Uီးႏွစ္ဘက္ ေျပျပလည္လည္နဲ႔ သက္သက္သာသာျဖစ္မယ့္ လမ္းကိုပဲ ဘယ္သူမဆို လုပ္
ေဆာင္ခ်င္မွာပါ။ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ တေလွ်ာက္လံုး ေပ်ာ့ေပ်ာင္းညင္သာတဲ့ လမ္းကိုပဲ ေ႐ြး
ခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ AခုAခ်ိန္မွာေတာ့ မိုက္လံုးႀကီးတဲ့ နAဖေၾကာင့္ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ

Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ Aတိုက္AခံAင္AားစုေတြAတြက္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ ေနာက္ဆံုးလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္႐ံုမွ
တပါး Aျခားမရွိၿပီဆိုတဲ့ AေျခAေနကို ဆုိက္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

(ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္၊ ေမလ၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္)

တိုက္ခ်ိန္တန္ၿပီ
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔ကစၿပီး ျမန္မာျပည္Aႏွံ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေဒသAသီးသီးမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရ
စီAေရးေတာ္ပံု ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲႀကီးဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းမွာ Aရွိန္Aဟုန္ ေတာ္ေတာ္
ျမင့္မားလာခဲ့တယ္။ မဆလAစိုးရလက္ထဲမွာ Aာဏာစက္ဆိုတာ လံုး၀မရွိေတာ့သေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ။ ၿမိဳ႕
တိုင္းနယ္တိုင္းမွာ သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ သပိတ္ေကာ္မတီ၀င္ေတြ လက္တၿဲြ ပီး Aုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကရတယ္။ AဲဒီA
ခ်ိန္Aထိ စစ္တပ္က ဘယ္ဘက္ကိုမွ ၀င္မပါဘဲ ၾကားေနခဲ့တယ္။ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ Aတိုက္Aခံေခါင္းေဆာင္
ေတြ စုေပါင္းၿပီး မဆလAစိုးရထံ ၾကားျဖတ္Aစိုးရဖြဲ႔ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနခဲ့တယ္။ မဆလAစိုးရဟာ Aာဏာ
စက္မရွိေတာ့ေပမယ့္ Aတိုက္Aခံေတြ ေတာင္းဆိုတာကိုလည္း မလိုက္ေလ်ာဘဲ တင္းခံေနခဲ့တယ္။ Aဲဒီလို
ေတာင္းဆိုရင္းနဲ႔ ဆႏၵျပတဲ့ရက္ေတြ ရွည္ၾကာလာခဲ့ၿပီး တိုက္ပြဲက Aီလည္လည္ ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။
AဲဒီAခ်ိန္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က Aာဏာရွင္ဗိုလ္ေန၀င္းUီးေဆာင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီရဲ႕ Aာဏာသိမ္း
ျခင္းကိုခံခဲ့ရတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Uီးႏုက သူ႔ဆီက ဗိုလ္ေန၀င္း လက္နက္Aားကိုးနဲ႔ သိမ္းယူခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံ
ေတာ္Aာဏာကို ျပန္လည္ရယူလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာလိုက္ၿပီး Aစိုးရ
Aဖြဲ႔စာရင္းပါ တပါတည္း ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို (၆) လAတြင္း က်င္းပေပးမယ္လို႔လည္း
ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးAကင္းပါးသူက မဆလAစိုးရရဲ႕ သမၼတျဖစ္တဲ့
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္လို႔ ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းUီးႏုရဲ႕ ေျခ
လွမ္းကို ခ်က္ခ်င္းရိပ္မိတယ္။ UီးႏုAစိုးရAဖြဲ႔ေၾကညာတာကို ျပည္တြင္းက Aဖြဲ႔Aစည္းAသီးသီးနဲ႔ ႏိုင္ငံတ
ကာက တၿပိဳင္နက္ေထာက္ခံလိုက္ရင္ သူ႔ရဲ႕မဆလAစိုးရ ျပဳတ္က်ေတာ့မယ္ဆိုတာကို လံုး၀သေဘာေပါက္
တယ္။
Aဲဒီလို သေဘာေပါက္တဲ့Aတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပက Uီးႏုရဲ႕AစိုးရAဖြဲ႔ကို ေထာက္ခံသင့္မသင့္ ခ်ိန္ဆေန
ၾကခ်ိန္မွာပဲ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ AေရးေပၚAစည္းAေ၀း ေခၚယူတဲ့Aေၾကာင္း
Aလ်င္Aျမန္ ေၾကညာခဲ့တယ္။ AဲဒီAခ်ိန္တုနး္ က ဆႏၵျပပြဲေတြျဖစ္ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြ ျပတ္
ေတာက္ေနတာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္Aစည္းAေ၀း Aတုႀကီးကို ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္တေယာက္ Aေရးေပၚက်င္းပၿပီး ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံ
ၾကားက ထုတ္လႊင့္ခဲ့ရတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ႐ုပ္ပ်က္သလဲဆိုရင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ မိန္႔ခြန္းေျပာ
တာကိုပဲ ႐ိုက္ကူးၿပီး Aရင္လႊတ္ေတာ္Aစည္းAေ၀းေတြတုန္းက တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ပံုေတြနဲ႔ ျဖတ္ညႇပ္ကပ္လုပ္ၿပီး လႊင့္ထုတ္ခဲ့တာပါ။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ဟာ Uီးႏုရဲ႕
တိုက္ကြက္ကို Aလြန္ပဲ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔တယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္တယ္။
ဒါေပမယ့္ Uီးႏု Aဲဒီလို စင္ၿပိဳင္AစိုးရAဖြဲ႔ေၾကညာတာကို Aတုိက္Aခံေတြထဲမွာ တခ်ဳိ႕Aဖြဲ႔ေတြ၊ တခ်ဳိ႕ေခါင္း
ေဆာင္ေတြက ပြဲလန္႔ဖ်ာခင္းတယ္လို႔ Aထင္Aျမင္မွားၿပီး မေထာက္ခံတဲ့Aတြက္ေၾကာင့္ Uီးႏုရဲ႕ စင္ၿပိဳင္A
စိုးရဖြဲ႔စည္းမႈတိုက္ကြက္ဟာ ေAာင္ျမင္မႈမရဘဲျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ တကယ္ေတာ့ Uီးႏုဟာ Aာဏာမက္ေမာလို႔ မ
ဟုတ္ဘဲ Aီေနတဲ့ ဆႏၵျပပြဲႀကီးကို Aဆံုးသတ္ေပးဖို႔ ႏိုင္ငံေရးAဆင့္တဆင့္ ျမႇင့္လိုက္တာပါ။ Aာဏာမ
မက္ေမာလို႔လည္း (၆) လAတြင္း လြတ္လပ္ၿပီး တရာမွ်တတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမယ္လို႔ တပါတည္း
ေၾကညာခဲ့တာပါ။ Aတိုက္AခံAဖြဲ႔ေတြAားလံုးကသာ တညီတၫြတ္တည္း ေထာက္ခံမႈေပးခဲ့ရင္ AဲဒီAခ်ိန္
ကတည္းက မဆလAစိုးရျပဳတ္က်ၿပီး ျပည္သူလူထုတင္ေျမႇာက္တဲ့ Aရပ္သားAစိုးရ ေစာစီးစြာေပၚထြန္းခဲ့
မွာပါ။
Aဲဒီတိုက္ကက
ြ ္ကို ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က သိျမင္ၿပီး UီးႏုAစိုးရဖြဲ႔တာ မေAာင္ျမင္ေAာင္ ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္ AေရးေပၚAစည္းAေ၀းမိန္႔ခြန္းမွာ (၃) လAတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမယ္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ

Aေဆာက္AAံုႀကီးကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးႀကီး Aုတ္ျမစ္ခ်ၾကရေAာင္လို႔ မက္လံုးေပးေျပာၾကားခဲ့ရတာပါ။ ဒါေပ
မယ့္ Aတိုက္Aခံေတြဘက္က Uီးႏုစင္ၿပိဳင္Aစိုးရကိုလည္း တညီတၫြတ္တည္း မေထာက္ခံ၊ ေဒါက္တာ
ေမာင္ေမာင္ မက္လံုးေပးတာကိုလည္း လက္မခံဘဲ စင္ၿပိဳင္Aစိုးရဖြဲ႔ေပးဖို႔သာ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုေနခဲ့
တယ္။ Aဲဒီလို ဆက္လက္ေတာင္းဆိုေနစU္မွာပဲ သူခုိးလက္က သူ၀ွက္လုဆိုသလို ႏိုင္ငံေတာ္Aာဏာကို န
၀တစစ္Aုပ္စုက လက္နက္Aားကိုးနဲ႔ သိမ္းယူခဲ့ပါေတာ့တယ္။
AဲဒီAခ်ိန္မွာ ၾကားေနေနတဲ့ စစ္တပ္က Aာဏာသိမ္းရဲသြားတဲ့ Aေၾကာင္းAရင္းေတြထဲမွာ Aတိုက္Aခံ
Aုပ္စုေတြ ညီၫတ
ြ ္မႈမရွိေတာ့တာကို သိရွိသြားတာကလည္း AဓိကAခ်က္Aေနနဲ႔ ပါ၀င္မယ္လို႔ ယူဆပါ
တယ္။ ဒီကေန႔Aခ်ိန္ထိလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိတဲ့ Aတိုက္AခံAုပ္စုေတြၾကားမွာ Aဓိကျဖစ္ေနတဲ့ ျပ
ႆနာက ညီၫတ
ြ ္မႈမရွိဘဲ တေယာက္တေပါက္ ထင္ရာျမင္ရာ လုပ္ေနၾကတ့က
ဲ ိစၥပါပဲ။ AဲဒီAခ်က္ကို နAဖ
က Aခြင့္ေကာင္းယူ Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတာပါ။
တကယ္က Uီးႏုစင္ၿပိဳင္Aစိုးရ ေၾကညာတာကို မေထာက္ခံသည့္တိုင္ Aတိုက္Aခံေခါင္းေဆာင္ေတြ ညီညီ
ၫြတ္ၫတ
ြ ္နဲ႔ ညိႇႏႈိင္းၿပီး စင္ၿပိဳင္Aစိုးရဖြဲ႔စည္းေၾကညာႏိုင္ခဲ့ရင္လည္း မဆလAစိုးရျပဳတ္က်မွာ ေသခ်ာေပါက္
ပါ။ Aဲဒီလို စင္ၿပိဳင္Aစုိးရေၾကညာၿပီး တိုက္ရမွာကို ဖြဲ႔ေပးဖို႔ ေတာင္းေနရင္းနဲ႔ ညီၫတ
ြ ္မႈၿပိဳကြဲၿပီး န၀တက်ား
ဆြဲတာကို ခံလိုက္ရတာပါ။ ဒါက ပထမဆံုးAႀကိမ္ ေတာင္းဆိုရင္းနဲ႔ က်႐ႈံးခဲ့ရတဲ့ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈႀကီးတခုပါ။
ဒုတိယAႀကိမ္ ေတာင္းဆိုရင္းနဲ႔ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရတဲ့ နစ္နာမႈကေတာ့ ၁၉၉၀ ျပည့္ ဇူလိုင္လ (၂၈၊၂၉) ရက္ေန႔ေတြ
မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဂႏီၶခန္းမAစည္းAေ၀းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ (၂ရ) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့
ပါတီစံုAေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ Aႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ Aမ်ဳးိသားဒီမိုကေရစီAဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္ေတြ စံုညီစြာတက္ေရာက္ၾကတဲ့ Aစည္းAေ၀းပြဲပါ။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ န၀တစစ္Aုပ္စုကလည္း ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ AေရAတြက္ရဲ႕ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္နဲ႔ Aျပတ္Aသတ္ Aႏိုင္ရခဲ့တဲ့ Aမ်ဳိးသား
ဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္က Uီးေဆာင္ၿပီး AစုိးရAဖြဲ႔ေၾကညာမွာကို စုိးရိမ္ေၾကာက္လန္႔လို႔ ၁/၉၀ Aမိန္႔ေၾကညာ
ခ်က္ကို ဇူလိုင္လ (၂၇) ရက္ေန႔မွာ တရက္ႀကိဳတင္ထုတ္ျပန္ၿပီး ဟန္႔တားခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထုက
လည္း Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္က AစိုးရAဖြဲ႔ေၾကညာရင္ တခဲနက္ေထာက္ခံAားေပးဖို႔ ဂႏၶီခန္းမAျပင္
ဘက္မွာ စု႐ံုးေရာက္ရွိေနခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးဖို႔ပဲ
ေတာင္းဆိုခဲ့လို႔ ပြဲသိမ္းမယ့္ Aခြင့္Aေရးတခု ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီး လူထုရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မျပည့္၀ဘဲျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။
န၀တစစ္Aုပ္စုဟာ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ AစိုးရAဖြဲ႔ေၾကညာမွာကို စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ၿပီး ၁/၉၀ ကို A
ေရးေပၚ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္ဆိုတာ AဲဒီAမိန္႔ေၾကညာစာ Aပိုဒ္ (၁၅) မွာပါတဲ့ ‘လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့ၾကသည့္
ကမၻာ့ႏိုင္ငံAသီးသီးတြင္ Aခ်ဳပ္AျခာAာဏာကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ရၿပီးမွသာ တိုင္းျပည္ျပည္ျပဳလႊတ္
ေတာ္ကို ေခၚယူ၍ ဖြဲ႔စည္းပံုAေျခခံUပေဒကို ေရးဆြဲၾကသည့္ AစU္Aလာရွိသည္’ ဆိုတဲ့ စာေၾကာင္းကို ဖတ္
ၾကည့္ရင္ သိသာထင္ရွားပါတယ္။ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္Aေနနဲ႔လည္း ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ေနရာ (၄၈၅) ေနရာမွာ (၃၉၂) ေနရာရရွိခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ AေရAတြက္ရဲ႕ (၈၀) ရာခို္င္
ႏႈန္းေက်ာ္တဲ့Aတြက္ ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြရဲ႕ က်င့္ထံုးAတိုင္း Aစိုးရတရပ္ကို ခိုင္မာစြာဖြဲ႔စည္းႏိုင္တဲ့
AေနAထားရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ န၀တေျခာက္လွန္႔တ့ဲ ၁/၉၀ ကို လိုက္နာၿပီး ျပည္သူ႔လႊတေ
္ တာ္ေခၚယူေရး
ကိုသာ ေတာင္းဆိုခဲ့လို႔ ဒုတိယAႀကိမ္ေျမာက္ ပြဲသိမ္းမယ့္AေနAထားကို လက္လႊတ္ခဲ့ရတဲ့ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈ
ႀကီးျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။
Aဲဒီေနာက္မွာေတာ့ စစ္Aုပ္စုက ဆက္တုိက္ဖိနင္းလာၿပီး Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေတာင္းဆိုခဲ့သမွ်ကို
Aႀကိမ္ႀကိမ္ လစ္လ်ဴ႐ႈခဲ့တာ ဒီကေန႔Aထိပါပဲ။ နAဖဘက္က သေဘာထားတင္းမာဆဲျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ဖိ
ႏွိပ္ျမဲဖိႏွိပ္ေနပါတယ္။ Aေလွ်ာ့ေပးမယ့္ Aရိပ္Aေယာင္ လံုး၀မေတြ႔ရဘဲ မိုက္တြင္းနက္နက္ဆက္တူးဖို႔ ျပင္

ေနတာကိုသာ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီတုိက္ပြဲကို (၁၇) ေက်ာ္တဲ့ၾကာAထိ Aၿပီးမသတ္ႏိုင္ေသးတဲ့ A
တြက္လည္း ျပည္သူေတြ Aတိဒုကၡ ေရာက္သထက္ေရာက္ေနၾကရပါၿပီ။
ျပည္သူေတြကေတာ့ AတံုးA႐ံုးလည္း ေသခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ လွည္းေနေလွေAာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္လည္း ဆႏၵျပ
ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ Aခြင့္Aာဏာကုန္ေပးတဲ့Aေနနဲ႔လည္း တခဲနက္ မဲေပးခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ။ Aခုလည္း နAဖကို Aားမ
တန္ မာန္ေလွ်ာ့ေပမယ့္ တိတ္တဆိတ္ ဆန္႔က်င္လ်က္ပါပဲ။ ျမန္မာျပည္လူထုေလာက္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ တာ
၀န္ေက်တဲ့ ျပည္သူေတြေတာ့ ကမၻာမွာ ရွိမယ္မထင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါကလည္း ျပည္သူေတြကို Aျပစ္ဖို႔ခ်င္တဲ့
ေလသံေတြ ၾကားၾကားေနရလို႔ ေျပာရတာပါ။ Aဲဒီေတာ့ ျပည္သူေတြ ထပ္ေသမွာစိုးလို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး
လမ္းစU္နဲ႔ Aေျဖရွာဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါဆုိတဲ့ (လက္ရွိAျပင္မွာ Uီးေဆာင္ေနတဲ့) Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီAဖြဲ႔
ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို (၁၇) ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာလာတဲ့Aခါမွာ ျပည္သူေတြေသမွာ စိုးတာလား ေခါင္းေဆာင္
ေတြ ကိုယ္တိုင္မစြန္႔စားခ်င္(risk မယူခ်င္) တာလားဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။
စစ္Aုပ္စုထံကို ေတာင္းဆိုေနတဲ့ လမ္းစU္ဟာ ထိေရာက္မႈမရွိဘူးဆိုတာကို (၁၇) ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ တိုက္ပြဲကာ
လက သက္ေသျပခဲ့ပါၿပီ။ ဒုကၡA၀၀ကို ခါးစည္းခံေနရတဲ့ လူထုကို ငဲ့ညာတဲ့Aေနနဲ႔ တိုက္ပြဲကို Aျမန္Aဆံုး
သတ္ဖို႔ ေတာင္းတဲ့လမ္းစU္ကို ရပ္သင့္ပါၿပီ။ Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြAေနနဲ႔ ေတာင္း
တဲ့ လမ္းစU္Aစား စစ္Aုပ္စုက ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ Aမိန္႔ေၾကညာစာAမွတ္ ၁/၉၀ Aပုိဒ္ (၁၅) ပါ စာသားA
တိုင္း Aခ်ဳပ္AျခာAာဏာကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ရၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုAေျခခံUပေဒေရးဆြဲ
ဖို႔Aတြက္ AစိုးရAဖြဲ႔ကို Aရင္ေၾကညာၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား တိုက္ပြဲ၀င္သင့္ၿပီလို႔ ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း A
ၾကံျပဳတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

(ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္)

လူထုAံုႂကြမႈ၊ Aဲန္Aယ္လ္ဒီနဲ႔ ဒီမိုကေရစီပြဲသိမ္း
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲကို Aဆံုးသတ္ပြဲသိမ္းဖို႔Aတြက္ လူထုAံုႂကြမႈနည္းနဲ႔သာ Aေျဖရွာဖို႔ရွိေတာ့
တယ္ဆိုတဲ့ Aဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈမ်ဳိးေတြကို Aခုေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူ၊ ေလ့လာ
Aကဲခတ္သူ Aေတာ္မ်ားမ်ား ဖြင့္ဟေျပာဆိုလာၾကပါၿပီ။ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုေန႔
Aထူးေၾကညာခ်က္နဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ (၁၆) ႏွစ္ျပည့္တဲ့ ေမလ (၂ရ) ရက္ေန႔ကို ေနာက္ဆံုးရက္ သတ္မွတ္ၿပီး
ေတာင္းဆိုတဲ့ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေတြကို နAဖစစ္Aုပ္က မလိုက္ေလ်ာတဲ့Aဆံုးမွာ လူထုAံုႂကြမႈဆိုတဲ့
Aသံေတြ ပိုၿပီးက်ယ္ေလာင္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
စာေရးဆရာ သတင္းစာဆရာမႀကီး လူထုေဒၚAမာကလည္း လူထုနည္းနဲ႔ Aေျဖရွာၾကဖို႔ ေလလိႈင္းကတဆင့္
ကမၻာသိ ေျပာဆိုလိုကပ
္ ါၿပီ။ စာေရးဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာကလည္း Aတိုက္AခံAင္Aားစုေတြ တပ္ေပါင္းစု
ဖြဲ႔ၿပီး ညီညီၫတ
ြ ္ၫတ
ြ ္ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကဖို႔ ဆရာႀကီးရဲ႕ (၈၇) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ပြဲမွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ပါ
ၿပီ။ မၾကာေသးခင္က ဘီဘီစီAသံလႊင့္ဌာနရဲ႕ AစီAစU္တခုျဖစ္တဲ့ ‘ေမးေျဖစရာ ဒီခ်ိန္ခါ’ AစီAစU္ကို
လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမတေနရာမွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့Aခါမွာလည္း လူထုAံုႂကြမႈျဖစ္ေAာင္ ပံုေဖာ္ဖို႔ Aဖြဲ႔A
စည္းေခါင္းေဆာင္ေတြAေနနဲ႔ ဘယ္လို ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ဳိးေတြ ခ်မွတ္ေပးမလဲ၊ လူထုAံုႂကြမႈျဖစ္လာ
ရင္ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္Aေနနဲ႔ ဘယ္Aခန္း၊ ဘယ္က႑က ရပ္တည္လႈပ္ရွားမွာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္း
ေတြနဲ႔ ညံစီေနခဲ့ပါတယ္။ မၾကာေသးမီက တကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပၿပီး Aေသခံတိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔ Aားထုတ္ခဲ့တဲ့
ေဒါက္တာဆလိုင္းထြန္းသန္းရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈဟာလည္း လူထုAံုႂကြမႈကို Uီးတည္ေစမယ့္ ႀကိဳးပမ္းမႈတရပ္ပါပဲ။ ဒီ
AေနAထားေတြကို ၾကည့္ျခင္းAားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ကလူAမ်ားစုဟာ လူထုAံုႂကြမႈနည္းနဲ႔ Aေျပာင္း
Aလဲျဖစ္ဖို႔ကိုပဲ Uီးတည္စU္းစားေနၾကၿပီဆိုတာ ေပၚလြင္ထင္ရွားေနပါတယ္။
လူထုAံုႂကြမႈဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တုန္းကလည္း ႏိုင္ငံAႏွံ႔ျဖစ္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီကေန႔Aထိ ဒီမိုကေရစီတိုက္
ပြဲကို Aဆံုးမသတ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္ Aဆံုးမသတ္ႏိုင္ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ Aေၾကာင္းAရင္းေတြကို ခြျဲ ခမ္း
စိတ္ျဖာၾကည့္မွ ေနာက္ထပ္လူထုAံုႂကြမႈျဖစ္လာရင္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ တိုက္ပြဲကို Aဆံုးသတ္ရမလဲဆိုတာကို
Aေျဖရွာေတြ႔ႏိုင္မာွ ျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီေတာ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တုန္းက လူထုAံုႂကြမႈျဖစ္ခဲ့တဲ့ AေနAထားနဲ႔ ဒီက
ေန႔ လူထုAံုႂကြမႈထပ္ျဖစ္ႏိုင္မယ့္ AေနAထားေတြ၊ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ျဖစ္လာႏိုင္မလဲဆိုတာေတြကို ႏိႈင္းယွU္
သံုးသပ္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Aဲသလို ႏႈိင္းယွU္သံုးသပ္ၾကည့္တဲ့Aခါ ေAာက္ပါAခ်က္ေတြ Aၾကမ္းဖ်U္း
ေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္။
(၁) ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ လူထုAံုႂကြမႈမွာ Uီးေဆာင္ပါတီမရွိဘူး၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ မေပၚေသးဘူး။
AခုAခ်ိန္မွာ လူထုAံုႂကြမႈျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ Uီးေဆာင္ပါတီျဖစ္တဲ့ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရွိေနၿပီ။
လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ Aျခားထင္ရွားတဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္တို႔လို ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္း
သားေခါင္းေဆာင္ေတြ Aဆင္သင့္ရွိေနၿပီျဖစ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြထဲမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာလူ
မ်ဳိးစုAလိုက္ ထင္ရွားတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေပၚေနၿပီျဖစ္တယ္။ ဒီတခါျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ လူထုAံုႂကြမႈမွာ Aဲဒီလို
Uီးေဆာင္ပါတီနဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြရွိေနျခင္းဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုAံုႂကြမႈထက္ Aားသာေစမယ့္ A
ခ်က္ျဖစ္တယ္။ Aဲဒီေခါင္းေဆာင္ေတြ စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီၫတ
ြ ္ၫတ
ြ ္ AေပးAယူမွ်မွ်နဲ႔ လူထုကို Uီး
ေဆာင္ၾကမယ္ဆိုရင္ လံုး၀UႆံုေAာင္ပြဲရမွာ ေသခ်ာတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြAေနနဲ႔ လူထုAံုႂကြမႈျဖစ္
လာရင္ ျပည္သူလူထုကို စနစ္တက် Uီးေဆာင္မႈေပးႏိုင္ဖို႔Aတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကရမွာျဖစ္တယ္။
(၂) ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ AေရးAခင္းျဖစ္ပြားစU္က Aတိုက္AခံAင္Aားစုေတြက မဆလAစိုးရထံ စင္ၿပိဳင္Aစိုးရဖြဲ႔
ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရင္း တိုက္ပြဲကာလရွည္လ်ားၿပီး ညီၫတ
ြ ္မႈၿပိဳကြဲကာ စစ္Aာဏာ႐ူးေတြရဲ႕ Aာဏာသိမ္းမႈကို
ခံခဲ့ရတယ္။ ဒီတခါလူထုAံုႂကြမႈျဖစ္ရင္ေတာ့ Aဆိုပါသင္ခန္းစာကိုယူၿပီး စင္ၿပိဳင္Aစိုးရကို Aလ်င္Aျမန္ဖဲြ႔

စည္းကာ တိုက္ပြဲ၀င္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ AဲဒီAတြက္ Aတိုက္Aခံေခါင္းေဆာင္ေတြၾကားမွာ ညီၫတ
ြ ္မႈကို A
လ်င္Aျမန္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ Aလြန္Aေရးႀကီးပါတယ္။
(၃) ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီလူထုAံုႂကြမႈႀကီးျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွာ တတိုင္းတျပည္လံုးAတိုင္းAတာနဲ႔ ဆႏၵျပပြဲ
ေတြျဖစ္မလာခင္ ေက်ာင္းသားေတြက AေရးAခင္းAဆင့္ဆင့္ကို Aနာခံၿပီး Uီးေဆာင္တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့တယ္။
ေသြးနဲ႔ Aသက္ကို Aရင္းတည္ၿပီး တိုက္ပြဲပံုသ႑ာန္ကို ဖန္တီးကာ ျပည္သူလူထုလိုက္ပါလာေAာင္ စည္း႐ံုး
လႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ AခုAခ်ိန္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ Aဲဒီလိုမ်ဳိး စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈ မလုပ္ႏိုင္ေစဖို႔A
တြက္ စစ္Aုပ္စုက တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေတြကို ပ်ံ႕က်ဲသာြ းေAာင္ စနစ္တက်ၿဖိဳခြဲၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ တ
စုတစည္းတည္းမရွိေAာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ စစ္Aုပ္စုက ၈၈ ေနာက္ပိုင္း မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား
ေတြကို ႏိုင္ငံေရးကြင္းဆက္ ျပတ္ႏိုင္သမွ်ျပတ္ေAာင္ ျဖတ္ထားတယ္။ Aျခားေသြးေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ေက်ာင္း
သားေတြကို ႏိုင္ငံေရးဘက္Aာ႐ံုမေရာက္ေAာင္ ဖန္တီးထားတယ္။
Aဲဒီေတာ့ ဒီတခါ လူထုAံုႂကြမႈျဖစ္ေပၚဖို႔Aတြက္ တုိက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းကို ပံုေဖာ္မယ့္ Aင္Aားစုဟာ ေက်ာင္း
သားေတြ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ Aလြန္နည္းတယ္လုိ႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ တိုက္ပြဲပံုသ႑ာန္ကို Uီးေဆာင္ပါတီျဖစ္တဲ့ A
မ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေဖာ္ရင္ေဖာ္၊ မေဖာ္ရင္ Aျခားမျမင္သာတဲ့ Aရပ္ဘက္ Aင္Aားစုေတြက
တိုက္ပြဲပံုသ႑ာန္ကို ဖန္တီးလိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ Aခ်ိန္တုန္းကထက္ ကုန္းေစ်းႏႈန္း
Aဆမတန္ႀကီးျမင့္ၿပီး ျပည္သူလူထုရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးနဲ႔ AျခားAေထြေထြAက်ပ္Aတည္းေတြ Aလြန္A
မင္း ႀကီးထြားလာမႈဟာ Aရပ္ဘက္ Aင္Aားစုေတြဘက္က စတင္ထႂကြလာေစႏိုင္တဲ့ AဓိကAေၾကာင္းA
ရင္းျဖစ္ပါတယ္။
(၄) လူထုAံုႂကြမႈနည္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲကို Aဆံုးသတ္ႏိုင္ဖို႔Aတြက္ တိုက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းကို ခ်ေပးမယ့္
Aင္Aားစုဟာ Uီးေဆာင္ပါတီျဖစ္တဲ့ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျဖစ္ရင္ Aေကာင္းဆံုးပဲလို႔ ျမင္မိပါတယ္။
Aဲဒါမွ ျပည္သူလူထုနဲ႔ Aဲန္Aယ္လ္ဒီပါတီၾကားမွာ Aက္ေၾကာင္းမထင္ဘဲ Aေကာင္းဘက္ကို ေရရွည္Uီး
တည္မယ့္ AေနAထားေတြ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ Aဲသလိုမဟုတ္ဘဲ မျမင္သာတဲ့ Aရပ္ဘက္ Aင္
Aားစုေတြက တိုက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းကို စတင္ပံုေဖာ္ၿပီး လူထုAံုႂကြမႈျဖစ္လာတဲ့Aခါမွ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ
Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၀င္ရပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ၿမီးဆြဲလို႔ Aထင္ခံရႏိုင္ၿပီး Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္Aတြက္ Aႏၱရာယ္ရွိတယ္လို႔
ျမင္မိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတုန္းက Aားကိုးတႀကီးနဲ႔ တခဲနက္မဲေပးခဲ့
တဲ့ ျပည္သူလထ
ူ ုဟာ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေပၚ AႀကီးAက်ယ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့မႈေတြAတြက္ စိတ္
ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ AေနAထားမ်ဳိးေတြ ရွိလာႏိုင္လို႔ပါပဲ။
Aခ်ဳပ္Aားျဖင့္ဆိုရရင္ေတာ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး ပြဲသိမ္းတိုက္ပြဲဟာ စစ္Aုပ္စုရဲ႕ မိုက္တြင္းနက္မႈေၾကာင့္
လူထုAံုႂကြမႈနည္းနဲ႔သာ Aေျပာင္းAလဲဆီကို Uီးတည္ႏိုငတ
္ ဲ့ AေျခAေနမ်ဳိးကို ဆိုက္ေရာက္ေနပါၿပီ။ ႏိုင္ငံ
ေရးလႈပ္ရွားသူ၊ Aကဲခတ္သူ Aေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း လူထုAံုႂကြမႈျဖစ္လာေတာ့မယ့္ Aေရးကို ႀကိဳတင္
တြက္ဆေနၾကပါၿပီ။ စစ္Aုပ္စုကိုယ္တိုင္ကလည္း လူထုAံုႂကြျဖစ္လာႏိုင္တဲ့Aေရးကို ႀကိဳေတြးၿပီး ၾကပ္ေျပး
ကို ေခြးေျပး၀က္ေျပး ေျပးသြားပါၿပီ။ လူထုAံုႂကြမႈျဖစ္လာရင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တုန္းကလို Aစိုးရယႏၱရားေတြ ရပ္
မသြားေAာင္ ႀကိဳတင္စီစU္ၿပီး လူထုAံုႂကြမႈကို ခုခံဖို႔ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။ Aဲဒီေတာ့ မလြဲမေသြျဖစ္လာဖို႔ရွိေနတဲ့
လူထုAံုႂကြမႈႀကီးကို ၀႐ုန္းသုန္းကားနဲ႔ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ မျဖစ္ေစဖို႔Aတြက္ လက္ရွိျပင္ပမွာရွိေနတဲ့ Aမ်ဳိး
သားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ AျခားAတိုက္Aခံ Aဖြဲ႔Aစည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ တိုင္ပင္ညႇိ
ႏႈိင္းၿပီး တိုက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းကို Aခ်ိန္မီခ်ေပးသင့္ၿပီလို႔ ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

(ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္)

ဗီလိန္နAဖ၊ ဒီပဲယင္းေလာ့ခ္၊ စကၠဲန္းလီဒါ
ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္Aံ့ေက်ာ္ကို လူၾကမ္းလူယုတ္မာ (villain) Aျဖစ္နဲ႔ပဲ လူသိမ်ားၾက
တယ္။ ဇာတ္ကားတခ်ဳိ႕မွာ လူေကာင္းေနရာကေန ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ေပမယ့္ လူၾကမ္းလူယုတ္မာAျဖစ္ သ
႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ ဇာတ္ကားကမ်ားေနေတာ့ Aံ့ေက်ာ္ေဟ့ဆိုရင္ ပရိသတ္ေတြက ဗီလိန္Aျဖစ္သာ မ်က္စိထဲ
ေျပးျမင္ေနၾကေတာ့တယ္။ Aခုလည္း နAဖစစ္Aုပ္စုဟာ Aံ့ေက်ာ္လိုပဲ ‘ႏိုင္ငံေရးဗီလိန္’ ျဖစ္ေနေပၿပီ။ ျပည္
သူလူထုက ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕၊ ႏိုင္ငံတကာက ေAာ့ေၾကာလန္၊ Aာဆီယံကပင္ ခ်U္တင္တင္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတကာ
Aသိုင္းA၀ိုင္းမွာေရာ ျပည္တြင္းမွာပါ ႏိုင္ငံေရးဗီလိန္ျဖစ္ေနခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းAေတာ္ၾကာလွေပါ့။
တကယ္ေတာ့ နAဖစစ္Aုပ္စုမွာလည္း မင္းသားျဖစ္ခ်င္ရင္ ျဖစ္လို႔ရတဲ့ AေနAထားေတြ ရွိခဲပ
့ ါတယ္။
(၁) ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီAေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ မဲAျပတ္Aသတ္နဲ႔Aႏိုင္ရခဲ့တဲ့ Aမ်ဳိး
သားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ေပးထားတဲ့ကတိက၀တ္Aတိုင္း လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္ Aာဏာလႊဲေပးခဲ့ရင္
(၂) လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ ထြက္ေပါက္ေပးထားတဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး တံခါးေပါက္က
ေန ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိထြက္ခဲ့ရင္ ႏိုင္ငံတကာမွာေရာ ျပည္တြင္းမွာပါ မင္းသားAျဖစ္နဲ႔ လက္ခုပ္လက္၀ါးတီး
Aားေပးခံရမွာ AေသAခ်ာပါပဲ။
Aဲဒီလို Aခြင့္Aခါေကာင္းေတြကို AရAမိမယူခဲ့တဲ့ နAဖစစ္Aုပ္စုဟာ AခုAခါမွာေတာ့ ဗီလိန္ဘ၀နဲ႔ ေခြး
တိုးေပါက္က ထြက္ရမယ့္AေနAထားကို ဆိုက္ေရာက္ေနပါၿပီ။ နAဖစစ္Aုပ္စုဟာ မင္းသားလုပ္ခ်င္ေပမယ့္
လုပ္လို႔မရတဲ့ AေျခAေနေတြျဖစ္ေနလို႔လား၊ မင္းသားလုပ္လို႔ရတဲ့ AေျခAေနေတြကို တကယ္ပဲ မသိခဲ့လို႔
လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဗီလိန္လုပ္ရတဲ့ AေနAထားကပဲ AေနAစား ပိုေခ်ာင္လို႔ပဲလားမသိ၊ AာဏာAမဲ႐ိုးကို
ကိုက္ခ်ီၿပီး ဗီလိန္Aျဖစ္နဲ႔ တခ်ိန္လံုးမာန္မေ
ဲ နတာကိုပဲေတြ႔ရတယ္။
တကယ္ေတာ့ နAဖစစ္Aုပ္စုAတြင္းမွာလည္း ဖိလစ္ပိုင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဖီဒယ္ရာမို႔စ္လုိ မင္းသားလုပ္ခ်ဳပ္
တဲ့၊ AေတြးAေခၚေကာင္းတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြလည္း ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aာဏာရွင္ဗိုလ္ေန၀င္း
လက္ထက္ကတည္းက စစ္တပ္မွာ သူ႔လို ပါ၀ါျပည့္ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္မယ့္သူေတြကို Aဆင့္ဆင့္ မပ်ဳိးေထာင္ဘဲ သူ
နဲ႔ ရာထူးAဆင့္Aတန္း Aလွမ္းကြာတဲ့ သူမသာကိုယ္မသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကိုသာ မ်ားမ်ားစားစား ေမြးျမဴခဲ့
တာကလည္း မင္းသားလုပ္ခ်င္ သူဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား မင္းသားလုပ္ခြင့္မသာတဲ့ Aခ်က္တခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒါဟာလည္း Aာဏာရွင္ေတြရဲ႕ သဘာ၀Aတိုင္း သူတို႔Aာဏာတည္ျမဲေရးAတြက္ (သူတို႔ကို Aာဏာျပန္မ
သိမ္းႏိုင္ေရးAတြက္) ကို UီးစားေပးစU္းစားၿပီး စစ္တပ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ Aက်ဳိး
ဆက္ျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီေတာ့ ဒီကေန႔စစ္တပ္မွာ ျဖစ္ေနတာက ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊမွာလည္း Aာဏာပါ၀ါကုန္မ
ရွိ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေAးမွာလည္း Aာဏာပါ၀ါကုန္မရွိနဲ႔ Aေရးႀကီးတဲ့ ေနရာေတြကို သူ႔လူကိုယ့္လူ UီးေAာင္
ထိုးထည့္ၿပီး ကိုယ့္ေနရာကိုယ္ ေ႐ြ႕မသြားေAာင္ မွင္ေသေသနဲ႔ ေနေနရတဲ့ AေနAထားျဖစ္ေနပါတယ္။ Aဲ
ဒီလိုAေျခAေနမ်ဳိးဆိုက္ေနလို႔ ဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွ မင္းသားလုပ္ခြင့္မသာတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ နAဖစစ္Aုပ္စု၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္Aေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ Aာဏာရဲ႕Aရသာကို သိေန
တဲ့Aတြက္ Aာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမလုပ္ခ်င္ဘဲ ေပခံေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ AခုA
ခ်ိန္မွာ ကိုယ္Aုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စစ္တိုင္းေတြမွာ နယ္စားပယ္စားေတြလိုမင္းမူတဲ့ စစ္တိုင္းမွဴးေတြထဲမွာလည္း ဒီမိုက
ေရစီေခတ္ေရာက္ရင္ ဒီလိုAခြင့္Aေရးမ်ဳိးေတြ ရမွာမဟုတ္ေတာ့လို႔ ရတုန္းလက္မလႊတ္ေတာ့ဘူး၊ ျဖစ္ခ်င္ရာ
ျဖစ္ဆိုၿပီး မိုက္မိုက္မဲမဲ ေတြးေခၚလုပ္ကိုင္ေနသူေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္ (Aခုေနာက္ေပါက္ တိုင္းမွဴးေတြက တိုင္း
မွဴးဆုိေပမယ့္ ေတြးတတ္ေခၚတတ္တဲ့ AသိUာဏ္ကနည္းၿပီး တိုက္တတ္ခုိက္တတ္တဲ့ လူမိုက္သာသာ A

ရည္Aခ်င္းေလာက္ပဲ ရွိၾကတာကလား)။ Aဲဒီလို Aာဏာလက္မလႊတ္ရေရးကို Uီးတည္ၿပီး ဆင္ကန္းေတာ
တိုး လုပ္ေဆာင္ခဲ့လို႔လည္း ဒီပဲယင္းလူသတ္ပြဲ (killing field) ျဖစ္ရပ္ႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ န
Aဖစစ္Aုပ္စု Aတြင္းစည္းမွာေတာင္ ဒီပဲယင္းလူသတ္ပြဲ လုပ္ေဆာင္တာကို မသိလိုက္တ့ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရွိ
တယ္ဆုိတာကို တြက္ဆရင္ သူတို႔Aထဲမွာလည္း ကိုယ့္Aိုင္ဒီယာနဲ႔ကိုယ္ ထင္ရာစိုင္းေနၾကတယ္ဆိုတာ ေပၚ
လြင္ေနျပန္တယ္။ ဘယ္လိုပဲ ထင္ရာစိုင္းစိုင္း၊ ဘယ္သူပဲ ထင္ရာစိုင္းစိုင္း နာမည္ပ်က္ Aရွက္ရတာကေတာ့
စစ္တပ္တတပ္လံုးပါပဲ။
ေနာက္တခ်က္က နAဖစစ္Aုပ္စုဟာ သူတို႔က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ျပစ္မႈေတြ Aဆမတန္မ်ားေနတဲ့Aတြက္ ခံု႐ံုးတင္
Aျပစ္ေပးAေရးယူခံရမွာကို Aေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး မလုပ္ခ်င္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါ
တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ေခ်ာင္ပိတ္မိေနတဲ့ေခြးလို ခံကိုက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ AဲဒီလိုAေနAထားမွာ Uီး
ေႏွာက္မရွိတဲ့ စစ္ဗိုလ္တစု Aေကာက္ၾကံလိုက္တ့ဲ ဒီပဲယင္းေလာ့ခ္ (lock) က်ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဟာ
ပိုၿပီး Aလွမ္းေ၀းခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ Aဲဒီေတာ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ ဒီပဲယင္းေလာ့ခ္က်ေနတာကို
ဖြင့္ၿပီး လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္မွျဖစ္မွာပါ။ ဒီပဲယင္းေလာ့ခ္က်ေနတာကို ဖြင့္ဖိုဆို
တာလည္း နAဖစစ္Aုပ္စုAဖို႔ မေတြးရဲစရာ AေနAထားပါ။
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္လိုကၿ္ ပီဆုိတာနဲ႔ နAဖဟာ Aဲဒီလူသတ္ကြင္း (killing field) AမႈAခင္း
ႀကီးကို ရွင္းရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ AဲဒီEရာမAမႈAခင္းႀကီးကို မရွင္းခ်င္ မရွင္းႏိုင္လို႔လည္း ေဒၚေAာင္ဆန္း
စုၾကည္ကို ေနAိမ္Aက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ (မထားခ်င္ခ်င္၊ ထားခ်င္ခ်င္) ဆက္ထားေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီေတာ့
ဒီပဲယင္းေလာ့ခ္ဟာ က်ျမဲက်ေနUီးမယ့္ AေနAထားပါပဲ။ Aဲဒီ ဒီပဲယင္းေလာ့ခ္က်ေနတာကို နAဖဘက္က
ဘယ္လိုမွ မဖြင့္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဖြင့္ႏိုင္တ့န
ဲ ည္းလမ္းက တခုပဲရွိပါေတာ့တယ္။ Aဲဒါကေတာ့ လူထုAံုႂကြမႈ
နည္းလမ္းပါပဲ။ ဒီနည္းနဲ႔ဖြင့္မွပဲ ပြင့္ေတာ့မယ့္AေနAထားကို ဆိုက္ေရာက္ေနပါၿပီ။
Aဲဒီေတာ့ နAဖက ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးမယ့္AေနAထားမရွိဘူးဆိုရင္ AံုႂကြAံ့ဆဲဆဲလူထု
ကို ေခါင္းေဆာင္ဖို႔Aတြက္ ႏိုင္ငံတကာကေရာ လူထုကပါ AသိAမွတ္ျပဳတဲ့ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ (second

leader) ရဲ႕ Aခန္းက႑က Aေရးပါလာပါၿပီ။ Aဲဒီစကၠန
ဲ ္းလီဒါဟာ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထဲကပဲ
ေပၚလာမလား၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေတြထဲပဲ ျဖစ္မလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ AေနAထားပါ။ တ
ကယ္လို႔ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထဲက စကၠန
ဲ ္းလီဒါ ေပၚမလာဘူးဆိုရင္ေတာ့ လက္ရွိAေနAထားမွာ
လူထုကို ေခါင္းေဆာင္ဖို႔Aတြက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားAုပ္စုထဲက တေယာက္ကိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္ရေတာ့မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။
လူထုကလည္း Aခုလို Aက်ပ္Aတည္းဆိုက္ေနတဲ့Aခ်ိန္မွာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေတြထဲက တUီးကို
Aေမွ်ာ္လင့္ႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါၿပီ။ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးAတြက္ ႐ြပ္႐ြပ္ခြၽံခြၽံ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ Uီး
ေဆာင္သြားခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕ Aသက္A႐ြယ္ Aပိုင္းAျခားနဲ႔ ႏိႈင္းစာရင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္း
သားေတြရဲ႕ Aသက္Aရြယ္Aပိုင္းAျခားဟာ ပိုၿပီးရင့္က်က္တဲ့ AေနAထားကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ Aဲဒါေၾကာင့္
၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေတြAေနနဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚ ေAာင္ဆန္းစုၾကည္ Aက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနခ်ိန္မွာ
Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို support လုပ္႐ံုပဲလုပ္တဲ့ AေနAထားကေန လိုAပ္ရင္ Uီးေဆာင္က႑
(leading role) ကို တာ၀န္ယူႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြရွာေဖြၿပီး စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားသင့္ၿပီလုိ႔ Aၾကံျပဳလို
ပါတယ္။ ဒါဟာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ပခံုးေပၚ မလြဲမေသြ က်ေရာက္လာတဲ့ သမိုင္းေပးတာ၀န္
လည္းျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရပါတယ္။

(ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္)

လူထုAံုႂကြမႈကသာ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ကို Aျမစ္ျပတ္ေစမည္
AာဆီယံAဖြဲ႔ႀကီးကေတာ့ AႀကီးAက်ယ္ ေႁမြဖမ္းေနေလၿပီ။ နAဖစစ္Aစိုးရဆိုတဲ့ ေႁမြေပြးတေကာင္ကို
ဆက္ပိုက္ထားလည္းAခက္ လႊတ္လိုက္ျပန္ရင္လည္းAခက္ ဆိုတဲ့Aျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ တိုးေနေလၿပီ။ ဆက္ပိုက္ထား
ျပန္ရင္လည္း AာဆီယံAဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြAေနနဲ႔ နAဖဆိုတဲ့ ငါးခံုးမတေကာင္ေၾကာင့္ တေလွလံုးပုပ္ရမယ့္
Aျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ တိုးေနလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္Aတြင္းမွာ မတရားဖိႏွိပ္Aုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး လူ႔Aခြင့္AေရးAခ်ဳိး
ေဖာက္ဆံုး Aစိုးရျဖစ္တဲ့ နAဖေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာ AာဆီယံAဖြဲ႔ႀကီးဟာ Aလြန္Aမင္း
မ်က္ႏွာပ်က္ Aရွက္ရလ်က္ရွိပါတယ္။
ဇူလိုင္လထဲမွာပဲ Uေရာပသမဂၢ(Aီးယူ)Aဖြဲ႔ရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရးAႀကီးAကဲျဖစ္တဲ့ ပီတာမင္ဒယ္လ္ဆန္က Aီး
ယူAဖြဲ႔ႀကီးAေနနဲ႔ AာဆီယံAဖြဲ႔နဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခ်င္ေပမယ့္ ျမန္မာ
စစ္Aစိုးရဟာ လူ႔Aခြင့္Aေရးခ်ဳိးေဖာက္ေနတဲ့ မွတ္တမ္းေတြ ရွိေနတဲ့Aတြက္ေၾကာင့္ရယ္၊ ဒီမိုကေရစီေဖာ္
ေဆာင္ေရးမွာ လစ္ဟင္းမႈေတြ ရွိတာေၾကာင့္ရယ္ ျပႆနာျဖစ္ေနရတယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့တာကိုၾကည့္ရင္ Aာ
ဆီယံAဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ Aခြင့္Aေရးေတြဟာ နAဖစစ္Aစိုးရေၾကာင့္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးလ်က္ရွိ
တာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။ Aထူးသျဖင့္ AာဆီယံAဖြဲ႔ဟာ Aေမရိကန္နဲ႔ Aေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဖိAားေပးမႈ
ကို AႀကီးAက်ယ္ ရင္ဆိုင္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။
လႊတ္လိုက္ျပန္ရင္လည္းAခက္ ဆိုတာကေတာ့ နAဖကို AာဆီယံAဖြဲ႔ႀကီးက ထုတ္လိုက္ရင္ ဘိန္းစား
ပစၥည္းေရာင္းသလို ရတဲ့ေစ်းနဲ႔ ရွိတာAကုန္ထုတ္ေရာင္းေနတဲ့ နAဖစစ္Aစိုးရဆီက ခပ္ေခ်ာင္ေခ်ာင္ေစ်းနဲ႔
ရစရာရွိတဲ့ သဘာ၀Aရင္းAျမစ္ေတြ လက္လႊတ္ဆံုး႐ႈံးရမွာကို စိုးရိမ္တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ AဲဒါAျပင္ န
Aဖစစ္Aုပ္စုရဲ႕ Aဆင္ျခင္မဲ့ ဖိႏွိပ္Aုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ Aိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြထဲ Aစုလိုက္Aျပံဳလိုက္ ထြက္ေျပး
စိမ့္၀င္လာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႀကီးေတြကို ထမ္းထားရမွာရယ္၊ Aဲဒီကတဆင့္
ေဒသAတြင္းမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈေတြ၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းေတြ Aဆမတန္ႀကီး
ထြားလာၿပီး Aိပ္ခ်္Aိုင္ဗ၊ီြ ေAAိုင္ဒီAက္စ္ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာမွာကို Aထူးတလည္ စိုး
ရိမ္တာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
Aဲဒါေၾကာင့္မို႔ AာဆီယံAဖြဲ႔ဟာ နAဖစစ္Aုပ္စုကို ဒီမိုကေရစီAသြင္ေဖာ္ေဆာင္လာေစဖို႔ Aျပဳသေဘာ
ေဆာင္တဲ့ ခ်U္းကပ္မႈမ်ဳိးနဲ႔ ႏွစ္Aေတာ္ၾကာ ႀကိဳးစားၾကည့္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ နAဖက Aာဆီယံရဲ႕ တိုက္
တြန္းမႈကို ဂ႐ုမစိုက္Aေရးမလုပ္ဘဲ AာဆီယံAလွည့က
္ ် Uကၠ႒ေနရာကိုပင္ မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ စြန္႔လႊတ္
ကာ Aတိုက္AခံAင္Aားစုေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူAမ်ားစုက လက္မခံတဲ့ လမ္းျပေျမပံု (၇) ခ်က္ကိုပဲ
Aခ်ိန္ဆြဲတဲ့Aေနနဲ႔ Aေယာင္ျပ ဆက္လုပ္ေနခဲ့တယ္။
Aတိုက္Aခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားေတြAားလံုးကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း
ထားရာက ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးAျမန္လုပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈကိုလည္း Aေကာင္
Aထည္မေဖာ္ဘဲ တုံဏိွဘာေ၀လုပ္ေနခဲ့တယ္။ Aလည္Aပတ္လာ ေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ Aင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဆူစီ
လိုဘန္ဘန္ယူဒိုယိုႏို၊ မေလးရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆာရက္ဟာမစ္Aယ္ဘာနဲ႔ ကုလသမဂၢ AေထြေထြA
တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ကုိယစ
္ ားလွယ္ မစၥတာဂမ္ဘာရီတို႔ Aားလံုးကိုလည္း လမ္းျပေျမပံု (၇) ခ်က္ကိုပဲ ထပ္တ
လဲလဲ ႐ြတ္ျပကာ ေက်ာသတ္ၿပီး ျပန္လႊတ္ခဲ့တယ္။
Aခုေနာက္ဆံုးသြားခဲ့တဲ့ AာဆီယံAလွည့္က်Uကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Aယ္လ္ဘာတို႐ိုျမဴ
လိုရဲ႕ ခရီးစU္ဟာလည္း လမ္းျပေျမပံု (၇) ခ်က္ကို Aျမန္ဆံုး Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ပါ့မယ္ဆိုတဲ့ နAဖရဲ႕
လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈေAာက္မွာပဲ ၿပီးဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ AဲဒါAျပင္ နAဖက ကုလသမဂၢ AေထြေထြAတြင္း

ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကိုဖီAာနန္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကို Aလည္Aပတ္လာေရာက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚထားပါ
တယ္ဆိုတဲ့ Aခ်ဳိသတ္မႈနဲ႔ မက္လံုးေပးလိုက္ပါေသးတယ္။ ဒါကလည္း ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ A
ျပစ္ေပး Aေရးယူခံရမွာကို Aခ်ိန္ဆြဲလွည့္စားဖို႔Aတြက္ မတတ္သာလို႔ ဖိတ္ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒါ
ေၾကာင္မို႔ ကုလသမဂၢက ကိုယ္စားလွယ္လာရင္သာ ႏိုင္ငံတကားဖိAားကို ေခတၱခဏေရွာင္လဖ
ႊဲ ို႔Aတြက္ A
တိုက္Aခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ခဏတျဖဳတ္ ေပးေတြ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ Aာဆီယံက ေခါင္း
ေဆာင္ေတြကိုဆို လံုး၀ေပးေတြ႔တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ နAဖAေနနဲ႔ AာဆီယံAဖြဲ႔ႀကီးကို ဂ႐ုမစိုက္ဘူးဆို
တာ ေပၚလြင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ နAဖစစ္Aုပ္စုဟာ မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္နဲ႔လမ
ိ ္ၿပီး Aခ်ိန္ဆဲြတဲ့ Aတတ္ကို Aထူးတလည္
ကြၽမ္းက်င္ေနပါၿပီ။ Aေရလည္ထူေနပါၿပီ။ Aရွက္ကုန္တာလည္း ဂိတ္ဆံုးေနပါၿပီ။ AာဆီယံAဖြဲ႔ႀကီးကို နA
ဖက ရွိတယ္လို႔ေတာင္ ထင္ပံုမရေတာ့ပါဘူး။ Aဲဒီလို သေဘာထားတာေပၚလြင္ပံုကို ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္
ကို ေနAိမ္Aက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္း (၁) ႏွစ္ထပ္တိုးၿပီး ႏွစ္ရက္Aၾကာ မေလးရွားမွာ နAဖႏိုင္ငံျခားေရး၀န္
ႀကီး Uီးဉာဏ္၀င္း သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာၾကားသြားတဲ့စကားက သက္ေသျပေနပါတယ္။
Uီးဉာဏ္၀င္းက ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနAိမ္Aက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားတဲ့ကိစၥဟာ ျပည္တြင္းေရးကိစၥသာျဖစ္
တယ္လို႔ ထီမထင္တဲ့ေလသံနဲ႔ ေျပာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီမွာတင္ Aင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟတ္
ဆန္၀ီရယုဒက ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္ေျပာၾကားပါေတာ့တယ္။ မစၥတာဟတ္ဆန္က လူ႔Aခြင့္Aေရးေတြ မတရား
ခ်ဳိးေဖာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံဆိုလို႔ရွိရင္ ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ Aဲဒါဟာ ျပည္တြင္းေရးလို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ ဒီလိုဆင္ေျခေပး
တာကို လက္မခံႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ AာဆီယံAဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ကိုယ္စား Aျပင္းထန္ဆံုး
ျပစ္တင္ေျပာၾကားလိုက္တဲ့ သတိေပးခ်က္တရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီသတိေပးေျပာၾကားခ်က္ကိုလည္း
ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ နAဖေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက AာဆီယံAဖြဲ႔ထူေထာင္တဲ့ (၃၉) ႏွစ္ေျမာက္A
ထိမ္းAမွတ္သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ရာမွာ AာဆီယံAသင္းႀကီးရဲ႕ မူ၀ါဒတခုျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းေရး၀င္ေရာက္မစြက္
ဖက္ေရးမူဟာ Aေရးႀကီးတဲ့Aေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပလာျပန္ပါတယ္။
Aဲဒီသ၀ဏ္လႊာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘာဒါ၀ီက ျမန္မာႏိုင္ငံAေနနဲ႔ Aာဆီယံရဲ႕ ျပည္တြင္း
ေရးမစြက္ဖက္ေရးမူကို AကာAကြယ္မယူသင့္ဘူးလို႔ မိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ဒါ့A
ျပင္ Aာဆီယံရ႕ဲ AဓိကAဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ မေလးရွားႏိုင္ငံက Aဖြဲ႔ႀကီးရဲ႕ Aဓိကမူတရပ္ျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္း
ေရးမစြက္ဖက္ေရးမူကို ျပန္လည္Aနက္Aဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသင့္ၿပီလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ Aဲဒီလိုေျပာၾကားတာ
ကို တြက္ဆရင္ AာဆီယံAဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြAေနနဲ႔ နAဖစစ္Aုပ္စုAေပၚ သည္းခံႏိုင္မႈAတိုင္းAတာ ေက်ာ္
လြန္ေနၿပီဆိုတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ နAဖAေနနဲ႔ကလည္း AာဆီယံAဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြက သည္းမခံႏိုင္ေတာ့လို႔ Aဖြဲ႔၀င္Aျဖစ္က ထုတ္
ပယ္ရင္ေတာင္ ဂ႐ုစိုက္မယ့္ပံု မေပၚေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔Aာဏာလက္မလႊတ္ရေရးကိုပဲ Uီးတည္လုပ္ေဆာင္
ေတာ့မယ့္ AေနAထားကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။ သူတို႔Aနည္းငယ္စိုးရိမ္မႈရွိတာဆိုလို႔ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရး
ေကာင္စီက AေရးယူAျပစ္ေပးမွာကို စိုးရိမ္တာေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဂ်ပန္လို ႏိုင္ငံမ်ဳိးက
ေတာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕Aေရးဟာ ႏိုင္ငတ
ံ ကာလံုျခံဳေရးကို ထိပါးေနတယ္ဆိုတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို လက္
မခံႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ ေျပာဆိုမႈကိုခ်င့္တြက္ရင္ Aေရးယူတဲ့AေနAထားမ်ဳိး ျဖစ္လာတယ္ပဲထားUီး Aခ်ိန္ၾကာUီး
မယ္ဆိုတဲ့သေဘာပါပဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ နAဖAေနနဲ႔ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ Aိႏၵိယလိုႏိုင္ငံႀကီးေတြနဲ႔ စီးပြားေရး၊
စစ္ေရးAရ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံမႈAေနAထားေတြ ရွိေနျခင္းဟာ လံုျခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ Aေရးယူမႈကို
ၾကန္႔ၾကာေစမယ့္ AဓိကAတားAဆီးပါပဲ။

Aဲဒီေတာ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီAေရးဟာ ကိုယ့္Aားကိုယ္ကိုးဖို႔ကလြဲၿပီး Aရည္မရAဖတ္မရ Aားကိုရွာတဲ့
နည္းလမ္းေတြနဲ႔ Aခ်ိန္ထပ္ျဖဳန္းရေတာ့မယ့္ AေနAထားမဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုတာ လံုး၀ရွင္းေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူလူထုရဲ႕ AေျခAေနကလည္း သတင္းစာဆရာႀကီး လူထုစိန္၀င္း ေရးသားခဲ့သလုိ လံုး၀မေစာင့္ႏိုင္
ေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့AေနAထားပါပဲ။ နAဖ Aေၾကာက္ဆံုးAရာကလည္း Aဲဒီလိုကိုယ့္Aားကိုယ္ကိုးၿပီး ထႂကြ
လာမယ့္ ျပည္သူလူထုႀကီးကိုပါပဲ။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း Aာဏာရွင္စနစ္ေတြ Aျမစ္
ျပတ္ခဲ့တာဟာ လူထုAံုႂကြမႈနည္းလမ္းနဲ႔သာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို Aိမ္နီးခ်င္းထိုင္း၊ Aင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္
ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ မေ၀းေသးတဲ့ Aတိတ္သမိုင္းေတြကိုျပန္ၾကည့္ရင္ Aထင္Aရွားေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံက Aာဏာရွင္မားကို႔စ္၊ Aင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက စစ္Aာဏာရွင္ ဆူဟာတိုနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံေရးေလာ
ကမွာ Aခ်ိန္ကာလAေတာ္ၾကာ ခ်ယ္လွယ္မင္းမူေနခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ ျပဳတ္က်သြားရတာဟာ လူထုAံု
ႂကြမႈဆိုတဲ့ Aာဏာရွင္စနစ္ Aျမစ္ျပတ္ေဆးေၾကာင့္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီနာမူနာေတြကိုယူၿပီး ဒီကေန႔ ျမန္မာ
ျပည္မွာ Aျမစ္တြယ္ေနတဲ့ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ဆိုတဲ့ ရင့္မွည့္ေပါက္ထြက္လုဆဲဆဲ Aိုင္းAနာျပည္ဖုႀကီးကို
စည္းလံုးညီၫတ
ြ ္တဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပလူထုAံုႂကြမႈAားနဲ႔ Aျမစ္ပါမက်န္ေAာင္ ၀ုိင္း၀န္းညႇစ္ထုတ္ပစ္ၾကပါစို႔
လုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။

(ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္)

ႏိုင္ငံတကာလံုျခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္သည့္ ျမန္မာ့ကပ္ဆိုးမ်ား
၂၀၀၅ ခု ႏွစ္လယ္ပိုင္းေလာက္က စကၤာပူႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ၀ါရင့္၀န္ႀကီးလီကြမ္ယူက ျမန္မာႏိုင္ငံ
Aေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ရ႕ဲ စိုးရိမ္ပူပန္မႈတခုကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ လီကြမ္ယူက နAဖစစ္Aုပ္စု
ရဲ႕ လြဲမွားတဲ့ Aုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပႆနာAရပ္ရပ္ဟာ ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့
ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံေတြဆီကို ကင္ဆာေရာဂါသဖြယ္ ကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔လာေနပါတယ္လို႔ သတိေပးေျပာဆိုခဲ့တာပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းAားျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားAေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕Aေရးကို ျပည္တြင္းေရးျပႆနာပဲ
ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားမ်ဳိးနဲ႔ ႐ႈျမင္လို႔မရေတာ့ေၾကာင္း၊ ဒါဟာ ေဒသဆိုင္ရာၿခိမ္းေျခာက္မႈတခုဆီကို Uီး
တည္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို Aျမန္ဆံုးAေကာင္Aထည္ေဖာ္ဖို႔ ေဒသ
ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားက ၀ိုင္း၀န္း ဖိAားေပးေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔လိုေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ကမၻာေပၚမွာ ႏိုင္ငံAခ်ဳိ႕ဟာ ေဒသဆိုင္ရာၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစမႈကေန ႏိုင္ငံတကာလံု ျခံဳ
ေရးကို ထိပါးလာေစတဲ့Aထိ Aႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္တဲ့ AေနAထားေတြ ရွိေနပါတယ္။ Aထူးသျဖင့္ Aီရန္ႏိုင္ငံနဲ႔
ေျမာက္ကိုးရီးယားႏုိင္ငံတို႔ဟာ Aေမရိကန္၊ Uေရာပနဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံေတြက စိုးရိမ္ပူပန္စာြ
ေစာင့္ၾကည့္ရတဲ့ AေနAထားမွာ ရွိေနပါတယ္။ ထိုAထဲမွာ ေနာက္ဆက္တြဲAေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ပါ၀င္
လာေနပါတယ္။ Aီရန္ႏိုင္ငံAေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကေတာ့ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္ဖု႔ိ ႀကိဳးပမ္းမႈ
ေAာင္ျမင္သြားခဲ့ရင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို ထိပါးလာႏိုင္ၿပီး Aၾကမ္းဖက္Aုပ္စုေတြကို ပိုမိုAား
ေပးAားေျမႇာက္ျပဳလာႏိုင္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံAမ်ားစုက ယံုၾကည္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ Aထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ
နည္းက် ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတာ မဟုတ္တဲ့ Aစိုးရတရပ္လက္ထဲကို ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ေတြ
ေရာက္သြားရင္ ကမၻာ့လံုျခံဳေရးကို Aခ်ိန္မေ႐ြးၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္တ့ဲ AေနAထားဆီ Uီးတည္သြားမွာကို စိုးရိမ္
တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံAေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကလည္း AဓိကAားျဖင့္ေတာ့ ႏ်ဴကလီယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္
ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းAားထုတ္ေနမႈကိုပါပဲ။ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံက Aာဏာရွင္AစိုးရAေနနဲ႔ ႏ်ဴကလီယား လက္
နက္ပိုင္ဆိုင္သြားရင္ ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ေတာင္ကိုးရီးယားနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕
လံုျခံဳေရးဟာ Aထူးစိုးရိမ္စရာျဖစ္လာၿပီး ေျမာက္ကိုးရီးယားျပည္သူေတြကိုလည္း Aာဏာရွင္စနစ္ေAာက္
မွာ Aခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာ ဆက္လက္ဖိႏွိပ္Aုပ္ခ်ဳပ္ထားမွာကို စိုးရိမ္ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိAေျခA
ေနမွာ ေျမာက္ကိုးရီးယားျပည္သူေတြဟာ စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈ၊ Aာဟာရခ်ဳိတဲ့မႈ၊ ေဆး၀ါးျပတ္လပ္မႈေတြ
နဲ႔ AႀကီးAက်ယ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရၿပီး ျပည္သူAေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ႏိုင္ငံတြင္းကေန ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္
တဲ့ ေတာင္ကိုးရီးယားနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတြဆီကို ရတဲ့နည္းနဲ႔ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ထြက္ေျပးေနၾကတာေတြ႔ရပါတယ္။
နAဖစစ္Aုပ္စုAုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာလည္း ႏိုင္ငံတကာက စိုးရိမ္ပူပန္ရတဲ့ AေျခAေနကို တစတစ
တက္လွမ္းလာေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံAေပၚ ႏိုင္ငံတကာAစိုးရေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကေတာ့ ျမန္မာျပည္
တြင္းက ဆိုး၀ါးနိမ့္က်တဲ့ AေျခAေနAရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံေတြထဲကို Aစုလိုက္Aျပံဳလိုက္
ထြက္ေျပးၿပီး တရားမ၀င္ Aေျခခ်ေနထိုင္မႈေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတြAေပၚ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစၿပီး
ၾကာလာတာနဲ႔Aမွ် မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ၊ လိင္ကုန္ကူးမႈေတြကေနျဖစ္ေပၚလာတဲ့ Aိပ္ခ်္
Aိုင္ဗီြ/ေAAိုင္ဒီAက္စ္ျပန္႔ပြားမႈနဲ႔ Aျခားေရာဂါကပ္ဆိုးေတြဟာ ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြကတဆင့္ ပတ္၀န္း
က်င္ႏိုင္ငံေတြဆီ၊ Aဲဒီကတဆင့္ ကမၻာAရပ္ရပ္ကို ျပန္႔ႏွံ႔သြားမွာ စိုးရိမ္ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့Aျပင္ နAဖ
စစ္Aုပ္စဟ
ု ာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းနဲ႔ သဘာ၀သယံဇာတAရင္းAျမစ္ေတြ ေရာင္းခ်
တာကေန ရတဲ့၀င္ေငြေတြကို ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ စီမံကိန္းAေကာင္Aထည္ေဖာ္ရာမွာ
Aသံုးျပဳလာတာကို ေတြ႔ရတဲ့Aတြက္ Aီရန္၊ ေျမာက္ကိုးရီးယားAစိုးရတို႔လို ႏိုင္ငံတကာလံုျခံဳေရးကို ထိပါး
ႏိုင္တ့ဲ AေျခAေနမ်ဳိးAထိ ဆိုက္ေရာက္လာႏိုင္တဲ့ AေနAထားမ်ဳိးရွိေနပါတယ္။

၂၀၀၁ခုႏွစ္မွာ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုယူစU္က ကုလသမဂၢAတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကိုဖီAာနန္ေျပာခဲ့တဲ့ “ဒီကေန႔
ရွိေနတဲ့ နယ္ျခားမ်U္းေတြဟာ ႏိုင္ငံေတြ တႏိုင္ငံနဲ႔ တႏိုင္ငံၾကားမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ Aာဏာရွိသူေတြနဲ႔
Aာဏာမဲ့သူေတြAၾကား၊ လြတ္လပ္သူေတြနဲ႔ ပိတ္ဆို႔ခံထားရသူေတြAၾကား၊ Aခြင့္ထူးခံေတြနဲ႔ Aဖိႏွိပ္ခံ
ေတြAၾကားမွာ ျဖစ္လာေနပါၿပီ။ ဒီကေန႔ ကမၻာ့ေနရာေဒသတခုက လူသားဆိုင္ရာနဲ႔ လူ႔Aခြင့္Aေရးဆိုင္ရာ
ကပ္ဆိုးေတြဟာ Aျခားႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကို ထိခိုက္လာေနပါတယ္” ဆိုတဲ့ စကားဟာ A
ထက္က AေျခAေနေတြကို ႀကိဳတင္မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့တဲ့ သေဘာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့Aျပင္ မၾကာေသးခင္က ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ နယ္လွည့္ေက်ာပိုးAိတ္က်န္းမာေရးလုပ္သားAဖြဲ႔ရဲ႕ “နာတာ ရွည္
ကပ္ဆိုး (သို႔) ျမန္မာျပည္Aေရွ႕ပိုင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔Aခြင့္Aေရး စစ္တမ္းAစီရင္ခံစာ” မွာ ထိုင္းAထက္
လႊတ္ေတာ္Aမတ္ ဂြၽန္Aုမ္ဖာကြန္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ Aေရးကိစၥဟာ ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံေတြAတြက္ ၀န္ထုပ္
၀န္ပိုးႀကီးျဖစ္ေနတာကို Aခုလိုေထာက္ျပခဲပ
့ ါတယ္။
“၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ေဒသတခုလံုးမွာ ျမန္မာျပည္က ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံသူေတြ (၂၁၀
၀၀၀) ေလာက္ပဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ Aိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကို ထြက္ေျပးလာတဲ့စာရင္းဟာ သန္း၀က္
နီးပါး ရွိလာေနပါၿပီ။ ဒါ့Aျပင္ Aျခားလူ (၁) သန္း ေလာက္ဟာလည္း ျပည္တြင္းထဲမွာ AိုးAိမ္ေတြ စြန္႔ခြာ
ထြက္ေျပးၿပီး ေရွာင္ပုန္းေနေနၾကရပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတခုတည္းမွာပဲ Aေထာက္Aထားမရွိတဲ့ AေျခAေန
နဲ႔ ေနေနရတဲ့ ေ႐ႊ႔ေျပာင္းAလုပ္သမားေတြခ်ည္း (၁) သန္းေက်ာ္ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ေဆးမတိုးေတာ့တဲ့ ငွက္
ဖ်ားAမ်ဳိးAစားေတြဟာ ထိုင္းနယ္စပ္မွာ ျပန္႔ႏွံ႔ေနပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲကိုေရာက္လာတဲ့ ျမန္မာAလုပသ

မားေတြထမ
ဲ ွာ တီဘီေရာဂါဟာ ေတြ႔ေလ့ေတြ႔ထရွိတဲ့ ေရာဂါျဖစ္လာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံမွာ လံုး၀
ကင္းစင္ေAာင္ တုိက္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္တဲ့ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ စတာမ်ဳိးေတြ ျပန္ေတြ႔လာေနရပါတယ္။ မူးယစ္
ေဆး၀ါးေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကေန ဆက္လက္၀င္ေရာက္ေနပါတယ္။ Aဲဒါေတြနဲ႔Aတူ Aိပ္ခ်္Aိုင္ဗြီျပန္႔
ပြားမႈ၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြလည္း တပံုႀကီးပါ၀င္လာေနပါတယ္။ ပိုဆိုးတာကေတာ့
Aစိုးရရဲ႕ေထာက္ပံ့မႈမျပည့္၀တဲ့ က်န္းမာေရးတန္းတူ ေစာင့္ေရွာက္မႈAစီAစU္ေၾကာင့္ Aခက္Aခဲၾကံဳေနရ
တဲ့ ထုိင္းႏိုင္ငံက ေဆး႐ံုေတြဟာ ေ႐ႊ႔ေျပာင္းAလုပ္သမားေတြAတြက္ပါ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ လုပ္လာရတဲ့
Aတြက္ ၀န္ပိုပိလာပါတယ္။ တုိက္႐ိုက္ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ က်ေနာ္တို႔ဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕
က်ဆံုးမႈေတြAတြက္ ေပးဆပ္ေနရပါတယ္”
Aခ်ဳပ္Aားျဖင့္ဆိုရရင္ ဒီကေန႔AေျခAေနမွာ ႏိုင္ငံတကာလံုျခံဳေရးကို ထိပါးေစမႈဟာ ႏ်ဴကလီးယားလက္
နက္နဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံတခုမွာ ျပည္တြင္းေရး မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈရဲ႕
ေနာက္ဆက္တြဲ Aက်ဳိးဆက္ေတြကလည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈတခုျဖစ္လာတယ္ဆိုတာကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ကပ္ဆိုး
ေတြက ျပဆိုေနပါတယ္။ Aခုလို ျမန္မာျပည္Aေရးဟာ ႏိုင္ငံတကာလံုျခံဳေရးကို ထိပါးလာႏိုင္တ့A
ဲ ထိ ျဖစ္
လာရျခင္းရဲ႕ လက္သည္တရားခံဟာ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို (၁၈) ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႏွိပ္
Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ နAဖစစ္Aုပ္စုပဲဆိုတာလည္း ထင္သာျမင္သာရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္မႈရွိဖု႔န
ိ ဲ႔
ႏိုင္ငံတကာလံုျခံဳေရးကို ထိပါးတဲ့Aထိ ျဖစ္မလာေစဖို႔ဆိုတာ နAဖစစ္Aုပ္စုကိုဖယ္ရွားၿပီး တည္ၿငိမ္တဲ့ ဒီမို
ကေရစီစနစ္ကို Aျမန္ဆံုးAေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ Aေရးႀကီးပါတယ္။ AဲဒီလိုAေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔
ဆိုရာမွာ ျမန္မာျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္က တက္တက္ႂကြႂကြ လႈပ္ရွားဖို႔လိုတဲ့Aျပင္ ပတ္၀န္းက်င္ Aိမ္နီးခ်င္း
ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ကူညီေထာက္ပံ့မႈရဖို႔ကလည္း Aလြန္Aေရးႀကီးပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ ျမန္မာျပည္သူေတြ ခံစားေန
ရတဲ့ ကပ္ဆိုးေတြကို ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံေတြAေနနဲ႔လည္း Aေႏွးနဲ႔Aျမန္ ကူးစက္ခံစားလာရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ
တယ္။ AဲဒီလိုAေျခAေနမ်ဳိးကို ေရာက္မလာေစဖို႔Aတြက္ ပတ္၀န္းက်င္Aိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံက Aစိုးရေခါင္း
ေဆာင္ေတြကို ထိုင္းAထက္လႊတ္ေတာ္Aမတ္ ဂြၽန္Aုမ္ဖာကြန္ ေျပာခဲ့တဲ့ ေစတနာစကားေလးကို လက္
ေဆာင္ပါးရင္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးAတြက္ Aားတက္သေရာကူညီၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ရပါတယ္။

“ထိုင္းေတြAေနနဲ႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာAင္Aားစုေတြကို တူညီတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္လုပ္ငန္းစU္ေပၚမွာ ပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္ဖို႔ တိုက္တြန္းသင့္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ Aက်ဳိးစီးပြားကို Uီးတည္ၿပီး ေဒ
သတြင္းမွာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲတဲ့ လူမႈတည္ၿငိမ္မႈရေAာင္ က်U္းေျမာင္းတဲ့ စီးပြားေရးAက်ဳိးAျမတ္ေတြ
ကို ေဘးဖယ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုပါတယ္”

(ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္၊ ေAာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္)