Standard ocupaţional

:

LĂCĂTUŞ MECANIC

În sectorul: Construcţii de maşini, mecanică fină, echipamente şi aparatură

Cod:............................................ Data aprobării:............................ Se completează de către Autoritatea Naţională de Denumirea documentului:......................... Calificări Versiunea: .........................…… Data de revizuire preconizată:...
Standard ocupţional dezvoltat în cadrul proiectului „Înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări“ (Phare EuropeAid 121949/D/SV/RO)

Iniţiatorul standardului: COMITETUL SECTORIAL CONSTRUCŢII DE MAŞINI, MECANICĂ FINĂ, ECHIPAMENTE ŞI APARATURĂ Coordonator echipă de redactare: DR. ING. BIANCA BÃDÃNOIU / DR. INGINERIE MECANICĂ / INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA BUCUREŞTI

Echipa de redactare: DR. ING. BIANCA BÃDÃNOIU / DR. INGINERIE MECANICĂ / INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA BUCUREŞTI ING. DANIELA LIDIA NEDELCU / INGINER MECANIC AGRICOL / INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA BUCUREŞTI Verificator standard ocupaţional: ING. DUMITRU EUGEN DĂNĂILĂ / INGINER / SC GRIRO SA / FEPA - CM BUCUREŞTI Redactorul calificării: DR. ING. BIANCA BÃDÃNOIU / DR. INGINERIE MECANICĂ / INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA BUCUREŞTI Documentaţia sursă: -Analiza ocupaţională pentru Lăcătuş mecanic realizată în august 2007 -Ghid pentru elaborarea standardelor ocupaţionale-elaborat de CNFPA -Metodologie de elaborare şi aprobare a standardelor ocupaţionale Data elaborării: octombrie 2007 Responsabilitatea pentru conţinutul acestui standard ocupaţional şi al calificărilor bazate pe acest standard ocupaţional revine Comitetului Sectorial

Data validãrii: (în Comitetul Sectorial) Numele şi semnãtura: ( persoanele semnatare ale raportului de validare)

Descrierea ocupaţiei: LĂCĂTUŞ MECANIC 1) Contextul ocupaţiei Procesul de producţie cuprinde totalitatea activităţilor prin care are loc transformarea cantitativă şi calitativă a materiei prime şi a semifabricatelor în produse finite. Lăcătuşul mecanic execută lucrări de prelucrarea tablelor, diferitelor profile, metalice şi ţevi rotunde sau rectangulare prin: tăiere-debitare, ajustare, găurire, filetare, alezare, îndreptare la rece, la cald (şpănuire), fasonare de table la cald prin ciocănire, îndoire, calibrare, etanşare. Pentru realizarea operaţiilor tehnologice sunt necesare cunoştinţe privind exploatarea şi întreţinerera utilajelor şi dispozitivelor din atelierele de lăcătuşărie. Desfăşurarea activităţii presupune respectarea tuturor normelor specifice de securitate în muncă şi a instrucţiunilor de exploatare a utilajelor şi dispozitivelor. Lăcătuşul mecanic îşi desfăşoară activitatea în ateliere special amenajate dotate cu, pile, dălţi, ferăstraie, ciocane, cleşti, şurubelniţe, chei, răzuitoare, dornuri etc. Maşinile unelte uzuale sunt: maşini de găurit, polizoare, foarfece, maşini de îndoit etc. Instrumente de trasare, de masură şi de control utilizate de lăcătuşul mecanic sunt: metrul, rigla gradată (ruleta), şublerul, echerul, compasul, acul de trasat etc. Utilaje auxiliare: bancuri, menghine de banc şi de mână, plăci de trasare, forjă, nicovală, dispozitive de prindere şi de lucru. În afară de aceste operaţii de bază, lăcătuşul mecanic execută şi asamblarea pieselor prin şuruburi, nituri şi pregătirea asamblării prin sudură şi eventual executarea unor suduri mai simple. Pe lângă operaţiile pe care le execută, lăcătuşul mecanic calificat trebuie să aibă cunoştinţe despre: ajustajele şi toleranţele cu jocuri, strângeri sau toleranţe pentru dimensiuni libere, în funcţie de importanţa fiecărui organ, la produsele pe care le execută; caracteristicile generale ale tehnologiei şi procesului de muncă la locul de muncă respective unde se efectuează lucrările ce-i revin potrivit postului şi categoriei de încadrare; condiţiile de calitate a lucrărilor executate; regulile de exploatare tehnică a utilajelor deservite pentru asigurarea efectuării lucrărilor în condiţiile de calitate şi securitate stabilite pentru acestea, utilizării cu eficienţă ridicată a utilajelor, întreţinerii şi consumului energetic conform normelor; normele de tehnica securităţii muncii specifice locului de muncă; normele de prevenire şi stingere a incendiilor care pot avea loc la locul de muncă respectiv.

2) Procesul de lucru

Procesul de lucru în cazul unui lăcătuş mecanic este corespunzãtor activităţilor pe care le desfăşoară, care sunt descrise în cadrul competeţelor specifice ocupaţiei. 3) Lista funcţiilor majore Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele: Executarea operaţiilor de tãiere-debitare Executarea operaţiilor de gãurire-filetare Executarea operaţiilor de îndreptare, fasonare Executarea operaţiilor de îndoire Executarea operaţiilor de ajustare Executarea operaţiilor de montaj 4) Alte informaţii relevante Ocupaţia implică o bună rezistenţă la condiţiile de lucru dificile, care se referă la: condiţii de umiditate, variaţii de temperaturã, lucrul în picioare, zgomot, vibraţii. De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului si de securitate şi sănătate în muncă căt şi normele generale de protecţia muncii şi normele specifice de sănătate şi securitate ocupaţională.

Unităţile de competenţe cheie Cod de referinţă: Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternǎ Titlul unităţii 2: Comunicare în limbi strǎine Titlul unităţii 3: Competenţǎ matematicǎ şi competenţe de bazǎ în ştiinţǎ şi tehnologie Titlul unităţii 4: Competenţe informatice Titlul unităţii 5: A învǎţa sǎ înveţi Titlul unităţii 6: Competenţe sociale şi civice Titlul unităţii 7: Spirit de iniţiativǎ şi antreprenoriat Titlul unităţii 8: Exprimare şi conştiinţǎ culturalǎ Unităţile de competenţe generale Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate Titlul unităţii 4: Organizarea locului de muncǎ Titlul unităţii 5: Întreţinerea echipamentelor de lucru Unităţile de competenţe specifice Titlul unităţii 1: Executarea operaţiilor de tãiere-debitare Titlul unităţii 2: Executarea operaţiilor de gãurire-filetare Titlul unităţii 3 : Executarea operaţiilor de îndreptare, fasonare Titlul unităţii 4: Executarea operaţiilor de îndoire Titlul unităţii 5: Executarea operaţiilor de ajustare Titlul unităţii 6: Executarea operaţiilor de montaj Cod de referinţă:
Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

.

Cod de referinţă:

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă 1. securitatea în muncă şi situaţiile de urgenţă. Aplică prevederile legale. sunt raportate starea lor tehnică şi modul de păstrare. persoanelor Raportarea factorilor de şi risc este făcută pe cale imediate. de protecţie imediat. conform cu recomandările a mediului şi pentru cu producătorului şi adecvat procedurilor de lucru specifice.Cod de referinţă Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă (unitate generală) Descriere a unităţii de competenţă: Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executantului. 1. în ceea ce priveşte . specific activităţilor de la locul de şi înţelege: supusă Situaţiile de pericol sunt identificate şi analizate Situaţiile de pericol. în scopul evitării producerii accidentelor. care nu pot fi eliminate demonstrează că ştie cu atenţie.2 Echipamentul de lucru şi protecţie. pe teme specifice locului de evaluării muncă. în scopul eliminării Legislaţie situaţii de urgenţă.3 Mijloacele de protecţie şi de intervenţie sunt verificate. conform prevederilor legale. 1. promptitudine abilitate. muncă este asigurat.4 Situaţiile de pericol sunt identificate şi analizate.NSSM. referitoare la sănătatea.1 Însuşirea normelor referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă este Persoana realizată prin participarea la instruiri periodice. acordării de prim ajutor şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă. . în vederea aplicării corecte a prevederilor legale. 2 NIVELUL UNITĂŢII Elemente de competenţă Criterii de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criterii de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare Criterii de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare 1. 1.

este procedurilor interne. cu promptitudine. conform . fişa postului. Respectă procedurile de urgenţă şi de evacuare 3. Riscuri: pericol de lovire pe căi de circulaţie. contactat. respectând procedurile specifice.1.3 Măsurile de prim ajutor sunt aplicate. în situaţii de urgenţă. în funcţie de tipul accidentului. risc este făcută cu specifice locului de Înlăturarea factorilor de factorii de risc responsabilitate. la temperaturi ridicate. proiectare de particule în special în ochi.1 Accidentul este semnalat. Particularităţile locului de muncă: în interiorul unor clădiri. plan prevenire şi protecţie. manevrări de piese cu risc. procesul tehnologic. de lucru orală sau scrisă. 2. antrenarea echipe. punctele de descărcare a semifabricatelor. mediul de muncă. in timpul manevrării. condiţiile .5 Situaţiile de pericol. sunt raportate proceduri persoanelor abilitate în luarea deciziilor. 2. Aspecte relevante: fronturi de lucru existente şi tipurile activităţilor desfăşurate.Specificul locului În caz de accident. personalul specializat şi serviciile de urgenţă Măsurile de prim ajutor sunt aplicate cu şi cu întregii promptitudine responsabilitate. existenţa şi repartizarea căilor de acces. sunt aplicate. risc de alunecare. care nu pot fi eliminate imediat. executant. locului de muncă. inundaţii etc. NSSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.2 Raportarea factorilor de risc este făcută pe cale orală sau scrisă.1 Identificarea factorilor de risc este realizată în funcţie de particularităţile muncă. modalitatea de organizare a activităţilor. incendii. Factori de risc: referitori la sarcina de muncă. 3. proceduri interne specifice locului de muncă. Gama de variabile: Documentaţie de referinţă: legea securităţii şi sănătăţii în muncă. imediat. 3. pericol de tăiere cu scule şi unelte conţinând părţi metalice/ ascuţite. arsuri etc. conform reglementărilor în vigoare. de muncă. 2. condiţii de luminozitate etc. regulament de ordine interioară ( ROI ). tematică instruiri etc. 3. cădere de obiecte şi materiale de la înălţime. explozii. corect. Situaţii de urgenţă: accidente. personalului specializat şi serviciilor de urgenţă. numărul de participanţi în procesul de muncă şi distribuirea pe posturi de lucru.2 Măsurile de evacuare.3 Înlăturarea factorilor de risc este făcută. cutremure. Reduce 2.

) . chemare sau apel al persoanelor pentru o acţiune specifică sau evacuare de urgenţă) etc. . veste. pufoaice etc.Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct.Observarea directă. utilizate ocazional . maistru. anunţarea operativă a persoanelor abilitate etc. bocanci. medici. plăci ). pătrunderea corpurilor străine în ochi etc. mănuşi diverse. Persoane abilitate: inginer. tăiere.Simularea poate fi adecvată pentru producerea dovezilor în următoarele cazuri: . lovire. pompieri etc. tehnician. acustice. protecţie civilă etc.aplicarea procedurilor de intervenţie în caz de accident Recomandare privind tehnicile de evaluare: . Tipuri de accidente: traumatisme mecanice produse prin cădere.de temperatură şi iluminare etc. Modalităţi de intervenţie: îndepărtarea accidentaţilor din zona periculoasă. Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de munca.panouri ( indicatoare. Servicii abilitate: servicii de ambulanţă.semnale luminoase. -în condiţii de lucru simulate (atelier.aplicarea procedurilor de evacuare în caz de urgenţă . etichete( pictograme. culori de securitate. pompieri. laborator. comunicare verbală ( pentru atenţionare asupra unor evenimente periculoase. Recomandări prinivd dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: . degajarea locului pentru eliberarea accidentaţilor. palmare. compresiune. Echipamentul individual de protecţie a muncii: căşti de protecţie. responsabili NSSM şi situaţii de urgenţă. simbol de culoare pe fond ). şef de echipă. alunecare. Mijloace de semnalizare: utilizate permanent. mediu virtual etc.

. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare. test oral ). Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale .Chestionarea candidatului ( test scris.Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. pot fi recunoscute ca dovezi..

2. Eventualele riscuri. prin instructaje demonstrează că ştie 1.Aplicarea normelor de protecţie a mediului (unitate generală) Descriere a unităţii de competenţă: Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executantului. activităţilor desfăşurate sunt identificate Normele de protecţie a mediului sunt însuşite.Norme specifice de Problemele asociate cu atenţie. evaluării şi înţelege: protecţie a mediului. de mediu. Acţionează pentru diminuarea riscurilor de mediu 2.1 Aplicarea de proceduri de recuperare a materialelor refolosibile se proceduri interne de face adecvat specificului activităţilor derulate. specifice. în vederea aplicării normelor de protecţie periodice pe tot parcursul executării lucrărilor. sunt Persoana supusă identificate corect. în scopul diminuării riscurilor de mediu. .3 Normele de protecţie a mediului sunt aplicate. 2.2 Normele de protecţie a mediului sunt însuşite. fără afectarea locului de muncă. sunt anunţate. impactul nociv asupra mediului înconjurător zonei de lucru. cu promptitudine. corect. Particularităţile la manipulate şi depozitate. ce pot afecta factorii de mediu de locul de muncă şi vecinătăţi. în vederea aplicării corecte a normelor de protecţie a mediului. cu responsabilitate. . Cod de referinţă NIVELUL UNITĂŢII 2 Elemente de competenţă Criterii de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criterii de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare Criterii de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare 1.Legislaţie şi 1.1 Problemele de mediu. evitându-se .2 Reziduurile rezultate din activităţile de pe locul de muncă sunt mediului înconjurător. precum şi a consumului de resurse naturale. Aplică normele de protecţie a mediului 1. conform procedurilor interne. urgenţă. asociate activităţilor desfăşurate.

2. norme de protecţia mediului. rostogolire. Gama de variabile: Documentaţie de referinţă: legea protecţiei mediului. tematică instruiri etc.chimici: substanţe toxice. aer. Factori de risc ce acţionează asupra mediului: . Identificarea situaţiilor în care se pot produce cu pierderi. ). 2. Acţionează 3. proceduri interne specifice locului de muncă. Acţiunea pentru diminuarea pierderilor de resurse naturale se face consumului resurse naturale. mişcări funcţionale ale echipamentelor. fişa postului. ( alunecare. degradarea biodiversităţii etc. conform procedurilor specifice. persoanalului abilitat şi serviciilor de urgenţă Intervenţia pentru aplicarea de măsuri reparatorii se desfăşoară promptitudine.electrici. .2. de permanent. Riscuri: poluarea apei. necontrolate de resurse naturale se face cu responsabilitate. specii şi habitate naturale. aerului.3 Intervenţia pentru aplicarea de măsuri reparatorii a mediului înconjurător se face în conformitate cu procedurile de urgenţă şi legislaţia în vigoare. . 3. corozive. răsturnare etc. .1 Utilizarea resurselor naturale se face judicios.4 Intervenţia pentru aplicarea de măsuri reparatorii se desfăşoară. solului. Factori de mediu: apă. plan prevenire şi protecţie.termici.mecanici: vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice. evitând agravarea situaţiei deja create. inflamabile. sol. pentru diminuarea 3. deplasări ale mijloacelor de producţie sub efectul gravitaţiei . regulament de ordine interioară ( ROI ).

sol. resurse energetice. . . lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii.diminuarea ricurilor de mediu . ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare. etc.Chestionarea candidatului ( test scris. -în condiţii de lucru simulate (atelier. Resurse naturale: apă. responsabili de mediu.radiaţii. şef de echipă. lucrări care implică expunerea la aerosoli caustici sau toxici. gaze.. explozive ). Instructaje periodice: zilnice. în funcţie de specificul condiţiilor de lucru.biologici. .Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe.) . etc. Servicii abilitate: servicii de ambulanţă. pompieri. mediu virtual etc. protecţie civilă etc. Recomandări prinivd dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: . Persoane abilitate: inginer. în aer. maistru. săptămânale.Simularea poate fi adecvată pentru producerea dovezilor în următoarele cazuri: . laborator. tehnician. .gaze ( inflamabile.Observarea directă. pompieri. .Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. pot fi recunoscute ca . test oral ). Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de munca.diminuarea consumului de resurse naturale Recomandare privind tehnicile de evaluare: .alţi factori de risc ai mediului: lucrări care implică expunerea la pulberi în suspensie.

dovezi. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale .

Proceduri de lucru.Metode standard de asigurare Verificarea tehnologice de execuţie.3. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii sunt aplicate. Procedurile tehnice de 1. pe baza indicaţiilor din fişele tehnologice. . Cerinţele de calitate sunt identificate. Identifică 1. etc. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii sunt aplicate de lucrărilor se realizează cu permanent. proceduri realizează Verificarea Proceduri tehnice exigenţă şi atenţie.1. privind abaterile şi toleranţele admisibile la Criterii înţelege: evaluării Cerinţele de calitate sunt ştie cerinţele de calitate prevederilor referitoare la calitatea lucrărilor.2. pentru asigurarea cerinţelor de calitate ale lucrărilor specifice.1. NIVELUL UNITĂŢII 2 Elemente de competenţă Criterii de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criterii de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare supusă că Criterii de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare şi identificate cu atenţie şi responsabilitate. 2. desenul de execuţie şi procedurile / planurile de control. operaţiile a calităţii. din documentaţia demonstrează specifice şi reglementări asigurare a calităţii sunt aplicate cu responsabilitate. 2. Aplicarea procedurilor tehnice de asigurare a calităţii funcţie de tipul lucrării de executat. în de control. 1. pe întreaga derulare a lucrărilor. . standarde tehnice. Cerinţele de calitate sunt identificate conform normelor .prin aplicarea corectă a procedurilor tehnice de asigurarea calităţii în vederea eliminării/remedierii defectelor. prin studierea Persoana tehnică. 1. Cerinţele de calitate sunt identificate corect. în vederea asigurării asigurare a calităţii.2. calităţii executate se cu calităţii lucrărilor naţionale. tehnologie de lucru responsabilitate.APLICAREA PROCEDURILOR DE CALITATE (unitate generală) Cod de referinţă Descriere a unităţii de competenţă: Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executantului. 2.

Eventualele defecte constatate sunt remediate permanent.3. 3. prin aplicarea metodelor adecvate tipului de lucrare executată şi caracteristicilor tehnice urmărite. specifică. 4. .1 Verificarea calităţii lucrărilor executate se realizează pe toate operaţiile. utilizând necesare. criterii şi reglementări naţionale. alte specificaţii. Verificarea calităţii lucrărilor executate se realizează. 3. Cerinţe de calitate: caiete de sarcini. .3. Gama de variabile: corect dispozitivele şi verificatoarele specifice constatate sunt remediate promptitudine responsabililitate.cerinţelor de calitate specifice acestora. remedierea deficienţelor constatate. standarde tehnice. norme interne. Verificarea se realizează. criterii şi reglementări interne. Defectele identifciate sunt eliminate prin depistarea şi înlăturarea cauzelor care le generează. pe parcursul derulării lucrărilor. Eventualele cu defecte şi 2. 3.Tehnologii de execuţie. 4.1. 3.2. Verificarea calităţii lucrărilor executate 3.Tehnologii de control.Remedierea defectelor constatate 4.4. 4. aplicate respectând precizările din documentaţia tehnică .3. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii lucrărilor sunt . Caracteristicile tehnice ale lucrărilor realizate sunt verificate prin compararea a calităţii execuţiei cu cerinţele de calitate impuse de tehnologia de execuţie şi normele de calitate specifice.2. Lucrările executate îndeplinesc condiţiile de calitate impuse de tehnologia de execuţie şi normele de calitate specifice. aplicarea procedurilor tehnice de asigurare a calităţii. verificarea calităţii lucrărilor executate. Tipul lucrării de executat: identificarea cerinţelor de calitate.Desen tehnic.

defectoscopie nedistructiva. desene de execuţie. compoziţie chimică.Documentaţia tehnică specifică: proceduri de lucru. analiză chimică etc. Recomandare privind tehnicile de evaluare: . Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de munca. aspect. Dispozitive / verificatoare pentru controlul şi verificarea calităţii lucrărilor efectuate : subler. calitate material. diverse erori umane etc. Calitatea execuţiei se referă la: dimensiuni. dimensional. Defecte posibile: abateri dimensionale şi de formă. . ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare. specificaţii tehnice etc. test oral ). documentaţie incompletă. caracteristici fizico – chimice şi mecanice necorespunzătoare etc.Observarea directă. Caracteristici tehnice urmărite: corectitudinea execuţiei din punct de vedere al dimensiunilor. Cauze care generează defecte: materiale necorespunzătoare. pot fi recunoscute ca dovezi. aspectul suprafeţei. grosimii. ruleta. probe incercări mecanice. aspectului şi calitatăţii materialului. . formei. temperaturii etc. Metode de verificare a calităţii execuţiei: vizual. formă.Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. sabloane. aparate pentru măsurarea durităţii. proceduri de control. Recomandări prinivd dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: . scule necorespunzătoare.Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. -simulările nu sunt considerate ca fiind acceptabile pentru producerea dovezilor referitoare la această unitate de competenţă. . tehnologie de lucru. nerespectarea tehnologiei de lucru. caracteristici tehnice etc.Chestionarea candidatului ( test scris.

Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale .

3.ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ (unitate generală) Cod de referinţă Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executantului.Tehnologii de 2.Desen tehnic evaluării şi înţelege: 1. . fişa tehnologică şi desenul de execuţie. Identifică particularităţile locului de muncă 1. în funcţie de lucrările de realizat. funcţie de demonstrează că ştie Particularităţile locului de muncă sunt identificate cu atenţie. Utilajele şi echipamentele de lucru sunt identificate avându-se în . Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare 1. Particularităţile locului de muncă sunt identificate avându-se în Persoana supusă vedere toate aspectele relevante pentru desfăşurarea activităţilor.2. pe baza fişelor tehnologice ale execuţie. 2. 1.urile sunt identificate corect. tipul lucrării de executat şi de metoda de lucru utilizată. este verificată cu atenţie. Mărimea şi numărul posturilor de lucru sunt stabilite în corelaţie cu metoda de lucru adoptată 2. .Utilaje si SDV – uri. Spaţiul de derulare a activităţilor este identificat corect. SDV . tipul lucrării de executat.urile necesare este facută cu responsabilitate.3. în a asigura desfăşurarea fluentă a activităţilor la locul de muncă. Identifică mijloacele de muncă necesare lucrărilor planificate.1.1.2.Organizarea locului 2. . Materialele şi semifabricatele necesare sunt identificate în funcţie de de muncă. Aprovizionarea locului de muncă cu SDV . Starea utilajelor şi NIVELUL UNITĂŢII 2 Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare echipamentelor de lucru Deşeurile rezultate din .

Curăţenia este asigurată cu seriozitate şi atenţie. unelte. Gama de variabile Particularităţile locului de muncă: amplasare. preforjate etc. ordonat. puncte de aprovizionare cu materiale şi semifabricate. Curăţenia este efectuată.2. 4. 3. curăţenia la finalul 4. în momentul preluării acestora. în funcţie de necesităţi. Curăţenia este asigurată. ritmic.3. surse de gaz metan etc.1. Deşeurile rezultate din activităţile zilnice sunt depozitate.2. Mijloace de muncă: materiale şi semifabricate specifice tipului de lucrare. 3.urile necesare este realizată în conformitate cu prevederile fişei tehnologice. dimensiuni. 3. Asigură asigurându-se recuperarea materialelor refolosibile. configuraţie. . Aspecte relevante: spaţiu de lucru.4.3.1. asigurându-se cadrul necesar pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de igienă şi siguranţă. scule. Degajarea locului de muncă în vederea curăţeniei se realizează 4. 4. surse de aer comprimat. în programului lucru de locuri special amenajate. surse de curent. Starea utilajelor şi echipamentelor de lucru este verificată. 4. Semifabricatele necesare: profile diverse.4. locuri de depozitare a deşeurilor. Aprovizionarea locului de muncă cu SDV . Locul de muncă este aprovizionat cu materialele si semifabricatele necesare.vedere toate activităţile planificate pentru ziua de lucru. 4. căi de acces. Aprovizionează cu mijloacele de muncă necesare pe locul de muncă 3. dispozitive. spaţiu pentru depozitarea materiilor prime şi semifabricatelor. Curăţenia este realizată utilizându-se sculele şi uneltele adecvate scopului propus. activităţile zilnice sunt recuperate cu rigurozitate. prin aplicarea metodelor necesare în corelaţie cu starea frontului de lucru. utilaje etc. numărul posturilor de lucru etc.

materialele si semifabricatele necesare.Observarea directă. identifică SDV – urile. unelte. mărimea şi numărul posturilor de lucru. măturare. dispozitive şi utilaje. stare de funcţionare etc. perii de sârmă. depozitarea deşeurilor. . Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de munca. pot fi recunoscute ca dovezi. Starea echipamentelor de lucru: integritate.Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. Activităţi: identifică particularităţile locului de muncă. Tipul lucrărilor de executat: identifică particularităţile locului de muncă. Recomandări prinivd dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: . utilajele şi echipamentele de lucru. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare. asigură curăţenia la finalul programului de lucru. SDV . identifică mijloacele de muncă necesare. asigură degajarea locului de muncă. . suprafaţa locului de muncă. stropire cu apă. test oral ). aprovizionează locul de muncă cu materialele si semifabricatele necesare. curăţenia pe locul de muncă etc. Scule şi unelte pentru curăţenie: lopeţi. verifică starea utilajelor şi echipamentelor de lucru. mături. Recomandare privind tehnicile de evaluare: . aprovizionează locul de muncă cu mijloacele de muncă necesare.urile necesare.Echipamente de lucru: scule. îndepărtare gunoaie etc. ştergere. stare de curăţenie. grad de uzură.Chestionarea candidatului ( test scris. spălare.Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. ungere. . -simulările nu sunt considerate ca fiind acceptabile pentru producerea dovezilor referitoare la această unitate de competenţă. Metode de curăţenie: degajarea de materiale nefolosite şi deşeuri. dispozitive diverse etc.

Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale .

aplicarea procedurilor de întreţinere şi informarea asupra defectării acestuia . pentru verificarea stării echipamentului de lucru. în vederea asigurării funcţionării la parametrii normali.ÎNTREŢINEREA ECHIPAMENTELOR DE LUCRU (unitate generală) Cod de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descriere a unităţii de competenţă: Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare. Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare NIVELUL UNITĂŢII 2 .

specifice.1 Informarea asupra deteriorării/ defectării echipamentului de lucru se realizează. Informează asupra deteriorării/ defectării echipamentului de lucru 3. conform procedurilor specifice.3 Deficienţele minore sunt remediate.3 Informarea privind starea echipamentului este corectă şi la obiect .Utilaje de bază folosite in activităţile Starea echipamentului de lucru este verificată zilnic cu atenţie. 1. conform atribuţiilor ce îi revin operatorului echipamentului de Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege: . Aplică procedurile de întreţinere a echipamentului de lucru lucru.1 Starea echipamentului de lucru este verificată zilnic. pentru scurtarea timpului de staţionare. 1. exploatare 2. 2. 2.1. Verifică starea de funcţionare a echipamentului de lucru 1. Comunicarea informaţiilor privind starea echipamentului se face pe cale orală sau scrisă.2 Procedurile de întreţinere sunt aplicate în condiţii de specifice.4 Echipamentele de lucru defecte sunt selecţionate în vederea instrucţiuni de înlocuirii/reparării. Deficienţele minore sunt remediate cu promptitudine. siguranţă.1 Procedurile de întreţinere sunt aplicate.3 Procedurile de întreţinere sunt aplicate corect. către persoanele abilitate. conform procedurilor specifice. 1. într-un mod adecvat. 2. 3.2 Echipamentul de lucru este oprit dacă se constată o stare de funcţionare necorespunzătoare. Procedurile de întreţinere sunt aplicate cu responsabilitate şi atenţie. 3. conform instrucţiunilor proprii sau procedurilor specifice. în funcţie de tipul echipamentului. pentru asigurarea continuităţii procesului de muncă.SDV – uri de bază folosite in activităţile normale de lucru a echipamentelor. parametrii. Echipamentul de lucru este oprit cu promptitudine dacă se constată o stare de funcţionare necorespunzătoare. conform procedurilor specifice. 3.2 Informarea asupra defectării echipamentului de lucru este făcută cu claritate la persoanele abilitate. în conformitate cu instrucţiunile proprii de exploatare şi întreţinere. pentru menţinerea duratei . Informarea asupra deteriorării/ defectării echipamentului de lucru se realizează cu promptitudine. Echipamentele de lucru defecte sunt selecţionate cu discernământ în vederea înlocuirii / reparării. conform reglementărilor interne de la locul de muncă.

chei fixe şi tubulare. uleiuri.lavete. Recomandare privind tehnicile de evaluare: .cărţi tehnice. electrician întreţinere.lăcătuş întreţinere. perii. inginer etc. aparate. Membrii echipei de întreţinere: . întreţinere. Scule pentru întreţinere: .a.Gama de variabile: Echipamente de lucru: utilaje. .) . verificatoare. fişe de reglaj. vaselină. maistru. manipulare şi depozitare SDV-uri. parametrii de funcţionare. şurubelniţe s.truse de scule. etc. . prelungitoare. Materiale pentru întreţinere: . instrucţiuni de întreţinere. etc. mături. -în condiţii de lucru simulate (atelier. laborator. integritate. grad de uzură. instrucţiuni de exploatare. sef echipa. mecanic întreţinere.Observarea directă.Simularea poate fi adecvată pentru producerea dovezilor în următoarele cazuri: .degresare.. scule. diverse defecte constatate sau alte disfuncţionalităţi etc. mediu virtual etc. funcţionare. fişe tehnologice. dispozitive. instalaţii. maistru. Persoane abilitate: inginer.constatarea şi remedierea unor eventuale defecţiuni sau deteriorări ale utilajelor şi SDV – urilor de bază. Documentaţia tehnică: . Starea echipamentului de lucru: număr. produse de curăţare . . tehnician.proceduri interne de calitate. Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de munca. etc.Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. etc. şef de echipă etc.

test oral ). ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale . pot fi recunoscute ca dovezi.Recomandări prinivd dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: . .Chestionarea candidatului ( test scris.Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe.

CREDITE :. utilajele şi cunoascã SDV –urile sunt verificate sculele. utilajele şi SDV-urile sunt identificate corespunzãtor Persoana evaluării şi înţelege: să supusă .3 Parametrii de lucru şi funcţionali ai maşinilor şi utilajelor sunt testaţi - cu atenţie conform documentaţiei tehnice care include proceduri de lucru.. de control şi norme de sănătate şi securitate în muncă.. NIVELUL UNITĂŢII : 2 Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de realizare din cunoştinţelor necesare 1.Parametrii de lucru şi ..Maşinile. utilajele.1 Maşinile. utilajele şi SDV-urile sunt maşinile.. respectând procedurile de calitate specifice.Maşinile. utilajele şi SDV –urile sunt verificate si pregătite în vederea demonstrează ca ştie identificate corespunzãtor . conform specificaţiilor tehnice verificatoarele specifice operaţiilor . utilajele şi operaţiei de tãiere-debitare tăiere-debitare executării operaţiei de tăiere-debitare Criteriile de realizare din punctul de vedere al punctul de vedere al atitudinilor necesare SDV –urile pentru 1.EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE TĂIERE-DEBITARE (unitate specifică) Coduri de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare lăcătuşului mecanic de a efectua operaţia de tăiere-debitare. Pregăteşte 1.2 Maşinile. si pregătite cu şi şi discernământ responsabilitate 1. folosind experienţa dispozitivele proprie şi urmărind valorile admise.

Materiale sunt corect şi materiale la locul 2. dimensional şi de calitativ ale .3 Desenele de execuţie şi schiţele tehnice sunt verificate cu multă tehnică: fişe tehnice .1 Informaţiile din desenul de ansamblu sunt corelate cu documentaţia suprafaţă materialelor trasarea pentru tehnologică.4 Trasarea este executatã cu instrumente specifice acestei operaţii. a greutãţii de ansamblu sunt corelate laminatelor ajutorul tabelelor a . tăiere-debitare 3.să cunoascã NSSM utilajelor sunt testaţi cu materialele şi atenţie de documentaţiei tehnice . pregãtirea şi documentaţia volumelor.2 Materiale sunt verificate dimensional şi calitativ în vederea proprietăţile lor identificarea cu responsabilitate alese identificării eventualelor defecte de muncă 2. necesarul funcţionali ai maşinilor şi Asigură 2. tehnologice relevante aceasta executându-se cu multã atenţie şi responsabilitate.Este responsabil pentru suprafeţelor pregãtirea pentru geometrice regulate desfãşuratelor piesele profilate calcularea verificarea SDV-urilor la .desfăşurarea în plan .Informaţiile din desenul de ansamblu sunt corelate cu documentaţia tehnologică Sunt identificate cu documentaţia atent 3. desenele de execuţie şi schiţele tehnice suprafeţelor şi . conform .2 Sunt identificate cu atenţie detaliile tehnice şi tehnologice relevante .de tãiere-debitare 2.Informaţiile din desenul cu cu tehnologică maşinilor.Materiale sunt verificate cu atenţie. pentru determinarea corectă a cotelor calculul atenţie detaliile tehnice şi 3.3 Materiale sunt depozitate în zona de lucru a lăcătuşului în funcţie de calităţii materialelor unealata folosită pentru tăiere-debitare şi conform fişei tehnologice -defectele Efectuează 3. respectând perimetrelor.1 Materiale sunt corect şi cu responsabilitate alese.desenul tehnic rigurozitate. în conformitate cu condiţiile specifice de lucru 3.Este atent în verificarea SDV-urilor .

Trasarea este executatã tehnologii execuţie (tăiere. fără abateri de la calitatea materialelor funcţie de grosimea materialului şi forma decupării .Este responsabil pentru piesa tãiatã-debitatã Este responsabil în completarea fişei tehnice pe 4..Este atent la respectarea documentaţiei tehnologice pentru tăiereadebitarea responsabilitate marcajul trasat . în conformitate cu documentaţia .desenul tehnic 4.2 Piesele sunt debitate cu atenţie.3 Procedeul de tăiere şi uneltele utilizate se aleg cu discernământ în materialelor - Este riguros în respectarea specificatiei tehnice şi a tehnologiei de execuţie a operaţiei de tãiere-debitare .1 Piesele sunt tăiate pe marcajul trasat. specificaţii .uneltele folosite de tăiere-debitare tehnologică 4. .responsabilitate debitare).Piesele sunt tăiate cu tehnice . Execută operaţia 4.scule şi dispozitive la trasarea Este consecvent operaţiilor în de şi pregãtirea specifice maşinilor verificarea cotelor - documentaţia tãiere-debitare de cu multã atenţie şi tehnică: fişe tehnice.

maşina de ronţăit. pentru debitarea manuală prin aşchiere: ferăstrăul de mână. maşini de debitat cu discuri abrazive. pentru debitare termică: cu flacără. de control şi norme de sănătate şi securitate în muncă specifice etc. ferăstrăul cu bandă. pentru debitare manuală prin dăltuire: dalta lată. foarfeca cu cuţite-disc. Dispozitive utilizate pentru aşezarea materialelor: masa de trasat prisme colţari de fixare cale unghiulare Dispozitive specifice de trasare: acul de trasare trasatorul paralel distanţier compasul de trasat punctatorul . cu plasmă în regim de tăiere automat. tăiere după program). tăiere după desen cu urmărire optică. Documentaţia tehnică: proceduri de lucru. ferăstrăul circular. pentru debitarea mecanică prin aşchiere: ferăstrăul mecanic alternativ. dalta în cruce. cu oxigaz (tăiere libera-după trasaj.Gama de variabile Maşini specifice: pentru debitare mecanică prin forfecare: foarfeca vibrator. cu laser.

Proceduri de întreţinere: curăţare ungere ascuţire.Materialele necesare: table de diferite dimensiuni corniere ţevi benzi metalice Scule şi verificatoare: ciocan cleşte pilă riglă şublere diferite micrometru etc. Parametrii funcţionali: sarcina utilă . Starea maşinilor şi dispozitivelor: integritate grad de uzură în limitele acceptate diverse defecte constatate. etc.

- cursa traseul sarcinii suspendarea şi prinderea sarcinii Dispozitive de ridicat: cricuri scripeţi. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare sunt recunoscute ca dovezi.la locul de munca Recomandare privind tehnicile de evaluare . DA: Dovezile obţinute prin chestionarea candidatului(test scris. În cazul unui răspuns pozitiv. de asemenea. ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare pe unităţi (unitate cu unitate). demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate. vă rugăm să indicaţi aceste dovezi/metode. . palane. Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi.Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: DA/ NU. trolii Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluãrii . test oral) sau prin formarea recunoscută din industrie (la locul de muncă. pentru fiecare criteriu de performanţă). Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe.Observarea directă . electropalane.

Unitatea poate fi/ trebuie evaluată separat sau în relaţie cu alte unităţi: DA/ NU (în cazul unui răspuns pozitiv. pentru a acoperi toată gama de variabile. executarea operaţiilor de îndoire. Acolo unde dovezile de la locul de muncă nu acoperă toată gama de variabile trebuie furnizate dovezi privind cunoştinţele. detaliaţi care sunt aceste unităţi) DA: Unitatea privind executarea operaţiilor de tăiere-debitare poate fi/ trebuie evaluată în relaţie cu următoarele unităţi: executarea operaţiilor de găurire-filetare. executarea operaţiilor de îndreptare-fasonare.Luate ca întreg. . a fiecărui criteriu de performanţă relevant. executarea operaţiilor de ajustare şi executarea operaţiilor de montaj. dovezile trebuie să indice că respectivul candidat îndeplineşte în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor.

utilajele şi SDV –urile sunt verificate si pregătite cu mare responsabilitate şi discernământ 2. dispozitivele verificatoarele evaluării .documentaţia tehnică şi procedurile de lucru 1. utilajele şi SDV-urile sunt identificate corespunzãtor operaţiei de găurirefiletare 2. CREDITE :..să cunoascã NSSM .3 Piesele sunt distribuite la diferite locuri de muncă (găuritor.2 Piese sunt selectate în conformitate cu piesa conjugată în urma montajului 1.1 Piesele sunt identificate în conformitate cu Persoana pentru filetare găurire. . Pregăteşte piesele 1. respectând procedurile de calitate specifice.1 Maşinile.2 Maşinile.3 Parametrii de lucru şi funcţionali ai maşinilor . NIVELUL UNITĂŢII : 2 Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de realizare din punctul de Criteriile de realizare din vedere al cunoştinţelor necesare supusă punctul de vedere al atitudinilor necesare 1. strungar.Informaţiile din desenul de ansamblu sunt corelate atent cu documentaţia tehnologică .EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE GĂURIRE-FILETARE (unitate specifică) Coduri de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare lăcătuşului mecanic de a executa operaţia de găurirefiletare.documentaţia tehnică: fişe tehnice.Piesele sunt identificate cu responsabilitate . utilajele şi SDV–urile pentru găurire-filetare 2. Pregăteşte maşinile. sculele.desenul tehnic responsabilitate şi consecvenţă ..reprezentări convenţionale în desenul tehnic să cunoascã şi utilajele... frezor) 2.Piese sunt selectate cu atenţie Parametrii ai sunt de lucru testaţi şi şi cu demonstrează ca ştie şi înţelege: funcţionali utilajelor maşinilor specifice operaţiilor de gãurire-filetare .

secţiunea Efectuează 3.Sunt identificate cu atenţie şi responsabilitate .profilul pieselor corelate atent cu documentaţia tehnologică .norme. tehnologie.caracteristicile materialelor de alezat .1 Informaţiile din desenul de ansamblu sunt . pentru .lungimea pieselor şi Detaliile cu tehnice şi tehnologice relevante sunt atent responsabilitate identificate Desenele de execuţie şi trasarea pentru găurire-filetare 3.2 Piesa găurită-filetată este prelucrată având în vedere aspectul final al piesei 5.1 Sunt identificate piesele in vederea alezării de 5.3 Desenele de execuţie şi schiţele tehnice .secţiunea determinarea corectă a cotelor .Piesele sunt găurite – filetate cu atenţie şi responsabilitate . de tehnice control. conform normelor şi indicilor de calitate .procedura de lucru . Execută operaţiile de găurire-filetare 4.3 Avansul şi viteza de rotaţie a sculelor sunt stabilite în conformitate cu condiţiile specifice de lucru şi cu natura materialului.Sunt identificate piesele in vederea alezării .Prelucrarea fină a găurii executate este executată cu atenţie şi precizie 4.schiţele tehnice verificate cu filetat identificate conform documentaţiei tehnologice rigurozitate 3.2 Detaliile tehnice şi tehnologice relevante sunt .caracteristicile materialelor de gãurit.3 Prelucrarea fină a găurii executate este executată conform documentaţiei de execuţie. . NSSM 3. grosimea lui şi mărimea găurilor 4. indici de calitate verificate conform documentaţiei tehnice.1 Sunt identificate piesele de găurit documentaţiei tehnice 4.2 Piesele sunt găurite – filetate conform .norme. indici de calitate 5.profilul pieselor . specificaţii documentaţia tehnică: proceduri de lucru. operaţiile alezare Execută 5.şi utilajelor sunt testaţi în conformitate cu tehnologii de execuţie.

maşini de găurit radiale burghie Dispozitive specifice: pentru trasare Scule şi verificatoare: riglă şubler micrometru .maşini de găurit cu montant .maşini de găurit cu coloană .maşini de găurit de masă .Gama de variabile Tehnologii de execuţie a operaţiilor: trasare găurire-filetare Cerinţe de calitate: planeitate abateri de formă poziţie şi dimensionale Maşini specifice: pentru găurire-filetare (maşini de găurit: manuale şi automate) .

Parametrii funcţionali: sarcina utilă cursa traseul sarcinii suspendarea şi prinderea sarcinii Dispozitive de ridicat: cricuri scripeţi palane electropalane trolii Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluãrii . Proceduri de întreţinere: curăţare ungere ascuţire. etc.Starea maşinilor şi dispozitivelor: integritate grad de uzură în limitele acceptate diverse defecte constatate.

detaliaţi care sunt aceste unităţi) DA: Unitatea privind executarea operaţiilor de găurire-filetare poate fi/ trebuie evaluată în relaţie cu următoarele unităţi: executarea operaţiilor de tăiere-debitare. Luate ca întreg. executarea operaţiilor de îndoire.la locul de munca Recomandare privind tehnicile de evaluare . Unitatea poate fi/ trebuie evaluată separat sau în relaţie cu alte unităţi: DA/ NU (în cazul unui răspuns pozitiv.Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: DA/ NU. de asemenea. . Acolo unde dovezile de la locul de muncă nu acoperă toată gama de variabile trebuie furnizate dovezi privind cunoştinţele. Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. pentru fiecare criteriu de performanţă). pentru a acoperi toată gama de variabile. Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi.. a fiecărui criteriu de performanţă relevant.Observarea directă . DA: Dovezile obţinute prin chestionarea candidatului(test scris. executarea operaţiilor de ajustare şi executarea operaţiilor de montaj. ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare pe unităţi (unitate cu unitate). ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare sunt recunoscute ca dovezi. demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate. În cazul unui răspuns pozitiv. test oral) sau prin formarea recunoscută din industrie (la locul de muncă. executarea operaţiilor de îndreptare-fasonare. dovezile trebuie să indice că respectivul candidat îndeplineşte în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor. vă rugăm să indicaţi aceste dovezi/metode.

CREDITE :.documentaţia tehnică: fişe tehnice.să cunoascã NSSM (să folosească . pentru executarea operaţiei de îndreptare-fasonare cu tipul loviturilor aplicate: lovituri dese şi uşoare.1 Identifică piesele: table. respectând procedurile de calitate specifice. îndreptare atenţie la locurile de muncă dispozitivele şi verificatoarele specifice .EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE ÎNDREPTARE-FASONARE (unitate specifică) Coduri de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare lăcătuşului mecanic de a executa lucrări de îndreptare-fasonare. temperatura.. bare. în funcţie de striviri. ţevi Persoana supusă evaluării demonstrează . utilajele şi SDV îndreptare): îndreptare manuală sau îndreptare ciocane bine fixate în coadă. Pregăteşte piesele 1.Piesele sunt identificate pentru îndreptarefasonare respectând documentaţia tehnică şi procedurile de ca ştie şi înţelege: calitate . profile. semifabricatului. dimensiunile tehnic să cunoascã utilajele.. sârme. feţele –urile mecanică.reprezentări convenţionale în desenul îndreptare: natura materialului. NIVELUL UNITĂŢII : 2 Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare 1. atenţie şi responsabilitate ..3 Piese sunt transportate la locurile de muncă în operaţiilor de îndreptare-fasonare funcţie de natura efortului dezvoltat (metodele de .2 Identifică factorii care influenţează operaţia de .Maşinile.Piese sunt transportate cu 1..documentaţia tehnică 1. placa de îndreptat să fie stabilă) sunt identificate crăpături. în funcţie de temperatura utilizată: ciocanului să nu prezinte îndreptare la rece sau îndreptare la cald. cu profesionalism şi responsabilitate cu atenţie Sunt identificaţi factorii operaţia cu care de precizie inflenţeazã sculele. .

placa de îndreptat să fie stabilă) . în .norme.desenul tehnic pentru executarea operaţiei de îndreptare-fasonare.Piesele sunt îndreptate cu responsabilitate si atenţie Semifabricatele sunt verificate atent 3. a procedurilor de lucru. striviri.1 Maşinile. Pregăteşte maşinile. utilajele şi SDV –urile sunt verificate si pregătite cu mare atenţie si grijã .profilul pieselor uşoare. indici de calitate responsabilitate . prin provocarea .Maşinile.2 Maşinile. de control. lovituri rare şi puternice. unui tratament termic de călire aplicat incorect 3. tehnologice şi a NSSM-urilor (să folosească ciocane bine fixate în coadă. utilajele şi SDV –urile sunt identificate .Parametrii de lucru şi funcţionali ai maşinilor şi utilajelor sunt testaţi cu mare atenţie şi momentului de încovoiere 2.procedura de lucru . feţele ciocanului să nu prezinte crăpături. specificaţii tehnice .3 Semifabricatele sunt verificate pentru obţinerea unei suprafeţe plane sau rectilinii .1 Piesele sunt îndreptate in conformitate cu de îndreptare documentaţia tehnologică şi cerinţele tehnice 3.lovituri 2. unei manevrări incorecte.lungimea pieselor momentului de încovoiere pregătite conform fişelor tehnologice.2 Sunt înlăturate deformaţiile permanente ale semifabricatelor apărute datorită executării unui transport incorespunzător al pieselor şi semifabricatelor.caracteristicile materialelor 2. unei depozitări necorespunzătoare.secţiunea funcţie de tipul loviturilor aplicate: lovituri dese şi . prin provocarea tehnologii de execuţie. utilajele şi SDV –urile sunt verificate si . Execută operaţia 3. utilajele şi SDV –urile pentru îndreptarefasonare rare şi puternice.

maşina de îndreptat şi calibrat bare Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluãrii . semifabricate de dimensiuni mari şi cu plasticitate redusă Cerinţe de calitate ale materialelor semifabricatelor: conform standardelor / codurilor specifice Caracteristici tehnice ale materialelor semifabricatelor: caractertistici fizico – chimice.la locul de munca Recomandare privind tehnicile de evaluare . maşina de îndreptat cu cilindri. În cazul unui răspuns pozitiv. ciocan. aspectul şi dimensiunile piesei: funcţie de desenul de execuţie şi standardele / codurile specifice Scule şi dispozitive utilizate: placa de îndreptat. semifabricate de grosimi mai mari. Forma. .Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: DA/ NU.Observarea directă . vă rugăm să indicaţi aceste dovezi/metode. presa manuală. nicovala. caracteristici mecanice etc.Gama de variabile Natura materialului: semifabricate cu plasticitate bună de grosimi mici şi mijlocii.

Acolo unde dovezile de la locul de muncă nu acoperă toată gama de variabile trebuie furnizate dovezi privind cunoştinţele. Unitatea poate fi/ trebuie evaluată separat sau în relaţie cu alte unităţi: DA/ NU (în cazul unui răspuns pozitiv. executarea operaţiilor de ajustare şi executarea operaţiilor de montaj. pentru a acoperi toată gama de variabile. dovezile trebuie să indice că respectivul candidat îndeplineşte în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor. test oral) sau prin formarea recunoscută din industrie (la locul de muncă. Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. executarea operaţiilor de îndoire. de asemenea. demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate. Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi. . ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare pe unităţi (unitate cu unitate). detaliaţi care sunt aceste unităţi) DA: Unitatea privind executarea operaţiilor de îndreptare-fasonare poate fi/ trebuie evaluată în relaţie cu următoarele unităţi: executarea operaţiilor de tăiere-debitare. a fiecărui criteriu de performanţă relevant. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare sunt recunoscute ca dovezi. executarea operaţiilor de găurire-filetare.DA: Dovezile obţinute prin chestionarea candidatului(test scris. pentru fiecare criteriu de performanţă). Luate ca întreg.

NIVELUL UNITĂŢII : 2 Criteriile de realizare din cunoştinţelor necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare punctul de vedere al atitudinilor necesare 1.EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE ÎNDOIRE (unitate specifică) Coduri de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare lăcătuşului mecanic de a executa lucrări de îndoire. respectând procedurile de calitate specifice.Sunt identificate atenţie piesele factorii care cu demonstrează ca ştie .. utilajele şi conformitate fişele tehnologice. responsabilitate şi capacitate .. ţevi..Sunt identificaţi cu atenţie influenţeazã documentaţia tipul operaţiei de îndoire .2 Parametrii de lucru şi funcţionali ai maşinilor şi utilajelor sunt testaţi desenul tehnic - cunoascã identificate utilajele. tehnologie. bare. cu NSSM. CREDITE :.Maşinile. în conformitate procedurile de calitate 1.3 Piesele sunt transportate la locurile de muncă în funcţie de greutatea si şi înţelege: dimensiunile piesei 2. verificate conform 2. sculele.. profile. Pregăteşte SDV –urile pentru îndoire maşinile. utilajele şi SDVurile necesare sunt cu 1.2 Sunt identificaţi factorii care influenţeazã tipul operaţiei de îndoire evaluării supusă . respectând Persoana documentaţia tehnică. utilajele şi SDV –urile sunt verificate si pregătite în tehnică documentaţiei tehnice: proceduri de lucru. de control.1 Sunt identificate piesele: table.Piesele sunt transportate reprezentări cu grijã la locurile de muncă în . Pregăteşte piesele pentru îndoire 1. NSSM conform documentaţiei tehnice convenţionale să 2.1 Maşinile. sârme.

Piese sunt îndoite cu precizie - materialelor de îndoit .secţiunea .sculele şi utilajele folosite la îndoire .3. Executã operaţia 3. utilajele şi SDV sunt verificate si pregătite cu grijã . în funcţie de metoda de îndoire .Parametrii de lucru şi funcţionali ai maşinilor şi 3.lungimea pieselor caracteristicile .să cunoascã NSSM de îndoire documentaţia utilajelor sunt testaţi cu tehnică: fişe tehnice. specificaţii îndoire tehnice .procedura de lucru . indici de calitate . condiţiile specifice operaţiilor –urile specifice de lucru 3.profilul pieselor . fără îndepărtare de material.3 Forma şi dimensiunile semifabricatului sunt modificate.Sunt stabilite metodele de execuţie.desenul tehnic . responsabilitate tehnologii de .Maşinile.2 Piese sunt îndoite conform cu documentaţia tehnologică.1 Sunt stabilite metodele de îndoire în funcţie de documentaţia dispozitivele de îndoire tehnologică verificatoarele şi de analiză .norme.

cu maşina de găurit. prin lovire cu ciocanul. îndoire în menghină.la locul de munca .prese manuale .maşini de indoit .plăci de trasare .şablon Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluãrii .dispozitive de prindere şi de lucru . aspectul şi dimensiunile piesei: functie de desenul de execuţie şi standardele / codurile specifice Îndoirea se poate face: după şablon. maşina de îndoit. scule şi dispozitive utilizate: .nicovale . prese mecanice-matriţe de îndoit Maşini unelte.prese mecanice . cu valţuri.ciocane .Gama de variabile Cerinţe de calitate ale materialelor semifabricatelor: conform standardelor / codurilor specifice Forma.menghine de banc . pe strung.

executarea operaţiilor de îndreptare-fasonare. demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate. Luate ca întreg.Observarea directă . Unitatea poate fi/ trebuie evaluată separat sau în relaţie cu alte unităţi: DA/ NU (în cazul unui răspuns pozitiv. În cazul unui răspuns pozitiv. vă rugăm să indicaţi aceste dovezi/metode. . Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi. executarea operaţiilorde găurire-filetare. pentru fiecare criteriu de performanţă). Acolo unde dovezile de la locul de muncă nu acoperă toată gama de variabile trebuie furnizate dovezi privind cunoştinţele.Recomandare privind tehnicile de evaluare . a fiecărui criteriu de performanţă relevant. executarea operaţiilor de ajustare şi executarea operaţiilor de montaj.Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: DA/ NU. de asemenea. test oral) sau prin formarea recunoscută din industrie (la locul de muncă. detaliaţi care sunt aceste unităţi) DA: Unitatea privind executarea operaţiilor de îndoire poate fi/ trebuie evaluată în relaţie cu următoarele unităţi: executarea operaţiilor de tăieredebitare. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare sunt recunoscute ca dovezi. ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare pe unităţi (unitate cu unitate). dovezile trebuie să indice că respectivul candidat îndeplineşte în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor. pentru a acoperi toată gama de variabile. DA: Dovezile obţinute prin chestionarea candidatului(test scris.

cu NSSM. NIVELUL UNITĂŢII : 2 Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de Criteriile de realizare din realizare din punctul punctul de vedere al de vedere al cunoştinţelor necesare atitudinilor necesare 1.Este responsabil pentru 2.Este stabilit tipul operaţiei tehnică de ajustare cu atenţie şi maşinile.. respectând procedurile de calitate specifice. în condiţii de siguranţă. tehnologie convenţionale în . ţevi. Persoana capacitate de concentrare. profile. în demonstrează ca ştie conformitate cu procedurilor de lucru dispozitive condiţii de siguranţă documentaţia . 2.1 Maşinile. sârme. bare. pentru respectarea condiţiilor de securitate să cunoascã pregãtirea şi verificarea 2. Pregăteşte piesele pentru ajustare 1.3 Parametrii de lucru şi funcţionali ai maşinilor şi utilajelor sunt testaţi utilajele. de control. respectând documentaţia tehnică evaluării şi înţelege: supusă . utilajele şi cu fişele tehnologice. utilajele şi SDV –urile sunt verificate si pregătite..2 Sunt identificate sculele necesare conform procedurilor de lucru şi cu ajustare desenul tehnic pregãtirea maşinilor..1 Sunt identificte piesele: table. sculele. Pregăteşte 2.Sunt identificte cu atenţie piesele Fixează piesa speciale. în în 1.EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE AJUSTARE (unitate specifică) Coduri de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare lăcătuşului mecanic de a executa lucrări de ajustare.. CREDITE :. conform .2 Fixează piesa în dispozitive speciale. cu atenţie. verificate conform documentaţiei reprezentări responsabilitate SDV –urile pentru tehnice: proceduri de lucru.

Parametrii de lucru şi utilajelor sunt testaţi Se stabileşte cu scopul cunoascã responsabilitate sculele. Execută operaţia 4. ascuţirea unor scule dispozitivele aşchietoare. NSSM . de control.profilul pieselor conformitate cu specificaţiile tehnice.Piesele sunt ajustate şi caracteristicile neadmisibile materialelor 4. urmărindu-se adaosuri minime de prelucrare ansamblu în condiţii tehnice de execuţie şi de securitate 4. suprafeţelor. operaţiei de pilire şi .Este stabilită cu atenţie metoda de pilire pilire/polizare se realizează cu mare atenţie operaţiilor funcţionali ai maşinilor şi .3 Piesele sunt ajustate şi finisate pentru a intra in componenţa unui .desenul tehnic 4.Utilizarea sculelor pentru pilire/polizare să 3.Sunt eliminate cu grijã eventualele prelucrarea pieselor . Execută pilirea/polizarea muchiilor tăioase 3.Efectuează montajul de sculele.1 Informaţiile din desenul de ansamblu sunt corelate atent cu specifice de ajustare documentaţia tehnologică riguros verificate şi respectate conform de ajustare documentaţiei tehnice: proceduri de lucru. tehnologie.3 Muchiile tăioase se ajustează prin piliri-polizări succesive. probă şi trasajul în vederea şi ajustării cu atenţie si utilajele.să cunoascã NSSM .conform procedurilor de lucru dispozitivele verificatoarele specifice de ajustare şi SDV-urilor . până la .4 Utilizarea sculelor pentru pilire/polizare se realizează conform dispozitivele verificatoarele 4.Piesele rezultate sunt verificate dimensional cu diferenţe de mecanică la a operaţiilor . 3. finisarea utilajele.1 Se stabileşte scopul operaţiei de pilire: înlăturarea adaosului de să prelucrare.2 Efectuează montajul de probă şi trasajul în vederea ajustării în . cu respectarea condiţiilor de securitate cunoascã .să cunoascã NSSM atingerea marcajului de ajustare şi realizarea suprafeţei de prelucrare impuse procedurilor de lucru.2 Este stabilită metoda de pilire ţinând cont de documentaţia de specifice operaţiei de . rectificarea cordoanelor de sudură. creşterea calităţii suprafeţelor execuţie.să cunoascã NSSM 3. ajustarea pieselor după alte operaţii de prelucrare.4 Sunt eliminate eventualele diferenţe neadmisibile de la prelucrarea responsabilitate finisate cu atenţie . de calitatea suprafeţei şi natura efortului dezvoltat verificatoarele 3.

pile de diferite forme.ciocane . etc .bancul de ajustor . desene. Sculele şi dispozitivele utilizate: . aspectul şi dimensiunile piesei: funcţie de desenul de execuţie şi standardele / codurile specifice Metoda de ajustare presupunea: înlăturarea adaosului de prelucrare. finisarea suprafeţelor. rectificarea cordoanelor de sudură. de control.menghine de banc. tehnologie.ferăstraie . creşterea calităţii suprafeţelor Documentaţia tehnică: proceduri de lucru.dălţi . ajustarea pieselor după alte operaţii de prelucrare.mecanică a pieselor 4. schiţe. cerinţe de calitate ale materialelor semifabricatelor: conform standardelor / codurilor specifice etc.5 Piesele rezultate sunt verificate dimensional conform desenelor de execuţie precizie şi atenţie Gama de variabile Forma.polizoare . dimensiuni şi rugozităţi .

Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. Luate ca întreg. dovezile trebuie să indice că respectivul candidat îndeplineşte în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor. În cazul unui răspuns pozitiv.Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluãrii . Unitatea poate fi/ trebuie evaluată separat sau în relaţie cu alte unităţi: DA/ NU (în cazul unui răspuns pozitiv. detaliaţi care sunt aceste unităţi) . Acolo unde dovezile de la locul de muncă nu acoperă toată gama de variabile trebuie furnizate dovezi privind cunoştinţele. pentru fiecare criteriu de performanţă). pentru a acoperi toată gama de variabile.la locul de munca Recomandare privind tehnicile de evaluare . vă rugăm să indicaţi aceste dovezi/metode. test oral) sau prin formarea recunoscută din industrie (la locul de muncă. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare sunt recunoscute ca dovezi. DA: Dovezile obţinute prin chestionarea candidatului(test scris. demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate. de asemenea.Observarea directă . Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi. ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare pe unităţi (unitate cu unitate).Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: DA/ NU. a fiecărui criteriu de performanţă relevant.

executarea operaţiilor de găurire-filetare. executarea operaţiilor de îndreptare-fasonare. .DA: Unitatea privind executarea operaţiilor de ajustare poate fi/ trebuie evaluată în relaţie cu următoarele unităţi: executarea operaţiilor de tăieredebitare. executarea operaţiilor de îndoire şi executarea operaţiilor de montaj.

1 Sunt identificate piesele pentru montaj pe baza Persoana supusă evaluării demonstrează .2 Piese sunt spălate şi curăţate pentru îndepărtarea .protecţia anticirozivă a .să cunoascã NSSM . Pregăteşte conform documentaţiei tehnice şi . a urmelor de ulei sau de lichide de a suprafeţelor lucru.desenul tehnic . respectând procedurile de calitate specifice. NIVELUL UNITĂŢII : 2 Elemente de competenţă 1. Pregăteşte piesele pentru montaj Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare 1. prin utilizarea corectă a uneltelor specifice ..Piesele care vor fi NSSM.Piese sunt spălate şi răcire.metode de curăţire mecanică şi chimică montaj impurităţilor. conform documentaţiei tehnice: proceduri de .utilizarea uneltelor folosite pentru supuse asamblării sunt verificate vizual sau cu ajutorul etaloanelor de rugozitate . CREDITE :.3 Piesele care vor fi supuse asamblării sunt . desene de ansamblu.materiale folosite pentru curăţirea curăţate cu atenţie . 1 Confecţionarea/ adaptarea sculelor ajutătoare .Sunt identificate cu documentaţiei tehnice ca ştie şi înţelege: atenţie piesele pentru 1.profilul pieselor .caracteristicile materialelor 1. de control. mecanică şi chimică a suprafeţelor pentru curăţirea suprafeţelor precum şi adaptarea la curăţirea suprafeţelor profilul pieselor verificate 2.EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE MONTAJ (unitate specifică) Coduri de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare lăcătuşului mecanic de a executa lucrări de montaj.Locurile de muncă sunt aprovizionate cu atenţie cu SDV-urile necesare normelor de calitate 2... tehnologie..

maşinile. .dispozitivele şi verificatoarele specifice sculele adecvate conform operaţiilor de montaj . - să cunoascã utilajele. Execută 4. etc) 3.1 Sunt identificate toate elementele de montaj care pot fi realizate prin presare. asamblate cu atenţie şi subansamblului asamblate conform subansamble .4 Remedierile se fac la indicaţiile tehnologului ori ale proiectantului.3 Maşina sau echipamentul rezultat este pregătit pentru probă şi rodaj 4. cu pricepere şi . îmbinări nedezmembrabile ansamblului mandrinare.2 Părţile componente sunt ale sau . sudurã. subansamblului operaţiile de montaj (şuruburi.Este executat rcu ateţie rodajul Eventualele neconformităţi constatate sunt remediate operativ finale de remediate colaborare conform procedurilor de lucru 4. nituri. lipire ansamblului 2. până la funcţionarea corectă a echipamentului responsabilitate rezultat.Sunt executate cu ateţie probele funcţionare . utilajele şi necesare asamblării SDV –urile pentru montaj urile necesare realizării montajului.Sunt alese cu grija 2. piuliţe.Părţile componente ale sau sunt Execută 3.procedeele de asamblare folosite la elementele de montaj sau pană).2 Este executat rodajul conform cărţii tehnice 4.funcţionarea diferitelor ansamble şi responsabilitate Maşina sau rezultat 3.1 Sunt executate probele finale de funcţionare operaţiile de 4.2 Locurile de muncă sunt aprovizionate cu SDV.Sunt identificate toate prevederilor din fişele tehnologice conform documentaţiei tehnice .3 Sunt alese sculele adecvate metodei de asamblare montaj: îmbinări dezmembrabile (cu filet . sunt probă şi rodaj echipamentul este pregătit cu atenţie .caracteristicile materialelor documentaţiei tehnice 3. sculele.3 Eventualele în neconformităţi cu constatate echipa. răsfrângere.

răzuitoare .standuri de probă şi rodaj Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluãrii .la locul de munca .ferăstraie .cleşti . cu cărucioare.ciocane .polizoare.standuri de montaj . etc Utilaje de intercirculaţie (utilaje de transport): .dornuri . carusel) .şurubelniţe .pile de diferite forme.Gama de variabile Sculele şi dispozitivele utilizate: . dimensiuni şi rugozităţi .dălţi .dispozitive de montaj .chei .conveioare (cu bandă.căi cu role .cărucioare .

pentru a acoperi toată gama de variabile. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare sunt recunoscute ca dovezi. În cazul unui răspuns pozitiv. vă rugăm să indicaţi aceste dovezi/metode. executarea operaţiilor de găurire-filetare. executarea operaţiilor de îndreptare-fasonare. Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi. test oral) sau prin formarea recunoscută din industrie (la locul de muncă.Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: DA/ NU. de asemenea. Unitatea poate fi/ trebuie evaluată separat sau în relaţie cu alte unităţi: DA/ NU (în cazul unui răspuns pozitiv. Luate ca întreg.Observarea directă . Acolo unde dovezile de la locul de muncă nu acoperă toată gama de variabile trebuie furnizate dovezi privind cunoştinţele. ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare pe unităţi (unitate cu unitate). dovezile trebuie să indice că respectivul candidat îndeplineşte în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor. DA: Dovezile obţinute prin chestionarea candidatului(test scris. a fiecărui criteriu de performanţă relevant. pentru fiecare criteriu de performanţă).Recomandare privind tehnicile de evaluare . detaliaţi care sunt aceste unităţi) DA: Unitatea privind executarea operaţiilor de montaj poate fi/ trebuie evaluată în relaţie cu următoarele unităţi: executarea operaţiilor de tăieredebitare. demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate. . executarea operaţiilor de îndoire şi executarea operaţiilor de ajustaj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful