LUCRARE DE ABSOLVIRE

Program de formare .Formator¨
Cod COR 241205
27.06-02.07.2011


NUME: Sociu
PRENUME: Alina

Opis

1. Prezentarea ocupatiei.
2. Stabilirea tipului de program.
3. Obiective urmárite.
4. Plan de Iormare.
5. Program de Iormare.
6. Organizarea si eIectuarea programului de Iormare.
7. Modalitáti de evaluare.
Cap. I Prezentarea ocupatiei

Amanetarul este o persoaná care activeazá într-o Iirmá specializatá pentru
acordarea de credite bánesti , prin depunerea unui gai care poate Ii reprezentat
Iie prin bunuri imobile (biiuterii din metale pretioase, obiecte de artá, obiecte
ornamentale, electronice, electrocasnice, textile, blánuri naturale), Iie prin
bunuri mobile (automobile etc).
Amanetarul are ca si atributii sá evalueze bunurile aduse pentru a Ii lásate
în gai, sá negocieze pretul, termenul, durata contractului si comisionul aIerent
care se înregistreazá în contract.
Creditul bánesc se acordá de cátre amanetar în baza unui contract Ierm pe
o duratá determinatá, cu drept de prelungire. La data scadentá stabilitá în
contract, amanetarul anuntá clientul pentru Iinalizarea acestuia, returneazá
clientului titular de contract obiectele lásate în gai, în starea în care au Iost
primite, încasând contravaloarea împrumutului si a comisionului aIerent.
În cazul neprezentárii clientului la termenul scadent si a expirárii
termenului de asteptare acordat, amanetarul are obligatia de a scoate obiectele
din evidentele de amanet, ulterior acestea urmând a Ii valoriIicate.
Bunurile rámase si neridicate sunt valoriIicate de cátre Iirma de amanet,
pentru recuperarea capitalului de lucru.
Amanetarul eIectueazá toate înregistrárile prevázute în programul de
lucru/ Iisa postului sau regulamentul Iiecárei case de amanet.
Cap. II Stabilirea tipului de program

atoritá crizei Iinanciare actuale tara, dar si populatia tárii au aiuns la un
nivel de îndatorate din ce în ce mai mare. Aceeasi crizá a Iácut ca si báncile sá-si
înáspreascá din ce în ce mai mult conditiile de creditare, si astIel sá creeze
conditii propice pentru deschiderea si dezvoltarea a cât mai multe case de
amanet.
upá o discutie atentá cu o serie de proprietari al acestor gen de aIaceri, si
dupá eIectuarea unui studiu de piatá am observat cá acestia gásesc cu greu
persoane pregátite în acest domeniu pentru a le angaia.
AstIel am ales realizarea unui astIel de program de pregátire. În stabilirea
tipului de program am urmat urmátorii pasi:
* Prima oará am identiIicat ocupatia de amanetar în Codul Ocupatiilor
din România (COR) ca Iiind 421401 si apartimând domeniului: Alte industrii si
servicii.
* Urmátorul pas a Iost sá veriIic dacá ocupatia de amanetar are Standard
Ocupational, drept care am consultat site-ul CNFPA (www.cnIpa.ro), unde am
gásit standardul acestei meserii.
* upá aceea am veriIicat dacá ocupatia mai sus amintitá se aIlá în
Nomenclatorul caliIicárilor, pentru a vedea dacá pentru aceastá ocupatie pot Ii
organizate programe de caliIicare/recaliIicare. Am constatat cá pentru acest curs
nu se realizeazá cursuri de caliIicare/recaliIicare, ci se pot organiza doar cursuri
de initiere, perIectionare sau specializare, care se vor Iinaliza cu certiIicate de
absolvire.
* Cursul are ca scop pregátirea unui numár de 10 persoane pentru
ocupatia de amanetar, în urma cáruia participantii sá dobândeascá cunostinte
speciIice acestei meserii, conIorme cu Metodologia de aplicare a Standardelor
Ocupationale si cu reglementárile în vigoare ale asociatiei patronale ale caselor
de amanet din România.
* Tipul de program ales este unul de initiere în meseria de amanetar, cu
un numár de 110 ore din care 36 ore de teorie si 74 ore de practicá, si având o
stucturá conIormá cu metodologia meseriei, descrisá pe larg mai târziu.
* Preselectia pentru acest curs de initiere se Iace dupá urmátoarele
criterii:
- studii minime: - scoalá de maistri, sau 10 clase absolvite cu diplomá de
nivel I (datoritá codului COR pe care îl are 421401, care ne dá grupa maiorá

cáreia îi apartine, si anume 4, echivalentá studiilor absolvite cu diplomá de
maistri sau de 10 clase);
- aviz medical eliberat de medicul de Iamilie din care sá reiasá cá este apt
pentru participarea la acest curs;
- cunostinte de utilizare PC si casá de marcat.Cap. III Obiective urmàrite

La sIârsitul programului de instruire cursantul va Ii capabil sá:
˛
1
: Comunice bine interpersonal.

˛
2
: Organizeze locul de muncá.

˛
3
: Aplice normele de sánátate si securitate în muncá si în domeniul situatiilor
de urgentá.

˛
4
: Completeze documentele de amanet.

˛
5
: Negocieze pretul obiectelor.

˛
6
: Încheie contracte de amanet.

˛
7
: Prelungeascá durata contractului de amanet.

˛
8
: Lichideze contracte de amanet.

˛
9
: Comercializeze obiecte speciIice din amanet.

˛
10
: epoziteze obiectele amanetate.

˛
11
: Aprecieze uzura obiectelor.

˛
12
: Completeze registrul de casá.

˛
13
: Marcheze corect obiectele amanetate destinate vânzárii.


Cap. VI Oganizarea si efectuarea programului de formare
1. Organizare
Pentru ca programul de Iormare sá se deruleze în conditii optime trebuiesc
luate în vedere unele aspecte. Locul unde Iormatii îsi vor petrece cele mai multe
ore din zi este sala de curs. AstIel cá ar trebui sá Iie cât mai plácut organizatá si
araniatá asa încât sá Iie cât mai utilá în procesul de Iormare. Prima imagine, si
una destul de importantá despre o persoaná, o reprezintá modul în care se
îmbracá. Pentru un cadru Iormator sala de curs de care ráspunde este cartea sa
de vizitá.
În araniarea sálii de curs sunt trei elemente de care este bine sá se tiná seama:
dispunerea mobilierului, vizibilitatea, pavoazarea.
Mobilierul trebuie sá Iie simplu, Iunctional, durabil, sá aibá
instructionabilitate si modularitate. e modul în care sunt asezate báncile în
salá depinde, într-o oarecare másurá, atitudinea pe care o au cursantii Iatá de
actul învátárii. O dispunere traditionalistá, adicá una în spatele celeilalte,
determiná o oarecare pasivitate a cursantului si se preteazá la activitátile de
predare-învátare. Pe când dispunerea báncilor în semicerc sau oval duce la
Iavorizarea interactiunilor permanente si activismului, de aceea este si varianta
aleasá de mine, având mai multe ore practice decât de predare.
Vizibilitatea este, de asemenea, un aspect important. El cuprinde orientarea
mobilierului dupá anumite surse de luminá. Foarte important este ca sursa de
luminá sá Iie naturalá.
In aIara de mobilierul mentionat mai sus Iormatorul va pregáti materialele
suport (suportul de curs), materialele auxiliare (modele de registre de casá,
registre de evidentá, cântare electronice, balante, modele de contracte de amanet,
case de marcat, Iacturiere, chitantiere), materiale vizuale (prezentári Power
Point, obiecte reale, etc) si echipamente necesare prezentárii (Ilip chart, PC si
videoproiector).
Sala de curs cea mai potrivitá pentru acest gen de curs a Iost oIeritá de
Patronatul Caselor de Amanet din Bacáu, chiar în sediul lor.

2. Efectuarea formàrii
Procesul de învátare a adultilor se reIerá atât la procesul prin care
individualitátile intentioneazá sá-si schimbe, sá-si înbunátáteascá cunostintele,
valorile, atitudinile si strategiile, dar si la cunostintele, valorile, atitudinile si
strategiile pe care le-au dobândit Iiecare.
Pentru a sti care este cea mai buná metodá de realizare a cursului, pentru
diIerite grupuri de cursanti, este indicat sá începem prin a identiIica stilul de
învátare maioritar pentru grupul respectiv. AstIel, pentru a-l identiIica, cursul
începe prin completarea de cátre cursanti a unui chestionar care identiIicá stilul
de învátare personal al Iiecáruia. upá realizarea statisticii corespunzátoare
acestor teste vom identiIica care este stilul de lucru pentru acel grup, urmând sá
ne modelám continuturile dupá caracteristicile stilului respectiv, pentru a avea o
cât mai mare ratá de întelegere si învátare în acel grup.
Pe lângá stilurile de învátare trebuie sá tinem cont si cá adultul este
independent, autodirectiv, responsabil, cu un grad înalt de constiinciozitate, cu o
experientá anterioará importantá, cu dorintá de implicare în procesul de
instruire, cu respect pentru Iormatori, selectivi si atenti la relevanta cunostintelor
si tind spre o orientare educationalá centratá pe viatá, sarcini sau probleme.
În Iunctie de stilul identiIicat vom tine cont de:
Stilul convergent - conceptualizare abstractà si experimentare activà:
subiectii convergenti acumuleazá cunostintele prin analizá si apoi aplicá noile
idei/concepte în practicá. Abilitatea de a aplica ideile noi este punctul Iorte al
acestora. Convergentii sistematizeazá inIormatia prin intermediul
rationamentelor ipotetico-deductive. Ei pun un accent deosebit pe gândirea
rationalá si concretá, rámânând relativ 'reci¨. ecât sá 'iroseascᨠtimpul cu
oamenii, ei preIerá sá mediteze, sá inventeze ceva.
Stilul divergent - experientà concretà si observare reflexivà: divergentii
acumuleazá cunostinte cu aiutorul intuitiei. Subiectii care preIerá acest stil de
instruire îsi utilizeazá la maxim aptitudinile imaginative si abilitatea de a vedea
situatii complexe din mai multe perspective, aiungând, prin sinergie, la Iormarea
unui gestalt semniIicativ. ivergentii posedá, de asemenea, abilitatea de a
integra eIicient inIormatia într-un tot întreg. Punctul Iorte al divergentilor îl
constituie abilitatea lor imaginativá, Iiind considerati opusii convergentilor.
Acesti subiecti sunt emotionali si exceleazá în artá si literaturá.
Stilul asimilator - conceptualizare abstractà si observare reflexivà:
abilitatea de a crea modele teoretice si rational-inductive este punctul Iorte al
asimilatorilor. Ei învatá prin analizá, planiIicare si reIlectare. Asimilatorii nu

pun accentul pe aplicarea practicá, ci se Iocuseazá pe dezvoltarea teoriilor,
deseori ignorând Iaptele dacá acestea nu corespund cu teoria.
Stilul acomodator - experientà concretà si experimentare activà: spre
deosebire de asimilatori, acomodatorii vor ignora teoria, dacá Iaptele nu coincid
cu aceasta. Subiectii stilului dat exceleazá în situatiile în care trebuie sá aplice
teoriile stiute unor circumstante speciIice. Punctul Iorte al acestora este
abilitatea de a realiza ceva si de a se implica într-o nouá experientá.
Acomodatorii abordeazá problema într-o manierá intuitivá, mergând pe calea
încercárilor si erorilor. Ei obtin cunostinte mai curând de la alte persoane decât
prin intermediul abilitátilor lor analitice. in toate aceste patru stiluri,
acomodatorii sînt cei care-si asumá riscuri.

Cap. VII Modalitàti de evaluare

Scopul evaluárii pe bazá de perIormante este de a ne asigura cá, un
cursant, care parcurge un program de instruire, va Ii capabil sá îndeplineascá
sarcinile la nivelul solicitat la locul de muncá. Obiectivele în sine Iurnizeazá
Iormatorului un instrument util în planiIicarea si elaborarea modalitátii de
evaluare a cursantilor. Bazându-má pe aceste obiective, voi elabora un set de
instrumente si proceduri de evaluare, care indicá dacá cursantul a atins
standardul cerut.

1. Participanti
O examinare pe bazá de norme are ca scop másurarea si compararea
perIormantelor unui cursant cu perIormantele altui cursant. Acest sistem
utilizeazá ideea de repartizare normalá a notelor si Iolosirea curbei normale de
distribuire a notelor. Notele sunt acordate în mare másurá pe baza valorii
cursantului în clasá, în raport cu ceilalti. e exemplu, un test de veriIicare
speciIic vizeazá stabilirea pozitiei cursantului - ioasá , medie sau avansatá - în
raport cu ceilalti care au sustinut testul. Aici rezultatele unui grup sunt utilizate
pentru a stabili "norma".
Principiul esential al examinárii pe bazá de criterii este acela prin care
cursantilor li se solicitá sá realizeze anumite obiective. Nivelul de perIormantá al
cursantului nu este comparat atât de mult cu perIormantele celorlalti, ci este
evaluat în Iunctie de anumite standarde care trebuie respectate. eoarece diIeriti
cursanti au nevoie de intervale diIerite de timp pentru realizarea obiectivelor,
atunci când un cursant nu este capabil sá atingá standardul acceptabil de
perIormantá, i se permite sá continue activitatea pâná când atinge nivelul de
perIormantá asteptat. Un program de instruire bazat pe perIormante sau
competente nu eliminá din cadrul procesului de învátare, Iaptul cá existá
diIerente între indivizi. În timp ce se asteaptá ca toti cursantii sá realizeze
obiectivele de bazá, unii cursanti vor înváta mai mult decât li se solicitá la
nivelul minim acceptat.
2. Program
O abordare care tinde sa dea rezultate este metoda de apreciere a
procesului-produsului. Instruirea bazatá pe perIormante conduce la evaluarea
procesului si a produsului. Evaluarea procesului sau a produsului másoará

capacitatea cursantului de a Iolosi cunostintele, abilitátile si atitudinile pe care
le-au învátat. Aceasta solicitá cursantului sá experimenteze practic sarcinile, nu
numai sá discute sau sá scrie despre acestea.
Evaluarea procesului se concentreazá pe actiunile sau procedurile
eIectuate de cursant, ca indicatori de realizári. Testele de evaluare ale procesului
sunt utilizate atunci când Iormatorul veriIicá dacá cursantul poate executa corect
procedurile si procesele. În mod speciIic, evaluarea procesului este adecvatá
când:
·Se identiIica cauzele de esec (de ex. remedierea greselilor din registru);
·La sIârsitul procesului nu se obtine nici un rezultat/produs (de ex.
veriIicarea obiectelor);
·Nu se poate distinge procesul de produs/rezultat (de ex. proceduri de
diagnosticare a grupei obiectului);
·Nu poate Ii másurat un produs/rezultat datoritá másurilor de sigurantá sau
altor constrângeri (de ex. înlocuirea numárului unui contract).
Cel mai des întâlnit Iormat de evaluare a procesului este lista de veriIicare
a perIormantelor. O listá de veriIicare este un instrument de consemnare dacá o
caracteristicá este prezentá sau nu, sau dacá s-a executat sau nu o anumitá
conduitá. Aceasta presupune o apreciere de tip da/nu. Spre deosebire de scala de
evaluare, lista de veriIicare poate avea numai ráspunsuri cu da sau nu. Lista de
veriIicare include numai criteriile care sunt esentiale pentru executarea cu succes
a abilitátii. Formatorul noteazá Iiecare element pe lista de veriIicare pentru a
indica dacá acesta a Iost realizat sau nu în mod satisIácátor.
În opozitie, indicatorii de produs sunt elemente tangibile rezultate în urma
activitátii cursantului. Evaluárile de produs sunt utilizate atunci când Iormatorul
este interesat în primul rând dacá cursantul poate realiza un produs Iinit
acceptabil. Aprecierea produsului evalueazá rezultatul Iinal al unei activitáti;
acesta este tangibil sau cuantiIicabil. Un produs poate Ii apreciat ca prezent,
absent sau având o caracteristicá speciIicá. În acest caz atentia este îndreptatá nu
asupra modalitátii de realizare a unei sarcini speciIice ci, mai degrabá, asupra a
ceea ce rezultá din activitate.
Aprecierea rezultatului este adecvata atunci când:
O Caracteristicile produsului pot Ii másurate: (de ex. gramaiul aurului);

O Procedurile pot Ii diIerite Iará a aIecta produsul (de ex. realizarea unui
borderou);
O Produsul este mult mai important decât modul cum se deruleazá procesul
(de ex. dezvoltarea unui program soItware computerizat);
Formatorul poate utiliza o scará gradatá pentru a-l aiuta sá evalueze produsul
realizat de cátre cursant comparându-l cu o scará ce indicá grade diIerite de
acceptabilitate. Formatorul trebuie sá ia în considerare urmatoarele principii
atunci când lucreaza cu scárile gradate:
· Trásáturile comportamentale care vor Ii apreciate trebuie preluate
direct din rezultatele procesului de învátare;
· Caracteristicile trebuie sá Iie observabile în mod direct;
· Caracteristicile si punctele mentionate pe scalá trebuie sá Iie clar
deIinite.
VeriIicarea teoriei si cunostintelor
Maioritatea obiectivelor de perIormantá solicitá un anumit nivel de teorie
si cunostinte generale si, adesea, cea mai eIicientá modalitate de veriIicare este
prin intermediul examinárilor scrise. e exemplu, cu toate cá este posibil sá
observi un cursant executând o competentá, aceasta este o metodá ineIicientá si
incompletá pentru evaluarea cunostintelor si terminologiei . e aceea,
Iormatorul trebuie sá aleagá tipul instrumentului de veriIicare bazându-se pe
nivelul de cunostinte pe care un cursant trebuie sá le acumuleze. Examinarea
utilizatá pentru a veriIica dacá cursantul întelege deIinitiile de bazá, va Ii diIeritá
de cea utilizatá pentru a evalua abilitatea cursantului de a Iormula principii sau
concepte necesare pentru rezolvarea unor probleme speciIice. e aceea, decizia
privind tipul de evaluare utilizat, va depinde de caracteristicile speciIice ale
rezultatului procesului de învátare.
În începutul cursului vom testa si nivelul de cunostinte a participantilor,
prin chestionar de evaluare initialá, urmând ca pe parcursul cursului, printr-o
evaluare Iormativá si sumativá, sá le veriIicám cunostintele si deprinderile
acumulate pâná în acele momente, prin aplicarea unor teme de lucru.
Programul de Iormare se va Iinaliza cu examen de absolvire, ce constá în
prezentarea si sustinerea unei lucrári scrise speciIice programului de Iormare
proIesionalá, în conditiile în care acestia au Irecventat cursul si au obtinut cel
putin nota 6 la evaluarea realizatá pe parcursul Iormárii, si au solicitat înscrierea
la examenul Iinal.

Examenul Iinal este sustinut în Iata unei comisii constituite din 2/3
specialisti din aIara Iurnizorului de Iormare proIesionalá si din 1 pâná la 3
reprezentanti ai Iurnizorului de Iormare proIesionalá, care au organizat
programul de Iormare, si, independent, Iárá drept la notare din reprezentanti ai
angaiatorilor interesati.
Comisia de evaluare va Ii nominalizatá de cátre CNFPA. În urma
absolvirii examenului Iinal, cursantii vor primi un certiIicat de absolvire si
supliment descriptiv.95::/05747.2/01472.9.5747. 010.3.:.70.3/01472.x0  $9.:5.9:.2::/01472.9gx/00.-70.70         .  58    !70039.70..0:72g790  !.70  4/.70  !747.2  -0.70.70  7.4.

9 .:9424-009.90 473.70/90-g30 9 573/05:3070./039 .83/.4.97-:x8g0.70.9743....471.42843::.gL3..: 1489 57290 L3.309....70.4..9:: .089:.-9g L3 .90 4-0.4397.1.9g .00 570x: 907203: /:7.704-.2.309 :90747..70..309.9 70/9:-g308../03x00/0.7: 010.5 !70039.70... 907203: 8.0 00.9g50397: .107039 3 .90 8:39 .90 :3:70 7g2.7: 2.2.0 00.:723/. .4397.70.47/.9g /090723.x.:3:...90 L3 ..2039.80 4-0.7:.90 1 70570039.471.g970 172.0890.90 /0 ..90/0 .47/g/0.: 30570039g7 .70..80..::/0:.7054.4397.9..039: 50397: 13.g .309.7: .7 /0 .7:0890450784.47/.4397..7080L3708970.7:. 8g 304.039:: .309 50397:70.59. 709:730. /0..g 94.L257:2:9:: .3g.g:90 L3 5747..900 g8. . 9059. L3 89. 2.:3: .4397.2. 057g7 907203:: /0 .900 /30.9:7. ..x0 2..9..0 9090 -g3:7 3...309./0.2..039:: 99:.:00-:3:70. 8.9.4..0 570x4. 8.gL397 4172g850.0 10 573 -:3:724-0 .309.2: /0 :.42843: ..70 .90 L3 .80 307/.g970. /0 .9 4-0.974.4397.309..79g 4-0.2. /...70.0. L3 .107039 ..1g8.7:.7L3-.70.:5..3:3xg .83.:507.9:0.70./:8050397:./039g 89...9107250 4 /:7.9 .: /7059 /0 570:370 .90 L370897g70 570.9 10 573 -:3:7 24-0 -:907 /3 209.

2039:10.5489::8.:70:.g70.2.309         .80/0..1 .

..5 $9..9 4.0/0L3/...g .:5.2399g 80 .x47 /3#423.9039g./0.309.9 /.0L3.8910 8g .7000 .1.7 L3 4/: .2.7.7 545:. 2:90 .3.70 .9890 : ! ..0/0. /0.3.70$9..947: .:5.0870.0 2.x.70.:38. .20/0./..x.:3 3.2 .8.7/ .2/0570g970 389.70.89g 4.07  /:5g 010. .30570g990L3./.g /3 ..2 /0391. 74 :3/0 .7g .0 50397: /08.8910/05747.9479g. ..3/.9:72g9475.1g.905747.14898g.0 L3 .0x... -g3.2.2. 8:8 .:5.x.309 :5g4/8..0 9.089020807  :5g .00.70. /0 .g 4.9:.7. 2..xg ..5.7013.309.. /. 95::/05747..0...xg7.:9.315.x.9 2.2 4-807. g808. :3: 89:/: /0 5.2./070.2:72..g 50397:. 2:9 .438:9.:48070/05745709.g747 50397: .2.1.8.2.089/4203:50397:.1. 8910.947.2.x0 549 1 47. .7g.70  .:x0.08g L3g8570.-70.00.071. # ..0.:5.:5.02.7.g4.. 4.49.70.70.43/x0 /0 . &72g947:5.70 ..x43.13/ . .: 70: 50784.1g L3 4203.071.43/x 5745.7x23//4203::903/:897 807..:5.2 .80 /0 .-70.0894703/0.3..7/:.2 g8989...:3:.95::/05747.  !72..3/.:.70/9. /7059 .90/3.9:.9 . .

0.70.70.9.9...70 2.089.1.g....g50397:.:78:7/0.1.4389.:78 3:8070.

84.5.0.2.x.:34 93x0 850.: :33:2g7/0 470/3.70 L .g .70  :78: .x05.7 L3 :72.3.: 850.47g  .: 094/44. /0 .4314720 .309.0 .080890:3:/03x070L320807.700 ..9:7g.3/./0..70. .:78:7 /0 3x070 50710.0890 20807 .-84.309.x.. 5.7907 89:/2320 .0.g .70 8.70 30 /g 7:5.:78 /0 3x070 80 1..8054947.:2094/44.47 13.2.9743. 50397: .. 97 8.2.8.4.0.72... ...: .208070 /08. /0 .70 .80.:5.x43..2.7/047 .78g50..90...70470/090470 470/057.:5...0 /.089 .90 /0 .4..70.70  .4/:: # 50 .70 ..9479g .g/02.: .8047 /0.-84.0791..3/4 89:.30 50397: 4.1.97:  !70800.7.70 ./4.79. 8..0 /:5g :72g94.5.x43.g7:.. %5:/05747.0 .9.:7002039g70L3.431472g.70 .70 80 . :3: 3:2g7 /0  50784.:/542g/0 3.7 .1.309/3#423. 2.45 570g970.3x 8g /4-3/0. $9.

.: /542g /0 2..:34 93x0/0:9.:/01..70! .70.:78 .90 .....039g 89:/47 ..7..8g/02.8g.7x30  . 978.9/020/.g70.79. L ..3:20  0.-84.59 50397:5.:/0 .708g70.g0890..20/3.5.089..80 .9                .20/.0-07.5.

00.004-0.5 -0.90850..00::7.:203900/0.g  5.39:.8g  .8.0/3.2.00570x:4-0.0347200/08g3g9.2..309  04.90.900.g L3/4203:89:.9.00.2.817 9:5747.9::/0.     .90/0.1.9047  3.2.309  !70:30.90L32:3.309.90 80.3004.90/0893..309..:79.309  0549004-0.94-0.3g7  ..g/:7.2.2::/03897:70.5.9047  425090070897:/0.7./00.-8g 42:3.0-303907507843.x47 /0:703xg  4250900/4..2.1..900..470.0:72g790   7.309  .2.4397.4397.:/02:3.4397.90/0.4-0..9.90  570.:78.309  4207.

            .

            .

            .

            .

 .7000.802030.90 4./0.907.3.g !0397::3.00.0.309/3.70 8:39 ..70  7.x43.7.: .24-07:: .1.7.700890-308g80x3g80.70.3/2. 4-07: 970-:0 8g 10 825: 1:3.70 570039g7 15 .43/x 45920 970-:08.9.70 !72.08.47 L3 802...9g .: 4.70 80 L2-7.70..3x 1.907.947 8.70 !0 .4750970.:.8g/0...98g10.90  0 24/: L3 .39.90.7.002.70.089 03 /0 .xg /0 ..g: .850.g 3 .5.5 ' ..79.90 70.:78 2. 50 . /0 24-07: 203943.2: /0 1472. L3 85..:78/0.3/ /85:3070.2.2:90 470/308908.9g.xL .2. 5497.3x070 2.89g ... 1489 41079g /0 !.90 /090723g 4 4.. 8:8 1472.00.20390 30.g.90 24/:.79 ! .L3.70 5.3.gxg7  /85:3070 97.39./7: 1472.82:: /0.. .3.90/0.9743..92..:947.30390 .90L3.707g85:3/00890. 1./03xg ..9: L3.8g/0230 .9.:9gL3574./x43.8g 708970/00.g :3.70 !0397: .x43.00 .9:7.9g 3..70.900 . .3x0 24/00/0.8. 2./045740.790....9g 50397: .3. 570g9 2.-9..7..70.3g 4 7057039g 24/: L3 .. :.:.4. /089: /0 25479.80 /0 2.:78 .9 2.47.9/0570/. /:.3:290 8:780 /0 :23g 4. 5747.00 8:5479 8:5479: /0 .g /053/0 L397 4 4.39 0890 . /0 .90 -g3. 3907.:78 8910.99:/30. 8:78.39 .8047/02.0.70 L3.- 8g ..30  :3.5g./.9:7070 .947 $..2::/01472. /85:3070.0 .0 L3 8. 0890 /0 .:573/0 47039..39g /08570 4 50784../0.70 '-9..70.0 570039g7 !407 !439 4-0. 8.90.9743.2:9047057.. /0.08:/01472.70 2g8:7g . .790 25479.70 4 .-g 3897:.. 010.70 8g 80 /07:00 L3 .8.3.0 09.9..92.gx.70. :3.90 ...x:3475072.0.0890 .70.9.2.9.0 ..... 24-07:: /:5g . -g3.07.39:: 80 57090. 5.947: .:78.9 1..0/0.::3/01472.g .5747. /0 :23g8g103.907.9:.309 .9gx0 /0 570/.-9.7970-:8g10. /:7.0 -.80.850.:78.9:.4397.:78 .:788:399700020390/0.  0.9 25479.0/070:300.70 24/00 /0 708970 /0 .7.7L380/:47   ..

./:.99:/30 897.0894790890.7g 25479.2-0 8g L3-:3g9gx0.050573... .9.950397:1472.90789..7..g 340 /0.43x3:9:70/:5g.g970.700.9:.43.:3:.:4 050703xg .43.470 .:78.989.707. .089::70850.700 .7.700/:.07:5 :723/8g 3024/0g2.. 89: /0 L3....g.700890.:78..08: /0 3897:70 .9..9gx0 3903x430.39g .:574-020 31:3.900 /.:34 93x00 .42509..0397. 9.70 .: /473xg /0 25.g .54 .90050.g .gx.-:3g2094/g/070.43.42x30.3x.:2:0. 10.x .g .99:/30 897..70 . :5g 70.9.9...::37.9g50.903x../:x47 80 70107g ..g 8:-0.8./0./L3.:/4-3/910....x43..0502 573 .08: /0 L3. 574.xg 8.39074.0.70 L3 574.70 2.. /0391..70 .7 .0703x .9/0.:34 93x00 573 .70 970-:0 8g x302 .92..42/0391.7:50397:.9 8g L3.-897.70 ./:9: 0890 3/0503/039 .439 . 7085438.70089089:/0:.:34 93x047 93/8570447039. 8910 50397: ..g .g 8g 8.- .:78: L3..2. 89. .470 .gx.947 800.:94/70..08: 573 .70/0391.7. .07039 .3.gx.70.99 .. 50397:.70.70 !0397:.70.x0/089:/0391.1472g7 !74.9g 05072039.70 3/.9. .g89: /0 L3.:78:: 50397: /10790 7:5:7 /0 .07:5 !0 3g 89:70 /0 L3.70.47085:3g94.7 50397: 7:5: 70850.9g/0L3x00070 L3.2..08943.059:.9.439/0 $9: .70L3.:70850.g7:.479. 10.gx..gx.70 507843.5.49. .0.38.90 .43 93.:34 93x00 .3x 0890 3/. /0391..3x...4 .

0703x47 .:947: 39:x0 $:-0. /0 .. 70.x .2.:2:0.0703x47 L .039 31472.x8:39024x43.0703x .70 .82.0.x 45: . . /0 .9.3.203 0570107g8g20/900 8g3.x.599:/302.8.3.0  5:3 :3 .g..9..0 98:-0.9 80231.-897.08947.438/07.9. 3/:...947 ....g 925: .947 3:  .70 570107g ..79g 907.0590 L3 57.90. 573 390720/: 7.43.9.9:7g $9: .x.0 0890 5:3. :3: 089.2:90507850.5..9. /0 .: .43899:0 .x43. 47 2.9g 4-807. . 0.802030..70 7010.2039047 54909.9.:34 93x0 .709g 7g233/ 70. 0.43.g ..70 7010.-9. L397 :3 949 L3970 !:3.90. $9: /. 43..gL3.43. .-9..x43.0 . 01. 24/00 904709.g .70.: 4.2./0.90.g 13/ .g /.90.9.07039 050703xg .42500/32.9.039 /0480-9 50 3/70.43.g 5.9: 14790 .0703x 88902.3. /00 34 0890 5:3. 3907..82.90.0 .00.9.0703x 5480/g /0 .9: 14790 .x43.90.70 7010.:33/ 57383070 .70 82.03900.1472.-9.g 31472..94747  L3. 89:.g -9.0/0.x.4 /0/:.089 89 /0 3897:70L :90.31.059:.g . . /.43.. .9 8g 7480.0 7..709g 4-807.xg 573 . .9: 14790 . 7.-9.70.

...9.97: 89:7 .0.:9047.424/.x 89:: /.9050784..947.07.0.g1../ .424/.70 970-:08g .43.3x0 850.:34 93x02.0890.08947..947 .-9gx47 47 .49.5900/.9478L39.9 0. /..:.00.1.g 8570 /0480-70/0.307g 39:9..947 050703xg .-9. .3.0 !:3. 70.47085:3/.90.70 . L3.7. 0890 .947 .0.0 90470 9:90 :347 . L397 4 34:g 050703xg .424/.89..g 574-02.30/0.0 3 94..9 573 390720/: . L397 4 2. 80 25.82..709g 05072039.424/..9: 14790 .5:3 ..5. 80 14.g 2073/ 50 .0890 5.9. 57. $9: .70.43.g747 074747 4-x3.:73//0.:289.0.:7               ..70 .. /0 .47347..:80.g 50 /0.3:.-47/0.59003:.g .. ..x0L3...g. /0 .gL389:.8:2g78. 904747 /080473473/1.9.70..039: 50 .9047. $:-0.90 ..5.

08:: /0 L3.89.047. .00 /0 -.3x 0.071.59g . 574.3x .-47.9 ..9gx/00.089 88902 :90.:78.9.39:: 4. /0.3/.7.47 .9g L3 7.70.9g8g70.9g 50 5071472.0 /10790 /0 925 50397: 70...-47/.3/.0/0 /897-:70 . 574. :3 809 /0 3897:20390 574..g/00. 90.-3472.g /0 .:8:8x3:99089: .930 3.059..938 89.8:7.3/ .. .:.:78. 4-0.90 50397:. 349047 4900 8:39 ..90.. 0.9.70 .:78.70 50 -.0890 4-0.45 2g8:7. /0 .4 0.9 .:.70.4250903x0 3: 023g /3 .3/.9..3x .9 80 84.:78. ..:7-03472.99 /0 2:9 .39 .-47.:.5 '4/.7.: 5071472. 5071472..9 . 0.0: /0 5071472..70970-:070850.0.: 5071472.70 3/. 5490.89059. 3.9gx /0 0.0.70.g /0 5071472.: .08:: .59: .9 &3 5747.0/107x .059.7/0..9: . 0.47 L3.3x0 . 1 .39:: 3: 0890 . 53g ...gx.70 $..0: 84.7g  . .:78..30 . -.00 4-0. !73. .425.5479. 3.70.4393:0 .0.3x0 8.31.7/:.947:: :3 3897:2039 :9 L3 5.39: .00.3x047 :3: .. 24/.47/.70.00 L3 830 1:730.g /0 34720 .93g 89.:70 :3 5747.90 0890 2094/. 70:9.g -0.43/:.g 89.:.0:/05071472. 0890 0.5../0705.: /0 2:3.x.38.:78.45: 0.9L31:3.23.3:2904-0..70:9.70 5.3947 .7..70 .07:9   !.70 2g8:7g 50 -.7907 0890 . 574/:8:: .3:29089. 2.70.: 30.3x00 . 573 ..:g7 50 -.1.:78.0.5: 0803x.70.90 04.3x 8g 70.0 80 .5479 . 2:9 /0.70 . .79.g..3x00 .39 3: 0890 .8..0 .:78.0 .70 1.7/: .3xg  80 507290 8g .39:: L3 . ..9  !747. 30 .40 /0 3907..- 8g .79..g :3 .9.2 .:78.70 . 3 925 .3/ :3 .:.: .. 4.8g L3 7.:.g /.- /0 5071472.425.2 /0 3897:70 .39 .90 L3 2...570.39 .08:: 574/:8:: 3897:70.gx.:78.3x0 0890 /0 ..9.70 850.0:232.3/: 2g 50 .70 93/0 8.070 .x0/0.70..9g .9..9:3. .23g7 50 -..0/:7 /0 0.9. 8.g :3 ...:78.g 1472.g 8.7.: .0 .x 0 0025: :3 9089 /0 .047 . 574.9.-70.9.900:3:7:58:39:9.70 .2 /0 3897:70 -.g .5. .- 8g L3/0530. 574/:8:: 2g84.9 50 5071472.: ..3xg ..8g 20/0 8.3x478084..3xg.:..08:: 8.g 089g /10703x0 L3970 3/..:78.70 3472./7: 574.:78.349047 144870. 94x .5.70.

.43.:908..5.70 0 .0574.39::8g050720390057.08:: 80 .gx.470.08:: 0890 . :3 70:9..8. 817 9: 574.0/:70 010.:9.9g .g 50 ...9000..071.9:30 8.0. .08:: 3: 80 4-x30 3..70.947:..:78. 574.0890.9:.:L3.9 .03970./0. 574.99:/30 50 .0/:70 574.g.947/070..70.90.9:3.39 ..:8g8. 1448 .70.. 0.-9gx0 .39:54.3/ $0/0391.7.:78.g7 %08900/00..84..:34 93x00 .:.89.70 047/370897: .9.8g/8.9..9 574..: 574.3/.90.30 3: 3:2..:.70/08570..0800 3 24/ 850.9g.:00/00 0.:78.90/0.3/1472.08:: 8:39:9.39::/0 .1..:78.. .:..g/. /00 7020/070.9.

70.071.9047 : 80 54..574/:8 /0 0 .90 /8930 574.4-0.08: /0 574/:8.

70.3489.9 /0 0 574.7:504-0.9:: :54.9:3574/:8.70:9.9012g8:7.0/:7 /0 /..

5708:5:304.43897307 /00 L34.70 .070/095/.5071472.9 02./08L39391472.70:9.g 0890 570039g 8.43/:9g .7. 00..70.438023.70/.071..9/00.9/.: 3: 8.:70.071.g 8 ./0.3x047 89g/0.3:2g7:::3:.3:29g .: 3: 4 .3xg8...:9.9479g2g8:747/08:7.:.g4 .574.4397.89.: ...90789.570..0.9 8..700890:33897:2039/0.: /.08::089089.947.

570.9 .:78..947: 0890 390708.3850.8.70 002039 50 89. :30 .... 574/:8:: 0.70 89.7..703..7.08 ..071.....071.7.90.:7::  .90789.1. 3/.g.70. 570039 .9gx/070.8:57.148970.90789.947: 3490.00. .:0.059.g947 3454x0 3/.9::0890.071. /0 .1..070./0./..2.050397:00./07.089.:78.:/03:2./0..39:: .3/1472.70:9.90 /00 7.947/0574/:88:3900203909.708:390803x..391...:. .:3: 89.. :3 574/:8 139 .:..3/4.9: 13.g 3.:.:9..g .- 570.9...3- 8. .0890L3/7059..79070./0 0.:8:..3/ O .:.. .....39: 54...70 50397: .089.:/.90 1 ..3:2.070.g850.3-070:9.98.9 L3 572: 73/ /.24/..:3:L324/8..70..7054.../0 ..9gx.0..- &3 574/:8 54.90 570.9gx .089.-g .3: $570/0480-70/08.070:9g/3..9..9:3...g 70:9.g 10.9039..9.9:3.9.-9gx 472.0574/:8::54912g8:7.90L3:72..:g70/0574/:88:39:9.90 70.:308.9.-80398.981g. 2.8:57.. 0890 9.7g85:38:7.0.90.9g3: .: .

4-0.70.28419.48.g L3 .70.9g505.00.0 70:9.23g747 8..:./.70.:.7g7.:34 93x047 .g970 .70. 3.2039.0.9 .08943..7.g 0890 548- 8g 4-807.071.3xg84..0: /0 .047/05071472..:34 93x0 .089042094/g301..: 94.90 .:78:: . :3: -47/074: !74/:8:08902:92. 8:8x3070.0 5:3..9.7050397:704.08..9.425:907.39 970-:0 8g 0 .:0.:3479020/0:.39/0. .:78..0..89..O !74.071.7.7080.7 /0 0./.071.43.9:3.7.:280/07:0.780 850.: 4 8.3/:.:3:5747./.90789.70 1472.90789.47 1 . .90.:8.70.0 .-9. 57.9..:78.13.25479.gx. ..90 472..0.8g0.0970-:08g104-807.900574.70 :72. :30 :.0 0.780 0 0025: .43/x0 L3 .059030. 1472.071.947: 970-:0 8g .70 3 L3.9g50397:.90 /70.70 :9.-9.39 . /0.  .: .5 .0.90 50 8.42509g 50397: 0.1.: 4-x3:9 ..1.3:293...:.0.08: /00 /0. .0..438/07..:93/4.90:9..0.90 970-:0 570:..002420390 573../0 /10790 /0 ...g.g 970-:0 8g 10 .. 5. 574/:8: /0 0 70.23.039g24/.5.3/: 80 50 3.-0L324//70.2:: /0 1472.2:/01472.:00574/:8: 70.:3.3/ 95: /0 0.1472:.:.00./080.0 850.1..9 O 472.039.9/370:9.70 :3 .gx.203/0.900 203x43.7g7 8.70 -..4250903xg .-84.0 ..73/: .573.9g50397:.39::/0.58.9g:3.0.:78: .70.4389gL3 570039.:2:00 .5.7.:78..08::/0L3..79.:..9g50397:..g 8:2.203:13.9 .:78.:78..08::/0L3.90789.10.:347574-020850.70 ..039g 3.700 573..0/:70 549 1 /10790 1...700890 573 390720/: 0..g 8g 0 ..0 5747.9053gL3.g 7.g .. 50 5.7 /01390 '071.g 95: 3897:2039:: /0 .3x47 573 .0 .42 9089..:9.:2:.3900.0 5:x3349.g707.9L38.9 /0 ... :9.70 .7070.39:L39000/013x0/0-.70.:84.9.924/:..70 3x.g :723/ .0/090470 .05:9: ..7.9.059..2..947:54.94..7g ..49.g574.0 3/..:78:: 57397 4 0.:34 93x00 /0573/070 .:.70.90470 .947: 970-:0 8g .0 9.01.425. L3 . .70 .70.:78: .9 .:78:1472g7 .7: !747.479.: 170. /053/0 /0 .70.:34 93x047 90723440 0 ..:9..7g .90.425479.70 57410843.9::574.70 .0: /0..90 %7g8g9:70 ..70.90/0..570.1/1079g /0.9. .:34 93x0 50 .70.g2 .:34 93x00307.

 :30 .x.203: 13. 0890 8:8x3:9 L3 1.428 .43899:90 /3 ..

g .:.9 /0 ...70/3 70570039. /0 0.3.94747390708.0791.-84.. 1:7347:: /0 1472. .. .:78.70 57410843.70 8:52039/08.3x .9 5747.g970 ! 3 :72.1.70 . 70570039. 850.2:/01472. 9 /3 . 1:7347:: /0 1472.. .9g /0 .3x..47 572 :3 .7 0.g /3 53g .349.759.3.-84.    .3x .7..: 47. 1 3423.70 .x 428.70  3/0503/039 1g7g/7059.70 57410843.203:: 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful