hta

r04
li

TAvtGr/

GLASUL

5

GLASUL

5

a strigat cltre Tine: ,,Femeile au luat indr{zneald., iar eu m_am temut; tilharul, Dumnezeu. te-a cuvintai, iar eu rn-am lepldit de Tine. oare mai chema-md.-vei pe mine in.i-u.J"i.l,uu iarIgi mi vei arita vin[tor adincului? Ci mA prifregt pe mine cel ce mi pociiesc, Durnnezeule, qi ,ire *lntuiegte".

Al doilea rincl de sedelene lnvierea Ta cea D olllgljupXApostolilor, petru de a treia zi gi dupl lnchinarea

105

Apoi primul rind de antifoane Cind sint necijit, ca David cint fie, Mintuitorut meu:
mintuiegte sufretur meu de rirnba "i.r..oni."" . Viafa pustnicilor fericiti este, a celor ce se intr_ aripeazd. cu dumnezeiescul dor.

Mdrire. . .
" "iJ il iilil TI1, [- :1 l t* l; i"JJ,:'J:'u -D tff indurate! gi ingrolpaiel'.'l ruat,'iei ce ui,ili.ut impuns, o "3l ai
.

iadului,.-9i ai inviat a treia ,i. Ai.igui-uu f"_ l-o..tjl"si te rnerte vadr pe.Tine gi au vestit Apostoriror InvieMlli-!l i"llt{. Mintuitorll., p. care ie laudd ingerii:
Drnecuvtntate, Doamne,

rin Duhul Sfint se fi-n tgut" cele vdzute, impreuni :ele nevdzute,. ci_insuii stlpinitor fiind, .l aO!*rut ;i El este unul din Treim'e. AI doilea rind de antifoane La munfi, suflete, sH. ne ridicim: mergi acolo, de " unde vine ajutorul. Mina Ta cea dreapti atingindu_se gi de,mine, Hris_ toase, de toati ingeliiiun.u ,E me pezba;;t.-'---' "
P

Mdrire... $i acum...

cu

rnirire !ie!

Mdrire...$iacum...
lintului Duh, teologhisind, si_i zicem: Tu egti Dumnezeu, yiltu, .dorireaj lumini, mintea, Tu bunitatea, Tu implrifegti in veci
S

n:-ui scos pe noi din bresteinur'cer de demuri R.iusa-t. .qi acum neincetat, cu totul liudat[, pr.u ,finti,1? *e ne mintuim noi.
Dupd Troparele Invierii
Ipacoiul

$i acum.. eispititi de nunti, mireasi, de Dumnezeu Nisc6_ toare, care intristarea Evei intru bucurie ui in_ rrrlr u uucufle al Intors, lludimu-te credinciogii gi ne inchin[m Tie. cA

inalf.

Al treilea rind de antifoane P entru cei ce. mi-au zis mie: in curtile Domnului vom intra, de multi bucurie umplindu-#, *e!.i"".

;i eclenie

I n casa lui David cere infricogate se rucreazi, cd acolo e focul, care arde toati mintea cea intinatd,

muri. Invierea, Domnur impieunfl rucrind diruindu-ne nouE. mare mflX.

D .li*jl"T:" vedere spiimintindu-se cu mintea gi - cu dumnezeiasca inviere ruminindu-se ra sufret, mironosifele bine au vestit Apostolilo* v.ititi ini., n"riu -inuni ,i

n sfrntul Duh este vrednicia cea incepitoare de din care toate cele ce viazi, se insufltlerc, pre_ 'iat[, Tatil, impreuni gi in Cuvintul. -i---' cum in
I
)

Mdrire... gi acum...

Prochimenul
S T_ nu coali-te,sdracii T[iDumnezeu,l meu, inaltfl mina .Doamne I a, uita pe pini

la sfirEit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful