Fisa de post

DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA Departament Nivel ierarhic Pondere ierarhica Relaţii Organizatorice Relaţiile de autoritate Ierarhice Compartiment administrativ 1 13 Subordonează, supervizează si controlează întreaga structura organizaţionala a societatii Compartimentul financiar/HR Compartimentul de proiectare Compartimentul de consultanta si managementul proiectelor de investiţii - Managerul General - Contabil sef - Sef compartiment de proiectare - Sef compartiment de consultanta si managementul proiectelor de investiţii Nu este cazul Managerul General Compartimentul financiar/HR Compartimentul de proiectare Compartimentul de consultanta si managementul proiectelor de investiţii Reprezintă Consiliul de Administraţie si interesele acestuia in relaţiile cu terţii, colaboratorii si instituţiile. - Dezvoltarea activităţii prin acţiuni investiţionale - Creşterea rentabilităţii activităţii - Gestionarea portofoliului de clienţi in vederea imbunatatirii indicatorului ”Viteza de rotatie a debitelor-client” - Creşterea rentabilităţii capitalului angajat - Imbunatatirea indicatorilor de risc si de lichiditate 1) Stabileşte obiectivele de dezvoltare ale firmei, in concordanta cu strategia elaborata de Consiliul de Administraţie 2) Aproba bugetul si rectificările acestuia 3) Identifica oportunitati de afaceri 4) Reprezintă firma in relaţiile protocolare cu furnizorii, clienţii si alte organisme/organizaţii cu impact real/potenţial asupra rezultatelor firmei 5) Asigura managementul firmei 6) Asigura reţeaua de relaţii necesara dezvoltării activităţii firmei - Stabileşte anual, împreuna cu managerul general si sefii de compartimente din subordine, obiectivele generale de dezvoltare pe 12, 24 si 36 de luni - Comunica obiectivele si urmăreşte ca acestea sa fie comunicate întregului personal -

Funcţionale

Relaţiile de cooperare Relaţii de control

Relaţii de reprezentare Obiective individuale

Atribuţii

Sarcini

1

- Monitorizează trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor - Stabileşte obiective personale si pentru topmanagement in stricta concordanta cu obiectivele firmei - Participa la elaborarea bugetului, analizează propunerile înaintate, operează corecţiile necesare si aproba bugetul final - Aproba sistemul de raportare folosit pentru urmărirea realizării bugetului - Monitorizează piaţa si identifica tendinţele de dezvoltare - Analizează oportunităţile/constrângerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic si social - Identifica modalitatea de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu tendinţele pieţei - Identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri - Asigura o buna imagine a firmei pe piaţa - Participa la întâlniri de afaceri cu furnizori, clienţi, organisme financiare si instituţii guvernamentale din tara si din străinătate - Dezvolta relaţii pozitive cu persoane-cheie in vederea întăririi poziţiei firmei - Comunica managementului valorile si obiectivele strategice ale firmei - Stabileşte obiectivele managerilului general si a compartamentelor termenele-limita si modalităţile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor - Aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vânzare, distribuţie, financiare, service, resurse umane) - Participa la elaborarea si implementarea sistemelor de raportare si a sistemului de calitate - Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine - Asigura un climat de comunicare si încurajare a iniţiativei care sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite - Identifica nevoile de recrutare si participa la selecţia, integrarea si dezvoltarea managementului firmei - Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale managerilor din subordine - Evaluează periodic activitatea managerului general si a compartimentelor din subordine - Negociază si conciliază situaţiile conflictuale apărute in relaţiile interpersonale - Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajaţii din subordine - Asigura respectarea normelor interne de funcţionare de către personalul din subordine - Stabileşte masuri de eficientizare a activităţii

2

Competente

personalului din subordine - Evaluează potenţialul furnizorilor si al clienţilor - Stabileşte posibile cai de colaborare si decide asupra parteneriatelor strategice - Elaborează planuri de afaceri si le implementează - Dezvolta relaţii pozitive cu personalul firmei in vederea motivării si a creşterii gradului de implicare in activitatea firmei Libertatea de decizie este condiţionata de acordul si interese Consiliul de Administraţie, in situaţii cu impact economic, financiar, politic si de imagine de nivel mediu si mare asupra societăţii, pe termen mediu si lung.

Lucrări Responsabilitati

- Răspunde fata de societate pentru actele îndeplinite
de personalul aflat sub coordonarea sa directa, când dauna nu s-ar fi produs daca ar fi exercitat supravegherea impusa de funcţia sa. - Informează Consiliul de Administraţie despre abaterile constatate de la normele care reglementează activitatea societăţii. - Prin activitatea de coordonare directa a compartimentelor desemnate urmăreşte si răspunde în fata Consiliului de Administraţie de atingerea obiectivelor fiecărui compartiment. - Răspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor adiţionale cu furnizorii

Cerinţele specifice Calitati

- capacitate de a lua decizii si de a-si asuma responsabilităţile capacitate mare de sinteza si analiza capacitate de planificare in funcţie de termenele stabilite bun organizator bun evaluator calitati de relaţionare cu subalternii spirit întreprinzător cooperarea calitati in relaţiile interpersonale Studii superioare: facultate profil economic Buna cunoaştere a mediului concurenţial de afaceri Experienţa in domeniul prestărilor de servicii de minim 2 ani Foarte bune cunoştinţe de limba engleza Excelente abilitaţi de utilizare a computerului Experienţa intr-o funcţie de conducere si de coordonare de minim 3 ani abilitaţi reale si excelente de comunicare si negociere abilitaţi planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor

-

Cunoştinţe -

Aptitudini

-

3

Deprinderi

- deprinderi verbale si interpersonale foarte bine dezvoltate - desfăşurarea cu uşurinţa a activităţilor ce implica informarea, pregătirea sau grija pentru ceilalţi - analiza comportamentala in relaţiile interumane, flexibilitate in atitudine, timbru si vocabular. Aprobat Consiliu de administraţie Administrator ……………………………. Încadrat in post ………………………………. Data ………………………… Semnătura ………………….

Întocmit Compartiment financiar/HR Contabil sef ………………………….

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful