TEKSTOVI OD MARGARET MILLARD OVAN Anatomski vezan za: glavu, lice, mozak, gornju vilicu i o i.

Zdrava ishrana: hrana koja sadr i kalijum fosfat. Ovnovi su uglavnom sr ani i sna ni. Ali zbog radnih obaveza, esto preska u obroke ili jednostavno zaborave da jedu! Tek kada osete da su potpuno iznemogli od nekog rada, onda se sete da nisu dugo jeli. Zbog toga je potrebno da ih neko stalno opominje da redovnije jedu. Prirodni lek za Ovna je san. Treba da jedu laganu hranu i izbegavaju estoka alkoholna pica. Ovan ima ravnodu an ili neizbirljiv stav prema onome to jede. To zna i da esto ne pazi ta jede, pa to mo e biti uzrok zdravstvenih problema. Voli gurmansku hranu, ali samo kada je priredjuje za goste, kada sam obeduje, nije mu va no ta je to. Ovo mo e dovesti do podlo nosti mo danih udara, groznicama, problemima sa pam enjem, neuralgijama glave i lica, vrtoglavici ili nervnoj iscrpljenosti. Po to je mozak najaktivniji deo tela ovaj znak smatra da svi ostali delovi tela mogu pratiti njegovu vitalnost. Puno, ita, pi e, radi u toku dana i nesrazmerno tro i svoju vitalnu energiju. Mnoga, ako ne i sva mogu a oboljenja kod ovog znaka mogu se spre iti ako se posveti bri ljiva pa nja svakodnevnim navikama, samodisciplini i uravnote enoj ishrani. To ovom horoskopskom znaku te ko pada jer je esto preokupiran mnogim drugim stvarima nego kuhinjom i kuvanjem. Ovan voli da podeli sa nekim ono to ima. Tako je i u ishrani. Ne voli da obeduje sam, ve u dru tvu sa nekim. Ovnovima je kalijum fosfat potreban zbog toga to poma e regeneraciju mo danih elija koje ovaj horoskopski znak tako ne tedimice tro i u toku dana. Nedostatak kalijum fosfata mo e dovesti do razdra ljivosti, glavobolja, nervne depresije i stanje op te iscrpljenosti. Organsko gvo dje je takodje va an sastojak u ishrani za znak Ovna. Uti e na mi i nu gradju. Ovaj znak u toku dana potro i mnogo energije na mi i nu aktivnost, sli no kao to mnogo tro i i mentalnu energiju. Proteinska hrana se preporu uje za osobe rodjene u ovom znaku. Organskog gvo dja ima u mahunarkama i posnom mesu. Ovan se ne snalazi u mno tvu informacija i podataka, tako je i u ishrani, pa je problem to ne razmi lja o raznovrsnoj ishrani. Zadovoljan je jednostavnom i jednoli nom ishranom. Kalijum fosfata ima u cvelki, celeru, zelenoj salati, karfiolu, spana u, rotkvi, argarepi, jabukama, orasima i krastavcima. Lekovite trave vezane i korisne za znak Ovna su bosiljak, nana, mahonija i aloja. BIK
1

Anatomski vezan za: grlo, vrat, uho i vratne pr ljenove. Zdrava ishrana: hrana koja sadr i natrijum sulfat. Bik ima prirodnu naklonost prema jelima punim skroba, slatki ima i kola ima, to ga rano mo e u initi gojaznim, a to je ne to to e te ko mo i odbaciti u srednjem dobu. Masna tkiva koja akumulira mogu izazvati probleme sa cirkulacijom. Za ovaj znak, kao i za njegov suprotan znak u horoskopu ± znak Vage, va no je da obeduju u mirnoj i opu tenoj atmosferi. Rasprave za vreme obeda, kod ovog znaka esto dovode do pojave psihosomatskih bolesti ili pojavu ira na elucu. Ovom znaku je va no da se dobro i prijatno ose a dok obeduje, i da ga niko ne uznemirava dok ne zavr i sa obedom. Va no mu je i da se nakon toga prijatno ose a. Ovaj znak, kao i znak Vage, poklanja va nost svom estetskom izgledu, ali elja za dobrim jelom je ovde veoma jaka, pa esto prevagne ovo drugo. Ako ste iza li na ve eru sa nekim ko je u ovom znaku, pazite da ne pojedete vi e od njega. On na to mo e biti veoma ljubomoran. Kako osobe u ovom znaku ne biraju ta e pojesti, ni kada, esta je pojava katara ili ira eluca. Skloni su i tzv. hipohondarskom uzimanju hrane Tj. imaju ose aj da su uvek gladni. Ovo je naro ito primetno posle 45-te godine ivota. Bikovima je neophodan natrijum sulfat jer on kontroli e koli inu vode koju telo zadr ava. Nedostatak ove soli mo e izazvati oticanje tkiva zbog akumulacije vode u organizmu. Natrijum sulfata ima u bundevi, kupusu, crnom luku i blitvi. Takodje unesite i dovoljno joda, za ispravan rad tiroidne lezde, pa se tako mo e spre iti eventualna gu avost kojoj su osobe rodjene u ovom znaku sklone. Najbolji izvori joda su ve ina morskih riba i morske hrane, kao i jodom oboga ena so. Potreba za jodom najve a je u periodima detinjstva i mladosti kod mu karaca a u kasnijim godinama kod ena. Posle 45-te godine zivota, ovaj znak bi trebao da svoje zdravlje obogati unose i kroz ishranu dovoljne koli ine vitamina A i E. Lekovite trave korisne za znak Bika su alfija, hajdu ka trava, im irika, kiseljak i uta trava. BLIZANCI Anatomski vezan za: ramena, ruke, plu a i nervni sistem. Zdrava ishrana: hrana koja sadr i kalijum hlorid. Malo je osoba rodjenih u ovom znaku koji e tro iti fizi ku energiju u toku dana a ve ina ih je koji tro e mentalnu energiju. Znak Blizanaca je mentalni tip. Zbog toga se ovaj znak treba pobrinuti da mu dnevna ishrana obnavlja iscrpljeni nervni sistem i pove a vitalnost organizma. Kako su po prirodi raznovrsni i vole raznovrsnost svega i sva ega, takvi su i u ishrani. A to je dobro. Smatra se da je ovaj znak medju onima koji najredje
2

imaju problema sa zdravljem. Za ovak znak nije dobro to brzo jedu, kao i sve ostalo to rade. To nije uvek prijatno za njihov stomak. Blizance retko stigne gojaznost jer unetu hranu brzo i tro e. Jedini problem mo e biti psihi ka iscrpljenost. Ako Vam se ini da je to tako, obogatite va u ishranu tabletama kalcijuma. Vitamin D je takodje va an u ishrani Blizanaca. On je neophodan kako bi se kalcijum i kalijum hlorid pravilno apsorbovali u oranizmu, elijska so Blizanaca je kalijum hlorid koju izda no nude boranija, pargla, cvekla, mrkva, karfiol, celer, kajsija, breskve, ljive i ananas. Znak Blizanaca je najmanje ispitan kao zodija ki znak od strane nutricionista, i najmanje jasan kada je zdrava ishrana u pitanju. Velike su razlike od osobe do osobe, kao i u odnosu izmedju enskih i mu kih osoba rodjenih u ovom znaku. Znak Blizanaca pripada tzv. dvostrukim znacima a pravilnu ishranu esto odredjuje podznak rodjenja a ne sam znak rodjenja. Blizancima je kalijum hlorid potreban jer obnavlja iscrpljeni nervni sistem i reguli e fibrin u krvi. Proteinska hrana, bezmasno meso, riba, jaja, sir, soja, kajsije i orasi trebaju biti deo svakodnevnog menija. Lekovite trave vezane za ovaj znak su verbena, sladic i crvena detelina.

RAK Anatomski vezan za: grudni ko , eludac i laktove (zglobove). Zdrava ishrana: hrana koja sadr i kalcijum fluorid. Rakovi su uveni po izvrsnoj kulinarskoj ve tini i ponosni na svoju dobro postavljenu i bogatu trpezu, kako za svoje uku ane, tako i za goste, esto vole i da pri aju o hrani. Ovu osobinu veoma cene njihova porodica i njihovi prijatelji. Sa njima je uvek prijatno obedovati i biti u dru tvu. Medjutim esto je problem u tome to ovo u ivanje u kuvanju i spremanju hrane prati i pozama an gurmanski apetit. Osobe rodjene u znaku Raka te ko mogu odoleti slatki ima, sladoledu ili kola ima. Najslabije ta ke u organizmu ovog znaka su eludac i probavni sistem. Sklonost ka dobrom i obilnom obedu, mo e biti jaka u situacijama jakih emocionalnih stanja ili mentalnih naprezanja.
3

U nedostatku mo e izazvati rano propadanje zuba. uop te za ovaj zodija ki znak. po inje da oseti gojaznost vrlo rano. Takodje. Lekovite biljke koje su dobre za ovaj znak su ruzmarin. Proteinska ishrana i morska hrana je dobra za znak Raka. oticanje tkiva zbog zadr avanja vode. to je dobro jer Lav u horoskopu je uvek oprezan ta e pojesti. LAV Anatomski vezan za: srce. Osobe rodjene u ovom znaku retko kada piju previ e. paprici. pa to mo e lanovima njihove porodice da smeta. zatim paradajzu. Zdrava ishrana: prehrambeni artikli bogati magnezijum fosfatom. Rezultate svega je nastajanje edema ± tj. Zbog toga bi bilo dobro da izbegavaju gojaznost ili neodgovaraju i na in ishrane. Jod je elemenat va an u ishrani ovog znaka. jela bogata skrobom ili masna jela. zglobove i skeletni sistem. kao i Rakovi. Ima ga u mleku. vole dobru gozbu u prijatno dru tvo. ali e isto tako bogato i obilno 4 . siru. beli mak i kamenika. jogurtu. preporu uje se da dijetu oja aju sa vitaminima iz kompleksa E i B. slabljenje mi i nog sistema i vida. ali a a dobrog crnog vina bi bila korisna nakon ru ka. donji deo ledja i ki mu. pomorand i i umancetu jajeta. Za ovaj znak je va no da neophodne vitamine uzimaju isklju ivo iz prirodnih izvora a ne sinteti ke. vitamini iz prirodnih izvora su se pokazali boljim nego ve ta ki. p enici. sir i iseckani celer sve to na ra enom hlebu. Najva niji vitamini za znak Lava su C i E. Ravnote a telesnog metabolizma iz tog razloga mo e biti naru ena. Rahitis je esta bolest kod rodjenih u znaku Raka (pogotovo enska deca) gde postoji nedostatak kalcijuma. Ali. Znaku Raka je neophodna hrana koja sadr i kalcijum fluorid zato to spre ava nastajanje pro irenih vena. u . Vitamin E se nalazi u salati. Trebalo bi u ishrani izbegavati preobilnost e era. Za gojazne osobe kojima ne poma e uobi ajena dijeta. Rodjeni u ovom znaku jako vode ra una o svojoj ishrani ali i o ishrani svojih uku ana. To je ujedno i dobra dijetalna hrana. Lavovi su skloni sr anim tegobama.Veliki broj osoba rodjenih u ovom znaku. Izbegavati masna jela. Preporu uje se uz popodnevni sendvi . Lavovi. Lav bi trebao da usvoji ishranu sa mnogo proteina a malo e era i skroba. Arterioskleroza je est gost kod ovog horoskopskog znaka. Morska riba i uop te morska hrana bogati su jodom. jagodi i kupusu. Sam kalcijum je veoma bitan za kosti. Vitamin C se najvi e mo e na i u tropskom i ju nom vo u. Nadgledaju i sebe i druge. sojinom ulju.

kafa itd. nego i stanje u kojem obeduje ± ako se za trpezom ne opusti. nana. pa tako mo e oti i u drugu krajnost. Lekovite trave vezane za znak Lava su masla ak. Magnezijum fosfata ima u bademu. Dobro je imati ishranu koja uklju uje divlja . A i za goste. ljivi. Da bi jedan Lav bio zaista Lav. Ako nema dovoljno ove soli. Vi e nego ijednom drugom znaku stomak je veoma slaba i osetljiva ta ka u organizmu. A to nijednoj Devici nije te ko jer oni su prirodno predodredjeni da budu dijeteti ari. Jutarnji napitak pre bi trebao da bude aj nego kafa. Najgori na in zapo injanja dana je doru ak bogat ugljenim hidratima (slanina. Ve ina osoba u ovom znaku je svesna toga pa preterano brine o dijeti i zdravoj ishrani. Takodje osobe u znaku Lava vole da ekspeimenti u sa hranom kada je sami spremaju i obi no su u tome uspe ni. Ishrana treba da se sastoji od veoma irokog izbora namirnica. tako e se truditi da i kada je spremanje hrane u pitanju sve bude na mestu. isto tako odr ava proto nost krvi u organizmu formiranjem albumina u krvi. Da bi jedna Devica bila zdrava. ivinu. Izbegavati hranu i pi e koja se te ko svare. Dobar je visokoproteinski doru ak. magnezijum fosfat stimuli e funkcije varenja i izlu ivanja. tost. mirodjija. d em. treba da obrati pa nju na izbor hrane koju jede. Za ovaj znak najva nije je ravnomerno uno enje neophodnih namirnica u organizam. jogurt. salati. krompir. Metabolizam kod ovog znaka je spor. jaja i soju. borovnici i orahu. mora i per un.). Mo e se biti gotovo siguran da e se doma ica rodjena u ovom znaku potruditi da je hrana pripremljena za njene uku ane uvek ono najbolje. 5 . elijska so Device je kalijum sulfat. sir. pogotovo sa godinama. Kako vole da su u svemu dobro obave teni. koji reguli e snabdevanje i podelu ulja u organizmu a na taj na in osposobljava uno enje i kiseonika u elije ko e. mora vi e nego ijedan drugi znak paziti na svoju ishranu. elijska so Lava. Mu nina. kratak bol u grudima ili nedostatak daha znak su nedostatka magnezijum fosfata u organizmu. Sa uvana DEVICA Anatomski vezan za : donji abdomen. Zdrava ishrana: Hrana koja sadr i kalijum sulfat. smokvi. bezmasno meso sa jogurtom. nervni sistem i eludac. Mnogi Lavovi imaju problema sa ki mom ili bolovima u ledjima.jesti i kada su sami. Za Device je va an ne samo izbor hrane.ulja u telu posta e viskozna pa to mo e dovesti do za epljenja pora ko e. Zbog toga treba unositi hranu koja se brzo i lako mo e svariti. varenje i asimilacija hrane bi e slabo.

6 . pa se preporu uje ovo esto unositi u ishrani. Takodje olak ava eliminciju otpadnih materija iz tela. Od nekih trava se kuva aj a od nekih se prave lekoviti preparati biljnog porekla. ra i. slad i ulje od soje. kukuruz i borovnica. Vage se smatraju znakom lepote. kao to su hemoroidi i pro irene vene. E. jednostavne i zdrave hrane koja e zadovoljiti osnovne potrebe ovog znaka. Ovim znacima je nervni sistem najosetljiviji. Za znak Vage jo je va an mineral bakra koji u estvuje u formiranju krvnih zrnaca i nekih enzima koji su va ni za o uvanje nervnog sistema. Za to ne i uz prijatnu i tihu muziku! Ovo stimuli e ovaj znak u svemu. Zdrava ishrana: artikli koji su bogati natrijum fosfatom. akne i perut. Ovaj vitamin je odli an i u terapiji ko nih problema i ekcema. kukove i butine. bezmasnom mesu. kao i Blizanci i Vodolija. Ona odr ava ravnote u kiselina i baza u organizmu ovog znaka. maj ina du ica i kiseljak. dovoljno joda i mineral bakra. suvo gro dje. fotogeni nosti. pirina . Bogata trpeza i slatki i mogu ponekad biti na trpezi u sve anim prilikama kada dolaze gosti. Prirodna sklonost gurmanskoj hrani. Vazdu nih znakova. ljive. breskve. sa istim i lepim tenom. U dijetama treba koristiti uno enje vitamina A. celer i spana . mogu zadati probleme sa gojazno u ovom znaku kome je itekako stalo do estetskog izgleda. Dobro bi bilo da se svakodnevna ishrana sastoji od obi ne. Naro ito je va an vitamin E koji je faktor odr avanja pravilnog rada jetre i bubrega. ekceme. ovsu. Preventiva je i protiv mogu ih problema sa venama. Ostali prehrambeni artikli koji e upotpuniti dnevnu ishranu ovog znaka su orasi. Natrijum fosfata ima najvi e u prehrambenim Artiklima kao sto su jabuka. Artikli koji su bogati sa mineralima bakra su salata. Natrijum fosfat je elijska so znaka Vage. VAGA Anatomski vezan za: bubrege. cvekla. lucerka. Prevencija je i kod steriliteta ena i mu karaca ovog znaka. soji i siru. povr u i proteinskoj hrani. Kalijum sulfata ima dovoljno u slede im artiklima: p eni nom zrnu. krastavci. bademu. Lekovite trave koje su korisne za znak Device su valerijana i ruzmarin. pargla. Za ovaj znak takodje je va no da obeduje u mirnoj i prijatnoj okolini. poput znaka Bika i Raka. Vaga pripada grupi tzv. bademi.Nedostatak kalijum sulfata uzrokuje nevolje sa ko om. Natrijum fosfata ima u vo u. Najbolji izvori vitamina E su klica zrna p enice. Lekovite trave dobre za ovaj znak su ljubi ica. pa tako i prilikom ishrane. jagode.

Kalcijum sulfat je takodje prirodni imunolo ki sistem i kod mu karaca i kod ena rodjenih u ovom znaku. bilo bi dobro obogatiti sa vitaminima B-kompleks. On je neophodan za pravilan rad tiroidne lezde. morska hrana i vi nje su dobri izvori kalcijum sulfata i vitamina E. korpioni esto imaju visok nivo masti u krvi ± trebalo bi da izbegavaju masnu hranu. Kod znaka korpiona elijska so je kalcijum sulfat. sla ica. Smanjiti u ishrani masna jela. slatki e. d em i kafu. Zdrava ishrana: uklju uje kalcijum sulfat i vitamin E. Mineral koji je va an za znak Skorpiona je gvo dje. jer je to ne to prirodno za ovaj znak. konstipacija je esti problem. Za znak Vage jos je va an i jod. U ivaju u hrani ali nisu ve ti i njenom pripremanju. lag. da ako se unosi premalo masno a u organizam ± mo e se ugojiti. Problemi sa jetrom. 7 . Re enje je u smanjivanju koli ine masno a ivotinjskog porekla a obogatiti svoju ishranu ulja biljnog porekla. Za re enje ovakvih problema bolje je koristiti dijete: vi e proteina. Upotreba reklamiranih laksativa nece umanjiti konstipaciju. A on je tako est kod znaka korpiona. kokos i suve ljive. lezde. Rodjeni u ovom znaku su skloni u icima i kada je u pitanju jelo i kada je u pitanju pi e. kelj. a da bi se unela dovoljna koli ina ove soli treba u ishrani koristiti sve e vo e. Vi e vole kada to neko drugi uradi. naro ito kako zalazi u godine. Jod se mo e na i u morskoj hrani. rotkvice. bundevi i rotkvicama. gro dje. Tako to funkcioni e kod znaka Skorpiona. Prirodni izvori ove soli su kelj. Mo e samo tetiti organizmu. Kod enskih osoba rodjenih u ovom znaku. Dijete bi morale biti uklju ene u re im ishrane kod ovog znaka. SKORPION Anatomski vezan za: reproduktivne organe. Op ti princip jeste. praziluk. Trebali bi esto biti na trpezi ovog znaka. Proteinska hrana. puter. A ozbiljan nedostatak kalcijum sulfata mo e dovesti do hroni nih problema sa bubrezima. vi nje. Jer. a a jogurta dnevno ili dve kafene ka ike melase. smokve. organizam ovog znaka ne mo e apsorbovati redovnu formu soli. ako je potrebna. salata. a ima ga u borovnici. prostatu i be iku.ostrige i rotkve. beli luk. crni luk. ogrozd. Dnevni re im dijete. jetrom ili nastajanjem ireva unutar organizma. znak su nedostatka kalcijum sulfata ili vitamina E. Holesterol u krvi esto uzrokuje infarkt. ljivama i spana u. bubrezima. irevima. salate i povr e. C i E vitaminima.

Silicijum dioksid je odgovoran za prirodno le enje zapaljenja u organizmu. lag. vezivnom tkivu mozga i u nervnim elijama. U nedostatku silicijum dioksida razni zdravstveni problemi su mogu i kod ovog znaka: nokti su slabi i lomljivi. Ima ga dovoljno u tele oj jetri. JARAC Anatomski vezan za: skelet. majoran. da spre avaju san. Strelac koji ga ima dovoljno u svom organizmu ne mora da se boji zimskog perioda. ko u i sistem za varenje. pelen i lopuh. slezu. Vitamin C je jako potreban i Va oj jetri. Zdrava ishrana: uklju uje kalcijum fosfat i vitamin E. Na sli an na in. Silicijum dioksid je dobar izolator i poma e o uvanju toplote tela u hladnijim danima. Osnovno pravilo koje treba da va i u ishrani jednog Strelca jeste izbegavanje za injenih i masnih jela. Holin bi trebao svaki Strelac da unosi povremeno u organizam.Lekovite trave koje mogu koristiti osobe rodjene u znaku korpiona su bosiljak. STRELAC Anatomski vezan za: kukove i butine. Bolovi zbog istog mogu no u biti tako jaki. Ima ga u alfiji. sve je to neodoljivo za osobe rodjene u ovom znaku. Ako ga dugo nema u organizmu u dovoljnoj koli ini to kod ovog znaka dovodi do izumiranja elija jetre. ili neka druga lo a promena na ko i. pirin u. Silicijum dioksid se takodje mo e prona i i u lekovitim travama korisnim za znak Strelca kao sto su alfija. slez i petrovac. 8 . kostima. umancetu jajeta i lecitinu soje. Zdrava ishrana: koja sadr i silicijum dioksid. kolena. Holesterol kod znaka Strelca se odra ava tako sto smanjuje cirkulaciju u nogama i stopalima. Jedan od vitamina iz kompleksa B jeste Holin. kopriva. kola i. jagodi i jestivim korama mnogih vo a i povr a. mi i ima. ova so u organizmu deluje lekovito na mestima gde se pojavila bubuljica na ko i. Vitamin C poma e i u prevenciji starenja kapilarnih vena. ako dodje do za eplenja koronarnih arterija moze do i do infarkta ili izazvati mo danu kap u kasnijim godinama ivota. prehlade ili gripe! Takodje. torte. Za pravilan rad jetre kod ovog znaka treba unositi dovoljno vitamina C i B-kompleksa. zapaljenje o nih kapaka i bolovi u desnima. klici p eni nog zrna. Egzoti na jela. U organizmu ga ima u pankreasu. kosi nedostaje sjaj. tre nji.

Zna ajnije koli ine E vitamina bi e potrebne posle 35-te godine ivota kao prevencija u borbi protiv vaskularnih problema. pasulj. kupus. Zdrava ishrana: treba da uklju uje natrijum hlorid. kako bi se obezbedila normalna ravnote a izmedju kalcijuma i kalijuma u organizmu. VODOLIJA Anatomski vezan za: vid. so ivo i kupus. Ovo pobolj ava iskori enost unete hrane i cirkulaciju u organizmu. bogatoj probranim jelima. esta su hroni na oboljenja. kola i. gro dje. Znak Jarca ima tendenciju smanjivanja telesne temperature. i majonez nisu preporu ljivi za ovaj znak. bi trebali biti sastavni deo svakodnevne ishrane ovog zodija kog znaka. Ako se dogodi ba to. uni tava vitamin E u organizmu. Zbog slabe cirkulacije ishranu bi svakodnevno trebalo obogatiti sa vitaminom C. Postoje uvek mogu nosti da se kod Vodolije kad-tad pojave problemi sa paratiroidnim lezdama i da one lu e nedovoljnu koli inu hormona. spana . posledice su 9 . kru ke. limuni i pomorand e. jabuke. alkoholna pi a. Dobro je u ishrani koristiti proteinsku hranu. Preporu uje se normalna a ne dijetalna ishrana za ovaj znak. Takodje nakon doru ka za ovaj znak se preporu uje i Joga izmedju 7 i 8 asova ujutru. elijska so znaka Jarca je kalcijum fosfat. dunja. reumatizam. paprika i i ljuta i za injena jela. Lekovite trave korisne za rodjene u znaku Jarca su amarant. te se preporu uje u ishrani esto unositi sve e zrelo gro dje a isto tako suvo gro dje. jagode i smokve su izvori kalcijum fosfata. je am. Hlorin. U nedostatku. pasulj.Za razliku od njegovog dvojnika u ivotinjskom carstvu zodija ki znak Jarca ne mo e pojesti bilo ta a da prodje neka njeno! Nepo eljni su za ovaj znak razni artikli kao okolade. Izmedju obroka dobro je piti dosta te nosti. Kalcijum fosfat koristi albumin iz krvi da bi izgradjivao i odr avao konstantnu telesnu strukturu. kosti nogu i zglobove ruku. neophodan za odr avanje telesne temperature. Sve e vo e kao sto su ananas. divizma i cvor-trava (Polygonum aviculare). celer. kuvana jela kao spana . Bezmasno meso. sokovi. U zimskom periodu dobro je piti aj od nane i kamilice zbog pospe ivanja cirkulacije. gazirana pi a. so ivo. kori en u ve ini javnih vodovoda. sa trajanjem najobi nijih ve bi u trajanju do 10 minuta. bubrega. slatki i masna jela. Ovaj znak je u potpunosti spreman da u iva u lepo postavljenoj trpezi. Vitamina E ima u gro dju i morskoj hrani. cvekla. Za znak Vodolije hrana ima posebno mesto u njihovom ivotu. Ishrana bogata masno ama. mleko. zapaljenja ko e ili irevi.

lako zamaranje. argarepi. Nedostatak fosfata gvo dja uzrokuje anemiju. Potrebna je bogata proteinska ishrana koja ne e dozvoliti predispoziciju ovog zodija kog znaka za zadr avanjem vode u organizmu. sir. kiseonik se prenosi u organizmu putem fosfata gvo dja. pa samim tim i na smanjenu cirkulaciju. buhac. koja se najce e 10 . pasulj i bezmasna govedina su bogati sa fosfatima gvo dja. Rezultat toga mogu biti este dijareje ili katar eluca. mo dani udar. Vodolije su sklone slaboj cirkulaciji. Dobro zdravstveno stanje zavisi od elijske soli znaka Riba a to je fosfat gvo dja. Isto tako u nedostatku fosfata gvo dja povremeno se mogu osetiti lupanje srca. U organizmu ima prose no oko 70 procenata vode. kupusu. Nedostatak obi ne soli ne mo e se prosto nadoknaditi tako to e se vi e posoliti hrana. depresije i pulsiraju e glavobolje. smokvama. morska zelenika. telesne sokove i stomak. Jedini na in da se nadoknadi nedostatak ove soli jeste uno enje artikala koji je sadr e. okeanskoj ribi i morskoj hrani uop te. Ova so ne dozvoljava opu tanje mi i a u telu nego ih dr i jakim. Lekovite trave dobre za znak Vodolije su koren gaveza. Proteinska hrana e oja ati slab skelet i tako Vam dati ispravno i pravilno dr anje.ona je isuvi e krupna da bi se mogla apsorbovati kroz membrane. Nedostaju e rezerve kalcijuma u organizmu.uvek iste: nervna napetost. voda se ne mo e pravilno kontrolisati i deliti. rotkvicama. naro ito u nogama. problemi sa bubrezima. pargli. pove anu temperaturu i na kraju zapaljenje dela tela gde se nedostatak ove va ne soli najvi e manifestuje. soja i bademi. lo san i nedostatak daha pri naprezanjima. trebale bi se esto obnavljati u ishrani artiklima koji su bogati kalcijumom. celeru. Kod Vodolije elijska so je natrijum hlorid. jagodama. est i lak zamor kao i razdra ljivost. U koncentrisanom obliku natrijum hlorid mo e se na i u biohemijskom medikamentu koji se zove Natrium Muriaticum. U nedostatku natrijum hlorida mo e se prouzrokovati stvrdnjavanje arterija. sla ica. Bez adekvatne koli ine proteina primeti ete da ste se pognuli i dobi ete ravne tabane. Takodje. Dobri izvori kalcijuma su repa. Vodolije. d igerica. kukuruzu (pogotovo kuvanom). To je obi na kuhinjska so. Ako nedostaje natrijum hlorida u telu. Dobri izvori natrijum hlorida su u spana u. RIBE Anatomski vezan za: stopala. Nedostatak fosfata gvo dja uti e i na nedostatak kiseonika. mleko. Namirnice kao spana . so ivu. kao vazdu ni zodija ki znak imaju osetljiv nervni sistem. Jer. Medjutim sa kuvanjem gvo dje se oslobadja i odlazi u vodu. Zdrava ishrana: hrana koja sadr i fosfate gvo dja. nizak krvni pritisak.

jajnici.nakon kuvanja baca. zglobovi. Sklon je bolestima koje nastaju radi prekomjerne ili lo e ishrane (masno a u krvi.. krvne ile i krv. 11 . U prehrani mo e biti zastupljena "ja a" hrana. prsti aka. bubrezi i spolni organi. infekcijama seksualnih organa. srce. hemoroidi). mozak. di ni organi. nos. etnje ili neke druge. upalama mozga i u i. infekcijama. mi i i lica. SLABOSTI KARAKTERISTICNE PO ZNAKU RODJENJA OVAN Najslabiji dio organizma je glava. Morska i okeanska hrana je bogata jodom. ruke. ne preskakati obroke ili jesti izme u obroka kako to Blizanci esto obi avaju. Za ove ljude karakteristi no je da zbog stresova ili dugotrajnog nerviranja lako gube kosu. uglavnom akutnim bolestima koje prati visoka temperatura i poreme aj krvne slike. lijezde. kroni ne upale bubrega ili organa za reprodukciju. o i. zglobovi vilice. samo uvesti vi e reda. mjehur. Odli no reagira na homeopatsko lije enje. (osim pasulja).. nervi. anemije. a za vrijeme oporavka najbolje mu odgovara kretanje. Dobro je jesti sirovo vo e i povr e.potom krvotok. astmi. plu a. ene i deca e e e osetiti nedostatak ove soli nego mu karci rodjeni u ovom znaku. ali treba voditi ra una o koli ini i smanjiti ugljikohidrate. masno e i krob. Sirove namirnice bogate ovim fosfatima su jagode. na istom zraku uz more ili vodu. U ve im nedostacima gvo dja a prepisanom od odgovaraju eg lekara. meso i za ini. le ni pr ljenovi. fizi ke aktivnosti. grlo krajnici. Zbog toga je bolje nabrojane namirnice ne kuvati. e erna bolest. Nekontrolirano rasipa energiju. epilepsija. sklon je povredama. manje naporne. borag i alge. razli itim neurozama.Pla e ih i manji znakovi oboljenja. BLIZANCI Najugro eniji djelovi organizma su ramena. Podlo ni su bronhitisu. klju na kost. Ovnovi bi trebali izbjegavati mast u prehrani i smanjiti koli ine mesa i jakih za ina. Br e se oporavljaju u prirodi. upalama. to pogor ava stanje i mo e dovesti do hipohondrije.. kampana. BIK Slabi djelovi organizma su vrat. mo e se uzimati u vidu tableta tako to e se zdrobiti i sa estostruko ve om dozom e era popiti. Lekovite trave znaka Riba su mahovina. a u takvom slu aju naj e e su migrene. Od kroni nih bolesti rijetko oboljeva. tumorima. Nedostatak joda je u velikom procentu zastupljen medju ljudima koji su rodjeni u znaku Riba. suvo gro dje. mlijeko i mlije ne proizvode. U prehrani ne treba osobito paziti na koli ine niti kakvo u. razli itim oboljenjima vena. Zodija ki mineral znaka riba je jod a u nedostatku istog mo e do i do uve anja tiroidne lezde. trave i ajeve.. a sekundarno lijezde. glasnice. bademi i orasi. a u lije enju koristiti i prirodne lijekove. mozak.

bolje je da svu hranu uzima kuhanu.. Ne preporu a se crveno ni masno meso u prehrani. Na po etku svakog prolje a dobro bi do la ozbiljnija vitaminska kura.. pa su mu eludac i probavni organi esto ugro eni. pogotovo ako je izolirana od ljudi koje voli. Ro eni u ovom znaku najte e oboljevaju od tumora i karcinoma. Sklon je reumi. krv. a krvna slika joj obi no pokazuje lo iju sliku od o ekivane za bolest od koje boluje. okru en onima koje voli. perad i ribe i to vi e povr a. kamenaca u u i ili bubrezima. pa lako oboljeva od bolesti tipi nih za podneblje u kojem ivi ili bolesti koje se razviju zbog neprimjerenog stanovanja (vlaga) i zbog emotivnih te ko a. a ako ima povjerenja u lije nika pomo i e mu i placebo lijek ili sugestija. e erne bolesti.. su enje kapilara. Osjetljiva su mu i plu a. VAGA Osjetljive to ke su bubrezi. groznicama. U prehrani bi trebalo izbjegavati suhomesnate proizvode i sve to je nedovoljno kuhano ili pe eno. mjehur. osobito soli. rebra... Lako oboljeva od reumatskih upala. lako prebole jednostavnije bolesti i nikada ne umi ljaju bolesti. u . povremeno. ko a. skloniji je akutnim bolestima. Za vrijeme bolesti mo e upasti u depresivna raspolo enja. crijeva. a sve to treba uzimati u to manjoj koli ini i samo po savjetu lije nika. Dobro reagira na sve vrste lije enja. Najbolje se oporavlja u mirnoj sredini s dosta svjetla i topline. Po eljna je raznolikost u prehrani s ne to vi e luka nego to ga sadr i standardna prehrana. ne to br e ako je okru ena stalnom pa njom i ugodnom glazbom u toplijim prostorima. bubrezi i nervna vlakna su djelovi organizma na kojima se bolesti najlak e razviju. a dobro bi bilo. U prehrani treba smanjiti krob. slezena. depresijama ili histeriji i svim obiteljskim (genetskim) oboljenjima. jetra. Br e se oporavlja u hladnijim i vjetrovitim krajevima. Sporo se oporavlja. nefritisa. Kao i Ovan. a bolesti kojima inklinira su utica. a ako oboli od kroni nih bolesti naj e e je to angina pektoris. jetra. masno e. tlak. Vrlo je neotporna prema zaraznim bolestima ili onima koji nastaju zbog lo ih higijenskih uvjeta. vene. tumori i karcinomi. aorta. mi i i. uvesti jedan "vo ni" dan. jetra. slatki e i okoladu. slezena.. upalama. o i. KORPION 12 .RAK Rak je ro eni gurman. Zbog sklonosti hipohondriji rado posi e za lijekovima ili isprobava razli ite narodne recepte. anemije. arterije. gastritisu. samo teletina. a osim vo a. u . eludac. Vitalni su. Na njega sna no utje e okolina i jo vi e emocije. sve sa to manje za ina. a smetnje s probavom esto su samo "zvono za uzbunu" zbog previ e briga i previ e obveza koje preuzima. infarktu. bolesti krvi i vena. DJEVICA Probavni sustav je najosjetljivja to ka. razli iti crijevni nametnici. tumorima.. vene.. donji dio ki me. Najbolje se oporavlja na planinskom zraku. LAV Slabe to ke su mu srce. eludac. ki ma.

lo e vezivanje kisika u krvi. tumorima i raznim infektivnim bolestima. kapilara i krvnih sastojaka. Odgovara im lak a. Najbolje se oporovlja u etnjama na umskom zraku ili uz more. udovi.. 13 . Za vrijeme oporavka ne bi se trebao izlagati naglim promjenama temperature. plu a. a obroci uredni. zglobovi. minerala. krv. nervi. srce. srce. diskopatijama. Uz postoje u bolest esto se javljaju komplikacije koje mogu ote ati dijagnosticiranje. bronhiji. pa postoji opasnost od pogre ne dijagnoze. povr e. vitamina. krv. sr anim dekompezacijama. ali i lomovima. JARAC Slabe to ke su mu ko tani djelovi organizma. tumorima.Slabe to ke su genitalni organi. a najbolje se oporavlja u prirodi upra njavaju i jednostavnije sportske aktivnosti. Sklon je povredama. jajnici. najbolje u klimatskim uvjetima u kojima esto pu u suhi vjetrovi. Prehrana treba biti raznolika. ali se brzo popravlja. kroni nim upalama. reumi. spolnim infekcijama i bolestima. Dobro reagira na biljne i homeopatske lijekove. eludac. bolestima arterija srca i plu a. psihi kim oboljenjima. to manje mesa. Dobro procjenjuje svoje mogu nosti. Slika bolesti izgleda dramati no.. limfni sustav. pa trebaju boraviti i iviti u suhim i prozra nim prostorijama. potom ko ne bolesti. ak i vo e je bolje kuhati nego jesti sirovo. ak ni etnjama. Njemu su najkorisniji odmor i san. Bolje je prehranu bazirati na povr u.. STRIJELAC Najosjetljiviji djelovi organizma su lijeze. bokovi. mozak. vene. neuralgije. nervne i du evne bolesti. plu a. a za zdravog Strijelca vegetarijanstvo je najbolji izbor. ki ma.. prsti nogu. zatim ko a. gihtu. bokovi. skratiti etnje za vrijeme oporavka. koljena. korpioni imaju udesnu mo regenaracije. degeneracijama kostiju. fobijama i svim bolestima nepoznatog porijekla. a u starosti sklerozi. kuhano vo e. vrat. zubi. naglim upalama. rahitisu.. a najbolje se oporavlja na o trom. Sklon je upalama. riba. a tretman upotpuniti ajevima i travama na koje odli no reagira. histeriji. VODENJAK Osjetljivi su mu donji djelovi nogu.. i ijasu. Lijekove bi bilo dobro koristiti u to manjim koli inama. Osjetljive su na vlagu. mokra ni mjehur. Prehrana treba biti ja a i kvalitetnija s vi e mesa. Precjenjuje svoje mogu nosti pa je potrebno ograni iti njegove aktivnosti. U prehrani mo e biti zastupljeno sve osim estokih za ina. anemije. krvotok. Skloniji je bolestima koje se sporo razvijaju i dugo traju... prostata. bubrezi. gle njevi i zglobovi. migrene. di ni putevi. reumatskim bolestima. dijetalna prehrana. jetra. Slika bolesti mo e biti vrlo varljiva. grlo. Za vrijeme oporavka trebaju etati. vratni dio ki me. hemoroidima. bolje kuhana i pe ena. Sklone su bolestima koje se razviju od poreme aja krvne slike. e ernoj bolesti. u i. limfni sustav. planinskom zraku. srce. karcinomi. Prijaju mu svijetle prozra ene prostorije i ljudi koji e ga razvedriti i oraspolo iti. naporima. plu a... RIBE Osjetljive to ke su stopala. mozak. Karakteristi ne bolesti su sve koje su vezane za poreme aje krvnih ila.

takodje se gleda 1.nadbubrezna zlezda Jupiter-arterijska cirkulacija.kukovi.usta.venska cirkulacija.gornji deo tela.opsti je vladalac svih hormona Venera-grlo.kod muskaraca desno oko a levo kod zene Mesec-grudi.glava i lice.desno uho.jajnici.jezik.vid.telesne belancevine Uran-visoko-mozdane funkcije.unutrasnji reproduktivni organi.Sunce i Mesec(svetla) u natalnom horoskopu ne smeju imati los aspekat(pogotovo konjukciju i kvadrat) jer upravo taj los aspekat oznacava ne bas dug i kvalitetan zivot! Znaci.eksterni reproduktivni organi.probava.nervna vlakna.za odredjivanje predispozicija prema nekim oboljenjima.mozak.pogotovo ne sme da se javi pomracenje(Sunce konjukcija Mesec)jer to oznacava lose zdravlje a cesto i kratak zivotni vek!U daljem tekstu su date planete i delovi tela(organi)kojima vladaju! Sunce-srce.levo uho.obrazi.hipofiza.sekrecija zlezde sa unutrasnjim lucenjem.organi cula sluha.spermatozoidi.crvena krvna zrnca.besika.paratiroidna zlezda.ravnoteza tecnosti u organizmu.ligamenti.bedra.ruke i saka.6.zglobovi Neptun-kicmeni stub.pankreas Saturn-koza.da osoba ne bi imala vecih zdravstvenih problema.bubrezi.kolena.respiratorni sistem.receptori u kozi Mars-misicni sistem.kao i polozaj Sunca!Naime.gornji deo cela.jer je najcesce on signifikator bolesti jer predstavlja deo tela(organa) koji je najosetljiviji!Danas je i medju lekarima opste prihvaceno da je operacija manje uspesna i sa vise krvarenja ako se vrsi kada je Mesec pun! Prilikom tumacenja natalne karte pored Meseca.levo oko kod muskaraca i desno kod zene Merkur-nervni sistem.cirkulacija.brada.stopala.culo ukusa.telepatske funkcije.ledja.jetra.glikogen i masna tkiva.stopala.slezina.Sunce i Mesec ne smeju biti lose aspektovani.ASTROMEDICINA-STEPENOLOGIJA BOLESTI Od davnina je poznata povezanost astrologije i medicine na osnovu koje su astrolozi davno dijagnosticirali bolesti i/ili mogucu podloznost datim bolestima!U astrologiji je jako bitan polozaj Meseca kao i njegovi aspekti koji prave sa ostalim planetama pa i kucama.skeletni sistem.bela krvna 14 .8 i 12 kuca i vladari tih kuca.telesni elektricitet.zucna kesa.motoricki nervni sistem.zubi.stomak.

bradavice.groznice.tumori.kinesteticke funkcije Pluton-eliminatorni i reproduktivni sistem.moguce je da poboljsamo imunitet organizma i da ublazimo razlicite zdravstvene tegobe! TRETMANI LEKOVITIM BILJEM U ODNOSU NA NATALNI HOROSKOPSKI ZNAK Ovan -Maslacak-protiv upala.abnormalni rast. o uticaju planeta na odredjeni organizam ili na lekovito bilje! Svaka planeta ima lekovito dejstvo na organizam(rad i funkciju pojedinih organa) i na primenu trava koje se koriste kao "lekovito bolje"!Postupak lecenja biljem u nekim slucajevima cesto deluje blaze i sporije.krajnika -Lipa-cisti sluz iz grla -Zalfija-za izbacivanje viska tecnosti iz organizma i cisti organizam od toksina Blizanci -Andjelika-leci disajne organe -Hrastov list-protiv bolesti pluca -Islandska mahovina-protiv kaslja Rak -Kamilica-protiv upala i stomacnih tegoba -Nana-protiv stomacnih tegoba i za smirenje -Anis-protiv grceva u zelucu -Majcina dusica-regulise pravilan rad ginekoloskih organa Lav 15 .ali donosi cudesne efekte u izlecenju od raznih bolesti! Sa aspekta astromedicine ukoliko poznajemo vezu izmedju maticnog horoskopskog znaka i lekovitog dejstva pojedinih biljaka.biljnu i zivotinjsku vrstu)!Poznato je da su Haldejci i Hipokrat ukazivali na vezu izmedju astrologije(planeta) i medicine.visoke temperature -Nana-protiv glavobolje -Kopriva-poboljsava cirkulaciju Bik -Kupina-protiv upala respiratornog sistema. ali uvek ima neizlecivih bolesnika" Posmatrano iz ugla astromedicine svaka planeta ima "lekovito dejstvo".odnosno planete deluju na celokupnu prirodu(ljudsku.mladezi Slede odredjeni stepeni bolesti koji su karakteristicni: LEKOVITO BILJE "Nema neizlecivih bolesti.zrnca.

pa jako i harmoni no stvara otpornost na bolesti. radom srca. rasporedom kiseonika u krvi. 16 . vidom. krvnim pritiskom.regulise rad ginekoloskih organa i neurednu menstruaciju -Nana-protiv stomacnih tegoba i za smirenje -Zalfija-protiv upala i za izbacivanje viska tecnosti iz organizma Strelac -Kupina-cisti krv i krvne sudove -Maslacak-protiv bolesti jetre -List crnog duda-regulise nivo secera u organizmu Jarac -Cvet zove-protiv bolesti u zglobovima i reumatskih simptoma -Islandska mahovina-protiv cireva -Zalfija-poboljsava imunitet organizma i cisti organizam od toksina Vodolija -Kamilica-protiv stomacnih ili probavnih tegoba -Maticnjak-protiv upale i bolova u kostima -Nana-za opustanje i smiruje nervni sistem Ribe -Zalfija-poboljsava imunitet organizma i cisti organizam od viska tecnosti i toksina -Ruzmarin-regulise pritisak -Kopriva-poboljsava cirkulaciju i protiv anemicnosti Uticaj planeta na zdravlje Sunce Sunce upravlja sve u. telesnom temperaturom i radom svake elije u organizmu.-Maticnjak-protiv lupanja srca. krvotokom. Ono je vitalnost u najosnovnijem zna enju.aritmija -Ruzmarin-protiv bolesti srca -Kopriva-poboljsava cirkulaciju Devica -Nana-za stomacne tegobe -Kamilica-regulise rad creva i organa za varenje -Maticnjak-za smirenje i opustanje Vaga -Cicak-protiv koznih bolesti i ekscema -Preslica-za pravilan rad bubrega i protiv kamenca u bubregu -List crnog duda-regulise nivo secera u organizmu Skorpija -Majcina dusica-protiv upale jajnika.

glatkim 17 . a s neharmoni nim vladarima dvanaeste ku e postaju hroni ne. po svaku cenu. treba izbe i ak i rutinske operacije. na bubrezima kad je u Vagi. motorikom i disajnim putevima. upale i slabost duplih organa (krajnici. Ako je mogu e. venama. vremenom dolazi do slabljenja srca.) karakteristi nim za znakove u kojima se nalaze kriti ne ku e. mo e uzrokovati probleme u seksualnom ivotu. sna no uti u na zdravlje osoba u ijim je horoskopima jak. dug je i oporavak. otpornost i izdr ljivost.. Ako je u vezi s kriti nim ku ama i neharmoni na. kako ne bi nastupile postoperativne komplikacije. sa Saturnom kamenje u bubrezima. organizam se brzo "tro i". S ovakvim Suncem bolesti du e traju. pa i seksualne. potrebno je izbegavati svaki operativni zahvat na organima koji su karakteristi ni za znak kada se u tom znaku nalazi Mesec. jajnika ili dojki. eventualna.. s Jupitrom oticanje i prekomerno lu enje hormona. bubrezi. najbolje uz stalnu pa nju voljene osobe.. s Merkurom sterilnost. jajnici. pa je potrebno kompenzovati ovu brzu potro nju energije odgovaraju om prehranom i odmorom.: na glavi kada je Mesec u Ovnu. zato uspe nost i zadovoljavaju i emotivni i seksualni ivot. tetivama. a slab nema ja eg delovanja osim osetljivosti i neotpornosti prema slabijim upalama. posredno i srcem. Venera Upravlja senzualno u. Ne bi trebalo operisati karcinom ako je Mesec u znaku koji se vezuje za krvotok i limfni sastav kako bi se izbegla pojava metastaza. Neharmoni an sa Suncem i u vezi s kriti nim ku ama. cirkulacijom.. venama. a u fazi pomra enja Sunca ili Meseca. Merkur U organizmu upravlja intelektom. komplikacije i posledice bolesti su este. bolest prebrodi. a sa eventualnim.izdr ljivost i snagu da se. Upravlja seksualnim nagonom i organima. sa osmom operacije. Jak i harmoni an poma e brzo ozdravljenje. Slabo Sunce smanjuje vitalnost. plu a. ovo je ro eni kandidat za sr ani infarkt. polnim i okruglim organima. hormonima. Ako se na ovo ubrzano tro enje organizma ne obrati pa nja. s Marsom naj e e upale jajnika u vezi s dvanaestom ku om . Ovakvo Sunce uklanja opasnost od ve ina bolesti tipi nih za znak u kojem se nalazi. predisponira osobu za sve genetski nasledne bolesti.hroni ne. Mesec Izrazito uti e na raspolo enje i emotivno stanje pacijenta za vreme bolesti i oporavka. Jako i neharmoni no Sunce optere uje i ubrzava sve funkcije organizma. U vezi sa estom upale. napadom Marsa koji je u vezi s kriti nim ku ama. tumore materice. a u organizmu je zadu en za krv i sve organe u kojima se stvara ili pro i ava. npr.. Mars Zna i sve potencijalne. nervnim sastavom. Ako je harmoni no s vladarima kriti nih ku a poma e i ubrzava ozdravljenje. krvarenje ili sepsa ako je Neptun u vezi s osmom ku om i/ili Mesecom. sa dvanestom hroni ne bolesti. Jak i neharmoni an Merkur u vezi sa kriti nim ku ama uzrokuje este promene stanja. Jaka i harmoni na Venera poma e ozdravljenje i oporavak. krvlju. govorom..

neposredni je krivac za deformacije i bolesti kostiju i zglobova. upravlja nadbubre nom lezdom. sepse. Marljivo i uporno skuplja odba ene. nekim funkcijama mozga i ko tanom sr i. naj e e se vezuju ba za ovu planetu. posebno sa Suncem ili Plutonom zna i jaku vitalnost. Kao to je sve u vezi s Jupiterom veliko i bolest mo e biti te ka i uzrokovati brojne komplikacije. Pluton deli s 18 . Jupiter U organizmu je zadu en za rad i funkcije lezda. starenjem. kostima. histerija i razli ite vrste neuroza. krvi. a ak i iskusni neuropsihijatri lako pogre e dijagnozu kada je jaki Neptun u vezi s kriti nim ku ama. duge i lako prelaze u hroni ne. Uran Uti e na rad hipofize i hipotalamusa. nervima. te ke. u vezi s dvanaestom ku om. plu a i krizna stanja. Ako je u vezi s kriti nim ku ama harmoni an. Slika i tok bolesti redovito zbunjuje i stru njake. time i na polno pona anje. Pod njegovim jakim patronatom su titna lezda i jetra. Jak i harmoni an. Neobi ne bolesti nepoznatog porekla i neizvesnog ishoda. dovodi do naglog. infekcije. zavisnosti. esto uzrokuje metastaze na jetri ili plu ima. srca. lomove. Saturn Potencira sve nasledne bolesti.mi i ima i kostima.. Uz ostale planete uti e na krv. jer Neptun je najve i stru njak za obmane! Pluton Funkciju upravljanja seksualnim nagonom i organima. Jak i neharmoni an s Marsom ili Suncem uzrokuje sr ane aritmije. a u vezi s osmom ku om mogu je i infarkt. opekotine i bolesti koje se le e operacijom. pa i opasnih aspekata u vezi s njima. i krvotoka. Takav. gnojne upale. odli ne mogu nosti oporavka i regeneracije. Epilepsija. ki menom mo dinom. ali retko i optimizam koji je bolesnicima toliko va an. osobito sa Saturnom velika je opasnost kod oboljenja od karcinoma. udari struje. Jak i neharmoni an uzrokuje upale. obi no su pra ene gr evima i lo im stanjem krvne slike. Kada je jak i harmoni an. mrtve stanice i kalcifikate i gomila ih u unutra njim organima uzrokuju i tako kamenje i razli ite vrste tumora. anestezije) pod njegovim su patronatom. alergije. a u takvoj konstalaciji u slu aju reumatskih upala. u vezi s osmom ku om nesretne slu ajeve. smanjuje utjicaje svih lo ih. te ke anemije i o te enja glatkih mi ica srca ili bubrega. U organizmu upravlja psihom. Jak i neharmoni an. limfnim sastavom. Najnepo eljniji je gost u kriti nim ku ama jer su sve bolesti s njim u vezi iscrpljuju e. neke su od tipi nih bolesti koje vezujemo za njega. psihoze. esto neo ekivanog ozdravljenja Neptun U astromedicini on je naj e i kamen spoticanja. amputacije ili presa ivanja organa. a kao prirodni vladar dvanaeste ku e vlada i podsve u. Jak i neharmoni an. a posredno srcem. opekotine ili lomovi. Jak i harmoni an daje izdr ljivost. talo enjem i odbacivanjem mrtvih stanica. Bolesti s njim u vezi imaju buran i brz tok. trovanje krvi. posebno sa Plutonom ili Suncem.. Sva druga ija stanja svesti (nesvestice. U takvoj konstalaciji nisu retke ni nesre e. upravlja rastom. mo e dovesti do invaliditeta.

Dete rodjeno u periodu eklipse (Mesecheve ili Suncheve) je osetljivije i krhkije u prvoj godini zhivota. da ljudi razlichito reaguju i izrazhavaju osetljivost na uticaje solarne i lunarne eklipse. Taj uticaj zavisi od odnosa koji postoji izmedju datuma rodjenja kod odredjene osobe i datuma trajanja eklipse. smrt poznatih osoba. onda osoba mora da se ponasha vrlo oprezno tokom cele godine. Jak i harmoni an Pluton najpoznatiji je po udesnim izle enjima i od. a posledice bolesti. ekonomske krize. neizle ivih bolesti. mogutje su srchane mane ili problemi u radu srca.Marsom i Suncem. da vodi rachuna o svom zdravlju i da 19 . Uticaj eklipsi. Zato nastaju razlichiti psihichki poremetjaji i druge nevolje kao shto su: epidemije. preduzme. izrazito je osetljiva na sve vrste zra enja i ne bi trebala boraviti u prostorijama u kojima su jaka zra enja iz zemlje ili ima aparata koji zra e. bilo solarnih ili lunarnih. Mesecheva eklipsa Mogutja je samo u trenutku i u vreme punog Meseca. U vreme sunchevih eklipsa. jer bi postoperativni period bio mnogo sigurniji i povoljniji nakon eklipsi. osetljivost ochiju i drugih organa. osobe s jakim Plutonom odli no reaguju na bioenergiju. iskustvo potvrdjuje): da sve ono shto se zapochne. Ako nechiji rodjendan pada u trenutku jedne solarne eklipse. Osoba koja ga ima jakog u natalnoj karti. a s njima deli i patronat nad bolestima koje su tipi ne za te dve planete. pre nego shto se njegov uticaj prenese na Zemlju. prezentuje ili lansira u vreme eklipsi. nestabilnost zlata na berzi i sl. Zbog ove osetljivosti na zra enja. Medjutim kada ovaj period prodje. uvek izaziva odredjene smetnje i vetje poremetjaje. uticaj Sunca se "loshe prenosi" ili izaziva "kratak spoj" sa Mesecom. Astrolozi naglashavaju (a. Neharmoni ni Pluton u vezi s kriti nim ku ama izrazito je destruktivan. te e su od uobi ajenih. bolesti zhivotinja. Chak. Vazhno je naglasiti. Suncheva eklipsa Jedna suncheva eklipsa mozhe da se dogodi samo u trenutku mladog Meseca. ina e. a oporavak lakshi i brzhi. rizikuje da u potpunosti propadne ili da ne ispuni ochekivanja. s njim u vezi. pokazuju neotpornost. naro ito kada je Pluton u etvrtoj ku i. interesantno da je ovo dete otpornije u odnosu na drugu decu. shtete na usevima. i kada se radi o hirurshkim zahvatima ili operacijama treba ih odlozhiti. ako se lekar slazhe. politichki nemiri.

posebno u intimnom zivotu. pojacana agresivnost. onda se ti efekti osetjaju i po 6 meseci. ceste su srcane tegobe i poviseni pritisak. osetjaju se chak i 30 dana posle njenog zbivanja. sve osobe su osetljive na eklipse i na prirodne procese. stitna zlezda. hipertenzija. npr. Naglashavamo: da Sunce ima veliki uticaj na fizichko. narocito kod novorodjencadi. upale respiratornih organa. javljaju se cerebralna hemoralgija. postoji velika nervoza i psihicka neotpornost. javljaju se poremecaji u seksualnim kontaktima. u domenima koji su izrazheni znakom Zodijaka u vreme trajanja eklipse. vrat. kada pozicija Sunca u trenutku rodjenja stvara neku vezu (konjukciju ili opoziciju). krvarenja iz nosa. Lunarna (Meseceva) eklipsa: dovodi do preterane razdrazljivosti ili depresije (individualno). BLIZANCI Solarna eklipsa: Javljaju se epidemije i nesrecni slucajevi po skolama i u saobracaju. dramatizuju se situacije. a Mesec na psihichko stanje kod choveka. dovodi do porasta nesrecnih slucajeva ili ranjavanja glave vatrenim oruzjem. Posledice jedne eklipse. Takodje.izbegava vetje promene u nachinu zhivota. ponovo podstiche senzibilnu reakciju na njihove posledice. cesce postoji povecana seksualna zelja i nagon (libido). Ako. UTICAJ EKLIPSI NA HOROSKOPSKI ZNAK: OVAN Solarna (Sunceva) eklipsa: uzrokuje porast u broju samoubistava. generalno glava i genitalni organi. Lunarna eklipsa: uzrokuje porast smrtnosti. datum rodjendana pada na sam period eklipse. Ako se rodjendan poklapa sa lunarnom eklipsom. Nervni poremecaji i tegobe kod mladih i srednjih generacija. posledice se osetjaju 5 dana pre i 5 dana posle rodjendana. Osetljivi su: grlo. onda kvadrat sa Suncem ili Mesecom koji su prisutni u eklipsi. Lunarna eklipsa: Javlja se neki vid preterane ili prekomerne intelektualnosti koji dovodi do raznih posledica. Dakle. Pozheljno je izrachunati datume rodjenja svih osoba koje su osetljive i podlozhne na Suncheve i Mesecheve eklipse. a ponekad i nekoliko nedelja pre ovog datuma. 20 . BIK Solarna eklipsa: smanjena je psihicka i nervna otpornost. bez obzira na njihov tachan trenutak rodjenja.

decje paralize. uz preporuku cuvanja od tezih fizickih napora. vena. Porodicne brige. bubrege. genitalije. Nezadovoljstvo u zdravstvenim ustanovama i degradacija javnog zdravstva ili institucija. reuma. donosi kolektivne nesrece. opasnost od epileptickih napada i kriza. nesporazumi koji dovode i do rastave brakova. Na licnom planu. pojavu razlicitih udesa. Lunarna eklipsa: porast u broju epidemija. kao i infekcije mokracnih kanala. VAGA Solarna eklipsa: Preporucuje se izbegavati vencanja. bezvoljnost i gubitak zelje za zivotom. Na licnom planu javlja se osecaj nemoci ili velikog psiho-fizickog umora. Obratiti paznju na jetru. pojacati oprez oko venericnih oboljenja i tegoba oko debelog creva. mozdane srzi. narocito zeludacnog aparata. narocito na donji deo stomaka. dok traje period ove eklipse. Lunarna eklipsa: Preosjetljive i napete osobe treba da se ponasaju oprezno. krvotoka. respiratorne organe. pozari i udesi.RAK Solarna eklipsa: Javlja se porast smrtnosti. javljaju se cesce nego obicno. vodu ili ?misticne dogadjaje?. problemi sa cirkulacijom. SKORPION Solarna eklipsa: njen uticaj u ovom znaku je posebno deprimirajuci: prati je povecani mortalitet. oboljenja tiroidne zlezde. pocetak zajednickog zivota ili emotivno zblizavanje. pojava razlicitih bolesti kod trudnica ili komplikacije prilikom porodjaja. od intenzivne svetlosti. zbog mogucnosti srcanog i mozdanog udara. zeludacne tegobe i razlicita trbusna oboljenja. javljaju se oboljenja: kicme. kao i na vene. drustva ili naroda. hipertenzije. posebno kod beba. DEVICA Solarna eklipsa: Porast nekih iznenadnih bolesti. Na licnom planu: treba obratiti paznju na svoje zdravlje. Lunarna eklipsa: Pojacane su faze psihickih drama i nevolja. Porast bolesti zbog vlage ili hladnoce: bolesti pluca. Potrebno je cuvati i zastititi oci ili vid. smrtnost uzrokovanu razlicitim nepogodama vezanim za more. STRELAC Solarna eklipsa: Javljaju se iznenadne nesrece. deformacije kod novorodjecadi. povecan je rizik od srcanih i venskih oboljenja. Lunarna eklipsa: Povecana opasnost kod raznih srcanih oboljenja. degistivnih tegoba. koje dovode do smrtnosti. Porast psihosomatskih oboljenja. Ova eklipsa spada medju najjace! LAV Solarna eklipsa: Deluje kao ?najopasnija? na zdravstvenu sliku zajednice. zeluca i drugih organa. porast nesrecnih slucajeva i opekotina. artritisa. U licnom zivotu: smanjena je fizicka otpornost. narocito od prolecne i letnje svetlosti sunca. Na licnom planu. 21 . prati je pojava epidemija i drugih ozbiljnijih oboljenja. Javljaju se bolesti srca. bolesti. posebno gripa. Lunarna eklipsa: dovodi do porasta razlicitih polnih oboljenja.

kostiju. oboljenja: kicme. uvecava se broj astmaticara. i trovanja hranom kod starijih osoba. Lunarna eklipsa: Porast epidemija. Na licnom planu: efekat ove eklipse oseca se kao atak na licnu slobodu i nezavisnost. javljaju se razlicite psihicke ili emocionalne krize. posebno o probavnim organima i psihickom stanju. Oseca se jak pritisak. decje paralize. jer tada dolazi do neuobicajenih nesanica ili depresija. razlicitih sukoba. sneznim olujama. Ineteresantno je da je npr. VODOLIJA Solarna eklipsa: Dolazi do nesrecnih slucajeva. Lunarna eklipsa: na licnom planu. Povecanje smrtnosti medju starijim osobama. 22 . Izbegavati preterano suncanje. mozdane srzi. Pozeljno je voditi racuna o svom zdravlju. zapada u psihicku krizu. kao i srcanih tegoba psihickog porekla (na nervnoj bazi). zahvaljujuci psiholoskim pritiscima i stresovima modernog doba. Porast degistivnih tegoba. dolazi do porasta nesrecnih slucajeva i pojave opekotina. ali uglavnom ne du e od dan-dva) ili retrogradan. osoba se cesto oseca vrlo nervozno i neodlucno. usporeni refleksi. Osoba se oseca neshvaceno od okoline. i to oko 15 do 20 dana. depresivno stanje i sl. jetrom. beci broj padova i lomova. TRANZIT SPORIH PLANETA ± JASMINKA HOLCAJTER SPORE PLANETE POKRE U VA NE DOGA AJE Planete se dele na brze i spore. Sunce. Merkur najbr i ali za razliku od Sunca i Meseca koji nikada ne idu retrogradnim hodom ( hodom unazad) za razliku od Merkura koji je u proseku bar tri puta to stacioniran ( stoji na istom stepenu jednog znaka. cirkulacijom. deformacije kod novorodjecadi. da bi zatim krenuo da prelazi i po dva stepena ( od 30 mogu ih) nekog znaka u toku dana. RIBE Solarna eklipsa: Zdravstvene krize i epidemije. Vene i kicma su oslabljene. pojava raznnih polnih bolesti. javljaju se smetnje zbog nedostatka kalcijuma kod zuba. narocito gastroenterogenih zbog zagadjenja vode i hrane. Lunarna eklipsa: uzrokuje porast bolesti kod mladjih osoba. Porast u broju saobracajnih nesreca na kopnu i u vazduhu. noktiju ili kose. tako da se mogu izazvati nagli raskidi zbog netolerancije. JARAC Solarna eklipsa: nesrecni slucajevi uzrokovani hladnocom i mrazom. nervne krize.povecan je rizik od srcanih i venskih oboljenja. psihicka rastresenost. Mesec ( zvani no svetla a ne planete) Merkur. Venera spadaju u brze planete. narocito pojava razlicitih infekcija i gripa. Naglaseni su bolovi u zglobovima. nestrpljivosti i neuracunljivosti. javljaju se hipertenzije. Nije preporucljivo sklapati bracnu zajednicu u tom periodu. narocito u kolenima. Lunarna eklipsa: Porast mortaliteta zbog srcanih smetnji i nesrecnih slucajeva razne prirode. teznja za slobodom kretanja. problemi sa krvotokom.

puteva. podsti e takmi arski duh. Saturn ( simbol opstrukcija. Merkura i Venere donosi nov priliv energije ili motivaciju. Prelazak Jupitera iz jednog u drugi znak donosi tom znaku preokret nabolje. ljubavi. mogu nost napretka u karijeri a enama esto i trudno u. u zavisnosti od toga sa kojom planetom obrazuje aspekt. alkoholizma) doprinosi dono enju pogre nih odluka a Pluton ( planeta transformacije. Meseca i Venere donose promene uglavnom u sferi li nih odnosa. Ve ina ljudi ose a najvi e tranzit Marsa preko svog horoskopa jer u toku 2 . stastvenih avantura. Tzv. u esnik u vo nji postputi a u lo em aspektu sa Neptunom i Mesecom de ava se da se voza uspava tokom vo nje. porodi nih odnosa. Tranziti Sunca. dovodi do zaljubljivanja. putovanja u inostranstvo.5 godine Marsu.5 godine osoba oseti manji Äudar" Marsa kada pre e preko odre enih planeta u natalnom horoskopu. poslovnim ili ljubavnim. tj. To se isto odnosi i kada Jupiter do e na osu prve astrolo ke ku e li nosti u horoskopu pojedinca. mogu brak. komunikacija uzrok esto saobra ajnim nesre ema dok je u retrogradnom hodu i pri tom lo e aspektovan od malefika ( planeta koje uglavnom donose lo e doga aje). verskog fantizma. u zavisnosti od trenutne pozicije planeta i aspekata koje one formiraju. 28-29 godina Saturnu. pribli no 80 godina Uranu. nadahnu a. Svake 2 do 2. problema) donosi ose anje nezadovoljstva.je u ao u znak Vodolije iz znaka Jarca. finansija. na podznak pa tako neko ko je ro en u znaku Vodolije sa podznakom u Lavu bi e pod jakim uticjem Jupitera u toku 2009. discipline. ali i svaka esta. ali taj Äudar" nikada nije istog kvaliteta niti poga a iste segmete ivota. Kada obarzuje lo e aspekt sa Marsom i Uranom naj e e je kriv sam voza zbog neprilago ene brzine.5 godine pravi konjukciju sa svim planetama u njihovim horoskopi i tako Äpokre e" doga aje. poja ava libido. jer e Jupiter prelaziti ne samo preko znaka nego e biti i sedmoj astrolo koj ku i patnerskih odnosa u horoskopu te osobe. ro acima. oko 160 godina Neptunu i oko 250 godina Plutonu. kada Jupiter pravi opoziciju sa znakom u kome je se osoba ro ena.2. zbog ega ona mo e o ekivati pobolj anje u odnosima sa partnerom. Doprinosi uve anju prihoda. 12 godina Jupiteru.spore planete ( one kojima je potrebno da pre u zodija ki krug koji se sastoji 360) stepeni potrebno je od 2-2. inateresantnih susreta. to je posebno bilo karakteristi no u poslednje dve godine jer je Jupiter menjao znak upravo pred kraj godine a po etkom 2009. dok tranzit Merkura uti e na odnose sa kolegama. Neptun ( simbol sanjarenja. Uran ( simbol eksplozivnosti. novu vezu. sna nih esto razornih energija) donosi su tinske promene u ivotu kako pojedinca tako i nacije. Meseca. brak ili odlazak za inostranstvo. prijateljima. 23 . Jupiter donosi ono dobro poznato ose anje da je svaka nova godina novi po etak. dok lo aspekt sa Saturnom i Plutonom donosi gotovo neizbe an sudar zbog lo e procene kako e ona druga strana. Mars svojim tranzitom preko natalnog Sunca. Zbog toga je svaka dvanaesta godina zna ajna. naglih neo ekivanih esto neprijatnih doga aja) mo e napraviti preokret u ivotu.Zbog toga je Merkur ( vladalac Blizanaca i Device) koji je simbol saobra aja. ka njenja.

a to je pobolj anje statusa krajem 2009. oseti e se na mundanom planu kao odmeravanje snaga ali i u li nim odnosima jer e mnogi imato potrebu da ra iste sa svojom pro lo u ( simbolika Saturna i znaka Riba) ili po eleti da raskine brak ( znak Vage) to mo e biti ishitren potez. do septembra 1951. Ovaj tranzit mo e imati podjednako te ak uticaj u horoskopima dr ava. ro eni krajem 1949. i od 1979.Saturn je ipak poslednjih godina bio planeta o kojoj se najvi e pri alo a koji je septembra 2006.1967. do oktbora 1980. potrebe za ne im novim. uzu enjima) ini ove oseobe nestrpljive. Zbog toga su Jarci. kako u poslovnoj sferi tako i u porodi nom ivotu. ulazak i tranzit preko Device je samo jedna stepenica do onoga to Device eka. Trenutno pod lo im uticajem Saturna u vidu smanjene zarade. Devicama ali i Blizancima i Strelcima dok bi Jarci. hrle i prema Vodoliji. Osobe ro ene 1972. i 1966.Oni su posebno.Mnogi e po eleti da napuste grad ili zemlju u kojoj ive. ili im se inilo da hvataju poslednji voz u svojoj karijeri. da zasnuju dom. i 1973. Velika promena u skorijoj budu nosti zapo ela je 8. Strelci.oktobra 2009. Rakovi i korpije mogli da imaju nekakve koristi od njega. Ro eni 1965. kao i 1988. posebno porodi nog ivota. esto malodu nim i mo e im u prili nnoj meri zagor ati ivot jer izazovi mogu biti veliki i izgledati nepremostivi. pa e do i do ponovnog odmeravanja snaga. pod lo im uticajem Urana iz znaka Riba koji e po eti da se ose a 4. i 1951. godine u ao u znak Device zbog ega su mnogi predstavnici ovog znaka do iveli promene u svom statusu u ivotu i ne mali broj njih je dobio ve a zadu enja a manju platu ili im je statu promenjen nagore. i 1980.( do oktobra). septembra jer je direktnih hodom krenuo Pluton preko znaka Strelca istovremeno kada je i Jupiter krenuo direktno preko znaka Jarca. Ovaj tranzit e najte e pasti Ribama.(do septembara) 1978. bi e pod uticajem ovih tranzita zbog pozicije njihovog Saturna u li nih horoskopima i mogu se odlu iti na nekakve drasti en promene.(od septembar) 1949. Ta opozicija e se ose ati do leta 2011. Pre toga je dve godine bio u znacima svog pada ( Raku i Lavu) to donosilo mnogima ne eljene promene kako na poslu tako i u ljubavi. Saturn u i u znak u kome je izrazito jak u znak Vage. da promene mesto boravka. Ipak. 24 .godine. mnogo obaveza a malo zadovoljstva imaju sve osobe koje imaju Saturna u Devici a to su godi ta 1948. godine ili najkasnije za oko godinu dana jer e 31. malo retrogradnim hodom.( od jeseni) 1979. Opozicija Saturna i Urana Ova opozicija dve potpuno razli ite planete ( Saturn je planeta konzervatizma a Uran planeta promena. Bikovi. korpije i Vodolije bili u i i doga aja i ose ali da treba da naprave poslednji zaokret. tj. ali e obe planete promeniti i znak i Uran e iz sanjala kih Riba u i u energi nog Ovna a Saturn e iz trpeljive Device u i u energi nu Vagu. novembra 2008. jer e se Uran i Saturn Äutrkivati" i i i malo direktnim. bi e pod uticajem ovog tranzita Plutona i Jupitera zbog ega mogu ose ati ne to ve i pritisak da treba da zavr e ne to to su zapo eli ili mogu do i u manju krizu u pogledu svog li nog.

za le enje od alkoholizma i bolesti zavisnosti. Uran u Ribama Uran u Ribama dovodi do halucinacija. analiziraju se pojedina ni horoskopi i izvodi se zaklju ak kakav je emotivni potencijal 25 . shvati e da e morati da naprave ne samo zna ajne promene u ivotu nego u svom stavu prema ivotnim vrednostima. iluzija. a ako stupe u brak. Jasminka Holclajtner e-mail : astrozenit@gmail. Ulaskom u znak Ovna Uran mo e pokazati svu svoju estinu tako da e se pojaviti lideri a oni koji smatraju da su ro eni da bi menjali svet mogu to initi ne misle i na druge a upravo pod izgovorom vi ih ciljeva. da li ljubavni par ima perspektivu. a oni koji to nisu. sa kakvim e sve eventualnim krzama biti suo eni. kao i tranzit Saturna koji e one koji nisu u mladosti uradili ono to je trebalo sada re iti da zavr e ( kolovanje. Da bi se zaklju ilo da li dvoje spaja prvestveno erotska privla nost ili jake emocije. Svet je na pragu velikih promena a svako e se adaptirati na te promene druga ije u zavisnosti od svog li nog horoskopa. Oni koji su jaki posta e ja i. depresija kod labilnih li nosti i do inspiracija i inventivnosti kod jakih. Uran u Ribama je dobar za bavljenje alternativnom medicinom ili podvrgavanje takvim tretmanima.com SLAGANJE ASTROLOSKIH ZNAKOVA PLANETE ODRE UJU KO SE SA KIM SLA E Astrologija izme u ostalog pru a mogu nost odgovora ko se sa kim sla e. da li je njihov zanos kratktog daha.Treba li se pla iti uticaja sporih planeta ? One esto svojim uticajem stvaraju onaj nepodno njivi ose aj da je nemogu e odupreti se sudbini ali istovremeno i dovode svakog ponaosob u situaciju da mora da se prilagodi na neke nove okolnosti po principu Äbiti li ne biti" Äopstati ili propasti". sklnost ka protivzakonitim poslovima. i kako e ih re avati. usavr avanje. Transformacija li nosti ulaskom Jupitera u znak Vodolije nije tako zna ajna i pre donosi uspeh u javnosti nego to mo e da zna ajnije dovede do su tinske promene li nosti. osnivanje privatne firme) ili e re iti da potra e re enje za svoje hroni ne zdravstvene tegobe ( simbolika Saturna u Devici) dok tranzit Urana mo e dovesti kod kretaivnih i inventivnih osoba do velikih dostignu a a kod ni ih tipova li nosti do prepu tanja porocima. lo em dru tvu.

Strelcu i Vodoliji daje potrebu za slobodnom ljubavlju. i a pozicije planeta u horoskopu ene i u horoskopu mu karca se razli ito tuma e. prljavi. Vagi. ma kako bila lepa. esto za promiskuitetom ili za vezama koje pre baziraju na dobroj komunikaciji nego na strasti i dubokim ose anjima. Uz to ovakvi aspekti je ine posebno ranjihovm na svaku vrstu kritike koja e samo biti kap u a i njenog sopstvenog poljuljanog ega.Uvek e misliti da je ona krivac za eventualni lo ishod veze. blisko u. ma koliko joj drugi ukazivali pa nju. Osobe sa nagla enim Suncem u horoskopu vole najvi e sebe pa tek onda bilo koga drugog zbog ega e i njihovo poimanje ljubavi biti uvek Ä ta ja imam od te veze". kako sebe negujemo. kakve ciljeve sebi postavlja u ivotu i koliko je nagla en njen ego. Ako Sunce Äugro eno" opozicijom sa Uranom . i predodre ena je da izabere nekoga kome e biti rtva ili e ga nesvesno izazivati svojim pona anjem sve dok on ne po ne prema njoj da se pona a zaista grubo. Marsom ili Saturnom. ona to nikada ne e prihvatiti na pravi na in. naime dok god im se neko divi. prvo se shvati psiholo ki profil svakog od njih. Lav ili Strelac) uvek deluju malo mu kobanjasto ili ak i kada su najseksepilinije zadr avaju crtu samostalnosti i za enu netipi ne preduzimljivosti i dinami nosti. Mesec u mu kom horoskopu oslikava tip ene koja mu se dopada. Jarcu korpiji ili Ribama dati sklonost ka crnkama. samo ivi ili nametljivi. i kada je Äugro en" lo im aspektima."mu ku" planetu zbog ega ene sa nagla enim Suncem ( Ovan. Raku ili Ribama. Mesec . tako da e i Bik. osoba mo e misliti da nije vredna ljubavi. saose ajnu i po rtvovanu prirodu. Kod ena oslikava enski obrazac pona anja preuzet od predaka. Lavu. radi se o eni koja je do la na svet sa predstavom da su mu karci.druga planeta koja nas ini prijem ivim za ljubav pokazuje svojom pozicijom u li nom horoskopu koje je vrste na senzibilitet. pod jakim uticajem Suncma previ e dr e do sebe i mogu biti i prili no grubi. dok u Blizancima. u Strelcu ka crvenokosama.planetom potpuno suprotnog dejstva. njihove stvarne unutra nje potrebe za ljubavlju. dok god ih podr ava i podsti e ose aj njihove va nosti u sopstvenim o ima. Mu karci ro eni u ovim znacima. Predstava o sebi je prvi korak ka odgovoru kakvog partnera tra imo. seksualnom aktivno u.Mu karac sa Mesecom u Blizancima voli tip ene devoj ice. Svaka od planeta ima uticaj na ljubavni ivot i tako : Sunce na osnovu polo aja u odre enom znaku i astrolo koj ku i u li nom horoskopu ukazuje na to kako osoba vidi sebe. zaljubljiva. koji je pod uticajem Venere. u Ovnu. u Raku tip 26 . i Vodoliji ka plavu ama. Kada je Mesec pod dobrim uticajima drugih planeta ili u znacima gde njegova svojstva dolaze do punog izra aja. i esto je autodestruktivna u svakoj emotivnoj vezi. armantna. posebno kada je Biku. zbog ega e u Biku.svakog pojedinca. Spada u tzv. Sunce svojom pozicijom u horoskopu ukazuje na to i kako se odnosimo prema na em telu. onda daje ne nu. Meseca i Jupitera biti egocentri anm naro ito ako su ove planete u konjukciji sa njegovim Suncem. koliko smo spremni daleko da idemo da bismo zadovoljli sve svoje potrebe od apetita do u ivanja i seksa. to se naravno mo e kompenzovati dobrim polo ajem drugih planeta. Jako Sunce u horoskopu je i ono koje je u bilo kom znaku potpomognuto konjukcijom sa nekom planetom. lo i i zli. oni e Äbiti zaljubljeni".

od ljubavi. nego atmosferu koja e preovladavati u odnosu dvoje. kao to su aspekti koje Mesec obrazuje u mu kom horoskopu. Naravno. Ona predstavlja na sistem vrednosti i pokazuje preko svog polo aja u horoskopu ene ta ona o ekuje od sebe i svoje seksulanosti. ali gubi bitku. ona e nesvesno da se povla i pred njim i da mu dozvoli da bude u svakom pogledu dominantniji. da ena ima Äjakog Marsa" u Ovnu. Ako mu karac ima Veneru u Jarcu mo e biti veoma sumnji av prema enama i biti uveren da ga cene po dubini d epa i nesvesno e svaki manjak emocija da kompenzuje novcem. korpiji ili Jarcu pa on bude potpno op injen njom. Ako su Mars mu karca i Mesec ili Venera ene u konjukcji oni ne izlaze iz spava e sobe. dok e ena sa Venerom u vazdu nim znacima da bude privu ena Blizancima. erotiku. oni predstavljaju bukvalno pogled kroz klju aonicu do njihovog bra nog kreveta ali 27 . to se mo e dogoditi ako on uz to ima i Mesec ili Veneru u Ovnu. Nikako nije dobro ni obrnuto.doma ice a u Devici tip dame. a ako je obrnuto. toliko donosi i patnje. pa posebno u konjukciji sa drugim planetama mo e dati ili smisao za humor ili cinizam. Kada se ena sa Marsom u Raku ili Vagi gde je Äslab" zaljubi u mu karca sa Marsom u Ovnu. . Tada ona po inje da se bori za svoje mesto pod suncem. os ajno u i romantizmom. mo da ona njega stalno poku ava da zavede a on nikako da joj nametne svoje kriterijume koliko mu je ljubavi Äpotrebno". i mo e na i sre u samo pored mu karca koji ima isto tako slabog ili neutralnog Marsa. enska planeta. a izabere mu karca sa Äslabim Marsom". Mars. nesvesno bira ene rtve. fakultet i sl. od mnogih drugih faktora. Mu karac sa Venerom u vodenim znacima tra i pokornu enu a ako ima i Mesec u vodenim znacima voli da te i ene. Merkur se smatra neutralnom planetom. Venera u horoskopu mu karca tako e oslikava tip ene koja je sposobna da kod njega izazove duboka i trajna ose anja. tu mo e do i i do zlo ina i do ljubomornih scena i vrlo te kih odnosa. Ima bezbroj uzajamnih kombinacija to po znacima i astrolo kim ku ama. njegovo pona anje u ljubavi. i predstavlja im rame za plakanje. korpiji ili Jarcu. a kada ima u vodenim. Venera je druga i te kako va na tzv. ali zapravo ima podjedank uticaj i na mu karce i na ene. Mu karac sa Venerom u vatrenim znacima esto bira enu koja ima bilo Mesec ili Veneru tako e u vatranim znacima. Ipak verovatno jedna od najte ih uzajamnih kombinacija je par kod kojih je Mars podjenako jak. ali e pre pokazati mesta na kojima mo e do i do susreta. Kada mu je Mesec u korpiji ma ta o ljubavi sa prostitutkom. posebno sa vladaocem horoskopa ili sa vladaocem astrolo kih ku a koje simbolizuju brak. U uzajamnim horoskopima dvoje uvek se velika pa nja poklanja poziciji Venere u njihovim horoskopima. aseksulanom. I takva veza mo e da funkcioni e samo ako ona nema neke druge pokazatelje u horoskopu da je jaka li nost. ali je i te kako bitan za na in komunikacije koji se ostvaruje sa partnerom. dok tamo gde je Mars tra imo uzbu enja. oslikava tip osoba kojima se divi. zavisi njegov ukus. kola. raskrsnica.planeta strasti ali i agresivnosti koliko donosi uzbu enja enama. Kada ena ima Veneru u vazdu nim znacima nju treba osvajati duhovito u i inteligencijom. Vagom ili Vodolijom. i tamo gde je Venera ( znak i astrolo ka ku a) esto tra imo srodnu du u. kao to su ulica. njoj je zagaranotovanja patnja. korpiji ili Jarcu. pa tako kada se pogledaju uzajamni horoskopi dvoje.

Saturn. On mo e doneti potrebu za samoun tenjem. novac. iz braka u brak moraju imati nagla en Uran u svom horoskopu. talenata. zajedni ku karijeru. svoje frustracije sru i e na vas. trudi se da ne ostavi ru ne uspomene za sobom. jako nagla en ponos. eni e uvek pomo i mu karac u znaku u kome je njen Jupiter. Uran . njegova mama e ceo ivot povla iti konce iz pozadine. Naravno da ima pomo i.planeta idealizma. Kada pravi dobar aspekt sa Ädobrim Äplanetama. Kada vidite mu karca da ima u horoskopu konjukciju Saturna i Marsa a nije se realizovao u karijeri be ite od njega glavom bez obzira. Kada je Saturn lo e postavljen u horoskopu. predstavlja lepa se anja na ljubav koja je pro la. U konjukciji sa Mesecom. pripadnika sekti. njegove ili njene mame. kad tad.zvani no. Jupitera. duhovnosti uglavnom nagove tava svojim polo ajem u horoskopu koji znak mo e da nas odu evi. Na alost. snova. psihijatara. bilo u vidu zgodnog kolege ili koleginice na poslu.ku i pla i e se da nije dovoljno dobar u seksu i da izgleda kao Kvazimodo. on e je podr ati. tamo gde je Uran u horoskopu ne samo da se krije osoba sa kojom se mo e do iveti burna i jaka ljubavna veza. Mo e ena da izgleda kao D enifer Lopez ako ima Saturna u 5. okultnih majstora. Venerom ili Jupiterom daje li nu harizmu. ali nikada dovoljno ljubavi. Mnogo je razli itih kombinacija ove planete sa drugima koje mogu da Äodmognu" paru da bude sre an. Uran je bunt. za prividnu sigurnost koju joj pru a a koju ona nije izgradila unutar sebe. a protiv ega se bunimo i gde se borimo za slobodu pokaza e znak i astrolo ka ku a u kojima se nalazi. Oni koji idu iz veze u vezu. Sa svima je prijatelj. osoba mora mnogo da radi na sebi i da kompenzuje tako naopako shvatanje sebe i ljubavi preko drugih planeta. kao to su Venera i Mesec da bi dobila ljubav koja joj je potrebna. on u mladosti donosi patnju i komplekse ni e vrednosti. ve i isto takav raskid. pro e ivot. Meseca. Najsli niji Mesecu mo e osobu 28 . on e je odu eviti. U mu kom horoskopu ukazuje na koji na in ( preko simbolike znaka u kome se nalazi) eli da zaseni i odu evi druge. a mu karac i ako je kopija Bred Pita sa Saturnom u 1. sklonost melanholiji. ko e za kim da pati ako do e do raskida. talente ali i esto vrlo burne veze.ili 5. na susrete na dugim putovnjima ili u inostranstvu. Jupiter .i Ädetektuju" potencijalne krivce za njihove lo e odnose.esto dok shvatimo njegovu poruku. osoba vlada svojim ivotom i dobro se snalazi i u raskidima i u ljubavnim avanturama. nagla ena kod umetnika. simbol je uspe nog dobrostoje eg mu karca koji je optimista i tamo gde je enenin Jupiter ( znak i astrolo ka ku a) tu treba da tra i duhovni sklad i podr ku. poput Sunca. Kad tad dopa e mu se ena ro ena u znaku u kome je njegov Jupiter ili ona koja ima Mesec ili Veneru u tom znaku. planeta razvoda. iluzija. astrolo koj ku i ljubavi i estetike. Ävidi" se ko e koga eventualno prvi da prevari. lo u karmu. Venere. ali ponekada. Svojim polo ajem u znaku ili astrolo koj ku i enu tera u zagrljaj mnogo starijeg mu karca koji joj mo e iskidati nerve. Ako ima Saturna i Meseca u konjukciji. nedostojnom bilo ije pa nje. alkoholi ara. uklj uju i i ene. Neptun -planeta zanosa. dobrom pozicijom daje im dru tveni ugled. smatra e sebe ru nom. Kod oboje govori svojom pozicijom i o mogu nosti trajanja veze na du e staze. magova. status.

Svaki put kada Äne znamo ta nam je" mora biti da neka planeta pravi u tranzitu lo aspekt sa na im Plutonom. spontani poa aji. idu na pecanje. a li ni tj. Venerom. Ipak. ali na alost i svaki zanos vremenom splasne. Uzdr anost od rasprava i sukoba. jer dobro znaju ta je taj alhemi ar novca. ali za astrologe jeste. Pluton . ubistvom pretnjama. rizi ne trudno e. slikama. a kada je lo e postavljen kod mu karaca oni be e od ku e. u stanju da napravi. a zatim postala sastavi deo ove drevne ve tine stare preko 4000 godina. Ova planeta ini osobu opsednutom sna nim strastima nad kojima nema mo . i u odnosu na na natalni horoskop. Nije ba naivan kako izgleda ali je kao i u dobrom jelu nezamenljiv" za in" svake dobre ljubavne pri e. ili da po eli da sko i sa mosta. mnogi ne znanju razliku izme u natalne karte i li nog horoskopa. Ä ne se aju se" kada su i gde prevarili enu. Za ljubavni ivot on je tempirana bomba oko struka labilnih li nosti. Treba umeti iskoristiti njihov uticaj. ali sre om. Natalna karta je grafi ki prikaz stanja na nebu na dan i sat kada smo ro eni. nasledstva i li nu harizmu. Marsom.spa en". ako nije dobro postavljen u uzajamnim horoskopima. nakon svadbenog mar a ide horor od ivota. u kafanu. kre u problemi ginekolo ke prirode. Znak se odre uje prema kretanju 29 . Poruka Saturna je ipak . upravnik zatvora. osvetom jedini je na in da se neutrali e njegovo lo e dejstvo. J. zahvaljuju i medijima. Mu karce mo e na initi vrlo bogatim ili jako ljubomornim.Äko eka do eka". naro ito kada dvoje sa razli itom postavkom planeta u svom horoskopu prolaze kroz razli ite faze. Sve vreme je bila od koristi vladarima. dobije Oskara. dobitke na lutriji u enormnom iznosu. a kada stupe u brak sa njima. da komponuje hit. enama koje imaju dobro postavljenog Plutona u horoskopu donosi bogatog mu a. jer mo e dovesti to do svesnih toliko i do nesvesnih trovanja. natalni horoskop je tuma enje iste. ef podzemlja.svojim polo ajem u horoskopu naterati da napi e najlep u baladu. ali samo u propisanoj dozi. a to nije ba uvek tako lako. 2008. enama donosi zanosne ljubavi sa mu karcima kojima ne mogu da odole. ali kao to se po ar gasi vodom i za njega ima leka. Kada je lo e aspektovan kod ena one esto pla u. ljubomorne scene. godine) STA ODREDJUJE NAS KARAKTER I SUDBINU Astrologija je u la na mala vrata u na e ivote. opijaju se. Ne ven avajte se na dan kada je Pluton u lo em aspektu sa Mesecom. Ve ina ljudi zna u kom je znaku i podznaku ro ena. svakome ko u nju veruje. spor je pa se esto uz pomo psihologa njegov eventualni lo uticaj mo e ubla iti ako treba i uz pomo lekova. Ima i dobrih strana ove planete.Holclajatner ( tekst objavljen u asopisu ÄBilje i zdravlje" u izdanju kompanije Novosti. a sada ve . prebiraju po starim uspomenama. ili strpljiv . gledaju panske serije. tako da svaka oluja pro e. Planete svaki dan obrazuju druga iji aspekt na nebu i me usobno. manija gonjena. upravo onda kada one dovode do poriva za bacanjem stvari.poku ali su da ga elimini u iz Sun evog sistema i vi e zvani no nije planeta. uz prognoze za bli u i dalju budu nost.

dinami an. tj. vezana za porodicu. ali. pad energije.aktivan. pokazuje svojim polo ajem u natalnoj karti koliko emo biti spremni da poka emo preduzimljivost i inicijativu. temepramenta. emocija. zemlja . Sama injenica da je neko ro en u nekom znaku samo donekle odre uje njegove karakterne osobine a podle e uticaju tranzitnih planeta samo u odnosu na njihovo kretanje prema Suncu u Ovnu. Ribe) isti ili kompatibilan ( sla u se vatreni sa vazdu nim i zemljani sa vodenim elementima) osoba ima vi e anse da bude uravnote ena. Neptunom. koliko e imati brakova. to je zapravo analiza njegovih naslednih osobina. Naravno. spor. odnose se na segmente ivota u kojima e se osoba lak e ili te e realizovati. Ako je podznak po elementu ( jedan od etiri elemenata: vatra . bi e Ätipi niji" Ovnovi od onih koji imaju Äslabog" Marsa tj. inicijator . voda .aprila. jer mu je potrebno oko dve godine da pre e ceo zodija ki krug.15. da shodno svom senzibilitetu. dok je ve slede oj planeti Jupiteru. i potrebama. potencijala. koja pravi dobar ili lo aspekt sa planetama u natalnoj karti. ideje. Simbolika Jupitera I tako dok Jupiter. impulsivnost.stabilan. raspolo enje. kada nailaze u ivotu povoljni i nepovoljni periodi zavisi od kretanja planeta na nebu. za ispoljavanje talenata. ukazuje na mogu e zdravstvene probleme. optimistia.pasivan. smatra se da ima vi e osobina tog znaka. sebe maksimalno realizuje u ivotu. boravi cele godine u jednom znaku. ukazuje na na in na koji e biti sklona da re ava probleme u ivotu. Simbolika Marsa u natalnom horoskopu Mars. pretostavlja se da e biti Ävi e" Ovan od osobe koja je ro ena pred kraj znaka npr. tj. saose ajan. Podznak se odre uje prema satu i mestu ro enja. npr. Svaki znak ima 30 stepeni i kada je osoba ro ena na po etnim stepenima znaka. da li e putovati u insotranstvo. karaktera. uti u svojom trenutnom pozicijom. ili da lak e sledi svoju sudbinu. Osobe koje imaju npr. na na in na eg razmi ljanja.Sunca preko dvanaest zodija kih znakova i mo e biti na jednom od 360 stepeni koliko sadr i zodija ki krug. vazduh . da li smo osoba od akcije ili pasivni. senizibilan. planeta akcije. KADA e se ne to dogoditi.temperamentan. talenata. potrebno za to itavih dvanaest godina. korpija.marta. On je relativno spora planeta. poput pet nabrojanih se kre u brzo i prave sa njim ( a i sa ostalim planetama.ro ena je 25. . potrebu za ljubavlju. brze poput Sunca i Meseca ( zvani no svetla a ne planete) uti u najvi e na metabolizam. ostale. ili iveti u stranoj zemlji. dece i sl. vladaoca Ovna u Äjakoj" poziciji.komunikativan. to je uop ten zaklju ak. uporan. Analiza natalne karte Kada se analizira ne ija natalna karta. koliko e biti ambiciozna. koji uti e na na ose aj koliko smo Äbogati" kako u duhovnom tako i u materijalnom smislu. karakteru. to zna i u Ovnu ili Jarcu. Kako se planete dele na brze i spore. Saturnom. dok druge dve brze planete Merkur i Venera. fizi ko i duhovno bi e.Rak. i informacije koje se iz nje mogu dobiti. da li je neko tipi an ili netipi an predstavnik svog znaka zavisi i od brojinh drugih faktora.Marsa. sklona zaljubljivanju. u Raku ili Vagi. Uranom 30 .

energi nost.tih. dok preko Jupitera. Znak je telo a podznak je ode a. zdravlje ) se nalaze planete i da li se grupi u u vatrenim ili vodenim znacima ili su Ärazbacane" po celoj natalnoj karti. hirurg. nekome stvara poriv za sva om ili preteranim konzumiranjem alkohola a kada prelazi preko Neptuna ili Venere u natalnoj karti. aktivna. ali e i svi drugi znaci osetiti to pomeranje planeta. va ni periodi u ivotu su kada neka spora planeta poput Jupitera. na in govora i gestikulacija tako e. o ekujete mirnu sanjalicu a iz nje Äprokulja" vulkan emocija. na kraju Bika i na po etku Blizanaca. dolazak Plutona mo e ih inicirati da naprave velika dela. Svakoga dana je druga ija situacija na nebu. Saturna.godine u inio Pluton. diskretnija. o na inu na koji to radite. jer e one napraviti odre en aspekt sa planetama u njihovoj natalnoj karti.upornost. Ipak. ili 1953. Tako je Pluton trenutno planeta koja deluje na najve i broj znakova (mo regeneracije. on zavisi bukvalno od podznka. pa ak malo i agresivna. I obrnuto. brak. karijeru. a Ovan u podznaku Ribe e odabrati psihoalanizu. snaga karaktera. ako imate pred sobom osobu ro enu u znaku Ovna od koje o ekujete da bude dinami na. Kada je u pitanju garderoba i imid .i Plutonom) odre ene aspekte ( razmak u stepenima) i mogu delovati na nas podsticajno ili pak obeshrabruju e. koji zna ajno menja sliku o nekom znaku. Va ni periodi u ivotu Klju ni. ambicija) i to povoljno deluje na ro ene po etkom znaka Jarca. dinami nost ili pri ljivost. i 1969. i Mesec prelazi u toku 28 dana preko svih planeta u natalnoj karti i Äaktivira" ih . Bika. 1967. na ro ene 31 . da su mnogo nesigurnije i impulsivnije jer Saturn planeta simbol strpljenja u impulsivnom Ovnu deluje na njih da budu nepredvidivi u svojim reakcijama . glumac.voza na reli trkama. mo e da plane ljubav. Device i korpije. pokreti tela se ne mogu sakriti. Ostale planete borave dugo u jednom znaku i uti u na itave generacije. kao to je to krajem 2007. ako ima podznak u Ribama bi e mnogo povu enija u sebe. a pridru io mu se i Jupiter. Ako imate pred sobom osobu ro enu u znaku Riba sa podznakom u Ovnu. ve i u kojim znacima i kojim astrolo kim poljima koji simbolizuju razli ite segmente ivota ( ljubav. Ma ta da obu ete. ambicije. esto agresivnost. medicinu ili muziku. ili po etko 80.sa Saturnom u Ovnu. da budu mnogo odlu niji. Kako e koji Jarac reagovati na ovaj ulazak Jupitera zavisi od njegove natalne karte. iritira ro ene na kraju znaka Riba i na po etku Ovna. dom. govori podznak. posao.pravac uplatno mesto za igre na sre u.ako osoba ima u znaku Jarca mnogo planeta kao to je slu aj sa osobama koje su ro ene krajem 80. koje u znaku Jarca imaju Urana originalnost. Neptuna Urana ili Plutona promeni znak. A kakvu ode u obla ite da biste se predstavili svetu. Osobe koje imaju najmanje tri i vi e planeta u jednoj astrolo koj ku i ili znaku najve i deo svoje energije tro i e u okviru segmenta ivota koji upravo ta astrolo ka ku a ili taj znak simbolizuju. od onih koji imaju Äjakog" Saturna u Vagi kao npr.ma ta i Saturna . ro eni 1952. ÄDupli Ovan" e odabrati da bude re iser. Ali nije samo zamka u odnosu znak podznak. analiza svake natalne karte po inje od podznaka. tako da je primetno kod osoba koje su ro ene npr. Tako da.nekoga inspiri e na romansu. A na paitanja KADA e se ona najvi e upravo energetski tro iti zavisi od planeta u tranzitu. odre eniji i stabiliniji po mnogim pitanjima.. introvertnija i saose ajnija. Zbog toga ne urite sa procenom osoba na osnovu znaka. veoma ambicozni i da naprav svetsku slavu. Neptuna . Npr. u av i posle trinaest godina u znak Jarca. ili da biste lak e iza li sa samim sobom nakraj i plasirali svoje ideje.tih. 1968. da budu veliki na unici.

za dobitke na lutriji. kada je u Biku na tiroidnoj lezdi. mo e podsta i da budu izuzetno ambiciozni. a na ostale manje vi e neutralno. kada je u Strelcu ne treba ugra ivati kuk. ukoliko elite da stupite u brak. povoljna je kupovina stana kada je Jupiter u etvrom astrolo kom polju. a kod ena natalna karta ukazuje na probleme u trudno i ili horomnski disbalans. Merkur i Jupiter u drugom etvrtom ili estom astrolo kom polju.nepovoljan aspekt podsticajan. kada je u Vodoliji. ta treba raditi ? Igrati igre na sre u kada Mesec do e iznad Venere. a ne ponesete ki obran. Ako ujete na tv. delimi no. na debelom crevu. ne vr iti snimanja glave. u i. ne operisati krvne sudove nogu. kolena. planira ete svoje aktivnosti primereno tome.mo e. dojkama. u Devici. i i na opreaciju jetre i u i. treba predvideti kada je optimalno povoljno vreme za tako ne to. dok je u Jarcu ne i i kod zubara niti i i na operacije ukljeva. donjem delu stomaka. ven anja. aka. kada je korpiji. ak i one koje iritira. da u meterolo koj prognozi predvi aju ki u. po etak privatnog biznisa treba planirati kada su Venera. genitalijama. ne treba u doba punog Meseca i i na operaciju. krvnih sudova. ali i dojki i genitalija. ako neko ima lo e aspektovano astrolo ko polje dece. na eludcu. Mesec. jer je i tzv. odlu i ete se za onog koji vam vi e odgovara na du e staze. Izme u dva podjednako privla na partnera. preseljenje. ali je bolje ostaviti prirodi da postara za to. krvnih sudova potkolenice. potrebno je da planete budu 32 . kada je u Vagi na bubrezima. Mada.po etkom znaka Raka. ulaganje u nekretnine je ve mnogo lak e odrediti od strane astrologa. Ako znate na osnovu tuma enja natalne karte gde se kriju opasnosti za vas. Ne treba u to vreme planirati nove poslove. a koji dobri. krajem znaka Device i po etkom Vage. Mo e li se sudbina izmeniti ? Na osnovno pitanje Ämo e li se sudbina izmeniti ?" astrolo ki odgovor je . genitalija. be ici ili hipofizi. stomaka. koji su periodi u godini opasni. ne treba i i na hiru ne intervencije na glavi. tiroidnoj lezdi. kada je u Lavu na ki mi i srcu. kao no kojim mo ete po initi zlo in ali ga i vrlo prakti no upotrebiti u svakodnevne svrhe. a odlazak za inostranstvo ili iseljenje iz zemlje treba raditi kako na osnovu natalne karte tako i na osnovu astrokartografskog prikaza iste. to se ti e planiranja dana ven anja. Jupitera ili Plutona. za onog ija natalna karta ukazuje da je upravo u ljubanim avanturama nenadma an. Pogodni momenti za promenu posla. Planiranje potomstva s astrolo ke ta ke gledi ta mogu e je. a ako samo elite malo uzbu enja. a kada je u Ribama ne i i na operacije ukljeva i stopala. ta ne treba raditi ? U vreme pomra enja Sunca i Meseca ne gledati ni jednu ni drugu pojavu. ne i i na invazivne preglede ili operaciju plu a. dobro je da se ode u inostranstvo kada je Jupiter u devetom astrolo kom polju. to se dogodi. kada je u Blizancima. kada je u Raku na intervenciju dojke. stomaku i genitalijama. Mada Mesec prelazi ( naro ito ako je mlad ili pun) preko znaka Ovna. pokisnu ete. krvnim sudovima.

bolesti. ak ni okvirno. Na tom stepenu Zodijaka. ali isto tako i prilikom razvoda. nasledstvo. ku a ( stranci. drugi brak. neprijatnosti) na 10.stpen Blizanaca. pre pono i) pogledajte podatke za ta nu poziciju Sunca. sedma ku a ( partnerski odnosi. to daje prili no nepreciznu sliku horoskopa.stepen Riba. pre podne.) e-mail: astrozenit@gmail. Npr. ako ste ro eni 1. prekookeanske zemlje. radi se o vrlo jednostavnoj vrsti horoskopa. jer ve na prvom ro i tu mo e do i do pomirenja. popularnost.astorlo ka ku a ( podsvest. bra ni partner) pada na 10. uzima se u obzir datum koji je unet u li nu kartu. Na ovaj na in. tj.astrolo kih podataka o poziciji planeta. etvrta ku a ( majka. stepen korpije i 12. autoriteti) pada na 10. stepen Ovna. Ascendent ( osa prve astrolo ke ku e li nosti) od koje po inje tuma enje horoskopa. ili e se razvod zavr iti sporazumno. marketing. pozno ivotno doba. stepen Vage. novac preko partnerskih odnosa. 33 . Tada astrolozi za sat ro enja koriste podnevno vreme. tajni neprijatelji) na 10. februar 2008.com RAZLIKA IZME U SUN EVOG I SOLARNOG HOROSKOPA Malo poznata vrsta horoskopa koju mnogi smatraju pogre nim nazivom za solarni horoskop ( od ro endana do ro endana) je Sun ev horoskop. 10. u podne. peta ku a ( radost. stepen Vodolije. dom. uve e. 8. tajne. uzvra ene emocije) pada na 11. javnost.dobro aspektovane u natalnim kartama oba partnera. 11. astrolo ka ku a ( otac. me utim. a mnogi ga ne znaju. horoskopa. Problem uglavnom nastaje kod neta nih podataka za sat ro enja. U ovom slu aju je najbolje koristiti ru no crtanje natalne karte uz kori enje podataka koji se dobijaju iz tzv. sat i mesto ro enja. dobija se prirodan Äli ni zodija ki krug" sa prvim znakom (umesto Ovna ) Jarca i dalje se ni u zodija ki znaci prema svom redosledu. tj. kra i putevi.ujutru. na 10. kreativnost) na 10. i znate bar okvirno vreme ( npr. inostranstvo) na 10. Svaka astrolo ka ku a ima ta no po 30 stepeni i zna i vrh druge astrolo ke ku e ( simbol novca i posla) pada na 10. To je uglavnom 10.januara. komunikacija. J. seks. brak.Holclajtner (objavljeno u asopisu ÄBilje i zdravlje". stepen Strelca. ku a ( neprijatelji. kolege.15 ili 30 minuta nekog znaka. natalne karte. esta ku a ( hroni ne bolesti. ispunjenje elja. privatan biznis) na 10. i koja predstavlja jednu od etiri va ne ta ke u horoskopu. deca. bolesti. uzimaju se u obzir ta an datum ro enja (ako neko ne zna kada je ro en. tj. mediji) na 10. Efemerida . razvod) na 10.stepen znaka Jarca. stepen Device.stepen Bika. tako to se za Ascendent koristi ta na pozicija Sunca. Metoda izra unavanja vrhova astrolo kih ku a Postoji jedna vrlo jednostavna metoda analiziranja ne ije natalne karte. tre e astrolo ke ku e ( ro aci.stepen i npr. Raka. stavite vrh prve astrolo ke ku e tj. astrolo ka ku a ( prijatelji. 9. karijera. zabava.stepen Lava. Ascendent. Kada se izra unava podznak. jer je to numerolo ki Äpe at" osobe).

i osvetljava neke delove li nosti. kao i aspekata koje obrazuju me usobono. Zbog toga svaka osoba je na manje-vi e prepoznatljiv na in predstvnik svog znaka. nesigurne i ma tovite. Ako je osoba ro ena na po etku znaka. njeni strahovi i njene bolesti biti primereni znaku Jarca. upravo teoriju da je Sunce. Karakteristike znakova Zbog toga je Ovan uglavnom vrlo ambiciozan ili plahovit. znak Device i sl. ÄPrirodno" astrolo ko polje tj. i predstavlja svesni deo li nosti za razliku od Meseca koji simbolizuje fizi ku ranjivost. Vaga nikada ne otkriva ta stvarno misli. tako da e za Jarca to uvek biti znak Raka. Sunce je zapravo simbol najja e energije. koje u zapadnoj astrologiji ima prioritet nad Mesecom kome je pripala ta Ä ast" u indijskoj astrologiji. Jarac je svojeglav. nedeljna. Lav pompezan i plemenit. za Bika. korpija je strastvena i tajanstvena. Sunce uti e na na in na koji svesno reagujemo. odluke koje donosimo pod punom odgovorno u i za koje smo iskreno motivisani.decembra. Na osnovu ovakve vrste horoskopa se zasniva i dnevna. ak iako naizgled nije tipi an predstavnik svog znaka. nepouzdana i samouvrena a Ribe su rasejane. Sunce padnu na 28. to zna i da je ro ena 18. bu an. stepen Jarca. planeta koja najvi e uti e na razvoj doga aja u ivotima pojedinaca. Vodolija voli reforme. npr. sagledane iz drugog ugla. za znak Riba. stepenu Jarca i cela prva astrolo ka ku a njene li nosti e biti u Jarcu a samo jedan stepen u Vodoliji. mu ki aspekt njene prirode ( kod mu karaca njegov ego) i svojim polo ajem uvek na osi prve astrolo ke ku e pona a se kao Ascendent tj. Ako se dobro analiziraju postupci neke osobe. ako se u prvoj astrolo koj ku i njene li nosti na u i Merkur ( mentalno stanje) i Venera ( emocije) ili jo nekoliko drugih planeta. jer Sunce u znaku u kome se zateklo u momentu ro enja ima veliku snagu. Bik pomalo usporen. osoba e imati utoliko vi e karakteristika svog znaka. mogu da do u do korisnih saznanja. mese na i godi nja astrolo ka prognoza. tj.Ova vrsta horoskopa se pokazala kao prili no ta na. hedonista. uvek ete u njenim postupcima nazreti ono najkarakteristi nije za taj znak. Sunce kao glavni signifikator horoskopa Mnogi zagovornici astrologije koriste kao adut u prilog kori enju Sun evog horoskopa. onda e njen podznak i Sunce biti na 2. Rak povu en i posesivan. Blizanci su pri ljivi i dru tveni. Ovu vrstu horoskopa mogu da koriste i po etnici u astrologiji koji uz pomo najjednostavnijih ud benika iz astrologije i poznavanja simbolike astrolo kih znakova. i mo e se koristiti kao dopuna standardnom horoskopu. Ono simbolizuje mu karca u horoskopu ene ili animus. decembra. 34 . Strelac je konfuzan. ali i snagu podsvesnog. ku a partnerstva uvek je ona koja je naspram Sunca u horoskopu. reformatorski. podznak kao na ego i na super ego. januara.astrolo koj ku i zbog ega e njene nesvesne reakcije. a ona e biti mnogo dru tvenija od onog Jarca koji je ro en 22. Prema Sun evom horoskopu. Ako joj podznak tj. dru tven i pomalo brljiv. znak korpije. Devica je precizna i sitni ava. velikim delom bi e u njenoj 12. ima e mnogo vi e karakteristika Vodolije jer e cela prva astrolo ka ku e njene li nosti biti u Vodoliji. ambiciozan i sumoran. 23. dok e nastup biti tipi no Ävodolijski". astrolo kih ku a i planeta. Jarac kao znak u kome je ro ena.

mo ete ta no odrediti koje su vam slabe i jake ta ke horoskpa preko simbolike astrolo kih ku a koje padaju u odre ni znak. uspeh u tim oblastima ivota e nastupiti. Jupitera i Saturna. s tim to je podznak i raspored ku a isti. 35 . Kako godina ima 365 ili 366 dana kao to je to slu aj kod prestupnih godina. Jarac i korpija. ali su planete na dan svakog ro endana druga ije sme tene ( u tranzitu ) i tako e ukazuju na koji na in e osoba sebe eksponirati i u okviru kojih segmenata ivota e se najvi e energetski"tro iti" ba kao i kod horoskopa solarnog povratka. vrlo retko se dogodi da se solarni i natalni Ascendent tj. Takva godina je veoma zna ajna jer se osoba pona a u skladu sa svojom pravom prirodom. kod promene posla Merkura i Urana. ta osoba e se pona ati tipi no "ovnovski" u toj godini. pa e takav Jarac pre tra iti za partnerku ÄLavicu" dok ga Rak mo e energetski iscrpljivati. tako da neko ko je npr. 60 minuta i 60 sekundi) znaka na kome se nalazio u momentu ro enja. najva niji su polo aji i aspketi koje obrazuje Mesec ( du a) a kada je ljubav u pitanju obavezno se analiziraju poziicje i aspekti Venere i Marsa. i kad tad. Pozicija Saturna u svakoj vrsti horoskopa ukazuje u okviru kojih segmenata ivota se kasni. Kao po pravilu. Neptuna i Plutona. i mo e nagovestiti razvod. vazdu ne i vodene).Kada na osnovu efemerida ili nekog kompjuterskog programa ru no ucrtate pozicije planeta u crte zodija kog kruga. izraz Äsolarni" horoskop se koristi za horoskop solarnog povratka. Saturn je simbol upornosti. U slu aju osobe koja je ro ena 18. Venere. zemljane. ako bude u solarnom horoskopu u podznaku Ovan. Jupitera i Plutona a kod preljube. a na osnovu rasporeda planeta u znacima i aspektima koje obrazuju me usobno. Solarni povratak je mogu e uraditi i za Sun ev horoskopi. i ako se pri tom Mars. To je stru an naziv za horoskop od ro endana do ro endana. bi e mnogo impulsivnija.tj. novu ljubav. ro en u znaku Jarca sa podznakom u Devici i predstavlja pravi primer dva zemljana znaka ( prema podeli na vatrene. podznak poklope. kada je karijera u pitanju. posle pozicije i aspekata koje obrazuje Sunce. Upore enje izme u natalnog i solarnog horoskopa ukazuje na neo ekivana ili o ekivana odstupanja od uobi ajenog pona anja. direktnija. nov posao i sl. brak. Marsa. ili se nema dovoljno optimizma niti dovoljno motivisanosti. Ipak. u kome se Sunce vra a na isti stepen i isti minut ( svaki od 360 stepeni Zodijaka ima po 30 stepeni. U svakom od horoskopa. svake godine podznak bude na nekom drugom zodija kom stepenu. kod finansijskih transakcija. znake. da li e u tome biti uspe na il neuspe na. preseljenje. januara. Razlika izme u sun evog i solarnog horoskopa Za razliku od Sun evog horoskopa. planeta energi nosti na e u nekom od znakova u kome je jak kao to su Ovan. astrolo ka ku a partnerskih odnosa zahvata vrlo malo od znaka Raka ( dva stepena) i itavih dvadesetosam stepeni od znaka Lava. ta pokazuje solarni horoskop Iz solarnog horoskopa se mo e saznati u kojim segmentima ivota ( astrolo ke ku e) e se osoba energetski vi e tro iti. pa i strastvenija od natalne kombinacije Jarca .Device.

36 . ili koja je ro ena u znaku u koji pada njegov podznak. ili. Venere i svih ostalih planeta. vrlo popularna vrsta analiziranja uporednih horoskopa je je tzv. nemojte se oslanjati na standardno mi ljenje o podeli znakova i njihovom slaganju po sistemu vladavine elemenata tj. dok su Merkur i Jupiter planete koje ukazuju na kvalitet slaganja na mentalnom i duhovnom planu. zajedni ki horoskop kada se na e sredi nja ta ka izme u va eg i partnerovog Sunca. Devica. Druga. composite ± tj. plante ljubavi su: Mesec ± ne nost. ili poku ajte da do ete do tzv. Vaga. kao i sredi nja ta ka izme u va ih podznaka i dobije se sasvim nov horoskop koji govori kakvi ste vas dvoje kao par. Jarac) sa vodenim (Rak. Uran mo e doneti burne strasti i raskide. korpija. bilo preko raznih programa kojih ima bezbroj na internetu ili preko prijatelja koji umeju da izrade natalne karte. sputava i ne pru a vam dovoljno ljubavi. emu te ite a podznak tog horoskopa kao i sve druge planete padaju u neke sasvim druge znake nego u va em ili partnerovom horoskopu.Jasminka Holclajtner e-mail: astrozenit@gmail. Dejvison sistem uporednog horoskopa je vrsta horoskopa. Postoje tri vrste uporednog horoskopa tzv. raskid. u ivanjem. koji predstavlja sredi nju ta ku u prostoru i vremenu izme u va eg ro endana i ro endana partnera. koji simbolizuju tip idealne ene za njega. koji je istovremeno i planeta zla ali i harizme. Lav Strelac) se sla u sa vatrenim. Ribe). razvod a pozicija Neptuna pokazuje prema kome gajiete romanti na ose anja na osnovu znaka u kome se nalazi i aspektima koje obrazuje sa drugim romanti nim planetama. kao i u znaku koji je nasuprot podznaku. promenljivost ose anja.) UPOREDNI HOROSKOPI KAO POKAZATELJI USPE NOG IVOTA Kada elite da saznate da li ste kompatibilni sa nekom osobom koja vam se dopada. Tzv. Bolje se potrudite da saznate gde se nalaze tzv. Satrun deluje inhibiraju e i ukazuje u horoskopu ko vas u ne emu ometa. ta ose ate kada ste skupa. uporednog horoskopa vas i va eg partnera. naro ito sa Venerom i Mesecom. ko na koga kako uti e i ta jedno od drugog mogu o ekivati. jer se to esto u praksi poka e kao pogre no ili nedovoljan faktor sa stanovi ta astrolo ke analize da bi se izveo zaklju ak da li su dvoje ro eni jedno za drugo. Venera ± pozitivne emocije. sinastrija ± kada se planete jednog partnera ucrtaju van kruga natalne karte drugog. ljubavne planete me usobono obrazuju. ba kao i Pluton. vatreni (Ovan. koja pokazuje kakve aspekte tzv. potreba za ljubavlju. potreba za ne no u. to je naro ito interesantno za one koji su ro eni u razli itim gradovima. i vr i se analiza pozicije planeta. Sunce i Mars su simboli seksualne energije. sigurno u. U principu mu karcu e se uvek dopasti ena ro ena u znaku ili podznaku u kome se nalaze njegov Mesec i Venera. Vodolija). Meseca. zemljani (Bik. planete ljubavi i va em li nom horoskopu. i vzdu nim (Blizanci. da li slute na trajnu vezu. kako se pona ate. On poput zajedni kog tj.com ( Tekst objavljen u asopisu ÄBilje i zdravlje" u izdanju kompanije Novosti aprila 2008. composite horoskopa pokazuje ta vas dvoje predstavljate kao par. da li biste bili sre ni sa njom u vezi ili braku.

na bazi emocija a ne razuma. potrebu za te enjem. Kod ena je obrnuto. Sunce uti e na na e svesno ja. predstavljaju tip mu karca koji se njoj dopada kao i osobu ro enu u znaku koji se nalazi nasuprot njenom podznaku. ve se mo e napraviti horoskop ven anja. Eros. ili korpija ± nasuprot Biku. osoba kre e na posao.dostojanstvo. a ef nema 37 . mu karca. ro ene u znaku u kojoj (kome) se nalaze njen Mesec ili Venera. tj. horoskop doga aja) biti inicirane na im podsvesnim eljama. Kakvo je delovanje Meseca na oveka Kako je Mesec najbr e nebeso telo od onih koje se uzimaju u obzir pri izradi horoskopa. planeta ljubavi Venere. simboli mu ke energije. a onda kako dan odmi e. Mo e biti i obrnut slu aj. po etka veze i uporediti sa horoskopom osoba koje stupaju u taj brak. impulsima. on je vrlo dominantan.Napr. unapred spremna ta e sve da ka e efu. da mu ljutito izlo i sva svoja nezadovoljstva.ujutru dobro raspolo enje. jer je Mesec pre ao vi e od sedam do deset stepni nekog znaka ( od trideset mogu ih ) i napravio sasvim drugi aspekt sa nekom planetom donose i npr. to se posebno odnosi na Ovna sa Marsom u ovom znaku. tako da ako se radi o mu karcu koji ima obe planete u istom znaku. a ako ima Veneru u Lavu a Mesec u Jarcu mo e o ekivati da e mu se predstavnice ovih znakova kad tad dopasti. kolebljivost. Amor. donosi ono dobro poznato ose anje da je mo da ipak trebalo preno iti pa ujutru doneti odluku umesto prethodne ve eri. mo ete biti sigurni da e veza biti vrlo uzbudljiva. ambiciju. ili pravi dobre ili lo e aspekte bilo sa planetama u li nom horoskopu ili sa odre enim planetama. njemu se mo e dopasti ena ro ena u znaku Riba ± nasuprot Devici. vi e optimizma i manje nerviranja nego nekoliko sati pre toga. u momentu dono enja oduluke (horarni horoskop. Iz takvih analiza dolazi se do zaklju ka kako e se svako od njih dvoje pona ati u tom braku. da da otkaz. racionaolnim i odlu nim stavom. a sebe kao enu do ive e u najlep em svetlu u dru tvu osobe. dok e odluke koje se donose kada Mesec prelazi preko osetljivih ta aka u li nom horoskopu. Marsa. Ako se u uzajamnim horoskopima bilo koje vrste na klju nim mestima pojave asteroidi Karma. Znak u koji pada mu kar ev Mars i njegovo Sunce (uvek znak u kome je ro en) su znaci preko kojih on najlak e iskazuje svoj mu ki ego. zapravo od dobrih ili lo ih aspekta koje pravi sa drugim planetama biti motivisane svesnim. i ako vam se takav neko svidi dobro razmisltie da li ete mo i da ispuntie njegove kriterijume jer je vrlo zahtevan. da li e se ispuniti njihova o ekivanja i koliko e biti spremni da pru e partneru ljubavi. naro ito u blizini tvz. prihvatanjem. ako je mu karac ro en u znaku Device sa podznakom u Biku. ponos. koliko e tra iti ili o ekivati zauzvrat. Mesec uti e na na e ose anje nesigurnosti. Ona tra i mu karca u znaku ili podznaku u koji pada njeno Sunce ili Mars. on donsosi nagle neo ekivane promene raspolo enja. Ne moraju se upore ivati samo horoskopi dveju osoba. a Mesec na na e nesvesno ja. UTICAJ MESECA NA RASPOLO ENJE I ZDRAVLJE Za razliku od Sunca koje uti e na na e ose anje sigurnosti. Meseca. pa e tako i sve odluke koje se donose pod uticajem Sunca.

te osobine e najvi e do i do izra aja u odnosima sa suprotnim polom. Mo e izabrati posao u kome dolazi u kontakt sa enama. Ako me utim takav mu karac ima uz Meseca koji je osim ena i enskog principa u horoskopu mu karca. Od pozicije u odre enom znaku zavisi na temeprament. 38 . Meseca i Saturna. ve i da li pravi konjukciju (najte nji kontakt dveju ili vi e planeta) sa nekim planetama i nije svejedno koje su to planete.mo e biti uspe en aku er. (znak Ovna simbolizuje ljude koji vole da komanduju). ne samo da je bitno gde se Mesec nalazi u horoskopu u okviru kog znaka i koje astrolo ke ku e. segment ivota u kome emo ga najvi e ispoljavati. dirigent. Tako npr. probleme u trudno i i poro aju.). kao to su li nosti. direktor kole i sl. porodica. na nekim je sastanica npr. Kao po pravilu ne bi trebalo da pravi konjukciju sa planetama koje su simbol agresivnosti. U enskom horoskopu to su konjukcije Meseca i Marsa. tako e to mo e biti indikacija popularnosti i potrebe za isticanjem u javnosti. supruge ili ta te. karijera. ili koreograf. sklonost ka drogi i sektama. ambicozna. onda je on sjajan vojskovo a. ili plasti ni hirurg jer je Ovan znak hirurga. posao.vremena da se vidi sa njom. Za to je naravno izme u ostalih planeta zaslu an i u velikoj meri Mesec. Mu karac sa istim takvim polo ajem Meseca mo e biti pod velikim uticajem ena. jer ako je ujutru boravio na poslednjim stepenima korpje i inio ga borbenim i ljutitim do poslepodnevnih sati je pre ao u diplomatskog Strelca i napravo npr. i ako se nalazi u sedmoj astorlo koj ku i koja simbolizuje partnerske i bra ne odnose. i mo e mnogo bolje sara ivati sa enama nego sa mu karcima. Mo e biti vrlo dominantna u braku ili nesveno tra iti takvog partnera.ako osoba ima pri ro enju Mesec u Ovnu ona je dinami na.bli i se kraj radnog dana i bes spla njava. kostimograf.simbol mase i javnosti i Marsa. Meseca i Plutona jer te konjukcije donose komplikovane ljubavne veze. dobar aspekt sa tranzitnim Suncem ( ef) Merkurom ( komunikacija) ili Venerom ( ljubaznost) i situacija je izgledala sasvim druga ija. Ako je Mesec u Ovnu u astrolo koj ku i karijere. tenzije je nestalo. seksualno zlostavljanje i jo mnogo toga. a od astrolo ke ku e u kojoj se nalazi. Zna aj natalne pozicije Meseca Da bismo izvukli najvi e koristi od analize horoskopa bar kada je Mesec u pitanju prvo moramo imati u vidu njegovu natalnu poziciju ( u momentu ro enja) gde se nalazio u kom znaku i kojoj astrolo koj ku i ( simbol odre enog segmenta ivota. ena sa takvim Mesecom pri ro enju bi e maksimalno posve ena poslu i mo e napraviti sjajnu karijeru. Ako je Mesec u konjukciji sa Uranom mo e doneti genijalnost i veliku populatnost ali i probleme sa mo danim funkcijama. brak i sl. npr. situacija se sagledava iz drugog ugla i buntovnik u etiri poslepodne ispija kaficu sa efom obja njavaju i mu stalo eno ta misli da bi trebalo promeniti u sistemu rada. a ako je tu i Merkur ( deca) mo e biti dekan. dok konjukcija sa Neptunom mo e osobu uvesti u verski fanatizam. Kada mu karac ima iste takve konjukcije u svom horoskopu on ima potrebu da pot ini enu sebi i svakako ima potrebu da domnira u svakom pogledu. njegovi predlozi budu prihva eni i ve e do eka smiren i opu ten. Sudar Meseca i drugih planeta ( konjukcija) Iz svega navedenog sledi zaklju ak da. bilo majke.

Plutonom ili Neptunom donosi cunami. korpija. majku. zemljotrese. tajanstvenom i esto nedoku ivom. Device i Jarca prakti nom u stalnoj potrazi za emotivnom i materijalnom sigurno u a u vodenim znacima Raku. Kako pratiti kretanje Meseca ako se ne poznaje astrologija Dovoljno je voditi dnevnik doga aja i raspolo enja i upore ivati sa Mese evim fazama i primeti ete da se u odre enom vremenskom razmaku javljaju faze boljeg ili lo ijeg raspolo enja. trudno u. sentimentalnost. Lav i Strelac ine osobu ekstrovertnom i sklonom ka dramatizaciji. a emocije drugih im slu e esto kao sredstvo za manipulaciju. esto emocije ispoljava na pomalo devijantan ili skriven na in. uzdr ane. mrzovolje ili egzaltiranost. Mo e postojati porodi no prokletstvo po maj inoj liniji. ak su esto emotivno hladne. mogu nost za e a. prave i esto haos ljudima na emotivnom planu. predstavlja animu. najbolje je to pratiti preko tranzita nad planetama u li nom horoskopu u pore enju sa aspektima koje obrazuje u datom momentu i izbe i e se pogre no sklopljen ugovor. komunikativnom i srda nom. imaju probleme u ljubavi jer ne umeju da izraze emocije. ubistva i samoubistva. preko svih planeta u natalnom horoskopu i u tranzitu. Bik. Kada bi se ljudi dr ali pravila ta treba da rade prema kalendaru Mese evih mena. nedostatak ljubavi kompenzuje uspehom u poslu. kao to su umetnost. Jarac. ali i tip ene koja mu se mo e svideti ( uz Veneru). u vazdu nim znacima kao to su Blizanci. u zemljanim znacima poput Bika. magija ili prokletstvo ba eni na porodicu ili pretke. ali isto tako i na berzi. Ribe) daje senzibilnost i sposobnost da druge razume. k i. Ako je u znacima u kojima je Äslab" kao to su Devica. ili poku avaju da vladaju svojim emocijama. Kada je dobro postavljen u znaku Bika. racionalne. 39 . korpiji i Ribama. sestru. u porodi nim. bra nim i ljubavnim odnosima. prvr enost. enski princip.majku. k i. korpiji ili Jarcu) osobe. njeno raspolo enje. ena mo e odbijati da se za bilo koga emotivno ve e. bilo kog pola.U horoskopu ene Mesec simbolizuje njenu du u.Naravno. Raka i Riba daje jake emocije. Mesec u vatrenim znacima kao to su Ovan. porodici. psihologija. ve se najverovatnije i bavi zanimanjima u kojima je potrebno poznavati ljudsku du u. da ima strpljenja za probleme ne samo partnera i lanova porodice. problemi sa stambenim prostorom. svest. Statisti ki podaci jasno pokazuju da je broj samoubistava i ubistava najve i kada Mesec dodirne neku od te kih sporih planeta kao to su Saturn Neptun ili Uran a esto su ona vrlo monstruozna kada je na bilo koji na in ume an u nekom aspektu i Mars. sestru. Mese ni prelazak Meseca preko zodija kih znakova Svakog meseca Mesec pre e preko svih zodija kih znakova. naro ito ako je u korpiji. operacija. Kada je dobro postavljen u horoskopu ( u znaku u kome njegova svojstva dolaze do punog izra aja kao to su Rak. Pluton ili Neptun. posve enost osobi koju voli. u lo im aspektima sa Saturnom ili Uranom. njeno materinstvo. nezgode. eljnom da bude u centru pa nje. U horsokopu mu karca simbol je njegove podsvesti. Vaga i Vodolija. medicina i sl. u saobra aju. brak. Kada je lo e postavljen u horoskopu (u Devici. avionske nesre e.

mogu e povrede. egzaltiranost. pankreas. oscilacije u apetitu od anoreksije do gojaznosti. racionalnost. apatija.pomra enja Sunca ( i tu je uklju en Mesec.infektivne bolesti. naivnost. frigidnost ili prenagla ena seksualnost. jak apetit. sposobnost da se emocije dr e pod kontrolom. jaka ambicija. sklnost ka alkoholizumu. racionalnost. Mesec u korpji .eluda ne smetnje. buna ma ta. introvertnost. diskus hernija. vi ak te nosti. prilagodlivost. sr ane tegobe. plu a. bolovi u le ima. osetljiva ki ma. tamna boja tena. bolno rame.Pravilo je da se operacija nikada ne vr i u vreme kada je Mesec u znaku koji simbolizuje odre en organ. preterivanje u domenu seksualnosti dovodi do frustracija i povi enog pritiska. slepo crevo. mr avost. Mesec u Strelcu . krajnika. potreba za sigurno u. Mesec u Blizancima . somnabulizam. lo metabolizam. kada je u najtamnijoj fazi pre izlaska Mladog Meseca. sportske povrede. Mesec u Devici . bolovi u akama. otok zglobova ake. itaricama. deperesivnost. manje bi bili skloni da donose ishitrene odluke koje nekada mogu zna ajno promeniti na ivot. nadutost stomaka. vratni deo ki me. hijatus hernija. halucinacije.problemi sa asimilacijom hrane i apetitom. lo e varenje. lo rad bubrega. emotivna hladno a. sinusima. jetra. Mesec u Raku . u . oscilacije krvnog pritiska. noge.hiperaktvnost. nestrpljpljivost. osetlijve bronhije. o ima. nervna prenadra enost. nerv i ijatikus. jer on zauzme poziciju ispred Sunca u odnosu na Zemlju). imuni sistem. nervoza. pad imuniteta. Mesc u Vagi . Mesec u Lavu . hormonski poreme aji. konzumiranju previ e slatki a.stoma ne tegobe. upala jezika. Mesec u Biku . nervoza. drogi. zamuckivanje. potreba za slatki ima. tahikardija. nije svejedno kada se ide na operaciju. emotivna uzdr anost. bedra. naivnost. problem s krvnim sudovima. u .Bilo bi idealno uporediti horoskop pacijenta sa horoskopom hirurga. sklonost porocima.vi ak te nosti. nesigurnost. sportske povrede.donosi probleme sa vidom. pri ljivost.problemi sa govorom. lenjost.oseljiti svi organi u donjem delu stomaka. melahnolija. maj ina genetika. titna lezda. ginekolo ki problemi. nervna i emotivna nestabilnost. pomra enja Meseca. lo e varenje. mrzovoljnost. Pozicija Meseca u li nom horoskopu Mesec u Ovnu . lumbalni pr ljenovi. kukovi. problemi sa ko tanim sistemom. 40 . u vreme mladog i punog Meseca. uzdr anost. Kako Mesec uti e na stanje telesnih te nosti i na rad lezda sa unutra njim lu enjem. hormonski disbalans. hormonski poreme aji. vrtoglavice. maj ina genetika. alkoholu. grla. nesigurnost. pompeznost.

dojke. srce. lo rad nadbubrega. prostata. ramena Rak .Biser. kukovi Jarac . nervni sistem.o i. predoziranju lekvoima Mesec u Ribama . venski sitem lo . glava. povrede. ligamenti.krvni sudovi.stopala. u . uvredljivost Mesec u Vodoliji .grlo.slepo creveo. ki ma Devica . materica. ake.stomak.deficit kalcijuma. kosti. apatija. alkohoholu. u . dojke Blizanci . ki mu Biku . zglobovi.Mese ev kamen kao poludragi kamen uz ametist. a drugi u njemu u ivaju. eludac.krvni sudovi. prsti na nogama. genetika po o evoj linijiperfekcionizam.mlade i. jajnici Strelac . paratiroidne lezde. tiroidnu lezdu. uklju uju i pirsing i tetova u. bubrezi Magijski rituali i Mese eve mene Magijski rituali se uglavnom izvode u doba mladog i punog Meseca. krvni sudovi.eludac. zubi. zadr avanje vode u organizmu. bilo ta na glavi. mala stopala. paratioidne lezde Vodolija . jetra. problemi sa stopalima. sklnosti drogi. melanholija. ruke. ligamenti. kolena. ekcemi. hipofiza. mizantropija. tanko crevo Vaga .Mnoge pla i pogled na pun Mesec. be ika korpija . plu a. Koje intervencije treba odlo iti prema poziciji Meseca Kada je Mesec u Ovnu . Lav .Mesec u Jarcu . hipotalamus . upala tetiva. sklnost uzimanju vi ka alkhola. u i. krvni sudovi. lo a cirkulacija.hipofiza. kolena. ko a. introvertnost. mrzovoljnost.bubrezi. debelo crevo.kosa. sistemske bolesti. koljke i sve to je 41 . zglobovi.bronhije. posebno butne kosti. sr ane tegobe. lo a cirkulacija. krajnike. krti zubi.u . akvamarin. kao i poludrago kamenje bele boje ali ne dijamant ili cirkon privla e Mese evu energiju koja hladi i smiruje. lapis lazuli. Ribe .zastoj u rastu. melanholija. nekomunikativnost. smanjeno lu enje adrenalina.

Kada se Sunce nalazi u odre enom znaku. Ipak. koje treba smiriti. onaj kojim vlada. akvamarina ili nekog drugo kamena koji su pod Mese evim uticajem. onda se ka e da je osoba ro ena u tom znaku. ako ste ro eni po etkom znaka. I tada se na e razlog zbog ega neka osoba nema ni izgled niti karakteristike. Rak i sl.Srebrn nakit tako e odgovara Mesecu i preporu uje se kod osoba koje su hiperaktivne.Mese eva akra od sedam na ljudskom telu je esta po redu i odgovara tzv. Ali tako ne ispada ba uvek. izraz jak ili slab zavisi od stepena na kome se nalazi Sunce. tako i svaka planeta ima Äsvoj" znak. stepenu nekog znaka.29.povezano sa morem tako e je pod uticajem Meseca.Holclajtner (Tekst objavljen u asoipisu "Bilje i zdravlje" kompanije Novosti novembra 2007. ta to konkretno zna i ? 42 . Kako svaki znak ima svog vladaoca. I nije svejedno koje. Me utim.jake znake.U doba plime dobro je skupljati kamenje koje voda izabaci na obalu mora sadr i Mese evu energiju. planetu koja vlada tim znakom. Kako svaki znak ima 30 stpeni. Naravno tako bi trebalo da bude.) Copyright by Marko Holclajtner RAZLIKA IZME U JAKOG I SLABOG ASTROLO KOG ZNAKA Mnoge zbunjuje izraz Äslab" ili Ätipi an" znak. dok ako vam je Sunce na 28. to ne mora da bude uvek slu aj. J. onaj u kome njena svojstva dolaze do punog izra aja i one znake u kojima je njeno dejstvo slabo ili izvitopereneo. npr. bar ne kada se uradi detaljna profesionlna astrolo ka analiza natalne karte. a ni pona anje primereno tipi nom predstavniku znaka kome pripada. ili 30.tre em oku i ko eli da je aktivira u doba Mese evih mena treba da na predeo malo iznad obrva na elu energizuje magnetom ili stavljanjem safira. smatra se da vam je znak Äslab". najverovatnije spadate u tzv. Ili ste ro eni u jednom znaku ili niste.. Bik. da li ste u stvari tipi an ( pogre an izraz je jak i slab znak) predstavnik jednog znaka trebalo bi da bude u horoskopu taj znak poja an prisustvom jo neke planete u njemu.

u znacima u kojima je Mars slab. oktava vi e od Marsa) u Lavu .ja ina. tipi niji predstavnik znaka Ovna od onog Ovna koji ima Marsa u Biku. Vagi ili Raku. ona je uzdr ana 43 .intelekt u konjukciji sa Plutonom ( planeta najsli nija Marsu. ili previ e pasivna. Mars kao planeta akcije. Silvester Stalone je primer netipi ne pozicije Marsa. Ako osoba ro ena u znaku Ovna npr.Silvester Stalone . Onda kada treba da bude energi na ona je pasivna i poslva i se. a Mars je Biku ili Vagi. npr. ta osoba uop te ne ume da upravlja svojim ose anjima. ima Veneru. ima obrnutu poziciju planeta. nepredvidiva. Njegov Mars je u Devici i on je vrlo smi ljeno zarad ( Devica) posla i imid a izgradio izgled ma o tipa jer mu je Merkur . vladaoca Vage i Bika koja je Äslaba" u Ovnu upravo u tom znaku . energi nosti i dinami nosti. ako ima Marsa u Ovnu ili Jarcu bi e mnogo Äja i" tj. Kada treba da poka e emocije. Sve dok se ne pogleda njegov horoskop. tako da je u stvari svesno napravio sebe onakvim kakvim je smatrao da bi se mogao dopasti filmskoj publici. simbol mu karca koji se mo e eni svideti u enskom horoskopu ili simbol mu evnosti u mu kom horoskopu i na ina na koji je on izra ava a druga ije se Äpona a" u zavisnosto od znaka u kome se na ao u vreme ro enja. borbenost.netipi ni Rak Npr. Dugo se mislilo da je pravi bilder koji samo ula e energiju u svoju muskulaturu i da mu je to jedina opsesija. ali u stvari mo e esto pokazivati destruktivnu snagu Marsa. Mars vlada Ovnom i korpijom dok je jak u Jarcu i osoba koja je ro ena u znaku Ovna. pa osoba nije dovoljno energi na. mo e biti plahovita.

Ako imamo pred sobom korpiju mo emo o ekivati strastvenu zavodnicu. enskih tako i mu kih planeta) i prvo nju sagledavamo kao li nog. ali mogu pokazati veliku dozu svojeglavosti po nekim nebitnim pitanjima. moramo prvo da nju"skeniramo" i da je shvatimo preko pozicije tzv.i hladna i sl. a pri tom je Saturn ( odricanje. Takve osobe. Za ene je mnogo va nije gde im se nalaze Venera i Mesec nego Mars i Sunce dok je kod mu karaca veoma va no gde im se nalaze Mars. imamo pred sobom svojeglavu osobu koja e ceo ivot da se na pogre an na in postavlja ne samo u ljubavi nego i u drugim segmentima ivota. ona e se pona ati zahtevno ( Ovan) ali e svoje emocije ( Mesec) dr ati pod kontrolom ( Mesec u Jarcu). astrolo koj ku i njene li nosti koja je analogna znaku Ovna. otac. koje imaju planete u znacima u kojima njihova svojstva ne dolaze do punog izra aja imaju mnogo vi e problema i u realizaciji svojih ciljeva i u definisanju tih ciljeva. ali ako pogledamo gde joj pada podznak i vidimo da je npr.netipi ni Rak Ukoliko elimo da saznamo senzibilitet neke osobe ili njene potencijale u ljubavi. patrijarhalnom i trpeljivom Jarcu. Od njenog korpionskog duha u tom slu aju ne ostaje mnogo osim ako joj Mars i Pluton ( vladaoci korpije) nisu sjajno postavljeni bilo u 44 . Ako joj je pri tom i Mesec lo e postavljen u Jarcu u 1. Saturn. mogu nosti sa kojima e biti suo ena. Uran. u Lavu ili Biku. u konvencionalnom. da li je pod uticajem autoritativne majke ili oca ( sve se mo e shvaititi na osnovu pozicija kako tzv. rtva. autoriteti) vladalac znaka Jarca i njenog horoskopa lo e postavljen u horoskopu npr. LIV TAJLER. enskim planeta kakvo ona ima mi ljenje o sebi. Sunce. Treba imati u vidu da se u analizi njene li nosti i njenog senzibiliteta ( kao i kod mu karca) polazi prvo od sagledavanja gde se nalazi vladalac znaka u koji pada njen podznak. iz kakve porodice poti e.

mu ke planete koje u stvari osobu teraju na mu ke aktivnosti. ako je erotska privla nost jaka. Mogu e je u tom slu aju da im je takva majka i da su od nje nasledili ili strah od suprotnog pola ili nemogu nost dobre komunikacije. a ako su lo e sme tene po znacima ili astrolo kim ku ama ine mu karca odbojnim prema enama ili nepoverljivim. Lav. a tzv. Ako ta ista ena npr. One kao po pravilu nalaze mu karce koji imaju lo e postavljenog Marsa jer u stvari takvi mu karci prona u ono to im nedostaje a one. enske planete i po znacima i po ku ama. Marsa i Saturna postavljenim u znacima u kojima su slabi i zbog toga ona nikada ne e biti na prvi pogled prepoznatljiv Rak . vladalac Raka u Jarcu. mogu imati velike probleme u ljubavnom ivotu. Vaga. Devici i korpiji i Veneru u Ovnu. Primer netipi nog Raka je Liv Tajler. Saturn kontrola).znaku u kome su jaki ili u astrolo koj ku i u kojoj njihova svojstva dolaze do punog izra aja. Na taj na in joj se mo e savetovati kako da kompenzuje lo e postavljene planete vladaoce horoskopa i njenih emocija ( Saturna i Meseca). mu ke i tzv. korpija. Devici. ona e manje biti osetljiva na izazove koje donose tranziti planeta. ameri ka glumica koja ima Mesec. Strelac). U slu aju da osoba ima realtivno dobro postavljene i tzv. Tipi an predstavnik svog znaka uvek ima dobro postavljenu planetu koja vlada njegovim znakom i u harmoni nom odnosu sa bar nekoliko planeta u horoskopu. enske planete Meseca i Veneru ( npr. ima Meseca u Biku uz svog vladaoca Saturna. upornost. Dobro postavljene tzv. vazdu ni ( Blizanci. enske planete u mu kom horoskopu daju mu senzibilitet neohodan da shvati ene i da se prema njima pona a d entlmenski. revolucionarnost. D enifer Lopez je primer prave Lavice sa etiri planete u vatrenim znacima a mogu e i Mesecom u Strelcu ukoliko je ro ena posle 12 h u podne. ak iako uspe da je armira neko uz koga ne bi mogla biti naro ito sre an. Mnogo je bolje kada mu karac ima dobro postavljene tzv. Jarac). Tako e je tipi niji predstavnik svog znaka onaj koji ima dosta planeta u znacima koji su mu po elementu sli ni i pripadaju istoj grupi (vatreni . enske planete lo e postavljene. Ribe). Vodolija) i vodeni ( Rak.emocije. Raku ili Ribama) nego ako ima lo e postavljene enske planete ( Meseca u Jarcu. hladnim i esto osornim. Jarcu ili korpiji). a najverovatnije e biti u petoj astrolo koj ku i ljubavi i dece. 45 . ume e ili da tu osobu prilagodi sebi ili da se ona prilagodi njemu. mada kao po pravilu takve osobe se retko i sretnu.zbog duguljastog lica koje je vrlo retko kod Rakovaena koja ima dobro postavljene tzv. Devica.Ovan. Meseca u Biku. a Veneru u Biku. strah od ljubavi. Vagi. zemljani ( Bik. na bunt. Raku ili Ribama. ona e o ekivati starijeg ( Saturn) partnera koji se bavi privatnim biznisom ( Bik) i bi e veoma po rtvovana ( Mesec u Biku) ali e svoju strastvenost ( peta ku a u Biku) dr ati pod kontrolom ( Mesec . u bi e u stanju da prepozna opasnost. kad tad imaju potrebu za jakom li nosti koja mo e da im parira. osim kada su u pitanju kratke strastvene avanture.

esto nepostojanju poverenja u partnera. ak i ako je ro en istog dana. i obrnuto. ta elimo. a efikasan kada se to od njega o ekuje. jakim Plutonom u korpji mo e da bude tihi despot.Pravilo je da se najbolje sla u vatreni sa vatrenim i vazdu nim a zemljani sa zemljanim i vodenim zancima.Ne treba zaboraviti da lo i aspekti posebno izme u vladaoca horoskopa i Sunca uvek imaju tenedenciju da preovladaju kao zabranjeno vo e koje uvek mami oveka da ga ubere. zamislite Ovna sa podznakom u Raku i mnogo planeta u Ribama.) DA LI JE MOGU A TRAJNA SRE A U LJUBAVI Da je mogu a trajna sre a u ljubavi ? Iako u astrologiji postoje nekakva pravila po pitanju slaganja znakova. to je isuvi e uop teno shvatanje da biste uz pomo tog obrasca dobili odgovor esto na vrlo konkretno pitanje ± Da li odre ena vam osoba odgovara kao ljubavni partner ? Pitanja sa kojima se astrolozi esto suo avaju su ± Da li me voli ? ± ta ose a prema meni? . gun alo koga nijedna ena ne mo e da usre i jer njega ne to tera da stalno bude nezadovoljan. zemljani (Bik. ipak. Upravo da se ne bi odabaro pogre an partner. Jarac) sa zemljanim i vodenim ( Rak. A to se mo e dogoditi tako e se odblokirati energija ( lo i aspekti Sunca i drugih planeta ) koja je sputava ( simbol planeta koje prave lo e aspekte) a koja je u stvari simbol njenih predaka. Devica. Vaga i Vodolija) . da bismo to i na li a ne prave i pogre an izbog dali prostor da lo i aspekti izme u planeta svojim uticajem navedu na pogre ne odluke. mo e da bude pravi Don uan. Me utim. Jasminka Holclajtner ( tekst delimi no objavljen u asopisu "Bilje i zdravlje" 2008. korpija. Zbog toga i va i pravilo Ä Kada uzima k erku. Romanti an kada zavodi. Npr.To samo potvr uje tezu o otu enosti. takav sin" i ako je ne to nedovoljno jasno u analizi horoskopa jedne li nosti koja se pona a netipi no za svoj znak ili stalno nailazi na prepreke treba joj pomo i da njeno Sunce ( simbol znaka u kome jer ro ena ) zasija u punom sjaju. Tog ne ete naterati ni da potr i. kao to su npr. osim ako nema bar Marsa u Lavu ili Strelcu. treba prvo dobro upoznati samog sebe preko simbolike planeta koje ukazuju svojim polo ajem u horoskopu. Mnogo"vodenog" elementa da e mu mnogo prefinjeniju i slojevitiju senziblnost nego to bi to bio slu aj da ima mnogo planeta u vazdu nim ili vatrenim zancima i sa jakim Marsom u Lavu. neko mo e da ima npr. Ovan sa Marsom u Vagi i Mesecom u Devici ili Jarcu ali napr. koliko ljubavi pru amo. ni da se takmi i niti da bude preterano aktivan. ta o ekujemo. vatreni (Ovan. Strelac ) sa vatrenim i vazdu nim ( Blizanci. Sunce u Ovnu ( ro en je zna i u znaku Ovna) a da ima mnogo planeta i podznak u nekom od vodenih znakova. Lav. u isto vreme u istom mestu. Za razliku od njega. 46 . gledaj majku" ili ÄKakav otac. esto je simbol pogre no odabarnog partnera. To ne to je njegova narav. jer iz njegovog horoskopa Äprogovaraju" i geni njegovih roditelja. Kao to je svaki pacijent slu aj za sebe tako je i svaki ovek s atrolo ke ta ke gledi ta jedinstven.Ribe) i obrnuto. Li ni horoskop je ne ne samo slika li nosti nego i astro genetski zapis njegovih predaka. ta nam je potrebno.

promenljiva raspolo enja.kod oba zna opisuje na in komunikacije. 47 . Aspekti Saturna e ukazati da li e veza trajati. partnera. na in na koji ona izra ava svoju enstvenost. Mesec ± tip ene koja se svi a mu karcu a kod ene na in na koji do ivljava sebe kao enu. Simbolizuje atraktivnu enu esto rasko ne lepote.nedostatk komunikacije a razlog zbog ega se sumnja u postojanje pravih ose anja ili ak bilo kakvih je prebrzo ula enje u intimne veze. Merkur . koji Ägu i³ onog drugog.Da li je on iskren ? . koji je sumnji aviji. koji strastveniji. Fizi ka bliskost se pokazuje ne samo kao esto nedovoljna da bi se veza nastavila ve i kao ote avaju i faktor jer su se osobe ve sasvim zbli ile a da se pri tom nisu upoznale. du a tra i svoje.Simbol je drugarstva i mladala kih simpatija.ta on ose a prema meni? . Pluton.Prvo se urade pojedina ni natalni horoskopi i analzira se osoba kao li nost. Posebno se obrati pa nja na pozicije koje zauzimaju Sunce ± ego ( kod mu karca) otac. koji je posesivniji. melanholiju. Kako se analizira uporedni horoskop 1. koji je ponosniji. suprug. ose anja mo e se vrlo lako odrediti na osnovu uporednih natalnih karata i aspekata koje prave planete me usobno.Da li e ovo da potraje ? .Da li me voli ? . zavodnicu. partner( kod ene) ± simbol uspe nog mu karca tj. Veze po inju intimno u a zatim se podrazumeva da e se iz intimnosti roditi i ljubav. umetnicu. Mars. Mo e se videti koji je partner ne niji. Koliko god poku avali da budemo u skladu sa tempom dana njeg na ina ivota i takav tempo je nametnut u svim segmentima ivota uklju uju i tu i ljubavni. preko znaka u kome se nalazi opisuje i ambijent u kome mo e do i do susreta. Merkur e ukazati na na in komunikacije izme u njih dvoje a Jupiter na duhovni sklad.Simbol ose ajne partnerke ili popularne u javnosti ( u mu kom horoskopu) tj. Naj e a pitanja koja se postavljaju astrologu u vezi sa ljubavi su : . Venera ± tip ene kojoj mu karac ne mo e da odoli bilo da joj se divi ili da ga uzbu uje u enskom horoskopu. materinstvo ( u enskom horoskopu).Da li e da se vrati ? Kvalitet veze tj.Da li ima drugu /drugog ? . Uran). potrebu za isticanjem. Venera) zanosa ( Neptun) strasti ( Sunce. Kada se sagleda li nost svakog partnera ponaosob iz njihovih natalnih karata pogledaju se uzajamni aspekti izme u planeta ose anja ( Mesec.

composita. lekara. Pronala enje mogu nosti kao da se kompenzuju manjkavosti karaktera preko simbolike planeta i aspekata koje prave. li ni magnetizam. Dejvisona i progresivnog composita. Kako osoba ostvaruje i da li e ostvariti svoja o ekivanja. nau nike.Simolizuje umetnike. afektivna stanja. braka ? Da li je to ljubav. veze. starijih partnera. sigurnost. znaka i astrolo ke ku e). Neptun ± simbolizuje zaljubljenost. Tra enje odgovora na pitanje ± ta osoba o ekuje od ljubavi. odnosi se na atmosferu pre nego na tip osobe. Koje osobine izbijaju u prvi plan kada je suo ena sa emotivnom dilemom. psihologe. iznenadne ljubavi. Prvo se analiraju pojedina ni horoskop i pronalaze se manjkavosti u karakteru osobe jer kvaliteti nikada ne e biti problem u vezi. odbijanjem. 4. dru tveni status. 2. neprihvatanje stvarnosti. potrebu za ljubavlju. sportiste. zanos. pilote. udovaca. lekare. hirurga.simbolizuje neo ekivane obrte u ljubavi.simbolizuje mu kara kome ena ne mo e da odoli a uz Meseca i Veneru u mu kom horoskopu enu koja ima veliku mo nad partnerom ili opsednutost seksom u enskom horoskopu. Uran . odanost ? 5. Astrolog otkriva ta ih razdvaja Kako se analizira kompatibilnost para 1.u enskom horoskopu tip mu karca koji joj se mo e svideti ali i koji je mo e emotivno i fizi ki povrediti ( zavisi od aspekata.Simbolizuje diplamte.muzi are. 48 . sinastrije. razvedenih osoba bilo mu kih ili enskih. Simbolizuje elektroin injere. partnera. Pluton je odgovoran za sklonost ka perverzijama. uticaja tranzitnih planeta nad natalnim horoskopom osobe i predvi anje mogu ih izazova sa kojima e osoba biti suo ena. uticaj.Simbol ozbiljnih osoba. 6.u mu kom horoskopu opisuje erotsku mo mu karca i kako je on izra ava.Simbol vojnih lica. Ponekad to traje godinama. Ono to je u karakteru jedne osobe okida za njene probleme bi e ono to e se provla iti kao model pona anja u svim vezama.Donosi scene. iluziju i sklnost da se robuje idealizovanoj predstavi o ljubavi. sportista. emotivnim problemom. Tako e je simbol inostranstva i mo e ukazati na razdvajanje zbog odlaska jednog partnera u inostranstvo. 3. sumnjama. Izrada uporednog horoskopa po etiri razli ite metode. Sagledavanje perioda tj. obrazovane mu karce dobrog finansijskog stanja. Saturn ± pozicija Saturna opisuje tip osobe koja vam mo e doneti tugu ili zbog koje mo ete izgubiti vreme i ekati da se situacija ra isti. bes. nasilju. Jupiter ± znak u kome se nalazi Jupiter opisuje partnera koji nas mo e odu eviti ili nam imponovati.Mars . Pluton.

to vi e horara kao pomo nih horoskopa to bolje. Uporedni horoskop po sistemu composite metoda. 6. skloni scenama. Svi ostali horoskopi su potrebni radi lak eg razumevanja onoga to mo da nije dovoljno jasno na samom po etku analize. njihovog susreta. zavoleo. radi lak eg upore enja aspekata koje planete prave unutar horoskopa. 49 . samo e se oktriti vi e detalja ali su tina veze odmah pada u o i. zajedni kog horoskopa. ona nosi odre en energetski potencijal i odmah se Äoseti³ ko je ja i u toj vezi. za svakog pojedina no. Da bismo do li do ovih zaklju aka moramo analizirati: 1. Uporedni horoskop po principu sinastrije ± natalni horoskopi dvoje. 3. Natalna karta je kao otisak dlana. Solarni horoskop ± horoskop za ivotnu godinu u kojoj se par upoznao. Natalni horoskop ± osnovni horoskop koji se izra uje za dan. 8. 2. Izvla enje zaklju ka Najte i deo posla za svakog astrologa je sa imanje svih informacija koje se dobiju na osnovu nabrojanih horoskopa i predvi anje ta se mo e o ekivati od jedne veze. slika osobe. 7.sredi nja ta ka u prostoru i vremenu. Solarni horoskopi pokazuju kroz kakav period osoba prolazi u momentu poznanstva. Progresivni horoskop ± posebna vrsta predikcije po principu dan za godinu koja pokazuje kako osoba progresira ± u kakvu se li nost menja. antagonisti ki. Izvla enje zaklju aka i predvi anje mogu ih perioda kroz koji e dvoje kao par prolaziti. Horar ± horoskop doga aja. Mo da se neko mo e zapitati kako je to mogu e. Progresivni composite ± objedinjen sistem zajedni kog progresivnog horoskopa ± gde su njih dvoje sada u ovom momentu. tako vas ni pogled na horoskop nikada ne e prevariti. raskidom.7. dvoje kao jedno. da li e se zavr iti brakom. jedan iznad drugog. U su tini astrolog sa iskustvom mo e baciv i pogled na oba natalna horoskopa lako da zaklju i da li dovje ima ansu ili ne. ko e vi e da voli. Horoskop doga aja se radi kao horoskop osobe za datum sat i mesto odre enog doga aja i vr i se upore enje sa natalnim horoskopima obe osobe da bi se videlo kako se koja ose ala i ta je mislila u tom momentu. 5. To Äbacanje³ pogleda esto traje nekolio sati ali kao to kada vidite osobu prvi utisak vas nikada ne vara. i kako e se pona ati. ko e vi e da pati. sat i mesto ro enja. da li e biti ljubomorni. prvi utisak e se nametnuti posle brojih anliziranja. raskidima. mirenjima. mirna. 4. kakvim je uticajima izlo ena i vr i se upore enje sa natalnim horoskopom. prijateljski. zapo eo vezu. da li e veza biti burna. Uporedni horoskop po principu Dejvison metode ± isto kao i composit ali se dobija konkretan datum u prostoru i vremenu dvoje kao par su sa eti u jedan sredi nji datum koji predstavnja NJIH DVOJE kao da je u pitanju jedna osoba. dobijanje tzv. tj. poznastva ili po etka veze. da li e zajedni ki re avati probleme.

ta se o ekuje od astrologa esto se o ekuje od astrologa da bude i sudija i psiholog i onaj koji sve razume, sve mo e, da ka e ono to se od njega o ekuje, ono to elimo da ujemo. U stvari najte e je raditi horoskope bliskim osobama upravo zato to se nepogre ivo Äoseti³ su tina horoskopa a nema horoskopa u kome je sve potaman sve planete u dobrim aspektima pa i tada nekim tranzitom, tokom vremena, aktivira e se iz nekog lo eg aspekta i nijedna osoba nije po te ena bar ne eg neprijatnog u ivotu. Stoga treba biti krajnje oprezan u davanju izjava, naravno uvek imaju i u vidu koga imate pred sobom. Ako se radi o osobi koja je preosetljiva, druga ije ete re i ne to nepovoljno, ali slutite mogu e probleme ili raskid nego kada se radi o osobi koja je energi na i samoverena.Osnovno pravilo je ne smete re i ono to neko voli da uje ali ni re i ba sve to vidite u horoskopu ako pretpostavljate da bi to moglo da je destabilizuje. Sa koliko ta nosti se mo e predvideti razvoj doga aja Postoji velika verovatno a da e astrolog sa iskustvom uspeti da predvidi izazove kojima e par biti izlo en kao i njihovu reakciju na goda aje. Svrha analize horoskopa je da se eventualno ako je mogu e tok doga aja zaustavi ako veza ide u sunovrat a ima nade za njih dvoje jer astrolog prvenstveno mora da predvidi KADA nastupaju neki va ni momenti i KAKO e se partneri postaviti suo avaju i se sa problemom. Mnogi me utim postavljaju pitanje ZA TO je do lo do neke situacije i tada je astrolgu jasno da ne ele da sagledaju svoju pro lost realno. Ne ele da priznaju da je i njihov udeo u lo oj vezi pozama an. Jasminka Holclajtner jasminhol@yahoo.com

ZODIJA KI ZNACI I ZANIMANJE Svaki zodija ki znak ima afinitet prema nekoj odre enoj vrsti aktivnosti, prema nekom poslu. Kao po pravilu vatreni znaci ( Ovan, Lav, Strelac) vole dinami ne poslove, ona u kojima mogu da budu Äglavni³, Ovan da komnaduje, Lav da zabavlja a Strelac da podu ava. Zemljani znaci ( Bik, Devica i Jarac ) su bri ni, spori i dosti ni a va no im je da sebi i drugima pru e ose anje sigurnosti, Bik da hrani, Devica da neguje a Jarac da organizuje. Vazdu ni znaci ( Blizanci, Vaga i Vodolija ) su veseli, sangvini ni i ose aju kao svoj zadatak da omogu e ljudima bolju komunikaciju, Blizanci vole da pevaju, Vage da glume a Vodolije da infomi u. Vodeni znaci ( Rak, korpija i Ribe) najbolje se snalaze u sferi emocija pa tako Rak je tu da razume, korpija da upozorava a Riba da te i druge. Shodno svom temepramentu svako i bira posao koji mu najvi e odgovara. Ovan voli da komanduje i sa dirigentskom palicom

50

OVAN ± trebalo bi da nosi uniformu, bilo koju od lekarske do uniforme pilota. Sve to ima veze sa uzbu enjima, brzinom, takmi enjem, to je za Ovna. Mo e da glumi, da bude voza na reli trkama a ona da bude novinar, sportistkinja, menad erka. ene Ovnovi esto rade u obezbe enju i vole da rade za vojsku i policiju. Sve to ima veze sa modom i estetikom ima veze i sa Bikom BIK ± najvi e mu odgovara posao sa nakitom, dragim kamenjem, unutra njom dekoracijom, pisanjem, komponovanjem ali bi mogao da dr i restoran, da ima agenciju za nekretnine. ene Bikovi vole da se bave modom, dizajnom, umetno u, imaju smisla za biznis, Äho e³ ih novac.Vi e vole da pevaju i slikaju nego da glume a od sportova retko koji im odgovara, mo da planinarenje. Najvi e manekena su u znaku Blizanaca BLIZANCI ± najvi e vole muziku,film, i odgovara im da budu disk d okeji, da budu barmeni, turisti ki vodi i, psiholozi, ekonomisti, odli ni su matemati ari, akviziteri, pisci, avanturisti.Mnogo taksista i autoprevoznika su ro eni u znaku Blizanaca, dobri su organizatori a ene manekenke, foto modeli, dizajneri obu e, nakita. Rak voli da ima kafi ako treba i da poslu uje RAK ± Preduzima i, politi ari, vole da rade za dr avnu slu bu, da organizuju, esto su lekari, iscelitelji, mnogi dr e restorane. Vole muziku, uglavnom su instrumentalisti, scenografi, bave se unutra nim dizajnom, pisci, scenaristi. ene vole ba tovanstvo i uzgoj zdrave hrane, plivanje. Lavovi vole tenis, oni nisu za grupni sport LAV ± Najvi e im odgovara sport, gluma, poslovi u vojsci, ma evanje, tenis, takmi arske ve tine, ma instvo. Mnogi Lavovi su sjajni glumci i vole jo vi e da se bave re ijom. Novac mogu zaraditi preko ou biznisa, ako dr e kockarnice, igranonice a Lavice vole da dr e butik sa skpocenom ode om, nakitom i de ija obdani ta. Devica voli ku ne ljubimce i da brine o njima DEVICA ± znak koji najvi e voli da se bavi ba tovanstvom, dr anjem radnje sa hranom za ku ne ljubimce, zdrave hrane, veterinom, ahitkturom, preduzetni tvom, bibliotekarstvom. ene vole da se bave knji evno u, socijalnim radom, psihologijom, novinarstvom, banjskim turizmom, partnerna gimnastika, joga. Monika Belu i -mnoge glumice, naro ito one najlep e su Vage VAGA ± Diplomatija, pravo, novinarstvo, rad sa javno u, umetnost, muzika i komponovanje odgovaraju ovom znaku. Mnogi modni kreatori su Vage bilo ene ili

51

mu karci i tekstilna industrija, moda uop te, trgovina nakitom i poslasti arstvo odgovara ovom znaku. Aikido i Tai i su ve tine koje odgovaraju Vagi. korpije su odli ni lekari KORPIJA ± Detektivski poslovi, istra iva ki rad, tajne slu be, policija i kriminalistika odgovaraju korpiji. Mo e dobro da zaradi bave i se arheologijom, nuklearnom fizikom, matematikom, bankarstvom, medicinom. Ekonomija, ekologija i tehnolo ka dostignu a su u domenu interesovanja ovog znaka. Strelci vole sport, naro ito jahanje STRELAC- Prakti ar i teoreti ar istovremeno. Pomalo zanesenjak najvi e voli sport, konji ki i strelja tvo najvi e, istra iva ku delatnost na putovanjima, diplomatija i film su oblasti u kojima Strelac mo e da zablista. Pisanje, istra iva ko novinarstvo i estrada tako e odgovarju ovom veselom znaku. Nema boljeg biznismena od Jarca JARAC ± Bavljenje politikom, psihologijom, sociologijom, istorijom, slikarstvom, predava tvom odgovara ovom ozbiljnom, principijelnom znaku. Vojna slu ba, arhitektura, gra evina i preduzetni tvo, industrija name taja i geologija tako e mogu biti izbor za Jarca. Od sportova fudbal i umetni ko klizanje. Vodolije - najvi e ih je u medijima VODOLIJA ± Informatika, novinarstvo, nuklearna fizika, muzika, film, gluma, politika, predava tvo odgovaraju Vodoliji kao i svaki posao u kome ima mogu ost da sama odre uje sebi radno vreme. Rad na televiziji, radiju, u savremenim informacionim sistema, vazduhoplovstvu, ko arci i odbojci su nenadma ni. Najbolje balerine su Ribe RIBE ± Ekologija, teologija, socijalni rad, medicina, naro ito neurologija, psihijatrija, pedijatrija, plivanje, sport, umetnost, ezoterjske ve tine, nauka i modna industrija, svaki oblik alternativne medicine, poslovi zbog kojih mora dosta da putuje, balet, cirkuske ve tine i partnerna gimnastika. Jasminka Holclajnter

52

autoritetom i rukovodecim mestima. suprugu i zenu u celini uzev. uobicajene navike i refleksno delovanje. probava. Ukazuje na sposobnost rukovodjenja i uspesnost. Mesec predstavlja zensko nacelo: majku. To su instinkti. Mesec: Graficki znak: mesec u prvoj cetvrti Predstavlja: domacinstvo. sperma. Ono upravlja licnim interesima. fluktuacije.lanete I Njihovo Znacenje Posted on August 10. osecanjem identiteta i sposobnoscu za sticanje iskustva. rastom i plodnoscu. Polozaj Sunca u natalnom horoskopu oznacava centar Vase vitalnosti i podrucje aktivnosti na kojem zelite da zablistate. gornji deo tela. 2010 by admin Sunce: Graficki znak: heliosov stit ili beskonacni krug (tacka simbolizuje unutrasnje´ja´) Predstavlja: volju za moci. napredovanjem. Predstavlja musko nacelo. muza i muskarca u celini. zeljama. ravnoteza tecnosti u telu. ego Kljucna rec: unutrasnje ja Anatomija: srce. prijemcivost. levo oko kod muskarca i desno oko kod zene Uticaj meseca je veoma vazan zbog toga sto je planeta najbliza Zemlji i zbog toga sto se brzo krece kroz zodijak. leda. stomak. sekrecija zlezda sa unutrasnjim lucenjem. sposobnoscu upliva na druge i svescu. potrebama i magnetizmom. potrebom za dodirom. osecanja. dostojanstvom. cirkulacija. 53 . Njegovo delovanje je osnazujuce i daje vitalnost. vitalnoscu. licnost. faze. Mesecevo delovanje fluktuira i menja se. plima i oseka. raspolozenja. oca. desno oko muskarca i levo zene. titulom. Upravlja zdravljem. energijom. slezina. rangom. visokim polozajem. Sunce je osnovni izraz coveka kao pojedinca. potrebu za negovanjem Kljucna rec: emocije Anatomija: grudi.

Venera je planeta ljubavi a u davno doba su je nazivali ³manji dobrocinitelj´. vid. Oznacava putovanja (posebno krace puteve). trgovinom i javnoscu u celini uzev. 54 . Njegovo delovanje je brzo. recima. sekretarske poslove. spretnoscu. saobracajna sredstva. unutrasnji reproduktivni organi. misljenjem i culnim percepcijama. opsti vladalac svih hormona Nikada se ne nalazi na udaljenosti vecoj od 28 stepeni u odnosu na Sunce. Upravlja razumom.Mesec istovremeno upravlja tecnostima. jajnici. ruke i sake. Merkur: Graficki znak: krilati bozanski slem Predstavlja: intelektualni poriv. brada. prodajom. culo ukusa. trgovinu. govor. decu. Polozaj Merkura u natalnom horoskopu pokazuje gde i na koji nacin najbolje komunicirate. nacin izrazavanja Kljucna rec: sposobnost promisljanja Anatomija: nervni sistem. plovidbom. Smatra se neutralnim. robom. emotivni potencijal i tehniku. obrazi. respiratorni sistem. receptori u kozi Nikada nije udaljena vise od 46 stepeni u odnosu na Sunce. Venera: Graficki znak: ogledalce tastine boginje Venere Predstavlja: drustvenu afirmaciju. aktivnosti vezane za susedstvo. negovateljstvom. pivarstvom. sposobnoscu komunikacije. venska cirkulacija. bracu i sestre. cinovnistvo. bubrezi. svescu. knjigovodstvo. transmisijom. pisanje. racionalizacijom. pisma i postanske komunikacije. usta. Tamo gde Vam je Mesec u natalnom horoskopu podlozni ste emocionalnim usponima I padovima. osecanje vrednosti Kljucna rec: naklonost Anatomija: grlo. mozak. neizvesno i kratkotrajno. jezik.

alatom. bes i borbenost ali takode daje i hrabrost i snagu. Svojevremeno je bio poznat kao ³manji zlotvor´.Upravlja umetnoscu. takmicarski duh i smrt. partnerima. harmonijom. ranama i posekotinama. Polozaj Marsa u natalnom horoskopu ukazuje na oblast u koju ulazete najvise energije Jupiter: Graficki znak: prvo slovo grcke reci koja oznacava boga Zevsa Predstavlja: dobronamernost i zastitnistvo Kljucna rec: ekspanzija 55 . snagu. gvozdem i celikom. dobrim ukusom. nasiljem. nadbubrezna zlezda Mars upravlja Vasom animalnom prirodom. Takodje upravlja drustvenoscu. bojama. besika. postovanjem. Njegov uticaj proizvodi destrukciju. eksterni reproduktivni organi. rad. slatkisima. zapaljenjima. motoricki nervni sistem. sarmom. Marsa Predstavlja: akciju. lepotom. moralnim karakterom. kulturom. sklonostima. nesrecama. Mars: Graficki znak: koplje i stit boga rata. Polozaj Venere u natalnom horoskopu ukazuje na aktivnosti ili oblasti zivota u kojima stvarno uzivate. moc. zadovoljstvom. Upravlja hirurgijom i operacijama. neznoscu. luksuzom. estetikom. opekotinama. ratom. samosvesno i uznemirujuce. agresivni poriv. oruzjem. glava i lice. brakom i svim vrstama saveza. posedovanjem. sentimentalnoscu. nakitom. poezijom. pevanjem. Delovanje Marsa je iznenadno. Ukazuje na ambiciju. Ova planeta upravlja emotivnim kontaktima. zeljom i seksualnom energijom. Venerino delovanje je nezno i harmonicno. inicijativu Kljucna rec: energija Anatomija: misicni sistem. konstruktivnost. crvena krvna zrnca. dramom i muzikom. slikarstvom. teznju. Ovo je planeta ljubavi i senzualnosti a ne seksa.

svojevremeno poznat kao ³veliki zlotvor´. visinom. Predstavlja nacela istinitosti. starim osobama. Saturn: Graficki znak: srp Kronosa. levo uvo. ogranicenjima. optimizmom. glikogen i masna tkiva. zubi. kukovi. odgovornoscu. sposobnoscu ostvarivanja karijere. prepustanjem uzivanjima. prosperitetom. paratiroidna zlezda. desno uvo. naucnim zakonitostima. Saturn vlada i teorijom. bedra. visim umom. Saturn je naredbodavac horoskopa. boga vremena Predstavlja: poriv za sigurnoscu i bezbednoscu Kljucna rec: ucitelj Anatomija: koza. U natalnom hroskopu Jupiter ukazuje na aktivnosti koje Vam lako polaze za rukom kao i na nacin na koji rado provodite slobodno vreme. srecu. velikim poslovima. Odgovoran je i za visoko obrazovanje. duga putovanja. telesne belancevine Upravlja oblikom disciplinom. pankreas Upravlja bogatstvom. lov i naklonost prema zivotinjama.Anatomija: arterijska cirkulacija. filozofska razmisljanja. putovanjima i zakasnjenjima. rastom. skeletni sistem. zucna kesa. sport. gornji deo cela. zakonodavac i onaj koji pruza pomoc. Polozaj Saturna u natalnom horoskopu ukazuje na podrucje od izuzetne vaznosti u Vasem zivotu. moralnoscu. kolena. na kojem kroz brojne uspone i padive ucite svoju ³zivotnu lekciju´ Uran: 56 . Njegovo delovanje je sporo i trajno. mudrosti i starenja. tradicijom. konvencionalnoscu. stopala. ortodoksnoscu i valjanim koriscenjem vremena. Svojevremeno Jupiter je bio poznat kao veliki dobrocinitelj. organi cula sluha. strpljenjem. slobodnim vremenom. utvrdivanjem termina. Jupiter je sudija. ambicijom. Njegovo delovanje je sredeno i podstice zdravlje i rast. jetra. ucvrscivanja. aspiracije. organizacijom. ligamenti.

Takode upravlja i stvaralackom voljom. hipnozu. pre svega zemljotresima. Predstavlja visu oktavu Venere i drugu transcendentalnu planetu. intelektualaca. boga mora Predstavlja: duhovni poriv. nervna vlakna. trans. naukom. svetloscu. misticnoscu. poriv za bezanjem Kljucna rec: intuicija Anatomija: kicmeni stub. ³sveto nezadovoljstvo´ Kljucna rec: onaj koji budi Anatomija: visoko-mozdane funkcije. unutrasnje culo. Polozaj Urana u natalnom horoskopu ukazuje na oblast zivota u kojoj Vam se desavaju neobicne stvari. pozoristem i televizijom. Njegovo delovanje je iznenadno. magijom. snovima. anestetike. zglobovi Upravlja otkricima. egoista i utopista. idealima. sve ono sto je nedodirljivo. psihologijom. astrologijom. Uran krsi tradicije. muzikom. neocekivano i cesto nasilnicko. hipofiza. iluzijom. stopala. kinesteticke funkcije Upravlja svim aktivnostima vezanim za more. duhovnoscu. telepatske funkcije. okultnim. humanista. razocarenjima. boema. telesni elektricitet. sklonost poeziji. Odgovoran je za podloznost drogama. za hipohondriju. ingenioznoscu. Neptunovo delovanje je suptilno i postepeno a ponekad i pritvorno. predosecanjima i svim onim sto u zivotu uzimamo bez rezerve. mesecarstvo. bela krvna zrnca. bojama i plesu. neobicni ljudi ili gde cete i sami biti skloni neobicnim poduhvatima Neptun: Graficki znak: trozubac Posejdona. i mnogi smatraju da on predstavlja visu oktavu Merkura i da je prva transcendentalna planeta. tecnostima. naftu. astronomu koji je otkrio ovu planetu 1781. rendgenskim zracima. originalnoscu. elektricitetom. nematerijalno i abnormalno. evolucijom i diktatorima. mirise. laskanje. neutralan je i bespolan. Ovo je planeta futurista.Graficki znak: izvedeno slovo ³H´ po Herselu. Najnovija istrazivanja povezuju Uran i sa elementarnim nepogodama. avionima i uvidom u prirodne zakone. pobunama i autonomnoscu. 57 . glamurom. godine Predstavlja: slobodarki poriv. individualizmom. alkoholizmu. iznenadnim promenama. Utice na maglu. ekscentrika.

subverzijom. grupnim faktorima. stampanje i slicno). Druga oznaka predstavlja krst sa mladim meseom u sredini iznad kojeg lebdi beskonacni krug Predstavlja: poriv za unistavanjem i reformatorstvom. fobijama i opsesijama. pocetkom i krajem. vodoinstalaterstvom. prinudom. nase potisnuto i nesvesno ³ja´. Predstavlja sve procese replikacije (zacece. medjutim. Izlaze sve ono sto se tajno ili prikriveno razvijalo. ne postoji potpuna saglasnost u pogledu nadredjenosti ili prevlasti natalnog znaka u odnosu na podznak. abnormalni rast. Polozaj Plutona u natalnom horoskopu ukazuje na oblasti u kojima sami. Upravlja upraznjenim radnim mestima. mladezi Pluton tradicionalno upravlja donjim svetom i onim sto je skriveno od pogleda. bez pomoci moramo resavati slozene probleme. bradavice. diktaturama. Takode govori o nastojanju da se u odredenoj oblasti pronade ideal. nestajanjem. tako i popularna tj. hipofiza. bakterijama i virusima. kidnapovanjem. moderna astrologija isticu da ascendent ima domenantan uticaj. godine. Kako akademska. transmutacijama. ukljucujuci i nepoznate svetove u nama samima. Pluton: Graficki znak: kombinacija izvedena iz slova P i L po astronomu Perisvalu Lovelu koji je predvideo otkrice ove planete 1930. sporim rastom. nepopularnim ciljevima i svim onim sto je ekskluzivno. izolovanoscu. Uloga Ascendenta (podznaka) u natalnom horoskopu Uloga ascendenta (uzlazni znak ili podznak) uvek ima primarno znacenje u predstavljnju i opisu natalnog horoskopa. tumori. fuziju Kljucna rec: transformacija Anatomija: eliminatorni i reproduktivni sistem.Polozaj Nepuna u natalnom horoskopu ukazuje na oblast u kojoj ste skloni obmani drugih ali i samozavaravanju. U astroloskim krugovima postoje tri struje teoreticara koje na razlicite nacine tretiraju 58 . Njegovo delovanje je sporo. umnozavanje. rodenjem i smrcu. atomskom silom i zlocinom. anonimnoscu. Upravlja i masama. oprezno i neminovno. otpacima. Predstavlja regenerisanje i degenerisanje.

opisuje Vasu drustvenu licnost (razlicitu od Vase individualnosti).tinypic. a u to spadaju: fizicka pojava. ima veliki uticaj na zacetak. posle tridesete godine prevlast dobija natalni znak. sa tendencijom da je njegov uticaj vremenom sve jaci. dominantnu ulogu ima natalni znak. da u natalnom horoskopu (svake osobe) od trenutka rodjenja do otprilike tridesete godine dominantnu ulogu ima ascendent ili podznak i da nakon tog perioda. stanje i snagu volje koju licnost poseduje. samo na osnovu konkretnog horoskopa (kod odredjene osobe) se moze pouzdano tvrditi o prioritetu odnosa natalnog znaka i ascendenta tj. a da nakon tridesete godine prevlast dobija ascendent ili podznak. ascendent pruza uvid u kvalitet. Zatim. kao i sklonosti koje izrazava i ambicije ili ciljeve prema kojima se usmerava. na osnovu njih se stvara klinicka slika psiho-fizickog stanja odredjene osobe. Na osnovu polozaja ascendenta u natalnom horoskopu astrolog dobija jasnu sliku o ranom detinjstvu osobe. Astromedicina (jedna od osnovnih grana astrologije) narocito posvecuje paznju ascendentu -. Podznak ili vrh prve kuce pruza vazne informacije o zdravstvenom stanju. razvoj i stanje bolesti. nacin na koji "vidite" svet oko sebe. tako se ne moze ultimativno postaviti samo jedan princip. bilo pozitivno . Otkrivaju se afiniteti koje licnost poseduje."Ja jesam". Znaci. jer u praksi se potvrdjuju obe varijante. kao i njenu fleksibilnost ili prilagodljivost prema okolini.afirmativno ili negativno . Atributi i svojstva na koja ukazuje Ascendent (podznak) ili vrh prve kuce predstavlja Vas prirodni ili bazicni stil celokupnog izrazavanja licnosti. nacin odevanja. Druga struja istice upravo suprotno "pravilo" tj. otkriva njene sposobnosti. fiksacije i spremnost na samodisciplinu.com/28u48lk. kroz njeno porodicno okruzenje i uslove koji su je pratili odmah nakon rodjenja. afinitete. Treca struja teoreticara smatra kako su oba principa tacna. maniri i govor. ponasanje. Zatim. DUGOVE NOST I STARENJE http://i44. izgled. Osnovna fraza koja ilustruje i izrazava ulogu Ascendenta je -. Naravno da se i ovi faktori odrazavaju na zdravstveno stanje ili na psiho-fizicku ravnotezu i raspolozenje zato sto ponasanje.prvoj kuci zato sto njome vlada uzlazni znak koji obrazuje vitalnost i unutrasnju snagu ili slabost fizicke konstitucije. navike.jpg 59 . narocito stepen i nivo razvoja samosvesti.odnos sa aspekta i stepena nadredjenosti natalnog znaka u odnosu na podznak. podznaka. Iskusan astrolog na osnovu pazljive analize prve kuce ima uvid u emocionalno stanje licnosti. Prva struja teoreticara istice da u natalnom horoskopu (svake osobe) od trenutka rodjenja do odprilike tridesete godine. sa tendencijom da je njegov uticaj vremenom sve jaci.destruktivno.

polju i aspekte koje ono tvori. Zato kod procjene ivotnosti treba najprije pogledati polo aj Sunca u znaku. U posljednjih 160 godina ovjekov se ivotni vijek produ io za 40 godina. injenica da je ivotni vijek genetski detreminiran veliki je izazov za znanstvenike. znaku lava i znaku ovna (egzaltacija) ali je jako i ako je op enito vezano uz vatrene znakove. Na taj na in omogu uje individui da racionalno raspola e svojom ivotnom energijom. ‡ Kako je vrijeme astrolo ki simbolizirano Saturnom.. stabilnosti i duge istrajnosti. To je zato jer vatra simbolizira plamen ivota. Sunce je tako er otporno i mo no u fiksnim znacima jer fiksna kvaliteta nosi u sebi vid izdr ljivosti. te kao takav mo e biti 60 . nekada su tra ili eliksir ivota. Skladan aspekt izme u Sunca i Jupitera donosi sre u. No prosje an ovjek ne ivi toliko dugo. ali evo za po etak u se probati dotaknuti samo nekih odrednica u astrolo kim aspektima koji upu uju na male ljudske Metuzaleme: ‡ Sam ivot. No kako je ovo astrolo ki pdf. ‡ Osim Sunca kao nosioca ivota i Saturna kao nosioca vremena za dugovje nost va na je i skladna veza ova dva tijela s Jupiterom.. razmno ava i kad ostari. Potraga za besmrtno u stara je valjda koliko i ovje anstvo. dugovje nost je u osnovi opisana skladnim aspektom izme u Sunca ( ivot) i Saturna (vrijeme. ve konzervira (Saturn) ivotnu energiju (Sunce). sjedi te) i 1. no u osnovi i dana nji Radmani i svi oni alkemi ari od ranije tra e istu stvar icu . Ra a se. strast za ivotom. ljudi oduvjek te e produ iti ivotni vijek. snagu i ivotnu energiju. tako postoje i neke predispozicije za tjelesnu dugovje nost. umire jer kako ka e jedan stri ek znanastvenik.priroda nije imala motiva da ovjeka u ini tjelesni besmrtnim. egzaltacija). da umjereno tro i vlastitu energiju i snagu. a svake se godine produljuje za tri mjeseca. Naravno da je cijelina natalne karta slika ne ija ivota i odnosa prema njemu. Op enito su vatrena polja povezana s "do ivljajem ivljenja". tj. No ono to je bitno naglasiti jer je karakteristi no za takav aspekt jest da on ne vitalizira. polju ( ivotnost. sada je prosje ni ivotni vijek ovjeka na Zapadu 80 godina. volju.tra e formulu za tjelesnu besmrtnost..Metuzalem je biblijski lik koji je navodno ivio 969 godina. Od polja za ivotnost Suncu najvi e odgovara polo aj u 5. poti e zdravlje i rast ukupne ivotne sile. ivi. trajanje). od kojeg i potje e poznati i op eprihva eni termin za starost. Vatra je su tinski element ivota. a proces starenja jedan je od najslo enijih biolo kih problema za ovjeka. Sunce je jako u svom sjedi tu tj. ivotna snaga i vitalnost u astrologiji su simbolizirani Suncem. gledano s astrolo kog gledi ta kao to postoje dobre predispozicije za zdravlje. polju (fizi ko tijelo. Pa je osim sjedi ta i egzaltacije i u vatrenom znaku strijelca Sunce ivotna energija velika jer je vezana i uz ekspanziju (Jupiter). danas nau nici u labosima diljem svijeta tra e gen za dugovje nost.

Za dugovje nost naravno da je va no procjeniti i polja zdravlja. Iznimno je va no 9. Dobro je kada je jako Sunce u skladnom aspektu s vladarima 9. Saturn govori o dugovje nim precima. polja. polje). i 12. tj. polju govori o dobrom zdravlju i vitalnosti u starosti. polje govori o dobrom psihofizi kom zdravlju. polje. itala sam na jednom sajtu istra ivanja o stogodi njacima i nekim njihovim zajedni kim karakteristikama pa vele istra iva i da se za njih naj e e rabi rije . te dobroj ravnote i izme u tijela i psihe.. op enito dobrih navika vezanih uz odno enje ovjeka prema vlastitom tijelu i fizi kom zdravlju (6. ‡ Mnogi smatraju da je glavnina na eg ivotnog vijeka vezana uz gene koje nosimo.12. polju (ili jedne od njih u tom polju) i skladna veza (i konjunkcija) s vladarem 4. Zato je astrolo ki gledano va an i sklad izme u Jupitera i Saturna kao planeta koje predstavljaju prijelazni korak izme u osobnih planeta i transpersonalnih. dok Saturn u 8. ‡ Kako je sama smrt fizi kog tijela simboli ki vezana uz 8. 61 . ‡ ovjekovo zdravlje i dugovje nost ovise i od doga ajima izvana. a dobra os 6. za dugovje nost je dobar polo aj Jupitera u 8. polje i njegov odnos s 12. dok je Jupiter o u tom polju (polje egzaltacije) donosi dobro zdravlje do kraja ivota. polje je osim odnosa prema tijelu pokazatelj i fizi ke kondicije dok je ASC pokazatelj fizi ke konstitucije i op enito otpornosti fizi kog tijela. ali i ivotnih navika poput prehrane (kefir :rofl:).vrsta osnova za emocionalno i mentalno zdravlje. on nosi neki vid dugovje nosti u genima i u naslije u. 6.polje).. polja to polje (polo aj vladara) je iznimno va no pri pitanju dugovje nosti. a smrt je tada vezana uz prirodnu istro enost organa i poodmaku dob (dugovje nost). a koje dobivamo preko vlastitih predaka. Sunce u 4. Karakteriziraju ih osobine da su tijekom ivota gubitke i nazadovanja uspje no prebrodili i krenuli naprijed zahvaljuju i ivotnom optimizmu. ilavosti. jer osoba mo e razne ivotne udarce uspje no prebroditi. Kako je genetsko naslje e u simbolici 4. polju daje sposobnost odmjerena oporavka. vrstine i odmjerenosti koja omogu uje pojedincu dobru fizi ku otpornost i dobar stav prema fizi kom ivotu op enito. polja (posebno ako je benefik). jakom Suncu odgovara polo aj u polju gdje je Jupiter jak (9. Dobar je polo aj ovih triju planeta u 4. Skladan polo aj i spoj ove tri energije u osnovi je temelj za tjelesnu dugovje nost: Sunce/ ivot + Saturn/vrijeme + Jupiter/cirkulacija = dugovje nost. prilagodljivosti i nezaokupljenosti smr u. poljem jer je za dugovje nost osim dobrih gena (4. poput stresa. polje . polja koje je za dugovje nost va no polje.prilagodljivost. polje) va an i pozitivan stav prema ivotu i sva ona uvjerenja koja ovjek gaji o vlastitoj smrtnosti. polju jer poti e oporavak od ja ih neda a ( ivotnih kriza).pa je odnos izme u njih u natalnoj karti imbenik ravnote e. ‡ Osim 4.

godine.kucici. 21:59 Ma te njihove price sta puse i sta piju su suplje. ako je taj sat tacan s obzirom da je rodjena 1875. dobro je ako je Merkur jak u skladnom aspektu s Saturnom jer onda takav um dugo zadr i racio. polju) to ujedno i lijepo opisuje ovu koli inu "ne zna" u tvom postu. polje (kraj ivota) i 8.. polje . bas naprotiv. lucidni i slicno? E a vidis ja uopste nemam tu zelju da zivim tako dugo. i to ba kao pila Porto.com/portraits/Cf6MbC75exS4. 21:30 Ma te njihove price sta puse i sta piju su suplje. A lucidnost koju spominje se procjenjuje obzirom na Merkur (stanje uma).com/portraits/c2bYEDS9GF8M. pa bi to moglo da se poveze s tvojom uvodnom storijom :) A gdje je razlika izmedju vitalnih Metuzalema i onih koji su jednostavno dugovjecni. Tako er su za procjenu samog zavr etka ivota kao to napisah ranije va na dva polja: 4. :ne zna: mada i u najboljem slucaju jednostavno mi ta pomisao nije bliska. ali nemaju tu srecu da budu zdravi. ne znam.. ali nemaju tu srecu da budu zdravi. uglavnom porto nakon ru ka. on pak tvrdi da je to to ne pije alkohol jedan od najja ih imbenika njegove dugovje nosti. :eek: ima konjunkciju Sunce asc pa 120 Ju u 8. ali stvarno ne vidim neku ljepotu u tome. bas naprotiv......03..astrotheme.. n.. :) Za zdravlje se gleda os 6. Ljudi se uvijek cude nad tom mojom izjavom. lucidni i slicno? Pretpostavljam da misli na starost zajedno s bole inom u odnosu na starost bez nje. gdje se takav mentalni sklop vidi u karti? :ne zna: Fish 1968 05. gdje se takav mentalni sklop vidi u karti? :ne zna: Mislim da ti prije svega nema jasan stav o smrti op enito (tvoje Sunce je u konjunkciji s Merkurom i opoziciji s Neptunom u 8... ali eto gledam njenu kartu... Tko zna koliko je love davala ekipa iz duhanske industrije za tu reklamu? A gdje je razlika izmedju vitalnih Metuzalema i onih koji su jednostavno dugovjecni. a do smrti je pila vino.2009.htm) do ivjela je 122 godine..gemini 05. Ljudi se uvijek cude nad tom mojom izjavom.. mozda je to neki strah da ne budem stara a bolesna i da se ne mogu starati sama o sebi. Tomoji Tanabe (http://www. E a vidis ja uopste nemam tu zelju da zivim tako dugo. pu ila je do 117. ne znam.03. Da. :) 62 .. :ne zna: mada i u najboljem slucaju jednostavno mi ta pomisao nije bliska.Evo i dvije natalne karte dugovje nih ljudi: Jeanne Louise Calment (http://www.najstariji mu karac na svijetu po Guinessovoj knjizi. polje (raspad fizi kog organizma).htm) . polje. ali stvarno ne vidim neku ljepotu u tome.astrotheme.2009.12. mozda je to neki strah da ne budem stara a bolesna i da se ne mogu starati sama o sebi. Npr..

polju) to ujedno i lijepo opisuje ovu koli inu "ne zna" u tvom postu. mozda je to neki strah da ne budem stara a bolesna i da se ne mogu starati sama o sebi. a ako je neskladan :eek: eno ga vec se vidim.03. ali stvarno ne vidim neku ljepotu u tome. :) Cuj o smrti. imam neke cudne osjecaje. ne znam. Npr. dobro je ako je Merkur jak u skladnom aspektu s Saturnom jer onda takav um dugo zadr i racio..2009. :ne zna::D kad neko kaze da se boji smrti.03.. Ljudi se uvijek cude nad tom mojom izjavom.... :nono: to je jedini jasan stav u mom zivotu :lol: Nemam problem s tim. 11:01 E a vidis ja uopste nemam tu zelju da zivim tako dugo. 22:00 63 .. pa moras trpjet cijeli zivot True :) A lucidnost koju spominje se procjenjuje obzirom na Merkur (stanje uma). kad umres umres. a ovako kad umres barem ne patis :) al dosta puta razmisljam o smrti. pa moras trpjet cijeli zivot. bolest.. ali vec starost.2009. zbog cega bi se trebalo je bojat :confused: prije se bojim neke bolesti ili neke nesrece. polja) ari te T-kvadrata s ovom opozicijom. nego vise radi bliznjih :ne zna: ne znam zbog cega tako mislim :) n. zbog cega bi se trebalo je bojat :confused: prije se bojim neke bolesti ili neke nesrece. kazem sebi da nikad nebi voljela dozivjeti toliku starost :ne zna: :rolleyes: odnosno nebi voljela biti stara :cerek: ili kad neko kaze da se boji smrti. bas naprotiv. nema tu puno price.Tako er Saturn (strah) je zajedno s Jupiterom (vladar 8. kad vidim starije ljude... :ne zna: mada i u najboljem slucaju jednostavno mi ta pomisao nije bliska. Bosanka_88 06... imam cudnu viziju sebe kako baljezgam pod stare dane.03. gdje se takav mentalni sklop vidi u karti? :ne zna: :top: takodjer i kod mene je tako. ne bojim se radi sebe.2009. :rofl: Eoja 24.gemini 06... 14:51 Mislim da ti prije svega nema jasan stav o smrti op enito (tvoje Sunce je u konjunkciji s Merkurom i opoziciji s Neptunom u 8.

sto naravno ima smisla kad znamo simboliku Marsa.. (Orijentalna planeta je ona koja se prva dize prije Sunca).2010.htm Dorée 08. bolescuga. kuci me najbolje opisuje po tom pitanju :p. Ja sam to gledala nedavno po kartama raznih dugovjecnih ljudi i ljudi kratkog zivota. pogotovo konjukcija ukazuju na zdrave ljude i to da imaju dosta fizicke snage. Voljela bih da ostarim skupa s mojim suprugom . kada vise nisam mogao da radim nista od onoga sto me cinilo covjekom kakv jesam.jer se uvijek motaju oko Sunca . Mislim da je njeno rezoniranje to da su oni tako cesto orijentalni . konjukcija Jupiter Saturn u 1.svakodnevnih nevolja. 8 . Ja sam pak vise tip ''zuti zutuju''. presudio sam sam sebi.net/old.mislim da stite covjeka od velikih brodoloma (4 . 16:07 Meni je mislim Suspirum rekao da u ivjet dugo:zubo: Od ovih aspekata imam: 64 . teske operacije. i dobri aspekti Sunce Mars. ja sam vise za opciju da bolju srecu donosi ako su polja 4. 6 . gubitak djeteta. kaze da ljudi kratkog zivota jako puno imaju orijentalni Mars. kao sto se moze vidjeti u tom clanku (na engleskom je). ali ''normalno''. UpsyDaisy 08. Isto tako i Mjesec u Strijelcu.Hemingvej recept. Zna li mozda netko nesto vise o tom?) Isto tako. http://www.velikih zivotnih tragedija. u slucaju izuzetno loseg zdravlja (vrlo tesko se nosim s bolescu i fizickim ogranicenjima) . npr. misljenja je da je orijentalni Uran znacajan sto se tice dugovjecnosti. aspektima i uticaju. (Jedino mi nije jasno zasto ona zanemaruje Merkur i Veneru kada su orijentalni. lomovi ovisno o planeti. a ima popis i jos nekih elemenata (puno planeta u zemlji i u fiksnim znacima). sudbinskom polju. I pored ociglednih prednosti Jupitera kao bona fortune u 8. slabog zdravlja.06. i definitivno mi je ovo za Mars ispalo puno cesce statisticki nego ovo za Uran. 6. ono da budem sposobna brinuti o sebi i da ta starost ne bude svakodnevni niz tjelesih i dusevnih patnji.2010.da to onda ne cini nikakav faktor? Sto mi je malo cudno. partnera. Medjutim.Nemam nista protiv da ostarim.teskih porodicnih tragedija..on pak ima dosta dobre pokazatelje vitalne energije (Sunce konjukcija Mars u Strelcu). 8 i 12 potpuno prazna . 12 . 02:15 Ova zena (Nizozemka) za ciji sajt dajem link. Ima sasvim vitalnih i srecnih starijih gradjana :mig:.astromarkt.od raznih udaraca sudbine).06. Po vlastitim iskustvima.

polju i imam 4.valjda jer mislim da u bit stara i nemo na.ni ja ne elim ivjet dugo tipa 100 godina.planete u lavu Zapravo.polja saturn u 8.:ne zna:.polju .bolesna i kakva mi korist.sunce u 4.(dispozitor merkur u lavu ) trigon sunca s vladarem 9.:zubo: Valjda nisam offtopic 65 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.