BÀI T P HOÁ H C 11NC

ANKEN I. Lí thuy t v anken: C©u 1: Ch n câu tr l i úng : A. Anken là nh ng hydrocacbon mà phân t có ch a m t liên k t ôi C=C B. Anken là nh ng hydrocacbon mà CTPT có d ng CnH2n, n u 2, nguyên. C. Anken là nh ng hydrocacbon không no có CTPT CnH2n, n u 2, nguyên. D. Anken là nh ng hydrocacbon m ch h mà phân t có ch a m t liên k t ôi C=C C©u 2: Công th c t ng quát c a Anken là: A. CnH2n+2(n•0) CnH2n(n•2) CnH2n (n•3) CnH2n-6(n•6) C©u 2: i u ki n anken có ng phân hình h c? A. M i ngt cacbon liên k t ôi liên k t v i 2 ngt ho c nhóm nguyên t b t k B. M i ngt cacbon liên k t ôi liên k t v i 2 ngt ho c nhóm ngt khác nhau C. M i ngt cacbon liên k t ôi liên k t v i 2 ngt ho c nhóm ngt gi ng nhau D. C A, B, C. C©u 4: Nh ng ch t nào sau ây không có ng phân hình h c : A.CH3CH=CHCH3 B.CH3CH=C(CH3)2 C.CH3CH=CHCH2CH3 D. C A, B,C C©u 5: Cho X là 4-metylhexan-2; Y là 5-etylhepten-3; Z là 2-metylbuten-2 và T là 1-clopropen. Các ch t có ng phân hình h c là: A. X, Y và Z B. X, Y và T C. X, Z và T D. Y, Z và T C©u 6: Có bao nhiêu anken C5H10 có ng phân hình h c? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 7: H p ch t C4H8 có bao nhiêu ng phân? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 C©u 8: Ch t A có công th c c u t o: CH2=CH(CH3)-CH(Cl)-CH3 có tên g i là: A. 2-metyl-3-clo but-1-en B. 3-clo-2-metyl but-1-en C. 2,3-metyl,clo but-1-en D. 3,2-clo, metyl but-1-en C©u 9: Cho anken có tên g i : 2,3,3-trimetylpent-1-en .CTPT c a anken ó là : A. C8H14 B.C7H14 C.C8H16 D. C8H18 C©u 10: Anken tr ng thái khí có s nguyên t C t : B. 2 p 4 C. 4 p 10 D. 10 p 18 A. 1 p 4 C©u 11: Ch t nào sau ây khi tham gia ph n ng c ng h p v i HX (X là halogen) ho c HOH không tuân theo qui t c Maccopnhicop: A. CH3-CH=CH2 B. CH3-CH2-CH=CH2 C. CH2=CH-COOH D. CH=C-CH3 C©u 12: M t hi rocacbon m ch h A tác d ng v i HCl t o ra s n ph m có tên g i là 2-clo-3-mêtyl butan. Hi rocacbon ó có tên g i là: A. 3-mêtyl buten-1 B. 2-mêtyl buten-1 C. 2-mêtyl buten-2 D. 3-mêtyl buten-2 C©u 13: Monome c a s n ph m trùng h p có tên g i là polipropilen (P.P) là: D. CH2 =CH-CH3 A. (- CH2-CH2-)n B. ( -CH2(CH3)-CH-)n C. CH2 =CH2 C©u 14: Có th nh n bi t Anken b ng cách : A. Cho l i qua n c B. t cháy D. Cho l i qua dung d ch n c Brôm C. Cho l i qua dung d ch axit C©u 15: Chú ý nào sau ây c n tuân theo i u ch C2H4 trong phòng thí nghi m t C2H5OH: A. Dùng m t l ng nh cát ho c á b t cho vào ng nghi m ch a h n h p C2H5OH và H2SO4 tránh hi n t ng sôi quá m nh trào ra ngoài ng nghi m. B. Không thu ngay l ng khí thoát ra ban u, ch thu khí sau khi dung d ch chuy n sang màu en. C. Khi d ng thí nghi m ph i tháo ng d n khí ra tr c khi t t èn c n tránh n c trào vào ng nghi m gây v , nguy hi m. D. T t c úng C©u 16: Ch t nào sau ây có th dùng i u ch tr c ti p etilen? A. CaC2 B. C2H5OH C. Al4C3 D. T t c u úng C©u 17: i u ch etilen ng i ta i t : A. khí cracking d u m B. h n h p c a r u etylic v i axit H2SO4 c nhi t 170oC C. các Ankan t ng ng sau ó tách hi ro D. c 3 cách A, B, C

Lê V n Quy n

1

c i u ch tr c ti p t ch t nào sau ây? C©u 19: Nh a P.CH = CH . CH 2 = CH ± CH .E(polietilen) A. pent-1-en. 1< T < 2 D. 16.4. Bài t p v anken: 1. C4H8 B.5mol D. 1 lít ch t ó có kh i l ng 1.68 (l) và 18 (g) Câu 3: t cháy hoàn toàn m gam h n h p g m C2H4 .C2H4 C3H6 C.2 l D. C3H6. 0. Công th c phân t c a 2 olefin là: (Bi t r ng olefin ch a nhi u cacbon h chi m kho n 40-50% v th tích c a A) A. D n h n h p s n ph m cháy qua H2SO4 c thì th tích khí gi m h n m t n a. ng i ta thu c 16. C3H6 . pent-1-en.3mol Câu 3: Cho etilen vào bình ch a brom l ng t o ra 1.C3 H6 D. C2H6 D. A.075M. 1. 100% D. 0.C = CH 2 CH 3 C.4 (l) và 9 (g) C. T =2 B. C4H8 ho c C3H6.4 l B. pent-2-en. C5H10 C2H4 b. C2H4. t cháy 7 th tích Ac n 31 th tích oxi ( ktc). C2H4 C. C. C4H8 D.2. A có th làm m t màu dung d ch brom và có th k t h p hi ro t o thành m t hi rocacbon no m ch nhánh. T < 1 Câu 7: H n h p khí A( ktc) g m 2 olefin.2 mol H2. B. pent-2-en. K t qu khác 2. 2-metylbut-1-en. 30% và 70% B.4 gam H2O. Bi t th tích các khí o kc. anken C.C3 H6 C4H8 D.68 (l) và 9 (g) B. A.C2H4 C. Ph n tr m kh i l ng c a 2 olefin là: A. thu h n h p B. 1120ml C.25mol C.72 lít h n h p khí g m 2 olefin ( u có s C < 6) l i qua n c brom d th y kh i l ng bình t ng 16. C4H8 C2H4 B. 2-metylbut-2-en. C3H6 B. ( ktc) thì th tích CO2 và kh i l ng n c t o ra là: A.3 mol C2H4 và 0. D. Công th c phân t 2 olefin là: A. C4H8 Câu 2: Cho 11. C5H10 Câu 5: Khí t m t th tích hi rocacbon A c n 6 th tích Oxi và sinh ra 4 th tích CO2. 1164ml c Câu 5: H n h p A g m 0.ibrometan.BÀI T P HOÁ H C 11NC C©u 18: Mu n i u ch n-pentan ta có th hi ro hóa nh ng anken nào? A.72 lít CO2 ( KTC) và 5. 2.6 lít m t ch t h u c th khí. ankadien A.4. C ng: Câu 1: Cho 6.8 lít CO2 và 13.1210ml B. A. Tính V. 35. V y. C4H8 C. Ý ki n khác II.2lít h n h p g m 1 anken và 2 ankan i qua bình ng n c brôm th y làm m t màu v a 200ml dung d ch Br2 1M. C4H8 thu c 6. ankin D. ankan t cháy hoàn toàn 5. a.5% và 64. C2H4. Hi u su t ph n ng gi a etilen và hi ro là: A.875g. 3.5g h i n c.2g D. C2H4.5g Câu 4: Khi t 5. m có giá tr là : A. T t c u không úng Lê V n Quy n 2 . 50% VÀ 50% D. T ng s mol c a 2 ankan là: A. 50% C.5% C. 1102ml D. 0. un nóng h n h p A có Ni làm xúc tác.CH 2 . Tìm công th c phân t c a ch t h u c trên. CH 3 .5 (g) D. 22. X thu c dãy ng ng: B.8 (l) và 13. 22.8 gam.6 lít h n h p Câu 2: H n h p 2 anken th khí có t kh i h i so v i H2 là 21. A. 6. 4g C.11.24 l C. t cháy: Câu 1: t cháy hoàn toàn 1 hi rocacbon X b ng 1 l ng v a oxi.2mol B.6g B. T l T = a/b có giá tr : A. 0. 3-metylbut-1-en. T = 1 C. H n h p B làm m t màu v a 2 lít dung d ch Br2 0. CH 3 . Tính th tích etilen ( kc) ã tác d ng v i brom bi t r ng sau khi cho vào th y bình brom t ng thêm 14g. CH 2 = CH ± C = CH 2 CH 3 t cháy h n h p A thu c a mol H2O và b mol CO2 Câu 6: H n h p A g m m t ankan và m t anken. C2H2 B.CH 3 CH 3 D. 1. .CH 3 B. Cho 1680 ml X l i ch m qua dung d ch Br2 th y làm m t màu v a dung d ch ch a 4g Br2 và còn l i Vml (các th tích o kc).72 l Câu 4: H n h p khí X g m m t ankan và m t anken. pent-1-en. 75% B.

Tính % th tích m i khí. Khi t cháy hoàn toàn Y thì kh i l ng n c sinh ra là: A.76 gam CO2.4 (g) C. 3.8 lít 3.18g H2O.1g. 93.40% .78% B. t cháy h n h p ó thu c 0. C3H6 C. Lê V n Quy n 3 . 96. B.44g CO2 và 0. t cháy hoàn toàn X thu c1. C2H6 D. Bi t 0.2 lít A.BÀI T P HOÁ H C 11NC Câu 6: A và B là 2 anken có phân t kh i g p ôi nhau.60% C.36 lít ( ktc) h n h p ó thì thu c bao nhiêu lít CO2? C. V y. D n l ng CO2 nói trên vào bình ng 200ml dung d ch KOH 2. propan. Khi hidro hoá A. a. 5.28% D. 55% D. C3H6 và CH4 b.72 (g) Câu 2: Sau khi tách hidro c a h n h p etan và propan t o thành h n h p etilen và propilen. M t anken tác d ng v i brom cho s n ph m c ng ch a 74. C3H6 và C6H12 C.6 (g) B.42g h n h p khí g m nit và m t hi rocacbon chi m th tích 336cm3 ( ktc). Thành ph n% th tích c a h n h p ó là : A. Xác nh CTPT c a X.24 lít m t h n h p khí A ( ktc) g m etan. C2H4 B. N u t cháy khí còn l i s thu c m t l ng CO2 và 3. CTPT c a chúng là: A. C2H4 và C2H6 B. 6. 50% B. % th tích c a etan trong h n h p u là: A. 10. C2H4 và C4H8 B.07% brom theo kh i l ng. b. propen s c vào dung d ch brom d . 6. (Bi t X ch có th c ng h p m t phân t brôm) A. C4H8 và C8H16 D. 7. Kh i l ng c a 6.24g H2O. Kh i l ng trung bình c a h n h p etilen và propilen nh h n h n h p u là 6.344. B thu c 2 parafin C. Tách: Câu 1: Khi dehidro hoá ankan X ta c anken Y. 0. c.6 lít hidrocacbon thu c 11. t cháy 3. Hãy xác nh n ng mol các ch t trong dung d ch sau ph n ng.2 (g) D. 2. C3H6 và C3H8 C. th y kh i l ng bình t ng thêm 2.50% . Câu 4: Tìm CTPT trong các tr ng h p sau: a. T ng h p: Câu 1: T kh i h i c a h p ch t X có công th c CxHy so v i H2 b ng 14.55% C. C3H6 và C4H10 D. C6H6 Câu 2: T kh i h i c a h n h p khí C2H6 và C3H6 i v i hi ro là 18. V y. t cháy 5.08 lít D.72 lít B.45% 4.6.2 lít CO2 và 9g H2O (các th tích khí o ktc) b.55%. 80% Câu 3: Cho 2. A và B là: A. 20% .36 lít( ktc) h n h p khí g m m t ankan và m t anken i qua dung d ch brôm th y có 8g brôm tham gia ph n ng. a.6M.45% . C5H10 và C10H20 Câu 7: Cho 3. 11. 3.72 lít( ktc) h n h p ó là 13g. D theo t l mol 1:1 c h n h p có t kh i i v i oxi là 3.

dd Br2. C4H6 và C5 H8 D.metyl hex-5-in Câu 8: Ch t nào sau ây có kh n ng ph n ng v i AgNO3/NH3? C. C2H2 C.metyl hex-1-in D. C6H6 Câu 11: Dung d ch nào là thu c th c a C2H2 : A. d2 HCl . C2H6.clo-4.clo-4.2g H2O. d2 KMnO4 C.anken B. C. H2 .3-metylpent-4-in C. 3 C. CuCl trong dung d ch NaCl C.CH3 A. ta dùng các thu c th : A. 5 A.CH3 Câu 5: Cho 0. 3. dd AgNO3/NH3. H2O v i t l s mol CO2:H2O là 2. d Br2 . C3H6 Câu 3: Có bao nhiêu ng phân ankin có công th c phân t C5H8 ? D. C4H6 C. ankin Câu 2: Khi t cháy m t hi rocacbon X ta thu c CO2.3 mol h n h p g m propin và ankin X ph n ng v a v i dung d ch ch a 0. Công th c phân t 2 ankin là: A. Ch t X là: A. 4. Các hi rocacbon này thu c dãy ng ng nào? D.metyl hex-2-in C. H2 .C. 11 Câu 6: Cho ankin : CH3-CH(C2H5)-C CH. Hoá h i hõn h p X ki n tiêu chu n) r i d n qua bình dung d ch Br2 (l y d ) thì th y kh i l ng bình t ng 8. C2H5OH C. Là hi rocacbon không no có ch a 2 liên k t ôi C. C2H2 Câu 4: t cháy m t ankin m ch h X thu c l ng n c có kh i l ng úng b ng kh i l ng X ã em t. Pent-2-in A. d AgNO3/NH3 0 Câu 10: Ph n ng trùng h p ba phân t axetilen 600 C v i xúc tác than ho t tính cho s n ph m là : A. 3 B. d2 KMnO4 2 2 2 D. 8 B.C2H4 B C6H10 C.anka ien C. Là hi rocacbon không no B. C3H6 D.2 mol AgNO3 /NH3 .B.CH3 D. CH | C . C5H8 và C6H10 Lê V n Quy n 4 . Pent-1-in c 5.2g CO 2 v 10. 3-etylbut-1-in D. But-2-in D.clo-3. CH | C . 5 D. Al4C3 D.6 lít ( o i u Câu 6: M t h n h p X g m 2 ankin là ng ng k ti p nhau. C4H6 B. CaC2 B. A là h p ch t nào d i ây? B. C4H8 c 22g CO2 và 7. Lí thuy t v ankin: Câu 1: Hi u nh th nào v ankin : A. Axetylen B.CH2 . d HCl . d2 Br2 . 4 Câu 4: Có bao nhiêu ng phân ankin có công th c C6H10 không t o c k t t a v i dd AgNO3/NH3? A. C3H4 C. CuCl2 trong dung d ch NH3 Câu 12: phân bi t 3 khí: C2H4. CTPT c a ankin là: Câu 3: t cháy hoàn toàn 1 ankin ( kc) thu A. X là hi rocacbon nào sau ây? A. D. 9 C. B. C6H8 A. Buta-1. N i thu tinh C. CO2 . Là hi rocacbon không no có ch a nhi u lo i liên k t kép Câu 2: Hi rocacbon A là ng ng c a axetilen. 2-etylbut-3-in B.6 gam. NaOH . d2 HCl B. CTCT c a X là gì? C. But-1-in Câu 9: C2H2 và C2H4 ph n ng c v i t t c các ch t trong dãy nào sau ây? A.(CH2)2 . CuCl trong HCl B. 3-metyl-3-clo hex-1-in B. CH | CH B. C3H6 D.8g H 2 O. But-1-in C. Câu 13: Ch t nào sau ây có th dùng i u ch tr c ti p axetilen? A. C5H7 D. AgNO3 trong dung d ch NH3 D. 10 D. 4 C. Bi t X có kh n ng tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 t o k t t a. C A. C5H8 D. But-2-in D.BÀI T P HOÁ H C 11NC ANKIN I.ien B. Hàn và c t kim lo i D. Xì s n lên t ng II. 3-metylpent-1-in Câu 7: G i tên c a h p ch t sau theo IUPAC CH3-CH2-CH(CH3)-CHCl-C | CH A. T t c u úng Câu 14: èn xì axetilen ±oxi dùng làm gì ? A. C2H2 và C3H4 B. Là hi rocacbon không no có liên k t ba trong phân t A. Tên g i c a ankin này là: A. 6 ng phân C4H6 là: Câu 5: T ng s A. CH | C . 3. Hàn nh a B. dd KMnO4. 2 B.3. C2H4 B. Dd Br2. Bài t p v ankin: Câu 1: t cháy hoàn toàn 4 hi rocacbon m ch h trong cùng m t dãy ng ng thu c 35.C u úng A. C3H4 và C4H6 C. C2H2. B.

C. 25%.2g D. Ankan ien không có ng phân hình h c.4g. 2 C. C2H2.C A.48 lit ankin( kc) thu c 7. C4H6 c 10. 16.3mol B. 13.3 mol H2 c d n qua ng ng b t Ni nung nóng thu c h n h p Y g m C2H6. 65g D.64g B. CnH2n-2(n u 3) D. Kh i l ng brôm tham gia p là: A.2g H2O .2g. Ph n 1 em t cháy hòan tòan thu c 3. hi rocacbon m ch h có 2 liên k t ôi liên h p C. CnH2n(n u 2) C. 0. 70g C. C2H4 C. 21. 80%.BÀI T P HOÁ H C 11NC Câu 7: t cháy 6.C2H6 và C3H6 Câu 19: M t hi rocacbon A m ch h . C A. t cháy hoàn toàn X thì th tích khí CO2 sinh ra b ng th tích O2 c n dùng t cháy h t X. 0.8g H 2 O. CTPT c a 2 Hy rô cacbon trong X là: B.1 mol ankin này r i t cháy thì s mol n c thu c là: A.8 gam H2O. B. S ng phân m ch h c a A là: A. 4 D. C3H4 C.2 mol n c. C4H8 ANKAN IEN I. 3.C2H2 và C3H4. Lê V n Quy n 5 . A. hi rocacbon m ch h có 2 liên k t ôi trong phân t D. C2H4. 9g B.45 mol kc i qua bình ng n c Brôm d . 6 lít A.1 g k t t a.54g D. V có giá tr là: A. th khí. 74g Câu 14: t cháy hoàn toàn 4. 6.96%. th tích metylaxetilen b ng 1.2 gam D.24 lít C.55mol D.4g C. 1 B. 7.1617 lít axetilen( ktc) v i hi u su t 95% c n l ng CaC2 ch a 10% t p ch t là: B.4g H2O.72 lít B.75 mol C.48 lít C. 6. Công th c phân t c a hi rocacbon ó là gì? A. Ph n 2 d n qua dung d ch Br2 d thì l ng Brôm ph n ng là bao nhiêu? A. C2H6 B. N u hi ro hoá hoàn toàn 4.48 lit ankin này r i t cháy thì l ng n c thu c là: A.9 gam H2O. C3H8 B. N u hi ro hoá hoàn toàn 0. 31. 0. 17.6g Câu 17: A là m t hi rocacbon. 0.6g Câu 15: Chia h n h p ankin C3H4 và C4H6 thành 2 ph n u nhau. Kh i l ng c a V lít khí này b ng 2 l n kh i l ng c a V lít khí N2 cùng i u ki n nhi t . 20% B. C2H2 và H2.65mol B.36 lít Câu 10: H n h p X g m propin và but-2-in l i th t ch m qua bình dd AgNO3/NH3 d th y có 44. 5 C. 6 B. C. K t qu khác. T t c s n ph m cháy cho h p th Câu 8: t cháy hoàn toàn V lít ( kc) m t ankin thu h t vào bình n c vôi trong th y kh i l ng bình t ng 50. T t c s n ph m cháy cho h p th vào h t dung d ch n c vôi trong th y kh i l ng bình t ng 25. K t qu khác Câu 11: t cháy hoàn toàn 0.6mol Câu 12: H n h p X g m 0. Ankan không có ng phân hình h c. C4H10 D. 3 Câu 4: i u kh ng nh nào sau ây không úng? A.C4H8 và C5H10 D.8 gam B. 6. 6.44 lít khí h n h p g m m t ankin và 1 ankan th y có 8. 68. C2H2. 0. K t qu khác. CnH2n+2(n u 2) B. Câu 13: Cho 13. %V m i khí trong h n h p X là: A. 75% C.4 gam C. Anken có ng phân hình h c.72 lít D.96 lít khí thoát ra kc. có c u t o g m 2 liên k t ôi B. D. CnH2n-2(n u 2) Câu 3: S ng phân ankadien c a C4H6 là: A. 3. 12 lít Câu 9: t cháy hoàn toàn Vlít ( ktc) m t ankin thu c 5. 0. 14.4mol C. 3 Câu 18: H n h p X g m 2 Hy rô cacbon k ti p nhau trong dãy ng ng. S mol ôxi c n dùng t cháy h n h p Y là: A. C5H12 D. áp su t.2 mol C2H2 và 0. Lí thuy t v anka ien: Câu 1: nh ngh a nào sau ây là úng nh t ?Anka ien là h p ch t : A.1 mol ankin c 0.75 th tích h i A có cùng kh i l ng trong cùng i u ki n. 3.8 gam Câu 16: i u ch 5. 0. hi rocacbon có công th c chung CnH2n-2 Câu 2: Công th c t ng quát c a Anka ien là: A.44 lít D. B.72 lít khí ( ktc) 2 hidrocacbon cùng dãy ng ng t o thành 39. C3H8.08 gam CO2 và 0.04% D. 0. 2. 4. V có giá tr là bao nhiêu? B. C2H6. Công th c phân t 2 hidrocacbon là: A.5mol D.6 gam CO2 và 10. 15g C.

Buta-1. But-2-en tác d ng v i hi ro clorua C.ien B. C II.2.2g B. Tecpen là s n ph m trùng h p c a iso-pren.T tinh b t.2g D.5 imetylhept-en D.ibrom but-1-en B.4.8g. Câu 8: i u ch cao su buta ien (cao su buna ) ng i ta dùng nguyên li u có s n trong thiên nhiên. iso-pren C. Kh i Câu 4: t cháy 21 gam h n h p X g m buta-1. 33. Tecpen th ng g p c trong gi i ng v t và th c v t. 11. 432kg c 21. 75% C.5. hoa C. lá B.33% D.6 gam H2O.1 s n ph m B. C4H6 và C5H8 B.C2H4 và C3H6 B. 11.ien l n l t là : A. t l 1 : 1 B. T t c các b ph n trên Câu 5: Tecpen có ngu n thiên nhiên nào? A. Th y brom p h t 6.BÀI T P HOÁ H C 11NC D.3.C A. S n ph m chính là: A. n u 2 B. Tecpen là tên g i c a nhóm hi rocacbon không no có công th c chung (C5H8)n. B.3.2-etyl-5-metylhexa-3. 3 s n ph m D. C3H4 và C4H6 Câu 2: Cho 0.8g và 10. C u úng.5.6g và 10. K t qu khác KHÁI NI M V TECPEN Câu 1: Công th c chung c a tecpen là: A.67%. B. Hai ankadien là: C. C6H10 và C7H12 D. 2 s n ph m C. 66. 9g và 7. 400kg B.33%.ien tác d ng v i hidro clorua Câu 10: Trong công nghi p bata-1. Butan tác d ng v i Cl2. B.ien trong i u ki n nhi t .T d u m .ien và petan-1.imetylhepta-1.3.ien C. 5-etyl-2-metylhexa-1. Câu 4: Tecpen và d n xu t ch a oxi c a tecpen t p trung các b ph n nào c a th o m c: A.3.ien và petan-1.76g và bình 2 t ng 19. 25%.3. Lê V n Quy n 6 . C3H6 và C4H8 D. ng v t B. Câu 9: Ph ng pháp i u ch nào d i ây giúp ta thu c 2-clobutan tinh khi t h n c ? A. (C5H8)n. Th c v t C.3. 1. n u 2 D.3.72l hh ( kc) i qua dd brom d .ien thu l ng c a buta-1. But-1-en tác d ng v i hi ro clorua D.1. C. C. K t qu khác Câu 2: Chon câu úng: A. Khoáng s n D. 86. 420kg C. ta có th thu c t i a bao nhiêu s n ph m? A. 2. %V c a A và B trong X là: A.ien c i u ch tr c ti p t : A. S n ph m cháy l n l t qua bình 1 ng H2SO4 c và bình 2 ng KOH khan thì th y kh i l ng bình 1 t ng 5. Hai h p ch t ó là: A. C A và B úng Câu 6: Câu nào không úng? A. ó là nguyên li u nào sau ây? D.6g và 10.4-tetrabrom butan D. 240kg D.ien p v i dd brom theo t l mol 1:1 . Cho 6. xenluloz . Câu 5: Cho anka ien có công th c c u t o : ch nh p2s n CH2=C-CH=CH-CH-CH3 CH3 C2H5 Tên g i c a anka ien trên theo danh pháp IUPAC là : A.n-butan B. Bài t p v anka ien: Câu 1: t cháy hoàn toàn 2 hi rôcacbon k ti p nhau trong dãy ng ng. Tinh d u th o m c không ch a d n xu t ch a oxi c a tecpen D. B. CnH2n-2 . C5H8 và C6H10 Câu 3: T 736 kg ancol etylic có th i u ch c bao nhiêu kg cao su buna? A. K t qu khác. chi u sáng. A.3.3.2g C.4 mol h n h p 2 ankadien ng ng liên ti p qua dd Br2 d th y bình Br2 t ng 28. (C10H16)n .10. r D. trong kem ánh r ng có tinh d u b c hà.4g. C A. Anka ien lien h p khi tham gia ph n ng c ng theo t l mol 1:1 thì thu ph m c ng 1-2 và 1-4.C2H2 và C3H4 C.ien Câu 6: Khi th c hi n ph n ng trùng h p Buta-1. Không xác nh. Trong lòng tr ng có retinol. 2.3.T than á và á vôi. n u 10 C. 4 s n ph m Câu 7: Buta-1.13. áp su t và xúc tác thích h p.4.2g Câu 5: H n h p x g m m t anka ien liên h p A th khí và 1 ankan B.67% B. r u etylic D.3.3. A.32g.ibrom but-2-en C.

Cis-3-clo-2-brombut-2-en C©u 6: Khi c ng HBr vào 2-metylbut-2-en theo t l 1 : 1. 5 C. Caroten và licopen là các s c t c a cà chua chín và cà r t. B. ta dùng ph ng pháp: A. CH 3 CH =C(CH 3 ) 2 (3) . Ch ng c t lôi cu n h i n c. 2 C.BÀI T P HOÁ H C 11NC C. (4) v (5) D. Ch ng c t lôi cu n h i n Câu 8: Xác nh s n v isopren c a h p ch t : c. Ta th y: A.3-brom clo-2.(1). 2-metyl but-2-en D.Có mùi th m c bi t Câu 11: Khi cho t t t ng gi t d2 Br2 vào ng nghi m ch a n c ép qu cà chua . B. CH 3 . 4 A. 2 C. Chi t C. K t tinh D. 3 B. s l ng s n ph m thu c là bao nhiêu? A. But-2-en C©u 3: S ng phân m ch h có công th c C5H10 là: A. 1 i u ch m t s h p ch t c a tecpen có trong th o m c. i u ch tinh d u theo ph ng pháp ch ng c t lôi cu n h i n c. 3 D. Cis ± but ± 2 ± en B. Dung d ch Br2 m t màu. T t c úng. cis-2-brom-3-clobut-2-en D. B. Câu 9: BÀI T P B SUNG C©u 1: Cho cc ch t sau: CH 3 . D. ng i ta d a vào tính ch t Câu 10: nào c a tecpen? A.Ch ng c t phân o n. 2 C. (3) v (4) C©u 2: Hi rocacbon có công th c phân t C 4 H 8 và có tính i x ng phân t cao nh t trong s các ng phân m ch h có tên g i nào sau ây? A.CH = CH 2 (1) . 1 B. 2. 8 D. D.Nhi t sôi th p B.CH = CHCl (2) . 3 D.Brom-3. Limomen có trong tinh d u lá húng qu D.buten C. 3 D.clobut-2-en B. 1 B. Ban u dung d ch không màu sau ó chuy n thành dung d ch màu nâu . Ch ng c t phân o n B. Câu 7: Ph ng pháp th ng dùng khai thác tecpen t th c v t: A. K t qu khác C©u 4: C5H10 có bao nhiêu /phân anken khi c ng v i HCl t o sp trong ó clo liên k t v i cacbon b c 3? A. CH3 C=C CH3 (4) CH3 C=C Cl (5) C2H5 Ch t có C2H5 C2H5 H ng cis-trans là: A. Dung d ch có mùi th m. 2. (4) v (5) C.Kh n ng d bay h i D.(2). C. Dung d ch xu t hi n k t t a. Trans ± but ± 2 ± en C.(2). 4 ( c. 4 C©u 5: c tên h p ch t sau theo danh pháp IUPAC CH3 C=C Cl CH3 Br A. Tính tan trong n c C. Ch n m t trong s các ch t sau lo i b Lê V n Quy n 7 .(1). (2) v (3) B. C.Ch ng c t bình th ng. ) th ng l n các C©u 7: i u ch etilen trong phòng thí nghi m t oxit nh .

Dd brom d C.8 lít CO2( ktc).5g C. Cho bi t hi n t ng gì x y ra? Cl2 C2H2 A. Khi t cháy hoàn toàn 2. Thành ph n monome C. 4g D. C5H10 D. B. 2. C3H6.6 gam Ba(OH)2 thì thu c l ng k t t a c c i.2 gam n c.6 lít h n h p 2 olefin là ng ng liên ti p h p n c (có xúc tác) Thu h n h p 2 r u này d ng khan r i chia làm 2 ph n b ng nhau. 100 gam D. C4H8.99 lít O2( ktc) thu c 16.6 lít D. 8. CTPT úng c a (X) là: A.C 3 H 6 Câu 9: i v i Ankin. vì s n ph m c a ph n ng là ClCH=ChCl không ph i là axit ho c baz .52g. B. 1 B. Ch có tên th ng m i Câu 17: M t h n h p X g m anken và H2. V có giá tr nào sau ây? A. sp4 Câu 10: Có bao nhiêu ng phân c u t o.48 lít C. 3 D. Công th c phân t c a 2 olefin là: A. 12g c 7. ) thu c s n ph m là isopentan? A. C4H8. Dd Br2. Qu tím không i màu vì x y ra ph n ng: CH CH + Cl2 Cl2CH-CHCl2 Câu 12: H n h p g m C2H4. V y. Ph n 1 ph n ng h t v i Na d thu c 840 ml khí. Giá tr a = 2 ng v i : A. qu tím chuy n sang màu vì x y ra ph n ng : CH CH + Cl2 2C + 2HCl C. sp B. Thành bình có nhi u mu i than. C5H10 c h n h p 2 r u.5g B. L y tay m mi ng bình và a ng n l a que óm vào g n mi ng bình. xiclopentan B. sp2 C. S ng phân v trí ó là : A. vinylaxetylen D.24lít khí X(dktc) v i l ng d oxi r i cho s n ph m cháy i qua dung d ch Ba(OH)2 d thì có 31. 2 C. Dãy ng ng c a X: A.96 lít Lê V n Quy n 8 . C5H10. D n toàn b khí CO2 v a thu c Câu 20: t cháy hoàn toàn h n h p 2 anken thu vào dung d ch Ca(OH)2 d thì thu c bao nhiêu gam k t t a? A.52g k t t a. C2H4 B. CTPT c a A là: A. Ankin D. xiclohexan Câu 15: Isopren có th c ng h p brôm theo t l s mol 1:1 t o thành các ng phân v trí. d th khí có công th c phân t d ng C x 1 H 3 x .B. 4. C3H6. 40 gam B. C2H2 . sp3 D. Anken C. C6H12 Câu 19: t cháy hoàn toàn a gam h n h p C2H4. C2H6. kh i l ng dung d ch còn l i nh h n kh i l ng dung d ch ban u là 20.72g và 2. D. C4H8 C. 3 B. 6 Câu 11: Th c hi n thí nghi m sau : thu vào bình nón ½ th tích khí C2H2 và ½ th tích khí Cl2 . Câu 18: Cho 5. C5H10 c n 24. CH 4 B. 2-metyl butadien-1. Không có hi n t ng gì x y ra. Xyclo ankan Câu 14: Công th c t ng quát c a hydrocacbon có d ng CnH2n + 2 ± 2a . 10.3 C. qu tím không i màu . nguyên t cacbon liên k t ba tr ng thái lai hoá nào? A. Sau khi l c k t t a. Dd KMnO4 loãng.C. H i a có giá tr bao nhiêu? A. C3H6 C. 20 gam C. tinh ch C2H6 ng i ta cho h n h p l i ch m qua : A. t cháy h t ph n 2 r i cho toàn b s n ph m cháy h p th vào bình ng NaOH d thì kh i l ng bình NaOH t ng 13.24 lít B. 5 D. dd AgNO3/NH3. Ti p t c a vào mi ng bình gi y qu t m t. C2H4. Dd NaOH d D. A. dd Br2. D. 5.BÀI T P HOÁ H C 11NC A. Câu 13 : t cháy hoàn toàn m t hi rocacbon X r i d n toàn b s n ph m cháy qua bình ch a CaCl2 khan và d2 NaOH thì th y kh i l ng các bình t ng l n l t là 0.2g. 4 C. dd KMnO4. C 2 H 4 C. Qu tím không i màu. C.C u trúc l p th B. 7. C3H6 B. 200 gam Câu 21: t cháy hoàn toàn V lít C3H6 ( ktc) r i cho toàn b s n ph m ch y h p th h t vào dung d ch có ch a 102. y bình b ng nút b c. Dd Na2CO3 d Câu 8: M t hi ro cacbon (X) B.Công th c c u t o c a các m t xích D. m ch h có công th c phân t C5H8 tác d ng v i H2 d (Ni.C 2 H 6 D.75 gam. C4H8 D. 4 Câu 16: Cao su isopren và cao su buna khác nhau ch : A. Ankan B.

4 lít CO2( ktc). Tính xem trung bình m t phân t Clo tác d ng v i m y m c xích . CTPT c a A & B là : A. Cho bi t công th c c u t o c a các r u? A. Gi thi t hi u su t c a t t c các lo i ph n ng u t 100%. 50128. Hexadiin-1. CH2=CH-OH. propan ien. C2H2 . C2H4 và C2H6 thành hai ph n u nhau. B. Công th c c a X là: A. em hi ro hoá hoàn toàn. Etilen.7744 lit 250C áp su t 1 atm ch a 1 ít Ni nung nóng bình m t th i gian thu c h2 khí Y. l n h n ho c nh h n y là còn ph thu c vào s mol m i ch t trong h n h p B Câu 23: Cho polivinyl clorua ( . Công th c phân t c a A: A. 4 D. 2 B. C2H5OH.2lít C. Gi thuy t r ng h s trùng h p n không thay i trong ph n ng.4g Câu 33: Trong m t bình kín dung tích không i ch a h n h p ôxi d và m t ankadien liên h p A theo t l th tích 9:1 nhi t to C và áp su t p atm.4kj Câu 25: t cháy hoàn toàn Vlít ( kc) m t ankin th khí thu c H 2 O v CO 2 có t ng kh i l ng là 92g. n u t cháy hoàn toàn 60ml h n h p A thì thu c 80ml CO2.4lít B. Câu 34: Cho V lít ( i u ki n tiêu chu n) h n h p khí g m 2 olefin liên ti p nhau trong dãy ng ng h p n c (có H2SO4 loãng xúc tác) thu c 6. t cháy hoàn toàn h B. em t cháy hoàn toàn thu c 22. Hexadiin-1. Sau khi hi rat hóa hoàn toàn h n h p A.4 gam n c. Hexadiin-1.45 gam h n h p A g m 3 r u. 5 Câu 24: Bi t 1 mol khí etilen cháy hoàn toàn to ra 1 nhi t l ng là 1423kj. S mol H2 tham gia p là : A. t cháy B.3g mu i axit.CH 2 -CHCl-) n tác d ng v i khí Clo ng i ta c m t polime có ch a 66. Ph n 2. Bi t VA = 3VB. C3H4 B. 11. C3H4 . B t tia l a i n t cháy h t A r i a nhi t bình v o t C thì áp su t trong bình lúc này b ng 21p:20 atm.77% Clo trong phân t . bi t dX/Y=0. penta-1. x có th b ng.96 lit hh X c n 36.729g mu i trung hòa và 0. ivinyl C. C2H4 Câu 29: Cho135ml h n h p khí A g m H2. C5H10 D. M t khác. M t ch t khác Câu 28: Trong m t bình kín ch a h n h p A gôm hi rocacbon X và H2 v i Ni. x > y C.4kj D. T t c u sai Lê V n Quy n 9 .6lít D. Các th tích o cùng i u ki n.5 B.3. CTPT c a hai hi rocacbon: A. CH3OH và C2H5OH D. V y.2g D.4 C. Nhi t l ng to ra khi t cháy 1 kg etilen là : A. sau ph n ng ch còn 60ml m t hi rocacbon duy nh t.1344 lít m t ankin A ( 273 c và 1 atm) r i d n t t c khí CO2 sinh ra vào dung d ch Ca(OH)2 thì thu c 0.325 gam B g m 6 ete khan. A. A. thu c 100 gam k t t a và kh i l ng dung d ch n c vôi sau ph n ng gi m 39.ien.75.08 lít O2 và s n ph m cháy khi cho qua P2O5 thì kh i l ng t ng 18 g. 0. Các ch t u th khí. C3H6 C. C3H8 C. C2H2 & C2H4 C. 3 C. 50281. N u cho s n ph m cháy i qua dung d ch Ca(OH)2 d . thu c h2 B g m 2 ba ch t h u c . CH2=CH-CH2-OH và C4H9OH C. Tr s c a m là: A. Câu 32: H n h p A g m Etan. 58. C2H4 B.ien. thu c 8.4kj B. B có cùng s nguyên t cacbon và có s liên k t pi h m kém nhau 1 n v .(các khí o ktc) a. C 2 H 2 0 Câu 26: Oxi hóa hoàn toàn 0.3. 0. 50812. B u sai D. D.8 gam CO2 và 5.3mol C.4kj C.8g C.CH 2 CHCl-.75g B. 50821. ch thu c x mol CO2 và y mol H2O. K t qu khác Câu 35: H n h p X g m 2 hidrocacbon A.2. Axetilen và Buta ien-1. C4H6 & C4H8 D. Nung nóng bình 1 th i gian ta thu c 1 khí B duy nh t. 1 mol A tác d ng v i AgNO3 d trong dung d ch NH3 t o ra 292 gam k t t a. C3H4 B. Cho s n ph m cháy h p th vào dung d ch n c vôi d . x = y B. CH3OH và CH3-CH2-CH2-CH2-OH B. Ph n 1. t 8.BÀI T P HOÁ H C 11NC Câu 22: H n h p A g m Buten-2 và Propen. Ch n k t lu n úng: A. 33. C 3 H 4 C. 0. Ch t A là : A. C 5 H 8 A. C2H2 D. H2 cho vào bình kín dung tích 9. em un h n h p A trong H2SO4 c 1400C thì thu c 5. Tên ch t A là: A. C4H6 Câu 27: Ch t A có công th c phân t C6H6. 60.8lít Câu 31: H n h p X g m 3 khí C3H4.8 gam. C6H6 D. t cháy h t m gam h n h p A. C 4 H 6 D. thu c 160g k t t a. C2H2 . m t olefin và m t ankin i qua ng có Ni nung nóng. 44. 37. C2H2. C3H4 & C3H6 B. Ý ki n khác Câu 30: Chia h n h p g m C2H2.15mol D. C3H6 C. CTPT c a ankin là: B.75mol B. K t qu khác. 13. buta-1. 22.3 D. sau ó t cháy h t thì thu c th tích CO2( ktc) là: A.

H2O.C2H6 c. CTPT c a D là : A.30/40/30 C. N u thêm 1 hidrocacbon D vào 8.40/40/20 B.D) l n l t là : A.96 lit hh X thì thu c hh Y.BÀI T P HOÁ H C 11NC b.C2H10 B. T t c u sai u sai Lê V n Quy n 10 .10/60/30 t Y thu c 66 g CO2 & 35.2 g D. T t c D. Thành ph n % V hh Y (A.C3H8 C. B .