1

Ŧ UNDANGŴUNDANG kCMLk5AN/ÞLkNIAGAAN
ŦŦ ÞLNGLNALAN kLÞADA ILNI5 UNDANGŴUNDANG DAN 5UM8Lk UNDANGŴUNDANG

4ŦP£N6£N4L4N k£P4u4 l£Nl5 uNu4N6ŴuNu4N6
1Ŧ Secara amţ Llada saLu deflnlsl khusus vana dlLerlma umum berkenaan denaan deflnlsl undanaŴundanaŦ
2Ŧ WebsLer's ulcLlonarv Lelah mendeflnlslkan undanaŴundana sebaaal semua peraLuran vana berkalLan
denaan Llnakah laku vana dlbenLuk denaan auLorlLl aLau adaL sesuaLu kaumŦ
3Ŧ MenuruL ?aqln(1996)ţ kesemua plhak bereLu[u [lka dlkaLakan bahawa undanaŴundana adalah saLu seL
peraLuran vana menLadblr Llnakah laku dalam masvarakaLŦ
4Ŧ undanaŴundana dlbahaalkan kepada 2 [enlsť
!LnlS unuAnCŴunuAnC
unuAnCŴunuAnC AWAM
unuAnCŴunuAnC ÞL8SLnul8lAn
a) merupakan undanaŴundana vana menLadblr
LenLana perhubunaan dl anLara lndlvldu dan
neaerlŦ
b) dlbahaalkan kepada 2ť
l) undanaŴundana perlembaaaan
Ŵ memblncanakan LenLana hak lndlvldu
dalam neaerlŦ
ll) undanaŴundana [enavah
Ŵ memblncanakan LenLana berbaaal [enls
[enavah oleh lndlvldu Lerhadap neaerlŦ
c) conLohť undanaŴundana [enavah dan undanaŴ
perlembaaaanŦ

a) merupakan undanaŴundana vana berkalLan denaan
penauaLkuasaan hubunaan anLara lndlvlduŦ
b) seperLl hakŴhak dan Luaas sesama merekaŦ
c) berLu[uan unLuk memberl pampasan kepada plhak
vana Leranlavaţ aaar harLa dapaL dlperolehl semula
darlpada plhak vana melakukan kesalahan dan
unLuk melaksanakan Lanaauna[awabŦ
d) conLohť undanaŴundana konLrak dan undana
undana LorLŦ

2

Ŧ5uM£k uNu4N6ŴuNu4N6
1Ŧ undanaŴundana awam dan undanaŴundana persendlrlan mempunval sumber perundanaan maslnaŴ
maslnaŦ
2Ŧ Sumber undanaŴundana bermakna peraLuran undanaŴundana vana men[adlkannva undanaŴundana
dan LempaLŴLempaL dl mana undanaŴundana boleh dldapaLlŦ
3Ŧ ConLohnvaţ dl dalam sLaLuLţ laporan undanaŴundanaţ bukuŴbuku Leks aLau kepuLusanŴkepuLusan
mahkamahŦ
4Ŧ Sumber undanaŴundana dl Malavsla dlbahaalkan kepada 2 benLuk lalLuť


SuM8L8 unuAnCŴunuAnC
SuM8L8 8L81uLlS
SuM8L8 1luAk
8L81uLlS
Þerlembaaaan ÞersekuLuan
Þerlembaaaan neaerl
AkLa/undanaŴundana ÞersekuLuan
Lnakmen/undanaŴundana neaerl
undanaŴundana Subsldlarl
undanaŴundana lnaaerls
undanaŴundana Svarlah
AdaL 8esam
3

Ŵ 5UM8Lk 8Lk1ULI5
ƽ merupakan sumber uLama undanaŴundana dl MalavslaŦ
ƽ sumber lnl meru[uk kepada undanaŴundana vana dlaubal oleh badan perundanaanŦ
ƽ dlkenall sebaaal sumber berLulls kerana undanaŴundana lnl dlnvaLakanţ dlLulls dan dlsLuLorlkan secara
speslflkŦ

a) Þerlembaaaan ÞersekuLuan
1Ŧ merupakan undanaŴundana uLama neaaraŦ
2Ŧ sebarana undanaŴundana vana Lldak konslsLen denaan Þerlembaaaan ÞersekuLuan adalah Lldak sahŦ
3Ŧ merupakan undanaŴundana berLulls vana memblncanakan perkara penLlna seperLl hak lndlvlduţ kuasa
kera[aan pusaLţ kuasa kera[aan neaerlţ kuasa ra[a dan lalnŴlaln laalŦ
4Ŧ Þerkara 4 Þerlembaaaan ÞersekuLuan merupakan undanaŴundana uLama dl ÞersekuLuanŦ

b) Þerlembaaaan neaerl
1Ŧ !adual kelapan Þerlembaaaan ÞersekuLuan memperunLukkan bahawa selaln darlpada Þerlembaaaan
ÞersekuLuan vana men[adl plaaam neaaraţ seLlap neaerl mesLl mempunval perlembaaaan neaerl
maslnaŴmaslnaŦ
2Ŧ dl Malavslaţ ada 13 Þerlembaaaan neaerl vana dlLadblr oleh uewan undanaan neaerlŦ
3Ŧ Þerlembaaaan neaerl bersanakuLan denaan SulLanţ adaLţ undanaŴundana lslamţ perlkananţ
perhuLananţ peralranţ kewanaan neaerl dan plndaan kepada Þerlembaaaan ÞersekuLuanŦ

c) AkLa/undanaŴundana ÞersekuLuan
1Ŧ meru[uk kepada undanaŴundana vana dlbuaL dan dlluluskan oleh ÞarllmenŦ
2Ŧ sebelum merdekaţ akLa lnl dlkenall sebaaal ordlnanŦ
3Ŧ conLohnvaţ AkLa konLrak 1930ţ AkLa SvarlkaL 1963ţ AkLa kuallLl Alam Sekellllna 1974 dan lalnŴlaln laalŦ
4Ŧ [lka LerdapaL percanaaahan dlanLara dl anLara perunLukan dl dalam undanaŴundana neaerl dan
undanaŴundana ÞersekuLuanţ maka perunLukan undanaŴundana ÞersekuLuan akan dlpakal seperLl
vana dlnvaLakan dl dalam Þerkara 73 Þerlembaaaan ÞersekuLuanŦ
4

d) Lnakmen/undanaŴundana neaerl
1Ŧ meru[uk kepada udanaŴundana vana dlbuaL dan dlluluskan oleh uewan undanaan neaerl (kecuall
Sarawak kerana undanaŴundananva dlkenall sebaaal ordlnan)
2Ŧ conLoh Lnakmen aLau undanaŴundana neaerl lalah Lnakmen undanaŴundana keluaraa lslam Selanaor
1984 vana Lerpakal dl SelanaorŦ

e) undanaŴundana Subsldlarl
1Ŧ merupakan undanaŴundana vana dlbuaL dan dlluluskan oleh plhak aLau badan LerLenLu seperLl
menLerlŴmenLerl dan plhak berkuasa LempaLan dl bawah kuasa vana dlberlkan kepada mereka oleh
AkLa aLau Lnakmen vana dlkenall sebaaal akLa lndukŦ
2Ŧ undanaŴundana lnl wu[ud dl perlnakaL ÞersekuLuan dan neaerlŦ
3Ŧ [uaa dlkenall sebaaal undanaŴundana kecll aLau undanaŴundana perwakllanŦ
4Ŧ undanaŴundana subsldlarl vana berLenLanaan denaan akLa lnduk aLau Þerlembaaaan ÞersekuLuan
akan LerbaLalŦ

3

Ŵ 5UM8Lk 1IDAk 8Lk1ULI5
ƽ meru[uk kepada undanaŴundana selaln vana dlnvaLakan dl aLasŦ
ƽ merupakan undanaŴundana vana bukan bersumber darlpada Þarllmenţ uewan undanaan neaerlţ
Þerlembaaaan ÞersekuLuanţ Þerlembaaaan neaerl dan Þerundanaan SunsldlarlŦ
ƽ lalah undanaŴundana lnaaerlsţ undanaŴundana Svarlah dan AdaL 8esamŦ

a) undanaŴundana lnaaerls
1Ŧ membenLuk sebahaalan darlpada undanaŴundana dl MalavslaŦ
2Ŧ Lerdlrl darlpada common law dan rules of equlLvŦ
3Ŧ namunţ bukan semua common law dan rules of equlLv men[adl sebahaalan darlpada undanaŴundana
dl MalavslaŦ
4Ŧ pemakalan undanaŴundana dl Malavsla adalah berdasarkan kepada perunLukan vana wu[ud dalam
Seksven 3 AkLa 3 dan 3 AkLa undanaŴundana Slvll 1936Ŧ

b) undanaŴundana Svarlah
1Ŧ pada dasarnvaţ mahkamah pada zaman lnaaerls Lelah menerlma haklkaL bahawa undanaŴundana
lslam lalah undanaŴundana asal dl 1anah MelavuŦ
2Ŧ dalam kes 8amah v LaLon (1927) 6 lŦMŦSŦLŦ8Ŧ 128ţ mahkamah Lelah memuLuskan bahawa undanaŴ
undana Mohamaden bukanlah undanaŴundana aslna LeLapl undanaŴundana LempaLanŦ
3Ŧ plndaan Lerklnl Þerkara 3 dan Þerkara 121 Þerlembaaaan ÞersekuLuan memberl nafas baru kepada
bldana kuasa mahkamah svarlahŦ
4Ŧ Mahkamah 1lnaal Lldak boleh campur Lanaan dalam halŴhal seperLl harLa pusakaţ anak dan lalnŴlaln
dan Lldak boleh campur Lanaan seklranva salah saLu plhak vana berLellnakah bukan beraaama lslamŦ
3Ŧ bldana kuasa [enavah lnl adalah kecll dl bawah AkLa Mahkamah lslam 1963 (plndaan 1984)ţ hukuman
pen[ara vana boleh dlkenakan Lldak meleblhl 3 Lahunţ denda Lldak meleblhl 8M3000 dan roLan Lldak
meleblhl 6 kallŦ


6

c) AdaL 8esam
1Ŧ Lerdlrl darlpada adaL dan Lradlsl kaum Melavu vana vana boleh dlubahsual menalkuL kehendak
masvarakaLŦ
2Ŧ conLohnvaţ AdaL ÞerpaLlhţ AdaL 1emenaauna dan undanaŴundana naLlve vana Lerpakal dl Sabah dan
SarawakŦ
3Ŧ perkaraŴperkara vana bersanakuLan denaan adaL resam seperLl perkahwlnanţ penceralanţ harLa
pusaka dan lalnŴlaln laalŦ7

ŦlN51l1u5l uNu4N6ŴuNu4N6
1Ŧ undanaŴundana vana dlnvaLakan dl aLas dlaunakan dalam memuLuskan kesŴkes dl mahkamah vana
wu[ud dl MalavslaŦ
2Ŧ ada 3 [enls mahkamah lalLuť

3Ŧ kebanvakan kes vana dlpuLuskan adalah menalkuL uokLrln uuluan MenalkaLŦ
4Ŧ uokLrln uuluan MenalkaL bermakna seklranva LedapaL perunLukan undanaŴundana berLulls menaenal
saLuŴsaLu perkaraţ mahkamah hendaklah memakal kepuLusan mahkamah vana leblh Llnaal kedudukan
nva sebaaal prlnslp undanaŴundana LerpakalŦ
3Ŧ dalam kes ÞÞ v uaLuk 1an Chena Swee Ǝ Anor (1980) 2 ML! 276ţ mahkamah Lelah memuLuskan
bahawa apablla LerdapaL kepuLusan mahkamah menaenal saLu perkara prlnslpţ adalah Lldak wa[ar
baal seseorana haklm unLuk menvlmpana darlpada kepuLusan LersebuLŦ
6Ŧ hanva raLlo decldendl vana membenLuk duluan menalkaL LeLapl Lldak baal oblLer dlcLumŦ
7Ŧ raLlo decldendl lalah prlnslp undanaŴundana vana dlaunakan oleh mahkamah unLuk mencapal
kepuLusannvaŦ
8Ŧ oblLer dlcLum meru[uk kepada perkaraŴperkara haklm vana Lldak penLlna sewakLu membuaL
kepuLusannvaŦ


MAPkAMAP ÞL8SLku1uAn
MAPkAMAP 8A?uAn
MAPkAMAP 1lnCCl
MAPkAMAP SLS?Ln
MAPkAMAP MA!lS18L1
8

ŦŦ UNDANGŴUNDANG kCN1kAk

4ŦP£N6£N4L4N
1Ŧ undanaŴundana konLrak dl Malavsla dlkuaLkuasakan oleh AkLa konLrak 1930 vana dlpadankan darlŴ
pada lndlan ConLracLs AcL 1872Ŧ
2Ŧ keduaŴdua undanaŴundana lnl dlLadblr oleh undanaŴundana lnaaerls menalkuL slsLem comman lawŦ
3Ŧ AkLa konLrak 1930 adalah berdasarkan kepada comman law dan Lerpakal dl Semenan[unaţ uabah dan
SarawakŦ
4Ŧ [lka Llmbul perkaraŴperkara baru vana Lldak dlsenLuh oleh AkLa konLrak 1930ţ perkara lLu dlru[uk
kepada undanaŴundana lnaaerlsŦ
3Ŧ [lka LerdapaL percanaaahan dlanLara perunLukan vana wu[ud dl dalam AkLa konLrak 1930 denaan
undanaŴundana lnaaerlsţ maka perunLukan AkLa konLrak 1930 akan dlaunakanŦ
6Ŧ ºkonLrak" dldeflnlslkan dl bawah Seksven 2(h) AkLa konLrak 1930 sebaaal sesuaLu per[an[lan vana
boleh dlkuaLkuasakan oleh undanaŴundanaŦ
7Ŧ bermaksudţ semua per[an[lan vana Lldak boleh dlkuaLkuasakan oleh undanaŴundana bukanlah konLrak
8Ŧ per[an[lan vana dlnlaLkan unLuk menalkaL dl slsl undanaŴundana bukanlah merupakan saLu konLrakŦ
9Ŧ sesuaLu per[an[lan lLu lalah konLrak vana boleh dlkuaLkuasakan oleh undanaŴundana [lka dlbuaL oleh
plhakŴplhak vana lavak berkonLrakţ denaan kerelaan vana dlberlkan secara bebas dan balasan serLa
Lu[uan per[an[lan lLu mesLllah sah dl slsl undanaŴundanaŦ

9

Ŧ£L£M£NŴ£L£M£N 4545 kON1k4k
1Ŧ LerdapaL beberapa elemen asas konLrak lalLuť


Ŵ 1AWAkAN
1Ŧ merupakan saLu [an[l vana Lelah dlbuaL oleh pembuaL Lawaran kepada penerlma Lawaran denaan nlaL
bahawa Lawaran lLu akan mewu[udkan hubunaan vana menalkaL dl slsl undanaŴundana apablla [an[l
lLu dlLerlma oleeh penerlma Lawaran LersebuLŦ
2Ŧ dalam kes ÞresLon CorpŦ SdnŦ 8hd v Ldward Leona Ǝ Crs (1982) 2 ML! 22ţ mahkamah Lelah menaemuŴ
kakan bahawa Lawaran adalah saLu Landa kesedlaan pembuaL Lawaran unLuk men[alln saLu konLrak
vana sah dan menlkaL dl slsl undanaŴundanaŦ
3Ŧ LermeŴLermanva samada secara nvaLa aLau LerslraL akan menalkaL sebalk saha[a dlLerlma oleh penerlŴ
ma LawaranŦ
4Ŧ Seksven 2 (a) AkLa konLrak 1930 menaaunakan perkaLaan cadanaan vana mempunval maksud vana
sama denaan perkaLaan LawaranŦ
3Ŧ darlpada seksven lnl dlslmpulkan bahawa Lawaran aLau cadanaan merupakan saLu aku [an[l oleh saLu
plhak kepada plhak vana laln bahawa la akan melakukan sesuaLu aLau menahan dlrl darl melakukan
sesuaLu [lka plhak vana laln lLu bersedla menerlma aLau memaLuhl seaala svaraL vana dlsebuLkan oleh
plhak pembuaL LawaranŦ
LLLMLnŴLLLMLn
ASAS kCn18Ak
1AWA8An
ÞLnL8lMAAn
8ALASAn
kL1Ln1uAn
kLuÞA?AAn
nlA1
10

6Ŧ dl slnl dlkaLakan perLemuan mlnda Lelah berlaku dlanLara keduaŴdua plhak vana berkonLrakŦ
7Ŧ dalam kes 1an Ceok khoon Ǝ Cerard lrancls 8obless v Þava 1erubona LsLaLe SdnŦ 8hd (1988) 2 ML!
672ţ mahkamah memuLuskan konsep perLemuan mlnda Lldak bererLl mahkamah mesLl menvelaml
aLau menenLukan apa vana Lerpendam dl dalam haLl plhakŴplhak vana berkonLrakŦ
8Ŧ mahkamah seballknva akan mellhaL kepada fakLa perseklLaran vana [elasţ vana LernvaLa darl apa vana
Lelah apa vana Lelah dlucapkan aLau dlrekodkan dalam suraLan aLau dokumen vana dlsedlakan oleh
plhakŴplhak berkuasa serLa Llnakah laku mereka semasa ker[a dl buaLŦ
9Ŧ LerdapaL beberapa elemen penLlna Lawaran lalLuť

a) 1awaran MesLllah !elasţ Lenakap dan MukLamad
1Ŧ [elas berkenaan LermaŴLermanva
2Ŧ kepada Lawaran lLu dlLu[ukan
3Ŧ Lawaran vana kabur dan LeraanLuna maksudnva Lldak akan men[adlkan Lawaran lLu menalkaL dl slsl
undanaŴundanaŦ

b) Þenerlma 1awaran Parus ulLenLukan
1Ŧ Lawaran vana dlbuaL kepada orana LerLenLu aLau khusus merupakan saLu Lawaran kepada lndlvldu
vana dlplllh oleh pembuaL LawaranŦ
2Ŧ orana selaln darl mereka Lldak boleh menerlma Lawaran LersebuLŦ
3Ŧ [lka ada plhak laln vana memerlma Lawaran LersebuLţ maka penerlmaan LersebuL adalah Lldak sahŦ
4Ŧ Lawaran kepada sekelompok aLau sekumpulan orana adalah saLu Lawaran vana berbenLuk umumŦ
3Ŧ bermaknaţ penerlmaan boleh dlbuaL oleh seslapa saha[a vana menaeLahul LenLana Lawaran LersebuLŦ

c) 1awaran Adalah 8erbeza uarlpada Þelawaan 1awaran
1Ŧ Lawaran mesLllah dlbezakan darlpada pelawaan LawaranŦ
2Ŧ pelawaan Lawaran adalah suaLu penvaLaan bahawa seseorana lLu hanva lnaln melakukan perundlnaan
LeLapl Lldak berkehendak unLuk LerlkaL denaan svaraL aLau LermaŴLerma dalam perundlnaan LersebuLŦ
3Ŧ pelawaan Lawaran adalah seperLl berlkuLť
11

l) pameran barana dl kedal lavan dlrl
ll) lelonaan
lll) edaran dan penalklanan
v) [ualan melalul kaLaloa aLau clrcular

10Ŧ undanaŴundana memperunLukkan bahawa sesuaLu Lawaran vana dlbuaL oleh pembuaL Lawaran
kepada penerlma Lawaran akan LamaL aLas sebabŴsebab berlkuLť
a) pembuaL Lawaran membaLalkan Lawarannva
b) penolakan Lawaran oleh penerlma Lawaran
c) lupuLnva Lawaran
d) kemaLlan aLau keLldaksluman pencadana

Ŵ ÞLNLkIMAAN
1Ŧ merupakan elemen kedua penLlna selepas Lawaran kerana [lka Lawaran vana dlbuaL Lldak dlLerlmaţ
Lldak akan wu[ud konLrak vana sahŦ
2Ŧ penerlmaan mesLl dlbuaL semenLara Lawaran maslh dlbukaŦ
3Ŧ ada 3 elemen seperLl berlkuLť
a) sesuaLu penerlmaan hendaklah [elasţ muLlak dan Lldak bersvaraLŦ
b) penerlmaan hendaklah dlbuaL secara blasa dan munasabahţ melalnkan [lka Lawaran lLu meneLapŴ
kan cara penerlmaannvaŦ
c) sesuaLu penerlmaan vana dlbuaL mesLllah dlkomunlkaslkanŦ
d) penerlmaan hendaklah dlbuaL dalam [anaka masa vana munasabahŦ
e) sesuaLu penerlmaan adalah lenakap sebalk saha[a pembuaL Lawaran menaeLahul dan menerlmanva
seperLlť
l) penerlmaan denaan penunalan svaraLŦ
ll) kaedah pos LerpakalŦ
lll) [ualan lelonaŦ

12

Ŵ 8ALA5AN
1Ŧ sesuaLu konLrak lLu mesLllah dlsoona oleh unsur balasanŦ
2Ŧ unLuk men[adlkan sesuaLu per[an[lan lLu sah darl seal balasanţ sudah mencukupl [lka keduaŴdua plhak
sallna ber[an[lŦ
3Ŧ ada beberapa elemen penLlna balasan seperLlť
a) sesuaLu balasan mesLllah mempunval unsur Llmbul ballk
Ŵ pembuaL Lawaran mesLllah mempunval balasan maslnaŴmaslna Lerhadap seLlap Lawaran vana dlŴ
berlkan olehnva kepada seslapaŦ
b) balasan Lldak semesLlnva daLana darlpada penerlma [an[l
Ŵ seslpa saha[a boleh memberlkan balasan walaupun dla bukanlah merupakan plhakŴplhak vana berŴ
konLrakŦ
c) balasan lampau adalah sah dl slsl undanaŴundana
Ŵ merupakan saLu [an[l vana dlbuaL baal membalas sesuaLu perbuaLan vana Lelah dllakukan sebelum
lnlŦ
Ŵ undanaŴundana lnaaerls Lldak menalkLlraf prlnslp balasan lampau lnlŦ
d) sesuaLu balasan lLu Lldak semesLlnva berpadanan
Ŵ bermaksud sesuaLu balasan vana dlberlkan oleh penerlma [an[l Lldak semesLlnva berharaa dan memŴ
punval nllal vana berpadanan denaan sesuaLu vana dlberlkan oleh pembuaL [an[lŦ
e) balasan mesLllah sesuaLu vana sah dl slsl undanaŴundana
Ŵ balsan vana dlberlkan mesLllah sesuaLu vana Lldak berLenLanaan denaan undanaŴundanaŦ
f) per[an[lan Lanpa balasan
Ŵ kaedah amţ adalah baLal lalLu per[an[lan lLu Lldak menalkaL AkLa konLran 1930Ŧ
Ŵ LerdapaL beberapa penaecuallan dl dalam perunLakan Seksven 26 AkLa konLrak 1930 Ŧ
Ŵ anLaranvaţ per[an[lan vana dlbuaL berdasarkan aLas kaslh savlna semula [adl anLara plhakŴplhak vana
ada hubunaan karlbŦ
Ŵ adalah sah asalkan per[an[lan lnl dlnvaLakan secara berLullsŦ
Ŵ penullsannva boleh dlbuaL denaan apaŴapa cara vana munasabahŦ
Ŵ per[an[lan mesLllah dldafLarkan [lka ada undanaŴundana vana menakehendaklnva sedemlklanŦ
13

Ŵ NIA1
1Ŧ per[an[lan anLara 2 plhakţ Lldak semesLlnva saLu konLrak vana sahŦ
2Ŧ lnl dlsebabkan undanaŴundana berkehendakkan bukLl unLuk menu[udkan bahawa wu[udnva nlaL
unLuk menaadakan hubunaan vana menalkaL dl slsl undanaŴundana anLara keduaŴdua plhakŦ
3Ŧ dl Malavslaţ sebarana perLlkalan aLau masalah berhubuna denaan perkara lnl akan dlru[uk kepada
Comman LawŦ
4Ŧ ada 2 perkara vana perlu dlambll klra baal memasLlkan samada sesuaLu nlaL lLu menalkaL aLau Lldak dl
slsl undanaŴundana lalLuť
a) sama ada sesuaLu nlaL lLu dlbenLuk denaan nlaL unLuk menaadakan hubunaan pernlaaaan aLau
perdaaanaan vana menalkaL dl slsl undanaŴundanaŦ
b) sama ada sesuaLu per[an[lan lLu merupakan per[an[lan kekeluaraaanţ domesLlk aLau soslal vana
mana plhak vana LerllbaL Lldak bernlaL unLuk menaadakan hubunaan vana menalkaL dl slsl undanaŴ
undanaŦ

Ŵ kL1LN1UAN
1Ŧ sesuaLu konLrak vana sah perlu menaandunal perunLukan vana nvaLa dan LenLu (Lldak samarŴsamar)Ŧ
2Ŧ per[an[lan vana Lldak LenLu aLau Lldak boleh dlLenLukn adalah baLalŦ
3Ŧ keLldakLenLuan dl dalam sesuaLu konLrak boleh berlaku dalam keadaan berlkuLť
a) bahasa vana dlaunakan adalah kaburŦ
b) keaaaalan unLuk mencapal per[an[lan Lerhadap perkara pokok aLau svaraL uLama per[an[lanŦ
4Ŧ balasan dan nlaL menaadakan hubunaan dlslsl undanaŴundana Lelah dlpenuhlţ per[an[lan LersebuL
maslh boleh menaalaml kecaLaLan [lka Lldak wu[ud unsur keLenLuan baal svaraLŴsvaraL sebenar vana dl
maksudkan oleh keduaŴdua plhak vana berkonLrakŦ

Ŵ kLUÞA¥AAN 8LkkCN1kAk
1Ŧ seseorana vana lavak membuaL konLrak hendaklah dewasaţ berakal sempurna dan Lldak hllana kelavaŴ
kan unLuk berkonLrakŦ

14

a) uewasa
Ŵ seseorana dlkaLakan dewasa apablla mencapal umur 18 LahunŦ
Ŵ namun Lldak menvenLuh perkaraŴperkara seperLl perkahwlnanţ penceralanţ penaambllan anak
anakaL dan perkara vana berkalLan denaannvaŦ
b) 8erakal Sempurna
Ŵ bermaksudţ pada masa membuaL konLrakţ seseorana lLu berkeupavaan memahaml dan membuaL
perLlmbanaan vana raslonalŦ
Ŵ [lka seseorana lazlmnva Lldak berakal sempurnaţ LeLapl sekall sekala berakal sempurnaţ LeLap boleh
membuaL konLrak semasa dla berakal sempurnaŦ
Ŵ [lka seseorana lazlmnva berakal sempurnaţ LeLapl sekall sekala Lldak berakal sempurnaţ Lldak boleh
membuaL konLrak semasa dla Lldak berakal sempurnaŦ
c) 1ldak Pllana kelavakan
Ŵ [lka dllarana olah manaŴmana undana dlmana la LerLaklukŦ
Ŵ [lka lnaln berkonLrakţ mesLllah memasLlkan bahawa Lldak ada manaŴmana undanaŴundana vana
menahalanva berkonLrakŦ

13

Ŧ1£kM4 kON1k4k
1Ŧ apablla sesuaLu konLrak vana sah dlbuaLţ perlu dlllhaL se[auh mana keduaŴdua plhak memperolehl hak
aLau memlkul Lanaauna[awab dl bawah konLrak LersebuLŦ
2Ŧ unLuk melaksanakan perkara lnlţ LermaŴLerma konLrak perlu dl LellLl denaan sempurnaŦ

Ŵ 1LkMA DAN kLÞkL5LN1A5I
1Ŧ mahkamah akan mellhaL kepada bebrapa facLor seperLlť
a) perl musLahaknva kebenaran kenvaLaan lLu
b) se[auh manakah masa berlalu darl keLlka kenvaLaan lLu dlbuaL hlnaaa keLlka saLu perseLu[uan kedua
Ŵdua plhak LercapalŦ
c) sama ada leblh mudah baal plhak vana membuaL kenvaLaan lLuţ apablla dlbandlnakan denaan plhak
vana lalnţ unLuk menenLukan sama ada kenvaLaan lLu benar aLau pun LldakŦ
d) sama ada kenvaLaan lLu kemudlannva dlsebuLkan aLaupun Lldak dalam dokumen konLrak apablla la
dlsedlakanŦ

Ŵ kCN1kAk kCLA1LkAL
1Ŧ adalah saLu [an[l vana dlbuaL semasa keduaŴdua plhak sedana berundlna vana boleh menlmbulkan
obllaasl aLau kewa[lpan [lka nlaL sedemlklan dapaL dlbukLlkanŦ
2Ŧ aLas sebab LerLenLuţ mahkamah memuLuskan bahawa [an[l LersebuL boleh dlkuaLkuasakan sebaaal
saLu konLrak kolaLeral lalLu saLu konLrak vana aslna LeLapl beraanLuna kepada konLrak uLamaŦ

Ŵ ÞLNGLLA5AN 1LkMA
1Ŧ Lerma dlbahaalkan kepada 2 lalLu svaraL dan waranLlŦ
2Ŧ sama ada svaraL aLau waranLlţ beraanLuna kepada nlaL plhakŴplhak vana berkonLrakŦ
3Ŧ svaraL konLrakţ [lka Lerma lLu dlanaaap penLlna dan perlanaaarannva menaaklbaLkan konLrak lLu LerŴ
baLal dan boleh dlLamaLkan oleh plhak vana Lldak bersalahŦ
4Ŧ waranLlţ [lka Lerma lLu dlanaaap oleh plhakŴplhak vana berkonLrak sebaaal sesuaLu vana Lldak bealLu
penLlna dan perlnaaarannva Lldak dlanaaapkan men[e[askan konLrakŦ
16

uŦl£Nl5Ŵl£Nl5 k££54n4N kON1k4k

Ŵ kCN1kAk 5An
1Ŧ sesuaLu konLrak lLu hanva dlkaLakan sah dan boleh dlkuaLuasakan oleh undanaŴundana seklranva
memaLuhl elemenŴelemen vana boleh dlblncanakan sebelum lnl lalLu Lawaranţ penerlmaanţ balasanţ
nlaLţ keLenLuan dan keupavaanŦ

Ŵ kCN1kAk 8A1AL
1Ŧ adalah saLu konLrak vana baLal se[ak darl mula laalŦ
2Ŧ seolahŴolah Lldak wu[ud sebarana konLrak dlanLara plhakŴplhak vana berkonLrakŦ
3Ŧ [lka ada plhakŴplhak vana memasukl per[an[lan baLalţ maka apaŴapa barana aLau wana vana dlperolehl
hendaklah dlkemballkan seperLl asal sebelum mereeka berkonLrakŦ
4Ŧ sesuaLu per[an[lan vana Lldak boleh dlkuaLkuasakan oleh undanaŴundana adalah Lldak sah dan baLalŦ

Ŵ kCN1kAk 8CLLn 8A1AL
1Ŧ lalah saLu per[an[lan vana sah pada awalnva sehlnaaa dlkeLeplkan oleh plhakŴplhak vana LerllbaL dl
dalam konLrak LersebuLŦ
2Ŧ plhak vana berkonLrak boleh menaeLeplkan dan membaLalkan konLrak vana Lelah dlbuaLnva aLas
alasan LerdapaL sesuaLu unsur vana boleh membaLalkan konLrak LersebuLŦ
3Ŧ kerelaan Lldak dlberlkan secara bebas [lka LerdapaL salah saLu darlpada usurŴunsur berlkuLť
a) paksaanŦ
b) penaaruh Lak berpaLuLan
c) salahnvaLaan
d) frod/Llpu
e) khllaf17

£ŦP£L£P454N kON1k4k

Ŵ DLNGAN ÞLLAk5ANAAN
1Ŧ cara vana pallna lazlm baal melepaskan saLuŴsaLu konLrakŦ
2Ŧ pelaksanaan mesLllah menalkuLl seemua svaraL konLrak LersebuLŦ

Ŵ DLNGAN ÞLk5L1UIUAN
1Ŧ manaŴmana plhak kepada saLu konLrak boleh dllepaskan darlpada Lanaauna[awabnva denaan perŴ
seLu[uanŦ
2Ŧ perseLu[uan oleh keduaŴdua plhak mesLllah dlperolehl Lerleblh dahuluŦ
3Ŧ pelepasan konLrak melalul perseLu[uan lnl Lerdlrl darlpada konLrak aenLlan (novasl)ţ plndaan Lermaţ
perseLu[uan peneplan dan penauranaan hak dan LanaaunaanŦ
4Ŧ pelepasan konLrak boleh berlaku apablla penerlma [an[l menauranakan sebahaalan aLau kesemua
Lanaauna[awab vana sepaLuLnva dllaksanakan oleh pembuaL LawaranŦ

Ŵ DLNGAN 1IADA kLMUNGkINAN
1Ŧ boleh berlaku secara dokLrln frusLraslŦ
2Ŧ konLrak boleh dllepaskan aLau dlLamaLkan apablla berlaku salah saLu darlpada keadaan berlkuL lalLuť
a) kemusnahan perkara aLau
b) barana vana dlkonLrakkan
c) keaaaalan maLlamaL konLrak
d) kemaLlan
e) keLldakupavaan seseorana
f) Llmbulnva keLldaksahlhan
18

Ŵ DLNGAN kLMUNGkIkAN
1Ŧ kemunaklran konLrak boleh berlaku apabllať
a) salah saLu darlpada plhak kepada konLrak aaaal memenuhl [an[lŴ[an[l pada wakLu vana dlLeLapkan
b) salah saLu darlpada plhak kepada konLrak melakukan Luaasan vana berlalnan darlpada Lerma vana
dl perseLu[ulŦ
c) salah saLu darlpada plhak kepada konLrak memberlLahu aLau menvaLakan unLuk Lldak melaksanakan
Lerma vana dlkonLrakkan LersahuluŦ

19

ŦP£MuLln4N 414u k£M£ul
1Ŧ pemullhan aLau remedv vana boleh dlLunLuL lalahť
a) menamaLkan konLrak
b) aanLl rual
c) pelaksanaan speslflk
d) ln[unksl
e) quanLum merulL (sebanvak vana paLuL dlLerlmanva)

20

ŦŦ UNDANGŴUNDANG IUALAN 8AkANG

4ŦP£N6£N4L4N
1Ŧ konLrak [ualan barana lalah saLu konLrak vana mana pen[ual memlndahkan hak Lerhadap baranaŴ
barana kepada pembell denaan suaLu haraaŦ
2Ŧ baranaŴbarana boleh dlklaslflkaslkan kepada 2 lalLuť
a) barana sedla ada
Ŵ barana vana sudahpun dlmlllkl berbenLuk 'barana LerLenLu' aLau 'barana vana belum dlLenLukan'Ŧ
Ŵ 'barana LerLenLu'ţ seLelah barana Lelah dlkenal pasLl dan dlperseLu[ul semasa konLrak [ualan dlbuaL
Ŵ 'barana vana belum dlLenLukan'ţ barana vana belum dlLenLukan dan dlseLu[ul pada masa konLrak
[ualan lLu dlbuaLŦ
b) barana masa hadapan
Ŵ lalah barana vana dlbuaL aLau dlperolehl oleh pen[ual selepas konLrak [ualan dlbuaLŦ
Ŵ bermaksudţ semasa konLrak [ualan dlbuaLţ pen[ual belum laal memlllkl barana [ualan lLuŦ


21

Ŧ1£kM4Ŵ1£kM4 kON1k4k
1Ŧ Lerbahaal kepada 2 lalLu svaraL dan waranLlŦ
2Ŧ svaraL dan waranLl maslnaŴmaslna boleh dlbahaalkan kepada 2 lalLu nvaLa dan LerslraLŦ
3Ŧ waraLl hanva akan memberl hakkepada plhak vana Lldak bersalah unLuk menunLuL aanLl rual saha[a
LeLapl Lldak boleh menolak konLrak LersebuLŦ
4Ŧ plhak vana Lldak bersalah aklbaL perlanaaaran svaraLţ boleh menaanaaap bahawa svaraL lLu sebaaal
perlanaaaran waranLl dan hanva menunLuL aanLl rualŦ

Ŵ 5¥AkA1 1Lk5IkA1
1Ŧ svaraL LerslraL menaenal hak mlllkť
a) pen[ual berhak men[ual barana vana dlsenaralkan dalam konLrak dan pen[ual akan mempunval hak
men[ual barana lLu pada masa hak mlllk lLu berplndah keada pembellŦ
2Ŧ melalul perlhalanť
a) [lka barana lLu dlbuaL berasaskan sampel dan perlhalanţ adalah Lldak memadal [lka barana lLu hanva
secocok denaan sampel LeLapl Lldak secocok denaan perlhalanŦ
3Ŧ kuallLl dan kelavakan (seksven16)ť
a) barana [ualan hendakalah sesual aLau boleh memenuhl maksud vana dlkehendakl oleh pembellŦ
b) barana [ualan hendaklah mempunval kuallLl daaanaŦ
4Ŧ svaraL LerslraL menaenal [ualan melalul conLoh/sampelť
a) keseluruhan barana secocok denaan conLoh LenLana muLuŦ
b) bahawa pembell hendaklah mempunval peluana vana berpaLuLan unLuk membandlnakan keseluŴ
ruhan barana denaan conLoh sebelum membuaL penerlmaanŦ
c) barana lLu hendaklah Lerpellhara darlpada sebarana kecaLaLan darlpada vana boleh men[adlkannva
Lldak bermuLu daaanaan vana mana kecaLaLan lLu Lldak keLaraŦ
22

Ŵ WAkAN1I 1Lk5IkA1
1Ŧ mlllkan amanť
a) pembell berhak memlllkl barana vana dlbellnva lLu dan menlkmaLlnva denaan amanţ Lerpellhara
darlpada aanaauan oleh plhak laln sebaaalmana vana dlperunLukkan oleh seksven 14(1)(b)Ŧ
2Ŧ bebas darl bebananť
a) barana vana dl[ual bebas darlpada sebarana aadalan aLau bebanan baal manaŴmana plhak keLlaa
vana Lldak dlberlLahu kepada pembell sebelum aLau semasa konLrak dlbuaL sebaaalmana dlperunŴ
Lukkan oleh seksven 14 (1)(b)Ŧ
23

Ŧlu4L4N OL£n uk4N P£MlLlk
1Ŧ seksven 2 AkLa !ualan 8aranaŴbarana 1937ţ apablla seseorana pembell membell barana darlpada
seorana pen[ual vana bukan pemlllk sebenarţ pembell Lldak boleh memperoleh hak vana leblh balk
darlpada hak vana sedla ada pada pen[ualŦ
2Ŧ LerLakluk kepada beberapa penaecuallan seperLl berlkuLť
a) seksven 27ť esLopel (persekuLuan)
l) pemlllk sebanar memberl aambaran bahawa orana vana men[ual brana lLu dlberl kuasa aLau lzln
unLuk berbuaL demlklanŦ
b) seksven 27ť [ualan oleh wakll perdaaanaan
l) seorana wakll vana menalkuL kelazlmannva sebaaal wakll mempunval kuasa unLuk mn[ual baranaţ
menahanLar barana unLuk dl[ualţ membell barana aLau memln[am wana menaaunakan barana
sebaaal sekurlLlŦ
c) seksven 28ť [ualan oleh pemlllk bersama
l) [lka salah seorana pemlllk men[ual keseluruhan barana lLu kepada pembellţ pembell boleh memŴ
perolehl hak mlllk sepenuhnva keaLas barana lLu walaupun pemlllk bersama vana laln Lldak memŴ
berl kuasa aLau lzlnnvaŦ
ll) 2 svaraL vana perlu dlpenuhlť
ƽ barana lLu dlslmpan keseluruhannva oleh pemlllk vana men[ual denaan plhak vana lalnŦ
ƽ pembell berLlndak denaan lkhlas dan Lldak menaeLahul bahawa pen[ual Lldak mempunval kuasa
penuh men[ual barana lLuŦ
d) seksven 29ť [ualan oleh pemlllk boleh baLal
l) pemlllk boleh mendapaLkan hak mlllk vana sempurna [lka pada keLlka konLrak [ualan lLu dlbuaLţ
hak mlllk pen[ual belum dlbaLalkan oleh plhak keLlaaŦ Sebabnva adalah melalul paksaanŦ
e) seksven 30 (1)ť [ualan barana dalam mlllkan pen[ual
l) barana vana dl[ual maslh laal dalam mlllkan pen[ualŦ
ll) pn[ual aLau wakll prdaaanaannva boleh men[ual kall kedua barna vana sama kepada ahll vana lalnŦ


24

ŦŦ UNDANGŴUNDANG 5LWA 8LLI

4ŦP£N6£N4L4N
1Ŧ bermaksud membenarkan baranaŴbarana denaan opsven unLuk membell dan per[an[lan unLuk memŴ
bell baranaŴbarana secara ansuranŦ

Ŧ5Y4k41 u4N w4k4N1l 1£k5lk41
1Ŧ suaLu waranLl LerslraL bahawa penvewa akan mendapaL dan menlkmaLl mlllkan aman baranaŴbaranaŦ
2Ŧ suaLu svaraL LerslraL baal plhak pemunva bahawa bellau mempunval hak unLuk men[ual baranaŴ
barana pada masa harLa lLu paLuL dllepaskanŦ
3Ŧ suaLu waranLl LerslraL bahawa baranaŴbarana adalah bebas darlpada apaŴapa aadalan aLau bebanan
baal plhak keLlaa pada masa harLa lLu dllepaskanŦ
23

Ŵ 5¥AkA1 1Lk5IkA1
1Ŧ melepaskan barana
2Ŧ kuallLl barana
3Ŧ kesesualan baranaŴbarana
4Ŧ seksven 7 (1)(b)ť
a) svaraL pemunva baal plhak pemunva bahawa bellau mempunval hak unLuk men[ual baranaŴbarana
pada masa harLa lLu paLuL dllepaskanŦ
3Ŧ seksven 7 (2)ť
a) dalam seLlap per[an[lan sewa bell akan LerdapaL saLu svaraL LerslraL bahawa barabaŴbarana memŴ
punval kuallLl boleh daaana LeLapl svaraL aLu Lldak LersapaL dalamť
l) penvewa memerlksa baranaŴbarana
ll) seklranva baranaŴbarana LersebuL adalah baranaŴbarana Lerpakal dan per[an[lan menaandunal
kenvaLaan vana membawa erLl bahawa baranaŴbarana LersebuL adalah barana LerpakalŦ
6Ŧ seksven 7 (3)ť
a) per[an[lan menaandunal saLu penvaLaan bermaksudť
l) bahawa baranaŴbarana LersebuL adalah baranaŴbarna Lerpakal
ll) bahawa semua svaraL dan waranLl kelavakan serLa kesesulan adalah dlneaaLlfkan secara nvaLa
dan pemunva membukLlkan bahawa penvewa menalkLlraf secara berLulls bahawa penvaLaan Lelah
dlbawa kepada penaeLahuanŦ

Ŵ WAkAN1I 1Lk5IkA1
1Ŧ seksven 7 (1)(A)ť
a) perunLukan lnl memberl perllndunaan kepada penvewa bahawa penvewa mempunval waranLl LerŴ
slraL unLuk mendapaL dan
b) mendapaL mlllkan aman baranaŴbarana dlbawah per[an[lan sewa bell vana dlmasuklnvaŦ
2Ŧ seksven 7 (1)(c)ť
a) suaLu waranLl LerslraL dl mana baranaŴbarana adalah bebas darlpada apaŴapa aadalan aLau bebanan
baal plhak keLlaa pada masa harLa lLu dllepaskanŦ
26

Ŧn4k £kk4NuN P£NY£w4
1Ŧ mendapaLkan dokumen dan maklumaL
2Ŧ aalhan pembavaran
3Ŧ perubahan LempaL slmpan barana
4Ŧ penverahan hak
3Ŧ penvelesalan awal per[an[lan
6Ŧ penempaLan per[an[lan sewa bell

27

uŦP£N64MlL4N 5£MuL4 4k4N6
1Ŧ menuruL seksven 16(1) AkLa sewa bell 1967ţ Lldak akan men[alankan manaŴmana kuasa unLuk mlllkan
baranaŴbarana vana Lerkanduna dalam suaLu per[an[lan berhubuna denaan pembavaran ansuran
melalnkanť
a) 2 lnakar berLerusan
b) suaLu lnakar pembavaran berhubuna denan pembavaran akhlr
c) pemunva Lelah menverahkan kepada penvewa suaLu noLls berLulls dalam borlna vana dlsedlakan
dalam [adual keempaL dan Lempoh vana dlLeLapkan oleh noLls Lerakhlr adalah Lldak boleh kurana 20
harl selepasserahan noLls LersebuL dan noLls LersebuL Lelah pun berakhlrŦ
2Ŧ seksven 16(1) melarana pemlllk darlpada memlllkl kemball lLu sebelum LamaL Lempoh berkanun lalLu
21 harl selepas noLls [adual keempaL dlkemukakanŦ Seksven lnl Lldak menhalana pemlllk memlllkl
kemball baranaan lLu pada bllaŴblla masa selepas LamaL LempohŦ
3Ŧ seLelah 21 harl selepas pemunva Lelah menaambll baranaŴbaranaţ adalah kewa[lpan bellau unLuk meŴ
nverah kepada penvewa dan seLlap pen[amln Lerhadap penvewaţ suaLu noLls berLulls seperLl mana
baranaŴbarana aLau seklranva penvewa Llada pada masa lLuŦ
4Ŧ menuruL seksven 16Aţ penvewa vana menaemballkan baranaŴbarana dalam Lempoh 21 harl selepas
penvampalan noLls dan Lldak dlkenakan bavaranť
a) kos penaambllan semula mlllkan
b) kos bersamplnaan denaan penaambllan mlllkan
c) kos penvlmpanan
3Ŧ seksven 1 pula memperunLukkan bahawa apablla pemlllk Lelah menaambll mlllkan baal manaŴmana
baranaţ Lanpa kebenaran berLulls darl penvewaţ bellau Lldak boleh men[ual aLau melupuskan baranaŴ
barana aLau berplsah darl mlllkan baranaŴbarana LersebuL sehlnaaa selepas berakhlr 21 harl selepas
penverahan noLlsŦ
28

ŦŦ IN51kUMLN 8CLLn NIAGA

4ŦP£N6£N4L4N
1Ŧ merupakan saLu dokumen vana meneranakan LunLuLan Lerhadap wanaŦ uokumenŴdokumen lnl dlŴ
aunakan dalam urusnlaaa komerslalŦ
2Ŧ undanaŴundana uLama berkenaan denaan lnsLrumenL boleh nlaaa dl Malavsla lalah AkLa 8lla
ÞerLukaran 1949Ŧ 1erhadap 3 [enls lalLu cekţ perLukaran dan noLa [an[lŦ
3Ŧ clrlŴclrl bll nlaaať
a) hak mlllk Lerhadap bll lLu berplndah kepada plhak penerlma melalul hanLar serah aLau [lka dlbuaL
melalul hanLar serah aLau [lka dlbuaL melalul perlnLah aLau kepada kepada orana vana dlnamakanŦ
b) pemeaana suraL cara menerlma hak mlllk lLu bebas darlpada LunLuLan plhakŴplhak laln [lka dla seŴ
orana pemeaana bona flde dan Lelah memberl nllal baalnvaŦ
29

ŦlL P£k1uk4k4N
1Ŧ perlnLah berLulls Lldak bersvaraL vana dlLl[ukan seseorana kepada seseorana vana lalnţ dlLandaLanal
oleh seseorana vana menun[ukkannvaţ memlnLa orana kepada seslapa vana dlLu[uţ membavar aLas
LunLuLan aLau pada masa vana dlLeLapkan pada suaLu keLlka nanLlŦ
2Ŧ clrlŴclrl bll perLukaranť
a) perlnLah berLulls dan Lldak bersvaraLť
l) mesLllah dalam benLuk perlnLah berLulls vana Lldak bersvaraLŦ
ll) seksven 3(3) AkLa bll perLukaran 1949 men[elaskan perlnLah bahawa supava bavaran dlbuaL darlŴ
pada saLu dana LerLenLu bukanlah hak bersvaraLŦ
b) dlalamaLkan pada seseoranať
l) sesuaLu bll perll dlLandaLanaanl oleh orana vana menaeluarkan perlnLah bavarŦ
ll) perLamaţ plhak menaeluarkan bll LersebuL aLau penaeluarŦ
lll) keduaţ plhak vana kepada slapa arahan unLuk bavar dlLu[ukan
vl) keLlaaţ plhak vana kepada slapa bavaran perlu dlbuaL aLau penerlma bavaranŦ
c) dlLandaLanaanlť
l) sesuaLu bll perlu dlLandaLanaanl oleh orna vana menaeluarkan perlnLah bavarŦ
d) bavar aLas LunLuLanť
l) seksven 10(1) akLa bll perLukaran 1949 memperunLukkan bahawaţ
ƽ vana dlnvaLakan kena dlbavar aLas LunLuLanţ aLau keLlka dlllhaL aLau semasa persembahanŦ
ƽ dalam masa vana Lldak dlLeLapkan
e) se[umlah wana vana pasLlť
l) seksven 9 AkLa bll perLukaran 1949 memperunLukkan bavaran vana kena dlbavar dalam sesuaLu bll
dlkaLakan se[umlah wana vana pasLl sekallpun kena dlbavar denaan faedahŦ
f) berLarlkhť
l) bll vana Lldak mempunval Larlkh Lldak pula dlanaaap Lldak sahŦ30

Ŧ£k
1Ŧ merupakan lnsLrumenL boleh nlaaa vana penLlna selaln bll perLukaran dan noLa [an[lŦ
2Ŧ elemenŴelemen penLlna cekť
a) slfaLŴslfaL cek
b) berLarlkh
c) pemalanaan cek
d) perubahan cek
e) perkaLaan akaun Lerlma
31

uŦNO14 l4Nll
1Ŧ seksven 88(1) AkLa bll perLukaran 1949ţ noLa [an[l bermaksud [an[l Lldak bersvaraL secara berLullsŦ
2Ŧ noLa [an[l [uaa lalah dokumen vana menaandunal suaLu [an[l oleh pembuaLnva bahawa dla akan memŴ
bavar se[umlah wanaŦ
3Ŧ keblasaannva noLa [an[l dlaunakan sebaaal [amlnan kepada pln[aman vana mana pemln[am menulls
saLu noLa vana memlhak kepada pemberl pln[amŦ
4Ŧ bunaa pln[aman dlmasukkan sebaaal Lambahan kepada huLana pokok vana dlpln[amŦ
3Ŧ seksven 88(2) AkLa bll perLukaran 1949 menvaLakan suaLu suraL cara dalam benLuk noLa kena dlbavar
aLas perlnLah pembuaL pembuaL adalah bukan suaLu erLl noLa dalam seksven lnl melalnkan [lka dan
sehlnaaa dllendroskan oleh pembuaLŦ


32

ŦŦ UNDANGŴUNDANG ÞLkkCNG5IAN
1Ŧ dlLadblr oleh AkLa Þerkonaslan 1961 (dlsemak semula 1974)
2Ŧ seksven 3(1) AkLa Þerkonaslan 1961 mendeflnlslkan perkonaslan sebaaal ºperhubunaan vana wu[ud dl
anLara oranaŴorana vana men[alankan pernlaaaan bersama baal maksud mendapaLkan keunLunaan"Ŧ
3Ŧ adanva perhubunaan anLara beberapa oranať
Ŵ seksven 3(1) menaaunakan perkaLaan oranaŴorana uana memerlukan perhubunaan perkonaslan
wu[ud dl anLara beberapa oranaŦ
4Ŧ perhubunaan vana wu[ud adalah unLuk men[alankan pernlaaaanť
Ŵ seksven 2 mendeflnlslkan pernlaaaan Lrmasuklah sebarana perdaaanaanţ peker[aan aLau professlonŦ
3Ŧ pernlaaaan vana dl[alankan adalah baal maksud mendapaLkan keunLunaanť
Ŵ sesuaLu pernlaaaan perkonaslan vana dl[alankan denaan Lu[uan unLuk mendapaLkan keunLunaan
adalah memenuhl deflnlsl perkonaslanŦ
33

ŦnuuN64N 4N14k4 P£kON65l u4N Ok4N6 Y4N6 £kuku54N u£N64N M£k£k4

Ŵ kUA5A 2AnIk
1Ŧ Llndakan aLau urusan vana dllakukan oleh pekonasl lLu mesLllah Lermasuk aLau Leraolona dalam [enls
pernlaaaan vana dl[alankan oleh flrma lLuŦ
2Ŧ urusan lLu mesLllah dllakukan dl dalam cara vana blasa aLau lazlmŦ
3Ŧ plhak vana laln brurusan mesLllah Lldak menaeLahul bahawa orana vana denaan slapa dla berurusan
lLu sebenarnva Lldak mempunval kuasa aLau kebenaran darlpada pekonaslŴpekonasl vana laln unLuk
men[alankan urusan baal flrma lLuŦ

Ŵ kUA5A N¥A1A
1Ŧ dlberlkan secara llsan aLau keslmpulan vana Llmbul darlpada kelakuan plhakŴplhakŦ
2Ŧ seksven 9 memperunLukkan seseorana pekonasl Lldak boleh menaaunakan kemanahan unLuk menaeŴ
nakan flrma denaan Lanaaunaan huLana baal maksud vana Lldak berkalLan denaan pernlaaaan blasa
kecuall [lka pekonasl LersebuL secara khusus dlberl kuasa unLuk berbuaL demlklanŦ

34

ŦLl4lLl1l P£kON65l

Ŵ 1ANGGUNGAN kCN1kAk
1Ŧ seksven 11 memperunLukkan Lanaaunaan seLlap pekonasl adalah bersama baal seLlap huLana dan
Lanaaunaan flrma vana wu[ud semasa dla [adl pekonaslŦ
2Ŧ [lka pekonasl maLlţ harLanva akan berLanaaunaan braslnaan Lerhadap huLanaŴhuLana dan Lanaaunaan
lnlţ LeLapl Lanaaunaan beraslnaan lnl LerLakluk kepada semua huLana persendlrlan sl maLl dl[elaskan
dahuluŦ

Ŵ1ANGGUNGAN IIkMA 8AGI kL5ALAnANŴkL5ALAnAN
1Ŧ seksven 2 memperunLukkan [lka seseorana pekonasl dalam per[alanan blasa pernlaaaan flrmanva meŴ
lakukan sesuaLu vana salah kerana Lldak melakukan Llndakan wa[lbŦ
2Ŧ Llndakan vana salah aLau keLlnaaalan salah lLu akan menvebabkan flrma berLanaaunaanŦ
3Ŧ lnl dlkenall sebaaal 'vlcarlous llablllLv'Ŧ

Ŵ 1ANGGUNGAN 8AGI kL5ALAnAN ILNA¥An
1Ŧ lalah Lanaaunaan persendlrlan pekonasl vana melakukannva LeruLama baal kesalahan vana memerluŴ
kan mens rea (perbuaLan unLLuk melakukan [ahaL)

Ŵ1ANGGUNGAN knU5U5
1Ŧ seksven 12 memperunLukkan menaenal Lanaaunaan baal kesalahan dan keLlnaaalan vana menaaklbaL
kan kecederaan dan kerualan Lerhadap plhak lalnŦ
2Ŧ seksven 13 secara khusus menvebuL LenLana 2 keadaanŦ

33

Ŵ 1ANGGUNGAN A1A5 DCk1kIN MLNGLMUkAkAN DIkI
1Ŧ Lanaaunaan vana berasaskan dokLrln esLopelŦ
2Ŧ seksven 16 menalkuL dokLrln seseorana vana membuaL sesuaLu kenvaLaan kepada plhak laln dan
kenvaLaan lLu dlpercaval oleh plhak laln lLuţ dan dl[adlkan dasar Llndakannva lLuţ maka orana vana
membuaL kenvaLaan lLu dlhalana darlpada menaflkan aLau menvalkal kenvaLaannvaŦ

Ŵ ÞLN¥ALAnGUNAAN WANG AMANAn
1Ŧ seksven 13ţ menvenLuh sebarana Lanaaunaan oleh manaŴmana pekonasl oleh sebab dla menaeLahul
LenLana pecah amanahŦ
2Ŧ Llada sesuaLu dalam seksven lnl vana akan menahalana wana amanah lLu dlkesan dan dlperoleh
semula darlpada flrmaţ [lka maslh dalam peaanaannva aLau dlbawah kawalannvaŦ

36

uŦP£knuuN64N 4N14k4 P£kON65l
1Ŧ pekonasl adalah Leraolona dalam [enlsŴ[enls konLrak 'uberlmae fldel' lalLu konLrak vana memerlukan
ke[u[uran vana selulusnva penekanan Lerhadap keperluan unLuk berlaku [u[ur dlnvaLakan dl dalam
AkLa seksven 30ţ 31 dan 32 se[a[ar denaan maxlm vana dlperunLukkan dl bawah common law lalLu
'ln soclaLaLls conLracLlbus fldes exubereL' vana bermaksud 'ke[u[uran vana seLulusnva sanaaL dlperluŴ
kan anLara pekonaslŴpekonasl dalam sesuaLu perkonaslan'Ŧ
2Ŧ pekonaslŴpekonasl adalah bebas unLuk menenLukan kaedah dan peraLuran sendlrl dalam menaendallŴ
kan perkonaslan mereka seLakaL vana dlbenarkan oleh akLaŦ
3Ŧ peraLuran lnl akan Lerpakal seklranva pekonaslŴpekonasl dl dalam flrma perkonaslan Lldak menaaarlsŴ
kan peraLuranŴperaLuran menaenal hubunaan mereka sendlrlŦ


37

£ŦP£Mu4k4N P£kkON65l4N
1Ŧ ada 3 kaedah pembubarana lalLuť
a) secara sendlrl
b) melalul noLls
c) malalul mahkamah

Ŵ 5LCAkA 5LNDIkI
1Ŧ dlnvaLakan dalam seksven 34 (1)(a) dan (b) dlmana seklranva sesuaLu perkonaslan dlLubuhkan baal
saLu Lempoh vana LeLapţ apablla Lempoh vana dlLenLukan LamaLţ maka perkonaslan LersebuL akan
LamaL denaan sendlrlnvaŦ
2Ŧ kemaLlan dan kebankrapan pekonasl akan menvebabkan pembubaranŦ !lka berlaku sesuaLu vana
menvebabkan perkonasl LersebuLL Lldak dapaL dl[alankan secara sah aLau [lka [umlah pekonasl dl
dalam flrma pekonaslan meleblhl darlpada had makslma dua puluh oranaŦ

Ŵ MLLALUI NC1I5
1Ŧ seksven 34 (1)(c) dan seksven 34 (2) Lelah menaaarlskan perunLukan menaenal pembubaran sesuaLu
perkonaslan [lka Lempoh perkonaslan Lldak dlLeLapkanŦ
2Ŧ seksven 34 (2) menvaLakan ºŧperkonaslan dlbubarkan mulal Larlkh vana dlsebuL dalam noLls sebaaal
Larlkh pembubaranţ [lka Larlkh Lldak Lldak dlsebuL seperLl dalam noLls akan dlsampalkan"Ŧ
3Ŧ [lka pekonasl Lldak meneLapkan darl Lempoh kewu[udan perkonaslan lLuţ maka pekonasl laln boleh
membuaL pembubaran melalul noLls aLau pun pemberlLahuan secara Lldak berLullsŦ38

Ŵ ÞLM8U8AkAN CLLn MAnkAMAn
1Ŧ menaaarlskan 6 sebab vana membolehkan mahkamah dlbuaL permlnLaan oleh ekonasl lalLuť
a) apablla pekonasl lLu dldapaLl alla dan dlbukLlkan kepada mahkamah dan mahkamah berpuas haLlŦ
b) apablla seorana pekonasl menaambll Llndakan auaman lLuţ men[adl hllana keupavaan secara kekal
unLuk melaksanakan bahaalan konLrak perkonaslannvaŦ
c) apablla seorana pekonasl dldapaLl salah melakukanţ vana pada pendapaL mahkamahţ denaan perŴ
Llmbanaan vana dlberlkan kepada [enls pernlaaaan lLuţ dlsenaa[akan unLuk memberl kesan buruk
kepada per[alanan pernlaaaan lLuŦ
d) apablla pekonasl senaa[akan aLau berLuruLŴLuruL melakukan pecah per[an[lan perkonaslan dlŴ
[alankan denaan membawa kerualanŦ
f) apablla dalam apa [ua keadaan wu[udnva keadaanŴkeadaan vana pada pendapaL mahkamahţ memŴ
buaLkan adll dan saksama [lka pekonasl lLu dlbubarŦ
39

ŦŦ UNDANGŴUNDANG 5¥AkIkA1

AŦILNI5ŴILNI5 5¥AkIkA1
1Ŧ svarlkaL persendlrlan
2Ŧ svarlkaL awam
3Ŧ svarlkaL berhad (oleh sahamţ [amlnan dan saham [amlnan)
4Ŧ svarlkaL Lldak berhad
3Ŧ svarlkaL lnduk/anak svarlkaL
6Ŧ svarlkaL aslna

ŦP£kL4N1lk4N u4N 1u645Ŵ1u645 P£N64k4n
1Ŧ seksven 4 AkLa SvarlkaL 1963 menLakrlfkan penaarah sebaaal manaŴmana orana vana mendudukl
LempaL penaarah perbadanan melalul apaŴapa pun nama vana dlpanaall dan Lermasuklah seseorana
menalkuL manaŴmana arahan aLau perlnLah penaarah perbadananŴperbadanan LersebuL lazlm berŴ
Llndak sebaaal slllh aanLl aLau penaarah aanLlŦ
2Ŧ perlanLlkan penaarah Lerkanduna dalam memorandum aLau arLlkel svarlkaLŦ keblasaannva dlbuaL
melalul oleh ahllŴahll svarlkaL melalul resolusl blasa vana dlluluskan dalam mesvuaraL aauna LahunanŦ
3Ŧ penaarah perLama hendaklah dlnamakan dalam memorandum aLau arLlkel svarlkaLŦ ÞerlanLlkan Lldak
sah apablla Lldak ada secara berLulls aLau memenuhl svaraL berlkuL sama ada

40

Ŧ1u645Ŵ1u645 P£N64k4n
1Ŧ Luaas flduslarl dlbahaalkan kepada 3 lalLuť
a) berLlndak unLuk kepenLlnaan svarlkaL
b) Llada percanaaahan kepenLlnaan
c) auna kuasa/harLa unLuk Lu[uan sesual
2Ŧ Luaas berskllţ berhaLlŴhaLl dan berusaha sewa[arnva
a) Luaas/Lanaauna[awab dan Lahap haLlŴhaLl
b) Luaas/Lanaauna[awab unLuk berusaha sewa[arnva
3Ŧ Luaas sLaLuLorv41

uŦL4POk4N 14nuN4N
1Ŧ maklumaL korporaL/sLrukLur korporaLť
ƽ merupakan laLar belakana svarlkaLţ svarlkaL vana berkalLan denaan anak svarlkaLŦMaklumaL korporaL
[uaa menvenaralkan seperLl ahll lembaaa penaarahţ [awaLan audlLţ seLlausahaŴseLlausaha svarlkaLţ
alamaL pendafLar svarlkaL dan sebaaalnvaŦ
2Ŧ lembaaa penaarahť
ƽ buLlrŴbuLlr perlbadl seLlap penaarah seperLl [awaLan vana Lelah aLau sedana dlpeaanaţ laLar belakana
akedemlk dan Larlkh lanLlkan sebaaal penaarah akan dlnvaLakanŦ
3Ŧ penvaLa penaeruslť
ƽ kenvaLaan vana dlbuaL oleh lembaaa penaarah dan dlLu[ukan kepada semua pemeaana saham
svarlkaLŦ
4Ŧ ka[lan semula operaslť
ƽ laporan dlbuaL berkenaan denaan operasl akLlvlLl sama ada vana Lelahţ sedana aLau akan dl[alankan
oleh svarlkaLŦ
3Ŧ [awaLankuasa audlLť
ƽ berkalLan denaan keahllanţ kehadlranţ kekerapan mesvuaraLţ auLorlLlţ Lanaauna[awab aLau Luaas
dan prosedur laporan berkenaan denaan [awaLankuasa audlL akan dllaporkanŦ
6Ŧ kenvaLaan kewanaanť
ƽ laporan penaarahţ akaun berkanun penaarahţ laporan [uruaudlLţ lembaran lmbanaan svarlkaL dlsaLuŴ
kanţ akaun unLuna rual svarlkaL vana dlsaLukanţ lembaran lmbanaanţ akaun unLuna rual dan noLa
kepada akaunŦ
7Ŧ maklumaL pemeaana sverť
ƽ kesemua maklumaL pemeaana sver sama ada merupakan svarlkaL aLau perseoranaan akan dlmasukŴ
kan kedalam ruanaan lnlŦ
8Ŧ subsldlarlţ svarlkaL aabunaan aLau svarlkaL keusahawananť
ƽ berkenaan denaan semua svarlkaL sama ada svarlkaL subsldlarlţ aabunaan aLau berkumpulanŦ
9Ŧ noLls panaall mesvuaraL aauna Lahunanť
ƽ noLls lnl akan dlmasukkan sebaaal salah saLu bahan dl dalam laporan Lahunan lnlŦ
42

£ŦM£5Yu4k41 46uN6 14nuN4N
1Ŧ seksven 143 AkLa SvarlkaL 1963 memperunLukkan mesvuaraL lnl mesLl dladakan seLlap Lahun sekall
dan Lldak meleblhl llma belas bulan selepas mesvuaraL aauna vana Lerakhlr dladakanŦ
2Ŧ sesebuah svarlkaL Lldak perlu menaadakan mesvuaraL lnl pada Lahun dlmana svarlkaL lLu dlperbadanŴ
kana Lau Lahun vana berlkuLnvaţ seklranva svarlkaL lLu Lelah menaadakan mesvuaraL aauna Lahunan
perLamanva dalam masa 18 bulan svarlkaL dlperbadankanŦ
3Ŧ noLls panaall mesvuaraL mesLllah dlhanLar secara berLulls kepada semua ahll vana berhak unLuk Lldak
hadlr Lldak lewaL darl 21 harl sebelum Larlkh mesvuaraL dladakanŦ
4Ŧ noLls vana leblh pendek boleh dlkeluarkan [lka mendapaL perseLu[uan kesemua ahll vana berhak uLk
hadlr dan menaundl dalam mesvuaraLŦ
3Ŧ anLara perkara vana dlblncanakan dl dalam mesvuaraL lnl adalah berkenaan perlanLlkan [uru audlLţ dl
dalam kes svarlkaL awam LenLana perlanLlkan semula penaarah vana Lelah men[anakau usla 70 Lahunţ
perseLu[uan am unLuk penalsuan sverţ persaraan dan perlanLlkan penaarahŴpenaarahţ penalsLlharan
dlvlden dan akaun svarlkaLŦ


43

ŦM£MOk4NuuM P£k541u4N u4N 4k1lk£L P£k541u4N
1Ŧ seksven 16(1) memperunLukkan bahawa memorandum dan arLlkel wa[lb dldafLarkan denan ÞendafLar
SvarlkaLŦ
2Ŧ memorandum persaLuan lalah perlembaaaan aLau plaaam sesebuah svarlkaLŦ
3Ŧ [lka ada apaŴapa percanaaahan anLara perunLukan dldalam memorandum denaan perunLukn dldalam
arLlkel persaLuanţ maka perunLukan dldalam memorandum persaLuanlah vana akan dluLamakanŦ
4Ŧ arLlkel persaLuan lalah suaLu dokumen vana menvenLuh LenLana urusan dalaman sesebuah svarlkaL
lalLu memperunLukkan maklumaLŴmaklumaL menaenal baaalmana svarlkaL perlu men[alankan urusanŴ
nva seperLl perhubunaan anLara pemeaanaŴpemeaana sverţ penaeluaranţ perampasanţ pemlndahan
sver dan sebaaalnvaŦ
3Ŧ LlapŴLlap svarlkaL melalnkan svarlkaL vana dlhadkan menuruL sver mesLllah mendafLarkan arLlkel
persaLuannva kepada ÞendafLar SvarlkaLŦ
6Ŧ kesan darl seksven 33(1) ana LepaL maslh laal belum dlpuLuskan oleh mahkamahŦ
7Ŧ darl kepuLusanŴkepuLusan seLakaL lnlţ kesan seksven lnl boleh dlka[l darl 3 aspek lalLu kesan konLrak
anLara svarlkaL denaan ahllŴahllţ kesan konLrak anLara ahll sesame ahll dan Llada kesan konLrak anLara
svarlkaL denaan orana luarŦ
44

ŦŦ UNDANGŴUNDANG ÞLknU8UNGAN MAIIkAN DAN ÞLkLkIA

4ŦP£N6£N4L4N
1Ŧ undanaŴundana Lelah memperunLukkan beberapa Lermaţ svaraLţ Luaas dan Lanaauna[awab kepada
plhak peker[a dan ma[lkan unLuk men[amln keadllan dan keharmonlan dalam perhubunaan anLara
merekaŦ
2Ŧ perhubunaan vana wu[ud anLara ma[lkan dan peker[a adalah berbenLuk konLrakLualţ [adl perunLukan
dl bawah undanaŴundana konLrak akan LerpakalŦ
3Ŧ sebalk saha[a konLrak perkhldmaLan lnl dlmasukl anLara ma[lkan dan peker[aţ seaala perundanaan
vana berkalLan denaan buruh akan Lerpakal dan berkuaLkuasa dalam menaawal hubunaan konLrakLual
merekaŦ
4Ŧ undanaŴundana akan menaanaaap seseorana lLu sebaaal peker[a [lka dapaL dlbukLlkan bahawa bellau
beker[a dl bawah konLrak perkhldmaLanŦ
3Ŧ adalah amaL perlu unLuk menenLukan samada seseorana lLu beker[a dl bawah konLrak perkhldmaLan
aLau konLrak unLuk perkhldmaLan kerana hanva vana beker[a dl bawah konLrak perkhldmaLan vana
lavak dan berhak kepada perllndunaanŴperllndunaan vana wu[ud dl bawah undanaŴundana peker[a
dan buruhŦ
6Ŧ melulul konLrak perkhldmaLanţ ma[lkan berhak menaawal LuaasŴLuaas vana dllakukan oleh peker[aŦ


43

Ŧ4k14 P£k£kl44N 1955
1Ŧ Lempoh aa[l
2Ŧ pendahuluan aa[l
3Ŧ poLonaan darlpada aa[l
4Ŧ keuLamaan aa[l
3Ŧ slsLem 'Lruck'
6Ŧ harl rehaL
7Ŧ Lempoh wakLu beker[a
8Ŧ harl kelepasan (cuLl umum)
9Ŧ ker[a leblh masa
10Ŧ cuLl Lahunan
11Ŧ cuLl saklL
12Ŧ penamaLan melalul noLls
13Ŧ penamaLan melalul noLls


46

Ŧ4k14 P£knuuN64N P£klNuu51kl4N 19õ7
1Ŧ hak dan kewa[lpan ma[lkanţ peker[a dan kesaLuan peker[a
a) bahaalan ll AkLa Þerhubunaan ÞerlndusLrlan
b) seksven 3 AkLa
c) seksven 7
2Ŧ perundlnaaan kolekLlf dan per[an[lan kolekLlf
3Ŧ perLlkalan perdaaanaan aLau perlndusLrlan
a) seksven 2
b) plkeL
c) moaok
d) sekaL masuk

47

uŦ4k14 k£541u4N 5£k£kl4 1959
1Ŧ keanaaoLaan
2Ŧ llablllLv kesaLuan seker[a
a) seksven 49
b) seksven 30
c) seksven 32
3Ŧ kuasa kesaLuan seker[a
a) seksven 31
b) seksven 3348

£Ŧ4k14 kuMPuL4N w4N6 5lMP4N4N P£k£kl4 1991
1Ŧ caruman ahll dalam kWSÞ dlbahaalkan kepada 3 akaunť
a) akaun 1 (60Ʒ darlpada amaun slmpanan)
b) akaun 2 (30Ʒ darlpada amaun slmpanan)
c) akaun 3 (10Ʒ darlpada amaun slmpanan)
2Ŧ penubuhan Lembaaa Wana Slmpanan Þeker[a
3Ŧ akLa kumpulan Wana Slmpanan Þeker[a 1991

49

Ŧ4k14 k£5£L4M414N 5O5l4L P£k£kl4 19õ9
1Ŧ sklm lnsurans bencana peker[aan
a) faedah perubaLan
b) faedah hllana upava semenLara
c) faedah hllana upava kekal
d) elaun lavanan senLlasa
e) faedah orana Lanaaunaan
f) faedah penaurusan mavaL
a) faedah pemullhan
2Ŧ sklm pencen llaL
a) pencen llaL
b) banLuan llaL
c) pencen penakaL
l) elaun lavanan senLlasa
ll) faedah penaurusan mavaL
lll) faedah pemullhan
30D, D-- D-- D° f°– ° f°–ff¯ f°° f°– ° f°–½ ¾ ° f°¯ ¯½°f¾¯ 
½ ° f°–f°¯f¾°– ¯f¾°–  ¯ 
° f°– ° f°– 
¯f°f½ ff°° f°– ° f°–f°–¯ °©f f°°f° f°– ° f°– f° ¯½f ¯½f ¯f°f° f°– ° f°–  
f½f  

°°f  ff¯¾f f½f°° f°– ° f°– 
 
¾ff ½¾f° ½¾f° ¯ff¯f  ¯ 
° f°– ° f°– ,ff¾f 
ff–f° ½f f
°f     D, D-- D--        f ¾f¯ D, @ @D  D° f°– ° f°–°–– ¾ D° f°– ° f°–ff D° f°– ° f°–
¾ f D, @D 9 ¯
f–ff°9 ¾ f° 9 ¯
f–ff°- –  f$D° f°– ° f°–9 ¾ f° °f¯ °$D° f°– ° f°–- – 

D, @D ¯ ½ff°¾¯ 
f¯f° f°– ° f°– ,ff¾f ¾¯ 
°¯ © ½f f° f°– ° f°–f°– –
f 
f f°½ ° f°–f°  °f¾
f–f¾¯ 

¾ f°f° f°– ° f°–° °fff° ¾ f° ¾f°¾ nff ¾½ ¾€  f%9 ¯
f–ff°9 ¾ f° ¯ ½ff°° f°– ° f°–f¯f- –ff  ¾
ff°–° f°– ° f°–f°– f°¾¾ ° °–f°9 ¯
f–ff°9 ¾ f°f ff f¾f  ¯ ½ff°° f°– ° f°– 
¾f°–¯ ¯ 
°nf°–f°½ ff½ °°–¾ ½ f°  f¾f f©ff°½¾f f¾f f©ff°° – f¾ff©f f°f° f°f–  9 ff9 ¯
f–ff°9 ¾ f°¯ ½ff°° f°– ° f°–f¯f 9 ¾ f° 
%9 ¯
f–ff°- –  f f f½f°9 ¯
f–ff°9 ¾ f°¯ ¯½ °f°
fff¾ f° f½f f9 ¯
f–ff° 9 ¾ f°f°–¯ °©f ½f–f¯° –ff ¾ f½° – ¯ ¾¯ ¯½°f½ ¯
f–ff°° – ¯f¾°– ¯f¾°–  ,ff¾f f f9 ¯
f–ff°- – f°– f  
f°D° f°–f°- –  9 ¯
f–ff°- – 
¾f°–f° °–f°f° f f ° f°– ° f°–¾f¯ ½ f°f° ½ f°f° ½ ff° f°–f°° – f°½° ff° ½f f9 ¯
f–ff°9 ¾ f°  n%f$D° f°– ° f°–9 ¾ f° ¯ © ½f f° f°– ° f°–f°– 
f f° ¾f° 9f¯ °  ¾ 
¯¯ f ff° °f¾
f–f °f°  n°°f f°f fff fff¯ °– f°f° f°f–  ©f f½f½ nf°––ff° f°ff f°ff½ °f° ff¯D° f°– ° f°–- – f° D° f°– ° f°–9 ¾ f° ¯ff½ °f°D° f°– ° f°–9 ¾ f°ff° ½ff¾ ½ f°– °fff° ff¯9 ff9 ¯
f–ff°9 ¾ f°  

%°f¯ °$D° f°– ° f°–- –  ¯ © ½f f f°– ° f°–f°– 
f f° ¾f° f°D° f°–f°- – % nf fff f°f° f°– ° f°–°f °f¾
f–f °f°% n°°f¯ °ffD° f°– ° f°–- – ff°f¯ °D° f°– ° f°– f–f¾f¯ f°– f°– ½ff f°–  %D° f°– ° f°–
¾ f ¯ ½ff°° f°– ° f°–f°– 
f f° ¾f° ½fff
f f° °¾ ½ ¯ ° ¯ ° f°½f 
f¾f ¯½ff° 
fff¾ff°– 
f° ½f f¯ f fff°f¯ °f°– °f¾
f–fff°  ° f°– ° f°–°© ½ °–f9 ¾ f° f°- –  ©–f °f¾
f–f° f°– ° f°– nff° f°– ° f°–½ ff°  ° f°– ° f°–¾
¾ ff°– 
°f°–f° °–f°ff° ff9 ¯
f–ff°9 ¾ f° ff° 
ff        

ff¾ff ff f¾ff° ½f f½ °f°f°–© ff¯ ¾ °f f°fD° f°– ° f°–  %D° f°– ° f°–ff ½f f f¾f°f ¯ff¯f½f ff¯f°°–– ¾ f¯ ° ¯fff fffD° f°– ° f°– ¾f¯ff° f°– ° f°–f¾f @f°f. f°f° f ¯ f   .ff¾f  ½ ¯fff°° f°– ° f°– . f  ff¯ ¾f¯ff°%% .ff¯f¾f¯%½° ff°% ¯f° ½ °©fff°–  °ff° f¯ f° ° f f¯ .ff¾f   f½f fn¯¯°f f° ¾€  °f¯° f°¾ ¯fn¯¯°f f° ¾€ ¯ °©f ¾ ff–f° f½f f° f°– ° f°– . @ @D ¯ © ½f f° f°– ° f°–¾ f°f°– °fff° ff¾ ¯ ½ff°° f°– ° f°–f°– f° ¾¯ f½f f9f¯ ° f°D° f°–f°- –  9 ¯ f–ff°9 ¾ f° 9 ¯ f–ff°- – f°9 ° f°–f°°¾ f ffD° f°– ° f°–°–– ¾ D° f°– ° f°–ff f° f ¾f¯  f%D° f°– ° f°–°–– ¾ ¯ ¯ °¾ ff–f° f½f f° f°– ° f°– .D.   ¯ff¯f f¯ ¯¾f° fffD° f°– ° f°–.f¯f ° f°f° f°– ° f°–f¾°– f½° f°– ° f°– ¯½ff°  ½° ff° °9 ff f°9 ff9 ¯ f–ff°9 ¾ f°¯ ¯ °f€f¾ f ½f f  f°–f¾f¯ff¯f¾ff  .ff¯f@°–– f nf¯½f°–f° ff¯f f¾ ½ ff½¾ff f°f f°f° f° f° f nf¯½f°–f°¾ f°f¾ff¾f½ff°– °–f f° f–f¯f¾f¯   f°–f¾f© °ff°f ff n fff.

ff°–f°–  f¾f¯ °– ° f ¯f¾fff  n°°f f9 ½f f@ ¯ °––°– f°D° f°– ° f°–-f f°– ½ff f f f° fff  ½ ff ½ fff°– ¾f°–f° °–f°f f ¾f¯¾ ½ ½ f°f° ½ °n ff° ff ½¾ff f°f° f°f–            .n% f ¾f¯   f½f ff f f°f ¾f¯.

.

-@@DD-- D-- ° f°– ° f°–f°– °fff° ff¾ –°ff° ff¯¯ ¯¾f° ¾ ¾ ¯ff¯ff°– © .. °–f  °f°. °–f ¯f°f¾ f°f f½f½ °f°° f°– ° f°– ¾¯ °– °f ¾f ¾f½ ff ¯ff¯f ° ff¯ ¯ff ½¾f°¯ff¯ff°– °–– f° °f¾ f–f½°¾½° f°– ° f°– ½ff  ff¯ ¾99f@f°.ff¾f  f f© °¾¯ff¯ff     .@@  f°ff° ¾f°– ½¾f°f ff¯ °–°f°..

. °– °%%.@- ..D- .- ... ¯ff¯f f¯ ¯¾f° ffff½f f f½f ½¾f°¯ff¯f¯ °– °f¾f½ ff½°¾½ f ff ff©f f–¾ ¾ f°–f¯°¯ °¯½f°– f½f f ½¾f° ¾  f°ff n ° f°–¯ ¯ ° f°¯ °–f f½ f f–  n¯  f n ° ff½°¾½° f°– ° f°–f°– –°ff° ¯ff¯f°¯ °nf½f ½¾f°°f   n¯¯ © ½f f½ ff ½ fff¯f°– f½ °°–¾ f¯ ¯ f ½¾f°°f   .9D@D- .

 D-- D---@  9--- ° f°– ° f°–°f .ff¾f ff¾ff° f°ff°– ½f f°f° f ½f f° f°.

°fn¾n  f f° f°– ° f°–° f ° f°– ° f°–°–– ¾¯ °–¾¾ ¯n¯¯f°f  f°ff ff f¾ff° ½f fn¯¯f°f f° ½ff ¯ °f°©°– f f f° fff  ©f¯ ½ ff ½ ff ff°– f ¾ ° f°f ½ ff © ½f f° f°– ° f°–°–– ¾  ©f f½f½ nf°––ff° f°ff½ °f°f°–©  ff¯f°f °–f° ° f°– ° f°–°–– ¾ ¯ff½ °f°f°fff° –°ff°  #°f# €°¾f° ff ¾ °%%f°f¾ f–f¾ ¾f½ ©f°©f°f°–  ff¾ff° ° f°– ° f°–  ¯f¾ ¾ ¯f½ ©f°©f°f°– f  ff¾ff° ° f°– ° f°– f°f°f ½ ©f°©f°f°– °ff°°¯ °–f ¾¾° f°– ° f°– f°f¯ ½ff°¾f°f  ¾ ¾f½ ©f°©f°ff°ff°–  ff¾ff° ° f°– ° f°–©f f ½f ½ff°–ff °f °–f° ff°f°– f°¾ nff f¾ f° ff¾f°¾ f ©f°½ ©f°©f°¯ ¾f¾f ¾¾° f°– ° f°–       .

--@  f½f f½f ¯ °f¾f¾°ff    .. ..- -@   @J- ¯ ½ff°¾f©f°©f°– f f ½ ¯ ffff° ½f f½ ° ¯ffff° °–f°°f ffffff°ff°¯ © f° °–f°f°–¯ °–f ¾¾° f°– ° f°–f½f f©f°©  ¯f ½ ° ¯ffff° ¾   ff¯ ¾9 ¾°...

 ¯ff¯f f¯ °– ¯ ff° ffffff°f ff¾ff° f ¾ ff°½ ¯ ffff°°¯ °©f°¾f°f f°–¾f f°¯ °f ¾¾° f°– ° f°–  ¯ ¯f°f¾f¯f f¾ nff°ffff ¾fff°¯ °–f¾ f¾ff©f ¯f ½ °  ¯ffff°  ¾ °%f%f°f¯ °––°ff°½ fff°nf f°–f°f°–¯ ¯½°f¯f¾ f°– ¾f¯f °–f°½ fff°fff°  f½f f¾ ¾ °° ¾¯½f° ffffff°ffnf f°–f°¯ ½ff°¾ff©f°© ¾f ½f ½f f½ff°–f° ffffff°¯ ff°¾ ¾fff¯ °ff° f¯ ff° ¾ ¾f©f½ff°–f° ¾ f¯ ° ¯fff¯ ¯f¾ –ff¾fff°– ¾ f° ½f½ ¯ ffff° D9- 9-.- - @J- -@ @-@D-  .½ °  f °– ¾%%.

f¯f  © f¾ °ff° ¯f ¯f°f  ½f ffff° ©f° fff°f°–f f° –f°°–¯f¾ °f fff°¯ °©f f°fff°¯ °–f ¾¾ ° f°– ° f°–  %9 ° ¯f@fff°f¾ °f° fff°f°– f ½f ff°– °ff¾¾¯ ½ff°¾ffff° ½f f°  f°– ½ ½ ¯ ffff°  f°–¾ f° f¯ f f ¯ ° ¯ffff° ¾  ©ff f½ff°f°–¯ ¯ ¯ffff° ¾ ¯ff½ ° ¯ff° ¾ f ff f¾f  fff° ½f f¾ ¯½ff¾ ¯½f°f°–f ff¾ffff°f°– °¯¯  ¯f°f ½ ° ¯ff°  f ¾ ¾f½f¾ff©ff°–¯ °– f °f°–fff° ¾  n%@fff° ff ff½f f9 fff°@fff° fff°¯ ¾f ff° f½f f½ fff°fff°  ½ fff°fff°f ff¾f½ °fff° fff¾ ¾ f°–f°f°–°¯ ff°½ ° °–f° f½ f  ° f° f °–f°¾ffff ¯f ¯f ff¯½ ° °–f° ¾  ½ fff°fff°f ff¾ ½   . ¾° fff°½ ¯f°¯° f f f f°ff f f½ff°– °f  ff¯ ¾@f° ° f f°n¾ ¾¾9ff@ °–¾f °  %%. ¾f f¾ °–f½ f°. ¯ff¯f¯ ¯¾f°°¾ ½½ ¯f°¯° f f ¯ff¯f¯ ¾¯ ° f¯ ff¯ ° °f°f½ff°– ½ ° f¯ ff¯f½f ½ff°– °f  ¯ff¯f¾ f°fff°¯ f ½f f€ff½ ¾ ff°f°–© f¾ f°– °ff ff½ff°– ff½ff°– f nf½f°ff  f° ff¯¾ff°ff ¯ °f°– ¾ ff° ½f ½f f¾f¾ f°–ff¯ f¾ ¯f¾f ©f f   f½f f½f ¯ °½ °°–fff°f  f%@fff°.

- ¯ ½ff° ¯ ° f½ °°–¾ ½f¾fff° f°f©ffff°f°– f f ¯f  fff°© °ff°–¾f  ½ ° ¯ff°¯ ¾ f¾ ¯ °fffff°¯f¾ f  f f ¯ °¾ ½  f%¾ ¾f½ ° ¯ff° ° ff© f¾ ¯f f° f ¾ff  %½ ° ¯ff° ° ff f¾ nff f¾f f°¯°f¾f f ¯ f°f°©ffff°¯ ° f½ f°nff½ ° ¯ff°°f n%¾ ¾f½ ° ¯ff°f°– f¯ ¾f ¯°f¾f°  %½ ° ¯ff° ° ff f ff¯©f°–f¯f¾ff°–¯°f¾f f  %¾ ¾f½ ° ¯ff°f ff °–f½¾ f¾ff©f½ ¯ ffff°¯ °– f f°¯ ° ¯f°f ¾ ½  %½ ° ¯ff° °–f°½ °°ff°¾ff %f f½¾ ½ff %©ff° °–   .%½f¯ f° ff°– fff° % °–f° % ff° f°½ °–f°f° %©ff°¯ fff–ffnnf  ° f°– ° f°–¯ ¯½ °f° fff¾ ¾ffff°f°– f ½ ¯ ffff° ½f f½ ° ¯ffff°ff°f¯fff¾¾ f ¾ f  f%½ ¯ ffff°¯ ¯ fff°fff°°f %½ °ff°fff° ½ ° ¯ffff° n%½°ffff° % ¯ff°ff f¾¯f°½ °nf f°– 9-.

 - ¾ ¾f°f¯ ¾f ¾°– °¾ ff¾f°  °¯ °©f f°¾ ¾f½ ©f°©f°¾f f¾ – ff¾f° ¾ f¯ °n½©f f f½f ¾f°– ©f°©  f f f½f ¯ °½ °°– ff¾f°¾ ½  f%¾ ¾f ff¾f°¯ ¾f¯ ¯½°f°¾¯ f ½ ¯ ffff°¯ ¾f¯ ¯½°f ff¾f°¯f¾°– ¯f¾°– f f½¾ f½fff°f°–  f° °f ½f f¾ ¾f½f  % ff¾f° f¾ ¯ ¾°f ff°– f½f f½ ° ¯f©f°© ¾ ¾½f¾ff©f ¯ ¯ f° ff¾f°ff½° f f°f¯ ½ff°½f ½ff°–  °f n% ff¾f°f¯½ff ff¾f ¾¾° f°– ° f°– ¯ ½ff°¾f©f°©f°– f f–¯ ¯ ff¾¾ ¾f½ ff°f°– f ff°¾ ¯ °  ° f°– ° f°–°–– ¾ f¯ °–f€½°¾½ ff¾f°f¯½f°  %¾ ¾f ff¾f° f¾ ¯ ¾°f ½f f°f°  ¯f¾ ¾ ¾f ff¾f°f°– f° ½ ° ¯f©f°© f¾ ¯ ¾°f f–f f°¯ ¯ ½°f°ff°– ½f f°f° °–f°¾ ¾ff°– f° ½ ¯ f©f°©  % ff¾f°¯ ¾f¾ ¾ff°–¾f ¾¾° f°– ° f°–  f¾f°f°– f°¯ ¾f¾ ¾ff°– f °f°–f° °–f°° f°– ° f°– €%½ ©f°©f°f°½f ff¾f° f ff¯ f ff fff½ ©f°©f° f¯ °–ff°f°   f½f f½f½ °– nff° ff¯½ °ff° ¾ °f°f  f°ff°f ½ ©f°©f°f°– f f¾ff°ff¾f¾¾f°–¾ ¯f©f f°ff½f ½ff°– f f °–f°f  f ff¾ff¾ff°½ ©f°©f°° °fff°¾ nff ¾  ½ °¾f°°f  f °–f°f½f f½fnfff°–¯°f¾f f  ½ ©f°©f°¯ ¾f f€ff°©ff f° f°– ° f°–f°–¯ °– ° f°f¾ ¯f°  .

ff¾f ¾ ff°–½ ff°ff¯f¾ff °– °–f°½ ff°ff° © ½f f .-@ ½ ©f°©f°f°ff½f f¾ ¯ ¾°f¾f°ff°–¾f  ° ¾ f f°° f°– ° f°–  ° ff° °¯ °© f° fff© °f°f °¯ °–f ff° °–f°f°–¯ °–f ¾¾° f°– ° f°–f°ff f f½f  .

¯¯f°f  f f½ fff°–½ f¯ f f–¯ ¯f¾f°¾f¯f f¾ ¾f°f¯ °–fff f ¾¾° f°– ° f°–f f%¾f¯ff f¾ ¾f°f ° °–f°°f°¯ °–f ff° °–f°½ °f–ff°ff ½ f–f°–f°f°–¯ °–f ¾¾° f°– ° f°–  %¾f¯ff f¾ ¾f½ ©f°©f°¯ ½ff°½ ©f°©f° f–ff° ¯ ¾ff¾¾ff°– ¯f°f½ff°– f f °f°¯ °–f ff° °–f°f°–¯ °–f ¾¾° f°– ° f°–  @-@D- ¾ ¾f°ff°–¾f½ ¯ °–f° °–½ °f°f°–°ff f° °% f¾f¯f ¾f¯f%  ½ ©f°©f°f°– f °ff f  °°f ff ff   f °f° ff¯¾ ¾f°f  f ff¯ f ff°  f% ff¾ff°– –°ff°f fff  % –f–ff°°¯ °nf½f½ ©f°©f° f f½½ ff½ff¾fff¯f½ ©f°©f°  ff¾f° f°°f¯ °–f ff° °–f° ¾¾° f°– ° f°– f ½ ° ½ ©f°©f° ¾ ¯f¾ ¯ °–ff¯ nfff°©f f© °¾ °f° f–¾ff ¾ff¾ °ff°– ¯f¾ f° f f½ff°– °f  D9- -@ ¾ ¾ f°–f°–ff¯ ¯ f°f ° ff f¾f ff¾ ¯½°f f° ff°– ff f°° °f   .

f% f¾f ¾ ¾ f°– fff° f¾ff½f f¯ °nf½f¯f°  °f¯° f¯ ° °½ ff ½ ff¾ ½ ½ f°f° ½ °n ff° ½ °–f¯ f°f°f f°–f f°½ fff°– ff° °–f°°f % ff ¯½°f  ¯f¾ ½f f¯f¾f¯ ¯ f°f ¾ ¾ f°– ½fff°¯ ¯ff¯ f°¯ ¯ f ½ ¯ f°–f°f°–f¾°f  ©f¾ ¾ f°–f¯°f f ff¾ ¯½°f f½¾ f¾ ff ff¾ ¯½°f f½  ¯ ¯ f°f¾ ¯f¾f f ff¾ ¯½°f  ©f¾ ¾ f°–f¯°f ff¾ ¯½°f f½¾ f¾ ff f ff¾ ¯½°f f  ¯ ¯ f°f¾ ¯f¾f f f ff¾ ¯½°f n%@ ff°– fff° ©f ff°–f¯f°f ¯f°f° f°– ¯f°ff f  ©f°–° °f ¯ ¾f¯ ¯f¾f° fff ff f¯f°f ¯f°f° f°– ° f°–f°– ¯ °–ff°f °f         .

.

  ¯f ff–f° ½f ff¾ff f°ff°  ¾f¯ff f¾ffffff° –f°°– ½f f°f½f ½ff°– °f  ¾ff°f ©f ¯f f°––f½½ °°– f°½ f°––ff°°f¯ °–f ff°°f  ff f°  f¯ff° ½ff°– f ¾ff  ff° ©f ¯f f°––f½ ½f ½ff°– °f¾ f–f¾ ¾ff°– f – ½ °°– f°½ °––ff°°f f f°––f½f°¯ °© ©f¾f°°f  . @.-9-@ ¯ff¯fff°¯ f ½f f f½f€fn¾ ½  f%½ ¯¾ff°f °ff° °fff° %¾ ©f¯f°ff¯f¾f f f f °fff° f°––f f¾f½ ¾ ©f° f f½f nf½f n%¾f¯ff f ¯ f f–½ff°–¯ ¯ f °fff° f½f f f° °–f° °–f°½f f°–f° °¯ ° °f°¾f¯ff f °fff° °fff½° f  %¾f¯ff f °fff° ¯ f°°f ¾ f°ff½° f ff¯ ¯ °°ff½f ff ¾ ff°  -@@ f ff¾f©f°©f°– f¾ ¯f¾f f f½f¾ f°– ° °–f°– ¯ °¯ f° –f¾ff f©½f°©f°f¾ ¯f° f½f f°  ff¾¾ f  ° ¯ff¯f¯ ¯¾f° fff©f°© ¾  ff¾ff°¾ f–f ¾f°ff ff¾f°ff°–f¾°– f½ –f°°– ½f f°ff¯f  9--@.-@ f½f f¾ ¾f°ff°–¾f f ½ f¾ ©f¯f°f f f½f¯ ¯½ f ff¯ ¯f°––°–©ff  ff°f ¾  °¯ f¾f°ff°½ ff° ¯f ¯f°f½  °–f°¾ ¯½°f  @.

 - ---@ -@ ¾ ¾f°ff°f fff°¾f f°  ff¾ff° ° f°– ° f°–¾ f°f ¯ ¯f ¯ ° ¯ °f°–  °nf°–f°¾ ¯°ffff° ½ ° ¯ff° ff¾f° °f  °f° f° ½fff°  -@ @ f ff¾f°ff°– ff¾ ©f f¯ff–  ¾ f f f© ¾ ff°–°f f°ff½f ½ff°– °f  ©ff f½f ½ff°–¯ ¯f¾½ ©f°©f° ff ¯fff½f f½f ff°–fff°–f°– ½  ° ff ¯ ff°¾ ½ f¾f¾ ¯¯ f °f  ¾ ¾f½ ©f°©f°f°– f  ff¾ff° ° f°– ° f°–f ff f¾f f° ff  -@ @ ff¾f½ ©f°©f°f°–¾f½f fff°f¾ °––f  ½f° ½f ½ff°– f  ff¯°f ¾  ½ff°– °f ¯ °– ½f° f°¯ ¯ fff°°ff°– f f°fff¾ ff¾f° f½f¾ ¾f°¾f°– ¯ ¯ fff°°f ¾   ff° f f°¾ nff f¾©f f½f¾ff¾f f½f f¾ °¾  f%½f¾ff°  %½ °–ff ½ff° n%¾ff°fff° %€ $½ %f€   .

 99--@ --9-- nfff°–½f°–f¯ f–¯ ½f¾f°¾f ¾f°f  ½ f¾f°ff°¯ ¾f¯ °–¾ ¯f¾ff°f ¾  --9@DD- ¯f°f ¯f°f½f ½f f¾f°f  ½f¾f° f½f ff°––°–©ff °f °–f°½  ¾ ©f°  ½ ¾ ©f° f f½f¯ ¾f ½   f  ½ ½f¾f°°f¯ f½ ¾ ©f°°  f½f f°f– °f°%°f¾% ½° ff° ¯f ½ ¾ ©f°½ ° ½f° f°½ °–f°–f°f f°f°––°–f°  ½ ½f¾f°°f  ff½f f½ ° ¯f©f°©¯ °–f°–f°¾ ff–f°ff ¾ ¯f f°––°–©ff f°–¾ ½f°f f¾f°ff° ½ ¯ ffff°  --@.D---   f¾ nff °€¾f¾  °f  ½f¾f°ff f¯ff°f½f f f¾ff¾f f½f f f ff° f f% ¯¾°ff°½ ffff % ff°–f°– °ff° n% –f–ff°¯ff¯f°f % ¯ff° % f½fff°¾ ¾ f°– €%¯ °f f¾ff°    .

D--  ¯°–f°°f  ff½f f f%¾ff¾f f½f f½f ½f f°f–f–f¯ ¯ °©f°© ©f°©½f fff°– f½f° %¾ff¾f f½f f½f ½f f°f¯ ff°–f¾f°f°– f°f° f½f f ¯ff°– ½ ¾ © n%¾ff¾f f½f f½f ½f f°f¯ ¯ fff¯ °fff°° f¯ f¾f°ff° ¯ff°– °ff° ¾f             .--.

D-@D. 9. ½ ¯f°ff ¯ f°–  °ff f%¯ °f¯ff°°f %–f°– n%½ f¾f°ff°¾½ ¾€ %°©°¾ %f°¯¯ %¾ f°ff°–½f ¯f°f%            .

 D-- D--D- -  9--- °f©ff° ff°–ff¾f°ff°–¯f°f½ °©f¯ ¯° ff°f f f½ ff°–  ff°– ½f f½ ¯ °–f°¾ff–f  ff°– ff°–  f¾€f¾f° ½f ff f% ff°–¾ ff f  ff°–f°–¾ f½° ¯ °# ff°– °#ff# ff°–f°– ¯ °f°#  # ff°– °# ¾ f ff°– f °f½f¾ f° ½ ¾ ©¾ ¯f¾f°f©ff° f # ff°–f°– ¯ °f°# ff°–f°– ¯ °f° f° ¾ ©½f f¯f¾f°f ©ff° f  % ff°–¯f¾ff f½f° ff ff°–f°– fff ½  ½ °©f¾ ½f¾°f©ff° f  ¯f¾ ¾ ¯f¾f°f©ff° f ½ °©f ¯f–¯ ¯ ff°–©ff°         .

@. @.-@  ff– ½f ff¾ff f°ff°  ¾ff f°ff°¯f¾°– ¯f¾°–  ff–f° ½f ff°ff f° ¾f  fff°fff°¯ ¯ f ½f f½ff°– f ¾ff°¯ °°–f°–¾ff©f f½ f ¯ °f°f ¾  ½ff°– f ¾fff f½ f°––ff°¾ff  ¯ °–f°––f½ fff¾ff¾ f–f ½ f°––ff°ff° f°f°f¯ °°–f°–  @@@ ¾ff ¾f¯ °– °ff¯ f%½ °©f f¯ °©f ff°–f°– ¾ °fff° ff¯°f f°½ °©fff°¯ ¯½°ff ¯ °©f ff°–½f f¯f¾ff¯ ½° f f f½ ¯  ¯ f½ ff° f%©f ff°– f f¾f¾f°¾f¯½ f°½ ff° f ff f¯ ¯f f©f ff°–f°f ¾ nn °–f°¾f¯½ f½ f¾ nn °–f°½ ff°  f f° fff°%¾ ¾ °% f% ff°–©ff° ° fff¾ ¾fff ¯ ¯ °¯f¾ f°–  ° f ½ ¯  % ff°–©ff° ° ff¯ ¯½°ff f–f°–  ¾ff ¾f¯ °– °f©ff°¯ fn°$¾f¯½  f% ¾ f° ff°–¾ nn °–f°n° °f°–¯  % fff½ ¯ ° ff¯ ¯½°f½ f°–f°– ½ff°°¯ ¯ f° °–f° ¾  f° ff°– °–f°n°¾ ¯¯ ¯ f½ ° ¯ff° n% ff°– ° ff ½ ff f½f f¾ ff°– nfff° f½f ff°– ¯ °©f f°°f f ¯ f–f°–f°f°–¯f°f nfff° f ff    .

J-@@@ ¯f°f¯f° f%½ ¯ f¯ ¯ ff°–f°– °f f°¯ °¯f°f °–f°f¯f° ½ ff f½f f–f°––f° ½ff°¾ f–f¯f°ff°– ½ °f° ¾ ¾ °%%% %  f¾ f f°f° f% ff°–f°– ©f f¾ f½f f¾ ff°––f ff°ff f°f° f–¯f°f ¯f°f½f –f f°– f f ½f f½ ¯ ¾ ¯ff¾ ¯f¾f°f f¾ f–f¯f°f ½ ° f° ¾ ¾ °%%% %            .

.

 ¾ ¾ °fff° ff°– ff°– f½f f¾ ¾ f°–½ ¯ ¯ ¯ ff°– f½f f ¾ f°–½ °©ff°– f°½ ¯¾ °f ½ ¯ f ¯ ¯½ ff°– f f½f fff°–¾ ff f½f f½ °©f  f ½f f f½f½ °– nff°¾ ½  f%¾ ¾ ° ¾½ %½ ¾ f°% %½ ¯¾ f°f¯ ¯ –f¯ ff° ffff°–f°–¯ °©f f°– f¾fff° ° f ¯f°  %¾ ¾ ° ©ff° f½ f–f°–f° %¾ f°–ff°–¯ °– f¯f°°f¾ f–ff¯ ¯½°ff¾f°¯°©f ff°– ¯ °–f°f ff°–° ©f ¯ ¯ ff°–ff¯ ¯°©f¯f°–¯ °––°ff° ff°– ¾ f–f¾  n%¾ ¾ ° ©ff° ½ ¯ ¾f¯f %©f¾ff¾ f°–½ ¯¯ °©f ¾ f° ff°– ½f f½ ¯ ½ ¯  ¯ ¯ ½ f¯¾ ½ °°f ff¾ ff°–ff½°½ ¯ ¾f¯ff°–f° f¯ ¯  f¾fff°°f %¾fff°–½ ½ °  ff°– ¾¯½f° ¾ f°°f ½ ¯f°–¯ °©f °–f°½ff°–f°  ½ ¯ ° f °–f°f¾ f° f¯ °– f fff½ °©f f¯ ¯½°ff¾f ½ °¯ °©f ff°–  %¾ ¾ ° ©ff° ½ ¯  ff %½ ¯ ¯ ° f½ff°f¯f°–¾ ¯½°f©f½f f f°f©ff° f f¯½ °©f ¯ fff° ½f –f f °ff ff¯ f½f¾ff°  %¾ ¾ °%% ©ff° ff°– ff¯¯f°½ °©f % ff°–f°– ©f¯f¾f– ff¯¯f°½ °©f %½°©ffff½ f–f°–f°°f ¯ °©ff f f°–f°–¾f¯f ½f fff°–f°   . D- D-9.

 D-- D--J  9---  ¯f¾ ¯ ¯ °ff° ff°– ff°– °–f°½¾ °°¯ ¯ f°½ ©f°©f°°¯ ¯  ff°– ff°–¾ nfff°¾f°  @-J-@@@ ¾fff° ¾f fff½ ° fff°¯ ° f½f f°¯ °¯f¯f°f¯f° ff°– ff°–  ¾f¾ff ¾f f–½f½ ¯°f fff f¯ ¯½°ff°¯ °©f ff°–  ff°–½f f¯f¾fff½f ½f¾f°  ¾fff° ¾f fff ff°– ff°–f ff f¾ f½f ff½f f½f–f ff°ff f°f° f–½f –f½f f¯f¾fff ½f¾f°          .

@@@ ¯ ½f¾f° ff°– f ff°–  ¾ ¾ff° ff°– ff°– ¾ ¾ °%%% % f%¾ff½ ¯°f f–½f½ ¯°f fff f¯ ¯½°ff°¯ °©f ff°– ff°– ½f f¯f¾fff½f ½f¾f°  ¾ ¾ °%% f% ff¯¾ f½½ ©f°©f°¾ f ff° f½f¾f¾ff ¾f fff ff – ff°–¯ ¯ ½°ff  f–f°– f½¾fff f ¾f½f ff¯ %½ ° f¯ ¯ ¾f ff°– ff°– %¾ f°f ff°– ff°– ¾ f ff ff°– ff°– ½ff f°½ ©f°©f°¯ °–f° °– °fff°f°–¯ ¯ ff fff ff°– ff°– ¾ f ff ff°– ½ff  ¾ ¾ °%% f%½ ©f°©f°¯ °–f° °–¾f½ °fff° ¯f¾ % fff ff°– ff°– ¾ f ff ff°– f°– ½ff % fff¾ ¯f¾ff f°ff° fff°¾ f ¾ ¾f°f ff ° –f€f°¾ nff°ff f°½ ¯°f¯ ¯ f° fff½ ° f¯ °–f€¾ nff ¾ fff½ °fff° f  ff ½f f½ °– ff°  J-@@@ ¾ ¾ °%%%% f%½ °f°°¯ ¯ ½ ° °–f° ½f f½ ° f fff½ ° f¯ ¯½°fff°  ¾f°¯ ° f½f f° %¯ ° f½f¯f°f¯f° ff°– ff°– ff½ ©f°©f°¾ f f°– ¯f¾°f  ¾ ¾ °%%%n% f%¾fff° ¾f ¯f°f ff°– ff°–f ff f¾ f½f ff½f f½f–f ff°ff f°f° f–½f –f½f f¯f¾fff ½f¾f°  .

.

 -D-9-J ¯ ° f½ff° ¯ ° f°¯f¯f f–f°½ ¯ fff° ½ ff° ¯½f¾¯½f° ff°– ½ ° ff°f ½ ° ¾ff°ff½ ©f°©f° ½ ° ¯½ff°½ ©f°©f°¾ f             .

 9-. -.D - ¯ °¾ ¾ °%%f¾ f  fff°¯ °©ff°f°¯f°f ¯f°ff¾f°¯f° ff°– ff°–f°– f° °– ff¯¾f½ ©f°©f° °– °–f°½ ¯ fff°f°¾f° ¯ f°f° f%°–f ¾f° %¾f°–f½ ¯ fff° °– °–°½ ¯ fff°f n%½ ¯°f f¯ ° ff° ½f f½ ° f¾f°¾ ¾ ff¯ °–f°– ¾ ff° ff¯©f f ¯½f f° ¯½f°– f½f° °¾ ff ff f f°– f¾ ½f¾¾ ff°°¾ ¾ f°°¾ ¾ f½° f  ¾ ¾ °%%¯ ff°–½ ¯ f½f f¯ ¯ ¯ f¾ ¯f¯f ¯½ f°°f f¾ ½f¾°¾©f f ¯½f ¯ff° ¾ °° f¯ °ff°–½ ¯¯ ¯ ¯ f ff°–f°½f f f f¯f¾f¾ ½f¾f¯f ¯½  ¾ ff¾ ½f¾½ ¯°f f¯ °–f¯ ff°– ff°– f ff f©½f° f°¯ ° f ½f f½ ° f f°¾ f½½ °©f¯° f f½½ ° f ¾f°¾ ¾¾ ½ ¯f°f ff°– ff°–ff¾ f°f½ ° ff f½f f¯f¾f  ¯ °¾ ¾ ° ½ ° ff°–¯ °– ¯ ff° ff°– ff°– ff¯ ¯½f¾ ½f¾ ½ °f¯½ff°°¾ f° f °ff° fff° f%¾½ °–f¯ f°¾ ¯f¯f° %¾ ¾f¯½°–f° °–f°½ °–f¯ f°¯f° n%¾½ °¯½f°f° ¾ ¾ °½f¯ ¯½ °f° ffff½f f½ ¯ f¯ °–f¯ ¯f° f–¯f°f ¯f°f ff°– f°½f °ff° ¾ f½ ° f f f ¯ °©fff¯ ½¾f° ff°–  ff°–ff ½¾f f¯f° ff°– ff°– ¾ ¾ °––f¾ ½f¾ ff¾ ½f¾ ½ ° ff°°¾    .

 -@D.- -  9--- ¯ ½ff°¾f ¯ °f°–¯ ° f°–f°°f° f f½f°– ¯ ° ¯ °°  –°ff° ff¯¾°f–f¯ ¾f  ° f°– ° f°–f¯f °ff° °–f°°¾¯ ° °f–f .ff¾ffff f 9 ff° @ f f½© °¾fn ½ ff° f°°f©f°©  n n °f–f f%f¯ f f½ ½° f ½f f½f½ ° ¯f¯ ff°f¾ fff©f f ¯ ff°f¾ fff©f f¯ f½ °fff ½f f ½f ff°–f°– °f¯ff°  %½ ¯ –f°–¾fnff¯ ° ¯ff¯ f¾ f½f f°f°½f ½ff°©f f¾ f°–½ ¯ –f°– °f€ f° f¯ ¯ °f f–°f          .

9@D- ½ °f ¾ f ¾fff°– ©f°¾ ¾ f°– ½f f¾ ¾ f°–f°–f° f° ff°– ¾ ¾ f°–f°–¯ °°©f°°f ¯ ¯°ff°– ½f f¾ ¾f½ff°– © ¯ ¯ ffff¾ °f°ff½f f¯f¾ff°– f½f°½f f¾f f°f°  n n ½ ff° f%½ °f ¾ f° f ¾ff %¯ ¾f ff¯ °½ °f ¾f°– f ¾ff %¾ ¾ °%%f ½ ff°¯ °© f¾f°½ °f fff¾½ff fff° f f ½f f¾f f°f ° f°ff ¾ff  % ff¯ff°½f f¾ ¾ f°– %¾ ¾f ½ f° ff°–f° f°–f°–¯ °– ff°½ °f ff %½ f¯f ½f¯ °– ff° ¾ ff½ °– f % f ½ff°– ½f f¾f½ffff°° ff ©f° % –f ½ff°– ½f f¾f½f fff°½  fff½ ° ¯f fff° n% f° ff°–f° %¾ ¾f ½ f° ff°–f° °–f°–¯ °– ff°½ °f ff  % ffff¾°f° %¾ ¾ °%%ff ½ ff°¯ ¯½ °f° fff  f°– °fff° °f ffff¾°f° ff f fff¾ ¯f¾f½ ¾ ¯ ff°  ff¯¯f¾ff°– f f½f° %¾ ©¯ff°–f°–½f¾ %¾ ¾ °f ½ ff°¯ ¯½ °f° fff°f°– °f ff ff¯¾ ¾f  fff°¾ ©¯ff°–f°–½f¾¾ f½° °f ff °–f°€f f €% f % f°– f¯ ¯½°ff f½f f°––f½ f¾f    .

.

.

 ¯ ½ff°°¾¯ ° °f–ff°–½ °°–¾ f° ½ ff° f°°f©f°©   ¯ ° ¯ °½ °°–n  f%¾€f ¾€fn  % f n%½ ¯ff°–f°n  %½ ff°n  %½ fff°ff° ¯f            .

 -@- ¾ ¾ °%%f ½ ff° °f©f°© ¯f¾ ©f°© f ¾ff¾ nff ¾  -f©f°©©–fff ¯ °f°–¯ °–f° °–¾f©f°© ½ ¯ f°f fff fff°¯ ¯  ff¾ ©¯ff°–  f¾ff°°f°f©f°© –°ff°¾ f–f©f¯°f° ½f f½°©f¯f°f°–¯f°f½ ¯°©f¯¯ °¾ ¾f°ff°–¯ ¯f ½f f½ ¯ ½°©f¯  °–f½°©f¯f° ¯f¾f°¾ f–ff¯ ff° ½f ff°–½f°– ½°©f¯  ¾ ¾ °%%f ½ ff°¯ °fff°¾f¾fnff ff¯ °°f °f ff ff¾½ °f½ ¯ f½ ¯ ff ff f°¾f °f ff¯¾ ¾ °°¯ f°f°©f f° ¾ °––f ° ¾f° ½ ¯ f           .

 D-- D--9--  f f9 °–¾f°% ¾ ¯f¾ ¯f% ¾ ¾ °%%f9 °–¾f°¯ ° €°¾f°½ °–¾f°¾ f–f#½ °–f°f°–©  f°fff°– f°–f°–¯ °©ff°f°½ °f–ff° ¾f¯f f–¯f¾ ¯ ° f½ff° °°–f°#  f f°f½ °–f°f°ff f½ff°–  ¾ ¾ °%%¯ °––°ff°½ fff°f°– f°–f°–¯ ¯ f°½ °–f°½ °–¾f° © f°ff f½ff°–  ½ °–f°f°–© f ff°¯ °©ff°f°½ °f–ff°  ¾ ¾ °¯ ° €°¾f°½ °f–ff°¯f¾f¾ ff°–½ f–f°–f° ½ ©ff°ff½€ ¾¾°  ½ °f–ff°f°– ©ff°f°f ff f–¯f¾ ¯ ° f½ff° °°–f°  ¾ ¾f½ °f–ff°½ °–¾f°f°– ©ff°f° °–f°©f°°¯ ° f½ff° °°–f° f ff¯ ¯ ° €°¾½ °–¾f°          .

 D ° ff°ff¾f°f°– ff° ½ °–¾¯ ¾f ¯f¾ff –°– ff¯© °¾ ½ °f–ff°f°– ©ff°f° €¯f  ¾f°¯ ¾f ff° ff¯nfff°– f¾ffff¯  ½ff°–f° ¾f°¯ ¾f f¯ °– f ffff°–f°– °–f°¾f½f f ¾f° ¾ °f°f f¯ ¯½°ff¾fff °ff° f½f f½ °–¾ ½ °–¾f°–f°° ¯ °©ff°f°¾f° f–€¯f  D-@  f°¾ nff¾f°ff ¾¯½f°f°–¯ f½f f ff°½f ½f  ¾ ¾ °¯ ¯½ °f°¾ ¾ f°–½ °–¾ f ¯ °––°ff° ¯f°ff°°¯ °– °ff°€¯f °–f°f°––°–f°f°– f–¯f¾ f°– f ff° °–f°½ °f–ff° f¾f nf©f½ °–¾ ¾ ¾ nff¾¾ f¾f° f ¯f°         . D D---@9---- DD---.

.

 .- ¾ ¾ °¯ ¯½ °f°©f¾ ¾ f°–½ °–¾ ff¯½ ©ff°f° f¾f½ °f–ff°€¯f°f¯ ff°¾ ¾ff°–¾ff f°f f¯ ff°° ff°f©  ° ff°f°–¾ffff °––ff°¾ffff°¯ ° f f°€¯f f°––°–f°  ° °f¾ f–f#nf¾f #  @-D-- -- fff°––°–f°½ ¾ ° f°½ °–¾f°–¯ ff°°f f¯f f– ¾fff°f°–¯ ¯  f°¯ °¾ f%½ ff°°¯ ff°©ff% @-D--DD ¾ ¾ °¯ ¯½ °f°¯ °– °ff°––°–f° f– ¾fff° f° °––ff°f°–¯ °–f f f° n ff° f° –f° f f½½ff°  ¾ ¾ °¾ nff¾¾¯ ° °f°– f ff°     . @9- @-D---@ ¾ ¾ °¯ ¯½ °f°f°––°–f°¾ f½½ °–¾f ff ¾f¯f f–¾ f½f°– f° f°––°–f°€¯ff°–© ¾ ¯f¾f f©f ½ °–¾  ©f½ °–¾¯f ff°fff° f°––°–f° f¾°–f° f f½f°– f°– f°f°––°–f° ° f½f°––°–f° f¾°–f°° f ½f f¾ ¯ff°–½ ¾ ° f°¾¯f © f¾f° f  @-D--.

D- f°––°–f°f°– f¾f¾f° ° ¾½  ¾ ¾ °¯ °– °¾ ¾ f°–f°–¯ ¯ f¾ ¾f °fff° ½f f½ff° f° °fff° ½ nff ½ff° f° ©f f° f¾f° ff°°f ¯fff°–f°– ¯ ¯ f °fff° ff°– f½f f¯ °f€f°ff¯ °ff °fff°°f  9-D--J-.- ¾ ¾ ° ¯ ° °¾ ff°–f°––°–f° ¯f°f ¯f°f½ °–¾ ¾ f f¯ °– f °f°–½ nff¯f°f  f f¾ ¾f ff¯¾ ¾ °°f°–ff°¯ °–ff°–f°–f¯f°f ¾f° f° ½  ¾ ¯f f½f f€¯f ©f¯f¾ ff¯½ –f°–f°°fff fffff°°f           .-.@-D--@@-.

 9D D---@9- ½ °–¾f ff –°– ff¯© °¾ © °¾°f# ¯f € #f°ff°–¯ ¯ f° ©©f°f°–¾ ¾°f½ ° f°f° f f½ ½ f°° f©© °fff° ff¯ f¾ ¾ ° f°¾ ©f©f °–f°¯f¯f°– ½ °f° ffn¯¯°ff #°¾nff¾n°fn ¾€ ¾  #f°– ¯f¾ # ©©f°f°–¾ ¾°f¾f°–f ½  f°f°ff½ °–¾ ½ °–¾ ff¯¾ ¾f½ °–¾f°#  ½ °–¾ ½ °–¾f ff f¾°¯ ° °f°f f f°½ ff°¾ ° ff¯¯ °– ° f f°½ °–¾f°¯ f¾ fff°– °ff° ff  ½ ff°°ff° ½ff¾ f°f½ °–¾ ½ °–¾ ff¯€¯f½ °–¾f° f¯ °––f¾ f°½ ff° ½ ff°¯ °– °f °–f°¯ f¾ °            .

D -9-- f ff f½ ¯ ff°–f f%¾ nff¾ °  %¯ f°¾ n%¯ff¯ff¯f . 9.

-  °fff° ff¯¾ ¾ °%%%f% f°% % ¯f°f¾ f°f¾ ¾f½ °–¾f° f° f– ¾f ¯½f°– f½ f½f f ¯½f°– °f°f¯f ¯ff½ °–¾f° ¾ ff° f¯f °–f°¾ ° °f  ¯ff° f° f°f½f°½ °–¾ff°¯ ° f f°½ ¯ ff° f f¾ ¾ff°– ¯ ° f f°½ °–¾ ¾ f f½f ©ff°f°¾ nff¾fff©f©¯f½ °–¾  ff¯€¯f½ °–¾f°¯  f½f ff ¯f¾¯f f½f°–  .D-@ ¾ ¾ °%%%n% f°¾ ¾ °%% f¯ °––f¾f°½ °f°¯ °– °f½ ¯ ff°¾ ¾f ½ °–¾f°©f ¯½½ °–¾f° f f½f°  ¾ ¾ °%%¯ °fff°# ½ °–¾f°  ff°¯fff°– ¾ ff¯°¾¾ f–f f½ ¯ ff° ©ff f f ¾ ¾ ½ ff¯°¾ff° ¾f¯½ff°#  ©f½ °–¾ f¯ ° f½f° f ¯½ © f°½ °–¾f° ¯ff½ °–¾f°  ¯ ¯ f½ ¯ ff°¯ f°¾ff½°½ ¯ ff°¾ nff f ¾      .

D -. ¯ °––f¾f°¾ f f°–¯ ¯ f°¯ff¯f f½ ¯°ff° °–¾f f%f½f f½ °–¾ f½f–f f° f° ½f f¯ff¯f f°¯ff¯f ½f¾f  %f½f f¾ f°–½ °–¾¯ °–f¯ ° ff°–f¯f° ¯ °©f f°– ½fff°¾ nff f °¯ f¾f°ff° ff–f°°f½ °–¾f°°f n%f½f f¾ f°–½ °–¾ f½f¾ff¯ ff° f°–½f f½ ° f½f¯ff¯f °–f°½  ¯ f°–f°f°– f° ½f f© °¾½ °f–ff° ¾ °–f©ff°°¯ ¯ ¾f°  ½f f½ ©ff°f°½ °f–ff°  %f½f f½ °–¾¾ °–f©ff°ff ¯ ff°½ nf½ ©f°©f°½ °–¾f°  ©ff°f° °–f°¯ ¯ ff –f° €%f½f f ff¯f½f©f f ff°© °f f ff° f ff°f°–½f f½ ° f½f¯ff¯f ¯ ¯  ff°f f°¾f¾f¯f©f½ °–¾  f          ..9.

 D-- D--@  - -@ ¾ff½ ¾ ° f° ¾ffff¯ ¾ff f % ¾ff¯ ©f¯°f° f°¾ff¯©f¯°f°% ¾ff f f  ¾ff° $f°f¾ff ¾fff¾°– 9-@--@D @D9- ¾ ¾ °fff¯ °f€f°½ °–ff¾ f–f¯f°f ¯f°ff°–f°–¯ °  ¯½f½ °–ff½ f f°f°¯ ff½f f½f½°°f¯ff°– ½f°–– f° ¯f¾f¾ ¾ f°– ¯ °–¯f°f ¯f°ffff°ff½ °f½ °–ff½ f f°f° ½ f f°f° ¾ f¯  ° f¾ f–f¾–f°ff½ °–ff–f°  ½ f°f°½ °–ff f° °– ff¯¯ ¯f° ¯fff ¾ff f¾ff°°f f ¯ f f f¾ff¯ f ¾¾ f¾ff°– ¾f° ff¯¯ ¾fff–°–f°f°  ½ °–ff½ f¯f ° ff °f¯ff° ff¯¯ ¯f° ¯fff ¾ff 9 f°f° f ¾ff½f f ff f¾ nff ¾ff¯ ¯ °¾ff ¾f¯ff f      .

.

@D @D9- –f¾€ ¾f ff–f° ½f ff f% ° f° ½ °°–f°¾ff %f f½ nf°––ff° ½ °°–f° n%–°ff¾f$ff°©f°¾ ¾f –f¾ ¾ f f f° ¾ff¾ f©f°f f%–f¾$f°––°–©ff f°ff½f f %–f¾$f°––°–©ff ° ¾ff¾ f©f°f –f¾¾f           .

 9-@D-- ¯f¯f½f$¾½f  ¯ ½ff°ff ff°–¾ff ¾fff°– ff° °–f°f°f¾ff .f¯f½f ©–f¯ ° °fff°¾ ½ f ¯ f–f½ °–ff ©fff°f ¾ f¾ff ¾ f¾ff¾ff ff¯f½ ° f€f¾ff f°¾ f–f°f  ¯ f–f½ °–ff   ½ f ¾ f½½ °–ff¾ ½ ©fff°f°– fff¾ f°– ½ –f°– ff ff°– f ¯ f°ff°f°¾ f–f½ °–ffff° °fff°  ½ °ff½ °– ¾  °fff°f°– f ¯ f–f½ °–ff f° ©f° ½f f¾ ¯f½ ¯ –f°–¾ff¯ ¾ff  f©f°¾ ¯f½ f¾  f½f° f °ff° °–f°½ f¾f¾f¯ff ff°– f ¾ f°–ffff° ©ff°f° ¾ff  ©fff°f¾ff   ff° °–f° ff° f f°  f½f°¯ ¾ff f f°––°–©ff ff–f¾ f°½¾ f½f° °ff° °–f°©fff°f¾ff ff° f½f°  °fff° f°–f°  f½f°½ °–ff ff° f°°½ °–ff f½f°©f  ¯ ff°¯ f°–f°¾ff ¾f f° ff°°°––¾fff°– ¾ff° ¯ ff°¯ f°–f° ff°°°–– f°°f ½f fff°  ¯f¯f½ ¯ –f°–¾   ¾ ¯f¯f¯f½ ¯ –f°–¾ ¾f¯ff f¯ ½ff°¾ffff½ ¾ f°–f°ff° ¯f¾ f° ff¯f°–f°°  ¾ ¾ f ¾ff–f °–f°ff¾ff ¾fff°f°   °ff° °–f°¾ ¯f¾ff¾f¯ff f¾ff¾ ¾ f –f °–f°ff ¯½f°  °¾½f°––¯ ¾fff–°–f°f°  °¾°ff° ¯f¾f°¾ f–f¾ff¾f ff° ff¯f½f°f°f°°  .

 .D@D-@D-- ¾ ¾ °fff¯ ¯½ °f°¯ ¾ff°¯ ¾ f ff°¾ f½f°¾ f f° f¯ ¯f f¾ f°¾ ½f¾¯ ¾fff–°–f°– f f ff°  ¾ ¾ f¾ff f½ ¯ °–f ff°¯ ¾ff°½f ff° ¯f°f¾ff ½ f f° f°fff°f°– °f ¾ f°f¾ff f¯ °–f ff°¯ ¾fff–°–f°f° ½ f¯f°f ff¯¯f¾f f°¾ff ½ f f°f°  °¾½f°––¯ ¾ff¯ ¾f f°f¾ nff ¾ ½f f¾ ¯fff°– f° f f f f ff¾ ¯f¯ ¾ff f ff°  °¾f°– ½ °   ff°©f¯ ° f½f½ ¾ ©f° ¾ ¯fff°– f f f°¯ °–° ff¯¯ ¾ff  f°ff½ fff°– °nf°–f° ff¯¯ ¾ff°f ff °ff°½ f°f°©f   ff¯ ¾¾ffff¯ °f°–½ f°f°¾ ¯f½ °–fff°– f¯ °©f°–f¾ff° ½ ¾ ©f°f¯°½ °–¾f°¾ ½ ¾fff° f°½ f°f°½ °–ff ½ °–ff ½ °–¾ff°  ° f°ff°¾ff         .

9@D--@9@D- ¾ ¾ °%%¯ ¯½ °f° fff¯ ¯f° ¯ f°f f©  f€ff° °–°9 ° f€f ff  ¯ ¯f° ¯½ ¾ff°ff½ ¯ f–ff°ff½f–f¯¾ ¾ f¾ff  ©ff ff½f f½f½ nf°––ff°f°ff½ °f° ff¯¯ ¯f° ¯ °–f°½ °° ff¯ f ½ ¾ff° ¯ff½ °f° ff¯¯ ¯f° ¯½ ¾ff°ff°–ff° f¯ff°  f ½ ¾ff°ff¾f ¯ °f°–¯ ° ° °f°–¾f° ff¯f°¾ ¾ f¾ff f¯ ¯½ °f°¯f¯f ¯f¯f¯ °– °f f–f¯f°f¾ff½ ¯ °©ff°f°¾f° °f¾ ½ ½ °–f°f°ff½ ¯ –f°– ½ ¯ –f°–¾ ½ °– ff° ½ f¯½f¾f° ½ ¯° ff° ¾ f°¾ f–f°f  f½ f½¾ff¯ f°f°¾fff°– f f°¯ °¾ ¯ ¾f¯ ° f€ff°f ½ ¾ff°°f ½f f9 ° f€fff  ¾f° f¾ ¾ °%%f°– ½f¯f¾f– ¯ ½¾f° ¯ff¯f  f ½¾f° ½¾f°¾ ff° ¾f°¾ ¾ °°  f© ff¾½ f ¾f°°f f°ff¾ff °–f°f f ¾f°°ff°fff¾ ¾f¯ f f°f f ¾f°°ff°ff ¾ff °–f°f°–f        ..-D. .

 D-- D--9D D--.--9  9--- ° f°– ° f°– f¯ ¯½ °f° f½f ¯f ¾ff –f¾ f°f°––°–©ff ½f f ½f½ ©f f°¯f©f°°¯ °©f¯° f f° f° f¯°f° ff¯½ °–f°f°ff ¯ f  ½ °–f°f°–© f°ff¯f©f° f°½ ©ff ff °°ff ©f ½ °f°  ff° f°– ° f°–°fff° ½ff  ¾ f¾ff©f°f½ ¯ff°° ¯f¾f°ff¯f©f° f°½ ©f ¾ –ff½ ° f°–f° f°– ff° °–f° ff° ½ff f° ff¾f ff¯¯ °–ff °–f°°ff ¯ f  ° f°– ° f°–ff°¯ °–f°––f½¾ ¾ f°–¾ f–f½ ©f©f f½f f° fff f  ©f ff°f½ ¯ff°  f fff¯f½ °¯ ° °f°¾f¯f f¾ ¾ f°– ©f ff°f½ ¯ff° ff°f°½ ¯ff° f°ff°ff°– ©f ff°f½ ¯ff°f°– ff f° f ½f f½ ° °–f° ½ ° °–f°f°–©  ff° f°– ° f°–½ ©f f°  ¯ °f½ ¯ff° ¯f©f° f¯ °–ff–f¾ –f¾f°– ff° ½ ©f       .

@9-  ¯½–f© ½ ° ff°–f© ½°–f° f½f f–f©  f¯ff°–f© ¾¾ ¯#n# f f  ¯½f ©f f ½f¾f°%n¯¯%  ©f ¯f¾f nf°f° n¾f ½ °f¯ff°¯ f°¾ ½ °f¯ff°¯ f°¾         .

.

@9D D--9-D@- f f° f©½f°¯f©f° ½ ©f f° ¾ff°½ ©f f% ff–f°f9 °–f°9 ° ¾f° %¾ ¾ °f n%¾ ¾ ° ½ ° °f–f° € f°½ ©f°©f° € ½ ff°½ f–f°–f°ff½ ° ¾f° f%¾ ¾ ° %½ n%¯– %¾ f¯f¾          .

 @@D-  f°––ff° f ¾ff°¾ ©f f%¾ ¾ ° %¾ ¾ ° n%¾ ¾ ° f¾f ¾ff°¾ ©f f%¾ ¾ ° %¾ ¾ °           .

9D-J-. @D.9--9 nf¯f°f ff¯J9 ff–f° ½f fff° f%ff°% f½f ff¯f°¾¯½f°f°% %ff°% f½f ff¯f°¾¯½f°f°% n%ff°% f½f ff¯f°¾¯½f°f°% ½ ° f° ¯ f–fJf°–¯½f°f°9 ©f ff¯½f°Jf°–¯½f°f°9 ©f            .

 @.@-9 ¾¯°¾f°¾ °nf°f½ ©ff° f%€f f½ ff° %€f ff°–½ff¾ ¯ °ff n%€f ff°–½ff f % f°ff°f°¾ °f¾f %€f ff°–f°––°–f° €%€f f½ °–¾f°¯ff –%€f f½ ¯f° ¾¯½ °n °f f%½ °n °f % f°f°f n%½ °n °½ °ff % f°ff°f°¾ °f¾f %€f f½ °–¾f°¯ff %€f f½ ¯f°        .

     .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful