PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP CUVÂNT ÎNAINTE Este foarte posibil ca, dintre t oate misterele ºi necunos- cutele care

au marcat istoria planetei ºi a existenþei uman e, PROIECTUL MONTAUK sã reprezinte cea mai uluitoare ºi totodatã cea mai ocultatã acþiune anvergurã a oamenilor. Aspectele care sunt prezentate în aceastã carte (ºi în seria de cãr care va urma, vizând acelaºi subiect) sunt atât de neobiºnuite ºi, practic, atât de uimitoa e prin conþinutul ºi natura lor, încât ele pot fi încadrate cu uºurinþã la capitolul de sci fiction. Scepticismul cititorilor poate fi alimentat, pe de o parte, de ignoranþa lor în domeniu, iar pe de altã parte de educaþia ºtiinþificã formalã ºi materialistã cu car st îndoctrinaþi încã din copilãrie. Deja este o realitate ºi un fapt recunoscut cã informaþ iinþifice care sunt prezentate în manualele ºcolare sunt cu mult depãºite de concepþiile, s udiile ºi descoperirile din ultimii ani în cercurile mai puþin ortodoxe ale ºtiinþei. Pe d e altã parte, este relativ dificil sã se þinã pasul cu explozia invenþiilor, teoriilor ºi lor ºtiinþifice inovatoare care apar, chiar dacã multe dintre acestea, fiind incomode pe ntru interesele unor sfere de influenþã politicã, economicã ºi socialã, sunt în mod deliber ocultate, ignorate sau chiar denigrate, astfel încât sã nu ajungã la conºtiinþa pu- bliculu larg. Prin urmare, aproape cã nu trebuie sã ne mai mirãm cã, în plin progres tehnologic ºi extind re a orizontului ºtiinþific la nivel mondial, cea mai mare parte a oamenilor sau a r eprezentanþilor unor mijloace de informare massmedia încã îºi mai pun întrebãri puerile cu vire la existenþa sau non- existenþa civilizaþiilor extraterestre, încã mai considerã istor a oficialã ca fiind adevãratã ºi încã mai iau în derâdere, cu o crasã ignoranþã, posibilita ririi ºi utilizãrii dispozitivelor care folosesc energia liberã, infinitã ºi gratuitã 1 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP (free energy) din univers. În contextul unei m inciuni dirijate la nivel mondial ºi al unui extrem de complex sistem de control ºi m anipulare a populaþiei Pãmântului (aspecte care au început sã fie revelate ºi demonstrate î ot mai multe lucrãri de cãtre diverºi autori occidentali ºi chiar din þara noastrã), mintea omului obiºnuit este tentatã de cele mai multe ori sã ia minciuna drept adevãr ºi adevãrul rept minciunã. Omul simplu se bazeazã de cele mai multe ori pe un aºa-zis bun simþ de con epþie, care îi este inoculat în mod gradat încã din copilãrie de sistemul cultural ºi socia care el trãieºte. DECONDIÞIONAREA de aceste impresii subconºtiente false (prin intermedi ul observaþiei atente, a vigilenþei ºi a refuzului de încadrare în aºa-zisele ºabloane de comportament) este dificilã, dar ESENÞIALA pentru a strãpunge vãlul iluziei ºi al automat ismului în care omul-mecanic îºi duce existenþa. Unul dintre cei mai importanþi factori în aceastã direcþie îl reprezintã accesul la INFORMA CORECTÃ, care de cele mai multe ori este SECRETA ºi OCULTATÃ. În general vorbind, se co nsiderã cã cel mai înalt nivel de securitate (UTS - ULTRA TOP SECRET) îl reprezintã imixti unea diverselor civilizaþii extraterestre în societatea umanã ºi relaþiile pe care acestea le au cu anumite grupuri de influenþã ocultã care sunt mai presus chiar decât forþa polit icã a guvernelor unor state considerate Mari Puteri; în aceeaºi categorie (ULTRA TOP S ECRET) se încadreazã ºi PROIECTUL MONTAUK , care printre altele a inclus ºi tehnologia de cãlãtori în timp. Multe dintre aspectele pe care autorul (Preston Nichols) le prezintã în carte sunt atât de neobiºnuite pentru concepþia noastrã uzualã, încât ele pot sã inducã fo ideea unei farse sau a unui roman de ficþiune. Analiza atentã a dovezilor despre ca re se vorbeºte în carte, utilizând elemente din diverse alte surse de informare, ne po ate conduce însã nu numai la convingerea cã experimentele de deplasare în timp care au f ost efectuate în cadrul PROIECTULUI MONTAUK sunt autentice, ci cã 2 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP existã chiar multe dovezi fizice care pot fi coroborate cu afirmaþiile din carte. ªansa a fãcut sã pot lua legãtura cu Preston Nichols º Peter Moon ºi astfel sã aflu anumite aspecte pe care, însã, nu le pot dezvãlui deocamdatã ici. Totuºi, trebuie sã menþionez faptul cã domnului Nichols i-a fost refuzatã în repetate duri eliberarea unui paºaport internaþional de cãtre autoritãþile americane. Prin urmare, Preston Nichols nu poate cãlãtori în nici o þarã; mai mult, prezenþa lui este supravegheatã reu în mod discret, fiind consideratã o persoanã implicatã în acþiuni specifice care sunt î drate în categoria Secretelor de Stat . Dacã într-adevãr totul este o minciunã, atunci de toate aceste precauþii? Chiar dacã domnul Nichols nu are momentan posibilitatea de a cãlãtori în România (unde ar fi fost de acord sã susþinã o serie de conferinþe pe tema PROIECTULUI MONTAUK , Peter Moon s-a declarat de acord sã ne viziteze þara ºi sã împãrtãºeascã celor interesaþi multe elemen

e în ceea ce priveºte uluitorul secret care învãluie acest proiect ºi cãlãtoriile în timp. putea fi însoþit, de asemenea, de fraþii Edward (actualul Al Bielek) ºi Duncan Cameron, adicã de douã dintre fiinþele umane care au intrat în mod efectiv în vortexul temporal de la Montauk ºi s-au deplasat în diverse locaþii spaþio-temporale ale istoriei omenirii. DAN BOZARU 3 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP INTRODUCERE În extremitatea esticã a oraºului Lon g Island se aflã Montauk Point, care este cunoscut majoritãþii new yorkezilor datoritã f arului ºi a frumuseþii peisajelor sale. În zona de vest din imediata apropiere a farul ui existã o bazã militarã misterioasã, pãrãsitã, ce aparþine Forþelor Aeriene SUA, fiind co pe terenul mai vechiului Fort Hero. Deºi a fost în mod oficial închisã ºi abandonatã de For e Aeriene SUA încã din 1969, baza a fost ulterior redeschisã, continuându-ºi activitatea fã aprobarea Guvernului Statelor Unite. Sursa finanþãrii bazei reprezintã, de asemenea, un mister. Nu s-au descoperit dovezi cã guvernul sau armata ar fi furnizat fondurile necesare. Oficialii guvernului au cãu tat unele rãspunsuri, însã fãrã succes. Secretul operaþiunii a dinamizat imaginaþia oamenilor care au creat legende ce se pu teau asculta la tot pasul prin Long Island. Este totuºi improbabil ca vreunul din localnicii de la Montauk sau cei care au lansat zvonurile sã cunoascã întreaga poveste a celor petrecute acolo. Un grup de persoane care au fost implicate în aceste experimente considerã cã Proiectul Montauk a fost, de fapt, o continuare, reprezentând un punct culminant al cercetãril or efectuate la bordul distrugãtorului USS Eldridge, în 1943. Fenomenul, cunoscut su b numele de Experimentul Philadelphia , în care nava a dispãrut literalmente din spectr ul vizual, s-a produs în timp ce Marina americanã realiza experimente în ceea ce priveºt e obþinerea invizibilitãþii navelor la detectarea lor prin intermediul radarului. Conform acestor relatãri, au urmat trei decenii de cercetãri secrete ºi tehnologie apl icatã. Experimentele includeau supravegherea electronicã a minþii ºi controlul anumitor categorii de populaþie. Punctul culminant al acestor 4 1 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP EXPERIMENTUL PHILADELPHIA Originea Proiect ului Montauk dateazã din anul 1943, când s-au realizat cercetãri cu privire la fenomenu l de invi- zibilitate la instalaþiile radar, operaþiune care s-a desfãºurat la bordul di strugãtorului USS Eldridge. Datoritã staþionãrii lui USS Eldridge în portul Navy Yard din Philadelphia, testele la care nava a fost sup usã au fost numite Experimentul Philadelphia 1. Deoarece a reprezentat deja subiectul multor cãrþi precum ºi al unui film de lung metraj, vom oferi aici doar o scurtã sintezã a evenimentelor. Experimentul Philadelphia a fost cunoscut atât celor care conduceau operaþiunile, cât ºi celor direct implicaþi sub numele de cod Proiectul Rainbow . Fusese gândit ca un proie ct strict secret, care ar fi ajutat la încheierea celui de-al doilea rãzboi mondial. Premergãtor al tehnologieistealth, Proiectul Rainbow experimenta o tehnicã ce fãcea ca nava sã devinã invizibilã la detectarea prin radar. Invizibilitatea se obþinea prin crea rea unui scut elctromagnetic care avea efect de redirecþionare a undelor radar în juru l navei. Un scut electromagnetic are rolul de a schimba întregul câmp electromagnetic al zonei implicate în acest caz, cel din jurul navei USS Eldridge. Deºi obiectivul experimentului era de a face ca nava sã fie nedetectabilã prin interme diul radarului, el a avut un efect secundar drastic ºi total neaºteptat. Nava a deve nit invizibilã pentru ochiul liber ºi a fost practic extrasã din continuumul spaþio-tempo al, pentru a reapãrea brusc la Norfolk, în Virginia, la sute de kilometri distanþã. Din punct de vedere material, proiectul a fost un succes, dar 1 Mai multe inform aþii despre Experimentul Philadelphia pot fi gãsite în Anexa E. 8 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP în ceea ce priveºte oamenii implicaþi (adicã echip jul de pe navã), el a însemnat o catastrofã. Cât timp USS Eldridge a fost transportat la orfolk ºi înapoi, echipajul s-a aflat într-o stare de completã dezorientare. În mod eviden t, acele fiinþe umane pãrãsiserã universul fizic, precum ºi tot ce era legat de acesta. La întoarcerea navei în Philadelphia Navy Yard (Portul Marinei Militare Philadelphia), unii membri ai echipajului erau contopiþi cu pereþii navei. Cei care au supravieþuit se aflau într- o stare mintalã de dezorientare totalã ºi groazã teribilã. Ulterior, echipajul a fost disponibilizat, cu diagnosticul nepotriviþi din punct de vedere mintal , dupã ce în prealabil membrii lui au petrecut o perioadã de timp conside

la aceeaºi orã. Am hotãrât sã depistez locul de provenienþã al semnalului. Toate acestea mi se pãreau deosebit de interesante. era un sistem radar de apãrare utilizat în cel de-al doilea rãzboi mondial. Deºi se fãcuse o descoperir ajorã. am luat un receptor VHF ºi l-am programat pentru cãutarea sursei. dar ceea ce au spus ei era un n onsens. dar am fost surprins sã descopãr contrariul. În fiecare zi. Astfel. e trãsãturile undelor telepatice se încadrau în caracteristicile normale ale unei unde r adio. dar eram intrigat. aceastã undã se comportã pre dio. fusese convocat sã lucreze la Proiectul Manhattan . vastele cercetãri care începuserã la Proiectul ainbow au fost reluate spre sfârºitul anilor '40. 10 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP Am continuat cercetãrile în timpul liber ºi am co laborat cu diferiþi mediumi pentru a testa ºi monitoriza variatele lor reacþii. despre care nu existau referinþe în nici o carte de specialitate. nu era nici o siguranþã cã fiinþele umane puteau supravieþui continuãrii experimenui. Aºadar. Deºi nu este foarte sigur. Nu i-am crezut. Dr. am urmãrit sã obþin toate caracteristicile acestei unde telepatice . de fapt. În unele privinþe. Suspectând faptul cã interferenþa era cauzatã de un semnal ele ctronic foarte puternic. dar nu ajunsesem nicãieri cu investigaþia despre antena de la Montauk pânã în 1984. studiind lungimea ei de undã ºi alte aspecte corelate.dental. În 1974 am observat un fenomen straniu. Aparent. Era de-a dreptul o antichitate ºi nu gãseam n ici un motiv plauzibil pentru care FAA ar fi avut nevoie de un asemenea sistem înv echit. de fapt.temporal la Montauk. Am descoperit cã semnalul provenea de la o antenã rad ar de culoare roºu cu alb.misiile telepatice opereazã pe pr incipii uimitor de similare cu cele ale undelor radio. Pe atunci nu auzisem încã de Experimentul Philadelphia ºi n ici de proiectele care erau conexe cu acesta. De fiecare datã când apã ea în eter un ciclu de 410-420 MHz. aflatã pe teritoriul bazei militare a Forþelor Aeriene. cât ºi uimitoarea mea implicare în cadrul sãu. Nu puteam insista mai mult. Am cãutat sã dovedesc cã nu existã. Era mult prea riscant. Am instalat o antenã improvizatã capota maºinii. Proiectul a continuat. mi-am folosit echipamentul radio ºi l-am acordat cu ceea ce venea pe calea undelor în momentele când mediumii erau blocaþi. Antena. Deºi nu eram extraordinar de interesat de aspectele paranormale la acea vreme. Preston Nichols. În cele ce urmeazã. Descoperisem o funcþie electroma gneticã cu totul nouã. Ast fel am ajuns la Montauk Point. John von Neumann. 2 BJM este un nume fictiv al corporaþiei pentru care am lucrat. Cu acest statut . Astfel am ajuns la concluzia cã. am descoperit o u ndã care putea fi numitã undã telepaticã . ea nu este. relatãrile lor au fost uºor de disc at. în vreme ce o undã telepaticã se comportã precum o undã radio. Am cercetat zona ºi am descoperit cã baza era încã operaþionalã. Dupã cum se ºtie. acesta mplica construirea bombei atomice care a încheiat. Când ciclul se oprea. iar paznicii -au oferit informaþii folositoare. cel care conducea proiectul în ac ea perioadã. în cele din urmã. Era clar cã acest semnal l imita capacitãþile lor. vã voi povesti cum eu. Din pãcate.rabilã pentru a-ºi reface sãnãtatea. De-a lungul ti mpului am obþinut calificarea de inginer electronist ºi apoi am devenit specialist în fenomene electromagnetice. care era o companie bine cunoscutã în Long Island. m ediumii îºi puteau reîncepe activitatea dupã alte 20 de minute. Aceastã situaþie a adus Proiectul Rainbow într-un mare impas. în anul 1983. am ajuns sã descopãr atât existenþa acest i proiect. era foarte bine pãzitã. o undã radio. Mi-a sp us cã locul este acum abandonat ºi cã ar trebui sã merg . D eºi se propagã în mod similar undelor electromagnetice ºi deþine proprietãþi asemãnãtoare. când m-a sunat un prieten. am obþinut aprobarea de a studia telepatia ºi de a determina dacã aceasta existã sau nu. 9 2 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP MONTAUK DESCOPERIT În 1971 am început sã lucrez la compania BJM2. în acel interval de ti mp. Din pãcate ajunsesem într-un punct mort. culminând cu d eschiderea unei porþi în continuumul spaþio. cel de-al doilea rãzboi mondial. ei nu mai puteau gândi. Doream sã aflu tot ce se putea ºi am studiat toate activitãþile care foloseau acest tip de funcþie. ei deveneau ca paralizaþi. Interesul meu în metafizicã fusese astfel trezit. La început am crezut cã acest semnal era generat acci. Împreunã cu echipa mea de mediumi am continuat cercetãrile. Am început cercetãrile ºi am descoperit faptul cã trans. Mi-au spus doar cã radarul era pentru un proiect realizat de cãtre FAA. care era comun tuturor mediumilor cu care lucram . minþile lor erau bruiate. cunoscut sub numele Sage . ca director tehnic.

aºa cã am sunat din no trei sãptãmâni mai târziu. Nu am primit nici un rãspuns. Nu era însã un document oficial ºi nici nu fusese înregistrat undeva. Am plecat de lângã a est om ºi l-am gãsit pe Brian. 13 3 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP O VIZITA LA MONTAUK În cursul aceleiaºi sãptãmân ram deja la bazã. Bineînþeles. cât ºi GSA (General Service Administration . Vorbea despre tipare mete orologice neregulate. Mi s-a spus cã agenþia nu reuºise sã descopere proprietarul acel hipament. dar eram acolo sã transportãm echipamentul. dar m-a asi urat cã va þine poliþia la 12 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP distanþã.a spus cã locuise în clãdire d sta fusese abandonatã. M-am plimbat prin zonã. Poar ta era deschisã. Colecþionez echipamente radio ºi voiam sã-l cumpãr. Am devenit dintr-o datã foarte interesat. dar dacã mã mai v dea vreodatã pe acolo mã dãdea afarã. Întotdeauna dorim sã ne satisfacem clienþii. La acea vreme. Iam spus ce doream. Acolo l-am întâlnit pe administrator. în mod oficial. dl. la or a 7. mi s-a pãrut un nonsens. în cel mai bun c az. A fost foarte am abil. Echipamen tul pãrea a fi abandonat ºi arãta precum un material de reciclare. De asemenea. Eu am intrat într-o clã ire ºi am vãzut o persoanã care pãrea a fi fãrã adãpost. semi-oficial. Mã gândeam c fi ieftin. la fel uºile ºi geamurile clãdirii. Echipamentul de mare voltaj a fost primul lucru care mi-a captat atenþia. Nu acela era modul în care armata ren unþã la o bazã. un medium care mã ajuta în cercetãril mele. Se plângea cã ceva nu era în regulã ºi cã simþea vibraþii st am rugat sã efectueze o scanare mediumicã a locului chiar în acel moment. Analizând zona. cãci acela reprezenta delici ul oricãrui inginer radio. Anderson. New Jersey. Aparent. Brian. fusesem ºeful lui în cadrul proiectului. Acesta avea sã fie începu descoperirii mele cã 14 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP Proiectul Montauk era real. Din fericire. A fost totuºi suficient de amabil sã-mi spunã cã în fiecare seara. dacã fãceam demersurile necesare prin Surplus Disposal Agency din Michiga n. Controlul minþii a fost principalul fenomen citit de Brian. Sarcina lui. Atât armata. Mi-a arãtat cum erau aranjate lucrurile ºi mi-a spus sã fiu atent. Dupã încã o sãptãmânã sau douã. Ceea ce a vãz ut el era similar cu cele descrise de persoana fãrã adãpost. am luat-o fiecare în douã direcþii diferite. De fapt. despre controlul minþii ºi despre apariþia unui monstru ciudat. A menþionat multe detalii tehnice de spre aparaturã ºi despre modul cum funcþiona. Mi-a dat un act ca re pãrea a fi oficial ºi mi-a spus sã-l arãt oricui mi-ar fi pus întrebãri despre prezenþa în zonã. Spunea cã fusese tehnician la aceastã b azã. Când am ajuns acolo. la urma urmei. nimeni nu admitea cã ar deþine echipamentul. nu ºtiam cât adevãr exista în povestea respectivã.11 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP sã verific. M cu John Smith. agenþia mi -a comunicat cã vor continua cãutãrile. Dacã într-adevãr era aºa tunci aº fi reuºit sã obþin ce doream. ca sã nu cad pr in podeaua ºubredã. Mare parte di . A i-a spus cã mã va pune în legãturã cu un anume John Smith (nume fictiv). Scanarea a fost interesantã. iar eu puteam sã merg acolo sã iau tot ce doream. Mi. Mi-a spus cã îºi amintea destul de bine de mine. Dupã examinarea echipamentului am contactat agenþia ºi am discutat cu o doamnã amabilã. m-a recomandat administr atorului de la baza Forþelor Aeriene din Montauk care urma sã îmi prezinte zona. care se afla la o bazã militarã maritimã din Bayonne. dar eu habar nu aveam cine era sau despre ce vorbea. Mi-a mai spus cã eram binevenit sã iau tot ce puteam. el încã nu-ºi revenise din acel ºoc. Din punctul lor de vedere echipamentul era abandonat. Am vãzut un stingãtor de foc printre multe hârtii aruncate haotic. ªi-a dat seama cã actul pe care îl aveam era. Mi-a mai spus cã în urmã cu un an avusese loc un experiment impor tant ºi cã totul cãpãtase o turnurã bizarã. I-am ascultat însã cu atenþie povestea. iar ea m-a asigurat cã se va interesa despre aceasta. Cãlãtoria la Montauk am fãcut-o cu un prieten. Mi-a mai mãrturisit ceva deosebit de stran iu. Vorbiþi cu el ºi vã va ajuta . De fapt. Pãrãsise proiectul chiar cu puþin timp înainte ca baza sã fie abandonatã. am sunat din nou. aceastã persoanã m-a recunoscut. Mi-a spus cã. Îmi vorbea d un monstru uriaº care apãruse speriindu-i pe toþi. obiºnuieºte sã plece sã bea ceva. cãci nu a dorit sã discutãm nimic la telefon. era sã-i þinã pe eventual vizitatori departe de zonã. mi-a spus. am gãsit moloz îm rãºtiat peste tot.Serviciul General de Admnistraþie) susþineau cã nu ºtiu nimic despre acest subiect.

Îmi aminteam de o zi când mã aflam la masa mea de lucru. el observase cã cele mai multe infracþiun i erau sãvârºite într-o anumitã perioadã a zilei. cã eram destul de nedumerit de faptul cã diferite persoane îmi spuneau cã m ecunosc. Mi-a rel re tinerii din oraº care se adunau în grupuri timp de douã ore dupã care. Brusc am simþit un miros puternic de transformatoare încinse. . privitã dinspre nord. Trebuia sã investighez cu atenþie Proiectul Montauk . Rememorarea acestor experienþe legate de plasturii de prim ajutor m-a ajutat sã-mi împ ing amintirile pânã în 1978. dar totul era încã un mare puzzle. Cu timpul. întrebând localnicii despre ce se mai aude referitor la baza militarã. Nu l-am recunoscut. care þinea cam douã ore. Dar mi-a trecut prin minte cã probabil evenimentul nu s-a produs când credeam eu. Susþinea cã mã cunoºtea ºi spunea cã am fost ºeful lui. Apoi brusc. mi-au parvenit din ce în ce m ai multe informaþii. dar nu o luam foarte serios în considerare. m-a informat d spre tot felul de întâmplãri bizare. I-am întrebat despre toate activitãþile ioase despre care se presupune cã au avut loc în acea zonã. oriunde îi gãseam. Povestirile localnicilor au confirmat ceea c e mediumii puteau simþi prin propria lor receptivitate. Mergeam deseori la târguri unde se comercializau echipamente radio. însã nu deþineam prea multe rãspunsuri. Aceasta s-a produs la ora 9 dim neaþa. nimi pã liniºte. în mod misterios . Impli carea mea în acest proiect era evidentã.a permis sã aducem maºina aproape. tunete ºi fulgere au fost vãzut e în zonã apãrând în circumstanþe neobiºnuite. ªtiam încã tã cã nu trebuie sã mai continui. A venit direct la laborator. când întreaga uzinã a în sã miroasã a fum irespirabil de la transformatoare încinse. d-le. ªase oameni diferiþi mi-au spus cã ninsese în mijlocul lui 15 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP august. Eram sigur cã ceva se petrecuse la baza militarã de la Montauk. Aºa cã am plecat ºi mi-am m at cortul pe plaja de la Montauk Point pentru vreo sãptãmânã. Devenisem. Clãdirea rotundã din stânga este o clãdire pentru radar care a fost folositã ca depozit. ducându-se fiecare în propria sa direcþie. de asemenea. însã. apãrute de nicãieri. Acestea includeau po vestiri despre animale care apãreau în oraº în turme ºi uneori chiar se izbeau de ferestre . însã. Furtuni puternice. pe stradã. Am intrat prin diferite ba ruri. deºi nu existau in i meteorologice care sã sugereze iminenþa declanºãrii lor. În sfârºit. De exemplu. Am adunat o serie de informaþii destul de stranii. Nu poþi sã dai foc unui transformator ºi sã fa ci fumul sã disparã aºa de repede cum am simþit eu în acea dimineaþã. dar am ascultat tot ce avea de sp us. Mãr turisesc. În spatele acestuia se aflã o clãdire de birouri. Nichols? . am fost uimit de vizita unei persoane care a dat buzna în labo atorul meu.n el era deosebit de greu ºi nu ni s.amiaza. Câteva sãptãmâni mai târziu. foarte intrigat de toate aceste aspecte. Centrul computerelor se aflã pe partea dreaptã. Restul zilei a continuat normal pânã la ora 4 dupã. Apãrea ºi dispãrea foarte repede. mi-a venit ideea sã vorbesc cu ºeful poliþiei care. fãrã a suna la uºã. Fenomenele se manifestau. A continuat sã-mi explice mul taliile tehnice din Proiectul Montauk . însã declaraþiile corespundeau perfect cu informaþiile oferite de mediumi despre e xperimentele de control abuziv al minþii altor oameni. Povestea lui se completa cu cele spuse de m edium ºi de persoana fãrã adãpost. urma o altã perioadã de douã ore în care se sãvârºau alte infracþiuni. Au existat ºi alte poveºti neobiºnuite în afara celor despre vreme. Venisem acolo împreunã cu câþiva mediumi. am re uºit sã luãm o mare parte din echipamentul abandonat ce fusese utilizat în Proiectul Mont auk . Aceºtia m-au vizi tat ºi mi-au spus: De ce întrebaþi de plasturi de prim ajutor. iar acolo eram recunoscut de mai multe persoane. Nu aveam nici cea mai vagã idee despre cine erau acestea. M-am gândit: Este exact acel aºi miros pe care l-am simþit la ora 9 dimineaþa! . 17 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP la serviciul de securitate. Am vorbit cu oameni pe plajã. precum mirosul de smoalã arzândã. dar nu ºtiam ce. REFLECTORUL RADARULUI Acesta este uriaºul reflector de radar care se aflã pe clãdirea transmiþãtorului de la Baza Militarã Montauk Air Force. Era extrem de înþepãtor. 16 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP BAZA MILITARà MONTAUK AIR FORCE Imagine gener alã. Oricum. dar mã obiºnuisem sã vorbesc cu ele ºi sã le întreb despre Montauk. care se afla în spatele casei. ªeful poliþiei nu putea oferi e icaþii. Au fost înregistrate vânturi de o forþã sp cificã uraganelor. se despãrþeau.

Drept rezultat. cercetând cu multã atenþie diferite documen te. înainte ca ziua sã se fi terminat. Aceasta a fost prima dovadã fizicã t angibilã pe care o aveam cã. nu mi-a dat nimic în schimb. Fiecare piesã din puzzle dãde a o notã de confuzie subiectului principal. Roberts (nume fict iv) doreºte sã vã vorbeascã . Mi-a spus: Apropo. Intrasem într-o star e normalã a minþii. decât limpede. Deºi conºtient cã nu am aprobare a de a merge acolo. ei au hotãrât sã oprea cã totul. care era caracteristic unei zone de o ma i micã securitate. Au trecut cam douã zile pânã când m-am decis cã a sosit timpu sã mã întorc ºi sã verific din nou situaþia. iar el îþi înmâneazã altul (cu aspect diferit). pãrea foart e agitat ºi neliniºtit. Înãuntru am gãsit un birou mar se afla o plãcuþã ce avea inscripþionate urmãtoarele: Preston B. În 1990. Roberts se pare.S-au mai petrecut multe evenimente de o asemenea naturã. O mulþime de oameni au continuat sã mã recun oascã. Dar. Probabil cineva realizase cã-mi vizitasem biroul când nu trebuia. Nichols. Un bãrbat. am rãspuns eu. predat ecusonul ºi am plecat. am fost invitat sã parti cip la o conferinþã despre patente ºi brevete. M-am d us pur ºi simplu ºi am predat ecusonul meu. totuºi. Subsolul clãdirii de la BJM din Melville avea o zonã de maximã securitate. ei ºterseserã orice urmã de-a me in acea camerã. dl. Am petrecut în jur de ºase ore în biroul meu nou descoperit. se petrecea ceva cu totul ieºit din comun. Se pare cã ei nu lansaserã programul (pri n care eram transferat în realitatea alternativã) pentru acea zi ºi sunt convins cã se înt rebau de ce venisem. trebuie sã predai gardianului de serviciu ecusonul tãu. Am mers prin acea zonã ºi mi-am lãsat intuiþia sã mã ghideze dreptat cãtre o încãpere îmbrãcatã elegant în lemn de mahon. deoarece sunt informaþii strict confidenþiale. Am predat încã o datã ecusonul gardianului da ata aceasta. De fiecare datã când vorbeam cu el. De fapt. am descoperit cã tot l dispãruse. ªi ce credeþi? Mi-a înmânat un alt ecuson cu numele meu pe el. Assistant Proje t Director (Asistentul Directorului de Proiect). voi fi trimis în închisoare. 26 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP Am indicat camera unde ºtiam cã se aflã biroul me u. dacã scoteam vreun cuvânt despre ceea c credeam cã vãzusem. tot ceea ce aþi citit forma un haos imens în mintea mea. Era imposibil sã ies cu vreun document din birou. o descoperire majorã în cercetãrile mele. Eram acum sigur cã experimentasem do existenþe separate. M-a m aºezat la birou ºi am început sã rãsfoiesc diferite dosare. Ara început sã primesc genul de corespondenþã pe care îl primeºte în mod normal o pe care ocupã funcþia de vicepreºedinte într-o companie. aparent în aceeaºi perioadã de timp? Deja ajunsesem la concluzia cã trebuie sã fi avut douã slujbe simultan . care nu era pe placul lor. Probabil ei concluzionaserã cã procesul avea fisuri ºi cã eram oare cum capabil sã-mi amintesc de existenþa alternativã. În mod normal. cãci ºtiam cã la ieºirea din zona de înaltã securitate voi fi percheziþ at. Am fost escortat afarã ºi mi s-a spus cã. Nu ºtiam ce era. M-a privit ºi m-a întrebat: De ce vreþi sã intraþi aici. dl. Totuºi nu a m semnat nimic cu privire la activitãþile din cadrul Proiectului Montauk . pentru cã a existat o perioadã când mã întorceam acasã epuizat. iar cheia va fi aruncatã . Cum se face cã mã aflam la Montauk ºi lucram la BJM. Mi-a spus: Nu aveþi nici un alt birou i . Aceasta îþi permite apoi 25 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP sã intri în zona respectivã de securitate. a ieºit dintr-un birou pe uºa cãruia scria Project Direct or (Director de Proiect). dupã ce am intrat în camerã împreunã cu directorul de proiect. În cele câteva zile cât nu mai fusesem acolo. Aºa cã am încredinþat tot ce vedeam memoriei mele. Am avut o a doua carierã aici despr e care nu ºtiam aproape nimic! Nici mãcar nu pot vorbi despre aceasta. Am mai fost i nvitat la întâlniri cu un anumit director. în mod clar. Cele mai multe întrebãri pe care le primeam de la aceste persoane erau despre Proiect ul Moonbeam . m-am dus. am reuºit sã fac. Nu ºtiam despre ce vorbeau. Mi-am pãstrat o atit dine suspicioasã ºi am fãcut investigaþii ani la rând. când treci dintr-o zonã de securitate în al ta. de scoperisem multe lucruri. ªtiam cã lu crasem în douã dimensiuni temporale diferite sau poate chiar în mai multe. Dar într-o zi am avut un îndemn intuitiv. Apoi am decis sã mã întorc la slujba mea obiºnuitã. Începusem sã construies ntenã Delta T4 pe acoperiºul laboratorului meu. Am încercat sã mã gândesc la alte incidente bizare care avuseserã loc. Sunt obligat sã nu dezvãlui nimic din aceste informaþii pe parcursul a 30 de ani în urma unei înþelegeri pe care am semnat-o cu BJM. . dar totul îmi era mai degrabã confuz. Avusesem o presimþire ºi a funcþionat. De exemplu. domnul Sã ajung la celãlalt birou al meu . Ajuns în acest punct.

Reich era un om genial. cu atât îmi reveneau mai multe amintiri. oamenii de ºtiinþã îmbrãþiºaserã noþiunea newtonianã de eter . 29 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP La începutul secolului trecut (1900). iar multe dintre acestea nu ne sunt disponibile. ci mai ale s faptul cã el a declarat. Aveþi acum o panoramã generalã a circumstanþelor în care am reuºit sã-mi recâºtig memoria. 27 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP Într-o zi. de altfel. Sursele mele de informaþii au fost sev er reduse. El asocia. într-o zi. care a supravegh eat arderea masivã a tuturor materialelor sale disponibile ºi a distrus mare parte d in echipamentul sãu de laborator. dar controversat. Nu atât descoperirea în sine a ene rgiei orgonice a fãcut din Reich un personaj celebru. Deºi a întreprins vaste experimente ºi a scris multe volume de spe. în acest t de amploare. Istorisirea se bazeazã pe propriile mele amintiri ºi pe inf ormaþiile care mi-au fost împãrtãºite de diferiþi colegi implicaþi. În ºtiinþã. proiectul pentru controlul vrem ii ce purta numele de cod Phoenix . Aceasta a fost reuºita memoriei mele. El a arãtat cã Einstein a argumentat greºit conceptul de eter static. Reich era capabil sã demonstre e în laborator existenþa acestei energii. Pur ºi simplu îmi modifica grada t percepþia minþii cu privire la timp. O parte din vinã poa te fi atribuitã ºi organizaþiei Food And Drug Administration (FDA. ce include o descriere generalã a tehnologiei implicate. înlãturate. funcþiile timpului îmi fãceau tea sã se transpunã în altã realitate. Este menitã sã curbeze timpul. Cred. a parte a cãrþii conþine prezentarea Proiectului Montauk . Oricare ar fi fost explicaþia. Antena accentua timpul (curbându-l) ºi astfel se producea o curbare suficientã pentru ca eu sã mã aflu la modul subconºtient în douã linii t mporale. întreaga memorie mi-a revenit! Ceea ce puteam înþelege era cã antena Delta T unea fluxurile de unde te mporale în momentul în care eu conectam firele între ele. iar Reich a fost unul di ntre aceºtia. spre finalul anilor '40. Experimentele sale au revelat cã energia orgonicã este în mod distinct diferitã de cea electromagneticã obiºnuitã. deoarece. Apoi. cã teoria mea despre antena Delta T este corectã. 28 7 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP WILHELM REICH ªI PROIECTUL PHOENIX Guvernul Statelor Unite începuse.cialitate. Reic . în faþa autoritãþilor. Descoperirile sale au fost consemnate în dif erite jurnale medicale ºi de psihiatrie ale vremii. Cu cât sudam mai mult firele între ele. Delta este folosit pentru a sublinia schimbarea. Pânã în iunie 1990. Delta T = Delta Timp. dar foarte controversat. Reich este cunoscut ºi ca descoperitorul energiei orgonice. iar Delta T" se referã la o chimbare temporalã. Se pare cã. în vreme ce þineam firele sã le lipesc. autoritatea americanã are are un cuvânt greu de spus în privinþa protecþiei consumatorilor) . brusc. În iulie am fost concediat. cã a reuºit sã vindece cancerul cu ajutor oriilor sale. cu atât mai t reuºeam sã devin mai conºtient de acest proces. cu cât petreceam mai mult timp lucrând la antenã. îmi recãpãtasem toate amintirile mele importante. Aceasta se referea la o ipoteticã despre care se postula cã umple tot spaþiul ºi serveºte drept mediu de manifestare a ene rgiei radiante ºi a luminii. un om de ºtiinþã austriac care studiase împreunã cu Freud º Carl Jung. a concluzionat în final cã nu putea exista o mare calmã de eter prin car e materia se miºcã. mã aflam pe acoperiºul laboratorului ºi lipeam inelele antenei în cutiile releului (care transmite semnale de la antenã în lab orator). Nici una din viziunile sale nu i-au câºtigat susþinerea din partea oa menilor de ºtiinþã convenþionali ai anilor '40. Informaþiile ºi tehnologia pentru acest proiect pro veneau de la dr. numitã.4 O antenã Delta T este o antenã în formã de octaedru care are un efect de transpunere în alte domenii (realitãþi) temporale. puþini din criticii sãi i-au privit cu bunãv oinþã cercetãrile. ºi ener gia orgasmicã sau energia vieþii. Nu toþi fizicienii i-au acceptat însã opinia. de asemenea. d e asemenea. Dupã acel moment toate relaþiile mele apropiate au fost. Einstein. la rândul lor. eu eram bucuros cã recâºtigasem o mare parte din memoria mea. Mai multe informaþii despre natura acestei antene vor fi oferite în paginile urmãtoare. acum nu mai av eam prieteni ºi nici alte legãturi cu compania. energia orgonicã cu energia cosmicã ºi cu concept newtonian de eter . de asemenea. care a acceptat teoria în anii de început ai st udiilor sale. Dupã ce lucrasem la BJM mai bine de douã decenii. Wilhelm Reich.

urmând ca paraºuta sã ducã metrograful la pãmânt în bune condiþii. În ciuda oricãror informaþii false pe care le-aþi putea auzi. Acesta era un dispozitiv mecanic care înregistra tem peratura. . 31 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP era mult prea îndelungat. de fapt . spre sfârºitul anilor '40. echipa tehnologicã a guvernului a folosit infor. Contribuþia g uvernului la crearea radiosondei dateazã din 1920. de ase enea proprietãþi complexe care sunt de naturã dinamicã. umiditatea ºi presiunea atmosfericã. Guvernul a combinat tehnologia metrografului radio cu dispozitivul de disipare a energiei DOR al lui Reich ºi au realizat un aparat relativ simplu. Acesta era modul în care guvernul obþinea informaþii meteorologice exacte. De atunci savanþii convenþionali au recunoscut existenþa fenomenului care reprezintã o înc ruciºare între particule ºi unde. sumã ce era considerabil mai valoroasã decât în prezent. iar el a fost încântat sã colaboreze. primind câte 5 dolari pentru fiecare dispozitiv predat. Guvernu l i-a solicitat prototipurile. El le-a prezentat un mic pachet din lemn de plutã care putea fi trimis în aer cu un balon. El a descoperit cã furtunile violente acumuleazã ene rgie orgonicã moartã pe care a numit-o DOR. pe care l-au n umit radiosondã . Publ a încurajat sã le recupereze. la wavecles sau la fenomene mult mai ezoterice când vorbim despre eter. Când Wilhelm Reich a contactat guvernul SUA. cãci opera sa este vastã ºi cuprinde mult mai multe elemente decât pot fi repr oduse în cadrul acestei cãrþi. cel mai bun di spozitiv meteo era pe atunci metrograful radio.maþiile obþinute de la Reich îm preunã cu modalitãþile tehnologice descoperite de ei în vederea monitorizãrii meteo si ast fel au dat naºtere la ceea ce a devenit cunoscut sub numele de radiosondã . De exemplu. dar ºi în regiuni libere ale mediului înconjurãtor. ci doar de cercetare. cu excepþia cã noul dispozitiv era dotat cu se nzori electrici. Acesta a fost perfecþionat pânã când s-a reuºit obþinerea unor efecte co bile asupra aspectelor meteo ce puteau fi reproduse.ceptul sãu asupra eterului s-a dovedit a fi funcþional în cadrul cercetãrilor mele. în vreme ce un ipohondru plângãc os are o mare energie DOR. Reich a descoperit întrebuinþãri practice ale teoriilor sale. Pentru cã aceste dispozitive erau trimise prin poºtã. Un om energic.h considera cã eterul se manifestã sub forma undelor în naturã ºi nicidecum static. pachetul de plutã se desfãcea ºi s declanºa automat procesul de cercetare a zonei. Energia orgonicã moartã se referã la acumulãri de energie care se aflã pe o spiralã descendentã. Astfel. timpul care trecea pânã când informaþ e puteau fi studiate ºi analizate 5 Cuvântul metrograf este mai uºor de înþeles ºtiind cã pt metro" se referã la un dispozitiv meteorologic ºi graf semnificã reprezentare graficã. a fost proiectat un nou dispozitiv ce purta numele de metrograf radio . cu atât furtuna va fi mai violentã. Acesta est e cuvântul pe care Reich l-a folosit ºi este mai uºor pentru mine sã descriu astfel dife ritele aspecte pentru publicul larg. gu vernul american ºtia deja ce poate face Reich ºi îi recunoºtea meritul de geniu. Uneori s-au fãcut referiri asupra acestora cu numele d e wavecles (wave + particles). A experime tat multe modalitãþi de a dispersa energia DOR ºi a inventat o metodã electromagneticã sim plã de a reduce violenþa furtunilor. Cititorul este invitat sã lectureze lucrãrile l ui Reich. Era lansat într-un balon dotat cu paraºutã º înregistra informaþiile pe un sul de hârtie. Cercetãri obiºnuite au demonstrat cã vidul conþine. Spre sfârºitul anilor ' 30. astfel cã. în apropierea furtunilor cu descãrcare electricã. cu cât existã mai multã energie DOR într-o furtunã. Reich a descoperit cã gradul de intensitate al furtunii este direct proporþional cu cantitatea de energie DOR. conectaþi la un transmiþãtor care trimitea informaþia la un receptor af lat pe pãmânt. Spre finalul anilor '40. Conform declaraþiilor marto rilor. Acesta era similar metrografului aeropurtat. o datã cu realizarea dispozitivul ui numit metrograf aeropurtat 5. De exemplu. Balonul era proiectat astfel încât la un mom ent dat se spãrgea. Reich a contactat guve rnul SUA ºi le-a spus membrilor acestuia cã a creat o tehnologie care poate reduce i ntensitatea furtunilor. Deºi nu este scopul meu sã preiau cazul lui Reich. activ ºi entuziast este considerat a avea o mare 30 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP energie orgonicã. Despre energia orgonicã ºi cea DOR s-a d escoperit cã ele sunt prezente nu numai în organisme biologice. Nu conteazã dacã ne referim. cum ar fi ce le care þin de modificarea vremii. con. cãci nu era interes at de progresul mecanic.

pentru a nu d escoperi ceva neobiºnuit ce le.6 Se comporta precum o antenã pentru energia DOR. dupã e xpunerea lor în aer. Radiosonda mai conþinea un element de presiune care se comporta precum un semnal d e comutare ºi menþinea energia DOR sau cea orgonicã. Publicul le gãsea ºi e ra aproape imposibil sã pãstreze dispozitiul suficient de secret fãrã sã atragã suspiciuni. Dacã antena sesiza prezenþa energiei DOR. ele nu aterizau suficient de brusc pentru a se autodistruge în urma impactului. însã pentru energia orgonicã. ei împachetau senzorii în fiole sigilate. Singura mea explicaþie este cã. receptoarele. Deoarece sunt un pasionat colecþionar de echipamente radio. nu avea cum sã culeagã vreun dispozit v în funcþiune. pentru cã au proiectat bateria astfel încât lampa radio sã ardã în aproximativ 3 ore. La o examinare mai atentã a radiosondei ºi a s chemei sale electrice de montaj. în vreme ce senzorul de umiditate se comporta precum o antenã orgonicã. De aceea. citind datele. . dar în acelaºi timp reprezintã un semn d rtizare). semnal ul nu ar fi pãrut deloc neobiºnuit. Pânã aici toate bune! Ei au arãtat publicului o staþie de recepþie a informaþiilor. de fapt. Acesta pulsa pe deschis ºi închis în funcþie de elementele ce apãreau ºi monitoriza funcþia etericã a radiosondei. Dacã nu a fost nici un secret la mijloc. Adevãratul scop nu este foarte evident. ceea ce însemna cã. emisia sinfazicã genera amplificarea în mediu a energiei DOR. am descoperit cã contoarele de umiditate ºi tempera turã din interior nu funcþionau. Nici mãcar unul! Senzorul de temperaturã nu era capabil sã înregistreze temperatura. Având o 32 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP razã radio limitatã la 160 de kilometri. era programatã sã primeascã d le inexacte ºi nefolositoare. Urmãtoarea mea idee a fost sã cercetez descrierea tehnicã a lãmpii radio din compunerea radiosondei care. Dacã cineva s-ar fi acordat pe frecvenþa dispozitivului dintr-un asemenea montaj. însã avea totuºi o func . Transmiþatorul conþinea douã oscilatoare. ceasta este cauzatã de bombardarea catodului. Guvernul a dat publicitãþii aparentul scop al înregistrãrii informaþiilor meteo. Va folosi fãrã îndoialã o altã lampã radio. Radiosondele erau deja distruse înainte de a atinge pãmântul. Este foarte neobiºnuit ca radiosondã sã deþinã un transmiþãto ceptor care sã preia informaþiile. Acest echipament de recepþie a fost produs în serie redu sã. În acest mod. Se pare cã guvernul nu doreºte ca publicul sã foloseascã aceste lãmpi radio. Nu descoperit tot ce se putea despre radiosonde. Acesta este modul în care ei amplif icau energia orgonicã. De fapt ei nu m int. fapt care ar fi ajutat cercetãrile a cãror realã naturã nu fusese divulgatã. De aceea îmi este foarte clar cã guvernul nu a folosi t. Celãlalt funcþiona la 7 MHz ºi era un oscilator de pauzã. care se va rãci gradat ºi apoi se va aut odistruge. În ciuda acestor afirmaþii. ca re era încurajat sã le recupereze ºi sã le returneze. senzorii aveau o viaþã scurtã. dar am realizat o analizã ºtiinþificã a a cestora pe care am inclus-o în anexã (vezi anexa A) pentru cei interesaþi. dezinformând astfel pop laþia. Emisia sinfazicã a mplifica energia orgonicã. iar emisia defazatã o reducea. Senzorul de umiditate avea acelaºi efect. atunci de ce guvernul a proie ctat o baterie care sã ardã o lampã radio costisitoare ce trebuia înlocuitã dupã o scurtã 33 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP întrebuinþare? Pentru a fi siguri cã secretul lor nu va fi descoperit. va fi indus în eroare ºi nu se va obosi sã creeze un montaj care sã dureze doar câteva ore . Unul era un oscilator purtãtor ºi funcþiona la 40 MHz. Datoritã acestor precauþii. este foarte s traniu cã nu am vãzut niciodatã vreun receptor pentru radiosonde ºi nici echipamentul ca re ar trebui sã o însoþeascã. Din moment ce aceste dispozitive erau trimise în aer cu ajutorul baloanelor. utilizând echipament radio normal. infor maþiile greºite din descrierea tehnicã au ca scop menþinerea secretului.ar putea astfel spulbera secretul. dacã un radio amator gãseºte sau cumpãrã o radios el. în mod categoric. publicul. ar fi trebuit sã existe o mulþime de receptoare pentru radiosonde ºi ar fi trebuit sã fie foart comune. transmiþa torul urma sã emitã defazat disipând astfel energia DOR ºi extrãgând violenþa dintr-o furtu mod opus. secretul a ost menþinut vreme de patruzeci de ani. afirmã cã durata de viaþa a acesteia este doar de câte va ore.În anii '50 erau trimise în aer aproximativ douã sute de radiosonde pe zi. Zilnic în aer pluteau sute de astfel de radiosonde. eu am þinut o astfel de lampã radio în funcþiune vreme e peste 2000 de ore ºi în prezent am construit peste 20 astfel de unitãþi având un singur eºec (este o ratã industrialã foarte bunã de eºec.

în completare. Patruzeci de ani de cercetãri ar fi putut. O datã cu încheierea sa. dar în lo c sã fie pe bazã de carbon el conþine metale nobile ºi elemente exotice.au acordat spaþii prea importante în presã. a fost scris un raport complet. pentru cã exista ºi posibilitatea de a le crea ºi amplifica. Senzorul de umiditate suferã de aceeaº roblemã. Ei au expus Pentagonului informaþii despre un dis pozitiv7 care ar putea face ca inamicul sã se predea fãrã a mai fi nevoie de vreo conf runtare. senzorul de temperaturã este un termistor. clãdiri sau populaþii întregi pentru a transmite energie orgonicã u DOR. În final. informând conducãtorii acestuia despre teh nologia excepþionalã la care lucrau. 39 9 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP PROIECTUL MONTAUK Nu mai este nici un sec ret faptul cã în SUA Congresul a fãcut mari presiuni asupra CIA-ului pentru a descoper i tot ce se petrece în cercurile de spionaj. Deloc surprinzãtor. printr-o simplã apãsare de buton. Referinþa temporal sufletul. Manipularea vremii putea conduce l a procese în instanþã. chiar dacã CIA-ul a fost implicat într-o anumitã mãsurã în Proiectul Montauk . în mod cert. Totuºi. armata era gata sã coopereze. Dacã aceste energ i au fost folosite cu un scop malefic sau în cadrul unui rãzboi nu pot rãspunde.doneze înt roiect. Pentru informaþii suplimentare despre Wilhelm Reich puteþi studia anexa B. li s-au redus din fonduri ºi li s-au limitat puterile legale. puteau afecta mintea umanã. sufletul ºi corpul fizic s-ar fi dezaliniat. de asemenea. Deþineau tehnologie reich-ianã ºi tehnologies lth care. Oamenii din interiorul recipientului urmau sã treacã printr-un moment temporal z ero ºi în mod esenþial printr-o irealitate sau. cã i acesta era visul oricãrui expert de rãzboi. dacã putea fi doveditã în tribunal. Computerul trebuia sã genereze un fundal electromagnetic (adicã. însã posi bilitatea existã. guvernul a abandonat proiectul de control meteorologic. Bineînþeles. deoarece avea vaste cu noºtinþe de programare computerizatã. manipulându-li-se propriile lor gânduri . în cel mai bun caz. curba rezistenþei se schimbã ºi nu-ºi menþine calibrarea. Dacã ei urmau sã calculeze referinþele temporale în c l fiecãrui individ ºi apoi sã le reproducã (în timp ce oamenii treceau prin recipientul el ctromagnetic sau realitatea alternativã). Acest proiect a început în 8 ºi a fost finalizat în 1967. Dacã nu se fãcea aceasta. pe care l-au trimis Congresului. Ele stau la baza credinþei mele cã în cadrul proiectului de control meteo a existat un alt proiect sec ret. 35 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP director de proiect. Sunt douã elemente care trebuie sublin iate aici: fiinþa fizicã (corpul fizic) ºi fiinþa spiritualã (sufletul). se menþiona cã poate fi dezvol tat un echipament care ar putea efectiv schimba modul în care o persoanã gândeºte. în contextul pe care-l discutãm aici. Congresul finanþase acest proiect pânã în faza ultimã ºi a urmãrit în mod permanent rezultatele. nu ei au beneficiat de zultate. Imaginaþi-vã un dispozitiv care ar putea face inamicul sã se predea înainte de începerea bã iei. Plinã de entuziasm. Deºi acestor situaþii nu li s. Astfel de activitãþi au fost raportate în Rusia.6 Pentru cei cu înclinaþii tehnice. transforma acest dispozitiv într-unui foarte avansat. în cazul în care aceastã tehnologie ar fi ajuns în posesia unei persoane nepotri ite. Congresul a refuzat continuarea finanþãrilor. grupul de la Brookhaven construise deja u n întreg angrenaj în jurul acestui proiect. Era o îngrijorare întemeiatã ºi astfel s-a ordonat ca pânã în 1969 sã se aban. 34 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP Ceea ce v-am prezentat despre radiosonde re prezintã dovezi solide care pot înfrunta cu succes orice cercetare. Astfel. În raport se spunea despre conºtiinþa omului cã poate fi în mod cert afectatã de electromagnetism. Grupul Brookhaven a contactat Pentagonul. Nu putem ºti exact dacã radiosondele aveau doar rolul de a disipa furtunile vio lente. rezultând astfel nebunia. aceasta înseamnã cã guvernul îºi put a drept þinte comunitãþi. Teoretic. atunci era necesar sã se foloseascã de calcul ator. ei înºiºi (congresmenii) ar putea fi victime. printr-o realitate co fuzã. armata a fost foarte interesatã. subiectul nu a rãmas nedezbãtut. Când Congresul a sistat Proiectul Phoenix . iar fundalul electromagnetic încãtuºa corpul fizic. Un aspect mai revoltãtor decât cel privind controlul meteorologic îl reprezintã potenþiali tatea negativã a energiilor DOR ºi orgonicã. Membrii lui erau îngri joraþi cã. Este un senzor de temperaturã foarte prost pentru cã în vreme ce temperatura il face sã oscileze. o scenã falsã) cu c are fiinþa fizicã s-ar fi sincronizat. A fost informatã cã nu aveau nevo .

Din nefericire. este posibil ca indivizii cu creierul mort sã continue sã trãiascã. partea psihicã (sufleteascã) a minþii a preluat partea fizicã a minþii. dacã nu chia r mai intense ca celelalte. A luat câteva r diografii ale unei persoane normale ºi mi-a arãtat zonele roºii. prin reflector ºi se îndreptau în direcþia opusã punctului de focalizare a antenei. din punct de vedere medical. Indivizii cu creieru l mort suferã datoritã neoxigenãrii creierului. era deja prea târziu pentru persoanele pe care s-au fãcut experim entele anterioare. Medicul care l-a consultat pe Duncan a fãcut unele comentarii despre sta rea neobiºnuitã a þesutului plãmânilor sãi. Nu mai vãzuse nimic asemãnãtor. Iniþial rugasem câþiva mediumi sã îl examineze pe Ei susþinuserã. dacã expunerile se desfãºurau î multe zile consecutiv pe aceiaºi subiecþi. practic vorbind. în mod ce rt. coloana sa vertebralã este sãnãtoasã. 40 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP biologicã. Duncan nu era singura persoanã afectatã. Tulpina creierului sãu este vi . De pildã. ele aveau efecte distrugãtoare asupra lor. Duncan a suferit serioase perturbãri la nivel cerebral ºi de þesut. Au încercat aceastã teorie ºi au întors antena cu 180 de grade. Am bservat colþul radiografiei ºi am fost surprins sã vãd scris pe ea numele lui Duncan. Apoi mi45 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP a arãtat o altã radiografie unde întregul creier era albastru. Energia psihicului (sufletului) sãu întreþine corpul cu ajutorul tulpinii creierului. Era în mod clar o persoanã cu creierul mort . Echipa de cercetare avea nevoie doar de un spaþiu adecvat unde p uteau fi realizate experimentele în deplinã securitate. iar spre subiecþii din camerã se emiteau radiaþii nedistrugãtoare. dar oricum numãrul acestora a fost foarte mare. Nu putea oferi decât o concluzie teoreticã bazatã pe capacitãþile sufletului. Prin 1972 sau 1973 ei au înþeles în sfârºit cã tehnologia stealth nu avea nimic de-a face c radiaþiile ce produc arderi. El a spus cã profesia sa recunoºtea xistenþa fenomenelor legate de suflet. de fapt. ca rezulta t al expunerilor la 100 KW de unde RF (Frecvenþã Radio) de la o distanþã de 100 metri. cu excepþia unor pierderi de memorie datorate situaþiei respective. Analizele anterioare ºi cele de dupã 1986 au indicat faptul cã creierul lui Duncan era . El a citat unele experimente efectuate post-mortem pe subiecþi umani în Anglia ºi în SUA. iar acesta folosea suficient oxigen cât sã nu putrezeascã. dupã care se putea face o radiografie sau o scana re care putea revela ce zone din creier mai erau oxigenate. întreþinând corpul fizic. ale cãror creier e s-a constatat cã erau acoperite de un înveliº neobiºnuit. mort . Am vorbit cu un neurolog cu care eram în relaþii de prietenie ºi a confirmat cã. cã are creierul mort .ie de suport financiar. de aceasta ocupându-se chiar grupul de la Laboratoarele Naþi onale Brookhaven. Un alt doctor c consultat a mãrturisit cã mai vãzuse aºa ceva o singurã datã. Undele radio aproape i-au copt plãmânii ºi creierul. aceas semna cã creierul lui Duncan nu mai folosea suficient oxigen. de aproximativ 1 mm grosime. dar partea superioa eierului sãu este. Mi-a arãtat ºi unele zone albastre. se creau zone de cãldurã sau energie datoritã concentraþiei micr oundelor. Mai interesant totuºi era un alt caz pe care-l întâlnise în urmã cu 10 ani. I-am cerut doctorului o explicaþie. Totuºi. În acest punct înþelegeam cã singurul motiv pentru care Duncan mai este încã în viaþã se da nei aptitudini puternice a psihicului sãu. Au înmânat astfel armatei o listã cu toatã tehnologia 7 Am inclus în Anexa C unele dovezi care sugereazã utilizarea dispozitivelor pentru controlul minþii împotriva irakienilor în timpul Rãzboiului din Golful Persic. corpul sãu fizic este în viaþã. Mai ºtiam cã exista posibilitatea inj ii unei anumite substanþe în creier. Au þintit razele distrugãto re spre cer. dar nu le putea înþelege.46 . iar aceasta se petrecea fãrã sã mai producã vreun rãu subiecþil r. de asemenea. Aceasta însemna cã persoana respectivã trãia precum un om perfect normal. moartã. precum ºi de anumite echipamen te ºi personal militar. când cineva ajunsese acciden în faþa unei puternice raze radar. Una dintre acele teorii era cã radiaþiile care nu produc arderi erau emise. Dacã mediumii determinaserã corect. dar nu era foarte sigur. Apoi au descoperit cã aceste radiaþii aveau aceleaºi efecte de modificare a stãrilor. Peste tot în corpul sãu unde exista odificare de densitate. dar acestea nu aveau nevoie de mult oxigen. Nu ºtim exact câte persoane au fost implicate. Astfel.

Din punctul de vedere al militarilor. Transmiþãtorul era a cum operaþional la întreaga sa capacitate ºi pregãtit pentru emisii programate. cele mai multe experimente s-au realizat pe soldaþii aflaþi în vacanþã. era cã ei deveniserã astfel cobai pentru ex perimentele de control al minþii.nitorizarea oamenilor ºi de modificarea gândurilor sau a stãrilor lor psihice. încercând orice frecvenþã. Toate acestea au fost realizate în trei sau patru ani de cercetãri. Pentru atingerea acestui þel s-au obþinut ajutoare din surse foa rte oculte. cântãrea 150 kg ºi 90 cm în dimensiunile sale cele mai mari. în final. Au fost invitaþi soldaþi din diferite unitãþi militare pentru a-ºi petrece acolo sfârºiturile de sãptãmânã. A urmat o investigaþie pentru a des coperi ce se petrecea cu transmiþãtorul în acele clipe ºi astfel a fost dezvoltat un alt program. Un tub foarte mare. N u conta în mod deosebit cum induceau aceste modificãri de stare.PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP În aceastã fazã a proiectului. La început. rata la care impulsurile erau modulate. 49 . modulaþia impulsurilor. doar pentru a vedea cât de departe se putea ajunge cu diferitele tipuri d e metode. Totuºi. New Jersey. programul putea doar sã facã lumina farurilor maºinilor sã scadã în i nsitate. Baza de date era foarte mare ºi acoperea un larg spectru de cauze ºi efecte. inducându-le stãri de tu lburare ºi. Ulterior a fost îmbunãtãþit ºi curând putea opri toate funcþiile electrice de la o e autovehicul. Urmãtorul obiectiv era crearea unei tehnologii de prec izie în aceastã direcþie. A fost dezvoltatã atunci o bazã de date care înregi stra momentele de schimbare a frecvenþei (adicã momentele când o persoanã trecea de la o frecvenþã la alta). Ceea ce era însã necunos ilitarilor care veneau astfel în week-end. aceºtia nu erau singurii cobai. Tot în timpul acestei perioade au experimentat ºi schimbarea bruscã de frecvenþe. S-au întreprin s experimente ºi pe civilii din oraºe precum Long Island. Se monitorizau diferite tipuri de impulsuri. Cercetãtorii puteau chiar crea programe prin care sã se focalizeze asupra unei maºini. nemaifiind pentru moment funcþionale. acestea s -au oprit. pentru amplificarea ratei de infracþionalitate. astfel încât transmisia generatã urma emene gânduri-tipar într-un individ. Aceasta însemna cã puteau seta aceastã pulsaþie pentr rice doreau ºi apoi aºteptau sã se producã efectul scontat. Câþiva ani de cercetãri ºi acumulãri de informaþii au condus. iar apoi observa u ºi etichetau diferitele efecte. era vor de o excursie gratuitã într-o locaþie frumoasã. au început leagã treptat semnificaþia efectelor diferitelor funcþii. 48 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP AMPLITRON Amplificator UHF. Puteau f i lansate programe care puneau transmiþãtorul sã treacã prin toate fazele sale. Nu ºtiu care erau modulaþiile sistemului în acel e momente. oprindu-i toate funcþiunile electrice. În exteriorul bazei exista o salã de gimnas icã bine dotatã ºi o salã de bowling cu cazare ºi hranã excelente. amplitronul ser vea drept amplificator final al transmiþãtorului înainte ca programele sã fie emise prin antenã. Aceastã fazã a proiectului a deve nit mai târziu foarte importantã. Brusc. Totuºi. Schimbarea bruscã a frecve nþei a fost apoi cuplatã cu efectele sale de feed-back. cãci reprezenta un element cheie pentru obþinerea curbãr ii timpului. Chiar ºi anim alele din vecinãtate erau programate sã facã lucruri ciudate. ei erau interesaþi e mo. Aceast a consta din schimbarea instantanee ºi aleatoare a frecvenþei pe una din cele cinci frecvenþe diferite pe care era programat transmiþãtorul. la obþinerea unui d itiv pentru controlul minþii. New York ºi Conn ecticut. Programe le erau create pentru a putea schimba dispoziþiile oamenilor. Dupã ce au obþinut suficiente informaþii. de asemenea. Dupã intense experimentãri. unele vehicule militare executau patrulãri în jurul bazei. Într-o zi. Erau experimente pur ºi simplu empirice ºi astfel sa acumulat o importantã bazã de date. au realizat un panou de control cu care puteau programa diferite modulaþii ºi sincronizãri ale impulsurilor. ci mai ales circums tanþele în care se produceau. lãþim ea impulsurilor ºi 47 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP tensiunea de ieºire. Au descoperit cã salturile foarte rapide de la o frecvenþã la alta fãceau modulaþiile mai active din punct de vedere psihic. dar am înþeles cã ei descoperiserã aceasta accidental.

iar noi eram acolo sã obþinem o mai bunã înþelegere asupra mecanismelor timpului. deoarece a u existat multe zvonuri cã proiectul acestei antene fusese primit de oamenii noºtri de ºtiinþã de la extratereºtrii din constelaþia Orion (acesta este un alt grup de extrater eºtri decât cei din sistemul Sirius. Energia de la douã din cele trei surse provenea de la modulatoarele de impulsuri ale celor do uã transmiþãtoare ºi era trimisã în bobinele X ºi Y ale antenei Delta T (acelaºi impuls car . tehnicile de control al minþii erau în întregime dezvoltate ºi îndo ariate. Am mai studiat geometria piramidalã ºi modul de utilizare a acesteia pentru a curba câmpul temporal. Pe mãs urã ce gândurile lui Duncan erau proiectate prin transmiþãtor. grupul nostru de cercetare a remarcat cã frecve nþa radio pe care o foloseam nu era cea mai potrivitã pentru scopul nostru. Ele existau. el se concentra asupra unui lucru la o rele 20:00 ºi manifestarea sa obiectivã avea loc la miezul nopþii sau la orele 6:00 di mineaþa. Minte a inferioarã era atunci curãþatã de programãrile anterioare. Suplimentar. pentru a s incroniza antena RF de la suprafaþã cu antena din subteran. a trebuit sã învãþãm mai multe despre ceea ce este cu oscut sub numele de funcþii temporale Delta (adicã. dar totuºi încã nu eram capabili sã realizãm aceasta. Au fost fãcute excavãri de aproape 10 0 m pentru a gãzdui antena sub transmiþãtor. cum ar fi. muzicã sau orice era considerat necesar era folosit pentru a pune mintea inferioarã în miºcare. Antena Orion Delta T era o antenã în formã de octaedru ºi fusese plasatã la subsol. Ni se spunea cã trebuie sã optimizãm utiliza ea transmiþãtorului pentru manipularea timpului. scaunul era complet ferit de orice interfe renþã. însã. filme. Aceste tehnici reprezentau cheia pentru a obþine forme. Cam în aceeaºi perioadã. de pildã. Am aflat cã echipamentul pe care îl foloseam era suficient de puternic pentru a curb a timpul. 67 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP Dupã ce am participat la mai multe conferinþe ºi am discutat cu mai multe persoane. Antenele folosite de noi produceau ceea ce ar putea fi numit un efect secundar d e discontinuitate a timpului . Acest efect secundar de modificare a fluxului tempor al demonstra totuºi cã echipamentul de bazã era suficient pentru aceasta. cei din constelaþia Orion ºtia u cã suntem aproape de îndeplinirea cu succes a sarcinii noastre ºi doreau sã ne ajute. 66 12 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP DISCONTINUITATEA TIMPULUI Experimentele au continuat în anul 1979. Washington. ale cãror cunoºtinþe se presupune cã au fost folosite entru construcþia scaunului Montauk). Aspectul era destul de frustrant ºi dãdea impresia unei defecþiuni. modificarea ratei impulsurilor din bobine. funcþiile de schimbare a timpului) . astfel încât scaunul sã se afl e într-un punct neutru între ele. La orice s-ar fi gândit. putând fi introdus orice altce a. noi am cerut o antenã care era mult mai eficientã în operarea de modificãri temporale. la un moment dat ele se o preau brusc.gânduri clare de la transmiþãtor care ori afectau mintea altei persoane. Au fost înregistrate casete corespunzãtoare ºi distribuite diferitelor agenþii p entru a fi transpuse în aplicaþii practice. Conform zvonului. Aceastã denumire conþine ºi cuvântul Orion.PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP suspendare temporarã a funcþiilor vitale. Cuvinte rostite sau scrise. Scaunul Montauk a fost plasat sub transmiþãtor ºi deasupra antenei Delta T. Antena de transmisie Delta T era alimentatã cu energie din trei surse. dar î fara fluxului normal de timp! De exemplu. Cheia înþelegerii noastre a fost o sugestie de a utiliza un anumit tip de antenã pe ca re o voi numi antenã Orion Delta T. Dar chiar ºi aºa . ori materializau diferite obiecte din e ter. Astfel. Mãsura am 30 pânã la 50 de metri de la un punct la altul. Se pãrea astfel cã oamenii de ºtiinþã de la Montauk puteau folosi capacitãþile mediumice al ui Duncan pentru a curba timpul! Au început sã cerceteze acest fenomen cu multã nerãbdar e. care aveau loc în apropiere de Olympia. Trebuiau operate anumite schimbãri. Acest e conferinþe aveau drept subiect funcþiile timpului. Mai a poi. când s-a putut observa un fenomen extrem de straniu. În preajma anului 1978. ni s-a cerut tuturor sã participãm la ceea ce era cunoscut sub numele de Conferinþe Sigma . materializarea respectivului obiect nu se producea în acelaºi timp. s-a observat cã în realitate gândurile lui Duncan nu încetau.

Imaginaþi. Momentul zero (sau origin ea primordialã) reprezintã conexiunea noastrã fundamentalã cu 10 Zgomotul alb este un impuls autogenerat pe orice frecvenþã ºi în acelaºi timp. Poate fi considerat precum o explozie bruscã existentã pe orice frecvenþã sau precum un mãnunchi de impulsuri ce sunt emise împreunã. 70 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP conturile bancare secrete dispãruserã. Aceasta fusese pl asatã în jurul perimetrului antenei ºi provenea de la o sursã de zgomot alb10. acesta nu face doar o referire la miºcarea de rotaþie a Pãmântu lui. 69 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP universul. el face aceasta în jurul momentului zero. Generatorul ia în considerare orbita soarelui. universul fizic ) nu este singurul care existã. zgomotul pe care-l auziþi între posturil e radio este zgomotul alb. Dar universul nostru (adicã. Noua tehnologie a fãcut c ul sã fie mult mai stabil ºi mai uºor de controlat. a fos rdatã pe frecvenþa radio respectivã. Acum a înþe es cã eu nu fusesem implicat cu adevãrat în acel jaf. El consta. În primul rând. practic. de asemenea. d e aceea acest punct este numit momentul zero. Omul dinãuntrul cabinei reprezintã momentul zero. Mi s-a spus cã se f xeazã asupra rotaþiei Pãmântului. care în aceastã analogie est e reprezentat de omul din cabinã. galaxia noastrã ºi. rezultau mari distorsiun rturbãri ale timpului. în final. Prin anii '20. d ar toate sunt sub controlul aceluiaºi punct central zero. totuºi.un complex de dispozitive ºi rotiþe. se poate auz i cum se fixeazã asupra a ceva . genialul Nikola Tesla crease deja un generator de referinþã asupra mo mentului zero. cãci în momentul în care este deschis. La momentul zero ne-am referit anterior. centru l întregii noastre realitãþi. Când acor aþi radioul pe un post pe bandã FM. mai sunt douã elemente cheie care trebuie înþelese: momentul zero ºi zgomotul alb. dar voi oferi explicaþii suplimentare pentru o mai bunã înþelegere a subiectului. A treia axã era axa Z. noi am duplicat mecanismele folosite în Proiec ainbow . . Pe lângã acest carusel. Îl vom considera mai în vârstã decât uni cãci momentul zero exista înainte de apariþia întregii Creaþii. de exemplu. Toate momentele zero ale diferitelor universuri coincid ºi nu se miºcã niciodatã. În esenþã. ei aºezaserã transmiþãtoarele RF pe principalul c atarg al navei. astfel. Pe lângã antena Delta T. ne vom referi la acest generator sub numele de titirez .niza energie electricã cãtre amplitron furniza. Celãlalt element cheie ce trebuie înþeles este zgomotul alb. Când universul nostru se roteºte. La bordul luiEldridge. Fiecare univers (fizic sau subtil) are un moment z ero. Când frecvenþele erau însumate în aceastã manierã. care reprezintã o referinþã asupra momentului zero secund Este secundar pentru cã rotaþia Pãmântului se aflã în strânsã relaþie cu sistemul solar. Toate acestea pot fi ºi mai bine înþelese studiind modul în care Tesla a descoperit cure ntul alternativ folosindu-se de principiile câmpurilor magnetice rotitoare ale Pãmântu lui. El e ste un dispozitiv relativ straniu. Era o muncã dificilã. Antena omnidirecþionalã ce era localizatã la suprafaþã. însã mai multe elemente în aceastã privinþã vor fi d rcursul capitolelor urmãtoare. pe clãdirea transmiþãtorului. c e în acelaºi mod în relaþie cu galaxia ºi. Nu am reuºit sã transport receptoare le pânã a doua zi. Tehnologiile de bazã din acest proiect erau identice cu cele folosite în Experimentu l Philadelphia. Zgomotul alb pun ea în rezonanþã întregul transmiþãtor. Urmãtoarea analogie ar putea fi de un real folos. dar nu mã refer la energia electricã. componenta non-hertzianã (care este de naturã etericã) a frecvenþei radio ajungea în subteran ºi se interconecta cu câmpul magnetic gene rat sub pãmânt. momentul zero se aflã în afara universului nostru tridimensional. mai sunt ºi alte carusele care se rotesc pe diferite niveluri. Într-un limbaj mai familiar. îmbunãtãþindu-le însã în mod considerabil performanþele. energie cãtre antena Delt a T care se afla sub 68 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP pãmânt). Universul se roteºt jurul momentului zero. În plus. dintr. Generatorul momentului zero este într-un anumit grad o extrapolare a modalitãþii descrise anterior.vã un carusel care se rot eºte în jurul unei cabine centrale. (explicaþie în subsol) care era obþinut de la un amplificator audio de 250 KW. cu întregul univers. Am scos receptoarele din suporturile lor pentru a fi mai uºor de transportat. Bobinele erau plasate pe punte de jur împrejur ºi erau activate de i mpulsuri cu o anumitã frecvenþã.

De asemenea. în final. am localizat un domn pension at care lucrase la RCA. bãtrânul respectiv era chiar dr. Von Neumann mia spus cã ceptoare de la RCA. Am sunat la Su plus Disposal Agency. În final s-a stabilizat la personalitatea lui von Neumann. Primul meu pas a fost sã-l rog pe Duncan sã efectueze o scanare mediumicã. iar ei au fãcut o veri ficare pe computer. unul la ITT (pe coas ta de vest a Americii) ºi unul la Vero Beach. Am vrut sã localizez provenienþa acestui echipament pentru 103 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP a afla cine l-a fabricat. Era un tânãr care mi-a spus. Un dispozitiv 104 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP FRR 24 a ajuns la RCA. Mi-a spu s cã. Totuºi. Toate celelalte sisteme ori erau în folosinþã. se perce pea o inter. Cu ajutorul dr. Mi-am adus aminte cã von Neumann ne spusese cã acest echipament constituia o parte f oarte importantã din aparatura care se folosea la Montauk pentru a cãlãtori în timp. Mi-a spus atunci cã el obþinuse aceste receptoare pentru un motiv foarte bun. Ele puteau fi folosite în ca drul unuia din cele douã proiecte: Proiectul Rainbow (Experimentul Philadelphia) sau Proiectul Montauk . ele au fost introduse la concasor. Apoi a precizat cã aceste receptoare au fost confidenþiale pânã de curând. sã nu le mai foloseascã. manualele de utilizare erau di struse. s-a dovedit cã. Personalitatea lui Rinehart revenise din nou.Se putea spune cã Rinehart era prezent. în anii '40. mai exista o indicaþie conform cãreia fiecare echipament FRR 24 conþinea 34 kg de argint. Existau în al patru ºi el trebuie sã fi cumpãrat celelalte douã de la altcineva. Am discutat cu mai mulþi prieteni din branºã ºi am descoperit o singu rã persoanã care vãzuse sau auzise despre acest tip de receptor. N u ºtiam cum funcþionau ºi nici cum trebuiau utilizate. Ri nehart am reuºit sã o descopãr ºi pe cealaltã persoanã. Persoana respectivã a s pus cã receptoarele provin de la firma RCA. Chiar el deþinuse la un moment dat o ase menea piesã. contra unui preþ exorbitant. le-am comunicat seria de la receptor. Cred cã fusese folosit la experimentul din portul Navy Yard d in Philadelphia (Portul Marinei Militare Philadelphia). El a indicat faptul cã receptorul se putea a corda cu orice punct din timp prin punctul de referinþã al momentului zero. Rinehart. Am hotãrât sã cercetez câte astfel de receptoare au fost puse în circulaþie. dar aceastã personalitate a sa apãrea ºi dispãrea î mod repetat. Se pãrea cã von Neumann terminase ceea ce avea de spus. cã receptorul FRR 24 provenea de la RCA. la staþia de recepþie a diviziei din Rocky Point (punct afla t în zona de est a insulei Long Island). cãci. Acest domn mi-a spus cã FRR 24 se aflase la RCA vreme de ani de zile. receptoarele puteau face aceasta aflându-se oriunde în s paþiu ºi timp în univers. de ase . dacã oricare dintre ele era aruncat la fiare vechi. Au existat trei asemenea situaþii. Acea persoanã mi-a spu însã cã deþinuse doar douã piese. M-am gân it la dr. Am încercat sã gãsesc persoanele care au lucrat cu aceste dispozitive. pentru a fi distruse. o ri pe navaEldridg e. O doamnã de la agenþie mi-a spus cã fuseserã puse în circulaþie doar tr i receptoare FRR 24. Mai mult. spunea el. Se spune cã echipamentele au fost distruse ºi vândute furnizorilor pe ntru a se recupera argintul. Rinehart ºi. Mai întâi era Rinehart. Nu m-am întrebat pânã atunci dacã echipamentul pe care îl aveam acum fusese ori la Montauk.ferenþã foarte stranie de-a lungul lui Long Island Sound. au fost trimise înapoi în anii '30. din cele pe care mi le vânduse dr. El era foarte pasionat de receptoarele radio ºi le cons idera de-a dreptul excepþionale. În cele din urmã. În nici un caz nu mai poate fi vorba despre o refolos ire a lor. filiala din Rocky Point. l-am sunat pe cel mai mare furnizor de echipamente radio din þarã. El mai credea cã acest receptor era principalul martor de la M ontauk înspre USS Eldridge ºi spunea cã putea recepþiona prezenþa luiEldridge din 1943. Mi-a spus cã.y o. A mai menþionat cã receptoarele scoteau zg te ciudate ºi cã RCA a hotãrât. dacã reuºeam sã descopãr cum se fãcea acordarea sa pe o frecvenþã sau alta. Rinehart. într-adevãr. Era un mister ºi nici el sau altcineva nu putea sã înþeleagã. ori fuseserã distrus e. dar a vândut-o unui bãtrân din New York. atunci când erau pornite. Prin urmare. Raportul indica faptul cã echipamentele FRR 24 erau scoase din fabricã doar atunci cân d guvernul era de acord sã vândã un astfel de dispozitiv cãtre o companie internaþionalã de comunicaþii. Era precum o jucãrie yo. în urma verificãrii fãcute prin intermediul acestei persoane. atunci aº ut sã-l acordez cu orice punct din timp. iar eu am încãrcat receptoarele pentru a le duce la Long Island. Nu auzise niciodatã de receptorul FRR 24. Florida. apoi era von Neumann. Unu l a ajuns la Philadelphia Navy Yard ºi a fost folosit pentru a localiza Proiectul R .

În orice caz. De exemplu. deþin. fãrã îndoialã. opinia mea este cã procesul de tratare era într-o anum itã legãturã cu rezonatorii de argint. În plus faþã de aceasta. Atunci când examinãm oscilatorul de undã purtãtoare. tehnologia radio a progresat foarte mult în anii '30. Ce ne spun toate acestea? Trebuia. foarte pur. Este foarte posibil ca însuºi von Neumann sã le fi trimis înapoi. care par a fi inspirate de receptorul FRR 105 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP 24. în 1930. de obicei. Ambele re ceptoare au totuºi mai multe asemãnãri decât diferenþe. Receptorul care a ajuns la Philadelphia Navy Yard a intrat. Rinehart m-a avertizat în legãturã cu ºasiul. circuitul este unul standard. ºasiul suferise un anumit proces de tratare cu mercur.ainbow în 1943. de fapt. Când tubul trece de l a faza de saturaþie la cea de blocare. precum ºi evacuarea forþatã a întregului sem nal stocat în tub cãtre ieºire ºi cãtre antenã. RCA a pri mit ºi a analizat receptoare din viitor. Unul din prietenii mei buni . punctul 0 al vacuumului este distrus. Aceas ta are ca rezultat o amplificare relativistã. mi-a spus cã. un bun conductor electric chiar la temperatura camerei. Nikola Tesla crea totd eauna controverse ºi opinii virulente în lumea ºtiinþificã atunci când afirma cã el se afla omunicare cu o anumitã rasã de extratereºtri. Celãlalt receptor a ajuns la RCA pentru a fi dezmembrat ºi studiat cu s copul de a fi reprodus ºi aplicat la tehnologia perioadei respective. echipamente proiectate de Tesla. Aluminiul nu se corodeazã decât dacã este amestecat cu impuritãþi.miniul sã fie atât de pur. Când am luat aceste aparate de la Rinehart. s-a descoperit în cercurile convenþionale de savanþi cã alumin ul poate fi transformat într. 107 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP rând. în ce le din urmã. amestecând mercur cu aluminiu ºi alcool. Rezulta tul este cã semnalul este amplificat ºi eliminat în impulsuri. aspect care a fost posibil datoritã realizãrii unei bucle temporale. A spus cã acesta ar putea fi poluat cu mercu r. Analize ulterioare au demonstrat cã. în esenþã. un 106 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP rezonator multidimensional spaþio-temporal ca re a reprezentat o parte integrantã importantã a oricãrei maºini de cãlãtorit în timp ce a t folositã în Experimentul Philadelphia sau la Montauk. Din acest punct. de asemenea. unde impulsul opreºte oscilaþia. Dacã von Neumann are dreptate. de aceea pot fi constatate unele diferenþe între receptoarele RCA (receptoarele FRR 24 pe care le-am achiziþionat recen t de la von Neumann) ºi cel folosit în timpul Experimentului Philadelphia. am observat cã stratul de aluminiu era corodat pe interior. Recent. microcan alele devin suficient de mari pentru ca electronii sã poatã circula prin aluminiu. semnal ul de modulaþie este cuplat capacitiv cu grila oscilatorului de undã purtãtoare. Modul în care a fost el optimizat are probabil o legãturã cu reamplasarea tubului în câmpul reþe ei rezonante ºi cu construcþia generalã a tubului. Ieºirea în scurtcircuit a oscilatorului de modulaþie. Pentru a concluziona. În special an i 1933 ºi 1934 au abundat în noi descoperiri. Mai existã un alt punct de interes major în ceea ce priveºte receptorul FRR 24. concluzia mea personalã este cã aceastã dezv oltare nu putea fi realizatã fãrã un ajutor susþinut. bascularea oscilaþiei între saturare ºi bloc re are ca efect amplificarea componentelor de ordin înalt prin activitate 0 . Aluminiul comercial folosit la echipamentele radio nu est e. În prezent. Ca inginer ºi profesionist în tehnologie radio. echipat cu un tub t . sã existe un motiv pentru ca alu. care lucreazã la NASA. Este interes ant de observat cã. ºasiul era fãcut dintr-u n aluminiu foarte pur. Funcþionarea de ordin înalþ a oscilatoru ui de purtãtoare este similarã celei a oscilatorului de modulaþie. RCA a fãcut progrese uriaºe în tehnologia radio. care are un potenþial în impulsuri ( scalar) de circa 7 MHz este cuplatã la grila oscilatorului de undã purtãtoare ºi pendule azã în jurul punctului Q16. Mercu rul ºi aluminiul creeazã canale microfine de-a lungul ºasiului super conductor ºi canale le devin astfel rezonatoare multidimensionale. emiþând rafale de semnale relativiste ce duplicã îndeaproape se nalul de intrare de la senzori.un foarte bun conductor. acest receptor este. Panoul de aluminiu din ºasiu nu avea totuºi o astfel de coroziune. într-adevãr. Aºadar. în posesia mea ºi încã îl mai am ºi în prezent. ce fusese trimis înapoi din viitor de cãtre von Neumann. care sunt condensatori electrici ºi bobine. Receptorul dezasamblat a fost e cãtre RCA ºi aceasta este varianta care a ajuns la Rocky Point. Emiþãtorul foloseºte un modulator de impulsuri cu linie de întârziere. A ceastã metodã creeazã.

mai ales pentru cã îl tratau ca pe un dement. Cãrþile scrise de el a . Acestea sunt pline de substrat pentru mine. cãci informaþiile ce provin de pe front de obicei sunt selectate. Reporterul l-a întrebat despre planurile sale privind scoaterea irakienilor din bunkerele pe care germanii le construiserã special pentru aceºtia. iar echipamentul sãu de lucru a fost distrus. 111 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP activitatea obiºnuitã de punct 0 . fãrã îndoialã. vom aduce 17 Citatele reproduse din afirmaþiile Generalului Neil nu sunt exacte. Mã scuzaþi. cu cât ea s-a petrecut în timpurile moderne. Generalul Neil a spus: Vom folosi elicoptere psi. astfel încât întrebarea era pe deplin justificatã.17 Apoi ºi-a întrerupt propoziþia tuº nd. reþea de formare de impulsuri ºi transfor mator de impulsuri care genereazã impulsuri cu valoarea de 1400 V ce acþioneazã oscila torul undei purtãtoare. ceea ce reprezintã o flagrantã încãlcare a libertãþii ºi drepturilor omului. Pentru mine. ele reprezi ntã parafrazãri dupã declaraþiile sale bazate pe amintirile mele despre cum s-au desfãºurat evenimentele. se pare cã el a fost folosit de guvernul SUA pentru geni ul sãu inventiv. toate acest aþii. 112 B PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP WILHELM REICH Deºi guvernul aprecia foarte mult descoperirile ºi invenþiile lui Wilhelm Reich. El a concluzionat cã propulsarea OZN-urilor ave a loc cu ajutorul energiei cosmice sau orgonice. Când tiratronul se activeazã.. se pare însã cã de persoana lui nu pre a aveau nevoie.. În vreme ce americanii se întrebau cum îi vor face pe irakieni sã e predea. atunci când Generalu l de Brigadã Neil a fost chestionat de un reporter britanic de la BBC. Indiferent care sunt faptele ºi detaliile ce îl au în centru pe Wilhelm Reich. un reporter CNN a spus cã tocmai se întorsese din Kuweit. Oscilatorul de modulaþie încarcã semnalul relativist în lini a de întârziere prin intermediul tiratronului care este decuplat. de irakieni care au lupta t în Rãzboiul Sfânt împotriva Iranului vreme de opt ani. Acest eveniment este cel puþin straniu. Era vorba. ei îºi ridicaserã deja mâinile ºi se predau. 114 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP elicopterele cu sisteme PA (public address) ºi astfel îi vom scoate afarã. unde cãlãtorise cu o patrulã militarã. dar are încã amplifica rea de punct 0 . cu ajutorul ei. Nu suna ca o tuse realã. totuºi. Ei au observat la un moment dat o patrulã de irakieni pe cealaltã dunã de nisip. În cele din urmã. Reich era mai mereu acuzat de escrocherie de organizaþiile AMA ºi FD A. Reich a inventat o armã spaþialã bazatã e teoria energiei orgonice ºi. O altã ºtire pe care am remarcat-o a venit la sfârºitul conflictului. Condamnarea sistematicã a eforturilor sale întãreºte. dupã care a fost izolat pentru a nu transmite descoperirile sale în a ltã parte. Se ºtia cã aceste bunkere erau foa rte solid construite. i s-a dat o sentinþã foarte asprã pentru sfidarea curþii de judecatã. Întregul ansam este pus în funcþiune de un pachet de baterii cu durata de funcþionare de aproximativ trei ore. P rea mea este cã generalul fãcuse o greºealã ºi a trebuit sã-ºi continue fraza în acelaºi to . a apãrut un elicopter american care i-a survolat pe irakieni. diodã de blocare. Este totuºi cel puþin straniu.113 C PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP CONTROLUL MINÞII ªI RÃZBOIUL DIN GOLFUL PERSIC Nu aveam încã serviciu când a început Rãzboiul din Golful Persic ºi am avut astfel posibili atea sã urmãresc transmisiunile TV live. Dupã ce a tuºit a continuat sã vorbeascã. întreg conþinutul reþelei formatoare de imp uri este încãrcat în tubul oscilatorului de purtãtoare în momentul intrãrii unui puls de 14 0 V care rupe vacuumul ºi are ca rezultat un nivel înalt de amplificare relativistã pri 16 Punctul Q" se referã la punctul în care tubul se aflã în repaus. Pânã ce elicop terul a ajuns la duna de nisip unde se aflau irakienii. reactor de încãrcare. Afirmaþiile lui Wilhelm Reich despre faptul cã reuºea sã perturbe propulsarea OZN-urilor nu i-au adus prea mult câºtig de cauzã. putea face ca OZN-urile sã pãrãseascã reped e ºi cu regularitate spaþiul aerian în care apãreau (conform relatãrilor martorilor ocular i). Tiratronul este închis de ieºirea aceluiaºi oscilator de modulaþie ca ºi toate celelalte piese. Aceastã acþiune a autoritãþilor americane a fost cu atât surprinzãtoare. . Dupã ce a ieºit din închisoare se spune cã autoritãþile i-au acordat în mod expres permisiu de a lucra la ecuaþiile despre antigravitaþie. dar s-a surprins pe sine spunând ceva ce nu trebuia rev elat. nci când a refuzat sã se înfãþiºeze în faþa completului de judecatã. declaraþia lui a fost foarte semnificativã.iratron. Într-una din emisiuni.

de asemenea. Toatã munca sa urma sã foloseascã drept punct de plecare pentru proiectul d e invizibilitate în care urmau sã se transpunã principii teoretice în cazul unui obiect fizic. Levinson a descoperit Ecuaþiile de Timp ale lui Levinson . Spaþiile Hilbert sunt descrise de ecuaþii care sunt asociate unor realitãþi ºi spaþii multiple. proiectul a fost extins. Americanii doreau sã ºtie cum puteau etra bunkerele. au fost demarate cercetãri intensive având drept subie ct invizibilitatea. Un asociat de-al meu a descoperit douã dintre ele la Institutul pentru Studii Avansate de la Princeton. fãrã vreo persoanã la bord ul vehiculului. Mare parte din afluenþã a fost atribuitã lui Cameron Sr. de asemenea. De aceea el a formulat acea întrebare. Kurtenhauer. proiect ul de invizibilitate a fost transferat la Princeton. la rândul sãu. noi sisteme matemat ice. Dr. Townsend Brown. un matematician pe nume David Hilbert a de zvoltat câteva noi sisteme diferite de matematicã. A fost un test mic. care era renumit pentru capacitatea sa practicã de a aplica fizi ca teoreticã. Mai târziu. a luat fiinþã Institutul de Studii Avans ate la Universitatea Princeton. Un anume dr. El a solicitat o navã de rãzboi. pe puntea cãreia a plas at mai multe bobine speciale. Unul dintre ele este cunoscut sub numele de Spaþiul Hilbert . Irakienii aveau. echipamentul necesar pentru a const rui tunele care sã îi ducã la suprafaþã.nia mea urma sã spunã ceva de genul elicoptere cu emisii psihologice . John von Neumann în 1 ºi i-a împãrtãºit acestuia cunoºtinþele sale. vor ap . irakienii se aflau încã teferi î bunkere. Von Neumann a inventat. cred cã a înlocuit ce voia sã spunã cu elicoptere cu sisteme PA . fizice. care declanºa minele de la o distanþã ce nu punea în pericol siguranþa nim În anii '30 a avut loc o migrare masivã de personalitãþi ºtiinþifice în America. un fizician aus triac prezent în acea perioadã la universitate. 119 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP În 1933. Bunkerele aveau o grosime de 90 cm ºi probabil puteau rezista chiar unei expl ozii nucleare. Împreunã. în grupul de studiu ºi cercetare a fost implicat un alt om de ºtiinþã . din partea guvernului SUA. Mulþi sava ei ºi naziºti au fost aduºi pe furiº în þarã. Chiar dupã un bombardament intens. El a creat un sistem foarte eficace de apãrare în cazul minelor. Deºi cunoaºtem faptul cã avea conexiuni vaste cu înalte oficialitãþi. Am fãcut unele cercetãri despre bunkerele irakiene ºi am descoperit cã americanii încercas erã sã obþinã planurile de construcþie de la germani. Germanii le-au furnizat planurile ºi americanii au descoperit cã per eþii erau foarte groºi. Prin 1941. Faimoasele bobine Tesla se aflau. Aveau electricitate ºi suficientã hranã ºi apã care sã le ajungã pentru cel puþin uni. adicã un savant strãlucit ºi un matematician genial. care acum sunt foarte ocultate ºi aproape imposibil de gãsit. ei s-au reunit într-un grup condus de Nikola Tesla. o datã cu dezvoltarea proiectului. el era îngrijorat deoarece ºtia cã. La puþin timp dupã aceea. Nava primea energie de la generatoarele aflate pe alte nave cone ctate prin cabluri. Cred cã e absurd de sugerat cã aceºti mi litari fanatici s-ar fi predat doar sub ameninþarea unor elicoptere cu sisteme PA. Von Neumann a preluat de la Hilbert multe di e descoperirile sale ºi le-a dezvoltat în mod foarte ingenios. Cam în acea perioadã. iar Tesla a fost numit directorul grupului. decanul universitãþii din Chicago. John Hutchinson Sr. Se gândea la un an umit tip foarte secret de elicoptere dar. Brown avea cunoºtinþe vaste despre gravitaþie ºi despre minele magnetice. folosind o tehnicã numi tã degaussing . David Hilbert l-a întâlnit pe dr. când a fost întreprins un test complet la Brooklyn Navy Y ard (Portul Marinei Militare Brooklyn). Reporterul britanic ºtia cã americanilor nu le va fi uºor sã-i scoatã pe irakieni afarã din bunkere. ca sã nu sune prea ciudat pentru omul ob iºnuit. Tesla avea la dispoziþie. fonduri nelimitate pentru cercetãri ºi experimente.. relaþiil ale cu cercurile de spionaj rãmâne încã un mister. Totuºi. 115 E PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP ISTORIA EXPERIMENTULUI PHILADELPHIA LEGÃTUR A SA CU PROIECTUL MONTAUK În anul 1912. s-a reuºit obþinerea invizibilitãþii înainte de sfârºitul anului. Dupã spusele lui Einste in. În 1936. pe navã. von Neumann era cel mai strãlucit dintre toþi matematicienii vremii. La începutul anilor '30. Cu a jutorul lui Tesla. au studiat natura relativitãþii ºi a invizibilitãþii. Aici erau prezenþi Albert Einstein ºi John von Neuma nn. Cercet au continuat pânã în anul 1940. a fo st informat despre eforturile în aceastã direcþie ale dr. El deþinea o capacitate supraomeneascã de a transpune conceptele teoretice abstracte din matema ticã în situaþii reale. A public at trei cãrþi.

În orice caz. Von Neumann a fost numit noul direct or de proiect. se aflau în camera de control pentru a a iniþia proiectul. Nava nu mai era ancoratã ºi imediat au sosit ordinele pentru a se da startul operaþiunii. nava a fost complet invizibilã. Douã dintre O ZN-uri au pãrãsit locul. pãrãsind astfel proiectul. dar existã dovezi care sugereazã cã ar fi plecat în Anglia. Apoi. A realizat un studiu ºi a concluzionat cã pentru buna funcþionare a exp erimentului erau necesare douã generatoare uriaºe. iar un tehnician al marinei a fãcut un atac cerebral . Cu ºase zile înainte de testul final. spre sfârºitul an ului 1942. în cazul în care experimentul nu era modificat. când deja construise turnuri r adio pe Waldorf Astoria ºi pe clãdirea laboratorului sãu din New York. realizând de altfel o î eagã serie de invenþii care aveau la bazã capacitatea sa unicã de clarviziune. dar nu ºi pentru a-l sincroniza cu celelalte douã generatoare. dar el nu îmbrãþiºase metafizica sub nici rmã. Se presupune cã a muri t în 1943. de pe urma cãruia a zãcut în comã timp de patru luni. prin urmare.a probleme în ceea ce priveºte echipajul viu. von Neumann ºi-a dat ºi el seama. Cu toate acestea. A susþinut cã primi se informaþii cã. el era foarte profund în aceastã direcþie. care menþiona cã el nu era interesat decât de câºtigarea rãzboiului. cã experimentul ar putea fi fatal entru oameni. Dupã acest eveniment. Încercând sã evite pierderile omeneºti din rândurile celor implicaþi. iar cel de-al treilea a fost absorbit în hiperspaþiu ºi a ajuns în subsolul bazei militare de la Montauk. ºi nu invizibilitate efectivã. în jurul anilor 1900 . însã s-a hotãrât ultim termen pentru 12 august 1943. Von Neumann nu era mulþumit. A fost incinerat a doua zi dupã ce fusese gãsit cad avrul. Testele au fost realizate la docul uscat. ei au hotãrât cã sosise momentul pentru teste. Pentru urmãtoarele 15 minute. A hotãrât cã un a treilea generator va rezolva dilema. ceea ce nu era conform tradiþiei familiei sale de credinþã ortodoxã. lui Tesla nu i se putea acorda timp suplimentar . Avea suficient timp pentru a construi unul . Aceasta s-a mai produs în anul 1926. Echipajul se confrunta însã cu ma ri probleme. Von Neumann era un om de ºtiinþã strãlucit. urma sã se înregistreze p erderi de vieþi omeneºti. von Neumann încã se mai supãra la auzul numelui marelui inventator de geniu. era cã în timpul experimentelor sale din Colorado Springs. relatãrile sunt contradictorii). Cererea de a avea mai mult timp la dispoziþie nu a fost însã luatã în seamã. însã superiorii lu i nu aveau de gând sã mai aºtepte prea mult. Exper imentul a ieºit de sub control. Duncan Cameron ºi frate le sãu. Chila pentru USS Eldridge a fost turnatã în iulie 1942. von Neumann a urmãrit odifice echipamentul 122 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP pentru a se obþine doar invizibilitate la rad ar. a relatat cã a fost contactat de inteligenþe de pe o altã planetã prin mesaje trimise sub forma unor semnale specifice în momentul când planeta Marte era la o distanþã relati v apropiatã de Pãmânt. Se simþeau cu toþii foarte rãu ºi manifestau fenomene de dezorientare psiho logicã sau tulburãri mintale. De asemenea. Tesla avea nevoie de timp pentru a proiecta noi echipamente. deoarece cutia de viteze nu era compatibilã. Edward. deasupra navei au apãrut trei OZN-uri. În cazul lui Tesla. Cel de-al treilea g enerator nu a funcþionat niciodatã. Guvernul SUA t ebuia sã câºtige rãzboiul ºi. dar a sabotat în secret operaþiunea ce a avut loc în martie 1942. Testul final a fost declanºat pe 12 august 1943. faptul cã au fost luate documente 121 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP secrete din seiful sãu (de cãtre persoane necun oscute) este ceva care deja a fost dovedit. O parte din motivele pentru care viziunile sale erau atât de controversate în lumea ºt iinþificã. Tesla ºtia cã starea mintalã corpurile fizice ale membrilor echipajului urmau sã fie sever afectate. De aceea. Pe 20 iulie 1943. aºa cum de altfel Tesla sugerase încã de la început. Avea nevoi e de mai mult timp pentru perfecþionarea experimentului. în sfârºit. Cercetãtorii aveau nevoie de mai mult timp. Dacã a murit a tunci sau nu. în sãu a fost pus un corp abandonat. Prin urm re. Probabil ºtia aceasta datoritã capacitãþii sa e extraordinare de a vizualiza în întregime invenþiile sale în 120 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP minte. a fost concediat sau a demisionat (în c eea ce priveºte acest subiect. Ordinele proveneau de la ºeful operaþiunilor nav ale. La înmormântare. rãmâne încã o enigmã. au renunþat la al treilea generator. El a continuat totuºi sã lucreze la proiect. Relatãrile lui Duncan indicau faptul cã el ºi fratele sãu ºtiau cã lucrurile urmau sã capet . Von Neumann nu îi împãrtãºea însã concepþiile despre timp ºi cei doi nu s-au prea înþeles l itol.

însã. O ul a acþionat ca un scut în faþa energiei RE Vãzând cum totul în jurul lor se distrugea. Înainte de a da drumul captivilor. va crea o nouã buclã . cu diferenþa cã sunt statice sau în repaus. Aceastã presiune va cauza miºcarea ºi deplasarea part iculelor dinamice în interiorul Sferei A pânã se va realiza o buclã. care se afla la bordul OZN-ului din spaþiile subterane de la Monta uk. întotdeauna pe 12 august. nu au reuºit. din pãcate. are propriul sãu bioritm. Dar încã nu o fãcuserã! Le-a spus sã distrugã tot echipame acã era necesar. istoric vorbind. Von Neumann i-a întâlnit pe Du ncan ºi Edward ºi le-a spus cã ºtia cã vor veni acolo. Înainte de a se întoarce în 1943. în anul 1983. Se pare cã tunelul secund ar era. Pe extratereºtri nu îi deranja faptul cã renunþau la o navã. Cercetãrile au r velat faptul cã Pãmântul. ei au încercat sã închidã generatoarele ºi transreceptoarele (aparat combinat de emisie ºi rec pþie). Totuºi. Von Neumann le-a mai precizat cã. situaþia încã se prezenta satisfãcãtor. Când cineva sau ceva intervine în acea buclã în care noi e aflãm ºi creeazã o nouã deformare temporalã. Dunca cut prin portalul temporal ºi a intrat apoi într-un tunel secundar. d e fapt. Le-a spus cãlãtorilor în timp cã tehnicienii de la Montauk nu reuºeau sã opreascã echipamentele. Du ncan nu fusese avertizat sã nu intre într. o realitate artificialã creatã de extratereºtri. Duncan ºi Edward nu suferiserã aceleaºi traume ca ºi colegii lor. în speranþa de a a de câmpul electromagnetic al navei. E posibil sã fi început printr-u big bang sau cu începutul universului ºi se va încheia în cele din urmã tot acolo. Au fãcut câteva cãlãtorii înapoi în 1943. va continua la nesfârºit. Observatorii încã puteau vedea conturul navei invizibile în apã Brusc. Fraþii Cameron nu reuºiserã sã închidã echipamentul. dar. modificând realitatea. însã erau foarte hotãrâþi isterul asupra sursei de 124 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP este ceva mai dificilã. vreme de 3-6 minute de la decl anºarea operaþiunii. Duncan ºi Edward au îndeplinit unele misiuni pentru grup ul Montauk.turnurã tragicã la experimentul din 12 august. O anumitã realitate temporalã este creatã atunci când Dumnezeu sau altcineva creeazã o pre siune asupra peretelui Sferei A. pentru cã realitatea noastrã normalã este cons itã pe funcþii dinamice sau pe aºa-zisul timp dinamic. de fapt. A spus cã t loc o blocare în hiperspaþiu ºi cã aºtepta din 1943 acest moment al revederii. el era deja bãtrân. fiind blocat aco lo. Ei au fost cumva prote jaþi. la Montauk. deoarece s-au aflat în camera generatorului care era înconjuratã de pereþi de oþel. dar. Tunelele secundare reprezentau un mister ºi aceasta este situaþia ºi în prezent. ca ºi oamenii. ajungând la un moment dat pe docul uscat. Eldridge se afla într-o conexiune temporalã cu generatorul de la Montauk. astfel încheindu-se c iclul Alpha ºi Omega (începutul ºi sfârºitul). Acest echipament era un instrument foarte important.un astfel de tunel în cazul în care el totuºi a pãrea. ªi-au dat se ama cã nu sunt în siguranþã pe navã aºa cã au concluzionat cã cea mai bunã 123 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP soluþie ar fi sã sarã peste bord. ei doreau sã obþinã un anumit echipament tehnic. La un moment dat. un alt experiment avea loc patruzeci de ani mai târziu. cãci moleculele lor se amestecaserã cu cele ale navei. Se pãrea chiar cã procesul se a fãrã efecte devastatoare. Au fost gãsiþi rapid ºi conduºi în subsolul bazei militare de la Montauk. În una dintre aceste cãlãtorii. Realitatea noastrã poate fi consideratã o giganticã buclã. Lui ncan ºi Edward li s-a cerut sã se întoarcã înapoi în 1943 ºi sã închidã generatoarele de pe idg e. ei s-a întâlnit cu un grup de extratereºtri. Curând dupã aceea ºi Edward (fratele lui Duncan) a ajuns în acelaºi tunel. Putem doar presupune existenþa acestor particule stabile pentru cã le putem simþi (mãcar în formã ideaticã). s-a produs o strãfulgerare albastrã ºi nava a dispãrut cu totul. Acest bioritm are un pu nct de vârf la fiecare 20 de ani. Au sãrit ºi s-au trezit absorbiþi de un tunel temp oral. iar o parte din marinari erau contopiþi cu pereþii vas i. Noi nu suntem conºtienþi de timpul static. Aceasta coincidea cu anu l 1983 ºi oferea o funcþie suplimentarã pentru realizarea conexiunilor prin câmpul Pãmântul i pentru ca Eldridge sã fie atrasã în hiperspaþiu. Ace particule care se aflã între Sfera A ºi Sfera B sunt aceleaºi particule din timpul dina mic. cãci el asigura încãrcarea sistemului de propulsie fabric at din cristal. Antena radio transmiþãtorul fuseserã distruse. Acum. el ºtia deja cã cei doi vor reuºi sã opreascã generatoarele. În acelaºi timp . Deºi oamenii de ºtiinþã de la Montauk considerau tunelele secundare practic inexistente.

Acel mo ment mi-a permis sã-mi redobândesc conºtiinþa unei linii temporale alternative pe care o uitasem împotriva voinþei mele. relaþia dintre curent ºi voltaj este imposibil de explic at.este. Aceastã teorie aratã cã prin experi. este foarte evident atunci cã aceasta reprezintã tipul de avantaj pe care rasele de extratereºtri îl au asupra noastrã. de asemenea. cu 90 de grade dezechilibratã din punctul nostru normal de vedere. Noua buclã va p tea fi modificatã în orice mod alege cel ce opereazã modificãrile respective. Unii oameni se pot întreba cum e cu Sfera B din exemplul de mai sus. propriile lor bucle originale . cã aveþi o idee despre cum se potrivesc aceste bucle ºi complexe de bucle în imagi nea globalã a universului. Dacã nu acceptaþi ca fiind adevãrat nimic din cele ce au fost prezentate în aceastã carte.) Aceasta explicã faptul cã între principiile elect . în vreme ce B este o realitate paralelã. Prin urmare. Este posibil sã devenim conºtienþi de celelalte bucle ºi complexuri de bucle? Da. acesta a fost motivul pentru care au avut loc Experimetul Philadelphi a ºi Proiectul Montauk . În aceastã etapã nu mai pot adãuga alte sem. Nu va fi o buclã întreagã de sine stãtãtoare. sferei i se vor adãuga realitãþi suplimentare. 90 de grade defazate înseamnã cã. în mod asemãnãtor existã una ºi între cele douã realit Extrapolând aceste principii. vor fi adãugate bucle parþiale lini ei noastre de timp originale ºi putem numi aceastã conglomerare un complex de bucle.nifi Sferei B. astfel. De exemplu. De asemenea. Aceasta este cel mai bine demonstrat cu ajutorul unei bobine. Ar putea f i o deschidere în anul 1963 care merge pânã în 1983. Pe lângã realitãþile alternative create prin a unei 131 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP anumite linii temporale. Bucla originalã nu poate fi ºtearsã sau negatã. Fiecare buclã ar putea fi. consideratã un complex de bucle (un complex se referã la ceva care are mai multe ramificaþii). de fapt. Cu alte cuvinte. Aceasta este ceea ce s-a petrecut în cazul meu când mã aflam pe acoperiºul casei ºi instalam antena Delta T (elemente care au fost discutate în capitolul 6). este p osibil. (Despre A ºi B se spune cã sunt la 90 de grade defazate. se pare cã. Indiferent câte realitãþi alternative vor fi create din bucla originalã. Aceastã antenã are un efect subtil interdimensional chiar asupra naturii timpului. trasãm o diagramã analogicã în care realitatea noastrã este reprezentatã prin nda A din diagrama anterioarã. dacã existã o realitate paralelã tunci trebuie sã înþelegem cã ea este o energie potenþialã. Faptu l cã este o energie potenþialã înseamnã cã are capacitatea de a curge spre realitatea noa iceversa. mai pot exista rea litãþi paralele create la începutul timpului care îºi au. unde curentul ºi potenþialitãþile sunt prezentate în u rmãtoarea diagramã. Relaþia dintre voltaj ºi curent este cea care face curentul alternat iv sã funcþioneze. se cunoaºte cã curentul alterna tiv este creat prin alternarea diferenþelor de potenþial.o .nua sã existe. Ea a asemenea. mai existã o întrebare cheie care trebuie formulatã. Mai departe. Astfel. curentul alternativ B este în punctul sãu de intensitate 0. un infinit numãr de bucle ºi de complexe de bucle. De la un punct de vârf la alt ul un ciclu de curent/voltaj este de 360 de grade. Acum. o realitate alternativã. care serveºte drept perete ce conþine particule temporale deformatoare. dar se cunoaºte faptul cã numã ul relatãrilor ºi al observaþiilor a crescut brusc în anii '40. înfoind. OZN-urile ne-au fost în preajmã dintotdeauna. ci ºi cã aceastã buclã a permis OZN-urilor sã aju aneta noastrã. atu nci când voltajul alternativ A se aflã în momentul 133 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP sãu de maximã intensitate. Tot ce se petrece în aceastã perioadã reprezenta o buclã alternativã. ci va fi adãu clei originale a realitãþii noastre normale. La fel cum într taj ºi curent existã o interacþiune. E ste posibil sã fie un fragment dintr-o altã structurã complexã din metafizicã. Urmãtorul punct de vedere pe care doresc sã-l prezint este 132 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP acela cã realitãþile paralele sunt fundamentate p e principiile comune din electromagneticã. se poate înþelege cã realitãþile paralele sunt cu 90 de grade defazate de realitatea noastrã normalã . de asemenea. De fapt. Ea va conti. în primul rând. cãlãtoria de la o buclã la alta este perfect posibilã. adicã nu este încã activã. Poate exista.mentele realizate nu a fost reatã doar o buclã alternativã temporalã. În principiu ea existã pentru a face teoria funcþionalã.

O undã constã din numeroase cicluri care reprez intã. care ne fa ce sã vibrãm . Un ciclu va oscila. MHz . În locul oscilaþiei transversale. De pildã. ele vor produce un câmp magnetic omogen ce se va întinde pe o suprafaþã ma i mare decât ar fi generat una singurã. Într-o formulare mai tehnicã.prescurtare de la Delta Timp . repetarea unui singur ciclu. ea are un efect subtil interd imensional asupra naturii timpului. orgon .un dispozitiv care echilibreazã ºi menþine oscilaþiile.numãrul de unde sau cicluri pe secundã. Delta T . ut ilizând principiile electromagnetice. prin urmare Delta T indicã o schimbare în timp. ciclu . bobine Helmholtz . frecvenþã . în ca re nu este transmis nici un semnal.o antenã octaedrã proiectatã sã curbeze timpul.(abrev iat Hz) este un ciclu sau o undã simplã. Într-o celulã de electrolit. care re zintã forþa subtilã a vieþii ce impregneazã întregul corp. DOR .amplificator UHF (frec venþã ultraînaltã) de putere mare. catod . Prin definiþie. Acupunctura opereazã cu bioritmu e pentru a vindeca o boalã. Anotimpurile. componenta non-hertzianã este o funcþie a undei.intervalul de timp între momentul când se produce un fenomen ºi momentul când are l oc al doilea fenomen. electrodul care emite semnalul material est e numit catod. Când bobinele sunt conecta te la curent. cinci hertz înseamnã cinci cicluri pe secundã. va oscila pe direcþia propagãrii sau va oscila longit udinal (cum ar fi undele sonore). modulaþie de impulsuri . bioritm . o persoanã poate pãtrunde teoretic ºi practic pe tãrâ ul altor realitãþi. rotaþia pãmântului ºi miºcarea galaxiilor. Hertz . toate pot fi luate ai ci în considerare. te facilita comutarea (acordarea) de la un interval temporal la altul. fazã . precum cel de la Stonehenge (Marea Britanie).în mod obiºnuit.MegaHertz.aces tea sunt trimise sub forma unei serii de impulsuri scurte care sunt separate de perioade relativ 136 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP îndelungate de timp. de fapt. oscilator .termen ezoteric care se referã la orice funcþii ciclice de viaþã din organism. ci se sugereazã chiar cã. la 90 de grade una de cealaltã. acesta a servit drept amplificator final al transmiþãtorului înainte ca o aplicaþie sã fie emisã prin antenã. antena Delta T . atun ci bioritmurile vor include toate funcþiile subtile care fac viaþa posibilã reglând-o în m od adecvat. seria de valuri vor fi numite ciclu . 134 G PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP GLOSAR amplitron . Wilhelm Reich. este echivalent cu 1.romagnetice ºi celelalte universuri nu existã doar o relaþie. Chiar ºi în moment ele când antena nu este alimentatã cu energie electricã. La Montauk. Aratã precum douã piramide cu aceeaºi bazã. Dacã planeta este consideratã precum un organism viu.acest termen nu existã în ºtiinþa 135 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP convenþionalã. Comutare a de la un interval temporal la altul s-a realizat printr-o serie de impulsuri ºi alimentarea cu energie electricã. un hertz est e fluctuaþia completã a unei unde de la plus (cel mai înalt punct) la minus (cel mai d e jos punct). Delta este folositã în ºtiinþã pentru a indica sc barea. În elec .netice au fost folosite pentru manipularea tim pului la Montauk. este o sursã de curent. Aceasta se referã la e gia vieþii care a stagnat sau a devenit negativã. sunt considerate a fi construite în armonie cu bioritmurile planetei. DOR poate fi considerat antiteza e nergiei vieþii.o unitate de activitate în interiorul unei unde care se repetã în mod continuu . Douã bobine sunt plasate în jurul muchiilor piramidei. Teoretic. Locuri speciale. curentul curge dinspre electrodul negati v. ceea ce include buclele temporale alternative despre care deja a m vorbit. Dacã vizualizaþi valuri de ocean care sunt t oate uniforme. Este energia pozitivã. Se referã la componenta electricã a undelor electromagnetice.într-un tub electronic cu vid. bobinele Helmholtz se referã la douã bobine identice care sunt separate de o distanþã de mãrimea razei bobinelor.se referã la energia vieþii sau energia sexualã aºa cum a fost observatã de dr. Constã dintr-un tub el nic mare. În esenþã. înainte sã se repete.000 hertz. aºa cum s-a discutat în capitolul 12. cântãreºte 135 kg ºi mãsoarã 90 cm în cea mai mare dimensiune a sa. Bioritmul este probabil cel mai bine înþeles în termenii orientali Ki sau Chi .000. Avem speranþa cã cele explicate mai sus vor oferi cititorului o înþelegere generalã a modu lui în care principiile electromag.provine de la Dead ORgone (vedeþi definiþia pentru orgon ). Ar putea fi consideratã precum o undã electromagne ticã acusticã . componentã non-hertzianã .

referinþe temporale .000 hertz sunt numite frecvenþe radio pent ru cã sunt folosite în transmisiile radio. O undã constã din multe ciclu poate transporta semnale. imagini sau sunete. metafizica ºi studiile ezoterice sunt toate unite în studiul psihotroniei . cât ºi de naturã magneticã ºi oscileazã. ) 138 . De asemenea. transmiþãtor . Pereþii vor fi câmpul electromagnetic. psiho-activ . în special cu privire la controlul mete orologic. de asemenea. ele privesc modul în care activitãþile din alte sfer e de referinþã sunt în relaþie cu ale noastre. Pho n nume de cod oficial. elemente despre alte realitãþi paralele ºi modul în care noi interferãm cu alte dimensiuni ale existenþei. cât ºi pentru recepþia anumitor semnale. este generat un câmp.Frecvenþã Radio. ei se gãsesc în interiorul efectului de recipient . E te ca ºi cum am spune cã gura noastrã a mâncat cina.aceasta se referã la factori elec. precum ºi întregul univers. Aceastã undã este numitã undã electromagneticã.o oscilaþie se referã la o variaþie regulatã între valori maxime ºi minime. Frecvenþele de peste 20. RF .când studiaþi fizica la un nivel avansat. undã radio .ºtiinþa ºi disciplina modului în care funcþioneazã viaþa. Se considerã improprii referirile do ar asupra timpului sau spaþiului (pentru cã timpul ºi spaþiul nu existã prin ele însele).se referã la efectul de recipient care este creat atunci când un anumit spaþiu este înconjurat de un câmp electromagnetic.undã electromagneticã ce transportã informaþii coerente (imagini. ªtiinþa.în jurul unei sarcini electrice care oscileazã.stare de miºcare ce se ridicã ºi cade în mod periodic. Poate fi transmisã dintr-un punc nume cãtre altul fãrã sã aibã loc vreun transport de materie. devine clar cã spaþiul ºi timpul su t în mod inexplicabil relaþionate unul cu celãlalt. Câmpul este atât de naturã electricã. Relativitatea îmbrãþiºeazã conceptul cã totu limitat. Conºtiinþa timpului poate fi asemãnatã cu o profundã stare de hipnozã care gene eazã la o fiinþã starea de rezonanþã cu diferite frecvenþe ºi impulsuri din universul fizic relativist .dispozitiv care trimite semnale sau mesaje electronice. psihotronie . matematica.tromagnetici prin care sunt em conectaþi la universul fizic ºi la 137 PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE ÎN TIMP fluxu l timpului. A cercetat utilizarea energiei orgonice. sunete etc. în primul rând. psiho. sufletul ºi corpul uman. undã electromagneticã . spaþiu-timp . precum curentul voltajul. la funcþiile el ctromagnetice sau la echipamentul electromagnetic care influenþeazã gândirea ºi comporta mentul uman. undã .activ se referã.proiect secret care a început spre sfârºitul anilor '40 . Când în acest spaþ flã oameni sau obiecte. recipient electromagnetic . În aceastã carte. transceptor . Mai include. Spaþiul respectiv se af lã în interiorul recipientului .instrument care serveºte atât pentru emisia. Include studiul m care tehnologia interacþioneazã cu mintea. incluzând alte dimensiuni. În cele din urmã a inclus Proiectul Rainbow ºi însuºi Proiectul Montauk . filozofia. Proiectul Phoenix .funcþiile relativiste se referã la activitãþi care sunt în afara sferei noast re normale de referinþã. ceea c ropagarea unei unde prin spaþiu.se referã la orice activitate sau funcþie care are efecte asupra minþii sau a psihicului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful