N atpis Kulina bana.

PriQPm:o

dr, Ciro Truhelka.

i

I

Prolazeci proljetos kros Visoko saznao sam) da [e blizu varosi na liievoj obaIi Bosne pod selom MuhasinoviCi u takozvano] Tustino] njivi Jove Sru'e:nca izorana kamena ploea sa natpisorn. Dosav u Muhaslnovice uvjerih se na velikuradost, da ie ta pl09a na;jvazniji do sada spomenik, koji se i~uasao u Bosni i da iu ie .dao jspisati bosunski b(l"n Kulin. Ja [s odmah cpremih u muze] u Sarajevo. Ploea je bijela miljevina, siroka 66'5 em, visoka 53 em, na gOl'niem desnom i na donjem lijevom rubu nesto okrnuta, inaee vrlo dobro saeuvana, Na gornjem cenaru uklesan ie u cetiri reda natpis, koji zaprerua srrinu od 9 em. Slova prv@ga retia uklesena '511 pokrupno, pak su sve mania, a u cetyrtom redu pri kraiu [edva se i vide. Ispod ovog nacpisa razdijeljena je ploea izbocenim prugama usest poljs, a 1J svskom poljn urezano je po jedno kolo. U svakom kola opet uklesan ie po jedan krst. U prv;om kolu taj je krst pomalen, nes.to na.krivlien, ·81 opasan [e sa dva koncentriena kola, koja prik$.zuju ornament sukane vrpoe. U slijededa dva kola krstovi su sirokih izvitih krakova, a oblikom i velieinom jednaki su, I naredna dva krsta u donjem redu jednakog su oblika, ali su jill krakevi ravni te se na zavl'.sku pro'siruju u trouglate latice, doeim je krst u sestom kolutu nacinien od cetil'i. trouglata krila. U svih ovih krstova kraci su iednaki kao u takozvanog malteskog krsta, a na svima, izuzev prvi, urezani su razlicitomrukom i lJ~iednaki:rn slovinra pomanji natpisi. Natpis na eelu ploce vrlo je razgovj(3tno urezan, nu ipak nfJ,~alost nije moguce posve sigurno ustanoviti potpuni mu tekst, posto je na deSU01;D. kraju odlomIjen. Istina ne fali tU$vega desetak, dvanaest slova, Ipak ie ta nestasica tolika, da nam brani pouzdano ustanoviti tekst natpisa. Sto se pisma tice, evo svega 'sto mozemo reci. 'I'rece i cetvrto slovo u prvom redu nesto su neobicna oblika, nu nama snmnje da imadu biti jedno i'o a drugo Lj pa klesar u nepriliei, kako ta neMD neohiena slova

ee

-

618

-

izraziti posao je malo predaleko za svojom Iantazijom. Dalje cemo opaziti da se mjesto ;Ii pise LP, a dosljedno mece se mjesto b 6. Neobican ie oblik slova 5, koje se vidi kao obrnuto 6. Napokon valja spomenuti da je klesar u zadnjoj rijeci ispustio dva slova LlH, te ih naknadno urezao pod natpis na margini ornamentiranog dijela ploce,

I

Slika 1. PloCa s natpisom Kulina bana iz Mu!:utsinovita.

r

Natpis

cemo prema tomu citati ovako:

CHkl LlPIC[Jb' 3C1Nb I(O~I\HNb 1HA4· ErA.·. t.NH I(O~YE[JbClcO 1C1roPHE: H N<1AE NCI NO~ rpoM··. 0~ nOAbropt:, cl\t.nH¥H4Jb: H nocTCI[JH C[JQH 05PCl1b ... np<1rOM : 5b AClH 5'1NO~ ICO~I\HNO~ 1APQC3[H]E H 511NHLlH [JoHCI\·m[H

Citaoje natpisa olakSava nam ito, sto su izreke razdijeljene interpunkoiiom, bilo iednom iIi dvjema taekama, Prema tomu se natpis sastoji od ovih izreka: 1. Sz"ju crkv' ban' Kul2"n' eida. 2. e 9 d .... .Jeni Kulfev sko ZagO'l'ie

-

619

-

3. £ nade na nu grom!, i) u Podqorie B0'epicist': 4. ~.postavz' .')Voj ob1'az' [za iIi nad'] pragom 5. B(og)' dai banu f{ulinu zdrravie z' bamici Vojslavi. Natpis dakle odnosi se 11a iednu crkvu, koju je ban Kulin sasidao u kucevskom Zagorju i na nju i na Podgorje Sljepici6 pade ili nade - kako natpis veli - grom, te iu ban valjda izno va sazidao i postavio svoj obraz oad pragom. Pod tim obrazom valjda nije bas nuzno razumjevati portret banov, nego samu ploeu, koju opisujemo, ier u stare vrijeme nazivala se avaka slika ili skulptura pa i natpis obrazom. Natpis zavrsuje zeljom, da Bog da zdravlje banu i banici, te iz njega doznajemo da se KuEnova zena zvala Vojslava. Pregjimo sada na natpiae, koji su urezaui U krizevima d$njeg dijela ploce. Ovi su, kako rekoh, urezani ne jednakom, a cesto i nevjestotn l'UkQID te bi ria prvi mah mislio, da sa ih urezali U kasoije vrijeme ~ ad dangube. Da tomu nije tako, opasicemo kada ih proiSitamo. Elva ie prilika dasu to potpisi one gospode, koja su prisustvovala, kada se Kulinov obre» svocano postavljao nad pragom. Prvi natpis urezau je povelikim slovima u drugom i trecem krizu te glasi:
J

t

:

rHC'IXb

*~

KPHI\E n<1N.b

Sto se lako cita: nHC'IX.b IcPHI\E *~n'lNb=Pz8aJ~' E$z'le zupan'. Dalie imadu na drugom krizu ios dva natpisa i t@ 1. na lijevoj i desnoj Iati ei kl'i~a:
nHC'I Xb AECH [30H

2. Na d$nioi latici kriza:
nH C'IXb '11 C'IX nH 14 (: 5 <:1 N'I

Oba se lako citain: 1. '1"1 nHC4Xb AECH[3QH KPH>I<E (Az pz'sah' Desiooj lC7'';'ze bana} i 2. nHCc1Xb za '11 nHC<:1x(b) aft rpisah). Na aanjaj latici tre6ega kriza ova] je natpis:
CE nH C'I P'lA eXNq KP bCTHbNNb

Piech.

Citai: CE Nr'stiJanz'n'j.

nHC'I

Pc1AOXN'I

ICPbCTH"bN(H)Nb

(

Se p1,sa Radohna

"

Slika 2. Omamentalni

dio natpiaa Klllina bana iz Mubnsinovica..

~

621

-

Isto taka lako se eitaju i dva natpisa na sestom krisu, privikne na sitninu slova, u ovim jedva urezanim redovima. U desnoj latici citamo:
ru-ic« 05P 'lAb =nHC'l 05P<1Ab=Pisa

kada se oko

Obrad.
MH

U ddnioj latici: or-o c rt,
nHC'l

-=- MHOrOCTb

nHC<1.::___. M~'ogostp~'sa.

U treeem i eetvrtom kolu urezan je pokrupnim slovima natpis, koji je, sudeci po karakteru pisma, urezala jedna ruka, nu taj se zaliboze najteze cita, jer sa mu slova na lijevoj strani tre6ega kola od vremena i ki:8e tako izlizana, da se jedva. razabire, je li su ova sleva iLi slucaini zareei, Istina ostali natpis je [asan, nu manjka mu sveza, Eta slova radom, kako sam ill mogao dosele proeitati:
H A
t.Nb
Ie ;; ~~~ ~~

P'lm"E:.N <1Not.n'l '1

Hmb fiOrb M~

A

nHC'1 'lH 1bAP<;I OHE <1Mb

1:: lkH130Tb

natpisa: ., .. nHc<1 s ors M~AqH 1bAP413HE <I Mb[N1t. *H130Tb ( .... pisa). Bog'- mu daj zdravje a m'-nje Zivot!) maze se zaldjuciti, da je taj natpis pisao neka drugi i u ne&ije ime, te nam treba u prednjemu dijelu na?) imena te dvojioe, Jedna ce ime biti A[EltNb Pc:J.mbNHle[b] a drugo zavrsuje na 4NOt., mosda StanoJa'i te hi se p.rema tomu natpis mogao od prilike po;pu-

Iz zavr.iika ovoga

niti ovako:
A[E]"t'lNb A4H 1bAP4GHE P4mNHle[b <I MbNt. cm]<1Not.. *H130Tb

1~

nHC<1'

EOrb

M~

Osim ovih natpisa imade na ploei jos podosta zal'e.zaka i pojedinih slova, nuovi nijesu ni u kaltvom savezu sa natpisima, jer su ih od daEl.gubic:e urezali besposleni ljudi, Arno spadaju i dvije figure - jedna Ijudska u d6niem srednjem kolu u.zdignute .ruke i u zadnjem kolu slieica nekezivotinie. Vl'ijeme; kada ie naciujen ovaj natpis, maze se utvrditi prilicno taeno. Poznato je, da je ban Kulin sa ostalom vlastelom svojom tek 8. aprila 1203. na zboru u Boljinom polju na Basni presao na katolicku vieru, a do onda
7'"

-

622

-

"

bija.se prjstasa ))bosanske crkve ' bogumilske, a kao Bogumit nije magao da gradi crkve. S toga valja ovaj natpis, koji se odnosi na gl;'adnju Kulinove crkve, staviti u -raadoblje ad god. 1203. do konca god. 1204., kad se Kulin zadnji put sporninje, (Feisr, Cod. dipl., 11.., 482.) Zenu Kulinovu nalazimo u tom natpisu prvi put spomenutu pod imsnom Vojslave, Da ie Kulin bio ozenjen doznajemo iz listine dukljanskog kralja Vukana od god. 1199., nu U llloj se ne spominje ime banieino. (Theiner, Mon. vet. Slav. mer., 1., 6.)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful