ဘူဇာွ တစ် ယာက်၏ပန်းသီးရင်ခန်သ

(၁၂)

ဘူဇာွ နှင့်သချာ

မ န ့ညတန်းက အလပ်မှြပန် ရာက်သည်မှာ ညဉ့န
် က် န
ရမက သး၊ ကျာင်းမှ ပးလိက် သာ အိမ်စာများကိ ဖင်ကန်း န
အာင်လပ်ခဲ့ရ သာ

ဘဲ ကီးသည်

မနက်

နှစ် ခိုက်စွာ အိပ် မာကျ န၏။ ယ န ့

၈:၃၀

လာက်ထိ

ကျာင်းချိန်သည်လည်း

ည န ၃ နာရီမသ
ှ ာ အတန်းရှိသည်ြဖစ် သာ ကာင့်
ကာင်းအနားယူဦးမည်ဟ

ညကတည်းက

ကာင်း

ဆးြဖတ်ထား ပီး

ခါတိင်း ပးထား န က နးစက်နာရီကိ ပိတ်ထားခဲ့သည်။
ထိအချိန်တွင် အိမ်ဖန်းက အသကျယ် လာင်စွာ ြမည်တွန်
လာ၏။ ပထမဆးဖန်းြမည်သကိ မ ကားခဲ့ရ။ ဒတိယ ဖန်းြမည်သ
ကိ တာ့ ဗျိုင်း ကီးရှိ နလ င် သူ ကိင်လိမ့်မည်ဆိ ပီး ပ ပ တ တ
ဆက်အိပ် န သး၏။

တတိယအ ကိမ်

ဖန်းြမည်လာြပန် တာ့

ဘဲ ကီး အိပ်မန်စမားနှင့် ထလာရ တာ့သည်။ အိမ်တင
ွ ် ဖန်းကိင်မ
ည့်သူဆိ၍ သူ တစ်ဦးတည်းသာ ကျန်ရှိ တာ့သည် မဟတ်ပါလား။
ဤအချိန် ကီး ဝင်လာ သာ ဖန်းသည် အ ရး ကီး သာ ဖန်း
ဆက်မ

ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ

သူ

မ ာ်လင့်ထားသည်။

ည န

ကျာင်းဆင်း ပီး သွားရမည့် အလပ်က အ ရး ကီး သာ ကာင့်
များ ဖန်းဆက်လာြခင်း လာ...
ဘဲ ကီးသည်

အိပ်ချင် န သာစိတ်ကိ
121

အတတ်နိင်ဆး

စိင်း နာ်
ဖျာက်ထား ပီးမှ

အသ ကည် ကည်လင်လင်ြဖင့်

ဖန်းထူးရန်

ကိုးစားလိက်သည်။ သိ ့ သာ် သူ ့အသက အိပ်မန်စမားအသ ြဖစ်
နဆဲြဖစ် ကာင်းကိ တာ့ လးဝ သသယမရှိ။
“ဟဲလိ... အး ဟတ်တယ်၊ ြပာ။ အာ... မင်း ငါ့ကိ လာ
စား နတာလား။... ဟာ... ဒီ ကာင် ကီး စား ပီကွာ၊ မဟတ်ဘူး...
၁၂ လက်မ တစ် ပ၊ ၃

ပ ၁ ကိက်ကမှ အမှန်... ဒါပဲလား။...

အး... ြပာ၊ မဟတ်ဘူး။ ကိက်ဆိတာ Yard ကိ ြပာတာ။ အး
ဟတ်တယ်၊

လး ထာင့်ကျတဲ့ဟာမှန်သမ

အလျားနဲ ့ အနနဲ ့

ြမာက်- ဧရိယာရတယ်။”
ဖန်းကိ ြပန်တင်ထားလိက် ပီး ခ ပ တွင်

ခါင်းတင်ထား

ကာ ဘဲ ကီး ြပန်အိပ် ပျာ်သွားြပန်၏။
*
ဘူဇွာ

သည် န ့တစ် နကန်လး
ကျာင်းစဖွင့် ပီဆိ သာ်လည်း

အတန်း

အလပ်ရပ် နသည်။
တစ်တန်းမှ

မတက်ရ

သး။ အတန်းမတက်ခင် ရှးဦးစွာ placement test ဟ ခ သာ
အရည်အချင်းစစ် စာ မးပွဲ ကီးကိ မနက် စာ စာ သွား ြဖခဲ့ရ
သး၏။ နာက်အပတ်မှ အတန်းများ စမည်ြဖစ်သည်။
ယူထားသမ အတန်းချိန်များသည် ညတန်းများသာ ြဖစ်
သာ ကာင့်

န ့ခင်းဘက်တွင် ဘူဇွာ အလပ်လပ်နိင် န သး၏။

ထိ ့ ကာင့် စာ မးပွဲ

ြဖ ပီးသည်နှင့် တရတ်တန်းရှိ မိန်းမိန်

ဂျင်စက
ီ ိ အ ြပးလှမ်းသွားခဲ့သည်။ မိန်းမိန်အတွက် ပန်းစီး လး
122

ဘူဇာွ တစ် ယာက်၏ပန်းသီးရင်ခန်သ
တစ်စီးလည်း ဝယ်သွားခဲ့၏။ မိန်းက လးတိင်း ပန်း ကိုက်တတ်
သည် မဟတ်ပါလား။
သူ

ရာက်သွား ပီး ချက်ချင်းပင် မိန်းမိန်က ဘူဇွာ့ကိ

လိက်သည်။ ပီး နာက် တရတ်လိြဖင့်- “နင့်အတွက် ငါ အလပ်
တစ်ခ တွ ထားတယ်

။ တစ်ရက်ကိ ၆၀ ပးမယ်တဲ။့ အ လးအပင်
တွ တာ့ ထမ်းရလိမ့်မယ်။ လပ်နိင်မလား။”
ဘူဇွာက

တရတ်လိ

ြပန် မးလိက်သည်။

“တစ်ရက်ကိ

ဘယ်နှစ်နာရီ လပ်ရမှာလဲ။”
မိန်းမိန်သည် သူ ့စားပွဲ ရှ မှ့

ရးထား သာ မှတ်စများကိ

ဖင်ြပန် ခါင်းြပန် လှန် ကည့်လိက် ပီး - “မနက် ၁၀ နာရီက န
ည န ၅ နာရီအထိ လပ်ရမယ်။ တစ်ပတ်ကိ ၆ ရက်လပ်နင်
ိ မ
လား။”
ညအတန်းများသာ

ယူထား သာ

ဘူဇွာအတွက်

ထိ

အချိနဇ
် ယားက အဆင် ြပ လသည်။ ထိ ့ ကာင့် မဆိင်းမတွပင်
အ ြဖ ပးလိက်၏။ “ရတယ် လ... လပ်မယ်။ ဘာလပ်ရမှာတဲ့
လဲ။”
မိနး် မိနက

စာရွက်ကိ ြပန် ကည့် ပီး အ ြဖ ပးလိက်သည်။
“အမ်း... တီရှပ် တွ တဆိပ်ရိက်တဲ့ အလပ်လိ ့ ြပာတာပဲ။”
ဘူဇွာက ချက်ချင်းပင် အ ြဖ ပးလိက်ြပန်သည်။ “ရတယ်။
လပ်မယ်။”

123

စိင်း နာ်
ပီး နာက် ပိက်ဆ ၅၀ ကိ မိန်းမိန် စားပွဲ ပ တင်ထား ပး
လိက်၏။ မိန်းမိန်က ဘူဇွာက
့ ိ ြပုးြပုး ကီး စိက် ကည့် န ပီး နာက်
၂၀ တန် တစ်ရွက်ကိသာ ယူထားလိက်သည်။ ပီး နာက် - “နင်က
ခင်ဖိ ့

ကာင်းတယ်။ ၂၀ ပဲ ယူထားလိက် တာ့မယ်။ ဟတ် ပီ

လား။”
ပိက်ဆ ၅၀ ထဲမှ ပိသည်များကိ ဘူဇွာ့ဘက်ကိ ြပန်ထိး ပး
ရင်း မိန်းမိန်က မျက် ထာင့် လးကပ် ပီး ဆက် ြပာလိက်သည်။ “
နင်ယလ
ူ ာ ပးတဲ့

ပန်း တွအတွက်

ကျးဇူးပဲ နာ်။

နာက်ဆိ

အချိန်မ ရွး လာလိ ့ရတယ်။ ဟတ် ပီလား။ ခဏ နဦး... နင့်ကိ
သွားရမယ့် လိပ်စာ ရး ပးလိက်ဦးမယ်။ ခဏ စာင့်... အိ က...
ဒီက န ချက်ချင်းသွားလိက်ရင် ပိ တာင် ကာင်း သးတယ်။ ငါ
ကို ပီး ဖန်းဆက်ထားလိက်မယ်။ ဟတ် ပီလား။”
**
ထိ န ့က အလပ် အင်တာဗျူးသိ ့ ဘူဇာွ ဆိက်ဆိက် မိုက်
မိုက် ကီး ရာက်ရှိသွားသည်။ အလပ်မှာလည်း သိပ် ပီး တာ့ ဝး
လှသည်မဟတ်။ ကိဗျိုင်းတိ ့ အိမ်မှ ရထားစီး ပီး သွားလိက်လ င်
မိနစ် ၄၀ ဆိလ င် ရာက် ပီ။ သူ ့ ကျာင်းနှင့်ဆိလ င် ၁၅ မိနစ်ပင်
ရထားစီးရမည်ြဖစ်သည်။ သည့်ထက် အဆင် ြပသည့်အလပ်မျိုး
ဘယ်နား သွားရှာမည်လဲ...
ဘူဇွာ၏ အင်တာဗျူးသည်လည်း

ချာ ချာ မာ မာပင်။

အလပ်ရှင်သူ ဌးက အ မရိကန်ြပည် ပါက် ABC (American
124

ဘူဇာွ တစ် ယာက်၏ပန်းသီးရင်ခန်သ
Born

Chinese)

ြဖစ်သည်။

ထာင် ထာင် မာင်း မာင်း

ဝဝတတ်တတ် ြဖစ်၏။ တရတ်စကားကိ မ ြပာ တာ့ သာ်လည်း
ဘူဇွာနှင့် အဂလိပ်လိ

ြပာဆိနိင် သး၏။ သူ ဌးသည် သူ ့အ

သက်အရွယ်ရှိ လူငယ်တစ် ယာက်ပင်ြဖစ် သာ ကာင့် ဘူဇွာနှင့်
ပိ၍ပင် စကား ြပာ ကာင်း န သး၏။ သူ ့ကိလည်း နှစ်သက်ပရ
သည်။ မနက်ြဖန် အလပ်စဆင်းနိင်မလားဟ

မးလာ သာအခါ

ဘူဇွာက သူဆင်းနိင် ကာင်း မဆိင်းမတွပင် ြပန် ြဖလိက်သည်။
သူ ဌးက အလပ်နှင့်ပတ်သက်သည်များကိ အနည်းငယ်
ရှင်းြပခဲ့ သးသည်။ သူ ့ထတွင် တီရှပ်တဆိပ်ရိက် သာ အလပ်
သမားများ ရှိ န ကာင်း... သိ ့ သာ် သူ ့အတွက် လက် ထာက်တစ်
ယာက် လာက် လိအပ် န၍ ထိရာထူးအတွက် အလပ်သမား
အသစ်တစ် ယာက် ရှာ နြခင်းြဖစ် ကာင်း၊ အထပ်အပိးများကိ
အနည်းငယ် ထမ်းပိးရမည်ြဖစ် ကာင်းများကိ ရှင်းြပခဲ့ ပီး... အင်
တာဗျူးသည် ထိမ သာ...
ထိ န ့က ဘူဇွာတစ် ယာက် ကိဗျိုင်း၏အိမ်သိ ့ စာ စာစီး
စီး ြပန်လာခဲ့ လသည်။
***
အိပ် မာကျ န သာ ဘူဇွာတစ် ယာက် ဖန်းြမည်သ ကာင့်
နိးထလာခဲ့သည်။

အိပ်ယာ ဘးနားရှိ

နာရီကိလှမ်း ကည့်လိက်

တာ့ ည ၈ နာရီပင် ကျာ် န ပီြဖစ်၏။
ဖန်း ြပာအ ပီးတွင် ဘူဇွာ မျက်နှာသစ်၊ ြခလက်သတ်သင်
125

စိင်း နာ်
ဆး ကာလိက် ပီး အွန်လိင်း ပ တက် နလိက်၏။ သူ ့အတွက်
အပန်း ြဖစရာဆိ၍ အွန်လိင်း ပ မှ သူငယ်ချင်းများသာရှိသည် မ
ဟတ်ပါလား။
ဘူဇွာ ဤနိင်ငသိ ့ ရာက် ပီး သိပ်မ ကာခင်မှာပင် အမာ
ညီ နာင်

ဝါလ်ထရိတ်စင်တာ ကီးသည်

အ ကမ်းဖက်သမား

များ၏ တိက်ခိက်မ ကာင့် ပိုကျသွားခဲ့ ပီးြဖစ်၏။ ထိစဉ်တန်းက
သူသည် အထက်ပိင်းြပည်နယ်တွင် ကျာင်းတက် နတန်း...
မြမင် တွ လိ
့ က်ရ သာ၊

သွားမလည်လိက်ရ သာ

ထိ

အ ဆာက်အဦ ကီးနှစ်ခကိ ဘူဇွာ နှ ြမာမိသည်။
ဤနိင်ငသိ ့ ဘူဇွာ ရာက်လာချိနသ
် ည် အချိန် ကာင်းဟပင်
ြပာရမည်ြဖစ်သည်။ အင်တာနက် boom boom ြဖစ် သာအချိန်
ြဖစ် သာ ကာင့်

လူမဆက်သွယ် ရးကွန်ယက်များ

ကီးထွား

လာကာစအချိန်ြဖစ်သည်။ လူတိင်းပင် MSN Messenger အ
ကာင့်ရှိသလိ Yahoo Messenger အ ကာင့်လည်း ရှိ နချိန်
ြဖစ်၏။
ဘူဇွာက တာ့ Yahoo Messenger ကိ ပိ ကိုက်သည်။
အဘယ် ကာင့်ဆိ သာ် ြမန်မာမိန်းက လးများ အများဆးအသး
ြပု သာ ဆက်သွယ် ရးတမန် ြဖစ် န သာ ကာင့်ပင်...
ဘူဇွာ့အတွက်လည်း သူငယ်ချင်းသစ်များ တိးပွားလာသလိ
မိန်းက လးအများအြပားနှင့် အွန်လိင်း ပ တွင် ရင်းနှီးလာခဲ့၏။
သူ၏ အားလပ်ချိနမ
် ျားသည် Chat Room ထဲဝင် ပီး ဘာမဟတ်
126

ဘူဇာွ တစ် ယာက်၏ပန်းသီးရင်ခန်သ
ညာမဟတ် သာ စကားများကိ အီး ယာင်ဝါး

ဖာ ရှာလိက် ပီး

ြပာဆိ နြခင်းြဖင့်သာ ကန်ဆး စခဲ့သည် မဟတ်ပါလား။
ဘယ်ကမှန်းမသိ သာ

ဆိက်ဘာကညာ လးတစ် ယာက်

ကိ ဘူဇွာ ကူ နစဉ်မှာပင် ဘဲလ်တီးသ ြမည်လာခဲ့၏။
****
ဖင် ကာက်သည်

ဝယ်လာ သာ

ဘီယာပလင်းများကိ

ရခဲ သတ္တ ာထဲ သွားထား န၏။ ဧည့်ခန်းတွင် တာ့ ဘူဇွာနှင့် ဖင်
ကာက် ခ ဆာင်လာခဲ့ သာ မျက်နာှ စိမ်း ဧည့်သည်တစ် ယာက်
သာ ရှိ န လသည်။
ထိမျက်နှာစိမ်းဧည့်သည်၏ မျက်နှာထားက ခပ်သန်သန်
မန်မန် ရှိ န သာ ကာင့် ဘူဇွာ မည်သိ ့ စတင် နတ်ဆက်ရမည်
မှန်း မသိ လာက် အာင် ြဖစ် နရ၏။ ဂတး ြပာင် အာင် ရိတ်
ထား ပီး မျက်နှာတွင်လည်း ရိတ်ထားသည်မှာ ရက်အနည်းငယ်
ကာ ပီြဖစ် သာ ကာင့် မတ်ဆတ
ိ ် မး၊ ပါး ပိုင်း မး၊ နတ်ခမ်း မး
များ ခပ်ပါးပါး လး ပါက် န၏။
ရခဲ သတ္တ ာထားရှိ သာ

မီးဖိ ချာင်တွင်းမှ

ဖင် ကာက်

် က် ပးလိက်သည်။ “ ဟ့ ကာင်
ထွက်လာ ပီး ဘူဇွာတိ ့ကိ မိတဆ
ကီး... ဒါ ငါ့ ယာက်ဖ လာင်း... ငါတိ ့က တာ့ သူ ့ကိ ရှမ်းပဲပတ်
လိ ့ ခ တယ်။”
ပီး နာက် လူစိမ်းဘက်သိ ့ လှည့် ပီး မိတဆ
် က် ပးလိက်
သည်။ “ဒါက တာ့ ငါ ြပာ ြပာ နတဲ့ မီး ဘးဒက္ခသည် ပါ့ကွာ...
127

စိင်း နာ်
ဟဲဟဲ...”
“ကျ နာ့်ကိ ရှမ်းပဲပတ်လိ ့ပဲ

ခ နိင်ပါတယ်” ဟ ဆိလာ

သာ ထိသူ ့လက်ကိ ဘူဇွာ လက်ဆွဲနတ်ဆက်လိက်သည်။ ပီး
နာက်... “ကျ နာ်က တာ့ (xxxx) ပါ။ အားလးက ဘူဇွာလိ ့ပဲ
ခ ကပါတယ်။” ဟ ြပန် ြပာလိက်၏။
ဖင် ကာက်ကပင်

ရှမ်းပဲပတ်ဘက်သိ ့လှည့် ပီး

ထပ်မ

မိတဆ
် က် ပးလိက်ြပန်၏။ “ဒီ ကာင် ကီးက ငါတိ ့ အားလးထက်
အရင်

ရာက်လာတာကွ။ သူ ့ ဦး လး

ခ လိ ့

ရာက်လာတာ

ပါ့။”
ဖင် ကာက်က ရှကြ် ပုး လးြပုးြပ န ပီး ဆက် ြပာလိက်
ြပန်သည်။ “ဟိမှာတန်းက တာ့ ငါတိ ့ရဲ ့ ဂိက် ပါ့။ ငါက တစ်နစ
ှ ်
ကျ ခဲ့တာဆိ တာ့ နှစ်ချင်း ပါက် အာင်သွားတဲ့ ဒီ ကာင် ကီးက
ငါတိ ့ကိ ဂိက်ြပန်လပ် ပးတာ ပါ့ကွာ။ မင်းနဲ ့ တာ့ အဆင် ြပမှာ
ပါ။ ဒီ ကာင် ကီးက အ သာက် ကမ်းတယ်။”
ရှမ်းပဲပတ်ကိ

တွ စတန်

းက တာ့

ဆက်ဆရခက်မည့်သူ

တစ် ယာက်ဟ ဘူဇွာ မှတ်ယူထားခဲ့၏။ အဘယ် ကာင့်ဆိ သာ်
ထိသူ၏ မျက်နှာထား တင်းတင်းြဖင့် စကား ြပာဆိပ အမူအရာ
များ ကာင့်ြဖစ်သည်။
ရှမ်းပဲပတ်သည် ပါလာ သာ ကပ် ကပ်အတ
ိ ် အနက် လး
ထဲမှ ကွမ်းရွက်များကိ ထတ်လိက်၏။ ပီး နာက် ထးသတ် ပီး
ကွမ်းယာ ယာစား နလိက်သည်။
128

ဘူဇာွ တစ် ယာက်၏ပန်းသီးရင်ခန်သ
ဘူဇွာ သွားရည် တြမားြမား ကျသွား လ တာ့သည်။ ဘူဇွာ
သည် ြမန်မာြပည်မှာတန်းက ကွမး် ယာကိ ခမင်နစ
ှ ်သက်စွာ ဝါး ခဲ့
သည် မဟတ်ပါလား။
ဘူဇွာတစ် ယာက်

ပါးလတ်ပါး လာင်း

လသ ကီးြဖင့်

မးြမန်းလိက်၏။ “ဟာ.. ဒီက အစ်ကက
ိ ကွမး် ယာ တွ ဘယ်က
ရလာတာလဲ။ ကျ နာ်က ကွမ်းယာ အရမ်း ကိုက်တာဗျ။ ကျ နာ့်
ကိ တစ်ယာ လာက် ပးစားဗျာ.. နာ်”
ကွမ်းယာကိ စိမ် ြပန ြပယာ နရင်းက န ဘူဇွာက ဆက်
ြပာ နလိက်၏။ “ဒီနိင်င ရာက်လာ တာ့ ကွမ်းမစားရ တာ့ဘးူ
ထင် နတာ... အစ်ကနဲ
ိ ့ တွ မှ့ ပဲ ကွမ်းစားရ တာ့တယ်ဗျာ။ ဘယ်
မှာ သွားဝယ်တာလဲဆိတာ ကျ နာ့်ကိလည်း ြပာြပပါဦး။”
ရှမ်းပဲပတ်က ဘဆတ်ဆတ်ပင် ြပန် ြပာလိက်သည်။ “ န
စမ်းပါဦး... ခင်ဗျားက ဘယ်နှစ်ခနှစ်မှာ မွးတာလဲ။”
ဘာမှ မဆိင် သာ

မးခွန်းကိ

မးလာသည့် ရှမ်းပဲပပ်ကိ

ဘူဇွာ အူ ကာင် ကာင် ကည့် နလိက်၏။ ပီးမှ

ခါင်းတြဗင်း

ြဗင်းကတ် ပီး သွား ဖီး လးနှင့် ြဖဆိလိက်သည်။ “ကျ နာ်က ၈၁
မွးတာဗျ။”
ရှမး် ပဲပပ်သည်

ဘးနားတွင်ချထားသည့် အမက်ပးထဲသိ ့

ကွမ်း သွးကိ ြပစ်ကနဲ ထွးထတ်လိက် ပီး ြပာဆိလိက်သည်။ “
ကျ နာ်က ၈၂

မွးတာဗျ။ ခင်ဗျားက ဘာြဖစ်လိ ့ ကျ နာ့်ကိ

အစ်ကိ အစ်ကိ ဆိ ပီး ခ နရတာတန်း။”
129

စိင်း နာ်
*****
သူတိ ့၏ ဘီယာဝိင်း လးသည် ဗျိုင်း ကီး

ရာက်လာ ပီး

နာက် ပိ၍ပင် စိ ြပသွား တာ့သည်။ ဗျိုင်း ကီးက အမဲသား ဆီ
သွတ်ဗူးများကိ

ဖာက် ပီး ဆီ လးနှင့်နှပ်ကာ အြမည်းလပ် ပး

ခဲ၏
့ ။ ဗျိုင်း ကီးသည် စကားကိ လိတိရှင်းသာ ြပာတတ်သူ ြဖစ်
သာ ကာင့် ဘူဇွာတိ ့ကိ ကည့် ပီး- “ ဟ့ ကာင် တွ... မင်းတိ ့ကိ
ငါ မိတဆ
် က် ပးစရာ မလိ တာ့ဘူးထင်တယ်။ ကည့်ရတာ ြမင်
ြမင်ချင်းကိ ခင်သွား ကပပဲ။”
ဘူဇွာ၏အြမင်တွင် တာ့ ရှမ်းပဲပတ်သည် ခွတးီ ခွကျ စကား
ြပာတတ်သူြဖစ် သာ်လည်း သ ဘာထား တာ့ အင်မတန် ြပည့်ဝ
သူတစ် ယာက်ြဖစ်သည်။ ဘကလနဂ့် ွစာ ဆိ သာ်လည်း စိတရ
် င်း
ကာင်းရှိပရသည်။

အဘယ် ကာင့်မှန်း တာ့မသိ...

ကည့်ရ

သည်မှာ ရှမ်းပဲပပ်တစ် ယာက် စိတ်တိ နပရသည်။
ဗျိုင်း ကီးက ဘီယာတစ်ပလင်းကိ ဖာက်ရင်း ရှမ်းပဲပပ်ကိ
ြပုးရင်စွာ

မးြမန်းလိက်၏။ “ ဟ့ ကာင် ကီး... မင်းဆပင် တွ

က ဘယ် တာ့မှ ြပန် ပါက်လာမှာတန်း။”
ရှမ်းပဲပတ်သည် စိတ်တိတိြဖင့် ဘီယာပလင်းကိ စားပွဲ ပ
ဒန်းကနဲချလိက် ပီး

ြပာဆိလိက်၏။ “ဒီ သူ တာင်းစား တွ

လက်ချက် လ... အဲဒီတန်းက ဒီ ကာင် တွ လပ်ပကိ ဓာတ်ပရိက်
ထားရင် တာင် ကာင်းမယ်။”
ဘာမှမသိ သး သာ ဘူဇွာက ဝင် ပီး စပ်စလိက်၏။ “ မင်း
130

ဘူဇာွ တစ် ယာက်၏ပန်းသီးရင်ခန်သ
က ဘာြဖစ်လိ ့ ဂတး ကီး ြဖစ် နရတာလဲ။ ပဇ္ဇင်းခထားလိ ့လား။”
ရှမ်းပဲပတ်က ဘူဇွာ့ကိ ဘ ကည့် ကည့် ပီး ြပာဆိလိက်၏။
“ချီးမှပဲ... ဒီ ကာင် ဖင် ကာက်နဲ ့ ဘဲ ကီးတိ ့ လက်တည့စ
် မ်း ပီး ငါ့
ကိ ဆပင်ညပ် ပး ကတာ လ... ဂတး တးလိက်ရတယ်။”
******
ဘဲ ကီးသည် ည ၁၀ နာရီ ကျာ် ကျာ်မှ ြပန် ရာက်လာ၏။
သူြပန် ရာက်လာ တာ့ ဘီယာဝိင်းသည်

တာ် တာ် လးပင် စိစိ

ြပ ြပ ြဖစ် န လ ပီ။
အကျအဝတ်အစားများလဲ ပီး နာက်

ဘဲ ကီးသည်လည်း

ဘီယာဝိင်းတွင် ဝင်ပါလာ တာ့သည်။ ဘူဇွာ့ကိ ကည့် ပီး ဘဲ ကီး
က

မးြမန်းလိက်၏။ “မင်း မနက်တန်းက

ြဖတဲ့ စာ မးပွဲ

အဆင် ြပရဲ ့လား။”
ြပုး ပီး

မးြမန်းလာ သာ ဘဲ ကီး၏ အ မးကိ ဘူဇွာက

သွား ဖီး လးနှင့် ြပန် ြဖလိက်၏။ “အဆင် ြပပါတယ်။... မဟတ်
ဘူးဗျ... ကျ နာ်က

သချာချင်လိ ့ ဘဲ ကီးဆီ ဖန်းဆက် မးလိက်

တာ။ စာ မးပွခ
ဲ န်းထဲက န အိမ်သာသွားမယ်ဆိ ပီး ထွက်လာ ပီး
pay phone က န ဆက်လိက်တာ။”
ဘဲ ကီးက ဆီသတ
ွ အ
် မဲသားတစ်ဖ့ဲ

ကာက်ဝါးလိက်ရင်း

မးြမန်းလိက်၏။ “ နစမ်းပါဦး... ၁၂ လက်မ တစ် ပ၊ ၃
တစ်ကိက်ဆိတာ မင်း တကယ်ပဲ မသိတာလား။”

131

စိင်း နာ်
ဘူဇွာ၏မျက်နှာ ကီးသည် အီးမှန်ထားသလိ ခပ် ဖီး ဖီး ရှိ န
လသည်။

132

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful