- poja anja mi i nih refleksa / razvoja spasti ne be ike / izra enih vazomotornihreakcijaOvakvo poja anje mo e dosti i nivo ³mas

refleksa´ gde i minorna dra (dodir ko e,interoceptivna dra ..) dovodi do neproporcionalne reakcije sa- fleksionim spazmom / profuznim znojenjem / piloerekcijom i / automatskim pra njenjem be ike i crevaSindrom hemisekcije ki mene mo dine-Sy Brown-Sequard ‡ Tr. corticospinalis lat-bo ni snop: ipsilateralno , ispod nivoa lezije spasti na paraliza (spasti no povi en tonus, poja ani MTR, +Babinski) kontralateralno gubitak senzibiliteta za bol i t o ‡ Tr. spinothalamicus Edinger-bo ni snop: 2-3 segmenta ispod nivoa lezije,Sindrom hemisekcije ki mene mo dine-Sy Brown-Sequard ‡ Fasciculus cuneatus i gracilis-zadnji snop: ipsilateralno , ispod nivoa lezijegubitak senzibiliteta za fini dodir, vibraciju i duboki polo ajni senzibilitet ‡ Bo na kolumna- ipsilateralno vazodilatacija, porast t o ,crvenilo, kasnije pad t o ,cijanoza ‡ Ipsilateralno, u nivou lezije segmentna flakcidna paraliza i totalna anestezijaSyringomyelia ‡ upljina u sivoj masi, oko centralnog kanala ki mene mo dine‡Mo e da se iri i zahvata prednje i zadnje rogove, ak i u belu masu‡Naj e a lokalizacija- donja cervikalna i gornja torakalna regijaSyringomyelia ‡ Tip I - sa obstrukcijom foramen magnuma i dilatacijom centralnog kanala(Arnold-Chiari, Dandy-Walker...) ‡ Tip II - bez obstrukcije foramen magnuma-idiopatski tip ‡ Tip III - sekundarna, kod neoplazmi (gliomi), traume, spinalnog arahnitisa ‡ Tip IV ± ista hidrromijelija sa ili bez hidrocefalusaSyringomyelia - klini ka slika

duboki polo ajni senzibilitet ivibraciju (zadnji funikulusi)-o te ena funkcija be ike. sni ena t o )Sindrom o te enja bele mase (dugih puteva) ki mene mo dine‡Klini ka slika zavisi od puta koji je zahva en: disfunkcija se javlja ispod najvi eta ke o te enja i obi no je bilateralna ‡ Naj e e klini ke manifestacije su:-o te enje dubokog polo ajnog i vibracijskog senzibiliteta ± ataksija pri hodu.impotencija. spinocerebelarnih puteva. sa gubitkom MTR isegmentnom anestezijom disociranog tipa (o te en senzibilitet za bol i t o . medju njima i hereditarne bolesti . posebno aka. a tok nepravilno progresivan‡Znaci: segmentna slabost i atrofije mi i a ruku.piramidnog puta.Fridrajhova ataksija : o te enje zadnjih funikulusa. spinalis anterior-klini ka slika-Spasti na slabost ispod mestalezije.arefleksija (zadnje kolumne)-spasti na parapareza (kortikospinalni trakt) uz o uvanu funkciju sfinktera Sindrom o te enja bele mase (dugih puteva) ki mene mo dine: naj e i uzroci Funikularna mijeloza (deficit vitamina B 12 ) ( kombinovano o te enje zadnji i bo nih snopova. deo bo nih funikulusa.‡ Zavisi od veli ine sirinksa i njegove lokalizacije‡Po etak obi no postepen. vazomotorna paraliza(cijanoza. sa Ny. creva. o uvan za findodir. povi en tonus. esto zahva eni optikusi. esto lezija opticusa io te enje perifernih nerava-polineuropatija) Tabes dorsalis (prete no o te enje zadnjih funikulusa i neurona u dorzalnim ganglijama) Razli ite sistemske. Zadnjifunikulusi i periferija medulle spinalis su o uvani ‡ Klini ka slika: MUD predominantno motorni ispadi vi e ruke nego nogevi e distalno nego proksimalno Sindrom a. vibraciju i duboki polo ajni senzibilitet) ‡Na kraju nastaje i ataksija i spasti na slabost nogu (usled o te enja zadnjihfunikulusa i kortikospinalnog puta) Sindrom a. ekskavirano stopalo sa³ eki astim palcem´ i druge spinocerebelarne ataksije-Porodi na spasti na . poja aniMTR (kortikospinalni trakt)-o te en senzibilitet za bol i t o (spinotalami ki trakt)-o uvan senzibilitet za fini dodir. spinalis anterior (centromedularni sindrom)‡Zahva eni su prednji i ve i deo zadnjih rogova.

Lezije zavr nog dela ki mene mo dineSindrom epikonusa ( L 4 ±S 2 ) ‡ Klini ka slika: ‡ Senzitivni ispadi u distribuciji L4-S2 ( u potkolenicama i perianalno) ‡ Distalna slabost ± nemogu a plantarna i dorzalna fleksija stopala ‡ Sni eni ili uredni patelarni i uga eni Ahilovi refleksi ‡ Funkcija sfinktera urednaLezije zavr nog dela ki mene mo dineSindrom konusa ( S 3 ± Co 1 ) ‡ Klini ka slika: ‡ Senzitivni ispadi perianalno. Kugelberg-Welander) i amiotrofi na lateralna skleroza-Ishemijsle lezije u sklopu hroni ne progresivne mijelopatije ili syarterije spinalis anterios-centralna lezija sa zahvatanjem prednjih rogova.atrofije..parapaplegija (Strumpell-Lorein)-Amiotrofi na lateralna skleroza (pored znakova lezije tela motoneurona)-paraneoplasti ka i metaboli ka o te enja dugih puteva Sindrom lezije prednjih rogova ki mene mo dine ‡ Klini ki su prisutni znaci lezije perifernog motornog neurona: segmentna slabost. sedalna anestezija ‡ Potpuno o uvana motorika ‡ Svi mi i ni refleksi uredni ‡ Odsutni analni i bulbokavernozni refleks ‡ . arefleksija ‡ Naj e i uzroci: -Virusna infekcija : Polyomyelitis (polyovirus). mogu i ECHO. trovanja (Hg).Druge metaboli ke bolesti (dijabetes). fascikulacije. elektrokucija.. coxsackievirus i drugivirusi-Degenerativne sistemske bolesti: razli ite forme spinalne mi i ne atrofije (Werdnig-Hoffman.

O te ena funkcija sfinktera (paraliza be ike i creva sa fenomenom ³prelivanja´.inkontinencija alvi) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful