KONTABILITETI PUBLIK KONTABILITETI PUBLIK Prof. Asoc. Dr.

Irena BOGDANI Zhvillohet në semestrin Ngarkesa javore Menyre e vleresimit Përmbajtja Sektori publik dhe veçoritë e tij, objektivat e kontabilitetit publik, konceptet themelore të kontabilitetit dhe raportimit financiar të sektorit publik. Rregullimi ndërkombëtar dhe ai shqiptar i kontabilitetit publik. Organizimi i kontabilietit të organeve qeverisëse dhe të njësive në vartësi të tyre. Kontabilizimi gjatë ushtrimit i veprimeve me burimet e veta dhe me aktivet afatgjata. Të ardhurat dhe shpenzimet e veperitarisë rrjedhëse dhe kontabilizim i tyre. Veprimet kontabël në mbyllje të periudhës vjetore. Ndërtimi i pasqyrave financiare. Analiza e Pasqyrave financiare. Kontabiliteti i të ardhurave dhe shpenzimeve sipas qëllimit. Organizimi i kontabilitetit të thesarit të shtetit. Kontabilizimi i të ardhurave të buxhetit të shtetit. Konabilizimi i shpenzimeve buxhetore të shtetit. Kontabiliteti i huamarrjeve dhe huadhënieve të shtetit. Kontabiliteti i organizatave jofitimprurëse. I(VII) L2/S2 Provim

Përmbajtja shkurt
Kapitulli 1 - Një vështrim mbi kontabilitetin publik

PJESA I KONTABILITETI I THESARIT TË SHTETIT
Kapitulli 2 - Organizimi i kontabilitetit të thesarit të shtetit Kapitulli 3 - Kontabiliteti i të ardhurave kryesore të buxhetit të shtetit Kapitulli 4 - Kontabiliteti i të ardhurave të tjera të buxhetit të shtetit Kapitulli 5 - Kontabiliteti i shpenzimeve buxhetore të shtetit Kapitulli 6 - Kontabiliteti i huamarrjeve te shtetit Kapitulli 7 - Kontabiliteti i huadhënieve dhe paradhënieve të thesarit

PJESA II 163 KONTABILITETI I ORGANEVE TË PUSHTETIT QENDROR DHE VENDOR
Kapitulli 8 - Organizimi i kontabilitetit të organeve të pushtetit qendror dhe vendor Kapitulli 9 - Kontabiliteti i veprimeve rrjedhëse të organeve të pushtetit qendror dhe vendor Kapitulli 10 - Veçoritë e kontabilitetit të bashkive 1

Shpenzimet publike dhe klasifikimi i tyre 3.Kontabiliteti i të ardhurave të tjera të buxhetit të shtetit Kuptimi i te ardhurave të tjera të buxhetit të shtetit Njohja kontabile e të ardhurave të tjera të buxhetit të shtetit 2 . Përmbajtja e Planit kontabël të thesarit të shtetit 2.Organizimi i kontabilitetit të thesarit të shtetit Organizimi i shërbimit të thesarit të shtetit Organizimi i kontabilitetit të thesarit të shtetit 1.Një vështrim mbi kontabilitetin publik Përbërja e sektorit publik Kontabiliteti i sektorit publik Nocionet themelore të kontabilitetit publik Të ardhurat dhe shpenzimet publike 1.Shtojcë Kontabiliteti publik Pasqyra e lëndës Parathënia Përmbajtja shkurt Pasqyra e lëndës Kapitulli 1 .Kontabiliteti i të ardhurave kryesore të buxhetit të shtetit Realizimi i të ardhurave buxhetore Kontabilizimi i të ardhurave nga tatimet dhe taksat Kontabilizimi i të ardhurave që arkëtohen pa tituj ekzekutive Kontabilizimi i të ardhurave që arkëtohen nëpërmjet titujve ekzekutive 1. 2. Të ardhurat publike dhe klasifikimi i tyre 2. Kuptimi dhe funksionimi i ilogarive kryesore të planit kontabël të thesarit të shtetit Pyetje Kapitulli 3 . Regjistrimet kontabile në mbyllje të ushtrimit Pyetje Ushtrime të zgjidhura Ushtrime të pazgjidhura Kapitulli 4 . Kushtet e realizimit të të ardhurave dhe shpenzimeve publike Rregullimi ligjor i kontabilitetit publik Pyetje PJESA I KONTABILITETI I THESARIT TE SHTETIT Kapitulli 2 .

Kontabilizimi i marrjes se huave 2. Njohja kontabile e të ardhurave nga gjobat dhe dënimet monetare 2. Njohja kontabile e të ardhurave të tjera te ndryshme të buxhetit Pasqyrimi kontabël i arkëtimit të të ardhurave të tjera të buxhetit 1. Pasqyrimi kontabël i arkëtimit të të ardhurave nga gjobat dhe denimet monetare 2.Kontabiliteti i huadhënieve dhe paradhënieve të thesarit Kuptimi i huadhënieve dhe paradhënieve të thesarit Kontabilizimi i paradhënieve dhe huadhënieve 1. Kontabilizimi i dokumenteve që vertetojne kryerjen e shpenzimeve 2.Kontabiliteti i shpenzimeve buxhetore të shtetit Realizimi i shpenzimeve buxhetore Parimet e përgjithshme të kontabilizimit të shpenzimeve buxhetore Kontabilizimi i shpenzimeve buxhetore që paguhen pas lëshimit të urdhrave 1. Regjistrimet kontabile në fund të muajit Kontabilizimi i shpenzimeve buxhetore që paguhen pa urdhër Kontabilizimi i shpenzimeve që kryhen nga paguesit Regjistrimet kontabile në mbyllje të ushtrimit Pyetje Ushtrime të zgjidhura Ushtrime të pazgjidhura Kapitulli 6 . Kontabilizimi i paradhënieve 2.1. Kontabilizimi i huadhënieve Pyetje Ushtrime të zgjidhura PJESA II KONTABILITETI I ORGANEVE TE PUSHTETIT QENDROR DHE VENDOR Kapitulli 8 . Pasqyrimi kontabël i arkëtimit të të ardhurave të tjera të ndryshme të buxhetit Pasqyrimi kontabël i veprimeve të arkëtuesve Regjistrimet kontabile në mbyllje të ushtrimit Pyetje Ushtrime të zgjidhura Ushtrime të pazgjidhura Kapitulli 5 .Kontabiliteti i huamarrjeve të shtetit Parimet e përgjithshme të kontabilizimit të huamarrjeve të shtetit Kontabilizimi i huamarrjeve afatgjata dhe afatmesme 1. Kontabilizimi i pageses së kesteve të huave Kontabilizimi i veprimeve me bonot e thesarit Pyetje Ushtrime të zgjidhura Ushtrime të pazgjidhura Kapitulli 7 .Organizimi i kontabilitetit të organeve të pushtetit qendror dhe vendor 3 .

Përmbajtja e Planit kontabël publik 2. Njohja kontabile e shpenzimeve 2. Kuptimi dhe funksionimi i llogarive kryesore të Planit kontabël publik 3. Pagesa e shpenzimeve pa urdhër shpenzime 4. Anulimi dhe pakësimi i të ardhurave të njohura më parë 8. Arkëtimi i të ardhurave të urdhëruara 7. Kontabiliteti i funksionimit Përgjegjësia e departamentit të financës në bashkitë Pyetje SHTOJCE Nomenklatura e llogarive të Planit kontabël të thesarit të shtetit Nomenklatura e llogarive të Planit kontabël publik Bibliografia 4 . Njohja kontabile e të ardhurave 6.Organizimi dhe administrimi financiar i institucioneve kombëtare administrative Organizimi dhe administrimi financiar i organeve të qeverisjes vendore Organizimi kontabël i organeve të pushtetit qendror dhe vendor 1. Anulimi dhe pakësimi i urdhrave të shpenzimeve 5. Librat kontabël Pyetje Kapitulli 9 — Kontabiliteti i veprimeve rrjedhëse të organeve të pushtetit qendror dhe vendor Kontabilizimi i fondeve të veta Kontabilizimi i veprimeve me aktivet e qëndrueshme të trupëzuara 1. Pagesa e shpenzimeve të urdhëruara 3. Përmbajtja e llogarive të aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara 2.Veçoritë e kontabilitetit të bashkive Veçoritë në përdorimin e Planit kontabël publik Veçoritë e kontabilitetit analitik të bashkive 1. Korrigjimi i gabimeve të kontabilistëve Pyetje Ushtrime të zgjidhura Ushtrime të pazgjidhura Kapitulli 10 . Kontabilizimi i veprimeve me aktivet e qëndrueshme të trupëzuara Kontabilizimi i veprimeve rrjedhëse buxhetore-shpenzimet dhe të ardhurat 1. Kontabiliteti i investimeve sipas programeve 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful